Indukční vařič IK S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!"

Transkript

1 Indukční vařič IK S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje!

2 Obsah 1. Obecné infrmace Infrmace příručce Klíč k symblům Záruka Ochrana autrských práv Prhlášení suladu Bezpečnst Obecné infrmace Bezpečnstní pkyny pr kmerční využití zařízení Účel pužití Ddání, balení a skladvání Kntrla ddávky Balení Uskladnění Technické údaje Technický ppis Kntrlní panel Filtr prti prachu a mastntě Instalace a pužití Funkčnst indukčních vařičů Bezpečnstní pkyny Vhdné a nevhdné nádbí Instalace a připjení Pužití zařízení Čištění a údržba Bezpečnstní pkyny Čištění Bezpečnstní pkyny pr údržbu Odstranění dpadu z 14 Indukční vařič IK35

3 1. Obecné infrmace 1.1Infrmace příručce Tat příručka bsahuje infrmace instalaci, pužívání a údržbě zařízení a měla by být užívána jak důležitý zdrj infrmací a dbrný průvdce. Uvědmění si bezpečnstních pkynů a pkynů pr pužívání bsažených v tét příručce umžní bezpečné a správné pužívání zařízení. Vedle infrmací uvedených v příručce je nutné ddržet veškeré místní předpisy týkající se kntrly zdraví a bezpečnsti a becně aplikvatelné bezpečnstí přepisy. Příručka jakžt sučást výrbku a musí být umístěna v jeh blízksti a na snadn dstupném místě pr každéh, kd přístrj instaluje, bsluhuje a udržuje neb čistí. 1.2Klíč k symblům V tét příručce jsu symbly pužití ke zdůraznění důležitých pkynů týkajících se bezpečnsti a veškerých rad hledně zařízení. Je nutné pkyny pečlivě ddržvat, abyste se vyhnuli mžným rizikům nehd, zranění sb či materiálních škd. VAROVÁNÍ! Tent symbl značuje rizika, která by mhla vést ke zranění. Prsím, řiďte se v těcht případech velmi pečlivě pkyny a pstupujte se mimřádnu patrnstí. VAROVÁNÍ! Nebezpeční úrazu elektrickým prudem! Tent symbl upzrňuje na případná rizika úrazu elektrickým prudem. Pkud se nebudete řídit bezpečnstními pkyny, riskujete zranění neb smrt. VÝSTRAHA! Tent symbl upzrňuje na pkyny, které je ptřeba ddržet, aby nedšl k mžným pškzením, selháním a/neb pruchám přístrje. POZNÁMKA! Tent symbl značuje tipy a infrmace, které je třeba ddržet, aby byl zajištěn dbré a bezprblémvé pužívání přístrje. 1.3Záruka Veškeré infrmace a pkyny bsažené v příručce jsu v suladu se standardními bezpečnstními předpisy, s vývjem technickéh inženýrství a zalženy na našich dluhletých zkušenstech a dbrných znalstech. Příručka byla přelžena s veškeru péčí a pzrnstí, nicméně neneseme žádnu dpvědnst za jakékli překladatelské chyby. Rzhdující je německá verze tét příručky z 14 Indukční vařič IK35

