ASTRONOMICKÉ PROCHÁZKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASTRONOMICKÉ PROCHÁZKY"

Transkript

1 ASTRONOMICKÉ PROCHÁZKY Petr Pudivítr, Astronomický ústav UK Prahou procházíme a obdivujeme její uliky a námstí, paláce a chrámy, Vltavu s jejími mosty, panoráma Hradan a Malé Strany... Takka na každém kroku se nám vybavují jména nejen architekt a stavitel, ale i vdc všech obor, kteí psobili v Praze - stedisku vzdlanosti. 1 V nkterých djinných epochách byla Praha skuteným centrem vzdlanosti, a významná je z tohoto pohledu i astronomie. S astronomickými památkami se v Praze setkáváme na každém kroku. Jednou z nich (kterou vzhledem k odlehlosti od naší cesty nenavštívíme) je i sousoší Tychona Brahe a Johanna Keplera z obrázku, které stojí na Pohoelci v blízkosti bývalého Curtiova domu, který práv Tycho pebudovával na observato a v nmž spolen s rodinou svého asistenta Keplera poslední rok svého života bydlel. Poznámka první: Tycho Brahe se narodil 14. prosince V roce 1572 popsal novu v souhvzdí Kasiopeja a v roce 1576 zaal budovat na ostrov Hven (Dánsko) moderní astronomickou observato Uraniborg. Psobil i na dvoe císae Rudolfa II., zde v Praze se snažil vystavt také astronomickou observato. Provádl pomrn pesná mení poloh planet a komet, která poté posloužila Johannu Keplerovi jako podklad k výpotm planetárních drah. Vypracoval koncepci planetární soustavy, která již pipouštla pohyb planet kolem Slunce. Zemel 21. íjna Poznámka druhá: Johannes Kepler se narodil 27. prosince 1571 v Nmecku. Byl nejen zdatným astronomem a fyzikem, ale samozejm i matematikem a filozofem. Psobil nejen v Praze, ale pedtím i v Tübingenu a v Grazu. Vyvrátil myšlenku o kruhových drahách planet. Matematicky zformuloval své ti zákony, podle kterých se podle nho pohybují planety. Jedná se o následující zákony: Dráha planety je elipsa, v jejímž ohnisku se nachází Slunce. Plochy opsané prvodiem planety (spojnicí planety a Slunce) za stejnou dobu jsou stejné. Proto se rychlost planety ve dráze zmenšuje, když se od Slunce vzdaluje. Dvojmoci obžných dob planet P jsou v témže pomru jako trojmoci velkých poloos (stedních vzdáleností) a. Jestliže jsou obžné doby v rocích a stední vzdálenosti v astronomických jednotkách, potom lze psát, že hmotnost centrálního tlesa v hmotnostech Slunce je rovna 3 a M = 2 P Zákony jsou popisné a neodpovídají na otázku Pro?. Na to našel odpovd Isaak Newton, který z Keplerových zákon odvodil gravitaní zákon. Kepler zemel 15. listopadu Postupn budeme sledovat po naší cest historii astronomie v Praze. Jelikož je však historie astronomická vtší a obsáhlejší než si stihneme íci, odkazuji v závru práce na knihy, které si zájemce mže peíst, zajímá-li ho více. 1 Z. Horský a kol.: PRAHA v historii fyziky. JMF, 1992

