Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015"

Transkript

1 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30. června 2015 Pravidla pr pskytnutí dtace z rzpčtu Městské části Praha 8 v blasti primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže na rk 2015 Základní infrmace Městská část Praha 8 pdpruje škly a šklská zařízení se sídlem na území Městské části Praha 8 frmu dtace. Dtační řízení prbíhá v suladu se záknem Č. 250/ 2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění pzdějších předpisů, záknem č.131/ 2000 Sb., hlavním městě Praze, ve znění pzdějších předpisů. Návrh dtačníh řízení je schválen usnesením Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30. června 2015 Městská část Praha 8 si vyhrazuje práv změnit pravidla dtačníh řízení či dtační řízení zrušit. V rce 2015 je z rzpčtu Městské části Praha 8, z bdrženéh dvdu z výherních hracích přístrjů za bdbí II. čtvrtletí rku 2014, na tent dtační titul vyčleněna částka ve výši 700 tisíc Kč. Článek J. Výklad pjmů Pr účely Pravidel pr pskytnutí dtace z rzpčtu Městské části Praha 8 v blasti primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže na rk 2015 (dále jen Pravidel pr pskytnutí dtace) se rzumí: 1. Žadatelem (příjemcem dtace): Škly a šklská zařízení sídlící na území Městské části Praha 8, Organizace realizující na šklách a šklských zařízeních sídlících na území městské části praha 8 prjekty specifické primární prevence rizikvéh chvání, 2. Pskytvatelem dtace: Městská část Praha 8, 3. Primární prevencí rizikvéh chvání: Knkrétní aktivity realizvané s cílem předcházení a minimalizace jevů spjených s rizikvým chváním a jeh důsledky, zamezující jeh další prgresi, Zejména blast specifické primární prevence, tj. systém aktivit a služeb, které se zaměřují specificky na práci s ppulací, u níž lze v případě absence předpkládat další negativní vývj a který se snaží předcházet neb mezvat nárůst jeh výskytu; tj. aktivity a prgramy, které jsu zaměřeny na některu z knkrétních frem rizikvéh chvání a jasně definvanu skupinu, je u nich zřejmá časvá a prstrvá hraničenst realizace, 4. Minimální preventivní prgram: Knkrétní dkument škly zaměřený zejména na výchvu žáků ke zdravému živtnímu stylu, na jejich sbnstní a emčně sciální rzvj a kmunikační dvednsti. Minimální preventivní prgram je zalžen na pdpře vlastní aktivity

2 žáků, pestrsti frem preventivní práce s žáky, zapjení celéh pedaggickéh sbru škly a splupráci se záknnými zástupci žáků. Minimální preventivní prgram je zpracváván na jeden šklní rk šklním metdikem prevence, pdléhá kntrle české šklní inspekce, je průběžně vyhdncván, kdy tt zhdncení kvality a efektivity jeh realizace za šklní rk je sučástí výrční zprávy činnsti škly. Dtační řízení v blasti primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže na rk 2015 vychází především z těcht základních materiálů: Nárdní strategie primární prevence rizikvéh chvání dětí a mládeže na bdbí , Nárdní strategie prtidrgvé plitiky na bdbí , Metdické dpručení Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy k primární prevenci rizikvéh chvání u dětí a mládeže, Metdický pkyn Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy k řešení šikanvání ve šklách a šklských zařízeních, Standardy dbrné způsbilsti pskytvatelů prgramů šklské primární prevence rizikvéh chvání. Článek II. Všebecné pdmínky pr pskytnutí dtace 1. Objem finančních prstředků pskytvaných v rámci dtačníh řízení je limitván celkvým bjemem prstředků, který je pr tyt účely v daném rce vyhrazen Městsku částí Praha Dtace je určena žadatelům, kteří prkazatelně pracují s dětmi a mládeží v blasti primární prevence rizikvéh chvání na území Městské části Praha Na pskytnutí dtace není právní nárk. 4. Pskytnutá dtace může být využita výhradně na účely specifikvané v návaznsti na dst. 2. tht článku ve veřejnprávní smluvě pskytnutí dtace. 