neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: , fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315"

Transkript

1 p c V p neu, lassic, ariant, rfessinal TEiKO spl. s r.., Spytihnìv è.p. 576, kres Zlín tel.: , fax: http: zelená linka: hydrmasání parní bx caribic 04/2004

2 Hydrmasání parní bx CARIBIC OBSAH: Ppis funkèních èástí bxu a vládání Caribic Pneu Caribic Classic Caribic Variant Caribic Prfessinal Základní nastavení Nastavení èasu Sprchvání Hydrmasá Napuštìní vanièky Nastavení hydrmasáních trysek Uknèení hydrmasáe Dhøev hydrmasáe Prgramy hydrmasáe Úpravení prgramù hydrmasáe Parní (turecká) lázeò Nastavení parní láznì Ostatní nastavení Osvìtlení bxu Radi Armaterapie Údrba bxu parní lázeò Údrba bxu hydrmasání lázeò Údrba bxu všebecnì Dkumentace k hydrterapeutickým bxùm Dùleité infrmace Vìnujte prsím pzrnst UPOZORNÌNÍM v tmt manuálu, ddrujte bezpdmíneènì základní pkyny pr nastavení a uívání hydrterapeutických bxù!!!! 2

3 Hydrmasání parní bx CARIBIC hydrmasání bx caribic pneu Ppis funkèních èástí: svìtlení kaskáda sprcha ruèní dkládací plièka pneumatický vladaè svìtlení ( viz. Ppis pneu tlaèítek ) pneumatický vladaè hydrmasáe masání tryska s klubem záda 2 ks pøepínací a termstatická baterie masání trysky záda 8 ks masání tryska s klubem 8 ks sedák bxu nní sprcha pøepínaè hydrmasáe ( viz. Ppis pøepínaèe hydrmasáe ) pøepínaè hydrmasáe ( viz. Ppis pøepínaèe hydrmasáe ) Ppis pneu tlaèítek 4 5 zap./ vyp. svìtlení bxu zap./ vyp. èerpadla hydrmasáe Ppis pøepínaèe hydrmasáe l klidvá plha ll kaskáda lll klidvá plha lv V Vl zádvé trysky bèní zádvé trysky bèní trysky 3

4 Hydrmasání parní bx CARIBIC hydrmasání bx caribic classic Ppis funkèních èástí: svìtlení kaskáda sprcha ruèní dkládací plièka elektrnický vladaè masání tryska s klubem záda 2 ks pøepínací a termstatická baterie masání trysky záda 8 ks masání tryska s klubem 8 ks sedák bxu nní sprcha Ppis tlaèítek vládacíh panelu: Tlaèítka hydrmasáe bèní trysky hrní tryska zádvé trysky Ostatní funkce svìtlení bxu tlaèítk STOP Alarm Tlaèítka jedntlivých funkcí nastavení teplty vdy Prgramy 3 hydrmasání prgramy 4

5 Hydrmasání parní bx CARIBIC hydrmasání bx caribic variant Ppis funkèních èástí: svìtlení kaskáda sprcha ruèní dkládací plièka elektrnický vladaè masání tryska s klubem záda 2 ks pøepínací a termstatická baterie masání trysky záda 8 ks masání tryska s klubem 8 ks sedák bxu nní sprcha vyústìní páry nálevka èistícíh rztku pr generátr páry zásbník armaterapie Ppis tlaèítek vládacíh panelu: Tlaèítka hydrmasáe bèní trysky hrní tryska zádvé trysky Ostatní funkce svìtlení bxu tlaèítk STOP Alarm Tlaèítka jedntlivých funkcí nastavení teplty vdy Prgramy 3 hydrmasání prgramy parní lázeò 5