4 Pkud se ddávka skládá ze speciálníh mdelu, může se aktuální rzsah ddávky lišit d ppisu a ilustrací uvedených v tét příručce. Může k tmu rvněž djít u speciální bjednávek neb pkud byl zařízení v suladu s nvu technlgií upraven. Pkud máte jakékli dtazy, kntaktujte výrbce. POZNÁMKA! Než přístrj pužijete, pečlivě si prčtěte pkyny bsažené v příručce. Výrbce dmítá jakukli dpvědnst za škdy neb závady vyplývající z neddržení pkynů pr pužití. Příručka musí být ulžena v blízksti přístrje a snadn přístupná každému, kd s přístrjem pracuje neb jej pužívá. Vyhrazujeme si práv prvést technické změny za účelem vývje a vylepšení užitečných vlastnstí přístrje. 1.4Ochrana autrských práv Na jakukli část příručky bsahující text, kresbu, brázek neb jinu ilustraci se vztahuje autrské práv. Žádná část tét příručky nesmí být reprdukvána, předávána neb pužívána v jakékli frmě neb jakýmkli způsbem bez písemnéh svlení výrbce. Kdkli se dpustí jakékli neautrizvané činnsti v suvislsti s tut příručku bude vystaven nárku na náhradu škdy. Veškerá práva vyhrazena. POZNÁMKA! Obsah, texty, kresby, brázky a veškeré další ilustrace pdléhají autrskému právu a jsu předmětem dalších chranných práv. Kdkli nezáknně užívající tut příručku bude vystaven trestnímu stíhání. 1.5Prhlášení suladu Zařízení je v suladu s platnými standardy a směrnicemi Evrpské Unie. Ptvrzujeme, že zařízení je v suladu s EC deklarací. Deklaraci suladu Vám rádi na pžádání pšleme. 2. Bezpečnst Tat část bsahuje přehled všech důležitých hledisek bezpečnsti. Každá kapitla navíc pskytuje přesné rady týkající se bezpečnsti, aby nedšl k hržením, která jsu značena výše zmíněnými symbly. Je rvněž důležité věnvat pzrnst veškerým symblům, značkám a štítkům na zařízení. Ty musí být neustále udržvány čitelné. Ddržením všech důležitých bezpečnstních pkynů získáte nejen ptimální chranu prti rizikům, ale i jisttu bezpečnéh a bezprblémvéh pužívání přístrje. 2.1Obecné infrmace Tt zařízení je navržen v suladu se sučasnými pužitelnými technlgickými standardy. Může nicméně představvat nebezpečí, pkud je s ním nevhdně a nesprávně zacházen z 14 Indukční vařič IK35

5 Seznámení se s bsahem příručky stejně tak jak vyvarvání se chybám, čili pužívání zařízení bezpečně a bezpruchvým způsbem, je naprst nezbytné pr Vaší chranu před hrzícími nebezpečími. Abyste zabránili rizikům a zajistili ptimální výknnst, neprvádějte na zařízení žádné úpravy ani změny, které nejsu jasně schváleny výrbcem. Ddržvání bezpečnstních pkynů umžňuje ptimální chranu před nebezpečím a zajišťuje bezpečný a bezpruchvý prvz přístrje. 2.2Bezpečnstní pkyny pr kmerční využití zařízení Upřesnění týkající se průmyslvé bezpečnsti je zalžen na směrnicích Evrpské Unie platných v dbě výrby zařízení. Pkud je přístrj využíván kmerčně, je uživatel pvinen se ujistit, že se jmenvané směrnice hledně bezpečnsti práce shdují se předpisy a směrnicemi platnými v danu chvíli a t na celu dbu pužívání zařízení a že budu v suladu s nvým upřesněním. Mim území Evrpské unie musí být ddrženy směrnice hledně bezpečnsti práce platné v dbě instalvání přístrje a platná místní ustanvení. Krmě pkynů hledně bezpečnsti práce bsažených v příručce, musí být ddrženy a splněny všebecné bezpečnstní směrnice, směrnice týkající se prevence úrazu, směrnice chraně živtníh prstředí platné na území, kde je zařízení pužíván. Zařízení nesmí být během chdu nikdy pnechán bez dzru. K zařízení nikdy nepuštějte děti a nekvalifikvané sby. Pečlivě uschvejte tut příručku. Pkud byste někdy přístrj prdávali/přenechávali třetí sbě, musí být příručka předána zárveň se zařízením. Každý, kd zařízení pužívá, musí jednat v suladu s příručku a bezpečnstními pkyny. Zařízení může být pužíván puze v uzavřených místnstech. 2.3Účel pužití Bezpečný prvz je zaručen puze pkud přístrj pužíváte k účelům, pr které byl vyrben. Jakékli technické zásahy, stejně tak jak mntáž a údržba smí být prváděny výhradně kvalifikvaným zákaznickým servisem. Indukční vařič je vyrben za účelem přípravy a hřívání ptravin za pužití vhdnéh nádbí. Indukční vařič nesmí být mim jiné pužíván k: - vytápění místnstí, - tepelné úpravě hřlavých, škdlivých, těkavých neb pdbných tekutin či materiálů, - tepelné úpravě uzavřených knzerv knzerva by expldvala je ptřeba v každém případě dstranit víčk předem. VÝSTRAHA! Jakékli pužití přesahující pužití výrbku a/neb jakékli jiné pužití výrbku je zakázán a psuzván jak nevhdné. Jakýkli pžadavek na výrbce neb jeh autrizvanéh zástupce na náhradu škdy vyplývající z nesprávnéh pužití je zcela neprávněný z 14 Indukční vařič IK35

