INANâNÍ SKUPINA âeské SPO ITELNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INANâNÍ SKUPINA âeské SPO ITELNY"

Transkript

1 v roãní zpráva

2 F INANâNÍ SKUPINA âeské SPO ITELNY âeská spofiitelna, a.s. Stavební spofiitelna âeské spofiitelny, a.s. Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s. Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s. Poji Èovna âeské spofiitelny, a.s. Leasing âeské spofiitelny, a.s. Factoring âeské spofiitelny, a.s. Sindat consulting âeské spofiitelny, a.s. Informatika âeské spofiitelny, a.s.

3 V ROâNÍ ZPRÁVA 2001 INVESTIâNÍ SPOLEâNOST âeské SPO ITELNY, A.S.

4

5 Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., ãlen Finanãní skupiny âeské spofiitelny P EHLED OBHOSPODA OVAN CH FONDÒ INVESTIâNÍ SPOLEâNOSTI âeské SPO ITELNY V PRÒBùHU ROKU 2001 OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY: Obchodní název: Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s. (do Spofiitelní investiãní spoleãnost, a.s.) Obchodní název datum vzniku pln obchodní název Sporoinvest Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., Sporoinvest otevfien podílov fond Sporobond Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., Sporobond otevfien podílov fond Trendbond Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., Trendbond otevfien podílov fond Sporotrend Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., Sporotrend otevfien podílov fond Eurotrend Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., Eurotrend otevfien podílov fond Globaltrend FF Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., Globaltrend FF otevfien podílov fond Merkur Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., Merkur otevfien podílov fond Bondinvest Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., Bondinvest otevfien podílov fond âesk OPF Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., âesk otevfien podílov fond V nosov OPF Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., V nosov otevfien podílov fond V eobecn OPF Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., V eobecn otevfien podílov fond 2. OPF Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., 2. otevfien podílov fond 3

6 Ing. Barbora Válková asistentka pfiedstavenstva

7 Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., ãlen Finanãní skupiny âeské spofiitelny OBSAH Profil ISâS a pfiehled vlastnick ch vazeb 6 Vybrané finanãní ukazatele ISâS 10 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele 12 SloÏení vrcholov ch orgánû ISâS 14 Zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti ISâS a stavu jejího majetku 16 Zpráva o hospodafiení otevfien ch podílov ch fondû 19 Zpráva dozorãí rady ISâS 32 Zpráva o vztazích 33 FINANâNÍ âást Nekonsolidované finanãní v sledky 41 Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s. 42 Sporoinvest 64 Sporobond 77 Trendbond 90 Sporotrend 102 Eurotrend 115 Globaltrend FF 127 Merkur 139 Bondinvest 151 âesk OPF 163 V nosov OPF 176 V eobecn OPF OPF 202 Adresáfi hlavních prodejních míst produktû ISâS 215 PouÏité zkratky âs âeská spofiitelna, a.s. ISâS Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s. OPF otevfien podílov fond UPF uzavfien podílov fond IF investiãní fond FF fond z fondû

8 P ROFIL INVESTIâNÍ SPOLEâNOSTI âeské SPO ITELNY, A.S., A P EHLED VLASTNICK CH VAZEB Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, akciová spoleãnost, vznikla , je zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk m soudem v Praze, oddíl B., vloïka 1154 Vlastníci spoleãnosti: Jedin m akcionáfiem Investiãní spoleãnosti âeské spofiitelny, a.s., k je âeská spofiitelna, a.s., která vlastní 100 % akcií. Depozitáfi Spoleãnosti: âeská spofiitelna, a.s. Základní jmûní Spoleãnosti: 70 milionû Kã Sídlo Spoleãnosti: Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s. ásnovka ã.p. 768/ Praha 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEâNOSTI Pfiedmûtem ãinnosti Investiãní spoleãnosti âeské spofiitelny je: shromaïìování penûïních prostfiedkû vydáváním podílov ch listû; vytváfiení a zakládání podílov ch fondû a obhospodafiování majetku v podílov ch fondech podle statutû tûchto fondû; nákup, prodej, pûjãování a pûjãování si cenn ch papírû na vlastní úãet. PROFIL A HISTORIE SPOLEâNOSTI V rámci první vlny kupónové privatizace se ISâS stala správcem Spofiitelní privatizaãní, a.s. investiãního fondu, nejvût ího investiãního fondu první vlny zaloïeného âeskou spofiitelnou, a.s. Od roku 1995, po zru ení Spofiitelní privatizaãní, a.s. investiãního fondu, jeho rozdûlením bez likvidace, nadále ISâS obhospodafiovala tfii nástupnické investiãní fondy: Spofiitelní privatizaãní âesk investiãní fond, a.s. Spofiitelní privatizaãní V nosov investiãní fond, a.s. Spofiitelní privatizaãní V eobecn investiãní fond, a.s. Ve druhé vlnû kupónové privatizace ISâS zaloïila a obhospodafiovala 2. spofiitelní privatizaãní investiãní fond, a.s. ISâS byla dále zakladatelem a obhospodafiovatelem Spofiitelního investiãního fondu, a.s. Dne rozhodla fiádná valná hromada fondu o jeho zru ení a slouãení s 2. spofiitelním privatizaãním investiãním fondem, a.s. Vroce 1992 zahájila ISâS prodej podílov ch listû sv ch prvních otevfien ch podílov ch fondû âechoinvest, Moravoinvest a Rentinvest, v nosov ch fondû smí eného typu. Na konci roku 1994 do nabídky ISâS pfiibyl listinn specializovan otevfien podílov fond na doruãitele Bondinvest. V ãervnu roku 1996 uvedla ISâS na trh první fond penûïního trhu v âeské republice a souãasnû prvního ãlena pfiipravované rodiny fondû SporofondÛ, Sporoinvest. Nabídka produktû, které sv m charakterem nejvíce splàují poïadavky na moderní správu financí, byla v bfieznu roku 1998 doplnûna o dal í dva Sporofondy: dluhopisov Sporobond a akciov Sporotrend. 6

9 Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., ãlen Finanãní skupiny âeské spofiitelny VprÛbûhu roku 1999 a v pfiípravné fázi jiï v roce 1998 jako první v âeské republice otevírá ISâS své dva investiãní fondy: SPIF âesk, a.s., a SPIF V nosov, a.s. Fondy byly zru eny a bez likvidace transformovány na otevfiené podílové fondy ISâS âesk otevfien podílov fond a ISâS V nosov otevfien podílov fond. Stalo se tak na základû platné novely zákona o investiãních spoleãnostech a fondech. Vprosinci roku 1999 byly zru eny bez likvidace otevfiené podílové fondy âechoinvest a Moravoinvest, které byly slouãeny se Sporotrendem, a otevfien podílov fond Rentinvest, kter byl slouãen se Sporobondem. Pfiejímající fondy zûstaly samy beze zmûny, vãetnû znûní jejich statutû. Zru ení zmínûn ch fondû formou slouãení s modernûj ími a charakterem a konstrukcí v hodnûj ími produkty bylo provedeno pfiedev ím v zájmu podílníkû. Vroce 2000 byly otevfieny zb vající investiãní fondy 2. SPIF, a.s., a SPIF V eobecn, a.s. Fondy byly zru- ením bez likvidace transformovány na otevfiené podílové fondy ISâS 2. OPF a ISâS V eobecn OPF. Dále byly v roce 2000 zaloïeny tfii nové otevfiené podílové fondy: v ãervnu specializovan fond penûïního trhu Merkur v nosového typu urãen z daàov ch dûvodû zejména pro podnikatele a právnické osoby. V záfií pak jiï ve spolupráci s Erste-Sparinvest akciov Eurotrend a fond fondû Globaltrend FF. Vroce 2001 byl zaloïen nov podílov fond Trendbond zamûfien na dluhopisy kandidátsk ch zemí Evropské unie. Dne byla do obchodního rejstfiíku zapsána zmûna pûvodní obchodní firmy Spofiitelní investiãní spoleãnost, a.s., na Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s. Struktura ISâS je vymezena Organizaãním fiádem, obsahujícím povinnosti, oprávnûní a zodpovûdnost jednotliv ch útvarû spoleãnosti. Spoleãnost se transformovala na plnû orientovanou na správu portfoliov ch fondû a s tímto zámûrem dále optimalizuje i strukturu a odborné zamûfiení zamûstnancû. K spoleãnost obhospodafiovala dvanáct otevfien ch podílov ch fondû: Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., Sporoinvest otevfien podílov fond rûstového typu, zaknihovan. Investuje pfieváïnû do nástrojû penûïního trhu. AÏ 100 % aktiv fondu mûïe b t investováno na zahraniãních trzích. Vlastní kapitál k : ,709 mil. Kã OBHOSPODA OVANÉ FONDY Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., Sporobond otevfien podílov fond rûstového typu, zaknihovan. Dluhopisov fond. AÏ 40 % aktiv fondu mûïe b t investováno na zahraniãních trzích s dal- ím omezením dle statutu fondu. Vlastní kapitál k : 2 734,958 mil. Kã Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., Trendbond otevfien podílov fond rûstového typu, zaknihovan. Dluhopisov fond. AÏ 100 % aktiv fondu mûïe b t investováno na zahraniãních trzích s dal- ím omezením dle statutu fondu. Vlastní kapitál k : 395,802 mil. Kã Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., Sporotrend otevfien podílov fond rûstového typu, zaknihovan. Akciov fond. AÏ 100 % aktiv fondu mûïe b t investováno na zahraniãních trzích s dal ím omezením dle statutu fondu. Vlastní kapitál k : 675,596 mil. Kã 7

