VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostedí. ze dne 11. ervence 2002,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostedí. ze dne 11. ervence 2002,"

Transkript

1 355 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. ervence 2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdroj zneišování ovzduší emitujících tkavé organické látky z proces aplikujících organická rozpouštdla a ze skladování a distribuce benzinu Ministerstvo životního prostedí stanoví podle 55 odst. 3 zákona. 86/2002 Sb., o ochran ovzduší a o zmn nkterých dalších zákon (zákon o ochran ovzduší), (dále jen "zákon") k provedení 3 odst. 11, 4 odst. 12, 5 odst. 12, 8 odst. 12, 9 odst. 10, 12 odst. 5 a 13 odst. 8 zákona: 1 Pedmt úpravy Touto vyhláškou se v souladu s právem Evropských spoleenství 1 ) stanoví a) kategorie tkavých organických látek zneišujících ovzduší, b) emisní limity, podmínky provozu a kategorie ostatních stacionárních zdroj zneišování ovzduší uvedených v pílohách k této vyhlášce emitujících tkavé organické látky z proces aplikujících organická rozpouštdla a ze skladování a distribuce benzinu (dále jen "zdroj"), c) zásady a náležitosti evidence a bilancování spoteby tkavých organických látek (rozpouštdel), zpsob nakládání s výrobky, které je obsahují, zpsob jejich aplikace pi provozování inností uvedených v pílohách. 1,. 2 a. 11 k této vyhlášce provádných na vnitních nebo venkovních plochách, zejména na konstrukcích, budovách, stožárech a dalších objektech, pi nichž jsou aplikována organická rozpouštdla za úelem dosažení dekoraních, ochranných nebo jiných funkních úink, d) požadavky na oznámení zdroj, na omezování emisí tkavých organických látek a fugitivních emisí. 2 Základní pojmy Pro úely této vyhlášky se rozumí a) stávajícím zdrojem - zdroj podle 54 odst. 9 písm. a) zákona, b) novým zdrojem - zdroj podle 54 odst. 9 písm. b) zákona, c) zvlášt velkým zdrojem - zdroj, technologický proces nebo zaízení, v nmž se provádí jedna nebo více inností stejného zamení, tvoící technologickou jednotku, používající organická rozpouštdla o spoteb vtší než 150 kg za hodinu nebo vtší než 200 tun za rok, d) podstatnou zmnou - zmna v konstrukci nebo provozu zdroje, která mže mít

2 významné negativní úinky na zdraví lidí, zvíat a na životní prostedí, spoívající zejména ve 1. zvýšení jmenovité kapacity nebo výkonu zdroje pro zdroje s roní projektovanou spotebou organických rozpouštdel menší než 10 tun tak, že jsou zvýšeny emise tkavých organických látek o více než 25 %, 2. zvýšení jmenovité kapacity nebo výkonu zdroje tak, že jsou zvýšeny emise tkavých organických látek o více než 10 %, e) fugitivní emisí - vnášení zneišujících látek do životního prostedí, kdy nelze mením urit všechny veliiny nutné k výpotu hmotnostního toku. Tento pojem zahrnuje zejména emise zneišujících látek uvolované do atmosféry okny, dvemi, vtracími prduchy a podobnými otvory, netsnostmi rozvod a armatur a dále veškeré emise vznikající pi innostech uvedených v 1 písm. c) a d), f) celkovou emisí - souet emisí vnášených do ovzduší odpadním plynem a fugitivních emisí látky, g) organickou sloueninou - jakákoli slouenina obsahující v molekule alespo jeden atom uhlíku a jeden nebo více atom vodíku, halogen, kyslíku, síry, fosforu, kemíku nebo dusíku s výjimkou oxid uhlíku a anorganických uhliitan a hydrogenuhliitan, h) kategorií tkavých organických látek (VOC) - soubor tkavých organických slouenin nebo jejich smsí charakterizovaných podobnou mírou psobení na zdraví lidí, zvíat a na životní prostedí, i) organickým rozpouštdlem - jakákoli tkavá organická látka, která je užívána samostatn i ve smsi s jinými látkami k rozpouštní surovin, produkt nebo jako edidlo, jako disperzní prostedí, jako prostedek používaný k úprav viskozity i povrchového naptí, jako zmkovadlo i jako ochranný prostedek, j) halogenovaným rozpouštdlem - organické rozpouštdlo obsahující alespo jednu organickou sloueninu, která obsahuje v molekule pinejmenším jeden atom fluoru, chloru, bromu i jodu, k) celkovým organickým uhlíkem (TOC) - uhlík obsažený v tkavých organických sloueninách, l) tuhými zneišujícími látkami (TZL) - ástice rzných velikostí, tvaru, pvodu, složení a struktury, které jsou za teploty a tlaku v komín, výduchu nebo výpusti ze zaízení pro omezování emisí pítomny v odpadním plynu v pevném skupenství, m) spotebou - celkový vstup organických rozpouštdel do zdroje za kalendání rok nebo v jiném období dlouhém 12 msíc snížený o všechny organické sloueniny, které jsou regenerovány pro opakované využití, nebo množství tchto rozpouštdel použitých pi jednorázové innosti podle 1 písm. c), n) vstupem - celkové množství organických rozpouštdel v surovinách, pípravcích a materiálech použitých pi innostech definovaných v píloze. 1 k této vyhlášce, vetn rozpouštdel recyklovaných uvnit a vn zdroje. Tato množství jsou zapoítávána pokaždé, když jsou použita k provádným innostem, o) znovuvyužitím regenerovaných organických rozpouštdel - užití organických rozpouštdel regenerovaných z odpadních produkt procesu k jakýmkoli technickým nebo komerním úelm, vetn jejich využití zpsobem obdobným jako paliva, s vylouením zpracování regenerovaných rozpouštdel jako odpad s výjimkou spalování, p) prahovou hodnotou spoteby - velikost projektované spoteby organického rozpouštdla, podle níž se v píloze. 2 k této vyhlášce zaazují jednotlivé zdroje do kategorií, skupin a podskupin s píslušnými emisními limity, r) jmenovitou kapacitou - jednodenní prmrná hodnota maximální hmotnosti

