KOMERâNÍ P ÍLOHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001"

Transkript

1 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování voln ch finanãních prostfiedkû. Jako kaïdé investice jsou i tyto spojeny s urãitou mírou rizika, jehoï by si mûl b t vûdom kaïd investor. Riziko kolísání kurzû akciov ch a balancovan ch (smí en ch) OPF mûïe investor eliminovat tím, Ïe bude diverzifikovat riziko a investovat Bezpeãnost investic je zaruãena Ochrana podílníkû je dnes jiï velmi propracovaná a skládá se z nûkolika na sobû nezávisl ch ãástí. V prvé fiadû jde o zákonná pravidla a podmínky, které musí splàovat a dodrïovat fondy a jejich správci, aby mohli vykonávat svoji ãinnost. Dále je tu dohled Komise pro cenné papíry orgánu státní správy, kter udílí investiãním spoleãnostem a fondûm povolení k ãinnosti a prûbûïnû na nû dohlíïí. Zákon ã. 248/1992 Sb. je základní normou, která reguluje ãinnost investiãních spoleãností a fondû. Z hlediska ochrany podílníka jsou asi nejpodstatnûj í pravidla, která se t kají toho, kam mohou jednotlivé fondy investovat a jak, tedy stanovují, jak velká ãást fondu mûïe b t investována kam nebo jak velk podíl na spoleãnosti mûïe fond vlastnit ve formû akcií. To slouïí k rozloïení a omezení rizika spojeného s investováním. Zákon obsahuje je tû fiadu dal ích omezení, fiíká, co musí fond o sobû zvefiejàovat, co musí b t uvedeno ve statutu, definuje, které funkce a ãinnosti jsou nesluãitelné s ãlenstvím v pfiedstavenstvu, dozorãí radû, funkcí prokuristy investiãní spoleãnosti nebo zamûstnaneck m pomûrem, co má b t v depozitáfiské smlouvû a jak má depozitáfi fond kontrolovat. KCP zárukou Státní dozor pro podílové fondy vykonává Komise pro cenné papíry (KCP). V prvé fiadû je KCP orgánem, kter udílí investiãním spoleãnostem a fondûm povolení k ãinnosti licenci. Je tedy jak msi prvotním sítem a mûla by b t zárukou toho, Ïe na na em trhu nezaãnou pûsobit neseriózní spoleãnosti bez dostateãn ch finanãních prostfiedkû, technického vybavení nebo zku en ch zamûstnancû. Druh aspekt ãinnosti spoãívá v prûbûïné kontrole tûch, kter m KCP udûlila licenci. Neménû dûleïité je, Ïe KCP je orgánem, kter schvaluje statuty fondû a jejich zmûny. KCP je také místem, kam se mohou obracet investofii, ktefií se cítí po kozeni nûjak m fondem nebo správcem fondu, ãi kdyï mají nûjaké podezfiení na jejich neserióznost. V podstatû nejlep í pfiehled o tom, co se dûje ve fondech, má depozitáfi. Role depozitáfie je urãená zákonem o investiãních spoleãnostech a investiãních fondech a mûïe jím b t pouze banka, která má k této ãinnosti oprávnûní od Komise pro cenné papíry. Depozitáfi vede úãty investiãní spoleãnosti a jí spravovan ch podílov ch fondû, dohlíïí, zda je kaïdodenní ãinnost fondû v souladu se zákonem a statuty fondû, kontroluje jednotlivé obchody, dodrïování rûzn ch limitû a lhût atd. V neposlední fiadû je souãástí systému ochrany podílníkû fondû také samoregulace, které se dobrovolnû podfiizují ãlenové UNIS âr. Podílové fondy musí dodrïovat pfiesná pravidla, v první fiadû ta, která stanoví zákon, a pak dal í zpfiesnûní, jeï urãují, jak bude fond investovat. Tato pfiesná pravidla jsou obsahem statutu fondu, kter je jeho základním dokumentem a obsahuje v echny údaje pro podílníky dûleïité pfii jejich rozhodování o nákupu fondu. Je vlastnû smlouvou mezi podílníkem a fondem a Ïádn nákup podílov ch listû by se nemûl uskuteãnit pfied tím, neï se podílník seznámí s jeho statutem. Statut obsahuje informace o tom, jak fond investuje, o správci fondu, depozitáfii fondu, o lhûtách pfii prodeji podílov ch listû a jejich odkupu. Statut kaïdého fondu schvaluje Komise pro cenné papíry a správce fondu je povinen jej dodrïovat, nad ãímï bdí také depozitáfi fondu. Nelze jej jen tak zmûnit, kaïdou jeho zmûnu musí schválit Komise pro cenné papíry. Jasná pravidla Sami ãlenové UNIS vidûli potfiebu mít pfiesnû stanovená pravidla pro svoji ãinnost, která zv í bezpeãnost investic. Proto si zavedli Stanovy, Závazné pokyny a Etick a Komunikaãní kodex dokumenty, které jdou hodnû do hloubky a stanovují dal í pravidla, jeï zákon nepostihl. Navíc samoregulace umoïàuje pruïnû reagovat na nové situace. KOMERâNÍ P ÍLOHA Z hlediska ochrany investice ve fondech jsou ze samoregulaãních dokumentû UNIS âr nejdûleïitûj í Závazné pokyny pro ãleny. Závazné pokyny jsou rozdûleny na nûkolik ãástí, z nichï klíãové jsou pasáïe t kající se odborné péãe, reklamy a prodejních postupû, obchodování na vlastní úãet zamûstnancû, ãlenû pfiedstavenstva a dozorãí rady ãlena Unie a osob jim blízk ch a rovnûï ãást o informaãní povinnosti ãlenû Unie. Napfiíklad se tam uvádí, co znamená odborná péãe pfii správû majetku fondu a jak se prokazuje, Ïe si ãlenové nesmí konkurovat neetick m zpûsobem nebo lákat klienty zavádûjícími ãi nepravdiv mi informacemi o fondech. Jinde se fiíká, jaké informace musí klient dostat, aby byl plnû informovan o v ech rizicích, která jsou s nákupem podílov ch listû spojena. Pokud jde o to, jak m zpûsobem jsou fondy prodávány, musí ãlenové Unie zabezpeãovat, aby zájemce o podílové fondy mûl vïdy k dispozici dostatek informací o nich sam ch a pfiedev ím o fondech, aby rozumûl tomu, o jak fond se zajímá, a také rizikûm, která mu mûïe jeho investice pfiinést. âlenové musí trvale zaji Èovat dohled nad ãinností sv ch zamûstnancû a zprostfiedkovatelû, s nimiï klient pfiichází do styku, a zaji Èovat jejich kolení. Pfiísná kontrola Velice pfiísná jsou pravidla pro obchodování na vlastní úãet zamûstnancû, ãlenû pfiedstavenstva a dozorãí rady investiãních spoleãností a osob jim blízk ch. KaÏdá spoleãnost vede seznam tzv. informovan ch osob, tj. osob pûsobících v pfiesnû definovan ch pozicích, které musí informovat kontrolní osobu o cenn ch papírech, jeï vlastní, a uskuteãàovan ch obchodech. V pfiípadû investování do vlastního produktu investiãní spoleãnosti musí tyto informované osoby poïádat kontrolní osobu, kterou mûïe b t napfiíklad vnitfiní auditor spoleãnosti, o pfiedchozí souhlas s investováním. To v e brání pfiípadnému zneuïití informací, které by tito lidé mohli mít dfiíve neï ostatní klienti. Petr Zapletal pfiedseda pfiedsednictva UNIS âr dlouhodobû a pravidelnû. Vzhledem k tomu, Ïe penûïní prostfiedky investované do OPF nejsou ze zákona poji tûny, musí dûvûra investorû v kolektivní investování vycházet také z pfiísné legislativní úpravy této ãinnosti. Základní právní normou platnou v âeské republice je zákon ã. 248/1992 Sb., o investiãních spoleãnostech a investiãních fondech. âinnost investiãních spoleãností, které obhospodafiují majetek podílov ch fondû, musí b t samozfiejmû v souladu s fiadou dal ích právních norem. Unie investiãních spoleãností âeské republiky a Asociace pro kapitálov trh, které v oblasti kolektivního investování pûsobí, navíc regulují ãinnost sv ch ãlenû nad rámec obecnû závazn ch právních pfiedpisû dal ími normami, jejichï cílem je maximální bezpeãnost investorû. Konkurence trhu pomûïe Novela zákona o investiãních spoleãnostech a investiãních fondech, platná od zaãátku leto ního roku, pfiiblíïila podmínky kolektivního investování v âeské republice prostfiedí, které panuje v rámci EU. V Evropské unii pfiedstavují podílové fondy nadnárodní nástroj kolektivního investování a spoleãnosti z jedné zemû Unie pûsobí a nabízí podílové fondy i v ostatních zemích. Tento princip je zakotven v Evropské smûrnici, jeï stanoví spoleãná pravidla pro v echny zemû EU v oblasti kolektivního investování. Fondy tam získávají tzv. evropsk pas, na jehoï základû mohou pûsobit v ostatních zemích EU bez vût ích formalit. Tato pravidla umoï- Àují vytvofiit jednotn trh a zv it konkurenci mezi jednotliv mi spoleãnostmi, která vede k niï ím nákladûm, a tím i k vy - ím v nosûm pro investory (podílníky). Vzroste nabídka i kvalita KaÏd fond, kter bude aktivnû nabízen finanãními institucemi u nás, musí projít licenãním fiízením pfied Komisí pro cenné papíry. Smyslem této licence je zaruãit kvalitu fondû, které se zde nabízí. Základním kritériem pro hodnocení fondu je kvalita ochrany a dozoru ze strany regulátora (národní obdoby ãeské Komise pro cenné papíry) nad konkrétním fondem a dále zaji tûní potfiebné informovanosti a slu- Ïeb pro ãeské investory, a to v ãeském jazyce. To se t ká statutû nabízen ch fondû, ale téï pololetních a v roãních zpráv o jejich hospodafiení. KaÏd zahraniãní fond musí také urãit v âeské republice banku, v níï mohou investofii získat potfiebné informace a pfiípadnû odprodat své podílové listy. Uvedené zmûny pfiinesou drobn m investorûm nové pfiíleïitosti. V rámci nabídky nov ch fondû naleznou investofii nejrûznûj í investiãní strategie a oblasti, které na relativnû malém ãeském trhu není moïné vytvofiit. âesk trh se tak otevírá konkurenci ze strany pfiedev ím evropsk ch fondû a lze oãekávat, Ïe dojde k v raznému zkvalitnûní a zlevnûní sluïeb, jak tomu bylo i v pfiípadû jin ch oborû, které se otevfiely svûtu. Dosud existují odli nosti Forma, jakou jsou v Evropské unii fondy ustaveny, se v nûkter ch aspektech li í od konstrukce fondû v âr. Vedle nám dobfie známého otevfieného podílového fondu spravovaného investiãní, resp. správcovskou, spoleãností se ãasto mûïeme setkat s tzv. investiãní spoleãností s promûnliv m kapitálem (obvykle zkracovanou jako SICAV), jeï je v podstatû nezávislou akciovou spoleãností. Funguje v ak zároveà na principu vydávání a zpûtného odkupu akcií za podíl na ãistém obchodním jmûní spoleãnosti, jako je tomu u klasick ch otevfien ch podílov ch fondû. Investor je v tomto pfiípadû akcionáfiem a mûïe se zúãastnit valné hromady spoleãnosti pfiímo, nebo dokonce i korespondenãnû. Jednou z oblíben ch forem tûchto SICAV jsou i tzv. de tníkové fondy, které v rámci jednoho SICAV nabízí více podfondû s rûznou investiãní strategií. Dal í odli ností je pro ãeského investora zpûsob, jak m je registrováno jeho vlastnictví ve fondu. V zemích, které jsou v této oblasti nejaktivnûj í, neexistuje obdoba na eho Stfiediska pro cenné papíry. Akcie SICAV nebo podílové listy jsou vedeny v registrech zaloïen ch na komerãní bázi (obvykle nûkolik spoleãností spoluvlastní tyto registry). Cenné papíry investorû jsou potom buì registrovány pfiímo v tûchto registrech, nebo prostfiednictvím bank, jeï vedou pro klienty úãty cenn ch papírû a které je evidují mimo svûj vlastní majetek. Je oãekáván v razn rûst Navzdory souãasné situaci oãekává vût ina odborníkû nárûst investic do fondû ze strany drobn ch investorû. V âeské republice, kde se kultura dlouhodobého investování teprve rodí, je pfiedpokládán je tû v raznûj í rûst. Objem prostfiedkû spravovan ch fondy se tak u nás mûïe v prûbûhu nûkolika let zmnohonásobit. K tomu mûïe pfiispût rovnûï kvalitní mezinárodní konkurence, která se v nabídce investiãních produktû postupnû vytváfií. Jan Barta, ãlen pfiedstavenstva Asociace pro kapitálov trh 1000 korun od nás ke každým Vašim ,- Investujete-li do 30. listopadu 2001, Citibank Vám k Vaší investici automaticky přidá 1 % z investované částky. Využijte široké nabídky mezinárodních fondů a asistence našich konzultantů. Volejte Pobočky: Evropská 178, Revoluční 6, Rytířská 24, Praha; Hlinky 118, Brno; Lochotínská 18, Plzeň; 28. října 121A, Ostrava. Investiční produkty nejsou bankovním depozitem a nejsou ze strany Citibank a. s., Citigroup Inc. ani kterékoli z jejich přidružených společností zaručeny nebo pojištěny. Investiční produkty jsou předmětem investičního rizika a jsou provázeny rizikem možné ztráty, včetně možnosti ztráty vložených prostředků. Minulý výnos není zárukou výnosů budoucích. Tato nabídka platí pouze pro podílové fondy z nabídky Citibank a. s. pro fyzické osoby.

