Milí klienti, Návod na investování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4"

Transkript

1 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial Návod na investování Podílové fondy Profilové fondy Fondy penûïního trhu Dluhopisové fondy Akciové fondy Zaji tûné produkty ESPA-âS zaji tûné fondy Prémiové vklady Pfiedstavujeme Vám âs nemovitostní fond brokerjet Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny ERSTE Sparinvest Private Banking Slovník cizích pojmû Nabídka informaãních materiálû Milí klienti, rostoucí zájem o investování jako standardní souãást bankovních sluïeb potvrzuje, Ïe jsme se spoleãnû vydali správnou cestou. Je zfiejmé, Ïe vyuïívání investiãních instrumentû jako formy zhodnocení Va ich úspor se stalo souãástí bûïného Ïivota. Zku enosti, které pfii investování nab váte, zvy ují nároky na informace, které od své finanãní instituce oãekáváte. To nás vede k dal ímu rozvoji informaãních kanálû, které Vám jako klientûm i budoucím investorûm nabízíme. JiÏ v pfiedcházejícím ãísle Investiãního zpravodaje jsme Vám nabídli pfiehled investiãních produktû finanãní skupiny âeské spofiitelny. Dnes tedy víte, Ïe investovat znamená zejména rozhodnout o volbû investiãní strategie. Na ím cílem je pfiiblíïit Vám i nûkteré návody a tipy, jak investiãních produktû v Ïivotû vyuïívat. Doporuãujeme Vám seznámit se s obecn mi pravidly investování, která jsou v Investiãním zpravodaji publikována. Investiãní zpravodaj je základní ti tûn materiál, ker poskytuje obecné informace o na í investiãní nabídce. Vybírejte a pfiem lejte o vhodnosti rûzn ch investiãních nástrojû pro zhodnocení sv ch úspor. Nabídka âeské spofiitelny je velmi iroká, od podílov ch fondû, zaji tûn ch fondû, prémiov ch vkladû aï po pfiímé obchodování s cenn mi papíry. Investiãní zpravodaj je doplnûn dal ími materiály. Aktuální emise produktû mûïete, pokud preferujete ti tûnou podobu informací, nalézt v pravidelnû vydávaném materiálu Investiãní nabídka aktuálnû, kter získáte u poradcû na kterékoli poboãce âeské spofiitelny. Na stejném místû získáte i aktualizované letáky. Kapitálové trhy jsou velmi Ïiv m prostfiedím, které je plné zmûn. Je tedy ponûkud obtíïné pfii vydávání Investiãního zpravodaje informovat investory touto cestou o aktuálním dûní. Pokud Vás zajímají ãerstvé informace o v voji investic v podílov ch fondech a pokud hledáte i komentáfie k v voji kapitálov ch trhû, podívejte se na webovou prezentaci Investiãní spoleãnosti âeské spofiitelny, Na i poradci na poboãkách jsou pfiipraveni Vám s v bûrem vhodné strategie pomoci a konzultovat s Vámi konkrétní pfiání a potfieby. Vûfiím, Ïe kombinací nabízen ch informací a konzultací s kolegy-poradci zvolíte pro fiízení sv ch úspor skladbu vhodn ch investiãních instrumentû. Ing. Jan D. Kabelka obchodní fieditel úseku investiãní produkty

2 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page 3 Návod na investování Podílové fondy 4 KaÏdá investice má jin potenciální v nos, riziko i rychlost, s jakou ji mûïete pfiemûnit zpût na hotové peníze. V následujícím ãlánku je struãn návod, jak se ve svûtû finanãních produktû lépe orientovat, abyste dosáhli sv ch finanãních cílû. RIZIKO V NOS LIKVIDITA Magick trojúhelník investování: KaÏdá investice má tfii základní parametry, o které byste se mûli zajímat. Neexistuje zázraãná investice s nulov m rizikem, velk m v nosem a vysokou likviditou. Rozhodnûte se, které vlastnosti investice jsou pro Vás dûleïitûj í, a podle toho si vyberte konkrétní produkt. Investování je pro vût inu obãanû relativnû nov pojem. V ne pfiíli dávn ch dobách naprostá vût ina z nás pouze spofiila. AÏ s rozvojem moderního bankovnictví a s obnovením kapitálov ch trhû se zaãal posouvat zájem obãanû od vût inou ménû v nosn ch spofiicích produktû smûrem k investicím. Ty se od spofiicích v nûkter ch ohledech li í. Odli nost mûïe b t nejen v potenciálním v nosu, ale i napfi. v kolísavosti investice. Neznamená to v ak, Ïe nûco je lep í, ãi hor í. Nicménû zku enosti a objem vkládan ch prostfiedkû ve vyspûlém svûtû ukazují, Ïe investice jsou ãím dál populárnûj í. Pravdûpodobnû nejrozumnûj í je v ak kombinace obojího. Nakonec ani v pfiípadû investic není jen jedna správná cesta. Investiãní produkty se od sebe li í a kaïd z nich je vhodn pro jin typ investora, jin ãasov horizont, pfiíp. pro rûznû vysokou investovanou ãástku. Následující sloupec se vûnuje investicím a jeho úãelem je rozdûlit produkty, se kter mi se setkáte na stránkách tohoto Zpravodaje. Rozdûlení je provedeno do tfií skupin, které zohledàují jiï zmínûné vlastnosti investic. Upozornûní na rizika a dal í informace naleznete na zadní stranû obálky. R ezerva KaÏd investor bez ohledu na svûj pfiíjem ãi majetek by mûl mít ãást sv ch úspor uloïenou v produktech, které jsou likvidní (dají se rychle pfiemûnit v hotovost) a bezpeãné. Takové prostfiedky mohou slouïit zejména k úhradû nepfiedvídan ch v dajû. Jako doporuãovaná ãástka se obvykle uvádí 3 mûsíãní platy. Produkty, které lze jako rezervu doporuãit, jsou pfiedev ím fondy penûïního trhu. V nabídce âeské spofiitelny pak zejména SPOROINVEST. Více informací mûïete nalézt na str. viz obsah. I nvestice Následující skupina produktû spadá do tzv. investic. Neznamená to v ak nutnû, Ïe se jedná o produkty s dlouh m investiãním horizontem ãi vysokou kolísavostí v nosû. V této skupinû jsou investice s doporuãen m investiãním horizontem od roku do 5 let, od velmi málo kolísav ch aï po relativnû agresivní. Podílové fondy V této skupinû se jedná zejména o dluhopisové a akciové fondy. KaÏd investor si podle svého investiãního horizontu a kolísavosti, kterou je ochoten akceptovat, vybere ten svûj fond. Více informací najdete na str. viz obsah. Profilové fondy Jsou to fondy fondû, tzn. Ïe do sv ch portfolií nakupují podílové listy jin ch fondû. Takové fondy jsou vhodné pro investory, ktefií poïadují max. diverzifikaci své investice. Více informací mûïete najít na str. 8 9 viz obsah. Z aji tûní Do produktû této skupiny bychom mûli investovat tu ãást svého majetku, kterou nebudeme nûjakou dobu potfiebovat, a zároveà chceme mít jistotu, Ïe pfii pfiípadném nepfiíznivém v voji na trzích o tyto peníze nepfiijdeme. V nabídce âeské spofiitelny najdete zaji - tûné produkty s krátkodob m i dlouhodobûj ím investiãním horizontem, které Vám zaji Èují plnou návratnost investované ãástky. Prémiové vklady Jedná se o produkty s krátko- a stfiednûdob m horizontem, u kter ch je podle typu splatnost od,5 roku do 3 let. V nabídce âeské spofiitelny jsou v souãasné dobû 3 typy tûchto vkladû. Více informací najdete na str. 4 5 viz obsah. Zaji tûné fondy Jedná se o produkt, kter má investiãní horizont obvykle 5 let. V nabídce âeské spofiitelny mûïete nûkolikrát do roka najít novou nabídku tûchto fondû. Více informací získáte na str. 3 viz obsah. Investování do rûzn ch investiãních produktû se stává stále oblíbenûj í formou uloïení doãasnû voln ch finanãních prostfiedkû. Na trhu je k dispozici celá fiada podílov ch fondû pro rûzné typy investorû. Pojìme se podrobnûji podívat na nûkteré dûvody, proã jsou tyto investice tak populární. RozloÏení investice Jednou z nejvût ích v hod investování do podílov ch fondû je moïnost rozloïit celkovou investici do vût ího poãtu investiãních nástrojû. Takzvaná diverzifikace je jen odborn m názvem pro známé rãení, které fiíká, Ïe není moudré dávat v echna vejce do jedné o atky. Podílov fond shromaïìuje finanãní prostfiedky od investorû a za ty pak profesionální správce nakupuje ve velk ch objemech rûzné cenné papíry. Znamená to, Ïe s pomûrnû nízkou ãástkou (obvykle jiï od Kã) je moïné se podílet na investici do finanãních nebo jin ch aktiv, na která by individuální investor ãasto samostatnû nedosáhl (napfi. investovat individuálnû do státních dluhopisû je obvykle moïné aï od násobkû milionû Kã). Diverzifikace majetku znamená, Ïe fond vlastní mnoho rûzn ch cenn ch papírû a nepfiízniv v voj jednoho cenného papíru bude mít na celkovou hodnotu majetku podílového fondu jenom omezen vliv. Porovnejme situaci s nákupem jediného cenného papíru. Pokud investujete velkou ãást sv ch finanãních prostfiedkû napfi. do jediného akciového titulu nebo do jediného dluhopisu, hodnota této investice bude záviset na tom, jak se mûní cena tûchto konkrétních titulû. Pokud jejich cena roste, má to samozfiejmû za následek i rûst hodnoty investice. V opaãném pfiípadû v ak mûïe klient utrpût v raznou ztrátu. A právû rozlo- Ïení investované ãástky do více cenn ch papírû je ochranou pfied moïn m nepfiízniv m v vojem jednotliv ch cenn ch papírû, protoïe díky podílov m fondûm je moïné zprostfiedkovanû investovat do celé fiady rûzn ch titulû. Samozfiejmû nûkdy se mûïe individuální investice vydafiit, ale pokud nemáte rizikov profil agresivního akciového investora, zfiejmû upfiednostníte nákup podílov ch fondû a tím i ir í rozloïení investice. MoÏnost získat peníze rychle zpût Dal í velkou v hodou investování je vysoká likvidita, tedy moïnost získat vloïené peníze kdykoli rychle a pohodlnû zpût. Staãí poïádat o odkoupení sv ch investic a podle zákona nejpozdûji do 5 pracovních dnû, vût inou ale do 3 4 pracovních dnû, dostanete zpût aktuální hodnotu své investice. Navíc ve vût inû pfiípadû pfii drïení investic déle neï pûl roku v nos nepodléhá zdanûní (platí pro fyzické osoby). Toto schéma naznaãuje strukturu a princip fungování otevfien ch podílov ch fondû. Investofii (podílníci) investují své finanãní prostfiedky do jednotliv ch fondû nákupem podílov ch listû. Správcem fondû je investiãní spoleãnost, která za takto získané finanãní prostfiedky nakupuje jednotlivé cenné papíry na finanãních trzích za úãelem zhodnocení majetku podílníkû. Velké objemy získan ch penûz umoïàují správcûm fondû nakupovat do portfolií fondû i taková finanãní aktiva, na která by drobn investor samostatn m investováním nedosáhl. Investiãní spoleãnost je pod dohledem âeské národní banky. Etické a dal í standardy podnikání jsou navíc kontrolovány profesním sdruïením AFAM, jehoï je také Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny ãlenem. Depozitáfiem fondû je âeská spofiitelna. 5