3 vstupujících organických rozpouštdel v daném zdroji urující denní maximální spotebu organických rozpouštdel, pokud je zaízení provozováno za normálních podmínek provozu pi svém projektovaném výkonu, s) normálními podmínkami provozu - všechna období provozu zdroje nebo innosti s výjimkou nábhu a odstavování provozu a období údržby provozního vybavení, t) podmínkami záchytu - provozní podmínky zdroje, pi nichž jsou uvolnné tkavé organické látky nuceným odtahem vedeny do komína nebo do zaízení na omezování emisí (pedstavují podmínky, kdy nedochází k fugitivním emisím), u) operací nábhu a operací odstavování provozu zdroje - operace, kterými se uvádí technologický proces, provozní zaízení nebo zásobník do stavu innosti, a operace, kterými se uvádí technologický proces, provozní zaízení nebo zásobník do stavu neinnosti. Pravideln oscilující fáze innosti a neinnosti zdroje zneišování ovzduší nejsou pokládány za operace nábhu i odstavování, v) plánem snížení emisí - plán zpracovaný provozovatelem a schválený píslušným orgánem kraje podle 5 odst. 6, 7 a 11 zákona (dále jen "redukní plán"), w) cílovou emisí - vztažná hodnota roní emise tkavých organických látek, s níž se porovnává skuten dosažená hodnota této emise pi uplatnní redukního plánu nebo vztažná hodnota roní emise benzinu uvedená pro celkové posouzení úinnosti technických opatení pro omezení emisí tkavých organických látek z jednotlivých skladovacích zaízení, terminál a erpacích stanic, x) bilancí rozpouštdel (plánem hospodaení s rozpouštdly) - hmotnostní bilance rozpouštdel povinn zpracovaná a prbžn aktualizovaná provozovatelem zdroje jako nástroj k omezování emisí tkavých organických látek, k vyíslování fugitivních emisí a k vykazování emisí, specifikovaná v píloze. 4 k této vyhlášce, y) hmotnostním tokem - hmotnost látky uvolnné do atmosféry v uritém asovém intervalu dlená tímto asovým intervalem; vyjaduje se zejména v kg/h, ale i v jiných veliinách, z) hmotnostní koncentrací - hmotnost látky obsažené v uritém objemu plynu dlená tímto objemem; vyjaduje se zejména v mg/m 3, ale i v jiných veliinách. Nedílnou souástí této veliiny je i uvedení vztažných podmínek, aa) benzinem - jakýkoliv ropný výrobek, s aditivy nebo bez aditiv, jehož tlak nasycených par pi teplot 293,15 K (20 C) je roven nebo je vtší než 1,32 kpa a který je uren pro použití jako palivo motorových vozidel, vyjma kapalného propanbutanu (LPG), bb) parami - všechny plynné sloueniny, které se odpaují z benzinu, popípad jiných kapalin, cc) roním prtokem - nejvtší celkové roní množství benzinu pevedené ze skladovacího zaízení v terminálu do mobilních kontejner nebo odebrané z erpací stanice v prbhu pedchozích tí let, dd) mobilním kontejnerem - každá nádrž pepravovaná po silnici, železnici nebo vodních cestách používaná pro pepravu benzinu z jednoho terminálu do druhého nebo z terminálu do erpací stanice, ee) plavidlem - plavidlo pro vnitrozemskou plavbu podle zvláštního právního pedpisu, 2 ) ff) skladovacím zaízením - každá stacionární nádrž v terminálu používaná ke skladování benzinu, vetn technologického píslušenství na míst tohoto zaízení, gg) terminálem - každé zaízení, které se používá pro skladování a k plnní benzinu do mobilních kontejner, vetn technologického píslušenství na míst tohoto zaízení, hh) jednotkou omezování emisí par - zaízení pro zptné získávání benzinu z par vetn všech vyrovnávacích zásobníkových systém v terminálu,

4 ii) plnicím zaízením - jakékoli zaízení v terminálu, kterým lze plnit benzin do mobilních kontejner. Plnicí zaízení pro silniní cisternová vozidla zahrnuje jedno nebo více plnicích míst, jj) plnicím místem - konstrukce v terminálu, která v daném okamžiku slouží k plnní jediné mobilní cisterny benzinem. 3 Kategorie tkavých organických látek Pro úely této vyhlášky se tkavé organické látky dlí do 4 kategorií, a to podle míry psobení na zdraví lidí, zvíat a životní prostedí. Jedná se o následující kategorie a) látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci a jsou oznaeny Rvtou R45, R46, R49, R60 a R61, 3 ) b) halogenované organické látky klasifikované podle zvláštního právního pedpisu 3 ) Rvtou R40, c) tkavé organické látky, které nespadají pod písmena a) a b), d) benzin definovaný podle 2 písm. aa), pokud je posuzován podle požadavk 14 až 19. Pro posuzování podle jiných ustanovení této vyhlášky náleží do kategorie pod písmenem c). 4 Kategorie zdroj a emisní limity (1) U zdroj vztahujících se k této vyhlášce jsou kategorie podle 4 odst. 4 písm. a) zákona, skupiny, podskupiny zdroj a specifické emisní limity pro vybrané zneišující látky stanoveny v pílohách. 2 a. 11 k této vyhlášce. (2) Veškeré zdroje splující podmínky v 2 písm. c) jsou zvlášt velkými zdroji. Zdroje, které vypouštjí tkavé organické látky podle 3 písm. a) nebo b), jsou velkými zdroji, nestanoví-li tato vyhláška jejich zaazení jinak. Zdroje uvedené v 1 písm. c) a d), které vypouštjí pouze tkavé organické látky podle 3 písm. c), jsou malými zdroji, nestanoví-li se v této vyhlášce jinak. (3) Specifické emisní limity pro tkavé organické látky a tuhé zneišující látky a technické podmínky provozu zdroj jsou uvedeny v pílohách. 2 a. 11 k této vyhlášce. Technické podmínky provozu vybraných zdroj, které obsahují požadavky na konstrukci, vybavení zaízení a provozování technologického procesu, specifické emisní limity doplují nebo nahrazují. Emisní limit pro pachové látky stanovuje zvláštní právní pedpis. 4 ) (4) Pro zdroje používající organické zneišující látky uvedené v 3 písm. a) nebo b) jsou stanoveny závazné technické podmínky provozu a obecné emisní limity v 8 odst. 1 až 3. (5) Pro zdroje uvedené v píloze. 2 k této vyhlášce platí specifické emisní limity a technické podmínky jejich provozu a dále obecné emisní limity u zneišujících látek, pro které se specifické emisní limity nestanovují. (6) Emisní limity jsou vyjádeny zejména jako a) hmotnostní koncentrace celkového organického uhlíku ve vlhkém odpadním plynu vyjádená pro normální stavové podmínky, b) hmotnostní koncentrace tkavých organických látek ve vlhkém odpadním plynu

5 vyjádená pro normální stavové podmínky, c) hmotnostní koncentrace tuhých zneišujících látek (TZL) ve vlhkém odpadním plynu vyjádená pro normální stavové podmínky, d) emisní limit celkových emisí urený jako podíl množství celkových emisí a vstupního množství rozpouštdel nebo benzinu, e) emisní limit fugitivních emisí urený jako podíl množství fugitivních emisí a vstupního množství rozpouštdel, f) specifická výrobní emise celkových emisí urená jako podíl množství celkových emisí a množství nebo velikosti produkce, g) specifická výrobní emise fugitivních emisí urená jako podíl množství fugitivních emisí a množství nebo velikosti produkce, h) specifická výrobní emise (VOC) urená jako podíl celkového množství tkavých organických látek a velikosti produkce, i) specifická výrobní emise (TOC) urená jako podíl celkového organického uhlíku a velikosti produkce. 5 Postup stanovení obecných emisních limit (1) Pokud se pro danou zneišující látku nebo stanovenou skupinu látek nestanoví u zdroje specifický emisní limit a nejedná-li se o látky podle 3 písm. a) nebo b), vymezují se zneišující látky nebo jejich stanovené skupiny k plnní obecných emisních limit tímto postupem a) stanoví se obecné emisní limity podle zvláštního právního pedpisu 4 ) u zdroje nebo ástí zdroje nebo jeho zaízení, které tvoí samostatnou souást zdroje, pro nž tato vyhláška neuvádí specifické emisní limity a jejichž funkce není inností podle pílohy. 1 k této vyhlášce, b) v ostatních pípadech se stanoví obecné emisní limity na základ zdvodnného posouzení, c) obecný emisní limit pro pachové látky se stanoví vždy, pokud není prokazateln doloženo, že jej není teba stanovovat. (2) Od stanovení emisních limit podle odstavce 1 písm. b) lze upustit u tch zneišujících látek nebo jejich stanovených skupin, kde výsledky opakovaného autorizovaného mení emisí 4 ) prokazují, že jejich emise jsou pod úrovní 10 % obecného emisního limitu a pod 10 % limitního emisního toku. 6 Požadavky na stávající zdroje Zdroj, u nhož dojde k podstatné zmn zaízení, technologie nebo používaných surovin nebo u nhož v dsledku uskutenných podstatných zmn dojde poprvé ke splnní požadavku podle 8 odst. 4, se považuje za nový. Pokud celková roní emise zdroje nepesahuje emisi vypotenou za podmínek provozování zaízení pi projektovaném výkonu zdroje a pi hmotnostní koncentraci zneišující látky, která odpovídá emisnímu limitu pro nový zdroj, považuje se tento zdroj za stávající. 7 Požadavky na nové zdroje

