ZPRAVODAJ. Hezké jaro vám všem duben 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Hezké jaro vám všem . 99. duben 2005"

Transkript

1 ZPRAVODAJ. 99 Hezké jaro vám všem duben 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby : pítelkyn0 Marie Tvrdková Tisk : Zden0k Misík, Boivojova ul. 90, Praha3 Internet:

2 Naše zahrady a parky, jakožto památky zahradního umní 2 ( 2.#ást dokon#ení ) Nejetn0jší druhovou skupinu zahrad a park< tvoí v =eské republice zámecké zahrady a parky. Vznikaly jako souást šlechtických sídel, zámk<, situovaných obvykle uvnit panství. Vyvíjeny byly ve vazb0 na zahradní pr<elí budovy, zatímco prostor ped hlavním pr<elím byl asto pojednán jako estný dv<r. Zámky, a? již nov0 budované nebo vzniklé pestavbou starších panských sídel v 17. a zejména 18. století a ješt0 i v pr<b0hu 19. století, sloužily pedevším k obytným a reprezentaním úel<m majitel< panství. Jak již bylo pedznamenáno, plnily nezídka i úlohu správních a hospodáských center panství. Zámecké zahrady a parky, patily k nezbytnému píslušenství zámku. Zprvu to byly zahrady renesanní, pak barokní. Pozd0ji se vzhled t0chto zahrad nezídka zm0nil pod vlivem nových stylových forem pedstavovaných romantismem, anglickým krajináským slohem i jejich pozd0jšími novoromantickými i novokrajináskými aplikacemi. V n0kterých pípadech z<stala starší zahrada nebo její ást zachována a nový, asto rozlehlý krajináský park ji doplnil. Tyto zm0ny se zaaly projevovat již v druhé polovin0 18. století, zejména však v pr<b0hu 19. století. Tehdy se do vzhledu a celistvosti zámeckých zahrad a park< zaaly promítat též jiné závažné vlivy: pr<myslový rozvoj, rozr<stání m0st a postupný zánik panství. Zámeckých zahrad nebo park< je po eské republice rozeseto více jak 250. K nejznám0jším a nejnavšt0vovan0jším patí zahrady a parky, které jsou souástí zámeckých komplex< se stálými expozicemi využívaným pro návšt0vnický provoz nebo zámk<, které byly upraveny pro veejn0 dostupné úely. V jižních =echách je to nap. zámecká zahrada v =eském Krumlov0, zámecký park v Hluboké nad Vltavou, na Orlíku, v ervené Lhot, Daicích. V západních =echách zámecký park v Horšovském Týn, na Kozlu, v Kynžvart, zámecká zahrada v Kacé(ov. V severních =echách zejména zámecká zahrada v erveném Hrádku, Dín, Liberci a Ploskovicích, zámecká a Knížecí zahrada v Duchcov, zámecká zahrada a park v Libochovicích, zámecký park na Sychrov. Ve stedních =echách zámecký park v B(eznici a dále Jemništ, Konopišt, Kaina, Libchov, Pr.honice, Veltrusy, Vrchotovy Janovice, Žleby, zámecká zahrada v Mnichov Hradišti. Ve východních =echách zámecké parky v astolovicích, Doudlebích, He(manov Mstci, kde slouží pro úely domova d<chodc<, Hrádku u Nechanic, ve Hrubém Rohozci, v Cholticích, Karlova Koruna, v Kladrubech nad Labem, v Kostelci nad Orlicí, ve Slati4anech, zámecká zahrada a park v Litomyšli, v Opon, zámecká zahrada v Novém Mst nad Metují. Na severní Morav0 zámecký park v Hradci nad Moravicí, Javorník ve Slezsku, Krava(e, Lešná na Vsetínsku, Námš5 na Hané, Slezské Rudoltice, Šilhé(ovice, Krasno ve Valašském Mezi(íí, Velké Losiny. Na jižní Morav zámecká zahrada v Buovicích, Holešov, Jarom(icích nad Rokytnou, Podzámecká zahrada v Krom(íži, v Lysicích, v Miloticích, zámecká zahrada a park v Buchlovicích, v Teli, zámecký park v echách pod Kosí(em, v Lednici a Valticích spolu s celým lednicko-valtickým areálem, ve Slavkov.

