projektů z EU Hana Janatová 14. února 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "projektů z EU Hana Janatová 14. února 2007"

Transkript

1 Možnosti financování projektů z EU Hana Janatová Státn tní zdravotní ústav 14. února 2007 Národní seminář Strategické iniciativy k otázk zkám m nerovností ve zdraví

2 Zdroje Finance EU pro využit ití v členských státech tech lze rozdělit na dva typy: na prostředky rozdělovan lované v Bruselu, tj. v orgánech EU, nejčast astěji generáln lních ředitelstvích Komise v rámci komunitárn rních programů (1) a prostředky, které jsou fináln lně rozdělov lovány v jednotlivých zemích podle pravidel stanovených evropskými institucemi jako strukturáln lní fondy a fond soudržnosti (2).

3 granty z Komunitárn rního programu určeny pro státn tní instituce a soukromé společnosti, výjimečně pro jednotlivce, kteří splní požadavky Evropské komise. formou doplňkov kového financování,, EU nefinancuje projekty stoprocentně.. Jen některn které,, které jsou prováděny na území mimo EU, mohou být plně hrazeny. nesmí vést k výděle lečné činnosti i a nesmí z nich plynout žádný zisk pro držitele grantu, financování pokrývá pouze činnosti vedoucí ke splnění cílů projektu. nejsou přidp idělovány zpětn tně pro projekty nebo aktivity, které již byly provedeny. pro stejnou akci můžm ůže e být přidp idělen jen jeden grant.

4 Informace Všechny potřebn ebné informace a související dokumenty jsou uveřej ejňovány na webových stránk nkách institucí ( nejčast astěji generáln lních ředitelství), které programy vyhlašuj ují a v Úředním m věstnv stníku EU The Official Journal of the European Union, v části C.

5 Typy výzev a) výběrov rového řízení na udělen lení grantu - calls for proposals. Toto řízení začíná uveřejn ejněním m pracovního programu, který rámcově určuje, uje, čeho by se měl m l navrhovaný projekt týkat. b) pobídky - calls for tenders : se vypisují na konkrétn tní zakázku, zku, jakou je například dodávka určit itého zařízen zení nebo služeb, např. sběr r dat nebo provedení pilotního šetření.

6 Calls Projekty musí být evropské z více než jedné evropské země. Obecně platí, že projekt s více partnery mám větší šanci uspět. Spolufinancování z EU se pohybuje v rozmezí %. Dotaci dostává úspěšný držitel grantu zálohově: : před p začátkem projektu obvykle 30%, po prvním m roce řešení a na základz kladě průběž ěžné zprávy další ších 30% a zbytek na základě závěrečné zprávy po vlastním m skončen ení projektu.

7 Tendry Ne vždy v tyto projekty vyžaduj adují mezinárodn rodní spolupráci, na pobídku může e reagovat jedna instituce. Náklady projektu jsou financovány ny stoprocentně dle vykázaných výdajů. Platba můžm ůže e být poskytnuta zálohovz lohově. Informační zdroje jsou stejné jako pro výběrov rová řízení pro granty.

8 Community Actions in the field of Public Health Jeho vyhlašovatelem je Generáln lní ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele ( DG SANCO ). Spolufinancování EU je většinou v 60% celkově navrhovaného rozpočtu. Roční pracovní plány a výzvy k podávání projektů jsou vyhlašov ovány každoro doročně v lednu - březnu s uzávěrkou zhruba za 3 měsíce, m tj. v dubnu - květnu. Aktuáln lní informace lze najít t na europa.eu.int/comm/health Výsledky předběžně vybraných projektů jsou známy během záříz - října. Po dohadovacích ch řízeních k podepsání smlouvy dochází v prosinci či i lednu.

9 Community Action in the Field of Public Health Hlavní témata: Informace a znalosti o zdraví Hrozby pro zdraví Determinanty zdraví

10 Community Action in the Field of Public Health oblasti, ve kterých se napříč uplatňuj ují všechna témata, tzv. zkřížen ená témata ( cross section themes ): Stárnut rnutí Nerovnosti ve zdraví Health Impact Assessment ( Hodnocení zdravotních vlivů) K zajištění agendy ohledně programu byla zřízena zena Public Health Executive Agency (PHEA), která sídlí v Lucemburku.

