ELEKTRICKÉ OBVODY (Stejnosměrný proud) Studijní text pro soutěžící FO a ostatní zájemce o fyziku. Miroslava Jarešová. Úvod 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRICKÉ OBVODY (Stejnosměrný proud) Studijní text pro soutěžící FO a ostatní zájemce o fyziku. Miroslava Jarešová. Úvod 3"

Transkript

1 Obsah ELEKTICKÉ OBVODY (Stejnosměrný proud) Studijní text pro soutěžící FO a ostatní zájemce o fyziku Miroslava Jarešová Úvod 3 1 ezistory 4 11 Vlastnostirezistorů 4 1 ezistorysvíceneždvěmavývody 5 13 Měřeníelektrickéhoodporurezistoru 6 a)metodapřímá 6 b)metodasubstituční 7 c)metodamůstková 7 d)měřeníelektrickéhoodporuohmmetrem 8 14 Spojovánírezistorů 9 a)spojovánízasebou sériově 9 b)spojovánívedlesebe paralelně 9 Příklad1 regulacevytápění Transfigurace 11 Příklad drátěnákrychle 13 Cvičení1 16 Metody řešení elektrických obvodů 18 1 Skutečnéaideálnízdrojeelektrickéenergie 18 Kirchhoffovyzákony 0 Příklad3 Kirchhoffovyzákony rovnice 1 Příklad4 výslednýodporsítě 3 Příklad5 Dpřevodník 5 Cvičení 6 3 Principsuperpozice 7 Příklad6 principsuperpozice 8 Příklad7 principstereofonníhovysílání 8 Příklad8 nekonečněrozlehláčtvercovásíť 30 4 Spojovánízdrojů 31 a)sériovéspojenízdrojů 31

2 b)paralelníspojenízdrojů Millmanovapoučka 3 Příklad9 spojovánígalvanickýchčlánků 33 5 Metodasmyčkovýchproudů 34 Příklad10 metodasmyčkovýchproudů 34 6 Metodauzlovýchnapětí 35 Příklad11 metodauzlovýchnapětí 36 Cvičení Větyonáhradníchzdrojích 37 a) Théveninova poučka věta o náhradním zdroji napětí 37 Příklad1 použitíthéveninovypoučky 39 Příklad13 teplotnízávislostelektrickéhoodporu 40 8 Nortonovapoučka větaonáhradnímzdrojiproudu 4 Příklad14 Nortonovapoučka 43 9 Řetězovýobvod 44 Příklad15 řetězovýobvod 45 Cvičení4 47 Řešení úloh 49 Cvičení1 49 Cvičení 5 Cvičení3 53 Cvičení4 53 Literatura 56

3 Úvod Studijní text Elektrické obvody je zaměřen na řešení elektrických obvodů stejnosměrného proudu Jsou zde popsány různé metody, jak řešit elektrické obvody obsahující rezistory Popis konkrétní metody je doplněn řešenými úlohami Vtextujetakécelářadaúlohkřešení,abysikaždýmohlsámzkusit,jakpochopil danou metodu, a zda je schopen ji použít k řešení zadaného problému Úlohy k samostatnému řešení jsou pak doplněny řešením uvedeným v závěru textu Při studiu textu se předpokládají základní znalosti o elektrických obvodech stejnosměrného proudu v rozsahu středoškolského učiva Text volně navazuje na současnou gymnaziální učebnici[5] V této učebnici je také uvedena metoda řešení elektrických obvodů pomocí Kirchhoffových zákonů Při formulaci těchto zákonů používá učebnice popis Kirchhoffova zákona pomocí elektromotorického napětí Tento přístup se velmi často objevuje ve středoškolských učebnicích fyziky My však budeme v převážné míře používat místo elektromotorického napětí svorkové napětí, které se ve velké míře využívá v elektrotechnice Vzájemný vztah mezi těmito napětími je objasněn ve studijním textu Cílem studijního textu je seznámení s různými metodami řešení obvodů stejnosměrného proudu a jejich použitím Vzhledem k omezenému rozsahu je studijní text zaměřen pouze na řešení elektrických obvodů stejnosměrného proudu obsahujících rezistory Metody v textu použité je možno zobecnit i na obecnější obvody střídavého proudu obsahujících impedance 3

4 1 ezistory ezistory jsou elektrické součástky, jejichž základní vlastností je elektrický odpor Podle konstrukčního provedení rozdělujeme rezistory na dvě skupiny: 1 ezistory se dvěma vývody(pevné a nastavitelné) ezistory s více než dvěma vývody(rezistory s odbočkami a potenciometry) Jako nastavitelné rezistory(reostaty) pracují v elektrických obvodech většinou potenciometry nebo potenciometrické trimry, které mají jeden vývod odporové dráhy buď nezapojený, nebo spojený se sběračem Z technologického hlediska se rezistory dělí na: 1Vrstvové(odporovýmateriálveforměvrstvy) dělísenauhlíkovéa metalizované Drátové (vinuté odporovým drátem) mají indukčnost, jsou vhodné pouze pro použití v obvodech se stejnosměrným proudem 11 Vlastnosti rezistorů 1 Jmenovitý odpor rezistoru je daný výrobcem, je stanoven ČSN V souladu s mezinárodně normalizovanými řadami odporů součástek pro elektrotechniku Nejpoužívanější jsou řady E6, E1, E4 Tolerance jmenovitého odporu rezistoru rezistory jsou zařazeny do skupin, které se označují písmenovým kódem podle ČSN IEC 6 nebo barevným kódem podle ČSN Většina rezistorů se vyrábí s tolerancemi odporů ±0%, ±10%, ±5% 3 Jmenovité zatížení rezistorů je výkon, který se smí za určitých podmínek stanovených normou přeměnit v rezistoru na teplo, aniž by teplota jeho povrchu překročila přípustnou velikost Vrstvové rezistory se vyrábějí pro jmenovitézatížení0,15wažw,drátovérezistory1waž100w 4 Provozní zatížení rezistorů největší přípustné provozní zatížení rezistoru je určeno největší teplotou povrchu součástky, při které ještě nenastávají trvalé změny jejího odporu ani podstatné zkracování jejího života Závisí na teplotě okolí, ve kterém rezistor pracuje, a na způsobu odvádění tepla ztělíska 4

