UČEBNÉ OSNOVY Z PREDMETU: GEOGRAFIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÉ OSNOVY Z PREDMETU: GEOGRAFIA"

Transkript

1 UČEBNÉ OSNOVY Z PREDMETU: GEOGRAFIA ISCED 2 Školský vzdelávací program pre 2.stupeň Základnej školy s materskou školou v Kuzmiciach 5.ročník - 9.ročník (pre nižšie sekundárne vzdelávanie, bez rozšírenia obsahu) Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne (5. a 9.ročník) 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne (6.-8.ročník) Názov ŠVP ISCED 2 Názov ŠkVP Dĺžka štúdia Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kuzmice pre nižšie sekundárne vzdelávania 5 rokov Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 Forma štúdia Vyučovací jazyk denná slovenský jazyk

2 1. Charakteristika predmetu Geografia je vedný odbor, ktorý skúma krajinu, zákonitosti jej usporiadania a možnosti využitia krajiny človekom. Zaoberá sa väzbami spoločnosť a prostredie. Vzhľadom na narastanie problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich vplyvu na prírodné prostredie i na spoločnosť, geografia reaguje na zmeny v priestore a pomáha ich riešiť. Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme, uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom. Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen o svoje okolie, možnosť cestovať, pracovať s internetom a i. Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach sveta sa líšia nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostatnými štátmi, ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do geografického poznávania. Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, región, sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre život. Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť. Hlavné témy, pokiaľ to ich charakter umožňuje, sú interpretované cez regióny. Bázou geografického vzdelávania je regionálna geografia, pričom poznatky z fyzickej a humánnej geografie sú zaradené priamo v regióne krajine kontinente či v oceáne, kde sa vyskytujú, čiže sú dominantné. Primeraná kombinácia všeobecných a konkrétnych regionálnych tém podnieti na kvalitnejšie sprostredkovanie a osvojenie geografických poznatkov, ktoré možno sumarizovať do okruhov ( hlavných tém ): Zem ako planéta vo vesmíre Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie Vzťah medzi zložkami krajiny Vzťah medzi krajinou a človekom Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi Regióny Zeme

3 Zem ako planéta vo vesmíre Získať poznatky o Zemi, tvare a jej pohyboch a uvedomiť si vplyv slnečnej energie ako základnej podmienky pre život ľudí. Riešiť problémové úlohy, vysvetliť zmeny v prírode počas roka, súvislosti vzniku podnebných a rastlinných pásiem s rozdielnym množstvom dopadajúceho slnečného žiarenia, ktoré je ovplyvnené tvarom Zeme. Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie Používať mapy pri orientácii v teréne (turistické mapy, automapy, plány miest, tematické mapy ). Vedieť sa orientovať na mapách získavať a aplikovať z nich údaje v bežnom živote. Používať mapy pri získavaní informácií o danej lokalite. Vedieť nájsť mapu na internete a orientovať sa v nej, získavať informácie z dát. Vzťah medzi zložkami krajiny Vedieť vysvetliť prírodný charakter jednotlivých oblastí na Zemi, pochopiť fungovanie zložiek krajiny v danej oblasti, porozumieť odlišnostiam krajiny a tomu prispôsobiť svoj život. V tejto téme sa maximálne uplatňuje systémový prístup a príčinno-následné vzťahy. Vplyv podnebia na povrch, na rastlinstvo a živočíšstvo, význam vody ( činnosť rieky, jazera a i. ). Vzťah medzi krajinou a človekom Posúdiť život človeka v priestore, tvorený vzájomnými vzťahmi medzi prírodou a spoločnosťou. Podmieňuje ho znalosť podmienok, ktoré príroda dáva človeku a ovplyvňuje ho. Zároveň uvedomenie si človeka, do akej miery môže využívať prírodu, aby prežil. Vznik chránených území, národných parkov. Využívanie prírodných zdrojov človekom. Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi Zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky v jednotlivých častiach zeme a ich vhodnosť pre život človeka, vzájomné ovplyvňovanie starých a nových kultúr, existenciu rôznych kultúr vedľa seba. Vzbudiť snahu zaujímať sa o kultúru ľudí žijúcich v rôznych oblastiach sveta, porozumieť jej a akceptovať hodnoty iných kultúr pri zachovaní svojej vlastnej identity ako predpoklad kvalitného reagovania na možné spolupráce. Regióny Zeme Komplexne hodnotiť regióny z hľadiska ich prírodných a kultúrnych a i. charakteristík, možností rozvoja, poznať miestny región, možnosti jeho rozvoja, byť schopný prispieť k rozvoju miestneho regiónu. Rozdelenie obsahu do ročníkov v základnej škole: V 5.ročníku sú obsahom štúdia geografie základné zákonitosti, ktoré sú interpretované v praktickej rovine a poskytované motivačným spôsobom. Obsah učiva v ročníkoch 6. 9.sa opiera o spoznávanie jednotlivých regiónov Zeme systémom najvzdialenejších oblastí po najbližšie ( nadväzuje na základy geografických

4 poznatkov z vlastivedy). V úvode každého ročníka sú vstupné praktické témy, ktoré napomáhajú porozumieť vybranej problematike. Každý z regiónov je rozdelený na tri vzájomne previazané organické súčasti: A) základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem B) objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou) C) enviromentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. je to pre žiakov prijateľný spôsob ako získať veľa zaujímavých informácií o prostredí, ktoré ich zaujíma a pritom sa naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom konkrétnych javov žiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich. Základné otázky geografie: - kde to je? - čím je to zaujímavé? - ako to vyzerá? - ako to vzniklo? - akí ľudia tam žijú a ako tam žijú? 2. Ciele predmetu Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Patria medzi ne: Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu ( automapy, mapy na internete, turistické mapy, tematické mapy, plány miest a i.), vedieť čítať mapy, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi. Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme ( aj Zeme ako celku ). Ich praktické využitie v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby ( textové a dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe). Získané poznatky systematizovať do oblastí fyzickej a humánnej geografie. Poznatky fyzickej geografie sú u oblasti prírodných charakteristík Zeme. Získané informácie využije žiak pri správnom pochopení vzniku a vývoji hlavných povrchových tvarov, pri porovnávaní a využívaní nerovností zemského povrchu napríklad i turistike, ale aj pri rozhodovaní umiestňovaní aktivít v rozvoji regiónov ( dopravných sietí, ťažbe nerastných surovín,...). Poznať vplyv a účinok vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch Zeme umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri poznaní zákonitostí počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta. Uvedomenie si a chápanie existujúcich a hroziacich problémov vedie k zvýšeniu enviromentálneho vedomia obyvateľstva.

5 V oblasti humánnej geografie vyučovanie sa zameriava na človeka na Zemi, na premeny, ktorými ovplyvnil krajinu. Porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek ( vrátane kultúrnych aspektov). Zhodnotiť perspektívy rozvoja pre budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva, rozvoja sídel, hospodárstva a i. ). Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice, ale aj odborné a populárnovedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie. Podporujeme tým potrebu čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného a spracovanie a interpretáciu. Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov považujeme za základné vyjadrovacie prostriedky geografie. V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané v spoločenských či prírodovedných disciplínach ( dejepis, biológia, geológia, fyzika, chémia, filozofia, sociológia). Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch v rôznych častiach sveta. Väčší dôraz kladieme na kultúru a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach sveta, preto je aj väčšie prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou. Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom svete. Dôležitým cieľom je naučiť žiakov chápať odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami, vážiť si tradície národov, snažiť sa o spolužitie so všetkými národmi a národnosťami. Pritom je dôležité mať dostatočné vedomosti o svojej vlasti, vážiť si prostredie, v ktorom žijeme a zachovať si svoju kultúru a národnú identitu v európskom priestore. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie. Rozvíjanie kompetencií vedúcich k iniciatívnosti a a tvorivej práci žiakov spracúvaním projektov. Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách (cestovaní, rekreácii a i. ). Všeobecným cieľom vyučovania geografie na základnej škole je postupne, primerane veku, sprostredkovať žiakom poznatky o základných zákonitostiach stavu a vývoja krajiny a rozmiestnení jej rôznych typov v priestore. Žiaci získajú základné poznatky z fyzickej, humánnej a regionálnej geografie sveta, ktoré sa postupne rozvíjajú a spresňujú od 5. po 9.ročník. Ciele geografie v 5.a 6.ročníku: rozvíjať estetické a etické cítenie žiakov rozvíjať si chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich, prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta, vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi plány miest, autoatlas, mapy na internete, riešiť modelové situácie vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí,