10 Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., Eurotrend otevfien podílov fond rûstového typu, zaknihovan. Akciov fond. AÏ 100 % aktiv fondu mûïe b t investováno na zahraniãních trzích pfiednostnû do akcií evropsk ch emitentû z báze indexu DJ STOXX 50 s dal ím omezením dle statutu fondu. Vlastní kapitál k : 195,145 mil. Kã Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., Globaltrend FF otevfien podílov fond rûstového typu, zaknihovan. Fond z akciov ch fondû. AÏ 100 % aktiv fondu mûïe b t investováno na zahraniãních trzích pfiednostnû do cenn ch papírû zahraniãních fondû investujících do akcií v mezinárodním mûfiítku s dal- ím omezením dle statutu fondu. Vlastní kapitál k : 120,471 mil. Kã Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., Merkur otevfien podílov fond v nosového typu, zaknihovan. Investuje pfieváïnû do nástrojû penûïního trhu a bezpeãn ch krátkodob ch dluhopisû. Podíl investic do cizích mûn je omezen na 20 %. Vlastní kapitál k : 83,804 mil. Kã Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., Bondinvest otevfien podílov fond v nosového typu, listinn, na doruãitele. Dluhopisov fond investující pfiedev ím do dluhopisû ãesk ch emitentû, podíl zahraniãních cenn ch papírû na aktivech v ak není omezen. Vlastní kapitál k : 286,069 mil. Kã Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s, âesk otevfien podílov fond rûstového typu, zaknihovan. Smí en fond s pfievahou dluhopisû a pokladniãních poukázek; vznikl ke dni transformací investiãního fondu. AÏ 100 % aktiv fondu mûïe b t investováno na zahraniãních trzích. Vlastní kapitál k : 1 057,377 mil. Kã Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., V nosov otevfien podílov fond rûstového typu, zaknihovan. Smí en fond s pfievahou dluhopisû a pokladniãních poukázek; vznikl ke dni pfiemûnou investiãního fondu. AÏ 100 % aktiv fondu mûïe b t investováno na zahraniãních trzích. Vlastní kapitál k : 1 069,727 mil. Kã Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., V eobecn otevfien podílov fond rûstového typu, zaknihovan. Smí en fond s pfievahou dluhopisû a pokladniãních poukázek; vznikl ke dni pfiemûnou investiãního fondu. AÏ 100 % aktiv fondu mûïe b t investováno na zahraniãních trzích. Vlastní kapitál k : 220,503 mil. Kã Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., 2. otevfien podílov fond rûstového typu, zaknihovan. Smí en, balancovan fond s vyváïen m podílem akcií a dluhopisû; vznikl ke dni pfiemûnou investiãního fondu. AÏ 100 % aktiv fondu mûïe b t investováno na zahraniãních trzích. Vlastní kapitál k : 982,370 mil. Kã STRATEGIE SPOLEâNOSTI Cílem Investiãní spoleãnosti âeské spofiitelny, a.s. je doplàovat irokou nabídku produktû a sluïeb Finanãní skupiny âeské spofiitelny a v co nejvût í mífie tak uspokojovat potfieby klientû. Úãetnictví spoleãnosti je od úãetnictví podílov ch fondû pfiísnû oddûlené. ISâS umoïàuje investorûm, ktefií nedisponují potfiebn mi finanãními a informaãními zdroji a vysoce kvalifikovan m know-how, pfiímé angaïmá na akciovém nebo dluhopisovém trhu. PodílníkÛm obhospodafiovan ch fondû se snaïí pfiiná et co nejvût í zisky a to pfii minimalizaci rizika ve vztahu k deklarované investiãní strategii fondû. K dosaïení vysoké profesionality sv ch pracovníkû peãuje spoleãnost o zvy ování jejich znalostí a dovedností, vyuïívá 8

11 Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., ãlen Finanãní skupiny âeské spofiitelny know-how pfiedních zahraniãních spoleãností a prûbûïnû buduje pruïnou organizaãní strukturu i v konn informaãní systém, kter zvy uje produktivitu a spolehlivost pfii správû majetku. ISâS navázala úzkou spolupráci s Erste-Sparinvest dcefiinou spoleãností rakouské Erste Bank, kter vystupuje jako poradce jak pfii volbû strategie, tak pfii fiízení fondû zamûfien ch na zahraniãní trhy âlenství V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., je zakládajícím ãlenem Unie investiãních spoleãností âeské republiky (UNIS âr). 9

12 V YBRANÉ FINANâNÍ UKAZATELE ISâS (tis. Kã) Aktiva celkem Základní kapitál (jmûní) Vlastní kapitál (jmûní) Zisk pfied zdanûním âist zisk Poãet pracovníkû osob V VOJ HODNOTY AKTIV (V TIS. Kâ) + 2 grafy ( V voj hodnoty aktiv, V voj ãistého zisku) V VOJ âistého ZISKU (V TIS. Kâ)

