Zpráviky z naší školiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráviky z naší školiky"

Transkript

1

2 TJ SOKOL spolené foto cvienek závr sezóny TJ SOKOL naše fotbalové družstvo TJ SOKOL ped mararatónem TJ SOKOL fotb.turnaj vítz penalt dtí Petr Šilar První školní den 2

3 Zpráviky z naší školiky Dobrý den dti.vítáme vás ve školce! Takto jsme letos opt vítali naše nejmenší do MŠ. Od záí máme zapsáno 18 dtí, ve druhém pololetí pibudou ješt další tyi. Ty, které odešly do první tídy ZŠ, nahradily nov píchozí : Erika Budinová, Ella Prokopová, Vojta Teichmann a Matj Vodák. V prbhu léta jsme na zahradu dostali nové prlezky. Hned je vyzkoušely prázdninové dti. Do budovy školy chodíme již po nových schodech, ješt nás eká výmna dveí. Letos jsme malovali. Tída i ložnice nyní hýí novými barvami hrajeme si a pracujeme obklopeni odstíny zelené. A naopak odpoíváme pod nádechem fialové. Ješt pár drobností k dozdobení a školika jak pusinka je tady.!! Opt nás eká plno práce, radostí, zábavy.. Na zaátku záí jsme již shlédli divadélko s pohádkou Staré pohádky eské. V prbhu roku navštívíme divadlo v Lanškroun nejmén tikrát, také se pojedeme podívat do MŠ v Dolním Tešovci, eká nás plavání na ZŠ Dobrovského, Drakiáda, pijedou Indiáni A pi tom všem ješt chceme malovat, zpívat, modelovat, cviit, nauit se správn mluvit, rozvíjet si logické a matematické myšlení, poznávat pírodu, zvíata a vše kolem nás a pedevším si hrát a hrát a hrát!! Protože kdo si hraje,nezlobí!!!! H.Holeková A co nového ve škole? Samozejm, že i 25 žák ZŠ vystoupilo 1. záí do budovy školy po nových schodech. ekaly na n krásn uklizené a vyzdobené uebny, sluníkov naladné paní uitelky a nová paní vychovatelka Iveta Vávrová. Do nového školního roku jim pišel popát i pan starosta, který krom pání pinesl pro dti i malé sladké pekvapení a pro prváky dárek jako upomínku na významný den v jejich život. Peji všem žákm, aby do své školy vstupovali po celý školní rok každý den s takovým oekáváním, netrplivostí a zvdavostí jako 1. záí 2008 a aby jejich oekávání bylo naplnno. Mgr. Jiina Kosová, editelka školy Po svatým Václavu beranici na hlavu Noc-li chladná ped Michalem, tuhá zima pijde cvalem 3

4 Klub dchodc Na jsme mli domluvený táborák, který se neuskutenil pro obavy ze špatného poasí jsme se vydali na výlet. Cílem byla Morava, farma známého herce Bolka Polívky v Olšanech. Nenápadná cesta nás dovedla na kopec s krásným výhledem na všechny strany ko lem dokola. Rozlehlá farma má nkolik objekt a ástí ubytovací, restauraní kde se natáejí i známé televizní poady. Pkné vybavení je vyhrazeno i pro zábavu tch nejmenších. Další ást je hospodáská se stájemi, chlévy, rozlehlými výbhy a jízdárnou. K vidní jsou tam zvíata domácí i exotická. A protože jsme mli štstí nejen na poasí, máme i spolenou fotku s Bolkem Polívkou, který tam práv pobýval a vyšel si na procházku se psy. Po obd jsme pokraovali do skanzenu v Píkazech u Olomouce, kde bylo k vidní spousta starých nástroj, stroj a rzného vybavení domácnosti a hospodáství z dívjších dob se konala pravidelná schze v Národním dom. Vzpomínalo se na výlet a na poadu byla i pozvánka na karnevalové dozvuky do Bystece na 6.8. od 14,- hodin se konal táborák na Mariánské hoe. O oberstvení se tentokrát postarali manželé Švestkovi se konala v Národním dom pravidelná schze. ešily se organizaní vci a program nového výletu za píjemného poasí se uskutenil náš další výlet, tentokrát na severovýchod Moravy, až do Zlatých hor. Na obd jsme zastavili na Rejvízu, kde byla k shlédnutí i zajímavá výstava židlí, které místo oprek mly krásn vyezávané hlavy lidí,dokonce i prasátko tam bylo. I další ásti vybavení výstavní místnosti byly krásn vyezávané. Nkteí úastníci se odtud vydali i ke známým Mechovým jezírkm. Až k nim ale nedošli, protože z asových dvod jsme museli odjet díve. Hlavním bodem dne byla totiž sjednaná exkurze v hanušovickém pivovae, kde se vaí pivo pod znakou HOLBA. Samozejm jsme jejich pivo ochutnali a rádi u nj posedli. Vždy návštva pivovaru nebývá práv astá. V píjemné spolenosti, za dobré nálady i pkného poasí jsme zase vidli jeden kout naší krásné zem, kam by se z nás, už jen málokdo vydal. Marie Teichmannová Klub žen nebylo nejlepší poasí, obas sprchlo a bylo celkov chladnji. Ale o to píjemnjší bylo posezení u táboráku, který plápolal a hál. Dobré na zahátí bylo i kafíko, které vždy obtav vaí, celé posezení pipraví a z velké ásti i ohe udržuje Maenka Barcalová. Vhod pišlo i nco ostejšího, což inspiruje ke zpvu a veselému povídání pravidelná schze klubu v hostinci Za vodou. Domluvily jsme si výlet na 4.7. do Bystece na výstavu odv a odvních doplk. Zárove se naplánoval jednodenní výlet klubu na sobotu obvyklá pravidelná schze, projednání a upesnní programu plánovaného výletu. 4

