Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje"

Transkript

1 VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního projektu Asistent prevence kriminality II. ESF OP LZZ reg.. CZ.1.04/3.3.00/C se zamením na oblast podpory integrace sociáln vylouených skupin na trhu práce a prevence kriminality ve vybraných lokalitách. Cílová skupina Termín pohovor výbrového ízení Kontaktní osoba Upesující údaje Cílem podpory je umožnit osobám, které spadají do CS etnické menšiny, mají sníženou schopnost získat uplatnní na trhu práce, jsou z jiného sociokulturního prostedí, obtížn nalézající vhodné pracovní píležitosti a jsou bez trvalých pracovních návyk a požadovaných dovedností, získat možnost pracovního uplatnní v oblasti prevence kriminality zvyšování bezpenosti a veejného poádku msta. Termín pohovor výbrového ízení bude dne od 9.00 hod v zasedací místnosti Mstského úadu Vimperk p.6 v tetím pate Individuální pohovor bude zamený na samotnou motivaci žadatele k výkonu profese, pehled o bezpenostních rizicích msta a pedpoklady jeho dalšího profesního rstu. Ing. Jaroslava Martanová, starostka, Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk, tel , , Zájemce o pozici Asistenta prevence kriminality zašle/doruí na podatelnu 1. Vyplnný dotazník 2. Sepsaný motivaní dopis 3. Ovenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdlání, minimáln dokonení základní školy 4. Výpis z rejstíku trest ne starší než 3 msíce 5. Lékaské potvrzení o zdravotní zpsobilosti. 6. Telefonní kontakt na upesnní hodiny konání ústního pohovoru. Jestliže tyto dokumenty ve lht zájemce nepedloží, nebude do výbrového ízení zaazen. Podání pihlášky do do hod Výsledek výbrového ízení bude zájemcm sdlen ústn po skonení ústních pohovor. Pihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu: Msto Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, Vimperk s oznaením obálky: Neotvírat, výbrové ízení Asistent prevence kriminality II

2 D O T A Z N Í K k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality reaguje na vyhlášenou Výzvu pro výbr kandidát na pozici Asistent prevence kriminality. Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního projektu Asistent prevence kriminality II. ESF OP LZZ reg.. CZ.1.04/3.3.00/C se zamením na oblast podpory integrace sociáln vylouených skupin na trhu práce a prevence kriminality ve vybraných lokalitách. Jméno a píjmení: /rodné píjmení/ Datum a místo narození: Rodinný stav: Státní píslušnost: íslo OP: Adresa Trvalého/pechodného bydlišt: Nejvyšší dokonené vzdlání: Poslední zamstnavatel (od-do): /úad práce/ Zdravotní stav: /zdravotní omezení/ Stanovené srážky ze mzdy: ESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že: - jsem státním obanem R; zdravotn zpsobilý (tj. na základ lékaské prohlídky zpsobilý k výkonu práce v noci, ve smnném provozu, schopen obchzkové innosti, práce s PC) a jsem ochoten se dále profesn vzdlávat na pozici Asistenta prevence - nebyl jsem v posledních tech letech odsouzen pro úmyslný trestný in nebo v posledním roce pro trestný in spáchaný z nedbalosti; - není proti mn vedeno trestní stíhání a ani jsem nebyl v posledním roce opakovan uznán vinným z pestupku na úseku ochrany ped alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veejnému poádku, proti obanskému soužití a proti majetku; - nepobírám starobní dchod; - veškeré údaje jsem uvedl dle svého nejvtšího vdomí a svdomí; jsem si vdom skutenosti, že v opaném pípad toto mže mít za následek vyazení z projektu Asistent prevence kriminality II. Datum: Podpis: Za správnost: Ministerstvo vnitra R odbor prevence kriminality JUDr. Michal Barboík tel.:

3 Píloha k Dotazníku pro APK II Motivaní dotazník k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici APK II msta Vimperk je souástí realizace individuálního projektu Asistent prevence kriminality II. ESF OP LZZ registraní. CZ.1.04/3.3.00/C se zamením na oblast podpory integrace sociáln vylouených skupin na trhu práce a prevence kriminality ve vybraných lokalitách. Prosíme o Vaše vyjádení k níže uvedeným základním otázkám: I. Pro chci pracovat jako Asistent prevence kriminality? II. Jaké pednosti by ml mít Asistent prevence kriminality? III. Podpoí mne má rodina v mém rozhodnutí stát se Asistentem prevence? IV. Jsem pipraven pracovat na plný pracovní úvazek v trvání 8 hodin denn a to vetn vybraných sobot, nedlí; pípadn i v odpoledních smnách?

