Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû"

Transkript

1 Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho obyvatele stále mnohonásobnû men í neï v evropsk ch zemích s del í tradicí investic do OPF u nás je to zatím zhruba 10x ménû neï v Portugalsku, 15x ménû neï ve Finsku, 25x ménû neï ve panûlsku, 43x ménû neï v Itálii, a dokonce 68x ménû neï ve Francii. Je tedy vidût, Ïe je zde velk prostor k rûstu. ArgumentÛ pro vstup do OPF je hned nûkolik. Investuji-li do fondu, svûfiuji své prostfiedky profesionálûm, ktefií neustále sledují v voj trhu a velké mnoïství anal z. SdruÏuji své prostfiedky s prostfiedky mnoha dal ích podílníkû, takïe mohou b t ve vût ích objemech investovány za mnohem v hodnûj- ích podmínek. Souãasnû, pfiestoïe investuji jednu relativnû malou ãástku, rozkládám úãinnû riziko. Má investice je velmi likvidní. Kdykoli dám poïadavek na odkup, jsou mé podílové listy odkoupeny investiãní spoleãností, která fond obhospodafiuje, bûhem nûkolika málo dnû. Stále znám aktuální hodnotu své investice, neboè vût ina fondû provádí v poãet kurzû podílov ch listû dennû a kurz je publikován v fiadû deníkû. Pokud mezi nákupem a prodejem podílov ch listû ubûhne více neï est mûsícû, není zisk z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou zdaàován. O majetku ve fondu se úãtuje oddûlenû od úãetnictví investiãní spoleãnosti, která fond obhospodafiuje, obhospodafiování fondu je dennû kontrolováno depozitáfiem (bankou) a pravidelnû i Komisí pro cenné papíry, coï dává vysokou jistotu odborné péãe a bezpeãnosti prostfiedkû svûfien ch fondu. Dosud krátká zku enost s investicemi do fondû zpûsobuje, Ïe fiada investorû reaguje na pohyby kurzû a na rûzné, ãasto jednostranné, zprávy z finanãních trhû pfiíli nervóznû a zpravidla ne ve svûj prospûch. KdyÏ pokles kurzû akcií, ke kterému do lo na v ech trzích, vyvolal pokles kurzû balancovan ch a akciov ch fondû, fiada lidí odloïila své plánované investice do tûchto fondû, pfiestoïe investovat je nejlep í právû pfii poklesu. Nûktefií investofii dokonce zaãali své investice vybírat, pfiestoïe pfii nákupu byli informováni o tom, Ïe optimální investiãní horizont je nûkolik let, a pfiestoïe tím utrpûli nûkdy i znaãné ztráty. Nejvy ího zhodnocení lze totiï dosáhnout tehdy, kdyï nakupuji v období propadu, a naopak Ïádám o odkup v období rûstu. Lze fiíci, Ïe z dlouhodobého hlediska kurzy pfieváïnû rostou. Vûfiím, Ïe i u nás se lidé postupnû nauãí, Ïe úspory nemusí leïet na úãtu v bance ãi ve stavební spofiitelnû. Îe na novou ledniãku, televizi, dovolenou u mofie, studia sv ch dûtí a zaji tûní svého stáfií lze nejen spofiit, ale i investovat. Jifií Brabec místopfiedseda pfiedsednictva UNIS âr, generální fieditel investiãní spoleãnosti ÎB Trust, a.s. PENÍZE FONDY VEA FONDECH AKCIE KOMERâNÍ P ÍLOHA Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Celosvûtov pokles cen akcií v prûmûru o více neï pûtinu za poslední rok nepfiinesl vlastníkûm akcií a podílov ch listû akciov ch ãi smí en ch fondû Ïádnou radost. Zejména tûm, ktefií své peníze takto investovali pfied jedním aï dvûma roky na vrcholu nûkolikaletého rûstu vût iny akciov ch titulû. Pouãeného investora by v ak takové zprávy nemûly od investování odradit, ba právû naopak. Správn investor ví, Ïe vhodn m obdobím k investování a pfiíle- Ïitostí k dosaïení zajímav ch v nosû je okamïik, kdy jsou ceny akcií na sv ch nûkolikalet ch minimech. A to je právû nyní. AlespoÀ se na tom shoduje vût ina finanãních odborníkû. Pro vût inu obyvatel âeské republiky jsou slova investice a akcie stále exotick mi pojmy, které nepatfií do jejich kaïdodenního Ïivota. PfiestoÏe se skoro kaïd z nás stal na zaãátku devadesát ch let díky kuponové privatizaci akcionáfiem, dnes po zhruba deseti letech vyuïívá investice ke zhodnocování sv ch finanãních prostfiedkû zcela v jimeãnû. PfieváÏnou ãást finanãních aktiv (80 %) mají ãeské domácnosti v bankách nebo v hotovosti. Stále populárnûj í stavební spofiení (s 9% podílem na finanãních aktivech domácností), Ïivotní poji - tûní a penzijní pfiipoji tûní (se 7% podílem) jsou zajímavou formou zhodnocování voln ch finanãních prostfiedkû, o investování v ak v souvislosti s nimi mluvit nemûïeme. A tak pouze 4 % finanãních aktiv ãesk ch domácností jsou investována (pomineme-li investice do nemovitostí, staro- Ïitností, umûní apod.), a to prostfiednictvím otevfien ch podílov ch fondû (OPF). Ve vyspûl ch evropsk ch zemích je na kapitálov ch trzích (nákup podílov ch listû OPF, akcií a dluhopisû) investována tfietina aï polovina v ech finanãních úspor domácností v nûkter ch zemích i více. FOTO: JI Í CAJSKA Fondy jsou pro kaïdého Zatímco pfiímá investice do akcií ãi dluhopisû pfiedpokládá urãitou znalost kapitálov ch trhû a mnohdy i vlastnictví vût í finanãní ãástky, investice do OPF jsou vhodné pro kaïdého. V hody tohoto investování jiï v minulosti objevili jak Ameriãané, tak i obyvatelé vût iny evropsk ch zemí. DÛvodem obliby OPF je profesionální správa jim svûfien ch finanãních prostfiedkû, jejich vysoká likvidita, diverzifikace rizika, irok pfiístup k trhûm, sniïování nákladû a jednoduchá správa. V âeské republice navíc u fyzick ch osob v nosy z prodeje podílov ch listû OPF po esti mûsících nepodléhají dani z pfiíjmu. Pfies v echny tyto nesporné v hody je objem investic do fondû na jednoho obyvatele v âeské republice mnohonásobnû niï í neï v evropsk ch zemích s del í tradicí investic do OPF. Po rekordním pfiírûstku v roce 1999, kdy se majetek OPF v âr ztrojnásobil (ze 17 na 53 miliard korun), nebyl rok 2000 uï tak úspû n. Majetek v OPF sice vzrostl o 23 miliard korun, ale jenom díky procesu transformace investiãních fondû na OPF. DÛvodem tohoto v voje byl pokles v konnosti OPF vlivem sníïení úrokov ch sazeb a ceny dluhopisû. Zejména se v ak na v konnosti OPF projevila krize na svûtov ch akciov ch trzích. Lekce investorûm Krizi svûtov ch akciov ch trhû vyvolalo jednak niï í tempo rûstu svûtové ekonomiky, nejv znamnûj ím faktorem masivního poklesu cen akcií v ak byla ztráta dûvûry investorû. Jejich oãekávání vysok ch ziskû, zejména z technologick ch firem, se ukázala jako nereálná. Opût se potvrdila známá pravda, Ïe kurzy cenn ch papírû neurãuje ani tak jejich kvalita, jako