KOMERâNÍ P ÍLOHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001"

Transkript

1 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování voln ch finanãních prostfiedkû. Jako kaïdé investice jsou i tyto spojeny s urãitou mírou rizika, jehoï by si mûl b t vûdom kaïd investor. Riziko kolísání kurzû akciov ch a balancovan ch (smí en ch) OPF mûïe investor eliminovat tím, Ïe bude diverzifikovat riziko a investovat Bezpeãnost investic je zaruãena Ochrana podílníkû je dnes jiï velmi propracovaná a skládá se z nûkolika na sobû nezávisl ch ãástí. V prvé fiadû jde o zákonná pravidla a podmínky, které musí splàovat a dodrïovat fondy a jejich správci, aby mohli vykonávat svoji ãinnost. Dále je tu dohled Komise pro cenné papíry orgánu státní správy, kter udílí investiãním spoleãnostem a fondûm povolení k ãinnosti a prûbûïnû na nû dohlíïí. Zákon ã. 248/1992 Sb. je základní normou, která reguluje ãinnost investiãních spoleãností a fondû. Z hlediska ochrany podílníka jsou asi nejpodstatnûj í pravidla, která se t kají toho, kam mohou jednotlivé fondy investovat a jak, tedy stanovují, jak velká ãást fondu mûïe b t investována kam nebo jak velk podíl na spoleãnosti mûïe fond vlastnit ve formû akcií. To slouïí k rozloïení a omezení rizika spojeného s investováním. Zákon obsahuje je tû fiadu dal ích omezení, fiíká, co musí fond o sobû zvefiejàovat, co musí b t uvedeno ve statutu, definuje, které funkce a ãinnosti jsou nesluãitelné s ãlenstvím v pfiedstavenstvu, dozorãí radû, funkcí prokuristy investiãní spoleãnosti nebo zamûstnaneck m pomûrem, co má b t v depozitáfiské smlouvû a jak má depozitáfi fond kontrolovat. KCP zárukou Státní dozor pro podílové fondy vykonává Komise pro cenné papíry (KCP). V prvé fiadû je KCP orgánem, kter udílí investiãním spoleãnostem a fondûm povolení k ãinnosti licenci. Je tedy jak msi prvotním sítem a mûla by b t zárukou toho, Ïe na na em trhu nezaãnou pûsobit neseriózní spoleãnosti bez dostateãn ch finanãních prostfiedkû, technického vybavení nebo zku en ch zamûstnancû. Druh aspekt ãinnosti spoãívá v prûbûïné kontrole tûch, kter m KCP udûlila licenci. Neménû dûleïité je, Ïe KCP je orgánem, kter schvaluje statuty fondû a jejich zmûny. KCP je také místem, kam se mohou obracet investofii, ktefií se cítí po kozeni nûjak m fondem nebo správcem fondu, ãi kdyï mají nûjaké podezfiení na jejich neserióznost. V podstatû nejlep í pfiehled o tom, co se dûje ve fondech, má depozitáfi. Role depozitáfie je urãená zákonem o investiãních spoleãnostech a investiãních fondech a mûïe jím b t pouze banka, která má k této ãinnosti oprávnûní od Komise pro cenné papíry. Depozitáfi vede úãty investiãní spoleãnosti a jí spravovan ch podílov ch fondû, dohlíïí, zda je kaïdodenní ãinnost fondû v souladu se zákonem a statuty fondû, kontroluje jednotlivé obchody, dodrïování rûzn ch limitû a lhût atd. V neposlední fiadû je souãástí systému ochrany podílníkû fondû také samoregulace, které se dobrovolnû podfiizují ãlenové UNIS âr. Podílové fondy musí dodrïovat pfiesná pravidla, v první fiadû ta, která stanoví zákon, a pak dal í zpfiesnûní, jeï urãují, jak bude fond investovat. Tato pfiesná pravidla jsou obsahem statutu fondu, kter je jeho základním dokumentem a obsahuje v echny údaje pro podílníky dûleïité pfii jejich rozhodování o nákupu fondu. Je vlastnû smlouvou mezi podílníkem a fondem a Ïádn nákup podílov ch listû by se nemûl uskuteãnit pfied tím, neï se podílník seznámí s jeho statutem. Statut obsahuje informace o tom, jak fond investuje, o správci fondu, depozitáfii fondu, o lhûtách pfii prodeji podílov ch listû a jejich odkupu. Statut kaïdého fondu schvaluje Komise pro cenné papíry a správce fondu je povinen jej dodrïovat, nad ãímï bdí také depozitáfi fondu. Nelze jej jen tak zmûnit, kaïdou jeho zmûnu musí schválit Komise pro cenné papíry. Jasná pravidla Sami ãlenové UNIS vidûli potfiebu mít pfiesnû stanovená pravidla pro svoji ãinnost, která zv í bezpeãnost investic. Proto si zavedli Stanovy, Závazné pokyny a Etick a Komunikaãní kodex dokumenty, které jdou hodnû do hloubky a stanovují dal í pravidla, jeï zákon nepostihl. Navíc samoregulace umoïàuje pruïnû reagovat na nové situace. KOMERâNÍ P ÍLOHA Z hlediska ochrany investice ve fondech jsou ze samoregulaãních dokumentû UNIS âr nejdûleïitûj í Závazné pokyny pro ãleny. Závazné pokyny jsou rozdûleny na nûkolik ãástí, z nichï klíãové jsou pasáïe t kající se odborné péãe, reklamy a prodejních postupû, obchodování na vlastní úãet zamûstnancû, ãlenû pfiedstavenstva a dozorãí rady ãlena Unie a osob jim blízk ch a rovnûï ãást o informaãní povinnosti ãlenû Unie. Napfiíklad se tam uvádí, co znamená odborná péãe pfii správû majetku fondu a jak se prokazuje, Ïe si ãlenové nesmí konkurovat neetick m zpûsobem nebo lákat klienty zavádûjícími ãi nepravdiv mi informacemi o fondech. Jinde se fiíká, jaké informace musí klient dostat, aby byl plnû informovan o v ech rizicích, která jsou s nákupem podílov ch listû spojena. Pokud jde o to, jak m zpûsobem jsou fondy prodávány, musí ãlenové Unie zabezpeãovat, aby zájemce o podílové fondy mûl vïdy k dispozici dostatek informací o nich sam ch a pfiedev ím o fondech, aby rozumûl tomu, o jak fond se zajímá, a také rizikûm, která mu mûïe jeho investice pfiinést. âlenové musí trvale zaji Èovat dohled nad ãinností sv ch zamûstnancû a zprostfiedkovatelû, s nimiï klient pfiichází do styku, a zaji Èovat jejich kolení. Pfiísná kontrola Velice pfiísná jsou pravidla pro obchodování na vlastní úãet zamûstnancû, ãlenû pfiedstavenstva a dozorãí rady investiãních spoleãností a osob jim blízk ch. KaÏdá spoleãnost vede seznam tzv. informovan ch osob, tj. osob pûsobících v pfiesnû definovan ch pozicích, které musí informovat kontrolní osobu o cenn ch papírech, jeï vlastní, a uskuteãàovan ch obchodech. V pfiípadû investování do vlastního produktu investiãní spoleãnosti musí tyto informované osoby poïádat kontrolní osobu, kterou mûïe b t napfiíklad vnitfiní auditor spoleãnosti, o pfiedchozí souhlas s investováním. To v e brání pfiípadnému zneuïití informací, které by tito lidé mohli mít dfiíve neï ostatní klienti. Petr Zapletal pfiedseda pfiedsednictva UNIS âr dlouhodobû a pravidelnû. Vzhledem k tomu, Ïe penûïní prostfiedky investované do OPF nejsou ze zákona poji tûny, musí dûvûra investorû v kolektivní investování vycházet také z pfiísné legislativní úpravy této ãinnosti. Základní právní normou platnou v âeské republice je zákon ã. 248/1992 Sb., o investiãních spoleãnostech a investiãních fondech. âinnost investiãních spoleãností, které obhospodafiují majetek podílov ch fondû, musí b t samozfiejmû v souladu s fiadou dal ích právních norem. Unie investiãních spoleãností âeské republiky a Asociace pro kapitálov trh, které v oblasti kolektivního investování pûsobí, navíc regulují ãinnost sv ch ãlenû nad rámec obecnû závazn ch právních pfiedpisû dal ími normami, jejichï cílem je maximální bezpeãnost investorû. Konkurence trhu pomûïe Novela zákona o investiãních spoleãnostech a investiãních fondech, platná od zaãátku leto ního roku, pfiiblíïila podmínky kolektivního investování v âeské republice prostfiedí, které panuje v rámci EU. V Evropské unii pfiedstavují podílové fondy nadnárodní nástroj kolektivního investování a spoleãnosti z jedné zemû Unie pûsobí a nabízí podílové fondy i v ostatních zemích. Tento princip je zakotven v Evropské smûrnici, jeï stanoví spoleãná pravidla pro v echny zemû EU v oblasti kolektivního investování. Fondy tam získávají tzv. evropsk pas, na jehoï základû mohou pûsobit v ostatních zemích EU bez vût ích formalit. Tato pravidla umoï- Àují vytvofiit jednotn trh a zv it konkurenci mezi jednotliv mi spoleãnostmi, která vede k niï ím nákladûm, a tím i k vy - ím v nosûm pro investory (podílníky). Vzroste nabídka i kvalita KaÏd fond, kter bude aktivnû nabízen finanãními institucemi u nás, musí projít licenãním fiízením pfied Komisí pro cenné papíry. Smyslem této licence je zaruãit kvalitu fondû, které se zde nabízí. Základním kritériem pro hodnocení fondu je kvalita ochrany a dozoru ze strany regulátora (národní obdoby ãeské Komise pro cenné papíry) nad konkrétním fondem a dále zaji tûní potfiebné informovanosti a slu- Ïeb pro ãeské investory, a to v ãeském jazyce. To se t ká statutû nabízen ch fondû, ale téï pololetních a v roãních zpráv o jejich hospodafiení. KaÏd zahraniãní fond musí také urãit v âeské republice banku, v níï mohou investofii získat potfiebné informace a pfiípadnû odprodat své podílové listy. Uvedené zmûny pfiinesou drobn m investorûm nové pfiíleïitosti. V rámci nabídky nov ch fondû naleznou investofii nejrûznûj í investiãní strategie a oblasti, které na relativnû malém ãeském trhu není moïné vytvofiit. âesk trh se tak otevírá konkurenci ze strany pfiedev ím evropsk ch fondû a lze oãekávat, Ïe dojde k v raznému zkvalitnûní a zlevnûní sluïeb, jak tomu bylo i v pfiípadû jin ch oborû, které se otevfiely svûtu. Dosud existují odli nosti Forma, jakou jsou v Evropské unii fondy ustaveny, se v nûkter ch aspektech li í od konstrukce fondû v âr. Vedle nám dobfie známého otevfieného podílového fondu spravovaného investiãní, resp. správcovskou, spoleãností se ãasto mûïeme setkat s tzv. investiãní spoleãností s promûnliv m kapitálem (obvykle zkracovanou jako SICAV), jeï je v podstatû nezávislou akciovou spoleãností. Funguje v ak zároveà na principu vydávání a zpûtného odkupu akcií za podíl na ãistém obchodním jmûní spoleãnosti, jako je tomu u klasick ch otevfien ch podílov ch fondû. Investor je v tomto pfiípadû akcionáfiem a mûïe se zúãastnit valné hromady spoleãnosti pfiímo, nebo dokonce i korespondenãnû. Jednou z oblíben ch forem tûchto SICAV jsou i tzv. de tníkové fondy, které v rámci jednoho SICAV nabízí více podfondû s rûznou investiãní strategií. Dal í odli ností je pro ãeského investora zpûsob, jak m je registrováno jeho vlastnictví ve fondu. V zemích, které jsou v této oblasti nejaktivnûj í, neexistuje obdoba na eho Stfiediska pro cenné papíry. Akcie SICAV nebo podílové listy jsou vedeny v registrech zaloïen ch na komerãní bázi (obvykle nûkolik spoleãností spoluvlastní tyto registry). Cenné papíry investorû jsou potom buì registrovány pfiímo v tûchto registrech, nebo prostfiednictvím bank, jeï vedou pro klienty úãty cenn ch papírû a které je evidují mimo svûj vlastní majetek. Je oãekáván v razn rûst Navzdory souãasné situaci oãekává vût ina odborníkû nárûst investic do fondû ze strany drobn ch investorû. V âeské republice, kde se kultura dlouhodobého investování teprve rodí, je pfiedpokládán je tû v raznûj í rûst. Objem prostfiedkû spravovan ch fondy se tak u nás mûïe v prûbûhu nûkolika let zmnohonásobit. K tomu mûïe pfiispût rovnûï kvalitní mezinárodní konkurence, která se v nabídce investiãních produktû postupnû vytváfií. Jan Barta, ãlen pfiedstavenstva Asociace pro kapitálov trh 1000 korun od nás ke každým Vašim ,- Investujete-li do 30. listopadu 2001, Citibank Vám k Vaší investici automaticky přidá 1 % z investované částky. Využijte široké nabídky mezinárodních fondů a asistence našich konzultantů. Volejte Pobočky: Evropská 178, Revoluční 6, Rytířská 24, Praha; Hlinky 118, Brno; Lochotínská 18, Plzeň; 28. října 121A, Ostrava. Investiční produkty nejsou bankovním depozitem a nejsou ze strany Citibank a. s., Citigroup Inc. ani kterékoli z jejich přidružených společností zaručeny nebo pojištěny. Investiční produkty jsou předmětem investičního rizika a jsou provázeny rizikem možné ztráty, včetně možnosti ztráty vložených prostředků. Minulý výnos není zárukou výnosů budoucích. Tato nabídka platí pouze pro podílové fondy z nabídky Citibank a. s. pro fyzické osoby.