3 V podmínkách souasné Prahy, která postupn0 pohltila katastry n0kdejšího pražského venkova, patí k nejv0tším a nejrozsáhlejším zámecký park a obora ve Vino(i a v Kolodjích. Druhovou skupinu do jisté míry podobnou zámeckým zahradám a park<m tvoí zahrady a parky usedlostí. V porovnání s panstvími byl však rozsah pozemkového majetku usedlostí daleko menší, skromn0jší byly rovn0ž obytné a hospodáské budovy usedlostí a stejn0 tak jejich zahrady. Vzhledem k tomu,že souasná Praha pohltila prstenec n0kdejšího pražského venkova v jejím okolí, nachází se paradoxn0 Barokní zámek s estným dvorem ve Vinoi ada zahrad a park< usedlostí v Praze. Patí k nim Santoška a Kneislovka na Smíchov0, Turbová, Bulovka a Šmuký(ka v Košíích, Slovanka v Hluboepích, Kajetánka v Bevnov0. Výjimené místo mezi zahradami a parky usedlostí zaujímá park Cibulka v Košíích a zahrada Klamovka na Smíchov0, které zárove patí k významným reprezentant<m krajináského parku v Praze. Další specifický a nepochybn0 velmi zajímavý druh zahrad pedstavují zahrady vil. Vzhledem k tomu, že tyto zahrady vznikaly v pom0rn0 dlouhém asovém rozp0tí, projevilo se v jejich pojetí více stylových forem (renesanní Kratochvíle, manýristický Libosad dnes zvaný Kvtná zahrada v Krom0íži, barokní Šternberská vila se zahradou a št0pnicí v Praze Tróji nebo zahrada Bredovského letohrádku v Lemberku, díla romantismu jako jsou Landfrasova zahrada v Jind(ichov Hradci nebo zahrada vily Kinských v Praze na Smíchov, zahrada letního biskupského sídla v Chrasti, v jejímž pojetí hrál významnou roli novobarokní základ, zahrada Bílkovy vily v Praze, která reflektovala vlivy secese, kubistická Kova(ovicova zahrada v Praze pod Vyšehradem a v neposlední ad0 dv0 významná funkcionalistická díla, a to zahrada vily Tugendhat v Brn a zahrada Müllerovy vily v Praze St(ešovicích. Obdobn0 jako villegiatury vzniklé pem0nou n0kdejších usedlostí nebo jejich ástí, sloužily p<vodn0 i vily jako letní sídla šlechty nebo zámožných m0š?an<. Pro vilu je typické, že její souástí vždy musela být zahrada. Významový posun, kdy se pod pojmem vila rozumí výstavný d<m k trvalému bydlení, ve m0st0 i na venkov0, se zahradou i bez, je novodobý. V 19. století v asové shod0 s rozvojem m0st a oživením eského kulturního života se dostavila vlna veejných mstských park. Jejich situování peduril vývoj urbanistické struktury m0st, rušení m0stského opevn0ní, rozvoj nových m0stských tvrtí. M0stské parky vyr<staly na plochách získaných zrušením m0stského opevn0ní, na nám0stích, poz<statcích starších parcelovaných zahrad, na plochách, které m0sta zachránila ped stavební exploatací. Zakládání veejných m0stských park< m0lo takka sílu hnutí což dokumentuje kolem 70 neznám0jších veejných m0stských park< v =eské republice. V Praze jsou to zejména parky Chotkovy sady, Letenské sady, 3

