4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4"

Transkript

1 Unipetrol RPA, s.r.o. HSE&Q Užívání elektrického runího náadí a souvisejících elektrických pedm N Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které užívají, udržují, kontrolují a provádjí revize el. runího náadí a souvisejících el. pedm v UNIPETROL RPA, s.r.o. Útvary spolenosti jsou povinny seznámit s normou všechny externí organizace, které vykonávají práce pro UNIPETROL RPA, s.r.o. (nap. zarážkové práce) a užívají pi tom el. runí náadí a související el. pedmty (zejména s ástí normy). Obsah: 1 Úvodní ustanovení Rozsah platnosti Názvosloví, definice, zkratky Užívání elektrického runího náadí a souvisejících elektrických pedm Všeobecn Používání náadí v prostorech z hlediska ochrany ped úrazem elektrickým proudem Používání náadí v prostorech se zvláštními pracovními podmínkami ipojování náadí ke zdroji Evidence náadí Kontroly náadí Revize náadí Seznam souvisejících dokument... 9 íloha A - Technická karta elektrického náadí Nahrazuje: N z Správce normy: Sekce spolehlivosti a dokumentace Platnost od:

2 1 Úvodní ustanovení Tato norma rozpracovává pro podmínky UNIPETROL RPA, s.r.o. ustanovení právních edpis a technických norem týkajících se provozu elektrického runího náadí a souvisejících el. pedm. Provozovatel je odpovdný, že výrobní a pracovní prostedky a zaízení budou pravideln a ádn udržovány, kontrolovány a revidovány (NV. 378/2001 Sb.) Údržba, opravy a revize elektrického runího náadí a souvisejících el. pedm jsou ve spolenosti zajišovány dodavatelsky na základ smluv o dílo, resp. o kontrolní innosti mezi UNIPETROL RPA, s.r.o. a oprávnnou servisní firmou. 2 Rozsah platnosti Tato norma je platná v UNIPETROL RPA, s.r.o. Nahrazuje normu N z Povinnost pevzít a dodržovat tuto normu externími organizacemi musí být zakotvena ve smlouv o dílo i jiné obdobné smlouv mezi spoleností UNIPETROL RPA, s.r.o. a zhotovitelem. 3 Názvosloví, definice, zkratky Spolenost Elektrické runí náadí - UNIPETROL RPA, s.r.o. - náadí napájené el. proudem bez rozdílu naptí, pohánné elektrickým motorem nebo magnetem, s kterým tvoí celek (nap. vrtaky, brusky, šroubováky, pily apod.); pájky, prmyslové feny, penosné lampy, stíkací pistole apod. Pro úely této normy dále jen náadí. Související elektrický pedmt - pedmt, který pímo souvisí s užíváním náadí, jako jsou nap. ochranné transformátory, proudové chránie, prodlužovací pívody apod. Revize náadí - souhrn úkon, pi kterých se prohlídkou, mením a zkoušením zjišuje stav náadí z hlediska jeho bezpenosti. Souástí revize náadí je vypracování dokladu o revizi. Revizi provádí povený zamstnanec zhotovitele (servisní firmy). Kontrola náadí - innost, pi které se prohlídkou a vyzkoušením zjišuje technický stav náadí a souvisejících elektrických edm. Náadí tídy ochrany I - náadí, u nhož ochranu ped úrazem elektrickým proudem nezajišuje pouze základní, dvojitá nebo zesílená izolace, ale je u nj provedeno další bezpenostní opatení spoívající v tom, že pístupné vodivé ásti jsou spojeny s ochranným vodiem v síovém rozvodu, a to takovým zpsobem, že se pístupné vodivé ásti nemohou stát živými v pípad selhání základní izolace. Za náadí tídy ochrany I se také považuje náadí s dvojitou izolaci a/nebo zesílenou izolací, které má ochrannou svorku nebo ochranný kontakt. Náadí tídy ochrany II - náadí, u nhož ochranu ped úrazem elektrickým roudem nezajišuje pouze základní izolace, ale jsou u nj 2/11

