Natriuretické peptidy: ménì tradièní úvahy o roli NT-proBNP (a BNP) v kontextu klinického stavu pacienta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Natriuretické peptidy: ménì tradièní úvahy o roli NT-proBNP (a BNP) v kontextu klinického stavu pacienta"

Transkript

1 Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. Pracovištì aboratorních metod, IKEM Praha Natriuretické peptidy: ménì tradièní úvahy o roi NT-proBNP (a BNP) v kontextu kinického stavu pacienta Úvod Natriuretické peptidy patøí mezi nezpochybnitené biomarkery charakterizující výkonnost srdce. Spoeènì s troponiny (a dnes již prakticky opìt nezpochybnitenì vysoce senzitivní modifikace stanovení) tvoøí dvojici markerù, které mají nejvyšší diagnostický a prognostický potenciá ze všech dosud sedovaných aboratorních ukazateù funkce myokardu. Každé zavedení nového biomarkeru do praxe (a máokdy tak kvaitního, jako je NT-proBNP nebo BNP) pøináší urèité pokušení využít jej co nejvíce samostatnì, a již jako marker pro vyouèení urèitého stavu (rue-out diagnostika, využití negativní prediktivní hodnoty testu), pro potvrzení diagnózy (rue-in diagnostika, využití pozitivní prediktivní hodnoty), pro monitorování stavu nebo terapie a pro daší indikace. Pokušení je tím vìtší, èím efektivnìjší biomarker máme k dispozici a èím robustnìjší je váha dùkazù pro jeho použití. Z tohoto pohedu mají natriuretické peptidy obrovský potenciá; nezapomínejme ae na kinický kontext, který využití natriuretických peptidù obauje, nebo naopak, ke kinickému kontextu biomarker naznaèí s vysokou efektivitou daší diagnostické a terapeutické smìøování. Pacient s dušností EKG a také natriuretické peptidy. Hodnoty NT-proBNP ze jako zákadní vodítko využít v pøípadì, že je koncentrace pod 300 ng/ (máo pravdìpodobné akutní srdeèní sehání, diferenciánì diagnosticky se uvažují picní a daší choroby), nebo nad ng/ (závažný stav, kdy je nutné pomýšet na picní emboizaci, akutní infarkt myokardu, sepsi, závažnou renání insuficienci nebo akutní dekompenzaci chronického srdeèního sehání). Ve zbývajícím intervau koncentrací již nestaèí posuzovat jen NT-proBNP, ae daší kinické promìnné. V doporuèení pro používání natriuretických peptidù v akutní kardioogii (Tab. 1) jsou uvedeny cut-off hodnoty pro interpretaci NT-proBNP a BNP u pacientù s akutní dušností (Thygesen, 2011), pøi pøedpokadu hodnoty eg R 1 m/s na 1,73 m 2 a více. Pro nižší eg R (pod 1 m/s na 1,73 m 2 ) se cut-off hodnoty upravují, pro vyouèení srdeèního sehání je cut-off BNP ng/, NT-proBNP má v této situaci pro vyouèení sehání cut-off 1200 ng/. Jako šedá zóna se pøi stanovení natriuretických peptidù považuje takové pásmo koncentrací, kde není jistá ani kardiání, ani nekardiání pøíèina dušnosti. Byo by vemi pošetié tuto obast považovat za situaci, kdy natriuretické peptidy diagnosticky sehávají. Naopak, jde o situaci, kde anamnestické údaje, fyzikání vyšetøení pacienta a natriuretické peptidy v kombinaci mají významný potenciá, pokud se vyhodnotí kompexnì dostupné známky. Suché NT-proBNP nebo BNP Tento pojem ( Dry NT-proBNP/BNP ) se uvažuje v situacích, že je zmìøena zvýšená koncentrace natriuretického peptidu buï obecnì, nebo (épe) nad vìkovì specifický imit. Mùže jít o pacienta, který již mì zvýšené NT-proBNP (nebo BNP) pøi chronickém srdeèním sehání. Vypoète se rozdí mezi koncentrací NT-proBNP (nebo BNP) v období kompenzace ( suché NTproBNP/BNP, napøíkad v období bez otokù, bez posechového nebo rentgenového náezu na picích) proti koncentraci pøi pøijetí u symptomatického pacienta s nárùstem obtíží. Je-i tento rozdí menší než 25 %, možnost akutního srdeèního sehání je zpochybnìna a daší diferenciánì diagnostic- Pokud ékaø hodnotí dušného pacienta, uvažuje minimánì anamnestické údaje, stav pacienta pøi pøijetí pode fyzikáního vyšetøení, rentgenový snímek hrudníku, Tab. 1: Cut-off hodnoty pro interpretaci natriuretických peptidù u pacienta s akutní dušností (Thygesen, 2011) Labor Aktue 01/12 18

