Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu"

Transkript

1 HN.IHNED.CZ Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s ní i trh práce. Peplácení je ale pry a existuje pouze nkolik nových hvzdných pozic, kde je možné rychle platov rst. "Je velký zájem o marketingové specialisty, kteí dokážou využívat sociální sít," íká headhunter Jan Bubeník. Kdo umí k prodeji využít všech nových on-line možností a má za sebou úspšné projekty, tomu se dvee otevírají prakticky všude. Celá ada firem chce totiž nové prodejní kanály využívat, avšak v realizaci tápe. Poptávka po odbornících je proto velká, ale na trhu jich píliš není. Hvzdou na trhu práce jsou dnes rovnž lidé, kteí rozumjí telekomunikacím a informaním technologiím zárove. Na první pohled je to logická kombinace, oba obory se ovšem až dosud vyvíjely každý sám. To se nyní mní a roste poptávka po ešeních, jež vyžadují znalosti obou tchto svt. Skutených odborník se nedostává. Držet krok s dobou "Trh práce je na vzestupu, zamstnanci i zamstnavatelé se budou mén obávat zmn, trh se rozhýbe a bude živjší než loni," pedpokládá Ivana Paterová z agentury Hofírek Consulting. Pozic, o které mají firmy velký zájem, je celá ada. Stále napíklad platí, že je velká poptávka po IT odbornících a obchodnících. Stejná je ovšem i nabídka. Programátor i obchodník se na nabízené pozice hlásí mnoho, a proto se firmy nauily lépe vybírat. Už nestaí umt jenom jeden programovací jazyk, je dležité znát moderní trendy. Programátor nyní musí umt zamstnavatele pesvdit, že bude držet krok s dobou. "Dležité také je, aby se do firmy hodil," íká editelka Billanc Partners Alena Chlumská. U obchodník se více rozlišuje, jestli jde o takzvané lovce, kteí aktivn hledají nové zákazníky, a farmáe, kteí se starají o ty stávající. Tch, kteí dokážou objíždt klienty a nepijít o n, je na trhu obrovské množství. Takové, že mzdy v oboru klesají o desítky procent. Vyhráno ale nemají ani ti, kteí umjí hledat nové píležitosti. astji je totiž vyžadována znalost konkrétního oboru. I úspšný obchodník z retailového sektoru bude obtížnji hledat práci napíklad v prmyslu. Na trhu práce je totiž souasný rychlý rst prmyslu znát. Stejn jako ped krizí i dnes firmy hledají kvalifikované pracovníky do strojírenství - od obsluhy stroj po technické editele, vedoucí vývoje a obchodní zástupce. Oproti dob ped krizí však neberou každého a nechtjí novým zamstnancm poskytovat as na zauení. Není to zapotebí. ada strojírenských podnik má stále problémy, jiné

2 zkrachovaly, nkteré pak pesunuly výrobu dál na východ, proto je i uchaze poád relativn dost. Jen mizivý rst mezd Jen o inflaci, tak odpovdla naprostá vtšina personalist na otázku HN, jak by mohly v letošním roce rst mzdy. "Firmy už více sledují, kolik za koho platí, a zvažují pomr ceny a výkonu," popisuje Alena Chlumská. Více než díve ale platí, že ti lepší, s žádanými výsledky berou více než prmrní a šedí kolegové. "Oekáváme mírný nárst mezd, který bude pravdpodobn kopírovat míru inflace. Vyššímu nárstu bude bránit relativn vyšší míra nezamstnanosti," íká marketingový editel agentury Grafton Recruitment Mikuláš Procházka. Kdo chce mít více, musí být podle personalist jiný. Musí být znát, že se pi získávání kvalifikace nadel, tedy alespo v pípadech, kde není podmínkou práce talent. Certifikáty však nenahradí aktivitu. Zamstnavatelé požadují jedince, kteí reagují na aktuální dní a vnímají "výzvy doby". To neplatí jen o zmiovaném využívání internetu a nových trend v programování. Výhodu mají i manažei, kteí bhem krize dokázali prodat svou schopnost oezávat náklady, dokážou dnes napíklad vyjednávat akvizice nebo restrukturalizovat firmy, což jsou požadavky, jež v souasnosti firmy na své manažery kladou stále astji. "Dobe placenou práci vždy snáze najdou lidé, kteí se pi získávání odbornosti nadeli," popisuje Chlumská. A to nejen ve škole, ale i bhem své praxe. Kandidáti by mli více než díve rozumt pozici, na niž se hlásí. Problém tak mohou mít jak absolventi bez praxe, tak i obchodníci, kteí chtjí zmnit obor, v nmž pracují. Nkteí ale budou mít i letos pi hledání práce potíže. "Za problematické z hlediska uplatnní považuji obory, ve kterých se projevovalo snižován náklad ze strany zamstnavatele, jde hlavn o administrativu a marketing a myslím, že tento trend bude uritou dobu pokraovat," íká konzultant spolenosti Consent Zdenk Holeek. Personalisté hovoí také o horší situaci v bankovnictví, kde již zaali výraznji oezávat náklady na své zamstnance. "Horší uplatnní budou mít absolventi, kteí bhem studia nezískali žádné pracovní zkušenosti a nejsou jazykov vybaveni. Stejn tak špatn se pravdpodobn bude hledat práce i lidem ze státní správy," pedpokládá Klára Antošová ze spolenosti Hays.