2 Investiãní kapitálová spoleãnost KB âas investicím nesvûdãí. Svût stál na okraji recese jiï pfied teroristick m útokem na Svûtové obchodní centrum a nyní se zdá pokles v konnosti globální ekonomiky nezvratn. A s recesí vefiejnost spojuje automaticky pfiedstavu ztrát pro investory. VÏdy v ak existují ziskové fondy, tvrdí námûstek fieditele Investiãní kapitálové spoleãnosti KB Pavel Hoffman. BohuÏel se nám v âeské republice zatím jenom málokoho dafií pfiesvûdãit o tom, Ïe na podílové fondy je tfieba se dívat jako na strukturovanou oblast. A Ïe za kaïdé ekonomické situace se najde fond, kter je schopen pfiinést docela dobré zhodnocení a nadprûmûrné zisky, fiíká místopfiedseda pfiedstavenstva a námûstek fieditele Investiãní kapitálové spoleãnosti Ing. Pavel Hoffman Komerãní banky Pavel Hoffman. Co dûlá manaïer fondu v dobû, kdy svûtové ekonomice hrozí recese a trhy jsou otfieseny? Za prvé musí dodrïovat vyhlá enou investiãní strategii svého fondu. Pokud jde tfieba o akciov fond, musí investovat do akcií, i kdyby si nakrásnû myslel, Ïe akcie pûjdou dolû. Za druhé ale musí vybírat akcie tak, aby podílníkûm odvedl co nejlep í sluïbu. Tedy hledat takové emise, které budou klesat ménû neï ostatní, ãi naopak jejich kurz dokonce pûjde proti trhu. I kdyï ví, Ïe akciové trhy budou oslabeny, pfiesto nemûïe zmûnit své chování? V Ïádném pfiípadû nemûïe udûlat nûco, co je proti dané strategii fondu, která byla zvefiejnûna a podle níï si právû tento fond vybrali podílníci. Je to potfieba vidût z pohledu investora. On si vybral pouïijme hypotetick pfiíklad fond nov ch technologií a telekomunikací. Oba obory klesají, ale tento investor vûfií, Ïe se situace obrátí. Proto svoje peníze ve fondu nechá. A pak zjistí, Ïe manaïer fondu pfiemístil prostfiedky do automobilového prûmyslu! To pfiece nepfiichází v úvahu, to by byl podvod na podílníkovi. Fond musí b t prûhledn a ãiteln, coï pfiedpokládá, Ïe manaïer portfolia drïí strategii fondu za v ech okolností. To ale velmi sniïuje operaãní prostor pro aktivní správu majetku. Co povaïujete za nejv znamnûj í zmûnu ve va í spoleãnosti konkrétnû? Opravdu zásadní zmûnou je roz ífiení produktové nabídky. Na e spoleãnost nyní spravuje 8 otevfien ch podílov ch fondû, z nichï kaïd je jinak profilován, aby mohl oslovit potenciální investory podle jejich specifick ch pfiání. Máte na mysli obvyklé odstupàování fondû podle míry rizika? Nejen to. Samozfiejmû mûïeme nabídnout napfiíklad Fond penûïního trhu pro konzervativní klienty, stejnû tak máme opaãnou nabídku akciov ch fondû pro odváïné investory, ktefií hledají nejvy í míru zhodnocení a jsou ochotni nést vy - í míru rizika. Pokud nûkdo vyslovenû nespekuluje a je schopen poãkat obvykl ch 5 aï 7 let, jak je pro akciové fondy pfiimûfiené, mûl by b t se ziskem spokojen. Staãí se podívat na v voj kurzû v posledních 10 letech a máte jasno. A platí to tak po celou historii investování, která se pí e od poloviny 19. století. V ãem je tedy nabídka spoleãnosti KIS zajímavá? Je to v zamûfiení na ich akciov ch fondû na specifické obory. Jejich názvy napovûdí: Fond farmacie a biotechnologie, Fond ropného a energetického prûmyslu, Fond nové ekonomiky a Fond globálních znaãek. Nevybrali jsme tato zamûfiení náhodou. Na základû dûkladn ch anal z víme, Ïe rûzné trhy se ãasto chovají protismûrnû, a tûchto odli ností mohou vyuïít i na i klienti. Podrobnosti ohlednû investiãní strategie najdete v letácích a statutech zmínûn ch fondû. KlientÛm samozfiejmû umoïàujeme pfiestupovat mezi jednotliv mi fondy podle toho, jak se momentálnû rûzné oblasti ve svûtovém hospodáfiství vyvíjejí. To záleïí na typu fondu a právû na jeho deklarované strategii. Pokud máme smí- en globální fond, pak je zde prostor velk jak v instrumentech, tak i regionech. Pokud bychom mûli nûjak specializovan fond, pouïiji znovu v âeské republice hypotetick pfiíklad telekomunikaãních akcií, pak je ten prostor samozfiejmû opravdu omezen ; pfiesto na manaïerovi leïí obrovsk úkol vytipovat ty nejlep í telekomunikaãní akcie, do kter ch v rámci investiãní strategie mû- Ïe investovat. Ale pokud nechce investor ãekat na obrat situace, nelíbí se mu v voj zhodnocení fondu ãi jeho odhadovaná perspektiva do budoucna, pak jeho rozhodnutí musí b t vyjmout peníze z jednoho fondu a vloïit je do jiného, kter podle nûj bude mít lep í moïnosti. Vyzkou ejme va e analytiky kdy myslíte, Ïe se trhy vzpamatují ze souãasn ch otfiesû? To zatím neumí zodpovûdût Ïádn mana- mil. Kã Ïer fondu nikde na svûtû, nikdo nemá kfii Èálovou kouli, i kdyï manaïer fondu má proti bûïn m investorûm obrovskou v hodu v mnoïství anal z, v mnoïství informací, které se u nûj scházejí. Má je rychle a má také aparát lidí, ktefií tyto informace dokáïou analyzovat a pfiipravit podklady pro rozhodování. Dal í v voj záleïí na pfií tích událostech. Dnes jsme v situaci, kdy pfiicházejí informace, které se do znaãné míry popírají, nejsou konzistentní. To znamená, Ïe kdyï se ráno rozhodnu podle jedné zprávy a zaãnu nakupovat, v poledne mûïe pfiijít jiná, zcela opaãná, a mûl bych naopak prodávat. Proto je akciov trh v souãasnosti velmi rozkolísan, a tudíï nebezpeãn a lze na nûm rychle dvacet procent vydûlat i prodûlat. Pokud si v ak nyní stanovím investiãní horizont tfieba pût let, pak jsem na tom pfii nákupu v souãasnosti lépe neï ti, kdo pfied dvûma lety stáli pomalu frontu, aby si nûjaké akcie pfii jejich nûkolikaletém boomu mohli koupit. Ti teì prodûlávají tfieba padesát nebo osmdesát procent. Jak byste se zachoval vy osobnû pfii investování vlastních penûz? Já bych investoval ãást sv ch dlouhodob ch úspor do akciov ch fondû, ale vût inu bych uloïil do dluhopisov ch fondû. V voj âoj fondû IKS penûïního trhu, IKS dluhopisov a IKS svûtov ch indexû Index dûvûry ve Felixe To ale vypadá, Ïe kaïd vá klient musí b t vyzbrojen dobr mi ekonomick mi znalostmi... Ná klient vûbec nemusí dennû vyhodnocovat ekonomické informace, dokonce nemusí b t ani ekonomick odborník. Od toho jsou profesionálové, ktefií se neustále zab vají anal zami, sledují zmûny kurzû na tuzemském trhu i ve svûtû a jejich hlavní starostí je, aby peníze, získané od klientû, dobfie zhodnotili. Spoleãnost KIS si pro tento úkol peãlivû vybírá odborníky. Pfiíkladem mûïe b t Ing. Marcel Dostal, kterého na e spoleãnost získala právû na základû vynikajících v sledkû. Stejnû si neumím pfiedstavit, jak bych mûl vybírat z nabídky 8 fondû... S tím kaïdému pomohou na i poradci. Kromû toho nabízíme i zjednodu enou cestu pro klienty, ktefií nechtûjí shánût a studovat teoretické podklady a vycházejí prostû z faktu, Ïe investice do podílov ch fondû se vyplatí. Pro nû nabízíme tfii investiãní programy, odpovídající nejãastûj ím typûm poptávky na základû vztahu investora k riziku. Já osobnû bych povaïoval investiãní program za velmi v hodn ze tfií dûvodû. Za prvé, jako investor nepotfiebuji mít minimální investiãní ãástku pro vstup do kaïdého jednotlivého fondu prostfiednictvím programu lze investovat do nûkolika fondû najednou a za jedny peníze. Za druhé, program je tû víc diverzifikuje riziko tím, Ïe vyuïívá více fondû. A za tfietí, klient má neustále pfiehled o zhodnocení vloïen ch prostfiedkû, protoïe struktura jednotliv ch programû je pevnû definována. MÛÏete nám tyto programy nûjak pfiiblíïit? Konzervativní program se orientuje na vysoce bonitní, pfieváïnû státní dluhopisy, které se vyznaãují minimální kolísavostí kurzu a zároveà také minimálním rizikem. Vût inou se kurz takového programu drïí nad úrovní inflace a program pfiiná í zhodnocení bûhem 1 aï 2 let. Dynamick program bude vyhovovat lidem, ktefií mají zájem o dlouhodobé investice do akcií kvûli jejich oãekávané v nosnosti, ale neumûjí si vybrat konkrétní akciov fond. Optimální investiãní horizont je zde 5 let. VyváÏen program kombinuje v hody investic do akcií i obligací a pfiedstavuje urãitou zlatou stfiední cestu z hlediska v e v nosu, míry podstoupeného rizika i vzdálenosti investiãního horizontu, kter v tomto pfiípadû ãiní 2 aï 5 let. A co nabídnete zku en m investorûm, ktefií chtûjí naopak investovat samostatnû, ale zároveà by mûli zájem také o nûjak program? V takovém pfiípadû je moïno si u nás vytvofiit individuální investiãní strategii. Na základû vlastní úvahy si mûïete namixovat procentuální rozloïení investice do fondû KIS a podle toho vám budou napfií tû v echny dal í vklady rozdûlovány. Zmûny jsou samozfiejmû moïné. Kdo by se chtûl dozvûdût o investování