Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015"

Transkript

1 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30. června 2015 Pravidla pr pskytnutí dtace z rzpčtu Městské části Praha 8 v blasti primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže na rk 2015 Základní infrmace Městská část Praha 8 pdpruje škly a šklská zařízení se sídlem na území Městské části Praha 8 frmu dtace. Dtační řízení prbíhá v suladu se záknem Č. 250/ 2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění pzdějších předpisů, záknem č.131/ 2000 Sb., hlavním městě Praze, ve znění pzdějších předpisů. Návrh dtačníh řízení je schválen usnesením Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30. června 2015 Městská část Praha 8 si vyhrazuje práv změnit pravidla dtačníh řízení či dtační řízení zrušit. V rce 2015 je z rzpčtu Městské části Praha 8, z bdrženéh dvdu z výherních hracích přístrjů za bdbí II. čtvrtletí rku 2014, na tent dtační titul vyčleněna částka ve výši 700 tisíc Kč. Článek J. Výklad pjmů Pr účely Pravidel pr pskytnutí dtace z rzpčtu Městské části Praha 8 v blasti primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže na rk 2015 (dále jen Pravidel pr pskytnutí dtace) se rzumí: 1. Žadatelem (příjemcem dtace): Škly a šklská zařízení sídlící na území Městské části Praha 8, Organizace realizující na šklách a šklských zařízeních sídlících na území městské části praha 8 prjekty specifické primární prevence rizikvéh chvání, 2. Pskytvatelem dtace: Městská část Praha 8, 3. Primární prevencí rizikvéh chvání: Knkrétní aktivity realizvané s cílem předcházení a minimalizace jevů spjených s rizikvým chváním a jeh důsledky, zamezující jeh další prgresi, Zejména blast specifické primární prevence, tj. systém aktivit a služeb, které se zaměřují specificky na práci s ppulací, u níž lze v případě absence předpkládat další negativní vývj a který se snaží předcházet neb mezvat nárůst jeh výskytu; tj. aktivity a prgramy, které jsu zaměřeny na některu z knkrétních frem rizikvéh chvání a jasně definvanu skupinu, je u nich zřejmá časvá a prstrvá hraničenst realizace, 4. Minimální preventivní prgram: Knkrétní dkument škly zaměřený zejména na výchvu žáků ke zdravému živtnímu stylu, na jejich sbnstní a emčně sciální rzvj a kmunikační dvednsti. Minimální preventivní prgram je zalžen na pdpře vlastní aktivity

2 žáků, pestrsti frem preventivní práce s žáky, zapjení celéh pedaggickéh sbru škly a splupráci se záknnými zástupci žáků. Minimální preventivní prgram je zpracváván na jeden šklní rk šklním metdikem prevence, pdléhá kntrle české šklní inspekce, je průběžně vyhdncván, kdy tt zhdncení kvality a efektivity jeh realizace za šklní rk je sučástí výrční zprávy činnsti škly. Dtační řízení v blasti primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže na rk 2015 vychází především z těcht základních materiálů: Nárdní strategie primární prevence rizikvéh chvání dětí a mládeže na bdbí , Nárdní strategie prtidrgvé plitiky na bdbí , Metdické dpručení Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy k primární prevenci rizikvéh chvání u dětí a mládeže, Metdický pkyn Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy k řešení šikanvání ve šklách a šklských zařízeních, Standardy dbrné způsbilsti pskytvatelů prgramů šklské primární prevence rizikvéh chvání. Článek II. Všebecné pdmínky pr pskytnutí dtace 1. Objem finančních prstředků pskytvaných v rámci dtačníh řízení je limitván celkvým bjemem prstředků, který je pr tyt účely v daném rce vyhrazen Městsku částí Praha Dtace je určena žadatelům, kteří prkazatelně pracují s dětmi a mládeží v blasti primární prevence rizikvéh chvání na území Městské části Praha Na pskytnutí dtace není právní nárk. 4. Pskytnutá dtace může být využita výhradně na účely specifikvané v návaznsti na dst. 2. tht článku ve veřejnprávní smluvě pskytnutí dtace. 5. Dtaci lze čerpat na úhradu nákladů suvisejících s činnstí v kalendářním rce 2015, tj. v bdbí d 1. ledna 2015 nejpzději d 31. prsince 2015 (finanční prstředky jsu určeny puze na náklady v tmt bdbí). 6. Příjemce dtace nesmí finanční prstředky pskytvat jiným právnickým sbám neb fyzickým sbám, pkud se nejedná úhradu spjenu s realizací činnstí, na kteru byla dtace pskytnuta. 7. Z pskytnutých finančních prstředků příjemce dtace nesmí hradit náklady (výdaje): Na přízení neb technické zhdncení hmtnéh a nehmtnéh dluhdbéh majetku v suladu se zvláštním právním předpisem1) (dluhdbým hmtným majetkem se rzumí majetek, jehž dba pužitelnsti je delší než jeden rk a vstupní cena je vyšší než Kč; dluhdbým nehmtným majetkem se rzumí majetek, jehž dba pužitelnsti je delší než jeden rk a vstupní cena je vyšší než Kč), Na dměny statutárním rgánům neb jiným rgánům právnických sb (např. dzrčí rady, valné hrmady), či dalším pracvníkům, kteří se bezprstředně nepdílí na účelu dtace, Na činnst a dměny funkcinářů, I) Zákn Č. 586/1992 Sb., daních z příjmu, ve znění pzdějších předpisů