6 Uživatel je zdpvědný za veškeré škdy vyplývající z nesprávnéh pužívání. Zamýšlené/bvyklé/správné pužívání zahrnuje ddržení pkynů týkajících se instalace, pužívání, údržby a čištění přístrje. 3. Ddání, balení a skladvání 3.1Kntrla ddávky Prsím, zkntrlujte, zda je ddávka kmpletní a zda není pškzená přepravu. V případě zřejméh pškzení ddávku nepřijímejte neb ji akceptujte s výhradu. Zaznamenejte rzsah škd d ddacíh listu přepravce. Pdejte stížnst. Skrytá pškzení reklamujte ihned p zjištění, prtže náhrady na škdu mhu být pžadvány puze v bdbí platném pr reklamace. 3.2Balení Prsím, nevyhazujte přepravní krabici na zařízení, lze pužít na skladvání, při přemisťvání neb v případě pškzení na ddání přístrje zpět d střediska prav. Vnější a vnitřní balvý materiál musí být před instalací z přístrje zcela dstraněn. POZNÁMKA! Pkud chcete balvý materiál dstranit, ddržujte směrnice platné ve Vaší zemi. Ddejte recyklvatelné materiály d sběrných zařízení. Prsím, zkntrlujte, zda je zařízení kmpletní. V případě, že zjistíte chybějící část, prsím kamžitě kntaktujte náš zákaznický servis. 3.3Uskladnění Pnechte balení uzavřené až d instalace a dbejte pkynů hledně skladvání a umístění, které se nacházejí na vnější straně balu. Při skladvání ddržte následující pkyny: - Neskladujte balení venku. - Udržujte jej v suchém a bezprašném prstředí. - Nevystavujte jej agresivními prstředí. - Nevystavujte jej přímému slunci. - Vyvarujte se mechanickým třesům. - V případě dluhdbéh uskladnění (déle než 3 měsíce) pravidelně kntrlujte stav balení a jedntlivých částí. V případě ptřeby bal pravte neb nahraďte nvým z 14 Indukční vařič IK35

7 4. Technické údaje Technický ppis Jmén Indukční vařič Plžka čísl: Mdel: IK 35 Rzpětí teplty: 60 až 240 C Výknvé stupně: 1-10 (500 až 3500W) Připjení: 230V 50Hz Rzměry: Š 343 x H 443 x V 118 mm Změny vyhrazeny! 6.2Kntrlní panel 1. Nastavení času (0 180minut). 2. Tlačítk ( ), můžete snížit čas, tepltu neb výkn. 3. Tlačítk ( ), můžete zvýšit čas, tepltu neb výkn. 4. Tlačítk pr vládání výknu neb teplty. 5. Ovladač ON/OFF s kntrlku. 6. Kntrlky LED pr výkn (1 10), tepltu ( C), a čas (minuty). 7. LED displej z 14 Indukční vařič IK35