6 (1) Provozovatelé zdroj, které podléhají oznamovací povinnosti nebo jejichž provoz má být povolen v rámci podmínek redukního plánu podle pílohy. 3 k této vyhlášce, oznámí tento zámr píslušnému orgánu ochrany ovzduší. (2) Pi podání oznámení nových zdroj se postupuje podle vzoru uvedeného v píloze. 6 k této vyhlášce. 8 Požadavky pi provozu stávajících a nových zdroj (1) U zdroje, z kterého unikají tkavé organické látky uvedené v 3 písm. a), nelze pi celkovém hmotnostním toku emisí tchto zneišujících látek vtším než 10 g/h pekroit celkovou hmotnostní koncentraci tchto zneisujících látek v objemu 2 mg/m 3 po pepotu na normální stavové podmínky. V nejkratší dob se tyto látky podle možností nahrazují mén škodlivými látkami nebo pípravky. (2) U zdroje, z kterého unikají tkavé organické látky uvedené v 3 písm. b), nelze pi celkovém hmotnostním toku emisí tchto zneišujících látek vtším než 100 g/h pekroit celkovou hmotnostní koncentraci tchto zneisujících látek 20 mg/m 3 po pepotu na normální podmínky. (3) V zájmu ochrany zdraví lidí, zvíat a životního prostedí je nutné emise tkavých organických látek uvedených v odstavcích 1 a 2 odvádt ze zdroje pi využití záchytu komínem, výduchem nebo výpustí ze zaízení pro omezování emisí. (4) Zdroj uvedený v píloze. 2 k této vyhlášce, který uvoluje tkavé organické látky uvedené v 3 písm. c), musí splnit tyto požadavky a) emisní limity v odpadním plynu a emisní limity fugitivních emisí nebo emisní limity celkových emisí a další požadavky stanovené v píloze. 2 k této vyhlášce, pípadn požadavky stanovené podle 5 odst. 1, nebo b) požadavky redukního plánu specifikované v píloze. 3 k této vyhlášce. (5) Pro stávající zdroj, který uvoluje tkavé organické látky uvedené v 3 písm. c), na který se nevztahuje redukní plán podle odstavce 4 písm. b) a který není uveden v píloze. 11 k této vyhlášce, se postupuje podle ustanovení 5 odst. 1, pípadn podle zvláštního právního pedpisu. 5 ) (6) Pro zdroj, který uvoluje fugitivní emise tkavých organických látek, se uplatují fugitivní emisní limity uvedené v píloze. 2 k této vyhlášce. Toto ustanovení se u zdroje neuplatní tehdy, pokud je prokázáno, že pro nj nejsou fugitivní emisní limity dosažitelné z hlediska souasných technických nebo ekonomických možností, a nevznikne-li podle souasného stavu ovzduší v daném míst významné riziko ohrožení zdraví lidí, zvíat nebo životního prostedí. Tento postup schvaluje pro každý pípad orgán ochrany ovzduší. Provozovatel zdroje doloží, že je použito nejlepší dostupné technologie nebo postupu. (7) innosti, pi nichž není technicky možné odvádt zneišující látky ze zdroje komínem, výduchem nebo výpustí ze zaízení pro omezování emisí, mohou být píslušným orgánem ochrany ovzduší vyaty z požadavk uvedených v píloze. 2 k této vyhlášce, pokud je v této píloze tato možnost výslovn uvedena. Pro každý takový pípad je provozovatel zdroje

7 povinen doložit použití nejlepší dostupné technologie nebo postupu a ídit se požadavky redukního plánu, které jsou specifikované v píloze. 3 k této vyhlášce. (8) U zdroj se dvma a více innostmi podle pílohy. 1 k této vyhlášce, z nichž každá pesahuje prahové spoteby uvedené v píloze. 2 k této vyhlášce, je nutné zajistit, aby a) pro látky uvedené v 3 písm. a) a b) byly plnny všechny požadavky 8 odst. 1 až 3 pro každou jednotlivou innost zvláš, b) pro všechny ostatní látky bylo zajištno, že 1. požadavky odstavce 4 platí pro každou jednotlivou innost zvláš, nebo 2. jejich spolené emise nesmí pesáhnout hodnoty, které vyplývají ze situace v pípad uplatnní bodu 1. (9) Bhem operací spouštní a odstavování zdroje jsou jejich provozovatelé povinni zavést opatení k omezení emisí tkavých organických látek. U zvlášt velkých, velkých a stedních zdroj se tato opatení zapracovávají do návrhu souboru technickoprovozních parametr a technickoorganizaních opatení k zajištní provozu zdroje podle 11 odst. 2 zákona (dále jen "provozní ád") nebo do návrhu zmn stávajícího provozního ádu. (10) U stávajících zdroj, u nichž se provozují zaízení pro omezování emisí tkavých organických látek a které splují emisní limity vyjádené hmotnostní koncentrací celkového organického uhlíku po pepotu na normální stavové podmínky, a to a) 50 mg/m 3 po pepotu na suchý plyn a vztažný obsah kyslíku 17 % v pípad spalování, nebo b) 150 mg/m 3 v pípad jiného zaízení na omezování emisí, není nutné dodržovat emisní limity v odpadních plynech uvedené v píloze. 2 k této vyhlášce do data uvedeného v 54 odst. 9 písm. a) zákona. (11) Uplatováním redukního plánu ani pi postupu podle odstavce 10 není doteno ustanovení 3 písm. a) a b). 9 Zpsob mení a zjišování emisí (1) Emise se zjišují kontinuálním mením nebo jednorázovým mením a výpotem z látkové bilance. Pitom platí, že a) kontinuální mení je uplatnno pi mení emisí zneišujících látek z výduch zaízení pro omezování emisí, v nichž je pekroen prmrný hmotnostní tok celkového organického uhlíku 10 kg/h. Provádí se za použití pístroj pro kontinuální mení splující požadavky stanovené zvláštním právním pedpisem, 4 ) b) v ostatních pípadech se provádí periodické mení formou autorizovaného jednorázového mení, c) zpsob výpotu množství emisí z hmotnostní bilance je uveden v píloze. 4 k této vyhlášce. (2) Pi mení emisí se mí hmotnostní koncentrace všech jednotlivých tkavých organických látek uvedených v 3 písm. a) nebo b), pokud se v emisích zdroje vyskytují. Posouzení dodržení emisních limit se provádí porovnáním soutu zmených hmotnostních koncentrací jednotlivých látek s hodnotou emisních limit, která je uvedena v 8 odst. 1 nebo

