asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá"

Transkript

1 Obsah: Úvodník Z práce školního senátu Evropská unie a návštva našich spolužák v Bruselu Skautský oddíl Celopražský turnaj ve vybíjené - putovní pohár Prahy 15 Významy jmen (pokraování) Turnaj v malé kopané putovní pohár starosty Prahy 15 MC DONALD S CUP 2008/2009 asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

2 Vánoce Vánoce picházejí Martin nám letos na bílém koni nepijel, ale Vánoce jsou ve vzduchu a blíží se adventní as. Už jste napsali Ježíškovi? A pemýšlíte taky o tom, co vy komu dáte? My vám nadlujeme nového Realistu. V tomto ísle bychom vám mli pinést rozhovor s žáky devátých tíd a mnoho dalších zajímavých lánk. Znovu bych chtl pipomenout naší ovou adresu Tšíme se, že nám budete posílat vaše pipomínky, názory, nápady i kritiku. Peji vám už takhle hodn dopedu, a si svátky užijete, a našim pedagogm, a si zkusí poádn odpoinout a a je alespo v tomto ase nikdo nezlobí. Naši milí uitelé si zaslouží najít pod stromekem naše podkování Školní senát Jakub Demartini První školní senát na naší škole byl pibližn ped pti lety. Pravideln se ho zúastují editel školy, paní zástupkyn editele a pan uitel Karel Kašpar, který má školní senát na starosti. Hlavn se ho ale zúastují pedsedové nebo zástupci tíd od páté do deváté tídy. Tída: Pedseda: Zástupce: V.A. Vojtch Jedlika Tereza Mülerová V.B. Jakub Svoboda VI.A. Sabina Smolíková Jan Hanzal VI.B. Markéta Bittnerová Martin Uhlí VII.A. Martin Humpl Veronika Drobná VIII.A. Filip Brunclík Dominika Pohunková VIII.B. Jakub Demartini Veronika Bálková IX.A. Petr Havlíek Zdíša Dubišarová IX.B. Pavel Tymeš Hana Limburská Michal Drahoš 1

3 Evropská unie a návštva našich spolužák v Bruselu Naši spolužáci z 9. tíd odjeli dne 5. listopadu do Bruselu na poznávací zájezd a vrátili se 9.listopadu 2008 Co víme o EU? Evropská unie je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíení v roce 2007 tvoí 27 lenských stát s celkem 496 miliony obyvatel (pibližn 7,5 % svtové populace). EU vznikla z Evropského spoleenství v roce 1993 na základ Smlouvy o Evropské unii, známjší pod názvem Maastrichtská smlouva, která navazovala na pedchozí evropský integraní proces, jehož poátky spadají do padesátých let 20. století. Mezi základní principy Evropské unie patí penesení nkterých pravomocí národních stát na Evropská spoleenství. EU má však pouze ty pravomoci, které jí byly sveny jednotlivými lenskými státy, nelze tedy hovoit o EU jako o federaci. Její zpsob rozhodování je ve svtovém mítku unikátní, proto je Evropská unie považována za státní uspoádání sui generis (= svého druhu, mající svérázný charakter). Proklamovaným cílem EU je vytvoení spoleného trhu a hospodáské a mnové unie, podpora rozvoje a rstu hospodáství, zamstnanosti, konkurenceschopnosti a zlepšování životní úrovn a kvality životního prostedí. K zabezpeení tchto cíl slouží tyi základní svobody vnitního trhu: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, a dále spolená politika Evropské unie napíklad v oblastech hospodáské soutže, mnové unie, spolené obchodní politiky a zemdlství. Právní základ Evropských spoleenství pedstavují pedevším primární prameny, které mají povahu mezinárodních smluv, z nichž nejvýznamnjší jsou zizovací smlouvy a sekundární prameny, jež se blíží právu vnitrostátnímu. Mezi n náleží pímo úinná naízení a smrnice. A dále tu máme pár otázek pro Karolinu Hejlovou z 9.A a Lucii Novákovou z 9.B, které se zúastnily tohoto zájezdu. Jakou jste mli cestu do Bruselu a jak dlouho trvala? Kudy jste jeli? Cesta nám trvala 12 hodin a jeli jsme pes Nmecko, Nizozemsko a Belgii. Kde jste byli ubytováni a jak se vám toto ubytování líbilo? Bydleli jsme v hotelu, který byl hezký. Jaký byl váš denní program v Bruselu? Den po píjezdu jsme napíklad navštívili Pražský dm. Jaké jste mli stravování a v em bylo jiné? V hotelu jsme mli jen snídan a zbylé jsme si kupovali. Jak se vám Brusel líbil a v em byl jiný než Praha? Brusel je hezké msto a s Prahou se hodn podobají, ale každé má jiné kouzlo. Co všechno jste vidli? Vidli jsme už zmínný Pražský dm, pak parlament, Waterloo,Bruggy a Mini Evropu (park) 2

