Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015"

Transkript

1 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30. června 2015 Pravidla pr pskytnutí dtace z rzpčtu Městské části Praha 8 v blasti primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže na rk 2015 Základní infrmace Městská část Praha 8 pdpruje škly a šklská zařízení se sídlem na území Městské části Praha 8 frmu dtace. Dtační řízení prbíhá v suladu se záknem Č. 250/ 2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění pzdějších předpisů, záknem č.131/ 2000 Sb., hlavním městě Praze, ve znění pzdějších předpisů. Návrh dtačníh řízení je schválen usnesením Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30. června 2015 Městská část Praha 8 si vyhrazuje práv změnit pravidla dtačníh řízení či dtační řízení zrušit. V rce 2015 je z rzpčtu Městské části Praha 8, z bdrženéh dvdu z výherních hracích přístrjů za bdbí II. čtvrtletí rku 2014, na tent dtační titul vyčleněna částka ve výši 700 tisíc Kč. Článek J. Výklad pjmů Pr účely Pravidel pr pskytnutí dtace z rzpčtu Městské části Praha 8 v blasti primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže na rk 2015 (dále jen Pravidel pr pskytnutí dtace) se rzumí: 1. Žadatelem (příjemcem dtace): Škly a šklská zařízení sídlící na území Městské části Praha 8, Organizace realizující na šklách a šklských zařízeních sídlících na území městské části praha 8 prjekty specifické primární prevence rizikvéh chvání, 2. Pskytvatelem dtace: Městská část Praha 8, 3. Primární prevencí rizikvéh chvání: Knkrétní aktivity realizvané s cílem předcházení a minimalizace jevů spjených s rizikvým chváním a jeh důsledky, zamezující jeh další prgresi, Zejména blast specifické primární prevence, tj. systém aktivit a služeb, které se zaměřují specificky na práci s ppulací, u níž lze v případě absence předpkládat další negativní vývj a který se snaží předcházet neb mezvat nárůst jeh výskytu; tj. aktivity a prgramy, které jsu zaměřeny na některu z knkrétních frem rizikvéh chvání a jasně definvanu skupinu, je u nich zřejmá časvá a prstrvá hraničenst realizace, 4. Minimální preventivní prgram: Knkrétní dkument škly zaměřený zejména na výchvu žáků ke zdravému živtnímu stylu, na jejich sbnstní a emčně sciální rzvj a kmunikační dvednsti. Minimální preventivní prgram je zalžen na pdpře vlastní aktivity

