SMART Document Camera 450. Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMART Document Camera 450. Uživatelská příručka"

Transkript

1 SMART Dcument Camera 450 Uživatelská příručka

2 Registrace prduktu Jestliže si svůj prdukt SMART zaregistrujete, budeme vás upzrňvat na nvé funkce a upgrade sftwaru. Zaregistrujte se nline na adrese smarttech.cm/registratin. Pr případ nutnsti kntaktvání technické pdpry SMART mějte stále p ruce následující údaje. Sérivé čísl: Datum nákupu: Výstraha telekmunikačníh úřadu FCC Tt zařízení byl testván a vyhvuje mezením pr digitální zařízení třídy A, v suladu s částí 15 pravidel FCC. Tat mezení jsu navržena z důvdu přiměřené chrany prti škdlivému rušení, jestliže je zařízení prvzván v kmerčním prstředí. Tt zařízení generuje, využívá a může vyzařvat radivé frekvence a, pkud není nainstalván a pužíván v suladu s pkyny, může způsbvat škdlivé rušení radivé kmunikace. Prvzvání tht zařízení v bytvé blasti pravděpdbně způsbuje škdlivé rušení, cž v tmt případě znamená, že uživatel bude muset napravit rušení na vlastní náklady. Upzrnění chranných známkách SMART Dcument Camera, SMART Bard, SMART Ntebk, SMART Exchange, smarttech, lg SMART a všechny dplňující texty SMART jsu chrannými známkami neb registrvanými chrannými známkami splečnsti SMART Technlgies ULC ve Spjených státech a/neb v dalších zemích. Úlžiště Galerie 3D bjektů Ggle a SketchUp jsu chrannými známkami splečnsti Ggle Inc. Adbe, Reader a Acrbat jsu registrvanými chrannými známkami neb chrannými známkami splečnsti Adbe Systems Incrprated ve Spjených státech a/neb v jiných zemích. Windws je buďt registrvanu chrannu známku neb chrannu známku splečnsti Micrsft Crpratin ve Spjených státech a/neb v dalších zemích. Mac a OS X jsu chrannými známkami splečnsti Apple Inc., registrvanými ve Spjených státech a v dalších zemích. Veškeré prdukty třetích stran a názvy splečnstí mhu být chrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Upzrnění na autrská práva 2012 SMART Technlgies ULC. Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí tét publikace nesmí být reprdukvána, přenášena, přepisvána, ukládána ve vyhledávacím systému neb překládána d jakéhkliv jazyka, v jakékliv frmě, jakýmikliv prstředky bez předchzíh písemnéh suhlasu splečnsti SMART Technlgies ULC. Údaje v tét příručce pdléhají změnám bez předchzíh upzrnění a nepředstavují závazek ze strany splečnsti splečnsti SMART. Tent prdukt a/neb jeh pužívání jsu chráněny jedním neb více z následujících amerických patentů. 01/2013

3 Důležité infrmace U P O Z O R N Ě N Í Neddržení instalačních pkynů, ddaných s prduktem SMART, může způsbit zranění sb a pškzení prduktu. Dbejte na t, aby všechny kabely, natažené k prduktu SMART na pdlaze, byly v rámci prevence zakpnutí řádně svázány a značeny. Pr snížení rizika snížili pžáru neb úrazu elektrickým prudem prdukt SMART nevystavujte vlivu deště neb vlhksti. D tvrů svéh prduktu SMART nevtlačujte žádné cizí předměty. Prdukt SMART netvírejte ani nerzebírejte. Uvnitř krytu hrzí nebezpečí zásahu elektrickým prudem vyskéh napětí. Otevřením krytu rvněž ztrácíte záruku. Ramen kamery na prduktu SMART má spje, které při jeh phybu představují nebezpečí skřípnutí. Místa, která mhu způsbit přiskřípnutí, udržujte vlná. Nedívejte se přím d světla, ani nikmu nesviťte přím d čí. Při zbrazvání neb digitaizaci brázků lidí světl vypněte. Nepřetěžujte elektricku sít neb prdlužvací kabely, nebť t může vést ke vzniku pžáru neb zásahu elektrickým prudem. Před buřku vypněte neb dpjte prdukt SMART. Během buřky se nedtýkejte prduktu SMART ani elektrických zásuvek, prtže hrzí nebezpečí zásahu elektrickým prudem. Prdukt SMART pužívejte jen s tím typem elektrickéh zdrje, který je k tmu určen a neupravujte nijak zásuvku. P O Z O R Abyste zabránili spadnutí výrbku SMART, umístěte h na pevný pvrch. Máte-li k prduktu SMART připjen bezpečnstní kabel, prdukt SMART na něm nenste, ani s ním nehupejte. i

4 D Ů L E Ž I T É I N F O R M A C E K prduktu SMART nepřipjujte nestíněné kabely a v nepužívaných knektrech nenechávejte zapjené kabely, prtže by mhl djít k překrčení úrvně rušení, stanvené nrmami FCC. Vyvarujte se nastavvání a pužívání prduktu SMART v prstrách s nadměrným mnžstvím prachu, vlhksti neb kuře. Nezakrývejte tvry neb slty prduktu SMART. Tyt slty pskytují větrání, zajišťují splehlivý prvz a zabraňují přehřátí prduktu SMART. Prdukt SMART nepřenášejte za ramen kamery. Přenášejte ji za základnu jedntky. Nemiřte ččkami kamery d slunce. Pkud váš prdukt SMART vyžaduje náhradní díly, ujistěte se, zda servisní technik pužívá puze náhradní díly specifikvané splečnstí SMART Technlgies, neb díly, které mají stejné vlastnsti jak riginál. ii

5 Obsah Důležité infrmace i Kapitla 1: Přehled 1 Úvd 1 Vlastnsti dkumentvé kamery 2 Sučásti dkumentvé kamery 3 Režimy dkumentvé kamery 8 Sftware dkumentvé kamery 9 Kapitla 2: Nastavení dkumentvé kamery SMART Dcument Camera 11 Úvd 11 Nastavení dkumentvé kamery 12 Připjení vaší dkumentvé kamery k různým displejům 13 Zapnutí a vypnutí vaší dkumentvé kamery 15 Připjení vaší dkumentvé kamery k externím zařízením 15 Snímací plcha, hrní světlení a antireflexní clna 18 Externí paměťvé úlžiště 20 Kapitla 3: Pužití vaší Dkumentvé kamery SMART 21 Úvd 21 Seznámení s režimy Kamera, Průchd pčítačem a Přehrávání 21 Rzlišvání vlastnstí každéh režimu 23 Nastavení režimů dkumentvé kamery 24 Zbrazvání tištěných dkumentů 24 Vkládání a vyjímání karty SD/SDHC 26 Kapitla 4: Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Kamera 27 Úvd 27 Pužití režimu Kamera 27 Pužití nabídky na brazvce (OSD) v režimu Kamera 28 Digitalizace a přens brázků a videí 39 Pužití mikrskpu 40 Kapitla 5: Pužití vaší dkumentvé kamery se sftwarem SMART Ntebk 43 Pužití vaší dkumentvé kamery se sftwarem SMART Ntebk 43 Kapitla 6: Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Přehrávání 47 Úvd 47 Nastavení dkumentvé kamery d režimu Přehrávání 47 Pužití nabídky na brazvce (OSD) režimu Přehrávání 48 Nabídka na brazvce režimu Přehrávání 49 Odstraňvání brázků v režimu Přehrávání 52 iii

6 O B S A H Kapitla 7: Pužití sftwaru Nástrje 3D pr SMART Ntebk a Nástrjů smíšené reality 55 Úvd 55 Začlenění 3D bsahu d výuky 56 Začínáme s Nástrji smíšené reality pr dkumentvu kameru SMART 56 Vkládání a manipulace se 3D mdely 58 Pužívání nástrjů smíšené reality pr dkumentvu kameru SMART 64 Pužívání kreslicíh sftwaru SketchUp a Galerie 3D bjektů Trimble 67 Kapitla 8: Řešení ptíží 69 Ptíže s dkumentvu kameru 69 Přílha A: Ddržvání envirnmentálních předpisů, platných pr hardware 73 Směrnice elektrnických a elektrických dpadech (směrnice WEEE) 73 Omezení užívání některých nebezpečných látek (směrnice RHS) 73 Balení 73 Rejstřík 75 iv

7 Kapitla 1 Přehled Úvd 1 Vlastnsti dkumentvé kamery 2 Kamera 2 Výstup/vstup 2 Fyzická knstrukce 2 Sftware 2 Ukládání brázků a videa 3 Sučásti dkumentvé kamery 3 Nastavitelné ramen kamery a hlava kamery 3 Ovládací panel 3 Zadní připjvací panel 5 Levý připjvací panel 5 Pravý připjvací panel 6 Spdní vládací panel 6 Krychle smíšené reality 7 Napájecí zdrj 7 Kabel USB 7 Kabel VGA 7 Adaptérvý kabel kmpzitníh videa 7 Adaptér mikrskpu 7 Antireflexní clna 7 Režimy dkumentvé kamery 8 Sftware dkumentvé kamery 9 Sftware SMART Ntebk a vladače prduktů SMART 9 Stažení sftwaru 9 Úvd Vaše dkumentvá kamera 450 dkáže jakukli učebnu neb auditrium prměnit ve spntánní a interaktivní výukvé prstředí. Využívá videkameru s vyským rzlišením pr zbrazení jasných a pdrbných brazů písemnstí neb jakéhkli fyzickéh předmětu. Vaše dkumentvá kamera SMART Dcument Camera 450 vám umžňuje zbrazvat tištěné dkumenty, mikrskpická sklíčka a 3D bjekty ve vašem pčítači, prjektru neb v televizi. Můžete zaznamenávat videa, skenvat dkumenty, digitaizvat brázky a ukládat je d sftwarvéh subru pr učení ve skupinách SMART Ntebk neb na karty SD/SDHC neb na jedntku USB. 1

8 K A P I T O L A 1 Přehled Vaše dkumentvá kamera je integrvána se sftwarem SMART Ntebk a s interaktivní tabulí SMART Bard tak, aby vytvářela interaktivní prezentační prstředí. Krychli smíšené reality můžete pužít s vaší dkumentvu kameru pr manipulaci se 3D mdely v subrech SMART Ntebk. Vlastnsti dkumentvé kamery Kamera Snímač s vyským rzlišením 5 MP CMOS 8 ptický zm, 8 digitální zm Vnitřní paměť Až 30 snímků za sekundu Autmatické neb manuální stření Maximální snímací plcha 15 3/4" x 11 3/4" (40 x 30 cm) Mikrfn, integrvaný d základny Režim mikrskpu, který vyžaduje adaptéry Výstup/vstup Výstupy VGA a DVI-I XGA ( ), SXGA ( ), 720p ( ), 1080p ( ) Výstup kmpzitníh videa s vlitelnými frmáty NTSC neb PAL Vstup RGB (VGA) (při výběru uživatelem) je pr VGA výstup průchzí. Fyzická knstrukce Slt pr bezpečnstní zámek Flexibilní ramen Jasné hrní světl LED Sftware Sftware SMART Ntebk 11 neb nvější, včetně Nástrjů 3D pr sftware SMART Ntebk a sftware Nástrjů smíšené reality. Ovladače prduktů SMART 2

9 K A P I T O L A 1 Přehled Ukládání brázků a videa Pdpruje karty SD/SDHC s vestavěným sltem na kartu (až 32 GB, třída rychlsti 4). Pdpruje vladače USB. Pdpruje režim velkkapacitníh paměťvéh úlžiště USB pr vnitřní paměť a SD karty při připjení k pčítači. Sučásti dkumentvé kamery Nastavitelné ramen kamery a hlava kamery Flexibilní ramen můžete skládat a upravvat tak, abyste bjektiv natčili d libvlnéh úhlu. Pr zlepšení světelných pdmínek má hlava kamery jasné hrní světl LED. 1 Hlava kamery 2 Objektiv kamery 3 Hrní světlení 4 Flexibilní ramen 5 Ovládací panel Ovládací panel Ovládací panel můžete pužít pr přepínání mezi režimy Kamera, Průchd pčítačem a Přehrávání. Můžete jej také pužít pr vládání funkcí a nastavení nabídky na brazvce v režimu Kamera. Tlačítk 3