6 Hydrmasání parní bx CARIBIC hydrmasání bx caribic prfessinal Ppis funkèních èástí: svìtlení kaskáda sprcha ruèní dkládací plièka elektrnický vladaè masání tryska s klubem záda 2 ks pøepínací a termstatická baterie masání trysky záda 8 ks masání tryska s klubem 8 ks sedák bxu nní sprcha vyústìní páry nálevka èistícíh rztku pr generátr páry zásbník armaterapie Ppis tlaèítek vládacíh panelu: Tlaèítka hydrmasáe bèní trysky hrní tryska zádvé trysky Ostatní funkce svìtlení bxu tlaèítk STOP Alarm radi Tlaèítka jedntlivých funkcí nastavení teplty vdy Prgramy 3 hydrmasání prgramy parní lázeò bez funkce 6

7 Hydrmasání parní bx CARIBIC Nastavení èasu sprchvání Nastavení èasu ( pr funkci bxu není vlba denníh èasu na displeji nutná ) Pøipjením na sí 230V/50 Hz, neb pøi výpadku el. energie se rzbliká na dipleji èas ( viz. br.) Nastavení èasu ( napø.: pøi pøechdu na letní èas ) tlaèítkem vypneme všechny zapnuté reimy mim svìtlení bxu libvlné krkvé tlaèítk stiskneme a pdríme d dby ne se èas na display rzbliká aktuální èas nastavíme pmcí krkvých tlaèítek Pøechdem na jinu funkci dchází k autmatickému ptvrzení vlby Sprchvání Spuštìní vdy a regulaci intenzity prudu prvádíme pmcí pákvéh pøepínaèe. Pøepnutí páky dleva spuštíme sprchu ruèní, pøepnutím páky dprava spuštíme sprchu nní. Termstatická baterie Termstatická baterie sluí k nastavení padvané teplty vdy. Baterie je vybavena bezpeènstní pjistku 38 C. Vyšší tepltu lze nastavit p stlaèení bezpeènstníh klíku. 2 plhvý pøepínaè termstatická baterie Hydrmasá napuštìní vanièky hydrmasá napuštìní vanièky Pøed puitím hydrmasáe je NUTNÉ napustit vanièku teplu vdu manuálnì elektrnicky Manuální napuštìní vanièky nastavení teplty na pravém khutku termstatické baterie ( dpruèená teplta 38 C ) nastavení reimu nní sprchy dpruèené napuštìní vdy je 1cm pd kraj vanièky Elektrnické napuštìní vanièky na levém khutku termstatické baterie Pznámka: manuální reim nepdpruje autmatické vypnutí napuštìní vdy. tè list >>> 7

8 Hydrmasání parní bx CARIBIC hydrmasá napuštìní vanièky Hydrmasá napuštìní vanièky Elektrnické napuštìní vanièky nastavení teplty na pravém khutku termstatické baterie ( dpruèená teplta 38 C ) následným stisknutím jednh ze tøí tlaèítek se spustí napuštìní vanièky stisknutím jednh z tlaèítek hydrmasáních trysek ( viz. brázek ) pd tlaèítky se rzsvítí èervené didy a na display se bjeví nápis 65.H.O. Pznámka: elektrnický reim pdpruje autmatické vypnutí napuštìní vdy ( napuštìní vanièky cca 4cm pd kraj vanièky ). POZOR : pr správnu èinnst hydrmasáe je nutné manuálnì dpustit vdu 1 cm p kraj vanièky. V pøípadì prázdné vanièky neb nedpuštìné vanièky signalizace na dispaly 65.h.0 65.h.0 Vpøípadì, e není uzavøena zátka dpadvéh kmpletu systém napuštìní se p 15 minutách autmaticky vypne hydrmasá NASTAVENÍ HYDROMASÁNÍCH TRYSEK Jeli napuštìná vanièka a na display svítí nápis. 65.ma Nastavení intenzity prudu vdy délky masáe hydrmasá nastavení sekcí hydrmasáních trysek Nastavení intenzity prudu vdy pøi zbrazvané hdntì 65 MA dalším stiskem nastavíme autmatické klísání prudu hydrmasáe na display >>> Nastavení délky masáe intenzitu prudu vdy nastavíme pmcí krkvých tlaèítek rzsah: 24 a 65 délku hydrmasáe nastavíme pmcí krkvých tlaèítek rzsah: 2 a 30 minut P nastavení intenzity a délky masáe, si vyberete typ masáe ( sekce trysek je mn puívat jedntlivì neb je mezi sebu kmbinvat, i bìhem chdu masáe ) bèní trysky 8trysek vdpád 1tryska bdvé zádvé trysky 8x bdvé ramenní trysky 2x a.ma stisknutím jednh neb všech tlaèítek hydrmasáe trysek ( viz. brázek ) se pd nimi rzsvítí lutá dida a spustí se reim hydrmasáe 65.ma ma.20 8