2 Investiãní kapitálová spoleãnost KB âas investicím nesvûdãí. Svût stál na okraji recese jiï pfied teroristick m útokem na Svûtové obchodní centrum a nyní se zdá pokles v konnosti globální ekonomiky nezvratn. A s recesí vefiejnost spojuje automaticky pfiedstavu ztrát pro investory. VÏdy v ak existují ziskové fondy, tvrdí námûstek fieditele Investiãní kapitálové spoleãnosti KB Pavel Hoffman. BohuÏel se nám v âeské republice zatím jenom málokoho dafií pfiesvûdãit o tom, Ïe na podílové fondy je tfieba se dívat jako na strukturovanou oblast. A Ïe za kaïdé ekonomické situace se najde fond, kter je schopen pfiinést docela dobré zhodnocení a nadprûmûrné zisky, fiíká místopfiedseda pfiedstavenstva a námûstek fieditele Investiãní kapitálové spoleãnosti Ing. Pavel Hoffman Komerãní banky Pavel Hoffman. Co dûlá manaïer fondu v dobû, kdy svûtové ekonomice hrozí recese a trhy jsou otfieseny? Za prvé musí dodrïovat vyhlá enou investiãní strategii svého fondu. Pokud jde tfieba o akciov fond, musí investovat do akcií, i kdyby si nakrásnû myslel, Ïe akcie pûjdou dolû. Za druhé ale musí vybírat akcie tak, aby podílníkûm odvedl co nejlep í sluïbu. Tedy hledat takové emise, které budou klesat ménû neï ostatní, ãi naopak jejich kurz dokonce pûjde proti trhu. I kdyï ví, Ïe akciové trhy budou oslabeny, pfiesto nemûïe zmûnit své chování? V Ïádném pfiípadû nemûïe udûlat nûco, co je proti dané strategii fondu, která byla zvefiejnûna a podle níï si právû tento fond vybrali podílníci. Je to potfieba vidût z pohledu investora. On si vybral pouïijme hypotetick pfiíklad fond nov ch technologií a telekomunikací. Oba obory klesají, ale tento investor vûfií, Ïe se situace obrátí. Proto svoje peníze ve fondu nechá. A pak zjistí, Ïe manaïer fondu pfiemístil prostfiedky do automobilového prûmyslu! To pfiece nepfiichází v úvahu, to by byl podvod na podílníkovi. Fond musí b t prûhledn a ãiteln, coï pfiedpokládá, Ïe manaïer portfolia drïí strategii fondu za v ech okolností. To ale velmi sniïuje operaãní prostor pro aktivní správu majetku. Co povaïujete za nejv znamnûj í zmûnu ve va í spoleãnosti konkrétnû? Opravdu zásadní zmûnou je roz ífiení produktové nabídky. Na e spoleãnost nyní spravuje 8 otevfien ch podílov ch fondû, z nichï kaïd je jinak profilován, aby mohl oslovit potenciální investory podle jejich specifick ch pfiání. Máte na mysli obvyklé odstupàování fondû podle míry rizika? Nejen to. Samozfiejmû mûïeme nabídnout napfiíklad Fond penûïního trhu pro konzervativní klienty, stejnû tak máme opaãnou nabídku akciov ch fondû pro odváïné investory, ktefií hledají nejvy í míru zhodnocení a jsou ochotni nést vy - í míru rizika. Pokud nûkdo vyslovenû nespekuluje a je schopen poãkat obvykl ch 5 aï 7 let, jak je pro akciové fondy pfiimûfiené, mûl by b t se ziskem spokojen. Staãí se podívat na v voj kurzû v posledních 10 letech a máte jasno. A platí to tak po celou historii investování, která se pí e od poloviny 19. století. V ãem je tedy nabídka spoleãnosti KIS zajímavá? Je to v zamûfiení na ich akciov ch fondû na specifické obory. Jejich názvy napovûdí: Fond farmacie a biotechnologie, Fond ropného a energetického prûmyslu, Fond nové ekonomiky a Fond globálních znaãek. Nevybrali jsme tato zamûfiení náhodou. Na základû dûkladn ch anal z víme, Ïe rûzné trhy se ãasto chovají protismûrnû, a tûchto odli ností mohou vyuïít i na i klienti. Podrobnosti ohlednû investiãní strategie najdete v letácích a statutech zmínûn ch fondû. KlientÛm samozfiejmû umoïàujeme pfiestupovat mezi jednotliv mi fondy podle toho, jak se momentálnû rûzné oblasti ve svûtovém hospodáfiství vyvíjejí. To záleïí na typu fondu a právû na jeho deklarované strategii. Pokud máme smí- en globální fond, pak je zde prostor velk jak v instrumentech, tak i regionech. Pokud bychom mûli nûjak specializovan fond, pouïiji znovu v âeské republice hypotetick pfiíklad telekomunikaãních akcií, pak je ten prostor samozfiejmû opravdu omezen ; pfiesto na manaïerovi leïí obrovsk úkol vytipovat ty nejlep í telekomunikaãní akcie, do kter ch v rámci investiãní strategie mû- Ïe investovat. Ale pokud nechce investor ãekat na obrat situace, nelíbí se mu v voj zhodnocení fondu ãi jeho odhadovaná perspektiva do budoucna, pak jeho rozhodnutí musí b t vyjmout peníze z jednoho fondu a vloïit je do jiného, kter podle nûj bude mít lep í moïnosti. Vyzkou ejme va e analytiky kdy myslíte, Ïe se trhy vzpamatují ze souãasn ch otfiesû? To zatím neumí zodpovûdût Ïádn mana- mil. Kã Ïer fondu nikde na svûtû, nikdo nemá kfii Èálovou kouli, i kdyï manaïer fondu má proti bûïn m investorûm obrovskou v hodu v mnoïství anal z, v mnoïství informací, které se u nûj scházejí. Má je rychle a má také aparát lidí, ktefií tyto informace dokáïou analyzovat a pfiipravit podklady pro rozhodování. Dal í v voj záleïí na pfií tích událostech. Dnes jsme v situaci, kdy pfiicházejí informace, které se do znaãné míry popírají, nejsou konzistentní. To znamená, Ïe kdyï se ráno rozhodnu podle jedné zprávy a zaãnu nakupovat, v poledne mûïe pfiijít jiná, zcela opaãná, a mûl bych naopak prodávat. Proto je akciov trh v souãasnosti velmi rozkolísan, a tudíï nebezpeãn a lze na nûm rychle dvacet procent vydûlat i prodûlat. Pokud si v ak nyní stanovím investiãní horizont tfieba pût let, pak jsem na tom pfii nákupu v souãasnosti lépe neï ti, kdo pfied dvûma lety stáli pomalu frontu, aby si nûjaké akcie pfii jejich nûkolikaletém boomu mohli koupit. Ti teì prodûlávají tfieba padesát nebo osmdesát procent. Jak byste se zachoval vy osobnû pfii investování vlastních penûz? Já bych investoval ãást sv ch dlouhodob ch úspor do akciov ch fondû, ale vût inu bych uloïil do dluhopisov ch fondû. V voj âoj fondû IKS penûïního trhu, IKS dluhopisov a IKS svûtov ch indexû Index dûvûry ve Felixe To ale vypadá, Ïe kaïd vá klient musí b t vyzbrojen dobr mi ekonomick mi znalostmi... Ná klient vûbec nemusí dennû vyhodnocovat ekonomické informace, dokonce nemusí b t ani ekonomick odborník. Od toho jsou profesionálové, ktefií se neustále zab vají anal zami, sledují zmûny kurzû na tuzemském trhu i ve svûtû a jejich hlavní starostí je, aby peníze, získané od klientû, dobfie zhodnotili. Spoleãnost KIS si pro tento úkol peãlivû vybírá odborníky. Pfiíkladem mûïe b t Ing. Marcel Dostal, kterého na e spoleãnost získala právû na základû vynikajících v sledkû. Stejnû si neumím pfiedstavit, jak bych mûl vybírat z nabídky 8 fondû... S tím kaïdému pomohou na i poradci. Kromû toho nabízíme i zjednodu enou cestu pro klienty, ktefií nechtûjí shánût a studovat teoretické podklady a vycházejí prostû z faktu, Ïe investice do podílov ch fondû se vyplatí. Pro nû nabízíme tfii investiãní programy, odpovídající nejãastûj ím typûm poptávky na základû vztahu investora k riziku. Já osobnû bych povaïoval investiãní program za velmi v hodn ze tfií dûvodû. Za prvé, jako investor nepotfiebuji mít minimální investiãní ãástku pro vstup do kaïdého jednotlivého fondu prostfiednictvím programu lze investovat do nûkolika fondû najednou a za jedny peníze. Za druhé, program je tû víc diverzifikuje riziko tím, Ïe vyuïívá více fondû. A za tfietí, klient má neustále pfiehled o zhodnocení vloïen ch prostfiedkû, protoïe struktura jednotliv ch programû je pevnû definována. MÛÏete nám tyto programy nûjak pfiiblíïit? Konzervativní program se orientuje na vysoce bonitní, pfieváïnû státní dluhopisy, které se vyznaãují minimální kolísavostí kurzu a zároveà také minimálním rizikem. Vût inou se kurz takového programu drïí nad úrovní inflace a program pfiiná í zhodnocení bûhem 1 aï 2 let. Dynamick program bude vyhovovat lidem, ktefií mají zájem o dlouhodobé investice do akcií kvûli jejich oãekávané v nosnosti, ale neumûjí si vybrat konkrétní akciov fond. Optimální investiãní horizont je zde 5 let. VyváÏen program kombinuje v hody investic do akcií i obligací a pfiedstavuje urãitou zlatou stfiední cestu z hlediska v e v nosu, míry podstoupeného rizika i vzdálenosti investiãního horizontu, kter v tomto pfiípadû ãiní 2 aï 5 let. A co nabídnete zku en m investorûm, ktefií chtûjí naopak investovat samostatnû, ale zároveà by mûli zájem také o nûjak program? V takovém pfiípadû je moïno si u nás vytvofiit individuální investiãní strategii. Na základû vlastní úvahy si mûïete namixovat procentuální rozloïení investice do fondû KIS a podle toho vám budou napfií tû v echny dal í vklady rozdûlovány. Zmûny jsou samozfiejmû moïné. Kdo by se chtûl dozvûdût o investování