5. Dtaci lze čerpat na úhradu nákladů suvisejících s činnstí v kalendářním rce 2015, tj. v bdbí d 1. ledna 2015 nejpzději d 31. prsince 2015 (finanční prstředky jsu určeny puze na náklady v tmt bdbí). 6. Příjemce dtace nesmí finanční prstředky pskytvat jiným právnickým sbám neb fyzickým sbám, pkud se nejedná úhradu spjenu s realizací činnstí, na kteru byla dtace pskytnuta. 7. Z pskytnutých finančních prstředků příjemce dtace nesmí hradit náklady (výdaje): Na přízení neb technické zhdncení hmtnéh a nehmtnéh dluhdbéh majetku v suladu se zvláštním právním předpisem1) (dluhdbým hmtným majetkem se rzumí majetek, jehž dba pužitelnsti je delší než jeden rk a vstupní cena je vyšší než Kč; dluhdbým nehmtným majetkem se rzumí majetek, jehž dba pužitelnsti je delší než jeden rk a vstupní cena je vyšší než Kč), Na dměny statutárním rgánům neb jiným rgánům právnických sb (např. dzrčí rady, valné hrmady), či dalším pracvníkům, kteří se bezprstředně nepdílí na účelu dtace, Na činnst a dměny funkcinářů, I) Zákn Č. 586/1992 Sb., daních z příjmu, ve znění pzdějších předpisů

3 Na tvrbu zisku a základníh jmění Na členské příspěvky/pplatky v mezinárdních institucích/asciacích, Na splátky půjček a na leasingvé splátky, Na dpisy majetku, Na náklady (výdaje) spjené se zahraničními cestami, Na prvedení účetníh či daňvéh auditu, Na phštění, reprezentaci a dary, Daně a pplatky, Na pkuty, penále a sankce, Na vývj a výzkum, Na stravné zaměstnanců, Režii (tj. energii, tpení, vdu, pravy a údržbu, phnné hmty), Nákup či pravu prstředků výpčetní ani jiné techniky či sptřební elektrniky, Na nespecifikvané výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně dlžit). 8. Z pskytnutých finančních prstředků příjemce dtace může hradit: Prvzní náklady (výdaje) nezbytné pr realizaci služby, na kteru byla dtace pskytnuta, které jsu identifikvatelné, účetně evidvané, věřitelné a pdlžené riginálními dkumenty, Osbní náklady (včetně dvdů sciálníh a zdravtníh pjištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsu dměnu za realizaci schválené pskytvané služby; včetně sbních nákladů vzniklých na základě dhd pracích knaných mim pracvní pměr, se kterými se uzavře pr tent případ a v zájmu prkazatelnsti smluva v rámci pracvněprávníh vztahu v suladu se zvláštním právním předpisem." 9. Je - li z rzpčtvých prstředků hrazen nákup hmtnéh či nehmtnéh majetku, jehž dba pužitelnsti je delší než jeden rk, je příjemce pvinen vést evidenci tht majetku, bez hledu na výši cenění plžky. Článek III. Tématické zaměření prgramů Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže všebecně, Prgramy primární prevence rizikvéh chvání pr rizikvé skupiny dětí a mládeže, včetně pdpry realizace skupin sbnstníh rzvje (tzv. růstvé skupiny), Vzdělávací prgramy a aktivity v blasti primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže, Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže zaměřené na práci se skupinami rdičů, Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže zaměřené na práci šklních a bvdních metdiků prevence, Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže zaměřené na pdpru týmvé splupráce pedaggickéh sbru, Prgramy na pdpru zdravéh živtníh stylu a primární prevence rizikvéh chvání u dětí předšklníh věku, V rámci tht prgramu nelze žádat finanční prstředky na prjekty zamerené svým bsahem na nespecificku primární prevenci.", *) Nespecificku primární prevencí se rzumí veškeré aktivity pdprující zdravý živtní styl a svjvání pzitivníh sciálníh chvání prstřednictvím smysluplnéh využívání a 1. 2) Zákn Č. 262/2006 Sb., zákník práce, ve znění pzdějších předpisů

