ASTRONOMICKÉ PROCHÁZKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASTRONOMICKÉ PROCHÁZKY"

Transkript

1 ASTRONOMICKÉ PROCHÁZKY Petr Pudivítr, Astronomický ústav UK Prahou procházíme a obdivujeme její uliky a námstí, paláce a chrámy, Vltavu s jejími mosty, panoráma Hradan a Malé Strany... Takka na každém kroku se nám vybavují jména nejen architekt a stavitel, ale i vdc všech obor, kteí psobili v Praze - stedisku vzdlanosti. 1 V nkterých djinných epochách byla Praha skuteným centrem vzdlanosti, a významná je z tohoto pohledu i astronomie. S astronomickými památkami se v Praze setkáváme na každém kroku. Jednou z nich (kterou vzhledem k odlehlosti od naší cesty nenavštívíme) je i sousoší Tychona Brahe a Johanna Keplera z obrázku, které stojí na Pohoelci v blízkosti bývalého Curtiova domu, který práv Tycho pebudovával na observato a v nmž spolen s rodinou svého asistenta Keplera poslední rok svého života bydlel. Poznámka první: Tycho Brahe se narodil 14. prosince V roce 1572 popsal novu v souhvzdí Kasiopeja a v roce 1576 zaal budovat na ostrov Hven (Dánsko) moderní astronomickou observato Uraniborg. Psobil i na dvoe císae Rudolfa II., zde v Praze se snažil vystavt také astronomickou observato. Provádl pomrn pesná mení poloh planet a komet, která poté posloužila Johannu Keplerovi jako podklad k výpotm planetárních drah. Vypracoval koncepci planetární soustavy, která již pipouštla pohyb planet kolem Slunce. Zemel 21. íjna Poznámka druhá: Johannes Kepler se narodil 27. prosince 1571 v Nmecku. Byl nejen zdatným astronomem a fyzikem, ale samozejm i matematikem a filozofem. Psobil nejen v Praze, ale pedtím i v Tübingenu a v Grazu. Vyvrátil myšlenku o kruhových drahách planet. Matematicky zformuloval své ti zákony, podle kterých se podle nho pohybují planety. Jedná se o následující zákony: Dráha planety je elipsa, v jejímž ohnisku se nachází Slunce. Plochy opsané prvodiem planety (spojnicí planety a Slunce) za stejnou dobu jsou stejné. Proto se rychlost planety ve dráze zmenšuje, když se od Slunce vzdaluje. Dvojmoci obžných dob planet P jsou v témže pomru jako trojmoci velkých poloos (stedních vzdáleností) a. Jestliže jsou obžné doby v rocích a stední vzdálenosti v astronomických jednotkách, potom lze psát, že hmotnost centrálního tlesa v hmotnostech Slunce je rovna 3 a M = 2 P Zákony jsou popisné a neodpovídají na otázku Pro?. Na to našel odpovd Isaak Newton, který z Keplerových zákon odvodil gravitaní zákon. Kepler zemel 15. listopadu Postupn budeme sledovat po naší cest historii astronomie v Praze. Jelikož je však historie astronomická vtší a obsáhlejší než si stihneme íci, odkazuji v závru práce na knihy, které si zájemce mže peíst, zajímá-li ho více. 1 Z. Horský a kol.: PRAHA v historii fyziky. JMF, 1992