2 PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MSTA PRAHY Nejprve navštívíme Planetárium hlavního msta Prahy. Jelikož se nachází trochu stranou ostatního dní, je nejlépe skonit s ním co nejdíve. V tomto ústavu navštívíme pednášku, která nás provede prbhem vývoje astronomie od raných dob po Hubblv kosmický dalekohled (podívejte se na konec textu). Co nám však v této budov nikdo nepoví, to je historie vzniku této instituce. Budova se nachází na okraji Královské obory, v sousedství Výstavišt. Stojí zde od roku Jedná se vlastn o kruhovou budovu s velkou zelenou kopulí, na jejímž vrcholu záí zlatý glóbus Zem - symbol kosmické éry lidstva. Kopule je masivní, betonová. Nikdy se neoteve jako kopule na hvzdárn. Planetárium totiž nebylo postaveno pro hvzdáe. Je to vesmírné divadlo, kino i uebna dohromady. Je vybaveno nejmodernjší audiovizuální technikou, aby mohlo plnit své poslání: popularizovat srozumiteln nejnovjší poznatky o vesmíru a o planet Zemi. O vybudování Zeissova planetária se uvažovalo již ped druhou svtovou válkou, ale teprve poátkem padesátých let nabyly plány konkrétních podob. Projekt budovy vypracoval v roce 1953 profesor J. Fragner, a v témže roce dodaly Zeissovy závody z NDR aparaturu v hodnot 4,5 miliónu korun. Stavba byla dokonena v roce 1960 a dne 20. listopadu 1960 se slavnostn otevelo veejnosti. Poznámka tetí: Carl Zeiss (11. záí 1816 až 2. prosince 1888) byl mechanik a podnikatel. Za svého psobení na univerzit v Jen založil v roce 1846 dílnu pro jemnou mechaniku, kde vyrábl zejména mikroskopy. Od roku 1867 spolupracoval s E. K. Abbem (nmeckým fyzikem, který se zabýval zejména teorií optických pístroj a definoval jejich rozlišovací schopnost). V roce 1882 založil jako dceinnou spolenost sklárnu Jenaer Glaswerk (v souasnosti s názvem Glaswerke Schott), která se stala nejvýznamnjším výrobcem skla pro technické a vdecké úely. Pro umístní budovy byl samozejm brán v úvahu i Petín, kde se nabízelo propojení s hvzdárnou. Z urbanistických dvod bylo rozhodnuto o nynjším umístní. Ve Velkém sále pod kopulí planetária usedne divák do kesla elem ke složité aparatue stojící uprosted sálu. Když se potom stmívá a nad hlavou se zanou objevovat hvzdy, lovk se jakoby ocitne pod širým nebem. Veškeré další astronomické úkazy jsou stejn realistické jako ve skutenosti, navíc lze ukázat jevy ne tak asté, jako napíklad zatmní Slunce. Projekní planetárium vynalezl profesor doktor W. Bauersfeld a prototyp byl postaven firmou Carl Zeiss Jena v letech Princip spoívá v tom, že jsou hvzdy a další kosmická tlesa promítnuty mnoha projektory ze stedu kruhového sálu na polokruhovou promítací plochu. V dokonale zatemnném sále potom není viditelné, zda jde o projekní plochu i skutené nebe. Planetárium promítá pes 9000 hvzd severní a jižní oblohy pomocí 32 projektor, umístných ve dvou velkých koulích na koncích inkovitého tlesa pístroje. Ve stední ásti jsou pohyblivé projektory Slunce, Msíce a planet. Celý pístroj má hmotnost asi dv tuny a obsahuje pes 100 projektor. Další desítky projektor jsou umístny v prostoru ovládacího stolu, v promítací kabin a kolem obvodu sálu. Uprosted sálu jsou monitory uzaveného televizního okruhu, napojeného na televizní kamery a video. Na spodním okraji kopule se nachází panorama Prahy, dílo profesora J. Fragnera. Promítací kopule je složena z perforovaných hliníkových plech, má prmr 23,5 metru a je vysoká 15 metr. Strana 2