4 Nebozízek, Karlovo námstí, Riegrovy sady, echovy a Bezruovy sady, Karlínské námstí, Fidlovaka, Thomayerovy sady a mnoho dalších, nebo? v Praze existuje pes 30 m0stských park<. Brno se šesti nejznám0jšími m0stskými parky (Lužánky, Špilberk, Denisovy sady, Kolišt, Námstí 28. (íjna a Slovanské námstí) poetn0 pedí Plze s 10 m0stskými parky (Kupeckého sady, Smetanovy sady, Šafa(íkovy a K(ižíkovy sady, Sady 5. kvtna, Ptat(icátník., Pechákovy sady, Borský park, park v Lochotín, park Potoní). =tveice m0stských park< pipadá na Olomouc (Smetanovy, echovy, Bezruovy, Severní sady). Ti m0stské parky má Znojmo (Husovy sady, Karolininy sady, Gránická strž). Po dvou m0stských parcích mají =eské Bud0jovice (Sady, Stromovka) a Hradec Králové (Žižkovy a Jiráskovy sady) a po jednom Hranice na Morav0 (Sady s. legií), Lipník nad Bevou, Perov (Michalov), Prost0jov (Smetanovy sady), Tel, Jindich<v Hradec (Husovy sady). V =eské republice má velkou tradici také sb0ratelsky zam0ené p0stování rostlin, k dendrologickým sbírkám mnohdy sm0ovalo p0stování devin v krajinásky formovaných parcích. ShromažLování strom< a ke< vyložen0 sb0ratelského charakteru vyústilo do zakládání arboret. K nejznám0jším patí v =eské republice arboreta Adamov, K(tiny, Bílá Lhota, Arboretum Mendlovy zemdlské a lesnické univerzity v Brn0, Americká zahrada v Chudenicích, Sofronka v Plzni, Peklov v Kostelci nad =ernými Lesy, Nový Dv.r u Opavy, Dendrologická zahrada v Pr<honicích. Zahrady, parky, arboreta jsou citlivým indikátorem všestranných kulturních kvalit spolenosti, ekonomické prosperity, komfortu. Významn0 se promítají do obrazu m0st i obcí =eské republiky a mají velmi pozitivní vliv na její životní podmínky. Nejlepší pedpoklady pro aktivní pim0ené využívání mají zahrady parky, jimž je v0nována patiná pée, jsou upravené a udržované s pochopením pro poteby pr<b0žného plošného i hmotového usm0rování vegetace. Zájemci, kteí se cht0jí dozv0d0t více o historii, kompoziním uspoádání, devinách i sochaské a jiné výzdob0 bohatého fondu našich zahrad, park< a arboret nech? laskav0 nahlédnou do knihy Zahrady a parky v =echách, na Morav0 a ve Slezsku, která vyšla v roce 1999 v nakladatelství LIBRI a knihy Pražské zahrady a parky, kterou v roce 2000 vydalo Sdružení pro zahradní a krajináskou tvorbu. / Ing. Božena Pacáková Hoš5álková Národní památkový ústav, úst(ední pracovišt Praha / / KLUBOVÝ ŽIVOT Zápis z Výro#ní #lenské sch4ze Hortiklubu, konané dne na jarním setkání Dne se konalo v Krajinov0 posluchárn0 pírodov0decké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2, Benátské ulici.2 jarní setkání Hortiklubu, specializované základní organizace =eského zahrádkáského svazu a zárove Výroní lenská sch<ze Hortiklubu. Pítomno 55 len<. 4

5 Program: 1.Úvod Jednatel Ing. Václav Pícha,Csc. pivítal úastníky, informoval o programu setkání a upozornil, že píští setkání Hortiklubu a pednášek Krásná zahrada" se bude konat v Pírodov0decké fakult0 Vininá 5, Praha 2. Pedseda Ing.Pavel Šulda byl omluven z nepítomnosti z d<vodu dovolené, kterou m0l již dlouhodob0 naplánovanou. 2.Skalni!kái Skalnikái nám umožují vystavovat na svých výstavách, proto je poteba docházet na brigády k úpravám zahrady 14 dní ped výstavou. Brigády se konají každé úterý od 14 do 18 hod nebo v sobotu od 9 hod. Je poteba se zapsat pi píchodu do prezentaní knihy. 3.Výstava Narcis 2005" Od 21. do se koná výstava v Lysé nad Labem, kde budeme mít stánek s možností prezentace Hortiklubu. 4.Mezi ú!astníky setkání pijel pan Huml, který oslavil v prosinci let. Pivezl své výp0stky rostliny Osteomeles a rozdal je mezi leny. 5.Krásná zahrada Z d<vodu dojížd0ní bylo zvoleno nové umíst0ní kurz< do Vinin0 5, Praha 2. Aby se neztratil kontakt s Pr<honicemi, bude se 1x kurz konat v Pr<honicích. 6.Aranžování Pítelkyn0 J. Hemánková informovala úastníky o pr<b0hu kurz< aranžování. 7.Zájezdová sekce Pítelkyn0 Sýkorová omluvila Jarku Tehákovou a oznámila pipravované zájezdy: 1) Východní =echy, cena 250,-K 2) Západní =echy, cena 300,- K 8.Zpráva o hospodaení Hortiklubu Pítelkyn0 Sýkorová dále pednesla stav útu Hortiklubu, ástky dotací a stav potu len<. K máme 209 len<. Nemilé je i zdražení poštovného. 9.Revizní komise Pítelkyn0 Pavlíková sd0lila,že revizní komise provedla kontrolu úetnictví a nezjistila žádné nedostatky. Zpráva revizní komise byla úastníky pijata jednomysln0. Z d<vodu odst0hování z Prahy paní Jarmily Melicharové byla do revizní komise zvolena a odhlasována nová lenka paní Božena N0mecká. 10.Podkování 5