3 Na tvrbu zisku a základníh jmění Na členské příspěvky/pplatky v mezinárdních institucích/asciacích, Na splátky půjček a na leasingvé splátky, Na dpisy majetku, Na náklady (výdaje) spjené se zahraničními cestami, Na prvedení účetníh či daňvéh auditu, Na phštění, reprezentaci a dary, Daně a pplatky, Na pkuty, penále a sankce, Na vývj a výzkum, Na stravné zaměstnanců, Režii (tj. energii, tpení, vdu, pravy a údržbu, phnné hmty), Nákup či pravu prstředků výpčetní ani jiné techniky či sptřební elektrniky, Na nespecifikvané výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně dlžit). 8. Z pskytnutých finančních prstředků příjemce dtace může hradit: Prvzní náklady (výdaje) nezbytné pr realizaci služby, na kteru byla dtace pskytnuta, které jsu identifikvatelné, účetně evidvané, věřitelné a pdlžené riginálními dkumenty, Osbní náklady (včetně dvdů sciálníh a zdravtníh pjištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsu dměnu za realizaci schválené pskytvané služby; včetně sbních nákladů vzniklých na základě dhd pracích knaných mim pracvní pměr, se kterými se uzavře pr tent případ a v zájmu prkazatelnsti smluva v rámci pracvněprávníh vztahu v suladu se zvláštním právním předpisem." 9. Je - li z rzpčtvých prstředků hrazen nákup hmtnéh či nehmtnéh majetku, jehž dba pužitelnsti je delší než jeden rk, je příjemce pvinen vést evidenci tht majetku, bez hledu na výši cenění plžky. Článek III. Tématické zaměření prgramů Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže všebecně, Prgramy primární prevence rizikvéh chvání pr rizikvé skupiny dětí a mládeže, včetně pdpry realizace skupin sbnstníh rzvje (tzv. růstvé skupiny), Vzdělávací prgramy a aktivity v blasti primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže, Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže zaměřené na práci se skupinami rdičů, Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže zaměřené na práci šklních a bvdních metdiků prevence, Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže zaměřené na pdpru týmvé splupráce pedaggickéh sbru, Prgramy na pdpru zdravéh živtníh stylu a primární prevence rizikvéh chvání u dětí předšklníh věku, V rámci tht prgramu nelze žádat finanční prstředky na prjekty zamerené svým bsahem na nespecificku primární prevenci.", *) Nespecificku primární prevencí se rzumí veškeré aktivity pdprující zdravý živtní styl a svjvání pzitivníh sciálníh chvání prstřednictvím smysluplnéh využívání a 1. 2) Zákn Č. 262/2006 Sb., zákník práce, ve znění pzdějších předpisů