5 16.8. ráno v 7 hodin autobus sesbíral po zastávkách naše výletníky a vyrazili jsme do svta. Poasí nám nepálo, co chvíli pršelo a bylo chladno. Ale v teple autobusu nám to nevadilo a pi dobré nálad cesta rychle ubíhala. Zámek Jánský vrch v Javorníku je na pkném kopci a vede k nmu dlouhá ádka schod. Však je odtamtud pkný výhled až do Polska. Zámek je krásný a jako jeden z mála i s pvodním vybavením. Po obd jsme pokraovali do Mladeských jeskyní. Jako všechny jeskyn jsou tajemné, cesty mají velmi dobe udržované, a s efektním osvtlením zajímavých skalních partií a útvar byla jejich prohlídka pkným zážitkem. Další zastávka byla na Ramzové u motokárové sjezdovky. A vte nevte, i mezi námi babikami se našly odvážné, které dráhu absolvovaly. Za veselého juchání jich samotných a samozejm i divák, kteí jim mohutn fandili. O legraci nebyla nouze, zvláš, když se jedna motokára zastavovala a na pomoc musela pispchat vnouata. Déš pomalu ustával a tak jsme se rozjeli ješt k bobové dráze do nedalekého Petíkova. Dráha nebyla v provozu, jen jsme si ji prohlédli a mohli odhadovat svoji odvahu pi pohledu na její trasu v píkré stráni. Ale v provozu byly hospody, a protože leckomu vyhládlo, rád zakonil výlet dobrou veeí se konal další, letos již 3.táborák s butíky. Byl velmi klidný, píjemný a teplý veer, který pímo lákal k venkovnímu posezení v dobré spolenosti. Bylo veselo, zpívalo se, až hlaholení z bezinky pilákalo i p.jindicha Jiráska s harmonikou. Toho krásného veera se zpv s doprovodem harmoniky ozýval dlouho do noci opt pravidelná schze klubu. Zrekapituloval se náš výlet i dosavadní táboráky. Na pátek 5.9.se domluvil dlouho plánovaný výlet do Bystece ást autobusem a ást pšky. Marie Teichmannová Maratón 26. ervna Akce TJ Sokol od ervna do záí Zakonit sezónu cviení maratónem se zrodil v hlav Martiny Jiráskové, naší nové cviitelky. Všechny cvienky nadšen souhlasily, tak jsme se do toho pustily. Ve tvrtek jme pipravily s Martinou malé oberstvení a nezapomnly ani na ceny. Sešlo se nás celkem 13. Úast slíbili i dva muži, ale njak jim to nevyšlo. Nevadí, snad píšt. Cviilo se nakonec nco pes dv hodiny. Sice nkteré ženy by rády pokraovaly, ale my jsme si ekly s Martinou, že napoprvé to staí a vzhledem k vedru a dusnu, které ten den bylo, jsme i tak mly trika úpln promoená. A kdo zvítzil? Pece všechny cvienky. Už jenom proto, že se zúastnily. V pátek jsme sezónu cviení zakonily tradiní spolenou veeí v Národním dom. Byly jme s Martinou velice pekvapeny, protože jsme dostaly nádherné kvtiny a dárek od našich cvienek. Ješt jednou bych chtla všem podkovat, protože jsme rády za jejich píze. A bez nich by peci cviení nebylo možné. Snad letos poprvé se chodilo cviit až do konce ervna v plném potu. 5

6 Letos jsme zkusily prázdninový provoz. Cviilo se takka každé úterý a tvrtek. Cviení je pro nás všechny velkým pínosem a jsem ráda, že i v naší vsi je takka 25 ti letou tradicí. A pevn vím, že i díky novým cviitelkám Martin Jiráskové a Pavle Šilarové ješt dlouho zstane. Zatím chodíme cviit v tchto dnech: Úterý Martina Jirásková stepy tvrtek Lenka Marková Pilates, cviení s míi, Nedle Pavla Šilarová aerobic, posilování Fotbalový turnaj neregistrovaných družstev ervna Letos se konal již 13. roník tohoto turnaje. Je to až z podivem, že tentokrát nám štstí pálo. Naše družstvo zvítzilo. Bylo to drama až do posledního zápasu. Ten rozhodl. Hrály mezi sebou Horní a Dolní Tešovec. Na druhém míst skonilo družstvo Dolní ermné a na tetím Dolní Tešovec. Jedlí bylo letos tvrté. Ale jak se íká"není každý den posvícení". Loni byli totiž první. Nejlepším stelcem s 3 brankami se stal Jakub KAREL. Penalty letos dopadly takto: Kategorie dtí - Petr Šilar Kategorie žen - Martina Cvrková Kategorie muž - Zdenk Wendlig Více o našich akcích na webu obce. TJ Sokol Horní Tešovec letos založila nový hokejový klub s názvem HC Horní Tešovec. Má 18 len, z toho je polovina místních. Má za sebou již 3 tréninky. První zápas bude již 3. íjna po 21. hodin. Pedsedou klubu je Jií Marek ml. a trenérem Milan Kopecký. Na webových stránkách obce má klub svoji vlastní složku, kde budou aktuální informace. Budeme rádi, když náš klub pijdou místní obané podpoit. Za TJ Sokol Lenka Marková ím díve listí opadne, tím úrodnjší píští rok. Divoké husy na odletu - konec i babímu létu 6