6 Hortiklub pod0koval pítelkyni Sýkorové za její dobe vykonávanou innost hospodáky - zajistila dotace v plné výši. Zárove bylo pod0kováno pítelkyni J.Melicharové za práci v revizní komisi a pítelkyni Kohoutkové za velmi hezký písp0vek z výletu do Zpravodaje. 11.Pednáška na téma Historické zahrady Itálie Ing.D0deková nám promítala a podala zajímavý výklad o zahradách Itálie v okolí Benátek a Verony. 12.Závr Jednatel Ing.V.Pícha se rozlouil s úastníky. Zapsala : Jarmila Melicharová SEKCE KRÁSA ZAHRADY Když se blížil 5. bezen 2005, tak jsem se t0šil, ale souasn0 m0l svírající pocit. Ten den byly již poslední pednášky kurzu Krása zahrady Probíhají jednou m0sín0 v zimním období od listopadu do bezna již 23. rok, vždy v sobotu v dob0 8:30-11:30 a 12:30-15:30 hod. v prostorách VÚ Sylva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Pr<honicích. Jde nejen o vzd0lávání na prvním míst0, ale i o pedávání zkušeností a setkávání s letitými páteli i nov0 píchozími. Je to i spoleenský prožitek a nabrání nových sil a nám0t< pro probouzející se novou tv<rí a pracovní sezónu. Vzdávám souasn0 hold zakladateli tohoto zp<sobu vzd0lávání a setkávání: ing. Janu Tykaovi. Byl souasn0 pedagog, publicista, pekladatel, organizátor a pednášející v jedné osob0. Bohužel již není mezi námi. V pr<b0hu letošního kurzu jsme vyslechli pednášku Dr.Boženy Gregorové z VÚKO Pr<honice o ošetování a ezu okrasných strom<. Byla to penáška jak teorie, tak bohaté praxe právní, obchodní a estetické, ale hlavn0 zdravotní, technické a fyziologické souvislosti pi p0stování devin. Ing. Miroslav Ezechel nás seznámil s využitím okrasných rostlin v krajin0' Jeho následná pednáška mohla vypadat, že bude suchopárná - legislativa v životním prostedí. Opak byl pravdou. Vše bylo aplikováno prakticky a v mnoha sm0rech pro nás objevn0. Pednáška ing. Josefa Knapa byla zam0ena na mén0 obvyklé, až exotické jehlinany a jejich odolnost v souasném problematickém klimatu a s adou rad jak na to. Ó jak se omlouvám velám. Myslel jsem, že lesní med tvoí z výkal< a on je zatím ze zvláš? vylouených kapiek cukru mšicemi a kísty. To a mnoho jiného jsme se dozv0d0li z vystoupení Dr Kamera z VÚ velaského v Dole u Prahy. Mohlo se zdát, že pro nás, kytikáe, bude nám0t pednášky odtažitý - ale v<bec nebyl. Pi vyslovení jména ing. Jiího Václavíka již víme, že p<jde o vtipnou, ale vysoce odbornou výpov0l o cibulnatých a hlíznatých rostlinách. Je od lov0ka, který vyšlechtil 6

