VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostedí. ze dne 11. ervence 2002,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostedí. ze dne 11. ervence 2002,"

Transkript

1 355 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. ervence 2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdroj zneišování ovzduší emitujících tkavé organické látky z proces aplikujících organická rozpouštdla a ze skladování a distribuce benzinu Ministerstvo životního prostedí stanoví podle 55 odst. 3 zákona. 86/2002 Sb., o ochran ovzduší a o zmn nkterých dalších zákon (zákon o ochran ovzduší), (dále jen "zákon") k provedení 3 odst. 11, 4 odst. 12, 5 odst. 12, 8 odst. 12, 9 odst. 10, 12 odst. 5 a 13 odst. 8 zákona: 1 Pedmt úpravy Touto vyhláškou se v souladu s právem Evropských spoleenství 1 ) stanoví a) kategorie tkavých organických látek zneišujících ovzduší, b) emisní limity, podmínky provozu a kategorie ostatních stacionárních zdroj zneišování ovzduší uvedených v pílohách k této vyhlášce emitujících tkavé organické látky z proces aplikujících organická rozpouštdla a ze skladování a distribuce benzinu (dále jen "zdroj"), c) zásady a náležitosti evidence a bilancování spoteby tkavých organických látek (rozpouštdel), zpsob nakládání s výrobky, které je obsahují, zpsob jejich aplikace pi provozování inností uvedených v pílohách. 1,. 2 a. 11 k této vyhlášce provádných na vnitních nebo venkovních plochách, zejména na konstrukcích, budovách, stožárech a dalších objektech, pi nichž jsou aplikována organická rozpouštdla za úelem dosažení dekoraních, ochranných nebo jiných funkních úink, d) požadavky na oznámení zdroj, na omezování emisí tkavých organických látek a fugitivních emisí. 2 Základní pojmy Pro úely této vyhlášky se rozumí a) stávajícím zdrojem - zdroj podle 54 odst. 9 písm. a) zákona, b) novým zdrojem - zdroj podle 54 odst. 9 písm. b) zákona, c) zvlášt velkým zdrojem - zdroj, technologický proces nebo zaízení, v nmž se provádí jedna nebo více inností stejného zamení, tvoící technologickou jednotku, používající organická rozpouštdla o spoteb vtší než 150 kg za hodinu nebo vtší než 200 tun za rok, d) podstatnou zmnou - zmna v konstrukci nebo provozu zdroje, která mže mít

2 významné negativní úinky na zdraví lidí, zvíat a na životní prostedí, spoívající zejména ve 1. zvýšení jmenovité kapacity nebo výkonu zdroje pro zdroje s roní projektovanou spotebou organických rozpouštdel menší než 10 tun tak, že jsou zvýšeny emise tkavých organických látek o více než 25 %, 2. zvýšení jmenovité kapacity nebo výkonu zdroje tak, že jsou zvýšeny emise tkavých organických látek o více než 10 %, e) fugitivní emisí - vnášení zneišujících látek do životního prostedí, kdy nelze mením urit všechny veliiny nutné k výpotu hmotnostního toku. Tento pojem zahrnuje zejména emise zneišujících látek uvolované do atmosféry okny, dvemi, vtracími prduchy a podobnými otvory, netsnostmi rozvod a armatur a dále veškeré emise vznikající pi innostech uvedených v 1 písm. c) a d), f) celkovou emisí - souet emisí vnášených do ovzduší odpadním plynem a fugitivních emisí látky, g) organickou sloueninou - jakákoli slouenina obsahující v molekule alespo jeden atom uhlíku a jeden nebo více atom vodíku, halogen, kyslíku, síry, fosforu, kemíku nebo dusíku s výjimkou oxid uhlíku a anorganických uhliitan a hydrogenuhliitan, h) kategorií tkavých organických látek (VOC) - soubor tkavých organických slouenin nebo jejich smsí charakterizovaných podobnou mírou psobení na zdraví lidí, zvíat a na životní prostedí, i) organickým rozpouštdlem - jakákoli tkavá organická látka, která je užívána samostatn i ve smsi s jinými látkami k rozpouštní surovin, produkt nebo jako edidlo, jako disperzní prostedí, jako prostedek používaný k úprav viskozity i povrchového naptí, jako zmkovadlo i jako ochranný prostedek, j) halogenovaným rozpouštdlem - organické rozpouštdlo obsahující alespo jednu organickou sloueninu, která obsahuje v molekule pinejmenším jeden atom fluoru, chloru, bromu i jodu, k) celkovým organickým uhlíkem (TOC) - uhlík obsažený v tkavých organických sloueninách, l) tuhými zneišujícími látkami (TZL) - ástice rzných velikostí, tvaru, pvodu, složení a struktury, které jsou za teploty a tlaku v komín, výduchu nebo výpusti ze zaízení pro omezování emisí pítomny v odpadním plynu v pevném skupenství, m) spotebou - celkový vstup organických rozpouštdel do zdroje za kalendání rok nebo v jiném období dlouhém 12 msíc snížený o všechny organické sloueniny, které jsou regenerovány pro opakované využití, nebo množství tchto rozpouštdel použitých pi jednorázové innosti podle 1 písm. c), n) vstupem - celkové množství organických rozpouštdel v surovinách, pípravcích a materiálech použitých pi innostech definovaných v píloze. 1 k této vyhlášce, vetn rozpouštdel recyklovaných uvnit a vn zdroje. Tato množství jsou zapoítávána pokaždé, když jsou použita k provádným innostem, o) znovuvyužitím regenerovaných organických rozpouštdel - užití organických rozpouštdel regenerovaných z odpadních produkt procesu k jakýmkoli technickým nebo komerním úelm, vetn jejich využití zpsobem obdobným jako paliva, s vylouením zpracování regenerovaných rozpouštdel jako odpad s výjimkou spalování, p) prahovou hodnotou spoteby - velikost projektované spoteby organického rozpouštdla, podle níž se v píloze. 2 k této vyhlášce zaazují jednotlivé zdroje do kategorií, skupin a podskupin s píslušnými emisními limity, r) jmenovitou kapacitou - jednodenní prmrná hodnota maximální hmotnosti