6 rozumieť grafom, diagramom, hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť projekt, prezentovať ho, diskutovať o návrhoch, o geografických zaujímavostiach oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť, orientovať sa na mape podľa súradníc, podľa príkladov vysvetliť ako vzniká pohorie, kaňon, rieka, ľadovec, púšť, dažďový prales, získať základné vedomosti o Austrálii a Amerike, geografických charakteristikách obidvoch svetadielov uviesť príklady v jednotlivých regiónoch sveta so zameraním na Austráliu a Ameriku, pripraviť projekt, získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť, vyhodnocovať vypracovať a odprezentovať ho, diskutovať o geografických zaujímavostiach prírodných a kultúrnych, získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, tvoriť mentálne mapy so symbolmi, rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti. Ciele geografie v 7. ročníku: získať základné vedomosti o Afrike a Ázii, komplexne hodnotiť obidva svetadiely z hľadiska ich prírodných i kultúrnych charakteristík, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich, zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky pre život človeka v jednotlivých oblastiach, prejavovať záujem o kultúru spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta, rozvíjať kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním projektov s mapou a zaujímavými miestami oboch svetadielov. Žiaci samostatne s pomocou literatúry a internetu spracúvajú informácie o krajine. kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr vo vybraných regiónoch sveta. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie, vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a používať ju pri získavaní informácií o daných lokalitách, vedieť nájsť mapu na internete, oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť, diskutovať o geografických zaujímavostiach prírodných a kultúrnych pamiatkach regiónov, získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti.

7 Ciele geografie v 8. ročníku: charakterizovať polohu Európy v porovnaní s polohou ostatných svetadielov, na základe polohy určiť prírodné podmienky svetadielu, dôležité prvky prírodných zložiek krajiny (povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo), poznať hlavné národy sústredené v Európe, oblasti najväčšej hustoty zaľudnenia, poznať názvy hlavných miest štátov a najväčších miest, charakterizovať oblasti vhodné pre poľnohospodársku výrobu a jej zameranie, určiť oblasti a najvýznamnejšie strediská priemyselnej výroby a najdôležitejšie výrobky typické pre jednotlivé štáty, poznať oblasti vhodné pre cestovný ruch - kultúrne, historické, prímorské rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich, zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky pre život človeka v jednotlivých oblastiach v Európe, enviromentálne súvislosti prejavovať záujem o kultúru spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta, rozvíjať kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním projektov s mapou a zaujímavými miestami svetadiela. Žiaci samostatne s pomocou literatúry a internetu spracúvajú informácie o krajine, kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr vo vybraných regiónoch sveta ( Európy). Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie, vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a používať ju pri získavaní informácií o daných lokalitách, vedieť nájsť mapu na internete, oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť, diskutovať o geografických zaujímavostiach prírodných a kultúrnych pamiatkach regiónov, získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách (cestovaní, rekreácii a i.). Ciele geografie v 9. ročníku: charakterizovať polohu Slovenskav porovnaní s polohou ostatných svetadielov, na základe polohy určiť prírodné podmienky, dôležité prvky prírodných zložiek krajiny (povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo), vymenovať a ukázať na mape NP Slovenska, charakterizovať ich výnimočnosť a potrebu ochrany zdôvodniť a posúdiť nerovnomerné rozmiestnenie a skladbu obyvateľstva uviesť oblasti a podmienky vhodné pre vznik sídel, vybrané sídla určiť na mape a charakterizovať charakterizovať najvýznamnejšie hospodárske aktivity na Slovensku, určiť najvyspelejšie oblasti charakterizovať dopravu v jednotlivých regiónoch Slovenska

8 podľa mapy určiť zaujímavé miesta pre cestovný ruch a opísať ich rozvíjať kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním projektov s mapou a zaujímavými miestami. Žiaci samostatne s pomocou literatúry a internetu spracúvajú informácie o krajine, kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr vo vybraných regiónoch. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie, vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a používať ju pri získavaní informácií o daných lokalitáchz, vedieť nájsť mapu na internete, oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť, diskutovať o geografických zaujímavostiach prírodných a kultúrnych pamiatkach regiónov, získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách (cestovaní, rekreácii a i.). 3. Rámcový učebný plán vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť GEOGRAFIA 4. Obsah vzdelávania Vzdelávacia Predmet/ oblasť ročník Človek GEOGRAFIA a Dejepis spoločnosť Občianska náuka ,5 0,5 Piaty ročník (1 + 1 hodiny týždenne, = 66 hodín za rok) Do úvodu vyučovania geografie v 5.ročníku základnej školy sú zaradené elementárne pojmy z planetárnej geografie a stručné vysvetlenie pojmov z fyzickej a humánnej geografie. Sú interpretované v praktickej rovine a poskytované motivačným spôsobom. Tieto pojmy sa postupne rozvíjajú a spresňujú v ďalších ročníkoch výučby geografie, ale aj v iných predmetoch. Prehľad tematických celkov (orientačný počet hodín) a ich obsahu: 0. Úvodná hodina (1) Úvod do predmetu, plán práce a spôsob hodnotenia. 1. Objavovanie Zeme a vesmíru (4+4) Zem ako planéta vo vesmíre, vývoj názorov na planétu Zem. Tvar Zeme, cesty do vesmíru a na Mesiac. Slnečná sústava, planéty slnečnej sústavy. Mesiac, mesačné fázy, príliv a odliv. Pohyby Zeme a ich dôsledky.

9 2. Povrch Zeme, svetadiely a oceány(3+3) Kontinenty, svetadiely a oceány. Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta, ich význam: Kolumbus, Magalhaes, Cook, Vasco da Gama. Ostrovy, polostrovy, prielivy, prieplavy. Moria a morské prúdy. Členitosť zemského povrchu. 3. Glóbus a mapa (8+7) Glóbus, zemská os, zemské pologule, severný a južný pól. Svetové strany, rovník, rovnobežky, obratníky, poludníky, geografická sieť. Mapa obsah, legenda mapy, mierka, druhy máp. Čítanie mapy, určovanie geografickej polohy na mape. Práca s mapou vychádzka. Čas na Zemi, časové pásma, dátumová hranica, výškopis, polohopis. 4. Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda (12+10) Krajina, zložky krajiny. Stavba Zeme. Zemetrasenia a sopky- epicentrum, magma, láva. Ako sa mení povrch Zeme. Pohoria vznik, nebezpečenstvo. Živelné pohromy vo svete. Činnosť vody na Zemi. Činnosť vetra na Zemi. Podnebie a podnebné pásma. Typy krajín na Zemi dažďové lesy, savany, púšte a polopúšte, subtropické krajiny, stepi, lesy mierneho pásma, tundry a polárne krajiny. Prírodné pamiatky a chránené územia a objekty v miestnom okolí. 5. Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek (5+3) Obyvateľstvo na Zemi. Zloženie obyvateľstva. Činnosť ľudí na Zemi. Sídla na Zemi. Divy sveta. Kultúrne a technické stavby. Pamiatky UNESCO. 6. Projekt (6) Šiesty ročník (1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) Obsah učiva v ročníkoch sa opiera o spoznávanie jednotlivých regiónov Zeme systémom najvzdialenejších oblastí po najbližšie ( nadväzuje na základy geografických poznatkov z vlastivedy). V úvode každého ročníka sú vstupné praktické témy, ktoré napomáhajú porozumieť vybranej problematike. Každý z regiónov je rozdelený na tri vzájomne previazané organické súčasti: A) základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem B) objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou) C) enviromentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne Prehľad tematických celkov (orientačný počet hodín) a ich obsahu: 0. Úvodná hodina (1) Úvod do predmetu, plán práce a spôsob hodnotenia. 1. Planéta Zem(2) Orientácia na mape svetadielov, orientácia na mape sveta, tematické mapy, čítanie rôznych druhov tematických máp, svetadiely a oceány. Pásmovitosť na Zemi (podnebné a rastlinné pásma).