7 vynikající meíky, tulipány a novou adu nízkých jiinek: Star,- ekajících na uvedení na trh. Kdo navštívil v Holandsku park Keukenhof, mohl obdivovat tulipány Gavota, za n0ž dostal v roce 2001 prestižní cenu holandských zahradník<. Pednáška ing. Gražyny Novotné nás zavedla do Švýcarska a seznámila s jejich tvorbou m0stské zelen0 v místech bývalých pr<myslových ástí a s obnovou, budováním a údržbou zelen0 v severních ástech zem0. Lah<dkou pro milovníky kv0teny a skalniká< zvláš?, byla pednáška ing. Petra Hanzelky o cest0 pírodou italského poloostrova Gargano a horskými oblastmi Tecka. Na záv0r nás seznámil s novými odr<dami trvalek shromážd0nými v Botanické zahrad0 v Tróji. Mám ale jednu faktickou poznámku. Poslední dobou pozoruji úpadek slovního projevu, zvlášt0 u mladých pednášejících. Jako by si neuv0domovali, že nemluví pro sebe, ale pro posluchae. Po chvíli pednášky je síla projevu poloviní. To se dá odstranit mikrofonem. Ale co se nedá technicky odstranit je drmolení slov. Takže psaní poznámek a správných názv<, bez zbytených dotaz< je skoro nemožné. Chce se mi zvolat slovy klasika: Tykai, Ondeji, Mareku, Šonský - kde jste! Pitom se t0mto pednášejícím nedá upít odbornost, zapálenost pro v0c i upímný vztah k nám. Dost ale bylo malé vady na kráse. Sluší se mi vele pod0kovat všem, co se zasloužili o bezvadný pr<b0h tohoto roníku a ing. Pavlu Šuldovi zvláš?. A? žije Krása zahrady" a jeho skalní i noví posluchai. Na píští setkání s Vámi se t0ší / František Ducháek / ZÁJEZDOVÁ SEKCE Zveme vás na zájezdy Hortiklubu: 1. Zájezd Východní =echy =elákovice - arboretum Ing, Knapa Lysá nad Labem barokní park Perov nad Labem školky Montána Vinoice u Týnce nad Labem zahrada p. Kasala Všejany za arov0níky k p. Balatkovi - zahrada pítelkyn0 J. Melicharové s posezením a malým oberstvením Odjezd v 7 20 hod od hotelu Opera na T0šnov0 Cena 250 K (v. pohošt0ní) 2. Zájezd Návšt0vní den u Sedlák< zámek Nelahozeves návšt0va n0kolika zahrad, navržených pítelkyní Sedlákovou Mšec rozlehlá zahrada pátel Sedlákových s posezením a 7

8 oberstvením Odjezd v 7 50 hod od hotelu Opera na T0šnov0 Cena 300 K (v. vstupného do zámku a pohošt0ní) Zm0na programu obou zájezd< vyhrazena. Objednávky za výbor Hortiklubu Jaroslava Teháková tel dom< práce Cena pro neleny Hortiklubu o 20 K více. 3. Pozvání na zahradu k pítelkyni Neterdové. Uskutení se v hod na adrese: Na Dvorcích 284/12, Praha 4 Autobus.124,.205 od stanice metra Bud0jovická (dv0 zastávky.- sm0r Kr) Prosím leny, kteí mají rezervaci na zájezdy o úhradu do konce dubna SEKCE ARANŽOVÁNÍ Máme za sebou polovinu akcí, plánovaných na letošní rok. Sešly jsme se 22. února 2005 na vázání parádních mašlí, nešlo to zrovna samo, ale snaha byla vid0t u všech zúastn0ných. Naše uitelka Míša byla na všechny milá, nikdo nemusel d0lat reparát. Další akce již byla pro všechny jednodušší, konala se 8.bezna a jen jsme se dívaly, jak to jde Míše od ruky. Byla zam0ena na aranžmá velikononích svátk< a urit0 inspirovala všechny k pokus<m, to doma zkusit také. Nejv0tší zmatek nastal v okamžiku, když byl nabídnut materiál na aranžování k odkoupení. Vypadalo to jako v dob0 nedostatkového zboží za socializmu. Míša je ale statené d0ve a ani tohle ji neodradilo od slibu, že pijde na podzim znovu a ukáže nám vazbu dušikovou. Termín je zajišt0n na 25.íjna 2005, zapište si ho prosím do kalendáe souasn0 s posledním termínem aranžování v letošním roce, tj. 29. listopadu / Ji(ina He(mánková / Za v0cnou správnost písp0vku ruí autor. Redakní rada si vyhrazuje právo krátit rozsah delších písp0vk< a všechny písp0vky v pípad0 poteby stylisticky upravovat. Uzáv0rka Zpravodaje.100 je 3.kv0tna

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

(p.. 59) íslo 2/2010 záí

(p.. 59) íslo 2/2010 záí (p.. 59) Redakce: J.Punochá íslo 2/2010 záí Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm Út:

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

KATALOG BONUSŮ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

KATALOG BONUSŮ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU KATALOG BONUSŮ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU SADA NOŽŮ EDGE V BLOKU luxusní sada nožů velmi elegantního vzhledu čepele z vysoce kvalitní nerezové oceli z Japonska blok lze mít namontovaný na zdi, uložený

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 vy$izuje : Ing. Ji$ina!ermáková 708 00 Ostrava - Poruba

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE na základ ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Veejná zakázka: Údržba veejné zelen na ásti území msta Tebí - západ

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Usnesení. 650 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2006. Usnesení. 651 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo jejíž pedmtem je zakázka

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

P R O T O K O L O P RBHU. Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století

P R O T O K O L O P RBHU. Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století P R O T O K O L O P RBHU Jednokolové anonymní architektonické soutže pro vysokoškolské studenty obor architektura a pozemní stavby Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století 1. USTAVUJÍCÍ