2 PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MSTA PRAHY Nejprve navštívíme Planetárium hlavního msta Prahy. Jelikož se nachází trochu stranou ostatního dní, je nejlépe skonit s ním co nejdíve. V tomto ústavu navštívíme pednášku, která nás provede prbhem vývoje astronomie od raných dob po Hubblv kosmický dalekohled (podívejte se na konec textu). Co nám však v této budov nikdo nepoví, to je historie vzniku této instituce. Budova se nachází na okraji Královské obory, v sousedství Výstavišt. Stojí zde od roku Jedná se vlastn o kruhovou budovu s velkou zelenou kopulí, na jejímž vrcholu záí zlatý glóbus Zem - symbol kosmické éry lidstva. Kopule je masivní, betonová. Nikdy se neoteve jako kopule na hvzdárn. Planetárium totiž nebylo postaveno pro hvzdáe. Je to vesmírné divadlo, kino i uebna dohromady. Je vybaveno nejmodernjší audiovizuální technikou, aby mohlo plnit své poslání: popularizovat srozumiteln nejnovjší poznatky o vesmíru a o planet Zemi. O vybudování Zeissova planetária se uvažovalo již ped druhou svtovou válkou, ale teprve poátkem padesátých let nabyly plány konkrétních podob. Projekt budovy vypracoval v roce 1953 profesor J. Fragner, a v témže roce dodaly Zeissovy závody z NDR aparaturu v hodnot 4,5 miliónu korun. Stavba byla dokonena v roce 1960 a dne 20. listopadu 1960 se slavnostn otevelo veejnosti. Poznámka tetí: Carl Zeiss (11. záí 1816 až 2. prosince 1888) byl mechanik a podnikatel. Za svého psobení na univerzit v Jen založil v roce 1846 dílnu pro jemnou mechaniku, kde vyrábl zejména mikroskopy. Od roku 1867 spolupracoval s E. K. Abbem (nmeckým fyzikem, který se zabýval zejména teorií optických pístroj a definoval jejich rozlišovací schopnost). V roce 1882 založil jako dceinnou spolenost sklárnu Jenaer Glaswerk (v souasnosti s názvem Glaswerke Schott), která se stala nejvýznamnjším výrobcem skla pro technické a vdecké úely. Pro umístní budovy byl samozejm brán v úvahu i Petín, kde se nabízelo propojení s hvzdárnou. Z urbanistických dvod bylo rozhodnuto o nynjším umístní. Ve Velkém sále pod kopulí planetária usedne divák do kesla elem ke složité aparatue stojící uprosted sálu. Když se potom stmívá a nad hlavou se zanou objevovat hvzdy, lovk se jakoby ocitne pod širým nebem. Veškeré další astronomické úkazy jsou stejn realistické jako ve skutenosti, navíc lze ukázat jevy ne tak asté, jako napíklad zatmní Slunce. Projekní planetárium vynalezl profesor doktor W. Bauersfeld a prototyp byl postaven firmou Carl Zeiss Jena v letech Princip spoívá v tom, že jsou hvzdy a další kosmická tlesa promítnuty mnoha projektory ze stedu kruhového sálu na polokruhovou promítací plochu. V dokonale zatemnném sále potom není viditelné, zda jde o projekní plochu i skutené nebe. Planetárium promítá pes 9000 hvzd severní a jižní oblohy pomocí 32 projektor, umístných ve dvou velkých koulích na koncích inkovitého tlesa pístroje. Ve stední ásti jsou pohyblivé projektory Slunce, Msíce a planet. Celý pístroj má hmotnost asi dv tuny a obsahuje pes 100 projektor. Další desítky projektor jsou umístny v prostoru ovládacího stolu, v promítací kabin a kolem obvodu sálu. Uprosted sálu jsou monitory uzaveného televizního okruhu, napojeného na televizní kamery a video. Na spodním okraji kopule se nachází panorama Prahy, dílo profesora J. Fragnera. Promítací kopule je složena z perforovaných hliníkových plech, má prmr 23,5 metru a je vysoká 15 metr. Strana 2

3 Ve foyer planetária probíhají stálé expozice. Pozoruhodným exponátem je Foucaultovo kyvadlo, demonstrující názorn rotaci Zem. V suterénu budovy se nachází i promítací sál pro asi 240 divák. 2 Jako malou poznámku na okraj je teba íci, že se studenti musejí v planetáriu pimen chovat. V prostorách planetária je zakázáno konzumovat nápoje a jídlo, je písn zakázáno kouit, a dokonce používat mobilní telefony. Ped vstupem do planetária tedy musíte mobilní telefony vypnout. Opakuji: vypnout!!! Dále je bezpodmínen nutné, abyste si odložili vci v šatn, pípadná zavazadla také. A malé upozornní na závr: za veškeré chování naší skupiny v planetáriu jsem zodpovdný já. Z NÁMSTÍ REPUBLIKY NA PETÍN NEBO NAOPAK Další program je vícemén velice nabitý. Naším úkolem je dostat se na pednášku Praha astronomická, kterou pro nás pipravili pracovníci Štefánikovy hvzdárny na Petín. Ale to by bylo moc jednoduché, jen se na místo pesunout. Proto se vydáváme historickou ástí Prahy, a to z Námstí Republiky pes Staromstské námstí a Karlv most. Na této trase se totiž nacházejí ta nejzajímavjší místa astronomické historie Prahy. Hrob Tychona Brahe v Týnském chrámu Týnský chrám je jednou z dominant Prahy, která je velice dobe vidt ze Staromstského námstí. Nepjdeme se podívat na hrob, ale urit je zajímavé si íci, co se dlo ke konci života tohoto význaného astronoma: Za mimoádn šastnou okolnost ve vývoji astronomie je teba považovat to, že došlo k pražské spolupráci Tychona Brahe a Johanna Keplera. Setkali se tak dva nejvtší astronomové tehdejší doby, nejlepší pozorovatel a nejlepší teoretik (zkuste si tipnout kdo je kdo). Ale spolupráce nemla zpoátku šastný prbh. Kepler byl pesvden, že jakmile získá pístup k Tychonovu mnohaletému pozorovacímu materiálu (picestoval do Prahy v roce 1600), vyeší snadno a rychle všechny problémy planetárních pohyb. Brahe však svou práci zamoval pouze na zdokonalování své geocentrické soustavy a nebyl nijak naklonn pedat Keplerovi výsledky své práce. Poítal s Keplerem pouze jako s jedním pomocníkem své observatoe. Pesto si byl samozejm vdom jeho nadání a svoval mu obtížnjší úkoly. Keplerovi bylo pidleno pozorování planety Mars. Mars ml ze všech tehdy známých planet - krom tžko pozorovatelného Merkuru - nejvtší výstednost, a proto se skutené pohyby nejvíce lišily od teoretických propot podle Ptolemaiovy a Koperníkovy soustavy. Brahe v tom vidl skutený klí poznání pohybu planet. Studiem pohybu Marsu se Kepler zabýval dále i po Tychonov smrti. Na poátku práce prý snad uzavel sázku, že s pomocí Tychonova pozorovacího materiálu do týdne vyeší všechny záhady pohybu planet.práce se však protáhla na nkolik let. Je poteba ješt íci, že se Brahovi bohužel nepodailo Prahu vybavit hvzdárnu, která by byla taková jako v Uraniborgu (avšak jako poznámku je teba íci, že ani v Uraniborgu se mu práce nepodailo dokonit, nebo zapoaly neshody s Kristiánem IV., nástupcem Friedricha II.). Observato mla být nejprve na zámku v Nových Benátkách nad Jizerou, pozdji se plány zamily na Hradany v Praze. Bohužel, a se pracovat zapoalo, vše zmaila náhlá smrt Tychonova na podzim O. Hlad a kol.: Astronomické zajímavosti Prahy. Pressfoto, Strana 3