8 2. V pípad všech ostatních látek se posuzování provádí na základ zjištné celkové hmotnosti organického uhlíku postupem podle 10 odst Dodržování emisních limit, emisních strop a redukního plánu (1) Provozovatelé prokáží v souladu s 11 zákona a) splnní emisních limit v odpadním plynu, hodnot fugitivních emisí a emisní limity celkových emisí, nebo b) splnní požadavk redukního plánu specifikovaného v píloze. 3 k této vyhlášce a splnní ustanovení 8 odst. 6 a 7 této vyhlášky. (2) Postup pi kontrole dodržování redukního plánu je uveden v píloze. 4 k této vyhlášce. (3) Pokud to vyžaduje plnní národního, krajského i místního programu snižování emisí tkavých organických látek podle pílohy. 2 zákona, stanoví se provozovatelm zdroj závazné emisní stropy a podmínky ochrany ovzduší. 11 Bilance spoteby rozpouštdel a provozní ád (1) Provozovatelé zdroj uvedených v 8 odst. 1, 2 a 4 sestavují roní hmotnostní bilanci organických rozpouštdel zpsobem stanoveným v píloze. 4 k této vyhlášce. (2) Provozovatelé malých zdroj s celkovou jednorázovou roní spotebou tkavých organických látek podle 3 písm. c) vyšší než 0,6 tuny a provozovatelé malých zdroj s celkovou projektovanou roní spotebou tkavých organických látek podle 3 písm. c) vyšší než 0,4 tuny (pokud není v píloze. 2 k této vyhlášce uvedeno jinak) podléhají oznamovací povinnosti a vedou evidenci a pehled o jejich spoteb podle 12 odst. 1 písm. c) zákona. (3) Provozovatelé zdroj používající tkavé organické látky podle 3 písm. a) nebo b) pedkládají ve lht stanovené inspekcí návrhy provozních ád vetn návrh jejich zmn. Provozní ád rovnž zpracují provozovatelé používající tkavé organické látky podle 3 písm. c) v množství pesahujícím 5 tun za rok a provozovatelé velkých zdroj. 12 Postup a zpsob oznámení (1) Provozovatel malého zdroje používající tkavé organické látky oznamuje údaje o jejich používání orgánu obce každoron do 15. února kalendáního roku na tiskopisu, jehož vzor je uveden v píloze. 6 k této vyhlášce. (2) Provozovatel zvlášt velkého, velkého a stedního zdroje zasílá v souvislosti s oznámením zdroje podle 54 odst. 9 zákona a) každoron do 15. února kalendáního roku oznámení o používání tkavých organických látek uvedených v 3 písm. a), b) a c) vyplnním tiskopisu, jehož vzor je uveden v píloze. 6 k této vyhlášce, b) oznámení zámru postupovat podle pílohy. 3 k této vyhlášce. Souasn

9 pedkládá zpracovaný redukní plán snižování emisí tkavých organických látek podle pokyn v této píloze (vyplnním tiskopisu). (3) Oznámení po jejím provedení a ovení pedávají neprodlen píslušné orgány ochrany ovzduší do evidence a registru podle 13 zákona. (4) Orgán obce, který eviduje a ovuje oznámení podle odstavce 1, pedává tyto údaje o zdrojích za uplynulý kalendání rok Ministerstvu životního prostedí (dále jen "ministerstvo") nejpozdji do 31. bezna následujícího roku. 13 Znaení produkt obsahujících organická rozpouštdla (1) Za produkt s obsahem organických rozpouštdel se považují všechny produkty obsahující více než 3 % hmotnostní organických halogenovaných i nehalogenovaných rozpouštdel. (2) Výrobci a dovozci nebo vývozci produkt s obsahem tkavých organických látek (rozpouštdel) oznaují tyto produkty podle pílohy. 5 k této vyhlášce. (3) Výrobci, dovozci nebo vývozci produkt s obsahem organických rozpouštdel pedávají vyplnný oznamovací list výrobce, vývozce a dovozce organických rozpouštdel (uvedený v píloze. 7 k této vyhlášce) za pedchozí kalendání rok ministerstvu nejpozdji do 31. bezna bžného roku. 14 Skladovací zaízení v terminálech (1) Skladovací zaízení se konstruuje a provozuje v souladu s technickými požadavky uvedenými v píloze. 8 k této vyhlášce za úelem snižování celkových roních ztrát benzinu vznikajících pi plnní a skladování v jednotlivých skladovacích zaízeních v terminálech pod hodnotu cílových emisí 0,01 % roního prtoku. (2) Skladovací zaízení v terminálech vetn plnicích zaízení a na n napojených mobilních kontejner jsou velkými zdroji zneišování ovzduší podle 4 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona. 15 Plnní mobilních kontejner v terminálech (1) Plnicí zaízení se konstruuje a provozuje v souladu s ustanoveními 19 a s technickými ustanoveními uvedenými v píloze. 9 k této vyhlášce. Tato opatení jsou zamena na snížení celkových roních ztrát benzinu emisemi do ovzduší vznikajících pi plnní mobilních kontejner v terminálech pod hodnotu cílových emisí 0,005 % roního prtoku. (2) Všechny terminály urené pro plnní silniních cisternových vozidel se vybavují nejmén jedním plnicím místem, které spluje požadavky na zaízení pro spodní plnní stanovené v píloze. 10 k této vyhlášce. (3) Provozovatelé terminál dbají na to, aby pi provozu nedocházelo k úniku par benzinu do ovzduší a provádjí kontroly tsnosti zaízení.

10 16 Mobilní kontejnery (1) Mobilní kontejnery se konstruují a provozují ve shod s požadavky zvláštních právních pedpis. 6 ) Silniní cisternová vozidla musí být vybavena spodním plnním podle specifikací uvedených v píloze. 10 k této vyhlášce. (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahují na úniky par benzinu pi mení za použití micí tye u stávajících mobilních kontejner. (3) Mobilní kontejnery podle odstavce 1 jsou po pipojení k zaízení používanému ke skladování benzinu souástí tohoto zaízení, a stávají se tak ve smyslu 4 odst. 4 písm. a) zákona souástí velkého zdroje zneišování ovzduší pi pipojení k terminálu a souástí stedního zdroje zneišování ovzduší pi plnní skladovacího zaízení v erpací stanici. 17 Plnní skladovacích zaízení erpacích stanic (1) Plnicí a skladovací zaízení se konstruuje a provozuje ve shod s technickými požadavky uvedenými v píloze. 10 k této vyhlášce, které jsou zameny na snížení celkových roních ztrát benzinu vznikajících pi plnní skladovacích zaízení v erpacích stanicích pod hodnotu cílových emisí 0,01 % roního prtoku. (2) Skladovací zaízení erpacích stanic podle odstavce 1 vetn zaízení urených k jejich plnní jsou stedními zdroji zneišování ovzduší podle 4 odst. 4 písm. a) bodu 3 zákona. 18 Podmínky provozu erpacích stanic (1) Pi plnní palivových nádrží automobil benzinem z erpacích stanic se vytsnné páry benzinu odvádjí z prostoru plnicího hrdla palivové nádrže plynotsným potrubím do skladovací nádrže erpací stanice. Celkový objem odvedených par iní % celkového objemu benzinu peerpaného do palivové nádrže automobilu. Úinnost zptného odvodu par je mena a údaje o mení zaznamenány na tiskopisu uvedeném v píloze. 13 k této vyhlášce. Podmínky provozu erpacích stanic jsou uvedeny v pílohách. 10,. 11,. 12 a. 13 k této vyhlášce. (2) erpací stanice podle odstavce 1 jsou stedními zdroji zneišování ovzduší podle 4 odst. 4 písm. a) bodu 3 zákona. 19 Mení emisí a dodržování limit pi skladování a distribuci benzinu (1) Emisním limitem pro zaízení užívající jednotky omezování emisí par benzinu je stední hmotnostní koncentrace par benzinu (pepotená na normální stavové podmínky) ve výduchu z jednotky omezování emisí par 150 mg/m 3. (2) Pro zaízení podle ustanovení 14 až 19 této vyhlášky neuvedená v 19 odst. 1 platí