10 K A P I T O L A 1 Přehled 1 Zvlit/Zadat 7 Zvlit přehrávání 2 Nabídka 8 Zapnutí/vypnutí hrníh světla 3 Nahrát vide 9 Jas brazu 4 Zapnutí/vypnutí 10 Přiblížit/Oddálit 5 Vybrat kameru 11 Autfkus 6 Vyberte průchzí pčítač 12 Digitaizujte d sftwaru SMART Ntebk neb na místní paměť 13 USB indikátr: pčítač neb jedntka USB Infrmace různých režimech naleznete v kapitle Seznámení s režimy Kamera, Průchd pčítačem a Přehrávání na straně 21. 4

11 K A P I T O L A 1 Přehled Zadní připjvací panel Zadní připjvací panel má knektry DC 12V 2A, VGA In, VGA Out (vstup a výstup VGA), Cmpsite Vide Out (výstup kmpzitníh videa) a knektry USB mini-b. 1 Připjte napájecí kabel 2 Připjte výstupní knektr VGA pčítače 3 Jakékli zbrazvací zařízení připjte kabelem VGA 4 Připjte ddaný adaptérvý kabel kmpzitníh videa 5 Připjte knektr USB pčítače Levý připjvací panel Levý připjvací panel má výstup DVI, přepínač pr vlbu pčítače neb jedntky USB a knektry pr vstup a výstup zvuku. 1 Jakékli zbrazvací zařízení připjte kabelem DVI 2 Přepínač USB 3 Připjte jedntku USB 4 Připjte externí mikrfn 5 Připjte reprduktry jen pr přehrávání videa 5

12 K A P I T O L A 1 Přehled Pravý připjvací panel Pravý připjvací panel má slt pr kartu SD/SDHC, přepínač pr vlbu videvýstupu VGA-DVI neb kmpzitníh videa a slt bezpečnstníh zámku. 1 Skladvání hlavy kamery 2 Slt na karty SD/SDHC 3 Přepínač TV/VGA 4 Slt pr bezpečnstní zámek Spdní vládací panel Přepínač NTSC/PAL se nachází na spdním vládacím panelu. Tent přepínač umžňuje změnit frmát kmpzitníh videvýstupu na váš televizr. Změny na vybraném videvýstupu se prjeví při příštím zapnutí dkumentvé kamery. Tlačítk bnvení rzlišení resetuje výstupní rzlišení VGA/DVI na XGA. P O Z N Á M K A Tlačítk bnvení rzlišení můžete stisknut hrtem pera. Stiskem tlačítka p dbu tří sekund resetujete výstupní rzlišení VGA/DVI na Přepínač NTSC/PAL 6

13 K A P I T O L A 1 Přehled 2 Tlačítk bnvení rzlišení Krychle smíšené reality S krychlí smíšené reality můžete s pmcí nástrjů smíšené reality v sftwaru SMART Ntebk pracvat se 3D mdely. Viz Pužití sftwaru Nástrje 3D pr SMART Ntebk a Nástrjů smíšené reality na straně 55. Napájecí zdrj Vaše dkumentvá kamera je ddávána s napájecím zdrjem včetně knektru specifickéh pr danu zemi, který se připjuje k externímu zdrji napájení. Jsu přilženy zásuvkvé adaptéry pr Severní Ameriku, Velku Británii, Evrpu a Austrálii. Kabel USB Kabel USB pužijte pr připjení dkumentvé kamery k pčítači. Prstřednictvím sftwaru SMART Ntebk můžete zbrazvat bjekty, digitalizvat brázky d subrů SMART Ntebk a vládat dkumentvu kameru. Kabel VGA Kabel VGA pužijte pr připjení dkumentvé kamery k pčítači, prjektru neb k mnitru. Můžete zbrazvat bjekty a digitaizvat snímky a videa na paměťvé zařízení. Adaptérvý kabel kmpzitníh videa Adaptérvý kabel kmpzitníh videa pužijte pr připjení dkumentvé kamery k prjektru neb mnitru. Můžete zbrazvat bjekty, digitaizvat snímky a videa na paměťvé zařízení a pužívat funkce nabídky na brazvce. P O Z N Á M K A Přilžený knektr DB9 není pr žádnu z knfigurací připjení nutná. Adaptér mikrskpu Vaše dkumentvá kamera je ddávána s adaptérem mikrskpu a se dvěma pryžvými spjkami různých velikstí pr sazení kuláru mikrskpu. Mikrskpem si můžete na velké brazvce prhlížet mikrskpické bjekty. Antireflexní clna Antireflexní clnu pkládejte na tištěné dkumenty pr snížení drazu světla. 7

14 K A P I T O L A 1 Přehled Režimy dkumentvé kamery Vaše dkumentvá kamera má tři režimy, které můžete pužít pr kntrlu desílání dat d pčítače, prjektru, mnitru neb d televizru. Režim kamery vládá dkumentvu kameru ze svéh vládacíh panelu a zbrazuje brázky na prjektru, mnitru neb televizru. Režim průchdu pčítačem zbrazuje braz ze vstupu VGA na prjektru, mnitru neb na televizru připjenéh k výstupu VGA. Režim přehrávání vládá dkumentvu kameru ze svéh vládacíh panelu a brázky z karty SD/SDHC karty neb jedntky USB zbrazuje na připjeném prjektru, mnitru neb televizru. Více infrmací těcht režimech naleznete v kapitle Seznámení s režimy Kamera, Průchd pčítačem a Přehrávání na straně 21. 8

15 K A P I T O L A 1 Přehled Sftware dkumentvé kamery Vaše dkumentvá kamera bsahuje stažený sftware, který ptřebujete pr prezentaci brázků z dkumentvé kamery. Sftware SMART Ntebk a vladače prduktů SMART Vaše dkumentvá kamera pužívá sftware SMART Ntebk a vladače prduktů SMART. Sftware SMART Ntebk je prezentačním sftwarem, určeným pr práci s dkumentvými kamerami SMART a s dtykvými funkcemi interaktivních tabulí SMART Bard. Krmě th můžete s krychlí smíšené reality manipulvat se 3D mdely v subrech SMART Ntebk s pmcí nástrjů smíšené reality pr splupráci (viz Pužití sftwaru Nástrje 3D pr SMART Ntebk a Nástrjů smíšené reality na straně 55). Systémvé pžadavky svéh pčítače můžete nalézt v pznámkách k vydání sftwaru SMART Ntebk 11.1 (smarttech.cm/kb/170138). D Ů L E Ž I T É Ve svém pčítači musíte mít před připjení dkumentvé kamery nainstalván sftware SMART Ntebk 11 SP1 neb nvější. Stažení sftwaru Pstup instalace sftwaru SMART Ntebk a vladačů prduktů SMART 1. Přejděte na adresu na smarttech.cm/sftware. 2. Přejděte k Sftwaru pr učení ve skupinách SMART Ntebk. 3. Klepněte na tlačítk Vybrat verzi, vyberte nejnvější verzi sftwaru SMART Ntebk pr systémy Windws neb Mac, a pstupujte pdle pkynů na brazvce. 9

16

17 Kapitla 2 Nastavení dkumentvé kamery SMART Dcument Camera Úvd 11 Nastavení dkumentvé kamery 12 Připjení vaší dkumentvé kamery k různým displejům 13 Nastavení přepínače TV/VGA 14 Připjení dkumentvé kamery k mnitru neb prjektru 14 Připjení dkumentvé kamery k mnitru neb prjektru s rzhraním DVI 14 Připjení dkumentvé kamery k televizru neb prjektru 14 Zapnutí a vypnutí vaší dkumentvé kamery 15 Připjení vaší dkumentvé kamery k externím zařízením 15 Připjení vaší dkumentvé kamery k mikrskpu 16 Přepínání mezi VGA, DVI a kmpzitním výstupem 17 Připjení vaší dkumentvé kamery k externímu mikrfnu 18 Dkumentvu kameru připjte k reprduktrům 18 Snímací plcha, hrní světlení a antireflexní clna 18 Snímací plcha 18 Hrní světlení 19 Antireflexní clna 19 Externí paměťvé úlžiště 20 Úvd Tat kapitla vysvětluje, jak vaši dkumentvu kameru nastavit a jak ji připjit k různým mnitrům a zařízením. Vysvětluje také pužití externíh paměťvéh úlžiště. 11

18 K A P I T O L A 2 Nastavení dkumentvé kamery SMART Dcument Camera Nastavení dkumentvé kamery Pr snadné umísťvání zbrazvaných bjektů má dkumentvá kamera flexibilní ramen s rtačním phybem. Pstup rzlžení a umístění dkumentvé kamery 1. Na základnu dkumentvé kamery plžte ruku a stabilizujte ji. 2. Hlavu kamery zatlačte dlů a ramen kamery vytáhněte směrem ven a nahru. 3. Phybujte hlavu kamery tak, aby bjektiv mířil na snímaný bjekt. D Ů L E Ž I T É Abyste svu dkumentvu kameru mhli pužívat se sftwarem SMART Ntebk, musíte svu dkumentvu kameru připjit k pčítači. Pstup připjení napájení 1. Napájecí kabel připjte ke knektru DC 12V na zadním připjvacím panelu. 2. Ke zdrji napájení připjujte knektr, specifický pr svu zemi. 12

19 K A P I T O L A 2 Nastavení dkumentvé kamery SMART Dcument Camera 3. P O Z O R Dbejte na t, abyste napájecí kabel připjili k napájecímu knektru předtím, než připjíte zástrčku d zásuvky. 4. Připjte zástrčku d zásuvky. Chcete-li dkumentvu kameru pužívat v režimu Kamera neb Přehrávání, připjte dkumentvu kameru přím k externímu mnitru. Pstup připjení dkumentvé kamery k pčítači prstřednictvím kabelu USB 1. Přepínač USB na levém panelu připjení nastavte d plhy. Indikátr na vládacím panelu se rzsvítí a vy můžete dkumentvu kameru pužívat jak USB kameru neb pr přens digitalizvaných brázků/videa z paměťvéh zdrje d pčítače. 2. Kabel USB připjte ke knektru USB na zadním připjvacím panelu. 3. Nalezněte knektr USB na pčítači a kabel k němu připjte. Pstup připjení dkumentvé kamery k pčítači prstřednictvím kabelu VGA 1. Kabel VGA připjte ke knektru VGA In na zadním připjvacím panelu. 2. Nalezněte knektr VGA Out na pčítači a kabel k němu připjte. Připjení vaší dkumentvé kamery k různým displejům P dknčení základníh pstupu připjení můžete svu dkumentvu kameru připjit k externímu displeji. Takt budete mci dkumentvu kameru pužívat v režimu Kamera a Přehrávání (viz stránka 21) a přistupvat k nabídce na brazvce těcht režimů. Pr pvlení následujících funkcí můžete svu dkumentvu kameru připjit přím k externímu displeji: Režim Kamera pužívejte pr zbrazení brazu z kamery v režimu celé brazvky na externím displeji. Režimu Přehrávání pužívejte pr zbrazení prezentace na celé brazvce externíh displeje. D Ů L E Ž I T É Abyste svu dkumentvu kameru mhli pužívat se sftwarem SMART Ntebk, musíte svu dkumentvu kameru připjit k pčítači. 13