2 ká úvaha vede opìt k možnosti picního (resp. nekardiáního) pùvodu dušnosti. Naopak rozdí mezi suchou a aktuání koncentrací NT-proBNP o 25 % a více je suspektní z kardiáního pùvodu dušnosti a tato suspekce se dáe zvyšuje pøi zvýšené hodnotì skóre PRIDE. PRIDE skóre Tab. 2: Vstupní promìnné skórovacího systému PRIDE Agoritmus PRIDE by odvozen z anaýzy 599 pacientù databáze PRIDE (Baggish, 2006). Toto skóre se mùže využít pro odhad pøítomnosti akutního srdeèního sehání, napøíkad u pacientù s dušností na urgentním pøíjmu. V akutní situaci ékaø zøejmì skóre poèítat nebude, ae mùže využít kakuátor skóre pro pouèení sebe nebo svých koegù. PRIDE skóre má osm promìnných, každé z nich se pøidìuje urèitý poèet bodù (Tab. 2). Vìk se vkádá jako kontinuání promìnná s pøípustným rozsahem et, ae je dichotomizována imitem 75 et. Podobnì se NT-proBNP vkádá také jako kontinuání promìnná s rozsahem ng/, ae na poèet bodù se pøevádí jednak s ohedem na vìk, jednak pode koncentrace. Ostatní vstupní promìnné jsou kategoriání ve smysu ano/ne. Aternativnì ze za zvýšení NT-proBNP u osob nad 75 et považovat až hodnotu nad 1800 ng/ (tedy až od této koncentrace se u osob nad 75 et pøiøazují hodnotì NT-proBNP 4 body). Daší aternativu pøedstavuje mìøení BNP, kdy ze pøidìit 4 body pøi koncentraci BNP nad 500 ng/, jinak je 0 bodù. Cekové skóre se vypoète jako souèet jednotivých poožek. Maximání poèet bodù je 14, minimání 0. Výstupem je cekové skóre, pozitivní prediktivní hodnota (PPV) a negativní prediktivní hodnota (NPV). Je-i cekové skóre do 5, je pravdìpodobnost akutního srdeèního sehání nízká, støední je pro cekové skóre 6-8 bodù a vysoká pro skóre 9 bodù a vyšší (Tab. 3). Obr. 1 ukazuje vztah mezi hodnotou skóre, pozitivní (PPV) a negativní (NPV) prediktivní hodnotou. Je jasnì vidìt, že urèitý výsedek skóre PRIDE (na nìmž se maximánì z 50 % podíí výsedek mìøení NT-proBNP nebo BNP) je spojen s pravdìpodobností pøítomnosti, ae i nepøítomnosti akutního srdeèního sehání. Hodnota skóre nad 8 je spojena s pøevažující pravdìpodobností srdeèního sehání (viz též Tab. 3). Autoøi skórovacího systému ve své pubikaci neuvádìjí úpná data, takže rekonstruování pøesných výpoètù je obtížné. Nicménì s vysokou spoehivostí jsou nastaveny hodnoty PPV a NPV v obasti mezi hodnotou skóre 5 až 9. Pro skóre 5 uvádìjí autoøi dvojici PPV 68/NPV 98 %, pro skóre 6 je tato dvojice 77/98 %, pro skóre 7 dvojice 82/96 %, pro skóre 8 dvojice 87/89 % a pro skóre 9 dvojice 92/82 %. Shoda tìchto údajù z originání pubikace je s výpoètem vyhazených hodnot uvedených v Tab. 3 a použitých ve webovém kakuátoru vemi dobrá. Zaèenìní skóre PRIDE do rozhodování Pozitivní výsedek PRIDE skóre mùže posíit informaci, kterou poskytne suché NT-proBNP (nebo BNP) a zvýší dáe pravdìpodobnost pøítomnosti akutního srdeèního sehání. Naopak je-i suché NT-proBNP (nebo BNP) o ménì než 25 % nižší než aktuání a je-i PRIDE skóre negativní, je pravdìpodobnost kardiání pøíèiny dušnosti maá. Kakuátor PRIDE je dostupný na adrese Cut-off hodnoty, nebo NT-proBNP jako kontinuání promìnná? Tab. 3: Hodnota PRIDE skóre, pøísušné pozitivní prediktivní hodnoty (PPV), negativní prediktivní hodnoty (NPV) a sovní hodnocení pode autorù (Baggish, 2006) Pro snadné uchopení nového testu nebo 20 Labor Aktue 01/12

