! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " ""

Transkript

1 ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

2 PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období zlomové, protože se bude rozhodovat o jejich pijetí na stední školy. Pro osmáky je to zase období, kdy se snaží nachytat co nejlepší známky, protože vysvdení z osmé tídy se také píše na pihlášky na stední školy. A má pro vás toto období význam jakýkoliv, doufám, že si najdete as peíst si další, letos tetí íslo Realisty. Dále bych chtl pipomenout naši ovou adresu Na závr chci všem deváákm popát pevné nervy u píjímaek a všem ostatním dobré potení u Realisty Lukáš Vít, šéfredaktor INFOCENTRUM Dne 13. prosince 2007 probhlo na naší škole slavnostní otevení Infocentra. Této události se zúastnili: Mgr. Jií Spilka, historicky první editel naší školy, který zde editeloval v letech , Mgr. Jií Doutná, souasný editel naší školy, Mgr. Dagmar Vlková, zástupkyn editele, Mgr. Helena Fuíková, pedsedkyn školské rady, MUDr. Lenka Venzarová, zdravotní radová, Jaroslava Šimonová, vedoucí odboru školství, Pavel Frydrych, zástupce starosty, Tomáš Svoboda, pracovník školy, Iveta Drahošová, pedsedkyn hlavního výboru SRPŠ, Kateina Demartini za sdružení SRPŠ a zástupci všech tíd. Slavnostní otevení zaalo v 9 hod., kdy zarecitovala Dominika Hornáková z 9.B báse od Jaroslava Seiferta a pednesla ukázku z díla Karla apka. Pak si vzal slovo editel Mgr. Jií Doutná a pronesl e, ve které mimo jiné seznámil pítomné s vybavením infocentra. Na závr se mohli všichni pesvdit o vybavení infocentra na vlastní oi. Naleznete v nm nepeberné množství knih (poezie, beletrie, encyklopedie,uebnice), CD, DVD, osobní poítae s pístupem na internet, scanner a tiskárnu atd. Infocentrum je oteveno ve všední dny v odpoledních hodinách. Po domluv s vedením školy se zde mohou konat 1

3 i obyejné vyuovací hodiny. Popejme spolen informanímu centru mnoho návštvník, kteí se budou v jeho píjemném prostedí cítit dobe. Lukáš Vít, šéfredaktor HUSITSKÉ VYSTOUPENÍ Dne 9. ledna 2008 se uskutenilo na Základní škole Hornomcholupská vystoupení skupiny Pernštejni. Pedvádli taktiky v boji a husitské zbran, nap. emdih, palcát, okovaný cep, sudlice, kopí s hákem, šídlo, kropá, me, válená sekera, halapartna, kuše, prak, houfnice, bombarda, tarasnice, hákovnice, píšala, husitský válený vz. Pedstavení pedvádl husita a rytí. Byli vybráni chlapci a dvata z rzných tíd, aby nám ukázali repliku husitských válek. Pedstavení trvalo jednu hodinu, bylo zábavné, ale i pouné a vtšina dtí se bavila. Paní uitelky obas nkoho napomenuly, ale vše probíhalo bez problému. Na závr pedstavení pedvádli boj a vždy vyhrál husita. Vystoupení probíhalo v malé tlocvin. Na pedstavení byli žáci ze 4., 5., 7. a 8. tíd. Pro osvžení trocha historie: Symbolem husit byl kalich neboli pohár na víno. Husité oste vystupovali proti prodeji odpustk. Odpustky jsou lísteky, které odpouštly všechny híchy, které lovk spáchal. Odpustky nebyly ale levné a mohl si je dovolit jen bohatý lovk. Husitské válenictví znamenalo zvrat ve stedovkém vojenském umní. Ondra Cabaj, Vašek Blahník ROZHOVOR S PANÍ UITELKOU JANOU ZELINGEROVOU Jste na naší škole pl roku, jak se Vám tu líbí? - Líbí moc, ekla bych, že ješt víc než Vám. V em Vás žáci nejvíce zlobí? - Já jsem veskrze tolerantní. Pokud mne však nkdo opravdu rozílí, tak pak vtšinou lituje. Nejvíce mne dokáže rozzlobit absence respektu a absolutní nezájem o danou vc v mém pípad je to anglitina, ale zase na druhou stranu si pokaždé musím pipomenout, že každý je svého štstí strjce a pokud se prost nkdo chce chovat jako bambula, škodí jedin sám sob. 2

