o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství"

Transkript

1 VYHLÁŠKA. 1/05 Sb. ze dne 18. kvtna 05 o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství eský statistický úad a Ministerstvo financí stanoví podle 319 odst. 2 a 6 zákona. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znní zákona.1/02 Sb. a zákona.187/04 Sb.: Tato vyhláška upravuje 1 a) v návaznosti na pímo použitelný pedpis Evropských spoleenství 1) (dále jen Spoleenství ) náležitosti dokladu pro statistické úely, jakož i rozsah údaj pro vedení statistiky o dováženém a vyváženém zboží v rámci obchodu se tetími zemmi, b) v návaznosti na pímo použitelný pedpis Spoleenství 2) zpsob sdlení údaj o zboží, které je pedmtem obchodu mezi lenskými státy Spoleenství, c) v návaznosti na pímo použitelný pedpis Spoleenství 2) doklad používaný pro sdlení údaj o obchodu mezi lenskými státy. 2 Náležitosti dokladu pro statistické úely jsou uvedeny v píloze. 1 k této vyhlášce. Údaje pro statistické úely se do tohoto dokladu uvádjí pouze v pípadech, kdy statistická hodnota 3) pesahuje pro jeden druh zboží ástku EUR nebo je jeho istá hmotnost vyšší než kg 4). 3 (1) Údaje o zboží, které je pedmtem obchodu mezi lenskými státy Spoleenství, pedává osoba odpovdná za poskytování informací 5) (dále jen zpravodajská jednotka ) celnímu úadu na výkazu pro Intrastat 6) o odeslání zboží anebo o pijetí zboží, jestliže pekroí práh, pod nímž je osvobozena od povinnosti poskytovat informace v rámci systému Intrastat. Zpsob pekroení osvobozujících prah a jejich výše jsou uvedeny v píloze. 2 k této vyhlášce. 1) Naízení Rady (ES). 1172/95 ze dne 22. kvtna 1995 o statistice obchodu se zbožím Spoleenství a lenských stát s tetími zemmi, v platném znní. 2) Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 638/04 ze dne 31. bezna 04 o statistice Spoleenství obchodu se zbožím mezi lenskými státy a o zrušení naízení Rady (EHS). 3330/91. 3) l. 9 naízení Komise (ES). 1917/00 ze dne 7. záí 00, kterým se stanoví nkterá provádcí pravidla k naízení Rady (ES). 1172/95, pokud se jedná o statistiku zahraniního obchodu, v platném znní. 4) l. 3 naízení Komise (ES). 1917/00. 5) l. 7 naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 638/04. 6) l. 5 odst. 1 naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 638/04. 1

2 (2) Informace do Intrastatu poskytuje zpravodajská jednotka od referenního období 7), ve kterém pekroila osvobozující práh, až do konce následujícího kalendáního roku. Do výkaz pro Intrastat se uvádjí údaje o odeslaném anebo pijatém zboží bez ohledu na skutenost, zda obchodní transakce, pi které zboží prokazateln pekrauje státní hranici eské republiky, je uskuteována s osobou registrovanou i neregistrovanou k dani z pidané hodnoty. (3) Referenním obdobím mže být také kalendání msíc následující po msíci odeslání nebo pijetí zboží, pokud je shodný s msícem, ve kterém vznikla zpravodajské jednotce povinnost piznat uskutenní dodání zboží do jiného lenského státu Spoleenství nebo piznat da z pidané hodnoty pi poízení zboží z takového státu 8). 4 (1) Náležitosti uvádní údaj do výkaz pro Intrastat jsou uvedeny v píloze. 3 k této vyhlášce. (2) Nedojde-li v referenním období k žádnému odeslání nebo pijetí zboží, o kterém je teba uvádt údaje do výkazu pro Intrastat, vykáže zpravodajská jednotka tuto skutenost celnímu úadu v negativním hlášení. Negativní hlášení se vyhotovují zvláš za pijetí a zvláš za odeslání zboží zpsobem stanoveným v ásti IV. pílohy. 3 k této vyhlášce a pedávají se celnímu úadu ve stejných lhtách a na stejných tiskopisech nebo stejným zpsobem, jako výkazy pro Intrastat s údaji o odeslaném nebo pijatém zboží. (3) Po jednorázovém pekroení osvobozujícího prahu s pedpokladem, že ve stejném kalendáním roce se žádné jiné odeslání nebo pijetí zboží neuskutení, se negativní hlášení nevyhotovuje. Dojde-li proti pedpokladm od vykázání jednorázového odeslání nebo pijetí zboží do konce roku k dalšímu odeslání nebo pijetí zboží, poskytuje zpravodajská jednotka pedepsané údaje do Intrastatu podle ustanovení 3 nebo podle odstavce 2 poínaje referenním obdobím, ve kterém se uskutenilo nepedpokládané odeslání nebo pijetí zboží. (1) Výkazy pro Intrastat se pedávají celnímu úadu 9). Výkazy pro Intrastat se pedávají písemn na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v píloze. 4 k této vyhlášce, na tiskopisech vyhotovených výpoetní technikou, odpovídají-li pedepsaným vzorm, nebo na tiskopisech, které jsou itelnou fotokopií originálních tiskopis. (2) Výkazy pro Intrastat lze celním úadm pedávat též elektronicky zpsobem a za podmínek stanovených celním úadem. Pro obsah a vyjádení statistických údaj uvádných do výkaz pedávaných elektronicky platí obdobn ustanovení pílohy. 3 k této vyhlášce. (3) Výkazy pro Intrastat na pedepsaných tiskopisech pedává zpravodajská jednotka nebo její zástupce celnímu úadu tak, aby je obdržel nejpozdji do 10. pracovního dne msíce 5 7) l. 6 naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 638/04. 8) 22 a 25 zákona. 235/04 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis. 9) Pílohy. 2 a 3 k zákonu. 185/04 Sb., o Celní správ eské republiky, 4 odst. 1, 3 a 4 zákona. 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk, ve znní pozdjších pedpis. 2