4 rganizace vlnéh času, například zájmvé, sprtvní, vlnčasvé aktivity a jiné prgramy, které vedu k ddržvání určitých splečenských pravidel, zdravéh rzvje sbnsti, k dpvědnsti za sebe a své jednání. Tent typ prevence je významný v kntextu aplikace různých efektivních a vyhdntitelných specifických prgramů. Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže všebecně Důraz je kladen na pržitkvé a intervenční prgramy zaměřené na pzitivní nastavení hdntvých žebříčků a pstjů uskutečňvané ve šklách a šklských zařízeních pr děti a mládež, u kterých je zvýšené nebezpečí výskytu rizikvéh chvání. Prgramy mají bsahvat jak stránku infrmační, vzdělávací a pržitkvu, tak frmvání sciálních nrem zdravéh způsbu živta ve vrstevnických klektivech pdpru aktivníh zapjvání dětí a mladistvých d přitažlivých aktivit. Důraz je kladen na dluhdbé a kntinuální prgramy s jasnu vazbu na preventivní strategii škly. Prgramy primární prevence rizikvéh chvání pr rizikvé skupiny dětí a mládeže Prevence zaměřená na žáky a studenty, u nichž lze předpkládat zvýšený výskyt rizikvéh chvání (selektivní prevence), prevence zaměřená na jedntlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikvých faktrů v blasti chvání, prblematických vtahů v rdině, ve škle, neb s vrstevníky (indikvaná prevence); pdpra skupin zaměřených na sbní růst dětí a dspívajících, kteří v růstvé skupině nachází jiné varianty phledu na své prblémy, chvání a pstje směřující ke zlepšení kvality živta každéh účastníka (tzv. růstvé skupiny). Vzdělávací prgramy a aktivity v blasti primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže Prgramy zaměřené na vzdělávání všech pedaggů vblasti specifické prtidrgvé prevence, zdravéh živtníh stylu a tvrby pzitivníh sciálníh klimatu ve šklách. Dále prgramy zaměřené na další vzdělávání šklních a bvdních metdiků prevence v blasti prevence. Odbrné semináře, knference, šklení. Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže zaměřené na práci se skupinami rdičů Splupráce s rdiči a mnitrvání situace mim šklu, rdičvské skupiny (u prblémvých žáků), kmunitní práce, tématicky zaměřené prgramy a besedy pr rdiče s cílem zvyšvání jejich infrmvansti prblematice rizikvéh chvání. Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže zaměřené na práci šklních a bvdních metdiků prevence Prgramy zaměřené na pdpru práce šklních a bvdních metdiků prevence, především pak na jejich vzdělávání a zvyšvání kmpetencí v blasti specifické primární prevence. Nákup infrmačních, metdických a dbrných publikací, videkazet, DVD, CD a pmůcek k prblematice specifické primární prevence. Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže zaměřené na pdpru týmvé splupráce pedaggickéh sbru Prgramy zaměřené na pdpru týmvé splupráce pedaggickéh sbru v blasti specifické primární prevence. Prgramy zaměřené na sebepznávání a zlepšvání vztahů v pedaggickém klektivu. Prgramy mají bsahvat i stránku vzdělávací. Prgramy na pdpru zdravéh živtníh stylu a primární prevence rizikvéh chvání u dětí předšklníh věku Pržitkvé a intervenční prgramy zaměřené na pzitivní nastavení hdntvých žebříčků a pstjů uskutečňvané v mateřských šklách a šklských zařízeních pr děti předšklníh věku. Prgramy mají bsahvat jak stránku vzdělávací a pržitkvu, tak frmvání sciálních nrem zdravéh způsbu živta, prjekty zaměřené na sebepznávání a zlepšvání vztahů v třídních klektivech.