11 obecný emisní limit pro tkavé organické látky uplatnný za normálních stavových podmínek a obecný emisní limit pro pachové látky. 4 ) 20 Pechodná ustanovení (1) Provozovatelé zdroj, které mají být oznámeny nebo jejichž provoz má být povolen v rámci podmínek redukního plánu podle pílohy. 3 k této vyhlášce, oznámí podle 11 odst. 1 písm. f) a 12 odst. 1 písm. c) zákona tento zámr nejpozdji do 1. dubna 2003 píslušnému orgánu ochrany ovzduší. (2) Redukní plán pedložený provozovatelem musí být schválen orgánem kraje nejpozdji k 1. dubnu 2004, pokud se jedná o stávající zdroj, a ve lht do 3 msíc od data pedložení návrhu redukního plánu v pípad nového zdroje. (3) Provozovatelé nových skladovacích zaízení, plnicích zaízení, erpacích stanic a mobilních kontejner používaných pro úely skladování a distribuce benzinu plní požadavky uvedené v 14 až 19 ode dne nabytí úinnosti této vyhlášky. (4) Provozovatelé stávajících a nových erpacích stanic plní požadavky uvedené v 18 a pílohách. 11,. 12 a. 13 k této vyhlášce ode dne nabytí úinnosti této vyhlášky. (5) Stávající skladovací zaízení v terminálech s roním prtokem do t/rok vetn plní podmínky provozu uvedené v 14 odst. 1 od 1. ledna Do tohoto data plní podmínky provozu uvedené v píloze. 11 k této vyhlášce. (6) Stávající terminály pro plnní mobilních kontejner s roním prtokem do t/rok vetn plní podmínky provozu uvedené v 15 od 1. ledna Do tohoto data plní podmínky provozu uvedené v píloze. 11 k této vyhlášce. (7) Od 1. ledna 2005 se požadavky na vybavení pro spodní plnní uvedené v píloze. 10 k této vyhlášce vztahují na všechna plnicí místa pro plnní silniních cisternových vozidel ve všech terminálech s celkovým roním prtokem terminálu menším než t/rok. (8) Pro stávající erpací stanice s roním prtokem do 500 m 3 umístné mimo sídelní a prmyslové aglomerace platí ustanovení 17 od 1. ledna Do tohoto data platí pro tato zaízení podmínky provozu uvedené v píloze. 11 k této vyhlášce. (9) Pro všechna stávající skladovací zaízení v terminálech s roním prtokem do tun vetn platí požadavky 19 od 1. ledna Do tohoto data platí pro tato zaízení podmínky provozu uvedené v píloze. 11 k této vyhlášce. (10) Provozovatelé stávajících zdroj uvedených v píloze. 2 k této vyhlášce jsou povinni plnit požadavky 8 až 13 nejpozdji k datu uvedenému v 54 odst. 9 písm. a) zákona. Pro tyto zdroje platí do uvedeného data podmínky provozování a emisní limity stanovené pílohou. 11 k této vyhlášce. Pro stávající zdroje, které nejsou pedmtem pílohy. 11, platí do uvedeného data obecné emisní limity stanovené zvláštním právním pedpisem. 4 ),5 ) Toto ustanovení se nevztahuje na zdroje, pro nž jsou požadavky upraveny v 14 až 19. (11) Stávající zdroje budou zaazeny podle kategorií, skupin a podskupin zdroj uvedených v

12 píloze. 2 k této vyhlášce a oznámeny nejpozdji do 1. ledna (12) U zdroje, na který se neuplatuje redukní plán podle 8 odst. 4 písm. b), musí každé jeho zaízení instalované po datu 1. ledna 2003 za úelem omezení emisí splovat od 1. ledna 2003 všechny požadavky uvedené v ustanoveních 8 a v píloze. 2 k této vyhlášce. 21 Úinnost Tato vyhláška nabývá úinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: RNDr. Kužvart v. r. Poznámky pod arou: 1 ) Smrnice Rady 1999/13/ES, o omezování emisí tkavých organických látek (VOC) vznikajících pi užívání organických rozpouštdel pi nkterých innostech a v nkterých zaízeních. Smrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES, o kontrole emisí tkavých organických látek (VOC) vznikajících pi skladování benzinu a pi jeho distribuci od terminál k erpacím stanicím. Smrnice Rady 96/61/ES, o integrované prevenci a omezování zneištní. 2 ) 9 odst. 1 zákona. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavb, ve znní pozdjších pedpis. 3 ) Naízení vlády. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpenosti chemických látek a chemických pípravk, zpsob jejich klasifikace a oznaování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpených chemických látek, ve znní naízení vlády. 258/2001 Sb. 4 ) Vyhláška. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam zneišujících látek, obecné emisní limity, zpsob pedávání zpráv a informací, zjišování množství vypouštných zneišujících látek, tmavosti koue, pípustné míry obtžování zápachem a intenzity pach, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdroj zneišování ovzduší a podmínky jejich uplatování. 5 ) Naízení vlády. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdroj zneišování ovzduší. 6 ) Napíklad zákon. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o zmn zákona. 168/1999 Sb., o pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou provozem vozidla a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o pojištní odpovdnosti z provozu vozidla), ve znní zákona. 307/1999 Sb.

13 PEHLED INNOSTÍ Píloha. 1 k vyhlášce. 355/2002 Sb. Pojem innost používaný v této píloze zahrnuje rovnž ištní zaízení, avšak nezahrnuje ištní výrobk, pokud není uvedeno jinak. 1. Polygrafická innost Procesy a operace reprodukování textu i obraz, ve kterých se využívá tisková forma obrazu i textu a kde jsou barvy penášeny na jakýkoli typ povrch. Proces zahrnuje rovnž související postupy, výrobu tiskové formy a její penos, lakování, laminování i natírání. Do psobnosti této pílohy spadají následující tiskaské procesy a) tepelný ofset, ofsetový rotaní tisk, b) hlubotisk (tiskaský polygrafický proces), publikaní hlubotisk, c) knihtisk, d) flexografie gumotisk, e) sítotisk válcový filmový tisk, rotaní válcový sítotisk, rotaní sítotisk na textil a lepenku, f) laminování spojené s tištním, g) lakování. 2. Odmašování a ištní povrch Jakákoli innost ištní, s výjimkou chemického ištní, kde jsou organická rozpouštdla užívána k odstranní zneištní z povrchu materiál vetn odmaštní. Tato innost se vztahuje rovnž na ištní povrch výrobk, nikoli však na ištní procesního zaízení. 3. Chemické ištní odv a odvních doplk Jakákoli prmyslová nebo komerní innost využívající tkavých organických látek v uritém zaízení k ištní odv, vybavení byt a malých spotebních pedmt s výjimkou runího odstraování skvrn a zneištných míst v textilním a odvním prmyslu. 4. Aplikace nátrových hmot (natírání) Jakákoli innost zahrnující jednoduchou nebo vícenásobnou aplikaci spojitého nátrového filmu na a) nové automobily, b) kabiny nákladních automobil, c) dodávky a nákladní automobily, d) autobusy, trolejbusy e) vlené vozy (pívsy, trailery), f) kovové a plastické povrchy, vetn povrch a díl kolejových vozidel, letadel, lodí, konstrukcí apod., g) devné povrchy, h) povrchy textilní, tkaninové, sklenné, filmové a papírové a jiné s výjimkou polygrafie, i) kže. 5. Pestíkávání vozidel - autoopravárenství Jakákoli innost zahrnující jednoduchou nebo vícenásobnou aplikaci spojitého nátrového filmu a související operace odmašování, kterými se provádí