do cenn ch papírû více, mûïe si pfieãíst publikaci Pavla Kohouta Investiãní strategie ve tfietím tisíciletí. Autor patfií opût k pfiedním osobnostem mezi analytiky finanãní skupiny âeské poji Èovny. Neustále mluvíte o riziku. Nebojíte se, Ïe tím odrazujete klienty? Máte pravdu, kdyï se fiekne riziko, nûkdo To vychází z onûch anal z, o nichï jsme mluvili? V principu ano. Vidím pro blízkou budoucnost dva nejzákladnûj í scénáfie. První, Ïe nebude Ïádná válka, která by boji tûm zasáhla více státû, pfiípadn konflikt bude lokální, izolovan od dûní ve svûtû a trhu s ropou. Pak by se mohlo rychle podafiit ozdravit svûtovou ekonomiku. Jde o to, aby v souãasné situaci lidé neomezili spotfiebu. Napfiíklad Ameriãan si fiekne auto mám tfii roky, normálnû bych ho vymûnil za nové, ale je tû rok poãkám, je nejistá doba, moïná budu ty peníze potfiebovat na nûco jiného nebo mohu b t nezamûstnan. To by ovlivnilo v sledky firem. V echny spoleãnosti se teì pfiedhánûjí ve zvefiejàování pesimistick ch odhadû, ãasem ale zaãnou vykazovat lep í zisky a pak se akcie vzpamatují. Ale jestli to bude za dva mûsíce nebo za est, to je otázka ãasu. Druh scénáfi, zase ho trochu doïenu do extrému, by znamenal, Ïe válka se roz- ífií i mimo Afghánistán a zapojí se do ní i dal í státy. Dotkne se tfieba Izraele ãi celé oblasti Perského zálivu, tedy klíãového místa tûïby ropy. Nebo se objeví dal í silné teroristické útoky aè jiï v Americe ãi tfieba v PafiíÏi, Lond nû nebo Frankfurtu. UkáÏe se, Ïe západní svût jim nebude schopen ãelit. Pak by ropa la hodnû nahoru, recese by byla hluboká a jistû o poznání del í. To by byla velmi patná zpráva pro akcie, které by asi ztratily zajímavost pfiinejmen ím na pûl, na tfii ãtvrtû roku, moïná, Ïe i na o dost del í dobu. V kaïdém pfiípadû v ak lze pfiedpokládat reakce centrálních bank, které sníïí své klíãové sazby nebo je alespoà nezv í tam, kde se k tomu chystaly. To by byla samozfiejmû dobrá zpráva pro dluhopisy, zvlá tû pro ty bezpeãnûj í, emitované státy a firmami, které mají dobr rating. TakÏe oba scénáfie mají nûco spoleãného dluhopisy mají urãitû dobrou budoucnost. Akcie jsou nejisté a lze je doporuãit pouze v pfiípadû, Ïe má nûkdo dlouhodob investiãní horizont. A penûïní trh? Ten je hodnû podobn dluhopisûm. To dokazuje i ãesk v voj. Dluhopisové fondy mají nejãastûji zhodnocení za poslední rok mezi 4,0 aï 8,8 procenta, penûïní fondy mezi 3,5 aï 5,0 procenta. Obû tyto moïnosti jsou nyní velmi zajímavé, i kdyï z ãísel je vidût, Ïe dluhopisové fondy mohou pfiinést vy í v nos. Jejich v nosy se ale mezi sebou více li í neï u fondû penûïního trhu jsou tedy o nûco rizikovûj í. TakÏe pro krátkodobou investici do jednoho roku mûïe mít skuteãnû obavy. Jde o to, Ïe investor si nesmí fiíci, Ïe do roka a do dne chce mít tolik a tolik. Kapitálov trh nelze ãasovat, je to velmi Ïiv organismus. V tomto oboru platí, Ïe trpûlivost rûïe pfiiná í. A co âern pátek na newyorské burze v roce 1929? Je to hlavnû senzaãní událost, dodnes mediálnû pfiitaïlivá. Ale takov ch pátkû bylo i víc, a pfiesto akciov trh vykazuje dlouhodobû kladné v sledky. Prudké poklesy kurzû jsou nebezpeãné pro spekulanty nebo pro lidi, ktefií investují nerozváïnû tfieba jen do jediné akciové spoleãnosti. Tady je opravdu na místû hovofiit o riziku. Fondy v ak investiãní riziko systematicky omezují, protoïe své investice rozkládají do mnoha spoleãností, a i kdyby nûkterá z nich mûla potíïe, pro fond to znamená pouze ãásteãn pokles jeho kurzu investice do úspû n ch spoleãností jej podrïí. V echno to zní zajímavû, koda jen, Ïe investování do cenn ch papírû si mohou dovolit jen lépe situovaní lidé, ktefií mají dostatek penûz... S tím bych aï tak nesouhlasil. Na první investici u spoleãnosti KIS staãí mít 3000 Kã, aè je to do fondu nebo do programu. A kdyï budete chtít pfiikoupit dal í podílové listy, vystaãíte i s pûti sty korunami. Za tak nízké ãástky je moïno se stát zprostfiedkovanû akcionáfiem svûtov ch a v nosn ch firem a podílet se na jejich zisku. A to ani nemluvím o tom, jak se v kolektivním investování rozpustí rûzné poplatky, které by drobného akcionáfie pfiipravily o ãást zisku. Fondy navíc vyuïívají mnoïstevních slev. bych nyní volil fond penûïního trhu, pro horizont jednoho aï pûti let dluhopisov fond a pro horizont del í neï pût let jsou zajímavé akcie namíchané s dluhopisy. Lze to nazvat konzervativní investiãní strategií? Bezesporu my jsme si ovûfiili na na em produktu Felix, coï je moïnost pro krátkodobé, dlouhodobé a pravidelné investování, kdy nám klient fiekne své v hledy a my mu podle toho namícháme portfolio z podílû na ich fondû IKS penûïního trhu, IKS dluhopisov a pfiípadnû ãásteãnû téï IKS svûtov ch indexû, Ïe ãesk investor je spí e konzervativní. Felix je velmi konzervativnû ladûn, a jistû i proto si získal silnou oblibu u investorû jak soukrom ch, tak i u mûst, obcí a firem. Hodnû se teì ale mluví o ztrátách podílov ch fondû, jak budou dlouho trvat? To je hlavnû trochu humbuk. Ono se mluví o ztrátách fondû obecnû, ve skuteãnosti se ale jedná o fondy zaloïené na akciích. JenÏe, kdyï si odmyslíme fondy z kuponové privatizace, tak z celkového objemu majetku, kter podílníci vloïili do korunov ch fondû v âeské republice, je v akciov ch fondech sotva pût procent. Podílníci jsou stra eni kategorií fondy, která je v eobecná a o ní se mahem tvrdí, Ïe má ztráty. Ale je tfieba se podívat o patro níïe a tam se fondy rozpadají do rûzn ch kategorií. A zde zjistíme, Ïe v korunov ch fondech lidé a spoleãnosti investují velmi konzervativnû a tfii ãtvrtiny jsou investovány do dluhopisov ch a penûïních fondû. A napfiíklad Ïádn fond penûïního trhu spravovan seriózním správcem nevykázal za poslední tfii roky záporné zhodnocení trvající déle neï tfii mûsíce a u dluhopisov ch fondû pouze nûkolik vykazovalo záporné zhodnocení s délkou trvání okolo 6 mûsícû, a to fiádovû do 2,5 procenta. Investiãní kapitálová spoleãnost KB, a. s. Dlouhá 34, Praha 1 infolinka: fax: 02 / Podzimní ofenziva Kapitálové investiãní spoleãnosti âp KIS a.s. kapitálová investiãní spoleãnost âeské poji Èovny (KIS) pfiichází za klienty se zásadními novinkami. Mimofiádná valná hromada poãátkem léta upravila stanovy spoleãnosti a do lo k v znamn m zmûnám v personálním sloïení. Generálním fieditelem a pfiedsedou pfiedstavenstva byl zvolen Ing. Martin Sankot a fieditelem úseku správy aktiv byl jmenován Ing. Marcel Dostal. PoÏádali jsme Ing. Sankota o odpovûdi na nûkolik otázek. Ing. Martin Sankot, pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel KIS Podílové listy otevfien ch podílov ch fondû KIS mûïete nakoupit v sídle investiãní spoleãnosti, dále u obchodních partnerû a pfies internet. MÛÏete si také telefonicky objednat náv tûvu na eho poradce. Jak mi vysvûtlíte, Ïe v âeské republice se do otevfien ch podílov ch fondû moc neinvestuje, kdyï je to tak v borné? U nás se trh rozvíjí. Podobnû to bylo i v jin ch evropsk ch zemích, kupfiíkladu ve panûlsku nebo v Itálii lidé docenili tuto moïnost teprve v minulém desetiletí a do fondû za tu dobu vloïili takové objemy úspor, které v âr odpovídají napfiíklad objemûm na vkladních kníïkách. V Nûmecku vzrostly investice do podílov ch fondû v 90. letech 20. století dvojnásobnû. A to nemluvím o státech, jejichï obyvatelé mají tradiãnû vztah k penûzûm, jako je napfiíklad v carsko, kde prûmûrná investice do fondû na jednoho obyvatele ãiní pfies eur. U nás se vztah k penûzûm a finanãním produktûm postupnû buduje, uspûchat to asi nelze. Jsem pfiesvûdãen, Ïe také u nás si obyvatelé ãasem zvyknou na investování do otevfien ch podílov ch fondû. Co byste chtûl vzkázat sv m budoucím klientûm? Tû íme se na kaïdého nového klienta a vûfiíme, Ïe s v sledkem investic do na- ich produktû bude spokojen. Situaci na kapitálovém trhu hodnotíme tak, Ïe je vhodná doba k nákupûm, tak proã váhat? Rodina fondû KIS a.s. kapitálové investiãní spoleãnosti âeské poji Èovny Fond penûïního trhu Fond státních dluhopisû Fond korporátních dluhopisû Smí en fond Fond nové ekonomiky Fond globálních znaãek Fond ropného a energetického prûmyslu Fond farmacie a biotechnologie Investiãní programy Konzervativní VyváÏen Dynamick Individuální Klientsk servis KIS Adresa: KIS a.s. kapitálová investiãní spoleãnost âeské poji Èovny nám. HrdinÛ 4, Praha 4 Infolinka: 0844 / (ãásteãnû hrazená informaãní sluïba po telefonu, úãtuje se pouze jako místní volání z jakékoli pevné stanice v âeské republice) internet:

3 PIONEER FUND PIONEER FUND P ESTÁL V ECHNY KRIZE UdrÏet si svûj cíl to je klíã k dlouhodobému úspûchu V období nejistoty, jaké nyní proïíváme, je uïiteãné mít na pamûti, Ïe jakkoli znepokojující krátkodobá nestabilita je ménû dûleïitá neï dosaïení dlouhodob ch cílû. Pioneer Fund má zku enosti snad se v emi krizov mi událostmi, jaké si umíte pfiedstavit. âe tí klienti mohou investovat do evropského klonu Pioneer Fund. Jmenuje se Pioneer America Fund Plc (K-1928), je fiízen t mï manaïerem, jakého má Pioneer Fund, se stejnou investiãní strategií a má totoïnou strukturu portfolia. PrÛmûrná roãní v konnost Pioneer Fund Od ,34 % p. a. Posledních 10 let 17,38 % p. a. Posledních 5 let 19,87 % p. a. Poslední rok 0,12 % p. a. Pioneer America Fund Plc Od ,84 % p. a. Poslední rok - 1,63 % p. a. Pfiedchozí v konnost fondu nezaruãuje stejnou v konnost v budoucím období. Hodnota investice a pfiíjem z ní mûïe stoupat i klesat a není zaruãena plná návratnost pûvodnû investované ãástky. Zdroj: Ned Davis Research, Inc. * Index DJIA je nefiízen index, kter je obvykle pouïíván jako ukazatel v konnosti amerického akciového trhu. Nereprezentuje investice do Ïádného fondu skupiny Pioneer. Pfiímo do indexu nelze investovat. Od roku 1941 zpûsobilo mnoho mezinárodních krizí v raznou nestabilitu na americkém akciovém trhu. Pioneer Fund kaïdou z tûchto událostí pfiestál. Tento nejstar í existující fond zaloïen uï v roce 1928 plul boufiliv mi vodami trhu stále ve stejném kurzu, s pevnou, dlouhodobou investiãní strategií. NíÏe uveden seznam nabízí pfiehled 21 mezinárodních krizí, k nimï do lo od roku V prûbûhu kaïdé této události poklesl index Dow Jones Industrial Average (DJIA*) prûmûrnû o více neï 7 %. Av ak po sedmnácti z dvaceti uveden ch krizí staãilo fondu Pioneer Fund pouh ch est mûsícû k tomu, aby vykázal pozitivní a ãasto obdivuhodn v sledek. Jak si Pioneer Fund povede po té poslední, která svûtem otfiásla 11. záfií 2001, zatím nevíme. Jeho pfiedchozí zku enosti v ak leccos napovídají Reakce trhû a fondu Pioneer Fund na krizové události Zku enosti Pioneer Fund vám pomohou DJIA za dané období Pioneer Fund po 6 mûsících Pearl Harbor ,5 % 22,92 % Korejská válka ,0 % 15,11 % Infarkt prezidenta Eisenhowera ,5 % 5,18 % Kubánská krize ,1 % 24,41 % Atentát na J. F. Kennedyho ,9 % 5,78 % Spojené státy bombardují KambodÏu ,4 % 12,30 % Ropné embargo arabsk ch zemí ,9 % - 5,12 % Rezignace prezidenta Nixona ,5 % 22,58 % Sovûtsk svaz v Afghánistánu ,2 % 18,42 % Válka o Falklandy ,3 % 16,62 % Spojené státy obsadily Grenadu ,7 % - 6,26 % Spojené státy bombardují Libyi ,6 % - 1,14 % Panika na finanãních trzích ,2 % 16,25 % Invaze v Panamû ,9 % 2,26 % Válka v Perském zálivu ,3 % 19,07 % Bombov útok na Svûtové obchodní centrum ,5 % 6,00 % Bombov útok v Oklahomû ,6 % 14,59 % Krize na asijsk ch trzích ,4 % 25,76 % Bombové útoky na americké ambasády v Africe ,3 % 7,91 % Ruská krize ,3 % 40,06 % Útok na Svûtové obchodní centrum ,3 %??? Nikdo nemûïe pfiedvídat, kdy krize vypukne a jak dlouho potrvá. Pfiem lejte proto o Pioneer Fund, kter v rámci akciového trhu proïil témûfi v e, co si dokáïete pfiedstavit. Náhl pokles trhu je pro mnoho investorû hrozivou událostí. Na tûstí vám mûïe pomoci vá finanãní poradce nebo správce investic, kter uprostfied trïního zmatku dokáïe udrïet kurz a vyhnout se ukvapen m rozhodnutím, jeï by mohly ohrozit va e dlouhodobé plány. Chcete se o stylu fiízení Pioneer Fund dozvûdût více? Svou v konností v posledních pûti letech pfiekonal pioneer fund 91 % konkurenãních americk ch fondû. V desetiletém srovnání poráïí 76 % konkurence. Poraìte se o sv ch investiãních plánech s odborníkem. Na na em telefonním ãísle nebo na internetové adrese si mûïete dohodnout nezávaznou bezplatnou schûzku s nezávisl m finanãním poradcem. Pokud to pro vás bude vhodné, doporuãí vám i investici do fondû Pioneer Investments. VyÏádejte si informaãní materiály, v nichï se seznámíte s prospekty jednotliv ch produktû, poplatky a v daji spojen mi s úãastí ve fondu. Dfiíve, neï investujete nebo po lete peníze, si pozornû tyto dokumenty pfieãtûte.