4 Jaký byl váš nejvtší zážitek? To, že jsme mli možnost vidt poslance. Zažili jste njaký nepíjemný problém? Žádný problém bhem pobytu nenastal. Jaké jste mli pi pobytu poasí a jak vám ovlivnilo pobyt? Poasí bylo hezké, ale jeden den byla krátká peháka. Kdo všechno se této akce zúastnil? Této akce se zúastnilo pt škol z Prahy 15. Jak jste na tom byli z dorozumíváním? Museli jsme mluvit anglicky a francouzsky. S jakými pocity jste se vraceli dom a co byste vzkázali našim tenám? Pocity jsme mli dobré a tenám bychom vzkázali, že stojí zato se do Bruselu podívat. A my dkujeme za rozhovor. Skautský oddíl Václav Blahník a Petr Žižka Nkteí žáci této školy jsou leny skautské organizace. Je to dobe, protože ve skautu se mžete nauit spoustu velice zajímavých vcí, jako teba rozdlat ohe za jakéhokoliv poasí, uvázat rzné uzle, nap. ambulantní uzel, který je dobrý, když se vám zlomí ruka i noha, obvážete ji šátkem nebo obinadlem a upevníte tímto uzlem, protože je plochý, skoro jej neucítíte a nebude vás tlait do rány. Dále se mžete nauit spoustu nejrznjších šifer, jako je napíklad morseovka, petronilka, polský klí a mnoho dalších užitených vcí o pírod, ale i o lidech a dnešním svt. Hrajeme zde hodn her zábavných, ale i pouných. Každý rok náš oddíl prodává kytiky proti rakovin, pomáháme dtem v Africe tím, že vybíráme od lidí peníze na stavbu škol a další dobroinné úely. Ze všeho nejzajímavjší jsou výpravy, stediskové výlety, puáky a jiné akce. Je skuten nádherné, když jdete lesní pšinou s batohem na zádech, posloucháte zpv pták, huení horské bystiny, cvrlikání cvrk a kobylek na loukách a vbec všechny krásné a pesto jednoduché zvuky pírody. Skauting ovšem není jen o poslouchání a pozorování pírody. Dost asto to bývá spíše drsné. Když totiž jdete a posloucháte huení horské bystiny, tak vtšinou stoupáte do kopce a už vbec nevidíte batoh i dokonce batžek, ale tžký bágl, který v tu chvíli absolutn nesnášíte a máte pocit, že na svt jsou jen ti vci: vy, batoh a kopec, po kterém stoupáte výš a výš a on nekoní. Je také poteba být vybaven, protože když vám náhle ráno zatee do bot, není zrovna teplo a jste na zaátku puáku, je to opravdu dost zlé. 3