11 7. Rámcový R program Cíle v tematické prioritě Zdraví: Zlepšen ení zdraví občan anů EU Zlepšen ení konkurenceschopnosti evropského průmyslu myslu a obchodu ve vztahu ke zdraví Zájem o zdravotní problémy nejen v Evropě včetně opatřen ení proti epidemiím Aktivity ke splnění těchto cílůc jsou založeny na 3 pilířích: Biotechnologie a technologie pro lidské zdraví Využit ití výzkumu (zejména klinického ) do upevnění lidského zdraví Optimalizace lékal kařské péče.

12 7.rámcový program V třett etím m pilíři i lze najít t prostor pro projekty v podpoře e zdraví,, neboť jeho aktivity jsou zaměř ěřeny na: získáváním m důkazd kazů pro nejlepší zdravotní opatřen ení v intervenci k zdravému životnímu stylu zaměř ěřením m na širší determinanty zdraví a způsob, jakým působp sobí v interakci na individua i na komunitárn rní úrovni. K těmto t determinantám m patří: výživa, stress, tabák, tělesnt lesná aktivita, nerovnosti ve zdraví a duševn evní zdraví v celoživotn ivotní perspektivě. Nejdůle ležitější strategické oblasti, kterým je třeba t věnovat v rámci r zkřížených tématt mat v v prioritě Zdraví jsou : zdraví dětí a zdraví stárnouc rnoucí populace.

13 7. rámcový r program DG Research výhoda vyšší ššího spolufinancování, co se týče absolutní výše e přidp iděleného grantu nejvyšší celkový rozpočet et. úspěšnost schválen lení grantu je však v poměrn rně nízká kolem 25 procent. výhodou je dvoustupňov ové podávání některých projektů. Schválen lené projekty jsou většinou v spolufinancovány ny ve výši %, ale některn které specifické akce - koordinační a podpůrn rné,, mohou obdržet podporu 100 % nákladn kladů.

14 7.rámcový program Kontaktní poradenská místa: Technologické centrum Akademie věd v tc.czcz Pro podporu zájemcz jemců ze zdravotnictví o využit ití 7. rámcovr mcového programu bylo zřízeno z zeno Medicínsk nské informační centrum pro evropské projekty MICEP micep.cuni.czcz CZELO je česká styčná kancelář pro vědu v a výzkum se sídlem s v Bruselu, czelo.cz Granty na přípravu p pravu projektu jsou udělov lovány do výše e , -Kč (Technologické centrum AV ).

15 Progress Je nově schváleným dotačním programem Generáln lního ředitelství pro zaměstnanost, sociáln lní věci a rovné příležitosti ( DG EMPLOI ) pro období Sociáln lní a ekonomické determinanty zdraví a jejich výzkum, stanovení indikátor torů a jejich sledování a mezisektorová spolupráce jsou významnou prioritou v tomto programu.

16 Progress Program Progress byl schválen v říjnu 2006 mám pět t zájmových z oblastí : Zaměstnanost, Sociáln lní ochrana a začlen leněnost, nost, Pracovní podmínky, Antidiskriminace,, Rovnost pohlaví. Hlavní aktivity, které jsou v těchto t chto oblastech Komise připravena p financovat jsou tři t i : výměna zkušenost eností,, výměna informací a podpora dobré praxe. Více informací na ec.europa.eu/employment_social/

17 Socrates Program vyhlašovaný Generáln lním ředitelstvím pro vzdělávání a kulturu - DG Education pokrývá všechny oblasti vzdělávání : od základnz kladních po vysoké školy, povinného, postgraduáln lního a neformáln lního vzdělávání dospělých. Cílem dotačního programu je zvýšen ení vzdělanosti, znalostí a následnn sledně snížen ení nezaměstnanosti a obecně vyšší kvalifikace pracovních ch sil v EU. Program úzce souvisí s cíli definované v Lisabonské strategii.