4 Poledník Astronomové v Praze urovali pražský as (Tempus Pragense) podle poledníku procházejícího vží observatoe v Klementinu. Od doby kolem roku 1740 byla jako poledník používána struna, natažená na podlaze a na protjší zdi k okénku s malým otvorem. Když stín struny rozdlil obraz Slunce na poloviny, bylo práv pražské poledne. Z vže zamával asistent bílým praporkem, a poté následoval výstel z dla. Tento zvyk trval až do dvacátých let minulého století. Poledník na Staromstském námstí je vyznaen v míst, kam padal v pražské poledne stín mariánského sloupu. Sloup zde byl postaven na oslavu konce ticetileté války. Lidé ho však pozdji spojovali s porážkou eských stav na Bílé hoe, a tak byl v roce 1918 zboen. Pražský orloj Povst vypráví, že staromstský orloj postavil mistr Hanuš, kterého potom pražští konšelé nechali oslepit, aby podobný vynález nepostavil v jiném mst. Hanuš pak prý oslepen orloj poškodil, takže dlouho nešel... Není to pravda. Historické dokumenty íkají, že orloj sestrojil hodináský mistr Mikuláš z Kadan, a to v roce Mistr Hanuš, známý i jako Jan Rže, pak orloj doplnil a zdokonalil v roce Hlavní ástí orloje je jeho astronomická sféra. Je dokladem vysoké úrovn znalostí autora, kterým snad byl Jan Šindel, mistr univerzity pražské. K astronomické sfée pidal Jan Rže kalendání ciferník, zdokonalil hodinový stroj a pidal snad i nkteré figurky. Apoštolové potom pibyli nkdy v 17. století. Jejich dnešní podoba je dílem sochae Votcha Suchardy. Celkový souasný vzhled orloje je tedy výsledkem staletého vývoje. Podstatné ásti (hodinový stroj a funkce astronomické sféry) jsou pvodní. Poznámka tvrtá nejdelší - Jak je to s tím orlojem? Z orloje mžeme odeíst, kolik je hodin stedoevropského asu, kolik staroeského asu, kolik je hodin nestejných, babylónských nebo též temporálních a kolik je hodin asu hvzdného. Mžeme zjistit, v jakém znamení hvzdné oblohy se nachází Slunce, v kolik hodin toho dne vycházelo a v kolik zapadne, které znamení práv vychází, které kulminuje a které zapadá. Dozvíme se, která je roní doba, jak je daleko do slunovratu nebo rovnodennosti. Poznáme znamení, v nmž se nachází Msíc, v jaké je tvrti, jak je daleko do úplku nebo nového msíce, v kolik hodin Msíc vychází a v kolik zapadá. Orloj nám poví i o tom, který je práv msíc, kolikátého je a který je den v týdnu. To všechno mžeme z orloje poznat. Hlavní a nejzajímavjší ástí orloje je jeho nejstarší ást, a tou je astronomický ciferník (viz obrázek). Ciferník je konstruován jako astroláb, avšak sted geografické projekce je v tomto pípad položen do severního pólu nebeské sféry. V takovém uspoádání je obratník Raka zobrazen na desce vnjší kružnicí a Slunce podél ní opisuje nejvyšší a nejdelší oblouk. Pražský obzor je oznaen rozhraním mezi modrým a erveným polem; na levé stran pedchází modrému dni svítání (AURORA), na pravé stran následuje po dni ervený soumrak (CREPUSCULUM). Tmavý kruh v dolní Strana 4