13 Ing. Martin Viktora fieditel úseku komunikace

14 Ú VODNÍ SLOVO P EDSEDY P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO EDITELE VáÏení pfiátelé, rád bych zaãal své úvodní slovo nejdûleïitûj í událostí pro Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, kterou je pfiíprava na zásadní transformaãní proces s cílem v razného zlep ení sluïeb a zejména poradenství projekt Klient. S tím pokraãuje i pfiizpûsobování rolí ve fungování celé finanãní skupiny. Úspûch mezi klienty zaznamenávají zejména novû zavádûné sluïby telebankingového a internetbankingového typu. Pomocí tûchto forem komunikace s bankou je moïno jiï nyní obsluhovat nejen úãty, ale i investice v podílov ch fondech ISâS. Dluhopisové fondy pfiinesly v loàském roce na im investorûm zajímavé v nosy, naproti tomu v voj akciov ch trhû v loàském roce stále nepfiinesl oãekávané oïivení. Po propadu trhû v roce 2000 pokraãovala korekce i v prvním polovinû roku 2001 a slibné letní oïivení trhû bylo zcela zastínûno teroristick m útokem na USA 11. záfií. Prakticky v echny trhy se dostaly na více neï dvouletá minima. RÛst na konci roku nestaãil k vyrovnání ztrát. Americk trh mûfien S&P 500 ztratil 13 % své hodnoty, technologické akcie tvofiící vût inu indexu Nasdaq poklesly o 21 %. Evropsk index Stoxx 50 pfii el o 18,7 %. Pokles ãesk ch akcií PX-50 o 17,5 % své hodnoty tedy nevyboãuje z kontextu globálních trhû. Makroekonomick v voj u nás, zejména zakolísání inflace v prvním pololetí, vedly na kapitálovém trhu ke sníïení v nosû na dluhopisech a teprve poslední tfietina roku opût zv ila v konnost dluhopisov ch fondû. Za této situace cel segment kolektivního investování v âr v loàském roce stagnoval. Po rekordním a velmi slibném rûstu otevfien ch podílov ch fondû v roce 1999 (majetek se tehdy ztrojnásobil ze 17 na 53 miliardy korun) pokraãoval dal í rozvoj v následujících dvou letech jen velmi pomalu. To vyvstává o to více v kontextu v voje objemu bankovních depozit, které jen sektor domácností za rok 2001 zv il o90miliard na 918 miliard korun. AÏ leto ní první mûsíce zfiejmû pfiinesly urãit posun, moïná i obrat. Majetek ve v ech otevfien ch podílov ch fondech obhospodafiovan ch ãleny Unie investiãních spoleãností âr za cel rok 2001 poklesl o témûfi 12 miliard Kã (pfii prodejích v objemu 20 miliard Kã a odkupech za 32 miliardy Kã). Hlavní pfiíãinou poklesu majetku byl jednoznaãnû v bûr investic z kuponov ch fondû ve v i 16,8 miliardy Kã. Naopak korunové fondy zaznamenaly rûst majetku z 37 miliard Kã na bezmála 42 miliardy Kã, tedy o témûfi 5 miliard korun. Typ fondu poãet majetek (mld.kã) penûïního trhu 9 25,9 dluhopisové 9 6,6 balancované 32 28,7 akciové 15 2,1 fondy fondû 3 0,9 celkem 68 64,2 Ve vnitfiní struktufie sektoru OPF do lo jen k velmi mal m posunûm i kdyï perspektivním smûrem: k dluhopisov m a akciov m fondûm. Podíl akciov ch fondû vãetnû fondû fondû vzrostl z 3,5 % na 4,7 %. U dluhopisov ch fondû do lo k je tû v raznûj ímu posunu, kdyï jejich podíl vzrostl z 4,4 % pfies 10 %. Statistika Unie investiãních spoleãností âeské republiky zahrnuje ke konci roku 2001 údaje za 68 otevfien ch podílov ch fondû 11 ãlenû UNIS âr. Unie má dále 4 pfiidruïené ãleny a 1 partnera. âlenové UNIS âr spravují také 8 investiãních a 2 uzavfiené podílové fondy s vlastním jmûním ke konci prosince ve v i 12,97 miliardy korun. 12

15 Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., ãlen Finanãní skupiny âeské spofiitelny OPF zmûna IF+UPF suma ,8 47 % 56,2 73, ,0 216 % 46,2 99, ,1 43,5 % 14,1 90, ,2-15,7 % 13,0 77,2 V VOJ CELÉHO SEKTORU FONDÒ V ROCE 2000 (V MLD. Kâ A %) Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny si i v desátém roce své existence udrïela objemem obhospodafiovaného majetku pozici nejsilnûj í investiãní spoleãnosti na ãeském finanãním trhu. Zisk po zdanûní vlastní spoleãnosti dosáhl v e témûfi 184 mil. Kã, coï je nejlep í hospodáfisk v sledek v celé desetileté historii spoleãnosti. Na piãce Ïebfiíãku odvûtví kolektivního investování v âeské republice byl v loàském roce nadále otevfien podílov fond penûïního trhu SPOROINVEST, kter je stále vûbec nejvût ím fondem u nás. Nejen SPOROINVEST, ale i v echny ostatní fondy obhospodafiované ISâS se fiadí mezi nejv znamnûj í investory na tuzemském penûïním a kapitálovém trhu. SPOROBOND je nejvût í dluhopisov fond na ãeském trhu a SPOROTREND si udrïel prvenství mezi ãesk mi akciov mi fondy. Tradiãní oblibu si udrïuje listinn dluhopisov Bondinvest vyplácející kaïdoroãnû v nosy. Vzhledem k v voji na globálních akciov ch trzích nesplnily zatím oãekávan zájem ani oba nové akciové fondy EUROTREND a GLOBALTREND FF. Zato velmi dobr start zaznamenal nov dluhopisov fond zamûfien na kvalitní dluhopisy zemí kandidujících na vstup do Evropské unie, zejména Polska a Maìarska. Nabídka konvergenãní strategie, kterou TRE- NDBOND uplatnil jako první fond v âr, za pouhé dva mûsíce pfiinesla 400 milionû korun. Zcela novû byl vyvinut a zaveden komplexní program vytváfiení i zhodnocování úspor pro del í ãasová období SPOROPLÁN roz ifiující sluïby investiãního poradenství. K jeho pouïívání je pfiipraveno více neï 1200 poradcû. Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny byla jiï zaloïena s cílem doplàovat irokou nabídku produktû a sluïeb âeské spofiitelny. Jako jedna z dcefiin ch spoleãností âeské spofiitelny je samozfiejmû také úãastníkem procesu transformace celé finanãní skupiny. Rychlé a úspû né zahájení úzké spolupráce s nov m vlastníkem âeské spofiitelny pfiiná í podílníkûm na ich fondû zejména podporu piãkového zázemí finanãní skupiny Erste Bank pfii správû nov ch fondû operujících na zahraniãních trzích. Nejviditelnûj ím dûkazem celého procesu zmûn uvnitfi skupiny bude kvalitativní zlep ení obsluhy klientû. K tomu ISâS roz ifiuje jak zpûsoby kolení a vzdûlávání poradcû, tak pfiímou komunikaci s klienty. Období transformace Finanãní skupiny âeské spofiitelny je pro v echny zamûstnance Investiãní spoleãnosti âeské spofiitelny velkou v zvou a zároveà motivem rozvoje profesionality i kvality sluïeb a produktû. Jsme si vûdomi, Ïe tím, kdo rozhodne o úspûchu na eho snaïení, budou pfiedev ím souãasní a budoucí klienti a jejich chuè vyuïít sluïeb na í spoleãnosti. Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny vïdy kladla dûraz na vysokou kulturu podnikání a transparentnost procesu obhospodafiování fondû. DodrÏování evropsk ch standardû je samozfiejmou souãástí pfiíchodu nového strategického vlastníka do finanãní skupiny. Tím se dále zvy uje úroveà podnikatelské etiky a profesionality ve spoleãnosti. Je to dûkaz toho, Ïe jsme si vûdomi, jak citlivá je tato oblast v podnikání, kde se zachází s finanãními prostfiedky klientû a kde ztráta dobré povûsti je doslova smrtonosná. Skuteãnost, Ïe ISâS je vedena v duchu etického podnikání a klientského pfiístupu, vnímá vefiejnost velice pozitivnû. ZároveÀ se na e spoleãnost tradiãnû fiadí k tûm, ktefií otevfienû informují o ãinnosti v ech obhospodafiovan ch fondû. Rád bych podûkoval na im klientûm, zamûstnancûm a partnerûm za pochopení pfii pfiekonávání v ech úskalí, a díky tomu i za úspû n rok. V Praze, dne 21. kvûtna 2001 RNDr. Petr ZAPLETAL pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel 13

