TRANSPORT MAGAZÍN. červen Bulletin Sdružení automobilových dopravců. Vydává. Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRANSPORT MAGAZÍN. červen 2002. Bulletin Sdružení automobilových dopravců. Vydává. Sdružení ČESMAD BOHEMIA"

Transkript

1 TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravců Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix Členové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková, Ing. Irena Doležalová, Ing. Kvìta Pavlíková, Eva Štefkovičová, Ing. Martin Špryňar, Mgr. Vojtěch Hromíř, Mgr. Kamil Veselý, Ing. Pavel Košut, Carlos Sardá Grafická úprava, Ssazba & zlom Carlos Sardá Pøíjem inzerce Carlos Sardá odbor public relations Tel.: +420 (2) Fax: +420 (2) Adresa redakce Nad Sokolovnou 117/ Praha 4 Tel.: +420 (2) Fax: +420 (2) Obálka Grafika: Carlos Sardá Foto: Martin Felix Tisk a expedice T-STUDIO Pelléova 9/244, Praha 6 Toto číslo bylo předáno do tisku dne červen 2002 Úvodník... 2 Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ...3 Rozhovor s vedoucí redakce dopravního vysílání A. Náměstkovou... 3 Zápis ze Shromáždění zástupců regionů... 4 Usnesení SZR... 7 Státní odborný dozor v Jihomoravském kraji... 9 Setkání se zástupci státní správy... 9 PROFESNÍ VZDÌLÁVÁNÍ...9 Kurz pro řidiče začínající v MKD... 9 Význam ISO AUTOBUSOVÁ DOPRAVA...12 Pohotovostní služba Povolení MAD platná do následujícího roku Maximální povolená délka autobusů NÁKLADNÍ DOPRAVA...13 Oèekávané zmìny v relaci SRN...13 Úvaha o naší cestì do Evropy...14 MEZINÁRODNÍ VZTAHY...14 Výsledky jednání Smíšené komise s Øeckem...14 Výsledky jednání Smíšené komise s Nìmeckem...15 AETR a digitální tachograf...17 Èína byla pøijata do IRU...17 Zastupitelstva ÈR...18 Maximální množství PHM...19 Francie poplatky...21 CELNÍ PROBLEMATIKA...22 Aktualizace sankcí pøi pøepravì citlivého zboží...22 Celní úøad Zdiby - stanovisko PST Ostrava, a.s...23 LEGISLATIVA, EKONOMIKA, POJIŠTÌNÍ...24 Nárok na vrácení DPH...24 Zmìny Dohody ADR...25 Ekonomické výsledky Sdružení...28 ÈESMAD SLOVAKIA INFORMUJE...29 Problémy s vážením kamionù v Polsku...29 DOPRAVNÍ INFORMACE POLICIE ÈR...29 Když se øekne øidiè profesionál...29 INFORMATIKA...30 Nové internetové strany ÈESMADU Bohemia...30 TECHNIKA...32 Luxusní autobusy Scania Irizar...32 Teréní obøi MAN...34 Renault Kerax míøí do èeského terénu...34 Hvìzda s hvìzdou Mercedes-Benz E Continental realizuje své vize...38 AKTUALITY Z EVROPY...40 SERVICE CLUB...46 Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou, s.p. odštìpný závod Pøeprava, è.j. 2116/99 ze dne Zapsáno do evidence periodického tisku pod èíslem MK ÈR E 0037.

2 ÚVODNÍK Vážení èlenové a pøátelé Sdružení ÈESMAD BOHEMIA, o tom, že smìrem na východ existuje nepøímá úmìra mezi kvalitou služeb a infrastruktury a výší poplatkù za nì vybíraných jsme již na tomto místì psali. Èím horší silnice a kratší dálnice, tím vyšší mýto. K dokonalosti, èi spíše k dokonalé zhovadilosti to dotáhli v Bìlorusku, kde nedostatek kvalitních komunikací, za které by bylo možno kasírovat, je vyøešen tím, že lze vybírat za prùjezd lesem. To je ovšem státní zhovadilost. Existuje ještì soukromé koøistìní na milion zpùsobù poèínaje celníkem, který neclí za plat, ale clí pouze za úplatek, konèe loudící policií, milicí, nebo jak se kde ta která uniforma jmenuje. U nás máme specifikum. Stát rovnìž daní peèlivì, ale les nezpoplatnil, uniforma také ráda bere, ale není to její hlavní náplò práce. Balkánské zpùsoby (omlouvám se obyvatelùm tohoto krásného poloostrova, používám toto spojení pouze v pøeneseném a všem srozumitelném významu, ostatnì pøívlastek èeský v okolních zemích také leckdy není pochvala), tedy balkánské zpùsoby si plnì osvojily a rozvinuly obce. Poèínaje rùznými parkovišti pro kamiony, závorami pøes cestu (viz. náš známý Rumburk, Folmava a další), pøes centra historických mìst a mìsteèek okupovaná asijskými obchodníky s šílenými nefunkèními padìlky a ještì šílenìjším panoptikem trpaslíkù a jiných zahradních zrùdièek, až po mnohakilometrové úseky silnic promìnìné v bordel nejnižší cenové kategorie. Nebudu mrhat papírem na vyvracení námitek, že zjednat poøádek nejde, když všichni víme, že hlavní problém je v tom, že se nechce. A že s tímhle ansámblem pøíhranièních podnikatelù s marastem zrovna jako výspa západní civilizace nepùsobíme, je zøejmé. Skoro to vypadá, že svou chutí vydìlávat za jakoukoliv cenu inspirujeme i západní sousedy. Tøeba Nìmecko dostalo výborný nápad a celá Evropa vèetnì Nìmecka samého diskutuje o tom, kolik to bude stát. Mluvím o zámìru vybírat mýto na nìmeckých dálnicích od nákladních aut ve výši 15 centù za ujetý kilometr. Podle nìkterých názorù to totiž vypadá, že nejvíc za tyhle vybrané peníze zaplatí právì Nìmci. Je to trošku jako s již klasickým: Nechci tu slevu zadarmo. Podle nìmeckého sdružení BGL bude následkem tohoto zpoplatnìní dramatický nárùst krachù nìmeckých dopravních firem, pøi kterém pøijde o práci asi sto tisíc lidí. Náklady státu na tyto nezamìstnané pak hladce pøevýší výši vybraného mýta. No, my bychom si jistì také umìli spoèítat, že daòové úniky prostitutek a asijských kupèíkù hladce pøevýší peníze za nájemné v leckdy nejhodnotnìjších objektech našich malebných mìsteèek. Je to, pøátelé, zcela zøejmé, boj o rùznì poplatky za provozování autodopravy nikdy neskonèí. Neskonèí v žádném pøípadì ani vstupem do Unie, jen doufejme, že bude veden civilizovanìjším zpùsobem, kdy soupeøi uznávají jasná pravidla, a pøerážet závory, aby se jeden dostal do celního prostoru, snad nebude nutné. Pøibudou zas ale jiné lahùdky, vždyť od sousedù už po nás mlsnì pokukují ekobody, které si v nièem nezadají s oblíbenými povoleními. Je jen jediná možnost. Spoleèný zájem hájit spoleèným úsilím. Za uplynulých deset let již ÈESMAD BOHEMIA urèité zkušenosti v tomto smìru získal, dokladem toho mùže být i to, že naše jubileum pøijeli do Prahy s námi oslavit i pøedstavitelé ostatních svazù v èele s generálním tajemníkem IRU panem Martinem Marmy. Letošní Setkání podnikatelù v silnièní dopravì, které již tradiènì následuje po Shromáždìní zástupcù regionù, bylo tedy již mezinárodní tak, jak bude brzy veškerá naše doprava. Jsme pøipraveni s kolegy z Evropy nejen oslavovat, ale i spolupracovat a bojovat za zájmy èeské automobilové dopravy. Martin Felix 2

3 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Dnes jsme oslovili Andreu Náměstkovou, vedoucí redakce dopravního vysílání ČRo 1 - Radiožurnálu Zelená vlna je dopravní zpravodajství Českého rozhlasu, kdy ho můžeme slyšet a co od něj máme očekávat? Dopravní zpravodajství Èeského rozhlasu píše už více než pìtadvacetiletou tradici. Nepøetržitì 24 hod dennì nabízí nejèerstvìjší informace o dopravní situaci na celém území naší republiky. Posláním Zelené vlny je pomoc øidièùm pøi bezpeènìjším cestování bez zbyteèných komplikací (od šesti hodin do pùl desáté vysíláme každou pùlhodinu, od pùl desáté vysíláme Zelenou vlnu každou hodinu pokaždé v pùl ). V pravidelných relacích se posluchaèi mohou dozvìdìt informace o celkové dopravní situaci v republice, o prùjezdnosti dálnic a hlavních silnic, o uzavírkách silnic a objízdných trasách, o prùjezdnosti Prahy a dalších velkých mìst, o situaci na hranièních pøechodech, o povìtrnostních podmínkách na komunikacích atd Zelená vlna vysílá i mimoøádné relace pøi náhlých komplikacích, ty se vysílají okamžitì po zjištìní naléhavé události ovlivòující bezpeènost a plynulost silnièního provozu. Kdo se podílí na přípravě vysílání a jak získáváte hodnověrné informace? Veškeré dopravní zpravodajství Zelené vlny pro posluchaèe pøipravujeme a vysíláme z Dopravního støediska Èeského rozhlasu a Autoklubu Bohemia Assistance, spolupracujeme i s ÈESMADem BOHE- MIA. K rozšíøení zpravodajství pøispívají ve velké míøe i telefonáty dobrovolných dopravních zpravodajù ZELENÝCH ANDÌLÙ, s jejichž náborem nám pomáhá také vaše Sdružení. Projekt Zelených andìlù získal prestižní ocenìní Autosalon Prix 2001 v Brnì a byl vyhlášen Èinem roku 2001 v anketì Zlatý volant Svìta motorù. V souèasné dobì je registrováno cca Zelených andìlù (nicménì toto èíslo se každým dnem zvyšuje). My jsme zhruba před rokem otiskli již jeden rozhovor na toto téma, rozhodně ale nebude škodit, zopakujeme-li, kdože to ten Zelený anděl vlastně je. ZELENÝ ANDÌL je patron bezpeènosti a plynulosti dopravy - Zeleným andìlem se mùže stát každý, kdo se èasto a pravidelnì pohybuje v silnièním provozu (napø. øidièi autodopravy, autobusù, taxikáøi, obchodní cestující, øidièi zásobování, ale i všichni ostatní zájemci), má mobilní telefon a zaregistruje se. - Úkolem Zeleného andìla je informovat o mimoøádných situacích v dopravì, které na svých cestách potká, prostøednictvím bezplatné telefonní linky Dopravního støediska Èeského rozhlasu a ABA Jde o dobrovolnou aktivitu bez nároku na honoráø. Z výše uvedeného vyplývá, že ideálními Zelenými andìly jsou právì profesionální øidièi kamionové, ale i autobusové dopravy, které bych touto cestou ráda pozvala do našich øad. Stát se Zeleným andìlem také pøináší urèité výhody. Obdržíte identifikaèní kartu, která vás zároveò opravòuje k bezplatnému èerpání Slevového programu ABA pro každý den, pokud se sami dostanete do nesnází. Budete srdeènì zváni na bonusové akce poøádané speciálnì pro ZA dobrovolné dopravní zpravodaje Èeského rozhlasu (jízdy zruènosti, kurzy bezpeèné jízdy, návštìvy Škoda auto aj..) Budete mít zdarma vstup na mnoho zajímavých motoristických akcích napø. Autotec, Škoda Octavia Cup aj. Budete se moci úèastnit øady soutìží pro ZA o kterých se dovíte na web. stránkách Zelené vlny èi v klubovém okénku, které se vysílá v rámci Motožurnálu každé pondìlí. Klub Zelených andìlù pøináší informace nejen o soutìžích, ale i o celém projektu a napø. i o tom, jakým zpùsobem informovat o problémech v dopravì, o tom jak se informace od Zeleného andìla dostane do vysílání a mnoho dalších zajímavostí. Řekněme, že se hned po přečtení tohoto rozhovoru bude někdo chtít začít podílet na dopravním vysílání jako Zelený anděl. Jak by měla vypadat kvalitní informace a na co se zaměřit? Dùležité jsou pøedevším tyto informace: Zvýšení hustoty provozu příslušným stupněm Stupeò 1 provoz pouze jednotlivých vozidel, jízda je plynulá Stupeò 2 provoz malých skupinek vozidel, jízda je plynulá, odbavovaní na køižovatkách je bez problémù Stupeò 3 tvoøí se proudy vozidel, provoz je plynulý pouze pøi snížené rychlosti ve srovnání s maximální povolenou 3