9 Hydrmasání parní bx CARIBIC hydrmasá uknèení dhøev hydrmasáe hydrmasá uknèení hydrmasáe Uknèení hydrmasáe lze prvést: stisknutím tlaèítka se vypnu všechny aktivní sekce trysek stisknutím jen sekce trysek, kteru chceme vyøadit z prvzu tevøením sprchvých dveøí autmatická blkace systému dhøev hydrmasáe POZOR d vanièky napuštìjte vdy teplu vdu ( dpruèená teplta 38 C ), k dhøevu vdy na padvanu tepltu dchází jen pøi spuštìné hydrmasái tzn. pøi cirkulaci vdy. Nastavení teplty dhøevu vdy p stisknutí tlaèítka se zbrazí aktuální teplta vdy padvané nastavení dhøevu vdy nastavíme pmcí krkvých tlaèítek rzsah: C p 10 sekundách se zbrazí aktuální teplta vdy 38.c dalším stisknutím tlaèítka se spustí prùtkvý høívaè ( lutá dida ) jeli ve funkci hydrmasáe, pøi pøechdu na jinu funkci zelená dida ( pøi høívání ) pøi dalším stisku tlaèítka se dhøev vypne a rzsvítí se èervená dida prgramy hydrmasáe prgramy hydrmasáe Hydrmasaní bx bsahuje tøi pøedvlené prgramy, které se mhu bìhem chdu upravvat ( vlba sekcí trysek, intenzita prudu vdy, dhøev vdy, délka masáe ) Pøedvlené prgramy 1pg prgram BLUE LINE pulzvání hydrmasáe v jedntlivých sekcí 2pg prgram FITNESS støídání sekcí hydrmasáe bez prdlevy 3pg prgram RELAX støídání sekcí hydrmasáe s krátku prdlevu 9

10 Hydrmasání parní bx CARIBIC prgramy hydrmasáe prgramy hydrmasáe Nastavení prgramu stisknutím tlaèítka Vypnutí reimu prgramù stisknutím tlaèítkek musí být znaèena hydrmasá vlba prgramù se nastaví pmcí krkvých tlaèítek 3 prgramy nastavení frekvence ( støídání sekcí trysek ) rzsah: 1 4 následným ptvrzením tlaèítka zvlený prgram se aktivuje sekce prgramù hydrmasáníh bxu neb se spustí 2 f Pznámka: pøedvlené prgramy, se mhu bìhem chdu upravvat ( vlba trysek, intenzita prudu vdy, dhøev vdy, délka masáe ) prgramy fungují, jeli napuštìná vanièka upravení prgramù hydrmasáe 1pg Hydrmasaní bx bsahuje tøi pøedvlené prgramy, které se mhu bìhem chdu upravvat ( vlba trysek, intenzita prudu vdy, dhøev vdy, délka masáe ) Zmìna sekcí trysek pmcí tlaèítek hydrmasáe lze zapínat neb vypínat jedntlivé sekce trysek bèní trysky hrní tryska zádvé trysky upravení prgramù hydrmasáe Zmìna intenzity prudu vdy p stisknutí jednh z tlaèítek hydrmasáe, nastavíme intenzitu prudu vdy pmcí krkvých tlaèítek (24a65) Zmìna délky masáe p stisknutí jednh z tlaèítek hydrmasáe, nastavíme délku hydrmasáe pmcí krkvých tlaèítek (2a30) Zmìna dhøevu vdy stisknutí tlaèítka se zbrazí aktuální teplta vdy padvané nastavení dhøevu vdy nastavíme pmcí krkvých tlaèítek rzsah: C 10 vteøin p nastavené tepltì dhøevu, se zbrazí aktuální teplta vdy Pznámka: zmìnu v prgramech nelze ukládat d pamìti hydrmasáníh bxu ma ma 38.c 10