18 Socrates Název programu Socrates pro období se měním na Lifelong Learning Programme ( Program pro celoživotn ivotní vzdělávání) ) a mám několik podprogramů: Comenius : zkvalitnění povinné školní docházky zky. Je určen jak pro pedagogy, žáky a studenty, pro výuku odborných předmp edmětů nebo jazyků.. Zdravotní výchova ve školách je jednou z možných využit ití tohoto programu. Erasmus: vyšší vzdělávání a jeho poskytovatele, je možné z něj j financovat nová kurikula s novými či inovovanými předmp edměty na vysokých školách, slouží k výměně studentů a stáží pro vysokoškolsk kolské pedagogické pracovníky.

19 SOCRATES Grundvig : vzdělávání dospělých a zlepšov ování jejich dovedností tak, aby lépe l obstáli na trhu práce a nebo aby inovovali své dosavadní znalosti a zkušenosti. Možnost individuáln lních grantů. Leonardo da Vinci : je zaměř ěřen na povinné vzdělávání dospělých, tj. inovaci kursů a modulů,, které se objevují jako potřebn ebné pro pracovníky určitých profesí,, např.. rekvalifikace nebo získz skávání nových dovedností Lingua: pro podporu výuky cizích ch jazyků Minerva: podporuje rozvoj informačních a komunikačních technologií ve vzdělávac vací soustavě,, formáln lní i neformáln lní

20 SOCRATES Generáln lní ředitelství rozděluje část finančních prostředk edků prostřednictv ednictvím m národnn rodních center. V ČR R je to NárodnN rodní agentura pro program Sokrates ( socrates.czcz ), kde je možné získat všechny v potřebn ebně informace češtině. Na stránk nkách ec.europa.eu/education/ lze získat více v informací v angličtin tině a navštívit vit databázi potenciáln lních partnerů.

21 Zdroje informací Zdroje informací,, kde lze nalézt informace o aktuáln lních výzvách : Official Journal of EU ( Úřední věstník EU), část C ( lex.europa.eu/ ) Europa gateway ec.europa.eu tc.czcz ( 7.RP ) Webové stránky konkrétn tních generáln lních ředitelství (DG ).

22 Vyhledávání partnerů Pro tuto důled ležitost část přípravy p pravy projektu je možné využít t existující databáze ze,, např. Cordis pro rámcovr mcové programy ve věděv a výzkumu (www.( nebo (www.( databázi Sokrates ve vzdělávání ec.europa.eu/education/programmes/ ). Také lze využít české styčné kanceláře e CZELO v Bruselu ( czelo.cz ) Informačního centra při p i 1.LF UK MICEP ( micep.cuni.czcz ). nebo NárodnN rodní agentura programu SOCRATES, národnn rodní kontaktní místo pro projekty ve vzdělávání socrates.czcz Zastoupení Středo edočeského kraje při p i Evropských společenstv enstvích v Bruselu stredocech-eu.cz

23 Ad 2 Regionáln lní fondy Druhým typem dotací jsou evropské finanční prostředky rozdělovan lované v členské zemi dle národnn rodních či i regionáln lních potřeb a priorit. Jsou nástrojem n k snižov ování rozdílů mezi regiony v EU a jejich následný n rozvoj. Mezinárodn rodní spolupráce je omezena většinou na sousedící regiony evropských států. Hlavním m typem těchto t chto fondů jsou Strukturáln lní fondy (SF), které se dělíd na Fond regionáln lního rozvoje ( ERDF ) a Evropský sociáln lní fond (ESF) a Fond soudržnosti (někdy nazývaný Kohezní fond ( KF ). Členské země zpracují Národní rozvojové plány, které jsou posuzovány a schvalovány Evropskou komisí a na jejich základz kladě jsou finanční prostředky převedeny p na národnn rodní úroveň.. Jednotlivé regiony podle svých regionáln lních operačních programů pak vypisují výběrov rová řízení pro jednotlivé projekty a řídí celý proces rozdělov lování i financování.. EU v tomto případp padě již pouze kontroluje účelnost a správnost. strukturalni-fondy. fondy.cz.