4 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Stupeò 4 tvoøí se kolony vozidel, provoz postrádá plynulost, auta se pohybují výraznì sníženou prùmìrnou rychlostí, prùjezd køižovatkami je narušen Stupeò 5 dopravní kolaps vozidla na komunikacích stojí nebo v kolonách jen velmi pomalu popojíždìjí, prùmìrná rychlost je na minimu Opatření na místě Doporuèení, kterým místùm se vyhnout a pøípadnì jaké jsou vyhlídky pro nejbližší budoucnost Dopravní nehody Z pohledu dopravního zpravodajství Èeského rozhlasu jsou dùležité takové dopravní nehody, které na dálnicích a silnicích I. a II. Tøídy zpùsobí omezení plynulosti a bezpeènosti silnièního provozu. (Kde se událost stala?co se stalo? Opatøení na místì) Ostatní mimořádné události Napø. odstavené vozidlo v málo pøehledném místì dálnice nebo silnice, práce na silnici s nadmìrným pohybem osob, èekací doby na hranièních pøechodech, nadmìrné náklady atd.. Více informací o Zelených andìlech lze získat na lince pro administrativu ZA: (02) , nebo na Děkuji za rozhovor Martin Felix Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ ZÁSTUPCŮ REGIONŮ konaného dne v Praze od hod. v hotelu Olympik, Sokolovská 138, Praha 8 1. Zahájení Shromáždění zástupců regionů (provedl ing. Starosta) Jednání Shromáždìní zástupcù regionù (dále jen Shromáždìní) zahájil prezident Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD Bohemia (dále jen Sdružení) ing. Vladimír Starosta v hod. Úvodem pøivítal hosty èestného prezidenta Sdružení ing. Domeckého, prezidenta ÈESMADu Slovakia ing. Chudého a generální tajemnici ÈESMADu Slovakia ing. Vinceovou. Na základì prezenèních listin konstatoval prezident, že v dobì zahájení Shromáždìní jsou pøítomny více než 2/3 jeho èlenù (98) a v souladu se stanovami Sdružení je tudíž Shromáždìní usnášeníschopné. Èlenové Shromáždìní byli ing. Starostou vyzváni k tomu, aby vyjádøili své pøipomínky, zmìny èi doplòky ke stanovenému programu. Žádný z pøítomných èlenù Shromáždìní tak neuèinil. 4

5 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ 2. Volba pracovních orgánů Shromáždění (provedl Ing. Starosta) Mandátová komise: Ivan Šafáø, Ilja Rozsypal, Emil Jirkù, Vlastimil Tošenovský, Ing. Petr Svoboda, Petr Reitinger, Ing. Miroslav Dobner Návrhová komise: JUDr. Antonín Hrazdíra, Zdenìk Zahrádka, Ing. Petr Kramný, Miroslav Božetický, Josef Polreich, Václav Ficl, Ing. Petr Beránek Volební komise: Ing. Jiøí Karásek, Josef Máša, Stanislav Schreiber, Ing. Petr Herman, Jiøí Vyvadil, Ing. Miroslav Holubièka, Miroslav Hucl Zapisovatel: Mgr. Jan Svoboda Ovìøovatelé: Jiøí Povolný, Ing. Vladimír Hráský Skrutátoøi: Ing. Vojtìch Kadìra, Anna Kozáková, Marie Louženská, Jitka Marešová, Bc. Vojtìch Máša, Michaela Müllerová, Miroslav Veltruský Hlasování, ke kterému vyzval ing. Starosta poté, co s navrženými osobami seznámil èleny Shromáždìní, probìhlo v souladu se stanovami Sdružení všichni navrhovaní byli schváleni, nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti. Ing. Starosta následnì vyzval zvolené komise, aby se v pøedsálí sešly, zvolily ze svého støedu pøedsedu a ujaly se své funkce. 3. Kontrola usnesení ze Shromáždění zástupců regionů z (provedl ing. Starosta) Ing. Starosta vyjmenoval úkoly uložené dle usnesení Shromáždìní konaného dne v Praze všechny úkoly byly vyhodnoceny jako splnìné. Úkoly, jejichž plnìní bylo stanoveno v dlouhodobìjším horizontu, jsou plnìny prùbìžnì. Na výzvu prezidenta, zda nìkdo má k tomuto bodu pøipomínky, se nikdo z èlenù Shromáždìní nepøihlásil. 4. Zpráva prezidenta Sdružení za rok 2001 a výhled na rok 2002 (přednesl ing. Starosta) Prezident Sdružení úvodem své zprávy pøipomenul, že Sdružení slaví 10. výroèí vzniku ve své souèasné podobì a èlenství v Mezinárodní unii silnièní dopravy (IRU). Ing. Starosta uvedl, že hlavním cílem Sdružení je hájit zájmy dopravcù a prosperitu silnièní dopravy. Následnì vyjmenoval a rozvedl základní východiska pøi naplòování tohoto cíle, mezi které zahrnul zejm. legislativu, lobování pøi tvorbì právních pøedpisù v dopravì, vztahy se státní správou, vztahy a spolupráci s dalšími sdruženími a uskupeními hájícími zájmy dopravcù a ekonomický rozvoj Sdružení. Ve své zprávì se ing. Starosta dále dotkl vztahù se státní správou, které se podaøilo zlepšit. Sdružení se také podílelo na tvorbì øady právních norem, jednalo o vstupu do Evropské unie s námìstkem ministra zahranièí JUDr. Telièkou, kdy hájilo postavení èeských dopravcù pøi vstupu do EU. Dále uvedl, že Sdružení je otevøenou organizací, která ve svých øadách pøivítá všechny subjekty, které o èlenství projeví zájem. Zdùraznil, že Sdružení je organizací, spolupracující s ostatními svazy a uskupeními v dopravì a snažící se o jednotné vystupování vùèi orgánùm státní správy. Na mezinárodním poli má Sdružení v souèasné dobì silnìjší pozici, než tomu bylo v minulosti ing. Hanák byl opìtovnì zvolen za èlena finanèní komise a novì zvolen do prezídia rady pro osobní dopravu, ing. Špryòar byl zvolen do akreditaèního výboru Akademie IRU a následnì se stal pøedsedou komise pro profesní vzdìlávání IRU, ing. Starosta byl zvolen do vrcholného orgánu IRU Prezídia. Další èlenové Sdružení, zamìstnanci Sdružení a jeho další spolupracovníci se úèastní pravidelných zasedání ostatních komisí IRU. Ing. Starosta sdìlil, že byla zpracována finanèní analýza ekonomického vývoje Sdružení do r v kontextu našeho vstupu do EU. Na základì této analýzy vznikla užší pracovní skupina, jež bude pracovat na strategii Sdružení po vstupu do EU. Byla pøedstavena nová grafická podoba Sdružení, resp. jeho nové logo, které slavnostnì odkryl generální tajemník ing. Špryòar. Závìrem svého vystoupení ing. Starosta pøerušil program jednání a pøivítal generálního tajemníka IRU p. Martina Marmyho, kterému pøedal slovo. Generální tajemník IRU p. Martin Marmy pozdravil pøítomné a uvedl, že je mu velkou ctí úèastnit se Shromáždìní v pøedveèer oslav 10. výroèí založení Sdružení. Zhodnotil spolupráci a èinnost ÈESMADu v minulosti a souèasnosti a rozdíly mezi nimi. Závìrem zdùraznil potøebu další spolupráce na poli silnièní dopravy pøi naplòování spoleèných cílù a jménem IRU, jeho prezidenta a generálního tajemníka podìkoval vedení a všem èlenùm Sdružení za podporu IRU a obranu odvìtví silnièní dopravy. V odpovìï na pøípìvek generálního tajemníka p. Marmyho vyjádøil ing. Starosta dík jeho obìtavé práci a pøedal mu pøi této pøíležitosti dárek. 5. Zpráva generálního tajemníka o činnosti Sdružení za rok 2001 (přednesl ing. Špryňar) Ing. Martin Špryòar se úvodem své zprávy vìnoval pøípravì a zpracování nové strategie Sdružení na rok 2002 a na støednìdobý horizont. Byly prezentovány údaje o poètu dopravcù a poètu vozidel pùsobících na trhu v ÈR v uplynulých letech. Ing. Špryòar se dále vìnoval situaci na poli mezinárodních vstupních povolení. Sdružení se mj. podaøilo díky kvalitní práci sekretariátu a pøíslušných orgánù navýšit nìkteré druhy povolení napø. do nedostatkových relací jakými jsou Francie, Rakousko a SRN. Z celní problematiky se vìnoval oblasti karnetù TIR, která 5

6 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ byla poznamenána poklesem jejich prodeje, jenž se v poslední dobì opìt zvyšuje napø. díky tomu, že do systému TIR pøibyly nìkteré další státy a byl zaveden institut subkontraktorù. Sdružení se úèastní projektu NCTS. Došlo k podpisu memoranda s Generálním øeditelstvím cel. Pozornost vìnoval také legislativì a jednáním se státní správou. V tomto kontextu také zmínil nové èlenství Sdružení v Mezinárodní asociaci školicích center EUROTRA se sídlem v Bruselu. Dále byly prezentovány výsledky a uèinìné kroky pøi prodeji zboží, dálnièních kupónù, rezervací trajektù a Eurotunelu. Zmínìno bylo pojišťovnictví, Service Club, zastoupení Sdružení v Moskvì, mezinárodní projekty, profesní vzdìlávání, konzultace podle norem ISO a Institut silnièní dopravy ÈESMAD Bohemia, s.r.o. Ing. Špryòar nastínil východiska, která byla na poèátku zpracování strategie Sdružení na rok 2002 a støednìdobý horizont, vìnoval se cílùm, misi a vizi Sdružení v kontextu vstupu ÈR do EU. Ve svém vystoupení se vìnoval také øízení lidských zdrojù, legislativnímu procesu a informacím byl zøízen nový odbor informací a je budována databanka dostupných informací. Internetové stránky Sdružení dostaly novou podobu. Generální tajemník pøedstavil zcela novou komerèní službu platební karty pro dálnice a tunely v nìkterých zemích EU (napø. Francii, Itálii, Španìlsku). Závìrem se zmínil o regionálních pracovištích Sdružení, která by mìla být posílena ve svých pozicích na regionální úrovni a ve spolupráci s regionální správou. V rámci tohoto bodu pøedstavil Mgr. Vojtìch Hromíø novou podobu internetových stránek Sdružení, upozornil na nové prvky v internetové aplikaci, nové èlenìní a novou grafickou úpravu. Novým prvkem je také oddìlení èlenské a neèlenské sekce stránek tak, jak to bylo uloženo minulým Shromáždìním. Nìkteré informace tak budou nadále pøístupné pouze èlenùm Sdružení. O mechanismech pøístupu k tìmto informacím se v nejbližší dobì rozhodne a èlenové s ním budou seznámeni. 6. Zpráva předsedy mandátové komise (přednesl p. Šafář) Pøedseda mandátové komise sdìlil pøítomným, že komise provedla kontrolu zpùsobu svolání Shromáždìní, poètu jeho èlenù a pøítomných èlenù a konstatovala, že byla naplnìna všechna pøíslušná ustanovení stanov. Shromáždìní je tvoøeno 126 èleny, k 10. hodinì dopolední se u prezence zaregistrovalo 98 èlenù, tj. 78% èlenù Shromáždìní. Ve smyslu platných stanov je tedy Shromáždìní usnášeníschopné, neboť min. bylo tøeba úèasti 2/3 èlenù Shromáždìní, tj. 84 èlenù. 7. Volba náhradníka Revizní komise za region České Budějovice (provedl ing. Karásek) Pøedseda volební komise sdìlil, že pøi volbách v loòském roce nedošlo ke zvolení náhradníka za region Èeské Budìjovice. Proto regionální shromáždìní Èeské Budìjovice v letošním roce nominovalo na dnešní Shromáždìní ing. Vladimíra Warische. Ing. Karásek pouèil èleny Shromáždìní o zpùsobu volby, dotázal se, zda jsou nejasnosti týkající se této volby, a protože tomu tak nebylo, skrutátoøi vybrali do hlasovacích uren jednotlivé volební lístky. Po krátké pøestávce pøedseda volební komise sdìlil výsledek volby náhradníka do revizní komise za region Èeské Budìjovice pøi prezenci se zaregistrovalo 112 delegátù, 110 delegátù odevzdalo hlasovací lístky, pro ing. Warische hlasovali 104 delegáti, 6 delegátù bylo proti. Bylo konstatováno, že ing. Vladimír Warisch byl platnì zvolen do funkce. 8. Zpráva předsedy revizní komise (přednesl ing. Havel) Revizní komise pracovala dle plánu práce (kontrola plnìní úkolù, informace z Pøedsednictva, øešení stížností) a její jednotliví èlenové se dále zabývali dalšími kontrolními èinnostmi. V oblasti èlenství (stížnosti proti vylouèení) revizní komise konstatovala, že došlo k porušení stanov a revokovala usnesení Pøedsednictva ze dne Ve vìci Ludìk Gazda zamítla odvolání p. Gazdy a potvrdila stanovisko Pøedsednictva. Byly provìøeny zásady používání výpoèetní techniky, hospodaøení zastoupení Sdružení v Moskvì, vyplácení cestovních náhrad pøi pracovních cestách a používání platebních karet. Kromì jedné formální závady nebyly jiné zjištìny. Revizní komise navrhuje novelizaci smìrnice generálního tajemníka è. 16 (Profesní vzdìlávání), neboť se jeví v nìkterých ustanoveních zastaralá. Další kontrola se týkala øízení autoprovozu služebních a referentských vozidel. Smìrnice generálního tajemníka nebyla porušena. Kontrolou prošly pracovní a manažerské smlouvy a bylo konstatováno, že plnì odpovídají zákoníku práce. V oblasti sociálního fondu je dodržována pøíslušná smìrnice, nìkterá její ustanovení se jeví komisi jako nadstandardní. Pøi kontrole úhrad soukromých telefonních hovorù zamìstnancù byly shledány rozdíly mezi úhradami na jednotlivých regionálních pracovištích. Komise se zabývala oblastí investièního a hmotného majetku na regionálních pracovištích Èeské Budìjovice, Brno a Ústí nad Labem. V poslednì jmenovaném regionu doporuèuje revizní komise zohlednit prostøedky vynaložené na rekonstrukci školicích prostor do nájmu hrazeného pronajímateli nebo øešit situaci odkoupením prostor. Závìrem pøedseda komise zhodnotil, že komise neshledala vìtších nedostatkù pøi dodržování jednotlivých smìrnic a dalších pøedpisù. 9. Zpráva předsedy ekonomické komise o plnění rozpočtu Sdružení za rok 2001 a předložení návrhu rozpočtu Sdružení na rok 2002 (přednesl p. Musil) Výsledky hospodaøení za rok 2001: tržby a výnosy byly splnìny za r ve výši 375,288 mil. Kè, tzn. pøekroèení 6