11 Hydrmasání parní bx CARIBIC parní turecká lázeò parní ( turecká ) lázeò ( øada Variant, Prfessinal ) Pr tut funkci bxu není nutné napuštìt vanièku vdu. ( ale z dùvdu pøíjemnéh pcitu tepla dpruèujeme mít vanièku napuštìnu ) Nastavení parní láznì termstaticku baterii nastavíme na 38 C ( pr zvýšení ivtnsti a úèinnsti generátru páry ) stisknutím tlaèítka aktivujeme parní lázeò na display se bjeví aktuální teplta uvnitø bxu tepltu parní láznì nastavíme pmcí krkvých tlaèítek rzsah: C 10 vteøin p vlbì teplty páry se na display zbrazí pìt aktuální teplta v bxu èasvu délku parní láznì nastavíme pmcí krkvých tlaèítek rzsah: 530minut p nastavení stiskem tlaèítka spustíme parní lázeò p dsaení padvané teplty se zaène deèítat nastavený èas Uknèení èinnsti parní láznì stisknutím tlaèítka neb jakýmkliv tlaèítkem hydrmasáe tevøení sprchvých dveøí autmatická blkace systému 38.c pa.20 P uknèení parní láznì následuje autmatické prplachvání generátru páry P 10 minutách d vypnutí parní láznì se spustí na 3 minuty autmatické prplachvání generátru páry èistu vdu. Obsah generátru páry je vyprazdòván d dpadvéh zaøízení. Tent prces není zbrazen na displeji a neblkuje ádnu funkci. svìtlení bxu Nastavení svìtlení hydrmasáníh bxu svìtlení bxu stisknutím tlaèítka zapínáme èi vypínáme svìtlení bxu intenzitu svìtla regulujeme pmcí krkvých tlaèítek rzsah: 1 a 65 POZOR:svìtlení v bxu lze puívat jen pøi jeh uívání P 10 minutách klidvéh stavu se svìtlení bxu autmaticky vypíná 48.l 11

12 Hydrmasání parní bx CARIBIC radi radi ( øada Prfessinal ) Obsluha rádia stisknutím tlaèítka zapínáme èi vypínáme rádi frekvenci nastavíme pmcí krkvých tlaèítek ( viz. brázek ) rzsah: 87.5 a 108 FM hlasitst nastavíme pmcí krkvých tlaèítek ( viz. brázek ) rzsah: 1 a 52 AROMATERAPIE ( øada Variant, Prfessinal ) Obsahem zaøízení je vyjimatelný armaterapeutický zásbník.tent mùe být naplnìn armaterapeuticku esencí jen pøi puití parní láznì U armaterapie lze vyuít vùnì k psílení a zpøíjemnìní úèinku parní láznì. Napø. citrn tnizuje, vyvlává aktivitu, vùnì levandule uklidòuje, vùnì jehlièí svìuje, uvlòuje napìtí, vùnì høebíèku a skøice dnímá blest ze svalù atd. hl.35 AROMATERAPIE Upzrnìní: V pøípadì pøechdu na hydrmasání lázeò musí být armaterapeutický zásbník bez esence! Není pøípustné, aby vda ve vanièce bsahvala vnné esence, mycí prstøedky neb rstlinné pøísady! 12