4 âsob Investiãní poradenství Pro kaïd z profilû byl vytvofien fond (v Kã), kter má tu v hodu, Ïe jednou investicí do jednoho fondu máte moïnost investovat v souladu s investiãním doporuãením a nakoupit jak akciovou ãást portfolia, tak i ãást odpovídající dluhopi- âsob patfií mezi instituce s dlouhodobû nej ir í nabídkou fondû, a to sûm a instrumentûm penûïního trhu. SloÏení portfolia fondu je navíc prûbûïnû jak domácích, tak i zahraniãních. Tato nabídka zahrnuje pfiedev ím upravováno podle mûsíãnû aktualizovan ch doporuãení. otevfiené podílové fondy investiãních spoleãností v rámci skupiny âsob a fondy jejího majoritního vlastníka belgické finanãní skupiny KBC. Majetek ve správû dosahující v e 1500 miliard Kã vytváfií velk prostor Investiãní program pro existenci stovek fondû nejrûznûj ího zamûfiení a investiãní strategie. Orientovat se v tak iroké nabídce fondû a vybrat si ten, kter bude nejlépe vyhovovat va im investiãním cílûm, urãitû není jednoduché. e ením je âsob INVESTIâNÍ PORADENSTVÍ, které je klientûm poskytováno ve v ech poboãkách âsob. Hlavním principem poradenství je doporuãení konkrétní investice na základû takzvaného investiãního profilu. Ten u kaïdého zájemce o investování urãíme na základû odpovûdí na otázky t kající se jeho vztahu k riziku, v e oãekávaného zisku, zku eností s investováním, délky investiãního horizontu a zdrojû prostfiedkû pro investování. Na základû odpovûdí na tyto otázky je investorovi vybrán jeden ze ãtyfi âsob INVESTIâNÍCH PROFILÒ. Pro kaïd profil pfiipravuje jednou mûsíãnû t m analytikû a portfolio manaïerû pomocí sofistikovan ch metod fiízení portfolia aktualizované investiãní doporuãení, které rozkládá riziko mezi rûzné investiãní nástroje a rûzné mûny. âsob KONZERVATIVNÍ PROFIL dluhopisy (cizí mûny) 30 % dluhopisy (CZK) 30 % Investofii zafiazení do âsob KONZERVA- TIVNÍHO PROFILU upfiednostàují stabilitu hodnoty vloïen ch prostfiedkû. PrÛmûrn v nos investice realizované podle tohoto doporuãení by mûl, pfii splnûní minimálního investiãního horizontu (1 rok), mírnû pfiev it v nosy z termínovan ch vkladû. âsob VYVÁÎEN PROFIL akcie (cizí mûny) 30 % dluhopisy (cizí mûny) 15 % instrumenty penûïního trhu (CZK) 40 % instrumenty penûïního trhu (CZK) 20 % dluhopisy (CZK) 35 % Snahou investorû zafiazen ch do âsob VYVÁÎENÉHO PROFILU je dosáhnout pfii dodrïení doporuãeného minimálního investiãního horizontu (1 aï 3 roky) v nosu pfievy ujícího o nûkolik procent v nosy z termínovan ch vkladû. Hodnota investice mûïe krátkodobû kolísat. âsob RÒSTOV PROFIL instrumenty penûïního trhu (CZK) 15 % akcie (cizí mûny) 50 % Doporuãení pro investory zafiazené do âsob RÒSTOVÉHO PROFILU vychází z po- Ïadavku na v nos podstatnû pfievy ující termínované vklady. Hodnota investice mûïe i ve stfiednûdobém horizontu klesat pod v chozí hodnotu. Doporuãen minimální investiãní horizont je 3 aï 5 let. âsob DYNAMICK PROFIL akcie (cizí mûny) 70 % dluhopisy (CZK) 35 % instrumenty penûïního trhu (CZK) 5 % dluhopisy (CZK) 25 % Hlavním cílem doporuãení pro investory v âsob DYNAMICKÉM PROFILU je co nejvy í dlouhodobé zhodnocení. Na moïné v kyvy cen jednotliv ch sloïek portfolia není brán v rozhodující mífie zfietel. Doporuãen minimální investiãní horizont pro takto realizované investice je 5 a více let. Profilové fondy âsob Velmi oblíbenou investiãní strategií je metoda prûmûrování investice ( costaveraging ). âsob INVESTIâNÍ PRO- GRAM umoïàuje investorûm investovat do vybran ch fondû pravidelnû (napfiíklad trval m pfiíkazem), ãi jednorázovû, a to jiï od ãástky 500 Kã. Zaji tûné fondy Zajímavou alternativou investování hlavnû pro konzervativnûj í investory jsou takzvané zaji tûné fondy. Díky konstrukci tûchto fondû bude investorovi pfii splatnosti (za 3 aï 5 let) vyplacena za 1 akcii minimálnû hodnota platná v upisovacím období. Navíc bude klientovi vyplacen v nos závisl na v voji akciov ch indexû eurozóny, USA ãi Japonska. V hodou je i to, Ïe se klient podílí na v nosech spojen ch se zahraniãními akciov mi trhy, av ak nenese Ïádné kurzovní riziko. Investuje totiï v ãesk ch korunách a i v nosy jsou vyplaceny v ãesk ch korunách. Pfiijìte se do poboãek âsob informovat na v e uvedené i dal í moïnosti investování. Rádi vám poradíme. Informace obsaïené v tomto textu mají pouze informaãní charakter. Jejich úãelem není nahradit prospekt fondu nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Jakékoli odhady v nosû nebo údaje o minul ch v nosech slouïí pouze pro informaãní úãely a nejsou zárukou budoucích v nosû. Hodnota investice v ãase kolísá, a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaruãena není. âeskoslovenská obchodní banka, a.s. Na Pfiíkopû 854/14, Praha 1 infolinka: 0800 / OB INVEST Správce otevřených podílových fondů ČSOB ČSOB český peněžní trh ČSOB český dluhopisový ČSOB smíšený ČSOB světový akciový ČSOB evropský akciový volejte bezplatně Vaše výnosná známost