14 a) nanášení nátr na silniní vozidla nebo na jejich ásti provádné jako souást oprav, konzervace nebo dekorace vozidla mimo pvodní výrobní zaízení, b) nanášení originálních nátr na silniní vozidla nebo na jejich ásti provádné jako souást pelakovávání vozidel, které je provádno mimo pvodní výrobní zaízení, c) nanášení nátr na pívsy (vetn polopívs). Pokud aplikace nátrových hmot zahrnuje operaci, pi které je tentýž výrobek potiskován jakoukoli tiskaskou technologií, je tato tiskaská operace považována za souást natírání. Samostatné tiskaské innosti však do tchto inností zahrnuty nejsou. 6. Navalování - nátry a lakování pásových a svitkových materiál Jakákoli innost, pi níž je na svitky, pásy a dráty kovových a jiných materiál nanášen souvislý film nátrové hmoty, nebo laminování v kontinuálním procesu. 7. Adhesivní nátr Jakákoli innost zahrnující aplikaci adhesivních materiál na povrchy, s výjimkou adhesivních nátr a laminování v polygrafii. Pokud aplikace nátrových hmot zahrnuje operaci, pi které je tentýž výrobek potiskován jakoukoli tiskaskou technologií, je tato tiskaská operace považována za souást natírání. Samostatné tiskaské innosti však do tchto inností zahrnuty nejsou. 8. Impregnace deva Jakákoli innost zavádjící ochranné prostedky do deva. 9. Laminování deva, kovu, textilu, vláken a plast Jakákoli innost spojování vrstev deva, kovu, textilu, vláken a plast k výrob laminát. 10. Výroba nátrových hmot, pípravk, lak, adhesivních materiál a tiskaských barev Výroba výše uvedených konených výrobk nebo meziprodukt vyrábných ve stejném míst mísením pigment, pryskyic a adhesivních materiál s organickými rozpouštdly nebo s jinými nosii, vetn procesu dispergování a pípravných predisperganích aktivit, vetn úprav viskozity nebo odstínu a operací plnní koneného produktu do jeho obal. 11. Výroba obuvi a dalších odvních doplk Jakákoli innost výroby obuvi, ponožek, punoch, rukavic, pípadn dalších odvních doplk a jejich ástí. 12. Výroba farmaceutických pípravk Chemická syntéza, fermentace, extrakce, skladba a dokonení farmaceutických produkt a v pípadech, kdy jsou vyrábny ve stejném míst, i výroba meziprodukt. 13. Zpracování kauuku, výroba pryže Operace plastikace kauuku a sestavování kauukových smsí mísením, hntením, kalandrováním, drcením, mletím, barvením, operace zpracování kauukových smsí vytlaováním (extruzí), lisováním, vstikovacím lisováním, operace vulkanizace a jakékoliv další pomocné operace, které jsou souástí procesu pemny pírodního i syntetického kauuku do koneného pryžového výrobku.

15 14. Extrakce rostlinných olej a živoišných tuk a rafinace rostlinných olej Extrakce rostlinných olej ze semen nebo z jiných rostlinných materiál, zpracování suchých (vyextrahovaných) zbytk rostlin na krmivo pro zvíata, peišování tuk a olej získaných ze semen, z rostlinných nebo z živoišných materiál.

16 Píloha. 2 k vyhlášce. 355/2002 Sb. PODMÍNKY PROVOZU, PRAHOVÉ SPOTEBY ROZPOUŠT DEL A EMISNÍ LIMITY VYBRANÝCH ZDROJ ZNEIŠOVÁNÍ OVZDUŠÍ Pro úely této pílohy se užívá pojmu 1. pípravek, jímž je sms nebo roztok složený ze dvou i z více látek, 2. nátrová hmota, kterou je jakýkoli pípravek vetn transparentních lak, vetn organických rozpouštdel a složek nezbytných pro jeho správnou aplikaci, který se používá k dosažení dekoraních, ochranných nebo jiných funkních úink na uritém povrchu, 3. adhesivní materiál, kterým je jakýkoli pípravek vetn organických rozpouštdel a vetn složek nezbytných pro jeho správnou aplikaci, který je použit ke spojování oddlených ástí vyrábných výrobk nebo k vyplování dutin a nerovností jejich povrchu, 4. tiskaská barva, kterou je jakýkoli pípravek obsahující organická rozpouštdla, vetn složek nezbytných pro jeho správnou aplikaci, který se používá v procesu reprodukce textu i obrazu, 5. lakování, kterým se rozumí aplikace a další úpravy nátrových hmot (rzných forem a skupenství) na rzné materiály rzným zpsobem (napíklad elektroforetickými a chemickými postupy, stíkáním, máením, navalováním, poléváním, ale i dalšími zpsoby). a) Všechny emisní limity uvedené v této píloze jako hmotnostní koncentrace zneišující látky ve vlhkém odpadním plynu jsou vyjádeny pi normálních stavových podmínkách. b) Celkový obsah organických rozpouštdel a obsah celkového organického uhlíku jsou u komerních pípravk uvedeny na štítku a prvodní dokumentaci - viz píloha. 5 tohoto naízení. c) Všechny níže uvedené vybrané zdroje zneišování ovzduší - innosti a procesy spojené s užíváním organických rozpouštdel ve vybraných zaízeních jsou kategorizovány dle závažnosti proces a celkové roní spoteby organických rozpouštdel na zvlášt velké, velké, stední a malé zdroje. d) Zvlášt velkými zdroji zneišování jsou všechna zaízení pro povrchovou úpravu látek, pedmt nebo výrobk používající organická rozpouštdla, zejména provádjící apreturu, potisk, pokovení, odmaštní, nepromokavou úpravu, úpravu rozmr, ištní nebo impregnaci, která zpracovávají více než 150 kg organických rozpouštdel za hodinu nebo mají projektovanou spotebu organických rozpouštdel vtší než 200 tun za rok.

17 innosti a procesy spojené s užíváním organických rozpouštdel pi innostech uvedených v píloze. 1 ve vybraných zaízeních 1. Polygrafická innost Zahrnuje innosti a operace uvedené v píloze. 1 k této vyhlášce. 1.1 Tiskárna s celkovou roní projektovanou spotebou organických rozpouštdel menší než 0,6 tuny je malý zdroj zneišování ovzduší. Prahové spoteby rozpouštdla a emisní limity nejsou touto vyhláškou stanoveny, orgán obce však mže v odvodnných pípadech limit stanovit ( 50. odst. 1 písm. f) a i), zákona). 1.2 Tiskárna s celkovou roní projektovanou spotebou organických rozpouštdel v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun je stední zdroj zneišování ovzduší. Prahové spoteby rozpouštdla a emisní limity jsou stanoveny v následující tabulce. 1.3 Tiskárna s celkovou roní projektovanou spotebou organických rozpouštdel vtší než 5 tun je velký zdroj zneišování ovzduší. Prahové spoteby rozpouštdla a emisní limity jsou stanoveny v následující tabulce. 1.4 Tiskárna splující definici 2 písm. c) je zvlášt velkým zdrojem zneišování ovzduší. innost tepelný ofset publikaní hlubotisk publikaní hlubotisk knihtisk Prahové spoteby rozpouštdla a emisní limity emisní limit emisní limit TOC A) fugitivních emisí B) prahová spoteba rozpouštdla emisní limit TZL C) zvláštní ustanovení t/rok mg/m 3 % mg/m 3 0,6 až pozn. 1 > 5 až pozn. 1 > 15 až pozn. 1 > pozn. 1 > 0,6 až 5 >5 až 15 >15 až 25 > pozn. 2 > 0,6 >5 až 15 >15 až pozn. 3 >25 > 0, pozn. 2 > 0, pozn. 3 jiné tiskaské postupy - rotaní sítotisk na textil a na lepenku > 0,6 až 5 >5 až 15 >15 až 30 >