spí e míra poptávky a nabídky. Jakmile na burzách zavládne bezbfieh optimismus ãi pesimismus, kter pfiimûje velk okruh investorû k bezhlav m nákupûm ãi prodejûm, ztrácejí kurzy jak koli vztah s realitou. A právû k této situaci do lo v posledních dvou letech na burzách témûfi po celém svûtû. Mnozí investofii podlehli davové psychóze a nakoupili drahé akcie, které v panice z dal ích ztrát pod cenou prodali. I kdyï jsou mezi takto postiïen mi investory i na i spoluobãané, není jich mnoho, neboè v akciov ch fondech a fondech fondû, jeï utrpûly nejvíce, jsou v âeské republice pouze 2 % z celkového majetku OPF. A tak mûïeme poslední strm rûst a následn prudk pokles kurzû svûtov ch akcií brát za témûfi bezplatnou první velkou lekci. Deset dobr ch rad pro investory do otevfien ch podílov ch fondû 1. Udûlejte inventuru sv ch finanãních prostfiedkû. Jedinû tak zjistíte, zda nemáte zbyteãnû moc penûz v hotovosti nebo na bûïném úãtu, kde se znehodnocují. 2. Stanovte si investiãní horizont. Pokud jste se rozhodli investovat, je dûleïité vûdût, jak dlouhou dobu se bez sv ch penûz obejdete. Tato doba urãuje vá investiãní horizont. 3. Urãete si investiãní cíl. Chcete-li své finanãní prostfiedky pouze ochránit pfied inflací, vloïte je do ménû rizikov ch OPF (penûïního trhu, obligaãních). Budete-li chtít dosáhnout vy ích v nosû, pfiijmûte vût í riziko související s investicí do smí en ch a akciov ch OPF. 4. Rozhodnûte se, jaké investiãní riziko je pro vás pfiijatelné. Pouze nûktefií investofii mohou nést riziko pfiípadné ztráty, které doprovází kaïdou investici. ZáleÏí také na osobním pfiístupu k riziku a schopnosti zachovat chladnou hlavu. Pfii pfiechodném poklesu hodnoty podílov ch listû OPF je nûktefií investofii v obavû pfied dal í ztrátou pfiedãasnû prodají a nedají jim moïnost k budoucímu zhodnocení. 5. Nebojte se pfiimûfieného rizika. Rozhodnete-li se pro dlouhodobou investici, vezmûte na sebe pfiimûfiené riziko, neboè jedinû tak máte anci na vy í v nos. Dlouholeté zku enosti s investováním do OPF ve svûtû potvrzují pravidlo, Ïe pokles kurzû je vïdy doãasn a následuje po nûm rûst, kter je tím vût í, ãím vût í propad mu pfiedcházel. 6. SniÏte riziko rozloïením investice. PfiestoÏe fondy samy diverzifikují investované finanãní prostfiedky, nemusíte sázet v e na jednu kartu. Pfii rozloïení investice do více fondû sníïíte pfiípadné riziko. 7. Nespekulujte. Jenom malému procentu spekulantû se po tûstí dosahovat dlouhodobû zisku. Pokud chcete opravdu zhodnotit své úspory, nespekulujte, ale investujte. Investice vût inou ze v eho nejvíce vyïadují ãas, aby se mohly zhodnotit. Pfii poklesu kurzû proto nebuìte netrpûliví. 8. Zaãnûte investovat brzy. âím del í investiãní horizont sv m finanãním prostfiedkûm poskytnete, tím vût í zhodnocení od nich mûïete oãekávat. V del ím ãasovém období se nemusíte obávat ani rizikovûj ích produktû. 9. Sledujte své investice. Postoje ãlovûka k investiãnímu riziku se mûní. Proto byste mûli mít stále pfiehled o sv ch investicích a vïdy pfiizpûsobit jejich zamûfiení va í aktuální situaci. 10. Buìte nedûvûfiiví. Pfiíslib vysokého v nosu stále vût inu lidí dokáïe pfiipravit o zdrav rozum. Nesvûfiujte peníze spoleãnostem, které nemají dostateãné reference a slibují vysoké v nosy bez upozornûní na moïná rizika. Pfiílohu pfiipravila Ideální ãas nakupovat Mnoho ãesk ch investorû si v poslední dobû láme hlavu otázkou: Bylo rozumné vloïit peníze do fondû? DÛvodem k takov m úvahám se stalo posledních patnáct mûsícû, které v echny v znamné svûtové burzy a s nimi i otevfiené podílové fondy poznamenaly poklesy. Index americk ch technologick ch akcií NASDAQ pfii el o 60 procent své rekordní hodnoty, a rok 2000 se stal vûbec nejhor ím v jeho historii. Evropské technologické tituly ztratily pfies 70 procent, jenom nûmecké technologie pfii ly dokonce o 85 procent ze sv ch nejvy ích cen! Je v ak zajímavé, Ïe pochyby, provázející pokles, jsou pfieváïnû jen ãesk m fenoménem a právû jen u nás vyvolávají ãasto rozruch, k nûmuï jinde na americk ch a západoevropsk ch trzích - v takovém rozsahu nedochází. Pfiíãinou je nedostatek ãesk ch investorsk ch zku eností. Ty jsou v ak, jak známo, obtíïnû sdûlitelné. A právû del í a pouãenûj í investorská zku enost západoevropsk ch a americk ch investorû jim velí: nakupovat, nakupovat. Ceny jsou v hodnû nízké a aktiva ve správû západoevropsk ch fondû proto stoupla nezávisle na poklesu. Zku enûj í investofii totiï vûdí, Ïe investice, pfiedev ím do vhodnû zvolen ch akciov ch fondû, jsou z hlediska v nosového potenciálu nyní v hodnûj í. Historické v nosy akcií dlouhodobû pfiedstihují dluhopisy a samozfiejmû i rûzné druhy bankovních vkladû. Souãasn pokles k tomuto dlouhodobému v nosovému potenciálu navíc pfiidává prémii nízké nákupní ceny. A právû dlouhodob v nosov potenciál je pro potfieby vût iny investorû nejpodstatnûj í. Demografická krize, která v pfií tích desetiletích potrápí a moïná i zmûní Evropu a Japonsko, dává tu it, Ïe právû vlastní peníze budou nejspí e tou jedinou jistotou kaïdého. Zcela konkrétnû a pfiímo se to t ká generací let 1960 a Bude se jim chtít pracovat na dûchod do 70 let? Budou moci pracovat do 70 let? Spokojí se s tím, co dostanou jako dûchod? Budou se s tím moci spokojit? Spoléhat se na to, Ïe stát zajistí komukoli dûstojn dûchod v dobû, kdy mladé generace nebudou schopny uïivit stále poãetnûj í skupinu zestárl ch pracovníkû, by bylo nemoudr m hazardem. DÛleÏité v ak je zaãít s pfiípravou hned. Drobní investofii nemohou sice investovat velké ãástky, ale mají na své stranû ãas. âas je zejména u akciov ch investic velk m pfiínosem. Zmen uje riziko a stabilizuje v nos. Jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe nás opût ãekají úrodná léta, která nás ujistí o provûfiené pravdû: Co trhy vzaly, zase vrátí, a co víc je tû pfiidají nûco navrch. Vladimír Fichtner místopfiedseda pfiedsednictva UNIS âr, generální fieditel Pioneer Investments v âr men í riziko a zisk krátkodobá investice fondy: 0, penûïního trhu Minimální investiãní horizont u jednotliv ch typû fondû (v letech), jejich investiãní riziko a oãekávaná v konnost obligaãní (dluhopisové) balancované (smí ené) fondy fondû akciové vût í riziko a zisk dlouhodobá investice