2 žáků, pestrsti frem preventivní práce s žáky, zapjení celéh pedaggickéh sbru škly a splupráci se záknnými zástupci žáků. Minimální preventivní prgram je zpracváván na jeden šklní rk šklním metdikem prevence, pdléhá kntrle české šklní inspekce, je průběžně vyhdncván, kdy tt zhdncení kvality a efektivity jeh realizace za šklní rk je sučástí výrční zprávy činnsti škly. Dtační řízení v blasti primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže na rk 2015 vychází především z těcht základních materiálů: Nárdní strategie primární prevence rizikvéh chvání dětí a mládeže na bdbí , Nárdní strategie prtidrgvé plitiky na bdbí , Metdické dpručení Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy k primární prevenci rizikvéh chvání u dětí a mládeže, Metdický pkyn Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy k řešení šikanvání ve šklách a šklských zařízeních, Standardy dbrné způsbilsti pskytvatelů prgramů šklské primární prevence rizikvéh chvání. Článek II. Všebecné pdmínky pr pskytnutí dtace 1. Objem finančních prstředků pskytvaných v rámci dtačníh řízení je limitván celkvým bjemem prstředků, který je pr tyt účely v daném rce vyhrazen Městsku částí Praha Dtace je určena žadatelům, kteří prkazatelně pracují s dětmi a mládeží v blasti primární prevence rizikvéh chvání na území Městské části Praha Na pskytnutí dtace není právní nárk. 4. Pskytnutá dtace může být využita výhradně na účely specifikvané v návaznsti na dst. 2. tht článku ve veřejnprávní smluvě pskytnutí dtace. 5. Dtaci lze čerpat na úhradu nákladů suvisejících s činnstí v kalendářním rce 2015, tj. v bdbí d 1. ledna 2015 nejpzději d 31. prsince 2015 (finanční prstředky jsu určeny puze na náklady v tmt bdbí). 6. Příjemce dtace nesmí finanční prstředky pskytvat jiným právnickým sbám neb fyzickým sbám, pkud se nejedná úhradu spjenu s realizací činnstí, na kteru byla dtace pskytnuta. 7. Z pskytnutých finančních prstředků příjemce dtace nesmí hradit náklady (výdaje): Na přízení neb technické zhdncení hmtnéh a nehmtnéh dluhdbéh majetku v suladu se zvláštním právním předpisem1) (dluhdbým hmtným majetkem se rzumí majetek, jehž dba pužitelnsti je delší než jeden rk a vstupní cena je vyšší než Kč; dluhdbým nehmtným majetkem se rzumí majetek, jehž dba pužitelnsti je delší než jeden rk a vstupní cena je vyšší než Kč), Na dměny statutárním rgánům neb jiným rgánům právnických sb (např. dzrčí rady, valné hrmady), či dalším pracvníkům, kteří se bezprstředně nepdílí na účelu dtace, Na činnst a dměny funkcinářů, I) Zákn Č. 586/1992 Sb., daních z příjmu, ve znění pzdějších předpisů

3 Na tvrbu zisku a základníh jmění Na členské příspěvky/pplatky v mezinárdních institucích/asciacích, Na splátky půjček a na leasingvé splátky, Na dpisy majetku, Na náklady (výdaje) spjené se zahraničními cestami, Na prvedení účetníh či daňvéh auditu, Na phštění, reprezentaci a dary, Daně a pplatky, Na pkuty, penále a sankce, Na vývj a výzkum, Na stravné zaměstnanců, Režii (tj. energii, tpení, vdu, pravy a údržbu, phnné hmty), Nákup či pravu prstředků výpčetní ani jiné techniky či sptřební elektrniky, Na nespecifikvané výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně dlžit). 8. Z pskytnutých finančních prstředků příjemce dtace může hradit: Prvzní náklady (výdaje) nezbytné pr realizaci služby, na kteru byla dtace pskytnuta, které jsu identifikvatelné, účetně evidvané, věřitelné a pdlžené riginálními dkumenty, Osbní náklady (včetně dvdů sciálníh a zdravtníh pjištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsu dměnu za realizaci schválené pskytvané služby; včetně sbních nákladů vzniklých na základě dhd pracích knaných mim pracvní pměr, se kterými se uzavře pr tent případ a v zájmu prkazatelnsti smluva v rámci pracvněprávníh vztahu v suladu se zvláštním právním předpisem." 9. Je - li z rzpčtvých prstředků hrazen nákup hmtnéh či nehmtnéh majetku, jehž dba pužitelnsti je delší než jeden rk, je příjemce pvinen vést evidenci tht majetku, bez hledu na výši cenění plžky. Článek III. Tématické zaměření prgramů Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže všebecně, Prgramy primární prevence rizikvéh chvání pr rizikvé skupiny dětí a mládeže, včetně pdpry realizace skupin sbnstníh rzvje (tzv. růstvé skupiny), Vzdělávací prgramy a aktivity v blasti primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže, Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže zaměřené na práci se skupinami rdičů, Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže zaměřené na práci šklních a bvdních metdiků prevence, Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže zaměřené na pdpru týmvé splupráce pedaggickéh sbru, Prgramy na pdpru zdravéh živtníh stylu a primární prevence rizikvéh chvání u dětí předšklníh věku, V rámci tht prgramu nelze žádat finanční prstředky na prjekty zamerené svým bsahem na nespecificku primární prevenci.", *) Nespecificku primární prevencí se rzumí veškeré aktivity pdprující zdravý živtní styl a svjvání pzitivníh sciálníh chvání prstřednictvím smysluplnéh využívání a 1. 2) Zákn Č. 262/2006 Sb., zákník práce, ve znění pzdějších předpisů