24 Fondy a jejich cíle c v Fond soudržnosti : projekty zaměř ěřené na rozvoj dopravy, infrastruktury a ochranu životního prostřed edí 2. Evropský fond regionáln lního rozvoje : projekty jsou zaměř ěřeny na místnm stní rozvoj 3. Evropský sociáln lní fond: : je určen především m na podporu vzdělávání a vytvářen ení nových pracovních ch míst. m

25 Cíl l 1 Konvergence - 82% celkového rozpočtu strukturáln lních fondů - nástroje: ERDF a ESF - regiony s nižší ším m HDP než 75% průměrn rného HDP v EU - rozvoj dopravy, infrastruktury, ochrana životního prostřed edí,, ale také na rozvoj lidských zdrojů - jejich vzdělávání, adaptability a lepší uplatnění na trhu práce. - Cíl l je v ČR R realizován n v 8 operačních programech, které mají různé řídící orgány. Specifický cíl c l zdravotnictví není.

26 Cíl l 1 Konvergence Maximáln lní podíl l financování z EU je 75% Do toho cíle c spadají všechny regiony ČR R vyjma Prahy. Příklad naplňov ování cíle ve zdravotnictví : Investice do rozvoje a zlepšen ení poskytování zdravotní péče: investice do infrastruktury a vybavení zařízen zení léčebně- preventivní péče.

27 Cíl l 2 Konkurenceschopnost a zaměstnanost - 16% prostředk edků z rozpočtu fondů - ERDF a ESF - je určen pro regiony, které nespadají do cíle c Konvergence a pro ty, které již nebudou v průběhu let splňovat jeho podmínku 75% HDP vzhledem k očekávanému rozvoji. - k prioritám m patří podpora inovací a získz skávání znalostí, životní prostřed edí prevence rizik, dostupnost infrastruktury, podpora podnikatelského prostřed edí a zaměstnanosti. - Operační programy v ČR R jsou dva : Konkurenceschopnost a Adaptabilita. - Praha je jediným regionem ČR, který mám právo realizovat programy v rámci tohoto cíle. c

28 Cíl l 2 Konkurenceschopnost a zaměstnanost Maximáln lní podíl l financování z EU je 50% ( 50% vlastní dofinancování ). Řídícím m orgánem tohoto cíle c je Magistrát t hl.m. Prahy ( praha-mesto.cz ) a Ministerstvo práce a sociáln lních věcí v ( mpsv.cz) Příklad naplňov ování cílů ve zdravotnictví: vzdělávání a osvěta v oblasti: pracovní podmínky a zdravý životní styl

29 Cíl l 3 Evropská teritoriáln lní spolupráce - 2,4% prostředk edků regionáln lních fondů - ERDF a je určen en pro příhranip hraniční regiony a velké transnacionáln lní vzájemn jemně spolupracující regiony - vzdálen lené maximáln lně 150 km - Příhraniční spolupráce v ČR R je specifikována v 5 operačních programech : česko saský, česko - bavorský, česko - rakouský, česko - slovenský a česko polský. - K prioritám m patří zejména spolupráce, inovace, oblast prevence rizik životního prostřed edí,, kultura a vzdělávání. - Maximáln lní podíl l financování z EU je 75%. Řídícím m orgánem je Ministerstvo pro místnm stní rozvoj. ( mpr.cz ) Příklad naplňov ování cílů ve zdravotnictví: : Spolupráce, vytvářen ení a vzájemn jemné využívání kapacit a infrastruktury ve zdravotnictví.

30 Horizontáln lní priority Kromě těchto cílůc rozpracovaných v operačních programech jsou stanovené horizontáln lní priority, které jsou společné všem programům m a iniciativám financovaným ze strukturáln lních fondů: udržitelný rozvoj na základz kladě dodržov ování ekologických standardů EU rovné příležitosti pro ženy a muže e a pro skupiny ohrožen ené sociáln lní vyloučenost eností vyvážený rozvoj regionů podpora a vytvářen ení nových pracovních ch příležitostí,, zejména v odlehlých regionech a pro osoby ohrožen ené sociáln lní vyloučenost eností. Zohlednění těchto priorit v návrhu projektu je jedním z hodnotících ch kriterií při i posuzování konkrétn tních projektů.