3 Ve foyer planetária probíhají stálé expozice. Pozoruhodným exponátem je Foucaultovo kyvadlo, demonstrující názorn rotaci Zem. V suterénu budovy se nachází i promítací sál pro asi 240 divák. 2 Jako malou poznámku na okraj je teba íci, že se studenti musejí v planetáriu pimen chovat. V prostorách planetária je zakázáno konzumovat nápoje a jídlo, je písn zakázáno kouit, a dokonce používat mobilní telefony. Ped vstupem do planetária tedy musíte mobilní telefony vypnout. Opakuji: vypnout!!! Dále je bezpodmínen nutné, abyste si odložili vci v šatn, pípadná zavazadla také. A malé upozornní na závr: za veškeré chování naší skupiny v planetáriu jsem zodpovdný já. Z NÁMSTÍ REPUBLIKY NA PETÍN NEBO NAOPAK Další program je vícemén velice nabitý. Naším úkolem je dostat se na pednášku Praha astronomická, kterou pro nás pipravili pracovníci Štefánikovy hvzdárny na Petín. Ale to by bylo moc jednoduché, jen se na místo pesunout. Proto se vydáváme historickou ástí Prahy, a to z Námstí Republiky pes Staromstské námstí a Karlv most. Na této trase se totiž nacházejí ta nejzajímavjší místa astronomické historie Prahy. Hrob Tychona Brahe v Týnském chrámu Týnský chrám je jednou z dominant Prahy, která je velice dobe vidt ze Staromstského námstí. Nepjdeme se podívat na hrob, ale urit je zajímavé si íci, co se dlo ke konci života tohoto význaného astronoma: Za mimoádn šastnou okolnost ve vývoji astronomie je teba považovat to, že došlo k pražské spolupráci Tychona Brahe a Johanna Keplera. Setkali se tak dva nejvtší astronomové tehdejší doby, nejlepší pozorovatel a nejlepší teoretik (zkuste si tipnout kdo je kdo). Ale spolupráce nemla zpoátku šastný prbh. Kepler byl pesvden, že jakmile získá pístup k Tychonovu mnohaletému pozorovacímu materiálu (picestoval do Prahy v roce 1600), vyeší snadno a rychle všechny problémy planetárních pohyb. Brahe však svou práci zamoval pouze na zdokonalování své geocentrické soustavy a nebyl nijak naklonn pedat Keplerovi výsledky své práce. Poítal s Keplerem pouze jako s jedním pomocníkem své observatoe. Pesto si byl samozejm vdom jeho nadání a svoval mu obtížnjší úkoly. Keplerovi bylo pidleno pozorování planety Mars. Mars ml ze všech tehdy známých planet - krom tžko pozorovatelného Merkuru - nejvtší výstednost, a proto se skutené pohyby nejvíce lišily od teoretických propot podle Ptolemaiovy a Koperníkovy soustavy. Brahe v tom vidl skutený klí poznání pohybu planet. Studiem pohybu Marsu se Kepler zabýval dále i po Tychonov smrti. Na poátku práce prý snad uzavel sázku, že s pomocí Tychonova pozorovacího materiálu do týdne vyeší všechny záhady pohybu planet.práce se však protáhla na nkolik let. Je poteba ješt íci, že se Brahovi bohužel nepodailo Prahu vybavit hvzdárnu, která by byla taková jako v Uraniborgu (avšak jako poznámku je teba íci, že ani v Uraniborgu se mu práce nepodailo dokonit, nebo zapoaly neshody s Kristiánem IV., nástupcem Friedricha II.). Observato mla být nejprve na zámku v Nových Benátkách nad Jizerou, pozdji se plány zamily na Hradany v Praze. Bohužel, a se pracovat zapoalo, vše zmaila náhlá smrt Tychonova na podzim O. Hlad a kol.: Astronomické zajímavosti Prahy. Pressfoto, Strana 3