20 K A P I T O L A 2 Nastavení dkumentvé kamery SMART Dcument Camera Nastavení přepínače TV/VGA Přepínač TV/VGA určuje výběr výstupníh zbrazení. Pkud pr výstup signálu pužíváte připjení VGA neb DVI, nastavte jej na VGA (dprava). Pkud pr výstup signálu pužíváte připjení RCA, nastavte jej na TV (dleva). Připjení dkumentvé kamery k mnitru neb prjektru V tét knfiguraci je vaše dkumentvá kamera připjena k externímu zbrazvacímu zařízení VGA kabelem. Pstup připjení dkumentvé kamery k mnitru neb prjektru 1. Dknčete krky základníh připjení (viz stránka 12). D Ů L E Ž I T É Dbejte na t, aby byl přepínač TV/VGA nastaven na VGA. 2. Kabelem VGA prpjte knektr VGA Out dkumentvé kamery a knektr VGA In zbrazvacíh zařízení. Připjení dkumentvé kamery k mnitru neb prjektru s rzhraním DVI Vaše dkumentvá kamera je v tét knfiguraci připjena k externímu zbrazvacímu zařízení kabelem DVI (není sučástí ddávky. Pstup připjení dkumentvé kamery k mnitru neb prjektru s rzhraním DVI 1. Dknčete krky základníh připjení (viz stránka 12). D Ů L E Ž I T É Dbejte na t, aby byl přepínač TV/VGA nastaven na VGA. 2. Kabelem DVI prpjte knektr DVI Out dkumentvé kamery a knektr DVI Input mnitru neb prjektru. 3. Připjte dkumentvu kameru k externímu mnitru kabelem VGA (viz stránka 15). Pužitím stejnéh prjektru neb brazvky pr všechny tři režimy tat knfigurace usnadňuje přechd z režimu Průchd pčítačem d režimu Kamera neb režimu Přehrávání. Připjení dkumentvé kamery k televizru neb prjektru V tét knfiguraci je vaše dkumentvá kamera připjena k pčítači pmcí adaptérvéh kabelu kmpzitníh videa a kabelu RCA. 14

21 K A P I T O L A 2 Nastavení dkumentvé kamery SMART Dcument Camera Pstup připjení dkumentvé kamery k televizru neb prjektru 1. Dknčete krky základníh připjení (viz stránka 12). 2. Adaptérvý kabel kmpzitníh videa připjte ke knektru kmpzitníh videa (Cmpsite Vide) dkumentvé kamery. 3. Kabel RCA připjte ke knektru Vide In svéh mnitru. 4. Připjte kabel adaptéru kmpzitníh videa a kabel RCA (viz stránka 15). D Ů L E Ž I T É Nepřipjujte devítiklíkvý kabel Mnitry DVI neb mnitry kmpzitníh videa nebudu zbrazvat náhled vašeh pčítače. Je vyžadván mnitr VGA. Zapnutí a vypnutí vaší dkumentvé kamery Pstup zapnutí dkumentvé kamery Na vládacím panelu stiskněte tlačítk napájení. Kntrlka napájení přejde z jantarvéh světla na zelené blikání. Pkud světl svítí trvale zeleně, je dkumentvá kamera prvzuschpná. Pstup vypnutí dkumentvé kamery Na vládacím panelu stiskněte tlačítk napájení. Kntrlka napájení přejde ze zelenéh světla na na jantarvé. Připjení vaší dkumentvé kamery k externím zařízením Svu dkumentvu kameru můžete připjit přím k následujícím externím zařízením: Mikrskp Mikrfn Reprduktry 15

22 K A P I T O L A 2 Nastavení dkumentvé kamery SMART Dcument Camera Připjení vaší dkumentvé kamery k mikrskpu Svu dkumentvu kameru můžete připjit k mikrskpu. Takt si můžete prhlížet mikrskpické bjekty na velké brazvce. Pstup nastavení mikrskpu 1. Vyberte vhdnu velikst pryžvé spjky pr kulár mikrskpu a vlžte ji d adaptéru mikrskpu. 2. Připjte adaptér mikrskpu k hlavě dkumentvé kamery a ten ptm připjte k dkumentvé kameře. 3. Utáhněte tři šruby, dkud adaptér kulár nezajistí. 16

23 K A P I T O L A 2 Nastavení dkumentvé kamery SMART Dcument Camera 4. Hlavu kamery s adaptérem mikrskpu nasaďte na kulár mikrskpu. D Ů L E Ž I T É Zkntrlujte, zda jsu šipky na hlavě kamery a na adaptéru mikrskpu na stejné straně. 5. Adaptérem mikrskpu tčte prti směru hdinvých ručiček tak, až šipky ukazují prti sbě, a adaptér mikrskpu zajistěte. Pstup připjení mikrskpu k prjektru neb k displeji 1. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk a vyberte kartu. 2. Pužitím tlačítka na vládacím panelu vyberterežim a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 3. Pužitím tlačítka na vládacím panelu zvlte a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 4. Nabídku zavřete stiskem tlačítka na vládacím panelu. 5. Druhý knec kabelu VGA připjte ke knektru VGA na prjektru neb na displeji. 6. Přepínač VGA/TV na pravé straně připjvacíh panelu nastavte d plhy VGA. Přepínání mezi VGA, DVI a kmpzitním výstupem Pkud pužíváte prjektr neb pčítačvý displej s kabelem VGA neb DVI, nastavte dkumentvu kameru d režimu VGA. Pkud pužíváte televizr s kmpzitním vide kabelem, nastavte dkumentvu kameru d režimu TV Pstup nastavení dkumentvé kamery d režimu VGA Přepínač VGA/TV na pravé straně připjvacíh panelu nastavte d plhy VGA. 17

24 K A P I T O L A 2 Nastavení dkumentvé kamery SMART Dcument Camera Pstup nastavení dkumentvé kamery d režimu TV Přepínač VGA/TV na pravé straně připjvacíh panelu nastavte d plhy TV. Připjení vaší dkumentvé kamery k externímu mikrfnu Svu dkumentvu kameru můžete připjit k externímu mikrfnu. P O Z N Á M K Y Je-li připjen externí mikrfn, je mikrfn zabudvaný v vládacím panelu zakázán. Zvuk je reprdukván mnfnně. Pstup připjení externíh mikrfnu k dkumentvé kameře Kabel mikrfnu připjte k mikrfnu na levém připjvacím panelu své dkumentvé kamery. Dkumentvu kameru připjte k reprduktrům K dkumentvé kameře můžete připjit reprduktry. Je pdprván jen audi z přehrávání videa. P O Z O R Ztlumte hlasitst, abyste při pužití sluchátek zabránili pškzení sluchu. Pstup připjení reprduktrů Kabel 3,5 mm reprduktrů připjte ke knektru reprduktrů na levém připjvacím panelu dkumentvé kamery. Snímací plcha, hrní světlení a antireflexní clna Snímací plcha Snímací plcha dkáže zbrazit maximální plchu 15 3/4" 11 3/4" (40 30 cm). Pstup táčení brázku 1. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 2. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk a zvlte. 18

25 K A P I T O L A 2 Nastavení dkumentvé kamery SMART Dcument Camera 3. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 4. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk a zvlte plžku OTOČIT. 5. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 6. Vyberte rzsah táčení a na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 7. Nabídku zavřete stiskem tlačítka na vládacím panelu. Pstup zrcadlení brázku 1. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 2. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk a zvlte. 3. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 4. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk a zvlte plžku ZRCADLIT. 5. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 6. Zvlte plhu ZAP neb VYP a stiskněte tlačítk na vládacím panelu. 7. Nabídku zavřete stiskem tlačítka na vládacím panelu. Hrní světlení Pr zapnutí neb vypnutí hrníh světlení stiskněte tlačítk dkumentvé kamery. na vládacím panelu Antireflexní clna Antireflexní clna je film se speciálním pvlakem, který pmáhá eliminvat veškeré dlesky, které mhu vznikat při zbrazvání lesklých bjektů, jak jsu časpisy a ftgrafie. Pr snížení drazu světla plžte antireflexní clnu na bjekt. 19

26 K A P I T O L A 2 Nastavení dkumentvé kamery SMART Dcument Camera Externí paměťvé úlžiště Pr digitaizaci videa a videnahrávek vaše dkumentvá kamera pdpruje kartu SD/SDHC i jedntku USB. Dkumentvá kamera detekuje připjené zařízení externíh úlžiště a autmaticky přepne se na pslední zjištěné úlžiště. Není-li žádné zařízení externíh úlžiště připjen, jsu všechny digitaizvané brázky ukládány d vnitřní paměti. D Ů L E Ž I T É Vaše dkumentvá kamera byla ddána s kusem plastu, vlženým d sltu karty SD. Tent kus plastu před vlžením karty SD/SDHC vyjměte. P O Z N Á M K Y Vaše dkumentvá kamera pdpruje karty SD/SDHC až d veliksti 32 GB, třída rychlsti 10. Pr vysce kvalitní záznam je dpručena karta SDHC 6. neb vyšší třídy. Kartu SD/SDHC vysunete zatlačením. Pstup připjení jedntky USB 1. Přepínač USB na levém připjvacím panelu nastavte d plhy. Dkumentvá kamera jedntku USB rzpzná a ukazatel rzsvítí. na vládacím panelu se 2. Jedntku USB zasuňte d knektru USB. P O Z N Á M K Y Dkumentvá kamera pdpruje jedntky USB disky až d veliksti 64 GB. 20

27 Kapitla 3 Pužití vaší Dkumentvé kamery SMART Úvd 21 Seznámení s režimy Kamera, Průchd pčítačem a Přehrávání 21 Režim Kamera 21 Režim Průchdu pčítačem 22 Režim Přehrávání 22 Rzlišvání vlastnstí každéh režimu 23 Nastavení režimů dkumentvé kamery 24 Zbrazvání tištěných dkumentů 24 Vkládání a vyjímání karty SD/SDHC 26 Úvd Tat kapitla bsahuje infrmace různých režimech vaší dkumentvé kamery. Seznámení s režimy Kamera, Průchd pčítačem a Přehrávání Svu dkumentvu kameru můžete pužívat v režimech Kamera, Průchd pčítačem a Přehrávání. Každý režim vám umžňuje prvádět různé funkce a vyžaduje zvláštní připjení buďt k mnitru, prjektru neb k pčítači. Režim Kamera V režimu Kamera můžete zbrazvat brázky z dkumentvé kamery puze v sftwaru SMART Ntebk. Režim Kamera umžňuje připjení přes USB a živý brazvý výstup. Obrázky z dkumentvé kamery můžete zbrazvat na celu brazvku bez pužití pčítače, jen prstřednictvím prjektru neb mnitru s vyským rzlišením. 21

28 K A P I T O L A 3 Pužití vaší Dkumentvé kamery SMART Obrázky můžete ukládat d subru SMART Ntebk a prezentvat je pzději, neb, pkud je pčítač připjen k interaktivní tabuli, prjektru neb k televizi, můžete přádat prezentaci SMART Ntebk se živými brazy z vaší dkumentvé kamery. P O Z N Á M K A Tlačítk Digitalizvat na vládacím panelu ulží snímek na stránku Ntebk a zavře kn dkumentvé kamery SMART. Opakvaným stiskem tlačítka Digitalizvat kn dkumentvé kamery SMART tevřete znvu. Pr lepší vládání brazu můžete pužít nabídku na brazvce režimu Kamera. Viz Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Kamera na straně 27. Režim Průchdu pčítačem Režim Průchdu pčítačem přepíná vide výstup dkumentvé kamery na výstup VGA. Můžete přepínat mezi živým brazem z kamery a brazem vaší pčítačvé brazvky. Živý braz z dkumentvé kamery můžete sledvat jen v sftwaru SMART Ntebk. P O Z N Á M K Y Tlačítk Digitalizvat na vládacím panelu nemá žádný vliv na režim Průchdu pčítačem. V režimu Průchdu pčítačem můžete živý braz z dkumentvé kamery sledvat jen v sftwaru SMART Ntebk. Režim Přehrávání V režimu Přehrávání můžete zbrazvat brázky na celu brazvku a prezentace z paměťvé karty na prjektru neb mnitru s vyským rzlišením bez pužití pčítače. V režimu Přehrávání nemůžete dkumentvu kameru pužívat jak velkkapacitní paměťvé zařízení. 22