7 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ oproti plánovanému rozpoètu o 45,499 mil. Kè. Náklady pøed zdanìním dosáhly èástky 362,753 mil. Kè, což znamená pøekroèení o 41,099 mil. Kè. ve srovnání s rozpoètem na r Mzdy a ostatní osobní náklady byly k èerpány v èástce 30,944 mil. Kè. Pøíjmy z èlenských pøíspìvkù byly splnìny za r na 109,72%. Založen byl Institut silnièní dopravy ÈESMAD Bohemia jako 100% dceøinná spoleènost Sdružení se základním vkladem Kè. Na základì uvedených skuteèností pøedkládá ekonomická komise návrh na rozdìlení zisku za r ve výši Kè následnì: do základního jmìní Kè a do sociálního fondu Kè. Úèetnictví a úèetní uzávìrka za rok 2001 byly pøedmìtem auditu s výrokem bez výhrad. Pøedseda ekonomické komise pøednesl skuteènosti, ze kterých komise vycházela pøi stanovení návrhu rozpoètu na r Výnosy jsou plánovány ve výši 400,081 mil. Kè. Náklady jsou plánovány ve výši 392,089 mil. Kè. Zisk po zdanìní je plánován za r ve výši 7,992 mil. Kè. 10. Schválení výsledků hospodaření za r a rozpočtu na rok 2001(provedl ing. Starosta) Ing. Starosta navrhl, aby se o schválení výsledkù hospodaøení za r a o návrhu rozpoètu na r hlasovalo až v rámci hlasování o usnesení, jejímž je souèástí. Tento návrh byl pøijat hlasováním vìtšinou èlenù Shromáždìní. nastínìní situace navrhl, aby se do usnesení zapracoval úkol vyvolat jednání s GØC v koordinaci se Svazem hranièních spediterù s cílem zmìnit rozhodnutí o úpravì pracovní doby CÚ do doby, kdy budou vyøízeny žádosti o zjednodušené celní postupy a bude vyzkoušen a plnì spuštìn systém EVR. 12. Schválení návrhu usnesení (provedl JUDr. Hrazdíra) JUDr. Hrazdíra pøednesl za návrhovou komisi návrh usnesení ze Shromáždìní zástupcù regionù konaného dne v Praze. Ing. Starosta vyzval pøítomné èleny Shromáždìní, aby sdìlili k návrhu na usnesení své pøipomínky, doplnìní nebo zmìny a konstatoval, že se do diskuse již nikdo nepøihlásil. Poté vyzval k hlasování o návrhu usnesení, když pøedtím informoval o zpùsobu hlasování. Pøedseda volební komise ing. Karásek, oznámil výsledky hlasování o tomto bodu. Pøi prezenci bylo pøítomno 112 èlenù Shromáždìní. Hlasování o usnesení se úèastnilo 111 èlenù Shromáždìní s tímto výsledkem: souhlas èlenù, nesouhlas - 0, zdrželo se - 0. Ke schválení návrhu bylo tøeba vìtšiny hlasù èlenù Shromáždìní. Shromáždìní zástupcù regionù konané dne v Praze pøijalo usnesení, které je pøílohou tohoto zápisu. 13. Závěr Prezident Sdružení ing. Starosta podìkoval za úèast na Shromáždìní a pozval všechny pøítomné na veèerní setkání podnikatelù v silnièní dopravì. Ve hod. jednání ukonèil. 11. Diskuse V rámci diskuse vystoupil ing. Povolný a seznámil pøítomné s dosavadními zkušenostmi se systémem celního odbavení NCTS, který novì funguje v Èeské republice. Další úèastník diskuse, p. Milan Èmiko, hovoøil o negativních zkušenostech dopravcù s prací celních úøadù. Konkrétnì se jedná o zkracování pracovní doby nìkterých celních úøadù. Po VPraze dne Zapisovatel: Mgr. J. Svoboda Ovìøovatel: J. Povolný Ovìøovatel: Ing. V. Hráský Prezident Sdružení: Ing. V. Starosta U S N E S E N Í Shromáždění zástupců regionů Sdružení ČESMAD BOHEMIA konaného dne v Praze. Shromáždìní zástupcù regionù 1. SCHVALUJE a) v souladu s ustanovením volebního øádu èleny mandátové, návrhové a volební komise, zapisovatele, ovìøovatele zápisu a skrutátory ve složení: mandátová komise: Ivan Šafáø, VENTOSPED, s.r.o. Chrudim Ilja Rozsypal, TRANSKAM, spol. s r.o., Hoøovice Emil Jirkù, PM AUTEC, a.s., Brno Vlastimil Tošenovský, FENIX TRANS s.r.o., Krnov Ing. Petr Svoboda, I. Svoboda a spol. s r.o., Liberec Petr Reitinger, Petschl Transporte (Èesko) s.r.o., È. Budìjovice Ing. Miroslav Dobner, PM ÈETRANS Plzeò, s.r.o. návrhová komise: JUDr. Antonín Hrazdíra, DONAK, spol. s r.o., Vyškov Zdenìk Zahrádka, ESA spol. s r.o., Kladno Ing. Petr Kramný, TQM a.s., Opava Miroslav Božetický, MARLO AB s.r.o., Chrudim Josef Polreich, ÈSAD Jablonec n. Nisou a.s. Václav Ficl, ÈSAD JIHOTRANS a.s., Èeské Budìjovice Ing. Petr Beránek, OMEGA TRANS spol. s r.o., Plzeò volební komise: Ing. Jiøí Karásek, ÈSAD, s.p., Hradec Králové 7

8 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Josef Máša, DASS, spol. s r.o., Pøíbram Stanislav Schreiber, QUICKTRANS s.r.o., Zlín Ing. Petr Herman, CONE DOPRAVA, a.s., Ostrava Jiøí Vyvadil, MO ÈETRANS Most, s.r.o. Ing. Miroslav Holubièka, fa Ing. Josef Brož, Malšice Miroslav Hucl, ÈSAD autobusy Plzeò a.s. zapisovatel: Mgr. Jan Svoboda ověřovatelé zápisu: Ing. Jiøí Povolný, MÁTRA TRANSPORT a.s., Benešov Ing. Vladimír Hráský, ÈSAD Kladno a.s. skrutátoři: Ing. Vojtìch Kadìra Anna Kozáková Marie Louženská Jitka Marešová Bc. Vojtìch Máša Michaela Müllerová Miroslav Veltruský b) zprávu o plnìní rozpoètu Sdružení za rok 2001 vèetnì roèní úèetní závìrky Sdružení a rozdìlení zdrojù c) rozpoèet Sdružení na rok 2002 vèetnì plánu poøízení, likvidace a prodeje hmotného a nehmotného investièního majetku d) zprávu Pøedsednictva pøednesenou prezidentem Sdružení ing. Vladimírem Starostou, vèetnì Rámcové strategie Sdružení ÈESMAD BOHEMIA pro pøíští období e) zprávu revizní komise f) zprávu mandátové komise 2. VOLÍ - náhradníka revizní komise pro stávající funkèní období za region Èeské Budìjovice a to: Ing. Vladimír Warisch, ÈSAD STTrans a.s., Strakonice 3. POVĚŘUJE - v souladu s ustanovením èlánku 8b, odst. 3 stanov Pøedsednictvo schvalováním výše roèních èlenských pøíspìvkù pøidružených èlenù 4. POTVRZUJE - výši èlenských vkladù, èlenských pøíspìvkù a roèní udržovací pøíspìvek, které pro rok 2003 zùstávají zachovány ve stávající výši 5. BERE NA VĚDOMÍ a) zprávu generálního tajemníka o èinnosti Sdružení za období b) kontrolu plnìní Usnesení Shromáždìní zástupcù regionù Sdružení, konaného dne 31. kvìtna 2001 v Praze 6. UKLÁDÁ I) předsednictvu Sdružení: a) zpracovat a pøedložit na pøíštím zasedání Shromáždìní zástupcù regionù Strategii Sdružení ÈESMAD BOHEMIA po vstupu ÈR do EU b) projednat a øešit pøipomínky z diskuse Shromáždìní zástupcù regionù, doplnìné o podnìty z regionù c) svolat tiskovou konferenci Sdružení a informovat veøejnost o závìrech dnešního Shromáždìní zástupcù regionù a o situaci v dopravì v ÈR d) vstoupit do jednání s GØC v koordinaci se Svazem hranièních spediterù s cílem zmìnit rozhodnutí o úpravì pracovní doby CÚ do doby, kdy budou vyøízeny žádosti o zjednodušené celní postupy a bude vyzkoušen a plnì spuštìn systém EVR II) generálnímu tajemníkovi - informovat èlenskou základnu Sdružení o závìrech dnešního Shromáždìní zástupcù regionù prostøednictví Transport magazínu do 30. èervna 2002 V Praze dne 17. kvìtna 2002 JUDr. Antonín Hrazdíra Pøedseda návrhové komise SLOUPEK KOMISÍ Dne 16. kvìtna zasedala Celní komise. Na programu jednání kromì stálých bodù vadné karnety TIR a pøijetí do systému TIR, byla projednána otázka aktualizace Sankcí pøi porušení pravidel pro pøepravy citlivého zboží, skladování karnetù TIR používaných do Ruské federace po uplynutí lhùty 27 mìsícù od doby použití, po kterou jsou archivovány v IRU na náklady Sdružení a v jeho prostorách. Komise se dále zabývala otázkou zkrácení pracovní doby na nácestném støedisku v Boru u Tachova a vybíráním poplatku za vjezd do celního prostoru obecním úøadem v Rumburku. Jednání Sekce pro nákladní dopravu se konalo v Praze dne 16. kvìtna. Podrobnì byly projednány podmínky, které budou muset èeští dopravci plnit po vstupu ÈR do EU. Pozornost byla vìnována pøipravovanému zavedení zpoplatnìní dálnic v SRN (0,15 EUR/1 km), ke kterému má dojít od , a o protestech nìmeckého Sdružení BGL proti tomuto zámìru. Jednání Komise pro profesní vzdělávání probìhlo 14. kvìtna Hlavními body programu byly, kurzy bezpeèné jízdy na autodromu ve Vysokém Mýtì, plán školicího a poradenského støediska na II. pololetí 2002, termíny konání jednání KPV na II. pololetí 2002, informace z jednání pøedsednictva 8

