Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30, Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ..."

Transkript

1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 ' >:. \... 1

2 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, Jihlava, ************************************************************************** Výrční zpráva za rk 2011 *************************************************************************** 1. BECNÉ ÚDAJE Název účetní jedntky: Sídl účetní jedntky: dentifikační čísl: Právn í frma: Předmět činnsti: Datum zápisu: Zakladatel: Vklady d vlastníh jmění: DS Stříbrné Terasy.p.s. Jihlava, Havlíčkva 1395/30, ČR becně prspěšná splečnst pskytvání becně prspěšné služby spčívající v zaj ištění kmplexní péče seniry umístěné v dmvě senirů CRBADA a. s., Praha 5, Janáčkv nábřeží 39/ , Kč Vklad zakladatele, nezapsaný d R 2. dentifikace rganizace Telefn: Web: Druh reg. služby: Datum registrace: dentifikátr služby: Cílvá skupina: Kapacita zařízení: Zahájení činnsti: dmvsen Dmv pr seniry sby se zdravtním pstižením a seniři Statutární a kntrlní rgány Změny a ddatky prvedené v účetním bdbí v bchdním rejstříku: V rce 2011 nebyly zapsány d bchdním rejstříku žádné změny v bsazení správní a dzrčí rady. statutární zástupce: ředitel Bc. Jiří Vndráček, Luční 1062,58001 Havlíčkův Brd Členvé správní rady ke dni : Předseda: Členka: Člen: Radek Vávra ng. Zuzana Peškvá Bc. Vítězslav Schrek Členvé dzrčí rady ke dni : Předseda: Člen: Člen: ng. Karel Vávra Mgr. vana Sládkvá Mgr. Stanislava Prkešvá 2

3 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 Jihlava, 4. Slv úvdem... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s. začal pskytvat sciální služby pr seniry dne Tht dne nastupili d dmva první klienti. D knce rku 2011 byla naplněna zhruba třetina kapacity dmva. Přestže nás v začátku trápila ještě řada stavebních úprava dknčvacích prací, snahu veškeréh persnálu byla zajistit byvatelům dmva c nejpříjemnější dmácíh prstředí. V tét nárčné a hektické dbě prběhla celá řada akcí pr seniry jak např. mikulášská besídka, štědrvečerní psezení klientů se zaměstnanci dprvázené pěveckým vystupením apd. Snahu dmva je spřit náklady. V dbě tevření ale v dmvě chyběla celá řada vybavení, bez kteréh nelze sciální služby pskytvat, d invalidních vzíků, chdítek, antidekubitních matrací, nezbytných dplňků kuchyně, tabletvéh systému pr rzns teplé stravy ležícím klientů a další. Také byl nutn přídit pracvní děvy a chranné pmůcky pr persnál, které nemhu být hrazeny z dtace MPSV a kvůli velikstem je nebyl mžné kupvat v předstihu. Byl prt pžádán prvzní účelvu dtaci měst Jihlava. Pžadavku byl vyhvěn a ve velmi krátké dbě zhruba 6 týdnů byla nakupena řada vybavení dmva v řádu , Kč. Část dtace byl pukázán na mzdvé náklady tp teamu, který se pdílel na prvních přípravných akcích pr přijetí a ubytvání prvních klientů. Prvzní dtace MPSV byla čerpána ve velké výši na sbní náklady zaměstnanců, p té na energie a první šklení zaměstnanců. Využit z dtace byl celých krun. Dtační příspěvek pskytl i Kraj Vysčina ve výši krun. Finanční prstředky byly využity na úhradu energií a nakupvaných služeb a sptřebních nákupů zejména ddavatelské praní prádla, kancelářský materiál, pradenské a právní služby atd. rganizace se ptýká s nevyrvnaným rzpčtem. Velké ztráty jsu způsbeny pstupným příjmem klientů při plném zajištění persnálu a prvzu a s tím spjeným prpadem financí na straně příjmvé. V rzpčtech je pčítán s kamžitými příjmy d 75 klientů, cž nelze technicky žádným způsbem vyřešit, prt j iž v rce 20 vykazujeme na příjmvé straně prti půvdnímu rzpčtu ztrátu ve výši více jak milin krun. Další příjmvu ztrátu je nemžnst vykazvání zdravtním pjišťvnám, vzhledem ke kritické situaci bstarat dmvu lékaře s atestací. Finanční výpmc při zařizvání dmva přišla i d zřizvatele a t ve výši 500 tis krun ve frmě bezúrčné půjčky na překlenutí bdbí d vyřešení úhrad úrku z úvěru Městem Jihlava. Půjčka bude vrácena v následuj ícím rce Vzhledem k mezeným příjmům byl přistupen k mezení sbních nákladů, prt dmv zvlil pstupný nábr zaměstnanců. Velká snaha v mezení nákladů je i v případě nákupů. Dmv nakupuje jen nezbytně nutné věci, snaží se úspru energií a další. Na veškeré ddavatelské služby a nákupy prbíhají výběrvá řízení, kde významnu rli hraje cena výrbku či služby. 3