13 Hydrmasání parní bx CARIBIC ÚDRBA BOXU PARNÍ LÁZEÒ ÚDRBA BOXU PARNÍ LÁZEÒ Èištìní (sanitace) generátru páry prvádìjte p 5ti hdinách prvzu parní láznì P vypnutí všech funkcí se na displeji zbrazí denní èas neb nápis STOP. P uplynutí nejménì 15 minut d psledníh zásahu na vladaèi, pøidrte tlaèítk parní láznì, dkud se na displeji nebjeví nápis SA.27. D nálevky sanitace nalejte 50 ml prstøedku na rzpuštìní vdníh kamene. Prces sanitace prbíhá 27 minut a nelze h pøerušit Stisknutím tlaèítka parní láznì aktivujeme prces autmatickéh èištìní generátru páry (LED dida svítí zelenì, blikající teèka na displeji indikuje bìící èas sanitace). P dbu prcesu sanitace je parní lázeò blkvána, statní funkce jsu uivatelsky dstupné. Upzrnìní : èištìní (sanitace) generátru páry je nutnu suèástí bezpruchvéh chdu parní láznì. Jejím neddrváním mùete zpùsbit závadu bxu, která není suèástí záruky!!! ÚDRBA BOXU HYDROMASÁNÍ LÁZEÒ typ Classic,Variant,Prfessinal Napuste vanièku teplu vdu D vdy nalejte cca. 50ml èistícíh rztku ÚDRBA BOXU HYDROMASÁNÍ LÁZEÒ Aktivujte hydrmasá všechny sekce trysek Èas hydrmasáe nastavte cca.na 5 min. Zavøením dveøí spuste hydrmasá P uknèení sanitace nechejte sprchvé dveøe tevøené pr rychlejší vysušení bxu. Upzrnìní : K údrbì nepuívejte prstøedky bsahující pevné èástice. Vyvarujte se, aby pvrch výrbku dšel d styku s kncentrvanými kyselinami, luhy a tìkavými látkami!!! 13

14 Hydrmasání parní bx CARIBIC ÚDRBA BOXU ÚDRBA BOXU všebecnì P puití bxu Otète pøepadvý kmpnent dleva, z dùvdu tevøení zátky i drenání klapky, která dvede vdu z celéh systému zapjení Pdle th jak je bx èast puíván prveïte dùkladnìjší èistu bxu Dpruèujeme na èistìní bxu puívat tyt prstøedky: pìnvý dstraòvaè vdníh kamene hygienický èistiè víøivých van ( 25 ml d vanièky s 55 l teplé vdy ) èistiè skla & zrcadel s rzprašvaèem Tyt prstøedky zakupíte v distribuèních prdejnách spleènsti TEiKO. Pkud se budu pjezdvé dveøe p urèité dbì hùøe tvírat a zavírat, namazejte kleèka i prfily lékaøsku vazelínu. Upzrnìní! P urèitém èase kntrlujte seøizvací klíèek zátky dpadu Pkud se bìným uíváním uvlní seøizvací klíèek zátky a zapadne d tvru dpadu, zátku pak pøi napuštìné neb vypuštìné vanièce kmpnentem pøepadu nenadzvednete (netevøete)!!! Dkumentace k hydrterapeutickým bxùm Pøi zakupení bxu si pøekntrlujte, zda jste bdreli veškeru dkumentaci! uivatelský návd øádnì vyplnìný záruèní list Dbejte na t, aby Vám prdávající øádnì vyplnil záruèní list. Pkud by však byly na výrbku shledány cizí zásahy neb byl bsluhván v rzpru s pkyny v návdu, záruèní nárky zanikají. Výrbce takté neruèí za škdy a újmy na zdraví zpùsbené nesprávnu bytvu instalací a nesprávným zapjením neb uíváním. Dkumentace Pznámka: Výše uvedená dkumentace je také ke staení na našich internetvých stránkách K dispzici jsu dbrníci na kmplexní prblematiku hydrterapeutických bxù a rádi Vám pmhu s pravdu dbrým výbìrem. 14

15 Hydrmasání parní bx CARIBIC dùleité infrmace stp tlaèítk stisknutím tlaèítka spustíme alarm. blkace systémù nízká hladina vdy = nelze spustit systém hydrmasáe tevøený dpad = pøi autmatickém napuštìní vanièky se p 10 minutách vypne systém napuštìní tevøené dveøe = nelze spustit systém hydrmasáe ani parní láznì Ochrana subsystémù elektrnika pøíslušenství pjistka 2A výparník bimetalvá pjistka prùtkvý høívaè bimetalvá pjistka èerpadl hladinvé èidl èerpadl prti chdu naprázdn vypneme veškeré aktivní funkce. Dalším stiskem a pdrením 65.h.0 barvy LED did dùleité infrmace Zelenì funkce není zbrazena na display funkce je aktivní v bxu lutì funkce je zbrazena na display funkce je aktivní v bxu Èervenì funkce je zbrazena na display funkce není aktivní v bxu 15