3 Náadí tídy ochrany III Oddlovací ochranné trafo Bezpenostní ochranné trafo Proudový chráni Servisní firma (zhotovitel) Provozovatel Udržovatel Uživatel Vedoucí útvaru Prvodní dokumentace Provozní dokumentace provedena další bezpenostní opatení, kterými mže být dvojitá izolace nebo zesílená izolace, pemž neexistuje ochranné spojení se zemí a ochrana ped úrazem elektrickým proudem není závislá na podmínkách instalace. - náadí, u nhož ochranu ped úrazem elektrickým proudem zajišuje napájení bezpeným malým naptím a ve kterém nevznikají žádná vyšší naptí než bezpené malé naptí. - transformátor s ochranným oddlením mezi vstupním a výstupním vinutím. - oddlovací transformátor, urený pro napájení obvod na bezpené malé naptí. - ochranný prvek, který detekuje a vyhodnocuje rozdílový proud v pracovních vodiích obvodu a vypíná obvod pi ekroení hodnoty rozdílového proudu, pro který je chráni nastaven. - fyzická i právnická osoba, mající oprávnní k montáži, opravám a údržb elektrického zaízení ( 6c,odst. 1, písm. b) zákona. 174/1968 Sb.) a platný živnostenský list a innosti vykonává na základ píslušné smlouvy o dílo. - UNIPETROL RPA, s.r.o. zastoupená prostednictvím jednateli spolenosti v souladu se stanovami spolenosti a organizaními a ídícími normami. K plnní souvisejících povinností uruje jednatelé spolenosti prostednictvím ídících, organizaních a technických norem uživatele a udržovatele. - zamstnanec urený provozovatelem, který je odpovdný za technický stav urených jednotlivých skupin hmotného majetku vetn udržování a oprav (nap. vedoucí sekce údržby el.zaízení - technolog údržby). Pro úely této normy je jím i správce objektu. - zamstnanec odpovdný za úelné využívání náadí a souvisejících elektrických pedm a za jejich úplnost. Je odpovdný za bezpenost a hospodárnost elektrických zaízení. V podmínkách spolenosti je uživatel osobou pouenou. - vedoucí organizaního útvaru (nap. vedoucí sekce nebo oddlení), kterému je hmotný majetek sven do užívání. Je odpovdný za bezpený a spolehlivý provoz elektrických zaízení. - soubor dokument obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné kontroly a revize zaízení. - soubor dokument obsahujících prvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimoádné revizi nebo kontrole, 3/11

4 stanoví-li tak zvláštní právní pedpis, nebo pokud takový právní pedpis není vydán, stanoví-li tak prvodní dokumentace nebo provozovatel (uživatel). Osoba pouená - zamstnanec s odbornou zpsobilostí podle 4 vyhl.. 50/1978 Sb. Osoba znalá - zamstnanec s odbornou zpsobilostí podle 5 vyhl.. 50/1978 Sb. Osoba znalá s vyšší kvalifikací - zamstnanec s odbornou zpsobilostí podle 6 až 8 vyhl.. 50/1978 Sb. ÚBP - eský úad bezpenosti práce SN - eská technická norma CCZ, CE - znaka vyjadující, že výrobek odpovídá stanoveným požadavkm, a že pi posuzování shody byly dodrženy podmínky stanovené zákonem. 22/1997 Sb., a íslušnými naízeními vlády. 4 Užívání elektrického runího náadí a souvisejících elektrických edm 4.1 Všeobecn Vedoucí útvar, kde je náadí používáno, jsou povinni prokazateln seznámit podízené zamstnance, kteí budou používat náadí, resp. související elektrické edmty, ped jejich vlastním užitím s touto normou, s návodem pro používání a udržování náadí a souvisejících elektrických pedm a s povinností oznámit zjištné závady. Seznámení s návodem se vede v kartách bezpenosti práce Náadí musí být používáno za stanovených pracovních podmínek a jen k úelu, pro které bylo vyrobeno, musí být kontrolováno, pravideln revidováno a udržováno v dobrém technickém stavu Náadí, u kterého byly v prhu používání, pi kontrole nebo revizi zjištny závady se nesmí do doby jejich odstranní a provedení následné revize používat Náadí, u kterého nebyla ve stanovené lh provedena revize, se nesmí používat V pípad nákupu el. runího náadí a souvisejících el.pedm pro UNIPETROL RPA, s.r.o. je nutno ze strany dodavatele el. zaízení dodat pouze el. zaízení oznaená znakou shody CE, nebo se jedná o zaízení stanovená ve smyslu NV. 17/2003 Sb.. Oznaení CE na stanoveném výrobku vyjaduje, že výrobek spluje technické požadavky stanovené ve všech NV, které se na nj vztahují a že byl pi posuzování jeho shody dodržen stanovený postup Norma se nevztahuje na elektrické spotebie podléhající zvláštním pedpism (nap. sváky). 4.2 Používání náadí v prostorech z hlediska ochrany ped úrazem elektrickým proudem. 4/11