3 dobnosti akutního srdeèního sehání a ogaritmu NT-proBNP. Výsedkem je aposteriorní pravdìpodobnost sehání (pozitivní prediktivní hodnota, post-test probabiity), kakuátor je dostupný na adrese Obr. 1: Pravdìpodobnost akutního srdeèního sehání vyjádøená pomocí pozitivní (PPV) a negativní (NPV) prediktivní hodnoty Obr. 2 ukazuje modeování pravdìpodobnosti pøítomnosti akutního srdeèního sehání (a-posteriori) pro vìkovou kategorii 60 et pro rùzné výchozí pravdìpodobnosti (a-priori) a rùzné koncentrace NT-proBNP. Je vidìt, že i pøi vyšší suspekci ékaøe na pøítomnost akutního srdeèního sehání (a-priori mezi %) je pøi koncentraci NT-proBNP 100 ng/ vždy pravdìpodobnìjší nepøítomnost sehání (doní køivka). Naopak koncentrace NT-proBNP od 5000 ng/ výše je spojená s vyšší než 50% pravdìpodobností srdeèního sehání pøi jakékoi ékaøem uvažované výchozí pravdìpodobnosti (tøetí køivka shora). Jiná situace by bya u madších jedincù - charakter køivek zùstane zachován, ae posunou se smìrem nahoru (viv vìku, kdy je urèitá koncentrace NT-proBNP již spojená s patoogií). Anaogicky by se u napøíkad 80etých jedincù køivky posunuy smìrem doù, protože vyšší koncentrace NT-proBNP jsou ve vyšším vìku bìžné i bez srdeèního sehání. Natriuretické peptidy a monitorování terapie Obr. 2: Køivky znázoròující vztah mezi pravdìpodobností srdeèního sehání a-priori (kinický názor, bez znaosti koncentrace NT-proBNP) a pravdìpodobností sehání a-posteriori (se zahrnutím NT-proBNP) pro rùzné koncentrace NT-proBNP. Pode matematického modeu akutního srdeèního sehání (Steinhart, 2009). pro zjednodušení rozhodovacích situací se používají cut-off hodnoty, definované buï pomocí nástrojù pro hodnocení diagnostické efektivity aboratorního testu, nebo urèené názorem expertù. Ve skuteènosti jsou patofyzioogické procesy spojité a jejich aboratorním obrazem jsou nikoi kategoriání, ae kontinuání promìnné. Natriuretické peptidy jsou pod vivem veké øady patofyzioogických procesù, èást z nich koncentrace zvyšuje (napìtí kardiomyocytu, tekutinové pøetížení, hypoxie, hypertenze a daší), èást koncentrace snižuje (obezita, androgeny a daší). Pøi interpretaci je možné nìkteré procesy zohednit, jiné zanedbat. Vždy je ae vhodnìjší pracovat s danou hodnotou, protože získáváme epší informaci než zaøazením hodnoty do pásma nebo porovnání s cutoff hodnotou. Akutní srdeèní sehání mùže soužit jako pøíkad kinického stavu, kde kontinuání hodnocení NT-proBNP souèasnì s vìkem pacienta a kinickým odhadem pravdìpodobnosti akutního srdeèního sehání pøináší epší informaci než porovnání BNP nebo NT-proBNP s cut-off, v epším pøípadì s vìkovì specifickým. Steinhart se spoupracovníky navrh predikèní mode pro odhad pøítomnosti akutního srdeèního sehání (Steinhart, 2009). Predikèní mode vychází z vìku, apriorní pravdìpo- Pokud se terapie srdeèního sehání monitoruje s použitím natriuretických peptidù, snižuje se ceková mortaita proti bìžným postupùm bez využití natriuretických peptidù (Maise, 2011). K dispozici je více studií vèetnì metaanaýz ( eker, 2009) a recentního pøehedu Januzziho (Januzzi, 2012). Jedna z posedních studií, která sedovaa viv použití natriuretických peptidù pro benefit pacientù, bya Januzziho práce z konce roku 2011, kdy by sedován viv NT-proBNP na vedení éèby ambuantních pacientù s chronickou evostrannou systoickou dysfunkcí (Januzzi, 2011). Autoøi kromì jiných ukazateù sedovai viv péèe øízené pomocí NT-proBNP na kvaitu života, který se hodnoti roky používaným skóre MLWH Q (Minnesota Living With Heart aiure Questionnaire). Skóre je pohedem pacienta na kvaitu života a zabývá se fyzickými schopnostmi, Labor Aktue 01/12 20

