ZPRAVODAJ. Hezké jaro vám všem duben 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Hezké jaro vám všem . 99. duben 2005"

Transkript

1 ZPRAVODAJ. 99 Hezké jaro vám všem duben 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby : pítelkyn0 Marie Tvrdková Tisk : Zden0k Misík, Boivojova ul. 90, Praha3 Internet:

2 Naše zahrady a parky, jakožto památky zahradního umní 2 ( 2.#ást dokon#ení ) Nejetn0jší druhovou skupinu zahrad a park< tvoí v =eské republice zámecké zahrady a parky. Vznikaly jako souást šlechtických sídel, zámk<, situovaných obvykle uvnit panství. Vyvíjeny byly ve vazb0 na zahradní pr<elí budovy, zatímco prostor ped hlavním pr<elím byl asto pojednán jako estný dv<r. Zámky, a? již nov0 budované nebo vzniklé pestavbou starších panských sídel v 17. a zejména 18. století a ješt0 i v pr<b0hu 19. století, sloužily pedevším k obytným a reprezentaním úel<m majitel< panství. Jak již bylo pedznamenáno, plnily nezídka i úlohu správních a hospodáských center panství. Zámecké zahrady a parky, patily k nezbytnému píslušenství zámku. Zprvu to byly zahrady renesanní, pak barokní. Pozd0ji se vzhled t0chto zahrad nezídka zm0nil pod vlivem nových stylových forem pedstavovaných romantismem, anglickým krajináským slohem i jejich pozd0jšími novoromantickými i novokrajináskými aplikacemi. V n0kterých pípadech z<stala starší zahrada nebo její ást zachována a nový, asto rozlehlý krajináský park ji doplnil. Tyto zm0ny se zaaly projevovat již v druhé polovin0 18. století, zejména však v pr<b0hu 19. století. Tehdy se do vzhledu a celistvosti zámeckých zahrad a park< zaaly promítat též jiné závažné vlivy: pr<myslový rozvoj, rozr<stání m0st a postupný zánik panství. Zámeckých zahrad nebo park< je po eské republice rozeseto více jak 250. K nejznám0jším a nejnavšt0vovan0jším patí zahrady a parky, které jsou souástí zámeckých komplex< se stálými expozicemi využívaným pro návšt0vnický provoz nebo zámk<, které byly upraveny pro veejn0 dostupné úely. V jižních =echách je to nap. zámecká zahrada v =eském Krumlov0, zámecký park v Hluboké nad Vltavou, na Orlíku, v ervené Lhot, Daicích. V západních =echách zámecký park v Horšovském Týn, na Kozlu, v Kynžvart, zámecká zahrada v Kacé(ov. V severních =echách zejména zámecká zahrada v erveném Hrádku, Dín, Liberci a Ploskovicích, zámecká a Knížecí zahrada v Duchcov, zámecká zahrada a park v Libochovicích, zámecký park na Sychrov. Ve stedních =echách zámecký park v B(eznici a dále Jemništ, Konopišt, Kaina, Libchov, Pr.honice, Veltrusy, Vrchotovy Janovice, Žleby, zámecká zahrada v Mnichov Hradišti. Ve východních =echách zámecké parky v astolovicích, Doudlebích, He(manov Mstci, kde slouží pro úely domova d<chodc<, Hrádku u Nechanic, ve Hrubém Rohozci, v Cholticích, Karlova Koruna, v Kladrubech nad Labem, v Kostelci nad Orlicí, ve Slati4anech, zámecká zahrada a park v Litomyšli, v Opon, zámecká zahrada v Novém Mst nad Metují. Na severní Morav0 zámecký park v Hradci nad Moravicí, Javorník ve Slezsku, Krava(e, Lešná na Vsetínsku, Námš5 na Hané, Slezské Rudoltice, Šilhé(ovice, Krasno ve Valašském Mezi(íí, Velké Losiny. Na jižní Morav zámecká zahrada v Buovicích, Holešov, Jarom(icích nad Rokytnou, Podzámecká zahrada v Krom(íži, v Lysicích, v Miloticích, zámecká zahrada a park v Buchlovicích, v Teli, zámecký park v echách pod Kosí(em, v Lednici a Valticích spolu s celým lednicko-valtickým areálem, ve Slavkov.