3 následujícího po referenním období. Elektronicky pedávané výkazy pro Intrastat se odesílají nejpozdji 12. pracovní den msíce následujícího po referenním období. Kopii výkazu pedaného celnímu úadu zpravodajská jednotka uchovává 2 roky od jeho vyhotovení. Stejná lhta platí i pro datové soubory výkaz pro Intrastat pedávané elektronicky. 6 Celnímu úadu, kterému se pedávají výkazy pro Intrastat, zpravodajská jednotka bezodkladn písemn oznamuje zmnu své obchodní firmy nebo názvu, adresy nebo daového identifikaního ísla a své zrušení, zánik nebo pemnu 10). 7 (1) Pro zvláštní druhy a pohyby zboží, stanovené ve zvláštním právním pedpisu Spoleenství 11), platí pro uvádní údaj do výkaz pro Intrastat pravidla, která jsou uvedena v píloze. 5 k této vyhlášce, spolu s možnostmi zjednodušeného poskytování informací o jednotlivých transakcích odeslaného a pijatého zboží nízké hodnoty 12). (2) Údaje o odeslání nebo pijetí vybraného zboží uvedeného ve zvláštním právním pedpisu Spoleenství 13) se do výkazu pro Intrastat nevykazují. Zbožím pro pechodné použití, uvedeném v tomto seznamu, je zboží doasn odesílané nebo pijímané za jiným úelem, než je jeho pepracování s pedpokladem zptného pijetí nebo odeslání a bez zmny jeho vlastníka. Reklamním materiálem jsou reklamní a propaganí pedmty podle zvláštního právního pedpisu 14). 8 Zpsob provádní oprav nepesných nebo chybných údaj na tiskopisu výkazu pro Intrastat ped jeho pedáním celnímu úadu, je stanoven v píloze. 3 k této vyhlášce. Píloha. 6 k této vyhlášce stanoví postup oprav výkazu pro Intrastat po jeho pedání celnímu úadu. Opravu výkazu pro Intrastat podaného elektronicky nelze provést na tiskopisu, stejn jako není možné zasílat elektronicky opravy údaj podaných na tiskopisu. 9 Tiskopisy výkaz pro Intrastat používané ped nabytím úinnosti této vyhlášky je možné používat do konce roku 05. Uvádní údaj do nich se ídí ustanoveními této vyhlášky. 10) 69 a násl. zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. 11) l. 14 až naízení Komise (ES). 1982/04 ze dne 18. listopadu 04, kterým se provádí naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 638/04 o statistice Spoleenství obchodu se zbožím mezi lenskými státy a o zrušení naízení Komise (ES). 11/00 a (EHS). 35/92. 12) l. 13 bod 4. naízení Komise (ES). 1982/04. 13) Píloha I naízení Komise (ES). 1982/04. 14) 13 odst. 10 písm. c) zákona. 235/04 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis. 3

4 10 Pi vyhotovení a opravách výkaz pro Intrastat za referenní období ped úinností této vyhlášky se postupuje podle dosavadních právních pedpis. 11 Zrušuje se vyhláška. 0/04 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství. 12 Tato vyhláška nabývá úinnosti dnem 1. ervence 05. Pedseda : Ing. Jan F i s c h e r, CSc. Ministr : Mgr. Bohuslav S o b o t k a 4

5 Píloha. 1 k vyhlášce. 1/05 Sb. I. NÁLEŽITOSTI DOKLADU PRO STATISTICKÉ ÚELY PRO VÝVOZ NEBO ODESLÁNÍ, ZPTNÝ VÝVOZ A PASIVNÍ ZUŠLECHOVACÍ STYK Kolonka 24: Povaha transakce 1. Kódy ze sloupce B seznamu transakcí se používají jen pokud je transakce oznaena kódem 4 nebo 5 ze sloupce A 15). Kolonka 34: Kód zem pvodu 2. Do kolonky 34b se vyznauje dvoumístný íselný kód kraje, ve kterém bylo deklarované zboží vyrobeno nebo ve kterém získalo svj pvod. Není-li kraj pvodu nebo výroby znám, nebo se nenachází v eské republice, uvede se kód 99. íselné dvoumístné kódy kraj jsou stanoveny v ásti III. Kolonka 46: Statistická hodnota 3. Uvádí se statistická hodnota 16) zboží v celých korunách eských zaokrouhlen vždy smrem nahoru. Pro pepoet hodnoty vyjádené v zahraniní mn na koruny eské se používá smnný kurz používaný k výpotu celní hodnoty urený podle pímo použitelného pedpisu Spoleenství 17). 4. U zboží, za které není jeho dodavatelem požadována úhrada, ale naopak je za n odbrateli placeno (napíklad pi vývozu odpad), se namísto statistické hodnoty uvádí do kolonky 46 Dokladu a Doplkového dokladu íslice 0. II. NÁLEŽITOSTI DOKLADU PRO STATISTICKÉ ÚELY PRO PROPUŠTNÍ DO VOLNÉHO OBHU, AKTIVNÍHO ZUŠLECHOVACÍHO STYKU, DOASNÉHO POUŽITÍ A PEPRACOVÁNÍ POD CELNÍM DOHLEDEM Kolonka 17: Zem urení 5. Údaj o regionu urení zboží se do kolonky 17b nevyžaduje. Kolonka 24: Povaha transakce 6. Kódy ze sloupce B seznamu transakcí se používají jen pokud je transakce oznaena kódem 4 nebo 5 ze sloupce A 15). Kolonka 46: Statistická hodnota 7. Uvádí se statistická hodnota 16) zboží v celých korunách eských zaokrouhlen vždy smrem nahoru. Pro pepoet hodnoty vyjádené v zahraniní mn na koruny eské se 15) Píloha II naízení Komise (ES). 1917/00 ze dne 7. záí 00, kterým se stanoví nkterá provádcí pravidla k naízení Rady (ES). 1172/95, pokud se jedná o statistiku zahraniního obchodu. 16) l. 9 naízení Komise (ES). 1917/00. 17) l. 169 až 171 naízení Komise (EHS). 2454/93 ze dne 2. ervence 1993, kterým se provádí naízení Rady (EHS). 2913/92, kterým se vydává celní kodex Spoleenství, v platném znní. 5

6 používá smnný kurz používaný k výpotu celní hodnoty urený podle pímo použitelného pedpisu Spoleenství 17). 8. U zboží, za které není jeho dodavatelem požadována úhrada, ale naopak je za n odbrateli placeno (napíklad pi dovozu odpad), se namísto statistické hodnoty uvádí do kolonky 46 Dokladu a Doplkového dokladu íslice 0. III. SEZNAM KÓD KRAJ 10 - Hlavní msto Praha - Stedoeský kraj 31 - Jihoeský kraj 32 - Plzeský kraj 41 - Karlovarský kraj 42 - Ústecký kraj 51 - Liberecký kraj 52 - Královéhradecký kraj 53 - Pardubický kraj 61 - Vysoina 62 - Jihomoravský kraj 71 - Olomoucký kraj 72 - Zlínský kraj 80 - Moravskoslezský kraj 6