3 vstupujících organických rozpouštdel v daném zdroji urující denní maximální spotebu organických rozpouštdel, pokud je zaízení provozováno za normálních podmínek provozu pi svém projektovaném výkonu, s) normálními podmínkami provozu - všechna období provozu zdroje nebo innosti s výjimkou nábhu a odstavování provozu a období údržby provozního vybavení, t) podmínkami záchytu - provozní podmínky zdroje, pi nichž jsou uvolnné tkavé organické látky nuceným odtahem vedeny do komína nebo do zaízení na omezování emisí (pedstavují podmínky, kdy nedochází k fugitivním emisím), u) operací nábhu a operací odstavování provozu zdroje - operace, kterými se uvádí technologický proces, provozní zaízení nebo zásobník do stavu innosti, a operace, kterými se uvádí technologický proces, provozní zaízení nebo zásobník do stavu neinnosti. Pravideln oscilující fáze innosti a neinnosti zdroje zneišování ovzduší nejsou pokládány za operace nábhu i odstavování, v) plánem snížení emisí - plán zpracovaný provozovatelem a schválený píslušným orgánem kraje podle 5 odst. 6, 7 a 11 zákona (dále jen "redukní plán"), w) cílovou emisí - vztažná hodnota roní emise tkavých organických látek, s níž se porovnává skuten dosažená hodnota této emise pi uplatnní redukního plánu nebo vztažná hodnota roní emise benzinu uvedená pro celkové posouzení úinnosti technických opatení pro omezení emisí tkavých organických látek z jednotlivých skladovacích zaízení, terminál a erpacích stanic, x) bilancí rozpouštdel (plánem hospodaení s rozpouštdly) - hmotnostní bilance rozpouštdel povinn zpracovaná a prbžn aktualizovaná provozovatelem zdroje jako nástroj k omezování emisí tkavých organických látek, k vyíslování fugitivních emisí a k vykazování emisí, specifikovaná v píloze. 4 k této vyhlášce, y) hmotnostním tokem - hmotnost látky uvolnné do atmosféry v uritém asovém intervalu dlená tímto asovým intervalem; vyjaduje se zejména v kg/h, ale i v jiných veliinách, z) hmotnostní koncentrací - hmotnost látky obsažené v uritém objemu plynu dlená tímto objemem; vyjaduje se zejména v mg/m 3, ale i v jiných veliinách. Nedílnou souástí této veliiny je i uvedení vztažných podmínek, aa) benzinem - jakýkoliv ropný výrobek, s aditivy nebo bez aditiv, jehož tlak nasycených par pi teplot 293,15 K (20 C) je roven nebo je vtší než 1,32 kpa a který je uren pro použití jako palivo motorových vozidel, vyjma kapalného propanbutanu (LPG), bb) parami - všechny plynné sloueniny, které se odpaují z benzinu, popípad jiných kapalin, cc) roním prtokem - nejvtší celkové roní množství benzinu pevedené ze skladovacího zaízení v terminálu do mobilních kontejner nebo odebrané z erpací stanice v prbhu pedchozích tí let, dd) mobilním kontejnerem - každá nádrž pepravovaná po silnici, železnici nebo vodních cestách používaná pro pepravu benzinu z jednoho terminálu do druhého nebo z terminálu do erpací stanice, ee) plavidlem - plavidlo pro vnitrozemskou plavbu podle zvláštního právního pedpisu, 2 ) ff) skladovacím zaízením - každá stacionární nádrž v terminálu používaná ke skladování benzinu, vetn technologického píslušenství na míst tohoto zaízení, gg) terminálem - každé zaízení, které se používá pro skladování a k plnní benzinu do mobilních kontejner, vetn technologického píslušenství na míst tohoto zaízení, hh) jednotkou omezování emisí par - zaízení pro zptné získávání benzinu z par vetn všech vyrovnávacích zásobníkových systém v terminálu,

4 ii) plnicím zaízením - jakékoli zaízení v terminálu, kterým lze plnit benzin do mobilních kontejner. Plnicí zaízení pro silniní cisternová vozidla zahrnuje jedno nebo více plnicích míst, jj) plnicím místem - konstrukce v terminálu, která v daném okamžiku slouží k plnní jediné mobilní cisterny benzinem. 3 Kategorie tkavých organických látek Pro úely této vyhlášky se tkavé organické látky dlí do 4 kategorií, a to podle míry psobení na zdraví lidí, zvíat a životní prostedí. Jedná se o následující kategorie a) látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci a jsou oznaeny Rvtou R45, R46, R49, R60 a R61, 3 ) b) halogenované organické látky klasifikované podle zvláštního právního pedpisu 3 ) Rvtou R40, c) tkavé organické látky, které nespadají pod písmena a) a b), d) benzin definovaný podle 2 písm. aa), pokud je posuzován podle požadavk 14 až 19. Pro posuzování podle jiných ustanovení této vyhlášky náleží do kategorie pod písmenem c). 4 Kategorie zdroj a emisní limity (1) U zdroj vztahujících se k této vyhlášce jsou kategorie podle 4 odst. 4 písm. a) zákona, skupiny, podskupiny zdroj a specifické emisní limity pro vybrané zneišující látky stanoveny v pílohách. 2 a. 11 k této vyhlášce. (2) Veškeré zdroje splující podmínky v 2 písm. c) jsou zvlášt velkými zdroji. Zdroje, které vypouštjí tkavé organické látky podle 3 písm. a) nebo b), jsou velkými zdroji, nestanoví-li tato vyhláška jejich zaazení jinak. Zdroje uvedené v 1 písm. c) a d), které vypouštjí pouze tkavé organické látky podle 3 písm. c), jsou malými zdroji, nestanoví-li se v této vyhlášce jinak. (3) Specifické emisní limity pro tkavé organické látky a tuhé zneišující látky a technické podmínky provozu zdroj jsou uvedeny v pílohách. 2 a. 11 k této vyhlášce. Technické podmínky provozu vybraných zdroj, které obsahují požadavky na konstrukci, vybavení zaízení a provozování technologického procesu, specifické emisní limity doplují nebo nahrazují. Emisní limit pro pachové látky stanovuje zvláštní právní pedpis. 4 ) (4) Pro zdroje používající organické zneišující látky uvedené v 3 písm. a) nebo b) jsou stanoveny závazné technické podmínky provozu a obecné emisní limity v 8 odst. 1 až 3. (5) Pro zdroje uvedené v píloze. 2 k této vyhlášce platí specifické emisní limity a technické podmínky jejich provozu a dále obecné emisní limity u zneišujících látek, pro které se specifické emisní limity nestanovují. (6) Emisní limity jsou vyjádeny zejména jako a) hmotnostní koncentrace celkového organického uhlíku ve vlhkém odpadním plynu vyjádená pro normální stavové podmínky, b) hmotnostní koncentrace tkavých organických látek ve vlhkém odpadním plynu