2

3 Pioneer Investments: Dlouhodobé fie ení Informovaní ekonomové, kter m je dnes kolem tfiiceti, s dûchodem radûji nepoãítají. Vûdí, Ïe kolaps nereformovaného dûchodového systému by mohl pfiijít uï za nûjak ch dvacet let. Pfiíãinou je nadcházející rozvrat rovnováhy mezi poãtem star ch a mlad ch lidí v populaci. PfiibliÏnû za padesát let ubudou v âeské republice témûfi dva miliony lidí a asi ãtyfiicet procent obyvatelstva bude star í edesáti let. Základní otázka zní: Jak vytvofiit prostfiedky na sociální zabezpeãení? Generace, které nyní stárnou, se musejí smífiit se skuteãností, Ïe stát jim v dûchodu nebude moci dát dost penûz na dûstojn Ïivot. Pozdûj í odchod do dûchodu nemûïe problém vyfie it v roce 2030 by bylo nutné pracovat do sedmdesáti let. To by se t kalo uï generace narozené mezi lety 1960 a V situaci, kdy drasticky ubude mlad ch pracovníkû, není v chodiskem ani zv ení daní. V roce 2027 by kaïd zamûstnanec musel pfiispût na v platu dûchodû 45 procenty sv ch pfiíjmû a v roce 2057 dokonce 70 procenty. Jak pfieïít budoucnost? Nikdo, zdá se, neví, jak problémy dûchodové reformy nejlépe vyfie it. Politici se nemohou shodnout. Jisté je jedno: lidé, ktefií plánují odpoãinek po roce 2030, nemohou slepû spoléhat na dosavadní dûchod. Víc a více bude pfiib vat situací, kdy jim pomohou jen vlastní peníze. Napfiíklad v Japonsku uï dnes ãiní penze z prûbûïnû financovaného systému 30 procent prûmûrného platu, ve v carsku 20 procent, v Kanadû 25 procent. Finanãnû kvalitní vrchol Ïivota mohou proïívat pouze ti, ktefií na nûj zaãnou myslet velmi záhy. Mezi produkty, jejichï prostfiednictvím lidé spofií, pfiitom ãasto chybí ty konstruované na vytváfiení strategick ch finanãních rezerv. Statisíce lidí se tak mohou ocitnout bez prostfiedkû, které by jim umoïnily pfieïít vlastní budoucnost které by jim zajistily alespoà takov dûchod, jak mají dne ní dûchodci. âe i nic netu í Zatímco v západní Evropû lidé plánují finanãní budoucnost v dlouhodobém pfiedstihu, âe i, kter ch se to t ká, ponechávají tyto záleïitosti osudu a dûchodovému systému. Ten je nejspí e zklame. Mezi jejich finanãními produkty chybí vût inou ty, které dlouhodobû nabízejí nejvy - í potenciální v nos. Oproti nim mûli západní Evropané ke konci roku pfies tfii a pûl miliardy Pioneer Investments je propagátorem akciov ch produktû jakoïto nástrojû urãen ch pro vybudování strategické Ïivotní rezervy. Jsou podle vás akcie skuteãnû tou nejlep í cestou ke spokojenûj ímu dûchodu? Opravdu. Vy snad znáte nûjakou lep í cestu? Podívejte se jedna z anal z renomované spoleãnosti Salomon Brothers srovnávala v hodnost jednotliv ch druhû investic v 80 letech z pohledu amerického investora. A víte, jaká investice se nakonec ukázala nejlep í? Akcie, které vykázaly prûmûrn roãní v nos 17 %. Oproti tomu zlato dosáhlo prûmûrného roãního v nosu 2,8 %, obrazy star ch mistrû 9,6 %, zemûdûlská pûda -0,5 %, rodinné domy 5,5 % a tak bych mohl pokraãovat. Jistû, 80. léta nebyla poznamenána Ïádnou velkou krizí, ale pro tu není dûvod ani v dne ní dobû. Pfiesto akciové trhy bûhem posledního roku rapidnû poklesly. Ano, nûktefií investofii se dnes dûsí dvoucifern ch propadû zvlá tû technologick ch trhû. Ale na to, Ïe v pfiedcházejících letech skonãily stejné indexy také s dvoucifern m v sledkem, pouze znaménko bylo opaãné, uï zapomínají. Trhy se prostû vyvíjejí v cyklech a my se dnes nacházíme na spodním okraji jednoho z nich. Riziko akciov ch investic ale pfiesto nemûïete popfiít. Z krátkodobého pohledu (fieknûme na dva tfii roky) je akciová investice urãitû riziková. Av ak postupem ãasu se toto riziko radikálnû sniïuje aï takfika na nulu. Dlouhodobé reálné v nosy akcií jsou dokonce stabilnûj í neï v nosy obligací. Mohu vám opût ocitovat zajímavá ãísla, tentokrát od Global Financial Data. Podle nich prûmûrné reálné v nosy akcií v osmi vyspûl ch zemích západního svûta pfievy ovaly v letech v nosy obligací. Po odeãtení vlivu inflace vykazovaly akcie prûmûrn roãní zisk 7,38 %, kdeïto obligace pouze 1,38 %. V e úspor prûmûrného âecha se v ak se situací lidí na Západû zatím nedá srovnat Jak ãlovûk na Západû, tak obyvatel âeské republiky budou muset fie it stejn problém zajistit se na dûchod. Pro pravidelné investování, které je cestou k dûstojnému Ïivotu v seniorském vûku, nemusí b t nikdo milionáfi. I z pravidelnû ukládan ch mal ch ãástek dokáïou akciové strategie vytvofiit zajímavou sumu. Navíc poãítáme s tím, Ïe rûst HDP v reformujících se zemích Nové Evropy eur právû v instrumentech s v hodnûj ím potenciálem v nosu v otevfien ch podílov ch fondech. Jenom za loàsk rok vzrostla aktiva evropsk ch fondû o 10,5 procenta, a to i pfies poklesy v konnosti, které vût inu fondû loni postihly. V popularitû vedou akciové fondy, které soustfieìují 45 procent v ech investic západních EvropanÛ. Pfiíãinami je vy í dlouhodob potenciál v nosu a fakt, Ïe v dlouhé dobû investice v raznû klesá její riziko. Dlouhodobé prûmûrné roãní v nosy kvalitních akciov ch fondû specializovan ch na vytváfiení strategick ch Ïivotních rezerv dosahují pfiibliïnû 13 procent p.a. Skupina Pioneer Investments si klienty ze západních zemí, ale i jin ch koutû svûta, získává irokou nabídkou ãítající kolem stovky podílov ch fondû. Dosahují dlouhodob ch v konû pfievy ujících v nosnost klasick ch finanãních instrumentû, zvlá tû termínovan ch vkladû. Zítra bude pozdû Vût ina ãesk ch stfiadatelû se v ak domnívá, Ïe z nízkého platu nemûïe strategické finanãní rezervy vytvofiit. Odborníci tvrdí, Ïe to moïné je s vyuïitím takzvané prémie za trpûlivost. Jde o taktiku, kdy lidé pravidelnû investují po velmi dlouhou dobu. Tak je to obvyklé právû v západních zemích. S kaïd m dnem odkladu investování se zmen uje pravdûpodobnost, Ïe jedinec dokáïe zvládnout zmûny v sociální oblasti, které nové století pfiinese. Vladimír Fichtner, místopfiedseda Unie investiãních spoleãností âr a generální fieditel Pioneer Investments v âeské republice, se navíc domnívá, Ïe je Ïivotnû dûleïité, aby kaïd stfiadatel, kter se obává o kvalitu svého Ïivota a kvalitu sv ch