4 V. Vidím njaké pekážky pi mé práci Asistenta prevence kriminality? (nedlá mi problém spolupráce s mstskou policií; poátení odmítání ze strany spoluoban, kritika v mé rodin, apod.?) VI. Další vlastní sdlení (co by mohlo být pekážkou ve Vaší práci Asistenta nap. málo penz, délka pracovní doby, náronost služby, zdravotní potíže apod.): datum a podpis

5 Vážení, msto Vimperk bylo vybráno do individuálního projektu Asistent prevence kriminality II. ESF OP LZZ reg.. CZ.1.04/3.3.00/C se zamením na oblast podpory integrace sociáln vylouených skupin na trhu práce a prevence kriminality ve vybraných lokalitách. V rámci tohoto projektu vyhlašuje druhou výzvu na pracovní pozici na dobu uritou od do Jedná se o pracovní pozici asistenta prevence kriminality, který bude zamstnancem Mstské policie Vimperk na dobu uritou. Cílem zízení pracovního místa Cílem projektu je prostednictvím zamstnání a dlouhodobého vzdlávání asistent umožnit jejich uplatnní na volném trhu práce a práv za pomoci nabytého vzdlání, vyšších sociálních kompetencí a zamstnanosti zajistit integraci této cílové skupiny do spolenosti. Krom roviny integraní má projekt rozmr bezpenostní. Vytvoení asistent prevence kriminality pináší zvýšení bezpeí v sociáln vylouených lokalitách a v jejich okolí, dochází ke zvýšení bezpeí oban msta, k jejich vyšší dve v instituce garantující právo Mstské policie Vimperk a Policie R a nastolení sociálního smíru. Obecným cílem projektu je prostednictvím zamstnávání a vzdlávání cílové skupiny rozšíit její možnosti uplatnní na trhu práce a práv za pomoci zamstnanosti jí umožnit integraci do spolenosti. Specifickými cíli pak jsou: Realizace programu zamstnanosti pro úastníky, kteí spadají do etnické menšiny se sníženou schopností získat uplatnní na trhu práce a osoby z jiného sociokulturního prostedí, obtížn nalézající vhodné pracovní píležitosti, navíc astokrát bez trvalých pracovních návyk a požadovaných dovedností. Úspšný uchaze projektu bude zamstnán na pozici APK v rámci Mstské policie Vimperk. Projekt má mimo jiné tyto efekty: a) Získání pracovních zkušeností, získaní nových znalostí a dovedností v rámci vzdlávacích aktivit. b) Rozvoj osobnosti podporující sociální integraci. c) Zvýšení sebevdomí a pocitu vlastní hodnoty. d) Získaní individuální podpory pi orientaci na volném trhu práce a pi hledání zamstnání. e) Zvýšení šancí na uplatnní po skonení projektu. f) Vytvoení pozitivního vzoru z ad v místních komunitách a mezi zamstnavateli. g) Zvýšení bezpeí v místních komunitách a vytvoení prostoru pro sociální smír. h) Prohloubení spolupráce subjekt psobících v rámci komunity v oblasti prevence kriminality. i) Ovení nového konceptu pracovní pozice APK v oblasti sociální a situaní prevence, která by navazovala na pilotní projekt.

6 Asistent bude vybaven jednotným obleením pro zimní a letní období, mobilním telefonem a základními kanceláskými potebami. Po ukonené fázi výbru APK a jejich vstupním vzdlání, které je nezbytnou podmínkou pro zahájení pímé podpory APK, bude kontinuáln probíhá prbžné vzdlávání APK zamené na specifické dovednosti nutné pro výkon jeho práce v lokalit (prevence kriminality) a obecné dovednosti související s lepším uplatnním na trhu práce. Výbr uchazer o práci APK Uchaze o práci APK musí splovat zejména následující kritéria: a) Být státní obanem R. b) Doložit oficiální dokument potvrzený formální vzdlávací institucí, že dokonil minimáln základní školu (tj. minimáln pedložení vysvdení z osmého resp. devátého roníku ZŠ, výuního listu atd.) c) Být k výkonu práce APK, tj. na základ lékaské prohlídky, zpsobilý k výkonu práce v noci, výkonu práce ve smnném provozu, být schopen obchzkové innosti, práce na PC. d) Doložit výpisem z rejstíku trest, který není starší 3 msíc, že nebyl v posledních tech letech odsouzen pro úmyslný trestný in nebo v posledním roce pro trestný in spáchaný z nedbalosti. e) Doložit formou pedložení estného prohlášení, které nesmí být starší 3 msíc, že proti nmu není vedeno trestní stíhání. f) Doložit formou pedložení estného prohlášení, které nesmí být starší 3 msíc, že nebyl v posledním roce opakovan (dvakrát a vícekrát), uznán vinným z pestupku na úseku ochrany ped alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veejnému poádku, proti obanskému soužití a proti majetku. g) Doložit formou estného prohlášení, že nepobírá starobní dchod. h) Doložit, že v sociáln vylouené lokalit, kde bude vykonávat práci APK, má min. 1 rok bydlišt anebo jí dokonale zná. i) Absolvovat vstupní vzdlávání APK a úspšn písemný test a ústní pohovor. Relativn mírné podmínky pro splnní základních kvalifikaních pedpoklad dávají možnost úasti v projektu pomrn širokému spektru zájemc. Vycházet lze ze zkušeností s výbrem asistent z pedešlého období. Stejn tak byla nastavena i kritéria, která se týkají trestní odpovdnosti a odpovdnosti za vybrané pestupky. S ohledem na mírnji zvolená kritéria bude podmínkou úspšné absolvování vstupního vzdlávání. Doložení minimáln jednoho roku bydlení v sociáln vylouené lokalit postaí ke znalosti prostedí sociáln vylouené lokality, k osobní znalosti obyvatel, vztah a problém se kterými se lokalita potýká. Úspšné zvládnutí vstupního vzdlávání a zvládnutí závreného písemného testu a ústního pohovoru by mlo být zárukou toho, že práci asistenta bude vykonávat dostaten motivovaný jedinec, který disponuje nezbytnou znalostí nejdležitjších právních norem, které se k výkonu práce APK spolupracujícího s obecní policii vztahují.