3 V podmínkách souasné Prahy, která postupn0 pohltila katastry n0kdejšího pražského venkova, patí k nejv0tším a nejrozsáhlejším zámecký park a obora ve Vino(i a v Kolodjích. Druhovou skupinu do jisté míry podobnou zámeckým zahradám a park<m tvoí zahrady a parky usedlostí. V porovnání s panstvími byl však rozsah pozemkového majetku usedlostí daleko menší, skromn0jší byly rovn0ž obytné a hospodáské budovy usedlostí a stejn0 tak jejich zahrady. Vzhledem k tomu,že souasná Praha pohltila prstenec n0kdejšího pražského venkova v jejím okolí, nachází se paradoxn0 Barokní zámek s estným dvorem ve Vinoi ada zahrad a park< usedlostí v Praze. Patí k nim Santoška a Kneislovka na Smíchov0, Turbová, Bulovka a Šmuký(ka v Košíích, Slovanka v Hluboepích, Kajetánka v Bevnov0. Výjimené místo mezi zahradami a parky usedlostí zaujímá park Cibulka v Košíích a zahrada Klamovka na Smíchov0, které zárove patí k významným reprezentant<m krajináského parku v Praze. Další specifický a nepochybn0 velmi zajímavý druh zahrad pedstavují zahrady vil. Vzhledem k tomu, že tyto zahrady vznikaly v pom0rn0 dlouhém asovém rozp0tí, projevilo se v jejich pojetí více stylových forem (renesanní Kratochvíle, manýristický Libosad dnes zvaný Kvtná zahrada v Krom0íži, barokní Šternberská vila se zahradou a št0pnicí v Praze Tróji nebo zahrada Bredovského letohrádku v Lemberku, díla romantismu jako jsou Landfrasova zahrada v Jind(ichov Hradci nebo zahrada vily Kinských v Praze na Smíchov, zahrada letního biskupského sídla v Chrasti, v jejímž pojetí hrál významnou roli novobarokní základ, zahrada Bílkovy vily v Praze, která reflektovala vlivy secese, kubistická Kova(ovicova zahrada v Praze pod Vyšehradem a v neposlední ad0 dv0 významná funkcionalistická díla, a to zahrada vily Tugendhat v Brn a zahrada Müllerovy vily v Praze St(ešovicích. Obdobn0 jako villegiatury vzniklé pem0nou n0kdejších usedlostí nebo jejich ástí, sloužily p<vodn0 i vily jako letní sídla šlechty nebo zámožných m0š?an<. Pro vilu je typické, že její souástí vždy musela být zahrada. Významový posun, kdy se pod pojmem vila rozumí výstavný d<m k trvalému bydlení, ve m0st0 i na venkov0, se zahradou i bez, je novodobý. V 19. století v asové shod0 s rozvojem m0st a oživením eského kulturního života se dostavila vlna veejných mstských park. Jejich situování peduril vývoj urbanistické struktury m0st, rušení m0stského opevn0ní, rozvoj nových m0stských tvrtí. M0stské parky vyr<staly na plochách získaných zrušením m0stského opevn0ní, na nám0stích, poz<statcích starších parcelovaných zahrad, na plochách, které m0sta zachránila ped stavební exploatací. Zakládání veejných m0stských park< m0lo takka sílu hnutí což dokumentuje kolem 70 neznám0jších veejných m0stských park< v =eské republice. V Praze jsou to zejména parky Chotkovy sady, Letenské sady, 3