4 Uila jste anglitinu ped naší školou? - Ped školou jsem zatím ješt neuila, zatím jsem mla tu est uit ve škole, ale kdo ví, až vysvitne slunko, tak to možná prubnu i ped školou. Mžeme se zeptat, jaké máte koníky mimo školu? - Tak zeptat se rozhodn mžete. Již 15 let chodím zpívat. Následn je to samostudium cizích jazyk, zejména pak jejich praktikování. A v neposlední ad takové ty klasiky, jako je etba, hudba, cestování a sport. Bylo zamstnání ve školství Vaším cílem? - Vlastn jsem k tomu vždycky smovala. Sice oklikou, ale nakonec jsem svého cíle dosáhla. Šly Vám pedmty na základní škole? - Ale, tak ano. Sice je to otázka spíše pro mé uitele než pro m, ale co vím, tak jsem nikdy žádné vtší problémy nemla. Každý máme hlavu na nco a já jsem vždy byla spíše humanitní typ. Pak m také hodn bavilo umní. No, dá se íci, že všechno, co bylo na hony vzdáleno od všech ísel, kalkulaek a výpoetních tabulek, bylo fajn. Na jakém stupni uíte? - Na obou stupních. V jakých tídách uíte? V letošním roce se anglitina zaala vyuovat už ve druhých tídách. Takže já uím v rozptí od 2. do 7. tídy. Karim Kelifa,Daniel Zeman KOUZELNÁ ROMANCE Krásná Giselle si žije jako v pohádce...doslova. Má všechno, co má dokonalá princezna mít - je pvabná, má dobré srdce, krásn zpívá a má neobyejnou schopnost hovoit se zvíaty - všechno, co se dá oekávat v její íši zvané Andalasie, která je tak trochu animovaná. Její pání potkat krásného prince, o kterém sní, se kterým by sdílela polibek z isté lásky, se vyplní, když se objeví princ 3

5 Edward, kterého pilákal její líbezný soprán. Druhého dne ji cestou k oltái s Edwardem oaruje (doslova) královna Narissa, která se nezastaví ped niím, jen aby jí zabránila v usednutí na trn. Giselle je vykázána do svta, který se liší od jejího pohádkového království tolik, jak jen to je možné... už není animovanou postavou v pestrobarevném svt, ale je z ní naprosto skutená žena, která se ocitne na tom nejmén kouzelném míst ze všech, na souasném Manhattanu. Tady se spátelí s velmi realistickým rozvodovým právníkem Robertem a s jeho mladou dcerou Morgan. Když se v New Yorku objeví taktéž skutený princ Edward se svým sluhou Nathanielem a Giselliným nejlepším pítelem Pipem, je svdkem stetu dvou svt a je nucena pemýšlet o tom, zda její pedstava lásky, završené klasickým šastn až do smrti, mže v našem svt vbec obstát. Píbh o Kouzelné romanci se nám docela líbil, protože to byla na jednu stranu pohádka a na druhou stranu film. Na tomto filmu byl celý 2. stupe v prosinci v Palace Cinema Hostiva... Veronika Bálková a Lenka Pechová OLYMPIÁDA Z ANGLITINY Žáci druhého stupn psali neznámkovanou písemku. Jeden až ti žáci s nejlepším výsledkem postoupili do prvního kola anglické olympiády. Soutžící šli do kabinetu anglitiny, kde o sob mli íct 10 vt v anglitin. Paní uitelky Jana Zelingerová, Klára Dvoáková a Václava Jacková se jich ptali nap. ješt na jejich koníky, narozeniny, mazlíky, bydlišt a kroužky. Pak si vylosovali íslo njakého obrázku a zaali jej popisovat. Z každé kategorie postoupil jeden žák: z 6. a 7.ro.- Petra Kloudová z 8. a 9.ro.- Lukáš Vít. V únoru se zúastní s paní uitelkou Dvoákovou meziškolního kola. Tam znovu o sob eknou pár vt a budou mluvit o tématech: koníky, domácí mazlíci, aktivity apod. Pokud postoupí, tak budou soutžit s vybranými žáky z celé republiky. Dana Pokorná a Bianca Kurzová 4

6 PRMR PRVNÍHO POLOLETÍ První pololetí je za námi a my Vám pinášíme výsledky, jak jsme dopadli. Tída Prmr Tída Prmr 1.A 1,00 6.A 1,54 2.A 1,15 7.A 1,58 2.B 1,09 7.B 2,03 3.A 1,30 8.A 1,62 4.A 1,44 8.B 1,87 4.B 1,43 9.A 1,47 5.A 1,31 9.B 1,78 5.B 1,60 Prmrný prospch 1.stupn je 1,29 Prmrný prospch 2.stupn je 1,69 Prmrný prospch školy je 1,49 Na 1. stupni je 169 žák a z nich má vyznamenání 132 (72 dívek a 60 chlapc) Na 2. stupni je 158 žák a z nich má vyznamenání 58 (30 dívek a 28 chlapc) Na škole je 327 žák a z nich má vyznamenání 190 (102 dívek a 88 chlapc) Prmrný prospch v pedmtech na 2. stupni: Pracovní innosti 1,07 Tlesná výchova 1,11 Hudební výchova 1,16 Výtvarná výchva 1,18 Rodinná výchova 1,35 Obanská výchova 1,74 Zempis 1,79 Pírodopis 1,81 Chemie 1,82 Francouzský jazyk 1,83 5