7 Píloha. 2 k vyhlášce. 1/05 Sb. ZPSOB PEKROENÍ OSVOBOZUJÍCÍCH PRAH A JEJICH VÝŠE 1. Zpravodajská jednotka vyhotovuje a pedává výkazy pro Intrastat samostatn o odeslání a samostatn o pijetí zboží poínaje referenním obdobím, ve kterém od poátku kalendáního roku celková hodnota zboží odeslaného do jiných lenských stát Spoleenství pekroila ástku K anebo v nmž od poátku kalendáního roku celková hodnota zboží pijatého z jiných lenských stát Spoleenství pekroila ástku K. 2. Pekroení osvobozujících prah uvedených v pedchozím bodu si sleduje každá osoba, která se mže stát zpravodajskou jednotkou, sama. Pro stanovení výše osvobozujících prah je rozhodující celková hodnota odeslaného nebo pijatého zboží, která by byla uvádná jako fakturovaná hodnota do výkaz pro Intrastat v pípadech, kdy zpravodajská jednotka má povinnost poskytovat informace do Intrastatu. Hodnoty, ze kterých se celková hodnota pro stanovení osvobozujícího prahu skládá, je možné pepoítávat na koruny eské podle smnných kurz používaných pro vedení úetnictví 18), pro piznání dan z pidané hodnoty, pro piznání osvobození od této dan 19) nebo urených k výpotu celní hodnoty podle pímo použitelného pedpisu Spoleenství 23). 3. Údaje o zboží odeslaném nebo pijatém v msících pedcházejících msíci, ve kterém byl pekroen osvobozující práh, se do Intrastatu nevykazují. 18) Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis. 19) 4 odst. 4 zákona. 235/04 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis. 7

8 Píloha. 3 k vyhlášce. 1/05 Sb. I. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA UVÁDNÍ ÚDAJ DO VÝKAZ PRO INTRASTAT Zpsob vyplnní 1. Údaje se do tiskopis uvedených v píloze. 4 k této vyhlášce (dále jen Výkaz ) vyplují psacím strojem, tiskem nebo jinak strojopisem. Vypsat je lze i run tiskacím písmem, ne však obyejnou nebo inkoustovou tužkou. Údaje se vyplují modrou nebo ernou barvou tak, aby byly nesmazatelné a itelné. Uvádjí se pouze do pedepsaných ástí a není pípustné je doplovat jinými údaji, pro které nejsou píslušné ásti vyhrazeny. Uvedené údaje nesmjí být mazány ani pepisovány. Údaje ze záhlaví tiskopisu se uvádí na každý list Výkazu. Provádní oprav 2. Ped pedáním Výkazu píslušnému celnímu úadu lze opravu jednoho nebo více chybných údaj provést pouze peškrtnutím celého ádku (všech jedenácti sloupc), ve kterém je chybný údaj uveden, a pípadným doplnním úplného nového ádku i ádk se správnými údaji nebo doplnním chybjícího ádku nebo ádk. Jestliže takto provádnou opravou dojde ke zmn potu ádk s vykázanými údaji nebo ke zmn celkového potu list Výkazu, je nutné opravit i píslušné údaje v záhlaví dokladu. 3. Oprava nesprávných údaj o sledovaném období, celkovém potu vyplnných ádk, poadovém ísle list a celkovém potu list se provádí peškrtnutím chybných údaj a napsáním nových správných údaj vpravo od vyznaených okének, a to na všech listech. Opravu ostatních údaj v záhlaví Výkazu lze provést pouze zrušením chybného listu a vyhotovením nového se správnými údaji. II. ZPSOB UVÁDNÍ ÚDAJ DO VÝKAZ PRO INTRASTAT PI ODESLÁNÍ ZBOŽÍ Záhlaví 4. Pi jednorázovém pekroení osvobozujícího prahu s pedpokladem, že ve stejném kalendáním roce se žádné jiné odeslání zboží neuskutení, se Výkaz vpravo na horním okraji vedle nadpisu ODESLÁNÍ zeteln oznaí slovem PÍLEŽITOSTNÝ, napsaným velkými tiskacími písmeny. 5. Do prvního ádku se do pedtištných okének vyznaí údaj o sledovaném období, za které jsou ve Výkazu uvedené údaje o odeslání zboží. Vypluje se zpsobem rok, rok, msíc, msíc (nap. srpen 05 = 0508). Do dalších pti pedtištných okének se uvede celkový poet ádk vyplnných ve všech listech pedávaného Výkazu. Pípadn peškrtnuté ádky z dvod jejich opravy se do celkového potu ádk nepoítají. Nevyužitá okénka ped uvedeným potem vyplnných ádk, není-li pticiferný, se doplují nulami (nap ). Do okének za slovem list se uvádí poadové íslo listu pedávaného Výkazu a za slovo z celkový poet všech list, z kterých se Výkaz za sledované období skládá. 8