4 rganizace vlnéh času, například zájmvé, sprtvní, vlnčasvé aktivity a jiné prgramy, které vedu k ddržvání určitých splečenských pravidel, zdravéh rzvje sbnsti, k dpvědnsti za sebe a své jednání. Tent typ prevence je významný v kntextu aplikace různých efektivních a vyhdntitelných specifických prgramů. Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže všebecně Důraz je kladen na pržitkvé a intervenční prgramy zaměřené na pzitivní nastavení hdntvých žebříčků a pstjů uskutečňvané ve šklách a šklských zařízeních pr děti a mládež, u kterých je zvýšené nebezpečí výskytu rizikvéh chvání. Prgramy mají bsahvat jak stránku infrmační, vzdělávací a pržitkvu, tak frmvání sciálních nrem zdravéh způsbu živta ve vrstevnických klektivech pdpru aktivníh zapjvání dětí a mladistvých d přitažlivých aktivit. Důraz je kladen na dluhdbé a kntinuální prgramy s jasnu vazbu na preventivní strategii škly. Prgramy primární prevence rizikvéh chvání pr rizikvé skupiny dětí a mládeže Prevence zaměřená na žáky a studenty, u nichž lze předpkládat zvýšený výskyt rizikvéh chvání (selektivní prevence), prevence zaměřená na jedntlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikvých faktrů v blasti chvání, prblematických vtahů v rdině, ve škle, neb s vrstevníky (indikvaná prevence); pdpra skupin zaměřených na sbní růst dětí a dspívajících, kteří v růstvé skupině nachází jiné varianty phledu na své prblémy, chvání a pstje směřující ke zlepšení kvality živta každéh účastníka (tzv. růstvé skupiny). Vzdělávací prgramy a aktivity v blasti primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže Prgramy zaměřené na vzdělávání všech pedaggů vblasti specifické prtidrgvé prevence, zdravéh živtníh stylu a tvrby pzitivníh sciálníh klimatu ve šklách. Dále prgramy zaměřené na další vzdělávání šklních a bvdních metdiků prevence v blasti prevence. Odbrné semináře, knference, šklení. Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže zaměřené na práci se skupinami rdičů Splupráce s rdiči a mnitrvání situace mim šklu, rdičvské skupiny (u prblémvých žáků), kmunitní práce, tématicky zaměřené prgramy a besedy pr rdiče s cílem zvyšvání jejich infrmvansti prblematice rizikvéh chvání. Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže zaměřené na práci šklních a bvdních metdiků prevence Prgramy zaměřené na pdpru práce šklních a bvdních metdiků prevence, především pak na jejich vzdělávání a zvyšvání kmpetencí v blasti specifické primární prevence. Nákup infrmačních, metdických a dbrných publikací, videkazet, DVD, CD a pmůcek k prblematice specifické primární prevence. Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže zaměřené na pdpru týmvé splupráce pedaggickéh sbru Prgramy zaměřené na pdpru týmvé splupráce pedaggickéh sbru v blasti specifické primární prevence. Prgramy zaměřené na sebepznávání a zlepšvání vztahů v pedaggickém klektivu. Prgramy mají bsahvat i stránku vzdělávací. Prgramy na pdpru zdravéh živtníh stylu a primární prevence rizikvéh chvání u dětí předšklníh věku Pržitkvé a intervenční prgramy zaměřené na pzitivní nastavení hdntvých žebříčků a pstjů uskutečňvané v mateřských šklách a šklských zařízeních pr děti předšklníh věku. Prgramy mají bsahvat jak stránku vzdělávací a pržitkvu, tak frmvání sciálních nrem zdravéh způsbu živta, prjekty zaměřené na sebepznávání a zlepšvání vztahů v třídních klektivech.