31 Norské fondy Garantem využit ití fondů je Ministerstvo financí ( mfcr.czcz )ve spolupráci s ministerstvy, v jejichž gesci jsou jednotlivé priority, tedy i s Ministerstvem zdravotnictví (www. ). Procedura žádostí o financování je podobná jako u jiných udělovaných grantů: : Ministerstvo financí vypíš íše e výzvu ( obvykle v červenci ), poskytne podklady a návody n pro podání návrhů,, které se podávaj vají na kontaktní místa dle místa realizace projektu a stanoví uzávěrku (obvykle v říjnu ). Již koncem listopadu se žadatelé mohou dozvědět t výsledek. Žádosti se předklp edkládají v českém jazyce. V době vyhláš ášení nové výzvy organizuje pro zájemce využit ití Norských fondů bezplatné semináře. e.

32 Norské fondy Mezi oprávn vněné žadatele o grant patří : organizační složky státu, tu, příspp spěvkové organizace, kraje, obce či svazky obcí,, organizace zřízenz zené krajem nebo obcí, vzdělávac vací nebo výzkumné instituce a nestátn tní neziskové organizace. Udělovan lovaná výše e grantu je většinou v do 60% celkového rozpočtu. V případě, že e nejméně 15 % projektových nákladn kladů je spolufinancováno no z centráln lních, regionáln lních nebo místnm stních rozpočtů,, můžm ůže e grant dosáhnout až 85%.. Projekty, které jsou podporou činností nestátn tních neziskových organizací lze udělit grant až do výše e 90%.

33 Norské fondy Využit ití Norských fondů ve zdravotnictví: především m projekty týkající se zdraví dětí. Většinou se jedná o projekty, které vyžaduj adují vybudovat nebo zlepšit infrastrukturu pro poskytování léčebné nebo preventivní péče např.. rehabilitační zařízen zení,, jesle, stacionáře projekty týkající se jiných věkových v kových nebo jinak vymezených populačních skupin např.. zařízen zení k poskytování zdravotně sociáln lní péče, zařízen zení pro respitní péči či i péči p i o zdraví seniorů

34 Závěr Na každý projekt ve zdravotnictví lze získat finanční prostředky z

Možnosti financování veřejného ejného zdravotnictví z EU. Hana Janatová

Možnosti financování veřejného ejného zdravotnictví z EU. Hana Janatová Možnosti financování veřejného ejného zdravotnictví z EU Hana Janatová 1 Cíle přednášky Zvýšit informovanost o možnostech financování z EU Usnadnit orientaci v existujících informačních zdrojích Povzbudit

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2013 1 Novinky pro 2007-2013 2013 (terminologie) Priorita Opatřen ení 2004 2006 Grantové schéma Projekt (národn rodní, systémový) Konečný ný

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková Zkvalitňov ování vzdělávání prostřednictv ednictvím m Evropského sociáln lního fondu v letech 2007-13 Mgr. Barbora Hoškov ková Ministerstvo školství,, mláde deže e a tělovýchovy t ČR Obsah prezentace Programové

Více

MĚSTO HODONÍN. Projekt CZ.04.1.05/2.1.00.2/0626. Rozvoj dopravní obslužnosti v regionu bezbariérov

MĚSTO HODONÍN. Projekt CZ.04.1.05/2.1.00.2/0626. Rozvoj dopravní obslužnosti v regionu bezbariérov MĚSTO HODONÍN Projekt CZ.04.1.05/2.1.00.2/0626 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionu bezbariérov rová MHD v Hodoníně TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MĚSTEM HODONÍNEM

Více

ěžné výstupy projektu

ěžné výstupy projektu Průběž ěžné výstupy projektu Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné

Více

Richard Turek. Ředitel. Krkonošsk o.p.s. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Richard Turek. Ředitel. Krkonošsk o.p.s. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Richard Turek Ředitel obecně prospěšné společnosti Krkonošsk ská Poradenská a Informační, o.p.s. Krkonošsk ská Poradenská a Informační, o.p.s. (K.P.I.) IČO: 274 94 799 Bří. Čapků 246, 541 01 TRUTNOV Oblasti

Více

Znalostní ekonomika lení konkurenceschopnosti, Josef Budík

Znalostní ekonomika lení konkurenceschopnosti, Josef Budík Znalostní ekonomika klíč k posílen lení konkurenceschopnosti, využit ití inovačního potenciálu Josef Budík Znalostní ekonomika a inovace Základní úvaha o znalostní ekonomice: Jedinou evropskou šancí,,