7 Opt k nevaln proslulým odpadm Poslední dobou se množí poet odložených pytl kolem kontejner na odpad. Pokud jsou to plasty nebo TETRAPAC v igelitovém pytli, je vše v poádku. Ale v souasné dob se kolem kontejner nachází i mnoho vcí, které patí do svozu nebezpených a objemných odpad (nap. elní skla od automobil, drátové sklo, zrcadla, luxfery apod., mnohdy objemný náklad skla ve slabém plastovém pytli). Pokud nkdo potebuje zlikvidovat staré, nepotebné zavaovací sklenice, nech je nahází do kontejneru sklenice a lahve musí být isté a bez kovových uzávr. Ješt nkolik slov k tzv. likvidaním poplatkm, které platíme pi koupi nkterého nového zboží. Pokud je to poplatek za likvidaci elektrospotebi tento poplatek je využíván pro odbratele starých vyazených spotebi. Starý spotebi je možné zanechat prodejci nového zboží nebo odevzdat v rámci mobilních svoz v obci. Obec za likvidaci elektrospotebi neplatí krom dopravy žádný jiný poplatek. Jinak je to s likvidaním poplatkem za ojeté pneumatiky. Vy, jako spotebitelé, zaplatíte poplatek prodejci nových pneu, ale tento poplatek není vázán zpt do odpadového hospodáství, ale dostává ho v plné výši prodejce. Obec v rámci mobilních svoz zaplatí nemalou taxu za likvidaci pneumatik. Proto by bylo výhodnjší staré ojeté pneumatiky zanechat prodejci, pokud v jeho prostorách i pezouváte své tykolové miláky. To však neznamená, že pokud nkdo zakoupí pneu cestou v marketu nebo pes internet, že nemá jinou možnost. Mže je dát opt do mobilního svozu, ale zatžuje se tak obecní rozpoet i Vaše penženka. Svoz nebezpených a objemných odpad bude v sobotu 1. listopadu. Bližší informace a plakáty budou vyvšeny a vas ohlášeny místním rozhlasem. B. Marková Jak už jste jist všichni z odposlechu místního rozhlasu zaznamenali, probíhá v souasné dob zpracování nového územního plánu pro obec. Nový územní plán se aktualizuje také hlavn z dvodu digitalizace. Ze zákona musí být do pti let všechny územní plány pístupné k nahlédnutí na internetu. Všechny pipomínky oban byly podle možnosti ing. arch. Dagmar Vaníkovou do tohoto nového plánu zapracovány. B. Marková Ve dnech íjna 2008 probhnou i v naší obci volby do zastupitelstva kraje. Prosím, vnujte tomuto aktu svj as a bedliv vybírejte své poslance, kteí budou v plnní krajské samosprávy nco platní i pro malé obce jako je ta naše. B. Marková Svatý František zahání lidi do chýšek Jaký den svatý Havel ukazuje, taková zima se objevuje 7

8 Dkujeme obecnímu zastupitelstvu za rozhodnutí poídit skatepark. Jsme za to opravdu moc rádi a slibujeme, že si ho budeme užívat. Provozní ád skateparku - skatepark je vhodný pro jízdu pouze na skateboardu, bruslích a BMX kole - jezdci mladší 18 let musí bezpodmínen používat pi jízd ve skateparku ochranné pomcky (helma, chránie kolen a lokt) - jezdci do 10 let se mohou pohybovat ve skateparku pouze v doprovodu rodi. - pi jízd v soustav ramp, miniramp nebo vertikální ramp, je podmínkou použít ochrannou helmu, pro všechny vkové kategorie. - všechny osoby se pohybují ve skateparku na vlastní nebezpeí, musí se chovat ohledupln, aby nezpsobily svým chováním sob ani svému okolí možný úraz. - pi mokru, náledí a snhové pokrývce je skatepark uzaven - v letních msících je skatepark oteven od 7 do 20 hod - v zimních msících od 9 do 17 hod Doporuujeme : pi snhové pokrývce je dležité odhrabávat sníh z pekážek, prodlouží se tím životnost povrchu pekážek Mystic Constructions Praha Co nového u hasi Od posledního vydání hornotešovských novin žil sbor vícemén požárním sportem. Jeden tým muž a jeden tým žen se pravideln úastní soutží zaazených do Velké ceny Ústeckoorlicka 2008 a vzhledem k tomu, že je do letošního roníku zaazeno celkem 13 soutží, je to innost opravdu velmi asov nároná. Nicmén o výsledcích našich soutžních družstev Vás budu informovat až po ukonení soutží v prosincovém ísle hornotešovských novin a budu se vnovat ostatním innostem sboru. 8