5 Prstředky a metdy: Důraz na prgramy realizvané v suladu s principy efektivní primární prevence. Principy efektivní a vyhdntitelné primární prevence jsu zalženy na sustavnsti a dluhdbsti, aktivnsti, přiměřensti, názrnsti a uvědmělsti. Jedná se zejména kntinuální a kmplexní prgramy, interaktivní prgramy v menších skupinách. Článek IV. Pdání žádsti 1. Žadatel si může pdat žádst prstřednictvím svéh statutárníh zástupce za předpkladu, že splňuje předpklady uvedené v těcht Pravidlech pr pskytnutí dtace, (včetně ust. 10a dst. 3 cit. zákna Č. 250/2000 Sb.) tj.: Je registrván v suladu s právním řádem České republiky a splňuje všechny záknem předepsané pdmínky, Prkazatelně pracuje s dětmi a mládeží vblasti primární prevence rizikvéh chvání na území Městské části Praha D dtačníh řízení je žadatel zařazen na základě žádsti předlžené pskytvateli dtace v závazné frmě lx v písemném vyhtvení (riginál) lx v elektrnické pdbě (na CD neb mailem: 3. Žádst je nutné jasně značit: Úřad Městské části Praha 8, dbr sciálních věcí, ddělení zdravtnictví a sciálních služeb, dtace prevence. 4. Frmulář žádsti se skládá z becné části (všebecné identifikační údaje), specifické části (přílhy - tabulky) a pvinné přílhy. Pdává-li žadatel žádst dtaci na více prjektů, vyplňuje pr každý prjekt becnu a specificku část zvlášť. Pvinné přílhy přikládá puze jednu. 5. Obecná část Název a stručná charakteristika prjektu Identifikační údaje žadateli Stručná eknmická rzvaha 6. Specifická část Přílha Č. 1 Přílha Č. 2 Přílha Č. 3 Přílha Č. 4 Ppis prjektu Rzpčet prjektu Ostatní sbní náklady Ptvrzení žádsti 7. Pvinné přílhy Dklad právní subjektivitě žadatele a předmětu jeh činnstí Dklad právní subjektivitě musí být k žádsti přilžen v jednm stejnpise s věřením jeh pravsti ne starší 6 měsíců. Organizace zřizvané městsku částí Praha 8 zřizvací dklady nepředkládají. Minimální preventivní prgram škly (kpie) Dklad certifikaci dbrné způsbilsti pskytvatelů prgramů Dklad certifikaci dbrné způsbilsti musí být k žádsti přilžen v jednm stejnpise s věřením jeh pravsti ne starší 6 měsíců. Externí zajišt'vatelé prgramů primární prevence musí mít certifikaci pr daný typ a blast primárníprevence rizikvéh chvání. Vpřípadě, že d dby devzdání