3 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page 5 Profesionalita správy Va ich investovan ch prostfiedkû Podílové fondy jsou spravovány investiãními spoleãnostmi, které zamûstnávají t my vysoce kvalifikovan ch profesionálû s irok m analytick m a technick m zázemím. Jednotlivé fondy jsou fiízeny zku en mi odborníky, ktefií sledují a pomocí nejmodernûj ích nástrojû vyhodnocují situaci na jednotliv ch trzích a na základû tûchto anal z dûlají kvalifikovaná investiãní rozhodnutí. V bûr správné investiãní spoleãnosti s dlouhou a úspû nou historií je proto velmi dûleïit. MoÏnost pravidelného investování Dal ím dûleïit m faktorem investování je snadná moïnost pravideln ch investic. Tento zpûsob investování doporuãujeme zejména u kolísavûj í investice. V hodou pravidelné investice, stále stejnû vysoké ãástky, je tzv. efekt prûmûrování nákladû pfii nákupu podílov ch listû (ãi jin ch produktû). Pfii klesajícím trhu získáváme v hodnûj í kurz, a tak je moïné nakupovat levnûji a získat za stejnou ãástku více podílov ch listû nebo jin ch aktiv. Pfii rostoucím trhu klient sice nakupuje dráï, ale zároveà se zhodnocují v echny dfiívûj í nákupy. Koneãná cena je pak prûmûrem odpovídajícím dlouhodobému smûfiování trhu bez velk ch v kyvû. I nízká opakovaná investice tak mûïe pfiinést v del ím horizontu velmi zajímavou cílovou ãástku. âím déle klient investuje, tím niï í ãástku je moïné pravidelnû ukládat k dosa- Ïení jeho finanãního cíle. V nosnost investice Existuje nûkolik základních typû podílov ch fondû, které se od sebe li í pfiedev ím oãekávan m zhodnocením a rûznou mírou kolísavosti investice. Nejkonzervativnûj í jsou fondy penûïního trhu, které investují pfieváïnû do krátkodob ch, vysoce bezpeãn ch dluhopisû, pfiípadnû do vkladû u bank apod. Jejich v nos kolísá nejménû, jsou tudíï nejbezpeãnûj í, ale v dlouhodobûj ím horizontu je jejich zhodnocení zpravidla niï í neï u jin ch aktiv. Platí stará pravda, Ïe ãím niï í riziko investice, tím také niï í v nos. Hodí se proto zejména pro investice na krátkou dobu. 6 Dal ím typem jsou dluhopisové fondy, které investují zejména do státních a podnikov ch dluhopisû. Jejich v nos je zpravidla z del ího ãasového hlediska vy í neï u fondû penûïního trhu. Do tûchto typû fondû je vhodné investovat se stfiednûdob m v hledem. Bûhem této doby mûïe dojít i ke krátkodobému poklesu hodnoty Va í investice. Pro nejdynamiãtûj í investory, ktefií chtûjí ãást sv ch prostfiedkû uloïit do rizikovûj ích, ale zároveà potenciálnû v nosnûj ích fondû, jsou potom urãeny akciové fondy. Ty investují vût inu svého majetku do akciov ch trhû. Hodnota podílov ch listû tûchto fondû jiï mûïe znaãnû kolísat, vzrûstá tedy i riziko ztrát. V dlouhodobém ãasovém horizontu v ak pfiiná ejí tyto fondy zpravidla nadstandardní v nos. Hodí se pro investici na dlouhou dobu. Zajímav m fie ením jsou profilové fondy. Jedná se o smí ené fondy, které investují v rûzn ch pomûrech jak do akcií, tak do dluhopisû ãi nástrojû penûïního trhu. VyuÏívají tak v hod v ech tûchto typû investic. Stability, kterou pfiiná- ejí dluhopisy, i moïnosti vy ího zhodnocení, které je dáno akciov m podílem. âím více akcií obsahuje portfolio, tím jsou profilové fondy dynamiãtûj í. ManaÏer fondu aktivnû spravuje pomûr akcií a dluhopisû. Kromû v e uveden ch typû existují i zaji tûné fondy. Jejich hlavní v hodou je zaji tûní plné návratnosti investované ãástky, nev hodou pak obvykle niï í moïn v nos ve srovnání napfi. s akciov mi fondy. Poradenství Z pfiedchozího textu je zfiejmé, jak dûleïité je umût si správnû vybrat. Pokud nejste finanãní profesionálové, je rozumné radûji vyuïívat sluïeb finanãních poradcû. Dobr poradce Vám mûïe u etfiit mnoho starostí. Ve vyspûlém svûtû je vyuïívání finanãního poradenství zcela bûïné. MoÏností, kam vloïit své finanãní prostfiedky, totiï stále pfiib vá a pro mnoho lidí se nabídková kála investiãních produktû mûïe stát pomûrnû nepfiehlednou. A to je právû jeden z dûvodû, proã je vhodné se na poradce obrátit. Peníze jsou pfiíli dûleïité na to, abychom se spoléhali jen na doporuãení pfiátel ãi znám ch. Upozornûní na rizika a dal í informace naleznete na zadní stranû obálky. 7 Desatero dobrého investora. RozloÏte svou investici Základem správného investování je rozloïení rizika, tzv. diverzifikace. Rozdûlte si ãástku, kterou hodláte investovat, a vyberte si z rûzn ch investiãních moïností podle sv ch potfieb a typu investice. ZároveÀ v ak není vhodné své investice zbyteãnû rozmûlnit na pfiíli malé ãástky. 3. Investujte podle svého rizikového profilu KaÏdá investice je spojena s vût ím ãi men- ím rizikem. Rizikem rozumíme pfiedev ím situaci, kdy se skuteãn v nos mûïe více ãi ménû odli ovat od v nosu, kter jste oãekávali, popfi. mûïe dojít i ke sníïení hodnoty investice. Je tfieba pfiedem uváïit, jakou míru nejistoty jste jako investor ochotni akceptovat. âím vy í v nos poïadujete, tím vy í je nejistota, Ïe tohoto v nosu dosáhnete. 5. Investujte pravidelnû Svou jednorázovou investici doplàte také o pravidelné mûsíãní investování. Pfii pravidelném investování rozkládáte investici navíc v ãase a dále tak sniïujete investiãní riziko. I men í pravidelná investice Vám mûïe pomoci postupnû nakumulovat zajímav kapitál. 6. Buìte flexibilní pfii v bûru investiãních produktû Nelpûte na jedné investiãní strategii. Je spousta rûzn ch druhû produktû, aby si kaïd mohl vybrat. 8. VyuÏijte v ech dostupn ch informací o investiãních produktech Informací není nikdy dost a o investování to platí dvojnásob. Abyste se mohli dobfie rozhodnout, musíte si b t jisti, Ïe máte maximum informací o moïnostech investování a jednotliv ch produktech. Informace Vám rádi poskytnou bankovní specialisté pfiímo na poboãce. 9. Nechte svá rozhodnutí dostateãnû uzrát Investovat je tfieba s chladnou hlavou. Nenech te se strhnout emocemi. Jde pfiece o peníze, a to není maliãkost. Pozor na tzv. zaruãené tipy.. Berte ohled na svûj ãasov horizont Pro krátkodobé investice jsou vhodné jiné investiãní nástroje neï pro ty dlouhodobé. âím déle si mûïete dovolit své peníze nechat uloïené, tím ir í kála investiãních moïností se Vám nabízí k dosaïení vy ích v nosû. âím déle budete investovat, tím men í vliv bude mít kolísání trhû na Va i investici. 4. Neposuzujte investici podle minulé v konnosti Minulá v konnost není zárukou budoucí v konnosti. Neposuzujte investiãní pfiíleïitost jen podle historického v voje. KdyÏ se informujete o minul ch v nosech, zajímejte se vïdy o del í ãasové období. 7. Poraìte se s odborníkem Poradit se s finanãním poradcem se obecnû vyplatí. Profesionální poradce Vám pomûïe s v bûrem vhodné investice s ohledem na Va e pfiedstavy o v nosu i riziku, investiãním horizontu i s ohledem na Va e dal í potfieby.. Ujistûte se o dûvûryhodnosti svého finanãního partnera DÛvûra ve Va eho investiãního partnera ãi investiãní spoleãnost je nezbytná a základní nutnost. Vyberte si spoleãnost s tradicí a s dlouhou a úspû nou historií.

4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page 7 Profilové fondy 8 % V voj ceny podílov ch listû profilov ch fondû Komu je produkt urãen? Profilové fondy splàují oãekávání klientû, ktefií chtûjí následovat základní pravidla úspû ného investování pravidla rozloïení investice mezi rûzné trhy a rûzné typy investic. Jsou fie ením pro kaïdého, kdo chce jednodu e investovat do jednoho fondu, kter je aktivnû spravován dle konkrétního profilu klienta (moïn oãekávan v nos, ale zároveà i moïné kolísání fondu). Profilové fondy jsou smí ené fondy a jsou aktivnû fiízeny, coï obná í zejména zmûny v rozloïení aktiv mezi dluhopisy, akciemi a penûïním trhem. Strategie Profilové fondy jsou zastoupeny ãtyfimi rizikov mi kategoriemi. Opatrn, Konzervativní, VyváÏen a Dynamick MIX jsou sloïeny z nástrojû penûïního trhu, dluhopisû a akciov ch trhû v rûzn ch pomûrech, které odpovídají profilu kaïdého klienta. ManaÏer profilového fondu vyhodnocuje situaci na finanãních trzích a v rámci stanoven ch mezí dan ch právû typem investora vyvaïuje rozdûlení jednotliv ch typû investic podle oãekávaného v voje trhu. Správcem profilov ch fondû je Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny. Upozornûní na rizika a dal í informace naleznete na zadní stranû obálky. 6 % 4 % % % - % -4 % VI-5 VII-5 VIII-5 IX-5 X-5 Opatrný mix XI-5 XII-5 I-6 II-6 Konzervativní mix III-6 IV-6 V-6 VI-6 VII-6 Vyvážený mix VIII-6 IX-6 X-6 XI-6 Dynamický mix XII-6 I-7 8 Kumulativní v konnost profilov ch fondû od do.. 7. V grafu je vidût kolísavost od nejniï í, která je typická pro konzervativní fondy, aï po nejvolatilnûj í v konnost typickou pro fondy dynamické. 9 Opatrn MIX Konzervativní MIX Investice do Opatrného Mixu je vhodná pro investory, ktefií se pfiíli nezajímají o aktuální dûní na kapitálov ch trzích. Fond je urãen investorûm, ktefií jednoznaãnû preferují konzervativní investiãní strategii, nechtûjí podstupovat rizika akciov ch trhû a pfiejí si dosáhnout lep ího zhodnocení neï u termínovan ch vkladû. Opatrn Mix je vhodn pro investory, ktefií si mohou dovolit investovat svoje peníze nejménû na roky. Investice do Konzervativního Mixu je vhodná pro investory, ktefií hledají fie ení své investice rozloïením v konzervativním pomûru mezi penûïní, dluhopisov a akciov trh. Fond je urãen investorûm, ktefií preferují pevnû úroãené nástroje, nicménû chtûjí v omezené mífie investovat i na akciov ch trzích. Portfolio je z nejvût í ãásti tvofieno cenn mi papíry fondû penûïního trhu, které doplàují cenné papíry dluhopisov ch fondû a v malé mífie i fondy akciové. Konzervativní Mix je vhodn pro ménû zku ené investory, ktefií si mohou dovolit investovat kapitál nejménû na. VyváÏen MIX Investice do VyváÏeného Mixu je vhodná pro investory, ktefií hledají komplexní a dlouhodobé fie ení své investice. Akciová sloïka zahrnuje nejv znamnûj í svûtové akciové trhy. Vzhledem k charakteru investic by si mûl investor uvûdomovat, Ïe hodnota jeho investice mûïe kolísat. VyváÏen Mix je proto vhodn pro ambicióznûj í investory, ktefií si mohou dovolit odloïit investovan kapitál nejménû na 4 roky. Dynamick MIX Investice do Dynamického Mixu je vhodná pro investory, ktefií chtûjí dosahovat vy ího zhodnocení své investice, mají jiï urãité zku enosti s kapitálov m trhem a jsou schopni akceptovat i v razné v kyvy. Dynamick Mix je vhodn pro zku ené investory, ktefií si uvûdomují, Ïe hodnota investice mûïe kolísat a ktefií si zároveà mohou dovolit odloïit investovan kapitál nejménû na 5 let. Peněžní trh 5 % Dluhopisy 48 % Peněžní trh 4 % Akciové trhy 3 % Peněžní trh 8 % Akciové trhy 3 % Peněžní trh 9 % Akciové trhy 54 % Dluhopisy 47 % Dluhopisy 5 % Dluhopisy 37 % roky rok 6 měsíců 3 měsíce - % % % 4 % 6 % 8 % Doporuãen investiãní horizont roky Fond zaloïen Vlastní kapitál (mil. Kã) 7 Aktualizace k.. 7 roky rok 6 měsíců -4 % - % % % 4 % 6 % 8 % % Sloupcové grafy vypovídají o kolísavosti v konnosti fondu. Ukazují, jaká byla historicky nejvy í a nejniï í modelová v konnost fondu v daném období. Doporuãen investiãní horizont Fond zaloïen Vlastní kapitál (mil. Kã) 54 Aktualizace k.. 7 Tip: S v bûrem vhodného profilového fondu Vám mûïe pomoci jednoduch dotazník. Více na poboãkách âeské spofiitelny nebo na 4 roky roky rok -5 % - % -5 % % 5 % % 5 % % Doporuãen investiãní horizont 4 roky Fond zaloïen Vlastní kapitál (mil. Kã) 989 Aktualizace k let roky rok -4 % - % % % 4 % 6 % 8 % Sloupcové grafy vypovídají o kolísavosti v konnosti fondu. Ukazují, jaká byla historicky nejvy í a nejniï í modelová v konnost fondu v daném období. Doporuãen investiãní horizont 5 let Fond zaloïen Vlastní kapitál (mil. Kã) 779 Aktualizace k.. 7 Vûdûli jste, Ïe V nosov fond se pfiejmenoval na Akciov MIX, kter bude prûmûrnû investovat 75 % majetku do akciov ch trhû?