4 Nebozízek, Karlovo námstí, Riegrovy sady, echovy a Bezruovy sady, Karlínské námstí, Fidlovaka, Thomayerovy sady a mnoho dalších, nebo? v Praze existuje pes 30 m0stských park<. Brno se šesti nejznám0jšími m0stskými parky (Lužánky, Špilberk, Denisovy sady, Kolišt, Námstí 28. (íjna a Slovanské námstí) poetn0 pedí Plze s 10 m0stskými parky (Kupeckého sady, Smetanovy sady, Šafa(íkovy a K(ižíkovy sady, Sady 5. kvtna, Ptat(icátník., Pechákovy sady, Borský park, park v Lochotín, park Potoní). =tveice m0stských park< pipadá na Olomouc (Smetanovy, echovy, Bezruovy, Severní sady). Ti m0stské parky má Znojmo (Husovy sady, Karolininy sady, Gránická strž). Po dvou m0stských parcích mají =eské Bud0jovice (Sady, Stromovka) a Hradec Králové (Žižkovy a Jiráskovy sady) a po jednom Hranice na Morav0 (Sady s. legií), Lipník nad Bevou, Perov (Michalov), Prost0jov (Smetanovy sady), Tel, Jindich<v Hradec (Husovy sady). V =eské republice má velkou tradici také sb0ratelsky zam0ené p0stování rostlin, k dendrologickým sbírkám mnohdy sm0ovalo p0stování devin v krajinásky formovaných parcích. ShromažLování strom< a ke< vyložen0 sb0ratelského charakteru vyústilo do zakládání arboret. K nejznám0jším patí v =eské republice arboreta Adamov, K(tiny, Bílá Lhota, Arboretum Mendlovy zemdlské a lesnické univerzity v Brn0, Americká zahrada v Chudenicích, Sofronka v Plzni, Peklov v Kostelci nad =ernými Lesy, Nový Dv.r u Opavy, Dendrologická zahrada v Pr<honicích. Zahrady, parky, arboreta jsou citlivým indikátorem všestranných kulturních kvalit spolenosti, ekonomické prosperity, komfortu. Významn0 se promítají do obrazu m0st i obcí =eské republiky a mají velmi pozitivní vliv na její životní podmínky. Nejlepší pedpoklady pro aktivní pim0ené využívání mají zahrady parky, jimž je v0nována patiná pée, jsou upravené a udržované s pochopením pro poteby pr<b0žného plošného i hmotového usm0rování vegetace. Zájemci, kteí se cht0jí dozv0d0t více o historii, kompoziním uspoádání, devinách i sochaské a jiné výzdob0 bohatého fondu našich zahrad, park< a arboret nech? laskav0 nahlédnou do knihy Zahrady a parky v =echách, na Morav0 a ve Slezsku, která vyšla v roce 1999 v nakladatelství LIBRI a knihy Pražské zahrady a parky, kterou v roce 2000 vydalo Sdružení pro zahradní a krajináskou tvorbu. / Ing. Božena Pacáková Hoš5álková Národní památkový ústav, úst(ední pracovišt Praha / / KLUBOVÝ ŽIVOT Zápis z Výro#ní #lenské sch4ze Hortiklubu, konané dne na jarním setkání Dne se konalo v Krajinov0 posluchárn0 pírodov0decké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2, Benátské ulici.2 jarní setkání Hortiklubu, specializované základní organizace =eského zahrádkáského svazu a zárove Výroní lenská sch<ze Hortiklubu. Pítomno 55 len<. 4