do cenn ch papírû více, mûïe si pfieãíst publikaci Pavla Kohouta Investiãní strategie ve tfietím tisíciletí. Autor patfií opût k pfiedním osobnostem mezi analytiky finanãní skupiny âeské poji Èovny. Neustále mluvíte o riziku. Nebojíte se, Ïe tím odrazujete klienty? Máte pravdu, kdyï se fiekne riziko, nûkdo To vychází z onûch anal z, o nichï jsme mluvili? V principu ano. Vidím pro blízkou budoucnost dva nejzákladnûj í scénáfie. První, Ïe nebude Ïádná válka, která by boji tûm zasáhla více státû, pfiípadn konflikt bude lokální, izolovan od dûní ve svûtû a trhu s ropou. Pak by se mohlo rychle podafiit ozdravit svûtovou ekonomiku. Jde o to, aby v souãasné situaci lidé neomezili spotfiebu. Napfiíklad Ameriãan si fiekne auto mám tfii roky, normálnû bych ho vymûnil za nové, ale je tû rok poãkám, je nejistá doba, moïná budu ty peníze potfiebovat na nûco jiného nebo mohu b t nezamûstnan. To by ovlivnilo v sledky firem. V echny spoleãnosti se teì pfiedhánûjí ve zvefiejàování pesimistick ch odhadû, ãasem ale zaãnou vykazovat lep í zisky a pak se akcie vzpamatují. Ale jestli to bude za dva mûsíce nebo za est, to je otázka ãasu. Druh scénáfi, zase ho trochu doïenu do extrému, by znamenal, Ïe válka se roz- ífií i mimo Afghánistán a zapojí se do ní i dal í státy. Dotkne se tfieba Izraele ãi celé oblasti Perského zálivu, tedy klíãového místa tûïby ropy. Nebo se objeví dal í silné teroristické útoky aè jiï v Americe ãi tfieba v PafiíÏi, Lond nû nebo Frankfurtu. UkáÏe se, Ïe západní svût jim nebude schopen ãelit. Pak by ropa la hodnû nahoru, recese by byla hluboká a jistû o poznání del í. To by byla velmi patná zpráva pro akcie, které by asi ztratily zajímavost pfiinejmen ím na pûl, na tfii ãtvrtû roku, moïná, Ïe i na o dost del í dobu. V kaïdém pfiípadû v ak lze pfiedpokládat reakce centrálních bank, které sníïí své klíãové sazby nebo je alespoà nezv í tam, kde se k tomu chystaly. To by byla samozfiejmû dobrá zpráva pro dluhopisy, zvlá tû pro ty bezpeãnûj í, emitované státy a firmami, které mají dobr rating. TakÏe oba scénáfie mají nûco spoleãného dluhopisy mají urãitû dobrou budoucnost. Akcie jsou nejisté a lze je doporuãit pouze v pfiípadû, Ïe má nûkdo dlouhodob investiãní horizont. A penûïní trh? Ten je hodnû podobn dluhopisûm. To dokazuje i ãesk v voj. Dluhopisové fondy mají nejãastûji zhodnocení za poslední rok mezi 4,0 aï 8,8 procenta, penûïní fondy mezi 3,5 aï 5,0 procenta. Obû tyto moïnosti jsou nyní velmi zajímavé, i kdyï z ãísel je vidût, Ïe dluhopisové fondy mohou pfiinést vy í v nos. Jejich v nosy se ale mezi sebou více li í neï u fondû penûïního trhu jsou tedy o nûco rizikovûj í. TakÏe pro krátkodobou investici do jednoho roku mûïe mít skuteãnû obavy. Jde o to, Ïe investor si nesmí fiíci, Ïe do roka a do dne chce mít tolik a tolik. Kapitálov trh nelze ãasovat, je to velmi Ïiv organismus. V tomto oboru platí, Ïe trpûlivost rûïe pfiiná í. A co âern pátek na newyorské burze v roce 1929? Je to hlavnû senzaãní událost, dodnes mediálnû pfiitaïlivá. Ale takov ch pátkû bylo i víc, a pfiesto akciov trh vykazuje dlouhodobû kladné v sledky. Prudké poklesy kurzû jsou nebezpeãné pro spekulanty nebo pro lidi, ktefií investují nerozváïnû tfieba jen do jediné akciové spoleãnosti. Tady je opravdu na místû hovofiit o riziku. Fondy v ak investiãní riziko systematicky omezují, protoïe své investice rozkládají do mnoha spoleãností, a i kdyby nûkterá z nich mûla potíïe, pro fond to znamená pouze ãásteãn pokles jeho kurzu investice do úspû n ch spoleãností jej podrïí. V echno to zní zajímavû, koda jen, Ïe investování do cenn ch papírû si mohou dovolit jen lépe situovaní lidé, ktefií mají dostatek penûz... S tím bych aï tak nesouhlasil. Na první investici u spoleãnosti KIS staãí mít 3000 Kã, aè je to do fondu nebo do programu. A kdyï budete chtít pfiikoupit dal í podílové listy, vystaãíte i s pûti sty korunami. Za tak nízké ãástky je moïno se stát zprostfiedkovanû akcionáfiem svûtov ch a v nosn ch firem a podílet se na jejich zisku. A to ani nemluvím o tom, jak se v kolektivním investování rozpustí rûzné poplatky, které by drobného akcionáfie pfiipravily o ãást zisku. Fondy navíc vyuïívají mnoïstevních slev. bych nyní volil fond penûïního trhu, pro horizont jednoho aï pûti let dluhopisov fond a pro horizont del í neï pût let jsou zajímavé akcie namíchané s dluhopisy. Lze to nazvat konzervativní investiãní strategií? Bezesporu my jsme si ovûfiili na na em produktu Felix, coï je moïnost pro krátkodobé, dlouhodobé a pravidelné investování, kdy nám klient fiekne své v hledy a my mu podle toho namícháme portfolio z podílû na ich fondû IKS penûïního trhu, IKS dluhopisov a pfiípadnû ãásteãnû téï IKS svûtov ch indexû, Ïe ãesk investor je spí e konzervativní. Felix je velmi konzervativnû ladûn, a jistû i proto si získal silnou oblibu u investorû jak soukrom ch, tak i u mûst, obcí a firem. Hodnû se teì ale mluví o ztrátách podílov ch fondû, jak budou dlouho trvat? To je hlavnû trochu humbuk. Ono se mluví o ztrátách fondû obecnû, ve skuteãnosti se ale jedná o fondy zaloïené na akciích. JenÏe, kdyï si odmyslíme fondy z kuponové privatizace, tak z celkového objemu majetku, kter podílníci vloïili do korunov ch fondû v âeské republice, je v akciov ch fondech sotva pût procent. Podílníci jsou stra eni kategorií fondy, která je v eobecná a o ní se mahem tvrdí, Ïe má ztráty. Ale je tfieba se podívat o patro níïe a tam se fondy rozpadají do rûzn ch kategorií. A zde zjistíme, Ïe v korunov ch fondech lidé a spoleãnosti investují velmi konzervativnû a tfii ãtvrtiny jsou investovány do dluhopisov ch a penûïních fondû. A napfiíklad Ïádn fond penûïního trhu spravovan seriózním správcem nevykázal za poslední tfii roky záporné zhodnocení trvající déle neï tfii mûsíce a u dluhopisov ch fondû pouze nûkolik vykazovalo záporné zhodnocení s délkou trvání okolo 6 mûsícû, a to fiádovû do 2,5 procenta. Investiãní kapitálová spoleãnost KB, a. s. Dlouhá 34, Praha 1 infolinka: fax: 02 / Podzimní ofenziva Kapitálové investiãní spoleãnosti âp KIS a.s. kapitálová investiãní spoleãnost âeské poji Èovny (KIS) pfiichází za klienty se zásadními novinkami. Mimofiádná valná hromada poãátkem léta upravila stanovy spoleãnosti a do lo k v znamn m zmûnám v personálním sloïení. Generálním fieditelem a pfiedsedou pfiedstavenstva byl zvolen Ing. Martin Sankot a fieditelem úseku správy aktiv byl jmenován Ing. Marcel Dostal. PoÏádali jsme Ing. Sankota o odpovûdi na nûkolik otázek. Ing. Martin Sankot, pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel KIS Podílové listy otevfien ch podílov ch fondû KIS mûïete nakoupit v sídle investiãní spoleãnosti, dále u obchodních partnerû a pfies internet. MÛÏete si také telefonicky objednat náv tûvu na eho poradce. Jak mi vysvûtlíte, Ïe v âeské republice se do otevfien ch podílov ch fondû moc neinvestuje, kdyï je to tak v borné? U nás se trh rozvíjí. Podobnû to bylo i v jin ch evropsk ch zemích, kupfiíkladu ve panûlsku nebo v Itálii lidé docenili tuto moïnost teprve v minulém desetiletí a do fondû za tu dobu vloïili takové objemy úspor, které v âr odpovídají napfiíklad objemûm na vkladních kníïkách. V Nûmecku vzrostly investice do podílov ch fondû v 90. letech 20. století dvojnásobnû. A to nemluvím o státech, jejichï obyvatelé mají tradiãnû vztah k penûzûm, jako je napfiíklad v carsko, kde prûmûrná investice do fondû na jednoho obyvatele ãiní pfies eur. U nás se vztah k penûzûm a finanãním produktûm postupnû buduje, uspûchat to asi nelze. Jsem pfiesvûdãen, Ïe také u nás si obyvatelé ãasem zvyknou na investování do otevfien ch podílov ch fondû. Co byste chtûl vzkázat sv m budoucím klientûm? Tû íme se na kaïdého nového klienta a vûfiíme, Ïe s v sledkem investic do na- ich produktû bude spokojen. Situaci na kapitálovém trhu hodnotíme tak, Ïe je vhodná doba k nákupûm, tak proã váhat? Rodina fondû KIS a.s. kapitálové investiãní spoleãnosti âeské poji Èovny Fond penûïního trhu Fond státních dluhopisû Fond korporátních dluhopisû Smí en fond Fond nové ekonomiky Fond globálních znaãek Fond ropného a energetického prûmyslu Fond farmacie a biotechnologie Investiãní programy Konzervativní VyváÏen Dynamick Individuální Klientsk servis KIS Adresa: KIS a.s. kapitálová investiãní spoleãnost âeské poji Èovny nám. HrdinÛ 4, Praha 4 Infolinka: 0844 / (ãásteãnû hrazená informaãní sluïba po telefonu, úãtuje se pouze jako místní volání z jakékoli pevné stanice v âeské republice) internet:

3 PIONEER FUND PIONEER FUND P ESTÁL V ECHNY KRIZE UdrÏet si svûj cíl to je klíã k dlouhodobému úspûchu V období nejistoty, jaké nyní proïíváme, je uïiteãné mít na pamûti, Ïe jakkoli znepokojující krátkodobá nestabilita je ménû dûleïitá neï dosaïení dlouhodob ch cílû. Pioneer Fund má zku enosti snad se v emi krizov mi událostmi, jaké si umíte pfiedstavit. âe tí klienti mohou investovat do evropského klonu Pioneer Fund. Jmenuje se Pioneer America Fund Plc (K-1928), je fiízen t mï manaïerem, jakého má Pioneer Fund, se stejnou investiãní strategií a má totoïnou strukturu portfolia. PrÛmûrná roãní v konnost Pioneer Fund Od ,34 % p. a. Posledních 10 let 17,38 % p. a. Posledních 5 let 19,87 % p. a. Poslední rok 0,12 % p. a. Pioneer America Fund Plc Od ,84 % p. a. Poslední rok - 1,63 % p. a. Pfiedchozí v konnost fondu nezaruãuje stejnou v konnost v budoucím období. Hodnota investice a pfiíjem z ní mûïe stoupat i klesat a není zaruãena plná návratnost pûvodnû investované ãástky. Zdroj: Ned Davis Research, Inc. * Index DJIA je nefiízen index, kter je obvykle pouïíván jako ukazatel v konnosti amerického akciového trhu. Nereprezentuje investice do Ïádného fondu skupiny Pioneer. Pfiímo do indexu nelze investovat. Od roku 1941 zpûsobilo mnoho mezinárodních krizí v raznou nestabilitu na americkém akciovém trhu. Pioneer Fund kaïdou z tûchto událostí pfiestál. Tento nejstar í existující fond zaloïen uï v roce 1928 plul boufiliv mi vodami trhu stále ve stejném kurzu, s pevnou, dlouhodobou investiãní strategií. NíÏe uveden seznam nabízí pfiehled 21 mezinárodních krizí, k nimï do lo od roku V prûbûhu kaïdé této události poklesl index Dow Jones Industrial Average (DJIA*) prûmûrnû o více neï 7 %. Av ak po sedmnácti z dvaceti uveden ch krizí staãilo fondu Pioneer Fund pouh ch est mûsícû k tomu, aby vykázal pozitivní a ãasto obdivuhodn v sledek. Jak si Pioneer Fund povede po té poslední, která svûtem otfiásla 11. záfií 2001, zatím nevíme. Jeho pfiedchozí zku enosti v ak leccos napovídají Reakce trhû a fondu Pioneer Fund na krizové události Zku enosti Pioneer Fund vám pomohou DJIA za dané období Pioneer Fund po 6 mûsících Pearl Harbor ,5 % 22,92 % Korejská válka ,0 % 15,11 % Infarkt prezidenta Eisenhowera ,5 % 5,18 % Kubánská krize ,1 % 24,41 % Atentát na J. F. Kennedyho ,9 % 5,78 % Spojené státy bombardují KambodÏu ,4 % 12,30 % Ropné embargo arabsk ch zemí ,9 % - 5,12 % Rezignace prezidenta Nixona ,5 % 22,58 % Sovûtsk svaz v Afghánistánu ,2 % 18,42 % Válka o Falklandy ,3 % 16,62 % Spojené státy obsadily Grenadu ,7 % - 6,26 % Spojené státy bombardují Libyi ,6 % - 1,14 % Panika na finanãních trzích ,2 % 16,25 % Invaze v Panamû ,9 % 2,26 % Válka v Perském zálivu ,3 % 19,07 % Bombov útok na Svûtové obchodní centrum ,5 % 6,00 % Bombov útok v Oklahomû ,6 % 14,59 % Krize na asijsk ch trzích ,4 % 25,76 % Bombové útoky na americké ambasády v Africe ,3 % 7,91 % Ruská krize ,3 % 40,06 % Útok na Svûtové obchodní centrum ,3 %??? Nikdo nemûïe pfiedvídat, kdy krize vypukne a jak dlouho potrvá. Pfiem lejte proto o Pioneer Fund, kter v rámci akciového trhu proïil témûfi v e, co si dokáïete pfiedstavit. Náhl pokles trhu je pro mnoho investorû hrozivou událostí. Na tûstí vám mûïe pomoci vá finanãní poradce nebo správce investic, kter uprostfied trïního zmatku dokáïe udrïet kurz a vyhnout se ukvapen m rozhodnutím, jeï by mohly ohrozit va e dlouhodobé plány. Chcete se o stylu fiízení Pioneer Fund dozvûdût více? Svou v konností v posledních pûti letech pfiekonal pioneer fund 91 % konkurenãních americk ch fondû. V desetiletém srovnání poráïí 76 % konkurence. Poraìte se o sv ch investiãních plánech s odborníkem. Na na em telefonním ãísle nebo na internetové adrese si mûïete dohodnout nezávaznou bezplatnou schûzku s nezávisl m finanãním poradcem. Pokud to pro vás bude vhodné, doporuãí vám i investici do fondû Pioneer Investments. VyÏádejte si informaãní materiály, v nichï se seznámíte s prospekty jednotliv ch produktû, poplatky a v daji spojen mi s úãastí ve fondu. Dfiíve, neï investujete nebo po lete peníze, si pozornû tyto dokumenty pfieãtûte.