29 K A P I T O L A 3 Pužití vaší Dkumentvé kamery SMART Rzlišvání vlastnstí každéh režimu Následující tabulka ppisuje rzdíly mezi jedntlivými režimy. Ppis vlastnsti Kamera Pčítačem Přehrávání režim průchd režim režim Zbrazit vstup pčítače (VGA In) Ne An (výstup VGA a DVI analg) Ne Zbrazit braz z dkumentvé kamery An Ne Ne Zbrazit brázky z paměťvé karty Ne Ne An Přístup k interní paměti a ke kartě SD/SDHC z pčítače prstřednictvím kabelu USB An [1] An [1] Ne Ovládání dkumentvé kamery z pčítače An An [1] Ne Digitalizvat d sftwaru SMART Ntebk An Ne Ne Digitalizvat na paměťvu kartu SD/SDHC An Ne Ne Přístup k příslušné nabídce na brazvce An Ne An Digitalizvat na jedntku USB An [2] Ne Ne P O Z N Á M K Y [1] Jen pkud je přepínač USB nastaven na. Viz Karta Nastavení na straně 35. [2] Jen pkud je přepínač USB nastaven na. Viz Karta Nastavení na straně 35. Následující tabulka ppisuje výstupy, kdy je vaše dkumentvá kamera připjena k displeji výstupy VGA, DVI neb výstupem kmpzitníh vide. Ppis vlastnsti Kamera Pčítačem Přehrávání režim průchd režim režim Připjte k prjektru neb k mnitru (výstup VGA a analgvý výstup DVI) Obraz z kamery Vstup VGA Obrázky z paměťvé karty Připjte k digitálníh výstupu DVI prjektru neb k mnitru Obraz z kamery Netýká se Obrázky z paměťvé karty Připjte k televizru (výstup kmpzitníh videa) Obraz z kamery Netýká se Obrázky z paměťvé karty 23

30 K A P I T O L A 3 Pužití vaší Dkumentvé kamery SMART Nastavení režimů dkumentvé kamery Pstup nastavení dkumentvé kamery d režimu Kamera 1. Dkumentvu kameru nastavte d režimu Pčítač prstřednictvím přepínače na levém připjvacím panelu. Indikátr USB na vládacím panelu zbrazí. 2. Dkumentvu kameru připjte k pčítači prstřednictvím kabelu USB. 3. Přepínač TV/VGA na pravém připjvacím panelu na přepněte d plhy VGA. 4. Dkumentvu kameru k prjektru, mnitru neb k televizi připjte kabelem VGA. 5. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. Pstup nastavení dkumentvé kamery d režimu Průchd pčítačem 1. Dkumentvu kameru připjte k pčítači prstřednictvím kabelu USB. 2. Kabelem VGA připjte pčítač ke vstupnímu VGA knektru dkumentvé kamery. 3. Jiným VGA kabelem své zbrazvací zařízení připjte k výstupnímu knektru VGA dkumentvé kamery. 4. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. Pstup nastavení dkumentvé kamery d režimu Přehrávání 1. Odpjte kabel USB ze zadníh připjvacíh panelu. 2. Dkumentvu kameru připjte k prjektru neb mnitru VGA kabelem, neb v případě ptřeby adaptérvým kabelem kmpzitníh videa k televizru. 3. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. Zbrazvání tištěných dkumentů Pkud svu dkumentvu kameru nastavíte d režimu Kamera, můžete zbrazvat tištěné dkumenty, pužívat antireflexní clnu pr snížení dlesků a díky mžnstem Režim brazu ptimalizvat braz pr textvé a grafické dkumenty. Pstup zbrazení tištěných dkumentů 1. Plžte dkumenty na stůl. 2. Nastavte dkumentvu kameru a bjektiv zaměřte na dkumenty. 3. Úpravu zastření prvádějte stiskem tlačítka na vládacím panelu. 24

31 K A P I T O L A 3 Pužití vaší Dkumentvé kamery SMART Pstup snížení dlesků Jsu-li kvůli dleskům těžk čitelné tištěné dkumenty, které zbrazujete, plžte na tištěné dkumenty antireflexní clnu. Pstup ptimalizace brazu pr textvé dkumenty 1. Dkumentvu kameru přepněte d režimu Kamera. 2. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. Zbrazí se nabídka na brazvce. 3. Stiskněte tlačítk na vládacím panelu a zvlte a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 4. Stiskněte tlačítk na vládacím panelu, zvlte REŽIM OBRÁZKU a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 5. Stiskněte tlačítk na vládacím panelu, zvlte, a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. Pr vysvětlení nastavení viz Karta Obraz na straně 29. Pstup ptimalizace brazu pr dkumenty s grafiku 1. Dkumentvu kameru přepněte d režimu Kamera. 2. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. Zbrazí se nabídka na brazvce. 3. Stiskněte tlačítk na vládacím panelu, zvlte a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 4. Stiskněte tlačítk na vládacím panelu, zvlte REŽIM OBRÁZKU a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 5. Stiskněte tlačítk na vládacím panelu, zvlte a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. Pr vysvětlení nastavení viz Karta Obraz na straně

32 K A P I T O L A 3 Pužití vaší Dkumentvé kamery SMART Vkládání a vyjímání karty SD/SDHC Vaše dkumentvá kamera má na ravém připjvacím panelu slt pr karty SD/SDHC. Obrázky z dkumentvé kamery můžete na kartu SD/SDHC ukládat, pkud je vaše dkumentvá kamera v režimu Kamera neb Průchd pčítačem. Je-li dkumentvá kamera v režimu Přehrávání, můžete z karty SD/SDHC zbrazit dříve digitalizvané brázky. P O Z O R V blízksti karty se vyvarujte vzniku statické elektřiny, prtže by ji mhla pškdit. D Ů L E Ž I T É Vaše dkumentvá kamera byla ddána s kusem plastu, vlženým d sltu karty SD/SDHC. Tent kus plastu před vlžením karty SD/SDHC vyjměte. Pstup vlžení karty SD/SDHC 1. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 2. Kartu SD/SDHC vlžte kntaktem dlů d sltu na pravém připjvacím panelu. D Ů L E Ž I T É Mžná budete muset dkumentvu kameru nastavit tak, aby kartu SD/SDHC pužívala jak míst pr ulžení (viz Karta Nastavení na straně 35. Dbejte na t, aby štítek na kartě SD/SDHC směřval vzhůru. Pstup vyjmutí karty SD/SDHC P O Z O R Aby nedšl k pškzení paměťvé karty, nevyjímejte ji během digitalizace neb dstraňvání brázků. 1. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk a pčkejte, až dkumentvá kamera zbrazí živý braz. 2. Na kartu zatlačte, aby se vysunula, a ptm ji deberte. 26

33 Kapitla 4 Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Kamera Úvd 27 Pužití režimu Kamera 27 Pužití nabídky na brazvce (OSD) v režimu Kamera 28 Karta Obraz 29 Karta Prezentace 32 Pužití funkce braz v braze (PiP) 34 Karta Nastavení 35 Režim Přehrávání 36 Karta Systém 37 Digitalizace a přens brázků a videí 39 Digitalizace brázků 39 Přens brázků d pčítače 40 Pužití mikrskpu 40 Úvd Tat kapitla vysvětluje, jak vaši dkumentvu kameru pužívat v režimu Kamera. Pužití režimu Kamera Je-li vaše dkumentvá kamera SMART připjena k prjektru, LCD mnitru neb k televizru, můžete braz z kamery zbrazvat na celu brazvku. Dkumentvu kameru můžete v režimu Kamera pužít k prvádění následujících úknů: Zbrazvání bjektů. Digitalizace brázků na kartu SD/SDHC. Digitalizace brázků d sftwaru SMART Ntebk. Využívat funkce a nastavení nabídky na brazvce. Pužívat mikrskp se standardním kulárem s přídavnými adaptéry. 27

34 K A P I T O L A 4 Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Kamera D Ů L E Ž I T É Při pužívání nabídky OSD musí být dkumentvá kamera připjena přím k externímu mnitru. Viz Připjení vaší dkumentvé kamery k externím zařízením na straně 15. Přepnutí d režimu Kamera 1. Dkumentvu kameru připjte k prjektru neb k plchému mnitru příslušným kabelem (viz Připjení vaší dkumentvé kamery k externím zařízením na straně 15). 2. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. Zbrazení bjektů 1. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 2. Objekt neb bjekty, které chcete zbrazit, umístěte pd kameru. 3. Otáčejte hlavu kamery tak, aby bjektiv mířil na snímaný bjekt. Nastavení úrvně zvětšení Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. Autmatické nastavení zastření Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. Úprava nastavení jasu Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. Nahrávání videa 1. D příslušnéh knektru vlžte kartu SD/SDHC neb jedntku USB. 2. Pr spuštění nahrávání stiskněte tlačítk na vládacím panelu. 3. Pr zastavení nahrávání stiskněte tlačítk na vládacím panelu. Pužití nabídky na brazvce (OSD) v režimu Kamera V nabídce na brazvce jsu čtyři karty: Obrázek, Prezentace, Nastavení a Systém. Nastavení dkumentvé kamery v režimu Kamera upravte prstřednictvím nabídky OSD. 28

35 K A P I T O L A 4 Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Kamera Prcházení nabídku OSD a pdnabídkami 1. Dkumentvu kameru přepněte d režimu Kamera. 2. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. Zbrazí se nabídka OSD. 3. Pr přepínání mezi zálžkami stiskněte tlačítka a na vládacím panelu. 4. Pr vlbu některéh z výběrů v seznamu nabídek stiskněte tlačítka a na vládacím panelu. 5. Pr prvedení vlby stiskněte tlačítk na vládacím panelu. 6. Pr vstup d pdnabídky stiskněte tlačítk na vládacím panelu. 7. Pr návrat d předchzí úrvně nabídky stiskněte tlačítk na vládacím panelu. 8. Pr dchd z nabídky stiskněte tlačítk na vládacím panelu. Je-li vaše dkumentvá kamera v režimu Kamera, jsu dstupné následující mžnsti nabídky OSD. Karta Obraz Prezentace Nastavení Systém Mžnsti Jas, Kntrast, Režim, Efekt, Zrcadl, Pkrčilé, Zastřit, Otčit. Viz Karta Obraz dříve. Obraz v braze (PiP), Rzdělit brazvku, Časvač. Viz Karta Prezentace na straně 32. Digitalizace, Nahrávání, Ukládání, Frmát, USB d PC a Blikání. Jazyk, Zbrazení výstupu, Zálhvat, Ulžit nastavení, Obnvení nastavení, Infrmace, Výchzí. Karta Obraz Přístup k nabídce Nastavení brazu 1. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 2. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 3. Stiskněte tlačítk na vládacím panelu, zvlte a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 29

36 K A P I T O L A 4 Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Kamera 4. Stiskněte tlačítk neb na vládacím panelu, zvlte a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. Mžnsti brazu Jas Kntrast Režim Ppis Upravte jas brazu ručně. Nastavte kntrast brazu. Vyberte jednu z pěti mžnstí nastavení brazu: Ostrý upravte kntrast pr lepší viditelnst textu Grafika upravte přechd brazu Phyb zvyšte frekvenci snímků (při pužití tht nastavení je nutné dstatečné světlení ) Makr nastavte při zbrazení bjektu, který je blízk kamery, ne dál než 20 cm d ní Neknečn nastavte při zbrazení bjektu, který je d kamery dál, než 55 cm Efekt Zrcadl Převádějte braz na barevný, černbílý neb filmvý negativ. Vyberte pr převrácení brazu: VYP zbrazuje se nrmální braz ZAP zbrazí převrácený braz Pkrčilé Autmatický braz Vyberte pr autmatické nastavení vyvážení bílé a expzice a pr pravu barvy a kmpenzaci expzice. 30