9 6. Do ásti s nadpisem Zpravodajská jednotka se uvádí do pedtištných okének daové identifikaní íslo pidlené finanním úadem. Pod toto íslo se uvádí název nebo obchodní firma a sídlo právnické osoby nebo píjmení a jméno, popípad jména, a adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby, která je zpravodajskou jednotkou. Do dalšího ádku vyhrazeného pro údaje o kontaktní osob se uvádjí píjmení, jméno, popípad jména, a telefonní, faxové anebo ové spojení na fyzickou osobu, která k pedanému výkazu za zpravodajskou jednotku podává vysvtlení. 7. V pípad, že zpravodajská jednotka penese svoji povinnost poskytovat informace do Intrastatu na jinou osobu 5), která za ni Výkaz vyhotovuje anebo pedává celnímu úadu, do pravé ásti záhlaví se za nadpis Tetí strana uvádí slovo ANO, které mže být doplnno nebo nahrazeno názvem nebo obchodní firmou poveného zástupce, pípadn i jeho adresou. Do dalšího ádku vyhrazeného pro údaje o kontaktní osob je možné uvést píjmení, jméno, popípad jména, a telefonní, faxové anebo ové spojení na fyzickou osobu, která k pedanému Výkazu podává za zástupce vysvtlení. Uvádní identifikaních údaj o zástupci zpravodajské jednotky je dobrovolné a závisí na dohod se zpravodajskou jednotkou. Sloupec 1 Výkazu 8. Uvádí se osmimístný íselný kód kombinované nomenklatury odeslaného zboží podle spoleného celního sazebníku ). Sloupec 2 Výkazu 9. Uvádjí se dvoumístné abecední kódy 21) státu urení 22) odeslaného zboží. Sloupec 3 Výkazu 10. Vyznauje se dvoumístný íselný kód kraje pvodu v eské republice, ve kterém bylo odeslané zboží vyrobeno nebo ve kterém získalo svj pvod. Není-li kraj pvodu nebo výroby zboží znám, není v eské republice nebo by jeho zjištní bylo zvláš nákladné, uvede se kód 99. Seznam kód kraj je stanoven v ásti III. pílohy. 1 k této vyhlášce. Sloupec 4 Výkazu 11. Uvádí se fakturovaná hodnota 23) odeslaného zboží v celých korunách eských zaokrouhlen smrem nahoru, bez interpunkních znamének a bez desetinných míst. Pro pepoet cizí mny na koruny eské se používá kurz pro celní úely 17). 12. Pi odesílání zboží, za které není od odbratele inkasováno, ale naopak je za n odbrateli placeno (napíklad pi odesílání odpad), se namísto fakturované hodnoty uvádí do sloupce 4 Výkazu íslice Pi odeslání vraceného zboží, vetn toho, které se nacházelo v eské republice za úelem finanního leasingu, se do Výkazu uvádí fakturovaná hodnota shodná s tou, která byla vykázána do Výkazu pi pijetí tohoto zboží. ) Naízení Rady (EHS). 2658/87 z 23. ervence 1987 o celní a statistické nomenklatue a o spoleném celním sazebníku, v platném znní. 21) Naízení Komise (ES). 81/03 ze dne 27. listopadu 03, o seznamu zemí a území pro statistiku zahraniního obchodu Spoleenství a obchodu mezi lenskými státy. 22) Píloha k naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 638/04, bod 1. 23) l. 8 naízení Komise (ES). 1982/04. 9

10 14. Obsahuje-li odesílaná zásilka více druh zboží, které je fakturováno hromadn bez rozdlení na jednotlivé zbožové podpoložky, fakturovaná hodnota pro píslušný ádek Výkazu nebo list Dokladu se urí pomrným rozdlením z celkové hodnoty. Sloupec 5 Výkazu 15. Uvádí se vlastní hmotnost píslušné podpoložky zboží v celých kilogramech. Vlastní hmotnost menší než 1 kg se zaokrouhluje smrem nahoru na 1 kg, vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa pod 0,5 zaokrouhlují smrem dol a desetinná místa od 0,5 vetn smrem nahoru. Údaj se nedopluje zkratkou kg a nesmí obsahovat desetinnou árku nebo teku a desetinná místa. 16. Vlastní hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu. V pípadech, kdy je obtížné jí pesn urit, mže se do ní zahrnout i hmotnost komerního obalu nebo obal, které zboží pímo chrání. 17. Pi odesílání podpoložek zboží uvedených ve zvláštním pedpisu 24) a u radioaktivních látek lze namísto údaje o vlastní hmotnosti uvést íslici 0. Sloupec 6 Výkazu 18. Uvádí se množství odeslaného zboží v celé doplkové mrné jednotce stanovené zvláštním právním pedpisem ). Pípadná desetinná místa pod 0,5 se zaokrouhlují smrem dol a desetinná místa od 0,5 vetn smrem nahoru. Je-li údaj menší než 1, zaokrouhluje se smrem nahoru na 1. Není-li k dané podpoložce zboží ve spoleném celním sazebníku uren kód mrné jednotky (je nahrazen pomlkou nebo v íselníku kódem zzz ), uvádí se íslice 0. Sloupec 7 Výkazu 19. Do sloupce 7 se uvádí jednomístný íselný kód povahy transakce ze sloupce A seznamu stanoveného zvláštním právním pedpisem 25). Sloupec 8 Výkazu. Velkými tiskacími písmeny se uvádí kód dodací podmínky použité pi odeslání zboží. Seznam kód dodacích podmínek je stanoven zvláštním právním pedpisem 26). Sloupec 9 Výkazu 21. Uvádí se kód druhu dopravy podle pedpokládaného aktivního dopravního prostedku, ve kterém má odesílané zboží opustit území eské republiky. Aktivní dopravní prostedek je ten, který zboží pímo pepravuje nebo ten, který pohání soupravu složenou z více dopravních prostedk. Seznam kód druhu dopravy je stanoven zvláštním právním pedpisem 27). Sloupec 10 Výkazu 24) Píloha II. k naízení Komise (ES). 1982/04. 25) Píloha III. k naízení Komise (ES). 1982/04. 26) Píloha IV. k naízení Komise (ES). 1982/04. 27) Píloha V. k naízení Komise (ES). 1982/04. 10

11 22. Odpovídá-li odesílané zboží popisu uvedenému v seznamu sledovaných druh zboží v ásti V., uvádí se do sloupce 10 Výkazu zvláštní dvoumístný íselný statistický znak, který je sledovanému druhu zboží v tomto seznamu piazen. Sloupec 11 Výkazu 23. Do tohoto sloupce se uvádí dvoumístný abecední kód, kterým se oznaují ádky se zvláštními druhy nebo pohyby zboží nebo se zjednodušen vykázanými zásilkami zboží malé hodnoty. Zpsob vyplnní a používané kódy jsou uvedeny v píloze. 5 k této vyhlášce. Údaje pod vyznaenými sloupci Výkazu 24. Za píslušné pedtisky se uvede píjmení, jméno a podpis osoby, která odpovídá za správnost a úplnost údaj uvedených ve Výkazu a do okének s nadpisem Datum se uvede datum vystavení dokladu zpsobem rok, rok, msíc, msíc, den, den (nap. 8. záí 05 = 0508). III. ZPSOB UVÁDNÍ ÚDAJ DO VÝKAZ PRO INTRASTAT PI PIJETÍ ZBOŽÍ Záhlaví 25. Pi jednorázovém pekroení osvobozujícího prahu s pedpokladem, že ve stejném kalendáním roce se žádné jiné pijetí zboží neuskutení, se Výkaz vpravo na horním okraji vedle nadpisu PIJETÍ zeteln oznaí slovem PÍLEŽITOSTNÝ, napsaným velkými tiskacími písmeny. 26. Do prvního ádku se do pedtištných okének vyznaí údaj o sledovaném období, za které jsou ve Výkazu uvedené údaje o pijetí zboží. Vypluje se zpsobem rok, rok, msíc, msíc (nap. listopad 05 = 0511). Do dalších pti pedtištných okének se uvede celkový poet ádk vyplnných ve všech listech pedávaného Výkazu. Pípadn peškrtnuté ádky z dvod jejich opravy se do celkového potu ádk nepoítají. Nevyužitá okénka ped uvedeným potem vyplnných ádk, není-li pticiferný, se doplují nulami (nap ). Do okének za slovem list se uvádí poadové íslo listu pedávaného Výkazu a za slovo z celkový poet všech list, z kterých se Výkaz za sledované období skládá. 27. Pro uvedení ostatních údaj do záhlaví Výkazu o pijatém zboží platí obdobn ustanovení bod 6 a 7. Sloupec 1 Výkazu 28. Uvádí se osmimístný íselný kód kombinované nomenklatury pijatého zboží podle spoleného celního sazebníku ). Sloupec 2 Výkazu 29. Dvoumístným abecedním kódem 21) se zde vyznauje stát odeslání 22) pijatého zboží. Sloupec 3 Výkazu 11