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD ECO PACIFIC

UŽIVATELSKÝ NÁVOD ECO PACIFIC 76 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 11, fax:+420 577 110 15 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 UŽIVATELSKÝ NÁVOD HYDROMASÁŽNÍ PARNÍ BOX ECO SERIAL INTEGRAL PACIFIC

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line 0-02.4 04.0.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù níe uvedených. Regulaèní

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD HYDROMASÁŽNÍ PARNÍ BOX ECO HYDRO HYDRO JET STEAM HYDRO STEAM PACIFIC MANUAL

UŽIVATELSKÝ NÁVOD HYDROMASÁŽNÍ PARNÍ BOX ECO HYDRO HYDRO JET STEAM HYDRO STEAM PACIFIC MANUAL Spytihněv č.p., okres Zlín tel.:+0 0, fax:+0 0 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 00 00 UŽIVATELSKÝ NÁVOD HYDROMASÁŽNÍ PARNÍ BOX ECO HYDRO HYDRO JET STEAM HYDRO STEAM PACIFIC MANUAL ECO Hydro

Více

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3 Obsah Obsah 1 Důležité bezpečnstní instrukce 2 Bezpečnstní patření 3 Označení vladačů 4-6 Nastavení nabídky SETUP 7-8 Nastavení nabídky Úvd 9 Parametry a specifikace 10 Parametry baterie 10 1 Důležité

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

CYKLO FILTRY - AUTOMATICKÝ FILTR TYPU CYCLOMOD

CYKLO FILTRY - AUTOMATICKÝ FILTR TYPU CYCLOMOD - AUTOMATICKÝ FILTR TYPU CYCLOMOD POPIS Cyklfiltry typu CyclMd se pužívají pr extrakci vzduchu zneèištìnéh jemným i hrubým prachem. Filtry se instalují d prstøedí s vysku prdukci prachu a dkáží zabránit

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem Mikrvlnná truba s hrkým a vzduchem grilem 610.835 V3/0711 CZ Návd k bsluze by měl být vždy p ruce! 1. Obecné infrmace 62 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 62 1.2 Vysvětlivky symblů 62 1.3 Zdpvědnst

Více

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

50litrů UZAVŘENÝ SYSTÉM PARNÍ LÁZEŇ

50litrů UZAVŘENÝ SYSTÉM PARNÍ LÁZEŇ UZAVŘENÝ SYSTÉM 50litrů Jen tak málo vody stačí na dokonalou relaxaci! Boxy CARIBIC využívají výhody uzavřeného okruhu vody. Spotřeba vody se nezvyšuje a teplota nesnižuje; Váš relaxační pobyt v boxu může

Více

1. Správné používání CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU!

1. Správné používání CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU! CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU! 1. Správné pužívání 2. Bezpečnstní pkyny 3. Ppis výrbků a vládacích prvků 4. Obsluha 5. Pkyny k

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M 0-02.7 09.04.CZ Třícestné regulační ventily LDM RV 3 M Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz CENÍK 2016/2017 TOPIDLA ODVLHČOVAČE VENTILÁTORY BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz TOPIDL A B1.8ECA B2PTC B5ECA ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ Tat elektrická tpidla nabízí výhdný

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Masážní křeslo DF1688F3-N

Masážní křeslo DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508 0-07.1 07.03.CZ Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508-1- SiZ 1508 Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením DN5x40a 350x600 PN 160, 50, 400 Pu ítí Pjistný ventil plnzdvi

Více

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1-

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1- 01-02.4 05.11.CZ Regulační ventily LDM COMAR line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +420 493 504 261, Fax: +420 493 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

Provozní řád "Útulku na hájovně" provozovaného Dogpoint o.p.s.