37 K A P I T O L A 4 Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Kamera Mžnsti brazu Ppis Expzice Vyberte nastavení expzice: AUTO upravit expzici kamery autmaticky RUČNĚ upravit expzici kamery ručně Vyvážení bílé Vyberte nastavení vyvážení bílé pr různé světelné pdmínky: AUTO upravit vyvážení bílé autmaticky RUČNĚ upravit vyvážení červené a mdré barvy d úrvní až 255 ručně. Ostření Upravte zastření ručně. Otčení VYP zbrazuje se nrmální tčení brazu 90 tčí braz tčí braz tčí braz

38 K A P I T O L A 4 Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Kamera Karta Prezentace Funkce Prezentace vám umžňuje zbrazvat dříve digitalizvané brázky splu s brazem živé kamery. Je-li dkumentvá kamera připjena jak USB kamera, nejsu tyt funkce dstupné. Přístup ke kartě Prezentace 1. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 2. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 3. Stiskněte tlačítk na vládacím panelu, zvlte a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 4. Stiskněte tlačítk na vládacím panelu, zvlte a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 32

39 K A P I T O L A 4 Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Kamera Mžnsti prezentace Ppis Obraz v braze (PiP) V režimu Kamera jsu digitalizvané brázky neb vide zbrazvány jak miniatury v rhu brazvky. Pr phyb mezi ulženými brázky stiskněte levé a pravé navigační tlačítk. Pr zrušení PiP stiskněte tlačítk. Rzdělit brazvku Rzdělí brazvku na dvě části. Na jedné plvině brazvky jsu zbrazeny miniatury brázků, na druhé plvině se zbrazuje braz z vaší dkumentvé kamery. Vyberte umístění na mnitru: vlev, vprav, nahře, dle. Pr zvýraznění brázku stiskněte navigační tlačítka vlev/vprav a nahru/dlů. Pr vlbu brázku stiskněte tlačítk. Pr nákln ulženéh brázku stiskněte navigační tlačítka vlev/vprav a nahru/dlů. Pr zrušení rzdělení brazvky stiskněte tlačítk. 33

40 K A P I T O L A 4 Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Kamera Mžnsti prezentace Ppis P O Z N Á M K A Během režimu rzdělení brazvky nemůžete digitalizvat brázky. Časvač Nabízí přednášejícímu časvač dpčítávání na brazvce, který mu pmáhá s rzvržením dby prezentace. Pužití funkce braz v braze (PiP) Funkce PiP vám umžňuje zbrazit brázek z paměti v živém braze, snímaném kameru. Tt je užitečné při zbrazvání srvnání před a p. P O Z N Á M K A Funkce PiP funguje jen pr účely zbrazvání. Během režimu rzdělení brazvky nemůžete digitalizvat brázky. Zbrazení brazu v braze 1. Zbrazte nějaký bjekt v režimu Kamera a stiskněte tlačítk na vládacím panelu. Zbrazí se nabídka OSD. 2. Stiskněte tlačítk na vládacím panelu, zvlte a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 3. Pr vlbu PiP stiskněte tlačítk na vládacím panelu a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 34

41 K A P I T O L A 4 Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Kamera 4. Vyberte rh brazvky a ptm stiskněte tlačítk na vládacím panelu. Vaše dkumentvá kamera zbrazí braz v braze. 5. Pr vlbu různých ulžených brázků stiskněte tlačítka a na vládacím panelu. Karta Nastavení Přístup ke kartě Nastavení 1. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 2. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 3. Stiskněte tlačítk na vládacím panelu, zvlte a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 4. Stiskněte tlačítk na vládacím panelu, zvlte a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 35

42 K A P I T O L A 4 Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Kamera Mžnsti nastavení Ppis Digitalizvat Rzlišení Vyberte velikst digitalizvanéh brázku. Při nastavení 5 M, je rzlišení digitalizace Kvalita Zvlte kvalitu brazu; Nejlepší, Vyská, Nrmální. Typ Vyberte typ digitalizvanéh brázku: Jediný digitalizvat vždy jen jeden brázek Kntinuální digitalizace p sbě jducích brázků Interval Nastavte časvý interval pr kntinuální digitalizaci. Délku je mžn nastavit až d 600 s. (10 min). Nahrávání Úlžiště Frmát USB d PC Blikání Zvlte nastavení kmprese nahranéh videa. Změna umístění úlžiště: Audi a vide nahrávky lze ukládat puze na kartu SD/SDHC neb na jedntku USB. Odstraňte všechna data ve vybrané paměti. P připjení k pčítači pmcí kabelu USB vyberte status dkumentvé kamery. Zkntrlujte, zda že USB přepínač na levém připjvacím panelu nastaven na. Kamera je mžné ji pužít jak webvu kameru pčítače, digitalizvat mmentky neb nahrávat vide Úlžiště přens digitalizvaných brázků neb videa z paměti na pevný disk pčítače Zvlte bnvvací frekvenci: 50 Hz nastavení frekvence na 50 Hz 60 Hz nastavení frekvence na 60 Hz Režim Přehrávání Režim Přehrávání určuje, jak budu vzájemně reagvat vaše dkumentvá kamera, pčítač a paměťvá karta. Přístup k režimu přehrávání 1. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 2. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 3. Stiskněte tlačítk na vládacím panelu, zvlte a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 36

43 K A P I T O L A 4 Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Kamera 4. Stiskněte tlačítk na vládacím panelu, zvlte USB d PC a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 5. Vyberte mžnst ÚLOŽIŠTĚ a stiskněte tlačítk na vládacím panelu. Akce Úlžiště Kamera Zbrazte paměťvu kartu v pčítači An Ne Zbrazujte a pužívejte dkumentvu kameru ze sftwaru SMART Ntebk Digitalizujte brázky na paměťvu kartu v režimech Průchd pčítačem a Kamera Ne Ne An An Tent vám režim umžňuje v pčítači zbrazvat bsah jedntky USB neb paměťvé karty SD. Režim velkkapacitníh paměťvéh zařízení umžňuje zbrazvat bsah vestavěné paměti neb karty SD/SDHC ve vašem pčítači. Zbrazí se jak vyměnitelné disky. Ulžené brázky a videa vyhledejte v adresářích DCIM dkumentvé kamery. Karta Systém Přístup k nabídce Systém 1. Připjte dkumentvu kameru k prjektru, LCD mnitru neb k televizru (viz stránka 16). 2. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 3. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. Zbrazí se nabídka OSD. 4. Stiskněte tlačítk na vládacím panelu, zvlte a ptm na vládacím panelu 37

44 K A P I T O L A 4 Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Kamera stiskněte tlačítk. Mžnsti systému Jazyk Zbrazení výstupu Ppis Vyberte neb změňte jazyk: English Français Deutsch Españl Nastavte rzlišení na pr zbrazení brázku na mnitru: P O Z N Á M K A Tat vlba je v režimu TV výstupu zakázána. Zálha SD/SDHC kpírujte brázky a prezentace z vestavěné paměti na kartu SD/SDHC Jedntka USB kpírujte brázky a prezentace z vestavěné paměti na jedntku USB Ulžit nastavení Ulžte aktuální nastavení pd číslem vybranéh prfilu. P O Z N Á M K A Je mžn ulžit puze nastavení efektu, režimu, jasu a kntrastu. Vyvlat nastavení Infrmace Výchzí Obnvit nastavení čísla vybranéh prfilu. Zbrazit infrmace prduktu. Obnvte všechna nastavení d výchzíh tvárníh nastavení. 38

45 K A P I T O L A 4 Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Kamera Digitalizace a přens brázků a videí Obrázky a videa z dkumentvé kamery můžete digitalizvat na kartu SD/SDHC neb na jedntku USB a přenášet je d pčítače. Digitalizace brázků Je-li dkumentvá kamera v režimu Kamera, můžete brázky a videa digitalizvat na kartu SD/SDHC neb na jedntku USB. Pstup digitalizace brázků d paměti 1. Dkumentvu kameru přepněte d režimu Kamera. Viz Pužití režimu Kamera na straně Umístěte dkumentvu kameru. 3. S pužitím OSD nabídky upravte veškerá nastavení kamery. Viz Pužití režimu Kamera na straně Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. Pstup nahrávání videa s pužitím karty SD/SDHC 1. D sltu karty SD/SDHC dkumentvé kamery vlžte kartu SD/SDHC. 2. Stiskněte tlačítk na vládacím panelu, zvlte a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 3. Stiskněte pr vlbu ÚLOŽIŠTĚ a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. Dkumentvá kamera detekuje kartu SD/SDHC. 4. Pr spuštění nahrávání stiskněte tlačítk na vládacím panelu. 2. P O Z N Á M K A Vide je na vaši kartu SD/SDHC ukládán ve frmátu.avi. 5. Pr zastavení nahrávání stiskněte tlačítk na vládacím panelu. Pstup nahrávání videa s pužitím jedntky USB 1. D knektru USB dkumentvé kamery vlžte jedntku USB. 2. Stiskněte pr vlbu ÚLOŽIŠTĚ a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. Dkumentvá kamera rzpzná jedntku USB. 39

46 K A P I T O L A 4 Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Kamera 3. Pr spuštění nahrávání stiskněte tlačítk na vládacím panelu. 2. P O Z N Á M K A Vide je na jedntku USB ukládán ve frmátu.avi. 3. Pr zastavení nahrávání stiskněte tlačítk na vládacím panelu. Přens brázků d pčítače Obrázky z externíh paměťvéh zařízení můžete přenášet d pčítače. Pstup přensu brázků d pčítače 1. Režim dkumentvé kamery USB na PC přepněte prstřednictvím OSD nabídky na ÚLOŽIŠTĚ. 2. Dkumentvu kameru připjte prstřednictvím USB kabelu k pčítači (viz Nastavení dkumentvé kamery na straně 12). Váš pčítač rzpzná dkumentvu kameru a externí úlžiště jak vyměnitelný disk. 3. Ve svém pčítači vyhledejte vyměnitelný disk v pčítači a přeneste brázky d pčítače. Pužití mikrskpu S pužitím ddatečných zařízení si můžete prstřednictvím dkumentvé kamery prhlížet předměty na stlku mikrskpu. Viz Připjení vaší dkumentvé kamery k externím zařízením na straně 15. Zbrazení snímku z mikrskpu 1. Na stlek mikrskpu umístěte snímek neb předmět. 2. Zastřete mikrskp tak, aby byl předmět zbrazen stře. 3. Mikrskp umístěte pd dkumentvu kameru tak, aby byl bjektiv kamery zarvnán s kulárem mikrskpu. P O Z O R Dbejte na t, abyste mikrskpem neudeřili d bjektivu dkumentvé kamery. Mhl by djít k pškzení čček dkumentvé kamery. 4. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 5. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 6. Stiskněte tlačítk na vládacím panelu, zvlte a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 40

47 K A P I T O L A 4 Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Kamera 7. Stiskněte tlačítk na vládacím panelu, zvlte REŽIM a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 8. Stiskněte tlačítk na vládacím panelu, zvlte a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 41

48

49 Kapitla 5 Pužití vaší dkumentvé kamery se sftwarem SMART Ntebk Pužití vaší dkumentvé kamery se sftwarem SMART Ntebk 43 Pužití vaší dkumentvé kamery se sftwarem SMART Ntebk Můžete zbrazvat bjekty a digitaizvat brázek na stránku SMART Ntebk. Prstřednictvím sftware SMART Ntebk můžete prezentvat brázky z dkumentvé kamery. Interaktivní tabule neb prjektr zbrazují pracvní plchu vašeh pčítače neb subr SMART Ntebk SMART Ntebk. D Ů L E Ž I T É Vaše dkumentvá kamera musí být v režimu Kamera. Sftware SMART Ntebk s kameru také pracuje v režimu Průchd pčítačem. Viz Karta Nastavení na straně 35. P O Z N Á M K A Infrmace pužívání Nástrjů 3D pr sftware SMART Ntebk a Nástrjů smíšené reality pr dkumentvu kameru SMART naleznete v části Pužití sftwaru Nástrje 3D pr SMART Ntebk a Nástrjů smíšené reality na straně 55. Pr tevření kna dkumentvé kamery SMART 1. Připjte dkumentvu kameru SMART k pčítači a dkumentvu kameru zapněte. 2. Spusťte sftware SMART Ntebk. 3. V panelu nástrjů SMART Ntebk stiskněte plžku Dkumentvá kamera SMART. Zbrazí se kn Dkumentvá kamera SMART. 43