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

Pehled usnesení z 18. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 31. 8. 2011 v kancelái starosty

Pehled usnesení z 18. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 31. 8. 2011 v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 18. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 31. 8. 2011 v kancelái

Více

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen (p.. 55) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2009 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub Zpráva o innosti klubu za období leden duben 2007 sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty lenská základna Ke 15.4.2007 má náš klub 59 len (24 žen a 35 muž). V tomto období se novým lenem stal (v závorce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINTÍOV

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINTÍOV ING.ARCH. O.FÁRA ATELIER A.F.I. PLZE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST Železniní 28, 326 00 Plze, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail- afi.atelier@volny.cz

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Usnesení. 1357 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 11. 12. 2006. Usnesení. 1358 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru prodeje nemovitostí

Více

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report)

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report) Mikroregion Hrádecko Chrastavsko (Annual report) Hrádek nad Nisou, Chotyn, Rynoltice, Janovice v Podještdí, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldichov v Hájích, Mníšek, Kryštofovo Údolí Výroní

Více

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Monika Malinská Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Cíle akce...4 Dležité innosti nutné k zajištní

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

HRADY A ZÁMKY V ČR OBŘADY A PROSTOR NA HOSTINY, VEČÍRKY, BÁLY*

HRADY A ZÁMKY V ČR OBŘADY A PROSTOR NA HOSTINY, VEČÍRKY, BÁLY* HRADY A ZÁMKY V ČR OBŘADY A PROSTOR NA HOSTINY, VEČÍRKY, BÁLY* obřady prostor na hostinu MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Hrad Sovinec 5 000 Kč 10 000 Kč Slezskoostravský hrad 13 000 Kč 26 000 Kč Zámek Bruntál 4 000

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Základní databáze výrobc v oboru drátenictví

Základní databáze výrobc v oboru drátenictví Základní databáze výrobc v oboru drátenictví Projekt Cechu esko-moravských umleckých dráteník za podpory MK R v roce 2003 Cech esko-moravských umleckých dráteník U Prhonu 23, 170 00 Praha 7 www.sweb/cech-drateniku/

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Hlavní m sto Praha vyhlašuje

Hlavní m sto Praha vyhlašuje Píloha. 1 k usnesení Rady HMP. 2659 ze dne 27. 10. 2015 Hlavní msto Praha vyhlašuje grantový program na podporu projekt ke zlepšení stavu životního prostedí hl. m. Prahy pro rok 2016 (s ukonením realizace

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Josef Go ár Josef Go ár

Josef Go ár Josef Go ár Josef Goár Architekt Josef Goár patí k nejnadanjším a nejproduktivnjším architektm první poloviny 20. století, jeho dílo zabírá období od kubismu až po konstruktivismus a funkcionalismus a pedstavuje desítky

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 3.zasedání Zastupitelstva M-Praha-Kunratice 26.2.2003 U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 Zastupitelstvo M návrhovou komisi ve složení: Ovovatele zápisu

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 119 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 5. 8. 2009 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : paní Mgr. Eva Hodáková pan Bc. Miroslav

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

APM klub senior Liberec

APM klub senior Liberec STÁÍ????? Co s tím????? Už t to taky eká????? Sko do klubu!!!!! ale opatrn prosím Aktivita, pohyb, nápady jak zstat mladý, sobstaný, veselý, zdravý, orientovaný. Je to vbec možné? Nabízí pravidelná setkávání

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Z á p i s. Hosté: pí Danuše Frajtová, Ing. Petr Kocián, Ing. Marie Hrubá, p. Jan Pávek, zástupci firmy LIDL p. Ducho, p. Jaroš a ing. arch.

Z á p i s. Hosté: pí Danuše Frajtová, Ing. Petr Kocián, Ing. Marie Hrubá, p. Jan Pávek, zástupci firmy LIDL p. Ducho, p. Jaroš a ing. arch. Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, které se konalo dne 26.6.2008 od 17.00 hodin v malém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni: Ing.

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence!

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence! (p.. 53) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 2/2008 erven Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

AGENTURA SUMMIT PARDUBICE

AGENTURA SUMMIT PARDUBICE AGENTURA SUMMIT PARDUBICE ve spolupráci s Komorou patentových zástupc eské republiky, Brno, a Krajskou hospodáskou komorou Pardubického kraje dovolují si Vás pozvat na jarní konferenci OCHRANA PRMYSLOVÉHO

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více