4 emocionání spokojeností a ekonomickými ukazatei, cekové skóre je výsedkem odpovìdí na 21 otázek s maximáním poètem bodù 105 (nejhorší hodnocení), žádné potíže jsou ohodnoceny 0 bodù (Rector, 1987). V práci Januzziho došo pøi použití standardní péèe k pokesu skóre o medián 5 bodù, u péèe øízené NT-proBNP o 10 bodù (p <0,05), ae významnì a témìø dvojnásobnì èastìji bya v této vìtvi pøítomna zepšení o více než 10 bodù (Januzzi, 2011). Je otázkou, zda mùže dáe ke zepšení pøispìt pouèený pacient. Pohed z opaèné strany: spoupráce pacienta a roe natriuretických peptidù Do informování pacienta o jeho zdravotním stavu by se mìo zpìtnì promítnout vše, o èem ékaøe informují natriuretické peptidy, které se zvyšují pøi: retenci tekutin (tedy pacient má znát situace, kdy mùže ohrozit sám sebe vìtším pøíjmem tekutin, má znát svou optimání hmotnost, mì by vìdìt, že pøi zvýšení hmotnosti o 2,5 kg za týden již má navštívit svého ékaøe), nadmìrném pøíjmu soi s násednou expanzí extraceuárního prostoru (pacient musí znát maximání pøísun soi za den, mì by vìdìt o potravinách s vysokým obsahem soi a nahradit je jinými), hypertenzi (pacient musí brát pravidenì éky, musí øídit svùj pøívod soi v dietì), nedostateèné funkci edvin (tekutinové pøetížení obìhu pøi nedodržování výše uvedených zásad o kontroe hypertenze, pøíjmu soi a daších faktorech), anemii, která provází chronické choroby a zhoršuje kardiání dušnost pacientù (pacient i pøi srdeèním sehání musí aespoò minimánì cvièit, nesmí kouøit, má mít vhodnou dietu). Dobøe informovaný pacient svým režimem pøispívá ke snížení natriuretických peptidù a naopak, jeho režim ze kontroovat vyšetøením natriuretických peptidù (NP). Nejde jen o monitorování efektu terapie, kde je pozitivní roe monitorování NP jistá, ae i o sice ménì objektivnì prokazatenou, ae neménì dùežitou kvaitu života, kde je èást voby vhodného režimu i na spoupracujícím a pouèeném pacientovi. Závìr Ze všech uvedených informací je zøejmé, že natriuretické peptidy tvoøí významnou sožku v rozhodovacím agoritmu nebo v uvažování ékaøe, ae souèasnì že jejich roe se zvyšuje (nebo snižuje) v kinickém kontextu pacienta. Je vidìt, že absoutní hranice neze stanovit, je potøebné hodnotit daší promìnné a i v tomto ceém kompexu je pravdìpodobnost pøítomnosti srdeèního sehání vždy spojena i s urèitou pravdìpodobností její nepøítomnosti. Pro posíení rozhodování je potøebné využívat více údajù, ze je kumuovat ve skórovacím systému, jak jsme ukázai na skóre PRIDE, nebo s využitím kinických nomogramù, které byy pøedstaveny v èíse 3/2010 Labor Aktue. Pøevedením kvantitativní informace na kvaitativní pomocí cut-off hodnot (tzv. dichotomizace) se èást informace ztratí. Proto je zajímavé pracovat s takovými matematickými modey, které pracují s natriuretickými peptidy jako kontinuáními promìnnými a souèasnì s kinickým postojem ékaøe, který zná kompexní stav pacienta. Proto se také v nìkterých guideines opakovanì zdùrazòuje potøeba interpretovat koncentrace natriuretických peptidù (ACC/AHA Guideines for the diagnosis and management of heart faiure in aduts, Update 2009) v kinickém kontextu. Protože naše znaosti o natriuretických peptidech jsou dnes již dostateèné a jejich obrovský pøínos je všeobecnì uznáván, mùžeme si dovoit upozornit na zdánivì stinné stránky použití natriuretických peptidù, které jsou ae souèástí každého kvaitního testu: v urèitých stavech jsou natriuretické peptidy zcea dominantním diagnostickým nástrojem, v jiných stavech se jejich roe posiuje kombinací s dašími ukazatei, jinde je jejich použití jen prostøedkem ke zmìnì pravdìpodobnosti kinického stavu ve smysu potvrzení nebo vyouèení choroby. Poøekado dobrý suha, špatný pán zde není úpnì na místì, ae pøece jen - natriuretické peptidy dobøe souží; v medicínì ovšem nejsou jednoduchá øešení a neexistují pacientské prefabrikáty. Jsou jen unikátní individua s unikátním kinickým stavem. 22 Labor Aktue 01/12