50 K A P I T O L A 5 Pužití vaší dkumentvé kamery se sftwarem SMART Ntebk 4. Objekt neb bjekty, které chcete zbrazit, umístěte pd kameru. 5. Nastavení brazu upravte stiskem kteréhkli z následujících panelu nástrjů. Mžnsti nabídky Ppis Oddálit. Přiblížit. Snížit jas. Zvýšit jas. Zastřit autmaticky. Rzstřit autmaticky. Rzstřit ručně. Změna vzhledu brázku: tčte jím 180, definujte barvu brázku, černbílý neb filmvý negativ. Můžete také spuštět a zastavvat režim Mikrskp a autmaticky spuštět nástrje smíšené reality pr dkumentvu kameru SMART. Spustit Smíšenu realitu. Vlžte snímek brazvky na aktuální stránku a zavřete kn. Digitalizujte brázek a vlžte snímek brazvky na nvu stránku a aktuální kn pnechte tevřené. Pr přízení série snímků brazvky 1. Otevřete kn dkumentvé kamery SMART. 2. V kně Dkumentvá kamera SMART stiskněte plžku Digitaizvat s časvým údajem a vyberte časvé bdbí. (Pkud například chcete snímek brazvky přizvat každých 15 sekund, zvlte plžku 15 sekund.) 44

51 K A P I T O L A 5 Pužití vaší dkumentvé kamery se sftwarem SMART Ntebk 3. P dknčení stiskněte pr zastavení nahrávání. P O Z N Á M K A V levém spdním rhu vaší stránky SMART Ntebk se zbrazí. Zbrazuje čas, který uběhl d psledníh snímku brazvky a pčet přízených snímků brazvky. Pstup pužití mikrskpu 1. Dkumentvu kameru připjte k mikrskpu. Viz Připjení vaší dkumentvé kamery k externím zařízením na straně Otevřete kn dkumentvé kamery SMART. 3. V kně Dkumentvá kamera SMART stiskněte plžku Další nastavení a vyberte plžku Spustit režim Mikrskp. P O Z N Á M K A V případě, že se sftwarem SMART Ntebk pužíváte dkumentvu kameru SMART 230, tlačítk Další nastavení se nezbrazí. 4. P dknčení stiskněte plžku Další nastavení a ptm zvlte plžku Zastavit režim mikrskpu. 45

52

53 Kapitla 6 Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Přehrávání Úvd 47 Nastavení dkumentvé kamery d režimu Přehrávání 47 Pužití nabídky na brazvce (OSD) režimu Přehrávání 48 Mžnsti nabídky na brazvce režimu Přehrávání 48 Nabídka na brazvce režimu Přehrávání 49 Odstraňvání brázků v režimu Přehrávání 52 Úvd Tat kapitla vysvětluje, jak vaši dkumentvu kameru pužívat v režimu Přehrávání. Pkud dkumentvu kameru nastavíte d režimu Přehrávání, můžete přehrávat brázky z karty SD/SDHC, jedntky USB neb z interní paměti. Můžete prcházet mezi digitalizvanými brázky a dříve ulžené brázky zbrazvat jedntlivě neb jak prezentaci. P O Z N Á M K A V tmt režimu nemůže být dkumentvá kamera připjena prstřednictvím kabelu USB a vy musíte mít brázky ulžené v interním neb externím paměťvém zdrji. Nastavení dkumentvé kamery d režimu Přehrávání Režim Přehrávání přebírá videvýstup dkumentvé kamery. Během tét dby není k dispzici živý braz, ani funkce USB. Nastavení režimu Přehrávání s pužitím karty SD/SDHC 1. Svu dkumentvu kameru připjte přím k prjektru neb k jinému mnitru. Infrmace připjení naleznete v části stránka

54 K A P I T O L A 6 Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Přehrávání 2. D dkumentvé kamery vlžte kartu SD/SDHC. 3. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. Nastavení režimu Přehrávání s pužitím jedntky USB 1. Svu dkumentvu kameru připjte přím k prjektru neb k jinému mnitru. Infrmace připjení naleznete v části stránka Přepínač USB nastavte d plhy. Indikátr USB na vládacím panelu se rzsvítí. 3. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. Pužití nabídky na brazvce (OSD) režimu Přehrávání Nabídka OSD režimu Přehrávání zbrazuje umístění zdrjvéh úlžiště a řídí t, jak jsu ulžené brázky zbrazvány. Mžnsti nabídky na brazvce režimu Přehrávání Přístup k nabídce OSD režimu Přehrávání 1. Svu dkumentvu kameru připjte přím k prjektru neb k jinému mnitru. Infrmace připjení naleznete v části stránka Přepínač USB nastavte d plhy. Rzsvítí se indikátr na vládacím panelu. NEBO Pr změnu umístění paměti na jedntku USB dpjte připjení USB pčítače. 3. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 48

55 K A P I T O L A 6 Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Přehrávání Nabídka na brazvce režimu Přehrávání Nabídka mžnsti Přehrávání Prezentace Interval Efekt Aktuální úlžiště Odstranit vše Ppis Zbrazí všechny přízené mmentky v autmatické prezentaci. Nastaví interval prezentace (v krcích p 5 sekundách) před zbrazením dalšíh brázku. Maximální interval je 100 sec. Vybere přechdvý efekt prezentace: Diapzitiv Spuštěný praprek Stáhnut Rzdělit svisle k krajům Rzdělit vdrvně ke středu Je-li k dispzici více úlžišť, vyberte jeh zdrj. Detekuje zdrj úlžiště, je-li k dispzici puze jedn. Trvale dstraní všechna data ve zvleném paměťvém zdrji. P O Z N Á M K A Zbrazí se upzrnění. Vyberte ANO pr pkračvání neb NE pr zastavení. Vlba nastavení pr prezentaci 1. Pr přístup d nabídky režimu OSD Přehrávání stiskněte tlačítk na vládacím panelu. 2. Pr prvedení výběru stiskněte tlačítk a na vládacím panelu a ptm na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 3. Pr přepínání mezi funkcemi stiskněte tlačítka a na vládacím panelu. 49

56 K A P I T O L A 6 Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Přehrávání 4. Pr prvedení vlby stiskněte tlačítk na vládacím panelu. 5. Nabídku zavřete stiskem tlačítka na vládacím panelu. Pdle ptřeby pakujte krky 2 4. Přehrávání prezentace 1. Svu dkumentvu kameru připjte přím k prjektru neb k jinému mnitru. Infrmace připjení naleznete v části stránka Přepínač USB nastavte d plhy. Rzsvítí se indikátr na vládacím panelu. NEBO D příslušnéh knektru vlžte kartu SD/SDHC neb jedntku USB. 3. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. Zbrazí se miniatury brázků z paměťvéh zdrje. 4. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. 5. Pr spuštění prezentace dvakrát stiskněte tlačítk na vládacím panelu. 6. Pr zastavení prezentace neb pr návrat k náhledu miniatur stiskněte tlačítk na vládacím panelu. Pstup přehrávání videa P O Z N Á M K A V náhledu miniatur mají videa v levém hrním rhu miniatury symbl. 1. Svu dkumentvu kameru připjte přím k jinému mnitru prjektru. Infrmace připjení naleznete v části stránka 13 50

57 K A P I T O L A 6 Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Přehrávání 2. Přepínač USB nastavte d plhy. Rzsvítí se indikátr na vládacím panelu. 3. D příslušnéh knektru vlžte kartu SD/SDHC neb jedntku USB. 4. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. Zbrazí se miniatury brázků z paměťvéh zdrje. 5. Pr přepínání mezi brázky stiskněte tlačítka a na vládacím panelu. 6. Pr výběr videa, které chcete přehrát, stiskněte tlačítk na vládacím panelu. 51

58 K A P I T O L A 6 Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Přehrávání 7. P O Z N Á M K A Pr pzastavení videa stiskněte tlačítk. Pr nastavení hlasitsti stiskněte tlačítk neb. Pr přetáčení stiskněte tlačítk a pr rychlé přetáčení tlačítk. 8. Pr zastavení videa neb pr návrat k náhledu miniatur stiskněte tlačítk na vládacím panelu. Odstraňvání brázků v režimu Přehrávání S pužitím nabídky OSD menu můžete vymazat všechny brázky ze tří paměťvých zdrjů dkumentvé kamery najednu, neb můžete dstranit puze vybrané brázky. Odstranění všech brázků D Ů L E Ž I T É V režimu Přehrávání nemůžete dstraňvat brázky z pčítače. Můžete dstraňvat jen brázky ze tří paměťvých zdrjů. 1. Vyberte ten paměťvý zdrj, z něhž chcete dstranit všechny brázky. 2. Pr přístup d nabídky OSD režimu Přehrávání stiskněte tlačítk na vládacím panelu. 3. Stiskněte tlačítk na vládacím panelu a zvlte mžnst ODSTRANIT VŠE. 4. Stiskněte tlačítk na vládacím panelu a ptm tlačítk stiskněte znvu a prveďte výběr. Zbrazí se upzrnění ODSTRANIT VŠE. 5. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk neb a vyberte mžnst ANO neb NE. 52

59 K A P I T O L A 6 Pužívání dkumentvé kamery SMART v režimu Přehrávání 6. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk pr ODSTRANĚNÍ neb ZRUŠENÍ akce. 7. Pr zavření nabídky OSD režimu Přehrávání stiskněte tlačítk na vládacím panelu znvu. P O Z N Á M K A Zatímc dkumentvá kamera brázky dstraňuje, krátce se zbrazí ikna dstraňvání. Odstranění vybranéh brázku 1. Pr zbrazení všech brázků v paměťvém úlžišti stiskněte tlačítk na vládacím panelu. 2. Obrázek, který chcete dstranit, vyberte stiskem tlačítka neb neb neb na vládacím panelu. 3. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk. Zbrazí se upzrnění ODSTRANIT TENTO OBRÁZEK. 4. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk neb a vyberte mžnst ANO neb NE. 5. Na vládacím panelu stiskněte tlačítk pr ODSTRANĚNÍ neb ZRUŠENÍ akce. 53

60

61 Kapitla 7 Pužití sftwaru Nástrje 3D pr SMART Ntebk a Nástrjů smíšené reality Úvd 55 Začlenění 3D bsahu d výuky 56 Začínáme s Nástrji smíšené reality pr dkumentvu kameru SMART 56 Aktivace sftwaru Nástrje 3D pr SMART Ntebk a Nástrjů smíšené reality 56 Pžadavky na hardware a sftware 57 Pžadavky na světlení 57 Vkládání a manipulace se 3D mdely 58 Vkládání 3D mdelů 58 Manipulace se 3D mdely 59 Otáčení 3D mdelu 59 Pzastavení, přehrávání a pakvané spuštění animace 60 Přidávání štítků 60 Phyb ve 3D scénách 61 Pužívání nástrjů smíšené reality pr dkumentvu kameru SMART 64 Manipulace se 3D mdely pmcí nástrjů smíšené reality pr dkumentvu kameru SMART 64 Skrytí 3D mdelů před jejich prezentací 66 Pužívání kreslicíh sftwaru SketchUp a Galerie 3D bjektů Trimble 67 Pužívání kreslicíh sftwaru SketchUp 67 Pužití Galerie 3D bjektů Trimble 67 Úvd Tat kapitla pskytuje infrmace, které ptřebujete pr zahájení pužívání dkumentvé kamery SMART, stejně jak kreslicíh sftwaru SketchUp a Galerie 3D bjektů Ggle Trimble (dříve Galerie 3D bjektů Ggle ). Sftware SMART Ntebk. Sftware Nástrje 3D pr SMART Ntebk a Nástrje smíšené reality pzvedávají tent zážitek na nvu úrveň tím, že učitelům i studentům nabízejí nvý způsb práce s digitálním 3D bsahem. 55