9 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI TO S VÝKONEM STÁTNÍHO ODBORNÉHO DOZORU MYSLÍ VÁŽNĚ Na øidièe nákladních aut a kamionù a zejména pak na jejich technický stav se letos již ponìkolikáté zamìøili vyškovští policisté, kteøí dne 30. dubna kontrolovali vozidla a jejich øidièe mezi Prostìjovem a Vyškovem. Spoleènì s policisty se akce úèastnili i celníci, pracovníci okresního úøadu ve Vyškovì, pracovníci technické kontroly, Èerveného køíže, Inspektorátu bezpeènosti práce, pracovníci Centra dopravního výzkumu Brno a zástupci Sdružení ÈESMAD BOHEMIA. Akce trvala tøi hodiny, bylo kontrolováno pøes 100 kamionù a zjistilo se na 50 rùzných pøestupkù. Mezi nejèastìjšími byly problémy s technickým stavem vozidla, vèetnì pøetížení, pøekroèení povolené rychlosti èi pøekroèení doby øízení vozidla, nìkterým chybìla dálnièní nálepka. Ze stovky kontrolovaných lékárnièek bylo 15 neúplných a 3 vozidla nemìla lékárnièku vùbec. Akce byla zamìøena i na zahranièní dopravce, kde docházelo ke kontrolám mezinárodních vstupních povolení. V této oblasti byly zjištìny rùzné nedostatky, napø. neoražený vstup na èeském povolení èi øádnì nevypsané povolení. Byly pøípady, kdy dopravci nemìli platné atesty k ekologickým povolením. K povolení CEMT zase italský dopravce pøedkládal pro èeské dopravce již neplatný záznamník jízd tj. bez kolonek stavu kilometru na vykládce a nakládce. Na pokutách se vybralo pøes ,- Kè hotovì, ostatní pøestupky byly postoupeny Okresnímu úøadu ve Vyškovì ke správnímu øízení. Toho dne se konala obdobná akce na rychlostní komunikaci u Mikulova. Policisté i pracovníci organizací povìøení kontrolou vozidel upozoròují øidièe i autodopravce, že obdobné akce v Jihomoravském kraji se budou konat po celý rok. Namátkovì uveïme, že v èervnu bude probíhat kontrola, která bude zamìøena na dodržování doby øízení vozidla, výbavu ADR a kontrolu mezinárodních vstupních povolení u zahranièních autodopravcù. Bc. Vojtìch Máša vedoucí regionálního pracovištì Brno SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI STÁTNÍ SPRÁVY Pozvání vedoucí regionálního pracovištì ÈESMAD BOHEMIA Hradec Králové na setkání se zástupci pracovníkù státní správy a zástupcù sekretariátu Sdružení ÈESM- AD BOHEMIA pøijali vedoucí referátù dopravy okresních úøadù, Královehradeckého a Pardubického kraje, vedoucí oddìlení dopravní policie a dopravního inspektorátu Správy Východoèeského kraje Hradec Králové, zástupci Policie ÈR z odboru cizinecké a pohranièní policie i èlenové regionální komise VÈ regionu. Úèelem tohoto setkání byla vzájemná výmìna zkušeností v oblasti dopravy ve vazbì na realizaci nových legislativních úprav a zmìn a nové uspoøádání státní správy i s vazbou na organizaèní strukturu Sdružení ÈESMAD BOHEMIA. Diskuse mezi dopravci a zástupci státních orgánù se nesla v duchu praktických zkušeností dopravcù a na druhé stranì i praktického výkonu pracovníkù státní správy zúèastnìných stran. Velká pozornost byla zamìøena zejména na postup státních orgánù (Cizinecké policie, státní zastupitelství, prokuratura) pøi zjištìní nelegální migrace osob. Jak dopravci zamìstnavatelé, tak zástupci cizinecké policie, konstatovali, že jejich souèasné možnosti boje proti organizovanému pøevadìèství jsou znaènì omezené. Všechny zúèastnìné strany se shodly na tom, že alfou a omegou je lidský faktor, jeho spolehlivost, kvalita, morální a osobní vlastnosti. Zkrátka, všechno je o lidech, o jejich morálce na obou stranách. Jitka Marešová vedoucí regionálního pracovištì Hradec Králové PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KURZ PRO ŘIDIČE ZAČÍNAJÍCÍ V MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÉ DOPRAVY KOMPLETNÍ ŠKOLENÍ PRO ŘIDIČE KTEŘÍ NOVĚ NASTUPUJÍ DO MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÉ DOPRAVY OBSAHUJE Vstupní školení bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci Získání nebo prodloužení platnosti Osvìdèení profesní zpùsobilosti øidièe Získání Záznamníku odborné praxe øidièe Získání potøebných základních znalostí: 9

10 PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - celní problematiky - aplikací hlavních ustanovení mezinárodních dohod a smluv v oblasti dopravy - dopravních pøedpisù ÈR vèetnì zahranièních - zásad bezpeèné jízdy - vedení dokumentace a dokladù k vozidlu, zboží, pojištìní Závìreèné pøezkoušení znalostí TERMÍN KURZU KLADNO CENA KURZU Základní kurz* Kè/osobu Ubytování a strava - celý kurz ** 750 Kè/osobu Ceny jsou uvedeny vèetnì 5%DPH. * pro èleny ÈB cena kurzu Kè/os. ** Ubytování a strava zahrnuje: 2x nocleh první den obìd, veèeøe druhý den snídanì, obìd, veèeøe tøetí den snídanì, obìd Pøihlášky zasílejte nejpozdìji do na: ISD ÈESMAD Bohemia s.r.o., DM SOŠ Sítná, ul.5.kvìtna 1870, Kladno, fax. (02) , Vážení, v pøíloze tohoto èísla naleznete brožurku Kurzy, školení, semináøe, ve které uvádíme všechny potøebné informace, které se týkají akcí profesního vzdìlávání, organizovaných Sdružením ÈESMAD BOHEMIA ve druhém pololetí tohoto roku. Zmìny jistì zaznamenáte nejen v grafické úpravì. Napø. místo tøídenního školení CPC nadstavba nyní organizujeme tøi dvoudenní monotématické cykly, jeden je vìnován ekonomickým otázkám, druhý psychologii a tøetí marketingu. Také jsme rozšíøili oblíbené školení urèené pøedevším pro provozní management. V druhém pololetí, místo jednoho tøídenního bloku se mùžete zúèastnit tohoto školení ve dvou dvoudenních cyklech. Dále jsou pro vás pøipraveny nové jednodenní semináøe (napø. vìnované problematice dopravních nehod, odpadù, pøepravì pod øízenou teplotou ATP a další. Vìøíme, že ze široké nabídky vás urèitì nìkterá témata zaujmou, a budeme se tìšit na vaši úèast. Nyní informace o akcích připravovaných na nejbližší období (podobnější informace a přihlášky na zadních stránkách tohoto časopisu) Školení CPC nákladní doprava pro management dopravních firem Lektoøi: (pro tuto první èást): Ing. Jaromír Kahuda, Ing. Jiøí Novotný, Mgr. Zdeòka Paòáková První èást (celkem 3x3dny) školení managementu dopravních firem dle standardù EU. Komplexnì pokrývá problematiku odborné zpùsobilosti v EU a zároveò zahrnuje aktuální témata týkající se èeského dopravního trhu Školení Bezpečnostní poradci DGSA Lektor: Ing. Pavel Petrunèík Dne vstoupilo v platnost restrukturalizované znìní Evropské dohody o mezinárodní silnièní pøepravì nebezpeèných vìcí, dohody ADR. Nejpodstatnìjší zmìnou je zavedený statut bezpeènostního poradce pro pøepravu nebezpeèného zboží (Dangerous Goods Safety Advisor, DGSA). Vladislava Rážová školicí a poradenské støedisko 10

11 PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČASTOU OTÁZKOU PODNIKATELE, KTERÝ SE SETKÁ S POJMEM CERTIFIKACE PODLE NOREM ISO 9000, JE: Jaký to vlastně pro moji firmu může mít význam? Je přáním každého podnikatele, aby jeho firma prosperovala. Při hledání cesty k úspěchu je prozíravé vsadit na podnikatelskou úspěšnost dlouhodobého charakteru. Takovou cestou je bezesporu zajištění trvalé a garantované kvality ve všech odvětvích podnikatelské činnosti. Certifikátem ISO 9000 získáváme mezinárodnì uznávaný standard pro øízení organizace. Již pojem systém managementu jakosti napovídá, o co vlastnì pøi získávání certifikátu ISO 9000 jde. Tato mezinárodní norma podporuje pøijímání procesního pøístupu pøi vývoji, uplatòování a zlepšování systému managementu jakosti s cílem zvýšit spokojenost zákazníka plnìním jeho požadavkù. Tìžko si mùžeme pøedstavit prosperující firmu bez spokojeného zákazníka. Získáním certifikátu poskytujeme svým zákazníkùm dùvìru, že náš systém managementu jakosti je schopen v plné míøe naplnit jejich požadavky na náš výrobek èi službu. Splnìním požadavkù normy a získáním certifikátu ISO 9000 se vydáváme na cestu do EU. Zaèínáme naplòovat požadavky pøedpisù a právních norem nezbytných pro úspěšné fungování v EU. Jedinì tak budeme schopni se vyrovnat konkurenci a snáze získávat nové zákazníky. ÈESMAD BOHEMIA poøádá CONVOY PROJEKT - nejsnazší cestu k certifikaci. Je poøádán pro ty z Vás, kteøí chcete být po vstupu do EU na pøedních místech v žebøíèku firem, které mají cíl být konkurenceschopné i v nových, tvrdších podmínkách na sjednoceném trhu Evropy. CONVOY PROJEKT - je poradenská služba, jejímž cílem je pomoci vybudovat a realizovat systém managementu jakosti dle norem ISO 9000, který bude orientován na zákazníka a souèasnì bude sloužit jako nástroj pro zvyšování výkonnosti firmy. Cílem Convoy projektu je efektivní pøíprava malých a støedních dopravních firem k certifikaci systému jakosti. Očekávané výhody Convoy projektu jsou: 1) Skupinovou pøípravou dosáhnout snížení nákladù na úroveò únosnou i pro malé a støední dopravní firmy 2) Individuální aplikace požadavkù norem ISO 9000: ) Sdílení zkušeností mezi jednotlivými úèastníky Convoy projektu 4) Zkrácení nutné doby pøípravy k certifikaci. 5) Profesionální vedení projektu a synergický efekt spolupráce mezi školiteli a úèastníky projektu Další informace: Miloslav Válek tel. (0724)