Provozní řád Útulku na hájovně provozovaného Dogpoint o.p.s. Prvzní řád "Útulku na hájvně" prvzvanéh Dgpint.p.s. OBSAH: Část I. Základní ustanvení Článek 1) Název a sídl Článek 2) Pslání útulku Článek 3) Majetkprávní vztahy a dpvědné sby Článek 4) Závaznst prvzníh

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Masážní křeslo JETT 618

Masážní křeslo JETT 618 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte z elektrické zásuvky. Přístrj dpjte z elektrické

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

02-03.6 12.10.CZ Chladič páry CHPE

02-03.6 12.10.CZ Chladič páry CHPE 0-03.6.10.CZ Chladič páry CHPE -1- CHPE Chladič páry DN 0 až 0 PN až 3 Ppis Chladič páry (dále je CHPE) je zařízeí určeé k regulaci teplty vdí páry. CHPE je slže z tělesa, které je sučástí paríh ptrubí

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor.

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor. Dtykvý Displej s termstatem, IR přijímač a binární vstupy. Charakteristika: KNX 3.8 pdsvětlený mnchrmatický Dtykvý displej. INZenni Z38 Technická dkumentace 12 knfigurvatelných přímých vladacích funkcí

Více

KOMINEK OM2 (RT08G-OM2)

KOMINEK OM2 (RT08G-OM2) Zakład elektrniczny TATAREK Jerzy Tatarek NÁVOD K OBSLUZE v.1. 0 (19.01.2015 d prgramu v1.0) REGULÁTOR HOŘENÍ A OPTIMALIZACE VÝKONU KRBU RT08G-OM2/2015/v.1. 0/CZ KOMINEK OM2 (RT08G-OM2) Zakład elektrniczny

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití HITACHI Vysktlaká mycí pistle AW 130 Návd k pužití Před pužitím si pečlivě prstudujte tent návd a zajistěte si jeh dknalé pchpení. Hitachi Kki 2 3 4 (1) 14 až 15 mm (2) 20 m neb méně (3) držák kabelu (4)

Více

Návod k použití testeru zapalovacích. automatik S4565 CM1047

Návod k použití testeru zapalovacích. automatik S4565 CM1047 Návd k pužití testeru zapalvacích autmatik S4565 CM1047 Určení testeru Tester je určen ke zkušení správné funkce zapalvacích autmatik Hneywell S4565 CM1047. Tester kmpletně dzkuší správnu funkci zapalvací

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

PowerEgg2 Detektor a spínač síťových napětí

PowerEgg2 Detektor a spínač síťových napětí PwerEgg2 PwerEgg2 Detektr a spínač síťvých napětí HW grup PwerEgg2 je určen pr detekci a spínání, resp. dpínání střídavéh síťvéh napětí 110 až 230V s galvanickým ddělením řídících a řízených částí. PwerEgg2

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Příloha č.1. Pravidla Akce

Příloha č.1. Pravidla Akce Přílha č.1 Pravidla Akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz Tat pravidla bsahují úplnu úpravu sptřebitelské akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz ( Akce ) ke dni zahájení Akce. Tat pravidla jsu jediným dkumentem

Více

610.836 V1/0909 V2/1111

610.836 V1/0909 V2/1111 610.836 V1/0909 V2/1111 CZ 1. Obecné infrmace 200 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 200 1.2 Vysvětlivky symblů 200 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 201 1.4 Ochrana autrských práv 201 1.5 Prhlášení shdě

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

ARTISTANEWS No. 2. Teplota ačas stanovují efekty

ARTISTANEWS No. 2. Teplota ačas stanovují efekty ARTISTANEWS N. 2 Teplta ačas stanvují efekty Lehání,hýbáníaspékáníjsuzákladnívýrazyvsuvislstisvýrbu,resp. následným tvarváním při fusingu. Každá z těcht technik vyžaduje dpvídajícíprgram,sladěný tepltně

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

masážní a parní boxy eco kompletní relaxace eco hydro eco hydro jet eco steam eco hydro steam eco serial eco integral s uzavřenou cirkulací vody

masážní a parní boxy eco kompletní relaxace eco hydro eco hydro jet eco steam eco hydro steam eco serial eco integral s uzavřenou cirkulací vody masážní a parní boxy eco kompletní relaxace eco hydro eco hydro jet eco steam eco hydro steam eco serial eco integral s uzavřenou cirkulací vody STEAM Box čtvrtkruh 945 x 10 x 945 Box čtvrtkruh 945 x 10