4 âsob Investiãní poradenství Pro kaïd z profilû byl vytvofien fond (v Kã), kter má tu v hodu, Ïe jednou investicí do jednoho fondu máte moïnost investovat v souladu s investiãním doporuãením a nakoupit jak akciovou ãást portfolia, tak i ãást odpovídající dluhopi- âsob patfií mezi instituce s dlouhodobû nej ir í nabídkou fondû, a to sûm a instrumentûm penûïního trhu. SloÏení portfolia fondu je navíc prûbûïnû jak domácích, tak i zahraniãních. Tato nabídka zahrnuje pfiedev ím upravováno podle mûsíãnû aktualizovan ch doporuãení. otevfiené podílové fondy investiãních spoleãností v rámci skupiny âsob a fondy jejího majoritního vlastníka belgické finanãní skupiny KBC. Majetek ve správû dosahující v e 1500 miliard Kã vytváfií velk prostor Investiãní program pro existenci stovek fondû nejrûznûj ího zamûfiení a investiãní strategie. Orientovat se v tak iroké nabídce fondû a vybrat si ten, kter bude nejlépe vyhovovat va im investiãním cílûm, urãitû není jednoduché. e ením je âsob INVESTIâNÍ PORADENSTVÍ, které je klientûm poskytováno ve v ech poboãkách âsob. Hlavním principem poradenství je doporuãení konkrétní investice na základû takzvaného investiãního profilu. Ten u kaïdého zájemce o investování urãíme na základû odpovûdí na otázky t kající se jeho vztahu k riziku, v e oãekávaného zisku, zku eností s investováním, délky investiãního horizontu a zdrojû prostfiedkû pro investování. Na základû odpovûdí na tyto otázky je investorovi vybrán jeden ze ãtyfi âsob INVESTIâNÍCH PROFILÒ. Pro kaïd profil pfiipravuje jednou mûsíãnû t m analytikû a portfolio manaïerû pomocí sofistikovan ch metod fiízení portfolia aktualizované investiãní doporuãení, které rozkládá riziko mezi rûzné investiãní nástroje a rûzné mûny. âsob KONZERVATIVNÍ PROFIL dluhopisy (cizí mûny) 30 % dluhopisy (CZK) 30 % Investofii zafiazení do âsob KONZERVA- TIVNÍHO PROFILU upfiednostàují stabilitu hodnoty vloïen ch prostfiedkû. PrÛmûrn v nos investice realizované podle tohoto doporuãení by mûl, pfii splnûní minimálního investiãního horizontu (1 rok), mírnû pfiev it v nosy z termínovan ch vkladû. âsob VYVÁÎEN PROFIL akcie (cizí mûny) 30 % dluhopisy (cizí mûny) 15 % instrumenty penûïního trhu (CZK) 40 % instrumenty penûïního trhu (CZK) 20 % dluhopisy (CZK) 35 % Snahou investorû zafiazen ch do âsob VYVÁÎENÉHO PROFILU je dosáhnout pfii dodrïení doporuãeného minimálního investiãního horizontu (1 aï 3 roky) v nosu pfievy ujícího o nûkolik procent v nosy z termínovan ch vkladû. Hodnota investice mûïe krátkodobû kolísat. âsob RÒSTOV PROFIL instrumenty penûïního trhu (CZK) 15 % akcie (cizí mûny) 50 % Doporuãení pro investory zafiazené do âsob RÒSTOVÉHO PROFILU vychází z po- Ïadavku na v nos podstatnû pfievy ující termínované vklady. Hodnota investice mûïe i ve stfiednûdobém horizontu klesat pod v chozí hodnotu. Doporuãen minimální investiãní horizont je 3 aï 5 let. âsob DYNAMICK PROFIL akcie (cizí mûny) 70 % dluhopisy (CZK) 35 % instrumenty penûïního trhu (CZK) 5 % dluhopisy (CZK) 25 % Hlavním cílem doporuãení pro investory v âsob DYNAMICKÉM PROFILU je co nejvy í dlouhodobé zhodnocení. Na moïné v kyvy cen jednotliv ch sloïek portfolia není brán v rozhodující mífie zfietel. Doporuãen minimální investiãní horizont pro takto realizované investice je 5 a více let. Profilové fondy âsob Velmi oblíbenou investiãní strategií je metoda prûmûrování investice ( costaveraging ). âsob INVESTIâNÍ PRO- GRAM umoïàuje investorûm investovat do vybran ch fondû pravidelnû (napfiíklad trval m pfiíkazem), ãi jednorázovû, a to jiï od ãástky 500 Kã. Zaji tûné fondy Zajímavou alternativou investování hlavnû pro konzervativnûj í investory jsou takzvané zaji tûné fondy. Díky konstrukci tûchto fondû bude investorovi pfii splatnosti (za 3 aï 5 let) vyplacena za 1 akcii minimálnû hodnota platná v upisovacím období. Navíc bude klientovi vyplacen v nos závisl na v voji akciov ch indexû eurozóny, USA ãi Japonska. V hodou je i to, Ïe se klient podílí na v nosech spojen ch se zahraniãními akciov mi trhy, av ak nenese Ïádné kurzovní riziko. Investuje totiï v ãesk ch korunách a i v nosy jsou vyplaceny v ãesk ch korunách. Pfiijìte se do poboãek âsob informovat na v e uvedené i dal í moïnosti investování. Rádi vám poradíme. Informace obsaïené v tomto textu mají pouze informaãní charakter. Jejich úãelem není nahradit prospekt fondu nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Jakékoli odhady v nosû nebo údaje o minul ch v nosech slouïí pouze pro informaãní úãely a nejsou zárukou budoucích v nosû. Hodnota investice v ãase kolísá, a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaruãena není. âeskoslovenská obchodní banka, a.s. Na Pfiíkopû 854/14, Praha 1 infolinka: 0800 / OB INVEST Správce otevřených podílových fondů ČSOB ČSOB český peněžní trh ČSOB český dluhopisový ČSOB smíšený ČSOB světový akciový ČSOB evropský akciový volejte bezplatně Vaše výnosná známost