4 rganizace vlnéh času, například zájmvé, sprtvní, vlnčasvé aktivity a jiné prgramy, které vedu k ddržvání určitých splečenských pravidel, zdravéh rzvje sbnsti, k dpvědnsti za sebe a své jednání. Tent typ prevence je významný v kntextu aplikace různých efektivních a vyhdntitelných specifických prgramů. Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže všebecně Důraz je kladen na pržitkvé a intervenční prgramy zaměřené na pzitivní nastavení hdntvých žebříčků a pstjů uskutečňvané ve šklách a šklských zařízeních pr děti a mládež, u kterých je zvýšené nebezpečí výskytu rizikvéh chvání. Prgramy mají bsahvat jak stránku infrmační, vzdělávací a pržitkvu, tak frmvání sciálních nrem zdravéh způsbu živta ve vrstevnických klektivech pdpru aktivníh zapjvání dětí a mladistvých d přitažlivých aktivit. Důraz je kladen na dluhdbé a kntinuální prgramy s jasnu vazbu na preventivní strategii škly. Prgramy primární prevence rizikvéh chvání pr rizikvé skupiny dětí a mládeže Prevence zaměřená na žáky a studenty, u nichž lze předpkládat zvýšený výskyt rizikvéh chvání (selektivní prevence), prevence zaměřená na jedntlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikvých faktrů v blasti chvání, prblematických vtahů v rdině, ve škle, neb s vrstevníky (indikvaná prevence); pdpra skupin zaměřených na sbní růst dětí a dspívajících, kteří v růstvé skupině nachází jiné varianty phledu na své prblémy, chvání a pstje směřující ke zlepšení kvality živta každéh účastníka (tzv. růstvé skupiny). Vzdělávací prgramy a aktivity v blasti primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže Prgramy zaměřené na vzdělávání všech pedaggů vblasti specifické prtidrgvé prevence, zdravéh živtníh stylu a tvrby pzitivníh sciálníh klimatu ve šklách. Dále prgramy zaměřené na další vzdělávání šklních a bvdních metdiků prevence v blasti prevence. Odbrné semináře, knference, šklení. Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže zaměřené na práci se skupinami rdičů Splupráce s rdiči a mnitrvání situace mim šklu, rdičvské skupiny (u prblémvých žáků), kmunitní práce, tématicky zaměřené prgramy a besedy pr rdiče s cílem zvyšvání jejich infrmvansti prblematice rizikvéh chvání. Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže zaměřené na práci šklních a bvdních metdiků prevence Prgramy zaměřené na pdpru práce šklních a bvdních metdiků prevence, především pak na jejich vzdělávání a zvyšvání kmpetencí v blasti specifické primární prevence. Nákup infrmačních, metdických a dbrných publikací, videkazet, DVD, CD a pmůcek k prblematice specifické primární prevence. Prgramy primární prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže zaměřené na pdpru týmvé splupráce pedaggickéh sbru Prgramy zaměřené na pdpru týmvé splupráce pedaggickéh sbru v blasti specifické primární prevence. Prgramy zaměřené na sebepznávání a zlepšvání vztahů v pedaggickém klektivu. Prgramy mají bsahvat i stránku vzdělávací. Prgramy na pdpru zdravéh živtníh stylu a primární prevence rizikvéh chvání u dětí předšklníh věku Pržitkvé a intervenční prgramy zaměřené na pzitivní nastavení hdntvých žebříčků a pstjů uskutečňvané v mateřských šklách a šklských zařízeních pr děti předšklníh věku. Prgramy mají bsahvat jak stránku vzdělávací a pržitkvu, tak frmvání sciálních nrem zdravéh způsbu živta, prjekty zaměřené na sebepznávání a zlepšvání vztahů v třídních klektivech.