5 Program: 1.Úvod Jednatel Ing. Václav Pícha,Csc. pivítal úastníky, informoval o programu setkání a upozornil, že píští setkání Hortiklubu a pednášek Krásná zahrada" se bude konat v Pírodov0decké fakult0 Vininá 5, Praha 2. Pedseda Ing.Pavel Šulda byl omluven z nepítomnosti z d<vodu dovolené, kterou m0l již dlouhodob0 naplánovanou. 2.Skalni!kái Skalnikái nám umožují vystavovat na svých výstavách, proto je poteba docházet na brigády k úpravám zahrady 14 dní ped výstavou. Brigády se konají každé úterý od 14 do 18 hod nebo v sobotu od 9 hod. Je poteba se zapsat pi píchodu do prezentaní knihy. 3.Výstava Narcis 2005" Od 21. do se koná výstava v Lysé nad Labem, kde budeme mít stánek s možností prezentace Hortiklubu. 4.Mezi ú!astníky setkání pijel pan Huml, který oslavil v prosinci let. Pivezl své výp0stky rostliny Osteomeles a rozdal je mezi leny. 5.Krásná zahrada Z d<vodu dojížd0ní bylo zvoleno nové umíst0ní kurz< do Vinin0 5, Praha 2. Aby se neztratil kontakt s Pr<honicemi, bude se 1x kurz konat v Pr<honicích. 6.Aranžování Pítelkyn0 J. Hemánková informovala úastníky o pr<b0hu kurz< aranžování. 7.Zájezdová sekce Pítelkyn0 Sýkorová omluvila Jarku Tehákovou a oznámila pipravované zájezdy: 1) Východní =echy, cena 250,-K 2) Západní =echy, cena 300,- K 8.Zpráva o hospodaení Hortiklubu Pítelkyn0 Sýkorová dále pednesla stav útu Hortiklubu, ástky dotací a stav potu len<. K máme 209 len<. Nemilé je i zdražení poštovného. 9.Revizní komise Pítelkyn0 Pavlíková sd0lila,že revizní komise provedla kontrolu úetnictví a nezjistila žádné nedostatky. Zpráva revizní komise byla úastníky pijata jednomysln0. Z d<vodu odst0hování z Prahy paní Jarmily Melicharové byla do revizní komise zvolena a odhlasována nová lenka paní Božena N0mecká. 10.Podkování 5

6 Hortiklub pod0koval pítelkyni Sýkorové za její dobe vykonávanou innost hospodáky - zajistila dotace v plné výši. Zárove bylo pod0kováno pítelkyni J.Melicharové za práci v revizní komisi a pítelkyni Kohoutkové za velmi hezký písp0vek z výletu do Zpravodaje. 11.Pednáška na téma Historické zahrady Itálie Ing.D0deková nám promítala a podala zajímavý výklad o zahradách Itálie v okolí Benátek a Verony. 12.Závr Jednatel Ing.V.Pícha se rozlouil s úastníky. Zapsala : Jarmila Melicharová SEKCE KRÁSA ZAHRADY Když se blížil 5. bezen 2005, tak jsem se t0šil, ale souasn0 m0l svírající pocit. Ten den byly již poslední pednášky kurzu Krása zahrady Probíhají jednou m0sín0 v zimním období od listopadu do bezna již 23. rok, vždy v sobotu v dob0 8:30-11:30 a 12:30-15:30 hod. v prostorách VÚ Sylva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Pr<honicích. Jde nejen o vzd0lávání na prvním míst0, ale i o pedávání zkušeností a setkávání s letitými páteli i nov0 píchozími. Je to i spoleenský prožitek a nabrání nových sil a nám0t< pro probouzející se novou tv<rí a pracovní sezónu. Vzdávám souasn0 hold zakladateli tohoto zp<sobu vzd0lávání a setkávání: ing. Janu Tykaovi. Byl souasn0 pedagog, publicista, pekladatel, organizátor a pednášející v jedné osob0. Bohužel již není mezi námi. V pr<b0hu letošního kurzu jsme vyslechli pednášku Dr.Boženy Gregorové z VÚKO Pr<honice o ošetování a ezu okrasných strom<. Byla to penáška jak teorie, tak bohaté praxe právní, obchodní a estetické, ale hlavn0 zdravotní, technické a fyziologické souvislosti pi p0stování devin. Ing. Miroslav Ezechel nás seznámil s využitím okrasných rostlin v krajin0' Jeho následná pednáška mohla vypadat, že bude suchopárná - legislativa v životním prostedí. Opak byl pravdou. Vše bylo aplikováno prakticky a v mnoha sm0rech pro nás objevn0. Pednáška ing. Josefa Knapa byla zam0ena na mén0 obvyklé, až exotické jehlinany a jejich odolnost v souasném problematickém klimatu a s adou rad jak na to. Ó jak se omlouvám velám. Myslel jsem, že lesní med tvoí z výkal< a on je zatím ze zvláš? vylouených kapiek cukru mšicemi a kísty. To a mnoho jiného jsme se dozv0d0li z vystoupení Dr Kamera z VÚ velaského v Dole u Prahy. Mohlo se zdát, že pro nás, kytikáe, bude nám0t pednášky odtažitý - ale v<bec nebyl. Pi vyslovení jména ing. Jiího Václavíka již víme, že p<jde o vtipnou, ale vysoce odbornou výpov0l o cibulnatých a hlíznatých rostlinách. Je od lov0ka, který vyšlechtil 6