5 vyjádená pro normální stavové podmínky, c) hmotnostní koncentrace tuhých zneišujících látek (TZL) ve vlhkém odpadním plynu vyjádená pro normální stavové podmínky, d) emisní limit celkových emisí urený jako podíl množství celkových emisí a vstupního množství rozpouštdel nebo benzinu, e) emisní limit fugitivních emisí urený jako podíl množství fugitivních emisí a vstupního množství rozpouštdel, f) specifická výrobní emise celkových emisí urená jako podíl množství celkových emisí a množství nebo velikosti produkce, g) specifická výrobní emise fugitivních emisí urená jako podíl množství fugitivních emisí a množství nebo velikosti produkce, h) specifická výrobní emise (VOC) urená jako podíl celkového množství tkavých organických látek a velikosti produkce, i) specifická výrobní emise (TOC) urená jako podíl celkového organického uhlíku a velikosti produkce. 5 Postup stanovení obecných emisních limit (1) Pokud se pro danou zneišující látku nebo stanovenou skupinu látek nestanoví u zdroje specifický emisní limit a nejedná-li se o látky podle 3 písm. a) nebo b), vymezují se zneišující látky nebo jejich stanovené skupiny k plnní obecných emisních limit tímto postupem a) stanoví se obecné emisní limity podle zvláštního právního pedpisu 4 ) u zdroje nebo ástí zdroje nebo jeho zaízení, které tvoí samostatnou souást zdroje, pro nž tato vyhláška neuvádí specifické emisní limity a jejichž funkce není inností podle pílohy. 1 k této vyhlášce, b) v ostatních pípadech se stanoví obecné emisní limity na základ zdvodnného posouzení, c) obecný emisní limit pro pachové látky se stanoví vždy, pokud není prokazateln doloženo, že jej není teba stanovovat. (2) Od stanovení emisních limit podle odstavce 1 písm. b) lze upustit u tch zneišujících látek nebo jejich stanovených skupin, kde výsledky opakovaného autorizovaného mení emisí 4 ) prokazují, že jejich emise jsou pod úrovní 10 % obecného emisního limitu a pod 10 % limitního emisního toku. 6 Požadavky na stávající zdroje Zdroj, u nhož dojde k podstatné zmn zaízení, technologie nebo používaných surovin nebo u nhož v dsledku uskutenných podstatných zmn dojde poprvé ke splnní požadavku podle 8 odst. 4, se považuje za nový. Pokud celková roní emise zdroje nepesahuje emisi vypotenou za podmínek provozování zaízení pi projektovaném výkonu zdroje a pi hmotnostní koncentraci zneišující látky, která odpovídá emisnímu limitu pro nový zdroj, považuje se tento zdroj za stávající. 7 Požadavky na nové zdroje

6 (1) Provozovatelé zdroj, které podléhají oznamovací povinnosti nebo jejichž provoz má být povolen v rámci podmínek redukního plánu podle pílohy. 3 k této vyhlášce, oznámí tento zámr píslušnému orgánu ochrany ovzduší. (2) Pi podání oznámení nových zdroj se postupuje podle vzoru uvedeného v píloze. 6 k této vyhlášce. 8 Požadavky pi provozu stávajících a nových zdroj (1) U zdroje, z kterého unikají tkavé organické látky uvedené v 3 písm. a), nelze pi celkovém hmotnostním toku emisí tchto zneišujících látek vtším než 10 g/h pekroit celkovou hmotnostní koncentraci tchto zneisujících látek v objemu 2 mg/m 3 po pepotu na normální stavové podmínky. V nejkratší dob se tyto látky podle možností nahrazují mén škodlivými látkami nebo pípravky. (2) U zdroje, z kterého unikají tkavé organické látky uvedené v 3 písm. b), nelze pi celkovém hmotnostním toku emisí tchto zneišujících látek vtším než 100 g/h pekroit celkovou hmotnostní koncentraci tchto zneisujících látek 20 mg/m 3 po pepotu na normální podmínky. (3) V zájmu ochrany zdraví lidí, zvíat a životního prostedí je nutné emise tkavých organických látek uvedených v odstavcích 1 a 2 odvádt ze zdroje pi využití záchytu komínem, výduchem nebo výpustí ze zaízení pro omezování emisí. (4) Zdroj uvedený v píloze. 2 k této vyhlášce, který uvoluje tkavé organické látky uvedené v 3 písm. c), musí splnit tyto požadavky a) emisní limity v odpadním plynu a emisní limity fugitivních emisí nebo emisní limity celkových emisí a další požadavky stanovené v píloze. 2 k této vyhlášce, pípadn požadavky stanovené podle 5 odst. 1, nebo b) požadavky redukního plánu specifikované v píloze. 3 k této vyhlášce. (5) Pro stávající zdroj, který uvoluje tkavé organické látky uvedené v 3 písm. c), na který se nevztahuje redukní plán podle odstavce 4 písm. b) a který není uveden v píloze. 11 k této vyhlášce, se postupuje podle ustanovení 5 odst. 1, pípadn podle zvláštního právního pedpisu. 5 ) (6) Pro zdroj, který uvoluje fugitivní emise tkavých organických látek, se uplatují fugitivní emisní limity uvedené v píloze. 2 k této vyhlášce. Toto ustanovení se u zdroje neuplatní tehdy, pokud je prokázáno, že pro nj nejsou fugitivní emisní limity dosažitelné z hlediska souasných technických nebo ekonomických možností, a nevznikne-li podle souasného stavu ovzduší v daném míst významné riziko ohrožení zdraví lidí, zvíat nebo životního prostedí. Tento postup schvaluje pro každý pípad orgán ochrany ovzduší. Provozovatel zdroje doloží, že je použito nejlepší dostupné technologie nebo postupu. (7) innosti, pi nichž není technicky možné odvádt zneišující látky ze zdroje komínem, výduchem nebo výpustí ze zaízení pro omezování emisí, mohou být píslušným orgánem ochrany ovzduší vyaty z požadavk uvedených v píloze. 2 k této vyhlášce, pokud je v této píloze tato možnost výslovn uvedena. Pro každý takový pípad je provozovatel zdroje

7 povinen doložit použití nejlepší dostupné technologie nebo postupu a ídit se požadavky redukního plánu, které jsou specifikované v píloze. 3 k této vyhlášce. (8) U zdroj se dvma a více innostmi podle pílohy. 1 k této vyhlášce, z nichž každá pesahuje prahové spoteby uvedené v píloze. 2 k této vyhlášce, je nutné zajistit, aby a) pro látky uvedené v 3 písm. a) a b) byly plnny všechny požadavky 8 odst. 1 až 3 pro každou jednotlivou innost zvláš, b) pro všechny ostatní látky bylo zajištno, že 1. požadavky odstavce 4 platí pro každou jednotlivou innost zvláš, nebo 2. jejich spolené emise nesmí pesáhnout hodnoty, které vyplývají ze situace v pípad uplatnní bodu 1. (9) Bhem operací spouštní a odstavování zdroje jsou jejich provozovatelé povinni zavést opatení k omezení emisí tkavých organických látek. U zvlášt velkých, velkých a stedních zdroj se tato opatení zapracovávají do návrhu souboru technickoprovozních parametr a technickoorganizaních opatení k zajištní provozu zdroje podle 11 odst. 2 zákona (dále jen "provozní ád") nebo do návrhu zmn stávajícího provozního ádu. (10) U stávajících zdroj, u nichž se provozují zaízení pro omezování emisí tkavých organických látek a které splují emisní limity vyjádené hmotnostní koncentrací celkového organického uhlíku po pepotu na normální stavové podmínky, a to a) 50 mg/m 3 po pepotu na suchý plyn a vztažný obsah kyslíku 17 % v pípad spalování, nebo b) 150 mg/m 3 v pípad jiného zaízení na omezování emisí, není nutné dodržovat emisní limity v odpadních plynech uvedené v píloze. 2 k této vyhlášce do data uvedeného v 54 odst. 9 písm. a) zákona. (11) Uplatováním redukního plánu ani pi postupu podle odstavce 10 není doteno ustanovení 3 písm. a) a b). 9 Zpsob mení a zjišování emisí (1) Emise se zjišují kontinuálním mením nebo jednorázovým mením a výpotem z látkové bilance. Pitom platí, že a) kontinuální mení je uplatnno pi mení emisí zneišujících látek z výduch zaízení pro omezování emisí, v nichž je pekroen prmrný hmotnostní tok celkového organického uhlíku 10 kg/h. Provádí se za použití pístroj pro kontinuální mení splující požadavky stanovené zvláštním právním pedpisem, 4 ) b) v ostatních pípadech se provádí periodické mení formou autorizovaného jednorázového mení, c) zpsob výpotu množství emisí z hmotnostní bilance je uveden v píloze. 4 k této vyhlášce. (2) Pi mení emisí se mí hmotnostní koncentrace všech jednotlivých tkavých organických látek uvedených v 3 písm. a) nebo b), pokud se v emisích zdroje vyskytují. Posouzení dodržení emisních limit se provádí porovnáním soutu zmených hmotnostních koncentrací jednotlivých látek s hodnotou emisních limit, která je uvedena v 8 odst. 1 nebo