5 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page 9 Fondy penûïního trhu Sporoinvest Komu je produkt urãen? Fondy penûïního trhu jsou typick m produktem pro investice s horizontem kolem roku a jsou vhodné zejména pro konzervativní investory a také pro investory, ktefií si nejsou jisti, kdy budou své peníze potfiebovat. Kolísání hodnoty ve fondech penûïního trhu b vá zpravidla nízké. Za vysokou míru bezpeãí investor platí relativnû nízk m v nosem, kter je v ak v doporuãeném investiãním horizontu obvykle vy í neï úrokové sazby vkladov ch produktû. Strategie Fondy penûïního trhu mohou investovat do státních dluhopisû, firemních dluhopisû, pokladniãních poukázek a jin ch nástrojû penûïního a dluhopisového trhu a dále rovnûï do podílov ch listû podílov ch fondû s podobnou investiãní strategií. Fondy se vyznaãují aktivní správou úrokového, kreditního, popfi. mûnového rizika, a to podle jednotliv ch typû fondû. Fondy se vyznaãují nízkou úrokovou citlivostí (durací). Správcem fondu Sporoinvest je Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny a ESPA fondû spoleãnost ERSTE Sparinvest. Upozornûní na rizika a dal í informace naleznete na zadní stranû obálky. 6 % 5 % Sporoinvest Investuje pfiedev ím do úrokov ch instrumentû s krat í dobou do splatnosti a do dluhopisû s variabilním kuponem. Fond investuje v omezené mífie i do zahraniãních dluhopisû, pfiiãemï naprostá vût ina investic je zaji tûna proti mûnovému riziku. Kolísavost hodnoty podílového listu je relativnû nízká. ESPA âesk fond penûïního trhu Portfolio fondu je konstruováno jako velmi konzervativní a dûraz je kladen pfiedev ím na maximálnû rovnomûrn v voj a nulové mûnové riziko. Správce nakupuje do portfolia fondu dluhopisy s krátkou dobou do splatnosti a s nízk m úrokov m rizikem. Vysoká úroveà kreditní kvality portfolia je základem pro nízkou míru kolísání hodnoty podílov ch listû. ESPA âesk korporátní fond penûïního trhu Fond si velmi peãlivû vybírá atraktivní sektory, do kter ch investuje, a strategie fondu je zamûfiena na investice do dluhopisû svûtov ch nadnárodních koncernû. V echny investice v cizí mûnû jsou zaji tûny proti mûnovému riziku. ESPA Cash Euro-Plus fond penûïního trhu v EUR ESPA Cash Dollar fond penûïního trhu v USD V konnost fondû penûïního trhu (v %) Komu je fond urãen? Je vhodn pro ty z Vás, ktefií dávají pfiednost konzervativní investici na krátkou dobu a pro nûï hrají velikost fondu a jeho historie v znamnou roli. Díky své nízké kolísavosti hodnoty podílového listu je vhodn i pro ty, ktefií nevûdí, kdy budou své peníze potfiebovat. Minimální doporuãovan investiãní horizont je 6 mûsícû. Investiãní strategie fondu Sporoinvest investuje pfiedev ím do úrokov ch instrumentû s krat í dobou do splatnosti a do dluhopisû s variabilním kuponem. Modifikovaná durace portfolia nepfiekroãí rok. Fond investuje v omezené mífie i do zahraniãních dluhopisû, pfiiãemï vût í podíl investic je zaji tûn proti mûnovému riziku. Kolísavost hodnoty podílového listu je tak relativnû nízká. STÁTNÍ DLUHOPIS âr ,3 % STÁTNÍ DLUHOPIS âr 4.6 8,73 % BARCLAYS BANK VAR/8-3-,64 % AUST AND NZ BANKING GROUP VAR,49 % HSBC FINANCE CORP. VAR 4//,7 % Struktura majetku fondu Správce Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny Aktualizace k datu.. 7 Fond zaloïen âíslo sbûrného úãtu /8 Vlastní kapitál (mil. Kã) Vlastní kapitál/ PL (Kã),7887 Modifikovaná durace portfolia,46 Minimální investice Kã smûrodatná odchylka mûsíãních v konností za je, % Model extrémní historické v konnosti (%) -, % roky rok 6 měsíců 3 měsíce V poãty jsou zaloïeny na ãist ch hodnotách aktiv (NAV/PL) fondu od.. do.. 7. Graf vypovídá o skuteãné kolísavosti v konnosti fondu. Ukazuje, jaká byla historicky nejvy í a nejniï í v konnost fondu v daném období. Více informací na V konnost fondu %, % 4, % 6, % za 3 mûsíce za 6 mûsícû za mûsícû od vzniku p. a.,59,,59 5,66 roãní (%) 996 *4,75 3, ,73 3, 998,83 4, ,89 5,55 4,5 6,68 3,98 4 % 3 % Depozita Dluhopisy s pev. kup.,,8 % % % - % VI-4 VII-4 VIII-4 IX-4 X-4 XI-4 XII-4 ESPA Český fond peněžního trhu I-5 II-5 III-5 IV-5 V-5 VI-5 VII-5 VIII-5 ESPA Český korporátní fond peněžního trhu IX-5 X-5 XI-5 XII-5 I-6 II-6 III-6 IV-6 V-6 VI-6 VII-6 Sporoinvest VIII-6 IX-6 X-6 Tip: VÏdy je vhodné mít finanãní rezervu pro neãekané v daje. Fondy penûïního trhu se k tomuto úãelu dobfie hodí. Pro krátkodobé investice lze fondy penûïního trhu zajímavû vyuïít. XI-6 XII-6 I-7 + ESPA Pokladniční poukázky Podílové listy Dluhopisy s var. kup. Vûdûli jste, Ïe Sporoinvest je nejvût ím podílov m fondem v âr? Jeho majetek ãiní 45 miliard korun.,6,4,,,8 VII-96 IX-97 XI-98 I- III- V- VII-3 IX-4 XI-5 I-7

6 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Dluhopisové fondy Sporobond Komu je produkt urãen? Dluhopisové fondy jsou vhodné pfiedev ím pro stfiednûdobé investice v investiãním horizontu 4 roky. Míra kolísání hodnoty investic se li í dle jejich zamûfiení. Obecnû lze v ak fiíci, Ïe je vy í neï u fondû penûïního trhu a naopak niï í neï u fondû akciov ch. Dluhopisové fondy nabízejí ve stfiednûdobém horizontu moïnost vy ího zhodnocení investice neï fondy penûïního trhu. Tyto typy fondû mohou b t zamûfieny na specifické regiony ãi zemû a investují, jak jiï jejich název napovídá, zejména do rûzn ch typû dluhopisû. Strategie Dluhopisové fondy mohou investovat do státních dluhopisû, firemních dluhopisû, pfiíp. pokladniãních poukázek a jin ch nástrojû penûïního a dluhopisového trhu a dále rovnûï do podílov ch listû otevfien ch podílov ch fondû s podobnou investiãní strategií. Fondy se vyznaãují aktivní správou úrokového, kreditního, popfi. mûnového rizika, a to podle jednotliv ch typû fondû. Správcem fondû Sporobond, Trendbond a âs korporátní dluhopisov fond je Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny. Správcem ESPA fondû je spoleãnost ERSTE Sparinvest. Upozornûní na rizika a dal í informace naleznete na zadní stranû obálky. Sporobond Je pfiedstavitelem konzervativnûj í dluhopisové sloïky a investuje pfiedev ím do tuzemsk ch státních dluhopisû a dluhopisû jin ch dûvûryhodn ch emitentû. Pro dosaïení moïného vy ího v nosu fond investuje i do zahraniãních dluhopisû. Vût ina z tûchto investic je zaji tûna proti mûnovému riziku. Minimálnû doporuãovan investiãní horizont je roky. Trendbond PenûÏní prostfiedky jsou investovány pfiedev ím do státních dluhopisû vydan ch v mûnách nov ch ãlensk ch zemí Evropské unie (pfiedev ím âeské republiky, Polska a Maìarska). V bûrovû jsou v majetku zastoupeny i státní dluhopisy kandidátsk ch zemí do EU. Investice do fondu dává anci vyuïít vy ích úrokov ch mûr a pfiízniv ch pohybû cen dluhopisû a mûnov ch kurzû. Správce fondu aktivnû pracuje se zaji tûním mûnového rizika. High Yield Fond investuje do cenn ch papírû dluhopisov ch fondû kolektivního investování, a to pfiedev ím do podnikov ch a komunálních dluhopisû. Jedná se zejména o emitenty ze zemí západní Evropy a Spojen ch státû americk ch. Mûnové riziko je prûbûïnû zaji Èováno. Doporuãen investiãní horizont je. Komu je fond urãen? Bude vyhovovat tûm investorûm, ktefií hledají konzervativnûj í dluhopisov fond a jejichï profil odpovídá rizikûm a dlouhodob m v nosûm spojen m se zhodnocením nad úrovní fondû penûïního trhu. Je dûle- Ïit m stavebním kamenem, kter by nemûl chybût v Ïádné stfiednûdobé investici stejnû jako v dlouhodobé investici. Minimální doporuãovan investiãní horizont je roky. Investiãní strategie fondu Sporobond investuje pfiedev ím do státních dluhopisû a dluhopisû jin ch dûvûryhodn ch emitentû. Pro dosaïení moïného vy ího v nosu fond investuje i do zahraniãních dluhopisû. Vût ina z tûchto investic je zaji tûna proti mûnovému riziku. STÁTNÍ DLUHOPIS âr 3.75,8 % Správce Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny Aktualizace k datu.. 7 Fond zaloïen âíslo sbûrného úãtu /8 Vlastní kapitál (mil. Kã) 78 Vlastní kapitál/ PL (Kã),696 Modifikovaná durace portfolia 4,87 Minimální investice Kã smûrodatná odchylka mûsíãních v konností za je,87 % Model extrémní historické v konnosti (%) rok rok 6 měsíců -5, % % 5, %, % 5, %, % V poãty jsou zaloïeny na ãist ch hodnotách aktiv (NAV/PL) fondu od.. do.. 7. Graf vypovídá o skuteãné kolísavosti v konnosti fondu. Ukazuje, jaká byla historicky nejvy í a nejniï í v konnost fondu v daném období. Více informací na V konnost fondu za 3 mûsíce za 6 mûsícû za mûsícû od vzniku p. a. 3 âs korporátní dluhopisov Fond investuje do dluhopisû firem (korporací) pfieváïnû ze zemí stfiedoevropského a v chodoevropského regionu a vyuïívá tak obecnû vy í úrovnû v nosû dluhopisû v tûchto zemích. Ve keré mûnové riziko je zaji Èováno, fond není vystaven kolísání mûn. ESPA Bond Combirent dluhopisov fond v EUR ESPA Bond Danubia dluhopisov fond v EUR ESPA Bond Dollar dluhopisov fond v USD STÁTNÍ DLUHOPIS âr 3.8 5,34 % STÁTNÍ DLUHOPIS âr ,95 % STÁTNÍ DLUHOPIS âr ,3 % STÁTNÍ DLUHOPIS âr ,3 %,8,66,34 6,8 roãní (%) 998 *4,36 3, ,65 4 6,7 3,66 5 3,76 7,9 6,69 6,78 V konnost dluhopisov ch fondû (v %) Struktura majetku fondu 6 % 4 % Depozita Státní dluhopisy,8 % % 8 % 6 % 4 % % % - % VI-4 VII-4 VIII-4 IX-4 X-4 XI-4 XII-4 I-5 II-5 III-5 IV-5 Sporobond Trendbond ČS korporátní dluhopisový V-5 VI-5 VII-5 VIII-5 IX-5 X-5 XI-5 XII-5 I-6 II-6 III-6 IV-6 V-6 VI-6 VII-6 VIII-6 IX-6 X-6 Tip: Kombinujte dluhopisové fondy s fondy akciov mi, které Vám v del ím horizontu mohou nabídnout zajímavûj í zhodnocení. Vyznaãují se v ak vy í mírou kolísavosti hodnoty neï fondy dluhopisové. XI-6 XII-6 I-7 + ESPA Podílové fondy Korporátní dluhopisy,6,4,,,8 III-98 XII-98 IX-99 VI- III- XII- IX- VI-3 III-4 XII-4 IX-5 VI-6 Vûdûli jste, Ïe Sporobond je nejvût ím dluhopisov m fondem v âr? Jeho majetek je témûfi 3 miliard korun. I-7