5 ásti desky odpovídá astronomické noci; je vidt, že po nkolik dn kolem letního slunovratu nemá Praha astronomickou noc. Ped ciferníkem se otáejí ti ukazatele: jeden pro Slunce, druhý pro Msíc a tetí pro ekliptiku. V hodinovém stroji orloje jsou ti velká ozubená kola s 365, 366 a 379 zuby, pohánná zcela stejnými pastorky. První z tchto kol vede ukazatel pro ekliptiku a otoí se dokola za jeden hvzdný den, druhé kolo vede Slunce a otoí se jednou za jeden stední slunení den, zatímco tetí kolo, spojené s msíní rafijí, se otáí v souladu se stedním zdánlivým pohybem Msíce. Diagram na obrázku ukazuje všechny prvky ciferníku a jednotlivé funkce orloje. Pozlacená ruka A udává as na íselnících B a C. B je stupnice pro stedoevropský as (SE); na diagramu ruka A ukazuje dopoledne. Na íselníku C je stupnice starých eských hodin, které se zaínaly poítat od západu Slunce, tj. od poátku starého eského dne. Stupnice C se tedy musí otáet bhem roku tak, aby hodnota 24 na ní vždy odpovídala okamžiku západu Slunce v Praze na stupnici B. Na našem diagramu ruka A ukazuje starého eského asu. Prstenec ekliptiky H ukazuje pi svém otáení kolem stedu ciferníku východy, kulminace a západy jednotlivých znamení zvrokruhu. Rafije s hvzdikou K, která je upevnna na zaátku znamení Skopce ukazuje na stupnici B hvzdný as. Malý symbol Slunce G ukazuje polohu Slunce na ekliptice a rovnž jeho východy a západy. Dochází k nim kdykoli G protíná áru obzoru oznaenou ORTUS (východ) a OCCASUS (západ). Totéž se týká Msíce F: jeho napl erná a napl stíbrná kulika se otoí kolem své osy vždy za synodický msíc a ukazuje tak msíní fáze. V kruh J je pohled na zemkouli. Kruh L vymezuje rozsah astronomické noci. Oblouky D vyznaují na ciferníku nestejné (planetní) hodiny, které ukazuje opt symbol Slunce (zde pl šesté planetní hodiny). Strana 5

6 Smrem ke Klementinu Johannes Kepler bydlel v letech v Praze postupn na tech místech. V koleji krále Václava IV. Na Ovocném trhu. 12/573 se roku 1605 definitivn rozhodl, že dráha Marsu je eliptická a Slunce je umístno v jednom ze dvou ohnisek elipsy. V sedmdesáti kapitolách spisu Astronomia Nova (1609) odvozuje z Brahových pozorování Marsu prvé dva ze svých zákon. Zde také pozoroval ze zahrady koleje na podzim roku 1604 novu v souhvzdí Hadonoše, a pozdji také dírkovou komorou slunení skvrnu, kterou omylem považoval za Merkur, který pechází slunení kotou. Roku 1607 musel Kepler kolej opustit. Usídlil se v Karlov ulici. 4, kde je nyní pamtní deska. Bhem pražského pobytu vznikla ada prací, zejména dva základní spisy optické (Ad Vitellionem Paralipomena z roku 1604 a Dioptrice z roku 1611), z nichž ve druhém rozvinul teorii hvzdáského dalekohledu. V té dob Kepler píše také vysvtlení hexagonálního tvaru snhových vloek tsným uspoádáním kuliek, dnes bychom ekl molekul vody. Do Prahy se Kepler vrátil znovu v roce 1628, aby pedal císai cenné Rudolfinské tabulky, založené na jím objevených zákonech pohybu planet. Klementinum byl pvodn dominikánský klášter, který byl založený roku 1232, od roku 1558 do roku 1773 zde byla jezuitská kolej a akademie, od té doby se jedná o univerzitní knihovnu, poté státní a univerzitní knihovnu, dnes Národní knihovnu eské republiky. Rozsáhlý areál zahrnuje jezuitskou kolej, nižší školu, gymnázium, akademii a hvzdárnu. Vše je zbudováno kolem vnitních tí nádvoí. V pvodní barokní stavb je zde uchována Zrcadlová kaple, knihovní sál, matematický sál, hudební sál, rokoková kaple Jana Nepomuckého a Hvzdárenská vž. 3 Na tetím nádvoí Klementina se tyí hvzdárenská vž z roku s olovnou sochou Atlanta, podpírajícího armiliární sféru (1727). Pvodn byl celek korunován zlaceným božím okem (nyní sneseno). Socha je pipisována díln Matyáše Brauna. V knihovním fondu Klementina je množství unikátních astronomických tisk, na stnách a stropech je ada pozoruhodných historických fresek s astronomickou tématikou a na vnjších zdech celá sbírka nejrznjších typ sluneních hodin. Opominout nelze ani vynikající sbírku astronomických hodin z 16. a 17. století a soubor historických zempisných a hvzdných glób. Poznámka pátá - Další významní odborníci v Praze Z významných odborník, kteí pispli k rozvoji astronomie a pracovali uritou dobu v Praze, pipomeneme Christiana Dopplera (29. listopadu bezna 1853), objevitele základního principu, který je po nm nazván. Doppler ve ticátých letech 19. století vyuoval na pražské polytechnice v Husov ulici (dnes jsou tam prostory VUT). Vlnová délka záení se zmní, dichází-li k vzájemnému pohybu pozorovatele a zdroje záení v radiálním smru. Velikost posuvu λ je tedy závislá na radiální rychlosti zdroje vzhledem k pozorovateli: / = v / c V roce 1910 a 1911 vyuoval jako profesor na pražské nmecké univerzit i Albert Einstein (14. bezna dubna 1955). Bydlel tehdy na Smíchov p v Lesnické ulici 7, v dom tehdy moderního secesního stylu. Historie a innost klementinské hvzdárny pokrauje až do vzniku eskoslovenska (1918). Zajišovala se odtud již výše zmiovaná asová služba stílení poledne. V prostorách hvzdárny se také scházela skupina astronom, kteí založili roku 1917 eskou astronomickou spolenost. Hvzdárna ztratila svj význam, vzhledem k pesvtlenému centru Prahy. Navíc je nevhodná i svými malými prostorami. 3 PRAHA - mstský atlas 1 : Kartografie Praha, Strana 6