7 vynikající meíky, tulipány a novou adu nízkých jiinek: Star,- ekajících na uvedení na trh. Kdo navštívil v Holandsku park Keukenhof, mohl obdivovat tulipány Gavota, za n0ž dostal v roce 2001 prestižní cenu holandských zahradník<. Pednáška ing. Gražyny Novotné nás zavedla do Švýcarska a seznámila s jejich tvorbou m0stské zelen0 v místech bývalých pr<myslových ástí a s obnovou, budováním a údržbou zelen0 v severních ástech zem0. Lah<dkou pro milovníky kv0teny a skalniká< zvláš?, byla pednáška ing. Petra Hanzelky o cest0 pírodou italského poloostrova Gargano a horskými oblastmi Tecka. Na záv0r nás seznámil s novými odr<dami trvalek shromážd0nými v Botanické zahrad0 v Tróji. Mám ale jednu faktickou poznámku. Poslední dobou pozoruji úpadek slovního projevu, zvlášt0 u mladých pednášejících. Jako by si neuv0domovali, že nemluví pro sebe, ale pro posluchae. Po chvíli pednášky je síla projevu poloviní. To se dá odstranit mikrofonem. Ale co se nedá technicky odstranit je drmolení slov. Takže psaní poznámek a správných názv<, bez zbytených dotaz< je skoro nemožné. Chce se mi zvolat slovy klasika: Tykai, Ondeji, Mareku, Šonský - kde jste! Pitom se t0mto pednášejícím nedá upít odbornost, zapálenost pro v0c i upímný vztah k nám. Dost ale bylo malé vady na kráse. Sluší se mi vele pod0kovat všem, co se zasloužili o bezvadný pr<b0h tohoto roníku a ing. Pavlu Šuldovi zvláš?. A? žije Krása zahrady" a jeho skalní i noví posluchai. Na píští setkání s Vámi se t0ší / František Ducháek / ZÁJEZDOVÁ SEKCE Zveme vás na zájezdy Hortiklubu: 1. Zájezd Východní =echy =elákovice - arboretum Ing, Knapa Lysá nad Labem barokní park Perov nad Labem školky Montána Vinoice u Týnce nad Labem zahrada p. Kasala Všejany za arov0níky k p. Balatkovi - zahrada pítelkyn0 J. Melicharové s posezením a malým oberstvením Odjezd v 7 20 hod od hotelu Opera na T0šnov0 Cena 250 K (v. pohošt0ní) 2. Zájezd Návšt0vní den u Sedlák< zámek Nelahozeves návšt0va n0kolika zahrad, navržených pítelkyní Sedlákovou Mšec rozlehlá zahrada pátel Sedlákových s posezením a 7