7 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page 3 Trendbond High Yield 4 Komu je fond urãen? InvestorÛm, ktefií chtûjí své základní portfolio tvofiené pfiedev ím domácími dluhopisy a penûïním trhem zkompletovat a obohatit jej o zahraniãní dluhopisy. Spolu s moïností vy ího zhodnocení v ak fond také pfiiná í vy í míru kolísavosti. Minimální doporuãovan investiãní horizont je. Investiãní strategie fondu PenûÏní prostfiedky jsou investovány hlavnû do státních dluhopisû vydan ch v mûnách nov ch ãlensk ch zemí Evropské unie, pfiedev ím âeské republiky, Polska a Maìarska. V bûrovû jsou v majetku zastoupeny i státní dluhopisy kandidátsk ch zemí do EU. Fond dává anci vyuïít vy ích úrokov ch mûr a pfiízniv ch pohybû cen dluhopisû. Správce fondu aktivnû pracuje se zaji tûním mûnového rizika. Správce Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny Aktualizace k datu.. 7 Fond zaloïen 9.. âíslo sbûrného úãtu /8 Vlastní kapitál (mil. Kã) 546 Vlastní kapitál/ PL (Kã),948 Minimální investice Kã smûrodatná odchylka mûsíãních v konností za je,5 % Model extrémní historické v konnosti (%) rok rok 6 měsíců -, % -, % %, %, % 3, % V poãty jsou zaloïeny na ãist ch hodnotách aktiv (NAV/PL) fondu od jeho zaloïení do.. 7. Graf vypovídá o skuteãné kolísavosti v konnosti fondu. Ukazuje, jaká byla historicky nejvy í a nejniï í v konnost fondu v daném období. Více informací na Komu je fond urãen? InvestorÛm, ktefií hledají iroce diverzifikovan fond fondû, jenï do svého portfolia nakupuje high-yield dluhopisové fondy renomovan ch správcû. Investor mûïe jeho prostfiednictvím dosáhnout vy ího zhodnocení, pfiiãemï je vystaven zejména kreditnímu riziku. Mûnové riziko je prûbûïnû zaji Èováno. Minimální doporuãovan investiãní horizont je. Investiãní strategie fondu Cílem investiãní politiky je poskytnout podílníkûm dlouhodobé zhodnocení podílov ch listû pfiedev ím investicemi do cenn ch papírû dluhopisov ch fondû kolektivního investování, které investují pfiedev ím do podnikov ch a komunálních dluhopisû, jejichï emitentûm byl pfiidûlen rating dlouhodobé zadluïenosti Standard & Poor's nebo Moody's na spekulativním stupni. Jedná se zejména o emitenty ze zemí západní Evropy a ze Spojen ch státu americk ch. Portfolio fondu tvofií pfiedev ím cenné papíry fondu kolektivního investování denominované v EUR nebo USD. Mûnové riziko je z pfieváïné ãásti zaji Èováno pomocí standardních zaji Èovacích operací. Správce Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny Aktualizace k datu.. 7 Fond zaloïen âíslo sbûrného úãtu /8 Vlastní kapitál (mil. Kã) 7 Vlastní kapitál/ PL (Kã),47 Minimální investice Kã smûrodatná odchylka mûsíãních v konností za je,9 % Model extrémní historické v konnosti (%) roky rok 6 měsíců -4 % % 4 % 48 % 7 % V poãty jsou zaloïeny na v voji hodnoty neutrálního portfolia od. 8. do.. 7. Graf vypovídá o modelové kolísavosti v konnosti modelového portfolia fondu. Ukazuje, jaká by byla historicky nejvy í a nejniï í v konnost modelového portfolia v daném období. Více informací na 5 V konnost fondu V konnost fondu POLSK STÁTNÍ DLUHOPIS 5 /3-3,34% POLSK STÁTNÍ DLUHOPIS 6 5/9 6,5% za 3 mûsíce za 6 mûsícû za mûsícû od vzniku p. a.,56 4,97,3 3,46 ABERDEEN GL-EUROPE HYLD B-A 5,3% CREDIT SUISSE BF LUX HY EU-B 4,43% za 3 mûsíce od zaloïení,54,47 MAëARSK STÁTNÍ DLUHOPIS 6 3/4 /3 5,9% STÁTNÍ DLUHOPIS âr ,88% MAëARSK STÁTNÍ DLUHOPIS 6.5 6/7 5,5% roãní (%) *,37 4, 6,9 5,8 3-5,4 6,4 ESPA BOND USA HIGH YIELD T 4,% CREDIT SUISSE BF LUX HY US-B 3,65% UBS LUX BD SICAV-USD H YD-B 3,53% roãní (%) 6 *,88 Mûnová struktura majetku fondu Rozdûlení portfolia fondu podle regionû Turecká lira Česká koruna,3 Nástroje peněžního trhu Evropa,5,,,5 Polský zlotý,,,5, USA, Maďarský forint,9 X- II- VI- X- II-3 VI-3 X-3 II-4 VI-4 X-4 II-5 VI-5 X-5 II-6 VI-6 XI-6 I-7, VIII-6. IX-6. IX-6. X-6. X-6. XI-6. XI-6. XII-6. XII-6. I-7. I-7 Vûdûli jste, Ïe fond investuje ãást aktiv také na lokálním tureckém trhu?

8 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page 5 Akciové fondy Sporotrend 6 Komu je produkt urãen? Akciové fondy jsou zejména díky své vysoké mífie kolísavosti vhodné pro dlouhodobé investování na 5 a více let. Tedy pro investory, ktefií preferují moïnost v raznû vy ího zhodnocení své investice ve srovnání napfi. s dluhopisov mi fondy, ale zároveà jsou si vûdomi rizika v razné kolísavosti hodnoty investice. Strategie PfievaÏující ãást svého majetku fondy investují do akcií, akciov ch indexû, akciov ch fondû a dal ích podobn ch aktiv. Fondy investují na akciov ch trzích s cílem dosáhnout zhodnocení majetku klientû v nosy z rozdílû prodejních a pofiizovacích cen nakoupen ch cenn ch papírû, dividendov ch v nosû apod. Správcem fondû Global Stocks, Sporotrend a Top Stocks je Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, správcem ESPA fondû spoleãnost ERSTE Sparinvest. Top Stocks Fond investuje penûïní prostfiedky shromáïdûné na bûïném úãtu zejména do akcií obchodovan ch na vyspûl ch akciov ch trzích v USA, Kanadû a v Evropû. Cílem fondu je pravidelné kladné zhodnocení na akciovém trhu a je zaji tûn proti mûnovému riziku. Doporuãená doba investování je 5 let. ESPA Stock Japan Investuje do velk ch a stfiednû velk ch japonsk ch spoleãností. Fond se orientuje na index MSCI Japan a je vhodn pro dlouhodobé investice. Fond spravuje ESPA Sparinvest ve spolupráci s Mitsubishi UFJ Group. ESPA Stock BRICK Investuje do akcií podnikû v Brazílii, Rusku, Indii, âínû a Koreji. Na základû fundamentální anal zy je vybráno 5 8 akcií, které nabízí nadprûmûrné v nosy. Portfolio je bûïnû pfiizpûsobováno zmûnám na trhu. Komu je fond urãen? Dynamick m investorûm, ktefií vûfií v pozitivní v voj na akciov ch trzích nov ch ãlensk ch zemí EU a ktefií se chtûjí ãástí své investice na tomto v voji podílet. Minimální doporuãovan investiãní horizont je 5 let. Investiãní strategie fondu Prostfiedky fondu jsou investovány zejména do vefiejnû obchodovan ch likvidních akcií dûvûryhodn ch ãesk ch a zahraniãních emitentû z nov ch ãlensk ch zemí EU a kandidátsk ch zemí, jakoï i dal ích státû v chodní Evropy. Správce Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny Aktualizace k datu.. 7 Fond zaloïen âíslo sbûrného úãtu /8 Vlastní kapitál (mil. Kã) 6 59 Vlastní kapitál/ PL (Kã),8888 Minimální investice Kã smûrodatná odchylka mûsíãních v konností za je 6,7 % Model extrémní historické v konnosti (%) 5 let roky rok -5, % % 5, %, % 5, %, % 5, % 7 Sporotrend Prostfiedky fondu jsou investovány zejména do vefiejnû obchodovan ch likvidních akcií dûvûryhodn ch emitentû z regionu stfiední a v chodní Evropy (âr, Polsko, Maìarsko, Rusko, Turecko, ). Global Stocks Fond fondû je zamûfien na investování do globálních akciov ch trhû. Do portfolia jsou nakupovány pfiedev ím regionálnû zamûfiené fondy renomovan ch svûtov ch správcû, které v rámci své investiãní strategie dosahují dlouhodobû nadprûmûrn ch v sledkû. ManaÏer fondu rozhoduje o regionálním rozloïení aktiv. ESPA Stock Europe evropské akcie (mûïete investovat v EUR i v ) ESPA Stock America severoamerické akcie (mûïete investovat v USD iv) ESPA Stock Global globálni akciové trhy (mûïete investovat v EUR iv) Upozornûní na rizika a dal í informace naleznete na zadní stranû obálky. OTP BANK HUNGARY,6 % MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI RT 9,4 % POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 6,6 % KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 5,38 % TURKIYE IS BANKASI A.S. 4, % V poãty jsou zaloïeny na v voji hodnoty neutrálního portfolia od jeho zaloïení do.. 7. Graf vypovídá o kolísavosti v konnosti modelového portfolia fondu. Ukazuje, jaká by byla historicky nejvy í a nejniï í v konnost modelového portfolia v daném období. Více informací na V konnost fondu za 3 mûsíce za 6 mûsícû za mûsícû od vzniku p. a.,,73 -,49 7,48 roãní (%) 998 *-8,33 3 5,4 999,7 4 4,89 -,67 5 4, -,48 6 7,3 % V konnost akciov ch fondû (v %),6 % Rozdûlení akcií podle zemû emitenta 8 %,5 6 % 4 % % % - % VI-4 VII-4 VIII-4 IX-4 X-4 XI-4 XII-4 I-5 II-5 III-5 IV-5 V-5 VI-5 VII-5 VIII-5 IX-5 X-5 XI-5 XII-5 I-6 II-6 ESPA Stock Japan Global Stocks Sporotrend III-6 IV-6 V-6 VI-6 VII-6 VIII-6 IX-6 X-6 Tip: Spoleãnost ERSTE Sparinvest nabízí celou fiadu akciov ch fondû v rûzn ch mûnách (USD,, EUR). XI-6 XII-6 I-7 + ESPA Ostatní země Turecko Rusko Česká republika Maďarsko Polsko Vûdûli jste, Ïe Sporotrend je jedním z nejvût ích akciov ch fondû v âr? Jeho majetek ãiní jiï 6 miliard korun.,,5,,5 IV-98 I-99 X- VII- IV- I-3 X-4 VII-5 IV-6 I-7