Více

brugermanual wearable digital audio player

brugermanual wearable digital audio player brugermanual käyttöppaita uživatelské příručky felhasználói útmutatók instrukcje bsługi pužívateľské príručka appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË kullanıcı elkitabı wearable digital audi player

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466 TP 274560/l Měřič průtku, tepla, stavvý přepčítávač plynů INMAT 66 NÁVOD K VÝROBKU typ 466 PRO JEDNOTLIVÁ PROVEDENÍ PŘILOŽEN PŘÍSLUŠNÝ DODATEK K NÁVODU Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ - k měření průtku

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk.

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk. GuttaCre POPIS PRODUKTU GuttaCre bturátry se pužívají pr plnění křenvých kanálků. I. INDIKACE Tyt prdukty je mžn pužít puze v klinickém neb dentálním zařízení, kvalifikvaným stmatlgem. Aplikační ple: GuttaCre

Více

VO(E)5-10, VO(E)5-20 VO E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ KT 3019 12/11

VO(E)5-10, VO(E)5-20 VO E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ KT 3019 12/11 VENTIL ODLEHČOVACÍ KT 3019 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 100; 200 dm 3 /min Tlakvý ventil se vkládá d hydraulickéh bvdu, kde umžňuje p dsažení nastavenéh tlaku tlakvé dpjení připjvací brazec dle

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

cobas 4800 systém Uživatelská příručka Verze softwaru 1.1 HPV testy

cobas 4800 systém Uživatelská příručka Verze softwaru 1.1 HPV testy cbas 4800 systém Uživatelská příručka Verze sftwaru 1.1 HPV testy cbas 4800 systém Infrmace dkumentu Histrie revizí Verze příručky Verze sftwaru Datum revize Změny 1.0 1.0 Červenec 2009 1.1 1.1 Květen

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

01-01.2 04.03.CZ. Pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku a pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku s omezovaèem prùtoku BEE line

01-01.2 04.03.CZ. Pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku a pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku s omezovaèem prùtoku BEE line 01-01.2 04.03.CZ Pøímèinné regulátry diferenèníh tlaku a pøímèinné regulátry diferenèníh tlaku s mezvaèem prùtku BEE line Pstup návrhu regulátru diferenèníh tlaku Dán : médium vda, 70 C, statický tlak

Více

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Magisterský prgram: 5. rčník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Zadání: Vypracujte návrh bjektu za předem specifikvaných krajvých pdmínek, v předepsaném stupni pdrbnsti a frmě úpravy. Objekt

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

HAWAII 6. Hawaii 6. Ovládání pomocí øídící jednotky. Ovládání pomocí dálkového ovládání. Návod k obsluze [CZ] Dodatek - SET

HAWAII 6. Hawaii 6. Ovládání pomocí øídící jednotky. Ovládání pomocí dálkového ovládání. Návod k obsluze [CZ] Dodatek - SET Ovládání pomocí øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Ovládání pomocí dálkového ovládání HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù Hawaii 6 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Hawaii

Více

série TRASPARENZE TRASPARENZE

série TRASPARENZE TRASPARENZE série TRASPARENZE TRASPARENZE 34201 Baterie umyvadlová stojánková s výpustí 1 1/4, s hadièkami 3/8 8 406 Kè 10 089 Kè 10 089 Kè 34203 Baterie umyvadlová stojánková vysoká, s výpustí 1 1/4, s hadièkami

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zhotovitel provede analýzu stávajícího stavu a návrh řešení v tomto rozsahu: o

Zhotovitel provede analýzu stávajícího stavu a návrh řešení v tomto rozsahu: o TECHNICKÁ SPECIFIKACE přílha č. 2 ZD Předmětem veřejné zakázky je zajištění zpracvání kmpletní digitalizace archivu stavebníh úřadu, knkrétně: Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více