8 6.3Filtr prti prachu a mastntě Indukční vařič je vybaven filtrem prti prachu a mastntě. Filtr je umístěn ve spdní části zařízení. Filtr prti prachu a mastntě má zabránit nežáducímu prachu a mastntě, které bsahuje vzduch přiváděný větrákem, v usazvání v krytu zařízení. Filtr lze mýt v myčce. Filtr prti prachu a mastntě. 7. Instalace a pužití 7.1Funkčnst indukčních vařičů U indukčníh vařiče půsbí elektrické napětí na vdicí cívku pd sklem. Je tak vytvářen magnetické ple, které fyzikálním efektem přím hřívá dn nádbí. Znamená t úspru času a energie, prtže na rzdíl d běžných pltýnek se nehřívá napřed tpné těles a skl, ale nádbí. Díky technickým údajům ppsaným výše je další výhdu pměrně krátká dba ptřebná pr rzehřátí. Tepl se navíc při změně teplty kamžitě přizpůsbí nvé hdntě a může být nastavván v malých krcích. Indukční vařič reaguje na změny v nastavení stejně tak rychle jak plynvý vařič, teplta se změní kamžitě, aniž byste museli čekat, než se hřeje samtná pltýnka. Indukční technlgie kmbinuje tut rychlu reakci se základní výhdu elektřiny, kteru je schpnst nastavit přesnu ddávku tepla. Další výhdy indukčníh vařiče: Jelikž se plcha na vaření hřívá puze nepřím přes dn nádbí, nemůže se stát, pkud Vám bsah hrnce vyteče, že by se k pltýnce přilepil neb připálil. Je zde rvněž malé rizik ppálení uživatele. Skleněná plcha na vaření se hřívá puze půsbením hrkéh nádbí. Jakmile nádbí sejmete z pltýnky, ta se přepne d úsprnéh režimu. Zařízení rzpzná, zda jste na pltýnku pstavili vhdné nádbí. Pkud ne, nedjde k žádnému přensu tepla. Pkud by byl přístrj v prvzu bez nádbí na pltýnce, bude autmaticky vypnut pmcí tepltníh senzru. 7.2Bezpečnstní pkyny VAROVÁNÍ! Nebezpeční úrazu elektrickým prudem! z 14 Indukční vařič IK35

9 Zapjte přístrj d řádně instalvané a uzemněné samstatné zásuvky. Nikdy zástrčku ze zásuvky nevyškubávejte. Kabel nesmí přijít d kntaktu s hrkými částmi. Ujistěte se, že kabel nepřijde d kntaktu s žádnými zdrji tepla či strými hranami. Nenechávejte kabel viset před stůl neb hranu pultu. VAROVÁNÍ! Rizik ppálení! Během prvzu jsu některé části přístrje velmi hrké. Nedtýkejte se hrkéh pvrchu skleněnéh ple. Prsím pzr: indukční vařič se sám sbě při vaření nehřívá, ale teplta nádbí zahřívá varnu zónu! V případě, že zařízení řádně nefunguje, byl pškzen neb spadl, nepužívejte h. Nepužívejte žádné dplňky neb náhradní části, které nebyly dpručeny výrbcem. Ohržujete tak uživatele, může djít k pškzení přístrje neb úrazu uživatele. Rvněž Vám v tmt případě knčí platnst záruční lhůty. Nepkládejte napájecí kabel na kberce neb tepelnu izlaci. Napájecí kabel ničím nepřekrývejte. Udržujte napájecí kabel v bezpečné vzdálensti d pracvníh ple a zabraňte jeh kntaktu s vdu. VAROVÁNÍ! Rizik úrazu elektrickým prudem! Zabraňte vstupu jakéhkli předmětu jak jsu dráty neb nářadí d větracích štěrbin. Může djít k elektrickému šku. Pkud je přístrj v prvzu, nemanipulujte s ním ani s nádbím na pltýnce. Na pltýnku indukčníh vařiče neumisťujte prázdnu nádbu. Na varnu plchu nepkládejte žádné kvvé kuchyňské nádby, pklice d hrnců či pánví, nže neb jiné kvvé předměty. Mhly by se při prvzu přístrje rzehřát. Varná plcha indukčníh vařiče je vyrbena z tepelně dlnéh skla. V případě, že djde k pškzení skla, i když se jedná jen malu trhlinku, kamžitě dpjte přístrj přívdu elektrickéh prudu a kntaktujte zákaznický servis. Pkud je přístrj v chdu, nepkládejte na varnu plchu žádné magnetické předměty jak kreditní karty, kazety atp. Abyste zabránili přehřátí, nepkládejte na přístrj žádné hliníkvé flie neb kvvé desky. Nepužívejte žádné hřlavé, kyselé neb alkalické materiály neb látky v blízksti přístrje. Mhl by djít ke zkrácení živtnsti přístrje a také k jejich rychlému vznícení, pkud je přístrj zapnutý. Vědecké testy prkázaly, že indukční vařiče nepředstavují rizik. Nicméně sby s kardistimulátrem by měly ddržvat vzdálenst alespň 60 cm d přístrje, pkud je přístrj právě v prvzu z 14 Indukční vařič IK35