9 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page 7 Global Stocks Top Stocks 8 Komu je fond urãen? Pokud je pro Vás zajímavé podílet se na v voji portfolia, na kterém naleznete svûtové fondy investující do mnoha rûzn ch akciov ch titulû, pak budete jistû spokojeni s akciov m fondem fondû Global Stocks. Svou povahou je urãen pro dynamiãtûj í investory. Minimální doporuãovan investiãní horizont je 5 let. Investiãní strategie fondu Cílem fondu je pfiekonávat globální akciov index díky aktivní správû investic v rûzn ch regionech. Právû díky iroké diverzifikaci aktiv fond rozkládá investiãní riziko, které s sebou pfiiná ejí investice do akciov ch fondû. UNINORDAMERICA 3,37 % GARTMORE-CONTINENTAL EUROPA FUND 8,5 % MELLON HIGHER INCOME FUND 6,58 % XT USA 4,6 % THREADNEEDLE-EUROPEAN GROWTH F. 4,35 % Správce Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny Aktualizace k datu.. 7 Fond zaloïen. 9. âíslo sbûrného úãtu /8 Vlastní kapitál (mil. Kã) 4 Vlastní kapitál/ PL (Kã),54 Minimální investice Kã smûrodatná odchylka mûsíãních v konností za je 3, % Model extrémní historické v konnosti (%) 5 let roky rok -8 % -4, %, % 4, % 8, %, % V poãty jsou zaloïeny na v voji hodnoty neutrálního portfolia od do.. 7. Graf vypovídá o kolísavosti v konnosti modelového portfolia fondu. Ukazuje, jaká by byla historicky nejvy í a nejniï í v konnost modelového portfolia v daném období. Více informací na V konnost fondu za 3 mûsíce za 6 mûsícû za mûsícû od vzniku p. a.,65,75 3,63-9,4 roãní (%) *-5, 4,5-4,6 5 9,85-37,57 6 -,8 3 9,8 Komu je fond urãen? InvestorÛm, ktefií hledají pravidelné kladné zhodnocení na akciovém trhu. Fond je také vhodn pro ty investory, ktefií chtûjí mít svou investici do akciového portfolia zaji tûnou vûãi mûnov m rizikûm. Doporuãená doba investování je pût let. Díky vysoké koncentraci portfolia a v dûsledku zamûfiení se na v bûr akcií se siln m specifick m fundamentálním pfiíbûhem mûïe hodnota investice vykazovat jak vysokou krátkodobou kolísavost, tak i v razné odch lení od v voje hlavních akciov ch indexû. SANDISK CORP 8,3 % CVS CORP 4,85 % BARR PHARMACEUTICALS INC 4,69 % ORIFLAME COSMETICS SA 4,56 % ENDO PHARMACEUTICALS HOLDINGS 4,53 % Investiãní strategie fondu Je zaloïena na metodû aktivního v bûru jednotliv ch akcií pro dlouhodobé zhodnocení ( stock picking ). Fond investuje penûïní prostfiedky shromáïdûné na bûïném úãtu zejména do akcií obchodovan ch na vyspûl ch akciov ch trzích v USA, Kanadû a v Evropû. Podíl akcií na portfoliu se mûïe pohybovat od 66 % do %. V bûr jednotliv ch akciov ch titulû je fiízen s cílem dosaïení pravidelného roãního kladného korunového zhodnocení, pfii zachování potenciálu dlouhodobého zhodnocování investic podílníkû. Pro dosaïení tohoto cíle budou také pouïívány dostupné mûnové zaji Èovací instrumenty. Vzhledem k dûrazu na vy í koncentrovanost portfolia a na del í investiãní horizont jednotliv ch investic je dosahováno nízkého obratu aktiv. Vy í koncentrace portfolia je dána tím, Ïe portfolio fondu reprezentuje zpravidla kolem 5 rûzn ch investiãních nápadû. Jeden investiãní nápad zpravidla znamená investici do jedné vybrané akcie, v nûkolika málo pfiípadech mûïe jeden investiãní nápad b t reprezentován také investicí do více akcií. Váha jednotliv ch investiãních nápadû zpravidla b vá pfiibliïnû stejná. Správce Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny Aktualizace k datu.. 7 Fond zaloïen âíslo sbûrného úãtu /8 Vlastní kapitál (mil. Kã) 76 Vlastní kapitál/ PL (Kã), 36 Minimální investice Kã Fond byl zaloïen a pro v poãet hodnot extrémních historick ch v koností je tedy toto období pfiíli krátké. V konnost fondu za 3 mûsíce od zaloïení 3,5 3,6 roãní (%) 6 *,8 9 Rozdûlení portfolia fondu podle regionû Rozvíjející se trhy Depozita,, Rozdûlení akcií podle odvûtví Průmysl Depozita,4, Japonsko,8,6 Energie Zdravotní péče,,4,98 Evropa USA, IX- IV- X- IV- X- IV-3 X-3 IV-4 X-4 IV-5 X-5 IV-6 I-7 Spotřební zboží Informační technologie,96 3. VIII-6 9. IX-6 9. IX-6 9. IX-6 9. X-6 9. X-6 9. X-6 8. XI-6 8. XI-6 8. XI-6 8. XII-6 8. XII-6 8. XII-6 7. I-7 7. I-7 Tip: Na jsou u vybran ch fondû kaïd mûsíc zvefiejnûny komentáfie k fondûm. Vûdûli jste, Ïe manaïer fondu komentuje svá investiãní rozhodnutí na

10 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page 9 ESPA Stock Japan ESPA Stock BRICK Investiãní strategie Investiãní strategie ESPA STOCK JAPAN investuje do velk ch a stfiednû velk ch japonsk ch spoleãností. Fond se orientuje na index MSCI Japan a je vhodn pro dlouhodobé investice. Fond spravuje ERSTE Sparinvest ve spolupráci s Mitsubishi UFJ Group. V hody pro investora - podíl na hospodáfiském rozvoji Japonska - optimální pokrytí trhu jiï s nízk m vkladem kapitálu Upozornûní Kolísání jenu má pfiím vliv na hodnotu fondu. Kurz fondu mûïe silnûji kolísat. Správce ERSTE Sparinvest Aktualizace k datu.. 7 Fond zaloïen âíslo sbûrného úãtu 37359/8 Vlastní kapitál (mil. Kã) 3 4,85 Vlastní kapitál/pl (Kã) 85, smûrodatná odchylka v voje hodnoty neutrálního portfolia od zalo- Ïení je 4,8 % Model extrémní historické v konnosti (%) 7 let 5 let rok - % -5 % % 5 % % 5% V poãty jsou zaloïeny na v voji hodnoty neutrálního portfolia od jeho zaloïení do.. 7. Graf vypovídá o kolísavosti v konnosti modelového portfolia fondu. Ukazuje, jaká by byla historicky nejvy í a nejniï í v konnost modelového portfolia v daném období. Více informací na ESPA STOCK BRICK investuje do akcií podnikû v Brazílii, Rusku, Indii, âínû a Koreji. Na základû fundamentální anal zy je vybráno 5 8 akcií, které nabízí nadprûmûrné v nosy. Portfolio je bûïnû pfiizpûsobováno zmûnám na trhu. V hody pro investora - investice pomocí jednoho fondu do rozvíjejících se trhû v Brazílii, Rusku, Indii, âínû a Koreji - aktivní v bûr akcií - rozloïení rizika i pfii relativnû nízkém vloïeném kapitálu - okamïit pfiístup ke kapitálu prostfiednictvím prodeje podílû za vypoãtenou aktuální hodnotu Upozornûní Fond se hodí jako doplnûk k diverzifikovanému akciovému portfoliu. Na hodnotu fondu má vliv kolísání cizích mûn. Rozvíjející se trhy tradiãnû podléhají znaãnému kolísání. Správce ERSTE Sparinvest Aktualizace k datu.. 7 Fond zaloïen âíslo sbûrného úãtu 3339/8 Vlastní kapitál (mil. Kã) 3 89,59 Vlastní kapitál/pl (Kã) 3 93,3 Fond byl zaloïen a pro v poãet hodnot extrémních historick ch v konností je tedy toto období pfiíli krátké. V konnost fondu (p. a. v %) V konnost fondu (p. a. v %) TOYOTA MOTOR 5,7 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3,63 % ASTELLAS PHARMA INC. 3,58 % NISSAN MOTOR 3,48 % CANON INC 3,44 % za 3 mûsíce za 6 mûsícû za mûsícû od vzniku p. a. -,76 4,54-5,56 3, roãní (v %) 4-5,5 6-9,68 LG HOUSEH.+HEALTHCARE 4, % MOBILE TELESYS. ADR/ 4, % CIA VALE DO R.DOC. ADR 3,83 % FUBON FINANCIAL 3,68 % CNOOC LTD. 3,65 % za mûsíc za 3 mûsíce za 6 mûsícû od vzniku p. a.,5 8,53 8,93 3,5 roãní (v %) 6 *3,7 5 39,43 Rozdûlení akcií podle oborû Struktura majetku fondu podle zemû emitenta Technické vybavení Zdravotní péče Spotřební zboží Telekomunikační služby Finance Rusko Indie Čína Korea Průmysl Ostatní Suroviny Informační technologie IV-4 VII-4 X-4 I-5 IV-5 VII-5 X-5 I-6 IV-6 VII-6 X-6 I-7 Tchaj-wan Brazílie 4 VI-6 VII-6 VIII-6 IX-6 X-6 XI-6 XII-6 X-7 Zdroj: ERSTE Sparinvest Zdroj: ERSTE Sparinvest