8 2. V pípad všech ostatních látek se posuzování provádí na základ zjištné celkové hmotnosti organického uhlíku postupem podle 10 odst Dodržování emisních limit, emisních strop a redukního plánu (1) Provozovatelé prokáží v souladu s 11 zákona a) splnní emisních limit v odpadním plynu, hodnot fugitivních emisí a emisní limity celkových emisí, nebo b) splnní požadavk redukního plánu specifikovaného v píloze. 3 k této vyhlášce a splnní ustanovení 8 odst. 6 a 7 této vyhlášky. (2) Postup pi kontrole dodržování redukního plánu je uveden v píloze. 4 k této vyhlášce. (3) Pokud to vyžaduje plnní národního, krajského i místního programu snižování emisí tkavých organických látek podle pílohy. 2 zákona, stanoví se provozovatelm zdroj závazné emisní stropy a podmínky ochrany ovzduší. 11 Bilance spoteby rozpouštdel a provozní ád (1) Provozovatelé zdroj uvedených v 8 odst. 1, 2 a 4 sestavují roní hmotnostní bilanci organických rozpouštdel zpsobem stanoveným v píloze. 4 k této vyhlášce. (2) Provozovatelé malých zdroj s celkovou jednorázovou roní spotebou tkavých organických látek podle 3 písm. c) vyšší než 0,6 tuny a provozovatelé malých zdroj s celkovou projektovanou roní spotebou tkavých organických látek podle 3 písm. c) vyšší než 0,4 tuny (pokud není v píloze. 2 k této vyhlášce uvedeno jinak) podléhají oznamovací povinnosti a vedou evidenci a pehled o jejich spoteb podle 12 odst. 1 písm. c) zákona. (3) Provozovatelé zdroj používající tkavé organické látky podle 3 písm. a) nebo b) pedkládají ve lht stanovené inspekcí návrhy provozních ád vetn návrh jejich zmn. Provozní ád rovnž zpracují provozovatelé používající tkavé organické látky podle 3 písm. c) v množství pesahujícím 5 tun za rok a provozovatelé velkých zdroj. 12 Postup a zpsob oznámení (1) Provozovatel malého zdroje používající tkavé organické látky oznamuje údaje o jejich používání orgánu obce každoron do 15. února kalendáního roku na tiskopisu, jehož vzor je uveden v píloze. 6 k této vyhlášce. (2) Provozovatel zvlášt velkého, velkého a stedního zdroje zasílá v souvislosti s oznámením zdroje podle 54 odst. 9 zákona a) každoron do 15. února kalendáního roku oznámení o používání tkavých organických látek uvedených v 3 písm. a), b) a c) vyplnním tiskopisu, jehož vzor je uveden v píloze. 6 k této vyhlášce, b) oznámení zámru postupovat podle pílohy. 3 k této vyhlášce. Souasn

9 pedkládá zpracovaný redukní plán snižování emisí tkavých organických látek podle pokyn v této píloze (vyplnním tiskopisu). (3) Oznámení po jejím provedení a ovení pedávají neprodlen píslušné orgány ochrany ovzduší do evidence a registru podle 13 zákona. (4) Orgán obce, který eviduje a ovuje oznámení podle odstavce 1, pedává tyto údaje o zdrojích za uplynulý kalendání rok Ministerstvu životního prostedí (dále jen "ministerstvo") nejpozdji do 31. bezna následujícího roku. 13 Znaení produkt obsahujících organická rozpouštdla (1) Za produkt s obsahem organických rozpouštdel se považují všechny produkty obsahující více než 3 % hmotnostní organických halogenovaných i nehalogenovaných rozpouštdel. (2) Výrobci a dovozci nebo vývozci produkt s obsahem tkavých organických látek (rozpouštdel) oznaují tyto produkty podle pílohy. 5 k této vyhlášce. (3) Výrobci, dovozci nebo vývozci produkt s obsahem organických rozpouštdel pedávají vyplnný oznamovací list výrobce, vývozce a dovozce organických rozpouštdel (uvedený v píloze. 7 k této vyhlášce) za pedchozí kalendání rok ministerstvu nejpozdji do 31. bezna bžného roku. 14 Skladovací zaízení v terminálech (1) Skladovací zaízení se konstruuje a provozuje v souladu s technickými požadavky uvedenými v píloze. 8 k této vyhlášce za úelem snižování celkových roních ztrát benzinu vznikajících pi plnní a skladování v jednotlivých skladovacích zaízeních v terminálech pod hodnotu cílových emisí 0,01 % roního prtoku. (2) Skladovací zaízení v terminálech vetn plnicích zaízení a na n napojených mobilních kontejner jsou velkými zdroji zneišování ovzduší podle 4 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona. 15 Plnní mobilních kontejner v terminálech (1) Plnicí zaízení se konstruuje a provozuje v souladu s ustanoveními 19 a s technickými ustanoveními uvedenými v píloze. 9 k této vyhlášce. Tato opatení jsou zamena na snížení celkových roních ztrát benzinu emisemi do ovzduší vznikajících pi plnní mobilních kontejner v terminálech pod hodnotu cílových emisí 0,005 % roního prtoku. (2) Všechny terminály urené pro plnní silniních cisternových vozidel se vybavují nejmén jedním plnicím místem, které spluje požadavky na zaízení pro spodní plnní stanovené v píloze. 10 k této vyhlášce. (3) Provozovatelé terminál dbají na to, aby pi provozu nedocházelo k úniku par benzinu do ovzduší a provádjí kontroly tsnosti zaízení.