finanãních záleïitostí, vyuïíval sluïeb finanãního poradce. Ten mû- Ïe poradit, jak spojit v hody nejrûznûj ích finanãních produktû vãetnû akciov ch podílov ch fondû zamûfien ch na vytvofiení strategické Ïivotní rezervy urãené pro seniorsk vûk. AÈ uï svûj, anebo sv ch potomkû. Finanãní poradce se rozhodnû vyplatí, tvrdí Vladimír Fichtner. Akciové strategie jsou stále v hodnûj í V srdci irského Dublinu, kde sídlí manaïefii mnoha svûtov ch správcû fondû, má svou pracovnu i Daniel Kingsbury. MuÏ, jenï fiídí operace skupiny Pioneer Investments v zemích stfiední a v chodní Evropy, kterou souhrnnû naz vá Novou Evropou. Daniel Kingsbury fiídí operace spoleãnosti v Nové Evropû bude v nadcházejících letech razantnûj í neï ve státech západní Evropy. To se samozfiejmû promítne i do finanãní situace obyvatel. Mluvíte o vlivu ãasu na v i zisku. Mnoho ãesk ch investorû má ale zatím negativní zku enost od loàského jara jim hodnota investice stále klesá. To je nepfiíjemné zvlá tû pro klienty z Nové Evropy, pro které jde ãasto Mít finanãního poradce se vyplatí Œ Mít finanãního poradce, kter se bude starat o na e peníze, je moïná dûleïitûj í neï v bûr Ïivotního partnera. Îivotního partnera mûïeme vymûnit, ale u lé v nosy se nám uï nikdy nevrátí. Je legraãní, Ïe lidé se o tom, kam s penûzi, ãasto radí se znám mi. Na operaci Ïluãníku v ak k sousedovi nechodí. UloÏit nebo investovat dobfie sto tisíc korun je stejnû velké umûní jako operovat Ïluãník. Bez finanãních poradcû se lidé sice mohou obejít, ale nemohou se o své peníze vût inou dobfie postarat. Ž Finanãní poradce ví, Ïe ti, kdo nesná ejí kolísání hodnoty investic a ukládají dlouhodobû peníze v nízkorizikov ch instrumentech bank, po letech zjistí, Ïe si tímto jednáním pfiivodili jen nedostatek. Rozhodnutí, o nûmï se domnívali, Ïe je opatrné, bylo ve skuteãnosti hazardem. Bylo by pfiíli surové spoãítat jim, o kolik penûz vlastnû pfii li na v nosech, kter ch se tak rozumnû a opatrnû vzdali. Dlouhodobû nejvy í v nos lze nalézt v akciov ch a balancovan ch fondech. Ty pfies hory a doly vedou k v sledkûm, na které se vyplatí poãkat. V dobách poklesu je právû investice do tûchto fondû o nûco v hodnûj í. Nabízíme vám: nezávaznou schûzku s finanãním poradcem informace o moïnostech vhodného investování zaslání informaãních materiálû o na ich produktech Tyto sluïby získáte: na bezplatném telefonním ãísle na na v ech prodejních místech RM-SYSTÉMU v sídle firmy Pioneer Investments o vûbec první zku enost s investováním. Lidé na Západû s tím problémy nemají s investováním mají co do ãinûní dlouhá léta a vûdí, Ïe po kaïdém poklesu pfiijde rûst. I proto bûhem loàsk ch poklesû nabyla aktiva evropsk ch fondû o více neï 10 procent. Západní investofii jsou pfiesvûdãeni, Ïe souãasné nízké ceny jsou ideální dobou pro nákup. âas jim dá za pravdu. Opora globální síly Jen finanãnû silná a zku enostmi provûfiená spoleãnost mûïe nabídnout klientûm zajímavé investorské strategie. Proto se renomovaná skupina Pioneer Group loni spojila s bankovním gigantem UniCredito. V sledkem je skupina Pioneer Investments, která nese dál provûfiené jméno Pioneer, navíc posílené o finanãní oporu jedné z nejvût ích evropsk ch bank. UniCredito je podle trïní kapitalizace, která dosahuje 28 miliard eur, jednou z nejvût ích bankovních skupin v Evropû. Její loàsk konsolidovan ãist zisk vzrostl o 8,5 % na 2,7 bilionu lir. Mezi klíãové akcionáfie skupiny patfií renomované nadace, bankovní skupiny a poji Èovny. Globální sílu Pioneer Investments dokumentuje i skuteãnost, Ïe její fiídicí centra jsou hned na tfiech místech v Bostonu, Dublinu a Milánû. Vedle globálních v hod znamená zrod Pioneer Investments dobrou zprávu speciálnû pro klienty ze zemí stfiední a v chodní Evropy. Bankovní skupina UniCredito uï zde pfiikroãila k nûkolika v znamn m operacím vstoupila do polské Pekao, jedné z nejvût ích spofiitelen v Evropû vûbec, do bulharské Bulbanky, slovenské Poºnobanky, angaïuje se i v chorvatské bance Zagrebaãka. Z jejího hledáãku nevypadla ani âeská republika, kde ve v bûrovém fiízení usiluje o koupi 60% podílu v Komerãní bance. Pracovali jsme celkem na deseti privatizaãních projektech. První bankou, která byla v Itálii privatizována, byla Credito Italiano. V dal- ích privatizacích jsme nakoupili celkem est italsk ch bank, uspûli jsme pfii odstátàování bank v Polsku, Bulharsku a na Slovensku. TakÏe lze tvrdit, Ïe jsme privatizaãní experti, fiekl v nedávném rozhovoru pro Hospodáfiské noviny éf divize zahraniãního bankovnictví UniCredito Roberto Nicastro. Aktivity skupiny v zemích stfiední a v chodní Evropy fiídí Daniel Kingsbury. Jsme zde pro celé generace, upozoràuje na její zámûry. Vybrané fondy skupiny Pioneer Evropsk akciov fond Pioneer * od zaloïení 42,37 % 10,36 % za posl. 3 roky 11,31 % 3,64 % cena 1 akcie k ,07 eura cena 1 akcie k ,48 eura âoj k eur datum zaloïení fondu Svûtov akciov fond Pioneer * od zaloïení 108,19 % 13,72 % za posl. 5 let 66,41 % 10,72 % za posl. 3 roky 22,75 % 7,07 % cena 1 akcie k ,02 eura cena 1 akcie k ,77 eura âoj k eur datum zaloïení fondu Pioneer America K-1928 * od zaloïení 14,47 % 7,87 % cena 1 akcie k ,25 eura cena 1 akcie k ,83 eura âoj k euro datum zaloïení fondu Americk rûstov fond Pioneer * od zaloïení 35,41 % 12,46 % cena 1 akcie k ,48 eura cena 1 akcie k ,48 eura âoj k eur datum zaloïení fondu Pioneer Trust ** V konnost fondu v Kã celkem roãnû od zaloïení 12,46 % 2,16 % za posl. 5 let 7,25 % 1,41 % za posl. 3 roky -16,47 % -5,80 % cena 1 PL k , Kã cena 1 PL k ,00 Kã âoj k Kã datum zaloïení fondu * marketingov název zahraniãních fondû Pioneer Investments, které jsou spravovány spoleãností Pioneer Global Investments Limited se sídlem v Irsku ** Pioneer Trust, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s. - otevfien podílov fond Pfiedchozí v konnost fondu nezaruãuje stejnou v konnost v budoucím období. Hodnota investice a pfiíjem z ní mûïe stoupat i klesat, a není zaruãena plná návratnost pûvodnû investované ãástky. Pioneer Investments âeská republika Na Rybníãku 5, Praha 2 infolinka:

4 Îivnobanka Sporokonto jednoduchá investice pro opatrné investory V souãasné dobû, kdy úroky z termínovan ch vkladû klesly na velmi nízkou úroveà, inflace pfiesahuje 4 procenta a investory stra í poklesy kurzû na v ech svûtov ch trzích, hledá fiada z nás adekvátní náhradu v jin ch finanãních produktech. Máte ve zvyku na novou praãku, letní dovolenou ãi studium sv ch dûtí u etfiit? Jedním z fie ení, jak zhodnotit své prostfiedky jinak neï termínovan mi vklady v bance ãi stavebním spofiením, mûïe b t nákup podílov ch listû otevfien ch podílov ch fondû se zamûfiením na penûïní trh. Vyzkou eno a ovûfieno Ve svûtû není tento postup niãím nov m. Investování do jednotliv ch podílov ch fondû lze rozli it podle délky investice a pfiijatelného rizika. Fondy umoïàují investovat od mal ch finanãních ãástek, pravidelnû i nepravidelnû. Navíc lze v závislosti na aktuálním v voji svûtov ch finanãních trhû mûnit fondy tak, aby va e peníze byly, pokud moïno, na tom správném místû. Proto fondy zaïívají v novodobé historii dominantní postavení v investiãních aktivitách té nej ir í vefiejnosti. Co je tfieba pfiedem vûdût KaÏd fond má svého obhospodafiovatele, statut, investiãní strategii a dosaïené v sledky. Podle dosavadních v sledkû sice nelze oãekávat v sledky budoucí, nicménû v porovnání s ostatními fondy stejného zamûfiení lze zjistit rozdíly, a tím se i lépe rozhodnout. Proã právû fond penûïního trhu Tyto fondy poskytují krátkodobé zhodnocení va ich penûz v horizontu 6 mûsícû a déle. Tato minimální lhûta je doporuãována pfiedev ím z daàov ch dûvodû, kdy jiï neplatíte Ïádnou daà ze zhodnocení va ich penûz. Pro stfiednûdobé ãi dlouhodobé zhodnocení je vhodn tento typ fondû pro ty, ktefií nechtûjí podstupovat vy í riziko. Va e peníze jsou investovány do bezpeãn ch produktû finanãního trhu, do dluhopisû, pokladniãních poukázek, termínovan ch vkladû. Hlavní v hodou je skuteãnost, Ïe jsou tyto peníze (relativnû malé ãástky ve v i stovek ãi tisícû korun) sdruïovány, a tím mohou b t pouïity pro uloïení do produktû, kde je minimální objem ve v - i statisícû ãi milionû korun. Tím zároveà dochází i k sníïení investiãního rizika, neboè pravdûpodobnost rizika u jednoho produktu je vy í neï napfi. u deseti. Podílové listy fondu mûïete kdykoli prodat dle va ich finanãních potfieb a nejste omezováni délkou investice. S prodejem podílov ch listû otevfien ch podílov ch fondû nemusíte chodit na burzu. Staãí, kdyï doruãíte Ïádost o odkup obhospodafiovateli fondu a do nûkolika dnû jsou peníze pfievedeny na bûïn úãet u va í banky. Otevfien podílov fond Îivnobanka Sporokonto obhospodafiovan investiãní spoleãností ÎB Trust, 100% dcefiinou spoleãností Îivnostenské banky, a.s., patfií mezi nejv - e hodnocené fondy penûïního trhu v âeské republice. Po celou svou historii tento fond dosahuje stabilní v nos bez v razn ch v kyvû. K 15. kvûtnu 2001 dosáhl tento otevfien podílov fond roãní v nosnosti 5,09 %, celkov v nos od zaloïení fondu (15. záfií 1997) ãiní 31,09 %. Za posledních 6 mûsícû v nos dosahuje jiï 3,03 %, coï vytváfií dobré pfiedpoklady i pro celoroãní v nos. PrÛbûÏnou v konnost fondu prezentuje graf. Jak nakoupit podílové listy Nákup podílov ch listû otevfien ch podílov ch fondû není o nic sloïitûj- í neï uloïení penûz na termínovan vklad. V pfiípadû fondu Îivnobanka Sporokonto máte hned nûkolik moïností: 1. mûïete osobnû nav tívit kteroukoli z poboãek ãi expozitur Îivnostenské banky, a.s., pfiímo na místû uzavfiít smlouvu a vloïit ãi poslat peníze na stanoven úãet; 2. mûïete nás poïádat na bezplatné telefonní lince o zaslání smlouvy na va i adresu, pak staãí, kdyï smlouvu u notáfie ãi na obecním úfiadû podepí ete a po lete zpût k nám a peníze na smlouvou stanoven úãet; 3. mûïete nás poïádat na bezplatné telefonní lince o osobní náv tûvu finanãního poradce pfiímo u vás doma, rádi vám ji zprostfiedkujeme. Kde mûïete sledovat v nosnost jednotliv ch fondû penûïního trhu Dennû jsou zvefiejàovány v sledky fondû penûïního trhu v denících Hospodáfiské noviny a Mladá fronta DNES. Na internetu jsou nejvíce zamûfieny na fondy a Pavel Holeãka, portfolio manaïer fondu Îivnobanka - Sporokonto ING Investment Management Spoleãnost ING Investment Management patfií do holandské finanãní skupiny ING Group, která je s 53 mld. USD trïní kapitalizace pátou nejvût í evropskou finanãní skupinou. ING Investment Management se zab vá pfiedev ím správou aktiv institucionálních klientû a fiízením portfolií podílov ch fondû. Objem spravovan ch aktiv v souãasné dobû ãiní 221 mld. eur. âeská kanceláfi ING Investment Management byla zaloïena v roce Celková v e prostfiedkû svûfien ch spoleãnosti do správy k dubnu 2000 dosáhla 21 miliard korun. Vzhledem k rozsáhl m aktivitám na mezinárodních trzích a vysoké specializaci poskytuje spoleãnost ING Investment Management sv m klientûm piãkové sluïby a dlouhodobû dosahuje stabilního zhodnocení svûfien ch investic. ING International âesk akciov fond Fond je urãen investorûm, jejichï cílem je dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostfiednictvím investic do spoleãností, jejichï akcie se obchodují na ãeském akciovém trhu (min. 2/3 ãist ch aktiv fondu) a na maìarském a polském trhu. Vzhledem k tomu, Ïe tyto trhy mají hodnû spoleãn ch atributû, je základní investiãní strategií investování do akcií, jeï budou tûïit z pokraãující konvergence s Evropskou unií, z nadprûmûrného hospodáfiského rûstu, typického pro rozvíjející se ekonomiky, a ze zlep ující se efektivity jednotliv ch spoleãností. Riziko doãasného poklesu hodnoty portfolia by mûlo b t vyvá- Ïeno vy ím oãekávan m celkov m v nosem v del ím ãasovém období. 140 % Fond 120 % Index 100 % 80 % 60 % 50 % Multi Fondy ING âesk duhov fond Fond je vhodnou pfiíleïitostí pro investory, ktefií hledají investici do iroce diverzifikovaného portfolia, jehoï cílem je atraktivní zhodnocení v dlouhodobém ãasovém horizontu. Jedná se o fond fondû, kter investuje do jin ch ING FondÛ. Vzhledem k pomûrnû v raznému podílu akciov ch investic (60 %) se jedná o portfolio s vy í vahou rizika, které je v ak na druhé stranû umírnûno irokou diverzifikací investic, v bûrem kvalitních zahraniãních akcií a pomûrnû v raznou ãástí investovanou do instrumentû s pevn m v nosem. Prostfiednictvím investice do âeského duhového fondu má investor i s relativnû mal m objemem prostfiedkû moïnost vytvofiit iroce diverzifikované portfolio. SloÏení portfolia v neutrálních vahách âesk akciov fond 19 % âesk fond obligací 33 % hotovost 2 % Fond globálních akcií 46 % ING Index Linked Funds ING âesk kontinuální klik fond Fond nabízí investorûm velmi atraktivní kombinaci relativnû nízké úrovnû rizika a vysokého dlouhodobého v nosového potenciálu. Portfolio fondu je investováno tak, aby klientovi poskytlo ochranu 90 % investované ãástky. Optimálním investiãním horizontem pro vstup do fondu jsou alespoà 2 3 roky. V pfiípadû rûstu indexu EuroStoxx50 bude klient inkasovat podíl na jeho zhodnocení. ING âesk kontinuální klik fond informuje klienty o dvou základních hodnotách: o hodnotû jednotky a o chránûné hodnotû. Chránûná hodnota pfiedstavuje úroveà, pod kterou hodnota klientovy investice nikdy, za Ïádn ch okolností nepoklesne; a to ani v pfiípadû hlubokého cenového propadu na akciov ch trzích. ÚroveÀ chránûné hodnoty je vïdy jednou mûsíãnû nastavována na úrovni 90% hodnoty jednotky. V znamn m rysem chránûné hodnoty je fakt, Ïe nikdy neklesá chránûná hodnota roste spolu s hodnotou jednotky v pfiípadû rûstu indexu a zûstává nezmûnûna v pfiípadû jeho negativního v voje. 110 % 100 % 90 % 80 % Fond Chránûná hodnota Údaje o minul ch v nosech slouïí pouze pro informaãní úãely a nejsou zárukou budoucích v nosû. ING Investment Management (C.R.), a.s. Index Bozdûchova 2/344, Praha 5 tel.: 02 / fax: 02 / Rodina fondû Îivnobanka Îivnobanka Sporokonto je jedním z ãlenû Rodiny fondû Îivnobanka, která je tvofiena dal ími otevfien mi podílov mi fondy. Ty se od sebe li í sv m investiãním zamûfiením, investiãním rizikem, délkou investiãního horizontu a potenciálním v nosem, a zároveà se tak v bornû doplàují. Îivnobanka korunov balancovan fond je smí en fond investující do ãesk ch i zahraniãních akcií a obligací. Akciová ãást portfolia je tvofiena pfiedev ím akciemi úspû - n ch podnikû ze zemí OECD, u obligací pfievaïují dluhopisy v ãesk ch korunách. Jeho zahraniãní investice jsou témûfi v hradnû zaji Èovány do ãeské koruny a nenesou riziko v voje kurzu ãeské koruny vûãi cizím mûnám. Îivnobanka Interkonto je smí en fond, jehoï prostfiednictvím mûïe kaïd, tfieba i drobn, investor investovat finanãní prostfiedky v devizách i v korunách do jinak tûïko dostupn ch zahraniãních aktiv. Statut fondu umoïàuje velmi flexibilní zmûnu zainvestování. Jeho zahraniãní investice v ak nejsou ji tûny do ãeské koruny, a proto b vá vût inou oblíben investory, ktefií buì v voji ãeské Vaše výnosná známost koruny nevûfií a chtûjí se jistit investicí v zahraniãní mûnû, anebo si trvale udrïují ve sv ch úsporách rezervu v zahraniãní mûnû, kterou v ak nenechávají volnû leïet na sv ch úãtech v bankách a aktivnû s ní pracují. Kromû toho klientûm Interkonta nabízíme moïnost pfiímé investice v jimi zvolené cizí mûnû, pfiiãemï pfiepoãet na korunu je provádûn v kurzu deviza stfied a bez poplatkû. Zrovna tak odkup podílov ch listû mûïe b t rovnûï proveden ve zvolené cizí mûnû. Îivnobanka akciov fond. Prodej podílov ch listû byl zahájen na konci roku Fond investuje pfiedev ím do akcií úspû n ch spoleãností vyuïívajících v prostfiedí globální konkurence své pfievahy v technologii, postavení na trhu ãi pfiístupu k zákazníkovi. Fond není úzce oborovû ãi regionálnû specializovan. Podílníci se tak úãastní na rûstu technologick ch i velk ch nadnárodních firem bez ohledu na to, zda jsou registrovány v Americe, Evropû nebo Asii. Mûnové riziko fondu je fiízeno s ohledem na zájmy tuzemského investora. Pfiedchozí v konnost fondu nezaruãuje stejnou v konnost v budoucím období. Hodnota investice a pfiíjem z ní mûïe v ãase stoupat i klesat, a není zaruãena plná návratnost pûvodnû investované ãástky. ÎB - Trust, investiãní spoleãnost, a.s. Na Pfiíkopû 15, Praha 1 tel.: 02 / fax: 02 / infolinka: OB INVEST Správce otevřených podílových fondů ČSOB ČSOB český peněžní trh ČSOB český dluhopisový ČSOB smíšený ČSOB světový akciový volejte bezplatně