10 2. Austrália (9) Poloha, rozloha, členitosť. Povrch a podnebie. Vodstvo. Rastlinstvo, živočíšstvo a ochrana prírody. Obyvateľstvo a sídla. Kultúra, veda, šport. Spoločenské zvyky. Austrálske naj. 3. Oceánia (1) Oceánia ostrovný svet. Oblasti Oceánie. 4. Amerika (20) Poloha, rozloha, členitosť. Povrch vznik Ánd. Podnebie (podnebné pásma). Vodstvo. Rastlinstvo, živočíšstvo a ochrana prírody (rastlinné pásma). Obyvateľstvo osídľovanie a súčasné zloženie. Štáty severnej Ameriky a hlavné mestá, rozmiestnenie obyvateľstva. Štáty v južnej Amerike a vybrané hlavné a veľké mestá. Život v mestách a jeho problémy, mesto, hlavné mesto, megalopolis. Život mimo miest, vidiecke sídla, typy v rôznych svetadieloch. Kultúra, umenie, veda, šport, zamestnanie obyvateľov. Spoločenské zvyky. Naj Ameriky. Siedmy ročník (1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) V 7. ročníku je obsahom štúdia geografie Planéta Zem - obyvateľstvo a na nej Afrika a Ázia. Poznatky sú interpretované nielen v teoretickej, ale aj v praktickej rovine a sú poskytované motivačným spôsobom, či už formou prezentácií alebo využívaním IKT vo vyučovacom procese. Prehľad tematických celkov a orientačný počet hodín: 1. Úvodná hodina 1 hod 2. Premeny Zeme 3 hod 3. Afrika 12 hod 4. Ázia 16 hod 5. Záverečné opakovanie 1 hod Ôsmy ročník (1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) V 8. ročníku je obsahom štúdia geografie Európa náš svetadiel. Poznatky sú interpretované nielen v teoretickej, ale aj v praktickej rovine a sú poskytované motivačným spôsobom, či už formou prezentácií alebo využívaním IKT vo vyučovacom procese. Prehľad tematických celkov a orientačný počet hodín: 1. Úvodná hodina 1 hod 2.Opakovanie učiva 7.ročníka 2 hod 3. Európa 29 hod 4. Záverečné opakovanie 1 hod

11 Deviaty ročník (2 hodiny týždenne, 33 hodín za rok) V 9. ročníku je obsahom štúdia geografie Slovensko. Poznatky sú interpretované nielen v teoretickej, ale aj v praktickej rovine a sú poskytované motivačným spôsobom, či už formou prezentácií alebo využívaním IKT vo vyučovacom procese. Prehľad tematických celkov a orientačný počet hodín 1. Úvodná hodina 1 hod 2.Opakovanie učiva 8.ročníka 2 hod 3. Mapy a súradnice 3+1hod 4. Slovensko hod 5. Záverečné opakovanie 1+1 hod 5. Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých tematických okruhoch učiva získať na výstupe zo základnej školy: Na úrovni predmetu Geografia sú pre vytváranie a rozvíjanie príslušných kľúčových kompetencií využívané nasledujúce postupy: Kompetencia k celoživotnému učeniu sa vedieme žiakov k aktívnemu vyhľadávaniu a triedeniu informácií z rôznych zdrojov, k hľadaniu súvislostí medzi javmi a procesmi, umožňujeme žiakom získavať nové poznatky metódou praktických činností. K prenosu informácií používa učiteľ výklad v hromadnom frontálnom vyučovaní, ktorý je zväčša doprevádzaný názorne demonštračnými prostriedkami, čím vzbudzuje u žiaka vnútornú motiváciu. Sociálne komunikačné kompetencie učíme žiakov načúvať a rešpektovať sa navzájom a názory iných, používať správne geografické a cudzojazyčné pojmy, vedieme ich ku kultivovanému vyjadrovaniu svojich názorov a myšlienok v písomnom i ústnom prejave, k využívaniu moderných informačných technológií pre komunikáciu s okolitým svetom i pre vlastné štúdium. Tieto kompetencie žiak nadobúda jednak počúvaním výkladu učiteľa, rozhovorom s učiteľom pri frontálnom vyučovaní i v komunikácii so spolužiakmi pri skupinovej práci. Učiteľ zapája žiakov do diskusie, všetci majú právo a možnosť do diskusie vstupovať, vyjadriť svoj názor a osvojujú si jasné formulovanie argumentov pre a proti. Učiteľ vedie žiakov ku komunikácii medzi sebou a učiteľom a k dodržovaniu vopred stanovených pravidiel vzájomnej komunikácie. Kompetencie riešiť problémy kladieme dôraz na kritické myslenie a logické uvažovanie, zadávame žiakom problémové úlohy a vedieme ich k samostatnému riešeniu týchto úloh, k využívaniu informácií a dát zo všetkých dostupných zdrojov, učíme žiakov chápať problémy (napr. znečisťovanie, terorizmus) a nachádzať možnosti riešenia a diskutovať o nich. Učiteľ vedie žiakov k diskusii, k obhajovaniu svojich výrokov, k odpovediam na otvorené otázky a k práci s chybou. Kompetencie občianske vedieme žiakov k úcte k prírodným, kultúrnym a historickým pamiatkam, nielen na Slovensku, k ochrane životného prostredia, zdravia a trvalo udržateľného rozvoja, k tolerancii

12 k prirodzeným odlišnostiam ľudskej spoločnosti. Žiaci rešpektujú názor druhých, uvedomujú si svoje práva a povinnosti v škole i mimo nej, rozhodujú zodpovedne podľa danej situácie, chápu základné enviromentálne problémy. Učiteľ je žiakom svojim vzťahom k prírode príkladom, dohliada na slušné a ohľaduplné chovanie žiakov nielen v škole, vytvára vo vyučovaní atmosféru spoločného záujmu na udržanie našich tradícií a kultúrneho dedičstva. Geografické poznatky slúžia ako prostriedok k porozumeniu politického a ekonomického diania a k lepšiemu zapojeniu do verejného života. Kompetencie sociálne a personálne vedieme žiakov k spolupráci v týme a rešpektovaniu stanovených pravidiel, k upevňovaniu dobrých medziľudských vzťahov, pomáhajú si a sú schopní o pomoc požiadať, učia sa vzájomnému načúvaniu. Učiteľ vedie žiakov k vytváraniu pocitu zodpovednosti za svoje konania, k ochote pomôcť a o pomoc požiadať, k spoluúčasti na vytváraní kritérií hodnotenia a k následnému hodnoteniu svojich výsledkov, verejne kritizuje akékoľvek náznaky neúcty, nadradenosti či snahy o zneužívanie odlišného charakteru alebo postavenia jednotlivca v rámci pracovnej skupiny či triedy. Kompetencie pracovné vedieme žiakov k tomu, aby vedeli pracovať s mapou, atlasom, kompasom a inými zemepisnými pomôckami, aby sa pri používaní školských pomôcok a školského majetku chovali zodpovedne a neničili ich, aby si vážili vlastnú prácu i prácu druhých. Učiteľ vedie žiakov k dodržovaniu pravidiel bezpečného chovania sa v teréne, k efektívnej práci a k vyhľadávaniu a využívaniu rôznych zdrojov informácií. Vzdelávací štandard reguluje výchovno-vzdelávací proces na výstupe a zároveň konkretizuje a operacionalizuje vzdelávacie ciele učebných osnov na úrovni, ktorá je požadovaná pre základné geografické vzdelanie. Štandard vymedzuje základné učivo, o ktorom predpokladáme, že ho zvládnu všetci žiaci aj keď nie na rovnakej úrovni. Pri stanovovaní základného geografického obsahu boli brané do úvahy ciele geografického vzdelávania, predmetu, s ohľadom na ciele spoločnosti a ciele žiakov. Štruktúra vzdelávacieho štandardu: a) obsahová časť b) požiadavky na vedomosti a zručnosti = výkonová časť a) obsahová časť V obsahovej časti sú vyjadrené základné pojmy, fakty a vzťahy. b) požiadavky na vedomosti a zručnosti Sú sformulované ako operacionalizované ciele, ktoré konkrétne vyjadrujú na akej úrovni má žiak poznatky ovládať