10 16 Mobilní kontejnery (1) Mobilní kontejnery se konstruují a provozují ve shod s požadavky zvláštních právních pedpis. 6 ) Silniní cisternová vozidla musí být vybavena spodním plnním podle specifikací uvedených v píloze. 10 k této vyhlášce. (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahují na úniky par benzinu pi mení za použití micí tye u stávajících mobilních kontejner. (3) Mobilní kontejnery podle odstavce 1 jsou po pipojení k zaízení používanému ke skladování benzinu souástí tohoto zaízení, a stávají se tak ve smyslu 4 odst. 4 písm. a) zákona souástí velkého zdroje zneišování ovzduší pi pipojení k terminálu a souástí stedního zdroje zneišování ovzduší pi plnní skladovacího zaízení v erpací stanici. 17 Plnní skladovacích zaízení erpacích stanic (1) Plnicí a skladovací zaízení se konstruuje a provozuje ve shod s technickými požadavky uvedenými v píloze. 10 k této vyhlášce, které jsou zameny na snížení celkových roních ztrát benzinu vznikajících pi plnní skladovacích zaízení v erpacích stanicích pod hodnotu cílových emisí 0,01 % roního prtoku. (2) Skladovací zaízení erpacích stanic podle odstavce 1 vetn zaízení urených k jejich plnní jsou stedními zdroji zneišování ovzduší podle 4 odst. 4 písm. a) bodu 3 zákona. 18 Podmínky provozu erpacích stanic (1) Pi plnní palivových nádrží automobil benzinem z erpacích stanic se vytsnné páry benzinu odvádjí z prostoru plnicího hrdla palivové nádrže plynotsným potrubím do skladovací nádrže erpací stanice. Celkový objem odvedených par iní % celkového objemu benzinu peerpaného do palivové nádrže automobilu. Úinnost zptného odvodu par je mena a údaje o mení zaznamenány na tiskopisu uvedeném v píloze. 13 k této vyhlášce. Podmínky provozu erpacích stanic jsou uvedeny v pílohách. 10,. 11,. 12 a. 13 k této vyhlášce. (2) erpací stanice podle odstavce 1 jsou stedními zdroji zneišování ovzduší podle 4 odst. 4 písm. a) bodu 3 zákona. 19 Mení emisí a dodržování limit pi skladování a distribuci benzinu (1) Emisním limitem pro zaízení užívající jednotky omezování emisí par benzinu je stední hmotnostní koncentrace par benzinu (pepotená na normální stavové podmínky) ve výduchu z jednotky omezování emisí par 150 mg/m 3. (2) Pro zaízení podle ustanovení 14 až 19 této vyhlášky neuvedená v 19 odst. 1 platí

11 obecný emisní limit pro tkavé organické látky uplatnný za normálních stavových podmínek a obecný emisní limit pro pachové látky. 4 ) 20 Pechodná ustanovení (1) Provozovatelé zdroj, které mají být oznámeny nebo jejichž provoz má být povolen v rámci podmínek redukního plánu podle pílohy. 3 k této vyhlášce, oznámí podle 11 odst. 1 písm. f) a 12 odst. 1 písm. c) zákona tento zámr nejpozdji do 1. dubna 2003 píslušnému orgánu ochrany ovzduší. (2) Redukní plán pedložený provozovatelem musí být schválen orgánem kraje nejpozdji k 1. dubnu 2004, pokud se jedná o stávající zdroj, a ve lht do 3 msíc od data pedložení návrhu redukního plánu v pípad nového zdroje. (3) Provozovatelé nových skladovacích zaízení, plnicích zaízení, erpacích stanic a mobilních kontejner používaných pro úely skladování a distribuce benzinu plní požadavky uvedené v 14 až 19 ode dne nabytí úinnosti této vyhlášky. (4) Provozovatelé stávajících a nových erpacích stanic plní požadavky uvedené v 18 a pílohách. 11,. 12 a. 13 k této vyhlášce ode dne nabytí úinnosti této vyhlášky. (5) Stávající skladovací zaízení v terminálech s roním prtokem do t/rok vetn plní podmínky provozu uvedené v 14 odst. 1 od 1. ledna Do tohoto data plní podmínky provozu uvedené v píloze. 11 k této vyhlášce. (6) Stávající terminály pro plnní mobilních kontejner s roním prtokem do t/rok vetn plní podmínky provozu uvedené v 15 od 1. ledna Do tohoto data plní podmínky provozu uvedené v píloze. 11 k této vyhlášce. (7) Od 1. ledna 2005 se požadavky na vybavení pro spodní plnní uvedené v píloze. 10 k této vyhlášce vztahují na všechna plnicí místa pro plnní silniních cisternových vozidel ve všech terminálech s celkovým roním prtokem terminálu menším než t/rok. (8) Pro stávající erpací stanice s roním prtokem do 500 m 3 umístné mimo sídelní a prmyslové aglomerace platí ustanovení 17 od 1. ledna Do tohoto data platí pro tato zaízení podmínky provozu uvedené v píloze. 11 k této vyhlášce. (9) Pro všechna stávající skladovací zaízení v terminálech s roním prtokem do tun vetn platí požadavky 19 od 1. ledna Do tohoto data platí pro tato zaízení podmínky provozu uvedené v píloze. 11 k této vyhlášce. (10) Provozovatelé stávajících zdroj uvedených v píloze. 2 k této vyhlášce jsou povinni plnit požadavky 8 až 13 nejpozdji k datu uvedenému v 54 odst. 9 písm. a) zákona. Pro tyto zdroje platí do uvedeného data podmínky provozování a emisní limity stanovené pílohou. 11 k této vyhlášce. Pro stávající zdroje, které nejsou pedmtem pílohy. 11, platí do uvedeného data obecné emisní limity stanovené zvláštním právním pedpisem. 4 ),5 ) Toto ustanovení se nevztahuje na zdroje, pro nž jsou požadavky upraveny v 14 až 19. (11) Stávající zdroje budou zaazeny podle kategorií, skupin a podskupin zdroj uvedených v

12 píloze. 2 k této vyhlášce a oznámeny nejpozdji do 1. ledna (12) U zdroje, na který se neuplatuje redukní plán podle 8 odst. 4 písm. b), musí každé jeho zaízení instalované po datu 1. ledna 2003 za úelem omezení emisí splovat od 1. ledna 2003 všechny požadavky uvedené v ustanoveních 8 a v píloze. 2 k této vyhlášce. 21 Úinnost Tato vyhláška nabývá úinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: RNDr. Kužvart v. r. Poznámky pod arou: 1 ) Smrnice Rady 1999/13/ES, o omezování emisí tkavých organických látek (VOC) vznikajících pi užívání organických rozpouštdel pi nkterých innostech a v nkterých zaízeních. Smrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES, o kontrole emisí tkavých organických látek (VOC) vznikajících pi skladování benzinu a pi jeho distribuci od terminál k erpacím stanicím. Smrnice Rady 96/61/ES, o integrované prevenci a omezování zneištní. 2 ) 9 odst. 1 zákona. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavb, ve znní pozdjších pedpis. 3 ) Naízení vlády. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpenosti chemických látek a chemických pípravk, zpsob jejich klasifikace a oznaování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpených chemických látek, ve znní naízení vlády. 258/2001 Sb. 4 ) Vyhláška. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam zneišujících látek, obecné emisní limity, zpsob pedávání zpráv a informací, zjišování množství vypouštných zneišujících látek, tmavosti koue, pípustné míry obtžování zápachem a intenzity pach, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdroj zneišování ovzduší a podmínky jejich uplatování. 5 ) Naízení vlády. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdroj zneišování ovzduší. 6 ) Napíklad zákon. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o zmn zákona. 168/1999 Sb., o pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou provozem vozidla a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o pojištní odpovdnosti z provozu vozidla), ve znní zákona. 307/1999 Sb.