9 31. ervence po sedmnácté hodin obdrželi lenové zásahové jednotky sboru zprávu od záchranného sboru Pardubického kraje, že hoí usedlost naproti hasiské zbrojnici v Horním Tešovci a není známo, zda nejsou uvnit lidé. V ten samý okamžik se rozeznla siréna, která svolávala leny sboru k hasiské zbrojnici. Jak je Vám všem jist známo, hoel dm p. Mikysky. V dob, kdy se u hasiárny shromáždili první místní hasii, zasahovala už v míst požáru profesionální jednotka z Lanškrouna. Jelikož byl požár takka ihned zneškodnn, nebyla poteba výjezdu místní jednotky. lenové sboru se tudíž ujali ízení dopravy. Bohužel bylo v míst požáru nalezeno tlo p. Mikysky bez známek života. Po odjezdu vyšetovatel jsme pevzali spolu s Policií R požáišt k dohlídávání bhem noci až do devíti hodin píštího dne, kdy jej pevzali vyšetovatelé Policie R a hasiského záchranného sboru Pardubického kraje. Bhem zásahu bylo zjištno, že nefunguje siréna na hasiárn. Ta je sice každý msíc zkoušena, ale i v takto krátké dob zejm díky vtru upadlo pletivo zabraující pístupu k sirén a vrabci si zde udlali své hnízdo. Hnízdo se odstranilo a siréna odzkoušela. Pesto bhem píští zkoušky, která probíhá každou první stedu v msíci, se siréna rozbhla jen krátce a poté opt ztichla. Pi následné kontrole bylo zjištno její spálení a byla nutná oprava. Za pomoci Lukáše a Josefa Markových byla demontována z vže hasiárny a sundána k následné oprav. V souasné dob je tak hasiárna bez sirény, avšak k pípadnému svolání len zásahového družstva je pipravena siréna u obecního úadu. V sobotu 23. srpna jsme poádali u nové hasiské zbrojnice již tradiní Louení s létem. Pvodn se mlo odehrávat na fotbalovém hišti, ale prtrž mraen z minulého týdne, která zaplavila hišt blátem, nám trochu narušila plány a tak jsme museli všechno pesthovat. Pedevším bylo nutné upravit okolí budoucího skateboardového hišt proezat kee, odvézt betonové trubky, urovnat terén a rozhrnout kamení, aby vzniklo vhodné místo pro pálení ohn a umístní rošt a udírny. To jsme zvládli na pátení pípravné brigád. Ve 14 hodin, kdy byl avizován zaátek dtských soutží, a ješt dlouho poté zelo prostranství u hasiárny prázdnotou (samozejm když nepoítám obsluhu), jak je tomu ostatn u nás ve Tešovci zvyklostí. Pouze nkolik odvážlivc pišlo na as a nevícn po sob koukalo, jestli si nespletlo datum a hodinu akce. Díky tomu se, jak již je také tradicí, zpozdil zaátek soutže smíšených družstev o pohár starosty obce. Pvodn jsme mli zaínat okolo 16. hodiny, abychom vše stihli ješt za svtla, ale nakonec se jako vždy zaínalo až ped šestou hodinou a konilo se takka za tmy. Pi nedostatku soutžících jsme si opt vypomohli ze svých zdroj a tak se soutže zúastnila družstva : GRILÁCI (obsluha roštu) PIVÁCI (obsluha od tekutin) ŠVAGI (kapela) 3 PE3, BLÁZNI VALAŠI Bhem první soutže si soutžící postupn oblékali epice a uvazovali šály, stíleli ze vzduchovky a pojídali okoládu. Pi druhé soutži nejprve družstvo muselo sníst nanukový dort, poté vypít postupn 0,5 l piva, 0,3 l kofoly, velkou kapku, sníst párek v rohlíku a plátek kukuiného chleba. Když družstvo dojedlo, jednotliví soutžící postupn na chdách nebo kole docházeli i dojíždli pro dílky puzzle, ze kterých museli složit obrázek. Následovalo nasazení helmy, nošení vody, pumpování berlovkou a sestíkávání pti válc. Se záludnostmi soutží, jejichž autorkou byla letos Lenka Žabková se družstva vypoádala takto: 9

10 1/ 3 PE3 12 min 15 s (Petr Jelínek, Petr Jirásek, Petr Maát ml., Luboš Motl, Tereza Šebrlová) 2/ GRILÁCI 12 min 59 s (Petr Maát st., Radek Šebrle, Jarda Šebrle, Blanka Maátová, Lenka Žabková) 3/ ŠVAGI 13 min 36 s (Karel Melezínek, Milan Pluha, Lída Pluhaová, Zdenk Beran, Vojta Pechanec) 4/ PIVÁCI 13 min 43 s (Marie Plašilová, Jitka Melezínková, Zdenk Kunc, Jirka Maát, Milan Buval) 5/ VALAŠI 14 min 09 s (Martin Šebrle, Lucka Maátová, Jan Melezínek, Ondej Pecha, Jan Faltýsek) 6/ BLÁZNI 19 min 08 s (Dana Máátová st., Dana Maátová ml., Jirka Mrština ml., Tomáš Krisl, Veronika Berkyová) Veer se už pece jenom laviky trochu zaplnily a tak mla skupina Švagi, která zvesela vyhrávala až do 3 hodin do rána dostatek poslucha a taneník. ÍJEN Co v íjnu zimy pibude, v lednu jí opt ubude. ím déle vlaštovky u nás v íjnu prodlévají, tím déle pkné dny potrvají. Deštm-li se konec íjna rozvodní, znamená, že píští rok se zúrodní. Když v íjnu listí dlouho nepadá, tuhá zima se pikrádá. Po teplém záí zle se íjen tváí. Je-li íjen dlouho zelený, bude leden pkn studený. LISTOPAD V listopadu píliš mnoho snhu a vody, to známka píští neúrody. Má-li listopad déš a potom mrazy, osení se asto zkazí. Listopadové snžení neškodí vbec osení. Zaátkem-li listopadu snží, mívá sníh pak výšku vží. Zveme Vás k návštv nov otevené prodejny nábytku v Lanškroun, v ulici Opletalova.p. 17 (bývalá jídelna Pakovky ). 10