5 Literatura: 1) Baggish, A.I., Siebert, U., Lainchbury, J.G. et a.: A vaidated cinica and biochemica score for the diagnosis of acute heart faiure: the probnp investigation of dyspnea in the emergency department (PRIDE) acute heart faiure score. Am. Heart J., 151, 2006, s ) eker, G.M., Hassebad, V., Hernandez, A.., O'Connor, C.M.: Biomarker-guided therapy in chronic heart faiure: a meta-anaysis of randomized controed trias. Am Heart J., 2009, 158 (3), ) Jabor, A., raneková, J., Strnadová, Š.: Natriuretické peptidy: aboratoø, kinika, guideines. Labor Aktue, 2010, è. 3, s ) Januzzi, J.L. Jr., Rehman, S.U., Mohammed, A.A. et a.: Use of amino-termina pro- B-type natriuretic peptide to guide outpatient therapy of patients with chronic eft ventricuar systoic dysfunction. J. Am. Co. Cardio., 58, 2011, è. 18, s ) Januzzi J.L. Jr.: The roe of natriuretic peptide testing in guiding chronic heart faiure management: Review of avaiabe data and recommendations for use. Arch. Cardiovasc. Dis. (2012), doi: / j.acvd ) Maise, A.: Biomonitoring and Biomarker-Guided Therapy: The Next Step in Heart aiure and Biomarker Research. J. Am. Co. Cardio., 58, 2011, è. 18, s ) Rector, TS; Kubo, SH and Cohn, JN: Content, Reiabiity and Vaidity of a New Measure, The Minnesota Living with Heart aiure Questionnaire; Heart aiure, 1987; ) Steinhart, B., Thorpe, K.E., Bayoumi, A.M. et a.: Improving the diagnosis of acute heart faiure using a vaidated prediction mode. J. Am. Co. Cardio., 54, 2009, è. 16, s ) Thygesen, K., Mair, J., Mueer, C. et a.: Recommendations for the use of natriuretic peptides in acute cardiac care. A position statement from the Study Group on Biomarkers in Cardioogy of the ESC Working Group on Acute Cardiac Care. Eur. Heart J., 2011 eb 2. [Epub ahead of print] Doporuèení pro optimání apikaci øízené péèe s využitím biomarkerù u nemocných se srdeèním seháním (Januzzi, 2012) Lékaøi by mìi znát kompexní fyzioogii, která ovivòuje koncentrace BNP nebo NT-proBNP u chronického srdeèního sehání. Koncentrace BNP a NT-proBNP by se mìy považovat za biochemické zaté standardy pro urèení prognózy. Poskytovateé péèe by mìi mìøit opakovanì koncentrace BNP nebo NT-proBNP u pacientù s chronickým srdeèním seháním, protože rutinní opakovaná mìøení poskytují vyšší prognostickou informaci než jednotivá mìøení. Pøi používání BNP nebo NT-proBNP se doporuèuje dobøe znát pøísušné cíové koncentrace pro oba peptidy (BNP ~ 125 ng/; NT-proBNP ~ 1000 ng/); èím bíže k cíové koncentraci, tím nižší je riziko pro pacienta. Lékaøi by si mìi být vìdomi, že vzestup nebo pokes o 25 % (NT-proBNP) až 40 % (BNP) je bioogicky významná zmìna, která odráží signifikantní zmìnu jednoho nebo více faktorù urèujících uvoòování tìchto peptidù. Lékaøi by mìi znát široké spektrum terapeutických intervencí, které pøíznivì ovivòují koncentrace BNP nebo NT-proBNP. Pro dosažení úspìšné péèe øízené využitím biomarkerù je nezbytné voit nízké cíové koncentrace BNP (~ 125 ng/) nebo NT-proBNP (~ 1000 ng/). Lékaøi by mìi respektovat význam koncentrací natriuretických peptidù u pacientù s chronickým srdeèním seháním; neexistuje nic jako ukidòující koncentrace BNP nebo NT-proBNP nad cíovou hodnotou, bez ohedu na to, jak stabiní se pacient jeví. Snížení koncentrací natriuretických peptidù mùže vyžadovat èas a úsií; pro dosažení éèebných cíù mohou být potøebné èastìjší kontroy pacientù a titrace terapie. Kromì situací s významným mìstnáním nebo znaèným vzestupem koncentrací BNP nebo NT-proBNP by se mìy použít strategie cíené na snížení mortaity chronického srdeèního sehání, jako jsou ACE inhibitory, bokátory receptorù angiotenzinu, betabokátory, antagonisté adosteronu, éèba cvièením nebo optimaizace (èi zahájení) srdeèní resynchronizace. Ne u všech pacientù ze dosáhnout odpovìï na terapii øízenou BNP nebo NT-proBNP; v tìchto pøípadech je vhodné pokraèovat v optimaizaci medikace, vyhodnotit restrikci soi nebo tekutin, dietu, životní sty a compiance patienta k terapii. Pokud je stav pacienta skuteènì optimaizován, ae je non-respondent v koncentracích BNP nebo NT-proBNP, se zvýšením suché koncentrace natriuretických peptidù, jde o pacienty se zhoršenou prognózou a je nutné zvažovat aternativní druhy terapie. Labor Aktue 01/12 23