12 30. Uvádí se dvoumístný abecední kód státu pvodu 21). Zpsob urení státu pvodu stanoví zvláštní právní pedpis 28). Sloupec 4 Výkazu 31. Uvádí se fakturovaná hodnota 23) pijatého zboží v celých korunách eských zaokrouhlen smrem nahoru, bez interpunkních znamének a bez desetinných míst. Pro pepoet cizí mny na koruny eské se používá kurz stanovený pro celní úely 17). 32. Pi pijetí zboží, za které není od odbratele inkasováno, ale naopak je za n odbrateli placeno (napíklad pi pijetí odpad), se namísto fakturované hodnoty uvádí íslice Pi pijetí vráceného zboží, vetn toho, které se nacházelo v jiném lenském stát Spoleenství za úelem finanního leasingu, je fakturovaná hodnota shodná s tou, která byla vykázána do Výkazu pi odeslání tohoto zboží. 34. Obsahuje-li pijatá zásilka více druh zboží, které je fakturováno hromadn bez rozdlení na jednotlivé zbožové podpoložky, fakturovaná hodnota pro píslušný ádek Výkazu se urí pomrným rozdlením z celkové hodnoty. Sloupec 5 Výkazu 35. Uvádí se vlastní hmotnost píslušné podpoložky zboží v celých kilogramech. Vlastní hmotnost menší než 1 kg se zaokrouhluje smrem nahoru na 1 kg, vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa pod 0,5 zaokrouhlují smrem dol a desetinná místa od 0,5 vetn smrem nahoru. Údaj se nedopluje zkratkou kg a nesmí obsahovat desetinnou árku nebo teku a desetinná místa. 36. Vlastní hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu. V pípadech, kdy je obtížné jí pesn urit, mže se do ní zahrnout i hmotnost komerního obalu nebo obal, které zboží pímo chrání. 37. Pi pijetí podpoložek zboží uvedených ve zvláštním pedpisu 24) a u radioaktivních látek lze namísto údaje o vlastní hmotnosti uvést íslici 0. Sloupec 6 Výkazu 38. Uvádí se množství pijatého zboží v celé doplkové mrné jednotce stanovené zvláštním právním pedpisem ). Pípadná desetinná místa pod 0,5 se zaokrouhlují smrem dol a desetinná místa od 0,5 vetn smrem nahoru. Je-li údaj menší než 1, zaokrouhluje se smrem nahoru na 1. Není-li k dané podpoložce zboží ve spoleném celním sazebníku uren kód mrné jednotky (je nahrazen pomlkou nebo v íselníku kódem zzz ), uvádí se zde íslice 0. Sloupec 7 Výkazu 39. Do sloupce 7 se uvádí jednomístný íselný kód povahy transakce ze sloupce A seznamu kód stanovených zvláštním právním pedpisem 25). Sloupec 8 Výkazu 40. Velkými tiskacími písmeny se uvádí kód dodací podmínky použité pi pijetí zboží. Seznam kód dodacích podmínek je stanoven zvláštním právním pedpisem 26). 28) l. 23 až 25 naízení Rady (EHS). 2913/92 ze dne 12. íjna 1992, kterým se vydává celní kodex Spoleenství. 12

13 Sloupec 9 Výkazu 41. Uvádí se kód druhu dopravy podle aktivního dopravního prostedku, ve kterém pijaté zboží vstoupilo na území eské republiky. Seznam kód druhu dopravy pepravy je stanoven zvláštním právním pedpisem 27). Sloupec 10 Výkazu 42. Odpovídá-li pijaté zboží popisu uvedenému v seznamu sledovaných druh zboží v ásti V., uvádí se do sloupce 10 Výkazu zvláštní dvoumístný íselný statistický znak, který je sledovanému druhu zboží v tomto seznamu piazen. Sloupec 11 Výkazu 43. Do tohoto sloupce se uvádí dvoumístný abecední kód, kterým se oznaují ádky se zvláštními druhy nebo pohyby zboží nebo se zjednodušen vykázanými zásilkami zboží malé hodnoty. Zpsob vyplnní a používané kódy jsou uvedeny v píloze. 5 k této vyhlášce. Údaje pod vyznaenými sloupci Výkazu 44. Pro uvedení údaj platí obdobn bod 24. IV. ZPSOB UVÁDNÍ ÚDAJ DO NEGATIVNÍHO HLÁŠENÍ 45. Uvádní údaj do záhlaví Výkazu odpovídá ustanovením bod 5 až 7 a 28 s tím, že pedtištná okénka pro poet ádk se nevyplují a vpravo na horní okraj Výkazu vedle slov ODESLÁNÍ nebo PIJETÍ se velkými tiskacími písmeny zeteln uvede slovo NEGATIVNÍ. 46. Prostor ohraniený sloupci 1 až 11 Výkazu se kížem proškrtne. Za píslušné pedtisky na spodním okraji Výkazu se uvedou údaje podle ustanovení bodu Pi elektronickém zpsobu pedávání dat se postupuje podle pokyn pro obsluhu píslušného programového vybavení k systému Intrastat. V. SEZNAM SLEDOVANÝCH DRUH ZBOŽÍ Kód a název položky zboží kombinované nomenklatury Statistický kód a název sledovaného druhu Kapitola Benzin speciální - lakový 10 Benzin speciální - lakový jako komponenta pro výrobu motorových benzín Benzin speciální - lakový jako komponenta pro výrobu motorové nafty Benzin speciální lakový pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových paliv 13