5 Sporoplán Nevydûlávají Vám Va e peníze? Je to moïné, protoïe úroky z vkladû mnohdy ani nedosahují v e inflace, a vy tak reálnû prodûláváte. O nûco lépe jsou na tom fondy penûïního trhu, napfiíklad Sporoinvest, které tûsnû sledují v voj úrokové míry. Proto jsou vklady na bûïné termínované úãty nebo investice do fondû penûïního trhu vhodné jen pro krátkodobé odloïení penûz. Pro dlouhodobûj í uloïení a zhodnocování úspor je urãen právû SPOROPLÁN. Také s penûzi se to musí umût... Program hospodafiení s úsporami jiï od 1000 Kã mûsíãnû! Zavolejte nám nebo se zastavte v kterékoli poboãce âeské spofiitelny a nechte si jiï od 1000 korun mûsíãnû sloïit vlastní investiãní program Sporoplán. Na i poradci Vám pomohou sloïit Vá Sporoplán podle Va ich pfiání a potfieb tak, abyste si v budoucnu sáhli na to, po ãem touïíte. Nechte své peníze dûlat to, co mají vydûlávat. Budete v budoucnosti potfiebovat peníze? Pan Novák pûjde asi za 10 let do dûchodu a rád by získal ke svému penzijnímu pfiipoji tûní dal í zdroj prostfiedkû pro zv ení svého dûchodu. Hledá tedy moïnost pravidelného ukládání sv ch penûz a jejich zajímavého zhodnocování. Rád by z tûchto zdrojû v dûchodu ãerpal mûsíãní rentu 3000 korun po dobu nejménû 10 let. Poradce v poboãce âeské spofiitelny mu po rozhovoru doporuãil opatrnûj í zpûsob investování do balíãku fondû sice s pomalej ím zhodnocováním, ale i niï ími v kyvy hodnoty investice. Pokud uvaïujeme, Ïe se v minulosti pohyboval dlouhodob v nos podobného balíãku kolem 6 %, pak by pan Novák na základû v poãtu poradce mûl ke splnûní svého cíle investovat v pfií tích 10 letech mûsíãnû 1827 Kã. Po dobu následujících deseti let mu bude vyplácena renta ve v i SPOROPLÁN pana Nováka 3000 Kã, zb vající ãást penûz se mu Pravidelná mûsíãní úloïka po dobu 10 let 1827 Kã 6 %*) bude zhodnocovat na úrovni 4 %. Pravidelná mûsíãní v plata po dobu 10 let 3000 Kã 4 %*) Máte volné peníze a nevíte, jak je zhodnotit? Pan Zelen je Ïivnostník. Za 7 let bude potfiebovat na obnovení sv ch pfiístrojû ãástku Kã. V souãasné dobû má voln ch Kã, které po dobu investování témûfi jistû nebude potfiebovat. Po poradû se sv m poradcem zvolil variantu odváïnûj ího investování, protoïe vûfií, Ïe vût í podíl akcií mu zajistí vy í zhodnocení jeho investice. Pokud uvaïujeme, Ïe se v minulosti pohyboval prûmûrn roãní v nos podobného balíãku kolem 8 %, staãí investovat pro dosaïení jednoho milionu mûsíãnû 2815 Kã po poãáteãním vloïení Kã. SPOROPLÁN pana Zeleného Poãáteãní vklad Kã 8 %*) Pravidelná mûsíãní úloïka po dobu 7 let 2815 Kã Jednorázová v plata Kã Dluhopisy Akcie % Balíãek pana Nováka by rostl pomaleji, ale s men ími v kyvy. Dluhopisy % Takto by se vyvíjela hodnota balíãku pana Zeleného v minulosti. PenûÏní fond Akcie PenûÏní fond Pfiijìte si pro svûj investiãní balíãek do âeské spofiitelny VyuÏijte pevného zázemí Finanãní skupiny âeské spofiitelny a Erste Bank. *) Pfiedpokládané prûmûrné roãní zhodnocení v nos není pfiedem zaruãen a skuteãn v nos mûïe b t niï í nebo vy í podle podmínek na kapitálovém trhu. V souladu s mezinárodními pravidly platn mi pro kolektivní investování upozoràujeme, Ïe souãasná v konnost fondû nezaruãuje v konnost budoucí a hodnota investice a pfiíjem z ní mûïe stoupat i klesat a není plnû zaruãena návratnost pûvodnû investované ãástky. World Investment Opportunities Funds Skupinu lucembursk ch fondû World Investment Opportunities Funds (WIOF) tvofií tfii akciové, jeden smí en a jeden dluhopisov fond. Fondy akciového trhu jsou kaïd zamûfien na jinou geografickou oblast. WIOF Global Equity (WIOF Svûtové akcie), jehoï správcem je americká spoleãnost Brandes, má v portfoliu akcie spoleãností z celého svûta. WIOF US Capital Growth Fund (WIOF Americk kapitálov rûstov fond) se specializuje na americk akciov trh a WIOF European Equity (WIOF Evropské akcie), jak název napovídá, na trhy s evropsk mi akciemi. Poslednû dva jmenované akciové fondy spravují investiãní manaïefii z dcefiin ch spoleãností AIG. Portfolio smí eného fondu WIOF Balanced Euro (WIOF Evropsk balancovan ) je z 50 % tvofieno svûtov mi dluhopisy a z 50 % evropsk mi akciemi. Poslední z fondû, WIOF International Bond (WIOF Mezinárodní dluhopisy), se orientuje na svûtové dluhopisy s minimálním ratingem AA. Správci portfolií smí eného a dluhopisového fondu WIOF jsou institucionální manaïefii firmy Unigestion. Fondy WIOF jsou kontrolovány spoleãnostmi American International Group, Inc., (AIG), se sídlem v USA, a investiãní spoleãností Unigestion, se sídlem ve v carsku. Zástupcem a marketingov m koordinátorem fondû WIOF v âeské republice a ve stfiedov chodní Evropû je spoleãnost SFM Group. Kromû tûchto fondû nabízí SFM Group na ãeském trhu prostfiednictvím sv ch partnersk ch distributorsk ch sítí rovnûï ãesko-irské fondy spoleãnosti Conseq Finance, fondy Templeton a Unigestion a dále specializované portfoliové produkty s rûznou úrovní rizikovosti. Jedním z partnerû SFM Group je spoleãnost Brandes Investment Partners, L. P., se sídlem v San Diegu v USA, která je mana- Ïerem portfolia fondu WIOF Global Equity. Brandes spravuje majetek v hodnotû vy í neï 55 miliard americk ch dolarû a fiídí se finanãní strategií, která se zcela odli uje od strategií pouïívan ch vût inou ostatních manaïerû fondû investujících do svûtov ch akcií. Brandes pouïívá hodnotov pfiístup k investování, coï znamená, Ïe pro portfolio fondu jsou vybírány pouze akcie takové firmy, u které je jejich souãasná cena o více neï 30 procent niï í neï hodnota, kterou Brandes povaïuje za skuteãnou hodnotu firmy. V sledkem této strategie je i skuteãnost, Ïe fond WIOF Global Equity dosáhl za rok 2000 jedné z nejlep ích v konností, a to v porovnání v ech otevfien ch podílov ch fondû nabízen ch v âeské republice. Hodnota akcií fondu WIOF Global Equity byla na konci roku 2000 o 