13 5.ročník (pre nižšie sekundárne vzdelávanie) Tematický Obsahový štandard Výkonový štandard Ciele a kľúčové kompetencie Prierezové celok Témy Pojmy témy Zem ako planéta vo vesmíre, Zem, tvar Zeme, Slnko, hviezdy, opísať tvar Zeme podľa glóbusu, Hľadať odpovede na otázky, zdôvod- Mediálna výcho-. vývoj názorov na planétu Zem. galaxia, Mliečna cesta, planéty, vývoj názorov na tvar Zeme, opísať ňovať, uvažovať, hodnotiť. Pracovať va. Tvar Zeme, cesty do vesmíru Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, prvé cesty do vesmíru, na Mesiac, so zdrojmi. Mať základné poznatky Enviromentálna a na Mesiac. Saturn, Urán, Neptún, mesiac, vymenovať objekty slnečnej sústavy, o vlastnostiach Zeme, postavení v sl- výchova. Slnečná sústava, planéty Mesiac, kométa, vesmírne objekty,ktoré nepatria do slnečnej sús. nečnej sústave a dôsledkoch, ktoré Ochrana života slnečnej sústavy. Úlomky, sl.sústava, meteor, mes. opísať polohu Zeme medzi ostatnými z toho vyplývajú pre prírodu. Mať a zdravia. Mesiac, mesačné fázy, príliv fázy, spln, nov, cúva, dorastá, planétami, nakresliť schému slnečnej základné poznatky o zemskom telese Osobnostný a odliv. obeh, príliv, odliv, pohyb Zeme, sústavy, označiť na nej polohu Zeme a jeho pohyboch, ktoré sú nevyhnut- a sociálny rozvoj. Pohyby Zeme a ich dôsledky. striedanie dňa a noci, zemská os, a ostatných planét,určiť poradie Zeme ným predpokladom pre zvládnutie severný a južný pól, obeh okolo od Slnka,uviesť rozdiely medzi hviez- informácií v ďalšom štúdiu. Získať Slnka, rok, priestupný rok, obež- dou a planétou, určiť vzťah medzi Ze- žiakov pre myšlienku ochrany Zeme ná dráha, ročné obdobia, polárny mou,mesiacom a Slnkom,dráhu obehu a vesmíru, uvedomiť si jedinečnosť Objavovanie deň, polárna noc, rovnodennosť, Mesiaca okolo Zeme, dobu obehu, vy- života na Zemi. Orientovať sa Zeme jarná a jesenná rovnodennosť,deň menovať fázy Mesiaca, zakresliť ich, v priestore. a vesmíru slnovratu, letný a zimný slnovrat, určiť polohu Slnka, Mesiaca a Zeme (4+4) vesmír, polomer Zeme, v jednotlivých fázach,uviesť dôsledky zemský povrch, vodstvo, súš, N. príťažlivosti Mesiaca a otáčania Z., Armstrong, Ivan Bella, predviesť rotáciu Mesiaca, Z.okolo Fernando Magalhaes osi a okolo Slnka, vysvetliť príčiny striedania dňa a noci,ako to súvisí s otáčaním Zeme okolo osi, uviesť dôsledky obehu Zeme okolo Slnka na rôznych miestach na Zemi, poznať Dobu otočenia Zeme okolo osi, Slnka, vysvetliť príčiny striedania sa 4 roč. období, vedieť vysvetliť polárny deň, polárnu noc, rovnodennosť, slnovrat, poznať dni rovnodennosti,dni slnovratu, poznať obežnú dráhu Zeme, vedieť defin. základné objekty vo vesmíre polomer Zeme, charakterizovať zemský povrch.

14 Tematický Obsahový štandard Výkonový štandard Ciele a kľúčové kompetencie Prierezové celok Témy Pojmy témy Eurázia, Severná Amerika, Kontinenty, svetadiely a oceány. Južná čítať základné údaje z mapy, vedieť diskutovať o cestách objavite- Enviromentálna Cesty objaviteľov do rôznych Amerika, Afrika, Austrália, vymenovať a na mape ukázať sveta- ľov do rôznych častí Zeme, vedieť výchova. častí sveta, ich význam: Antarktída, Amerika, svetový diely, kontinenty, oceány, dané ostro- čítať a interpretovať údaje z máp, Osobnostný Kolumbus, Magalhaes, Cook, oceán, Tichý oceán, Atlantický vy polostrovy, prielivy, prieplavy, plánov a iných zdrojov, orientovať sa a sociálny rozvoj. Vasco da Gama. oceán, Indický oceán, Severný moria, morské prúdy, aj na slepej na mape Povrch Ostrovy, polostrovy, prielivy, ľadový oceán, Oceánia, ostrov, mape a glóbuse,vedieť popísať jednot- Zeme, prieplavy. polostrov, kontinent, svetadiel, livé cesty moreplavcov a ukázať ich svetadiely Moria a morské prúdy. more, oceán, okrajové more, na mape, pripraviť diskusný príspevok a oceány Členitosť zemského povrchu. vnútrozemské more, prieliv, o týchto cestách, porovnať povrch (3+3) prieplav, Golfský prúd, Labra- Zeme v jednotlivých častiach,uviesť dorský prúd, rovina,pahorkatina, rozdiel medzi svetadielom a kontinenvrchovina, hornatina, veľhory, tom, definovať pojmy: more, oceán, Európa, Ázia, povrch Zeme ostrov, polostrov, prieliv, prieplav, vymenovať 5 najväčších ostrovov a polostrovov sveta. Glóbus, zemská os, zemské polo- glóbus, zemská os, póly, svetové Na glóbuse určiť zemskú os, severný orientovať sa na rôznych druhoch Dopravná gule, severný a južný pól. strany, rovník, rovnobežky, a južný pól, zemské pologule, rovník, máp, určiť geografickú polohu bodu výchova. Svetové strany, rovník,rovnobež- nultý poludník, poludníky,obrat- nultý poludník, rovnobežky, obratníky na mape geograf.súradnicami, vedieť Ochrana života ky, obratníky, poludníky, geogra- níky, polárne kružnice,geogra- poludníky, polárne kružnice. Čo je čítať a interpretovať údaje z máp, a zdravia. fická sieť. fická ká sieť,geografická poloha, mapa, glóbus, poznať rozdiel medzi plánov a iných zdrojov, poznať Osobnostný Mapy-obsah, legenda, mapy, mapa, obsah mapy, legenda, glóbusom a mapou.určiť svetové základné charakteristiky zobrazenia a sociálny rozvoj. Glóbus mierka, druhy máp. tematická mapa, grafická mierka strany, na mape a v teréne. Opísať, čo Zeme na mape, glóbuse, rozumieť Mediálna a Čítanie mapy, určovanie geogra- výškopis, polohopis, dátumová zobrazuje mapa podľa legendy, geografickej mierke výchova. mapa fickej polohy na mape. hranica, časové pásmo zdôvodniť vytvorenie geografickej siete. Určiť polohu ľubovoľného (8+7) Práca s mapou. miesta na mape grafickou mierkou Čas na Zemi, dátumová hranica, odmerať vzdialenosť na mape výškopis, polohopis. grafickou mierkou. Zakresliť do geografickej siete bod podľa určenia. vedieť pracovať s mapou, orientovať sa podľa kompasu a prírodných zdrojov v teréne. Čítať základné údaje mapy, rozumieť časovým pásmam, vedieť, čo je dátumová hranica, vedieť Vypočítať čas v rôznych častiach Zeme.