8 oberstvením Odjezd v 7 50 hod od hotelu Opera na T0šnov0 Cena 300 K (v. vstupného do zámku a pohošt0ní) Zm0na programu obou zájezd< vyhrazena. Objednávky za výbor Hortiklubu Jaroslava Teháková tel dom< práce Cena pro neleny Hortiklubu o 20 K více. 3. Pozvání na zahradu k pítelkyni Neterdové. Uskutení se v hod na adrese: Na Dvorcích 284/12, Praha 4 Autobus.124,.205 od stanice metra Bud0jovická (dv0 zastávky.- sm0r Kr) Prosím leny, kteí mají rezervaci na zájezdy o úhradu do konce dubna SEKCE ARANŽOVÁNÍ Máme za sebou polovinu akcí, plánovaných na letošní rok. Sešly jsme se 22. února 2005 na vázání parádních mašlí, nešlo to zrovna samo, ale snaha byla vid0t u všech zúastn0ných. Naše uitelka Míša byla na všechny milá, nikdo nemusel d0lat reparát. Další akce již byla pro všechny jednodušší, konala se 8.bezna a jen jsme se dívaly, jak to jde Míše od ruky. Byla zam0ena na aranžmá velikononích svátk< a urit0 inspirovala všechny k pokus<m, to doma zkusit také. Nejv0tší zmatek nastal v okamžiku, když byl nabídnut materiál na aranžování k odkoupení. Vypadalo to jako v dob0 nedostatkového zboží za socializmu. Míša je ale statené d0ve a ani tohle ji neodradilo od slibu, že pijde na podzim znovu a ukáže nám vazbu dušikovou. Termín je zajišt0n na 25.íjna 2005, zapište si ho prosím do kalendáe souasn0 s posledním termínem aranžování v letošním roce, tj. 29. listopadu / Ji(ina He(mánková / Za v0cnou správnost písp0vku ruí autor. Redakní rada si vyhrazuje právo krátit rozsah delších písp0vk< a všechny písp0vky v pípad0 poteby stylisticky upravovat. Uzáv0rka Zpravodaje.100 je 3.kv0tna

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

APM klub senior Liberec

APM klub senior Liberec STÁÍ????? Co s tím????? Už t to taky eká????? Sko do klubu!!!!! ale opatrn prosím Aktivita, pohyb, nápady jak zstat mladý, sobstaný, veselý, zdravý, orientovaný. Je to vbec možné? Nabízí pravidelná setkávání

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

KATALOG BONUSŮ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

KATALOG BONUSŮ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU KATALOG BONUSŮ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU SADA NOŽŮ EDGE V BLOKU luxusní sada nožů velmi elegantního vzhledu čepele z vysoce kvalitní nerezové oceli z Japonska blok lze mít namontovaný na zdi, uložený

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

TRVALE ITELNÉ. Územní plánování. Plánovitá promna prostedí lovkem. Promny. Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické

TRVALE ITELNÉ. Územní plánování. Plánovitá promna prostedí lovkem. Promny. Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické TRVALE UDRŽITELN ITELNÉ ÚZEMNÍ PLÁNOV NOVÁNÍ Prof.Ing.arch. Jan Koutný, CSc. duben 2009 Územní plánov nování Územní plánování Promny poátky plánování pedmt plánování obsah plánování Plánovitá promna prostedí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012 ZNALECKÝ POSUDEK o cen a tržní hodnot bytové jednotky.447/506 v bytovém dom Smetanova 447 vetn spoluvlastnického podílu na spolených ástech a pozemku st. 732/1 v obci Opatovice nad Labem, katastrální území

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999 SLEZSKÝ 23 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1999 17. 4. 1999 Turistický závod II. stupn - Ostrava - klasifikaní 24. 4. 1999 Turistický závod II. stupn -

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Plán práce na rok 2005

Plán práce na rok 2005 Hvzdárna v Úpici Plán práce na rok 2005 Hlavní úkoly: 1. Pednášky pro veejnost, exkurze, praktická pozorování na hvzdárn i mimo hvzdárnu, pedávání informací široké veejnosti. 3. Práce s mládeží - astronomické

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více