7 Karlv most Jedná se o nejstarší dochovaný pražský most. Založen Karlem IV. roku 1357 vedle místa Juditina mostu z dvanáctého století, který byl velmi znien rozsáhlou povodní. Zbudován podle plán Petra Parlée ve slohu vrcholné gotiky, dokonen roku Délka mostu je 515 metr, šíka 10 metr. Oba konce mostu jsou uzaveny vžemi. Od roku 1683 do 1928 byl most osazen ticeti sochami a sousošími svtc od pedních socha. Poznámka šestá - Jak souvisí Karlv most s astronomií? Podle nkterých astronom se nechal Karel IV. pi zadávání stavby mostu vést i astronomickými a astrologickými pohnutkami. Hlavním stavitelem byl sice Petr Parlé, ale na stavb se podíleli i jiní: sám císa, mistr Havel ze Strahova (profesor pražské univerzity, astronom a osobní léka Karla), kanovník Václav z Rade (císav rádce) a jiní. Karel IV. pravdpodobn vybral datum založení mostu ( ) s uritým zámrem. Z. Horský se domnívá, že pi hrátkách s ísly tohoto data dojdeme k tomu, že se jedná o velmi symetrické datum, které odráží touhu po absolutní dokonalosti (Zdenk Horský: Založení Karlova mostu a kosmologická symbolika Staromstské mostecké vže; Staletá Praha. Panorama, Praha, 1979). Horoskop okamžiku založení mostu má mnoho zvláštností, napíklad tu, že všechny v té dob známé planety, krom Marsu, byly nad pražským horizontem. Mars je symbolem velkých in (ale i války), vyšel bhem obadu. Krom Marsu a Msíce byly tyto planety v Raku a v Rybách, tedy ve vodních znameních. Valdštejnský palác, Belveder Jelikož nepjdeme smrem na Pražský hrad, snad jenom dv poznámky k objektm, které se tam dají zahlédnout: Valdštejnský palác na Malé Stran se k astronomii váže zejména tím, že se v nm nachází astronomická chodba, jejíž fresky z roku 1630 (tedy z doby po bitv na Bílé hoe, kdy byla ukonena zlatá doba pražské astronomie) symbolizují jednotlivé planety. Druhá poznámka se týká letohrádku Belveder. který se nachází v Královské zahrad. Práv sem umístil Tycho Brahe své astronomické pístroje, které s sebou dovezl z Dánska. Z jeho ochoz prý provádl i nkterá pozorování. Petín Petín každý zná. Nadmoskou výškou 327 metr se jedná o pírodní dominantu centra Prahy. Z astronomického hlediska je nejdležitjším objektem na kopci Štefánikova hvzdárna, založená roku 1927 eskou astronomickou spoleností. Jedná se o první lidovou hvzdárnu v republice. Zde navštívíme pravdpodobn zajímavji podanou pednášku o historii astronomie v Praze (podívejte se na konec tohoto textu). Strana 7