14 Benzin speciální - ostatní Benzin motorový, obsah olova do 0,013 g/l, oktanové íslo do Benzin ostatní Oleje stední pro jiné úely Oleje tžké plynové pro jiné úely, obsah síry do 0,05% hmotnostních Benzin speciální - ostatní jako komponenta pro výrobu motorových benzín Benzin speciální - ostatní jako komponenta pro výrobu motorové nafty Benzin speciální ostatní pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových paliv Benzin motorový, obsah olova do 0,013 g/l, oktanové íslo do 95 bez písad proti zatloukání ventil Benzin motorový, obsah olova do 0,013 g/l, oktanové íslo do 95 s písadami proti zatloukání ventil Benzin ostatní jako komponenta pro výrobu motorových benzín Benzin ostatní jako komponenta pro výrobu motorové nafty Benzin ostatní pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových paliv Oleje stední pro pohon nebo výrobu smsí paliv pro pohon motor Oleje stední pro výrobu tepla bez ohledu na zpsob spoteby tepla Oleje stední s funkními písadami 29) Oleje stední pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla Oleje tžké plynové pro výrobu tepla bez ohledu na zpsob spoteby tepla, obsah síry do 0,05 % hmotnostních Oleje tžké plynové pro pohon nebo výrobu smsí paliv pro pohon motor, obsah síry do 0,05 % hmotnostních Oleje tžké plynové s funkními písadami 29), obsah síry do 0,05 % hmotnostních Oleje tžké plynové pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry do 0,05 % hmotnostních Oleje tžké plynové pro jiné úely, obsah síry nad 0,05, ale nepesahující 0,2% hmotnostních 30 Oleje tžké plynové pro výrobu tepla bez ohledu na zpsob spoteby tepla, obsah síry nad 0,05, ale 29) Vyhláška. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a znakování nkterých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znní pozdjších pedpis. 14

15 Oleje tžké plynové pro jiné úely, obsah síry nad 0,2 % hmotnostních Oleje tžké topné pro jiné úely, obsah síry do 1 % hmotnostních Oleje tžké topné pro jiné úely, obsah síry nad 1 %, ale nepesahující 2 % hmotnostních Oleje tžké topné pro jiné úely, obsah síry nad 2 %, ale nepesahující 2,8 % hmotnostních 10 nepesahující 0,2 % hmotnostních Oleje tžké plynové pro výrobu smsí paliv pro pohon motor obsah síry nad 0,05, ale nepesahující 0,2 % hmotnostních Oleje tžké plynové s funkními písadami 29), obsah síry nad 0,05, ale nepesahující 0,2 % hmotnostních Oleje tžké plynové pro jiné použití než pro výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,05, ale nepesahující 0,2 % hmotnostních Oleje tžké plynové pro výrobu tepla bez ohledu na zpsob spoteby tepla, obsah síry nad 0,2 % hmotnostních Oleje tžké plynové pro pohon nebo výrobu smsí paliv pro pohon motor, obsah síry nad 0,2 % hmotnostních Oleje tžké plynové s funkními písadami 29), obsah síry nad 0,2 % hmotnostních Oleje tžké plynové pro jiné použití než pro výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,2 % hmotnostních Oleje tžké topné pro výrobu tepla, obsah síry do 1 % hmotnostních Oleje tžké topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry do 1 % hmotnostních Oleje tžké topné pro výrobu tepla, obsah síry nad 1 %, ale nepesahující 2 % hmotnostních Oleje tžké topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry nad 1 %, ale nepesahující 2 % hmotnostních Oleje tžké topné pro výrobu tepla, obsah síry nad 2 %, ale nepesahující 2,8 % hmotnostních Oleje tžké topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry nad 2 %, ale nepesahující 2,8 % hmotnostních Oleje tžké topné pro jiné úely, obsah síry nad 2,8 % hmotnostních 10 Oleje tžké topné pro výrobu tepla, obsah síry nad 2,8 % 15

16 Motorové oleje, mazací oleje pro kompresory a turbiny Kapaliny pro hydraulické úely Bílé oleje, kapalný parafin Pevodové oleje a oleje pro reduktory Oleje používané pi obrábní kov, uvolování odlitk z forem a antikorozní oleje hmotnostních Oleje tžké topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry nad 2,8 % hmotnostních Oleje motorové automobilové Oleje motorové letecké Oleje motorové ostatní; ne automobilové, letecké Oleje pro chladící kompresory Oleje pro plynové a vzduchové kompresory Oleje turbínové Oleje kompresorové a turbínové, ostatní Oleje hydraulické Kapaliny pro hydraulické úely, ostatní Oleje bílé technické Oleje medicinální (paraffinum liquidum) Oleje pevodové automobilové Oleje pevodové letecké Oleje pevodové prmyslové Oleje pevodové pro reduktory Oleje pro obrábní kov Oleje pro uvolování odlitk Oleje antikorozní Elektroizolaní oleje 10 Oleje transformátorové Oleje elektroizolaní, ostatní Ostatní mazací oleje a ostatní oleje Oleje ložiskové Oleje mazací pro technologické úely Oleje pro penos tepla, kalení Maziva plastická automobilová, obsahující nad 70 % minerálních olej Maziva plastická ostatní, obsahující nad 70 % minerálních olej Oleje textilní Oleje postikové Oleje formové Oleje ostatní Petrolejové živice - asfalty 10 Asfalty ropné silniní (pro stavbu silnic a úpravy 16

17 Živiné smsi na bázi pírodního asfaltu nebo petrolejové (naftové) živice 10 vozovek) Asfalty ropné stavebn izolaní (zálivky, nátry apod.) Asfalty ropné prmyslové (pro výrobu lepenek, krytin apod.) Asfalty ropné modifikované (speciální, s polymery a kopolymery) Živice petrolejové ostatní Asfaltové emulze (asfalt s vodou a emulgátory) Asfaltové výrobky s rozpustidlem (edné asfalty) Smsi živiné na bázi pírodní ropné živice, dehtu, smoly apod., ostatní Kapitola Acyklické ethery Ethyltercbutyleter (ETBE) jako komponenta pro výrobu motorových benzín Metyltercbutyleter (MTBE) jako komponenta pro výrobu motorových benzín Acyklické ethery, ostatní, pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových benzín Kapitola Pípravky pro mazání stroj, zaízení a vozidel obsahující minerální oleje, s obsahem minerálních olej do 70 % hmotnostních Pípravky pro mazání stroj, zaízení a vozidel neobsahující minerální oleje 10 Syntetické pípravky pro mazání stroj a zaízení s obsahem minerálních olej do 70 % hmotnostních Syntetické pípravky pro mazání vozidel s obsahem minerálních olej do 70 % hmotnostních Pípravky pro mazání stroj, zaízení a vozidel obsahující minerální oleje, s obsahem minerálních olej do 70 % hmotnostních, ostatní Syntetické pípravky pro mazání stroj a zaízení neobsahující minerální oleje Syntetické pípravky pro mazání vozidel neobsahující minerální oleje Pípravky pro mazání stroj, zaízení a vozidel neobsahující minerální oleje, ostatní 17