5 5 Největší dovolené napětí je udáno výrobcem, po překročení tohoto napětí může dojít k poškození součástky 6Teplotnísoučinitelodporurezistoru T k udávánejvětšípoměrnouzměnu odporusoučástkyodpovídajícívzrůstuteplotyo1 Cvrozsahuteplot,ve kterýchjezměnaodporuvratnáuvrstvovýchrezistorůmá T k hodnotu řádově(10 3 až10 5 )K 1,podletechnologievýrobymůžebýtkladný nebo záporný 7 Šumové napětí vzniká vlivem nerovnoměrného pohybu elektronů uvnitř materiálu mezi vývody rezistoru vznikají malé, časově nepravidelné změny potenciálu Kdybychom tyto změny zesílili a přivedli jako signál do reproduktoru nebo sluchátek, slyšeli bychom charakteristický zvuk šum elektrického obvodu Příčinou šumu je šumové napětí, které má dvě hlavní složky tepelné šumové napětí a povrchové šumové napětí Šumové napětíseudávávµvvztaženýchna1vpřipojenéhonapětíuvrstvových rezistorů s grafitovou vrstvou dosahuje šumové napětí přibližně 3µV/V, u metalizovaných rezistorů je menší 1 ezistory s více než dvěma vývody Pracují jako napěťové děliče Lze je rozdělit na dvě skupiny: 1 Děliče s pevným, popř nastavitelným dělicím poměrem(rezistory s odbočkou) obr1 Děliče s plynule proměnným dělicím poměrem(potenciometry a odporové trimry) obr,3 (Uvšechtěchtorezistorůuvedenýchvýšejedělicípoměr = U U 1 ) U 1 U U 1 U U 1 U Obr 1 ezistor s odbočkou Obr Potenciometr Obr 3 Odporový trimr 5

6 13 Měření elektrického odporu rezistoru a) Metoda přímá Vychází z definičního vztahu pro elektrický odpor Napětí na rezistoru a proud procházející rezistorem měříme současně voltmetrem a ampérmetrem v jednom zapojení(vizobr4,5),kde 0 jeochrannýrezistor I I I V V V I V Obr4 U V Obr5 Měření v zapojení podle obr 4 vede ke správnému výsledku, vezmeme-li vúvahuproud I V,kterýprocházívoltmetremPlatí = U I = U V I I V Proud I V určímepomocíjednohozevztahů I V = U V V, I V = U V U VM I VM, kde V jeodporvoltmetru, U VM jezvolenýrozsahvoltmetruai VM jeproud, kterýprocházívoltmetrempřiplnévýchylceukazatele V, I VM jsouuvedeny v návodu dodávaném k přístroji Pokudjesplněnapodmínka V,můžemeproudprocházejícívoltmetrem zanedbat a použít přibližný vztah = U V I Vzapojenípodleobr4musímepřihlížetkodporuampérmetru (viznávod kpřístroji)platí = U V I Pokudjesplněnapodmínka,můžemeúbyteknapětínaampérmetruzanedbatapoužítvztah = U V I 6

7 b) Metoda substituční Do obvodu na obr 6 nejprve zařadímeneznámýrezistoroodporu x a změříme procházející proud Potom pomocí přepínače nahradíme měřený rezistorodporovoudekádou d (sada sériově spojených přesných rezistorů o známých odporech různé velikosti) Měření ukončíme, když v obou případech poteče obvodem stejný proud Pakplatí x = d 0 d Obr6 x c) Metoda můstková C C x I G n I 1 G I x G n a b D I 3 I 4 B D a=x b=l x B 0 Obr7 Obr8 Základní zapojení Wheatstoneova můstku pro měření odporů je na obr 7, kde x jeměřenýrezistor, n jepřesnýrezistoroznámémodporu(odporový normál)agjegalvanometrpotenciometrmeziuzly abjejezdcemrozdělen nadvěčástioodporech a, b Přiměřenínastavímepolohujezdcepotenciometrutak,abyproud I G procházejícígalvanometrembylnulovývtakovém případěplatí I 1 = I, I 3 = I 4 avuzlech C, DjestejnýpotenciálNapětí U C = U D, U BC = U BD Podosazení x I 1 = n I, a I 3 = b I 4 Řešenímtěchtorovnicdostaneme x n = a b, zčehož x = n a b Potenciometr Wheatstoneova můstku může být realizován jako odporový drát natažený mezi masívními svorkami a opatřený délkovou stupnicí Drát je po- 0 7

8 hyblivým jezdcem rozdělen na dva úseky Jsou-li a, b délky obou úseků drátu, pak a x = n b = x n l x Můstkovámetodadávávelmipřesnévýsledky,pokudseměřenýodpor x příliš nelišíodznáméhoodporu n Vtakovémpřípaděsejezdecvyváženéhomůstku nachází blízko středu odporového drátu Poznámka Poslední tvrzení je možno dokázat pomocí diferenciálního počtu elativní odchylka Výraz l x(l x) maximapro x= l d x x = l x+x (l x) dx = x l x l x(l x) dx jeminimální,je-li x(l x)maximálnívýraz x(l x)nabývá Z výše uvedeného postupu je vidět, že odpor měříme nejpřesněji, je-li dotyk jezdce přibližně v okolí středu můstku Prakticky to znamená odhadnout hodnotuodporu x apakvolit n přibližněstejněvelikýměřenívyžaduje galvanometr s vyšší citlivostí d) Měření elektrického odporu ohmmetrem Většina univerzálních laboratorních měřicích přístrojů může být použita i jako ohmmetr,kterýseskládázvestavěnéhozdroje,měřidlaoodporu M asvorek pro připojení měřeného odporu Citlivost měřidla je upravena tak, aby přizkratusvorek,kdy x =0,nastalaplnávýchylkaukazateleoznačenána stupnici nulou Nulové výchylce ukazatele při rozpojených svorkách odpovídá nekonečně velký odpor Čím větší odpor připojíme, tím menší je výchylka ukazatele Přesnější ohmmetry pracují na principu Wheatstoneova můstku U číslicových ohmmetrů je použit operační zesilovač ve funkci převodníku odpor napětí 8

9 14 Spojování rezistorů a) Spojování za sebou sériově 1 3 n I U 1 U U 3 U n U Obr9 Procelkovénapětí Uplatívztah U= U 1 + U + U 3 + +U n PodleOhmovazákonaplatí U 1 = 1 I, U = I, U 3 = 3 I, U n = n I Podosazenídovztahupro Uaúpravědostaneme U= I( n )=I, kde je výsledný odpor rezistorů spojených za sebou Pro výsledný odpor pak platí = n Výsledný odpor sériově spojených rezistorů je roven součtu odporů jednotlivých rezistorů b) Spojování vedle sebe paralelně I U I 1 I I I n n Obr 10 Celkovýproud Ijedánsoučtemjednotlivýchproudů I= I 1 +I +I 3 ++I n PodleOhmovazákonaplatí I= U, I 1= U 1, I = U, I 3 = U 3,, I n = U n Podosazenídostaneme U = U 1 + U + U U n 9