4 Poledník Astronomové v Praze urovali pražský as (Tempus Pragense) podle poledníku procházejícího vží observatoe v Klementinu. Od doby kolem roku 1740 byla jako poledník používána struna, natažená na podlaze a na protjší zdi k okénku s malým otvorem. Když stín struny rozdlil obraz Slunce na poloviny, bylo práv pražské poledne. Z vže zamával asistent bílým praporkem, a poté následoval výstel z dla. Tento zvyk trval až do dvacátých let minulého století. Poledník na Staromstském námstí je vyznaen v míst, kam padal v pražské poledne stín mariánského sloupu. Sloup zde byl postaven na oslavu konce ticetileté války. Lidé ho však pozdji spojovali s porážkou eských stav na Bílé hoe, a tak byl v roce 1918 zboen. Pražský orloj Povst vypráví, že staromstský orloj postavil mistr Hanuš, kterého potom pražští konšelé nechali oslepit, aby podobný vynález nepostavil v jiném mst. Hanuš pak prý oslepen orloj poškodil, takže dlouho nešel... Není to pravda. Historické dokumenty íkají, že orloj sestrojil hodináský mistr Mikuláš z Kadan, a to v roce Mistr Hanuš, známý i jako Jan Rže, pak orloj doplnil a zdokonalil v roce Hlavní ástí orloje je jeho astronomická sféra. Je dokladem vysoké úrovn znalostí autora, kterým snad byl Jan Šindel, mistr univerzity pražské. K astronomické sfée pidal Jan Rže kalendání ciferník, zdokonalil hodinový stroj a pidal snad i nkteré figurky. Apoštolové potom pibyli nkdy v 17. století. Jejich dnešní podoba je dílem sochae Votcha Suchardy. Celkový souasný vzhled orloje je tedy výsledkem staletého vývoje. Podstatné ásti (hodinový stroj a funkce astronomické sféry) jsou pvodní. Poznámka tvrtá nejdelší - Jak je to s tím orlojem? Z orloje mžeme odeíst, kolik je hodin stedoevropského asu, kolik staroeského asu, kolik je hodin nestejných, babylónských nebo též temporálních a kolik je hodin asu hvzdného. Mžeme zjistit, v jakém znamení hvzdné oblohy se nachází Slunce, v kolik hodin toho dne vycházelo a v kolik zapadne, které znamení práv vychází, které kulminuje a které zapadá. Dozvíme se, která je roní doba, jak je daleko do slunovratu nebo rovnodennosti. Poznáme znamení, v nmž se nachází Msíc, v jaké je tvrti, jak je daleko do úplku nebo nového msíce, v kolik hodin Msíc vychází a v kolik zapadá. Orloj nám poví i o tom, který je práv msíc, kolikátého je a který je den v týdnu. To všechno mžeme z orloje poznat. Hlavní a nejzajímavjší ástí orloje je jeho nejstarší ást, a tou je astronomický ciferník (viz obrázek). Ciferník je konstruován jako astroláb, avšak sted geografické projekce je v tomto pípad položen do severního pólu nebeské sféry. V takovém uspoádání je obratník Raka zobrazen na desce vnjší kružnicí a Slunce podél ní opisuje nejvyšší a nejdelší oblouk. Pražský obzor je oznaen rozhraním mezi modrým a erveným polem; na levé stran pedchází modrému dni svítání (AURORA), na pravé stran následuje po dni ervený soumrak (CREPUSCULUM). Tmavý kruh v dolní Strana 4

5 ásti desky odpovídá astronomické noci; je vidt, že po nkolik dn kolem letního slunovratu nemá Praha astronomickou noc. Ped ciferníkem se otáejí ti ukazatele: jeden pro Slunce, druhý pro Msíc a tetí pro ekliptiku. V hodinovém stroji orloje jsou ti velká ozubená kola s 365, 366 a 379 zuby, pohánná zcela stejnými pastorky. První z tchto kol vede ukazatel pro ekliptiku a otoí se dokola za jeden hvzdný den, druhé kolo vede Slunce a otoí se jednou za jeden stední slunení den, zatímco tetí kolo, spojené s msíní rafijí, se otáí v souladu se stedním zdánlivým pohybem Msíce. Diagram na obrázku ukazuje všechny prvky ciferníku a jednotlivé funkce orloje. Pozlacená ruka A udává as na íselnících B a C. B je stupnice pro stedoevropský as (SE); na diagramu ruka A ukazuje dopoledne. Na íselníku C je stupnice starých eských hodin, které se zaínaly poítat od západu Slunce, tj. od poátku starého eského dne. Stupnice C se tedy musí otáet bhem roku tak, aby hodnota 24 na ní vždy odpovídala okamžiku západu Slunce v Praze na stupnici B. Na našem diagramu ruka A ukazuje starého eského asu. Prstenec ekliptiky H ukazuje pi svém otáení kolem stedu ciferníku východy, kulminace a západy jednotlivých znamení zvrokruhu. Rafije s hvzdikou K, která je upevnna na zaátku znamení Skopce ukazuje na stupnici B hvzdný as. Malý symbol Slunce G ukazuje polohu Slunce na ekliptice a rovnž jeho východy a západy. Dochází k nim kdykoli G protíná áru obzoru oznaenou ORTUS (východ) a OCCASUS (západ). Totéž se týká Msíce F: jeho napl erná a napl stíbrná kulika se otoí kolem své osy vždy za synodický msíc a ukazuje tak msíní fáze. V kruh J je pohled na zemkouli. Kruh L vymezuje rozsah astronomické noci. Oblouky D vyznaují na ciferníku nestejné (planetní) hodiny, které ukazuje opt symbol Slunce (zde pl šesté planetní hodiny). Strana 5