16 P EDSTAVENSTVO INVESTIâNÍ SPOLEâNOSTI âeské SPO ITELNY, A.S. RNDr. Petr Zapletal, MBA (1963) pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Absolvent MFF UK, doktorát z fyziky (1988) US Business School v Praze, titul MBA ekonomika, finance (1993) licence pro kapitálov trh Securities and Financial Derivatives Representative (SFA), Lond n (1994). Odborná praxe: 12 let Ing. Petr SchÛt, CSc., MBA (1948) ãlen pfiedstavenstva a námûstek generálního fieditele Absolvent V E (1970), aspirantura z ekonometrie (1983) Heriot Watt University, Edinburgh kurz mezinárodní obchod a finance (1993) The Open University, titul MBA (1997) Odborná praxe: 25 let Ph.D. Guntard Gutmann (1967) ãlen pfiedstavenstva a námûstek generálního fieditele Rakouská vojenské akademie (1986) doktorandské studium UK Praha (1996) University Salzburg, právo, titul Ph.D. (1997) Odborná praxe: 6 let 14

17 Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., ãlen Finanãní skupiny âeské spofiitelny DOZORâÍ RADA Mag. Wolfgang Traindl (1958), pfiedseda dozorãí rady Absolvent Hospodáfiské univerzity ve Vídni, obchodní vûdy (1982) Odborná praxe 13 let Günter Mandl (1959), ãlen dozorãí rady (od 4. kvûtna 2001) Absolvent Reálného gymnázia ve Vídni (1978), Spofiitelní kvalifikace I. A II. stupnû (1981,1984) Odborná praxe: 21 let JUDr. Karel Choc (1951), ãlen dozorãí rady Absolvent právnické fakulty UK (1989) Odborná praxe: 25 let 15

18 z PRÁVA P EDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ âinnosti ISâS A STAVU JEJÍHO MAJETKU V VOJ âeské EKONOMIKY A KAPITÁLOVÉHO TRHU V ROCE 2001 Pozitivní v voj ekonomiky a termín pfiibliïování do EU vytváfií pfiíznivé podmínky pro v voj ãeského kapitálového trhu. RÛst ekonomiky se urychlil, kdyï pfiírûstek HDP vzrostl z 2,9 % roku 2000 na 3,6 %, pfiestoïe vykázal mírné zpomalování koncem minulého roku. DÛsledky globální recese minulého roku se podle Evropské komise projeví v leto ním niï ím v konu na í ekonomiky (3,4 %), v roce 2003 se v ak rûst HDP opût zv í (+3,9 %). Podle OECD letos dosáhne jen 3% rûstu a v roce 2003 tempa 3,7 %. Ekonomick rûst bude letos i pfií tí rok ovlivnûn v vojem vnûj ích faktorû. Dynamika exportu a importu letos zaznamenává pokles, v roce 2003 by se v ak mûla obnovovat. Pozitivnû pûsobící v voj smûnn ch relací bude ovlivàovat obchodní bilanci, která se zlep í. Také by mûl poklesnout i deficit bûïného úãtu platební bilance. Domácí poptávka bude i nadále klíãovou pro ekonomick rûst âr. RÛst investic podpofien ze zahraniãí zvy uje produkãní kapacity ekonomiky, coï by mûlo vést k rûstu produktivity práce, posílit konkurenceschopnost ekonomiky a ve svém dûsledku posílit nárûst mezd a tedy i poptávku. Úloha vefiejn ch v dajû na HDP zûstane stabilní. Inflaãní tlaky v âr jsou omezené: ceny ropy v prûmûru klesají, reálné mzdy rostou v souladu s produktivitou a silná koruna tlumí dopady domácích tlakû. Koncem roku 2003 by inflace mûla klesnout aï k 3,3 %. Na tuzemském kapitálovém trhu reprezentovaném zejména Burzou cenn ch papírû Praha v raznû vzrostlo obchodování zejména díky obchodûm s dluhopisy. Celkov objem obchodû dosáhl v roce 2001 rekordní hodnoty 1 987,179 mld. Kã, coï pfiedstavuje ve srovnání s rokem 2000 nárûst o 62,5 %. PrÛmûrn denní objem obchodû se meziroãnû zv il o 61,9 % na 7 948,7 mil. Kã. Objem obchodû s dluhopisy vzrostl o 93,8 %. Oficiální burzovní index PX 50 ukonãil rok 2001 na hodnotû 394,6 bodu, a meziroãnû tak poklesl o 17,53 %. Naopak celkov objem obchodû s akciemi a podílov mi listy ve srovnání s rekordním rokem 2000 meziroãnû poklesl o 51,2 %. Dále vzrostl v znam hlavního a vedlej ího trhu. VprÛbûhu roku 2001 do lo ke sníïení poãtu emisí na trhu akcií a podílov ch listû o jednu tfietinu na 102 pfiedev ím v dûsledku uplatàování vy ích poïadavkû na emise registrované na burzovních trzích v souladu s novelou zákona o cenn ch papírech. KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ A UNIS Pro rozvoj kolektivního investování obecnû je dûleïitá úloha silné samoregulující instituce, kterou jiï dnes je Unie investiãních spoleãností. Jejím cílem je vytváfiení lep ích podmínek pro kolektivní investování v âeské republice. Samozfiejmostí pro nás je dodrïování etického a komunikaãního kodexu i odborné péãe. ISâS se proto aktivnû podílí na v ech jejích aktivitách, stejnû jako na práci v jejím vedení. Pokud jde o v voj majetku otevfien ch podílov ch fondû ve správû ãlenû UNIS âr za cel rok 2001, do lo za zmínûné období k citelnému poklesu. Pfii prodejích v objemu 20 miliard Kã a odkupech v objemu 32 miliard Kã dosáhly záporné ãisté prodeje 12 miliard Kã, tedy zhruba dvojnásobku úrovnû zaznamenané v roce Hlavní pfiíãinou poklesu majetku byl v ak v bûr investic z kuponov ch fondû: jejich majetek poklesl v uplynulém roce z 39 na 22,3 miliardy Kã, kdyï jejich ãisté prodeje dosáhly záporn ch -16,8 miliardy Kã. Mezi tûmito odkupy dominovala âeská spofiitelna, která realizovala historicky vznikl majetkov podíl z kuponové privatizace v fiádu 10 miliard korun. Tyto masivní odkupy také dominovaly poklesu celkovû ISâS obhospodafiovaného majetku (z 33 pod 25 mld. Kã), ale zpûsobily také mírn pokles podílu ISâS na celkovém trhu (v rámci UNIS z 43,1 % na 39,43 %). Korunové fondy zaznamenaly naopak rûst majetku z 37,1 miliardy Kã na 41,9 miliardy Kã. Jejich ãisté prodeje ãinily kladn ch 4,9 miliardy Kã pfii prodejích 19,85 miliardy Kã a odkupech 14,96 miliardy Kã. Ivroce 2001 postupoval trend standardizace a zprûhledàování odvûtví kolektivního investování, které vtomto ohledu v znamnû pfiibliïují âeskou republiku k zemím EU. V znamnou úlohu v tûchto procesech hraje pfiedev ím Unie investiãních spoleãností, k jejímï zakládajícím i nejaktivnûj ím ãlenûm ISâS patfií. 16