18 Kapitola Methylestery mastných kyselin a jejich smsi Methylestery mastných kyselin (nap. MEO), pro pohon motor Smsi minerálních olej s methylestery mastných kyselin (nap. MEO), jejichž hmotnostní podíl je nad 30 %, pro pohon motor Methylestery mastných kyselin a jejich smsi, ostatní, pro jiné použití než pro pohon motor 18

19 Píloha. 4 k vyhlášce.1 /05 Sb. Píloha. 5 k vyhlášce.1 /05 Sb. Pravidla pro uvádní údaj o zvláštních druzích a pohybech zboží a o zboží nízké hodnoty do výkaz pro Intrastat l. Mají-li být do výkazu pro Intrastat uvádny údaje o jednotlivých zásilkách odesílaného nebo pijatého zboží, jejichž fakturovaná hodnota nepesahuje K, je možné je vyznait souhrnn pod spoleným kódem zboží K tomuto zbožovému kódu se z ostatních údaj o zboží uvádjí do výkazu pro Intrastat pouze kód státu urení pi odeslání zboží, kód státu odeslání pi pijetí zboží a fakturovaná hodnota odeslaného nebo pijatého zboží. V píslušném ádku se do sloupce 11 tiskopis výkazu nebo do datového pole zvláštní pohyb formuláe Hlášení Intrastatu, u výkaz pedávaných celním úadm elektronicky, uvede kód MZ. 2. Možnost zjednodušeného zaazování do zbožových kód kapitoly 98 kombinované nomenklatury a nevykazování údaj o vlastní hmotnosti a množství zboží v doplkových mrných jednotkách pro odeslané nebo pijaté souásti prmyslového celku 30), s uvedením kódu ZI do sloupce 11 tiskopis výkazu nebo do datového pole zvláštní pohyb formuláe Hlášení Intrastatu, u výkaz pedávaných celním úadm elektronicky, mže zpravodajská jednotka využít jen na základ povolení eského statistického úadu ). 3. K vydání tohoto povolení zpravodajská jednotka eskému statistickému úadu písemn sdluje své identifikaní údaje (název nebo jméno a píjmení, adresu, daové identifikaní íslo), jméno a píjmení tzv. kontaktní osoby, která mže podat k uvedeným údajm bližší vysvtlení, pedpokládané datumy zahájení a ukonení odesílaní nebo pijímání souástí prmyslového celku, jeho struný popis a pedpokládanou fakturovanou hodnotu, do jaké zem bude odesílán, nebo z které zem je pijímám a jedná-li se o nový nebo použitý prmyslový celek. 4. Údaje o rozložených zásilkách zboží 31) se do Intrastatu vykazují celkov za referenní období, ve kterém je odeslána nebo pijata poslední zásilka a oznaují se uvedením kódu ZR do sloupce 11 tiskopis výkazu nebo do datového pole zvláštní pohyb formuláe Hlášení Intrastatu, u výkaz pedávaných celním úadm elektronicky. Pi použití rzných druh dopravy anebo dodacích podmínek pro jednotlivé dílí zásilky se do výkaz pro Intrastat vyznaují kódy odpovídající poslední zásilce. 5. Pevod vlastnictví lodi 32) se vykazuje do Intrastatu jako její odeslání nebo pijetí a namísto vlastní hmotnosti se uvádí do výkazu pro Intrastat poet kus. Za fakturovanou hodnotu se považuje statistická hodnota, kterou je samotná, vlastní hodnota lodi, rovnající se její fakturované cen snížené o pípadné náklady za dopravné a pojistné. Do sloupce 11 tiskopis výkazu nebo do datového pole zvláštní pohyb formuláe Hlášení Intrastatu, u výkaz pedávaných celním úadm elektronicky, se uvádí kód ZP. 30) lánek 15 naízení Komise (ES).1982/04. 31) lánek 16 naízení Komise (ES).1982/04. 32) lánek 17 naízení Komise (ES).1982/04. 19

20 6. Pevod vlastnictví letadla 32) se vykazuje do Intrastatu jako jeho odeslání nebo pijetí a za fakturovanou hodnotu uvádnou do výkazu pro Intrastat se považuje statistická hodnota, kterou je samotná, vlastní hodnota letadla, rovnající se jeho fakturované cen snížené o pípadné náklady za dopravné a pojistné. Do sloupce 11 tiskopisu výkazu nebo do datového pole zvláštní pohyb formuláe Hlášení Intrastatu, u výkaz pedávaných celním úadm elektronicky, se uvádí kód ZL. 7. Odeslání zboží dodávaného do lodí a letadel 33) se oznauje do sloupce 11 tiskopis výkazu pro Intrastat nebo do datového pole zvláštní pohyb formuláe Hlášení Intrastatu, u výkaz pedávaných celním úadm elektronicky, kódem ZZ. Zboží se zaazuje do zvláštních souhrnných kód kapitoly 99 kombinované nomenklatury 34) a vykazování jeho množství v doplkových mrných jednotkách není povinné. S výjimkou zboží patícího do kapitoly 27 kombinované nomenklatury, není teba do výkaz pro Intrastat uvádt jeho vlastní hmotnost a zemi urení lze vyjádit souhrnným kódem QR. 8. Odeslání nebo pijetí zboží ureného pro pracovníky zaízení na moi nebo pro provoz motor, stroj a dalšího vybavení takového zaízení se pro uvedení do výkazu pro Intrastat zaazuje do zvláštních souhrnných kód kapitoly 99 kombinované nomenklatury 35). Vykazování jeho množství v doplkových mrných jednotkách není povinné. S výjimkou zboží patícího do kapitoly 27 kombinované nomenklatury, není teba do výkaz pro Intrastat uvádt jeho vlastní hmotnost a stát urení lze vyjádit souhrnným kódem QV. Do sloupce 11 tiskopis výkazu nebo do datového pole zvláštní pohyb formuláe Hlášení Intrastatu, u výkaz pedávaných celním úadm elektronicky, se uvádí kód ZT. 9. Obsah údaj uvádných do výkaz pro Intrastat o odeslaní nebo pijetí moských produkt a kosmických lodí je stanoven pímo použitelným pedpisem Spoleenství 36). Odeslání nebo pijetí moských produkt se oznauje ve sloupci 11 tiskopis výkazu nebo do datového pole zvláštní pohyb formuláe Hlášení Intrastatu, u výkaz pedávaných celním úadm elektronicky, kódem ZM, odeslání kosmické lodi kódem ZK. 10. Odeslání nebo pijetí zboží, za které není odbratelem poskytována náhrada, ale naopak je za n od jejich dodavatele náhrada pijímána, se oznauje ve sloupci 11 tiskopis výkazu nebo do datového pole zvláštní pohyb formuláe Hlášení Intrastatu, u výkaz pedávaných celním úadm elektronicky, kódem ZO. 33) lánek 19 bod l. naízení Komise (ES).1982/04. 34) lánek 19 bod 3. naízení Komise (ES).1982/04. 35) lánek naízení Komise (ES).1982/04. 36) lánky 21 a 22 naízení Komise (ES).1982/04.