29 % vy í neï na jeho poãátku. Spoleãnost Brandes rovnûï získala v roce 2000 cenu pro nejlep ího správce fondû zamûfien ch na svûtové akcie World s Best Money Manager Global Equities, udûlovanou ãasopisem Euromoney. Poãátkem fiíjna spoleãnost SFM Group v Praze uspofiádala konferenci s názvem Svûtové finanãní trhy v krizi. Na ní pan Charles Brandes, zakladatel firmy Brandes, odpovûdûl na otázky t kající se nejen úspû né investiãní strategie firmy Brandes, ale vyjádfiil se i k poslednímu v voji na finanãních trzích, zpûsobeném teroristick mi útoky ve Spojen ch státech. Pane Brandesi, co bylo rozhodujícím momentem, Ïe jste si zaloïil svoji firmu? V roce 1968 jsem zaãal pracovat jako obchodník s cenn mi papíry. Konec edesát ch let b vá oznaãován jako tzv. go-go roky. Tehdy se dûlalo mnoho divok ch spekulací, kter m jsem jako ãerstv absolvent moc nerozumûl. Proto jsem se hlavnû díval, co se dûje kolem. V roce 1970 v ak vût inu trhû postihla tzv. medvûdí nálada a mnoho spekulantû z pfiedchozích let utrpûlo znaãné ztráty. V té dobû jsem potkal svého uãitele, pana Benjamina Grahama, autora hodnotové strategie investování. KdyÏ jsem se s jeho teorií setkal ve kole, neudûlala na mne Ïádn zvlá tní dojem, ale nyní, kdyï jsem jiï mûl nûjaké zku enosti s kapitálov m trhem, jsem se k ní vrátil a zjistil jsem, Ïe má smysl a funguje. V letech se objevil dal í dûleïit fenomén. Tvrdilo se, Ïe kdyï koupíte akcie jedné z 50 nejlep ích spoleãností, nemûïete udûlat chybu. V roce 1974 v ak tato teorie utrpûla znaãné rány a já jsem si uvûdomil, Ïe je ta správná doba toho vyuïít. ZaloÏil jsem tedy spoleãnost, která se fiídí principy hodnotové teorie Benjamina Grahama. Které poznatky z teorie B. Grahama povaïujete za nejdûleïitûj í? Jako investor byste se nemûl zajímat o krátkodobé v kyvy kapitálov ch trhû. V úvodní kapitole knihy B. Grahama Inteligentní investor se pí e, Ïe pokud vás tyto krátkodobé v kyvy zajímají, pak nejste investor, ale spekulant. Správn investor uvaïuje, jako by vlastnil celou spoleãnost, a zajímá ho, co je dlouhodobû pro vlastníka v hodné. Nemûlo by ho tedy zajímat, zda jdou v danou chvíli jeho akcie nahoru ãi dolû, ale co jeho podnik potfiebuje a v jakém je stavu. Je jedno, jestli vlastníte cel podnik nebo jen jednu akcii, základní principy tvorby zisku jsou stále stejné. Pokud hledáte podnik, do nûhoï chcete investovat, zajímá vás jeho hodnota a musíte si urãit jeho vnitfiní hodnotu. JelikoÏ cena takového podniku není na trhu vïdy stanovena reálnû správnû, vyskytují se pfiíleïitosti, kdy mûïete podnik koupit velmi v hodnû. Musíte mít také dlouhodob v hled, dostatek trpûlivosti a mûli byste rozumût oboru podnikání spoleãnosti, kterou vlastníte. A potom ãekáte na tu správnou pfiíleïitost k nákupu. Znovu tedy zdûrazàuji, Ïe to, co ovliv- Àuje kaïdodenní cenu akcie a zpûsobuje její v kyvy, nemá pro skuteãného investora, kter akcie spoleãnosti kupuje na 3 aï 5 let, velk v znam. Na co by se mûl tedy zamûfiit klient, kter si vybírá správce pro své portfolio? Podle mého názoru by se mûl pfiedev ím zamûfiit na to, ãemu se fiíká v USA 4P. To znamená na ãtyfii zásadní skuteãnosti, kter mi jsou: základní principy, jimiï se správce pfii investování fiídí, procesy, kter mi jsou tyto principy uvádûny do praxe, performance (v konnost), jíï správci dosahují. Mám samozfiejmû na mysli dlouhodobou v konnost. Sám vím, Ïe mnozí lidé svûfií své peníze tomu, kdo má momentálnû, krátkodobû, nejlep í v sledky, a to ãasto b vá nejvût í chyba. Posledním P jsou people (lidé), ktefií mají cel proces na starosti a ktefií musí mít klientovu dûvûru. Jak posuzujete trh? Je pro vás lep í trh volatilní (nestabilní) nebo klidn? Nebojíme se volatility, neboè, jak jsem jiï fiekl, pro nás nejsou krátkodobé v kyvy cen dûleïité. Nás zajímá, jak si vede podnik, jehoï akcie vlastníme, a jaká je jeho perspektiva v horizontu 3 aï 5 let. Samozfiejmû, Ïe pro nás je nûkdy volatilita v hodná, zejména s ohledem na nákup. Jak se odrazí v voj kurzu EUR/USD ve va í ãinnosti? KdyÏ se vrátíme zpût k základním principûm, musím opût zdûraznit, Ïe pro nás je rozhodující hodnota spoleãnosti a její cena vûãi této hodnotû, a nikoli mûna. Pokud se zaãnete zab vat vzájemn m, ãasto se mûnícím kurzem mûn, stává se z vás spekulant. Co se t ãe na eho portfolia, tak samozfiejmû sledujeme alokaci podle mûn s ohledem na související mûnové riziko, ale vûfiíme, Ïe z tohoto pohledu je na e portfolio dobfie diverzifikované a navíc v dlouhodobém mûfiítku mûna nebude rozhodující faktor v konnosti. Jak bude podle vás dopad tragick ch událostí, které se pfied nedávnem staly v New Yorku a Washingtonu, a co byste v této souvislosti doporuãil investorûm? Má první rada zní: Nedûlejte Ïádné ukvapené a nevratné kroky, neboè z fundamentálního hlediska k Ïádn m zmûnám kapitálov ch trhû nedo lo a tyto události ani nemají dlouhodob vliv na hodnotu vût iny spoleãností. My v Brandes I. P. samozfiejmû velice peãlivû, tak jako vïdy, posuzujeme dlouhodob efekt takové události na na e portfolio. Z hlediska na ich anal z se nic nezmûnilo, pouze v rámci na eho bûïného rozhodovacího procesu se nyní napfiíklad podíváme na letecké spoleãnosti, které zatím v portfoliu nemáme, ale které moïná budeme moci koupit za dobrou cenu. Ale takové úvahy vlastnû dûláme pofiád. Co byste poradil klientûm, ktefií poprvé zaïili takov ok na kapitálov ch trzích? Jak jsem se jiï zmínil, rozhodnû nedûlat ukvapené kroky, jako je napfiíklad likvidace jejich portfolií. Historie ukazuje, Ïe tato unáhlená rozhodnutí uãinûná na základû krátkodob ch vlivû byla vïdy patná. Máte-li zájem o dal í informace, vyuïijte, prosím, na i infolinku fondû nebo nav tivte na e internetové stránky RovnûÏ nás mûïete kontaktovat na níïe uvedené adrese. SFM Group, s.r.o. Nad Ondfiejovem 24, Praha 4 tel.: 02 / fax: 02 /