5 4.2.1 V prostorech, kde je nebezpeí úrazu elektrickým proudem ovlivnno zvláš nepíznivými vlivy. Jedná se o práce ve stísnných prostorech, v kovových nádržích, kotlích apod. a za pítomnosti vody, resp. korozních látek lze používat jen: Náadí tídy ochrany II pipojené ke zdroji pes oddlovací ochranné trafo, které nesmí být umístno v prostoru s uvedenými pracovními vlivy Náadí tídy ochrany III na naptí do 25 V pipojené ke zdroji pes bezpenostní ochranné trafo, které nesmí být umístno v prostoru s uvedenými pracovními vlivy V prostorech, kde je zvýšené nebezpeí úrazu elektrickým proudem, tj. v prostorech mokrých, s extremní korozní agresivitou, s nebezpeím mechanického poškození, s unikající vodní párou a venkovních za dešt, snžení nebo mrholení lze používat jen: Náadí tídy ochrany I pipojené ke zdroji s proudových chrániem s vybavovacím proudem max. 10 ma Náadí tídy ochrany II pipojené ke zdroji pes oddlovací ochranné trafo nebo es proudový chráni s vybavovacím proudem max. 30 ma Náadí tídy ochrany III na naptí do 25 V pipojené ke zdroji pes bezpenostní ochranné trafo V ostatních prostorech lze používat jen: Náadí tídy ochrany I pipojené ke zdroji pímo Náadí tídy ochrany II pipojené ke zdroji pímo Náadí tídy ochrany III do 50 V pipojené ke zdroji pes bezpenostní ochranné trafo Náadí s vestavným zdrojem bez pohyblivého pívodu lze používat ve všech prostorách uvedených v lánku Za správné používání náadí v prostorech z hlediska ochrany ped úrazem elektrickým proudem, zodpovídá uživatel elektrického zaízení. 4.3 Používání náadí v prostorech se zvláštními pracovními podmínkami Zvláštními pracovními podmínkami se rozumí používání náadí v prostorech s nebezpeím požáru holavých kapalin, prostory s nebezpeím výbuchu holavých plyn a par, prostory s nebezpeím požáru a výbuchu holavých prach V prostorech uvedených v l lze používat jen náadí, které svým provedením (krytím) vyhovuje do daného prostoru a charakteru práce Pokud náadí svým provedením do daného prostoru a charakteru práce nevyhovuje, smí se používat jen za podmínek stanovených Smrnicí ipojování náadí ke zdroji Náadí se pipojuje ke zdroji bezprostedn ped zahájením práce a odpojuje se po skonení práce. Náadí se odpojuje také pi delší pracovní pestávce a pi každém vzdálení se z pracovišt Celková délka pohyblivého pívodu, vetn prodlužovacích pívod, nesmí pekroit 50 metr. V pípad poteby delšího pohyblivého pívodu musí být každý pípad posouzen z hlediska funkce a ochrany ped úrazem elektrickým proudem zamstnancem znalým nebo znalým s vyšší kvalifikací (udržovatelem) Pohyblivé pívody nesmí být pi práci a balení pekrucovány i jinak mechanicky namáhány. 5/11