5 Nechci vás nijak odrazovat od chození do skauta.ba práv naopak, když prožíváte ty chvíle, kdy si ostatní klidn jdou a práv vy jste si té louže nevšimli a máte mokro v botách, je to opravdu krušné, nepíjemné, jste naštvaní na celý svt, máte všeho po krk a nechápete, pro jste sem vlastn jezdili (to bohužel mžeme potvrdit z vlastní zkušenosti). Ale když pežijete tyto chvíle, což musíte a potom pijedete dom, vci uschnou, rány se zahojí a o den dva pozdji vzpomínáte s ostatními na schzce a jen se tomu smjete a chcete to prožít znovu. Každý má jinou povahu, jednoho uchvacuje píroda, druhého zase poítae, tetího nco úpln jiného, z ehož vyplývá, že nkomu by se skauting zamlouval a jinému zase ne. Ale doufáme, že alespo na nkoho z vás náš lánek zapsobil a stane se ímkoliv. íkáme vám rovnou, sedt u táborového ohn na louce u okraje lesa, poslouchat kytaru a zpívat s ní je skuten nádherné. Takže kdyby nkdo chtl chodit do njakého skautského oddílu, máme tady pro nj informace o jedné klubovn, která se nachází: na Košíku (u Toulcova dvora) v ulici Louimská.1. Pakliže by ml nkdo zájem, tak mže kontaktovat Jana Sakae buto na telefonu nebo na u Ten vám již ekne, co a jak. Jestliže vstoupíte do jakéhokoliv oddílu, doufáme, že se vám v nm bude líbit. Turnaj ve vybíjené Jirka Mašek (Liška) a Dan Miškovský (Bublina) V sobotu 1. listopadu 2008 se uskutenil v tlocvin naší školy 5. roník turnaj ve vybíjené smíšeních družstev mladších žák a žáky o putovní pohár mstské ásti Praha 15. Turnaje se zúastnilo 7 družstev, která byla rozdlena do dvou skupin. V nich se utkal každý s každým a podle umístní se pak hrála rozhodující utkání o celkové poadí v turnaji. Ve skupin A hrála družstva Základní škola Kimická, DDM Modany a ZŠ Hostiva družstvo B.Ve skupin B byla družstva ZŠ Kolovraty, ZŠ Kutnohorská, ZŠ Hornomcholupská a ZŠ Hostiva A. Naše družstvo podlehlo obhájcm trofeje z lonského roku ZŠ Kolovraty 0:13. Potom porazilo ZŠ Hostiva A 5:1 a v posledním utkání ve skupinné prohrálo se ZŠ Kutnohorská 1:11. Obsadilo tak ve skupinné 3. místo a o celkové místo se stetlo s DDM Modany. Ve vyrovnaném utkání jsme zvítzili 6:5 a skonili jsme tak na 5. míst. 6. místo obsadilo družstvo DDM Modany, na 7. míst skonilo družstvo ZŠ Hostiva A. O místo se stetla družstva ZŠ Kutnohorská a ZŠ Hostiva B. Po vítzství 11:4 skonila na tetím míst ZŠ Kutnohorská. Vrcholen turnaje potom bylo finále mezi ZŠ Kolovraty a ZŠ Kimická. Po výborném výkonu obou družstev se z vítzství 8:7 nakonec radovala ZŠ Kolovraty. Bylo to její tetí vítzství v ad a tím zstává putovní pohár v jejím trvalém držení. Celý turnaj probhl ve výborné atmosfée a pinesl hodn zajímavé sportovní podívané. Naší školu pod vedením paní uitelky Kožové reprezentovali: 4

6 5.B 4.A Barbora SP VÁKOVÁ Viktor PTÁEK Valerie LUNKAN Michal PATERA Anežka KONRÁDOVÁ Jan KUPSA Eva KALINOVÁ 5.A Kristýna URBANOVÁ Kateina RAŠPLOVÁ Diana KETTNEROVÁ Jan Rašpl, Jakub Církva Významy jmen uitel Alena Pvod: Latinský Význam: odvozenina od jména Magdalena Svátek: 13. srpna Eva Pvod: Hebrejský Význam: živá, životodárná Svátek: 21. února Jana Pvod: Hebrejský Význam: bohem daný milostivý dar boží Svátek: 24. kvtna Jitka Pvod: Hebrejský Význam: židovka, žena z Judeje Svátek: 5. prosince Klára Pvod: Latinský Význam: jasná, svtlá, slavná Svátek: 12. srpna Dagmar Pvod: Severský Význam: slavný den, denice Svátek: 20. prosince Ivana Význam: bh je milostivý Svátek: 4. dubna Jarmila Pvod: eský Význam: milující bujnost Svátek: 4. února Karel Pvod: Nmecký Význam: svobodný muž, chlap Svátek: 4. listopadu Marcela Pvod: Latinský Význam: malý bojovník Svátek: 20. dubna 5

7 Milan Význam: milý, milovaný, pívtivý Svátek: 18. ervna Svtlana Význam: svtlá Svátek: 20. bezna Milena Význam: milá, milovaná Svátek: 24. ledna Václava Význam: více slavná Svátek: 28. záí Zuzana Pvod: Hebrejský Význam: lilie Svátek: 11. srpna Lenka Pechová a Bianca Kurzová Putovní pohár starosty Prahy 15 malá kopaná Malá kopaná 1. stupe Fotbal o putovní pohár starosty Prahy 15 se odehrál na hišti Horních Mcholup. Naše škola hrála s dalšími školami Prahy 15. Vedoucí družstva byla paní uitelka Milena Kožová. Reprezentovali nás tito žáci: Patrik Ilušák, II.A Michal Suchan, IV.A Karel Holeek, V.A Kristian Šmíd, V.B Jan Kuželka, V.B Jak jsme hráli: Milan ermák, IV.A Viktor Ptáek, IV.A Jan Havelka, V.A Jakub Svoboda, V.B 2:1 se ZŠ Nad Pehradou 2:0 se ZŠ Kimická 3:0 se ZŠ Hostiva 5:0 se ZŠ Veronské nám. Tudíž jsme obsadili 1. místo v tomto turnaji. 6