Více

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita Karlova 23.10. 2007 MF certifikační orgán MMR koordinátor Evropská komise Konvergence (Cíl 1) OP ŽP (MŽP)

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Implementační struktura

Implementační struktura 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání

Více

Možnosti účasti MSP v projektech EU. Miloslav Špunda

Možnosti účasti MSP v projektech EU. Miloslav Špunda Možnosti účasti MSP v projektech EU Miloslav Špunda Financování projektů z EU strukturální fondy (NUTS, operační programy) přímé financování (rámcové programy, EHP/Norsko) Pozn.: Definice MSP Nařízení

Více

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje)

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje) Možnosti financování volnočasových aktivit dětíd a mláde deže prostřednictv ednictvím m MŠMT M MT (tuzemské a zahraniční zdroje) Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel. 257193111 www.msmt.cz Problematikou práce

Více

CZ.1.07/1.2.00/08.0113

CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětíd a žáků,,

Více

CZ.1.07/1.3.00/08.0181

CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Další vzdělávání pedagogických pracovníků středn edních škol v oblasti kariérov rového poradenství Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Leonardo da Vinci Multilateráln. enos inovací. Praha, 3. listopadu 2009

Leonardo da Vinci Multilateráln. enos inovací. Praha, 3. listopadu 2009 Leonardo da Vinci Multilateráln lní projekty/přenos enos inovací Praha, 3. listopadu 2009 LeonardodaVinci Multilaterální projekty/přenos inovací jsou to mnohostranné projekty zaměř ěřené na podporu kvality

Více

EVVO v Pardubickém m kraji

EVVO v Pardubickém m kraji EVVO v Pardubickém m kraji Koncepce environmentáln lního vzdělávání,, výchovy a osvěty EVVO Krajská koncepce EVVO v souladu se Státn tním m programem environmentáln lního vzdělávání,, výchovy a osvěty

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007-2013 2013 (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matouškov ková,, CSc. Ministerstvo zemědělstv lství odbor Řídící orgán n EAFRD 221812189, kamila.matouskova matouskova@mze.

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl Společný regionální operační program Výsledky a zkušenosti

Více

Strukturáln. lní fondy a Fond Soudržnosti EU

Strukturáln. lní fondy a Fond Soudržnosti EU Strukturáln lní fondy a Fond Soudržnosti EU Struktura kursu Legislativní a institucionáln lní rámec SF a CF Agenda 1999 2006 a její plnění v ČR Programové období 2007-2013 Doporučen ená literatura Wokoun

Více

Kulatý stůl. tní podporu VaVaI. 20. února 2008 Liblice

Kulatý stůl. tní podporu VaVaI. 20. února 2008 Liblice Kulatý stůl k Rámci R společenstv enství pro státn tní podporu VaVaI 20. února 2008 Liblice RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Obecně mírou podpory se rozumí

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

a s handicapem ORION Adresa: Centrum ORION Telefon: 494 530 079 E-mail: os.orion@seznam.cz www stránky: www.os-orion.cz orion.cz

a s handicapem ORION Adresa: Centrum ORION Telefon: 494 530 079 E-mail: os.orion@seznam.cz www stránky: www.os-orion.cz orion.cz Občansk anské sdružen ení rodičů a přátel dětíd s handicapem ORION Adresa: Centrum ORION Panská 1493 Rychnov nad Kněž ěžnou Telefon: 494 530 079 E-mail: os.orion@seznam.cz www stránky: www.os-orion.cz

Více

OP RLZ a JPD 3. Prezentace vybraných výsledků evaluace. RNDr. Martina Hartlová HOPE-E.S.,v.o.s., E.S.,v.o.s., divize EUservis.cz 8.12.