5 Prstředky a metdy: Důraz na prgramy realizvané v suladu s principy efektivní primární prevence. Principy efektivní a vyhdntitelné primární prevence jsu zalženy na sustavnsti a dluhdbsti, aktivnsti, přiměřensti, názrnsti a uvědmělsti. Jedná se zejména kntinuální a kmplexní prgramy, interaktivní prgramy v menších skupinách. Článek IV. Pdání žádsti 1. Žadatel si může pdat žádst prstřednictvím svéh statutárníh zástupce za předpkladu, že splňuje předpklady uvedené v těcht Pravidlech pr pskytnutí dtace, (včetně ust. 10a dst. 3 cit. zákna Č. 250/2000 Sb.) tj.: Je registrván v suladu s právním řádem České republiky a splňuje všechny záknem předepsané pdmínky, Prkazatelně pracuje s dětmi a mládeží vblasti primární prevence rizikvéh chvání na území Městské části Praha D dtačníh řízení je žadatel zařazen na základě žádsti předlžené pskytvateli dtace v závazné frmě lx v písemném vyhtvení (riginál) lx v elektrnické pdbě (na CD neb mailem: 3. Žádst je nutné jasně značit: Úřad Městské části Praha 8, dbr sciálních věcí, ddělení zdravtnictví a sciálních služeb, dtace prevence. 4. Frmulář žádsti se skládá z becné části (všebecné identifikační údaje), specifické části (přílhy - tabulky) a pvinné přílhy. Pdává-li žadatel žádst dtaci na více prjektů, vyplňuje pr každý prjekt becnu a specificku část zvlášť. Pvinné přílhy přikládá puze jednu. 5. Obecná část Název a stručná charakteristika prjektu Identifikační údaje žadateli Stručná eknmická rzvaha 6. Specifická část Přílha Č. 1 Přílha Č. 2 Přílha Č. 3 Přílha Č. 4 Ppis prjektu Rzpčet prjektu Ostatní sbní náklady Ptvrzení žádsti 7. Pvinné přílhy Dklad právní subjektivitě žadatele a předmětu jeh činnstí Dklad právní subjektivitě musí být k žádsti přilžen v jednm stejnpise s věřením jeh pravsti ne starší 6 měsíců. Organizace zřizvané městsku částí Praha 8 zřizvací dklady nepředkládají. Minimální preventivní prgram škly (kpie) Dklad certifikaci dbrné způsbilsti pskytvatelů prgramů Dklad certifikaci dbrné způsbilsti musí být k žádsti přilžen v jednm stejnpise s věřením jeh pravsti ne starší 6 měsíců. Externí zajišt'vatelé prgramů primární prevence musí mít certifikaci pr daný typ a blast primárníprevence rizikvéh chvání. Vpřípadě, že d dby devzdání

6 žádsti neprjde rganizace certifikačním prcesem, musí dlžit žádst zahájení certifikačníh řízení a prvedení místníh šetření. Interních realizátrů prgramů se tat pvinnst netýká. Dklad zřízení bankvníh účtu Dklad zřízení bankvníh účtu musí být k žádsti přilžen v jedné kpii. Dklad právnění sby jednat za žadatele (plná mc) Jedná-li za žadatele jiná sba než sba k tmu právněná dle předlženéh dkladu, musí předlžit plnu mc, udělenu příslušným právněným rgánem, resp. sbu, a t v riginále neb ftkpii s věřením její pravsti ne starší 6 měsíců. Suhlas se zpracváváním sbních údajů Suhlas se zpracváváním sbních údajů d sb, kterým bude služba pskytvána a jejichž údaje jsu v žádsti uvedeny. Tent suhlas se netýká statutárních zástupců, kntaktních sb a pracvníků uvedených v žádsti. 8. Dtační prgram je vyhlášen na úřední desce a webvých stránkách úřadu 30 dnů před pčátkem lhůty pr pdání žádsti (Zákn 24/2015 Sb., kterým se mění zákn č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění pzdějších předpisů, zákn Č. 128/2000 Sb., bcích (becní zřízení), ve znění pzdějších předpisů, zákn č. 129/2000 Sb., krajích (krajské zřízení), ve znění pzdějších předpisů, a zákn č. 131/2000 Sb., hlavním městě Praze, ve znění pzdějších předpisů ust. 10c, dstavec (1)). 9. D dtačníh řízení se zařazují puze žádsti pdané v termínu d 4. srpna 2015 d 12. srpna 2015 včetně, a t: v úředních hdinách pdatelny Úřadu Městské části Praha 8, U Meteru 6, Praha 8 - Libeň pštu na adresu Úřad Městské části Praha 8, dbr sciálních věcí, ddělení zdravtnictví a sciálních služeb, U Meteru 6, Praha 8 - Libeň (rzhdující je datum pštvníh razítka). 10. Infrmace dtačním řízení pskytuje: Zuzana Nykdýmvá, referent dbru sciálních věcí, sciálních služeb Úřadu Městské části Praha 8 Telefn: ddělení zdravtnictví a 11. Žádst dtaci se žadateli p sknčení řízení nevrací. 12. Pkud žadatel nesplňuje výše uvedené pdmínky, je jeh žádst vyřazena z dtačníh řízení. Článek V. Vylučení z dtačníh řízení Z dtačníh řízení bude vylučen žadatel: na jehž majetek byl prhlášen knkurz, prti kterému byl zahájen inslvenční řízení neb byl návrh na prhlášení knkurzu zamítnut pr nedstatek majetku úpadce neb je v likvidaci, který má v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, který byl (neb člen jeh statutárníh rgánu) pravmcně dsuzena pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s předmětem činnsti uchazeče neb pr trestný čin hspdářský či trestný čin prti majetku,