5 Investiãní kapitálová spoleãnost KB Investiãní kapitálová spoleãnost KB, a. s., (IKS KB) stoprocentní dcefiiná spoleãnost Komerãní banky, oãekává v relativnû krátké dobû znatelné zv ení zájmu o kolektivní investování a nárûst poptávky po podílov ch listech sv ch podílov ch fondû. Silnou motivací k investování do otevfien ch podílov ch fondû této spoleãnosti je nejen pozoruhodná v konnost fondû IKS KB v posledních mûsících, ale zejména produktov balíãek FELIX, kter IKS KB uvedla pfied nûkolika t dny na trh. Poãáteãní zájem o tento produkt naznaãuje, Ïe by oãekávání tfietí nejvût í investiãní spoleãnosti v âeské republice, která má zhruba pûtinov podíl na trhu, mohla b t reálná. Investování s FELIXEM PfiestoÏe Felix není nov m fondem v pravém slova smyslu, je nov v tom, jak m zpûsobem oslovuje potenciální investory - z okruhu tûch, kdo na investování do otevfien ch podílov ch fondû dosud nepom leli. S pomocí Felixe chceme uvést na pravou míru pfiedstavu vût iny lidí v âeské republice, Ïe investování do podílov ch fondû je pfiíli sloïité a bûïnému ãlovûku nesrozumitelné, fiíká v této souvislosti fieditel spoleãnosti Ing. Pavel Pr ala, CSc. Díky tomu, Ïe Felix nabízí tfii rûzné investiãní strategie, nabídka by mûla oslovit kaïdého, kdo uvaïuje o zhodnocení sv ch finanãních prostfiedkû, domnívá se Pr ala. Potenciální investofii nebudou muset pfiem let nad v bûrem konkrétního fondu, ale bude jim staãit rozhodnout se, jak chtûjí investovat zda krátkodobû, dlouhodobû, anebo pravidelnû. Felix s sebou nese v echny klady otevfien ch podílov ch fondû, coï obecnû znamená anci na vy í v nos ve srovnání s klasick mi bankovními produkty pfii souãasném zachování velmi rozumné míry rizika. Peníze klientû nejsou vázány omezující smlouvou a neexistují sankãní poplatky za pfiedãasn v bûr. Likvidita prostfiedkû investorû v podílov ch listech je tak velmi vysoká. Samozfiejmostí je i to, Ïe po esti mûsících se v nosy z investice nedaní nebo Ïe klienti mohou pfiesouvat své finance mezi jednotliv mi portfolii bez jak chkoli poplatkû. Rodina fondû IKS KB Pro stávající klienty IKS KB je v ak samozfiejmû k dispozici tradiãní nabídka Rodiny fondû Investiãní kapitálové spoleãnosti KB s rozsáhlou kálou zajímav ch investiãních strategií. Základní rozdíly mezi fondy spoãívají v investiãním horizontu, tedy v minimální dobû, na kterou by mûl investor vloïit své finanãní prostfiedky Rodina fondû IKS KB ãisté obchodní jmûní k fond penûïního trhu IKS PenûÏní trh tis. Kã obligaãní fondy IKS Dluhopisov tis. Kã IKS Eurobondov * tis. Kã balancované fondy IKS Balancovan tis. Kã IKS Plus balancovan tis. Kã IKS Globální tis. Kã akciov fond IKS Fond svûtov ch indexû tis. Kã fond fondû IKS Fond fondû tis. Kã * koncem ãervence 2001 dojde ke slouãení tohoto fondu s fondem IKS Dluhopisov do fondu, v oãekávaném v nosu a v pfiístupu k investiãnímu riziku. KaÏd investor si tedy mûïe zvolit fond podle doby, na kterou hodlá investovat, a také na základû vlastního pfiístupu k investiãnímu riziku. Investovanou ãástku pochopitelnû mûïe rozloïit do více fondû Rodiny fondû IKS KB. Zatímco dluhopisové fondy IKS Fond penûïního trhu a IKS Dluhopisov jsou urãeny pro investory se silnou averzí k investiãnímu riziku, fondy akciové (IKS Fond svûtov ch indexû a IKS Fond fondû) budou zajímavé pro investory poïadující vy í v nos pfii zv eném riziku. Balancované fondy IKS Globální, IKS Balancovan a IKS Plus balancovan poskytují rozumn investiãní kompromis pro dlouhodobé investice. Klientsk servis na vysoké úrovni Vedle transparentní investiãní politiky IKS KB dûslednû dbá na kvalitu a dal í rozvoj klientského servisu, kter podporuje iroká distribuãní síè více neï 250 obchodních míst Komerãní banky. Není bez zajímavosti, Ïe roste poãet klientû banky, ktefií vyuïívají moïnosti tzv. inteligentního bankovnictví a pfievádûjí nadlimitní zûstatky ze svého bûïného úãtu do nûkterého z fondû IKS KB, a docilují tak v raznûj ího zhodnocení své investice. Kromû standardních klientsk ch v hod, jak mi jsou napfiíklad bezplatné informaãní linky ( nebo ), pravidelné aktuální informace na internetov ch stránkách spoleãnosti jsou také klientûm pravidelnû rozesílány em komentáfie manaïerû fondû a zdarma po tou pûlroãní informace o hospodafiení fondû a v pisy. Nedílnou souãástí klientského servisu je moïnost projít investorsk Pass Test za pomoci poradenského softwaru. Jednou z posledních novinek v oblasti klientsk ch sluïeb je moïnost sledování aktuálních i historick ch kurzû a v konností fondû prostfiednictvím aplikace WAP. Tomu, kdo disponuje mobilním telefonem s touto síèovou sluïbou, staãí jednodu e zadat adresu stránek Investiãní kapitálové spoleãnosti KB Úspû né desetiletí na trhu Pro Investiãní kapitálovou spoleãnost KB, která pfied nedávnem oslavila desáté v roãí své existence, je jedním z nejvût ích úspûchû to, Ïe si udrïela postavení, s nímï ukonãila první vlnu kuponové privatizace a Ïe se drïí jako tfietí na pici mezi investiãními spoleãnostmi v âeské republice. IKS KB, která dnes obhospodafiuje investice ve v i 16 miliard korun, jako první dokonãila transformaci privatizaãních fondû na otevfiené podílové fondy. Také produktov vûjífi spoleãnosti se dá povaïovat z hlediska kultivovanosti a integrity za optimální pro tuzemskou investorskou vefiejnost. Koncem loàského roku do lo v IKS KB k v znamn m personálním zmûnám: do orgánû spoleãnosti pfii el nov management a správy fondû se ujali noví portfolio manaïefii, ktefií patfií k absolutní piãce v âeské republice. Pozitivní zmûny se projevily jiï za nûkolik mûsícû. Napfiíklad v konnost fondu IKS Dluhopisov je od zaãátku leto ního roku natolik impozantní, Ïe to vyráïí dech i ostfiílen m zahraniãním konkurentûm. Od zaãátku ledna do poloviny kvûtna dosáhl tento fond prûmûrného zhodnocení 5,59 % a majetek pod správou tohoto fondu vzrostl za první ãtyfii mûsíce leto ního roku o 42 procent. Co doporuãují manaïefii IKS KB investorûm Doporuãení portfolio manaïerû pro konzervativní investory vychází ze souãasného nízkoinflaãního prostfiedí. Z hlediska nízkovolatilní investice manaïefii doporuãují kombinaci investice do dluhopisového fondu a fondu penûïního trhu. Pro investory s investiãním horizontem, kter pfiesahuje jeden rok, pak doporuãují vût- í ãást investice umístit do dluhopisového fondu, kter dosahuje vy ího zhodnocení díky pozitivnímu sklonu v nosové kfiivky. PenûÏní fond díky stabilitû své v konnosti tak mû- Ïe b t vyuïíván jako zdroj likvidity pro pfiípadné v daje v prûbûhu roku. Z hlediska investora ochotného akceptovat vy í riziko, kompenzované pfiípadn m vy ím v nosem, doporuãují portfolio manaïefii IKS KB zv - it alokace v akciov ch instrumentech. Pfies pfietrvávající nejistotu na akciov ch trzích jiï fiada pfiedních firem, zejména z technologického sektoru, dosáhla atraktivních cenov ch hodnot. Pfies nízká oãekávání hospodáfisk ch v sledkû zejména americk ch spoleãností na následující dvû ãtvrtletí lze pfiedpokládat, Ïe podstatná ãást tûchto negativních zpráv je uï v akciov ch trzích ocenûna. Pfiípadná pozitivní pfiekvapení z korporátní sféry by tedy byla nad enû pfiijata úãastníky trhu a vyústila by v zajímav rûst akciov ch trhû zejména v druhém pololetí tohoto roku. Pfiedchozí v konnost fondu nezaruãuje stejnou v konnost v budoucím období. Hodnota investice a pfiíjem z ní mûïe stoupat i klesat, a není zaruãena plná návratnost pûvodnû investované ãástky. Investiãní kapitálová spoleãnost KB, a. s. Dlouhá 34, Praha 1 infolinka: fax: 02 / Vydáno HSBC Bank plc poboãka Praha. Jsme souãástí skupiny HSBC Group, která prostfiednictvím 6500 poboãek v 79 zemích a teritoriích obsluhuje více neï 29 miliónû klientû. Minimální investice je 5000 USD. V nosy z fondû Capital Secured Growth Funds (CSGF) jsou vázány na podkladová aktiva vydaná fiadou finanãních institucí a vládními orgány. V nepravdûpodobném pfiípadû, Ïe nûkterá z tûchto institucí nebude schopná dostát sv m závazkûm, nemusí b t zaji tûna plná návratnost pûvodních prostfiedkû. CSGF je typ zastfie ujícího fondu s promûnliv m kapitálem zaloïen m v Irsku. Prospekt je k dispozici na níïe uvedené adrese. Podobnû jako s kaïdou investicí, minulá v konnost nezaruãuje v konnost budoucí. Povolen doping pro Va e peníze Jste nároãní a jen tak Vás nûco neuspokojí? Zdají se Vám úrokové sazby pfiíli nízké a investice do akcií pfiíli rizikové? MoÏná pro Vás máme ideální fie ení. Zaji tûné fondy HSBC (HSBC International Capital Secured Growth Funds) poskytují plné zaji tûní vstupní investice a navíc anci podílet se na rûstu akciového trhu. Pokud indexy trhû porostou, pfiipí ete si ve svûj prospûch aï 70 % tohoto rûstu. A pokud by v voj na trzích pfiinesl pokles indexû, fond zaji Èuje, Ïe za ãtyfii roky dostanete zpût 100 % vloïen ch penûz. Chcete-li vûdût, jak je to moïné a porozumût konstrukci na ich fondû lépe, kontaktujte nás na Millennium Plaza, V Celnici 10, Praha patro - sluïby privátním klientûm tel / www hsbc.cz Minimální investice je 5000 USD. Bankovní skupina HSBC, to je 6500 poboãek obsluhujících 29 miliónû klientû v 79 zemích. Issued by HSBC Bank plc - Prague Branch