8 Malá kopaná 2. stupe Fotbal o putovní pohár starosty Praha 15 se odehrál na hišti Horních Mcholup. Naše škola hrála s dalšími školami Praha 15. Vedoucí družstva byla pí. u. Zdenka Doležalová. Reprezentovali nás tito žáci: Michal Drahoš, VIII.B Jakub Rejmont, IX.B Pavel Tymeš, IX.B Lukáš Nasli, IX.B Artur Hulbinas, IX.B Jak jsme hráli: prohra se ZŠ nad Pehradou výhra se ZŠ Hostiva Jakub ervený, IX.B Adam Martin, VIII.B Jan Mach, IX.B Matj Rett, IX.B Martin Omasta, IX.B výhra se ZŠ Kimická prohra se ZŠ Veronské námstí Tudíž jsme skonili na 3.míst. MC DONALD S CUP 2008/2009 Karim Kelifa, Daniel Zeman Ve tvrtek 6. listopadu se v tlocvin školy uskutenil fotbalový turnaj. Mc Donald s Cup mladších žák. Turnaj byl rozdlen na dv katerogie. Zvláš hrály tídy, druhou katerogie pak tvoily 4. a 5. tídy. Družstvo tvoilo 5 hrá a branká. Celkov se školního turnaje zúastnilo 48 žák. V katerogie tíd zvítzila tída 3.B ped tídou 1.B a na 3. míst skonila 2.A. Ve vyšších kategorii v bžné hrací dob nepadl ani v jednom utkání gol a o celkovém poadí rozhodovaly penalty. Nakonec se z vítzství radovala 5.B ped 4.A a 5.A Nejlepší družstva a hrái byli odmnni diplomy a drobnými cenami. Organizan probhl celý turnaj bez problém, na emž má hlavní zásluhu paní uitelka Milena Kožová, která celý fotbalový turnaj pipravovala. Jakub Demartini 7

Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole

Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole !" #$"% &'()") )") *+,- *. Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole Prázdniny se již nezadržiteln blíží a druhé íslo Realisty máme na stole. Mockrát všem dkujeme za ohlasy i kritiku - jak tu dobrou,tak

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Nová redakní rada Den bezpenosti na naší škole Kinderiáda Rozhovor s paní uitelkou Veronikou Kopsovou Jak vypadaly Letní slavnosti 2009 Naše školní jídelna Turnaj v malém fotbálku Zájmové aktivity

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Msíc lásky. Pojte s námi

Msíc lásky. Pojte s námi Msíc lásky Ano, je to tak. Pinejmenším od dob Karla Hynka Máchy, který to oficiáln napsal ve svém díle Máj. Dodnes se pod jeho sochou v Praze na Petín scházejí páreky zamilovaných. Myslím si, že láska

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

! "#$#%&#'()* Almanach

! #$#%&#'()* Almanach 2 Almanach Banda vystrašených prck táhnoucí hranaté aktovky smrem škola. Pesn takhle jsme vypadali my v roce 1999. Každý vyfasoval vodové barviky, bonbónky, kvtinky a nadji, že z nho škola udlá inteligentního

Více

Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007

Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007 DOMOV Zpravodaj mstyse Krucemburk 2/2007 DEN MATEK NA SOKOLOVN VE VELKÉM STYLU V nedli 13. kvtna se v místní sokolovn poádal ke Dni matek velkolepý den. Pro své maminky zde vystoupily dti z mateské školky,

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1 ZPRAVODAJ Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008 Oficiální piktogram softballu na OH 2008 Podkladová fotografie pro piktogram softballu Oficiální softballové sportovišt na OH 2008

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2006 Program pípravy a liturgických oslav Informace z farností Pidružené programy kulturní Pout a další program roku 2006 OBSAH Strana 3 Úvodní slovo

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

LEDEN 2008 X. roník íslo 4

LEDEN 2008 X. roník íslo 4 LEDEN 2008 X. roník íslo 4 Vánoce jsou za námi a my momentáln žijeme v roce 2008. A píští rok bude 2009 a další 2010 apod. Za pár chvil bude Valentýn (pekvápko!) a potom pijde... To uvidíte na konci roku

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

íjen 2007 X. roník íslo 1

íjen 2007 X. roník íslo 1 íjen 2007 X. roník íslo 1 Dnes vychází první íslo Dušana pro rok 2007-08. Slavte, hodujte, nante tuné sele! Tento rok je pro Dušana jubilejní, desátý. Tudíž mžeme pedpokládat za njaký as velkou oslavu.

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

Czech Point: doklady na jednom míst

Czech Point: doklady na jednom míst Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI V Motyčíně, který dnes se sousedními Hnidousy tvoří kladenskou čtvrť Švermov,

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více