15 Tematický Obsahový štandard Výkonový štandard Ciele a kľúčové kompetencie Prierezové celok Témy Pojmy témy Mediálna Krajina, zložky krajiny. krajina, zložky krajiny, zemské Rozlíšiť časti Zeme, porovnať povrch schopnosť objavovať, vyhľadávať výchova. Stavba Zeme. jadro,zemský plášť,zemská kôra Zeme v jednotlivých častiach, opísať informácie,prezentovať, vysvetľovať, výchova. Zemetrasenia a sopky. zemské kryhy,vrásnenie,vrásové pohyb zemských krýh, vysvetliť, ako na základe najrôznejších častí sveta Osobnostný Ako sa mení povrch Zeme. pohoria, kryhové pohoria, kotli- vzniká pohorie, sopka a zemetrasenia, vysvetľovať javy na základe a sociálny rozvoj. Pohoria-vznik, nebezpečenstvo. ny, sopečné horniny, vyvreté, následky. Určiť na mape sopečný pás vedomostí Enviromentálna Živelné pohromy vo svete. usadené,premenené,zvetrávanie, a ktoré oblasti sú najviac ohrozené. výchova. Činnosť vody na Zemi. zvetralina, sopečné pohoria, Hi- Vymenovať základné zložky krajiny a Ochrana života Činnosť vetra na Zemi. maláje, Alpy, Tatry, Mt.Everest, ich význam, charakterizovať vzťahy a zdravia. Podnebie a podnebné pásma. Mt.Blanc, cunami, epicentrum, medzi jednotlivými zložkami krajín Tvorba projektu. Najkrajšie Typy krajín na Zemi. magma, láva, kráter, komín, krb, a ich vzájomné ovplyvňovanie. Rozumiesta Prírodné pamiatky a chránené rieka, jazero, vodopád, prítoky mieť pojmom zemetrasenie, sopečná na Zemi, územia a objekty v miestnom rieky, delta, púšte, skalné mestá, činnosť, cunami, typy krajín. ktoré okolí. pôdy, humus, druhy pôdy, typy Poznať názvy najvyšších vrchov vytvorila pôdy, podnebie,počasie, činitele, pohorí, uviesť príklady živelných príroda podnebné pásma, typy krajín, pohrôm vo svete. (12+10) dažďové lesy, savany, púšte, Vysvetliť ako pôsobia rieka a vietor subtropické krajiny, stepi, lesy na zemský povrch, ukázať na mape mierneho pásma,tundry a jednotlivé oceány, moria, prielivy, polárne krajiny. najväčšie rieky.vysvetliť rozdiel Amazonka, Kongo, Níl, Volga, medzi podnebím a počasím. Dunaj, Viktóriino jazero,kaspic- Vymenovať typy krajín podľa ké more, Mŕtve more, Grand podnebných pásiem a na základe Canyon, Colorado, Niagarské príkladov porovnať jednotlivé oblasti vodopády, Angelov vodopád, podľa rastlinstva a živočíšstva. Spoznať prírodné krásy a historické Iguazu, Viktoriine vodopády, pamätihodnosti svojho regiónu. Amazonský dažďový prales, Vedieť, čo je predmetom ochrany Sahara, Gobi, Kalahari, Atacama, vybraných území. Uskutočniť Veľká Viktóriina púšť. exkurziu. Na modeli Zeme rozlíšiť časti Zeme. Určiť na mape vybrané povrchové celky, opísať ich polohu, porovnať podľa výšky,uviesť príklady živelných pohrôm vo svete a diskutovať o možnostiach predchádzať im.

16 Tematický Obsahový štandard Výkonový štandard Ciele a kľúčové kompetencie Prierezové celok Témy Pojmy témy Obyvateľstvo na Zemi. rasa, jazyk, náboženstvo, hustota Vysvetliť rôznorodosť ľudstva podľa orientovať sa na mape,navrhnúť trasu Mediálna Zloženie obyvateľstva. zaľudnenia, europoidná, mongo- rás, jazykov a náboženstiev. Porovnať výletu po zaujímavých miestach výchova. Činnosť ľudí na Zemi. loidná, negroidná, miešanci, rozdiel medzi mestom, dedinou a veľ- Multikultúrna Najkrajšie Sídla na Zemi. mulati, mestici, zambovia, kres- komestom, uviesť príklady, výchova. miesta Divy sveta. Kultúrne a ťanstvo, islam, hinduizmus, charakterizovať jednotlivé prejavy Osobnostný na Zemi, Technické stavby sveta. budhozmus,prirodzený prírastok ľudskej činnosti. a sociálny rozvoj ktoré vytvoril Pamiatky UNERSCO. migrácia, emigrácia, imigrácia, Spoznať a vymenovať divy sveta - Enviromentálna človek sídlo, vidiecke sídla, mesto, staré aj nové, kultúrne a technické výchova. (5+3) dedina, samota, lazy, kopanice, stavby a pamiatky UNESCO na Tvorba projektu veľkomesto, aglomerácia, Slovensku i vo svete. urbanizácia, priemysel, poľnohospodárstvo, služby, Projekt (6) pracovať s odbornou literatúrou, vedieť vyhľadávať informácie o danom území.prezentácia výsledkov. Tvorba projektu

17 6.ročník(pre nižšie sekundárne vzdelávanie) Tematický Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové celok Témy Pojmy témy Orientácia na mape svetadielov, Zem, zemeguľa, mapa, geograficurčiť, na ktorej pologuli sa nachádzajú svetadiely, oceány Mediálna výchova = zdroj na mape sveta. ké súradnice, poloha miesta na čítať mapy podľa legendy mapy, určiť polohu miesta informácií - mapy Zemi, určovanie miesta na Zemi na Zemi geografickými súradnicami Osobnostný a sociálny rozvoj = v geografickej sieti, poludníky, spolupráca, záujem o okolie, Planéta rovnobežky, geografická sieť, model Zeme - pohľad na svet, Zem tematické mapy, svetadiely, v ktorom žijeme. (2hod) oceány, mapa sveta Enviromentálna výchova = Pásmovitosť na Zemi. Poloha Zeme voči Slnku, dopad vysvetliť vznik podnebných a rastlinných pásem, rozmanitosť života v jednotli- Podnebné pásma, rastlinné pásma. slnečného žiarenia na Zem, pás- vymenovať ich a charakterizovať vých pásmach movitosť, podnebné pásma - studené, mierne, subtropické, tropické vytvoriť mentálnu mapu pojmov, týkajúcich sa Poloha, rozloha, členitosť. poloha Austrálie, fyzickogeogra- Austrálie, Ochrana života a zdravia = Povrch a podnebie. fická, matematickogeografická, prezentovať získané poznatky, určiť polohu Austrálie jedinečnosť života, Vodstvo. členitosť, rozloha, podnebie, podna Zemi vo vzťahu k ostatným svetadielom, v geografic- Osobnostný a sociálny rozvoj = Rastlinstvo, živočíšstvo, ochrana nebné pásma na Zemi, povrchové kej sieti, vymenovať a určiť na mape vybrané prvky hori- komunikácia, sebavzdelávanie prírody. celky Austrálske Alpy, Ayers zontálnej členitosti, poznať najvyšší vrch, porovnať ho Mediálna výchova = zdroj Rock, vodstvo, občasné toky, s ostatnými,poznať podnebné pásma,rozloženie suchých informácií - mapy creek, rastlinstvo, živočíšstvo, a vlhkých oblastí, určiť podľa mapy toky 2 vybraných Enviromentálna výchova = životné prostredie,koralová bariéra riek, vedieť čo sú občasné toky, vysvetlliť, prečo sa rozmanitosť života, klimatické Arnhemská Zem, Yorkský pol., v Austrálii nachádzajú niektoré druhy rastlín a živočíchov zmeny, ľudské aktivity,... Austrália Papua Nová Guinea, Nový Zéland a inde na svete nie, diskutovať o zaujímavostiach, Tvorba projektu a Oceánia Tasmánia, Karpentársky záliv, prezentovať poznatky odborného textu, zatriediť ich, (10hod) Torresov prieliv, Bassov prieliv, vysvetliť kauzálne vzťahy, zásahy človeka do prírody Veľký austrálsky záliv, Žraločia v minulosti a dnes zátoka, Timorské, Arafurské, Koralové, Tasmanovo more, Cookov prieliv, MacDonnelove vrchy, Musgravove vrchy, Nullarborská rovina, Veľká artézska panva, Darling, Murray, Eyreovo jazero, Torrensovo jazero, Veľká piesočná púšť, Gibsonova púšť, Veľká Viktóriina púšť