19 Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., ãlen Finanãní skupiny âeské spofiitelny Informaãní standardy jejích ãlenû, Etick kodex ãlena UNIS i Závazná pravidla pro korektní informování podílníkû spolu s odbornou úrovní fiízení fondû spravovan ch ãleny UNIS nespornû pfiispûly ke zv ení dûvûry v investování prostfiednictvím otevfien ch podílov ch fondû. ISâS A JEJÍ POZICE NA TRHU Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny patfií mezi nejvût í a nejrenomovanûj í správce aktiv v âeské republice a je i v znamn m prûkopníkem moderních trendû na poli kolektivního investování v âr. Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., je v âr lídrem odvûtví kolektivního investování s cca 40% podílem na trhu. Na konci loàského roce obhospodafiovala dvanáct otevfien ch podílov ch fondû, z toho jeden novû zaloïila. Celkov vlastní kapitál (majetek) v tûchto fondech dosáhl 25 miliard korun. Za situace reálné stagnace odvûtví se Investiãní spoleãnosti âeské spofiitelny podafiilo sv mi produkty udrïet ve v ech kategoriích fondû dominantní místo na ãeském trhu i v jednotliv ch kategoriích fondû: SPOROINVEST je s nûkolikanásobnou pfievahou nejvût í fond penûïního trhu, SPOROBOND je nejvût í dluhopisov fond na ãeském trhu, i SPOROTREND si udrïel prvenství mezi ãesk mi akciov mi fondy. K popularitû podílov ch fondû ISâS pfiispívají zejména nové moïnosti vyuïití bankovní technologie pfii nákupu a odkupování podílov ch listû, které se dále roz ifiují. K obsluze investic lze pouïít volné investování, pravidelné investování, v mûny podílû mezi fondy i telebankingov systém Sporotel, kter konvertoval na Servis 24. Flexibilní technologie SPOROPLÁN umoïàuje jednoduché sestavení individuálního investiãního plánu. ISâS v raznû posílila pfiípravu poradcû âs. Jen ve vyuïívání a technologii SPOROPLÁN bylo vy koleno 1200 poradcû. Koncem fiíjna byl zahájen prodej podílov ch listû nového dluhopisového fondu TRENDBOND, kter se jako první na tuzemském trhu zamûfiuje na dluhopisy zemí kandidujících na vstup do Evropské unie a vyuïití konvergenãního efektu. K podobné zmûnû strategie a k zamûfiení na trhy kandidátsk ch zemí EU do lo i v pfiípadû akciového fondu SPOROTREND. Dále bylo s pfiedstihem jiï na konci roku pfiizpûsobena portfolia V eobecného a 2. OPF, z nichï se zaãátkem leto ního roku staly smí ené fondy SPO- ROMIX 3 a SPOROMIX 5. OBCHODNÍ POLITIKA SPOLEâNOSTI Podílové fondy Investiãní spoleãnosti âeské spofiitelny spolu s ostatními produkty sestersk ch spoleãností pomáhají pokr t celé spektrum finanãních sluïeb. Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., je plnû vlastnûna jedním akcionáfiem, âeskou spofiitelnou, a.s. Aktiva ISâS k dosáhla 662,4 mil. Kã, srovnatelné v kony (trïby za prodej vlastních v robkû a sluïeb) v ak za uplynulé roãní období proti roku 2000 klesly z 518,6 mil Kã na 372,8 mil. Kã. Pfies pokles objemu obhospodafiovaného majetku se v ak meziroãnû zv il objem ãistého zisku (oproti 41,8 mil. Kã v r. 2000) na 183,8 mil. Kã pfii v i vlastního kapitálu 583 mil. Kã. Hlavním cílem obchodní politiky je i pro dal í období udrïet dominantní podíl ISâS na trhu otevfien ch podílov ch fondû v âeské republice. Vychází pfii tom z aktivní podpory poradcû v celé síti âeské spofiitelny. Samozfiejm m cílem je i kvalita a konkurenceschopná v konnost fondû ISâS. V rámci implementace projektu Klient byly vytvofieny dvû skupiny produktû pro poradenství a privátní poradce. VZTAH K VE EJNOSTI A INFORMAâNÍ OTEV ENOST Vztahy s vefiejností povaïuje vedení ISâS za nesmírnû dûleïité. V rámci UNIS pfiispívá k informaãní otevfienosti investiãních spoleãností a informovanosti podílníkû. Trvalá pozornost je vûnována dobré komunikaci s klienty ISâS. V Investiãní spoleãnosti âeské spofiitelny pracuje útvar klientského servisu, kter pokr vá jak oblast péãe o drobné klienty, tak kontakty s prodejní sítí. ISâS informuje pravidelnû vefiej- 17

20 nost prostfiednictvím médií o ve ker ch zmûnách a dûleïit ch krocích. Základní informace pro klienty jsou pfiedávané formou roãních a v roãních zpráv, které je moïné dostat jak v sídle spoleãnosti, tak na prodejních místech poboãkách âeské spofiitelny. PoradcÛm âs i iroké vefiejnosti jsou urãeny zejména dvoumûsíãník Zpravodaj ISâS", dále pak informaãní skládaãky typu Pfiíruãky pro investory". Aktuální informace jsou prûbûïnû zvefiejàovány na internetové adrese i na teletextu ât1, str ISâS zaji Èuje pravidelnû aktuální informace Klientskému centru Prostûjov. Pro klienty je dále k dispozici bezplatná telefonní linka do informaãního stfiediska ISâS V VOJ INDEXU PX 50 V ROCE PX CELKOVÉ ROâNÍ OBJEMY OBCHODÒ V âlenùní NA AKCIE + PL A DLUHOPISY (V MLD. Kâ) Dluhopisy Akcie + PL 18

21 Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., ãlen Finanãní skupiny âeské spofiitelny ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ OTEV EN CH PODÍLOV CH FONDÒ ISâS Otevfiené podílové fondy: Sporoinvest Sporobond Trendbond Sporotrend Eurotrend Globaltrend FF Merkur Bondinvest âesk OPF V nosov OPF V eobecn OPF 2. OPF V echny uvedené otevfiené podílové fondy jsou úãetní jednotky bez právní subjektivity, zfiízené Investiãní spoleãností âeské spofiitelny, a.s., v souladu se zákonem ã. 248/92 Sb. Depozitáfiem fondû je na základû uzavfiené smlouvy âeská spofiitelna, a.s. Auditorem ISâS i v ech fondû je Deloitte & Touche, spol. s r.o. 19

22 SPOROINVEST Rating Fond Shop CRA Fond Scoring Charakteristika Fond penûïního trhu, kter je urãen pfiedev ím pro krátkodobé investování (i na dobu krat í neï jeden rok) a ve spojení s akciov mi fondy k pravidelnému investování se sníïen m rizikem. âinnost fond zahájil dne 1. ãervence Investiãní strategie PenûÏní prostfiedky jsou investovány pfiedev ím do nástrojû penûïního trhu, mohou v ak b t investovány i do stfiednûdob ch dluhopisû, zejména státních dluhopisû, hypoteãních zástavních listû, korunov ch eurodluhopisû a dluhopisû dûvûryhodn ch emitentû, z nichï jsou preferovány zejména dluhopisy s pohybliv m úrokov m v nosem. Celková modifikovaná durace celého portfolia nesmí pfiekroãit hodnotu 1. Komentáfi manaïera fondu Vprvním ãtvrtletí roku 2001 fond prodluïoval duraci v rámci omezení pro penûïní fond a vyuïíval tak vy ího rûstového potenciálu u stfiednûdob ch dluhopisû, ve druhém ãtvrtletí byla durace portfolia zkracována. Stfiednûdobé a krátkodobé dluhopisy byly pfieinvestovány zejména do dluhopisû s pohybliv m kupónem a jin ch nástrojû penûïního trhu, coï lépe odpovídalo rûstu oãekávání vût iny trhu ohlednû zvy ování úrokov ch sazeb ve druhém pololetí. Na podzim loàského roku se fond je tû jednou vrátil k pozicím ve stfiednûdob ch dluhopisech, a to z dûvodu lep ících se makroekonomick ch indikátorû. Oprávnûnost zmûny strategie se potvrdila pfii sníïení sazeb v závûru roku. V prûbûhu roku byl v portfoliu prûbûïnû zvy ován podíl eurobondû kvalitních emitentû denominovan ch v ãesk ch korunách. SníÏen byl naopak podíl cenn ch papírû nûkter ch domácích korporátních emitentû. V závûru roku fond vyuïil pfiíznivého v voje na polském dluhopisovém trhu a ve velmi omezené mífie investoval do polsk ch státních dluhopisû. Poãet podílov ch listû vydan ch a odkoupen ch v roce 2001 Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/-) ks Kã ks Kã ks Kã CELKEM , , ,30 V voj základních ekonomick ch ukazatelû fondu âist obchodní Vlastní Hospodáfisk V konnost K majetek na PL (Kã) kapitál (tis. Kã) v sledek (tis. Kã) (%) p.a , ,75* , , , , , , , , , ,98 * absolutnû od data vzniku V voj hodnoty podílového listu (Kã) Struktura aktiv 1,61 1,60 1,59 1,58 1,57 1,56 1,55 1,54 1,53 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Domácí akcie Domácí podílové listy Domácí dluhopisy Domácí - hotovost + termínované vklady Domácí nemovitosti Domácí - pohledávky Domácí - ostatní 0,00 % 0,00 % 57,61 % 14,88 % 0,00 % 0,14 % 0,00 % Zahraniční akcie Zahraniční podílové listy Zahraniční dluhopisy Zahraniční - hotovost + termínované vklady Zahraniční nemovitosti Zahraniční - pohledávky Zahraniční - ostatní 0,00 % 0,00 % 27,36 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20