OP RLZ a JPD 3. Prezentace vybraných výsledků evaluace. RNDr. Martina Hartlová HOPE-E.S.,v.o.s., E.S.,v.o.s., divize EUservis.cz 8.12. Závěrečná evaluace OP RLZ a JPD 3 Prezentace vybraných výsledků evaluace RNDr. Martina Hartlová HOPE-E.S.,v.o.s., E.S.,v.o.s., divize EUservis.cz 8.12. 2008 Zaměř ěření projektu Téma 1 - Zhodnocení relevance

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.3: Rozvoj mezinárodních aktivit ze dne 10. 1. 2006 č.

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

poskytovatele zdravotnických služeb Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky

poskytovatele zdravotnických služeb Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky Elektronická identifikace pojištěnce a poskytovatele zdravotnických služeb Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky Mezirezortní koordinační výbor pro podporu zavedení ehealth

Více

Prezentace Programu celoživotn Leonardo da Vinci. lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz

Prezentace Programu celoživotn Leonardo da Vinci. lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz Prezentace Programu celoživotn ivotního učenu enía Leonardo da Vinci Seminář pro schválen lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz 2010 Program celoživotního učení(llp) Comenius Erasmus Leonardo da Vinci

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich Mezinárodní odborný seminář Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou Brno, 14. listopadu 2007, Kongresové centrum MU Vinař Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich Doc. Ing. Stanislav

Více

Plány vlády v oblasti egovernmentu. Postup Postup projektu Czech Point

Plány vlády v oblasti egovernmentu. Postup Postup projektu Czech Point II. NárodnN rodní setkání starostů, primátor torů a hejtmanů ČR Komplexní pohled na veřejnou ejnou správu Plány vlády v oblasti egovernmentu Postup Postup projektu Czech Point Zdeněk k Zajíček HEXAGON

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

2. KONFERENCE O UCELENÉ REHABILITACI I P V Z prosinec 2004. Potřebuje rehabilitace sociální pomoc a sociální pomoc rehabilitaci?

2. KONFERENCE O UCELENÉ REHABILITACI I P V Z prosinec 2004. Potřebuje rehabilitace sociální pomoc a sociální pomoc rehabilitaci? 2. KONFERENCE O UCELENÉ REHABILITACI I P V Z prosinec 2004 Potřebuje rehabilitace sociální pomoc a sociální pomoc rehabilitaci? Charakteristiky současného stavu 1. Systém m neřeší celkovou situaci,, nýbrn

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most Evropská komise připraví legislativu Pravidla pro využívání prostředků v rámci jednotlivých fondů Nařízení schvaluje Evropský parlament a Rada EU Rada EU

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd Systém m včasnv asné intervence v praxi sociáln lně-právní ochrany dětíd Jak souvisí SVI a sociáln lně-právní ochrana dětí? d Praktická aplikace zákona z a metodiky sociáln lně-právní ochrany Odstraňov

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

VÝZKUMNÝ POTENCIÁL: CÍLE PROGRAMU, AKTUÁLNÍ VÝZVA Brno, 29. září 2009 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz KONTEXT PROGRAMU V ROCE 2010 posílení potenciálu výzkumných institucí z méně

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Úvodní slovo ke Společnému regionálnímu operačnímu programu Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Mgr. Věra Jourová Společný regionální operační program Realizace programu SROP 2004 Rok informační

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Podnik a jeho funkce, segmentech. TASE ednáška. Prvky okolí podniku:

Podnik a jeho funkce, segmentech. TASE ednáška. Prvky okolí podniku: TASE 8. přednp ednáška Podnik a jeho funkce, sdružov ování podniků v tržním segmentech Základní pojmy - opakování Podnikání je vymezeno obchodním m zákonz koníkemkem Živnostenské podnikání je vymezeno

Více

Možnosti získávání prostředků na vědu, výzkum a vzdělávání ze Strukturálních fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Strukturální fondy jsou určeny pro dotační politiku EU v jednotlivých

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme Zřízený Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES dne 24.10.2006 Klíčový

Více

Propojení nemocenského a zdravotní pojištění Bc.. Vladimír r Kothera garant projektu říjen 2004 Projekt Českého zdravotnického fóra f 1/2 Snaha reagovat na systémov mové chyby Dlouhodobá analýza problémů

Více

výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007-2013) 2013) ková Technologické centrum AV ČR

výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007-2013) 2013) ková Technologické centrum AV ČR 7. rámcový r program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007-2013) 2013) Naďa a Koníčkov ková Technologické centrum AV ČR Praha, VŠCHT, V 25.9.2007 Financování pro MSP, Praha 23.10.2007 Technologick