6 Nejbezpeãnûj í je dlouhodobá... Koneãn m cílem kaïdé investice je dosaïení v nosu. Ne vïdy se v ak investorovi tohoto cíle podafií dosáhnout, neboè neexistuje Ïádná bezriziková investice. Pfies snahu mnoha finanãních odborníkû nalézt zpûsob, jak pfiedvídat v voj na kapitálov ch trzích, nebyl tento kámen mudrcû finanãního svûta objeven. KaÏd, kdo vstupuje na kapitálov trh, tak mûïe kalkulovat pouze s tím, Ïe kurzy vût iny cenn ch papírû (pfiedev ím akcií a obligací) podléhají dlouhodobému vzestupnému trendu a vût ím ãi men ím krátkodob m v kyvûm. ProtoÏe na krátkodobé pfiedpovûdi v voje kurzû cenn ch papírû nelze spoléhat, mûl by kaïd odpovûdn investor v touze po v nosu sázet jedinû na jejich dlouhodob v vojov trend. âtení burzovních zpráv a sledování akciov ch indexû nepatfií v âeské republice k oblíben m kaïdodenním ãinnostem irok ch vrstev spoleãnosti jako napfiíklad ve Spojen ch státech americk ch nebo západoevropsk ch zemích. U nás má muïská ãást populace stále je tû nepomûrnû rozsáhlej í informace o dûní ve sportu a Ïeny se pfieváïnû lépe orientují ve spoleãensk ch rubrikách neï v aktuální situaci na kapitálov ch trzích. Dokud v ak na nich vût ina obyvatel nebude investovat podstatnou ãást sv ch voln ch finanãních prostfiedkû, nebude tomu jinak. MoÏnost vstoupit na kapitálové trhy a podílet se na jejich v nosech dávají v em investorûm, i tûm s pouze nûkolika stokorunami, otevfiené podílové fondy (OPF). V konnost akciov ch OPF, balancovan ch (smí en ch) OPF a fondû fondû je pfiímo závislá na v voji svûtov ch akciov ch trhû, kam investují vût inu shromáïdûn ch prostfiedkû. Proto by také kaïd investor do uveden ch typû OPF mûl mít základní znalosti o v vojov ch trendech pûsobících na akciov ch trzích. Akcie dlouhodobû rostou Podívejme se blíïe na americk akciov trh, kter je nejvût í a nejvíce rozvinut. Pfii zkoumání v voje kurzû americk ch akcií v dlouhém ãasovém horizontu je zfieteln jejich dlouhodob vzestupn trend, ale i rizikov faktor krátkodobého poklesu hodnoty investice do akcií. Hodnota americk ch akcií obsaïen ch v burzovním indexu S&P 500 za posledních 75 let rostla v prûmûru o 12,3 % za rok. Tato hodnota je dûkazem toho, Ïe akcie jsou historicky nejv nosnûj ím finanãním aktivem. Ve stejném období na druhém místû, co do v e zhodnocení, skonãily dluhopisy s dlouhou lhûtou splatnosti s roãním rûstem 5,7 %. Mimofiádnû vysok ch v nosû bylo moïné dosáhnout na americk ch akciov ch trzích v 90. letech minulého století. PrÛmûrn roãní rûst indexu S&P 500 ãinil 18,2 %. Je tû vût í míry zhodnocení na konci 90. let dosahovaly technologické akcie a z nich zejména akcie internetov ch firem. Sen o rychlém zbohatnutí v ak pfiivedl k nákupu rychle rostoucích akcií i nezku ené investory. Na nákup akcií si Ameriãané pûjãili témûfi 300 miliard dolarû. Tento v Americe módní zpûsob financování nákupu akcií ale je tû zvy uje volatilitu (kolísavost) a investiãní riziko pfiedev ím nov ch americk ch akciov ch trhû. Mnoho investorû si totiï nemûïe dovolit pokles cen akcií, kter mi ruãí za poskytnut úvûr. Pfii poklesu hodnoty akcií pod kupní cenu proto vût ina tûchto investorû své na úvûr zakoupené akcie prodá, ãímï dále prohloubí momentální sestupn trend kurzû akcií. KaÏd pokles stfiídá rûst Po investorsky pfiízniv ch 90. letech pfii lo zklamání v roce 2000 a fiada otázek t kajících se délky a hloubky propadu kurzû, jejich opûtovného rûstu a pfiípadn ch zmûn investiãních strategií. Pfiedvídat budoucnost, obzvlá tû na kapitálov ch trzích, je nemoïné. Není v ak Ïádn dûvod domnívat se, Ïe po citelném poklesu v posledním roce nebudou akciové indexy opût rûst. V posledním roce pro ly akcie tzv. medvûdím trhem, kter charakterizuje...a pravidelná investice déletrvající v eobecn pokles cen akcií o více neï 20 % v nejménû dvoumûsíãním období. Pro ãeské investory jde o první zku enost, a proto o to více stresující. Z pohledu historie v ak nejde o nic nového, neboè kapitálové trhy se pohybují vût inou v cyklech. Období rûstu tzv. b ãí trhy, kter mi jsou charakteristická právû uplynulá 90. léta jsou stfiídána obdobími globálního poklesu, medvûdími trhy. Od roku 1929 Spojené státy zaïily 16 medvûdích trhû, které byly vïdy následovány trhy b ãími. PrÛmûrná doba trvání b ãího trhu v USA je pfiitom ãtyfii roky a bûhem ní rostou trhy o zhruba 100 %. PrÛmûrná délka medvûdího trhu je jeden rok a pokles trhu dosahuje pfiibliïnû 25 %. V prûmûru jednou za pût let tedy dochází k déletrvajícímu poklesu amerického kapitálového trhu, coï je i bûïná délka ekonomického cyklu. Medvûdím trhem s nejhor ími dûsledky v posledních padesáti letech byla léta 1973 a V dûsledku ropné krize do lo k poklesu akciov ch indexû i o více neï 40 % a vysoká míra inflace dále sníïila reálnou hodnotu investovan ch prostfiedkû. V posledním desetiletí 20. století pro ly Spojené státy pouze jedin m obdobím medvûdího trhu. V letech 1990 a 1991 lo zfiejmû o reakci na období recese, rûst inflace a válku v Perském zálivu. Investice vyïadují trpûlivost Proti riziku globálního poklesu akciov ch trhû existuje jednoduchá, ale úãinná obrana dlouhodobá investice. Zajímav ch v nosû mûïe investor na akciovém trhu sice dosáhnout jiï za PfieváÏná ãást ãeské populace nemá s investováním zku enosti vûbec Ïádné, anebo pouze s nejménû rizikov mi investicemi do otevfien ch podílov ch fondû penûïního trhu. Není proto divu, Ïe se drobn ãesk investor nechá zlákat k rizikovûj í investici slibující vy í v nos aï v okamïiku, kdy kapitálové trhy del í dobu rostou. A naopak podlehne panice pfii pohledu na klesající ceny akcií a ve snaze minimalizovat svoji ztrátu prodá cenné papíry pod cenou. BudiÏ nám útûchou, Ïe obdobn m optimistick m i pesimistick m náladám, ve stínu rostoucích ãi klesajících burzovních indexû, podléhá také fiada drobn ch zahraniãních investorû s nesrovnatelnû bohat ími zku enostmi. Ovûfiená investiãní strategie Zajisté se najdou, a nebude jich zfiejmû málo, nepouãitelní optimisté, ktefií pfii investování do cenn ch papírû nekriticky vûfií ve svoje schopnosti nebo Èastnou hvûzdu. Ti ostatní snad ocení dlouhodobû provûfienou investiãní strategii sniïující riziko spojené s investováním do cenn ch papírû. Jde o pravidelné investování, kter m se lze bránit v kyvûm trhu. Jeho podstatou je rozloïení investice v ãase, pfii kterém dochází ke zprûmûrování nákupních cen akcií nebo podílov ch listû rizikovûj ích OPF. DÛleÏitá je pfii tomto zpûsobu investování pravidelnost. Nákup cenn ch papírû je moïné realizovat napfiíklad kaïd mûsíc, ãtvrtletnû nebo roãnû, a to za pfiedem stanovenou ãástku. Pfii poklesu kurzû nakoupíte více cenn ch papírû, v období rostoucích cen získáte do svého portfolia ménû drah ch cenn ch papírû. Tento postup témûfi smazává rozdíly mezi dobfie a patnû naãasovanou investicí. V sledky hovofií za v e Pfiede lé tvrzení velice názornû dokládá znám investiãní odborník Peter Lynch na následujícím pfiíkladû. Tfii investofii od roku 1965 pravidelnû jednou roãnû investují 1000 dolarû do americk ch akcií. První investor svoji investici neãasuje a investuje vïdy první den v roce. Druh má smûlu a nakoupí akcie pokaïdé za nejvy í cenu v daném roce. Tfietí má naopak tûstí a dafií se mu nakoupit vïdy za nejniï í cenu. Po tfiiceti letech jsou v sledky jednotliv ch investorû následující: První investor, kter se nesnaïil o naãasování investice, dosáhl prûmûrného roãního v nosu 11 procent. Druh, kter nakupoval za nejvy í ceny, získal prûmûrn roãní v nos 10,6 procenta a tfietí, maximálnû úspû n investor, 11,7 procenta. Z uvedeného modelového pfiíkladu je zfiejmé, Ïe v dlouhém ãasovém horizontu jsou pfii pravidelném investování rozdíly v dosaïeném zhodnocení investovan ch prostfiedkû nepatrné. Investování lze pfiirovnat k bûhu na dlouhou traè mnohem dûleïitûj- í neï dobfie proveden start je vydr- Ïet aï do cíle. Anal zy na 50 procent Pro dosaïení nadprûmûrn ch v nosû na kapitálov ch trzích je tfieba kupovat podhodnocené cenné papíry (hodnotová investiãní strategie) nebo akcie spoleãností, které mají velk rûstov potenciál (rûstová investiãní strategie). Na první pohled se zdá, Ïe pro portfolio manaïery by nemûl b t problém na základû anal zy úãetních v kazû vybrat podniky, které z hlediska dosaïen ch ekonomick ch v sledkû mají levné akcie, nebo spoleãnosti, jeï v souãasnosti nevykazují zisk, ale mají v sobû velk rûstov potenciál. Opak je v ak pravdou. Na základû fiady studií je moïné fiíci, Ïe analytici správnû pfiedvídají smûr pohybu akciov ch kurzû jen o nûco více neï v 50 procentech pfiípadû. Jsou Ïeny lep ími investory? Jak uï bylo uvedeno, nadprûmûrn ch v nosû mûïe investor dosáhnout také tím, Ïe nakoupí akcie, neï jejich cena vzroste, a prodá je dfiíve, neï jejich cena klesne. Takové ãasování investice je dlouhodobû rovnûï nereálné. Kromû uvedeného pfiípadu to dokládá v zkum americk ch ekonomû T. Odeana a B. Barbera. V zkum byl proveden na souboru 35 tisíc klientû americké makléfiské firmy. Cílem bylo zjistit prûmûrné v nosy dosaïené u jednotliv ch skupin investorû podle pohlaví, vûku a rodinného stavu. Z v sledkû v zkumu vypl vá, Ïe Ïeny v prûmûru dosahují ze sv ch investic vy ích v nosû neï muïi. Ve srovnání s muïi byl prûmûrn roãní v nos u Ïen o 1,4 procenta vy í, kategorii mlad ch svobodn ch muïû pfiedstihly Ïeny dokonce o 2,3 procenta. Dal ím závûrem v zkumu bylo, Ïe Ïeny se dopou tûjí pfii investování stejn ch chyb jako muïi. Co je tedy pfiíãinou jejich lep ích v sledkû? Odpovûì je aï pfiekvapivû jednoduchá. Zejména vdané Ïeny mají málo ãasu a nesledují pravidelnû burzovní zprávy. Nepodléhají tak ãasto pfiehnanû optimistick m, nebo pesimistick m investiãním náladám a drïí si portfolio cenn ch papírû del í dobu. Îeny na burze neobchodují tak ãasto, a proto platí niï í makléfiské poplatky, které se promítají do v nosu investice. DÛvodem ménû ãast ch pfiíkazû k nákupûm a prodejûm cenn ch papírû u Ïen je rovnûï jejich niï í sebedûvûra. Z uvedeného pfiíkladu lze vyvodit ponauãení. Pfiehnanû aktivní investor, kter se snaïí vyhnout krátkodob m v kyvûm trhu, dosahuje v prûmûru niï ích v nosû. V hodnost dlouhodobého investování nejlépe dokumentují grafy tfií burzovních indexû newyorského, lond nského a frankfurtského. nûkolik mûsícû, pokud nakoupí podhodnocené akcie (obligace, podílové listy OPF) a vãas je prodá. Problém je v tom, Ïe naãasovat nákup a prodej cenn ch papírû tak, aby byl dlouhodobû dosahován nadprûmûrn v nos, není moïné. Proã to není moïné, je zfiejmé ze studie firmy Ibbotson Associates. Z uvedené studie vypl vá, Ïe jeden dolar investovan v roce 1925 do americk ch akcií by se za sedmdesát let zhodnotil na 1114 dolarû. Kdyby ov em investor z celkov ch 840 mûsícû propásl 35 mûsícû s nejvy ím zhodnocením, mûl by po sedmdesáti letech pouze deset dolarû. Z celkové délky investice tedy pouze ãtyfiprocentní období pfiineslo 99 % celkového v nosu. ProtoÏe nikdo nedokáïe urãit, kdy budou ta pfií tí nejv nosnûj í období, je rozumnûj í drïet akcie, ãi je tû lépe jejich portfolio, napfiíklad v akciovém OPF, a to dlouhodobû. FOTO: JI Í CAJSKA Je ãas v hodnû investovat? JestliÏe nelze dlouhodobû úspû nû spekulovat na rûst ãi pokles akciov ch trhû, neznamená to, Ïe není moïné vyuïít opravdu v hodn ch podmínek pro nákup akcií, popfiípadû podílov ch listû akciov ch a balancovan ch OPF. Tato mimofiádná pfiíleïitost se nabízí pouze nûkolikrát za sto let. Jde o období na konci medvûdího a zaãátku b ãího trhu s perspektivou pfiízniv ch makroekonomick ch ukazatelû bez nebezpeãí závaïné recese nebo v razného rûstu inflace, jaké hrozilo v období velké hospodáfiské krize zaãátku 30. let a ropné krize 70. let. Zda se právû nacházíme v období nabízejícím investorûm mimofiádnou pfiíleïitost ke zhodnocení sv ch finanãních prostfiedkû, se dozvíme aï po urãité dobû. Ti, kdo budou ãekat, aï budou mít jistotu, ale Ïádn ch nadprûmûrn ch v nosû nedosáhnou. A moïná spadnou do pasti medvûdího trhu.