10 VAROVÁNÍ! Rizik úrazu elektrickým prudem! Při nesprávné instalaci může zařízení způsbit zranění! Před instalací d místní rzvdné sítě prvnejte její údaje s údaji na zařízení (viz technický štítek). Přístrj připjte puze v případě, že se údaje shdují! Berte v ptaz pznámky týkající se bezpečnstních pkynů! 7.3Vhdné a nevhdné nádbí Vhdné nádbí Ocelvé neb smaltvané litinvé Železné, celvé neb nesmaltvané litinvé Nerezvé cel 18/0 a hliník, pkud je značen jak vhdný pr indukci (ddržte pkyny na nádbí). Aby byl zajištěn správné fungvání, musí mít všechny nádby a pánve rvné magnetické dn (magnet se musí k pltýnce přilepit). K dsažení c nejlepších výsledků dpručujeme nádby a pánve s průměrem dna mezi 12 a 24 cm. Například: Indukční nádbí, 9ti dílná sada hrnců Chrmniklvá cel Hrany vhdné pr nalévání Studené rukjeti 4 hrnce s pkličku 2,0 litrů průměr 16 cm výška 10,0 cm 2,7 litrů průměr 18 cm výška 11,0 cm 5,1 litrů průměr 24 cm výška 11,5 cm 6,1 litrů průměr 20 cm výška 20,0 cm 1 pánev 2,8 litrů průměr 24 cm výška 6,5 cm Bartscher bj. čísl A Nevhdné nádbí Nádby/pánve s průměrem menším než 12 cm Keramika, skl Nerezvá cel, hliník, brnz neb měď, pkud není speciálně značena jak vhdná pr indukci Nádbí s nžičkami Nádby s kulatým vypuklým dnem z 14 Indukční vařič IK35

11 VÝSTRAHA! Prsím, pužívejte puze nádbí značené jak vhdné pr indukční vařiče. Pkud by hrzil příliš vyský tepltní rzdíl mezi varnu plchu a magnetickým dnem, djde k pklesu výknu, cž může vyústit ve ztrátu chranné činnsti prti přehřátí. Prt se raději pužívání hliníkvých, brnzvých neb nekvvých nádb vyhněte. 7.4Instalace a připjení Umístěte přístrj na rvný a bezpečný pvrch, který unese váhu přístrje a není citlivý na tepl. NIKDY neumisťujte přístrj na hřlavý pvrch (např. látkvý ubrus, kberec atp.). Neumisťujte indukční vařič v blízksti tevřenéh hně, tpení neb jiných zdrjů tepla. Umístěte indukční vařič tak, aby byla zásuvka s přívdem elektrickéh prudu vždy dstupná. Ventilační průduchy na zařízení musí zůstat dkryté, jinak hrzí přehřátí přístrje. Pnechte mezi zařízením a stěnami nejméně 5 až 10 cm vlnéh prstru. Neumisťujte indukční vařič d blízksti předmětů, které jsu citlivé na magnetické ple (např. rádia, televize, kazetvé přehrávače atp.). 7.5Pužití zařízení Zástrčku zasuňte d vhdné zásuvky. Ozve se zvukvý signál. Nyní je zařízení v úsprném režimu. Na prstředek varné plchy umístěte vhdnu nádbu. Stiskněte tlačítk ON/OFF (5), kterým přístrj zapnete. Rzsvítí se kntrlka pr ON a režim Zbrazí se přednastavený výknvý režim 5 a přístrj se aktivuje. Nastavený výknvý režim můžete změnit v intervalu d 1 d 10 kdykli během prvzu pužitím dpvídajícíh tlačítka (2) a (3). LED displej zbrazí vybraný výknvý režim. 1 = 500W 5 = 2200W 8 = 3100W 2 = 800W 6 = 2600W 9 = 3300W 3 = 1200W 7 = 2900W 10 = 3500W 4 = 1800W 2. TEMP Pkud nechcete pracvat ve výknvém režimu, můžete přepnut d režimu tepltníh stisknutím tlačítka pr nastavení režimu výknu neb teplty (4). Zařízení se nyní přepne na přednastavenu tepltu 120 C a zapne se z 14 Indukční vařič IK35