12 AUTOBUSOVÁ DOPRAVA AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 12 POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO TURISTICKÉ AUTOKARY V LETNÍ SEZÓNĚ Každoroènì zavádí ÈESMAD BOHEMIA s platností od do o sobotách, nedìlích a státních svátcích pohotovostní službu na regionálních pracovištích v Brnì a Èeských Budìjovicích. Služba je urèena výhradnì pro øešení nouzových situací v oblasti mezinárodní nepravidelné dopravy osob. V pøípadì poruchy nebo havárie autobusu v zahranièí, kdy dopravní spoleènost bude potøebovat vyslat pro cestující náhradní autobus, se mùže dopravce telefonicky spojit s pracovníkem ÈESMADu BOHEMIA a vyžádat si vydání potøebného povolení pro vjezd prázdného autobusu. Sdružení má v omezeném množství k dispozici povolení pro prázdný vstup do státù: Polsko, Rakousko, Bulharsko, Maïarsko, Španìlsko, Itálie, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Chorvatsko, Slovinsko, Jugoslávie (Srbsko a Èerná Hora), Litva, Lotyšsko, Bìlorusko, Nizozemí, Makedonie a Ruska. Pøed výdejem povolení je dopravce povinen pøedložit platnou koncesní listinu, protokol o technické prohlídce náhradního autobusu a dokladovat, kde k poruše èi havárii autobusu došlo (pokud je to možné pøedložit doklad od policie, z opravny apod.). Telefonická spojení pohotovostní služby: regionální pracovištì Brno 0606/ regionální pracovištì Èeské Budìjovice 0606/ POVOLENÍ MAD PLATNÁ DO NÁSLEDUJÍCÍHO ROKU Platnost povolení z bìžného kalendáøního roku prodloužená vždy do následujícího roku je pro osobní dopravu dle protokolù ze smíšených komisí platná v následujících státech: Bělorusko (platnost uvedena také na povolení) Bosna a Hercegovina (platnost uvedena také na povolení) Bulharsko (platnost uvedena také na povolení) Chorvatsko (platnost uvedena také na povolení) Itálie (platnost uvedena také na povolení) Jugoslávie - prázdný vstup (platnost do uvedeno na povolení) Lotyšsko (platnost uvedena také na povolení) Maďarsko (platnost uvedena také na povolení) Polsko (platnost uvedena také na povolení) Rakousko (platnost uvedena také na povolení) Rumunsko (povolení na rok 2001 nepøedána) Rusko (uvedeno v protokolu ze Smíšené komise 2001) Slovensko (platnost uvedena také na povolení) Španělsko (platnost uvedena také na povolení) Ukrajina (povolení pro mikrobusy - platnost uvedena také na povolení) Povolení pro osobní dopravu, která mají neomezenou platnost a je možné je použít do doby další výměny povolení: Španělsko (pouze prázdné vstupy pro náhradu za porouchaný autobus) Jugoslávie (pouze kyvadlová povolení) MAXIMÁLNÍ POVOLENÁ DÉLKA AUTOBUSŮ VE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH STÁTECH Mezinárodní unie silnièní dopravy IRU nám poskytla informace, že ministøi dopravy EU schválili dlouhodobý požadavek IRU stanovit jednotný standard 15m maximální povolené délky autobusù v rámci celé EU, namísto souèasné rozlišnosti povolených délek na národní úrovni. Úpravu legislativy v oblasti délky autobusù je možné oèekávat od Pravdou je, že pokud si dopravce zakoupí turistický autokar, pøedpokládá, že s ním mùže jezdit po celé Evropì a ne, že bude nucen vozidlo, které je napø. 13,65 m dlouhé, provozovat pouze ve vybraných státech. Evropská legislativa je v tomto smìru velmi nedokonalá, což mùžete posoudit sami na pøíkladu maximálních povolených délek autobusù ve vybraných státech: Švýcarsko maximálnì 12m bez výjimky Nìmecko maximálnì 15m Itálie max. 12m bez výjimky Španìlsko maximálnì 15m Slovinsko maximálnì 12m bez výjimky Chorvatsko maximálnì 15m Francie 12m, tolerováno je 12,8m Maïarsko maximálnì 12,5m, s možností požádat o zvláštní povolení - jednorázové nebo roèní kontaktní adresa pro vyøízení zvláštního povolení: KÍSERO Budapest Tel.: Fax:

13 NÁKLADNÍ DOPRAVA NÁKLADNÍ DOPRAVA OČEKÁVANÉ ZMĚNY V RELACI SRN Na jednání èesko-nìmecké Smíšené komise, které se uskuteènilo v Praze ve dnech kvìtna 2002 byly nìmeckou stranou oznámeny oèekávané zmìny v oblasti silnièní dopravy, které by mìly vstoupit v platnost v blízké budoucnosti. KOMBINOVANÁ DOPRAVA Na trase kombinované dopravy ROLA Lovosice-Drážïany byly v roce 2000 uskuteènìny rekordní poèty jízd a její využití v obou smìrech bylo velmi uspokojivé. V roce 2001 byl zaznamenám prudký pokles v použití této trasy. Hlavními dùvody tohoto stavu bylo otevøení nového hranièního pøechodu na Cínovci, kdy vìtšinou nikoliv èeští, ale zahranièní dopravci pøestali ROLU používat a dále navýšení kontingentu nìmeckých povolení pro èeské dopravce. Provoz trasy Lovosice-Drážïany si proto v minulém roce vyžádal znaèné dotace a to pøedevším ze strany saské vlády. Ani v prvním ètvrtletí roku 2002 nedošlo ke zmìnì využití a nìmecká strana proto zavedla nový systém prokazování použití kombinované dopravy na trase ROLA Lovosice-Drážïany. Podmínkou výdeje odmìnného povolení bude zakoupení celého okruhu pøepravy, tj. jízdy tam a zpìt. Dopravce, který tento okruh bude chtít uskuteènit, obdrží potvrzení o zakoupení jízdenky tam a zpìt, na základì kterého mu bude vydáno na regionálním pracovišti Sdružení ÈESMAD BOHEMIA odmìnné povolení. Pøi tomto povinném zakoupení celého okruhu jízda tam a zpìt nemusí na sebe navazovat, jednotlivé pøepravy mohou být provedeny rùznými vozidly v majetku jedné firmy, ale doklad o zakoupení jízdenky není pøenosný na jinou firmu a odmìnné povolení mùže být vydáno pouze dopravci, na jehož jméno doklad zní. Celý okruh musí být však proveden v prùbìhu kalendáøního roku. Do obdrží èeská strana odmìnných povolení k vydání firmám, které použily kombinovanou dopravu v 1. pololetí. Ve 2. pololetí bude vydáno maximálnì tolik odmìnných povolení, kolik dokladù o zakoupení jednoho okruhu bylo vystaveno. Pro uživatele ROLY tento nový systém znamená, že již nemùže jako doposud spárovat jednu jízdenku smìrem do Nìmecka uskuteènìnou napø. v lednu a druhou jízdenku smìrem do Èeska realizovanou napø. o tøi mìsíce pozdìji. Pokud si totiž zakoupí jízdenku pouze jedním smìrem, ztrácí možnost získat odmìnné povolení. Výdej odmìnného povolení bude pro jízdy uskuteènìné od možný pouze po pøedložení originálu Osvìdèení pro výdej odmìnného povolení, které budou pøi zaplacení celého okruhu vystavovat agentury Bohemiakombi a Kombiverkehr jednotlivì pro každou ucelenou jízdu tam a zpìt. Formuláø Osvìdèení se v souèasné dobì vyhotovuje v nìmecko-èeské verzi a po jeho schválení bude uveøejnìn pro informaci na internetových stránkách Sdružení PŘEPRAVY NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ PŘES CÍNOVEC Zástupcem saské vlády byla podána informace o pøipravovaném zámìru na omezení provozu na nìkterých úsecích silnice B 170 (Cínovec Drážïany) pro pøepravy nebezpeèného zboží, které by mìly být odklonìny na jiné hranièní pøechody, popø. by mìly provádìny kombinovanou dopravu. Saská vláda v souèasné dobì provìøuje právní aspekty zavedení tohoto opatøení a v pøípadì jeho platnosti oznámí tuto skuteènost diplomatickou cestou. Prozatím není zcela jisté, že se saské vládì podaøí opatøení prosadit, neboť by znamenalo zásadní omezení pøeprav ADR pøes hranièní pøechod Cínovec a postihlo by nejen dopravce, ale i provoz chemických továren, které se v této oblasti nacházejí. Saská vláda však je pøedevším z dùvodu bezpeènosti silnièního provozu pevnì rozhodnuta toto opatøení prosadit. POPLATKY ZA UŽITÍ SILNIC DLE UJETÝCH KM Nìmecká delegace informovala èeskou stranu o pøipravované zmìnì placení poplatkù za použití silnic v SRN a pøedala na vìdomí právní úpravu, která zatím bez stanovení termínu mìní poplatky za užití silnic z èasových na kilometrové. Závìrem tohoto roku má být dokonèena provádìcí vyhláška k tomuto zákonu, ve které bude urèeno, od kdy bude tato zmìna platit (pøedpokládá se od ) a v jaké výši bude stanoven poplatek za km (pøedpokládá se pøibližnì 15 centù za 1 km). Zavedení tohoto nového typu poplatku za užití silnic v SRN bude znamenat oproti dosavadnímu systému Eurovignette pro všechny dopravce znaèné zvýšení nákladù. Hovoøí se i o tom, že k tomuto systému vymìøení poplatku dle ujetých km se hodlají v budoucnu pøipojit další státy, napø. Rakousko a Holandsko.Vìtšina státù, mezi nimi i Èeská republika, však vyjadøuje s tímto navrhovaným opatøením silný nesouhlas a prostøednictvím IRU se snaží o zrušení nebo alespoò odložení platnosti tohoto návrhu. Jaroslava Èerná vedoucí odboru povolení 13

14 NÁKLADNÍ DOPRAVA Jak vidí situaci v silnièní dopravì v kontextu našeho budoucího vstupu do EU náš ètenáø, øeditel dopravní firmy. ÚVAHA O NAŠÍ CESTĚ DO EVROPY Pøedem se omlouvám, že na místì, kde oèekáváte èlánky našich pøedsedù, nebo tajemníkù, se vyskytuje tento, ryze soukromý názor. Je 9. kvìten, Den Evropy, nìkde se slaví více, tøeba v Praze a v Chomutovì, nìkde ménì. A protože jsem nechtìl vyrukovat jen se snùškou dohadù o naší cestì do Evropy, vzal jsem si na pomoc Internet, ale ne to, co napíší novináøi, ale naopak to, èím nás èastují oficiální orgány. Tøeba Ministerstvo dopravy a spojù, nebo Ministerstvo vnitra. Pøestože je jednoduché udržovat na Internetu jisté aktuální informace, témìø žádný z centrálních orgánù se o to nijak nesnaží. Nejvíce informací je z let 1999 a 2000, nìco málo z 2001 a témìø nic z letošního roku. Chtìl jsem se nìco dozvìdìt o pøistoupení v kapitole 9. Dopravní politika. O ní se jedná od kvìtna 1999, ale ještì koncem dubna 2002 je tato kapitola mezi neuzavøenými. Jedním z asi 10 základních cílù Evropské unie jsou Stabilní a vyvážené obchodní vztahy a zaruèení volné soutìže. Pod první èástí této proklamace si pøedstavuji, že pohonné hmoty, vozidla, nebo servis, budeme platit na srovnatelné cenové úrovni, jako jinde v Evropì. Stejnì asi tak silnièní danì, dálnièní nálepky, DPH a bùhví co ještì si na nás eurobyrokraté vymyslí. Jediná zpráva o zaruèení volné soutìže je o tom, že pøístup na evropský dopravní trh by mìl být po dobu sedmi let omezen pro èeské automobilové dopravce. V dalším oficiální dokumentu týkajícím se dopravy se mimo jiné píše: V zájmu hladkého rozšíøení bude tøeba zajistit plné pøizpùsobení bezpeènostním a jiným technickým normám Unie. Z celkového pohledu by náklady postupné adaptace, spojené se zásadní obnovou vozových parkù, mìli být schopni nést sami provozovatelé. Ono ale platit evropské ceny, pøi pøepravném srovnatelném s cenami pražských taxikáøù, asi nepùjde do nekoneèna. Takoví zemìdìlci by už dávno øvali, demonstrovali a psali petice na zdi rezortního ministerstva. U nás dopravcù, se však nic takového zøejmì nepøihodí, neznám ani jednoho ministra dopravy, který by po pár týdnech pobytu v bývalé Husákovì kanceláøi nenaèichl pracovními metodami z minulého století a nesklopil uši pøed šiky železnièáøù a jiných duškistù. A tak nám bude ještì 10 let houby platné, že se snažíme pracovat podle ISO norem, stejnì na nás zbudou jen èeské silnice a nekoneèná èekání pøed velkosklady nadnárodních obchodních øetìzcù. Možná mne pøepadl nìjaký pøedvolební skepticismus nad tím, jak nás, autodopravce, souèasní i budoucí vyjednavaèi zaprodávají ve jménu vyšších cílù. Málokdo si ale uvìdomuje, že sliby typu podpora podnikatelùm z rùzných evropských fondù, nebo patnáctiprocentní daò, moc netáhnou. Naprostá vìtšina soudných lidí ví, že v budoucí koalici jsou nereálné. A tak v dalších letech budeme spoléhat ještì více na sebe a na svou schopnost vytváøet hodnoty. Již nyní jsme dokázali, že mùžeme v Evropì konkurovat, proto nás nechce jako rovného partnera na trhu. Máme dnes již srovnatelnou produktivitu práce, nasazení našich zamìstnancù je stejné, ne-li vyšší, a co se týká tøeba poèítaèového vybavení a informaèních tokù, mnoho firem z EU nám tiše závidí. Ovšem nejvìtší pocta je, když si evropský zákazník vybere ke spolupráci se svým speditérem právì naši firmu s poukazem na to, že umíme vìci lépe, než èeská dceøinná firma zmínìného speditéra. Asi se toho sedmiletého moratoria nemusíme tolik obávat. Poèítám, že pøežijme další vládu, budeme zase o pár krokù dál a s úsmìvem si obèas vzpomeneme na naše dnešní obavy. Ono magické datum vstupu bude jistì už za námi a asi se nic tak svìtoborného nestane. Nejspíš budeme jezdit s motory EURO 5, na které nám nová vláda pøiøkne slevu alespoò 2% ze silnièní danì a z každého ujetého kilometru budeme odvádìt 0,2 Eura na dotaci železnicím. Pøiblíží se další volby a s nimi další sliby, už by snad mìly být úmìrné velikosti nového impéria. A nebo snad nesdílíte mùj optimismus? Karel Benedikt Autor je øeditelem dopravní firmy MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝSLEDKY JEDNÁNÍ SMÍŠENÉ KOMISE S ŘECKEM Ve dnech 15. a 16. května se v Praze uskutečnilo pravidelné zasedání česko řecké Smíšené komise o mezinárodní silniční dopravě. Českou delegaci vedl Ivan Dvořáček, zástupce ředitele odboru 14 silniční dopravy MDS ČR, řeckou delegaci pan Vassilios Kalivokas, ředitel odboru silniční dopravy Ministerstva dopravy a spojů Řecka. Za ČESMAD BOHEMIA se jednání zúčastnili Robert Krigar za Předsednictvo a Jan Medveď za sekretariát. Po úvodním pøedstavení a schválení programu jednání si delegace vymìnily statistické údaje o obchodní výmìnì mezi obìma státy a poètu realizovaných jízd dopravci obou stran. Delegace konstatovaly, že obchodní výmìna plynule vzrùstá, což se odráží i na vyšším poètu pøeprav realizovaných silnièní dopravou. Ze statistik vyplynulo, že podíl dopravcù na vzájemných jízdách je prakticky vyrovnán. Delegace si s uspokojením potvrdily, že ani v Èesku, ani v Øecku nebyla v poslední dobì zaznamenána žádná vážná porušení platné dohody o silnièní dopravì. Delegace se s odvoláním na oèekávaný brzký vstup Èeska do Unie dohodly, že není nutné zahajovat jednání o nové dohodì o silnièní dopravì. Dalším bodem jednání