5 Prstředky a metdy: Důraz na prgramy realizvané v suladu s principy efektivní primární prevence. Principy efektivní a vyhdntitelné primární prevence jsu zalženy na sustavnsti a dluhdbsti, aktivnsti, přiměřensti, názrnsti a uvědmělsti. Jedná se zejména kntinuální a kmplexní prgramy, interaktivní prgramy v menších skupinách. Článek IV. Pdání žádsti 1. Žadatel si může pdat žádst prstřednictvím svéh statutárníh zástupce za předpkladu, že splňuje předpklady uvedené v těcht Pravidlech pr pskytnutí dtace, (včetně ust. 10a dst. 3 cit. zákna Č. 250/2000 Sb.) tj.: Je registrván v suladu s právním řádem České republiky a splňuje všechny záknem předepsané pdmínky, Prkazatelně pracuje s dětmi a mládeží vblasti primární prevence rizikvéh chvání na území Městské části Praha D dtačníh řízení je žadatel zařazen na základě žádsti předlžené pskytvateli dtace v závazné frmě lx v písemném vyhtvení (riginál) lx v elektrnické pdbě (na CD neb mailem: 3. Žádst je nutné jasně značit: Úřad Městské části Praha 8, dbr sciálních věcí, ddělení zdravtnictví a sciálních služeb, dtace prevence. 4. Frmulář žádsti se skládá z becné části (všebecné identifikační údaje), specifické části (přílhy - tabulky) a pvinné přílhy. Pdává-li žadatel žádst dtaci na více prjektů, vyplňuje pr každý prjekt becnu a specificku část zvlášť. Pvinné přílhy přikládá puze jednu. 5. Obecná část Název a stručná charakteristika prjektu Identifikační údaje žadateli Stručná eknmická rzvaha 6. Specifická část Přílha Č. 1 Přílha Č. 2 Přílha Č. 3 Přílha Č. 4 Ppis prjektu Rzpčet prjektu Ostatní sbní náklady Ptvrzení žádsti 7. Pvinné přílhy Dklad právní subjektivitě žadatele a předmětu jeh činnstí Dklad právní subjektivitě musí být k žádsti přilžen v jednm stejnpise s věřením jeh pravsti ne starší 6 měsíců. Organizace zřizvané městsku částí Praha 8 zřizvací dklady nepředkládají. Minimální preventivní prgram škly (kpie) Dklad certifikaci dbrné způsbilsti pskytvatelů prgramů Dklad certifikaci dbrné způsbilsti musí být k žádsti přilžen v jednm stejnpise s věřením jeh pravsti ne starší 6 měsíců. Externí zajišt'vatelé prgramů primární prevence musí mít certifikaci pr daný typ a blast primárníprevence rizikvéh chvání. Vpřípadě, že d dby devzdání

6 žádsti neprjde rganizace certifikačním prcesem, musí dlžit žádst zahájení certifikačníh řízení a prvedení místníh šetření. Interních realizátrů prgramů se tat pvinnst netýká. Dklad zřízení bankvníh účtu Dklad zřízení bankvníh účtu musí být k žádsti přilžen v jedné kpii. Dklad právnění sby jednat za žadatele (plná mc) Jedná-li za žadatele jiná sba než sba k tmu právněná dle předlženéh dkladu, musí předlžit plnu mc, udělenu příslušným právněným rgánem, resp. sbu, a t v riginále neb ftkpii s věřením její pravsti ne starší 6 měsíců. Suhlas se zpracváváním sbních údajů Suhlas se zpracváváním sbních údajů d sb, kterým bude služba pskytvána a jejichž údaje jsu v žádsti uvedeny. Tent suhlas se netýká statutárních zástupců, kntaktních sb a pracvníků uvedených v žádsti. 