21 Postup oprav výkazu pro Intrastat po jeho pedání celnímu úadu Píloha. 6 k vyhlášce. 1/05 Sb. 1. Opravy nepesných anebo chybných údaj z výkazu pro Intrastat vyhotoveného na pedepsaném tiskopisu, který již byl pedán celnímu úadu, se provádjí vyhotovením celého nového, správného a úplného výkazu za referenní období, za které byl pedán výkaz nesprávný. Stejným zpsobem je nutné provádt i opravy výkazu, ve kterém nkteré údaje chybly nebo zde byly uvedeny navíc. Nový doklad se správnými údaji se v pravém horním rohu zeteln oznaí slovem OPRAVA. ádky s doplnnými nebo opravenými údaji se na pravém okraji tiskopisu výkazu oznaují kížkem. 2. Opravy nepesných anebo chybných údaj, uvedených do výkazu pro Intrastat odeslaného celnímu úadu elektronicky, se provádjí zmnou údaj nebo jejich zrušením v nesprávném výkazu. Opravený výkaz se elektronicky odesílá pod stejným oznaením (jménem) jako výkaz pvodní, který se opraveným výkazem následn automaticky pepíše. Zrušit lze také všechny vykázané údaje a jako opravený výkaz odeslat výkaz prázdný bez údaj o zboží pod stejným oznaením (jménem) jako výkaz pvodní rušený. Doplnní údaj chybjících v již elektronicky odeslaném výkazu pro Intrastat je možné provést pouze jejich uvedením do nového výkazu, který se odesílá pod novým oznaením (jménem). 3. Vykázat celnímu úadu nové opravené údaje nebo údaje chybjící ve výkazu pedaném celnímu úadu, je teba nejpozdji do 30 dn ode dne, kdy se zpravodajská jednotka o nepesnosti nebo chyb dozvdla. Opravy a doplnní nesprávných výkaz pro Intrastat se neprovádjí, není-li je možné pedat celnímu úadu do 30. ervna roku následujícího po roce, v nmž bylo referenní období s nesprávn vykázanými údaji. 4. Opravit do Intrastatu vykázané nepesné hodnotové údaje je nutné v pípadech, kdy dochází k následným cenovým úpravám vztahujícím se k jmenovit urenému odeslanému nebo pijatému zboží. Opravovat není teba chyby anebo nepesnosti ve vykázaných fakturovaných hodnotách zboží, pokud za referenní období nedojde v tchto hodnotách k celkové zmn o více jak 5 %. Oprava se rovnž nemusí provádt, nepesáhne-li hodnotu K. Zpravodajská jednotka nemá také povinnost opravovat vykázané hodnotové údaje v pípadech vyplývajících z poskytnutí skont, bonus, rabat (vetn vrnostních a množstevních) odmn a podobných cenových úprav, pokud tyto nejsou pedmtem opravy základu dan z pidané hodnoty 37). Neopravují se také hodnotové a jiné údaje o zboží, jehož hodnota byla prodávajícím zcela dobropisována. 5. Zpravodajská jednotka nemusí opravovat výkazy pro Intrastat s chybnými anebo nepesnými údaji o množství zboží, pokud se opravou nezmní souet vlastní hmotnosti nebo množství v jedné doplkové mrné jednotce za jedno referenní období o více jak 10 %. 6. Oprava chybných výkaz pro Intrastat, na kterých jsou uvedeny nesprávn jiné údaje než o množství i hodnot zboží, nebo na kterých údaje o odeslaném nebo pijatém zboží chybjí, není nutné opravovat, nepesahuje-li hodnota zboží, ke kterému se nesprávný nebo chybjící údaj vztahuje, 500 K. 37) 45 a 46 zákona. 235/04 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis. 21

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 235/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 odanizpidanéhodnoty Zmna: 235/2004 Sb.(ást), 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Zmna: 124/2005 Sb. Zmna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky:

Více

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. záí 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak, vybraných autovrak, o zpsobu vedení jejich evidence a evidence odpad vznikajících

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I)

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I) ### ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO FYZICOU OSOBU PODNIATELE (žádost na I) FYZICÁ OSOBA PODNIATEL (OSV): Jméno a píjmení: Rodné píjmení: OE: I: DI: Plátce DPH: ANO NE Trvalé bydlišt (ulice,.p.,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

!"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$

!#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&04'( + 45,46$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!#$ 4 9+%,* )&$:$ !"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$ (aktualizováno k 31/10/2007) ;

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU ## ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO PRÁVNICOU OSOBU 1. PRÁVNICÁ OSOBA (nap. s.r.o., a.s., apod.): Obchodní firma: OE: Zapsána v obchodním rejstíku u:* spis zn. Zem registrace: I**: DI: Plátce

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995

40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 40/1995 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995 o regulaci reklamy

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Spisový a skartaní ád Název školy

Spisový a skartaní ád Název školy Spisový a skartaní ád Název školy 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový ád se vztahuje na innost organizaní jednotky (název a adresa školy nebo školského zaízení). 1.2. Spisový a skartaní ád vychází

Více

Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací

Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy.j. : 16 841/2008-50_233510 Z á s a d y PROGRAMU 233510 Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Zásady Programu 233510 Podpora

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více