10 Poúpravěmůžemepsát 1 = n Poznámka Vztah pro paralelní spojování rezistorů je možno přepsat také pomocí vodivosti G= 1 Pakjemožnopsát G=G 1+ G + G 3 + +G n Výsledná vodivost paralelně spojených rezistorů je určena součtem vodivostí jednotlivých rezistorů Příklad 1 regulace vytápění Mámedvatopnéčlánkyoodporech 1 a ( 1 > )Pomocítěchtočlánků chceme vytápět místnost s možností regulace jejího vytápění Kromě topných článků máme také k dispozici neomezený počet dvoupolohových spínačů a) Určete maximální počet stupňů regulace a naznačte realizaci takové regulace b) Určete nejmenší možný počet přepínačů, které je nutno použít k regulaci vúlozea) c) Nakreslete a zdůvodněte schéma zapojení pro tuto regulaci Řešení a) egulaci budeme provádět různým zapojením topných článků Za pomoci spínačů jsou možné čtyři stupně regulace(nesmíme zapomenout ještě na jednu polohu spínačů, a to když budeme chtět topení úplně vypnout): I obatopnéčlánkyjsouspojenydosérie,pak I = 1 +, II jezapojenpouzečlánekoodporu 1,pak II = 1, III jezapojenpouzečlánekoodporu,pak III =, IV obatopnéčlánkyjsouspojenyparalelně,pak IV = 1 1 +, (V vypnuto)jezřejmé,žeplatí I > II > III > IV b)proregulacibudemepotřebovat5různýchpoloh 4stupněregulace+poloha vypnuto Potřebujemetedy3přepínače,tj 3 =8možností(3možnosti zůstanou nevyužity) c) K navrženému schématu zapojení vytvoříme tabulku všech možných poloh přepínačů a tomu příslušejících stupňů regulace 10

11 X Y 1 1 X Y 3 Obr 11 X Y Přepínač Stupeň 1 3 regulace X X X IV Y X X III X Y X I Y Y X 0 X X Y 0 Y X Y 0 X Y Y II Y Y Y 0 15 Transfigurace Ve schématech elektrických sítí se často setkáváme s případem, že tři spotřebiče jsou spojeny do trojúhelníku, jak je znázorněno na obr 1 Mnohdy je výhodné nahradit tuto trojici trojicí jiných spotřebičů spojených do hvězdy podle obr 13, tj trojúhelník nahradit hvězdou, neboli provést transfiguraci C C 3 r 3 O r 1 r 1 B Obr 1 Zapojení do trojúhelníku Obr 13 Zapojení do hvězdy Při provádění transfigurace je nutné, aby se hvězda chovala v síti stejně jako původní trojúhelník, tj aby mezi kteroukoli dvojicí svorek, B, C byly v obou případech odpory stejně velké Z tohoto požadavku vyplývají následující vztahy B = r 1 + r = 1( + 3 ) , (1) BC = r + r 3 = ( ) , () C = r 3 + r 1 = 3( 1 + ) (3) 11 B

12 Jsou-li odpory v trojúhelníku dány, lze z těchto vztahů snadno vyjádřit odpory ve hvězdě Nejlepší je všechny tři vztahy sečíst a součty na obou stranách dělit dvěma Dostaneme pomocný vztah r 1 + r + r 3 = (4) Když od vztahu(4) postupně odečítáme vztahy(1),(),(3), dostaneme r 1 = r = r 3 = , , Pravidlo: Odpor mezi některým vrcholem a uzlem hvězdy vyjádříme jako zlomek, v jehož čitateli je součin odporů stýkajících se v odpovídajícím vrcholu trojúhelníku a v jehož jmenovateli je součet všech tří odporů tvořících trojúhelník Jemožnéprovéstitransfiguraciopačnou,tjvyjádřitodpory 1,, 3 pomocíodporů r 1, r, r 3 Vtomtopřípadějdezřejměotransfiguracihvězdy na trojúhelník Při výpočtu postupujeme nejlépe takto: Ze vztahů(1),(),(3) vyjádříme např poměry r : r 3 = 1 : 3, (5) r 1 : r 3 = 1 : (6) Jestliženyníz(5)vyjádříme 3 aze(6) adosadímedo(1),dostaneme vztah, z něhož po úpravách dostaneme 1 = r 1 + r + r 1r r 3 Dosazením do(6) a(5) dostaneme po úpravách = r + r 3 + r r 3 r 1, 3 = r 1 + r 3 + r 1r 3 r 1

13 Pravidlo: Odpor mezi kterýmikoli dvěma vrcholy trojúhelníku vyjádříme jako součet odporů vycházejících z odpovídajících bodů hvězdy zvětšený o jejich součin dělený zbývajícím třetím odporem hvězdy Příklad drátěná krychle Vypočítejte odpor drátěné krychle, jejíž každá hrana H máodpor 0,jestližezdrojstejnosměrnéhonapětíje připojen a) ke dvěma protějším vrcholům( a G), b) ke středům dvou protějších hran, E F c) ke dvěma vrcholům tvořícím stěnovou úhlopříčku D (ac), d)kedvěmasousednímuzlům(ae) Přechodové odpory v uzlech zanedbejte B Obr 14 G C Řešení a) I způsob: Každou ze šesti hran krychle vycházejících z protějších vrcholů a G je možno nahradit dvojicí paralelních drátů o polovičním průřezu, tedy sodporem 0 = 0Pakbudememítvsítimezibody agcelkem6 paralelníchvětví,jednaznichje E + EH + HG Jejíodporje 1 = = =5 0 Prosíťpakplatí 1 =6 1 = 6,takže = IIzpůsob:Proudvstupujedokrychlevevrcholu avystupujeznívrcholem GVrcholy B, D, Emajístejnýpotenciál ϕ 1,vrcholy C, F, Hstejný potenciál ϕ Můžemetedynahraditvrcholy B, D, Euzlem1opotenciálu ϕ 1, vrcholy C, F, Hdruhýmuzlemopotenciálu ϕ (vizobr15)všechnyrezistory naobr15majístejněvelkýodpor 0 1 G Obr 15 13