6 Smrem ke Klementinu Johannes Kepler bydlel v letech v Praze postupn na tech místech. V koleji krále Václava IV. Na Ovocném trhu. 12/573 se roku 1605 definitivn rozhodl, že dráha Marsu je eliptická a Slunce je umístno v jednom ze dvou ohnisek elipsy. V sedmdesáti kapitolách spisu Astronomia Nova (1609) odvozuje z Brahových pozorování Marsu prvé dva ze svých zákon. Zde také pozoroval ze zahrady koleje na podzim roku 1604 novu v souhvzdí Hadonoše, a pozdji také dírkovou komorou slunení skvrnu, kterou omylem považoval za Merkur, který pechází slunení kotou. Roku 1607 musel Kepler kolej opustit. Usídlil se v Karlov ulici. 4, kde je nyní pamtní deska. Bhem pražského pobytu vznikla ada prací, zejména dva základní spisy optické (Ad Vitellionem Paralipomena z roku 1604 a Dioptrice z roku 1611), z nichž ve druhém rozvinul teorii hvzdáského dalekohledu. V té dob Kepler píše také vysvtlení hexagonálního tvaru snhových vloek tsným uspoádáním kuliek, dnes bychom ekl molekul vody. Do Prahy se Kepler vrátil znovu v roce 1628, aby pedal císai cenné Rudolfinské tabulky, založené na jím objevených zákonech pohybu planet. Klementinum byl pvodn dominikánský klášter, který byl založený roku 1232, od roku 1558 do roku 1773 zde byla jezuitská kolej a akademie, od té doby se jedná o univerzitní knihovnu, poté státní a univerzitní knihovnu, dnes Národní knihovnu eské republiky. Rozsáhlý areál zahrnuje jezuitskou kolej, nižší školu, gymnázium, akademii a hvzdárnu. Vše je zbudováno kolem vnitních tí nádvoí. V pvodní barokní stavb je zde uchována Zrcadlová kaple, knihovní sál, matematický sál, hudební sál, rokoková kaple Jana Nepomuckého a Hvzdárenská vž. 3 Na tetím nádvoí Klementina se tyí hvzdárenská vž z roku s olovnou sochou Atlanta, podpírajícího armiliární sféru (1727). Pvodn byl celek korunován zlaceným božím okem (nyní sneseno). Socha je pipisována díln Matyáše Brauna. V knihovním fondu Klementina je množství unikátních astronomických tisk, na stnách a stropech je ada pozoruhodných historických fresek s astronomickou tématikou a na vnjších zdech celá sbírka nejrznjších typ sluneních hodin. Opominout nelze ani vynikající sbírku astronomických hodin z 16. a 17. století a soubor historických zempisných a hvzdných glób. Poznámka pátá - Další významní odborníci v Praze Z významných odborník, kteí pispli k rozvoji astronomie a pracovali uritou dobu v Praze, pipomeneme Christiana Dopplera (29. listopadu bezna 1853), objevitele základního principu, který je po nm nazván. Doppler ve ticátých letech 19. století vyuoval na pražské polytechnice v Husov ulici (dnes jsou tam prostory VUT). Vlnová délka záení se zmní, dichází-li k vzájemnému pohybu pozorovatele a zdroje záení v radiálním smru. Velikost posuvu λ je tedy závislá na radiální rychlosti zdroje vzhledem k pozorovateli: / = v / c V roce 1910 a 1911 vyuoval jako profesor na pražské nmecké univerzit i Albert Einstein (14. bezna dubna 1955). Bydlel tehdy na Smíchov p v Lesnické ulici 7, v dom tehdy moderního secesního stylu. Historie a innost klementinské hvzdárny pokrauje až do vzniku eskoslovenska (1918). Zajišovala se odtud již výše zmiovaná asová služba stílení poledne. V prostorách hvzdárny se také scházela skupina astronom, kteí založili roku 1917 eskou astronomickou spolenost. Hvzdárna ztratila svj význam, vzhledem k pesvtlenému centru Prahy. Navíc je nevhodná i svými malými prostorami. 3 PRAHA - mstský atlas 1 : Kartografie Praha, Strana 6