18 jiné tiskaské postupy rotaní válcový sítotisk, gumotisk, hlubotisk, laminovací i lakovací jednotky > 0,6 až 5 >5 až 15 >15 až 25 > ostatní innosti > 0, nestanoven Poznámka: A. Hmotnostní koncentrace celkového organického uhlíku ve vlhkém odpadním plynu vyjádená pro normální stavové podmínky. B. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštdel. C. Hmotnostní koncentrace tuhých zneišujících látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádená pro normální stavové podmínky. Zbytky rozpouštdel ve výrobcích nejsou považovány za souást fugitivních emisí. Platí pro nová zaízení. Platí pro stávající zaízení. 2. Odmašování, ištní a snímání povlak V této píloze jsou použity následující pojmy Odmašování Technologický proces, v nmž dochází k odmaštní, pípadn ištní výrobních polotovar a produkt pro následné technologické operace. Odmaštní je aplikováno jako mezioperaní krok, pípadn jako odmaštní pro následné technologické procesy (napíklad povrchové úpravy, ale i jiné procesy). ištní Technologický proces, v nmž dochází k ištní produktu pro další technologie, pípadn ke snímání povlak (nap. odlakovávání); jedná se hlavn o ištní ped demontáží, repasemi apod., od neistot vzniklých provozováním díl, pípadn jejich užíváním. Nezahrnuje procesy ištní pracovních prostor ani ištní zaízení, pokud není uvedeno jinak. Odmašovna Technická zaízení a technologie pro odmašování kov a nekovových materiál odmašovacími prostedky s obsahem organických rozpouštdel. Zaízení je tvoeno uzaveným prostorem s odsáváním odpadního plynu, pípadn je odmaštní provádno

19 v prostoru pro nástik nátrových hmot (stíkacích lakovacích kabinách). Pro takto konstruované odmašovny je nutno dodržovat pedepsané emisní limity. Odmašování mimo prostory odmašoven (lakoven) Odmašovací procesy, které se uskuteují mimo prostory odmašoven (lakoven), jsou provozovány tak, aby emise tkavých organických látek byly minimalizovány. Odmašování smí být provozováno ve vymezených prostorách s využitím odmašovacích stol nebo podobných zaízení. Použitá rozpouštdla jsou shromažována, uchovávána a pedávána k regeneraci i ízené likvidaci, pípadn jinak využita v jiném technologickém procesu. Odmašování rozmrných díl na volném prostranství lze provádt pouze na základ povolení orgánu obce, který stanoví podmínky aplikace ( 50 odst. 1 písm. f) a i) a odst. 2 písm. a) zákona). Odmašování a ištní dále zahrnuje innosti a operace uvedené v píloze. 1 k této vyhlášce. Hodnoty prahové spoteby rozpouštdla a emisní limity tchto inností jsou ureny typem použitých rozpouštdel. 2.1 Odmašování a ištní povrchu kov, elektrosouástek a jiných materiál a výrobk organickými rozpouštdly obsahujícími látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci podle 3 písm. a) a halogenovanými organickými rozpouštdly podle 3 písm. b) tohoto naízení Odmašování a ištní povrchu kov, elektrosouástek a jiných materiál a výrobk organickými rozpouštdly s látkami karcinogenními, mutagenními a toxickými pro reprodukci podle 3 písm. a) a halogenovanými organickými rozpouštdly podle 3 písm. b) nesmí být provádno mimo uzavený prostor s odsáváním odpadního plynu. Tato zaízení jsou provozována jako uzavený technologický systém za dodržení podmínek uvedených v následující tabulce Odmašovna s roní projektovanou spotebou organických rozpouštdel podle 3 písm. a) této vyhlášky menší než 5 tun je stední zdroj. Pokud je celková roní spoteba uvedených rozpouštdel menší než 100 kg není emisní limit touto vyhláškou stanoven, inspekce však mže v odvodnných pípadech limit stanovit ( 17 odst. 2 písm. f zákona) Odmašovna s celkovou roní projektovanou spotebou organických rozpouštdel s látkami karcinogenními, mutagenními a toxickými pro reprodukci podle 3 písm. a) nad 1 tunu a organických rozpouštdel podle 3 písm. b) nad 5 tun je velký zdroj. Prahové spoteby rozpouštdla a emisní limit jsou stanoveny v následující tabulce. innost Odmašování a ištní povrch halogenovanými organickými rozpouštdly podle 3 písm. b), pípadn s použitím látek podle 3 písm. a) prahová spoteba rozpouštdla emisní limit VOC A) emisní limit fugitivních emisí B) t/rok mg/m 3 % 0,1 až 5 20 (2) C) 15 > 5 20 (2) C) 10 Poznámka:

20 A. Hmotnostní koncentrace tkavých organických látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádená pro normální stavové podmínky. B. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštdel. C. íslo v závorce uvádí emisní limit pro tkavé organické látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci podle 3 písm. a). 2.2 Odmašování a ištní povrchu kov, elektrosouástek a jiných materiál a výrobk ostatními organickými rozpouštdly podle 3 písm. c) Odmašovna s celkovou roní projektovanou spotebou organických rozpouštdel menší než 0,6 tuny je malý zdroj. Emisní limit není touto vyhláškou stanoven, orgán obce však mže v odvodnných pípadech limit stanovit ( 50 odst.1 písm. f) a i) a odst. 2 písm. a) zákona) Odmašovna s celkovou roní projektovanou spotebou organických rozpouštdel v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun je stední zdroj. Emisní limit je stanoven v následující tabulce. Inspekce mže povolit výjimku z povinnosti dodržovat uvedené limity, pokud prmrný hmotnostní obsah organických rozpouštdel ve všech spotebovaných pípravcích je menší než 20 % Odmašovna s celkovou roní projektovanou spotebou organických rozpouštdel v rozsahu nad 5 tun je velký zdroj. Emisní limit je stanoven v následující tabulce Odmašovna splující definici 2 písm. c) je zvlášt velkým zdrojem zneišování ovzduší Odmašování mimo prostory odmašoven (lakoven) s celkovou roní projektovanou spotebou organických rozpouštdel do 0,6 tuny je malý zdroj. Povolení k této innosti udluje orgán obce, který stanoví i emisní limit pro fugitivní emise ( 50 odst. 1 písm. f) a i) a odst. 2 písm. a) zákona). innost odmašování a ištní povrch organickými rozpouštdly prahová spoteba rozpouštdla emisní limit TOC A) emisní limit fugitivních emisí B) t/rok mg/m 3 % > 0,6 až > 5 až > Poznámka: A. Hmotnostní koncentrace celkového organického uhlíku ve vlhkém odpadním plynu vyjádená pro normální stavové podmínky. B. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštdel. 3. Chemické ištní odv

č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování

č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

Vyhláška. Předmět úpravy

Vyhláška. Předmět úpravy Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická

Více

Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů

Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů Příloha č. 27 (Příloha č. 1 vyhlášky č. 337/2010 Sb.), emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů a) TOC - celkový organický uhlík. b) VOC - těkavá organická látka. c) TZL - tuhé znečišťující látky.