8 Jako svou obhajobu musím íci, že jsem s vámi nechtl projít vše. Zapomnli jsme na hvzdárnu v Praze - áblicích, zapomnli jsme na jméno Josepha Steplinga, prvního editele hvzdárny v Klementinu, urit se vám vybaví i astronomické sbírky z Národního technického muzea na Letné... Dkuji za to, že jste ob astronomické akce se mnou vydrželi, a doufám, že se nkdy u této zajímavé vdy ješt potkáme. Doufám také, že pokud si tento kurz nahlásil nkdo hlavn kvli biologii, nebyl alespo trochu astronomií otráven. Rád bych zárove slíbil, že astronomické procházky mohou samozejm pokraovat, dokonce se dají rozšíit i na astronomické projížky (aby se dal navštívit i Astronomický ústav UK v Ondejov, nebo teba NASA centrum v USA ). Navštívené pednášky: [1] Planetárium hl. msta Prahy: Astronomie od Stonehenge po kosmický dalekohled. Uebna, PO 10:45. (20K, 60 ) [2] Štefánikova hvzdárna: Prahou astronomickou. T 12:30. (30K, 90 ) Literatura necitovaná, ale používaná: [1] Z. Horský, M. Plavec: Poznávání vesmíru. Orbis, [2] J. Kleczek: Velká encyklopedie vesmíru. Academia, [3] Encyklopedie Diderot. Diderot, Tento text neprošel jazykovou úpravou. Jedná se pouze o studijní materiál, který byl vyroben pro týden odborných kurz Gymnázia Christiana Dopplera. Veškeré chyby spadají na autorovu hlavu Strana 8

Informace pro uitele. Popis: Studenti zakreslují do mapy zemského povrchu ve válcové projekci dráhu Sputniku 1, první umlé družice Zem.

Informace pro uitele. Popis: Studenti zakreslují do mapy zemského povrchu ve válcové projekci dráhu Sputniku 1, první umlé družice Zem. Informace pro uitele Obtížnost: 1. roník SŠ Cíle: Cílem tohoto cviení je vysvtlit studentm na praktické ukázce dráhu družice, kterou vidí pracovníci ídicího stediska zakreslenou ve válcové projekci zemského

Více

SOUHVZDÍ Raka. ASTRONOMICKÉ informace - 4/2008 (216) Hvzdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany http://hvr.cz Procházka jarní oblohou

SOUHVZDÍ Raka. ASTRONOMICKÉ informace - 4/2008 (216) Hvzdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany http://hvr.cz Procházka jarní oblohou ASTRONOMICKÉ informace - 4/2008 (216) Hvzdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany http://hvr.cz Procházka jarní oblohou SOUHVZDÍ Raka Vtšina lidí velice dobe zná jména souhvzdí zvrokruhu. Dvodem

Více

Starom stský orloj Starom stský orloj Pražský orloj Mikuláš z Kadan Jana Šindela Jan Táborský z Klokotské hory,

Starom stský orloj Starom stský orloj Pražský orloj Mikuláš z Kadan Jana Šindela Jan Táborský z Klokotské hory, Staromstský orloj Staromstský orloj nebo také Pražský orloj je jedním z nejznámjších orloj na svt. Dominantou jižní strany radniní vže (ta byla postavena ve druhé poloviny 14. století, sama Staromstská

Více

Expozice času ve Šternberku

Expozice času ve Šternberku Expozice času ve Šternberku Š ternberk od roku 1947, kdy byl ve městě založen podnik Chronotechna, je spojován s výrobou hodin. Nejen sběratelům a znalcům hodin je dobře známá značka hodinek Prim, které,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze - role vztažné soustavy - modely Sluneční soustavy stejná pozorování je možné vysvětlit různými modely! heliocentrický x geocentrický model Tanec

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

Materiál slouží jako opakování a rozšíření k učivu Rudolf II. Mgr. Sylva Petrová čeština Žák si procvičí probrané učivo na pracovním listě.

Materiál slouží jako opakování a rozšíření k učivu Rudolf II. Mgr. Sylva Petrová čeština Žák si procvičí probrané učivo na pracovním listě. VY_32_INOVACE_02_12_VL Téma Na dvoře Rudolfa II. Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Materiál slouží

Více

1.6.9 Keplerovy zákony

1.6.9 Keplerovy zákony 1.6.9 Keplerovy zákony Předpoklady: 1608 Pedagogická poznámka: K výkladu této hodiny používám freewareový program Celestia (3D simulátor vesmíru), který umožňuje putovat vesmírem a sledovat ho z různých

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Planetárium

Více

Dalekohledy Matěj Drtina, R3.A, GJK Březen 2013

Dalekohledy Matěj Drtina, R3.A, GJK Březen 2013 Dalekohledy Úvod Optický dalekohled (teleskop) je přístroj sloužící k optickému přiblížení pomocí dvou soustav čoček nebo zrcadel Skládá se ze dvou hlavních částí z objektivu, který obraz vytváří a okuláru,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Mezinárodní rok astronomie 2009

Mezinárodní rok astronomie 2009 Seminář pro průvodce cestovního ruchu na téma Mezinárodní rok astronomie 2009 Ivo Míček Společnost pro meziplanetární hmotu, o. s. Česká astronomická společnost Praha 26. 2. 2009 Obsah 1. Mezinárodní rok

Více

Vitruvius : Deset knih o architektue

Vitruvius : Deset knih o architektue Vitruvius : Deset knih o architektue Marcus Vitruvius Pollio, ímský architekt a inženýr, žil v 1. století ped n.l. Narodil se asi mezi roky 80 a 70 ve mst Formiae v Kampanii, zemel kolem roku 20 ped n.l.