18 Tematický Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové celok Témy Pojmy témy Obyvateľstvo a sídla. obyvateľstvo, objavenie a príchod opísať spôsob príchodu Európanov do Austrálie a spôso- Multikultúrna výchova= Kultúra, veda, šport. prvých obyvateľov, Aboriginovia, by spolužitia s domorodcami, vytvoriť zoznam zaujíma- tolerancia, rasizmus, xenofó- Spoločenské zvyky. James Cook, kultúrna rôznorodosť vých miest Austrálie, porovnať vybrané mestá Austrálie bia, diskriminácia, multikultu- Austrálske naj. typy sídel, multikultúrne mestá, podľa polohy, štruktúry, vysvetliť druhy kultúry a ich ralita, predsudky, kultúra Oceánia. Sydney, Brisbane, Melbourne, význam pre život človeka, vymenovať druhy kultúry a tradície Osobnostný a sociálny rozvoj Austrália Canberra, spoločenský zvyk, alebo športu, ktoré preslávili Austráliu, predstaviteľov = a Oceánia tradícia, čo potrebujeme vedieť vedy, kultúry a športu, zostaviť aktuálny zoznam špor- výchova k ľudským právam (10hod) pri ceste do Austrálie tovcov, opísať čo všetko je potrebné dodržať a uvedomiť Dopravná výchova pôvodní obyvatelia, rozmiestnenie si pri návšteve Austrálie, vytvoriť zoznam najzaujímavej- Mediálna výchova= obyvateľov, nerovnomerné osídle- ších miest Austrálie podľa navrhnutých kritétií, určiť aktuality nie na mape oblasti Oceánie Tvorba projektu oblasti Oceánie, Polynézia, Mikro nézia, Melanézia, Nový Zéland, Havajské ostrovy Poloha, rozloha, členitosť. poloha Ameriky vo vzťahu k os- na mape určiť polohu Ameriky vo vzťahu k iným sveta- Ochrana života a zdravia = dielom, zostrojiť mentálnu mapu, čítať geografickú Povrch vznik Ánd. tatným svetadielom a oceánom, mapu, jedinečnosť života, Podnebie (podnebné pásma). fyzickogeografická, matematicko- určovať polohu podľa geografických súradníc, podľa Osobnostný a sociálny rozvoj = Vodstvo. geografická, rozloha, členitosť, mapy určiť oblasti jednotlivých podnebných pásem a ich komunikácia, sebavzdelávanie Rastlinstvo, živočíšstvo a ochrana pohoria, nížiny, vznik pohoria, charakteristické znaky, opísať ktoré faktory najviac Mediálna výchova = zdroj prírody (rastlinné pásma). vrásové, kryhové, Kordillery, An- ovplyvňujú podnebie Ameriky, vysvetliť ako vznikli informácií - mapy dy, Amazonská nížina, podnebie, pohoria na príkladoch podľa tematických máp obrázkov, Enviromentálna výchova = faktory ovplyvňujúce podnebie fotografií, blokdiagramov, opísať Amazonskú nížinu, rozmanitosť života, klimatické (morské prúdy, geografická šírka, pracovať s mapou, vysvetliť vznik rieky, činnosť rieky, zmeny, ľudské aktivity,... Amerika prúdenie vetrov), podnebné pásma vznik vodopádov, vysvetliť vznik podnebných pásem, Tvorba projektu geografická šírka, oceány, morské vysvetliť vzťahy podnebné pásmo - rastlinné pásmo, (20hod) prúdy, vety, povrch, vodstvo na podľa mapy ku každému podnebnému pásmu priradiť pevnine, okolo pevniny, rastlinné pásma a opísať ho podľa typických znakov Mississippi,Amazonka,5 veľkých jazier, vodopády - Niagarské,vznik vodopádov na rieke, prieplav (Panamský), zálivy (Golfský, Hudsonov), prieliv (Magalhaesov, Beringov), rastl.a živočíšstvo -

19 súvislosť s podnebnými pásmami, národné parky, rastl.pásma(tundra tajga, listnaté lesy, stepi -prérie, pampy, púšte, dažďové lesy), Národné parky - Yelowstonský, Yossemitský. Tematický Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové celok Témy Pojmy témy Obyvateľstvo - osídľovanie a súčas- príchod Európanov, Mayovia, opísať príchod Európanov a Afričanov do Ameriky, Multikultúrna výchova= né zloženie. Aztékovia, Inkovia, zloženie opísať v ktorých oblastiach žili staré civilizácie a čím tolerancia, rasizmus, xenofó- Štáty severnej Ameriky a hlavné obyvateľstva, USA, Kanada, prispeli k rozvoju vedy, získavať údaje z grafov, diagra- bia, diskriminácia, multikultu- mestá, rozmiestnenie obyvateľstva. Mexiko, rozmiestnenie obyvateľ- mov, určiť tri štáty a hlavné mestá severnej Ameriky, ralita, predsudky, kultúra stva, mesto, hlavné mesto, oblasti husto a riedko osídlené, určiť štáty južnej Štáty v južnej Amerike a vybrané megalo- Ameri- a tradície hlavné mestá a veľké mestá. polis, vidiecke sídla, typy v rôz- ky a hlavné a veľké mestá, porovnať mestá v Amerike Osobnostný a sociálny rozvoj = nych svetadieloch, kultúra, umenie, podľa veľkosti, štruktúry mesta, obyvateľstva, vymeno- výchova k ľudským právam Život v mestách a jeho problémy. Amerika Život mimo miest. veda, šport, zamestnanie obyvat., vať problémy, ktoré môžu byť v jednotlivých mestách, Dopravná výchova Kultúra, umenie, veda, šport, zames- spoločenské zvyky, naj Ameriky riešenia problémov súvisiacich s rastom miest, opísať Mediálna výchova= tnanie obyvateľov. spôsob života vo vidieckych sídlach, aké typy sídel sú aktuality v Amerike, vymenovať, ktoré druhy kultúry alebo Spoločenské zvyky. športu Tvorba projektu Naj Ameriky. preslávili Ameriku, predstaviteľov vedy, kultúry, športu zostaviť aktuálny zoznam športovcov, opísať zvyky, čo je vhodné a nevhodné pri ceste do Ameriky, vytvoriť zoznam najzaujímavejších miest Ameriky podľa určitých kritérií, opísať ako vytvoriť systém kritérií hodnotenia najzaujímavejších miest

20 7.ročník(pre nižšie sekundárne vzdelávanie) Tematický Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové celok Témy Pojmy témy Podnebné oblasti Zeme podnebie, popčasie, podnebné vysvetliť rozdiel medzi podnebím a počasím, vymenovať Enviromentálna výchova (pasáty, monzúny) pásma, činitele, vietor, pasát, podnebné pásma, činitele vplývajúce na podnebie, poča- Multikultúrna výchova Prví ľudia na Zemi (Afrika, Ázia) monzún, rasa, europoidná, mongo- sie, definovať pojem vietor, pasát, monzún, oblasti výs- Mediálna výchova Premeny Vznik kultúr, rasy, náboženstvá loidná, negroidná, miešanci,mestic, kytu, definovať rasu, vymenovať rasy, rozlíšiť ich podľa Ochrana života a zdravia Zeme (Afrika, Ázia) mulat, zambo, diskriminácia, xeno- základných znakov, určiť oblasti výskytu, vymenovať Osobnostný a sociálny rozvoj (3h) fóbia, náboženstvo, kresťanstvo, miešancov, vysvetliť pojmy diskriminácia, xenofóbia, islam, hinduizmus, budhizmus, náboženstvo, charakterizovať najväčšie nábož.sveta Egyptská ríša, Káhira Afrika (12h) Poloha, rozloha, členitosť orientácia na mape vzhľadom určiť polohu Afriky, orientovať sa na mape sveta, zeme- Enviromentálna výchova Povrch na ostatné svetadiely, zálivy, pol- pisné súradnce, rovník, obratníky, rovnobežky, poludní- Mediálna výchova Podnebie a počasie ostrovy,prielivy, oceány, pohoria, ky, nultý poludník, pomenovať najvyššie pohoria, uká- Ochrana života a zdravia Vodstvo náhorné plošiny, panvy, púšte, zať pohoria, púšte, panvy, nížiny, popísať oázu, vysvet- Osobnostný a sociálny rozvoj Ochrana prírody-národné parky sahel, savana, tropický dažďový liť vznik podnebných pásiem a pasátov, vplyv pasátov, Tvorba projektu prales ich prúdenie, vysvetliť vznik Sahary,vedieť ukázať nížiny, poloha povrchových celjednotlivé rieky, jazerá a vodopády, vie vysvetliť rozdiely kov na mape, podnebné pásma vo vodnatosti riek, vznik šírkových pásem a výškových a oblasti, vznik pasátov, rieky, stupňov, opíše faktory, ktoré ovplyvňujú vznik rastlinjazerá, vodopády, pamiatky stva a živočíšstva, priradí k podnebnému pásmu rastlinné UNESCO, stupne, vznik pôd, rozloženie prírodnej krajiny, NP Atlas, Etiópska vysočina, Dračie vrchy, Kilimandžáro, Východoafrická priekopová prepadlina, Suezský prieplav, Gibraltársky prieliv,stredozemné more, Guinejský záliv, Somálsky polostrov, Madagaskar, Níl, Niger, Kongo, Zambezi,Orange, Čadské jazero,tanganika, Viktóriino jazero,viktóriine vodopády, bezodtokové územia,sahara, Kalahari, Namib, NP Serengeti, Tsavo, Kruger