4 ..,., ggggges:: s:: s:: s:: s:: c e,,,, ti) N ti) a :;;:0::0.0(3... ::l _. Ó!::.: 3...., _.::l _, ':r :? :r _. s::' s::' 8' s. e, ;::: ;::: ti) ' s:: c c ::l ;:::, e ti) :r ;:0::0 g: c 7' ;::.. ::l (Jq ::l... e, ;::: ti) e ;:0:: c... ' 3:::3::: _....e f'\ ::;;, ::l :r: _. :r Pl ;:::::l N' 3 f'\ P3, e ;:::p;:...,,, VJ... tt)'"tt) ', a :r, l rganizační schéma DS Stříbrné Terasy.p.S. ke dni " q: v závrce (plánvaný stav/skutečný úvazek) 3 ředitel., J(l + r :: 1 N ved.prvz. úseku: (1/1,0),.. i [ sekret. + výk.pjišť.,recepce, zást. ved. f sklad (1/1,0) prvzu: (1,1/0) f ved.strav.prv. ( 111,0) f 1 1 eknm, VaPú, VSAú: (1/1,0) finanční účetní: vrchní sestra (1/1,0) sciál. pracvník (1/1,0), persnalistka, l mzdvá účetní: ( 111,0) staniční y sestra 1 základní výchvná nepedaggická ',! (1/1,0) ' činnst 1 (2/2,0) f úd ržba, řidič, i prádelna kuchar pmcný persnál tpič (1.011,0) (2/2,0) (3/3,0) (3/3,0) c r i +.L l i l i všebecná sestra fyziterapeut pečvatel/ka (5/5,0) (1/0,0) ( 16116,0) f! " r VJ :: ' C V ;: VJ ::l ;:::....,, ;::: ' ;::: ::, "' J :: N' VJ ' ( ::, rj...,; :r: =... ="' 0 ;::: Q.. 3 w \ V ; w V 00 0\ ' 5= J"

5 V1 V> V> "' "'...,.., e..=:c:,, () () :r :r N " 3 Có' (1)( :l C :l W" () C _ "N WN N N W W vv1 V1 Harmngram činnsti SSTv rce 2011 (' V> datum prvz činnst zaměstnanci = =. 0.>_ = začátek rganizační a persnální přípravy Kubíček mim pracvní pměr veducí, vrchní sestra, mzdúčetní, ved. sciál. nástup prvních členů tp týmu zkušební prvz m jednsměnný úseku, asist. prvzu nástup zbylých členů tp mu eknmka, veducí kuchyně 2 přípravné práce zkušební prvz persnál jednsměnný 1. vlna nástupu zaměstnanců zdrav. sestry 6, pečvatelky 6, údba 0,5, 12,5 zdrav. sestry 1, pečvatelky S, prádelna 1, 2. vlna nástupu zaměstnanců dvusměnný kuchyně S, recepce l,sciál. úsek klaudace stavby kmpletvání interiérů DSST nepřeti 1. zkušební vaření první klient Kraj Vysčina kntrla na splnění pdmínek registrace klientů pdelna knec zkušebníh prvzu 36 klientů 36 celkem k , plný prvz dplnění zaměstnanců d plnéh stavu pečvatelky 4, údba 0,5 4,5 celkem k "" = (' t:::l 3 e =' ""l C rj], ""l' ""l ::r: =,., J :3 :2 = ''"., "' :3 r N :r: c:r.... 0' " ;' W c:r \ V1., W ", v V1 00 ' :;.: J"