62 K A P I T O L A 7 Pužití sftwaru Nástrje 3D pr SMART Ntebk a Nástrjů smíšené reality Začlenění 3D bsahu d výuky D své sftwarvé výuky SMART Ntebk můžete začlenit i 3D bsah. Následují příklady, jak t udělat: Vyučujete-li na hdině bilgie, vlžte d svéh subru.ntebk 3D mdel srdce. 3D mdelem táčejte a měňte jeh velikst tak, abyste prezentvali nejrůznější části srdce. Vyučujete-li na hdině angličtiny, vlžte 3D mdel města, němž se píše v rmáně, který třída čte. Vstupte d 3D scény, abyste se mhli phybvat p ulicích a uvnitř budv. Vyučujete-li na prvním stupni, vkládejte různé 3D mdely a pr dhalvání dpvědí při prcvičvání paměti pužijte funkci Skrýt. Začínáme s Nástrji smíšené reality pr dkumentvu kameru SMART Aktivace sftwaru Nástrje 3D pr SMART Ntebk a Nástrjů smíšené reality Sftware Nástrje 3D SMART pr Ntebk a Nástrje smíšené reality nabízejí studentům a učitelům intuitivní způsb studia digitálníh bsahu prstřednictvím dkumentvé kamery SMART. P připjení dkumentvé kamery k pčítači se nástrje 3D pr SMART Ntebk a nástrje smíšené reality aktivují autmaticky. Chcete-li nástrje 3D pr SMART Ntebk pužívat na pčítači, který nikdy nebyl připjen k dkumentvé kameře, můžete nástrje 3D pr SMART Ntebk aktivvat p získání prduktvéh klíče a ddržení níže uvedenéh pstupu. P O Z N Á M K A Prduktvý klíč pr sftware Nástrje 3D pr SMART Ntebk můžete získat p registraci sérivéh čísla dkumentvé kamery na adrese smarttech.cm/register. Pstup aktivace sftwaru Nástrje 3D pr SMART Ntebk 1. V peračních systémech Windws zvlte plžky Start > Všechny prgramy > SMART Technlgies > Nástrje SMART > SMART Prduct Update. V sftwaru peračníh systému Mac OS X vyhledejte a pklepejte na plžku Aplikace\SMART Technlgies > Nástrje SMART > SMART Prduct Update. Otevře se kn SMART Prduct Update. 2. Klepněte na plžku Aktivvat v řádku SMART Ntebk. Zbrazí se dialgvé kn Aktivace sftwaru SMART. 56

63 K A P I T O L A 7 Pužití sftwaru Nástrje 3D pr SMART Ntebk a Nástrjů smíšené reality 3. Klepněte na tlačítk Přidat. 4. D ple Prduktvý klíč zadejte prduktvý klíč, který jste získali d splečnsti SMART, a klepněte na tlačítk Přidat. 5. Klepněte na plžku licenční smluva, licenční smluvu si přečtěte a klepněte na tlačítk Zavřít. 6. Pkud licenční smluvu přijímáte, vyberte zaškrtávací plíčk S pdmínkami licenční smluvy suhlasím. 7. Klepněte na tlačítk Další. Sftware Nástrje 3D pr sftware SMART Ntebk se aktivuje. 8. Klepněte na plžku Dknčit a zavřete kn SMART Prduct Update. Pžadavky na hardware a sftware Chcete-li začít s aplikací Nástrje smíšené reality pr dkumentvu kameru SMART, budete ptřebvat následující: Sftware SMART Ntebk 11 SP1 SMART Dcument Camera 450 Krychle smíšené reality Pčítač, splňující pžadavky v Sftware SMART Ntebkpznámkách k vydání (smarttech.cm/kb/170144). Pžadavky na světlení Aplikace Nástrje smíšené reality nejlépe funguje ve světlé místnsti, kde na pracvní plše nejsu žádné viditelné stíny neb dlesky. Světl musí být c mžná nejrvnměrnější a světlvat krychli a pzadí. Th můžete dsáhnut tím, že dkumentvu kameru nastavíte tak, aby směřvala přím dlů, klm k rvnměrné a neutrální pracvní plše. Pracvní plcha nesmí být tmavší, než černé prvky na krychli smíšené reality, ani světlejší než bílé prvky na krychli. P O Z N Á M K Y Ve velmi světlých místnstech se pracvní plcha může zdát bělejší než bílé prvky na krychli. Pr zvýšení kntrastu mezi krychlí smíšené reality a pzadím, stejně jak pr zvýšení snímkvé frekvence, můžete pd krychli umístit kus bíléh papíru. Typická prjekční místnst bvykle bývá temná. Aby nástrje smíšené reality pracvaly správně, musí být světl dkumentvé kamery zapnut. S krychlí nemanipulujte více než 35 cm d dkumentvé kamery. 57

64 K A P I T O L A 7 Pužití sftwaru Nástrje 3D pr SMART Ntebk a Nástrjů smíšené reality P O Z N Á M K A Pkud sftware SMART Ntebk nepřejde d režimu smíšené reality, když krychli přidržíte pd kameru, krychlí pd kameru zatřepte. Pkud prblém přetrvává, pr maximalizaci jasu stiskněte a přidržte tlačítk jasu na dkumentvé kameře. Vkládání a manipulace se 3D mdely Abyste mhli sftware Nástrje 3D pr SMART Ntebk pužívat, musíte d svéh subru.ntebk vlžit nějaký 3D mdel. Jakmile nějaký 3D mdel vlžíte, můžete s ním manipulvat stejně, jak v sftwaru SMART Ntebk manipulujete s jinými bjekty. P O Z N Á M K A Na stejnu stránku můžete vkládat 2D brázky a 3D mdely a manipulvat s nimi stejně, jak v sftwaru SMART Ntebk manipulujete s jinými bjekty. Vkládání 3D mdelů 3D mdely jsu dstupné ze slžky 3D bjekty v Příkladech vyučvacích aktivit a na stránkách SMART Exchange (exchange.smarttech.cm), ale také v Galerii 3D bjektů Trimble (viz Pužití Galerie 3D bjektů Trimble na straně 67). Můžete také vkládat své vlastní 3D mdely, pkud jsu v jednm z následujících frmátů: COLLADA (.dae) 3D bjekty (.bj) FBX (.fbx) P O Z N Á M K A Textury a další infrmace pr některé 3D mdely jsu ulženy v samstatných subrech a slžkách. Při vkládání těcht 3D mdelů zajistěte, aby byl subr 3D mdelu umístěn ve správné struktuře slžky s pdpůrnými subry a slžkami. Pr vlžení 3D mdelu 1. Vyberte Vlžit > Subr 3D. Zbrazí se dialgvé kn Vlžit subr 3D. 2. Vyhledejte a vyberte 3D mdel, který chcete vlžit. 3. Stiskněte plžku Otevřít. 3D mdel se zbrazí na stránce. 58

65 K A P I T O L A 7 Pužití sftwaru Nástrje 3D pr SMART Ntebk a Nástrjů smíšené reality Manipulace se 3D mdely P vlžení 3D mdelu s ním můžete manipulvat stejně, jak v sftwaru SMART Ntebk manipulujete s jinými bjekty. Můžete prvádět zejména následující: Vyjmut, kpírvat a vkládat Klnvat Přesunut Měřítk Uzamknut Připjvat hudbu a zvuky Přidávání d zálžky galerie P O Z N Á M K Y Více infrmací těcht základních mžnstech naleznete v nápvědě sftwaru SMART Ntebk. Přidáte-li d zálžky Galerie 3D mdel, zbrazí se v kategrii 3D bjekty. Krmě těcht základních mžnstí můžete prvádět následující perace: Otáčet s 3D mdelem Pzastavvat, bnvvat, přehrávat a znvu spuštět animaci Přidávat štítky Otáčení 3D mdelu Se 3D mdelem můžete táčet pdél více s. P tčení 3D mdelu jej můžete vrátit d půvdní plhy. Pr táčení 3D mdelu pdél jediné sy 1. Vyberte 3D mdel. 2. Stiskněte a přidržte jeden z pstranních rtačních úchytů. 3. Prstem přejeďte klem středu 3D mdelu a ptm prst uvlněte. Pr táčení 3D mdelu pdél něklika s 1. Vyberte 3D mdel. 2. Stiskněte a přidržte středvý rtační úchyt. 59

66 K A P I T O L A 7 Pužití sftwaru Nástrje 3D pr SMART Ntebk a Nástrjů smíšené reality 3. Přetáhněte prst ve směru, kterým chcete 3D mdel tčit, a ptm prst uvlněte. Pr navrácení 3D mdelu d jeh půvdní plhy 1. Vyberte 3D mdel. 2. Stiskněte šipku nabídky 3D mdelu a vyberte mžnst Resetvat tčení. Pzastavení, přehrávání a pakvané spuštění animace Pkud některý 3D mdel bsahuje animaci, můžete ji pzastavvat, bnvvat, přehrávat a znvu spuštět. P O Z N Á M K A Pkud 3D mdel animaci nebsahuje, je nabídka Animace, která je ppsána v následujících krcích, zakázána. Pr pzastavení animace 1. Vyberte 3D mdel. 2. Stiskněte šipku nabídky 3D mdelu a zvlte plžky Animace > Přehrát/pzastavit animaci Pr bnvení přehrávání animace 1. Vyberte 3D mdel. 2. Stiskněte šipku nabídky 3D mdelu a zvlte plžky Animace > Přehrát/pzastavit animaci Pr pakvané spuštění animace 1. Vyberte 3D mdel. 2. Stiskněte šipku nabídky 3D mdelu a zvlte plžky Animace > Opakvané spuštění animace. Přidávání štítků Pr zvýraznění různých kmpnentů 3D mdelu můžete pužít štítky. Štítky mhu být texty, tvary neb jinými 2D bjekty. 60

67 K A P I T O L A 7 Pužití sftwaru Nástrje 3D pr SMART Ntebk a Nástrjů smíšené reality Pr přidání štítku 1. Vyberte 3D mdel. 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na 3D mdel, který chcete ke štítku připjit, a zvlte Přidat štítek. Zbrazí se štítek. 3. Pr pužití textu na štítku pklepejte na výchzí text štítku a zadejte vlastní text. NEBO Pr pužití tvaru neb jinéh 2D bjektu na štítku bjekt vytvřte a přetáhněte jej na štítek. 4. Můžete také přetáhnut spjvací bd štítku na jiné umístění 3D mdelu. Pr skrytí a zbrazení štítku 1. Stiskněte spjvací bd štítku na 3D mdelu. Štítek je skrytý. 2. Pr zbrazení štítku stiskněte jeh spjvací bd. Pr dstranění štítku 1. Vyberte štítek. 2. Stiskněte Zavřít. Phyb ve 3D scénách Velké 3D mdely, bsahující vnitřní detaily, se nazývají 3D scény. 3D scénami můžete prcházet pmcí vládacích prvků sftwaru SMART Ntebk. P O Z N Á M K Y Pr prcházení všech 3D mdelů můžete pužívat vládací prvky. Ne všechny 3D mdely však vnitřní detaily bsahují. Vstupíte-li d 3D mdelu, který vnitřní detaily nebsahuje, interiér se prjeví jak prázdný neb tmavý. Pužíváte-li sftware peračníh systému Mac OS X, v režimu celé brazvky d 3D scény vstupit nemůžete. Pr vstup d 3D scény nejprve uknčete režim celé brazvky a dknčete následující krky. 61