14 Mezibody a1protékáproudtřemiparalelnímivodičioodporu 0,mezi body1ašestiamezibodyagtřemitakovýmivodičiprocelkovýodpor této sítě tedy dostáváme: = G, = =5 6 0 IIIzpůsob:Proud Ivstupujícívrcholem dodanésítěsezdevětvínatři proudyovelikosti I 3,každýznichsedáledělínadvaproudyovelikosti I 6, dovrcholu Gpakvstupujízasetřiparalelníproudyovelikosti I 3 Procelkový výkon obvodu pak platí: I =3 0 ( I 3 Ztohoplyne = ) ( ) ( ) I I = I Poznámka Úlohua)jemožnořešittaképomocítransfigurace,cožalenenívtomto případě příliš vhodný postup, i když by vedl také k témuž výsledku b) Proud, který vstupuje středem hrany E, se rozděluje do dvou stejných větví, horní a dolní, které se spojují a vystupují z krychle společně ve středu hrany CG Musí platit: 1 = =, d h h protožeoběvětvemajístejnýodpor h = ,kde jeodpor soustavyhorníchhranpro platí: 1 = = 1, zčehož = 0 Jetudíž h = 0 acelkovýodporkrychlepakdostaneme 1 jakoparalelníkombinacitěchtoodporů h,tj = 1 + 1,zčehož = 0 14

15 c)určímeodpor C Víme,žebody B, Dmajístejnýpotenciálamůžemeje tedyspojittotéžplatíiobodech F, HPakmůžemenakreslitzjednodušené schéma tohoto obvodu: E 0 H F B D G Obr C ezistorem mezi spojenými body H F a B D nepoteče proud(všechny popsané body mají stejný potenciál), tento rezistor nemusímeuvažovat,hrany HDaBFvypustíme Pak můžeme psát: 1 C = , atedy C = d)kvýpočtuodporu E použijemepoznatkůzúlohyc)ospojováníbodů se stejným potenciálem Pro řešení úlohy d) využijeme zjednodušené schéma zapojení z obr 16 úlohy c), které ještě dále zjednodušíme: E 0 Nyní již můžeme psát: Obr 17 1 E = odkud E = , 5 0 Poznámka Úlohyc),d)byopětbylomožnořešitpomocívýkonu(vizIIIzpůsobúlohy a)), jen je třeba si dobře uvědomit, jakým způsobem zde dojde k rozdělení proudů a kterými větvemi proud vůbec nepoteče 15

16 Cvičení 1 1 Černá skříňka Včernéskříňce(obr18)jsouzapojenytřirezistory,atotak,žeplatí 1 =Ω, 3 =Ω, 13 =ΩVčernéskříňcejsoupouzerezistory Určete, jaké rezistory jsou v černé skříňce a jak jsou zapojeny 1 3 Obr 18 Pravidelný čtyřstěn Určete velikost elektrického odporu mezi body, B drátěného modelu pravidelného čtyřstěnu (vizobr19)odporjednéhranyčtyřstěnuje 0, všechny hrany mají stejně velký odpor 3 Pravidelný šestiúhelník D C Obr 19 Určete odpory mezi body, B sítí vytvořených doplněním pravidelného šestiúhelníkuvšechnyúsekymeziuzlysítěmajístejněvelkýodpor 0 Přechodové odpory v uzlech zanedbejte Řešte pro všechny tři případy B O B O B O B Obr 0 Obr 1 Obr 4 Čtvercová síť Určete odpor mezi body, B elektrické sítě znázorněnénaobr3mezivšemiuzlysítějestejně velkýodpor 0 B Obr 3 16

17 5Vobvoduzakreslenémnaobr4jedáno: 1 =1Ω, =4Ω, 3 =5Ω, 1 =4Ω, =10Ω, 3 =6Ω, r 5=0,6Ω, r 6 =4,3Ω, U 0 =0V, i =3ΩStanovteproud IprotékajícínerozvětvenoučástíobvoduPři řešení úlohy použijte vhodným způsobem transfiguraci r 5 C C I B r 6 B 3 i + Obr 4 U 0 17

18 Metody řešení elektrických obvodů 1 Skutečné a ideální zdroje elektrické energie Ideální zdroj napětí(schématická značka viz obr 5) je takový zdroj napětí, jehož vnitřní odpor je roven nule Na svorkách takového zdroje je tedy stále stejně velké napětí, které nezávisí na velikosti odebíraného proudu U 0 Obr 5 Ideální zdroj proudu(schématická značka viz obr 6) je takový zdroj proudu, který má nekonečně velký vnitřní odpor Tento zdroj dodává stále stejně velký proud bez ohledu na velikost odporu připojené zátěže I 0 Obr 6 Skutečnýzdrojmůžemenahraditideálnímzdrojemstáléhonapětí U e 1, kněmužjesériověpřipojenpomyslnýrezistoroodporu i,neboideálnímzdrojemelektrickéhoproudu I 0,kněmužjeparalelněpřipojenpomyslnýrezistor oodporu i Skutečný zdroj napětí je tedy charakterizován svýmtzv elektromotorickýmnapětím U e (popř i svorkovýmnapětím U 0 vizobr7)asvýmvnitřnímodporem U e U 0 i Obr 7 Závislost napětí na svorkách lineárního zdroje, který dodává spotřebiči o odporu proud I,jedánavztahem U= U e i I, (7) kde i Ijeúbyteknapětínavnitřnímodporu Obdobnědlepoznámky1aobr7bychommohliobdobnývztahnapsat taképomocínapětí U 0 : U= U 0 i I Kdybychom zjišťovali závislost napětí U na velikosti odebíraného proudu I, dostali bychom tzv zatěžovací charakteristiku zdroje(viz obr 8) 1 V elektrotechnice se kromě pojmu elektromotorické napětí zdroje U e používá pojmu vnitřní(svorkové)napětízdroje U 0,přičemžplatí U 0 = U e(vizobr7)popřipojenízátěže oodporu pakmůžemepsát U= U 0 i I,kde I= U 0 i + jeproudprotékajícíobvodem 18

19 U U 0 Při nulovém odebíraném proudu je svorkové napětí nezatíženého zdroje U 0 = U e Přizvětšování odběru proudu svorkové napětí zdroje klesá dle vztahu 0 I k I Obr 8 Zatěžovací charakteristika lineárního zdroje U= U 0 i I Stejnou zatěžovací charakteristiku můžeme také získat při paralelním zapojení vnitřního odporu k ideálnímu zdroji proudu Pak bychom dostali(pomocí 1Kirchhoffovazákona vizdalšíkapitola) I= I k U i,podosazenízevztahu U 0 = I k i za I k aúpravěbychomdostalivztah(7) Vzhledem k charakteru dalšího výkladu, který zasahuje ve větší míře již do oblasti elektrotechniky, budeme používat spíš názvosloví z elektrotechniky, tj příslušnévztahybudemeformulovatpomocínapětí U 0 i I U U 0 U i I k U i Obr 9 Náhradní obvod pro zdroj elektrického napětí Obr 30 Náhradní obvod pro zdroj elektrického proudu Skutečnézdroje,ukterýchje i,nazývámenapěťovětvrdé(přizměnách proudu dochází jen k velmi malým změnám výstupního napětí) Jsou to např akumulátory nebo stabilizátory napětí Skutečnézdroje,ukterýchje i,nazývámenapěťověměkképatřísem např stabilizátory proudu nebo elektronické generátory s velkým výstupním odporem 19