HE4 - nadìjný marker pro vèasný záchyt karcinomu ovarií

HE4 - nadìjný marker pro vèasný záchyt karcinomu ovarií Mgr. Miada Nezvedová 1, MUDr. Martina Èerná 2, MUDr. Lenka Chádková 1 1 Oddìení kinické biochemie, Nemocnice Znojmo 2 Gynekoogické oddìení, Nemocnice Znojmo HE4 - nadìjný marker pro vèasný záchyt karcinomu

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Natriuretické peptidy v diagnostice, stanovení prognózy a optimalizaci léèby srdeèní dysfunkce a srdeèního selhání

Natriuretické peptidy v diagnostice, stanovení prognózy a optimalizaci léèby srdeèní dysfunkce a srdeèního selhání v diagnostice, stanovení prognózy a optimalizaci léèby srdeèní dysfunkce a srdeèního selhání Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc., Doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc. Katedra klinické biochemie IPVZ Praha Unavený,

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Jednohodinový a dvouhodinový algoritmus pro rule-out a rule-in diagnostiku akutního infarktu

Jednohodinový a dvouhodinový algoritmus pro rule-out a rule-in diagnostiku akutního infarktu Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., MUDr. Janka raneková, Ph.D. Pracovištì laboratorních metod IKEM Praha a 3. lékaøská fakulta UK Praha Jednohodinový a dvouhodinový algoritmus pro rule-out a rule-in diagnostiku

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno

Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno epidemiologie NZO, přednemocniční mortalita doporučené postupy - post-cardiac arrest care diagnostika AKS po KPR v podmínkách přednemocniční

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

S tudie Hnutí DUHA Potenciá aternativ k tìžbì stavebního kamene, štìrkopískù a vápencù v Èeské repubice kvìten 2000 Potenciá aternativ k tìžbì stavebního kamene, štìrkopískù a vápencù v Èeské repubice

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Srovnání metod NT-proBNP (Roche) a BNP (Abbott)

Srovnání metod NT-proBNP (Roche) a BNP (Abbott) MUDr. Jaroslava Ambrožová, Oddìlení klinické biochemie a hematologie, Nemocnice Prachatice Srovnání metod NT-proBNP (Roche) a BNP (Abbott) Motto: Statistika nuda je, má však cenné údaje aneb, jak používat

Více

Srdeční troponiny - klinické poznámky

Srdeční troponiny - klinické poznámky Srdeční troponiny - klinické poznámky Jiří Kettner Kardiologická klinika, IKEM Praha On-line videokonference pořádána Centrem pro edukaci a výzkum Abbott Klinická praxe symptomy ischemie a EKG změny 1

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

Jak léèit revmatismus

Jak léèit revmatismus Edgar Cayce PRYÈ S BOLESTI K L OUBÙ Jak éèit revmatismus Nová teorie artritidy Léèení artritidy pøírodními prostøedky pode doporuèení nejvìtšího amerického idového éèitee a senzibia Edgara Cayce Edgar

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Plodinová burza Brno obchody promptní ve vybraných týdnech 2013 a 2014, cena Kè/t, bez DPH, parita DDP = místo dodání

Plodinová burza Brno obchody promptní ve vybraných týdnech 2013 a 2014, cena Kè/t, bez DPH, parita DDP = místo dodání FOOD FORUM 2014 Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF ve vybraných týdnech roku 2013 Plodinová burza Brno obchody promptní ve vybraných týdnech 2013 a 2014, cena Kè/t, bez DPH, parita DDP = místo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

POCT technologie pro intenzivní medicínu

POCT technologie pro intenzivní medicínu MUDr. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division POCT technologie pro intenzivní medicínu Èeská spoleènost intenzivní medicíny poøádala 18. listopadu v Praze odborné sympozium Metody Point of Care

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Scia Engineer - popis modulu

Scia Engineer - popis modulu Scia Engineer - popis moduu Nástroje produktivity esa.06 Nástroje produktivity nabízejí řadu funkcí pro usnadnění práce a zvýšení produktivity. Ty zasahují do všech částí návrhu konstrukce - definování

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Nové strategie použití biomarkerů renální dysfunkce

Nové strategie použití biomarkerů renální dysfunkce Nové strategie použití biomarkerů renální dysfunkce Antonín Jabor, Janka Franeková, Peter Sečník jr, Zdenek Kubíček IKEM a 3. lékařská fakulta UK Praha AKI AKI acute kidney injury acute kidney injury/impairment

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Sledování hladiny troponinù u pacientek léèených adjuvantní chemoterapií pro karcinom mammy