13 PEHLED INNOSTÍ Píloha. 1 k vyhlášce. 355/2002 Sb. Pojem innost používaný v této píloze zahrnuje rovnž ištní zaízení, avšak nezahrnuje ištní výrobk, pokud není uvedeno jinak. 1. Polygrafická innost Procesy a operace reprodukování textu i obraz, ve kterých se využívá tisková forma obrazu i textu a kde jsou barvy penášeny na jakýkoli typ povrch. Proces zahrnuje rovnž související postupy, výrobu tiskové formy a její penos, lakování, laminování i natírání. Do psobnosti této pílohy spadají následující tiskaské procesy a) tepelný ofset, ofsetový rotaní tisk, b) hlubotisk (tiskaský polygrafický proces), publikaní hlubotisk, c) knihtisk, d) flexografie gumotisk, e) sítotisk válcový filmový tisk, rotaní válcový sítotisk, rotaní sítotisk na textil a lepenku, f) laminování spojené s tištním, g) lakování. 2. Odmašování a ištní povrch Jakákoli innost ištní, s výjimkou chemického ištní, kde jsou organická rozpouštdla užívána k odstranní zneištní z povrchu materiál vetn odmaštní. Tato innost se vztahuje rovnž na ištní povrch výrobk, nikoli však na ištní procesního zaízení. 3. Chemické ištní odv a odvních doplk Jakákoli prmyslová nebo komerní innost využívající tkavých organických látek v uritém zaízení k ištní odv, vybavení byt a malých spotebních pedmt s výjimkou runího odstraování skvrn a zneištných míst v textilním a odvním prmyslu. 4. Aplikace nátrových hmot (natírání) Jakákoli innost zahrnující jednoduchou nebo vícenásobnou aplikaci spojitého nátrového filmu na a) nové automobily, b) kabiny nákladních automobil, c) dodávky a nákladní automobily, d) autobusy, trolejbusy e) vlené vozy (pívsy, trailery), f) kovové a plastické povrchy, vetn povrch a díl kolejových vozidel, letadel, lodí, konstrukcí apod., g) devné povrchy, h) povrchy textilní, tkaninové, sklenné, filmové a papírové a jiné s výjimkou polygrafie, i) kže. 5. Pestíkávání vozidel - autoopravárenství Jakákoli innost zahrnující jednoduchou nebo vícenásobnou aplikaci spojitého nátrového filmu a související operace odmašování, kterými se provádí

14 a) nanášení nátr na silniní vozidla nebo na jejich ásti provádné jako souást oprav, konzervace nebo dekorace vozidla mimo pvodní výrobní zaízení, b) nanášení originálních nátr na silniní vozidla nebo na jejich ásti provádné jako souást pelakovávání vozidel, které je provádno mimo pvodní výrobní zaízení, c) nanášení nátr na pívsy (vetn polopívs). Pokud aplikace nátrových hmot zahrnuje operaci, pi které je tentýž výrobek potiskován jakoukoli tiskaskou technologií, je tato tiskaská operace považována za souást natírání. Samostatné tiskaské innosti však do tchto inností zahrnuty nejsou. 6. Navalování - nátry a lakování pásových a svitkových materiál Jakákoli innost, pi níž je na svitky, pásy a dráty kovových a jiných materiál nanášen souvislý film nátrové hmoty, nebo laminování v kontinuálním procesu. 7. Adhesivní nátr Jakákoli innost zahrnující aplikaci adhesivních materiál na povrchy, s výjimkou adhesivních nátr a laminování v polygrafii. Pokud aplikace nátrových hmot zahrnuje operaci, pi které je tentýž výrobek potiskován jakoukoli tiskaskou technologií, je tato tiskaská operace považována za souást natírání. Samostatné tiskaské innosti však do tchto inností zahrnuty nejsou. 8. Impregnace deva Jakákoli innost zavádjící ochranné prostedky do deva. 9. Laminování deva, kovu, textilu, vláken a plast Jakákoli innost spojování vrstev deva, kovu, textilu, vláken a plast k výrob laminát. 10. Výroba nátrových hmot, pípravk, lak, adhesivních materiál a tiskaských barev Výroba výše uvedených konených výrobk nebo meziprodukt vyrábných ve stejném míst mísením pigment, pryskyic a adhesivních materiál s organickými rozpouštdly nebo s jinými nosii, vetn procesu dispergování a pípravných predisperganích aktivit, vetn úprav viskozity nebo odstínu a operací plnní koneného produktu do jeho obal. 11. Výroba obuvi a dalších odvních doplk Jakákoli innost výroby obuvi, ponožek, punoch, rukavic, pípadn dalších odvních doplk a jejich ástí. 12. Výroba farmaceutických pípravk Chemická syntéza, fermentace, extrakce, skladba a dokonení farmaceutických produkt a v pípadech, kdy jsou vyrábny ve stejném míst, i výroba meziprodukt. 13. Zpracování kauuku, výroba pryže Operace plastikace kauuku a sestavování kauukových smsí mísením, hntením, kalandrováním, drcením, mletím, barvením, operace zpracování kauukových smsí vytlaováním (extruzí), lisováním, vstikovacím lisováním, operace vulkanizace a jakékoliv další pomocné operace, které jsou souástí procesu pemny pírodního i syntetického kauuku do koneného pryžového výrobku.

15 14. Extrakce rostlinných olej a živoišných tuk a rafinace rostlinných olej Extrakce rostlinných olej ze semen nebo z jiných rostlinných materiál, zpracování suchých (vyextrahovaných) zbytk rostlin na krmivo pro zvíata, peišování tuk a olej získaných ze semen, z rostlinných nebo z živoišných materiál.