7 který má nevyrvnané závazky vůči Městské části Praha 8, státnímu rzpčtu, finančnímu úřadu, veřejné zdravtní pjišťvně neb správě sciálníh zabezpečení. Článek VI. Evidence a způsb pskytnutí dtace 1. Odbr sciálních věcí, ddělení zdravtnictví a sciálních služeb Úřadu Městské části Praha 8 žádsti přijme d pdatelny Úřadu Městské části Praha 8 a zaeviduje. 2. D dtačníh řízení budu zařazeny puze žádsti pdané na příslušném frmuláři žádsti, který je nedílnu sučástí těcht Pravidel pr pskytnutí dtace. 3. Žádst bude vyřazena z dtačníh řízení, pkud nebudu splněny pdmínky uvedené v Článku IV. dstavec 1., 2. a 4. těcht Pravidel pr pskytnutí dtace. V případě pvinných přílh žádsti, uvedených v Článku IV. dstavec 3. těcht Pravidel pr pskytnutí dtace, může výběrvá (dtační) kmise rzhdnut umžnění ddatečnéh dplnění přílh neb vyřazení žádsti z dtačníh řízení. 4. Výběrvá (dtační) kmise bude při hdncení žádstí především zhledňvat rzsah pskytvaných služeb, dluhdbst, ptřebnst a návaznst preventivníh prgramu, efektivitu, evaluaci prgramu a případný návrh dtace MHMP. 5. Evidenci žádsti nelze pvažvat za příslib pskytnutí dtace. 6. O pskytnutí dtace rzhduje Zastupitelstv Městské části Praha 8, při splnění pdmínek daných ustanvením 89 dstavec 2. písmen b) zákna č. 131/2000 Sb., hlavním městě Praze, ve znění pzdějších předpisů, a t na návrh Rady Městské části Praha 8 a na základě dpručení výběrvé (dtační) kmise, jmenvané Radu Městské části Praha P schválení výsledků dtačníh řízení Zastupitelstvem Městské části Praha 8 budu žadatelé dtaci výsledcích dtačníh řízení infrmváni na internetvých stránkách Městské části Praha 8 (http://www.praha8.cz/granty-a-dtace). 8. Příjemci dtace jsu pvinni dstavit se ve stanveném termínu k pdpisu veřejnprávní smluvy pskytnutí dtace. Článek VII. Kntrla a vyúčtvání dtace 1. Příjemce dtace dpvídá za hspdárné pužití finančních prstředků v suladu s účely, pr které byly pskytnuty. 2. Příjemce dtace je pvinen účtvat čerpání pskytnutých finančních prstředků dděleně pdle jedntlivých činnstí na samstatných analytických účtech nákladů neb vést pskytnutu dtaci dděleně v účetní evidenci, ppř. vést samstatný peněžní deník pr pskytnutu dtaci a vést účetnictví řádně v suladu se zvláštním právním předpisem:'. 3. Příjemce dtace je pvinen finanční prstředky řádně vyúčtvat nejpzději k 31. prsinci 2015 a na předepsaném frmuláři (bude dstupný na internetvých stránkách Městské části Praha 8 jej zaslat v termínu daném předmětnu veřejnprávní smluvu pskytnutí dtace dbru sciálních věcí, ddělení zdravtnictví a sciálních služeb Úřadu Městské části Praha 8. Nevyčerpané 3 Zákn Č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů.