7 Karlv most Jedná se o nejstarší dochovaný pražský most. Založen Karlem IV. roku 1357 vedle místa Juditina mostu z dvanáctého století, který byl velmi znien rozsáhlou povodní. Zbudován podle plán Petra Parlée ve slohu vrcholné gotiky, dokonen roku Délka mostu je 515 metr, šíka 10 metr. Oba konce mostu jsou uzaveny vžemi. Od roku 1683 do 1928 byl most osazen ticeti sochami a sousošími svtc od pedních socha. Poznámka šestá - Jak souvisí Karlv most s astronomií? Podle nkterých astronom se nechal Karel IV. pi zadávání stavby mostu vést i astronomickými a astrologickými pohnutkami. Hlavním stavitelem byl sice Petr Parlé, ale na stavb se podíleli i jiní: sám císa, mistr Havel ze Strahova (profesor pražské univerzity, astronom a osobní léka Karla), kanovník Václav z Rade (císav rádce) a jiní. Karel IV. pravdpodobn vybral datum založení mostu ( ) s uritým zámrem. Z. Horský se domnívá, že pi hrátkách s ísly tohoto data dojdeme k tomu, že se jedná o velmi symetrické datum, které odráží touhu po absolutní dokonalosti (Zdenk Horský: Založení Karlova mostu a kosmologická symbolika Staromstské mostecké vže; Staletá Praha. Panorama, Praha, 1979). Horoskop okamžiku založení mostu má mnoho zvláštností, napíklad tu, že všechny v té dob známé planety, krom Marsu, byly nad pražským horizontem. Mars je symbolem velkých in (ale i války), vyšel bhem obadu. Krom Marsu a Msíce byly tyto planety v Raku a v Rybách, tedy ve vodních znameních. Valdštejnský palác, Belveder Jelikož nepjdeme smrem na Pražský hrad, snad jenom dv poznámky k objektm, které se tam dají zahlédnout: Valdštejnský palác na Malé Stran se k astronomii váže zejména tím, že se v nm nachází astronomická chodba, jejíž fresky z roku 1630 (tedy z doby po bitv na Bílé hoe, kdy byla ukonena zlatá doba pražské astronomie) symbolizují jednotlivé planety. Druhá poznámka se týká letohrádku Belveder. který se nachází v Královské zahrad. Práv sem umístil Tycho Brahe své astronomické pístroje, které s sebou dovezl z Dánska. Z jeho ochoz prý provádl i nkterá pozorování. Petín Petín každý zná. Nadmoskou výškou 327 metr se jedná o pírodní dominantu centra Prahy. Z astronomického hlediska je nejdležitjším objektem na kopci Štefánikova hvzdárna, založená roku 1927 eskou astronomickou spoleností. Jedná se o první lidovou hvzdárnu v republice. Zde navštívíme pravdpodobn zajímavji podanou pednášku o historii astronomie v Praze (podívejte se na konec tohoto textu). Strana 7