16 Píloha. 2 k vyhlášce. 355/2002 Sb. PODMÍNKY PROVOZU, PRAHOVÉ SPOTEBY ROZPOUŠT DEL A EMISNÍ LIMITY VYBRANÝCH ZDROJ ZNEIŠOVÁNÍ OVZDUŠÍ Pro úely této pílohy se užívá pojmu 1. pípravek, jímž je sms nebo roztok složený ze dvou i z více látek, 2. nátrová hmota, kterou je jakýkoli pípravek vetn transparentních lak, vetn organických rozpouštdel a složek nezbytných pro jeho správnou aplikaci, který se používá k dosažení dekoraních, ochranných nebo jiných funkních úink na uritém povrchu, 3. adhesivní materiál, kterým je jakýkoli pípravek vetn organických rozpouštdel a vetn složek nezbytných pro jeho správnou aplikaci, který je použit ke spojování oddlených ástí vyrábných výrobk nebo k vyplování dutin a nerovností jejich povrchu, 4. tiskaská barva, kterou je jakýkoli pípravek obsahující organická rozpouštdla, vetn složek nezbytných pro jeho správnou aplikaci, který se používá v procesu reprodukce textu i obrazu, 5. lakování, kterým se rozumí aplikace a další úpravy nátrových hmot (rzných forem a skupenství) na rzné materiály rzným zpsobem (napíklad elektroforetickými a chemickými postupy, stíkáním, máením, navalováním, poléváním, ale i dalšími zpsoby). a) Všechny emisní limity uvedené v této píloze jako hmotnostní koncentrace zneišující látky ve vlhkém odpadním plynu jsou vyjádeny pi normálních stavových podmínkách. b) Celkový obsah organických rozpouštdel a obsah celkového organického uhlíku jsou u komerních pípravk uvedeny na štítku a prvodní dokumentaci - viz píloha. 5 tohoto naízení. c) Všechny níže uvedené vybrané zdroje zneišování ovzduší - innosti a procesy spojené s užíváním organických rozpouštdel ve vybraných zaízeních jsou kategorizovány dle závažnosti proces a celkové roní spoteby organických rozpouštdel na zvlášt velké, velké, stední a malé zdroje. d) Zvlášt velkými zdroji zneišování jsou všechna zaízení pro povrchovou úpravu látek, pedmt nebo výrobk používající organická rozpouštdla, zejména provádjící apreturu, potisk, pokovení, odmaštní, nepromokavou úpravu, úpravu rozmr, ištní nebo impregnaci, která zpracovávají více než 150 kg organických rozpouštdel za hodinu nebo mají projektovanou spotebu organických rozpouštdel vtší než 200 tun za rok.

17 innosti a procesy spojené s užíváním organických rozpouštdel pi innostech uvedených v píloze. 1 ve vybraných zaízeních 1. Polygrafická innost Zahrnuje innosti a operace uvedené v píloze. 1 k této vyhlášce. 1.1 Tiskárna s celkovou roní projektovanou spotebou organických rozpouštdel menší než 0,6 tuny je malý zdroj zneišování ovzduší. Prahové spoteby rozpouštdla a emisní limity nejsou touto vyhláškou stanoveny, orgán obce však mže v odvodnných pípadech limit stanovit ( 50. odst. 1 písm. f) a i), zákona). 1.2 Tiskárna s celkovou roní projektovanou spotebou organických rozpouštdel v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun je stední zdroj zneišování ovzduší. Prahové spoteby rozpouštdla a emisní limity jsou stanoveny v následující tabulce. 1.3 Tiskárna s celkovou roní projektovanou spotebou organických rozpouštdel vtší než 5 tun je velký zdroj zneišování ovzduší. Prahové spoteby rozpouštdla a emisní limity jsou stanoveny v následující tabulce. 1.4 Tiskárna splující definici 2 písm. c) je zvlášt velkým zdrojem zneišování ovzduší. innost tepelný ofset publikaní hlubotisk publikaní hlubotisk knihtisk Prahové spoteby rozpouštdla a emisní limity emisní limit emisní limit TOC A) fugitivních emisí B) prahová spoteba rozpouštdla emisní limit TZL C) zvláštní ustanovení t/rok mg/m 3 % mg/m 3 0,6 až pozn. 1 > 5 až pozn. 1 > 15 až pozn. 1 > pozn. 1 > 0,6 až 5 >5 až 15 >15 až 25 > pozn. 2 > 0,6 >5 až 15 >15 až pozn. 3 >25 > 0, pozn. 2 > 0, pozn. 3 jiné tiskaské postupy - rotaní sítotisk na textil a na lepenku > 0,6 až 5 >5 až 15 >15 až 30 >

18 jiné tiskaské postupy rotaní válcový sítotisk, gumotisk, hlubotisk, laminovací i lakovací jednotky > 0,6 až 5 >5 až 15 >15 až 25 > ostatní innosti > 0, nestanoven Poznámka: A. Hmotnostní koncentrace celkového organického uhlíku ve vlhkém odpadním plynu vyjádená pro normální stavové podmínky. B. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštdel. C. Hmotnostní koncentrace tuhých zneišujících látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádená pro normální stavové podmínky. Zbytky rozpouštdel ve výrobcích nejsou považovány za souást fugitivních emisí. Platí pro nová zaízení. Platí pro stávající zaízení. 2. Odmašování, ištní a snímání povlak V této píloze jsou použity následující pojmy Odmašování Technologický proces, v nmž dochází k odmaštní, pípadn ištní výrobních polotovar a produkt pro následné technologické operace. Odmaštní je aplikováno jako mezioperaní krok, pípadn jako odmaštní pro následné technologické procesy (napíklad povrchové úpravy, ale i jiné procesy). ištní Technologický proces, v nmž dochází k ištní produktu pro další technologie, pípadn ke snímání povlak (nap. odlakovávání); jedná se hlavn o ištní ped demontáží, repasemi apod., od neistot vzniklých provozováním díl, pípadn jejich užíváním. Nezahrnuje procesy ištní pracovních prostor ani ištní zaízení, pokud není uvedeno jinak. Odmašovna Technická zaízení a technologie pro odmašování kov a nekovových materiál odmašovacími prostedky s obsahem organických rozpouštdel. Zaízení je tvoeno uzaveným prostorem s odsáváním odpadního plynu, pípadn je odmaštní provádno

19 v prostoru pro nástik nátrových hmot (stíkacích lakovacích kabinách). Pro takto konstruované odmašovny je nutno dodržovat pedepsané emisní limity. Odmašování mimo prostory odmašoven (lakoven) Odmašovací procesy, které se uskuteují mimo prostory odmašoven (lakoven), jsou provozovány tak, aby emise tkavých organických látek byly minimalizovány. Odmašování smí být provozováno ve vymezených prostorách s využitím odmašovacích stol nebo podobných zaízení. Použitá rozpouštdla jsou shromažována, uchovávána a pedávána k regeneraci i ízené likvidaci, pípadn jinak využita v jiném technologickém procesu. Odmašování rozmrných díl na volném prostranství lze provádt pouze na základ povolení orgánu obce, který stanoví podmínky aplikace ( 50 odst. 1 písm. f) a i) a odst. 2 písm. a) zákona). Odmašování a ištní dále zahrnuje innosti a operace uvedené v píloze. 1 k této vyhlášce. Hodnoty prahové spoteby rozpouštdla a emisní limity tchto inností jsou ureny typem použitých rozpouštdel. 2.1 Odmašování a ištní povrchu kov, elektrosouástek a jiných materiál a výrobk organickými rozpouštdly obsahujícími látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci podle 3 písm. a) a halogenovanými organickými rozpouštdly podle 3 písm. b) tohoto naízení Odmašování a ištní povrchu kov, elektrosouástek a jiných materiál a výrobk organickými rozpouštdly s látkami karcinogenními, mutagenními a toxickými pro reprodukci podle 3 písm. a) a halogenovanými organickými rozpouštdly podle 3 písm. b) nesmí být provádno mimo uzavený prostor s odsáváním odpadního plynu. Tato zaízení jsou provozována jako uzavený technologický systém za dodržení podmínek uvedených v následující tabulce Odmašovna s roní projektovanou spotebou organických rozpouštdel podle 3 písm. a) této vyhlášky menší než 5 tun je stední zdroj. Pokud je celková roní spoteba uvedených rozpouštdel menší než 100 kg není emisní limit touto vyhláškou stanoven, inspekce však mže v odvodnných pípadech limit stanovit ( 17 odst. 2 písm. f zákona) Odmašovna s celkovou roní projektovanou spotebou organických rozpouštdel s látkami karcinogenními, mutagenními a toxickými pro reprodukci podle 3 písm. a) nad 1 tunu a organických rozpouštdel podle 3 písm. b) nad 5 tun je velký zdroj. Prahové spoteby rozpouštdla a emisní limit jsou stanoveny v následující tabulce. innost Odmašování a ištní povrch halogenovanými organickými rozpouštdly podle 3 písm. b), pípadn s použitím látek podle 3 písm. a) prahová spoteba rozpouštdla emisní limit VOC A) emisní limit fugitivních emisí B) t/rok mg/m 3 % 0,1 až 5 20 (2) C) 15 > 5 20 (2) C) 10 Poznámka:

20 A. Hmotnostní koncentrace tkavých organických látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádená pro normální stavové podmínky. B. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštdel. C. íslo v závorce uvádí emisní limit pro tkavé organické látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci podle 3 písm. a). 2.2 Odmašování a ištní povrchu kov, elektrosouástek a jiných materiál a výrobk ostatními organickými rozpouštdly podle 3 písm. c) Odmašovna s celkovou roní projektovanou spotebou organických rozpouštdel menší než 0,6 tuny je malý zdroj. Emisní limit není touto vyhláškou stanoven, orgán obce však mže v odvodnných pípadech limit stanovit ( 50 odst.1 písm. f) a i) a odst. 2 písm. a) zákona) Odmašovna s celkovou roní projektovanou spotebou organických rozpouštdel v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun je stední zdroj. Emisní limit je stanoven v následující tabulce. Inspekce mže povolit výjimku z povinnosti dodržovat uvedené limity, pokud prmrný hmotnostní obsah organických rozpouštdel ve všech spotebovaných pípravcích je menší než 20 % Odmašovna s celkovou roní projektovanou spotebou organických rozpouštdel v rozsahu nad 5 tun je velký zdroj. Emisní limit je stanoven v následující tabulce Odmašovna splující definici 2 písm. c) je zvlášt velkým zdrojem zneišování ovzduší Odmašování mimo prostory odmašoven (lakoven) s celkovou roní projektovanou spotebou organických rozpouštdel do 0,6 tuny je malý zdroj. Povolení k této innosti udluje orgán obce, který stanoví i emisní limit pro fugitivní emise ( 50 odst. 1 písm. f) a i) a odst. 2 písm. a) zákona). innost odmašování a ištní povrch organickými rozpouštdly prahová spoteba rozpouštdla emisní limit TOC A) emisní limit fugitivních emisí B) t/rok mg/m 3 % > 0,6 až > 5 až > Poznámka: A. Hmotnostní koncentrace celkového organického uhlíku ve vlhkém odpadním plynu vyjádená pro normální stavové podmínky. B. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštdel. 3. Chemické ištní odv

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostedí. ze dne 11. ervence 2002,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostedí. ze dne 11. ervence 2002, 356 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. ervence 2002, kterou se stanoví seznam zneišujících látek, obecné emisní limity, zpsob pedávání zpráv a informací, zjišování množství vypouštných

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství VYHLÁŠKA. 1/05 Sb. ze dne 18. kvtna 05 o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství eský statistický

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. záí 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak, vybraných autovrak, o zpsobu vedení jejich evidence a evidence odpad vznikajících

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T

B E Z P E N O S T N Í L I S T Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Další názvy: - 1.2 Identifikace výrobce/dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: ELCHEMCo

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16, 102 21 PRAHA 10. 25068-38-6 500-033-5 <50% Xi Dráždivý N Nebezpený pro životní prostedí epichlorhydri

Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16, 102 21 PRAHA 10. 25068-38-6 500-033-5 <50% Xi Dráždivý N Nebezpený pro životní prostedí epichlorhydri Datum vydání: 28.11.2002 version 3 #1777 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: MC 28.1 Základní složka epoxidové pryskyice 1.2 Identifikace

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského spoleenství, a zejména na lánek 75 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského spoleenství, a zejména na lánek 75 této smlouvy, Naízení Rady (EHS). 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci uritých sociálních právních pedpis v silniní doprav RADA EVROPSKÝCH SPOLEENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 Msto Vimperk Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Mstské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb.

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb. Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb., stavební zákon. Listopad 2014 Úvod: K aktualizaci metodické

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje)

Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje) Rámcová pojistná smlouva. 2734307723 pro K Rámcová pojistná smlouva. 2733307724 pro EUR Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje) 1. Pojištná pojistná nebezpeí 1.1. Pojištní

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

ï BEZPENOSTNÍ LIST podle naízení (ES)1907/2006(REACH) Název výrobku: Klima Cleaner Aerosol

ï BEZPENOSTNÍ LIST podle naízení (ES)1907/2006(REACH) Název výrobku: Klima Cleaner Aerosol Strana 1 ze 8stran 1. Identifikace látky / pípravku a spolenosti / podniku 1.1 Identifikace látky nebo pípravku: 1.2 Použití látky nebo pípravku: Prostedek pro ištní klimatizací 1.3 Identifikace spolenosti

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Všeobecné stavební obchodní podmínky UNISTAV a.s. dle 273 zákona. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku (dále Podmínky, nebo VSOP ) Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Definice pojm Celková

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

DOW CORNING 732 MULTI-PURPOSE SEALANT, CLEAR

DOW CORNING 732 MULTI-PURPOSE SEALANT, CLEAR 1 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A SPOLENOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo pípravku Chemický název: Silikonový elastomer Obchodní název: Dow Corning 732 Multi-Purpose Sealant, Clear 1.2 Použití

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. STUTOX I, Granulovaný nástrahový pípravek urený k hubení hraboše polního pi plošné aplikaci STUTOX - I

BEZPENOSTNÍ LIST. STUTOX I, Granulovaný nástrahový pípravek urený k hubení hraboše polního pi plošné aplikaci STUTOX - I Datum vydání: Datum revize: 1.1.2004 20.4.2005 BEZPENOSTNÍ LIST Strana: Název výrobku: STUTOX I, Granulovaný nástrahový pípravek urený k hubení hraboše polního pi plošné aplikaci 1. Identifikace látky

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

KANALIZANÍ ÁD. STOKOVÉ SÍT obce HORNÍ POAPLY

KANALIZANÍ ÁD. STOKOVÉ SÍT obce HORNÍ POAPLY Stedoeské vodárny, a.s. U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno KANALIZANÍ ÁD STOKOVÉ SÍT obce HORNÍ POAPLY ervenec 2007 OBSAH OBSAH... 2 1. TITULNÍ LIST KANALIZANÍHO ÁDU... 3 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZANÍHO

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více