8. Dtační prgram je vyhlášen na úřední desce a webvých stránkách úřadu 30 dnů před pčátkem lhůty pr pdání žádsti (Zákn 24/2015 Sb., kterým se mění zákn č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění pzdějších předpisů, zákn Č. 128/2000 Sb., bcích (becní zřízení), ve znění pzdějších předpisů, zákn č. 129/2000 Sb., krajích (krajské zřízení), ve znění pzdějších předpisů, a zákn č. 131/2000 Sb., hlavním městě Praze, ve znění pzdějších předpisů ust. 10c, dstavec (1)). 9. D dtačníh řízení se zařazují puze žádsti pdané v termínu d 4. srpna 2015 d 12. srpna 2015 včetně, a t: v úředních hdinách pdatelny Úřadu Městské části Praha 8, U Meteru 6, Praha 8 - Libeň pštu na adresu Úřad Městské části Praha 8, dbr sciálních věcí, ddělení zdravtnictví a sciálních služeb, U Meteru 6, Praha 8 - Libeň (rzhdující je datum pštvníh razítka). 10. Infrmace dtačním řízení pskytuje: Zuzana Nykdýmvá, referent dbru sciálních věcí, sciálních služeb Úřadu Městské části Praha 8 Telefn: ddělení zdravtnictví a 11. Žádst dtaci se žadateli p sknčení řízení nevrací. 12. Pkud žadatel nesplňuje výše uvedené pdmínky, je jeh žádst vyřazena z dtačníh řízení. Článek V. Vylučení z dtačníh řízení Z dtačníh řízení bude vylučen žadatel: na jehž majetek byl prhlášen knkurz, prti kterému byl zahájen inslvenční řízení neb byl návrh na prhlášení knkurzu zamítnut pr nedstatek majetku úpadce neb je v likvidaci, který má v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, který byl (neb člen jeh statutárníh rgánu) pravmcně dsuzena pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s předmětem činnsti uchazeče neb pr trestný čin hspdářský či trestný čin prti majetku,

7 který má nevyrvnané závazky vůči Městské části Praha 8, státnímu rzpčtu, finančnímu úřadu, veřejné zdravtní pjišťvně neb správě sciálníh zabezpečení. Článek VI. Evidence a způsb pskytnutí dtace 1. Odbr sciálních věcí, ddělení zdravtnictví a sciálních služeb Úřadu Městské části Praha 8 žádsti přijme d pdatelny Úřadu Městské části Praha 8 a zaeviduje. 2. D dtačníh řízení budu zařazeny puze žádsti pdané na příslušném frmuláři žádsti, který je nedílnu sučástí těcht Pravidel pr pskytnutí dtace. 3. Žádst bude vyřazena z dtačníh řízení, pkud nebudu splněny pdmínky uvedené v Článku IV. dstavec 1., 2. a 4. těcht Pravidel pr pskytnutí dtace. V případě pvinných přílh žádsti, uvedených v Článku IV. dstavec 3. těcht Pravidel pr pskytnutí dtace, může výběrvá (dtační) kmise rzhdnut umžnění ddatečnéh dplnění přílh neb vyřazení žádsti z dtačníh řízení. 4. Výběrvá (dtační) kmise bude při hdncení žádstí především zhledňvat rzsah pskytvaných služeb, dluhdbst, ptřebnst a návaznst preventivníh prgramu, efektivitu, evaluaci prgramu a případný návrh dtace MHMP. 5. Evidenci žádsti nelze pvažvat za příslib pskytnutí dtace. 