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Profil skupiny Pioneer Investments

Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny Pioneer Investments Dimenze dûvûry, síly a ãasu 75let inovace a zku eností Kvalita a globální pûsobení Více neï 75 let pûsobení v oblasti fiízení podílov ch fondû, soukrom ch portfolií,

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Zürich Invest Aktien Deutschland

Zürich Invest Aktien Deutschland Zürich Invest Aktien Deutschland Dynamický a orientovaný na zisk Jistota Rentabilita Likvidita Obecně závazným podkladem pro koupi podílového listu je prodejní prospekt ve spojení s poslední zprávou o

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

News KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ. Úroky jdou nahoru. 24. âervence. ZE SVùTA

News KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ. Úroky jdou nahoru. 24. âervence. ZE SVùTA 24. âervence 2004 Pioneer Zpravodaj pro investory Zdroj dat: Pioneer Investments. Upozornûní: Komentáfi vyjadfiuje názory autora. Úroky jdou nahoru Podle oãekávání zvedl americk Fed úrokové sazby z,00

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

7 V NOS, RIZIKO A LIKVIDITA INVESTIâNÍCH INSTRUMENTÒ A PORTFOLIA

7 V NOS, RIZIKO A LIKVIDITA INVESTIâNÍCH INSTRUMENTÒ A PORTFOLIA IKT_(6_8)_zlom 29.9.2011 12:38 Stránka 641 7 V NOS, RIZIKO A LIKVIDITA INVESTIâNÍCH INSTRUMENTÒ A PORTFOLIA Považujeme-li bohatství neboli souhrn veškerých aktiv investora v daném okamžiku za neměnné,

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou 2 CO ZPÒSOBILO VELKOU HOSPODÁ SKOU KRIZI? Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou z nejdûleïitûj ích událostí dvacátého století. Ve Spojen ch státech a Nûmecku byla velice silná, i

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

RaÏebné a financování centrální banky

RaÏebné a financování centrální banky DT: 336.711 (437); 657.1:336.71 (437) klíčová slova: ražebné centrální banka měnová báze riziková prémie veřejné rozpočty RaÏebné a financování centrální banky Tomáš HOLUB* Snahou následujícího pfiíspûvku

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Struktura fondů kolektivního investování v České republice

Struktura fondů kolektivního investování v České republice Struktura fondů kolektivního investování v České republice Kateřina Kořená 1 Abstrakt Článek srovnává strukturu jednotlivých typů fondů fondy kolektivního investování se dělí na akciové, dluhopisové, smíšené,

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

PIONEER INVESTMENTS V ČR

PIONEER INVESTMENTS V ČR PIONEER INVESTMENTS V ČR SROVNÁNÍ S KONKURENCÍ A INFORMACE RELEVANTNÍ PRO POSOUZENÍ KVALITY FONDŮ ČERVENEC 2005 Předkládáme Vám sumarizaci dat, která umožňuje názorné srovnání vybraných podfondů Pioneer

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností DT: 330.567.2(437) klíčová slova: diferenciace příjmů výdaje domácností Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností Jana ČERMÁKOVÁ* V oblasti diferenciace pfiíjmû je pro ekonomii zajímavou

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Správa portfolia SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Zákaznický majetek u společnosti CYRRUS dosahuje celkové výše 1,8 miliardy Kč. Z toho značná část je obhospodařována

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

V roãní zpráva. Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s.

V roãní zpráva. Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. V roãní zpráva 2004 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. Obsah Úvodní slovo generálního fieditele............................ 3 Investiãní spoleãnost.................................... 4 Údaje o

Více

EMPIRICKÉ OVù ENÍ TEORIE FORWARDOVÉHO KURZU

EMPIRICKÉ OVù ENÍ TEORIE FORWARDOVÉHO KURZU EMPIRICKÉ OVù ENÍ TEORIE FORWARDOVÉHO KURZU Jitka Ptatscheková, Jan Draessler Úvod âeská republika patfií mezi malé otevfiené ekonomiky. Otevírání se svûtu byl proces zaloïen na liberalizaci zahraniãního

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více