6

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

RaÏebné a financování centrální banky

RaÏebné a financování centrální banky DT: 336.711 (437); 657.1:336.71 (437) klíčová slova: ražebné centrální banka měnová báze riziková prémie veřejné rozpočty RaÏebné a financování centrální banky Tomáš HOLUB* Snahou následujícího pfiíspûvku

Více

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I.

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I. Číslo 1 Květen 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod Analýza nejčastějších příčin vzniku škod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter

Více

12/2011 č. 1230 ročník 114

12/2011 č. 1230 ročník 114 12/2011 č. 1230 ročník 114 Editorial Co jsem se doãetl o adventní nedûli Je druhá adventní nedûle. Jedu koupit vánoãní stromeãek k na emu Lidlu. Jedin, kter se mi líbí, pfiimûfienû vzrostl a soumûrn, stojí

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

TERORISMUS VE SVùTù A CESTOVNæ RUCH

TERORISMUS VE SVùTù A CESTOVNæ RUCH Ale Hejna studoval v letech 1996 1999 na Fakultû ekonomické Západoãeské univerzity. Od roku 2000 studuje na Vysoké kole ekonomické v Praze, hlavní specializace Cestovní ruch. Diplomová práce Terorismus

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

Hodnoty a etika v sociální práci

Hodnoty a etika v sociální práci Obálka 04/2004 23.11.2004 14:38 Stránka 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP4/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr.

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 51-52 Sváteãní recepty star ch havífiû strana 8 Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky VáÏení kolegové, letos jsem s Vámi

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více