3 500 tisíc nezamstnaných nemá na hledání práce specialist žádný vliv. Kvalifikovaných lidí s dobrými referencemi je stále nedostatek tisíc korun I o padesát tisíc mén berou dnes obchodníci oproti zaátku roku Skonila spirála peplácení, která se roztoila ped zaátkem krize. Uchazei šli se svými požadavky dol. 30 tisíc za anglitinu Se znalostí anglitiny 80 tisíc msín, bez ní 50 tisíc, takové pípady popisují personalisté z praxe. I tak se nkteí jazyk odmítají nauit. Jak na lepší práci Anglitina Svtový jazyk je nutností u všech lépe placených pozic. Již dávno platí, že kdo chtl, cizí anglitinu se douil. Bez ní jdou podle personalist platy dol až o padesát procent. Nmina i ruština mají svou hodnotu jen vedle anglitiny. Praxe I absolventi musejí zamstnavateli ukázat, že mli bhem studia njakou praxi a vdí, jak vypadá firma zevnit. U seniorských pozic jsou pak dležité zkušenosti z oboru a ze situací, které se týkají i pozice, na niž se uchaze hlásí. Trendy Kdo chce vyšší plat, musí sledovat nové trendy a nabídnout jejich využití novému zamstnavateli. Marketingový šéf retailové firmy, jenž odmítá facebook, nebo tvrce webových stránek, který se nechce uit jiné vci než HTML, nemají na trhu velkou šanci. Nebát se kombinací Specialist je nedostatek, dvojitých specialist je ješt mén. Vzdlání a praxe ve dvou i více oborech otevírají dvee. Napíklad ekonom a léka, právník a ekonom, IT specialista a obchodník.

4 O koho je na trhu zájem (obvyklý výdlek u 20 procent nejlépe placených lidí na konkrétní pozici) Obchodník - (lovec) tisíc korun msín Obchodník, obchodních editel a rzných account manažer je na trhu hodn. Jen málo jich má ale reference o tom, že dokážou získávat nové klienty a že rozumí oboru, ve kterém chtjí psobit. Kdo to umí, ml by vydlávat v horní hranici uvedeného rozsahu. Specialista na akvizice tisíc korun msín Po krizi pibylo akvizic. Slabé firmy jsou na prodej. To znamená velkou píležitost pro ty, kteí umjí akvizice vyídit, pípadn zvládnou fúze. Taková zkušenost je v životopisu plusem pro finanní i provozní editele i pro specialisty pro oceování majetku. Marketingový editel - nová média tisíc korun msín Kdo rozumí novým médiím a dokáže se pochlubit referencemi, má dvee otevené všude. Trendy smuji k pímému prodeji pes sociální sít a po odbornících dnes touží prakticky všechny velké firmy. Na trhu jich je ale zatím málo. Technický editel tisíc korun msín Rst strojírenství je znát a technický editel je te jedna z nejpoptávanjších ídicích funkcí. Tvrdý boj o kandidáty a peplácení se ale podle personalist nedje. Nkteré firmy pesunuly výrobu do zahranií, jiné mají problémy. Na trhu je tak zatím relativn dost kandidát, kteí si hledají lepší místo. Kdo umí anglicky a má za sebou zajímavou praxi, místo si najde tém okamžit. Controller - nové systémy tisíc korun msín Controller je dnes široký termín od hlída faktur, splatnosti po specialisty, kteí dohlížejí na celé fungování firmy. Nejžádanjší jsou ale dnes ti, kteí dokážou ve firm pipravit a zavést metody kontroly fungování firmy, které usnadní a zjednoduší ízení. IT specialista - 93 tisíc korun msín Rozvoj IT a telekomunikací ješt nekoní. Jednotlivé firmy stále investují do nových ešení a ta je poteba pipravit a ídit. Nejvtší šanci na postup má lovk, který rozumí IT i telekomunikacím zárove a chápe oba obory. Headhuntei mu budou volat každou chvíli. Programátor - 81 tisíc korun msín Být programátorem není automaticky zlatý dl. Tch adových je pomrn dost. Velké peníze ovšem dokážou vydlat ti, kteí sledují nové trendy a jsou o krok naped ped ostatními. Nejvtší zájem je o ty, kteí umí to nejnovjší z jazyk Java a.net. Pokud pak dokážou prodat sami sebe, bez problém vydlají pes 100 tisíc. Léka - 77 tisíc korun msín