5 Sporoplán Nevydûlávají Vám Va e peníze? Je to moïné, protoïe úroky z vkladû mnohdy ani nedosahují v e inflace, a vy tak reálnû prodûláváte. O nûco lépe jsou na tom fondy penûïního trhu, napfiíklad Sporoinvest, které tûsnû sledují v voj úrokové míry. Proto jsou vklady na bûïné termínované úãty nebo investice do fondû penûïního trhu vhodné jen pro krátkodobé odloïení penûz. Pro dlouhodobûj í uloïení a zhodnocování úspor je urãen právû SPOROPLÁN. Také s penûzi se to musí umût... Program hospodafiení s úsporami jiï od 1000 Kã mûsíãnû! Zavolejte nám nebo se zastavte v kterékoli poboãce âeské spofiitelny a nechte si jiï od 1000 korun mûsíãnû sloïit vlastní investiãní program Sporoplán. Na i poradci Vám pomohou sloïit Vá Sporoplán podle Va ich pfiání a potfieb tak, abyste si v budoucnu sáhli na to, po ãem touïíte. Nechte své peníze dûlat to, co mají vydûlávat. Budete v budoucnosti potfiebovat peníze? Pan Novák pûjde asi za 10 let do dûchodu a rád by získal ke svému penzijnímu pfiipoji tûní dal í zdroj prostfiedkû pro zv ení svého dûchodu. Hledá tedy moïnost pravidelného ukládání sv ch penûz a jejich zajímavého zhodnocování. Rád by z tûchto zdrojû v dûchodu ãerpal mûsíãní rentu 3000 korun po dobu nejménû 10 let. Poradce v poboãce âeské spofiitelny mu po rozhovoru doporuãil opatrnûj í zpûsob investování do balíãku fondû sice s pomalej ím zhodnocováním, ale i niï ími v kyvy hodnoty investice. Pokud uvaïujeme, Ïe se v minulosti pohyboval dlouhodob v nos podobného balíãku kolem 6 %, pak by pan Novák na základû v poãtu poradce mûl ke splnûní svého cíle investovat v pfií tích 10 letech mûsíãnû 1827 Kã. Po dobu následujících deseti let mu bude vyplácena renta ve v i SPOROPLÁN pana Nováka 3000 Kã, zb vající ãást penûz se mu Pravidelná mûsíãní úloïka po dobu 10 let 1827 Kã 6 %*) bude zhodnocovat na úrovni 4 %. Pravidelná mûsíãní v plata po dobu 10 let 3000 Kã 4 %*) Máte volné peníze a nevíte, jak je zhodnotit? Pan Zelen je Ïivnostník. Za 7 let bude potfiebovat na obnovení sv ch pfiístrojû ãástku Kã. V souãasné dobû má voln ch Kã, které po dobu investování témûfi jistû nebude potfiebovat. Po poradû se sv m poradcem zvolil variantu odváïnûj ího investování, protoïe vûfií, Ïe vût í podíl akcií mu zajistí vy í zhodnocení jeho investice. Pokud uvaïujeme, Ïe se v minulosti pohyboval prûmûrn roãní v nos podobného balíãku kolem 8 %, staãí investovat pro dosaïení jednoho milionu mûsíãnû 2815 Kã po poãáteãním vloïení Kã. SPOROPLÁN pana Zeleného Poãáteãní vklad Kã 8 %*) Pravidelná mûsíãní úloïka po dobu 7 let 2815 Kã Jednorázová v plata Kã Dluhopisy Akcie % Balíãek pana Nováka by rostl pomaleji, ale s men ími v kyvy. Dluhopisy % Takto by se vyvíjela hodnota balíãku pana Zeleného v minulosti. PenûÏní fond Akcie PenûÏní fond Pfiijìte si pro svûj investiãní balíãek do âeské spofiitelny VyuÏijte pevného zázemí Finanãní skupiny âeské spofiitelny a Erste Bank. *) Pfiedpokládané prûmûrné roãní zhodnocení v nos není pfiedem zaruãen a skuteãn v nos mûïe b t niï í nebo vy í podle podmínek na kapitálovém trhu. V souladu s mezinárodními pravidly platn mi pro kolektivní investování upozoràujeme, Ïe souãasná v konnost fondû nezaruãuje v konnost budoucí a hodnota investice a pfiíjem z ní mûïe stoupat i klesat a není plnû zaruãena návratnost pûvodnû investované ãástky. World Investment Opportunities Funds Skupinu lucembursk ch fondû World Investment Opportunities Funds (WIOF) tvofií tfii akciové, jeden smí en a jeden dluhopisov fond. Fondy akciového trhu jsou kaïd zamûfien na jinou geografickou oblast. WIOF Global Equity (WIOF Svûtové akcie), jehoï správcem je americká spoleãnost Brandes, má v portfoliu akcie spoleãností z celého svûta. WIOF US Capital Growth Fund (WIOF Americk kapitálov rûstov fond) se specializuje na americk akciov trh a WIOF European Equity (WIOF Evropské akcie), jak název napovídá, na trhy s evropsk mi akciemi. Poslednû dva jmenované akciové fondy spravují investiãní manaïefii z dcefiin ch spoleãností AIG. Portfolio smí eného fondu WIOF Balanced Euro (WIOF Evropsk balancovan ) je z 50 % tvofieno svûtov mi dluhopisy a z 50 % evropsk mi akciemi. Poslední z fondû, WIOF International Bond (WIOF Mezinárodní dluhopisy), se orientuje na svûtové dluhopisy s minimálním ratingem AA. Správci portfolií smí eného a dluhopisového fondu WIOF jsou institucionální manaïefii firmy Unigestion. Fondy WIOF jsou kontrolovány spoleãnostmi American International Group, Inc., (AIG), se sídlem v USA, a investiãní spoleãností Unigestion, se sídlem ve v carsku. Zástupcem a marketingov m koordinátorem fondû WIOF v âeské republice a ve stfiedov chodní Evropû je spoleãnost SFM Group. Kromû tûchto fondû nabízí SFM Group na ãeském trhu prostfiednictvím sv ch partnersk ch distributorsk ch sítí rovnûï ãesko-irské fondy spoleãnosti Conseq Finance, fondy Templeton a Unigestion a dále specializované portfoliové produkty s rûznou úrovní rizikovosti. Jedním z partnerû SFM Group je spoleãnost Brandes Investment Partners, L. P., se sídlem v San Diegu v USA, která je mana- Ïerem portfolia fondu WIOF Global Equity. Brandes spravuje majetek v hodnotû vy í neï 55 miliard americk ch dolarû a fiídí se finanãní strategií, která se zcela odli uje od strategií pouïívan ch vût inou ostatních manaïerû fondû investujících do svûtov ch akcií. Brandes pouïívá hodnotov pfiístup k investování, coï znamená, Ïe pro portfolio fondu jsou vybírány pouze akcie takové firmy, u které je jejich souãasná cena o více neï 30 procent niï í neï hodnota, kterou Brandes povaïuje za skuteãnou hodnotu firmy. V sledkem této strategie je i skuteãnost, Ïe fond WIOF Global Equity dosáhl za rok 2000 jedné z nejlep ích v konností, a to v porovnání v ech otevfien ch podílov ch fondû nabízen ch v âeské republice. Hodnota akcií fondu WIOF Global Equity byla na konci roku 2000 o 