Sledování hladiny troponinù u pacientek léèených adjuvantní chemoterapií pro karcinom mammy Sledování hladiny troponinù u pacientek léèených adjuvantní chemoterapií pro karcinom mammy MUDr. Josef Umlauf, RNDr. Ladislav Pecen, MUDr. Miroslava Nekulová, RNDr. Marta Šimíèková, RNDr. Vladimír Vondráèek,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

ZOL, ZTL SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ ÈERPADLA 426 1.99 21.02

ZOL, ZTL SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ ÈERPADLA 426 1.99 21.02 SIGMA UMY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ ÈERADLA SIGMA UMY HRANICE, s.r.o. Tovární 60, 0 Hranice te.: 8 66, fax: 8 602 8 Emai: sigmahra@sigmahra.cz ZOL, ZTL 426.99.02 Zubová monoboková èerpada ZOLZTL oužití

Více

Kmitavý pohyb trochu jinak

Kmitavý pohyb trochu jinak Kmitavý pohyb trochu jinak JIŘÍ ESAŘ, PER BAROŠ Katedra fyziky, Pedaoická fakuta, JU České Budějovice Kmitavý pohyb patří mezi zákadní fyzikání děje. Většinou se tato část fyziky redukuje na matematický

Více

Nedostatek vitaminu D v tìhotenství Význam suplementace a testování vitaminu D u gravidních žen

Nedostatek vitaminu D v tìhotenství Význam suplementace a testování vitaminu D u gravidních žen MUDr. Oga Báková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Nedostatek vitaminu D v tìhotenství Význam supementace a testování vitaminu D u gravidních žen Hodnì suníèka neznamená automaticky dostatek vitaminu

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln. SZn. S-M H M P-548552/2007/00 P NI/EIA/505-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 26.05.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému.

Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému. Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému. Kardiovaskulární onemocnění /KVO/ představují celospolečenský problém. Jejich podkladem je ateroskleróza. Za významné rizikové faktory

Více

4 (151) 2014 60% 75% 2005. 2012. 2011 2012 65%. V

4 (151) 2014 60% 75% 2005. 2012. 2011 2012 65%. V KVALITA A CENY Výsledky skliznì v ÈR Odhady svìtové produkce cereálií 2014 (v mil. tun) Pramen: IGC k 29.8.2014 Dosavadní výsledky skliznì zemìdìlských plodin podle stavu k 2. záøí 2014 Svìtové trhy -

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

NATRIURETICKÉ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ. J. Špinar, L. Špinarová. J. Vítovec Brno

NATRIURETICKÉ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ. J. Špinar, L. Špinarová. J. Vítovec Brno NATRIURETICKÉ PEPTIDY V DG SRDEČNÍHO SELHÁNÍ J. Špinar, L. Špinarová. J. Vítovec Brno Natriuretické peptidy: původ a stimuly k uvolnění Peptid Původ Stimulus k uvolněná ANP Srdeční síně Napětí síní BNP

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Tomáš Fukátko Jaroslav Fukátko TEPLO A CHLAZENÍ V ELEKTRONICE II. Praha 2006 Kniha má umožnit ètenáøi získat rychlý pøehled o problematice tepla a chlazení v oblasti elektroniky. Obsahuje øadu øešených

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ Bruse, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA Evropská dopravní poitika pro rok 2010: èas rozhodnout 2001 Pro ÈD, s.o., odštìpný závod DATIS vydao Nakadateství dopravy a turistiky,

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

ZKO Ostrava-Muginov poøádá obranáøský speciá pro ozbrojené sožky a pøíznivce sužební kynoogie. Závodu se mohou zúèastnit i neèenové kynoogických svazù (ÈKS a MSKS). Souèástí závodu bude discipína pro kynoogy,

Více

Diagnostika poškození srdce amyloidem

Diagnostika poškození srdce amyloidem Diagnostika poškození srdce amyloidem Tomáš Paleček Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha ICRC-FNUSA, Brno Postižení srdce: 1. Pozitivní

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso13.qxd 8.2.2013 9:08 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky

2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky 1 Pracovní úkoy 1. Změřte závisost stočení poarizační roviny na koncentraci vodního roztoku gukozy v rozmezí 0 500 g/. Pro jednu zvoenou koncentraci proveďte 5 měření úhu stočení poarizační roviny. Jednu

Více

KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB TVORBA UŽIVATELSKÝCH APLIKACÍ Praha 2004 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB tvorba uživatelských aplikací Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM

NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM MUDr. Hana Skalická, CSc. NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE zásady odhadu perioperačního rizika klinické rizikové faktory závažnost výkonu zohlednění