6 žádsti neprjde rganizace certifikačním prcesem, musí dlžit žádst zahájení certifikačníh řízení a prvedení místníh šetření. Interních realizátrů prgramů se tat pvinnst netýká. Dklad zřízení bankvníh účtu Dklad zřízení bankvníh účtu musí být k žádsti přilžen v jedné kpii. Dklad právnění sby jednat za žadatele (plná mc) Jedná-li za žadatele jiná sba než sba k tmu právněná dle předlženéh dkladu, musí předlžit plnu mc, udělenu příslušným právněným rgánem, resp. sbu, a t v riginále neb ftkpii s věřením její pravsti ne starší 6 měsíců. Suhlas se zpracváváním sbních údajů Suhlas se zpracváváním sbních údajů d sb, kterým bude služba pskytvána a jejichž údaje jsu v žádsti uvedeny. Tent suhlas se netýká statutárních zástupců, kntaktních sb a pracvníků uvedených v žádsti. 8. Dtační prgram je vyhlášen na úřední desce a webvých stránkách úřadu 30 dnů před pčátkem lhůty pr pdání žádsti (Zákn 24/2015 Sb., kterým se mění zákn č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění pzdějších předpisů, zákn Č. 128/2000 Sb., bcích (becní zřízení), ve znění pzdějších předpisů, zákn č. 129/2000 Sb., krajích (krajské zřízení), ve znění pzdějších předpisů, a zákn č. 131/2000 Sb., hlavním městě Praze, ve znění pzdějších předpisů ust. 10c, dstavec (1)). 9. D dtačníh řízení se zařazují puze žádsti pdané v termínu d 4. srpna 2015 d 12. srpna 2015 včetně, a t: v úředních hdinách pdatelny Úřadu Městské části Praha 8, U Meteru 6, Praha 8 - Libeň pštu na adresu Úřad Městské části Praha 8, dbr sciálních věcí, ddělení zdravtnictví a sciálních služeb, U Meteru 6, Praha 8 - Libeň (rzhdující je datum pštvníh razítka). 10. Infrmace dtačním řízení pskytuje: Zuzana Nykdýmvá, referent dbru sciálních věcí, sciálních služeb Úřadu Městské části Praha 8 Telefn: ddělení zdravtnictví a 11. Žádst dtaci se žadateli p sknčení řízení nevrací. 12. Pkud žadatel nesplňuje výše uvedené pdmínky, je jeh žádst vyřazena z dtačníh řízení. Článek V. Vylučení z dtačníh řízení Z dtačníh řízení bude vylučen žadatel: na jehž majetek byl prhlášen knkurz, prti kterému byl zahájen inslvenční řízení neb byl návrh na prhlášení knkurzu zamítnut pr nedstatek majetku úpadce neb je v likvidaci, který má v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, který byl (neb člen jeh statutárníh rgánu) pravmcně dsuzena pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s předmětem činnsti uchazeče neb pr trestný čin hspdářský či trestný čin prti majetku,

7 který má nevyrvnané závazky vůči Městské části Praha 8, státnímu rzpčtu, finančnímu úřadu, veřejné zdravtní pjišťvně neb správě sciálníh zabezpečení. Článek VI. Evidence a způsb pskytnutí dtace 1. Odbr sciálních věcí, ddělení zdravtnictví a sciálních služeb Úřadu Městské části Praha 8 žádsti přijme d pdatelny Úřadu Městské části Praha 8 a zaeviduje. 2. D dtačníh řízení budu zařazeny puze žádsti pdané na příslušném frmuláři žádsti, který je nedílnu sučástí těcht Pravidel pr pskytnutí dtace. 3. Žádst bude vyřazena z dtačníh řízení, pkud nebudu splněny pdmínky uvedené v Článku IV. dstavec 1., 2. a 4. těcht Pravidel pr pskytnutí dtace. V případě pvinných přílh žádsti, uvedených v Článku IV. dstavec 3. těcht Pravidel pr pskytnutí dtace, může výběrvá (dtační) kmise rzhdnut umžnění ddatečnéh dplnění přílh neb vyřazení žádsti z dtačníh řízení. 4. Výběrvá (dtační) kmise bude při hdncení žádstí především zhledňvat rzsah pskytvaných služeb, dluhdbst, ptřebnst a návaznst preventivníh prgramu, efektivitu, evaluaci prgramu a případný návrh dtace MHMP. 5. Evidenci žádsti nelze pvažvat za příslib pskytnutí dtace. 6. O pskytnutí dtace rzhduje Zastupitelstv Městské části Praha 8, při splnění pdmínek daných ustanvením 89 dstavec 2. písmen b) zákna č. 131/2000 Sb., hlavním městě Praze, ve znění pzdějších předpisů, a t na návrh Rady Městské části Praha 8 a na základě dpručení výběrvé (dtační) kmise, jmenvané Radu Městské části Praha P schválení výsledků dtačníh řízení Zastupitelstvem Městské části Praha 8 budu žadatelé dtaci výsledcích dtačníh řízení infrmváni na internetvých stránkách Městské části Praha 8 (http://www.praha8.cz/granty-a-dtace). 8. Příjemci dtace jsu pvinni dstavit se ve stanveném termínu k pdpisu veřejnprávní smluvy pskytnutí dtace. Článek VII. Kntrla a vyúčtvání dtace 1. Příjemce dtace dpvídá za hspdárné pužití finančních prstředků v suladu s účely, pr které byly pskytnuty. 2. Příjemce dtace je pvinen účtvat čerpání pskytnutých finančních prstředků dděleně pdle jedntlivých činnstí na samstatných analytických účtech nákladů neb vést pskytnutu dtaci dděleně v účetní evidenci, ppř. vést samstatný peněžní deník pr pskytnutu dtaci a vést účetnictví řádně v suladu se zvláštním právním předpisem:'. 3. Příjemce dtace je pvinen finanční prstředky řádně vyúčtvat nejpzději k 31. prsinci 2015 a na předepsaném frmuláři (bude dstupný na internetvých stránkách Městské části Praha 8 jej zaslat v termínu daném předmětnu veřejnprávní smluvu pskytnutí dtace dbru sciálních věcí, ddělení zdravtnictví a sciálních služeb Úřadu Městské části Praha 8. Nevyčerpané 3 Zákn Č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů.