29 % vy í neï na jeho poãátku. Spoleãnost Brandes rovnûï získala v roce 2000 cenu pro nejlep ího správce fondû zamûfien ch na svûtové akcie World s Best Money Manager Global Equities, udûlovanou ãasopisem Euromoney. Poãátkem fiíjna spoleãnost SFM Group v Praze uspofiádala konferenci s názvem Svûtové finanãní trhy v krizi. Na ní pan Charles Brandes, zakladatel firmy Brandes, odpovûdûl na otázky t kající se nejen úspû né investiãní strategie firmy Brandes, ale vyjádfiil se i k poslednímu v voji na finanãních trzích, zpûsobeném teroristick mi útoky ve Spojen ch státech. Pane Brandesi, co bylo rozhodujícím momentem, Ïe jste si zaloïil svoji firmu? V roce 1968 jsem zaãal pracovat jako obchodník s cenn mi papíry. Konec edesát ch let b vá oznaãován jako tzv. go-go roky. Tehdy se dûlalo mnoho divok ch spekulací, kter m jsem jako ãerstv absolvent moc nerozumûl. Proto jsem se hlavnû díval, co se dûje kolem. V roce 1970 v ak vût inu trhû postihla tzv. medvûdí nálada a mnoho spekulantû z pfiedchozích let utrpûlo znaãné ztráty. V té dobû jsem potkal svého uãitele, pana Benjamina Grahama, autora hodnotové strategie investování. KdyÏ jsem se s jeho teorií setkal ve kole, neudûlala na mne Ïádn zvlá tní dojem, ale nyní, kdyï jsem jiï mûl nûjaké zku enosti s kapitálov m trhem, jsem se k ní vrátil a zjistil jsem, Ïe má smysl a funguje. V letech se objevil dal í dûleïit fenomén. Tvrdilo se, Ïe kdyï koupíte akcie jedné z 50 nejlep ích spoleãností, nemûïete udûlat chybu. V roce 1974 v ak tato teorie utrpûla znaãné rány a já jsem si uvûdomil, Ïe je ta správná doba toho vyuïít. ZaloÏil jsem tedy spoleãnost, která se fiídí principy hodnotové teorie Benjamina Grahama. Které poznatky z teorie B. Grahama povaïujete za nejdûleïitûj í? Jako investor byste se nemûl zajímat o krátkodobé v kyvy kapitálov ch trhû. V úvodní kapitole knihy B. Grahama Inteligentní investor se pí e, Ïe pokud vás tyto krátkodobé v kyvy zajímají, pak nejste investor, ale spekulant. Správn investor uvaïuje, jako by vlastnil celou spoleãnost, a zajímá ho, co je dlouhodobû pro vlastníka v hodné. Nemûlo by ho tedy zajímat, zda jdou v danou chvíli jeho akcie nahoru ãi dolû, ale co jeho podnik potfiebuje a v jakém je stavu. Je jedno, jestli vlastníte cel podnik nebo jen jednu akcii, základní principy tvorby zisku jsou stále stejné. Pokud hledáte podnik, do nûhoï chcete investovat, zajímá vás jeho hodnota a musíte si urãit jeho vnitfiní hodnotu. JelikoÏ cena takového podniku není na trhu vïdy stanovena reálnû správnû, vyskytují se pfiíleïitosti, kdy mûïete podnik koupit velmi v hodnû. Musíte mít také dlouhodob v hled, dostatek trpûlivosti a mûli byste rozumût oboru podnikání spoleãnosti, kterou vlastníte. A potom ãekáte na tu správnou pfiíleïitost k nákupu. Znovu tedy zdûrazàuji, Ïe to, co ovliv- Àuje kaïdodenní cenu akcie a zpûsobuje její v kyvy, nemá pro skuteãného investora, kter akcie spoleãnosti kupuje na 3 aï 5 let, velk v znam. Na co by se mûl tedy zamûfiit klient, kter si vybírá správce pro své portfolio? Podle mého názoru by se mûl pfiedev ím zamûfiit na to, ãemu se fiíká v USA 4P. To znamená na ãtyfii zásadní skuteãnosti, kter mi jsou: základní principy, jimiï se správce pfii investování fiídí, procesy, kter mi jsou tyto principy uvádûny do praxe, performance (v konnost), jíï správci dosahují. Mám samozfiejmû na mysli dlouhodobou v konnost. Sám vím, Ïe mnozí lidé svûfií své peníze tomu, kdo má momentálnû, krátkodobû, nejlep í v sledky, a to ãasto b vá nejvût í chyba. Posledním P jsou people (lidé), ktefií mají cel proces na starosti a ktefií musí mít klientovu dûvûru. Jak posuzujete trh? Je pro vás lep í trh volatilní (nestabilní) nebo klidn? Nebojíme se volatility, neboè, jak jsem jiï fiekl, pro nás nejsou krátkodobé v kyvy cen dûleïité. Nás zajímá, jak si vede podnik, jehoï akcie vlastníme, a jaká je jeho perspektiva v horizontu 3 aï 5 let. Samozfiejmû, Ïe pro nás je nûkdy volatilita v hodná, zejména s ohledem na nákup. Jak se odrazí v voj kurzu EUR/USD ve va í ãinnosti? KdyÏ se vrátíme zpût k základním principûm, musím opût zdûraznit, Ïe pro nás je rozhodující hodnota spoleãnosti a její cena vûãi této hodnotû, a nikoli mûna. Pokud se zaãnete zab vat vzájemn m, ãasto se mûnícím kurzem mûn, stává se z vás spekulant. Co se t ãe na eho portfolia, tak samozfiejmû sledujeme alokaci podle mûn s ohledem na související mûnové riziko, ale vûfiíme, Ïe z tohoto pohledu je na e portfolio dobfie diverzifikované a navíc v dlouhodobém mûfiítku mûna nebude rozhodující faktor v konnosti. Jak bude podle vás dopad tragick ch událostí, které se pfied nedávnem staly v New Yorku a Washingtonu, a co byste v této souvislosti doporuãil investorûm? Má první rada zní: Nedûlejte Ïádné ukvapené a nevratné kroky, neboè z fundamentálního hlediska k Ïádn m zmûnám kapitálov ch trhû nedo lo a tyto události ani nemají dlouhodob vliv na hodnotu vût iny spoleãností. My v Brandes I. P. samozfiejmû velice peãlivû, tak jako vïdy, posuzujeme dlouhodob efekt takové události na na e portfolio. Z hlediska na ich anal z se nic nezmûnilo, pouze v rámci na eho bûïného rozhodovacího procesu se nyní napfiíklad podíváme na letecké spoleãnosti, které zatím v portfoliu nemáme, ale které moïná budeme moci koupit za dobrou cenu. Ale takové úvahy vlastnû dûláme pofiád. Co byste poradil klientûm, ktefií poprvé zaïili takov ok na kapitálov ch trzích? Jak jsem se jiï zmínil, rozhodnû nedûlat ukvapené kroky, jako je napfiíklad likvidace jejich portfolií. Historie ukazuje, Ïe tato unáhlená rozhodnutí uãinûná na základû krátkodob ch vlivû byla vïdy patná. Máte-li zájem o dal í informace, vyuïijte, prosím, na i infolinku fondû nebo nav tivte na e internetové stránky RovnûÏ nás mûïete kontaktovat na níïe uvedené adrese. SFM Group, s.r.o. Nad Ondfiejovem 24, Praha 4 tel.: 02 / fax: 02 /