5 Vzpoura doktor má dohru na trhu práce. Soukromé kliniky, ale i zahraniní nemocnice se rozhodly, že volné doktory uloví. A nabízejí až sedm tisíc eur msín. Nejvtší zájem je o lékae tém všech specializací, kteí mají za sebou odbornou praxi a druhou atestaci. Zajímavé nabídky ale nyní picházejí podle personalist i z eska. Projektant ve strojírenství - 65 tisíc korun msín Nabídek na práci technolog, konstruktér a projektant podle personálních agentur výrazn pibylo. Po krizi je teba picházet s novými projekty a strojírenské firmy vidí na trhu nové píležitosti. Schopní inženýi nebudou mít o práci nouzi. Úetní - 45 tisíc korun msín Zahraniní investice a rozvoj center sdílených služeb udržují vysokou poptávku po úetních, kteí ovládají cizí jazyky. Úetní bez anglitiny si vydlají i nkolikrát mén. Rychlý rst platu pichází i se znalostí mezinárodních úetních standard.

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003 I N F O R M A C E Srpen 2003 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 2 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU...3 2. ZAMSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING Miroslava Heczková Karviná 2003 Miroslava Heczková, Marketing 2 OBSAH MODULU MARKETING 1 PODSTATA, POJETÍ A FUNKCE MARKETINGU...11

Více

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 I N F O R M A C E Srpen 2002 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 2 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU...3 2. ZAMSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ

Více

1 Úvod k elektronickému podpisu

1 Úvod k elektronickému podpisu Bakaláská práce Jií Horník 1 Úvod k elektronickému podpisu 1.1 Úvod práce Efektivní komunikace je jednou ze základních podmínek vzniku nové "informaní" spolenosti. Množství informací, které je teba penášet,

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informaních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informaní systémy a technologie Diplomant: Martin Navrkal

Více

Nová sociální Evropa. 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ

Nová sociální Evropa. 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ PES Nová sociální Evropa 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ EVROPA Zpráva pednesená na 7. kongresu PES v Portu Poulem Nyrupem Rasmussenem a Jacquesem Delorsem www.pes.org Strana evropských

Více

Information system projects in companies and their implementation

Information system projects in companies and their implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Information system projects in companies and their implementation Dominik Vymětal Silezian Univerzity in Opava, School of Business Administration in Karviná (CZ) 30.

Více

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních vd Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice Bakaláská práce Studijní program: Softwarové

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Závrená práce posluchae kurzu

Závrená práce posluchae kurzu Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval

Více

Výroční zpráva 4GLTE

Výroční zpráva 4GLTE Výroční zpráva 4GLTE O2 Czech Republic a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 1 Poznámka: O2 Czech Republic a.s. dále také jen O2 CZ nebo Spolenost. O2 Slovakia, s.r.o. dále

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

Situace v Polsku útok na práva zamstnanc a odbor akce NSZZ Solidarno a dalších odbor. DJINY NSZZ SOLIDARNO

Situace v Polsku útok na práva zamstnanc a odbor akce NSZZ Solidarno a dalších odbor. DJINY NSZZ SOLIDARNO Franciszek Kopec, NSZZ Solidarnosc, Jelenia Gora Situace v Polsku útok na práva zamstnanc a odbor akce NSZZ Solidarno a dalších odbor. DJINY NSZZ SOLIDARNO Vývoj v srpnu 1980 vyústil v Polsku k souasnému

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006 JIÍ HORNÍK Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Student Jií Horník Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Vlasta Stížová, CSc.

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více