20 Kirchhoffovy zákony Uzel místo,kdesestýkádvaavícevodičů Větev obvodu dráha mezi dvěma uzly tvořená jedním prvkem nebo několika prvky spojenými za sebou Smyčka uzavřená dráha v části obvodu tvořená větvemi První Kirchhoffův zákon Vyjadřuje zákon zachování elektrického náboje Stejnosměrný proud je dán elektrickým nábojem, který projde průřezem vodiče za jednu sekundu Tento náboj se nemůže ve vodiči nikde nahromadit ani vznikat Dělí-li se proud do několika větví, musí být součet proudů přicházejících do uzlu roven součtu proudů, které z uzlu odcházejí První Kirchhoffův zákon lze vyslovit také takto: n lgebraický součet všech proudů v uzlu se rovná nule, tj I k =0 Vtétoformulacijevšakještěnutnávolbaznamének proudů Zpravidla proudům přicházejícím do uzlu přiřadíme kladná znaménka, odcházejícímzuzlupakzápornáznaménka(vizobr31) k=1 I 1 I 3 I I 4 I 1 + I I 3 I 4 =0 Obr 31 Druhý Kirchhoffův zákon Je důsledkem zákona zachování energie Napětí na každém spotřebiči elektrického obvodu je dáno prací potřebnou k přemístění elektrického náboje mezi svorkami spotřebiče Projde-li náboj po uzavřené dráze, musí být příslušná práce nulová, neboť náboj se vrátil na místo téhož potenciálu DruhýKirchhoffůvzákonlzevyslovittakétakto : lgebraický součet všech svorkových napětí zdrojů a všech úbytků napětí na n spotřebičích se v uzavřené smyčce rovná nule, tj U k =0 Vestředoškolskýchučebnicíchfyziky,napřv[5]jeKirchhoffůvzákondefinovánpomocí elektromotorického napětí, ze kterého je lépe patrný výše jmenovaný důsledek zákona zachování energie Součet úbytků napětí na odporech je roven součtu elektromotorických napětízdrojů VtomtotextubudemepoužívatformulaciKirchhoffovazákonapomocí svorkového napětí často používaného v elektrotechnice k=1 0

21 Při psaní rovnic podle Kirchhoffova zákona je nutné zachovat následující postup: 1 Vyznačíme šipkami očekávané směry proudů v každé větvi obvodu Uzdrojůzakreslímešipkupronapětí U 0 odkladnékzápornésvorce Zaoblenou šipkou vyznačíme směr postupu smyčkou Při psaní rovnice vyjdeme ze zvoleného uzlu a projdeme smyčkou ve zvoleném směru Součiny I zapisujeme jako kladné, souhlasí-li směr postupu se směrem šipky u daného proudu Totéž platí pro zdroje napětí Příklad 3 Kirchhoffovy zákony rovnice U 01 1 Sestavte pomocí Kirchhoffových zákonů soustavu rovnic, jejímž vyřešením bychom získali proudy, které protékají jednotlivými rezistory na obr 3 I 1 I 3 I I B I 1 I 3 3 U 0 Obr 3 Řešení K určení tří proudů budeme potřebovat tři rovnice Použijeme-li 1 Kirchhoffův zákonnaobauzlyakirchhoffůvzákonnatřijednoduchéobvody,kterésíť obsahuje, budeme mít k dispozici celkem 5 rovnic I 1 + I I 3 = 0, (8) I 1 I + I 3 = 0, (9) 1 I 1 I U 01 = 0, (10) I + 3 I 3 + U 0 = 0, (11) 1 I I 3 U 01 + U 0 = 0 (1) Je zřejmé, že dvě z těchto rovnic jsou nadbytečné Snadno nahlédneme, že rovnice(9)sestavenáprouzel Bjeshodnásrovnicí(8),kterábylasestavena 1

22 prouzel (povynásobeníminusjednou)má-lisíťobecně Luzlů,jejen(L 1) rovnic tohoto typu lineárně nezávislých Podobně je tomu i s rovnicemi sestavenými podle Kirchhoffova zákona pro jednoduché obvody Lineárně nezávislých(a tudíž využitelných) rovnic tohoto typu je jen tolik, kolik je nezávislých jednoduchých obvodů sítě Jednoduchý obvod je nezávislý, obsahuje-li alespoň jednu větev, která není součástí žádného jiného nezávislého obvodu Označme počet jednoduchých nezávislých obvodů vsíti Mapočetvšechvětví(atímipočetneznámýchproudů) NPakobecně platí N= M+(L 1) Tentovztahurčuje,kolikrovnicjetřebasestavitpodle1Kirchhoffovazákona 3 (L 1)akolikpodleKirchhoffovazákona 4 (M) Počet všech rovnic 1 typu určíme tak, že spočítáme uzly, přičemž jeden vynechámepočetrovnictypu Murčímetak,žeodpočtuvšechvětvísítě Nodečteme(L 1) Vnašempřípaděje L=aN =3,tjpotřebujeme N (L 1)= rovnice typu(podle KZ) Protože každá rovnice(10),(11),(1) je lineární kombinací zbývajících dvou, je jedno, které dvě zařadíme do sestavované soustavy rovnic Vezmeme první dvě Hledané proudy budou řešením této soustavy rovnic I 1 + I I 3 = 0, 1 I 1 I U 01 = 0, I + 3 I 3 + U 0 = 0 Poznámka Metoda úplného stromu Při praktickém řešení sítě je užitečné využít při volbě nezávislých jednoduchých obvodů tzv metody úplného stromu Úplný strom elektrické sítě je libovolná soustava větví sítě, která spojuje všechny její uzly, přičemž nevytváří žádnou uzavřenou smyčku Lze tedy přejít větvemi úplného stromu z libovolného uzlu do kteréhokoliv jiného uzlu, a to jediným možným způsobem Např úplným stromem sítě na obr 33 je kterákoliv ze tří větví Pro usnadnění praktického postupu je účelné překreslit si nejdříve danou síť zjednodušeně tak, že větve jsou znázorněny úsečkami(bez vyznačení zapojených prvků) Na obr 33 je znázorněno několik možností(ne všechny) volby úplného stromu určité sítě(úplný strom je tučně vyznačen) 3 dálebudemepsátužjenzkráceně1kz 4 dálejenzkráceněkz