6

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Profil skupiny Pioneer Investments

Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny Pioneer Investments Dimenze dûvûry, síly a ãasu 75let inovace a zku eností Kvalita a globální pûsobení Více neï 75 let pûsobení v oblasti fiízení podílov ch fondû, soukrom ch portfolií,

Více

Zürich Invest Aktien Deutschland

Zürich Invest Aktien Deutschland Zürich Invest Aktien Deutschland Dynamický a orientovaný na zisk Jistota Rentabilita Likvidita Obecně závazným podkladem pro koupi podílového listu je prodejní prospekt ve spojení s poslední zprávou o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

PIONEER INVESTMENTS V ČR

PIONEER INVESTMENTS V ČR PIONEER INVESTMENTS V ČR SROVNÁNÍ S KONKURENCÍ A INFORMACE RELEVANTNÍ PRO POSOUZENÍ KVALITY FONDŮ ČERVENEC 2005 Předkládáme Vám sumarizaci dat, která umožňuje názorné srovnání vybraných podfondů Pioneer

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Správa portfolia SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Zákaznický majetek u společnosti CYRRUS dosahuje celkové výše 1,8 miliardy Kč. Z toho značná část je obhospodařována

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou 2 CO ZPÒSOBILO VELKOU HOSPODÁ SKOU KRIZI? Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou z nejdûleïitûj ích událostí dvacátého století. Ve Spojen ch státech a Nûmecku byla velice silná, i

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Obchodování s cennými papíry SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ CYRRUS vám umožní obchodovat s různými druhy investičních nástrojů především na burzách v Německu,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Struktura fondů kolektivního investování v České republice

Struktura fondů kolektivního investování v České republice Struktura fondů kolektivního investování v České republice Kateřina Kořená 1 Abstrakt Článek srovnává strukturu jednotlivých typů fondů fondy kolektivního investování se dělí na akciové, dluhopisové, smíšené,

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

Ranking investičních fondů (říjen 2013)

Ranking investičních fondů (říjen 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (říjen 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

News KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ. Úroky jdou nahoru. 24. âervence. ZE SVùTA

News KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ. Úroky jdou nahoru. 24. âervence. ZE SVùTA 24. âervence 2004 Pioneer Zpravodaj pro investory Zdroj dat: Pioneer Investments. Upozornûní: Komentáfi vyjadfiuje názory autora. Úroky jdou nahoru Podle oãekávání zvedl americk Fed úrokové sazby z,00

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

Unie investičních společností České republiky. únor 2005

Unie investičních společností České republiky. únor 2005 Unie investičních společností České republiky únor 2005 Celkové hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech 151,07 mld. CZK (k 31.12. 2003) (105,16 UNIS + 45,91 mld. AKAT) 160,96 mld. CZK (k 30.9.

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Úspěšnost investora. Návratnost a riziko. r alfa 1. Beta 2. alfa 2. Beta 1. 25. prosince 2003 Jiří Soustružník

Úspěšnost investora. Návratnost a riziko. r alfa 1. Beta 2. alfa 2. Beta 1. 25. prosince 2003 Jiří Soustružník Úspěšnost investora Návratnost a riziko 25. prosince 2003 Jiří Soustružník Na rozdíl od spekulantů, investor posuzuje své výnosy vždy v kontextu rizika, které podstoupil. Předpoklad přímé úměry mezi rizikem

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování V praxi se nejčastěji vyskytují odpisy lineární a zrychlené. Zrychlené odpisy můžeme provádět pomocí již zmíněných degresivních metod, dále zvyšováním odpisových sazeb při zachování lineárního způsobu

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více