23 Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., ãlen Finanãní skupiny âeské spofiitelny SPOROBOND Rating Fond Shop CRA Fond Scoring Charakteristika Dluhopisov fond, kter je urãen pro stfiednûdobé investování na dobu del í neï jeden rok. Získává a kumuluje v nosy z kvalitních, zejména ãesk ch dluhopisû. Cílem investiãní politiky fondu je zachování hodnoty vlastního kapitálu a souãasnû dosaïení zhodnocení investice na úrovni stejné nebo pfiíznivûj í, neï je prûmûrná míra inflace v pfiíslu ném roce. âinnost fond zahájil dne 31. bfiezna Ke dni 28. prosince 1999 do lo ke slouãení s otevfien m podílov m fondem Rentinvest. Investiãní strategie PenûÏní prostfiedky jsou pfiednostnû investovány do dluhopisû ãesk ch dûvûryhodn ch emitentû, zejména státních dluhopisû, hypoteãních zástavních listû, dluhopisû, jejichï emitenty jsou ânb a jiné renomované banky, i dal ích kvalitních dluhopisû. Komentáfi manaïera fondu První ãtvrtletí 2001 znamenalo pro dluhopisov trh velmi pfiíznivé období. V druhém ãtvrtletí do lo k mírné cenové korekci. V portfoliu Sporobondu do lo proto k prodejûm dluhopisû s nejdel í dobou do splatnosti. âervnová a ãervencová makroekonomická data naznaãovala nárûst inflaãních tlakû na domácí ekonomiku. Sporobond pokraãoval bûhem tûchto dvou mûsícû v konzervativní strategii, díky které úspû nû ãelil nepfiíznivému v voji cen ãesk ch dluhopisû. Zlom nastal na pfielomu ãervence a srpna. Do portfolia fondu byly proto nakoupeny dluhopisy s vysokou durací. V prvních dnech po teroristickém útoku v USA se ceny dluhopisû pomûrnû v raznû propadly. Po uklidnûní situace do lo k návratu k pûvodním cenov m hladinám. V fiíjnu zvefiejnûn siln pokles indexu spotfiebitelsk ch odstartoval dlouho nevídan pokles sazeb a v sledkem byl dal í prudk pokles v nosové kfiivky na historická minima. Ve ãtvrtém ãtvrtletí se ânb rozhodla sníïit základní úrokové sazby. Poslední v voj úrokov ch sazeb byl do znaãné míry jiï zakomponován do cen dluhopisû, proto tento krok nemûl v razn vliv. Poãet podílov ch listû vydan ch a odkoupen ch v roce 2001 Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/-) ks Kã ks Kã ks Kã CELKEM , , ,50 V voj základních ekonomick ch ukazatelû fondu âist obchodní Vlastní Hospodáfisk V konnost K majetek na PL (Kã) kapitál (tis. Kã) v sledek (tis. Kã) (%) p.a , ,36* , , , , , ,09 * absolutnû od data vzniku V voj hodnoty podílového listu (Kã) Struktura aktiv 1,40 Domácí akcie 0,00 % Zahraniční akcie 0,00 % 1,38 Domácí podílové listy 0,00 % Zahraniční podílové listy 0,00 % 1,36 1,34 Domácí dluhopisy Domácí - hotovost + termínované vklady 69,16 % 13,87 % Zahraniční dluhopisy Zahraniční - hotovost + termínované vklady 16,58 % 0,02 % 1,32 Domácí nemovitosti 0,00 % Zahraniční nemovitosti 0,00 % 1,30 Domácí - pohledávky 0,37 % Zahraniční - pohledávky 0,00 % 1,28 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Domácí - ostatní 0,00 % Zahraniční - ostatní 0,00 % 21

24 TRENDBOND Charakteristika Dluhopisov fond, jehoï statut byl schválen rozhodnutím Komise pro cenné papíry pod ã.j. 41/N/151/2001/5, které nabylo právní moci dne 15. fiíjna 2001, je urãen pro stfiednûdobé investování na dobu del í neï jeden rok. Do majetku fondu jsou nakupovány dluhopisy vydané v mûnách zemí, které poïádaly o pfiistoupení k Evropské unii a souãasnû jsou ãleny OECD. Cílem investiãní politiky fondu je dosáhnout stejného nebo vy ího zhodnocení, neï je obvyklé u termínovan ch vkladû. Souãasnû fond dává anci na vyuïití vy ích úrokov ch mûr a pfiízniv ch pohybû v cenách dluhopisû v pfiíslu n ch zemích. âinnost fond zahájil dne 29. fiíjna Investiãní strategie PenûÏní prostfiedky jsou pfiednostnû investovány do státních dluhopisû, dluhopisû za které pfievzal záruku stát a dluhopisû centrálních bank pfiíslu n ch zemí. K lep ímu rozloïení mûnového rizika se mûïe investovat doplàkovû i do dluhopisû vydan ch v EUR nebo USD. Z téhoï dûvodu statut urãuje, Ïe minimální souhrnn podíl dluhopisû a vkladû veden ch v Kã ãiní 30 % majetku fondu. Komentáfi manaïera fondu Fond po svém otevfiení okamïitû investoval do státních dluhopisû stfiedoevropsk ch kandidátsk ch zemí EU. Jednalo se o polské státní dluhopisy, jejichï podíl v portfoliu byl pfieváïen, dále pak maìarské státní dluhopisy a tfietina penûïních prostfiedkû byla investována do tuzemsk ch státních dluhopisû. Tato strategie o alokaci aktiv se ukázala jako úspû ná, neboè polské vládní dluhopisy byly oproti maìarsk ch dluhopisûm se zohlednûním mûnového v voje v raznû v nosnûj í. V polské ekonomice docházelo k postupnému naplàování projektovaného makroekonomického scénáfie. Inflace klesla z úrovní okolo 7 % na zaãátku roku na úrovnû okolo 3,7 % na konci roku RÛst HDP se ve tfietím ãtvrtletí 2001 zpomalil na pouh ch 0,8 %. Na tento v voj polská centrální banka reagovala sérií rozhodnutí o poklesu základních úrokov ch sazeb. Za poslední dva mûsíce roku tak poklesla polská v nosová kfiivka o 1 procentní bod. Zisky podílníkû tak byly pfiibrïdûny mírnû negativním v vojem smûnného kurzu koruny a polského zlotého. Situace na maìarském dluhopisovém trhu byla rovnûï pfiíznivá. Za uplynul rok jsme zaznamenali pokles inflace z úrovní 10 % na 7,1 %, pfiiãemï drtivá ãást poklesu se odehrála v druhé polovinû roku. Také maìarská centrální banka reagovala sniïováním úrokov ch sazeb. Od zaãátku listopadu to bylo dvakrát v souhrnné v i 1 procentního bodu. V nosová kfiivka za zmiàované poslední dva mûsíce v minulém roce poklesla o 0,8 procentního bodu. Smûn kurs maìarského forintu k ãeské korunû se rovnûï vyvíjel negativnû. V souhrnu v ak oba trhy pfiiná ely za stejné období vy í zhodnocení, neï nabídl ãesk trh s vládními dluhopisy. Poãet podílov ch listû vydan ch a odkoupen ch v roce 2001 Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/-) ks Kã ks Kã ks Kã CELKEM , , ,70 V voj základních ekonomick ch ukazatelû fondu âist obchodní Vlastní Hospodáfisk V konnost K majetek na PL (Kã) kapitál (tis. Kã) v sledek (tis. Kã) (%) p.a , ,37* * absolutnû od data vzniku V voj hodnoty podílového listu (Kã) Struktura aktiv 1,03 Domácí akcie 0,00 % Zahraniční akcie 0,00 % 1,02 Domácí podílové listy Domácí dluhopisy 0,00 % 22,13 % Zahraniční podílové listy Zahraniční dluhopisy 0,00 % 59,51 % 1,01 Domácí - hotovost + termínované vklady 18,07 % Zahraniční - hotovost + termínované vklady 0,28 % 1,00 Domácí nemovitosti Domácí - pohledávky 0,00 % 0,01 % Zahraniční nemovitosti Zahraniční - pohledávky 0,00 % 0,00 % 0,99 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Domácí - ostatní 0,00 % Zahraniční - ostatní 0,00 % 22