11 Výlet klubu žen Farma Bolka Polívky Lou ení s létem MŠ Horní T eš ovec Skatepark Lou ení s létem 11

12 Spoleenská kronika Od poslední informace se v naší obci narodily tyto dti : 5.7. Marek Formánek 8.8. Antonín Hejkrlík Pavla Zapletalová Milé dti, víme, že jednou urit budete platnými obany naší obce. Pejeme Vám, abyste vyrstaly k radosti a spokojenosti svých rodi. Vám, milí rodie, dkujeme za cenný pínos pro naši spolenost a pejeme Vám samé hezké zážitky se svými dtmi. Manželství uzaveli tito novomanželé: slena Lucie Benešová a pan Jií Holub slena Šárka Chládková a pan Petr ernohorský Pejeme, Vám, vážení novomanželé, zdraví, vzájemnou toleranci a lásku do Vaší spolené cesty životem. Bhem msíce srpna, záí a íjna slaví svá významná životní jubilea tito naši spoluobané: Barcalová Marie Hluchý Rudolf Kubešová Jiina Motl Mojmír Šilar Ladislav Maátová Marie Tatzel Jaroslav Prouzová Ržena Švestková Jarmila Šilarová Gertruda 60 rok 60 rok 60 rok 65 rok 80 rok 80 rok 80 rok 82 rok 84 rok 87 rok Vážení spoluobané, pejeme Vám hodn zdraví, klidu a pohody, úsmv na tvái a ješt mnohá léta prožitá mezi námi. ******** V ervenci od nás odešel pan Zdenk Mikyska. est jeho památce. Obecní noviny vydává Obec Horní Tešovec 225; Lanškroun, IO pod. MK R E

Dtský karneval. Dtský den

Dtský karneval. Dtský den 1 Dtský karneval Dtský karneval Dtský karneval Dtský den Dtský den 2 Informace ze ZŠ Ve školním roce 2007/2008 ukonili docházku do naší školy žáci 5. roníku: Barbora Kubíková, Petr Šilar, Michal Marek,

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

íslo 9, roník 16, listopad 2010

íslo 9, roník 16, listopad 2010 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 29. 11. 2010 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 16, listopad 2010 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.11. 2010 Zastupitelstvo

Více

Besídka pro maminky. Výlet do Prahy. Budoucí prváci. Den Zem. Besídka pro maminky

Besídka pro maminky. Výlet do Prahy. Budoucí prváci. Den Zem. Besídka pro maminky 1 Besídka pro maminky Výlet do Prahy Budoucí prváci Den Zem Besídka pro maminky 2 Ekologická výchova v naší škole Letos již ponkolikáté probhl v základní škole projektový Den Zem. Draz byl položen zejména

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí.

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 Ohlédnutí: Vítání obánk Sportovní dtský den Svatovítská pou Sportovní aktuality!!"# - OZ schválilo zprávu auditora o výsledku pezkoumání hospodaení obce a

Více

Zpravodaj.36 prosinec 2011

Zpravodaj.36 prosinec 2011 Vážení spoluobané, Opt se blíží vánoní svátky a konec roku 2011. Nastává tedy i as bilancování, co se nám za ten uplynulý rok podailo a co jsme nezvládli podle svých pedstav. Doufám, že se vám podaí najít

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

Zápis. 7 z veejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 18. ervna 2003 ve 20 hodin v hostinci v Bystrém.

Zápis. 7 z veejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 18. ervna 2003 ve 20 hodin v hostinci v Bystrém. Milí tenái. Dostává se Vám do rukou ervnové íslo našeho zpravodaje, které opt nabralo trochu na objemu. V uplynulém msíci probhla celá ada hasiských soutží. Zprávy o jejich prbhu a výsledcích tvoí významnou

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Zpravodaj. 39 prosinec 2014

Zpravodaj. 39 prosinec 2014 Slovo úvodem Vážení spoluobané, v posledních prosincových dnech je zvykem zhodnotit uplynulých dvanáct msíc, tšit se z toho, co se podailo, nebo dát si pedsevzetí napravit to, co úspchem neskonilo. Jsem

Více

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Sobota 23. 9. 2006 19:00 22:00 Úast: Souek Petr, Ing. Konená Jana, Ing. Majer Petr Ilenková Radana Omluven: Novák Filip Hosté: Výkonný výbor

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme.

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. za. komentá poznámky Po 7.1. 17.00 Výtvarný kroužek Út 8.1. 17.00 Dm U Jonáše

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen (p.. 55) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2009 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Lukáš Hlávka 2003 2/2003

Lukáš Hlávka 2003 2/2003 Lukáš Hlávka 2003 2/2003 Historie eských Hemanic II. ást Vítek ze Švábenic V roce 1295 zemský maršál, 1303 sudí, 1307 kanovník cúdy olomoucké a 1308 správce a hejtman zemský. / nap. mír ve Znojm mezi vévodou

Více

ROK 2007. Úvod. Statistika obce. Události v obci

ROK 2007. Úvod. Statistika obce. Události v obci ROK 2007 Úvod Poasí. To pekvapilo nejvíce. Tak jako byla zima 2005-2006 extrémní množstvím snhu, tak byla zima 2007 extrémní na teploty. Vyznaovala se velkými výkyvy poasí, minimem srážek a vysokými teplotami.