6. O pskytnutí dtace rzhduje Zastupitelstv Městské části Praha 8, při splnění pdmínek daných ustanvením 89 dstavec 2. písmen b) zákna č. 131/2000 Sb., hlavním městě Praze, ve znění pzdějších předpisů, a t na návrh Rady Městské části Praha 8 a na základě dpručení výběrvé (dtační) kmise, jmenvané Radu Městské části Praha P schválení výsledků dtačníh řízení Zastupitelstvem Městské části Praha 8 budu žadatelé dtaci výsledcích dtačníh řízení infrmváni na internetvých stránkách Městské části Praha 8 ( 8. Příjemci dtace jsu pvinni dstavit se ve stanveném termínu k pdpisu veřejnprávní smluvy pskytnutí dtace. Článek VII. Kntrla a vyúčtvání dtace 1. Příjemce dtace dpvídá za hspdárné pužití finančních prstředků v suladu s účely, pr které byly pskytnuty. 2. Příjemce dtace je pvinen účtvat čerpání pskytnutých finančních prstředků dděleně pdle jedntlivých činnstí na samstatných analytických účtech nákladů neb vést pskytnutu dtaci dděleně v účetní evidenci, ppř. vést samstatný peněžní deník pr pskytnutu dtaci a vést účetnictví řádně v suladu se zvláštním právním předpisem:'. 3. Příjemce dtace je pvinen finanční prstředky řádně vyúčtvat nejpzději k 31. prsinci 2015 a na předepsaném frmuláři (bude dstupný na internetvých stránkách Městské části Praha 8 jej zaslat v termínu daném předmětnu veřejnprávní smluvu pskytnutí dtace dbru sciálních věcí, ddělení zdravtnictví a sciálních služeb Úřadu Městské části Praha 8. Nevyčerpané 3 Zákn Č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů.

8 finanční prstředky je příjemce dtace pvinen vrátit na účet pskytvatele dtace, v termínu nejpzději d 18. prsince Nedílnu přílhu vyúčtvání je závěrečná písemná zpráva čerpání dtace, supis a kpie účetních dkladů, včetně dkladů úhradě (např. výpisy z bankvních účtů, pkladní výdajvé dklady). 5. Příjemce dtace je pvinen pskytnuté finanční prstředky vrátit v případě nerealizvání aktivit, na které mu byla dtace pskytnuta neb v případě uknčení těcht aktivit pskytvateli dtace d 30 kalendářních dnů d vzniku tét skutečnsti, ne však pzději, než k datu pr devzdání vyúčtvání, stanvenému ve smluvě. 6. Příjemce dtace je pvinen umžnit pskytvateli dtace průběžnu a následnu kntrlu čerpání pskytnutých finančních prstředků a na pžádání umžnit kntrlu riginálních účetních písemnstí, vztahujících se k účtvání pskytnutých finančních prstředků. 7. Příjemce dtace je pvinen v případě svéh zániku, slučení neb jiné změny, tut skutečnst písemně sdělit d 14 kalendářních dnů d jejíh vzniku dbru sciálních věcí, ddělení zdravtnictví a sciálních služeb Úřadu Městské části Praha Zálhvá faktura se nepvažuje za pdklad k závěrečnému vyúčtvání. 9. Nezbytné a důvdněné přesuny mezi plžkami v rzpčtu dané služby lze akceptvat za předpkladu předchzíh schválení pskytvatelem dtace. Článek VIII. Harmngram dtačníh řízení Vyhlášení dtačníh řízení 7. července 2015 Pvinné zveřejnění dtačníh prgramu 7. července - 7. října 2015 Příjem žádstí 4. srpna srpna 2015 Zpracvání, hdncení a prjednání žádstí výběrvu kmisí 17. srpna srpna 2015 Prjednání žádstí Radu Městské části Praha srpna 2015 Prjednání žádstí Zastupitelstvem Městské části Praha 8 9. září 2015 Zveřejnění výsledků září 2015

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Rčník LIX Sešit 8 Srpen 2003 Část nrmativní O B S A H - Vyhláška č. 160/2003 Sb., kteru se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více