6 4.5 Evidence náadí Každé náadí a související elektrický pedmt musí být evidováno a pro tuto evidenci íslušn oznaeno K evidenci náadí, stejn tak k záznamu o provedené revizi, se používá dokladu technické karty (vzor je uveden v píloze A této Smrnice). Karty lze získat na sekci nákupu UNIPETROL RPA, s.r.o. Karta slouží k záznamu tchto údaj: název zaízení, výrobce, tídu ochrany ped úrazem elektrickým proudem, skupinu pracovního užívání a lhty revizí, datum revize, izolaní odpory, odpor ochranného vodie u náadí tídy ochrany I, konený výsledek revize (nap. dobrý stav - vadný stav - mezní stav, vyžaduje opravu), jméno a podpis poveného zamstnance servisní firmy Údaje se uvádjí v rozsahu stanoveném s ohledem ke složitosti náadí. U prodlužovacích pívod se uvádí rovnž jejich délka Za evidenci náadí odpovídá vedoucí útvaru, který pidluje náadí a související elektrické pedmty do užívání svým podízeným (uživatelm) Vedoucí útvaru, který pidluje náadí, musí uživatele, kterému jsou náadí, resp. související elektrické pedmty trvale nebo dlouhodob pidleny upozornit na lhtu provedení revize. Uživatel je povinen náadí vas pedat k provedení revize. 4.6 Kontroly náadí Kontrolu náadí a souvisejících elektrických pedm provádí uživatel vždy ped zahájením a po skonení práce i kontrole náadí se zevn prohlédnou: Kryty, držadla, ovládací prvky apod., zda nejsou poškozeny tak, aby byla snížena ochrana ped úrazem elektrickým proudem Pevn pipojené pohyblivé pívody, zda nemají poškozenou, zpuchelou nebo nadmrn ztvrdlou izolaci i nejsou uvolnné nebo vytržené z náadí, vidlic a nástrek Kabelové vstupy do náadí, zda jsou opateny ochrannou návlakou a jsou zajištny proti vytržení a zda vidlice není poškozena U náadí tídy ochrany II a III zda je pohyblivý pívod neoddliteln spojen s vidlicí Ochranné trafo, pokud se používá k provozu náadí epiky držák uhlík u elektromechanického náadí, zda nechybí, nejsou prasklé, nebo nevhodn nahrazeny Oddlitelný nebo prodlužovací pohyblivý pívod je-li njaký, zda nemá poškozenou, zpuchelou nebo nadmrn ztvrdlou izolaci a zda je zajištn proti vytržení. Vidlice, nástrka a pohyblivá zásuvka nesmí být poškozeny trací otvory nesmí být zaprášené nebo zakryté Evidenní i jiné oznaení umožující jednoznanou identifikaci náadí nesmí chybt ani být poškozeno tak, že to identifikaci znemožuje. 6/11

7 4.6.3 i kontrole náadí se provádí zkouška funkce pipojením ke zdroji. Ovládací prvky musí spolehliv plnit svoji funkci. U elektromechanického náadí musí být chod motoru pravidelný, bez nadmrného hluku a jiskení na komutátoru O kontrole náadí se zápis neprovádí Náadí, u kterého byly pi kontrole zjištny závady, se viditeln oznaí a nesmí se do doby jejich odstranní a provedení následné revize používat. Tato skutenost musí být neprodlen oznámena vedoucímu útvaru, který zajistí jeho opravu a následnou revizi. 4.7 Revize náadí K zajištní bezpenosti zamstnanc používajících náadí se musí ve stanovených lhtách a pedepsaným zpsobem provádt revize náadí a souvisejících elektrických edm v souladu s ustanovením této normy, jejíž obsah vychází z SN ed Vedoucí útvaru, kde se používá náadí a související elektrické pedmty, je povinen zajistit revizi: a) pravideln nejmén ve lhtách dle Tabulka 1 b) vždy pi každé pedpokládané nebo zjištné závad (poškození proudem, nárazem, tekutinou apod.) Revizi elektrického runího náadí provádí pouze osoby (zhotovitel) které jsou držiteli platného osvení pro revize elektrického runího náadí dle SN ed Náadí se pro úely revizí rozdluje do tíd a skupin: Do tíd podle zpsobu ochrany ped úrazem elektrickým proudem. Tídu pro každý kus náadí oví podle udání výrobce píslušný udržovatel elektrického zaízení (tída ochrany I, II, III ) Do skupin podle užívání: Skupina A spotebie poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo pímému uživateli. Skupina B spotebie používané ve venkovním prostoru (na stavbách atp.) Skupina C spotebie používané pi prmyslové a emeslné innosti ve vnitních prostorách. Skupina D spotebie používané ve veejn pístupných prostorách. Skupina E spotebie používané pi administrativní innosti Skupinu užívání urí nadízený zamstnanec po dohod s udržovatelem elektrického zaízení a zaznamená ji do karty zaízení Revize náadí se provádí pravideln, nejpozdji ve lhtách stanovených v Tabulka 1. Dále se provádí po každé odstranné závad nebo oprav. 7/11