11 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page ESPA-âS zaji tûné fondy Komu je produkt urãen Zajištěné fondy jsou určeny především klientům, kteří hledají možnost podílet se na pozitivním vývoji především akciových trhů při současném zajištění původně investované částky. Zajištěné fondy mají pevný časový horizont, zpravidla 5 let. Proto jsou vhodné pro investory, kteří předpokládají, že vložené prostředky nebudou potřebovat dříve. Konstrukce a strategie Investoři investují své prostředky do fondu po dobu upisovacího období. Upisovací období trvá několik týdnů. V upisovacím období lze objednat nákup fondu obvykle bez vstupního poplatku a klient tak není zatížen náklady. Po upisovacím období fond vzniká a nelze už do něj dále standardně vstupovat. Zajištěné fondy, jako i ostatní fondy, mají denně vyhlašován kurz podílového listu, lze je tak i během doby trvání fondu kdykoli odprodat. Odprodej před splatností (koncem doby trvání fondu) je spojen s výstupním poplatkem. V nos fondu je odvozen od v voje podkladového aktiva Fond Vám zaji Èuje plnou návratnost investované ãástky. V poãet v nosu je odvozen z v voje podkladového aktiva, na jehoï rûstu se klient podílí. KaÏd poslední obchodní den ve sledovaném období se porovná hodnota podkladového aktiva s jeho poãáteãní srovnávací hodnotou. Pokud je hodnota vy í, zahrne se do v poãtu hodnota podkladového aktiva. Pokud je jeho hodnota rovna nebo niï í, neï je poãáteãní srovnávací hodnota, zahrne se do v poãtu poãáteãní hodnota. Z takto získan ch ãísel se vypoãítá aritmetick prûmûr. V nos fondu se vypoãítá jako nárûst takto vypoãteného prûmûru oproti poãáteãní hodnotû podkladového aktiva. Na tomto dosaïeném v sledku se klient podílí z urãité ãásti. U zajištěných fondů se klienti setkávají s různými konstrukcemi výnosu a různou výší zajištění. Některé fondy zajišťují návratnost původně investované částky, jiné zajišťují i minimální výnos, např. 5 % po 5 letech trvání fondu. Obecně se dá říci, že čím nižší zajištěná návratnost, tím vyšší šance na nadvýnos (bonus) závislý na vývoji podkladového instrumentu. Podkladovým instrumentem může být akciový index, koš indexů, různě sestavený koš akcií a další. Výběrem fondu s vhodným podkladovým instrumentem mohou investoři navázat svoji šanci na výnos nad zajištěnou hranici na konkrétní trh, kterému věří. Správcem ESPA zajištěných fondů je společnost ERSTE Sparinvest. Pfiíklad v poãtu prûmûrné hodnoty podkladového aktiva 9 Průměrná hodnota podkladového aktiva Hodnoty, které se započítávají do výpočtu průměrné hodnoty podkladového aktiva 3 Vlastnosti fondû obvykle bez vstupního poplatku doba trvání obvykle 5 let investice již od 5 Kč plná návratnost investované částky po skončení doby trvání fondu příležitost zajímavého zhodnocení 8 Česká spořitelna nabízí každé dva měsíce nové emise zajištěných fondů. Vzhledem k velkému zájmu investorů jsou konstrukce nových fondů velmi podobné minulým. V následujících odstavcích Vám nabízíme dvě nejčastější konstrukce Kumulované prodeje ESPA-âS zaji tûn ch fondû (v mil. Kã) 7 6 Počáteční hodnota podkladového aktiva Fond participující na v voji vybrané skupiny akcií Např. ESPA-ČS zajištěný fond 5 má jedinečnou kombinaci až 4 % možného výnosu za 5 let a plné návratnosti investované částky. Vždy na začátku sledovaného období víte, že následujících měsíců můžete zhodnotit svou investici až o 8 %. Výnos tohoto fondu je vázán na vývoj cen koše 5 světových akciových titulů. Za každé období, v němž kurz žádné akcie nepoklesne pod stanovenou bariéru, fond uzamkne výnos 8 %. Každá akcie, která kdykoli během sledovaného období poklesne pod bariéru, sníží výnos fondu o dva procentní body. V případě poklesu 4 a více akcií je výnos roven %. Uzamčené výnosy za 5 období se na konci doby trvání fondu sečtou a vytvoří výnos, který bude vyplacen. Další fondy mohou být konstruovány na obdobném principu čtvrtletí. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí. čtvrtletí. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí. čtvrtletí. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Tip: Informace o aktuální nabídce naleznete na nebo na pobočkách České spořitelny. Zdroj: âs, a. s. V nos v (% za rok) 8 % 6 % 4 % % % V pfiípadû, Ïe akcie Ïádné z 5 spoleãností nikdy v prûbûhu sledovaného období neklesne pod bariéru V pfiípadû, Ïe akcie právû jedné spoleãnosti z 5 klesnou v prûbûhu sledovaného období pod bariéru V pfiípadû, Ïe akcie právû dvou spoleãností z 5 klesnou v prûbûhu sledovaného období pod bariéru Upozornûní na rizika a dal í informace naleznete na zadní stranû obálky. V pfiípadû, Ïe akcie právû tfií spoleãností z 5 klesnou v prûbûhu sledovaného období pod bariéru V pfiípadû, Ïe akcie právû ãtyfi a více spoleãností z 5 klesnou v prûbûhu sledovaného období pod bariéru Vûdûli jste, Ïe ESPA-âS zaji tûn fond 7 uzamkl za první rok svého trvání v nos 8 %?

12 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page 3 Prémiové vklady 4 Komu je produkt urãen? Prémiové vklady patfií k nov m vkladov m produktûm pro nej ir í klientelu. Prémiové vklady jsou atraktivní alternativou vhodnou zejména pro investory, které lákají pfiíleïitosti na finanãních trzích, ale zároveà vyïadují bezpeãí termínovan ch vkladû. Na rozdíl od nûkter ch jin ch produktû, u prémiov ch vkladû je i pfii nepfiíznivém v voji na finanãních trzích sjednána minimálnû % návratnost investované ãástky. V hody vklad se zfiizuje a vede zdarma vklad i jeho v nosy podléhají stejnému poji tûní jako termínované vklady pfii splnûní stanovené podmínky získávají v echny vklady prémiovou sazbu základní vklad spolu s prémií vytváfiejí v nos v raznû pfievy ující sazby termínovan ch vkladû základní i prémiov v nos jsou stanoveny pfii zaloïení vkladu a jsou souãástí uzavfiené smlouvy díky pevnému datu splatnosti mûïete plánovat dal í investice Základní parametry vkladû: velikost vkladu obvykle minimálnû Kã a násobky této ãástky; u vybran ch prémiov ch vkladû mûïe b t stanovena minimální v e vkladu doba trvání vkladû zpravidla od 6 mûsícû do 3 let plná návratnost vloïené ãástky po ukonãení vkladu vklady pfiijímá âeská spofiitelna Tip pro investora: Prémiové vklady podléhají stejnému poji tûní jako termínované vklady. Tip pro investora: Tran e prémiov ch vkladû se prûbûïnû opakují tak, abyste mohli flexibilnû investovat své krátkodobû volné finanãní prostfiedky. Upozornûní na rizika a dal í informace naleznete na zadní stranû obálky. Mûnov prémiov vklad V nos vkladu se dennû úroãí dvojí úrokovou sazbou. Vy í úroková sazba se pouïije v pfiípadû, Ïe smûnn kurz /EUR vyhla ovan ânb pro dan den bude uvnitfi stanoveného pásma. NiÏ í úroková sazba se pouïije v pfiípadû, Ïe smûnn kurz /EUR vyhla ovan ânb pro dan den bude mimo pásmo nebo roven krajním hodnotám. V sledn v nos vkladu tak bude souãtem v nosû za jednotlivé dny úroãení. Jedná se o krátkodob produkt, obvykle se splatností od 6 do mûsícû. U v ech prémiov ch vkladû jsou zákonné poji tûní a daàová povinnost stejné jako u bûïn ch termínovan ch vkladû. Pfiehled splatn ch prémiov ch vkladû Vklad Splatnost DosaÏen v nos (p.a.) EUR , % EUR ,9 % EUR ,9 % EUR ,9 % EUR , % EUR , % EUR ,55 % EUR , % EUR , % EUR ,85 % EUR ,7 % EUR ,4 % EUR ,5 % EUR , % EUR ,6 % EUR ,7 % EUR ,7 % EUR ,8 % EUR ,35 % EUR ,6 % EUR ,55 % EUR ,6 % EUR , % EUR ,55 % EUR , % EUR , % EUR , % EUR ,65 % Zdroj: âs, a. s. Ostatní dosud splatné EUR mûnové prémiové vklady pfiipsaly investorûm základní v nos. Komoditní prémiov vklad V nos vkladu závisí na v voji cen vybran ch komodit. Pro stanovení v nosu z vkladu jsou rozhodující ceny komodit k tzv. rozhodn m dnûm, coï jsou dopfiedu známé termíny, kdy se jejich aktuální cena porovná s pfiedem stanovenou hodnotou. V pfiípadû, Ïe ceny komodit jsou vy í neï tato hodnota, investor získává pfiedem stanoven v nos a vklad konãí. Pokud tato podmínka splnûna není, vklad pokraãuje dal ím obdobím. Pokud není splnûna podmínka v celém prûbûhu trvání vkladu, investor získá zpût peníze, které do vkladu vloïil (to znamená, Ïe je zaji tûna % návratnost investice). Poslední tran e Komoditního prémiového vkladu je vyprodána, sledujte nabídku nov ch prémiov ch vkladû âeské spofiitelny na Akciov prémiov vklad V nos akciového prémiového vkladu závisí buì na v voji cen vybran ch svûtov ch akcií, nebo nûkter ch hlavních akciov ch indexû. Vût ina Akciov ch prémiov ch vkladû je vázána na v voj akcií vybran ch spoleãností obchodovan ch v USA, Evropû a Japonsku. Zhodnocení vkladu se stanovuje kaïd kalendáfiní den. Pro stanovení v nosu je rozhodující hodnota kaïdé akcie z poãáteãního dne. S touto poãáteãní hodnotou se kaïd kalendáfiní den v prûbûhu trvání vkladu porovnávají aktuální ceny akcií a dle pfiedem stanoven ch pásem je urãován úrokov v nos pro tento den. Konstrukce vkladu umoïàuje získat v nos, i kdyï jsou ceny v ech vybran ch akcií pod svou poãáteãní hodnotou. Pokud je v voj maximálnû nepfiízniv, investor získá zpût svoji jistinu (tzn. Ïe neutrpí Ïádnou ztrátu). Podmínky získání prémiového v nosu jsou známy jiï v den zaloïení akciového prémiového vkladu. Díky pevnému datu splatnosti vkladu mûïete plánovat dal í investice. I v echny akciové prémiové vklady podléhají poji tûní vkladu podle zákona. Tip: Aktuální leták ke vkladu Ïádejte v kterékoli poboãce âeské spofiitelny nebo na internetu: Akciov prémiov vklad AKC4 Extra porce pro Vá termínovan vklad Vlastnosti vkladu zaloïení vkladu a jeho vedení zdarma v nos závisí na v voji cen 5 vybran ch akciov ch titulû a je znám k datu splatnosti vkladu denní v nos v pfiepoãtu na roãní hodnotu mûïe b t dle v voje ceny akcií 6 %, 3 % nebo % p. a. vklad i jeho v nosy podléhají stejnému poji tûní a dani jako termínované vklady vklady jsou uloïeny u âeské spofiitelny Jak se poãítá v nos? V nos vkladu závisí na v voji cen 5 vybran ch akcií spoleãností obchodovan ch v USA, Evropû a Japonsku a stanovuje se kaïd kalendáfiní den. Pro stanovení v nosu je rozhodující hodnota kaïdé akcie ze dne.. 7. S touto poãáteãní hodnotou se kaïd kalendáfiní den v prûbûhu trvání vkladu porovnává v voj ceny akcií a dle pfiedem stanoven ch pásem je urãován denní v nos 6 %, 3 % nebo % v pfiepoãtu na roãní hodnotu (p. a.). Podmínka pro zapoãtení denního v nosu % poãáteãní hodnota 7,5 % 6 % p. a. 3 % p. a. % p. a. ceny v ech 5 akciov ch titulû jsou nad svou poãáteãní hodnotou nebo se jí rovnají cena nûkterého akciového titulu je pod svou poãáteãní hodnotou, ale ceny v ech akciov ch titulû jsou alespoà na úrovni 7,5 % své poãáteãní hodnoty cena jedné nebo více akcií poklesla pod 7,5 % poãáteãní hodnoty Denní v nosy se sãítají v období od.. 7 do P ÍKLAD AKCIOVÉHO PRÉMIOVÉHO VKLADU Akciové tituly obsaïené v ko i USA Bank of America, Procter Gamble, Johnson Johnson, Altria Group, American International Group Evropa Telefonica, E.ON, Unicredito Italiano, Bbvargentaria, Siemens Japonsko Canon, Honda Motors, Takeda Pharmaceutical, Sony, Nipon Telegraph Telephone 5