Více

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie Atom a molekula - maturitní otázka z chemie by jx.mail@centrum.cz - Pond?lí, Únor 09, 2015 http://biologie-chemie.cz/atom-a-molekula-maturitni-otazka-z-chemie/ Otázka: Atom a molekula P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 7. 1. 2013 Pořadové číslo 10 1 Astronomie Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Praha, hlavní město ČR - pracovní list

Praha, hlavní město ČR - pracovní list Praha, hlavní město ČR - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_20 Tématický

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Plán práce na rok 2005

Plán práce na rok 2005 Hvzdárna v Úpici Plán práce na rok 2005 Hlavní úkoly: 1. Pednášky pro veejnost, exkurze, praktická pozorování na hvzdárn i mimo hvzdárnu, pedávání informací široké veejnosti. 3. Práce s mládeží - astronomické

Více

V 11. 13. století se v zemích jižní, západních a stední Evropy se rozšíil Románský sloh ve stavitelství a výtvarném umní. Na východ Evropy se však

V 11. 13. století se v zemích jižní, západních a stední Evropy se rozšíil Románský sloh ve stavitelství a výtvarném umní. Na východ Evropy se však V 11. 13. století se v zemích jižní, západních a stední Evropy se rozšíil Románský sloh ve stavitelství a výtvarném umní. Na východ Evropy se však prosadil Byzantský styl. Rozvoj románské architektury

Více

PŘEDMĚTOVÉ CÍLE: Žák porozumí pohybu těles (Země-Slunce) a zdánlivému pohybu Slunce po obloze

PŘEDMĚTOVÉ CÍLE: Žák porozumí pohybu těles (Země-Slunce) a zdánlivému pohybu Slunce po obloze PŘEDMĚT: přírodopis, fyzika, zeměpis ROČNÍK: 6. 9. dle zařazení v ŠVP NÁZEV (TÉMA): Zapadá Slunce vždy na západě? AUTOR: PhDr. Jaroslava Ševčíková KOMPETENČNÍ CÍLE: Kompetence k řešení problémů (samostatná

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí Staroměstské náměstí Obsah: 1) Staroměstská radnice 2) Orloj 3) Dům U Kamenného zvonu 4) Dům U Bílého jednorožce 5) Názory na postavení Země ve vesmíru 6) Týnský palác 7) Otázky 8) Obrázky Staroměstská

Více

Téma: Prezentace vývoje a formování poznávání vesmíru od starověku do počátků vědecké vesmírné astronomie v kontextu historickokulturním vývojem.

Téma: Prezentace vývoje a formování poznávání vesmíru od starověku do počátků vědecké vesmírné astronomie v kontextu historickokulturním vývojem. Vyhodnocení workshopu: A přece se točí! (Vývoj kosmografie) Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 6. 12. 2010 Místo

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 4 Ročník 2009 Praha 17. dubna 2009 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 8 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek Příloha Opatření

Více

... ... ... Na obžné dráze Zem musíte na terminálu vesmírné stanice vyplnit následující formulá: (pokyny jsou uvedeny v nkolika pozemských jazycích )

... ... ... Na obžné dráze Zem musíte na terminálu vesmírné stanice vyplnit následující formulá: (pokyny jsou uvedeny v nkolika pozemských jazycích ) Milí Mimozemšané! Opustili jste svou rodnou planetu s názvem Prima B, která se nachází v galaxii Mikulášské námstí, a dlouho jste svou kosmickou lodí putovali vesmírem, až jste doletli do Slunení soustavy.

Více

Hezká fyzika z po íta e

Hezká fyzika z po íta e J. Hubeák: Hezká fyzika z poítae Hezká fyzika z poítae JOSEF HUBEÁK Univerzita Hradec Králové Poíta je univerzální nástroj a studenti, žáci a uitelé jej bžn používají. I když doslouží, je stále zajímavým

Více

Martin Blažek. Astronomický Ústav UK

Martin Blažek. Astronomický Ústav UK ORLOJ Martin Blažek Astronomický Ústav UK 1) Principy astrolábu 2) Astronomický ciferník orloje 3) Kalendářní ciferník orloje 4) Co není vidět 5) Původ orloje 6) Pražské povstání 7) QUIZ 1. Principy astrolábu

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1 PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY Maturitní otázka č. 1 TVAR ZEMĚ Geoid = skutečný tvar Země Nelze vyjádřit matematicky Rotační elipsoid rovníkový poloměr = 6 378 km vzdálenost od středu Země k pólu = 6 358 km

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Píkazy pro kreslení.