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 4 ? ÚVOD: Popis

Více

Digitální barometr - s tlakovým èidlem Motorola MPX4115A 1 BAROMETR BEZ RTUTI A VLNOVCE (AUTOR: RADEK VÁCLAVÍK OK2XDX)

Digitální barometr - s tlakovým èidlem Motorola MPX4115A 1 BAROMETR BEZ RTUTI A VLNOVCE (AUTOR: RADEK VÁCLAVÍK OK2XDX) Digitální barometr - s tlakovým èidlem Motorola MPX4115A 1 BAROMETR BEZ RTUTI A VLNOVCE (AUTOR: RADEK VÁCLAVÍK OK2XDX) http://www.emgola.cz/ emgo@iol.cz 2 STAVEBNÍ NÁVOD DIGITÁLNÍ BAROMETR Zatím jsem se

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

AKUTNÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ (před)nemocniční management a diagnostické aspekty

AKUTNÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ (před)nemocniční management a diagnostické aspekty AKUTNÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ (před)nemocniční management a diagnostické aspekty Martin Hutyra 1. interní klinika kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Doporučení odborných

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v =

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v = 24. roèník, úloha V. E... strunatci (8 bodù; prùmìr 4,80; øe¹ilo 5 studentù) Vytvoøte si zaøízení, na kterém bude moci být upevnìna struna (èi gumièka) s promìnlivou délkou tak, ¾e bude napínána stále

Více

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Autor: Marek Vícha, Školitel: MUDr. Ivona Šimková Výskyt Nárůst výskytu nových případů cukrovky je v posledních letech celosvětovým fenoménem. Jenom

Více

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Oznaèení dokumentu Autor Verze 1.0 Nadpis BlendingApproaches.doc Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Mixování tradièního pøístupu s novými technikami pro zvýšení

Více

1.0 Mìøení spotøeby tepla

1.0 Mìøení spotøeby tepla 1.0 Mìøení spotøeby tepla 1.1 Pojem minimální úèinnost užití energie Ing. Vladimír Galád - projektant Tento pojem je zaveden ve vyhl. è.150/01 Sb. a je používán v celé soustavì pøedpisù. Vzhledem k tomu,

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

S plnou silou do náročných úkolů

S plnou silou do náročných úkolů S pnou siou do náročných úkoů Pro téměř každé průmysové použití se najde ten správný stroj z řady Kärcher IC a I s výkom od,4 do 7,5 a nádobou o objemu a 00. ýkonné a spoehivé vysavače jsou skvěe vhodné

Více

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických GS1 DataMatrix GS1 BarCodes Datové nosièe vyvinuté na 2D bázi pøedstavují možnost kódování vysokého poètu dat na omezeném prostoru. Stávají se tak ideálním øešením pro mnoho praktických aplikací globálnì

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení VODOSTOP je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.8 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.8 Úvod Regulátor TERM 2.8 je urèený pro ekvitermní programovou regulaci vytápìní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Expozice Roche Diagnostics na kongresu Euromedlab 2013 se stala magnetem pro návštìvníky

Expozice Roche Diagnostics na kongresu Euromedlab 2013 se stala magnetem pro návštìvníky Ing. Petr Kopecký, Ing. Igor Klimíèek, Ing. Pavel Prouza, Ing. Kateøina Málková Roche s.r.o., Diagnostics Division Expozice Roche Diagnostics na kongresu Euromedlab 2013 se stala magnetem pro návštìvníky

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Štěpán Svačina, Miroslav Souček, Alena Šmahelová, Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM. Nové postupy

Štěpán Svačina, Miroslav Souček, Alena Šmahelová, Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM. Nové postupy Štěpán Svačina Miroslav Souček Alena Šmahelová Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM Nové postupy Štěpán Svačina Miroslav Souček Alena Šmahelová Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM Nové postupy Grada Publishing

Více

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Operační

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Stanovení koncentrace natriuretických peptidù v klinické praxi

Stanovení koncentrace natriuretických peptidù v klinické praxi Stanovení koncentrace natriuretických peptidù v klinické praxi Doc. MUDr. Jaroslav Gregor, CSc., MUDr. Radek Pudil, Ph.D., Doc. RNDr. Miloš Tichý, CSc. II. interní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze konektor sí ového zdroje (sí ový zdroj obj.è. 0554.0088) Doporuèeno pro dlouhá mìøení. dvouøádkový dispej Hold/Max/Min zap/vyp START/STOP

Více

STONOŽKA 2013/2014 9. RO#NÍKY

STONOŽKA 2013/2014 9. RO#NÍKY Škola: Název: Obec: Církevní základní škola, #eská Církevní 4787 základní škola, Èeská 4787 STONOŽKA 213/214 9. RO#NÍKY #ESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v èeském jazyce jsou nadprùmìrné. Patøíte mezi úspìšné

Více