7 Nmecký jazyk 2,00 Anglický jazyk 2,09 Djepis 2,12 Fyzika 2,25 Matematika 2,30 eský jazyk 2,34 Nejlepší prospch v pedmtech: 6.A francouzský jazyk, fyzika 7.A eský jazyk, anglický jazyk, pírodopis, výtvarná výchova, tlesná výchova 8.A zempis, hudební výchova, výtvarná výchova 9.A anglický jazyk, djepis, obanská výchova, matematika, pírodopis, chemie, hudební výchova, rodinná výchova, pracovní innosti 9.B hudební výchova, pracovní innosti Jirka Mašek a Dan Miškovský ROZHOVOR S VERONIKOU KRÁLOVOU Veronika Králová je bývalá žákyn naší školy, která v loském školním roce navštvovala devátou tídu. Na jakou stední školu chodíš? Na pedagogické lyceum na Stední pedagogické škole Evropská v Dejvicích. Jak se ti tam líbí? Líbí se mi tady moc. Akorát bych nkteré pedmty vyadila, protože m nebaví. Když máme za sebou teba djepis, zempis a biologii, se spolužakou skoro usínáme. Ale jinak jsou profesoi i spolužáci ve vtšin pípad milí a i prostedí je píjemné, takže se mi tam líbí hodn. Chtla by ses vrátit zpt na základní školu? Mn se na základce líbilo, ráda na to vzpomínám. Ale vrátit bych se asi nechtla, myslím si, že je dobré prost jít dál a ne si jenom myslet, že te už bude všechno horší, že s posledním zvonním koní život. 6

8 Jaký spatuješ rozdíl mezi stední a základní školou? Urit se na stední škole vyžaduje vtší káze. Bylo nám i pedhazováno, že už nejsme na základní škole, tak a se podle toho laskav chováme. Taky je tu rozdíl v omlouvání hodin. Když nepineseš omluvenku v urené dob, máš hned neomluvenou hodinu a nikoho to nezajímá. Není to jako na základce, kdy mžeš omluvenku pinést pozdji. Co se týe uiva, ani mi nepijde, že by se to nedalo zvládnout a že by to bylo výrazn náronjší. Jak s odstupem hodnotíš svj pobyt na naší škole? Na základní škole jsem prožila nádherných devt rok, na které opravdu ráda vzpomínám. Ledacos jsem se nauila a rozvinula tady rzné zájmy. Co bys vzkázala žákm naší školy, zvlášt devá ákm, které eká pechod na stední školu? Vzkázala bych jim, že jestli se pechodu na stední školu obávají, tak a se nebojí, protože není eho. Jestli si myslí, že se teba nebudou moct odpoutat od své tídy, není to pravda. Na stední škole poznají nové lidi, nové kamarády a ani profesoi nejsou nijak nepátelští, takže se to urit dá zvládnout. Také bych jim vzkázala, aby si užili poslední dny na základní škole, aby získali co nejvíc hezkých zážitk, na které budou moct vzpomínat. Lukáš Vít, šéfredaktor POKUSY ZAJÍMAV V úterý 29. ledna pijel do školy pan Ržika, aby nám ekl pár vcí o magnetismu naší Zem a své vyprávní doložil nkolika zajímavými pokusy. Vše se konalo ve 4. tíd. Tak napíklad jsme se dozvdli, že zemský magnetismus vzniká pomocí žhavého a tekutého zemského jádra a také, že když rozplíme tyový magnet, hned si ob ásti vytvoí své vlastní nové póly. Dlali jsme pokusy se zmagnetizovanou jehlou, která nám vždy ukáže sever, a vyzkoušeli jsme si, že když ji opatrn položíme na hladinu slané vody, nepotopí se. A jestlipak víte, že kompas vymysleli íané? A tak dkujeme panu Ržikovi, protože jsme zase o malinko chytejší. Jakub Demartini a Michael Drahoš 7

Lyžaský kurz v Orlických horách

Lyžaský kurz v Orlických horách asopis žák ZŠ Demlova Duben 2004 Lyžaský kurz v Orlických horách V sobotu 13. 3. žáci sedmých roník odjeli na týdenní kurz. Po tíhodinové, ale zábavné cest jsme se ubytovali v horské chat Alba, kterou

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více