15 MEZINÁRODNÍ VZTAHY byla nákladní doprava, kdy si nejprve obì strany potvrdily, že silnièní doprava plynule narùstá. Øecká delegace s odkazem na pøedpisy týkající se silnièní dopravy a pøístupu na trh, které platí v Evropské unii, navrhla výrazné zvýšení poètu bezplatných povolení pro obì strany. Èeská delegace s odvoláním na statistické údaje považovala toto navýšení za zbyteèné, protože statistiky vypovídají o tom, že dopravci ani jedné strany kontingent povolení plnì nevyužívají. Èeská delegace ale byla ochotna o øeckém návrhu jednat za pøedpokladu, že se navýšení bude týkat i povolení tøetizemních, kterých je v Èesku nedostatek. Èeská delegace navrhla, že zvýšení poètu jednorázových povolení pro tranzit pro øecké dopravce mùže být v dohodnutém pomìru vymìnìno za zvýšení tøetizemních povolení pro èeské dopravce. Protože však ani po dlouhém jednání nenalezly obì delegace spoleèný kompromis, bylo nakonec odsouhlaseno potvrdit definitivní kontingent na rok 2002 v již vymìnìné výši, tj jednorázových povolení pro vzájemné a tranzitní jízdy 200 tøetizemních povolení 66 tøetizem. jednosmìrných povolení Tento kontingent byl souèasnì odsouhlasen jako pøedbìžný na rok 2003 s tím, že bude vymìnìn nejpozdìji do 30. listopadu Èeská delegace souèasnì v souladu s dopisy mezi EU a ÈSFR, resp. Èeskou republikou z roku 1991, resp. z roku 1993 potvrdila pøipravenost vydat øecké stranì dalších kusù jednorázových tranzitních povolení podléhajících placení správního poplatku a silnièní danì. Toto øecká delegace akceptovala s tím, že tato povolení sice nepotøebují, ale pokud ano, požádají o nì. Na základì stížnosti èeské delegace, že v letošním roce nebyla øeckými kontrolními orgány uznávána platnost nìkterých povolení z roku 2001 až do 31. ledna 2002, potvrdily obì delegace, že všechna povolení vèetnì tøetizemních platí vždy do 31. ledna následujícího roku. Dále se jednalo o osobní dopravì. Delegace konstatovaly, že v souèasné dobì jsou v provozu dvì pravidelné linky mezi Èeskem a Øeckem, z nichž jednu, Thesaloniki Ostrava, provozuje èeský dopravce, a druhou, Atény Praha, provozuje dopravce øecký. Delegace potvrdily, že ani v oblasti nepravidelné, ani pravidelné autobusové dopravy nejsou známy žádné závažnìjší problémy a že vše probíhá v souladu s dohodou. Øecká delegace požadovala na jednání možnost schválení dalšího øeckého dopravce na pravidelnou linku Thesaloniki Ostrava, aby tak byla zabezpeèena údajná reciprocita. Èeská delegace tento návrh odmítla s odùvodnìním, že reciprocita je zajištìna tím, že jednu linku provozuje øecká a jednu èeská firma. Kromì toho je èeská strana pøesvìdèena, že dopravní potøeby jsou plnì zabezpeèeny a další dopravce by vážnì mohl ohrozit provozování obou linek, protože s výjimkou turistické sezóny a nìkterých svátkù jsou linky na hranici rentability. Obì delegace se ale dohodly, že pøípadné další žádosti o linky budou obìma ministerstvy posouzeny a dle výsledku a situace na trhu potom bude povolení vydáno èi nikoliv. V posledním bodì jednání si delegace vymìnily zkušenosti z oblasti silnièní dopravy a vztahù jak ke státùm EU, tak i státùm mimo EU. Èeská delegace se zajímala i o stanovisko Øecka v otázce pøípadných pøechodných období pro èeské dopravce po vstupu do Unie. Øecká strana sdìlila, že oficiální stanovisko v této otázce zatím nebylo zveøejnìno, nicménì že se pøedpokládá, že Èesko bude plnoprávným èlenem EU. Èeská delegace si s odvoláním na stížnosti nìkterých èeských dopravcù vyžádala pøehled všech poplatkù, se kterými musí èeští dopravci pøi jízdách do Øecka poèítat. Øecká delegace slíbila takový pøehled zaslat ihned po návratu do Øecka. Øecká delegace vznesla stížnost na dlouhé èekací doby na èeských hranièních pøechodech. Èeská delegace vysvìtlila, jaké je postavení Èeska jako tranzitního státu, jaké investice a úpravy se na hranièních pøechodech již realizovaly a jaké další jsou pøipravovány a vyjádøila pøesvìdèení, že se tento problém postupnì daøí øešit. Jednání probìhlo v pøátelské pracovní atmosféøe, byly obnoveny osobní kontakty mezi pracovníky zabývajícími se stejnou problematikou na obou stranách, což urèitì prospìje pøi øešení pøípadných problémù èeských dopravcù v Øecku èi naopak øeckých v Èesku. Na konci jednání obì delegace vyjádøily oèekávání, že vzájemné vztahy se budou i nadále udržovat a zlepšovat, což se urèitì odrazí na vyšší obchodní výmìnì mezi obìma státy. Delegace se dohodly, že další jednání smíšené komise by se mohlo uskuteènit v Øecku v roce Jan Medveï vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahù VÝSLEDKY JEDNÁNÍ SMÍŠENÉ KOMISE S NĚMECKEM Ve dnech kvìtna 2002 se v Praze uskuteènilo jednání èesko-nìmecké Smíšené komise pro silnièní osobní a nákladní dopravu. Vedoucím nìmecké delegace byl pan Ulrich Näke ze Spolkového ministerstva dopravy, èeskou delegaci vedl Ing. Ondøej Šťastný, øeditel odboru silnièní dopravy Ministerstva dopravy a spojù ÈR. Za Sdružení ÈESMAD BOHEMIA se jednání zúèastnili JUDr. Antonín Hrazdíra, viceprezident Sdružení a Jaroslava Èerná, vedoucí odboru povolení. Úvodem se obì delegace zabývaly otázkami týkajícími se silnièní dopravy v souvislosti s rozšiøováním EU. Èeská strana informovala o stavu jednání o vstupu ÈR do EU v kapitole 9 doprava a sdìlila rovnìž, že v rámci bilaterálních jednáních zjišťuje názory jednotlivých státù EU k možnosti postupné liberalizace kabotáže. Obì strany se dohodly zasadit o to, aby na bilaterální úrovni byly vytvoøeny teoretické pøedpoklady pro stanovení kontingentu povolení pro kabotáž po rozšíøení EU. Dalším bod jednání byl zamìøen na vývoj silnièní dopravy mezi obìma státy. Obì delegace si vymìnily informace o rozvoji zahranièního obchodu se zvláštním zøetelem na silnièní nákladní dopravu. Shodnì bylo konstatováno, že objem zahranièního obchodu mezi ÈR a SRN se zvýšil v roce 15