Píkazy pro kreslení. Píkazy pro kreslení. Tento text je psán pro AUTOCAD 2006, eskou modifikaci. V jiných verzích se proto vyskytnou odchylky. Jsou to píkazy, které umožují nakreslit jednotlivé entity v AUTOCADu. Z menu je

Více

Mars projde Jeslikami

Mars projde Jeslikami ASTRONOMICKÉ informace - 5/2008 (217) Hvzdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany http://hvr.cz Mars projde Jeslikami Mars už ani zdaleka není v takovém postavení v jakém se na oblohu promítal

Více

Pražský orloj. Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075. Šablona: I/2. Sada: VY_12 _INOVACE_02VM. Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 30

Pražský orloj. Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075. Šablona: I/2. Sada: VY_12 _INOVACE_02VM. Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 30 Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 30 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: V.A Datum: 9. 9. 2013 Předmět:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7670/110/13 O cen stavby p.1807 (dle zápis v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4321 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004. o symbolech obce a jejich užívání

Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004. o symbolech obce a jejich užívání OBEC PERNINK Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004 o symbolech obce a jejich užívání Zastupitelstvo obce Pernink se na svém zasedání dne 5. íjna 2004 usneslo vydat na základ 84 dost. 2 písm i) zákona.

Více

Hledejte kosmickou plachetnici

Hledejte kosmickou plachetnici ASTRONOMICKÉ informace - 3/2011 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany http://hvr.cz Hledejte kosmickou plachetnici Kosmická sonda NASA pojmenovaná Nano Sail-D rozvinula na oběžné dráze

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 Návod k montáži tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2 tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 tubusového světlovodu ALLUX 550 STANDARD...strana 10 NÁVOD K MONTÁŽI tubusového svtlovodu

Více

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 _ESKÝ STATISTICKÝ Ú_AD Ú Registrováno _SÚ _.Vk 263 / 01 ze dne 26. 2. 2001 Dotazník C 2001 DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 Identifikace úze _íslo s_ítacího _tvrtletí za_aze _íslo bytu

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!!

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!! : Divoká Šárka : Pístup: SZ ást Prahy - Vokovice. Autem: Do stejného místa jako hromadnou dopravou. Hromadnou dopravou: Z konené zastávky tramveje 2 a 26 Divoká Šárka, dol kolem Mekáe, po schodech dol,

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

Dlitel, násobek Znak dlitelnosti Prvoíslo, íslo složené, rozklad na prvoinitele Nejvtší spolený dlitel, nejmenší spolený násobek

Dlitel, násobek Znak dlitelnosti Prvoíslo, íslo složené, rozklad na prvoinitele Nejvtší spolený dlitel, nejmenší spolený násobek 1.1. Základní pojmy V tomto uebním bloku budeme pracovat pouze s pirozenými ísly ( bez nuly ) a budeme studovat vztahy dlitelnosti mezi nimi. Seznámíme se s tmito základními pojmy: Název Dlitel, násobek

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Znalecký posudek. 3506/2012

Znalecký posudek. 3506/2012 Znalecký posudek. 3506/2012 o cen nemovitosti - rodinného domu.p. 34 s píslušenstvím na pozemku. parc. 115 a pozemku tvoeného parcelami. 114 a 115 v kat. úz. Skuhrov u Mlníka, obec Velký Borek, okres Mlník,

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Jan Kot ra Jan Kot ra

Jan Kot ra Jan Kot ra Jan Kotra Jan Kotra se narodil 18. 12. 1871 v Brn, po maturit v roce 1890 pišel do Prahy. Praxi absolvoval v projektové kancelái inženýra Freyna kde mj. pro barona Mladotu ze Solopysk již v roce 1894 vypracoval

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZVZ) o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: Výběrové

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

KINEMATICKÁ GEOMETRIE V ROVIN

KINEMATICKÁ GEOMETRIE V ROVIN KINEMATICKÁ GEOMETRIE V ROVIN Kivka je jednoparametrická množina bod X(t), jejíž souadnice jsou dány funkcemi: x = x(t), y = y(t), t I R. Tena kivky je urena bodem dotyku X a teným vektorem o souadnicích

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii Mgr. Hana Lakomá, Ph.D., Mgr. Veronika Douchová 00 Tento učební materiál vznikl v rámci grantu FRVŠ F1 066. 1 Základní pojmy sférické trigonometrie

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen (p.. 55) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2009 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

1! "! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7

1! ! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7 1!" # $% &'() *+,*- *-,.--,.--/0123 0123 ( 4) 4)56*-7/$8 56*-7/$8 56*-7+$7 56*-7+$7 2 Funkcionái závodu: Poadatel: p. Josef Abrahám tel.: 776 710 671 p. Radek iica tel.: 603 536 674 Garant: ing. Jan Mika

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Zpracoval: Ing. Michal Matoušek, Ph.D. Dresden, 11.5.2007 1 V návaznosti na provedený przkum kvality služby v Mstském dopravním

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Obr. 1: Elektromagnetická vlna

Obr. 1: Elektromagnetická vlna svtla Svtlo Z teorie elektromagnetického pole již víte, že svtlo patí mezi elektromagnetická vlnní, a jako takové tedy má dv složky: elektrickou složku, kterou pedstavuje vektor intenzity elektrického

Více