68 K A P I T O L A 7 Pužití sftwaru Nástrje 3D pr SMART Ntebk a Nástrjů smíšené reality Pr prcházení 3D scény 1. Vyberte nějaký 3D mdel. 2. Stiskněte šipku nabídky 3D mdelu a zvlte plžku Vstupit d 3D scény. Sftware SMART Ntebk zbrazí 3D scénu v režimu celé brazvky. Zbrazí se mapa 3D scény, vládací prvky a tlačítk Zavřít. T I P Y Pkud mapa zakrývá materiály, které chcete prezentvat, můžete ji stiskem šedéh kraje mapy přetáhnut na jiné umístění na stránce. Stiskem šedéh kraje a přetažením šedéh kraje za pravý spdní rh také můžete měnit velikst mapy. Pkud některý vládací prvek zakrývá materiály, které chcete prezentvat můžete stisknut jeh šedé pzadí neb středvu iknu a přetáhnut jej d jiné blasti stránky. 62

69 K A P I T O L A 7 Pužití sftwaru Nástrje 3D pr SMART Ntebk a Nástrjů smíšené reality 3. Ve 3D scéně se phybujte pmcí vládacích prvků. Tlačítk A B C D E F G H I J Pužijte pr: Změnu rientace nahru. Změnu rientace vlev. Změnu rientace vprav. Změnu rientace dlů. Zvednutí plhvéh úhlu. Phyb ve scéně vpřed. Přesun na levu stranu scény. Přesun na pravu stranu scény. Phyb ve scéně vzad. Snížení plhvéh úhlu. Pr phyb ve 3D scéně můžete také pužít tlačítka na klávesnici. Tlačítk Klávesnice W A D S O STRÁNKU VÝŠ ŠIPKA NAHORU ŠIPKA VLEVO Pužijte pr: Změnu rientace nahru. Změnu rientace vlev. Změnu rientace vprav. Změnu rientace dlů. Zvednutí plhvéh úhlu. Phyb ve scéně vpřed. Přesun na levu stranu scény. 63

70 K A P I T O L A 7 Pužití sftwaru Nástrje 3D pr SMART Ntebk a Nástrjů smíšené reality Tlačítk Klávesnice ŠIPKA VPRAVO ŠIPKA DOLŮ O STRÁNKU NÍŽ ESC Pužijte pr: Přesun na pravu stranu scény. Phyb ve scéně vzad. Snížení plhvéh úhlu. Zavřít P O Z N Á M K A Červená kntrlka během prcházení 3D scénu zbrazuje na mapě míst, kde se ve scéně nacházíte, a směr, kterým se díváte. Šipka ve středu naznačuje rientaci. Pkud se díváte přím nahru neb dlů, šipka se změní v kruh. Úrveň Skln Pkles Mim brazvku (úrveň) Nahru Dlů 4. P dknčení stiskněte Zavřít. Pužívání nástrjů smíšené reality pr dkumentvu kameru SMART P vlžení 3D mdelů d svých subrů.ntebk s pužitím sftwaru Nástrje 3D pr SMART Ntebk můžete s těmit mdely manipulvat s pužitím nástrjů smíšené reality pr dkumentvu kameru SMART. Manipulace se 3D mdely pmcí nástrjů smíšené reality pr dkumentvu kameru SMART Se 3D mdely můžete manipulvat s pužitím dkumentvé kamery SMART a krychle smíšené reality. Pr manipulaci se 3D mdely s pužitím krychle smíšené reality 1. Připjte dkumentvu kameru SMART k pčítači a dkumentvu kameru zapněte. 2. Otevřete subr.ntebk a zbrazte stránku, bsahující 3D mdel. 64

71 K A P I T O L A 7 Pužití sftwaru Nástrje 3D pr SMART Ntebk a Nástrjů smíšené reality 3. Umístěte krychli smíšené reality pd dkumentvu kameru SMART tak, aby jedna strana směřvala ke kameře. Sftware SMART Ntebk přejde d režimu smíšené reality a 3D mdel přiřadí ke krychli. Pkud je na stránce více než jeden 3D mdel, přesuvejte krychli, dkud animace na stránce neukáže, že je krychle připjena ke 3D mdelu, s nímž chcete manipulvat. P O Z N Á M K A V tét situaci přejde sftware SMART Ntebk d režimu smíšené reality puze v případě, že je na stránce nějaký 3D mdel. D režimu smíšené reality můžete také vstupit stiskem plžky Dkumentvá kamera SMART v panelu nástrjů a následným stiskem plžky Spustit smíšenu realitu v kně dkumentvé kamery SMART. 4. Prveďte některu z následujících akcí: Pr phyb 3D mdelu na brazvce phybujte krychlí. Pr tčení 3D mdel na brazvce táčejte krychlí v ruce. Pr zrušení přiřazení 3D mdelu ke krychli zakryjte značení krychle ruku. P O Z N Á M K A V případě prblémů se sledváním se mhu prjevit některé z následujících symptmů: 3D mdel není připjen ke krychli. 3D mdel se při připjení ke krychli třese. 3D mdel se d krychle bčas dpjuje. Je-li kstka je pd kameru, přejde sftware SMART Ntebk d režimu smíšené reality, a t i když s krychlí nephybujete. Pr řešení prblémů se sledváním si přečtěte část Pžadavky na světlení na straně 57. T I P Y Dbejte na t, abyste při phybu a táčení krychlí v ruce nezakrývali symbly na pvrchu krychle. Chcete-li braz z dkumentvé kamery SMART skrýt a zbrazit puze 3D mdel, přesuňte psuvník průhlednsti dleva. 65

72 K A P I T O L A 7 Pužití sftwaru Nástrje 3D pr SMART Ntebk a Nástrjů smíšené reality 5. Pkud jste d splečnsti SMART zakupili druhu krychli a na stránce je více než jeden 3D mdel, s dalším 3D mdelem manipulujte p dknčení krků 3 a 4 s druhu krychlí. P O Z N Á M K A Pkud chcete pužívat bě krychle sučasně, musí mít každá krychle jiný vzr. 6. P sknčení dsuňte krychli (neb krychle) pryč d kamery. Sftware SMART Ntebk p něklika sekundách režim smíšené reality pustí. Skrytí 3D mdelů před jejich prezentací Pkud chcete před prezentací 3D mdely ve svém subru.ntebk skrýt, můžete pr přikrytí 3D mdelů kuzelným klbukem pužít funkci Skrýt. Při pužití nástrjů smíšené reality kuzelný klbuk zmizí pté, kdy nástrje smíšené reality přiřadí 3D ke krychli, a tím 3D mdel dhalí. P O Z N Á M K A Pkud kuzelnými klbuky skryjete více 3D mdelů na stejné stránce, kuzelný klbuk bude mít jinu barevnu stuhu. Pr skrytí 3D mdelu kuzelným klbukem 1. Vyberte 3D mdel. 2. Stiskněte šipku nabídky 3D mdelu a vyberte mžnst Skrytí > Skryt. Pr změnu barvy kuzelnéh klbuku 1. Vyberte kuzelný klbuk. 2. Stiskněte šipku nabídky kuzelnéh klbuku a vyberte mžnst Skrytí > Změnit barvu. Pr dhalení 3D mdelu pd kuzelným klbukem Nástrje smíšené reality pužijte tak, jak je ppsán v kapitle Manipulace se 3D mdely pmcí nástrjů smíšené reality pr dkumentvu kameru SMART na straně 64. Až nástrje smíšené reality přiřadí 3D ke krychli, rzvíří se klem kuzelnéh klbuku hvězdy a kuzelný klbuk zmizí, čímž se 3D mdel za ním dhalí. 66

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů Tiskvá zpráva Praha, 9. ledna 2009 Pr ty, kd t s hudbu myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcvým OLED displejem nabízí zábavu bez kmprmisů Unikátní WALKMAN řady W ve stylu sluchátek přináší svbzující

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální):

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální): Přílha č. 1 zadávacích pdmínek Laservá, bezdrátvá 3D gemetrie Technické parametry (minimální): kamervá 3D gemetrie kmunikace prstřednictvím Bluetth 4 kusy 3-bdvých držáků 3D terčů s rychlupínáním, uchycení

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003

Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003 Referenční příručka hp ipaq Pcket PC řady h1900 Dcument Part Number: 311757-003 červen 2003 2003 Hewlett-Packard Cmpany 2003 Hewlett-Packard Develpment Cmpany, L.P. HP, Hewlett Packard a lg Hewlett-Packard

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server SBS Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Obsah cvičení procvičované dovednosti

Obsah cvičení procvičované dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvičení prcvičvané dvednsti Pznámka: Na učebnách je Windws XP, prtže nvější verze Windws nesplupracují s dalšími technlgiemi na MENDELU. Studijní cíle cvičení Ve

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Návod pro uživatele městského kola

Návod pro uživatele městského kola Návd pr uživatele městskéh kla Tent manuál bsahuje důležité bezpečnstní a mntážní infrmace a infrmace udržvání. Před pužitím si tent návd pečlivě nastudujte. Uchvejte tent návd k dalšímu pužití. Obsah

Více

E232, E240, E330, E332n

E232, E240, E330, E332n E232, E240, E330, E332n Uživatelská příručka Červen 2005 www.lexmark.cz Lexmark a Lexmark se symblem červenéh diamantu jsu chranné známky splečnsti Lexmark Inerntatinal, Inc. registrvané v USA a/neb statních

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Obsah. Stránka 2 z 12

Obsah. Stránka 2 z 12 Verze 1.0 - pslední změna 2.10.2012 Obsah Úvd... 3 Kmerční certifikát... 3 Kvalifikvaný certifikát... 3 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu... 4 Certifikační autrity... 4 Alternativní úlžiště certifikátů...

Více

Aktualizace služeb Office 365

Aktualizace služeb Office 365 Aktualizace služeb pr Office 365 pr prfesinály a menší firmy (P1) Říjen 2012 Nvé funkce Office Web Apps v SharePintu Nejnvější aktualizace služby SharePint Online přináší nvé funkce pr webvé aplikace Office

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Důležitá bezpečnostní upozornění

Důležitá bezpečnostní upozornění POSILOVACÍ STROJ JS-065 Návd k pužití Úvd Děkujeme Vám za zakupení tht prduktu. Před prvním pužitím psilvacíh strje si prsím pečlivě přečtěte tent návd k pužití. Tent návd k pužití bsahuje instrukce pr

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Podle typu hostitele a způsobů infekce lze viry rozdělovat do dalších skupin:

Podle typu hostitele a způsobů infekce lze viry rozdělovat do dalších skupin: Maturitní kruhy: Pčítačvé viry (druhy, charakteristiky, antivirvá chrana) Pčítačvá infiltrace: neprávněný vstup d pčítačvéh systému, např. MALWARE= malicius sftware, škdlivý sftware (viry, červy, trjské

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři Tent prjekt byl realizván za finanční pdpry Evrpské unie. Za bsah publikací dpvídá výlučně autr. Publikace (sdělení) nereprezentují názry Evrpské kmise a Evrpská kmise nedpvídá za pužití infrmací, jež

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1:

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1: Pdrbné technické specifikace a pžadavky k dílčímu plnění : a) Zálžní server včetně UPS pr virtuální server b) Zálžní file server včetně UPS pr fungvání virtuálních serverů c) Knslidace LAN navýšení ptických

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o.

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o. SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz SODATSW Case Study 2009 Řešení chrany dat ve splečnsti TART, s.r.. Klient Organizace : TART s.r..

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ OBRAZU

DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ OBRAZU DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ OBRAZU - prces knverze vizuální infrmace z analgvé (např. ftgrafie) d digitální pdby - k reprdukvání brázků (např. ftgrafie) je nutné je převést d digitální frmy tj. zknvertvat je

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft VŠEM přístup k SW firmy Micrsft Základní infrmace Micrsft DreamSpark Premium (dříve MSDNAA nebli MSDN Academic Alliance) je licenční prgram, v rámci kteréh mhu studenti VŠEM bezplatně pužívat vybraný sftware

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 9. ledna 2012 dstáváte nvu verzi všech

Více