16 MEZINÁRODNÍ VZTAHY 2001 oproti pøedchozímu roku o pøibližnì 14,7 %, tj. na více než 29 miliard eur, pøièemž byl zaznamenám pokles objemu v tunách, což znamená, že ve vzájemné výmìnì dochází ke zmìnì struktury zboží s vyšší hodnotou. Podíl silnièní nákladní dopravy na dopravì mezi Nìmeckem a Èeskou republikou zùstal podle nìmeckých podkladù na shodné úrovni jako v roce 2000, tj. kolem 58 %. K tématu dodržování platné dohody o silnièní dopravì èeská strana konstatovala, že nebyly zaznamenány žádné vážnìjší pøípady porušení této dohody nìmeckými dopravci. Nìmecká strana sice také nemìla zásadní výhrady k jejímu provádìní, ale uvedla, že èeští dopravci se v nìkterých pøípadech pokoušejí využívat trvalá povolení souèasnì pro více vozidel, což nutí nìmeckou stranu zavést èastìjší kontroly na používání povolení. Dále nìmecká strana uvedla, že se vyskytují pøípady pøedstíraného pronajmutí vozidla za úèelem provádìní tzv. pøepravy na vlastní úèet, která nepodléhá povolovacímu øízení. Proto i pøepravy provádìné v rámci závodové dopravy budou pøísnì sledovány a dùslednìji kontrolovány. Èeská delegace souhlasila s tím, že pokud dojde k takovýmto pøípadùm, musí si být dopravci vìdomi, že budou potrestáni v souladu s platnými pøedpisy. Hlavním bodem jednání bylo stanovení kontingentu povolení pro rok 2002 a pøedbìžnì pro rok Na základì pøedložených statistik, které vykazují stoupající trend obchodní výmìny, navrhla èeská strana navýšení kontingentu jednorázových povolení ještì v letoším roce o ks urèených pro EURO 2 (3) bezpeèná vozidla. Nìmecká delegace s návrhem navýšení o tento poèet souhlasila, ale považovala za nezbytné, aby byl o ks snížen letošní kontingent jednorázových povolení pro neekologická vozidla, zároveò zvýšen o ks kontingent pro superzelená a bezpeèná vozidla, a tím dosaženo souhrnného navýšení kontingentu jednorázových povolení o ks. Pro èeské dopravce toto dohodnuté opatøení znamená, že pro 2. pololetí roku 2002 budou mít k dispozici drasticky nízký poèet povolení pro neekologická vozidla a naopak vyšší poèet povolení pro vozidla šetøící životní prostøedí. Pro rok 2002 navíc nìmecká strana pøislíbila v pøípadì naléhavé potøeby další eventuelní navýšení jednorázových povolení i trvalých povolení, ale to pouze v pøípadì, pokud bude mít ÈR již uzavøenu kapitolu 9 doprava pøi vyjednávání vstupu kandidátské zemì do EU. Pro rok 2003 byl dohodnut pøedbìžný kontingent na úrovni kontingentu pro rok 2002 s tím, že 500 trvalých povolení pro neekologická vozidla bude vymìnìno v klíèi 1:1,5 za 750 trvalých povolení pro superzelená a bezpeèná vozidla. Další rozsáhlou problematikou k projednávání byla oblast kombinované dopravy. Vzhledem k tomu, že na trase RoLa Lovosice-Drážïany bylo v roce 2001 uskuteènìno podstatnì ménì jízd než v roce 2000, kladla nìmecká strana dùraz na nutnost vyššího využití tohoto zpùsobu dopravy. Po rozsáhlé diskusi bylo dohodnuto, že s platností od bude zaveden nový systém prokazování použití kombinované dopravy na trase RoLa Lovosice- -Drážïany. Podmínkou výdeje odmìnného povolení bude zakoupení celého okruhu pøepravy, tj. jízdy tam a zpìt. Dopravce, který tento okruh bude chtít uskuteènit, obdrží potvrzení o zakoupení jízdenky tam a zpìt, na základì kterého mu bude vydáno na regionálním pracovišti Sdružení ÈESMAD BOHEMIA odmìnné povolení. Pøi tomto povinném zakoupení celého okruhu jízda tam a zpìt nemusí na sebe navazovat, jednotlivé pøepravy mohou být provedeny rùznými vozidly v majetku jedné firmy, ale doklad o zakoupení jízdenky není pøenosný na jinou firmu a odmìnné povolení mùže být vydáno pouze dopravci, na jehož jméno doklad zní.. Celý okruh musí být však proveden v prùbìhu kalendáøního roku. Do obdrží èeská strana odmìnných povolení k vydání firmám, které použily kombinovanou dopravu v 1. pololetí. Ve 2. pololetí bude vydáno maximálnì tolik odmìnných povolení, kolik dokladù o zakoupení jednoho okruhu bylo vystaveno. V oblasti dopravy osob se obì delegace shodly, že bilaterální i tranzitní silnièní osobní doprava je realizována bez vìtších problémù. Pøípadnì vzniklé problémy jsou øešeny operativnì a v krátkých lhùtách. Obì strany se vzájemnì informovaly o konkrétní situaci v oblasti povolování bilaterálních i tranzitních linek. Obì delegace k tomu shodnì potvrdily, že vydání povolení pro mezinárodní linku je možné jen tehdy, jestliže byla žádost o povolení pøedána pøíslušným úøadem domovského státu dopravce a se stanoviskem tohoto úøadu. Jen tak je totiž možné pøedpokládat, že jsou splnìny pøedpoklady pro provozování linkové dopravy. Èeská strana informovala, že podle platné èeské právní úpravy je možné ve stejném dopravním spojení, kde jsou již provozovány nejménì 2 mezinárodní linky 4 rùznými dopravci, další linku povolit jen v pøípadì, že stávající linky dopravu uspokojivì nezabezpeèují. K problematice pøíležitostné dopravy bylo konstatováno, že v minulosti dohodnuté zásady pro vzájemné povolování vjezdu prázdných autobusù za úèelem odvozù tøetizemních skupin cestujících z letišť jsou vyhovující a jsou dodržovány. Nìmecká strana pøedala èeské stranì na vìdomí Vìstník o zdanìní mezinárodních pøeprav osob autobusy, které nejsou registrovány ve Spolkové republice Nìmecko. Tento Vìstník vydalo Spolkové ministerstvo financí dne 2. dubna Byly rovnìž projednány nìkteré jednotlivé pøípady obtíží pøi odbavování autobusù na hranièních pøechodech. Dále nìmecká strana informovala, že plnìní již døíve dohodnutých minimálních technických standardù autobusù (v souèasné dobì EURO 1) bude v Nìmecku vyžadováno a kontrolováno z dùvodù právní jistoty pouze v linkové dopravì, kyvadlové dopravì a pøíležitostné dopravì, která podléhá povolení, jestliže povolení, které je vydáno, tyto podmínky obsahuje. Èeská strana vzala tuto informaci na vìdomí a bude v budoucnu postupovat obdobnì. Obì delegace se dohodly, že si co nejdøíve vymìní novelizované vzory dokladù vozidel, resp. potvrzení, kterými jejich dopravci budou splnìní technických standardù prokazovat. Shodnì bylo konstatováno, že autobusy s datem výroby po 1. lednu 1994 jsou uznávány jako autobusy vyhovující standardu EURO 1. 16

17 MEZINÁRODNÍ VZTAHY V bodì rùzné byly projednány následující okruhy dotazù a informací: - nìmecká strana informovala èeskou delegaci o provedené kontrole používání povolení CEMT a návrhu na nové rozdìlení základního kontingentu tìchto povolení, - zástupcem saské vlády byla podána informace o pøipravovaném zámìru na omezení provozu na nìkterých úsecích silnice B 170 (Cínovec Drážïany) pro pøepravy nebezpeèného zboží, které by mìly být odklonìny na jiné hranièní pøechody, popø. by mìly použít kombinovanou dopravu. Saská vláda v souèasné dobì provìøuje právní aspekty zavedení tohoto opatøení. V pøípadì jeho platnosti sdìlí tuto skuteènost diplomatickou cestou, - nìmecká delegace informovala èeskou stranu o pøipravované zmìnì placení poplatkù za použití silnic v SRN a pøedala na vìdomí právní úpravu, která zatím bez stanovení termínu mìní poplatky za užití silnic z èasových na kilometrové. Závìrem tohoto roku má být dokonèena provádìcí vyhláška k tomuto zákonu, ve které bude urèeno, od kdy bude tato zmìna platit (pøedpokládá se od ) a v jaké výši bude stanoven poplatek za km (pøedpokládá se 15 centù za 1 km) - èeská strana požádala nìmeckou stranu o ujasnìní doby platnosti trvalých povolení, neboť v nìkolika pøípadech byli èeští dopravci neoprávnìnì pokutováni za použití tìchto povolení v prùbìhu ledna následujícího roku po jejich vydání. Nìmecká strana potvrdila, že trvalá povolení z aktuálního roku jsou platná do následujícího roku, ale navrhla, aby byla tato problematika, v pøípadì nespokojenosti nìmeckých dopravcù, znovu projednána. Za souèasnì dostaèující øešení považuje, aby nová trvalá povolení byla vydána dopravci teprve tehdy, až vrátí povolení z uplynulého roku - pro rok 2002 mohou být pøedkládány atesty CEMT dokladující ekologické a bezpeènostní prvky vozidel buï pùvodní v souladu s textem, který je uveden na zadní stranì jednotlivých druhù povolení nebo nové atesty CEMT, které odpovídají pravidlùm rezoluce CEMT/ CM(2001)9FINAL. Pro rok 2003 musí být pøedkládány pouze nové atesty CEMT/CM(2001)9FINAL s výjimkou vozidel EURO I (dostaèuje splnìní rezoluce 91/2). Jednání probíhalo ve velmi pøátelské a konstruktivní atmosféøe. Nìmecká delegace pozvala èeskou delegaci na pøíští zasedání do SRN. Místo a doba jednání budou dohodnuty dodateènì. Jaroslava Èerná vedoucí odboru povolení AETR A DIGITÁLNÍ TACHOGRAF Ve dnech dubna se v Ženevì uskuteènilo druhé zasedání pracovní skupiny EHK OSN o pøípadných zmìnách v dohodì AETR. Pracovní skupina posuzovala možné zmìny dohody AETR, které je vhodné pøijmout, aby tato dohoda byla v souladu s právní úpravou platnou ČÍNA BYLA PŘIJATA DO IRU NA 28. kongresu IRU v Bukurešti bylo pøijato za èlena èínské sdružení CRTA (China Road Transport Association). Èína se tím stala 69. èlenskou zemí. Po vstupu Èíny do Svìtové obchodní organizace to pøedstavuje další postup ve státech EU. Skupina konstatovala, že pøíslušnou právní úpravu EU nelze do dohody AETR kvùli odlišné používané terminologii jednoduše pøevzít a bylo také zjištìno, že i samotné pøedpisy EU vykazují v nìkterých pøípadech odlišnosti v interpretaci v jednotlivých jazykových mutacích. Skupina proto navrhla vlastní zmìny stávající dohody AETR, které obsahují již i postupy pro pøechod na budoucí vyspìlejší techniku. Tyto zmìny budou pøijaty, pokud námitky proti zmìnám vznese ménì jak jedna tøetina èlenských státù. Celý proces bude trvat mini- zapojování nejlidnatìjší zemì svìta do mezinárodního obchodu. Program revitalizace silnièní dopravy by z ní mìl vytvoøit efektivní alternativu letecké a lodní dopravy mezi Evropou a Asií. Èína není jen dùležitým obchodním partnerem, ale i pøístupovým mostem do jihovýchodní Asie. Má výhradní postavení v asociaci zemí jihovýchodní Asie, kde usiluje o vytvoøení oblasti volného obchodu málnì devìt mìsícù. Podle navržených zmìn bude povinná instalace digitálního záznamového zaøízení u novì registrovaných vozidel vyžadována ètyøi roky po vstupu tìchto zmìn v platnost, tzn. pøibližnì nìkdy v roce Samozøejmì smluvní strany mohou pro vozidla registrovaná na svém území toto období zkrátit. U státù nových smluvních stran se potom navrhuje splnìní povinnosti instalace digitálního záznamového zaøízení do dvou let od pøístupu k dohodì AETR. Zdroj: IRU - jednotného trhu s 1,7 miliardy obyvatel. CRTA reprezentuje 1000 èínských pøepravních spoleèností, které provozují asi 1 milion vozidel. Obor silnièní dopravy v Èínì zamìstnává asi 14 milionù lidí a provozuje asi 4,4 milionù nákladních vozidel a 1,3 milionu autobusù. Vladimír Kydlíèek Zdroj: IRU 17

18 MEZINÁRODNÍ VZTAHY ZASTUPITELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY v evropských zemích ALBÁNIE Ambassade de la République Tchéque Rruga Skanderbeu 10 Tirana, Albania Tel.: /34004 Fax: /32159 BELGIE Ambassade de la République Tchéque 555, rue Engeland 1180 Bruxelles Uccle, Belgique Tel.: 00322/ Fax: 00322/ BĚLORUSKO Posolstvo Èešskoj Respubliki ul. Bronìvyj per. 5A Minsk, Respublika Belarus Tel.: / Fax: / BULHARSKO Posolstvo na Èeškata Republika Jano Sakazov 9 Sofia, Bulgaria Tel.: / Fax: / DÁNSKO Embassy of the Czech Republic Ryvangs Allé Copenhagen, Denmark Tel.: / Fax: / FINSKO Embassy of the Czech Republic Armfeltintie Helsinki 15, Finland Tel.: / Fax: / FRANCIE Ambassade de la République Tchéque 15, Avenue Charles Floquet F Paris Cedex 07, France Tel.: 00331/ Fax: 00331/ CHORVATSKO Veleposlanstvo Èeške Republike Savska cesta 41/IX Zagreb, Republika Hrvatska Tel.: / Fax: / ITÁLIE Ambasciata della Repubblica Ceca Via dei Gracchi, Roma, Italia Tel.: / Fax: / JUGOSLÁVIE Ambasada Èeške Republike Bulevar Revolucíje Beograd, Jugoslavia Tel.: / Fax: / KYPR Embassy of the Czech Republic 48, Arsinois Str, Acropolis, P.O.Box Nicosia, Republic of Cyprus Tel.: / Fax: / LITVA Èekijos Respublikos Ambasada Juozapavièiaus Vilnius, Lietuva Tel.: / Fax: / LOTYŠSKO Èechijas republikas vestniecíba Laèpleša iela Riga, Latvija Tel.: / Fax: / MAĎARSKO Czech Köztársaság Nagykövetsége Delibáb u Budapest VI, Hongrie Tel.: 00361/ Fax: 00361/ NĚMECKO Botschaft der Tschechischen Republik Ferdinandstrasse Bonn 1, Bundes Republik Deutschland Tel.: /91970 Fax: / NIZOZEMSKO Embassy of the Czech Republic Paleisstraat JA Den Haag, The Netherlands Tel.: / Fax: / NORSKO Embassy of the Czech Republic Fritznersgate Oslo, Norway Tel.: 0047/ Fax: 0047/ POLSKO Ambasada Republiki Czeskiej Koszykowa 18, kod pocztowy Warszawa, Polska Tel.: / Fax: / PORTUGALSKO Embaixada da República Checa Rua Pero de Alenquer, Lisboa, Portugal Tel.: / , Fax: / RAKOUSKO Boschaft der Tschechischen Republik Penzingestrasse A-1140 Wien, Republik Österreich Tel / Fax: 00431/ RUMUNSKO Ambasada Republicii Cehe Strada lon Ghica 11, Sector 4 Bucuresti, Romania Tel.: 00401/ Fax: 00401/ èeské centrum: 00401/