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

23. květen 2013, Praha

23. květen 2013, Praha Hlavní změny vyplývající pro provozovatele zdrojů, ve kterých dochází k používání organických rozpouštědel, z nového zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcí emisní vyhlášky 23. květen 2013, Praha Právní

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Emise těkavých organických látek, legislativa, stav. Radek Šilhák

Emise těkavých organických látek, legislativa, stav. Radek Šilhák Emise těkavých organických látek, legislativa, stav Radek Šilhák Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato práce se zabývá problematikou zdrojů emitujících těkavé organické látky (VOC) do ovzduší a jejich

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Zpracoval: realizaní tým spolupracujících organizací s CEMC. Stanovisko k návrhu zákona o ovzduší:

Zpracoval: realizaní tým spolupracujících organizací s CEMC. Stanovisko k návrhu zákona o ovzduší: Stanovisko k návrhu zákona o ovzduší: K pedloženému návrhu máme následující obecné pipomínky: a) Podle Dvodové zprávy je jedním ze základních dvod k vydání nového zákona o ochran ovzduší nutná transpozice

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostedí. ze dne 11. ervence 2002,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostedí. ze dne 11. ervence 2002, 356 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. ervence 2002, kterou se stanoví seznam zneišujících látek, obecné emisní limity, zpsob pedávání zpráv a informací, zjišování množství vypouštných

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í

Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í EMBA, spol. s r.o. Paseky nad Jizerou 235 512 47 PASEKY NAD JIZEROU ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 70271/2013 OŽPZ 571/2013 Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

ROZHODNUTÍ. 50 20 TCM, BONARDI, SALDOFLEX, SOMAFLEX Pozn.: hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík

ROZHODNUTÍ. 50 20 TCM, BONARDI, SALDOFLEX, SOMAFLEX Pozn.: hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Českých Budějovicích dne 24.2.2015 Č.j. 44/510/15 2002/ENV/15 Spisová značka: PŘ 1/2015 ROZHODNUTÍ Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II (dále

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 13 Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo její ásti Budova užívaná orgánem veejné moci

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

Metodický pokyn MŽP odboru ochrany ovzduší

Metodický pokyn MŽP odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Metodický pokyn MŽP odboru ochrany ovzduší ke sčítání a zařazování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Hlavním účelem tohoto metodického pokynu je poskytnout příslušným

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících 284 Zmny zákona. 19/1997 Sb., o nkterých opateních souvisejících Zmny zákona. 19/1997 Sb., nkterých opateních souvisejících se se zákazem zákazem chemických chemických zbraní zbraní Markéta Markéta Bláhová

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Vyjádení. k žádosti o vydání integrovaného povolení Wienerberger cihláský prmysl, a. s.

Vyjádení. k žádosti o vydání integrovaného povolení Wienerberger cihláský prmysl, a. s. Vyjádení k žádosti o vydání integrovaného povolení Wienerberger cihláský prmysl, a. s. V Praze, 08.08.2007 Zadavatel: Krajský úad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostedí a zemdlství 28. íjna 117,

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Údaje o výrobku: Obchodní název pípravku: Použití látky/pípravku: Hasicí sprej pro hašení malých požár tídy A a B, vetn požár elektrických zaízení

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105.

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

254 ZÁKON ze dne 28. ervna 2001

254 ZÁKON ze dne 28. ervna 2001 Ú p l n é z nní 254 ZÁKON ze dne 28. ervna 2001 o vodách a o zmn nkterých zákon (vodní zákon), ve znní zákona. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneištní, o integrovaném registru zneišování

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.2012 Aktuální verze 201 ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl

Více

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 64/2014 Sb. (k 1.5.2014) mění 28, 29 a 36 87/2014 Sb. (k 1.6.2014) mění 11, 12, 15, 17, 20, 37, 39, 41

Více

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í o změně č. 6 integrovaného

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01FVMMI* Čj: MSK 7923/2014 Sp. zn.: ŽPZ/3456/2014/Dub 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Dubnická

Více

Veejnoprávní instituce

Veejnoprávní instituce Nmecký institut stavební techniky Veejnoprávní instituce DIBt len EOTA Kolonnenstr. 30L 10829 Berlín Nmecko Tel. +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocnný

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství VYHLÁŠKA. 1/05 Sb. ze dne 18. kvtna 05 o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství eský statistický

Více

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o dodávce vody a odvádní odpadních vod uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Níže uvedeného dne, msíce a roku uzaveli 1. Obchodní firma : Vodovody a kanalizace

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA Datum vydání: 20. 2. 2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název pípravku Název: Cementotískové

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4 Unipetrol RPA, s.r.o. HSE&Q Užívání elektrického runího náadí a souvisejících elektrických pedm N 11 007 Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které užívají, udržují, kontrolují

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. záí 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak, vybraných autovrak, o zpsobu vedení jejich evidence a evidence odpad vznikajících

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 3. prosince 2010 Cena Kč 42, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 3. prosince 2010 Cena Kč 42, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 3. prosince 2010 Cena Kč 42, O B S A H : 337. Vyhláška o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů

Více

Sodná sl kyseliny (1-hydroxyethyliden)bifosfonové do 3 29329-71-3 Xi 249-559-4 R 36 -

Sodná sl kyseliny (1-hydroxyethyliden)bifosfonové do 3 29329-71-3 Xi 249-559-4 R 36 - Strana: 1/6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Identifikace látky nebo pípravku: isti disk. 1.2. Použití látky nebo pípravku: Sms urená k odstranní neistot a mastnoty z disk

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Vyjádení. k žádosti o vydání integrovaného povolení JAVE Velké Nmice, a.s. CENIA, eská informaní agentura životního prostedí

Vyjádení. k žádosti o vydání integrovaného povolení JAVE Velké Nmice, a.s. CENIA, eská informaní agentura životního prostedí Vyjádení k žádosti o vydání integrovaného povolení JAVE Velké Nmice, a.s. CENIA, eská informaní agentura životního prostedí Litevská 8/1174, 100 05 Praha 10 tel.: +420 267 225 232 fax: + 420 271 724 306

Více

Zkušebna nábytku akreditovaná zkušební laborato 1030.2

Zkušebna nábytku akreditovaná zkušební laborato 1030.2 Zkušebna nábytku akreditovaná zkušební laborato 1030.2 Zkušebna nábytku, akreditovaná laborato 1030.2 psobí na Lesnické a devaské fakult MZLU v Brn jako samostatný ústav. Vedení MZLU ani fakulty nezasahuje

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP

Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář: Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi, Praha

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 1. 2013 Č.j.: 6457/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 634/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2006 Zmna: 217/1993 Sb. Zmna: 40/1995 Sb. Zmna: 104/1995

Více

Obec SADOV V Y H L Á Š K A O B C E S A D O V

Obec SADOV V Y H L Á Š K A O B C E S A D O V Obec SADOV V Y H L Á Š K A O B C E S A D O V O i s t o t a p o á d k u v o b c i Obec Sadov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.7.2003 v souladu s ustanovením 10, písm. a), b) a c) a 84 odst.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Pražská ul.16, E-mail: 102 21 PRAHA 10

Pražská ul.16, E-mail: 102 21 PRAHA 10 Datum vydání: 12.11.2008 verze 3.2 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: DOW CORNING(R) 340 HEAT SINK COMPOUND 1.2 Identifikace dovozce: ELCHEMCo

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona.

Více

Legislativa a kompetence

Legislativa a kompetence Legislativa a kompetence Platná legislativa na úseku ochrany ovzduší je dostupná na stránkách Ministerstva životního prostředí. Kompetence krajského úřadu na úseku ochrany ovzduší: a) spolupracuje s ministerstvem

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015 Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015 Obsah prezentace Oblast působnosti ČIŽP Kontrolní činnost Kategorie činností Stacionární zdroje znečišťování

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha 21. 5. 2014 Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace:

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více