12 Tepltu můžete nastavit v rzmezí C kdykli během prvzu pmcí dpvídajících tlačítek (2) a (3). LED displej zbrazí vybraný tepltní režim a rzsvítí se kntrlka náležející k tepltě ( C). Nastavení času: Pté c jste zvlili prvzní režim (výkn neb teplta) stiskněte tlačítk pr nastavení času (1). Na displeji se zbrazí číslice 0 a vedle displeje se rzsvítí dpvídající kntrlka pr čas (min). Prvzní čas můžete nastavit pmcí dpvídajícíh tlačítka (2) a (3) v krcích p jedné minutě až d 30 minut a pté v krcích p deseti minutách až d 180 minut (nejvíce). Prvzní čas se dpčítává p jedntlivých minutách, zatímc se LED displej přepne zpět d předchzíh zbrazení (1 10, C). Zařízení se autmaticky vypne ve chvíli, kdy dběhne nastavený čas. V chdu zůstane puze větrák pr chlazení přístrje (jeh sptřeba je asi Watt). Režim teplty či výknu lze měnit aniž byste vlivnili nastavený čas. POZNÁMKA! Během chdu můžete kdykli změnit nastavení času pmcí dpvídajících tlačítek (2) a (3). Změnu nastavenéh času nevlivníte přednastavený výknvý neb tepltní režim. Všechny tyt změny mhu být prváděny kdykli. Zařízení vždy funguje za základě psledníh vstupu neb nastavení. Nastavení teplty a dpvídající výkn zařízení 60 C 950W 160 C 1200W 80 C 1000W 180 C 1550W 100 C 1050W 200 C 1600W 120 C 1050W 220 C 1600W 140 C 1200W 240 C 1600W VÝSTRAHA! Na varnu plchu neumisťujte prázdné nádby. Ohřívání prázdné nádby neb pánve aktivuje chranu prti přehřátí, zve se zvukvý signál a přístrj se vypne. Na displeji se zbrazí zpráva chybě E05. V tmt případě vytáhněte přístrj ze zásuvky a nechte jej vychladnut p dbu něklika minut. Zasuňte zástrčku znvu d vhdné zásuvky. Přístrj se znvu bez ptíží spustí. Prsím dejte pzr, aby se dn varné nádba nešupal p varné plše a nepškrábal ji, ačkli pškrábání nevlivní chd přístrje. Pté c dknčíte prces vaření / hřívání, vytáhněte zástrčku přístrje ze zásuvky z 14 Indukční vařič IK35