8 Jako svou obhajobu musím íci, že jsem s vámi nechtl projít vše. Zapomnli jsme na hvzdárnu v Praze - áblicích, zapomnli jsme na jméno Josepha Steplinga, prvního editele hvzdárny v Klementinu, urit se vám vybaví i astronomické sbírky z Národního technického muzea na Letné... Dkuji za to, že jste ob astronomické akce se mnou vydrželi, a doufám, že se nkdy u této zajímavé vdy ješt potkáme. Doufám také, že pokud si tento kurz nahlásil nkdo hlavn kvli biologii, nebyl alespo trochu astronomií otráven. Rád bych zárove slíbil, že astronomické procházky mohou samozejm pokraovat, dokonce se dají rozšíit i na astronomické projížky (aby se dal navštívit i Astronomický ústav UK v Ondejov, nebo teba NASA centrum v USA ). Navštívené pednášky: [1] Planetárium hl. msta Prahy: Astronomie od Stonehenge po kosmický dalekohled. Uebna, PO 10:45. (20K, 60 ) [2] Štefánikova hvzdárna: Prahou astronomickou. T 12:30. (30K, 90 ) Literatura necitovaná, ale používaná: [1] Z. Horský, M. Plavec: Poznávání vesmíru. Orbis, [2] J. Kleczek: Velká encyklopedie vesmíru. Academia, [3] Encyklopedie Diderot. Diderot, Tento text neprošel jazykovou úpravou. Jedná se pouze o studijní materiál, který byl vyroben pro týden odborných kurz Gymnázia Christiana Dopplera. Veškeré chyby spadají na autorovu hlavu Strana 8

Starom stský orloj Starom stský orloj Pražský orloj Mikuláš z Kadan Jana Šindela Jan Táborský z Klokotské hory,

Starom stský orloj Starom stský orloj Pražský orloj Mikuláš z Kadan Jana Šindela Jan Táborský z Klokotské hory, Staromstský orloj Staromstský orloj nebo také Pražský orloj je jedním z nejznámjších orloj na svt. Dominantou jižní strany radniní vže (ta byla postavena ve druhé poloviny 14. století, sama Staromstská

Více

1.6.9 Keplerovy zákony

1.6.9 Keplerovy zákony 1.6.9 Keplerovy zákony Předpoklady: 1608 Pedagogická poznámka: K výkladu této hodiny používám freewareový program Celestia (3D simulátor vesmíru), který umožňuje putovat vesmírem a sledovat ho z různých

Více

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze - role vztažné soustavy - modely Sluneční soustavy stejná pozorování je možné vysvětlit různými modely! heliocentrický x geocentrický model Tanec

Více

Plán práce na rok 2005

Plán práce na rok 2005 Hvzdárna v Úpici Plán práce na rok 2005 Hlavní úkoly: 1. Pednášky pro veejnost, exkurze, praktická pozorování na hvzdárn i mimo hvzdárnu, pedávání informací široké veejnosti. 3. Práce s mládeží - astronomické

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Vitruvius : Deset knih o architektue

Vitruvius : Deset knih o architektue Vitruvius : Deset knih o architektue Marcus Vitruvius Pollio, ímský architekt a inženýr, žil v 1. století ped n.l. Narodil se asi mezi roky 80 a 70 ve mst Formiae v Kampanii, zemel kolem roku 20 ped n.l.

Více

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí Staroměstské náměstí Obsah: 1) Staroměstská radnice 2) Orloj 3) Dům U Kamenného zvonu 4) Dům U Bílého jednorožce 5) Názory na postavení Země ve vesmíru 6) Týnský palác 7) Otázky 8) Obrázky Staroměstská

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Planetárium

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Nabídka aktivit pro ZŠ, SŠ PhDr. Ing. Ota Kéhar, +420 605 824 247, kehar@kmt.zcu.cz

Nabídka aktivit pro ZŠ, SŠ PhDr. Ing. Ota Kéhar, +420 605 824 247, kehar@kmt.zcu.cz Nabídka aktivit pro ZŠ, SŠ PhDr. Ing. Ota Kéhar, +420 605 824 247, kehar@kmt.zcu.cz Přednášky pro školy či veřejnost Využití počítačových planetárií ve výuce Většina astronomických úkazů je pozorovatelná

Více

Pražský orloj. Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075. Šablona: I/2. Sada: VY_12 _INOVACE_02VM. Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 30

Pražský orloj. Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075. Šablona: I/2. Sada: VY_12 _INOVACE_02VM. Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 30 Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 30 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: V.A Datum: 9. 9. 2013 Předmět:

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Cesta vede dál! Matematicko-zempisná soutž pro mimozemšany z planety Sekunda B v galaxii Mikulášské námstí

Cesta vede dál! Matematicko-zempisná soutž pro mimozemšany z planety Sekunda B v galaxii Mikulášské námstí Cesta vede dál! Matematicko-zempisná soutž pro mimozemšany z planety Sekunda B v galaxii Mikulášské námstí Posádka. Poet bod Umístní 8 Milí Mimozemšané! Po roce se opt setkáváme a vydáváme se na další

Více

Nabídka. nových vzdělávacích programů. Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

Nabídka. nových vzdělávacích programů. Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. Nabídka nových vzdělávacích programů Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. Ballnerova hvězdárna Sluneční analematické hodiny Vážení přátelé, příznivci naší hvězdárny, kolegové, jsme velmi potěšeni, že Vám

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4 1. Vymezení pojm Pi výpotu píklad, které se týkají procent se setkáváme se temi základními pojmy : základ ( z ), poet procent ( p ), procentová ást ( ). Z tchto tí údaje dva známe a tetí mžeme vypoítat.

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Slunení soustava a Zem

Slunení soustava a Zem Miniprojekt Objevy ekají na Tebe Škola: ZŠ Zahradní 5265, 430 05 Chomutov Vedoucí geologického klubu : lenové klubu skupiny A: skupina A - Vlasta Žižková skupina B Mgr. Jana Váchová žáci 6. 9. roníku Ondra

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii Mgr. Hana Lakomá, Ph.D., Mgr. Veronika Douchová 00 Tento učební materiál vznikl v rámci grantu FRVŠ F1 066. 1 Základní pojmy sférické trigonometrie

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

1. Ukonené zakázky. Dláme vše pro budoucnost bez zneištného životního prostedí

1. Ukonené zakázky. Dláme vše pro budoucnost bez zneištného životního prostedí 01 2 0 0 7 Dláme vše pro budoucnost bez zneištného životního prostedí 1. Ukonené zakázky MVE Kromíž-Strž 16. února 2007 byla úspšn pedána II. etapa rekonstrukce MVE Kromíž-Strž. Hlavním bodem této etapy

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

1 Newtonův gravitační zákon

1 Newtonův gravitační zákon Studentovo minimum GNB Gravitační pole 1 Newtonův gravitační zákon gravis latinsky těžký každý HB (planeta, těleso, částice) je zdrojem tzv. gravitačního pole OTR (obecná teorie relativity Albert Einstein,

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1 PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY Maturitní otázka č. 1 TVAR ZEMĚ Geoid = skutečný tvar Země Nelze vyjádřit matematicky Rotační elipsoid rovníkový poloměr = 6 378 km vzdálenost od středu Země k pólu = 6 358 km

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

2. O Z N Á M E N Í PLANETÁRNÍ SOUSTAVY VE VESMÍRU

2. O Z N Á M E N Í PLANETÁRNÍ SOUSTAVY VE VESMÍRU 2. O Z N Á M E N Í Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. pořádá ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR, v. v. i., Českou astronomickou společností, Českým organizačním výborem IYA 2009 a Sekcí proměnných

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZVZ) o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: Výběrové

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Úkol č. 1. Sluneční soustava

Úkol č. 1. Sluneční soustava Úkol č. 1. Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází naše domovská planeta Země. Systém tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006. Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1-

Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006. Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1- Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006 Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1- Slovo národního koordinátora Vážení pátelé, lenové Pohanské federace,

Více

P edstavení projektu Fondyeu.eu

P edstavení projektu Fondyeu.eu PedstaveníprojektuFondyeu.eu Hlavním cílem projektu Fondyeu.eu je zvýšení transparentnosti informací o píjemcích podpory a jejichprojektech,kterézískalyfinannípodporuzestrukturálníchfondevropskéunie. ServerFondyeu.euumožujejednoduchévyhledáváníapropojovánídetailníchinformacítýkajících

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY Pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis - Vesmír Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k probírání nového učiva formou - prezentace - práce s textem - doplnění úkolů. Rozvíjí

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více