13 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page 5 6 Pfiedstavujeme Vám âs nemovitostní fond âeská spofiitelna zaloïila v prosinci 6 novou % dcefiinou spoleãnost s názvem REICO Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny. Posláním spoleãnosti je poskytovat sluïby vysoké kvality spojené: s investováním do otevfien ch podílov ch fondû speciálních fondû nemovitostí se správou majetku ve fondech se zaji Èováním doprovodn ch technick ch a poradensk ch sluïeb Komu je produkt urãen? Jedná se o dlouhodobou investici pro investory s investiãním horizontem 5 7 let. Klient má moïnost investovat jiï od 5 Kã. Cílem nemovitostního fondu je konzervativní zhodnocení vloïen ch prostfiedkû podílníkû, pfiiãemï tûïi tûm v nosû podílového fondu jsou pfiíjmy z pronájmû a nárûstu trïních cen nemovitostí. Zisky generované tímto portfoliem jsou reinvestovány v souladu s investiãními cíli tak, aby nebyl sniïován jak v nosov potenciál, tak míra bezpeãnosti nemovitostního fondu. Strategie. Investice do nemovitostí (5 8% hodnoty nemovitostního fondu) Nemovitostní fond bude investovat pfieváïnû do nemovitostí a nemovitostních spoleãností na území âr, ale pfiítomnost Erste Group v dal ích evropsk ch zemích umoïàuje snadné a bezpeãné roz ífiení portfolia i o realitní projekty v tûchto zemích.. Finanãní prostfiedky k zaji tûní likvidity ( 49 % hodnoty nemovitostního fondu) Nejménû a nejv e 49 % investuje fond do rychle likvidních aktiv: Vklady na vidûnou a termínované vklady do roku Cenné papíry vydané standardním fondem, speciálním fondem cenn ch papírû nebo fondem fondû Pokladniãní poukázky Dluhopisy se zbytkovou splatností nejdéle 3 roky pokud jsou obchodovány na vefiejn ch trzích informační linka: 8 INVEST ( ) V nemovitostech jsou peníze! Využijte novou příležitost a investujte s. nemovitostním fondem v České republice! brokerjet VÁ PARTNER PRO OBCHODOVÁNÍ Internet + brokerjet = dobr obchod Tuto jednoduchou rovnici ocení každý, kdo má chuť obchodovat přes internet. Obchodovat prostřednictvím on-line brokera je totiž velmi snadné. brokerjet Investovat s brokerjet, on-line brokerem, je velmi pohodlné, protože se tak můžete do světa velkých financí pustit prostřednictvím několika kliknutí svého počítače. Na najdete všechny potřebné informace z finančních trhů a také analýzy, které Vám umožní učinit správné rozhodnutí. Obchodovat je možné hned poté, co se na výše uvedených webových stránek zaregistrujete, otevřete si účet a ten si jednoduchým způsobem aktivujete. Pak už jen investujte podle vlastního uvážení. brokerjet, on-line broker âeské spofiitelny, Vám nabízí: nejširší možnost investování do více než 5 instrumentů možnost obchodování na 6 světových trzích vzdělávání díky široké nabídce odborných seminářů transparentní poplatky vidíte, kolik platíte, navíc platíte pouze za skutečně realizované obchody analytickou podporu prostřednictvím analýz a zpráv včetně investičního doporučení rychlé připojení přes internet odkudkoli a kdykoli zázemí silné finanční skupiny A jeden naprosto zásadní dûvod, proã pfii obchodování vyuïít brokerjet âeské spofiitelny: V nezávislém testu na finančním serveru Fincentrum byl vyhodnocen jako nejlepší on-line broker. Takže když se do obchodů pustíte s ním, jste v dobrých rukou. 7 Investice budou smûfiovat pfiedev ím do: vysoce kvalitních kanceláfisk ch nemovitostí a obchodních center, rezidenãních projektû a okrajovû do hotelû a logistick ch, popfi. prûmyslov ch nemovitostí. Dle zákona a v rámci zákonem stanoven ch limitû nesmí hodnota jedné pofiizované nemovitosti pfiekroãit % hodnoty majetku v nemovitostním fondu. Hodnota úãasti nemovitostního fondu v jedné nemovitostní spoleãnosti mûïe tvofiit v dobû pofiízení nejv e 3 % hodnoty majetku nemovitostního fondu. Po dobu pfiechodného období (tfii roky od vzniku fondu) lze vyuïít zákonné moïnosti odch lit se od tûchto limitû. Jako zkušený odborník na poli investování jistě víte, že vložit své peníze do nemovitosti se vyplácí. Proto Vám nyní nabízíme exkluzivní šanci stát se podílníkem ČS nemovitostního fondu, který investuje do komerčních a rezidenčních nemovitostí. Můžete se tak účastnit rozvoje tohoto trhu a podílet se na příjmech z pronájmu. Tak co říkáte, nepostavíte své bohatství na chytré investici nové doby? Úplný název fondu a další informace jsou uvedeny ve statutu. Hodnota investované částky a příjem z ní mohou kolísat, a tudíž není zaručena návratnost původně investované částky. Správcem ČS nemovitostního fondu je REICO investiční společnost České spořitelny, která podléhá dohledu ČNB. Více informací Vám rádi poskytneme ve všech pobočkách České spořitelny.

14 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page 7 8 Seznamte se s Investiãní spoleãností âeské spofiitelny Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny v prosinci 6 oslavila 5. v roãí vzniku. Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny (ISâS) je nejv znamnûj ím hráãem na ãeském trhu kolektivního investování. ISâS je % dcefiinou spoleãností âeské spofiitelny, která je dûleïit m ãlenem finanãní skupiny ERSTE Bank. Více neï kaïdá tfietí koruna investovaná v âeské republice do podílov ch fondû byla investována právû do fondû ISâS. Historie ISâS sahá do poãátku 9. let, kdy byla zaloïena âeskou spofiitelnou jako Spofiitelní investiãní spoleãnost jiï v listopadu 99. V souãasné dobû ISâS obhospodafiuje 6 otevfien ch podílov ch fondû v celkové v i cca 75 mld. Kã. Podíl na trhu kolektivního investování Conseq Inv. M. Citibank HSBC Raiff. bank Prosperita IS, a. s. J&T AM ČP Invest ING BANK UniCredit Group Akro Parvest ostatní finanãní produkty. Ve Zlaté korunû v uplynul ch letech bodoval fond penûïního trhu Sporoinvest a akciov fond Sporotrend. 3 Sporoinvest Stfiíbrná koruna 5 Sporoinvest Bronzová koruna 6 Sporotrend Stfiíbrná koruna SoutûÏ Zlat mû ec je vefiejné hlasování o nejoblíbenûj í finanãní instituci v kategoriích banka, poji Èovna, stavební spofiitelna, obchodník s cenn mi papíry, penzijní fond, úvûrová spoleãnost, leasingová spoleãnost a investiãní spoleãnost. V bûr provádûjí ãtenáfii webov ch stránek Mû ec.cz pomocí hlasovacího formuláfie. ISâS se jiï od zahájení soutûïe v roce 3 stabilnû pohybuje mezi nejoblíbenûj ími investiãními spoleãnostmi. Seznamte se s ERSTE Sparinvest Ocenûní pro ERSTE Sparinvest ERSTE Sparinvest (dále jen ESPA) je dcefiinou spoleãností ERSTE Bank a stejnû jako âeská spofiitelna patfií do skupiny ERSTE Bank. ESPA patfií k nejv znamnûj ím investiãním spoleãnostem v Rakousku a pravidelnû získává rûzná ocenûní. V tomto roce byla ESPA úspû ná v Standard & Poor's Fund Awards 6 a Lipper Fund Awards 6. V rámci Standard & Poor's Fund Awards 6 byla ESPA vyhodnocena jako druhá nejlep í spoleãnost v Rakousku v jednoletém (celkem z 58 spoleãností) a pûtiletém (celkem z 4 spoleãností) segmentu. Spoleãnost Standard & Poor's vyhodnocovala nejen kvalitu investiãních spoleãností, ale i v kony portfolio managementu zastoupen ch domácích a zahraniãních fondû, jejichï poãet dosáhl neuvûfiiteln ch 53 fondû. ESPA se dostala na úplnou piãku získala hned tfii první místa a na stupních vítûzû se objevila celkem jedenáctkrát. smí en ch fondû. V kategorii jednotliv ch fondû byl ocenûn fond ESPA BOND DANUBIA za nejlep- í v konnost (+65,5 % bûhem 5 let) v rámci dluhopisov ch fondû se zamûfiením na evropské rozvíjející se trhy, v rámci smí en ch globálních balancovan ch fondû fond SALZBURGER SPAR- KASSE SELECT INVEST (+44, % bûhem 3 let) a v rámci smí en ch globálních agresivních fondû WE TOP DYNAMIC (+77,7 % bûhem 3 let). 9 IKS KB skupina ERSTE Bank skupina KBC ISâS získává ocenûní jak od finanãních odborníkû, tak od iroké vefiejnosti 3 ISâS. místo 5 ISâS. místo 6 ISâS. místo Za ISâS bychom Vám rádi pfiiblíïili: Dluhopisov fond ESPA âesk fond státních dluhopisû, kter je dostupn i pro investory na ãeském trhu, byl vyhlá en britskou informaãní agenturou Citywire jako fond s tfietí nejlep í v konností mezi stejnû zamûfien mi fondy. Za ERSTE Sparinvest bychom Vám rádi pfiiblíïili: Zlatá koruna je specifická soutûï, ve které se hodnotí jednotlivé produkty finanãního trhu. Hodnocení produktû provádí nezávislá odborná porota Finanãní akademie, sloïená z finanãních odborníkû a publicistû. Vefiejnost hlasuje o nejoblíbenûj í Ing. tûpán Mikolá ek, CFA Vystudoval Fakultu financí a úãetnictví V E, obor finance, a poté získal titul CFA (Chartered Financial Analyst). Od roku pracuje v ISâS, nejdfiíve jako manaïer fondu, potom jako fieditel úseku dluhopisov ch fondû a od r. 5 jako fieditel investiãního managementu. Mezi jeho koníãky patfií vysokohorská turistika, lyïování a fotbal. Je Ïenat a má jedno dítû. Ocenûní za nejlep í v konnost v pfiíslu né investiãní kategorii získaly fondy ESPA STOCK BIOTEC (+47 % za rok), ESPA CASH EURO (+, % za rok) a ESPA STOCK VIENNA (+57 % za rok). V tomto Ïebfiíãku Standard & Poor's je zohledàována i volatilita. Tím se pfiedchází situaci, Ïe by za skvûlou v konnost byly ocenûny fondy, které zároveà vykazují vysoké riziko (velké v kyvy ve v voji kurzu). Z vynikajících umístûní se ESPA radovala i pfii udílení cen ratingovou spoleãností Lipper (Lipper Fund Awards 6), pfii kter ch byla ocenûna za trvale nadprûmûrn v voj hodnot podílû sv ch fondû. ESPA se prosadila jako nejlep í v oblasti Mag. Harald Egger, CFA Po ukonãení studia na Hlavní univerzitû ve Vídni, obor Statistika a makroekonomie, získal diplom CEFA v kurzu ÃVFA a poté titul CFA (Chartered Financial Analyst). Po studiu pracoval v bance GiroCredit, v Constantia Privatbank a v AXA Gruppe. Od roku pracuje v Erste Sparinvest, nejdfiíve jako vedoucí oddûlení fondû a pozdûji jako fieditel úseku akciov ch fondû. Mezi jeho koníãky patfií umûní, kultura, víno a rodina.