19 MEZINÁRODNÍ VZTAHY RUSKO Posolstvo Èešskoj Respubliki ul. J. Fuèika 12/ Moskva, Rossijskaja Federacija Tel.: / Fax: / ŘECKO Embassy of the Czech Republic 6, Georgiu Seferi str., Palaio Psychico Athens, Greece Tel.: 00301/ Fax: 00301/ SLOVENSKO Velvyslanectví Èeské republiky Panenská 33, P.O.Box Bratislava 1, Slovenská republika Tel / Fax: / SLOVINSKO Veleposlaništvo Èeške Republike Kolarjeva Ljublana, Republika Slovenija Tel.: / Fax: / ŠPANĚLSKO Embajada de la Repúblika Checa Caídos de la Division Azul, 22-A Madrid, Espaòa Tel.: / Fax: / ŠVÉDSKO Embassy of the Czech Republic Floragatan 13, Box Stockholm, Sweden Tel / Fax: 00468/ ŠVÝCARSKO Ambassade de la République Tcheque Muristrasse Bern 16, Suisse Tel.: / Fax: / TURECKO Embassy of the Czech Republic Ugur Mumcu Caddesi No Gaziosmanpasa Ankara, Turkiye Tel.: / Fax: / UKRAJINA Posolstvo Èeskoj Respubliki Jaroslavov Val, Kiev, Ukraina Tel.: / , Fax: / VELKÁ BRITÁNIE A SEVERNÍ IRSKO Embassy of the Czech Republic 26, Kensington Palace Gardens, London W8 4QY United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland Tel.: / , Fax: / noèní pohotovost: / Jaké maximální množství PHM smí mít vozidla v jednotlivých státech? Azerbajdžán manuál IRU uvádí, že bezcelnì je možné dovážet neomezené množství pohonných hmot. Albánie od cla, daní a dávek jsou osvobozeny pohonné hmoty obsažené ve standardních palivových nádržích vozidla. Standardními palivovými nádržemi se rozumìjí nádrže trvale zabudované výrobcem všech motorových vozidel téhož typu jako dotyèné vozidlo, které jsou uzpùsobeny k pøímému odbìru paliva jak pro úèely pohonu vozila, tak i pøípadnì pro provoz chladícího nebo topného systému. Belgie v dohodì není pøímo uvedeno. Manuál IRU uvádí - pohonné hmoty obsažené v bìžných nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. Bělorusko pohonné hmoty obsažené v bìžných ve vozidle výrobcem pevnì zabudovaných palivových nádržích se osvobozují od cla, daní, dávek a poplatkù vybíraných pøi dovozu. Bulharsko pohonné látky, jimiž jsou naplnìny obvyklé, konstruktérem navržené nádrže doèasnì pobývajících vozidel, jsou osvobozeny od dovozních cel a nepodléhají dovozním zákazùm a omezením. Dánsko pohonné hmoty, které jsou obsaženy v normálních nádržích vozidel pøi jejich pøíjezdu do druhého státu, nejsou osvobozeny od cla a spotøebních daní. Estonsko - Palivo obsažené v normálních nádržích zabudovaných výrobcem pevnì do vozidla, urèené k pohonu vozidla, stejnì jako mazadla jsou osvobozena od všech dovozních cel na území hostitelského státu za pøedpokladu, že provozovatel dopravy splòuje pøíslušné celní pøedpisy. Finsko - v dohodì není pøímo uvedeno. Manuál IRU uvádí bezcelnì je možné dovážet max. 200 l pohonných hmot v bìžných nádržích. Francie v dohodì není uvedeno. Manuál IRU uvádí: pro autobusy bezcelnì je možné dovážet pohonné hmoty do množství 600 l Gruzie - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. (zdroj IRU) Chorvatsko pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. (zdroj IRU) Irán pohonné látky a mazací oleje nacházející se v bìžných nádržích vozidla jedné smluvní strany, které doèasnì vstupují na území druhé smluvní strany, jsou osvobozeny od dovozních dávek a poplatkù a nepodléhají dovozním zákazùm a omezením. Irsko pohonné hmoty obsažené ve standardních palivových nádržích vozidla jsou osvobozeny od daní, dávek a celních poplatkù. Itálie pohonné látky v normálních nádržích doèasnì dovezených vozidel nepodléhají zákazùm a omezením a jsou 19

20 MEZINÁRODNÍ VZTAHY osvobozeny od cla a vstupních poplatkù. Za normální se považuje nádrž navržená konstruktérem pro pøíslušný typ vozidla. Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) pohonné látky, kterými jsou naplnìny obvyklé zásobní nádrže doèasnì dovezených vozidel, jsou osvobozeny od cla a dovozních poplatkù a nepodléhají dovozním zákazùm a omezením. Kazachstán - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. (zdroj IRU) Kypr pohonné látky nacházející se ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od celních poplatkù a jiných daní. Standardní palivovou nádrží se rozumìjí nádrže konstruované výrobcem vozidla. Kyrgystán - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. (zdroj IRU) Litva pohonné hmoty obsažené v bìžných, ve vozidlech výrobcem pevnì zabudovaných palivových nádržích se osvobozují od cla, daní, dávek a poplatkù vybíraných pøi dovozu. Lotyšsko pohonné hmoty obsažené v bìžných ve vozidlech výrobcem pevnì zabudovaných palivových nádržích jsou osvobozeny od cla. Lucembursko pohonná látka nacházející se ve standardních nádržích vozidel je osvobozena od celních poplatkù a daní. Standardní palivovou nádrží se rozumìjí nádrže zkonstruované výrobcem vozidla. Maďarsko pohonné látky v nádržích pevnì spojených s vozidlem a odpovídajících danému typu vozidla se osvobozují od cla, poplatkù a daní. Německo pro autobusy bezcelnì je možné dovážet max. 600 l pohonných hmot obsažených v hlavních nádržích. Nizozemí Palivo obsažené v normálních pevných nádržích vozidel zabudovaných výrobcem, jakož i maziva obsažená ve vozidlech jedinì za úèelem jejich provozu jsou vzájemnì osvobozena od dovozního cla a jakýchkoli jiných daní a poplatkù. Norsko v dohodì není uvedeno. Polsko palivo a pohonné hmoty obsažené v obvyklých nádržích motorových vozidel jsou osvobozeny od poplatkù a dovozního cla. Portugalsko v dohodì není uvedeno. Manuál IRU uvádí pohonné hmoty obsažené v bìžných nádržích nejsou pøedmìtem cla. Rakousko v dohodì není uvedeno. Manuál IRU uvádí - bezcelnì je možné dovážet pohonné hmoty max. do 600 l Rumunsko pohonné látky v nádržích, navržených konstruktérem pro daný typ vozidla se osvobozují od celních a jiných poplatkù nebo dávek. Rusko palivo obsažené ve standardních nádržích spojených technologicky a konstrukènì s motorem vozidla je osvobozeno od celních poplatkù. Řecko pohonné látky v nádržích vozidel zabudovaných výrobcem jsou osvobozeny od celních poplatkù i všech daní a dávek. Slovensko v dohodì není uvedeno. Manuál IRU uvádí bezcelnì je možné dovážet pohonné hmoty v množství max. 200 l v hlavních nádržích. Sýrie paliva a pohonné látky nalézající se v nádržích konstruovaných výrobcem a pevnì zabudovaných ve vozidlech dovážených do záznamního obìhu v souladu s ustanoveními této dohody, jakož i maziva a mazací oleje nepodléhají placení dovozních cel a poplatkù, dovozním zákazùm a omezením. Španělsko v dohodì není uvedeno. Manuál IRU uvádí pohonné hmoty obsažené v bìžných nádržích nejsou pøedmìtem cla. Švédsko v dohodì není uvedeno. Manuál IRU uvádí bezcelnì je možné dovážet pohonné hmoty v množství max. 400 l. Švýcarsko pohonné hmoty nacházející se v bìžných nádržích vozidel nepodléhají žádným dovozním poplatkùm, dovozním zákazùm a dovozním omezením. Tunisko - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. (zdroj IRU) Turecko pohonná látka nacházející se ve standardních nádržích vozidel je osvobozena od celních poplatkù a jiných daní. Standardní palivovou nádrží se rozumí nádrže zkonstruované výrobcem vozidla. Ukrajina palivo obsažené v bìžných výrobcem pevnì zabudovaných nádržích vozidla se osvobozuje od cla a celních poplatkù. Uzbekistán palivo obsažené v nádržích urèených pro daný typ motorového vozidla, technologicky i konstrukènì napojených na sací systém motoru je osvobozeno od placení daní a poplatkù. To se týká pouze paliva obsaženého v nádržích pøipojených k automobilùm a automobilovým tahaèùm, jakož i paliva obsaženého v nádržích pøipojených k pøívìsùm a návìsùm a urèeného k pohonu chladicích agregátù. Moldávie pohonné hmoty obsažené ve standardních, výrobcem zabudovaných, pevných palivových nádržích vozidel (do maximálního množství 200 litrù) jsou osvobozeny od cla, daní a poplatkù vybíraných pøi dovozu. Slovinsko pohonné hmoty obsažené v bìžných, ve vozidlech výrobcem pevnì zabudovaných palivových nádržích se osvobozují od cla, daní, dávek, poplatkù vybíraných pøi dovozu. Velká Británie v dohodì není pøímo uvedeno. Shora uvedené informace jsou výòatky z mezinárodních smluv o silnièní dopravì uzavøených mezi ÈR a pøíslušným státem, pokud není uvedeno jinak. 20

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

JSME I VAŠE LOBBY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA

JSME I VAŠE LOBBY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA JSME I VAŠE LOBBY Co se nám podaøilo sleva na silnièní dani zavedení množstevních slev na mýto; zøízení portálu na úhradu nedoplatkù za mýto; zavedení spoluodpovìdnosti

Více

Vážení, Za kolektiv školicího støediska a lektorský sbor ÈESMAD BOHEMIA. vedoucí školicího støediska Vladimír Kydlíèek

Vážení, Za kolektiv školicího støediska a lektorský sbor ÈESMAD BOHEMIA. vedoucí školicího støediska Vladimír Kydlíèek Vážení, dìkujeme vám všem, kteøí využíváte služeb školicího støediska ÈESMAD BOHEMIA a následujícím pøehledem vám nabízíme možnosti získávání nových poznatkù a dovedností v roce 2013. Po pìtiletém cyklu

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

2009 KURZY ŠKOLENÍ SEMINÁŘE

2009 KURZY ŠKOLENÍ SEMINÁŘE 2009 KURZY ŠKOLENÍ SEMINÁŘE Vážení pøátelé, otevíráte katalog kurzù, školení a semináøù, které pro vás v roce 2009 pøipravilo Školicí støedisko ÈESMAD BOHEMIA. V loòském roce došlo k zásadní zmìnì v získávání

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů ŘIDIČOVA KNIHOVNA Pracovní režimy řidičů Pracovní režimy řidičů silničních motorových vozidel po vstupu ČR do Evropské unie a změnách k 1. 5. 2006, 1. 1. 2007 11. 4. 2007 a 1. 1. 2008 Vstupem ČR do Evropské

Více

Dokumenty informace recenze

Dokumenty informace recenze Dokumenty informace recenze V rubrice Dokumenty uveøejòujeme pøeklad nových stanov IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), které byly schváleny na konferenci v Jeruzalémì

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

TRANSPORT MAGAZÍN mìsíèník Sdružení automobilových dopravcù

TRANSPORT MAGAZÍN mìsíèník Sdružení automobilových dopravcù TRANSPORT MAGAZÍN mìsíèník Sdružení automobilových dopravcù OBSAH 7/2014 VYDÁVÁ Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ REDAKÈNÍ RADA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Tento materiál popisuje aktuální nejpalčivější problémy silničních dopravců v České republice a nastiňuje návrhy na řešení, které zpracovalo

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SEKRETARIÁTU SDRUŽENÍ. Generální tajemník

Příloha č. 1 Organizačního řádu Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SEKRETARIÁTU SDRUŽENÍ. Generální tajemník Příloha č. 1 Organizačního řádu Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SEKRETARIÁTU SDRUŽENÍ Generální tajemník Kancelář GT 210 Divize a zástupce GT 220 Divize ekonomiky a

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2011 IÈO: 70698198 Název: Základní škola Varnsdorf, ul. Bratislavská 994, Varnsdorf, okres Dìèín, pøíspìvková

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2001 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 17. prosince 2001 Cena 32,- Kè OBSAH 28 I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. èervence

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek VŠB-TU Ostrava František Helebrant Mostecká uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s.most Antonín Šrédl Asociace technických diagnostikù Èeské republiky Ladislav Hrabec

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více