6 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, Jihlava, 7. Hlavní činnst dmva: Pslání Psláním sciální služby "Dmv pr seniry" Dmva senirů Stříbrné Terasy je zajištění pdpry nezávislsti a sběstačnsti klientů a umžnění pržití aktivníh a důstjnéh stáří. Veškerá činnst persnálu směřuje k pdpře a zachvání kntaktů s rdinu, přáteli a veřejnstí, k vytvření dmácíh prstředí a atmsféry s respektvání individuálních ptřeb klienta. Služba bsahuje tyt základní činnsti: G ubytvání G celdenní strava G úkny sciální péče G pmc při zvládání běžných úknů péče vlastní sbu G pmc při sbní hygieně neb pskytnutí pdmínek pr sbní hygienu: G zprstředkvání kntaktu se splečenským prstředím G sciálně terapeutické činnsti G aktivizační činnsti G pmc při uplatňvání práv, právněných zájmů a při bstarávání sbních záležitstí 6

7 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,58601 Jihlava, 8. VÝSLEDKY HSPDAŘENÍ viz přílha 1. Účetní závěrka 2011 a) Výsledek hspdaření p zdanění ,16 Závěrka rku 2011 Náklady celkem ,71* Výnsy celkem ,55 Výsledek hspdaření ,16 *Náklady zatěžují značné dpisy majetku rganizace, které dsahují téměř 10% z celkvých nákladů. Pdle údajú KV se úrveň dpisů v krajských zařízeních phybuje klem 2%. V rce 2011 byla pskytnuta Magistrátem Jihlava účelvá dtace na vybavení dmva ve vysi , Kč. Účelné a hspdárné využití dtace následně věřila kntrla Magistrátu města Jihlavy, která nezjistila pchybení. Kraj Vysčina také pskytl za listpad a prsinec 201 jak pravidelnu pdpru sciálním zařízením účelvu dtaci ve výši Kč (= Kč/lůžk a pměrnu část rku). MPSV schválil a zaslal dtaci v celkvé částce , Kč. Dtaci Kč udělil Úřad práce v rámci prjektu EU Kariéra s dítětem. b) Stav majetku a závazků viz Přílha 1. Rzvaha c) Fndy V rce 2011.p.s. nevytvřila žádný fnd. c) Audit.p.s. měla za rk 2011 pvinnst auditu, prtže byla příjemcem dtace z prgramu MPSV. Auditrská splečnst EKMA HB S.f.., Štáflva 2003, Havlíčkův Brd, čísl svědčení 381, vydala výrk bez výhrad. Zpráva auditra je sučástí výrční zprávy. d) Rzpčet viz přílha č.4 Na rk 2012 bude sestaven jak vyrvnaný. Vychází při tm z těcht přiznaných dtačních zdrjů: MPSV Kraj Vysčina Magistrát Jihlava EU ÚP celkem řádné mimřádné* celkem Snížení nákladů řeší navrhvané rganizační patření. 7

8 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, Jihlava, Přílhy: 1. účetní závěrka rzvaha 3. výkaz zisku a ztrát rzpčet zpráva auditra Sestaven dne: Pdpi$tsWffifWét'téN$Wc)$.s Havlíčkva 1395/30 CZ Jihlava Č: Bc. Jiří Vndráček 8

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ pr Kampaň 2014 aneb Pslání a finanční ptřeby Hspice a jak je přelžit d srzumitelné řeči Zpracvali Alena Vtavvá Petr Hruška Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti.

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Psláním sdružení Aperi je zlepšvat pstavení rdiny ve splečnsti. Aperi Splečnst pr zdravé rdičvství Šmilvskéh 5 120 00 Praha 2 telefn: 739 062 011 telefn/fax: 222 513 099 aperi@aperi.cz

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9 Mtt: Každá neziskvá rganizace v ČR je plně samstatným a svébytným subjektem bčanské splečnsti. Asciace NNO ČR pdpruje vše, c nás sbližuje, dstraňuje t, c nás rzděluje a prezentuje náš splečný příns ke

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více