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Botas Vysoina cup 2006

Botas Vysoina cup 2006 Vítáme Vás na trnáctém roníku vícedenních závod Botas Vysoina Cup 2006. Letošní Botas je situován opt do typicky vysoinského terénu. Doufáme, že si všichni pijdete na své a budete spokojeni. Poadatelé

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002 Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100 Výroní zpráva 2001/2002 Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová,Kostelní

Více

Termíny jednání Zastupitelstva msta Vimperk v roce 2005 ( vždy od 15 hodin v Mstském kulturním stedisku Vimperk)

Termíny jednání Zastupitelstva msta Vimperk v roce 2005 ( vždy od 15 hodin v Mstském kulturním stedisku Vimperk) Elektronická komunikace Od 1.1.2005 lze využívat elektronickou komunikaci ve veejné správ na našem úad na E-Mailové adrese mu-vimperk@vi.bohem-net.cz. Nový správní ád ukládá obcím povinnost pijímat elektronická

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

Po soutžní pehlídce následoval mimoádn pkný útok hasi z Jeišna, kteí pijeli v nádherných replikách dobových hasiských uniforem

Po soutžní pehlídce následoval mimoádn pkný útok hasi z Jeišna, kteí pijeli v nádherných replikách dobových hasiských uniforem Kalendání rok 2007, šestnáctý od znovuosamostatnní Vísky, pedstavoval v její novodobé porevoluní historii jeden z nejvýraznjších rok vbec. Krom mnoha dležitých jiných poin ho charakterizovalo pedevším

Více

ROK 1964. Volby. Do ONV Vsetín jako poslanec Bohumil Zika, vedoucí ozdravovny Nový život.

ROK 1964. Volby. Do ONV Vsetín jako poslanec Bohumil Zika, vedoucí ozdravovny Nový život. ROK 1964 Volby Nejvtší události letošního roku byly volby do národních výbor a do Národního shromáždní. Naše obec byla rozdlena na 31 volebních obvod v nichž jako poslanci MNV byli voleni tito obané :

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Zápis. 2 z veejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 16. února 2005 v 19 hodin v kancelái OÚ.

Zápis. 2 z veejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 16. února 2005 v 19 hodin v kancelái OÚ. Milí tenái, bezen za kamna vlezem, duben ješt tam budem íká jedno lidové poekadlo. Zdá se, že toto poekladlo v letošním roce najde svého naplnní. Alespo tomu nasvduje množství snhu, jež zavalilo i naši

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Volím správnou kariéru CZ.1.07/1.1.22/02.0023 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Volím správnou kariéru Volím

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:00 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing. David Plešinger,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999 O místních záležitostech veejného poádku Mstské zastupitelstvo v Luhaovicích schválilo dne 9. 6.1999 v souladu s ustanovením 14, odst. 1, písm. i), 16, odst.

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

III. Z historie eské menšinové školy

III. Z historie eské menšinové školy III. Z historie eské menšinové školy "Prvé zprávy o státním pevrat pronikly do msta až 29. íjna 1918. Zdejší nmecké obyvatelstvo jej neoekávalo, a bylo proto prvý as zaraženo. Asi bhem týdne pihlásil se

Více

!!"#$ %&'(: )('*+,',%---)('*%

!!#$ %&'(: )('*+,',%---)('*% - Starosta obce informoval o píprav slavnostního odhalení pamtní desky na rodném dom vojenskému letci Otakaru Janjovi dne 16.8.2008. -ZO povilo starostu obce, aby informoval pana Zdeka Šlahnka, bytem Rudimov

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. 2011

Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. 2011 Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí Mgr. Nina Nováková. p. Josef Dašek Program

Více

POL. ÚZ POSKYTNUTO ERPÁNO

POL. ÚZ POSKYTNUTO ERPÁNO Závrený úet Návrh závreného útu obce HRDLÍV za rok 2012 /zpracovaný na základ 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní pozdjších pedpis/ Údaje o obci: Adresa: Obec Hrdlív,

Více

V. Škola v letech 1960 až 1978

V. Škola v letech 1960 až 1978 V. Škola v letech 1960 až 1978 Školská reforma z roku 1953 nesplnila oekávání. V druhé polovin padesátých let se proto zaalo vážn uvažovat o obsahové a organizaní pestavb celého školství. První etapa pestavby

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

DUBEN 2009. Cena 6,- K INFORMACE OBECNÍHO ÚADU

DUBEN 2009. Cena 6,- K INFORMACE OBECNÍHO ÚADU DUBEN 2009 Cena 6,- K Z obsahu : - Informace OÚ - Obecní muzeum v Tršicích - Varování ped vypalováním trávy - Základní škola Tršice - Amerití studenti v Tršicích - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali

Více

OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA

OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA POØÍÈSKÝ ZPRAVODAJ OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA ÈÍSLO 3 ROÈNÍK XXI. ZÁØÍ 2015 MAGICKÁ ESA Obec a kulturní komise Poøíèí u Litomyšle srdeènì zvou na zájezd do Divadla kouzel Pavla

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 42. říjen 2013. Říjen

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 42. říjen 2013. Říjen Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 42. říjen 2013 Zámecké listy Říjen je desátým měsícem roku podle Gregoriánského kalendáře a má 31 dní. Jeho české jméno je odvozeno od jelení

Více

P R O T O K O L O P RBHU. Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století

P R O T O K O L O P RBHU. Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století P R O T O K O L O P RBHU Jednokolové anonymní architektonické soutže pro vysokoškolské studenty obor architektura a pozemní stavby Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století 1. USTAVUJÍCÍ

Více

VÁNONÍ ZPRAVODAJ OBCE NOVÉ SEDLICE. 17. prosince 2010. Pátelské slovo nic nestojí, a peci je to ten nejkrásnjší ze všech dárk. D.