8 Tabulka 1 Lhty pravidelných revizí nepipevnných spotebi Skupina elektrických spotebi Nepipevnné spotebie držené v ruce 1 Ostatní nepipevnné spotebie A ed vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání B ídy I 1 x za 3 msíc ídy II a III 1 x za 6 msíc C ídy I 1 x za 6 msíc ídy II a III 1 x za 12 msíc 1 x za 6 msíc 1 x za 24 msíc D E ídy I ídy II a III ídy I ídy II a III 1 x za 12 msíc 1 x za 24 msíc 1 x za 12 msíc 1 x za 24 msíc 1 elektrické runí náadí se zahrnuje mezi spotebie držené pi práci v ruce Poznámky: a) V pípad velmi astého používání elektrického runího náadí (nap. pracuje se delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhty pravidelných revizí stanovit provozním bezpenostním pedpisem. b) Lhty pravidelných revizí mohou být pípadn na základ analýzy rizik stanoveny odlišn Souástí revize náadí je také revize souvisejících elektrických pedm a to v termínech shodných s revizí náadí. Poznámka: Zvláštní pozornost je nutno vnovat revizím a kontrolám pohyblivých resp. prodlužovacích pívod Rozsah revizí náadí a souvisejících el. pedm je dán l. 6.2 SN ed Výsledek revize zaznamená povený zamstnanec (servisní firma) do technické karty, která je pílohou A této normy Nadízený zamstnanec vede záznamy o revizích náadí dle l této normy. Doklad o revizi musí být pístupný kontrolním orgánm. Za provádní revizí v pedepsaných lhtách odpovídá vedoucí útvaru, který dává náadí do užívání svým podízeným Provádním revizí náadí napluje UNIPETROL RPA, s.r.o. ustanovení 4 odst. 2, NV. 378/2001 Sb. 8/11

9 5 Seznam souvisejících dokument Zákon. 262/2006 Sb. - zákoník práce. Zákon. 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpeností práce, ve znní pozdjších zmn a dopl. Zákon. 22/1997 Sb. - zákon o technických požadavcích na výrobky a o zm a doplnní nkterých zákon. Naízení vlády. 17/2003 Sb. - naízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na el. zaízení nízkého naptí. Vyhláška. 73/2010 Sb. - Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zaízení, jejich zaazení do tíd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpenosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zaízení. Naízení vlády. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz a používání stroj technických zaízení, pístroj a náadí. Vyhláška. 50/1978 Sb. - eského úadu bezpenosti práce a eského báského adu o odborné zpsobilosti v elektrotechnice. SN ed.2 - Revize a kontroly elektrických spotebi bhem používání. S Povolování prací. 9/11

10 íloha A Technická karta elektrického náadí ední strana TECHNICKÁ KARTA ELEKTRICKÉHO NÁADÍ Název pedmtu: Výrobce: Typ: Výrobní.: Evid..: Uživatel: Lhta revize: Technické údaje: ída: Skup. užívání: Datum Revidoval Izolaní odpory Odpor ochranného vodie Výsledky revize Typ a evid.. mícího ístroje Podpis 10/11

11 Zadní strana Datum Revidoval Izolaní odpory Odpor ochranného vodie Výsledky revize Typ a evid.. mícího ístroje Podpis Poznámky: 11/11

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

Unipetrol RPA, s.r.o. Provozní pravidla zdvihacích za ízení Obsah: Nahrazuje: Správce normy: Platnost od:

Unipetrol RPA, s.r.o. Provozní pravidla zdvihacích za ízení Obsah: Nahrazuje: Správce normy: Platnost od: Unipetrol RPA, s.r.o. N 11 002 Provozní pravidla zdvihacích zaízení HSE&Q Údržba most Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které se podílejí na provozu, montážích, údržb,

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Požární ád obce Lubník

Požární ád obce Lubník Obecn závazná vyhláška obce Lubník.3/2002 Zastupitelstvo obce Lubník vydává podle 84 odst. 2 písm. i) a 10 písm.a) zák..128/2000 Sb. o obcích a podle 29 odst. 1 písm. o) zák.. 133/1985 Sb. o požární ochran,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika Rozsah psobnosti: zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Nabývá úinnosti: Poet stran: Poet píloh: 1.11.2007 12 1 Tímto

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY MANUÁL PRO INSTALACI ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTONÉ BRÁNY OBECNÉ BEZPENOSTNÍ ZÁSADY STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pokud je zaízení správn instalováno a používáno, spluje pedepsané bezpenostní požadavky.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Popis p edm tu pln ní