21 Tematický Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové celok Témy Pojmy témy Obyvateľstvo a sídla pôvodní obyvatelia, rasy, hustota rasy, ich lokalizácia, kočovné kmene, prví ľudia, charak- Enviromentálna výchova Pôvodní obyvatelia zaľudnenia, hospodárstvo, hlad, -terizovať skupiny obyvateľov, určiť približný počet Osobnostný a sociálny rozvoj Hospodárstvo Afriky choroby, nepokoje, školstvo, obyvateľov, oblasti husto a riedko osídlené, vymenovať Dopravná výchova Problémy v Afrike zdravotníctvo problémy obyvateľstva, navrhnúť riešenia,opísať spôsob Mediálna výchova života, pozná hl.mestá veľ.štátov, vie ich ukázať na Alexandria, Káhira, Pretória,... mape Tvorba projektu ner.suroviny, rybolov, fareb.kovy, ovláda výskyt ner.surovín, vie popísať dôvody negram., zlato, diamanty, negramotnosť, pozná príčiny vysokej chorobnosti a úmrtnosti obyvat., Afrika CR-safari parky vytvoriť projekt zaujímavých miest CR v Afrike Ázia (16h) Severná Afrika komplexná charakteristika oblasti: vie vymenovať a lokalizovať štáty a hlavné mestá, Enviromentálna výchova Stredná Afrika poloha, prír.pomery, obyv.,hosp., charakterizovať rozdiely v hospodárstve krajín, opísať Mediálna výchova Južná Afrika vymenovať štáty, hlavné mestá spôsob života v jednotlivých krajinách, vymenovať Ochrana života a zdravia Egypt, Líbya, Alžírsko, Tunisko, hlavné problémy, charakterizovať prírodné pomery št. Osobnostný a sociálny rozvoj Maroko,...(štáty sev.afriky) Tvorba projektu Keňa, Tanzánia, Somálsko, Pobrežie slonoviny,... (štáty strednej Af.) JAR, Namíbia, Angola, Madagaskar...(štáty južnej Afriky) Poloha, rozloha, členitosť poloha, orientácia na mape vzhľa- určiť polohu geogr.súradnicami, vzhľadom na ostatné Enviromentálna výchova Povrch dom na ostatné svetadiely, zálivy, svetadiely a oceány, moria, rovník, nultý poludník,obrat- Ochrana života a zdravia Podnebie a počasie polostrovy, prielivy, oceány, níky, polárne kružnice,rozloha,vymenovať a lokalizovať Osobnostný a sociálny rozvoj Vodstvo rozloha, členitosť, povrchové celky vybrané prvky členitosti, povrchové celky vymenovať Mediálna výchova Rastlinstvo a živočíšstvo, ochrana Himaláje, Karakoram, Pamír, Zá- a určiť na mape, poznať najvyšší vrch, určiť na mape Tvorba projektu prírody padosibírska nížina, Veľká čínska sopečné oblasti, rozloženie podnebných pásem, monzú- Mediálna výchova nížina, Tibetská náhorná plošina, nové oblasti na mape, opísať význam monzúnových dažďov,následky,určiť rozloženie typov krajín púšť Gobi, Filipíny, Japonské os., človekom Veľké Sundy,Predná a Zadná India určiť rozloženie rastlinných pásem, chrakterizovať ich, Malá Ázia, Arabský pol.,suezský vymenovať národné parky, prírodné pamiatky vie vysvetliťvznik pohorí, ukázať jednotlivé rieky a prieplav, Červené more, Kórejský jazerá polostrov, Beringov prieliv, Mount vysvetliť rozdiely vo vodnatosti Everest,Kaukaz,Ural,Indogangská nížina, Kaspické more, Bajkal, Mŕtve more,aralské jazero,chang- Jiang, Huang He, Ob, Mekong, Jenisej, Ganga, Brahmaputra,Eufrat, Tigris, Tibet, podnebné pásma, oblasti, činitele, monzún, sopečná činnosť, typy krajín, NP

Predmet: Geografia prima 8-ročného gymnázia

Predmet: Geografia prima 8-ročného gymnázia Predmet: Geografia prima 8-ročného gymnázia Počet hodín: 66, 2 hodiny týždenne Ciele geografie v prime: Rozvíjať si chuť učiť sa, Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, Všímať si priestor, v

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Geografia Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015.

Více

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018 5. ROČNÍK Geografia Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015.

Více

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik Geografia V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP: 1 hod. ŠkVP 0 hod., spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie. Charakteristika vyučovacieho predmetu. Ciele vyučovacieho predmetu

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie. Charakteristika vyučovacieho predmetu. Ciele vyučovacieho predmetu UČEBNÉ OSNOVY Názov ŠKP: Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Časový rozsah výučby: ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Človek a spoločnosť Geografia piaty týždenne 2 hodiny,

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Škola Základná škola Kecerovce 79. Vzdelanie je naša budúcnosť. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Škola Základná škola Kecerovce 79. Vzdelanie je naša budúcnosť. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP:1 ŠKVP: 0 hodín, 1 týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín deviaty

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci : E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný

Více

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne)

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) cieľ a kľúčové kompetencie - určiť na nástennej mape svetové strany -vysvetliť pojmy rovník, rovnobežka, poludník -vysvetliť pojem zem.šírka a dĺžka, z mapy určiť

Více

Predmet : Geografia. 1. Všeobecné ciele predmetu. 1.1 Obsah ( tematické celky ) 1.2 Kognitívne zručnosti ( špecifické ciele )

Predmet : Geografia. 1. Všeobecné ciele predmetu. 1.1 Obsah ( tematické celky ) 1.2 Kognitívne zručnosti ( špecifické ciele ) Predmet : Geografia Charakteristika predmetu: Učebný predmet geografia rozvíja u čiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme.

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP:1 hod. ŠKVP: 0 hod, spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Ročník: ôsmy 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Rozvíjajúce ciele

Ročník: ôsmy 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Rozvíjajúce ciele September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu:g E O G R A F I A Tematický celok Téma Ročník: ôsmy 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Rozvíjajúce ciele Obsah (obsahový štandard)

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 2 Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Školský rok: 2016/2017 Trieda:

Více

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Učebné osnovy 2.B - F Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Geografia 66 hodín ročne druhý Gymnázium

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Školský vzdelávací program z Geografie

Školský vzdelávací program z Geografie Školský vzdelávací program z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T Školský vzdelávací program ISCED 3A gymnázium Geografia I.P III.T Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z geografie je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu pre terciu s dotáciou 1

Více

Ročník: deviaty 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard)

Ročník: deviaty 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Október September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu:g E O G R A F I A Ročník: deviaty 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Tematický celok Téma Rozvíjajúce ciele Obsah

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 7., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne ŠKVP z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Charakteristika predmetu: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu.

Více

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard)

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Október September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu: G E O G R A F I A Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Tematický celok Téma Obsah (obsahový štandard)

Více

Základná škola Kecerovce 79. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie

Základná škola Kecerovce 79. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník SPOZNÁVAJME SVET ŠVP: 0 hod. ŠkVP: 1hod., spolu 1 hod. týždenne spolu 33 vyučovacích hodín šiesty Škola Základná

Více

Učebné osnovy z geografie

Učebné osnovy z geografie Učebné osnovy z geografie Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 1 hodinu týždenne. Všeobecným cieľom vyučovania geografie

Více

Učebné osnovy z predmetu svetová kuchyňa

Učebné osnovy z predmetu svetová kuchyňa Učebné osnovy z predmetu svetová kuchyňa Charakteristika učebného predmetu Cieľom výučby je doplniť si vedomosti a poznatky zo svetovej geografie i z ďalších predmetov, ktoré úzko súvisia s geografiou

Více

Učebné osnovy Geografia

Učebné osnovy Geografia Učebné osnovy Geografia 5. ročník Časová dotácia: Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Kód a názov ŠVP ISCED 2 Ročník 5. Štátny vzdelávací program 2 Školský

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: GEOGRAFIA Počet hodín: Úroveň: 1. ročník

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. Všeobecným cieľom vyučovania

Více

Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosťpre 5. ročník ZŠ v predmetegeografia v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola

Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosťpre 5. ročník ZŠ v predmetegeografia v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosťpre 5. ročník ZŠ v predmetegeografia v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vypracovala: PaedDr.