15 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page 9 Private Banking Slovníãek pojmû 3 V hody vyuïití sluïeb Private Banking individuální péãe, individuálnû fiízená portfolia ve správû aktiv, strukturované produkty ité na míru. nadstandardní potenciál zhodnocování finanãních prostfiedkû na kapitálov ch trzích (v dûsledku aktivní správy âeské spofiitelny) vyuïití piãkového know-how zahraniãního partnera Erste Bank der österreichischen Sparkassen v razná úspora na transakãních nákladech v rámci správy aktiv (zejména v oblasti vstupních poplatkû do fondû, poplatkû za nákup dluhopisû aj.) pfiístup k irokému spektru investiãních nástrojû na lokálním i zahraniãních trzích starosti spojené se správou finanãních prostfiedkû pfiebírá profesionál portfolio mana- Ïer âeské spofiitelny nebo privátní bankéfi Posláním Private Banking je jiï od jeho vzniku v na í bance v roce poskytovat Vám, na im klientûm, prvotfiídní poradenské sluïby a zajistit individuální pfiístup ke kaïdému z na ich klientû, k jeho potfiebám a oãekáváním. S klienty si vytváfiíme osobní vztah zaloïen na profesionalitû, dûvûfie a diskrétnosti. Kvalitu sluïeb Private Banking dokazuje v roce 6 dosaïen 5% nárûst poãtu klientû vyuïívajících sluïbu správa aktiv. Filozofií Private Banking je navrhnout a zprostfiedkovat kaïdému klientovi optimální fie ení jeho investiãních potfieb za pouïití nejvhodnûj ích dostupn ch instrumentû a s vyuïitím znalostí ãeského i mezinárodního finanãního trhu. Komplexní nabídka Private Banking zahrnuje irokou kálu produktû a sluïeb pfiedev ím v oblasti správy aktiv, individuálních investic, poradenství a financování, stejnû jako tradiãních bankovních produktû upraven ch podle potfieb klienta. Strukturované produkty na míru Private Banking nabízí sv m klientûm vedle investiãního poradenství a správy aktiv také strukturované produkty, které jsou buì plnû, ãi ãásteãnû garantované v ãeské korunû ãi cizích mûnách. Tyto produkty lze vytvofiit na míru jednomu klientovi ãi vybrané skupinû klientû. Jedná se napfiíklad o individuální prémiové vklady, kdy je prémiov v nos je navázán na v voj urãitého podkladového aktiva, kter m mûïe b t napfi. akcie vybrané spoleãnosti, akciov index, mûna, komodita (zlato, stfiíbro, ropa,...) ãi jejich kombinace. Klienti tak mají moïnost nechat si vytvofiit produkt na základû sv ch pfiedstav a zadání, se splatností jiï od 6 mûsícû. Pokud se rozhodnete vyuïít sluïeb Private Banking âeské spofiitelny, zkonzultovat své investice nebo získat více informací, privátní bankéfii si s Vámi rádi domluví schûzku. Kontaktujte nás na adrese: âeská spofiitelna Private Banking Rytífiská 9 Praha tel.: Blue Chip Anglosask v raz burzovnû obchodovan ch akcií nejvût- ích a nejbezpeãnûj ích akciov ch spoleãností, jeï se vyznaãují vysokou kvalitou managementu, dlouhou dobou existence, pravidelnou v platou dividend a dostateãnou likviditou na trhu. Cenné papíry Cenn papír pfiedstavuje právní nárok majitele vûãi tomu, kdo je v nûm zavázán. Cenn papír je nositelem právního nároku, kter v sobû ztûlesàuje, a je pro jeho vznik, existenci, pfievod a zánik v zásadû nenahraditeln. Cenné papíry mohou b t vydávány v listinné nebo zaknihované (dematerializované) formû. Diverzifikace RozloÏení investice do rûzn ch nástrojû (akcie, dluhopisy, podílové fondy, vklady) za úãelem sníïení investiãního rizika. Dluhopis Dluhopis je obecnû cenn papír vyjadfiující dluïnick závazek emitenta vûãi kaïdému vlastníkovi tohoto dokumentu. Emitent je povinen splatit k urãitému datu dluïnou ãástku ve jmenovité hodnotû a vyplatit z ní k urãitému datu v nosy. Podle emitentû dûlíme dluhopisy na vefiejné (stát, místní samosprávy), korporátní a hypotéãní zástavní listy. Durace Durace je ukazatel vyvinut Frederickem Macaulayem a slouïí k ohodnocení rizika spojeného s dluhopisy. Mûfií míru rizika zmûny úrokû u pevnû úroãen ch cenn ch papírû. Durací se rozumí prûmûrná doba vázanosti vloïeného kapitálu v letech. âím je durace dluhopisového fondu vût í, tím v raznûj í je zmûna (stoupá, resp. klesá) hodnoty obchodního jmûní fondû podle toho, jak se mûní trïní úrokové sazby. Nabídka elektronick ch informaãních materiálû Emise Vydání nov ch cenn ch papírû (akcie, dluhopisy atd.), vût inou vefiejn m upsáním emise. Emitent si takto obstarává v pfiípadû potfieby kapitál. Emisí se také ãasto rozumí objem vydan ch cenn ch papírû. Emitent Emitenta pfiedstavuje právnická osoba podle obchodního práva (napfi. akciová spoleãnost) nebo vefiejnoprávní korporace (napfi. spolková zemû), která vydává nové cenné papíry. Fond fondû Specifick druh fondu, jehoï majetek se skládá z podílov ch listû jin ch fondû. Index Indikátor popisující v voj trhu (akciového, dluhopisového). KaÏd cenn papír má v pfiíslu ném indexu váhu, která odpovídá podílu trïní hodnoty tohoto cenného papíru na v ech cenn ch papírech v daném indexu. Index slouïí k jednodu ímu porovnávání konkrétní investice s v vojem daného trhu. Je rozpûtí kolísání kurzu podílového fondu bûhem urãitého období. Nejvût í kolísání mají akciové fondy, nejmen í fondy penûïního trhu. Likvidita MoÏnost promûnit aktiva (napfi. podílové listy) na hotové peníze. Statut fondu Základní dokument fondu. Obsahuje informace o zamûfiení a cílech investiãní politiky, zpûsobech investování v nosû, zásadách hospodafiení s majetkem fondu a údajích o investiãní spoleãnosti. Statut a jeho zmûny podléhají schválení ânb. Volatilita Kolísavost. Cena/kurz cenn ch papírû mûïe v prûbûhu ãasu kolísat, a to i pod poãáteãní hodnotu. 3 Ing. Martin Loubr fieditel Private Banking Zasílání informací Bezplatné zasílání aktuálních informací o produktech Investiãní spoleãnosti âeské spofiitelny si mûïete objednat na adrese: Informaãní listy KaÏd mûsíc aktualizované elektronické informaãní listy k jednotliv m podílov m fondûm. Fondy a trhy T denní elektronick informaãní materiál o aktuálním v voji na finanãních trzích. Investiãní nabídka KaÏdé mûsíce aktuální ti tûné informace o produktech a jejich v konnostech.

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Zürich Invest Aktien Deutschland

Zürich Invest Aktien Deutschland Zürich Invest Aktien Deutschland Dynamický a orientovaný na zisk Jistota Rentabilita Likvidita Obecně závazným podkladem pro koupi podílového listu je prodejní prospekt ve spojení s poslední zprávou o

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci.

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Akciové trhy: Listopadový pád vystřídán prosincovým růstem. Peněžní trhy

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

7 V NOS, RIZIKO A LIKVIDITA INVESTIâNÍCH INSTRUMENTÒ A PORTFOLIA

7 V NOS, RIZIKO A LIKVIDITA INVESTIâNÍCH INSTRUMENTÒ A PORTFOLIA IKT_(6_8)_zlom 29.9.2011 12:38 Stránka 641 7 V NOS, RIZIKO A LIKVIDITA INVESTIâNÍCH INSTRUMENTÒ A PORTFOLIA Považujeme-li bohatství neboli souhrn veškerých aktiv investora v daném okamžiku za neměnné,

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Správa portfolia SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Zákaznický majetek u společnosti CYRRUS dosahuje celkové výše 1,8 miliardy Kč. Z toho značná část je obhospodařována

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Profil skupiny Pioneer Investments

Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny Pioneer Investments Dimenze dûvûry, síly a ãasu 75let inovace a zku eností Kvalita a globální pûsobení Více neï 75 let pûsobení v oblasti fiízení podílov ch fondû, soukrom ch portfolií,

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny Příloha č. 1 Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny Produkt / produktová skupina Úvěry na bydlení Překlenovací úvěr SSČS Překlenovací úvěr

Více

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

News KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ. Úroky jdou nahoru. 24. âervence. ZE SVùTA

News KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ. Úroky jdou nahoru. 24. âervence. ZE SVùTA 24. âervence 2004 Pioneer Zpravodaj pro investory Zdroj dat: Pioneer Investments. Upozornûní: Komentáfi vyjadfiuje názory autora. Úroky jdou nahoru Podle oãekávání zvedl americk Fed úrokové sazby z,00

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny Příloha č. 1 Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny Produkt / produktová skupina Osobní účty OSOBNÍ ÚČET ČS OSOBNÍ ÚČET ČS STUDENT OSOBNÍ

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

ZPRAVODAJ. Listopad prosinec 2003 ročník VI číslo 5

ZPRAVODAJ. Listopad prosinec 2003 ročník VI číslo 5 ZPRAVODAJ Listopad prosinec 2003 k VI číslo 5 ÚVOD Pravidelné investice Potřebujete novou televizi, láká Vás exotická dovolená či chcete nový automobil? Jak získat finanční prostředky? Investujte pravidelně!

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM 20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM Ladislav Hájek, Luká ReÏn Úvod Do roku 1993 se rozvíjela ãeská ekonomika ve spoleãném státû se Slovenskem. Od roku 1993 se vznikem âeské republiky (âr)

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

ZPRAVODAJ. Srpen září 2003 ročník V číslo 4

ZPRAVODAJ. Srpen září 2003 ročník V číslo 4 ZPRAVODAJ Srpen září 2003 k V číslo 4 ÚVOD Také hledáte ten svůj správný fond? Patříte také mezi investory, kteří stále hledají jeden správný fond, který by splnil vaše očekávání? Rádi bychom tímto článkem

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban Fakta a mýty o investování i riziku Monika Laušmanová Radek Urban 1 Mýtus: Mezi investováním a utrácením není skoro žádný rozdíl Utrácení - koupě kabelky 35 000 30 000 Cena kabelky 25 000 20 000 15 000

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický pokyn 1 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK. Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický

Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický pokyn 1 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK. Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický STANDARDNÍ CENÍK brokerjet České spořitelny, a.s. platný od 1.10.2015 01 k obchodu s investičními nástroji Česká republika Trh Objem obchodu za telefonický 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK XETRA Praha,

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Pfiístupy k eliminaci finanãních rizik na bázi finanãních hedgingov ch strategií

Pfiístupy k eliminaci finanãních rizik na bázi finanãních hedgingov ch strategií DT: 519.866;336.764/.768 klíčová slova: hedging hedgingová strategie hedgingové portfolio delta hedging minimalizace rozptylu minimalizace value at risk maximalizace střední hodnoty funkce užitku minimalizace

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK Představení společnosti Investiční kapitálová společnost KB, a.s., (dále IKS ) se

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe Kombinujte špičkové zahraniční fondy s jistotou české koruny

Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe Kombinujte špičkové zahraniční fondy s jistotou české koruny 18 počet zahraničních a domácích fondů v českých korunách, ze kterých může investor od roku 2009 sestavit své portfolio bez měnových rizik Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 2014 Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více