Více

VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn. ení. zeních a rozvoj. Program podpory: Zlepšen

VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn. ení. zeních a rozvoj. Program podpory: Zlepšen VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn ivotního učenu ení Opatřen ení 3.1: Zkvalitňov ování vzdělávání ve školách a školských zařízen zeních a rozvoj podpůrných

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou,o.s

Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou,o.s Sdruž cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou,o.s. Obsah Důvody vedoucí k založen sdružen. Charakteristika sdružen. Cíle činnosti sdružen Hospodařen sdružen Členství ve sdružen Členské příspěvky

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Evropská územní spolupráce Roman Kamarýt ENVIROS, s.r.o. 1 Financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekty jsou podporovány prostřednictvím OP: Přeshraniční spolupráce Nadnárodní spolupráce

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013

Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013 Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013 1. Průběž ěžné zhodnocení PRLK 2004-2006 PRLK 2004 06 schválen ZK v červnu 2004 Navazuje na Strategii rozvoje LK schválenou v r. 2002 Rozepisuje

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Evropský sociáln. Jabok Vyšší. Financování Gale Virtual Reference Library dodanou společnost. ností AiP

Evropský sociáln. Jabok Vyšší. Financování Gale Virtual Reference Library dodanou společnost. ností AiP Evropský sociáln lní fond jako možný zdroj pro financování EIZ Jabok Vyšší sociáln lně pedagogická a teologická škola Projekt «Zkvalitňování a individualizace odborného vzdělávání na VOŠ Jabok» financovaný

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013. Výběr projektů a jejich realizace

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013. Výběr projektů a jejich realizace v letech 2007-2013 Výběr projektů a jejich realizace Doručen ení žádostí Termín n a místo m podání Žádosti musí být doručeny v obálce osobně,, doporučenou poštou, kurýrníči i jinou podobnou službou Adresa

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. dubna 2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro OPVK je vyčleněno

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

adovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním m postižen ský,, 2012

adovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním m postižen ský,, 2012 Právn vní opatřen ení požadovan adovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním m postižen ením Přednášející: : Roman Lupoměský ský,, 2012 Úvod úmluvy Proč neslyší šící občan ané potřebuj ebují Úmluvu? lidská

Více

Financování zdravotních služeb a zdravotní pojištění Postavení a motivace subjektů Ladislav Friedrich generáln lní ředitel OZP červen 2004 ve zdravotnictví 1 Aktuáln lní stav z pohledu financování Skut.

Více

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU www.vscht.cz Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU 27.5.2014 Ing. Anna Mittnerová, anna.mittnerova@vscht.cz 1 Právní rámec VaVaVaI v ČR www.vyzkum.cz Národní politika výzkumu,

Více

Seminář epraha 28. března 2007

Seminář epraha 28. března 2007 Seminář epraha 28. března 2007 Informační společnost v Praze a fondy EU pro období 2007-2013 Jindřich Kratochvíl, Devoteam s.r.o. C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Úvod: Skupina

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy

ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy Zákonné požadavky na chov hospodářských ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy Křížová shoda Cross compliance CC MVDr.J.Salava Legislativa Nařízen zení Rady (ES) č.. 1782/2003, které je základnz

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 30. DUBNA 2014 PROGRAMY PRO OBDOBÍ 2014+ EFRR + ESF + FS EZFRV Cíl: Investice pro růst a zaměstnanost Cíl: Evropská územní spolupráce Program rozvoje venkova OP Podnikání

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

torů Prezentace: PhDr. Miroslav Barták Institut zdravotní politiky a ekonomiky Ruská 85, Praha 10

torů Prezentace: PhDr. Miroslav Barták Institut zdravotní politiky a ekonomiky Ruská 85, Praha 10 OECD Projekt indikátor torů kvality Seminář IPVZ Možnosti měřm ěření kvality zdravotní péče velký sál l IPVZ Ruská 85, Praha 10 Prezentace: PhDr. Miroslav Barták Institut zdravotní politiky a ekonomiky

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více