25 Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., ãlen Finanãní skupiny âeské spofiitelny SPOROTREND Rating Fond Shop CRA Fond Scoring Charakteristika Akciov fond, kter je urãen pro dlouhodobé investování na dobu minimálnû 5 let. Cílem investiãní politiky fondu je zachování hodnoty vlastního kapitálu a souãasnû dosaïení zhodnocení investice na úrovni stejné nebo pfiíznivûj í neï je v voj indexu PX 50. âinnost fond zahájil dne 31. bfiezna Ke dni 28. prosince 1999 do lo ke slouãení s otevfien mi podílov mi fondy âechoinvest a Moravoinvest. Investiãní strategie PenûÏní prostfiedky jsou investovány do registrovan ch likvidních akcií dûvûryhodn ch ãesk ch a zahraniãních emitentû ze zemí, které poïádaly o pfiistoupení k EU a souãasnû jsou ãleny OECD. Fond trvale investuje na akciovém trhu minimálnû 66 % aktiv, celkov podíl zahraniãních cenn ch papírû a úãtû veden ch v zahraniãních mûnách na majetku v podílovém fondu není omezen. Komentáfi manaïera fondu Postupné zpomalování v konnosti ekonomik USA i zemí EU, reálné obavy z pfiechodu hospodáfiství nejvyspûlej ích zemí do recese, dramaticky umocnûné teroristick m útokem v USA v záfií 2001, to jsou hlavní pfiíãiny ztrát v ech stfiedoevropsk ch akciov ch trhû v roce Opût se potvrdilo, Ïe bez ohledu na celkovû dobr makroekonomick rámec a zlep ující se hospodáfiské v sledky rozhodujících spoleãností je v voj ãeského akciového trhu, tak jako i okolních emerging markets, silnû ovlivnûn dûním na rozvinut ch trzích. Index ãesk ch blue chips PX-D za cel rok 2001 ztratil 22 %, polsk WIG 20 propadl o 33,5 % a maìarsk BUX oslabil o 9,2 %. V razn obrat trendu nastal v posledním ãtvrtletí roku Po sérii sniïování úrokov ch sazeb a ostatních opatfieních smûfiujících k rychlému oïivení americké i evropské ekonomiky vzrostl zájem domácích i zahraniãních investorû o nákup podhodnocen ch stfiedoevropsk ch akcií, obchodovan ch v té dobû ãasto na úrovních sv ch historick ch minim. Následující v znamné rûsty jednotliv ch burz pak alespoà ãásteãnû zmírnily dopady celkovû nepfiíznivého v voje akciov ch trhû. Poãet podílov ch listû vydan ch a odkoupen ch v roce 2001 Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/-) ks Kã ks Kã ks Kã CELKEM , , ,60 V voj základních ekonomick ch ukazatelû fondu âist obchodní Vlastní Hospodáfisk V konnost K majetek na PL (Kã) kapitál (tis. Kã) v sledek (tis. Kã) (%) p.a , ,33* , , , , , ,48 * absolutnû od data vzniku V voj hodnoty podílového listu (Kã) Struktura aktiv 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 Domácí akcie Domácí podílové listy Domácí dluhopisy Domácí - hotovost 36,47 % 0,00 % 0,00 % Zahraniční akcie Zahraniční podílové listy Zahraniční dluhopisy Zahraniční - hotovost 60,58 % 0,00 % 0,00 % 0,70 + termínované vklady 2,39 % + termínované vklady 0,19 % 0,65 0,60 0,55 0,50 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Domácí nemovitosti Domácí - pohledávky Domácí - ostatní 0,00 % 0,37 % 0,00 % Zahraniční nemovitosti Zahraniční - pohledávky Zahraniční - ostatní 0,00 % 0,00 % 0,00 % 23

26 EUROTREND CRA Fond Scoring Charakteristika Akciov fond, kter je urãen pro dlouhodobé investování na dobu minimálnû 5 let. Je zamûfien na nejbonitnûj í evropské akcie. Cílem investiãní politiky fondu je dlouhodobé ãisté zhodnocení investice na úrovni vy í, neï je zhodnocení dosahované pfii investování do pevnû úroãen ch cenn ch papírû. Pfii vyuïívání v hody pravidelného zpûsobu investování i mal ch ãástek usiluje o maximální vyuïití rûstov ch moïností, které pfiedstavují investice na evropském akciovém trhu. âinnost fond zahájil dne 1. záfií Investiãní strategie PenûÏní prostfiedky jsou investovány do akcií evropsk ch emitentû z báze indexu Dow Jones STOXX 600. Celkov podíl zahraniãních cenn ch papírû a penûïních prostfiedkû v zahraniãních mûnách na majetku fondu není omezen. Fond je fiízen ve spolupráci s Erste-Ssparinvestem investiãní spoleãností Erste Bank. Komentáfi manaïera fondu Fond se snaïil ãelit negativnímu v voji akciov ch trhû pfiedev ím investicemi mimo úzce profilovan blue chip" index Dow Jones Stoxx 50. Vût inu roku hrály negativní roli spí e obavy z nadcházejícího v voje evropsk ch ekonomik neï zpomalení samotné. Akcie reagovaly na v voj trhû v USA, i kdyï evropské spoleãnosti ukazovaly uspokojivé v sledky hospodafiení po pfieváïnou vût inu roku. Obavy z moïné ekonomické recese vyvrcholily v závûru tfietího ãtvrtletí pfii teroristick ch útocích v USA, kdy hodnota podílového listu fondu dosáhla svého minima. Velmi dobfie si bûhem celého roku vedly akcie ze sektoru primárních zdrojû a v závûru roku také automobilky. Na opaãném konci byl technologick sektor, kterému nepomohlo ani prudké zhodnocení v posledních mûsících minulého roku. Fond byl velmi znatelnû postiïen rovnûï sílící ãeskou korunou, která prûbûïnû posilovala proti v em v znamn m mûnám. Poãet podílov ch listû vydan ch a odkoupen ch v roce 2001 Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/-) ks Kã ks Kã ks Kã CELKEM , , ,10 V voj základních ekonomick ch ukazatelû fondu âist obchodní Vlastní Hospodáfisk V konnost K majetek na PL (Kã) kapitál (tis. Kã) v sledek (tis. Kã) (%) p.a , ,99* , ,84 * absolutnû od data vzniku V voj hodnoty podílového listu (Kã) Struktura aktiv 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Domácí akcie Domácí podílové listy Domácí dluhopisy Domácí - hotovost + termínované vklady Domácí nemovitosti Domácí - pohledávky Domácí - ostatní 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,45 % 0,00 % 0,14 % 0,00 % Zahraniční akcie Zahraniční podílové listy Zahraniční dluhopisy Zahraniční - hotovost + termínované vklady Zahraniční nemovitosti Zahraniční - pohledávky Zahraniční - ostatní 96,69 % 0,00 % 0,00 % 0,72 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 24