8 finanční prstředky je příjemce dtace pvinen vrátit na účet pskytvatele dtace, v termínu nejpzději d 18. prsince Nedílnu přílhu vyúčtvání je závěrečná písemná zpráva čerpání dtace, supis a kpie účetních dkladů, včetně dkladů úhradě (např. výpisy z bankvních účtů, pkladní výdajvé dklady). 5. Příjemce dtace je pvinen pskytnuté finanční prstředky vrátit v případě nerealizvání aktivit, na které mu byla dtace pskytnuta neb v případě uknčení těcht aktivit pskytvateli dtace d 30 kalendářních dnů d vzniku tét skutečnsti, ne však pzději, než k datu pr devzdání vyúčtvání, stanvenému ve smluvě. 6. Příjemce dtace je pvinen umžnit pskytvateli dtace průběžnu a následnu kntrlu čerpání pskytnutých finančních prstředků a na pžádání umžnit kntrlu riginálních účetních písemnstí, vztahujících se k účtvání pskytnutých finančních prstředků. 7. Příjemce dtace je pvinen v případě svéh zániku, slučení neb jiné změny, tut skutečnst písemně sdělit d 14 kalendářních dnů d jejíh vzniku dbru sciálních věcí, ddělení zdravtnictví a sciálních služeb Úřadu Městské části Praha Zálhvá faktura se nepvažuje za pdklad k závěrečnému vyúčtvání. 9. Nezbytné a důvdněné přesuny mezi plžkami v rzpčtu dané služby lze akceptvat za předpkladu předchzíh schválení pskytvatelem dtace. Článek VIII. Harmngram dtačníh řízení Vyhlášení dtačníh řízení 7. července 2015 Pvinné zveřejnění dtačníh prgramu 7. července - 7. října 2015 Příjem žádstí 4. srpna srpna 2015 Zpracvání, hdncení a prjednání žádstí výběrvu kmisí 17. srpna srpna 2015 Prjednání žádstí Radu Městské části Praha srpna 2015 Prjednání žádstí Zastupitelstvem Městské části Praha 8 9. září 2015 Zveřejnění výsledků září 2015

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 list 1/2 QS 55-01 Přílha č. 1 Přílha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma dbrů a zvláštních rganizačních slžek ÚMČ Praha 10 list 2/2 QS 55-01 Přílha č. 1 starsta tajemník 1. zástupce

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více