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet:

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: Učebné osnovy Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/geografia_nsv_2014.pdf

Více

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník Piaty Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 7.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre II. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, Žilina

Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, Žilina Učebné osnovy z predmetu geografia 6. ročník Časová dotácia: Ročník 6. Štátny vzdelávací program 1 Školský vzdelávací 0 program Časový rozsah 1h / týždeň Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 7. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať ŠKVP z geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník ôsmy Časový rozsah vyučovania 33 hodín/1 hodina týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

Geografia. Charakteristika predmetu

Geografia. Charakteristika predmetu Predmet: Geografia Charakteristika predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme:

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 6. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 6.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 6. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 6. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 6. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 6. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Človek a spoločnosť Geografia piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia 8. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa

Více

UČEBNÉ OSNOVY. slovenský jazyk

UČEBNÉ OSNOVY. slovenský jazyk UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu SEMINÁR Z GEOGRAFIE Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 0 Školský vzdelávací program 2 2 4 Kód a názov odboru štúdia 7902 500 gymnázium

Více

01 práca pri príprave jedál

01 práca pri príprave jedál Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov učebného odboru Vyučovací jazyk úvod do sveta práce 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín tretí 64 912 obchodná prevádzka 01 práca pri príprave

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EKOLÓGIA A CUDZIE JAZYKY PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie

Více

Učebné osnovy z geografie

Učebné osnovy z geografie Učebné osnovy z geografie Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania

Více

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Charakteristika predmetu: Geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem a komplexne ju hodnotí. Umožňuje im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho

Více

Učebné osnovy z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Učebné osnovy z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Názov projektu Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

ZŠ s MŠ HELCMANOVCE 41, HELCMANOVCE UČEBNÉ OSNOVY

ZŠ s MŠ HELCMANOVCE 41, HELCMANOVCE UČEBNÉ OSNOVY UČEBNÉ OSNOVY GEOGRAFIA ZŠ s MŠ HELCMANOVCE 41, 055 63 HELCMANOVCE UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu Časový rozsah výučby Geografia V. ročník: 2 hodiny, Spolu: 66 hodín(1 hod.švp,1hod.škvp VI. ročník: 1,5 hodín

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Geografia Geo ŠVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Časový rozsah

Více

Učebné osnovy. 0,5 hodina týždenne, spolu 16 vyučovacích hodín

Učebné osnovy. 0,5 hodina týždenne, spolu 16 vyučovacích hodín Učebné osnovy Názov predmetu SVET PRÁCE Ročník siedmy Časový rozsah výučby 0,5 hodina týždenne, spolu 6 vyučovacích hodín Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Škola Základná škola Školská 840, Lehnice

Více

Učebné osnovy z Geografie

Učebné osnovy z Geografie Učebné osnovy z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník deviaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Učebné osnovy z geografie pre 6.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 6.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 8., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Vzdelávací štandard pre učebné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie OBČIANSKA NÁUKA

Vzdelávací štandard pre učebné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie OBČIANSKA NÁUKA OBČIANSKA NÁUKA CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojim obsahom pomáhal žiakom orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia 7. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa

Více

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Šk. rok. 2016/2017 Použité skratky: ZPH- základný počet hodín, PVH- počet voliteľných

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: 2. stupeň základnej školy Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Školský rok:

Více

Učebné osnovy z geografie

Učebné osnovy z geografie Učebné osnovy z geografie Učebnými osnovami školy v predmete geografia sú v 5. a 6. ročníku vzdelávacie štandardy inovovaného ŠVP dostupné na: http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statnyvzdelavaci-program/geografia_nsv_2014.pdf

Více

Učebné osnovy Geografia-9.ročník

Učebné osnovy Geografia-9.ročník Učebné osnovy Geografia-9.ročník /1 hodiny týždenne, 33 hodín ročne/ Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne Ročník deviaty Škola Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania nižšie

Více

Geografia. 7. ročník. Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program. 1 hod.

Geografia. 7. ročník. Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program. 1 hod. Geografia Stupeň vzdelania: základné Forma štúdia: denná Vyučovací jazyk: slovenský Časový rozsah výučby V šiestom ročníku v jednom školskom roku je časový rozsah... Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 9. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Inovovaný ŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 na ZŠ Lehnice

Inovovaný ŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 na ZŠ Lehnice Učebné osnovy Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú z Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (platný od 1.9.2015) a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.

Více

TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí

TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí Mesiac Tematický celok Téma Strana Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Časový rozsah výučby podľa ŠVP + ŠkVP 1+ 0 hod týždenne 33 hodín za rok Ročník

UČEBNÉ OSNOVY. Časový rozsah výučby podľa ŠVP + ŠkVP 1+ 0 hod týždenne 33 hodín za rok Ročník Názov predmetu UČEBNÉ OSNOVY GEOGRAFIA Časový rozsah výučby podľa ŠVP + ŠkVP 1+ 0 hod týždenne 33 hodín za rok Ročník deviaty Škola ZŠ Lehnice Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania nižšie sekundárne

Více

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program 2010 Školský vzdelávací program pre 5-ročné bilingválne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským anglickým v školskom roku 2010/2011 Geografia 1. ročník Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti Človek

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo zdravotníctva SR Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: 1 Reforma systému

Více

MEDZINÁRODNÁ ŠTÚDIA PISA 2012 RÁMEC, ÚLOHY A ANALÝZY

MEDZINÁRODNÁ ŠTÚDIA PISA 2012 RÁMEC, ÚLOHY A ANALÝZY MEDZINÁRODNÁ ŠTÚDIA PISA 2012 RÁMEC, ÚLOHY A ANALÝZY Jana Ferencová, Jana Stovičková 21. 10. 2015 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ CIEĽ KONCEPČNÝ

Více

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť UČEBNÉ OSNOVY Názov ŠKP: ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: geografia Ročník: šiesty Časový rozsah výučby: týždenne 2 hodiny,

Více

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018 Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 059 81 Dolný Smokovec, telefón: 052/ 442 25 95, fax: 052/ 442 25 95 www.zsdsmokovec.edupage.org, e-mail: zsdsmokovec@gmail.com pre 4.

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán. z prírodovedy pre 2. ročník variant B

Tematický výchovno- vzdelávací plán. z prírodovedy pre 2. ročník variant B Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z prírodovedy pre 2. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Geografia. VII. ročník

Geografia. VII. ročník Geografia VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Školský vzdelávací program Geografia

Školský vzdelávací program Geografia Školský vzdelávací program Geografia Charakteristika predmetu Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a príroda. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Teda v školskom vzdelávacom programe je posilnený o

Více

ŠkVP. Geografia 5. ročník

ŠkVP. Geografia 5. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Geografia /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Geografia. 1+1 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne

Geografia. 1+1 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne Učebné osnovy: Geografia Ročník: 6., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+1 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Názov predmetu: Tvorba životného prostredia voliteľný predmet Stupeň vzdelania : ISCED 2 nižšie sekundárne

Více

Učebné osnovy GEOGRAFIA

Učebné osnovy GEOGRAFIA Charakteristika predmetu Učebné osnovy GEOGRAFIA Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 Vyučujúci Mgr. Monika Muľová Časová

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET : ekológia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU, POŽIADAVKY NA VÝSTUP, METÓDY A FORMY PRÁCE, HODNOTENIE

VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU, POŽIADAVKY NA VÝSTUP, METÓDY A FORMY PRÁCE, HODNOTENIE Názov predmetu: Umenie a kultúra Časový rozsah: 1 hodina týždenne Ročník: 3. VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU, POŽIADAVKY NA VÝSTUP, METÓDY A FORMY PRÁCE, HODNOTENIE Obsahové zameranie 3. ročníka: Vnímanie umenia

Více

Školský vzdelávací program Geografia/

Školský vzdelávací program Geografia/ Školský vzdelávací program Geografia/ Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 1 hodina týţdenne Ročník príma Škola Gymnázium Stropkov Školský rok 2010/2011 Charakteristika predmetu v príme Regionálna

Více

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium Názov predmetu GEOGRAFIA Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 1 1 1 1 4 Školský vzdelávací program 1 1 SPOLU 1 1 1 2 5 Kód a názov odboru

Více

Charakteristika predmetu:

Charakteristika predmetu: Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ Škola (názov, adresa) Základná škola s materskou školou, Makov 264 Ročník 6., 7., 8., 9. Časový rozsah výučby 6., 7. a 9. ročník: 1 hodina

Více