13 8. Čištění a údržba 8.1Bezpečnstní pkyny Než začnete s pravu neb čištěním, ujistěte se, že byl zařízení dpjen d přívdu elektrickéh prudu (vytáhněte zástrčku ze zásuvky!) a že vychladl. Nepužívejte žádné leptající čisticí prstředky a ujistěte se, že se d přístrje nedstala žádná vda. Abyste se chránili před úrazem elektrickým prudem, NIKDY nevkládejte přístrj, jeh kabely ani zástrčku d vdy či jiné kapaliny. 8.2Čištění Přístrj pravidelně čistěte. Než s čištěním začnete, nechte přístrj vychladnut. Varnu plchu třete vlhkým hadříkem neb pužijte jemný mýdlvý rztk, který pvrch nepškrábe. Operační panel třete jemnu látku neb jemným čisticím prstředkem. Filtr prti prachu a mastntě pravidelně čistěte pmcí jemnéh mýdlvéh rztku neb pužijte myčku. Pužívejte puze jemné látky a ujistěte se, že NIKDY nepužíváte hrubý čisticí prstředek neb hubičku, které by mhly pvrch pškrábat. Nepužívejte prstředky na bázi benzínu, abyste nepškdili plastvé části a perační panel přístrje. P dknčení čištění pužijte čistý a suchý jemný hadřík k utření a vyleštění vlhkých částí přístrje. Ujistěte, že přístrj byl řádně umyt a vysušen pr další pužití. 8.3Bezpečnstní pkyny pr údržbu Pravidelně kntrlujte, zda není napájecí kabel pškzený. Pkud je kabel pškzený, nikdy přístrj nepužívejte. Pkud napájecí kabel vykazuje známky pškzení, nechte jej vyměnit kvalifikvaným elektrikářem. Pkud narazíte na pškzení neb závadu, kntaktujte svéh specializvanéh dealera neb náš zákaznický servis. Opravy a údržbu přístrje smí prvádět puze kvalifikvaný dbrník za pužití riginálních náhradních dílů. Nikdy se nepkušejte pravit přístrj sami! 9. Odstranění dpadu Likvidace staréh zařízení Na knci prvzní živtnsti musí být s přístrjem nalžen dle nárdních předpisů. Dpručujeme kntaktvat splečnst, která se specializuje na likvidaci dpadu neb jen kntaktvat místní službu pr sběr dpadu v místě Vašeh bydliště. VAROVÁNÍ! z 14 Indukční vařič IK35

14 Abyste zabránili jakémukli zneužití neb případným rizikům, uveďte přístrj ještě před likvidací d stavu, kdy nebude schpným prvzu. Učiníte tak, že přístrj dpjíte d přívdu el. prudu a dstraníte z přístrje napájecí kabel. POZNÁMKA! Při likvidaci přístrj prsím pstupujte dle nárdních a místních předpisů a směrnic z 14 Indukční vařič IK35

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem Mikrvlnná truba s hrkým a vzduchem grilem 610.835 V3/0711 CZ Návd k bsluze by měl být vždy p ruce! 1. Obecné infrmace 62 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 62 1.2 Vysvětlivky symblů 62 1.3 Zdpvědnst

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor PROPER PIXI apex lkátr 1 ÚVOD Gratulujeme k zakupení prper pixi apex lkátru. prper pixi je zařízení určené pr detekci menšíh apikálníh framenu zalžené na analýze elektrických vlastnstí různých tkání uvnitř

Více

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití HITACHI Vysktlaká mycí pistle AW 130 Návd k pužití Před pužitím si pečlivě prstudujte tent návd a zajistěte si jeh dknalé pchpení. Hitachi Kki 2 3 4 (1) 14 až 15 mm (2) 20 m neb méně (3) držák kabelu (4)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

brugermanual wearable digital audio player

brugermanual wearable digital audio player brugermanual käyttöppaita uživatelské příručky felhasználói útmutatók instrukcje bsługi pužívateľské príručka appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË kullanıcı elkitabı wearable digital audi player

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Masážní křeslo JETT 618

Masážní křeslo JETT 618 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte z elektrické zásuvky. Přístrj dpjte z elektrické

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

1. Správné používání CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU!

1. Správné používání CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU! CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU! 1. Správné pužívání 2. Bezpečnstní pkyny 3. Ppis výrbků a vládacích prvků 4. Obsluha 5. Pkyny k

Více

IK 35S 105.835S V6/1011

IK 35S 105.835S V6/1011 IK 35S 105.835S V6/1011 CZ 1. Obecné informace 178 1.1 Informace týkající se návodu k obsluze 178 1.2 Vysvětlivky symbolů 178 1.3 Zodpovědnost výrobce a záruka 179 1.4 Ochrana autorských práv 179 1.5 Prohlášení