23 Obr 33 Při libovolné volbě úplného stromu zůstává vždy stejný počet větví, které k němu nepatří Počet těchto větví je roven počtu nezávislých jednoduchých obvodů dané sítě Tyto obvody je účelné volit tak, že větev nepatřící k úplnému stromu doplníme větvemi úplného stromu Vznikne tak právě M nezávislých jednoduchých obvodů dané sítě Příklad 4 výsledný odpor sítě Stanovte výsledný odpor mezi uzly a C(vizobr34),jsou-lidányodpory všechrezistorů: 1 =6Ω, =4Ω, 3 =5Ω, 4 =7Ω, 5 =3ΩŘešte pomocí a) Kirchhoffových zákonů, b) přeměny trojúhelníku na hvězdu Obr 34 C Řešení a) Pomocí Kirchhoffových zákonů 1 D 4 I I 3 I 1 I 1 I 3 I 3 C I I + I 3 B 5 Obr 35 Uzel: I= I 1 + I, Smyčka DB: 1 I I 3 I =0, Smyčka DCB: 4 (I 1 I 3 ) 5 (I + I 3 ) 3 I 3 =0 Po dosazení hodnot odporů: 6I 1 4I = 5I 3, 7I 1 3I =15I 3 3

24 Řešenímtétosoustavyobdržíme: I 1 = 75I 3 10, I = 15I 3 10 Celkovýproudje tedy I= I 1 + I =0I 3 Výpočetnapětímezibody, C: U C = U D + U DC = 1 I (I 1 I 3 )=90,5I 3 Výslednýodporje = U C I = 90,5I 3 0I 3 =4,55Ω b) Pomocí transfigurace trojúhelník na hvězdu Obr34nejprvepřekreslímenaobr36,potomdálenaobr37 D 1 4 D r C r 1 O C 5 r 5 B Obr 36 Obr 37 B Užitím vztahů pro transfiguraci obdržíme: r 1 = r = r 3 = 1 = Ω=1,60Ω, 3 = Ω=4 3 Ω, 1 3 = Ω=,00Ω Odpormezibody O, Csenyníurčíjakoparalelnířazenírezistorů r a r + 5,tj = + = 40 OC r r , takže OC =,95ΩVýslednýodporceléhozapojeníseurčí = O + OC = r 1 + OC =4,55Ω 4

25 Příklad5 Dpřevodník Na obr 38 je znázorněn invertující operační zesilovač Protože vstupní diferenciálnínapětí U D jerovnovirtuálnínuleanapětíneinvertujícíhovstupu je nulové, bude napětí invertujícího vstupu také rovno nule Zesilovač napětí mezi oběma vstupy zesílí nekonečněkrát a vstupní odpor zesilovače je nekonečně velký Pak součet proudů na každém vstupu je nulový a rozdíl napětí mezivstupy u u + = u =05 1 I U 1 O U U D I 1 Obr 38 Platí I = U, I 1 = U 1 1 Napíšeme1KZprouzel O: I 1 + I =0 Po dosazení dostaneme U = 1 U 1 Úpravou výše uvedeného schématujemožnévytvořitdpřevodník Ukážeme si, jak vytvořit takový čtyřbitový D převodník(v praxi se používají osmibitové, které ale pracují na stejném principu) Čtyřbitový D převodník může být realizován pomocí schématu na obr 39 U a U b B U c C a =8 0 I a b =4 0 I b c = 0 I c I = 0 3 Pomocí Kirchhoffových zákonů vyjádřete U = U (U a,u b,u c,u d ) U d D d = 0 I d U Obr 39 Řešení Z1KZplyne: I a + I b + I c + I d + I =0, (13) 5 Podrobnějijsoufunkceoperačníchzesilovačůpopsányv[10] 5

26 potom zčehož U a U b U c 0 + U d 0 + U =0, (14) ( Ud U = + U c + U b + U ) a Podosazeníza = 0 3 aúpravědostaneme U = 1 4 (8U d+4u c +U b + U a ) Poznámka Zavedením U a = U H, U b = BU H, U c = CU H, U d = DU H dostaneme U = U H (8D+4C+B+ ), 4 kde U H jenapětílogickýchvstupůvhorníúrovni(zpravidla U H =0,1V,ale napřvttlobvodech U H =3,5V),, B, C, D {0,1}jsoulogicképroměnné Cvičení 1 Pomocí Kirchhoffových zákonů určete velikost napětí U elektrického obvodu naobr40 U 0 U Obr 40 6

27 Kirchhoffovy zákony 1 3 U 1 U Obr 41 a)vypočtěteproudyprotékajícírezistory 1,, 3 vobvodunaobr41 b)jaksezměníhodnotyproudůvobvodu, jestližeuzdroje U zaměnímepolaritu? c)jakábymuselabýtvelikostodporuurezistoru 3, aby rezistory 1 a protékal stejně velký proud? Řešteprohodnoty 1 =1Ω; =1,5Ω; 3 =Ω; U 1 =7V; U =9V Metoda řešení elektrických obvodů pomocí Kirchhoffových zákonů se nejeví vždy jako výhodná v případě složitějších elektrických obvodů musíme řešit soustavy rovnic s vyšším počtem neznámých Z tohoto důvodu se postupně rozšířilo i použití dalších metod, které si dále ukážeme 3 Princip superpozice V elektrické síti sestavené z lineárních zdrojů a lineárních spotřebičů můžeme uvažovat působení každého zdroje samostatně Výsledné proudy protékajícími jednotlivými větvemi, popř napětí na těchto větvích a jejich prvcích jsou algebraickými součty dílčích proudů a napětí vyvolaných jednotlivými zdroji, přičemž ostatní zdroje jsou vyřazeny(tj skutečné zdroje jsou nahrazeny svými vnitřními odpory, ideální zdroje napětí jsou nahrazeny zkraty a ideální zdroje proudu jsou odpojeny) Postup při řešení obvodu metodou lineární superpozice 1 Vyznačíme polaritu jednotlivých zdrojů Vypočteme napětí nebo proud na uvažovaném prvku při působení jednoho zdroje, při ostatních zdrojích napětí nahrazených zkratem a vyřazených zdrojích proudu 3 To provedeme postupně pro každý zdroj 4 Výsledné napětí nebo proud na uvažovaném prvku jsou pak dány algebraickým součtem všech dílčích napětí nebo proudů 7