27 Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s., ãlen Finanãní skupiny âeské spofiitelny GLOBALTREND FF Charakteristika Fond fondû, kter je urãen pro dlouhodobé investování na dobu minimálnû 5 let. Cílem investiãní politiky fondu je dlouhodobé ãisté zhodnocení investice na úrovni vy í, neï je zhodnocení dosahované pfii investování do pevnû úroãen ch cenn ch papírû. K dosaïení tohoto cíle fond usiluje o maximální vyuïití rûstov ch moïností, které pfiedstavují investice do svûtov ch fondû. âinnost fond zahájil dne 1. záfií Investiãní strategie PenûÏní prostfiedky jsou pfiednostnû investovány do cenn ch papírû zahraniãních fondû investujících do akcií v mezinárodním mûfiítku. Celkov podíl zahraniãních cenn ch papírû a penûïních prostfiedkû v zahraniãních mûnách na majetku fondu není omezen. Fond je fiízen ve spolupráci s Erste-Sparinvestem investiãní spoleãností Erste Bank. Komentáfi manaïera fondu Fond aplikoval bûhem celého roku témûfi plnou zainvestovanost do akciov ch fondû. Nepfiíznivému v voji na akciov ch trzích se fond snaïil ãelit investicemi do fondû s defenzivnûj ím stylem a nebo do fondû zamûfien ch na defenzivní sektory. Investice do tûchto tzv. value" fondû ov em nestaãila vykompenzovat ztráty u ostatních stylû a sektorû. Zpomalení ekonomického rûstu se postupnû bûhem roku projevilo napfiíã sektory a regiony a jen ojedinûle bylo dosaïeno zhodnocení. Mezi úspû né patfiily akcie ze sektorû potravinového fietûzce a primárních zdrojû. Jako nejslab í lze oznaãit telekomunikaãní a technologick sektor. Obavy ze silného zpomalení vyvrcholily pfii teroristick ch útocích v USA, kdy akciové trhy dosáhly v mnoha pfiípadech nûkolikaletého dna. Hodnota podílového listu fondu rovnûï v druhé polovinû záfií minulého roku dosáhla svého dna. Po cel rok 2001 byla cena podílového listu fondu soustavnû oslabována sílící ãeskou korunou. Posílení koruny ubralo ze zhodnocení dal ích pfiibliïnû 8 %. Poãet podílov ch listû vydan ch a odkoupen ch v roce 2001 Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/-) ks Kã ks Kã ks Kã CELKEM , , ,00 V voj základních ekonomick ch ukazatelû fondu âist obchodní Vlastní Hospodáfisk V konnost K majetek na PL (Kã) kapitál (tis. Kã) v sledek (tis. Kã) (%) p.a , , , ,61 * absolutnû od data vzniku V voj hodnoty podílového listu (Kã) Struktura aktiv 0,90 Domácí akcie 0,00 % Zahraniční akcie 0,00 % 0,85 Domácí podílové listy 0,00 % Zahraniční podílové listy 95,97 % 0,80 Domácí dluhopisy 0,00 % Zahraniční dluhopisy 0,00 % 0,75 Domácí - hotovost Zahraniční - hotovost 0,70 + termínované vklady 2,98 % + termínované vklady 1,05 % 0,65 Domácí nemovitosti 0,00 % Zahraniční nemovitosti 0,00 % 0,60 0,55 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Domácí - pohledávky Domácí - ostatní 0,00 % 0,00 % Zahraniční - pohledávky Zahraniční - ostatní 0,00 % 0,00 % 25

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate development České spořitelny, a.

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Základní atributy Finanãní skupiny âeské spofiitelny. 1/ Dokonalost 2/ Flexibilita 3/ Vstřícnost 4/ Dynamika 5/ Perspektiva 6/ Profesionalita 7/ Síla

Základní atributy Finanãní skupiny âeské spofiitelny. 1/ Dokonalost 2/ Flexibilita 3/ Vstřícnost 4/ Dynamika 5/ Perspektiva 6/ Profesionalita 7/ Síla V roãní zpráva 1999 1 2 3 4... Základní atributy Finanãní skupiny âeské spofiitelny 5 6 7 1/ Dokonalost 2/ Flexibilita 3/ Vstřícnost 4/ Dynamika 5/ Perspektiva 6/ Profesionalita 7/ Síla Pfiehled fondû

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva Investiční společnost České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI ÚDAJI > Koncem roku 2004 Investiční společnost České spořitelny, a. s. obhospodařovala těchto dvanáct otevřených podílových

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

V roãní zpráva. Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s.

V roãní zpráva. Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. V roãní zpráva 2004 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a.s. Obsah Úvodní slovo generálního fieditele............................ 3 Investiãní spoleãnost.................................... 4 Údaje o

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Zürich Invest Aktien Deutschland

Zürich Invest Aktien Deutschland Zürich Invest Aktien Deutschland Dynamický a orientovaný na zisk Jistota Rentabilita Likvidita Obecně závazným podkladem pro koupi podílového listu je prodejní prospekt ve spojení s poslední zprávou o

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci.

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Akciové trhy: Listopadový pád vystřídán prosincovým růstem. Peněžní trhy

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM 20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM Ladislav Hájek, Luká ReÏn Úvod Do roku 1993 se rozvíjela ãeská ekonomika ve spoleãném státû se Slovenskem. Od roku 1993 se vznikem âeské republiky (âr)

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Pomáháme druh m k vítûzství!

Pomáháme druh m k vítûzství! V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 KRÁLOVNA NOCI barevná litografie, 68 x 53 cm, 2005 Pomáháme druh m k vítûzství! Jsme tradiãní ãeskou spoleãností, která se snaïí b t co nejvíce dynamická a inovativní. Hlavním pfiedmûtem

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

Profil skupiny Pioneer Investments

Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny Pioneer Investments Dimenze dûvûry, síly a ãasu 75let inovace a zku eností Kvalita a globální pûsobení Více neï 75 let pûsobení v oblasti fiízení podílov ch fondû, soukrom ch portfolií,

Více

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností DT: 330.567.2(437) klíčová slova: diferenciace příjmů výdaje domácností Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností Jana ČERMÁKOVÁ* V oblasti diferenciace pfiíjmû je pro ekonomii zajímavou

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

Struktura fondů kolektivního investování v České republice

Struktura fondů kolektivního investování v České republice Struktura fondů kolektivního investování v České republice Kateřina Kořená 1 Abstrakt Článek srovnává strukturu jednotlivých typů fondů fondy kolektivního investování se dělí na akciové, dluhopisové, smíšené,

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice 3 Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice vnitfiního a vnûj ího uspofiádání souãasné hlavní budovy

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ je bez stabilní vlády i půl roku po parlamentních volbách. Prezident dal v listopadu pravicové ODS druhou šanci sestavit

Více

l e d e n - ú n o r 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 1

l e d e n - ú n o r 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 1 l e d e n - ú n o r 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 1 Co nabídneme klientûm letos 2 TÉMA DNE Strategie produktû Investiãní spoleãnosti âeské spofiitelny Rok 2002 bude rokem značných proměn České spořitelny. Nepůjde

Více

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování V praxi se nejčastěji vyskytují odpisy lineární a zrychlené. Zrychlené odpisy můžeme provádět pomocí již zmíněných degresivních metod, dále zvyšováním odpisových sazeb při zachování lineárního způsobu

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA 4BN. Vývoj investičních fondů Měsíční verze: září 2008

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA 4BN. Vývoj investičních fondů Měsíční verze: září 2008 Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA 4BN Vývoj investičních fondů Měsíční verze: září 2008 V investičním životním pojištění je ideálně spojeno pojištění s výhodnou investicí volných finančních prostředků.

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více