VÁNONÍ ZPRAVODAJ OBCE NOVÉ SEDLICE. 17. prosince 2010. Pátelské slovo nic nestojí, a peci je to ten nejkrásnjší ze všech dárk. D. VÁNONÍ ZPRAVODAJ OBCE NOVÉ SEDLICE 17 prosince 2010 Pátelské slovo nic nestojí, a peci je to ten nejkrásnjší ze všech dárk D Du Maurier 1 Vánoce, vánoce picházejí Vánoce, Vánoce picházejí, zpívejme pátelé,

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Pítomni: Hosté: Omluveni: Jan Pecina, Martin Musil, Ing. Petr Stank, Ing. Miloš Šabata, Antonín Pešek, Jaroslava Hanzalová,

Více

OD PÍSMA K LITERATUE

OD PÍSMA K LITERATUE OD PÍSMA K LITERATUE (PÍSEMNICTVÍ SLOVESNOST LITERATURA) 37. roník filatelistické olympiády pro školní rok 2009/2010 Když lovk zaal mluvit, získal tím základní prostedek pro komunikaci s ostatními. Jenomže

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

E F R A ELECTRIC TRACK 1 : 10 BRANDÝS NAD LABEM 26.-28. LISTOPADU 2004

E F R A ELECTRIC TRACK 1 : 10 BRANDÝS NAD LABEM 26.-28. LISTOPADU 2004 E F R A ELECTRIC TRACK 1 : 10 BRANDÝS NAD LABEM 26.-28. LISTOPADU 2004 Jubilejní, tetí setkání evropských a eských jezdc se konalo opt ve Sportovním centru v Brandýse nad Labem. Toto setkání by však nebylo

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 A. Údaje o zaízení,

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ervenec 2008 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vážení spoluobané, úvodem mi dovolte, abych vás seznámil

Více

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009 Statut Soutžního ádu LRU - pívla Soutžní ád vychází a navazuje na Statut sportovní innosti RS a na Organizaní pokyny pro poádání závod. I. Soutžní ád je souhrn ustanovení, kterými se upravuje poádání soutží

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Ústav pro bezpený sex po ticítce Dopravní podnik Ticítka v život i na silnici, a. s.

Ústav pro bezpený sex po ticítce Dopravní podnik Ticítka v život i na silnici, a. s. Ústav pro bezpený sex po ticítce Dopravní podnik Ticítka v život i na silnici, a. s. Agentura za snahu za zachování zavedených zájm ve ticeti Ministerstvo ticetileté války Nadace pro ticetileté veterány

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

Obsah: 1. Úvod 2. Sport pro všechny 3. Výbor TJ a seznam cvi itel 4. HAFA 5. Nohejbal 6. Volejbal 7. Házená 8. Streetball 9. Cyklistika - Šlapeto

Obsah: 1. Úvod 2. Sport pro všechny 3. Výbor TJ a seznam cvi itel 4. HAFA 5. Nohejbal 6. Volejbal 7. Házená 8. Streetball 9. Cyklistika - Šlapeto Obsah: 1. Úvod 2 2. Sport pro všechny 4 3. Výbor TJ a seznam cviitel 5 4. HAFA 6 5. Nohejbal 7 6. Volejbal 9 7. Házená 10 8. Streetball 10 9. Cyklistika - Šlapeto 12 10. Havlovice 1582 12 11. Brännball

Více

Josefovskou zábavu. v pátek 3. 4. 2009 od 20.00 hod. DUBEN 2009 RONÍK XV ÍSLO 4 5,- ZMNA OTEVÍRACÍ DOBY TURISTICKÉHO. Klub staromstských motorká Vás

Josefovskou zábavu. v pátek 3. 4. 2009 od 20.00 hod. DUBEN 2009 RONÍK XV ÍSLO 4 5,- ZMNA OTEVÍRACÍ DOBY TURISTICKÉHO. Klub staromstských motorká Vás ZPRAVODAJ STARÉHO MSTA POD SNŽNÍKEM. DUBEN 2009 RONÍK XV ÍSLO 4 5,- ZMNA OTEVÍRACÍ DOBY TURISTICKÉHO INFORMANÍHO CENTRA VE STARÉM MST! Oznamujeme obanm, že se mní provozní doba Turistického informaního

Více

TOM-MY íslo 1 Leden 2005 Nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory

TOM-MY íslo 1 Leden 2005 Nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory TOM-MY íslo 1 Leden 2005 Nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory Pro nový zpravodaj? Již adu let vydává Rada mládeže KT a nyní Moravskoslezská krajská rada A-TOM zpravodaj Slezský tomík, který informuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Auto#i fotografií Foto: Jarmila Krupi"ková

Auto#i fotografií Foto: Jarmila Krupiková Tento sborník vznikl propojením fotografií a literárních prací žák! Masarykovy základní školy v Nezamyslicích. Žáci 7. ro"níku v rámci volitelného p#edm$tu informatika zachytili hledá"kem fotoaparátu podzimní

Více

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce.