28 Příklad 6 princip superpozice V obvodu zapojeném podle obr 4 vypočtěte napětí U na výstupních svorkách Napětízdrojůjsou U 1 =0V, U =40V,odporyrezistorůjsou 1 =15Ω, =10Ω U 1 U U U 1 U U U Obr 4 Obr 43 Obr 44 Řešení Napětínavýstupníchsvorkáchstanovímejakoalgebraickýsoučetnapětí U vyvolanéhozdrojem U 1 přizkratovanémzdrojinapětí U (vizobr43)anapětí U vyvolanéhozdrojem U přizkratovanémzdrojinapětí U 1 (vizobr44) Potom U = 1 + U 1, U = U Výslednénapětínavýstupníchsvorkách U= U + U = U U 1 + Prodanéhodnoty U=3V Příklad 7 princip stereofonního vysílání Na obr 45 je nakreslen elektrický obvod sedvěmazdrojinapětí U 1, U ačtyřmi rezistory o stejném elektrickém odporu Určetenapětí U B a U BC U U 1 U B U BC B Obr 45 C 8

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony Kirchhoffovy zákony 1. Kirchhoffův zákon zákon o zachování elektrických nábojů uzel, větev obvodu... Algebraický součet všech proudů v uzlu se rovná nule Kirchhoffovy zákony 2. Kirchhoffův zákon zákon

Více

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá neboli sériové a paralelní řazení prvků Rezistor Ekvivalence obvodových prvků sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá Paralelní řazení společné napětí proudy jednotlivými

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v rně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Kolejní 906/4 6 00 rno http://www.utee.feec.vutbr.cz ELEKTOTECHNK (EL) lok nalýza obvodů - speciální metody doc. ng. Jiří

Více

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Elektronika ve fyzikálním experimentu Elektronika ve fyzikálním experimentu Josef Lazar Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v.v.i. E-mail: joe@isibrno.cz www: http://www.isibrno.cz/~joe/elektronika/ Elektrický obvod Analogie s kapalinou Základními

Více

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče 7 Kapitola 2 Měření elektrických odporů 2 Úvod Ohmův zákon definuje ohmický odpor, zkráceně jen odpor, R elektrického vodiče jako konstantu úměrnosti mezi stejnosměrným proudem I, který protéká vodičem

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω Měření odporu Elektrický odpor základní vlastnost všech pasivních a aktivních prvků přímé měření ohmmetrem nepříliš přesné používáme nepřímé měřící metody výchylkové můstkové rozsah odporů ovlivňující

Více

Měřicí přístroje a měřicí metody

Měřicí přístroje a měřicí metody Měřicí přístroje a měřicí metody Základní elektrické veličiny určují kvalitativně i kvantitativně stav elektrických obvodů a objektů. Neelektrické fyzikální veličiny lze převést na elektrické veličiny

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

Klíčová slova: elektrický zdroj, řazení zdrojů, sériové, paralelní, smíšené

Klíčová slova: elektrický zdroj, řazení zdrojů, sériové, paralelní, smíšené Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, elektrický zdrojnapětí naprázdno, při zatížení, řazení zdrojů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje

Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu R i zdroje včetně

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více

I 3 =10mA (2) R 3. 5mA (0)

I 3 =10mA (2) R 3. 5mA (0) Kirchhoffovy zákony 1. V obvodu podle obrázku byly změřeny proudy 3 a. a. Vypočítejte proudy 1, 2 a 4, tekoucí rezistory, a. b. Zdroj napětí = 12 V, = 300 Ω, na rezistoru jsme naměřili napětí 4 = 3 V.

Více

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 1 Bezpečnost práce, měření proudu

Více

Název: Měření napětí a proudu

Název: Měření napětí a proudu Název: Měření napětí a proudu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek: Elektřina a magnetismus

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

Stavba hmoty. Název školy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Stavba hmoty. Název školy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Stavba hmoty Popis podstaty elektrických jevů, vyplývajících ze stavby hmoty Stavba hmoty VY_32_INOVACE_04_01_01 Materiál slouží k podpoře výuky předmětu v 1. ročníku oboru Elektronické zpracování informací.

Více

M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA

M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento

Více

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ) Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako

Více

Algebra blokových schémat Osnova kurzu

Algebra blokových schémat Osnova kurzu Osnova kurzu 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 1 Osnova

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 01) Co už víme o elektrickém proudu opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

6 Měření transformátoru naprázdno

6 Měření transformátoru naprázdno 6 6.1 Zadání úlohy a) změřte charakteristiku naprázdno pro napětí uvedená v tabulce b) změřte převod transformátoru c) vypočtěte poměrný proud naprázdno pro jmenovité napětí transformátoru d) vypočtěte

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ POSLOUPNOSTI A ŘADY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ) Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum 1. Teoretický úvod Vodič svinutý do prostorové křivky nazývané šroubovice tvoří válcovou cívku (solenoid). Každý závit vybudí

Více

4.2.6 Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení)

4.2.6 Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení) 4.2.6 Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení) Předpoklady: 4205 Pedagogická poznámka: Tato hodina nemá v klasické učebnici žádný ekvivalent. Osobně ji považuji za nutnou, studenti si jednak

Více

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého

Více

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem 4..3 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem Předpoklady: 405, 407, 40 Nejde o dva, ale pouze o jeden druh součástky (reostat) ve dvou různých zapojeních (jako reostat a jako potenciometr).

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) Magnetické pole cívky, transformátor Jméno Třída.. Datum 1. Teoretický úvod Vodič svinutý do prostorové křivky nazývané šroubovice tvoří válcovou cívku (solenoid). Každý závit vybudí

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: listopad 203 Klíčová slova: rezistor,

Více

Řešení elektronických obvodů Autor: Josef Sedlák

Řešení elektronických obvodů Autor: Josef Sedlák Řešení elektronických obvodů Autor: Josef Sedlák 1. Zdroje elektrické energie a) Zdroje z hlediska průběhu zatěžovací charakteristiky b) Charakter zdroje c) Přenos výkonu ze zdroje do zátěže 2. Řešení

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: II Název: Měření odporů Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 28.11.2008 Odevzdal

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry... Měření trojfázového činného výkonu Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Vznik a přenos třífázového proudu a napětí................ 3 2.2 Zapojení do hvězdy............................. 3 2.3 Zapojení

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Semestrální práce RLC obvody Michaela Šebestová 28.6.2009 Obsah 1 Úvod 2 Teorie elektrotechniky 2.1 Použité teorémy fyziky 2.1.1

Více

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω. A5M34ELE - testy 1. Vypočtěte velikost odporu rezistoru R 1 z obrázku. U 1 =15 V, U 2 =8 V, U 3 =10 V, R 2 =200Ω a R 3 =1kΩ. 2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

1.1 Pokyny pro měření

1.1 Pokyny pro měření Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)

Více

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k Ú k o l : a) Proveďte kalibraci odporového teploměru, termočlánku a termistoru b) Určete teplotní koeficienty odporového teploměru, konstanty charakterizující

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny ředmět očník /y/..07/.5.00/34.0394 VY_3_NOVA_M_.9_měření statických parametrů zesilovače Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

R 3 R 6 R 7 R 4 R 2 R 5 R 8 R 6. Úvod do elektrotechniky

R 3 R 6 R 7 R 4 R 2 R 5 R 8 R 6. Úvod do elektrotechniky Metody náhradního zdroje (Théveninova a Nortonova věta) lze využít při částečné analýze elektrického obvodu, kdy máme stanovit proud nebo napětí v určitém místě obvodu. Příklad: Určete v obvodu na obr.