7 Návrh innosti APK APK bude zamstnancem samosprávy zaazeným v obecní policii ve smyslu zákona. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znní pozdjších pedpis. APK není strážníkem ani ekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii sveny výhradn strážníku nebo ekateli, zejména se: podílí na prevenci kriminality v obci pispívá k ochran a bezpenosti osob a majetku provádí dohled nad dodržováním istoty na veejných prostranstvích v obci. Další innosti Asistenti plní úkoly na základ aktuálních problému lokalit, požadavk a poteb jejich obyvatel. Asistenti se seznamují se sociáln vylouenými lokalitami a vysvtlují obanm úel své pítomnosti. Asistenti o své innosti bhem výkonu smny podávají písemné informace formou zápisu do tzv. hlídkové knížky, pop. informují ústn jednotlivé strážníky o zjištných a ešených skutenostech. Asistenti vykonávají dohled u základních škol (ped zahájením vyuování a pi ukonení vyuování a rozchodu žák), a to jak dohled nad bezpeností na silnicích (pechody pro chodce) i dohled nad bezpeností dtí pi zaínajících projevech šikany, rvaek, okrádání školák, kouení dtí, nebo jak prevence ped distribucí omamných látek pímo ped budovou školy. Asistenti provádjí kontrolu heren, zda se v nich nezdržují osoby pod stanovenou vkovou hranicí. Asistenti se podílejí na dohledu nad veejným poádkem formou hlídkové služby spolen s hlídkami mstské policie. Po dkladném proškolení a zácviku pracují asistenti i samostatn. Jejich úkolem bude v pípad zjištní jakéhokoli protiprávního jednání informovat mstkou policii a postupovat pi ešení spolen. Asistenti díky své místní znalosti získávají a pedávají k dalšímu opatení mstské policii nebo Policii R informace o uritých druzích protiprávního jednání páchaných v sociáln vylouených lokalitách jako je nap. odkládání objemného odpadu nejastji nábytku, zneišování veejného prostranství, rušení noního klidu. Asistenti se podílejí na mediaci vznikajících problém již v jejich poátku nap. rušení veejného poádku, výtržnictví, rodinné spory, stížnost na majitele psa, kterého se bojí. Asistenti zajišují zvýšený pocit bezpeí v sociáln vylouených lokalitách (nap. oprava nezajištných kanál, nálezy injekních stíkaek). Asistenti spolupracují s majiteli dom v nalézání možností zapojení obyvatel do práce na zlepšení kvality bydlení (nap. spolené úklidy). Asistenti se v prbhu své práce zejména zamují na dti a mládež. Upozorují dti na nevhodné chování, jako je nadmrný hluk, zneišování veejného prostranství (odhozené odpadky mimo sbrné nádoby), kouení, a návštvy pohostinství. Zapojí se do pednášek na základních školách v souinnosti s preventistou mstské policie.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 9. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Správní exekuce penžitých sankcí ukládaných orgány obcí

Správní exekuce penžitých sankcí ukládaných orgány obcí Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta managementu a ekonomiky Ústav veejné správy a regionálního rozvoje akademický rok: 2006/2007 Správní exekuce penžitých sankcí ukládaných orgány obcí Roman Janoušek

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám Konkrétní realizace a hodnocení innosti spolenosti v roce 2005 Konkrétní prbh jednotlivých aktivit DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více