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce. Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 Nikdo neví, kam se jede Cyklistický jídelníèek

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011 Poadatel: PS SMR, Alberta Kuery 8/1199, 700 30 Ostrava-Jih; I: 44941234 vedoucí PS SMR: Ing. Robert Kimer 603 154 273 robert.kicmer@post.cz hospodá PS SMR: Ing. Roman Procházka 777 823 041 servus.bambus@seznam.cz

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Sobota 11. 3. 2006 18:30 02:00 Úast: Souek Petr, Ing. Konená Jana, Ing. Majer Petr Ilenková Radana Musil Jaroslav (18:30 22:00) Omluven:

Více

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené KO N Z E R VATO Ř J A N A D E Y L A A S T Ř E D N Í Š KO L A P RO Z R A KOV Ě P O S T I Ž E N É V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 2 2 0 1 3 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené Výroční

Více

ESKÝ HUDEBNÍ TÁBOR MLÁDEŽE HORNÍ JELENÍ 2016

ESKÝ HUDEBNÍ TÁBOR MLÁDEŽE HORNÍ JELENÍ 2016 ESKÝ HUDEBNÍ TÁBOR MLÁDEŽE HORNÍ JELENÍ 2016 Vážení rodie, milí studenti, dkujeme za váš zájem o eský hudební tábor mládeže (HTM) v Horním Jelení a blahopejeme vám k úasti v našem programu. Naším páním

Více

VÍM V DUCHA SVATÉHO SLOVO OTCE JOSEFA... Brati a sestry,

VÍM V DUCHA SVATÉHO SLOVO OTCE JOSEFA... Brati a sestry, V Lipníku n. Bevou 4. kvtna 2008 List farností: Lipník nad Bevou, Hlinsko, Týn nad Bevou Vit v Ducha Svatého znamená vyznávat, že Duch Svatý je tetí osoba Nejsvtjší Trojice, že vychází z Otce i Syna a

Více

eský hudební tábor mládeže obecn prospšná spolenost

eský hudební tábor mládeže obecn prospšná spolenost eský hudební tábor mládeže obecn prospšná spolenost Obsah OBSAH...2 POSLÁNÍ...3 SPRÁVNÍ RADA...3 DOZORÍ RADA...3 ÚVOD...4 FILOZOFIE SPOLENOSTI...5 ESKÝ HUDEBNÍ TÁBOR MLÁDEŽE - CZECH MUSIC CAMP FOR YOUTH...5

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 Pedkládá: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystice nad Úhlavou, píspvková organizace, Bystice n.úhlavou 44, 340 22 Nýrsko Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

Z á p i s. Omluveni: p. Miroslav Jurman, Ing. Vít Rada p. Petr Hynek odchod v 19:00 hod., p. Jaroslav Bucek odchod v 19:00 hod.

Z á p i s. Omluveni: p. Miroslav Jurman, Ing. Vít Rada p. Petr Hynek odchod v 19:00 hod., p. Jaroslav Bucek odchod v 19:00 hod. Z á p i s z 19. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí konaného dne 23.6.2010 od 17.00 hodin v malém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni: p. Miroslav

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU FENOMÉN ROZVEDENÁ ŽENA SAMOŽIVITELKA Vedoucí bakaláské práce: Mgr. Jana

Více

Lukáš Hlávka 2003 3/2003

Lukáš Hlávka 2003 3/2003 Lukáš Hlávka 2003 3/2003 Historie eských Hemanic III. ást Vítek ze Švábenic umírá pravdpodobn v r. 1314, protože jeho syn Jan 25. 1. 1315 svého otce mrtvého již pipomíná. Jan je pak dle svého pání vedle

Více

DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháova 2968 544 01 Dvr Králové n.l. IO: 194964 Tel.: 499 391 891-3.ú.: KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dd.dvurkralove,mki.cz VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ

Více

KRONIKA MSTA ÚVALY STEDO

KRONIKA MSTA ÚVALY STEDO KRONIKA MSTA ÚVALY STEDO EDOESKÝ ESKÝ KRAJ Od 1. ledna do 31. prosince 2008 Razítko msta a podpis starosty Podpis kronikáe Kronikáský záznam za rok 2008 obsahuje 83 strany, slovy: osmdesátti strany, od..

Více

E L Z A K s r. o. nabízí tyto odborné služby:

E L Z A K s r. o. nabízí tyto odborné služby: Vážení spoluobèané, tak nám rok opìt ubìhl jako voda a blíží se období prázdnin a dovolených. Dìti postupnì vylepšují své výsledky ve škole, uèitelé se tìší na zasloužené volno. Mnoho našich mladých úspìšnì

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE

PROGRAM OBNOVY VESNICE Obec Ohrazenice Ohrazenice p. 81 511 01 Turnov Tel. 481 321885 IO 00275956 DI CZ 00275956 PROGRAM OBNOVY VESNICE Obec : Ohrazenice Katastrální území : Ohrazenice u Turnova Poet obyvatel : 1076 Obsah :

Více

Termíny dalších akcí v roce 2002

Termíny dalších akcí v roce 2002 SLEZSKÝ 32 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Turistické závody v roce 2002 Základní kola TZ 13. 4. 2002 Turistický závod II. stupn Bílovec (krajský pohár) 20. 4. 2002 Turistický

Více