Více

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu 5 Přesnost a korekční křivka měřícího transformátoru proudu 5.1 Zadání a) Změřte hodnoty sekundárního proudu při zvyšujícím se vstupním proudu pro tři různé transformátory. b) U všech naměřených proudů

Více

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2 Pro zadané hodnoty napájecího napětí, odporů a zesilovacího činitele β vypočtěte proudy,, a napětí,, (předpokládejte, že tranzistor je křemíkový a jeho pracovní bod je nastaven do aktivního normálního

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů Tranzistor je elektronická aktivní součástka se třemi elektrodami.podstatou jeho funkce je transformace odporu mezi

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 4 název Záporná zpětná vazba v zapojení s operačním zesilovačem MAA741 Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 9. 12. 2008 vypracování protokolu 14. 12. 2008

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

K OZA SE PASE NA POLOVINĚ ZAHRADY Zadání úlohy

K OZA SE PASE NA POLOVINĚ ZAHRADY Zadání úlohy Koza se pase na polovině zahrady, Jaroslav eichl, 011 K OZA E PAE NA POLOVINĚ ZAHADY Zadání úlohy Zahrada kruhového tvaru má poloměr r = 10 m. Do zahrady umístíme kozu, kterou přivážeme provazem ke kolíku

Více

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2010 Test Kategorie Ž1 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Napětí 400 V (dříve 380 V) nalezneme

Více

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová,

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, E-sbírka příkladů Seminář z matematiky Evropský sociální fond Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, Pavla Pavlíková Obsah 1 Úpravy výrazů................................................................

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Zákony elektrického

Více

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie Ž1 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Napětí 230 V (dříve

Více

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie Ž1 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Proč se pro dálkový přenos elektrické

Více

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Fyzika úloha č. 14 Zatěžovací charakteristika zdroje Cíle Autor: Jan Sigl Změřit zatěžovací charakteristiku různých zdrojů stejnosměrného napětí. Porovnat je, určit elektromotorické

Více

Řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic

Řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic Řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic Řešení slovních úloh představuje spojení tří, dnes bohužel nelehkých, úloh porozumění čtenému textu (pochopení zadání), jeho matematizaci (převedení na rovnici)

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-3 Výkový materiál Číslo projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výky prostřednictvím

Více

4.2.10 Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení)

4.2.10 Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení) 4.2.10 Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení) Předpoklady: 4204, 4205, 4207, 4209 Pedagogická poznámka: Tato hodina nemá v klasické učebnici žádný ekvivalent. Osobně ji považuji za nutnou,

Více

Polovodičový usměrňovač

Polovodičový usměrňovač Polovodičový usměrňovač Zadání: 1. Zobrazte pulzní napětí na jednocestném usměrňovači, použijte filtraci kondenzátorem. 2. Zobrazte pulzní napětí na dvoucestném usměrňovači, použijte filtraci kondenzátorem.

Více

Strana 1 (celkem 11)

Strana 1 (celkem 11) 1. Vypočtěte metodou smyčkových proudů. Zadané hodnoty: R1 = 8Ω U1 = 33V R2 = 6Ω U2 = 12V R3 = 2Ω U3 = 44V R4 = 4Ω R5 = 6Ω R6 = 10Ω Strana 1 (celkem 11) Základní rovnice a výpočet smyčkových proudů: Ia:

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS VII. Stejnosměrné obvody Obsah 7 STEJNOSMĚNÉ OBVODY 7. ÚVOD 7. ELEKTOMOTOICKÉ NAPĚTÍ 3 7.3 EZISTOY V SÉIOVÉM A PAALELNÍM ZAPOJENÍ 5 7.4 KICHHOFFOVY ZÁKONY 6 7.5 MĚŘENÍ NAPĚTÍ A

Více

- základní lineární pasivní součástky používané ve všech oborech elektroniky - rezistory, kondenzátory a cívky.

- základní lineární pasivní součástky používané ve všech oborech elektroniky - rezistory, kondenzátory a cívky. LINEÁRNÍ SOUČÁSTKY ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ - základní lineární pasivní součástky používané ve všech oborech elektroniky - rezistory, kondenzátory a cívky. REZISTORY Rezistory jsou elektronické součástky,

Více

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY Řešené příklady s komentářem Ing. Vítězslav Stýskala, leden 000 Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-Technická univerzita Ostrava stýskala, 000 Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Rozmístění a instalace prvků a zařízení Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Součástky v elektrotechnice

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

1.3 Bipolární tranzistor

1.3 Bipolární tranzistor 1.3 Bipolární tranzistor 1.3.1 Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku bipolárního tranzistoru 2. Změřte převodovou charakteristiku bipolárního tranzistoru 3. Změřte výstupní charakteristiku bipolárního

Více

2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU

2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU IEDL 3.EB 4 1/5 1. ZADÁÍ a) Změřte odpor předložených rezistorů porovnávací metodou pomocí ručkového voltmetru a odporové sady b) Měření proveďte jednou za podmínky = a jednou za podmínky = 0,2. c) Předložené

Více

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ TÉMA Určení voltampérových charakteristik spotřebičů ÚKOLY Proměřte závislost proudu na napětí u žárovky a třech technických rezistorů a termistoru. Sestrojte jejich voltampérové

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Základní veličiny a jejich jednotky Elektrický náboj Q Coulomb [C] Elektrický proud Amber [A] (the basic unit of S) Hustota proudu J [Am -2 ] Elektrické napětí Volt [V] Elektrický

Více

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích 3.. Elektrický proud v kovových vodičích Kapitola 3.. byla bez výhrad věnována popisu elektrických nábojů v klidu, nyní se budeme zabývat pohybujícími se nabitými částicemi. 3... Základní pojmy Elektrický

Více

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu Revize elektrických zařízení (EZ) Provádí se: před uvedením EZ do provozu Výchozí revize při zakoupení spotřebiče je nahrazena Záručním listem ve stanovených termínech Periodické revize po opravách a rekonstrukcích

Více

Nezávislý zdroj napětí

Nezávislý zdroj napětí Nezávislý zdroj napětí Ideální zdroj: Udržuje na svých svorkách napětí s daným časovým průběhem Je schopen dodat libovolný proud, i nekonečně velký, tak, aby v závislosti na zátěži zachoval na svých svorkách

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více