8 finanční prstředky je příjemce dtace pvinen vrátit na účet pskytvatele dtace, v termínu nejpzději d 18. prsince Nedílnu přílhu vyúčtvání je závěrečná písemná zpráva čerpání dtace, supis a kpie účetních dkladů, včetně dkladů úhradě (např. výpisy z bankvních účtů, pkladní výdajvé dklady). 5. Příjemce dtace je pvinen pskytnuté finanční prstředky vrátit v případě nerealizvání aktivit, na které mu byla dtace pskytnuta neb v případě uknčení těcht aktivit pskytvateli dtace d 30 kalendářních dnů d vzniku tét skutečnsti, ne však pzději, než k datu pr devzdání vyúčtvání, stanvenému ve smluvě. 6. Příjemce dtace je pvinen umžnit pskytvateli dtace průběžnu a následnu kntrlu čerpání pskytnutých finančních prstředků a na pžádání umžnit kntrlu riginálních účetních písemnstí, vztahujících se k účtvání pskytnutých finančních prstředků. 7. Příjemce dtace je pvinen v případě svéh zániku, slučení neb jiné změny, tut skutečnst písemně sdělit d 14 kalendářních dnů d jejíh vzniku dbru sciálních věcí, ddělení zdravtnictví a sciálních služeb Úřadu Městské části Praha Zálhvá faktura se nepvažuje za pdklad k závěrečnému vyúčtvání. 9. Nezbytné a důvdněné přesuny mezi plžkami v rzpčtu dané služby lze akceptvat za předpkladu předchzíh schválení pskytvatelem dtace. Článek VIII. Harmngram dtačníh řízení Vyhlášení dtačníh řízení 7. července 2015 Pvinné zveřejnění dtačníh prgramu 7. července - 7. října 2015 Příjem žádstí 4. srpna srpna 2015 Zpracvání, hdncení a prjednání žádstí výběrvu kmisí 17. srpna srpna 2015 Prjednání žádstí Radu Městské části Praha srpna 2015 Prjednání žádstí Zastupitelstvem Městské části Praha 8 9. září 2015 Zveřejnění výsledků září 2015

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9004/2015 Př. čísl Odbr: Oddělení: Vyřizuje: Odbr rganizační ddělení právní a kntrlní Gdálvá Jana Mgr. (Veducí ddělení) Materiál pr 8. zasedání

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO NELÉKAŘSKÉ OBORY (dtace na celé specializační vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00QG120 SMLOUVA pskytnutí dtace z rzpčtu Mravskslezskéh kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1, Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117,70218 Ostrava iífff ^ f liz J j zastupen: Lfi ' '* pr.cni í'os 7-kr.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

á Ž í É úč é í š Ú á á Č čí ě č í á ž í é úč í á ě Á Í á í Á Ě Í é í á í é á Ú ů á ě í á úč íá ě ž éúč í áš í ú ý ě á í á úč í ě í á ě ě Í Úč í á ě ý ří úč í ý ů á Zpráva auditra Sdruženítaistickéh tai

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 15 1 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...3 2.1 Čísl grantvéh

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.1 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2014

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2015

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2015 Pravidla dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce 2015. Schválen Radu města České Budějvice dne 14.01.2015 na základě usnesení č. 1/2015 Stránka 1 z 35 Obsah: OBSAH:... 2 ÚVOD...

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více