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Masážní křeslo DF1688F3-N

Masážní křeslo DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3 Obsah Obsah 1 Důležité bezpečnstní instrukce 2 Bezpečnstní patření 3 Označení vladačů 4-6 Nastavení nabídky SETUP 7-8 Nastavení nabídky Úvd 9 Parametry a specifikace 10 Parametry baterie 10 1 Důležité

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315 p c V p neu, lassic, ariant, rfessinal TEiKO spl. s r.., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, kres Zlín tel.: 420 577 110 311, fax: 420 577 110 315 http: www.teik.cz, email: teik@teik.cz zelená linka: 800 100 050

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

BWD1206SL-W. 60 cm pračka se sušičkou s kapacitou 6 kg

BWD1206SL-W. 60 cm pračka se sušičkou s kapacitou 6 kg BWD1206SL-W 60 cm pračka se sušičku s kapacitu 6 kg Návd k bsluze pr Váš přístrj Baumatic BWD1206SL BWD1206W 60 cm 6 kg pračka se sušičku POZNÁMKA: Tat Uživatelská příručka bsahuje důležité infrmace, včetně

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk.

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk. GuttaCre POPIS PRODUKTU GuttaCre bturátry se pužívají pr plnění křenvých kanálků. I. INDIKACE Tyt prdukty je mžn pužít puze v klinickém neb dentálním zařízení, kvalifikvaným stmatlgem. Aplikační ple: GuttaCre

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

610.836 V1/0909 V2/1111

610.836 V1/0909 V2/1111 610.836 V1/0909 V2/1111 CZ 1. Obecné infrmace 200 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 200 1.2 Vysvětlivky symblů 200 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 201 1.4 Ochrana autrských práv 201 1.5 Prhlášení shdě

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Broušení a ostření nástrojů na speciálních bruskách

Broušení a ostření nástrojů na speciálních bruskách Prjekt: Téma: Brušení a stření nástrjů na speciálních bruskách Obr: Nástrjař, Obráběč kvů Rčník: 1. Zpracval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslvá škla Uherský Brd, 2010 Obsah Obsah...1 1. Brušení nástrjů...2

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI pr Invace UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkvskéh 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 699/PJ/OVZ/2013 dne: 07. listpadu 2013 Věc : Ddatečné infrmace

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Přístroj na odstraňování akné

Přístroj na odstraňování akné Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Následující bezpečnstní instrukce si pečlivě přečtěte. Jejich správné ddržvání zabrání

Více

cobas 4800 systém Uživatelská příručka Verze softwaru 1.1 HPV testy

cobas 4800 systém Uživatelská příručka Verze softwaru 1.1 HPV testy cbas 4800 systém Uživatelská příručka Verze sftwaru 1.1 HPV testy cbas 4800 systém Infrmace dkumentu Histrie revizí Verze příručky Verze sftwaru Datum revize Změny 1.0 1.0 Červenec 2009 1.1 1.1 Květen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

IK 35dp 105.836S V1/1009

IK 35dp 105.836S V1/1009 IK 35dp 105.836S V1/1009 CZ 1. Obecné infrmace 178 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 178 1.2 Vysvětlivky symblů 178 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 179 1.4 Ochrana autrských práv 179 1.5 Prhlášení

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 23.10.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 23.10.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Agrclean Čísl prduktu: 30004860(30) Aktuální verze: 3.1.0, vytvřená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 23.10.2014 blast: CZ ODDÍL 1:

Více

Kompresorové čištění hořáku

Kompresorové čištění hořáku Kmpresrvé čištění hřáku 10-200 Instalační manuál Kmpresr služí pr ddatečné čištění hřáků a výměníku ktlů, které lze připjit d řídící jedntky všech Bipel ktlů. Tent manuál je pr čištění hřáku pr ktle 10

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466 TP 274560/l Měřič průtku, tepla, stavvý přepčítávač plynů INMAT 66 NÁVOD K VÝROBKU typ 466 PRO JEDNOTLIVÁ PROVEDENÍ PŘILOŽEN PŘÍSLUŠNÝ DODATEK K NÁVODU Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ - k měření průtku

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více