Popis p edm tu pln ní ást 2 zadávací dokumentace Popis pedmtu plnní Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení rámcové smlouvy (na 4 roky), na jejímž základ budou zadavatelem zadávány jednotlivé veejné zakázky k provádní ostrahy

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Jiří Mlýnek, Oddělení správy, bezpečnosti, revizí a energetiky Ing. Aleš Pék, vedoucí technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor

Jiří Mlýnek, Oddělení správy, bezpečnosti, revizí a energetiky Ing. Aleš Pék, vedoucí technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č.4/2011 Věc Zajištění revizí a kontrol elektrických zařízení, hromosvodů a elektrických spotřebičů během používání na Univerzitě Pardubice Působnost všechny útvary univerzity

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Třídy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3. normální, AA4,AB4,AB5,XX1 pro vlivy AC až AR (mimo AQ), BA1,BC1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1,BA4,BA5.

Třídy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3. normální, AA4,AB4,AB5,XX1 pro vlivy AC až AR (mimo AQ), BA1,BC1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1,BA4,BA5. Lhůty revizí Lhůty pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru,

Více

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 ESKÝ NORMALIZANÍ INSTITUT ve spolupráci s asopisem Elektro si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 který se bude konat dne 13. listopadu

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost PARDUBICKÝKRAJ lánekii. Definicepojm 1. Informaní systém je soubor technického vybavení (servery, komunikaní infrastruktura, uživatelská pracovišt a jiné) a programového vybavení (operaní systémy, databázové

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Všeobecné bezpečnostní pokyny o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. Pro splnění povinností při obsluze el. zařízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

R O Z H O D N U T Í 451/07

R O Z H O D N U T Í 451/07 M S T S K Ý Ú A D N Á C H O D odbor dopravy a silniního hospodáství Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.j.: 45780/07/ODSH/Tý Vyizuje : Týfa V Náchod dne 27.12.2007 R O Z H O D N U T Í 451/07 Mstský úad Náchod,

Více

PRÁCE NA TRAKNÍM VEDENÍ VLEKY A V JEHO BLÍZKOSTI

PRÁCE NA TRAKNÍM VEDENÍ VLEKY A V JEHO BLÍZKOSTI UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 1/34 PRÁCE NA TRAKNÍM VEDENÍ VLEKY A V JEHO BLÍZKOSTI Schválil: Bc. Luboš Kuera, jednatel UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Platnost od: 18.7.2008 Správce dokumentu: UNIPETROL

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

F 2.4 ELEKTROINSTALACE

F 2.4 ELEKTROINSTALACE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.4 ELEKTROINSTALACE Vypracoval: ing. Vít Kocourek List: 1 / List:7 A.

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20 Blická 2829/20, 141 00 Praha 4 Zábhlice Pronájem byt a nebytových prostor vetn poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených. IO: 62580078 DI: 004-62580078 Kontaktní tel.: 272 765 263 El.pošta:

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637 1 STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637 PRVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA K STAVEBNÍMU POVOLENÍ OBJEDNATEL:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o dodávce vody a odvádní odpadních vod uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Níže uvedeného dne, msíce a roku uzaveli 1. Obchodní firma : Vodovody a kanalizace

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích Msto Stíbro obecn závazná vyhláška. 27/97 o místních poplatcích Msto Stíbro vydává podle 16 a 14 písm. h) zákona. 367/90 Sb., o obcích ve znní pozdjších novel a podle 15 zákona. 565/90 Sb., o místních

Více

IMPLEMENTACE SMRNICE ES O MICÍCH PÍSTROJÍCH MID

IMPLEMENTACE SMRNICE ES O MICÍCH PÍSTROJÍCH MID ESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT Brno, Okružní 31, PS 638 00 IMPLEMENTACE SMRNICE ES O MICÍCH PÍSTROJÍCH MID Ing. Jindich Pošvá Brno, 2003 1. ÚVOD Zásadní význam pro realizaci právní úpravy metrologie v R bude

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Platnost a úinnost od 1.5.2004 Strana 6 (celkem 6) 1. Preambule 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, I 25720104,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VARNÉ PLYNOVÉ DESKY SAMOSTATNÉ KH 95 XL, KH 70 X, 64 GX Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Toto je nový, peliv zkonstruovaný výrobek, vyrobený z materiál

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 Píloha. 6 usnesení z 30. zasedání zastupitelstva msta Stíbra dne 13.12.2001 Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 13.12.2001 v souladu s

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více