CHARAKTERISTIKA PREDMETU GEOGRAFIA CIELE UČEBNÉHO PREDMETU GEOGRAFIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA PREDMETU GEOGRAFIA CIELE UČEBNÉHO PREDMETU GEOGRAFIA"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA PREDMETU GEOGRAFIA Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme. uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom. Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť. Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i. Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostanými štátmi, ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do geografického poznávania. Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU GEOGRAFIA Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať, a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Patria medzi ne: - Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, turistické mapy, tematické mapy a i.). - Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické využitie v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby (textové a dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe). Získané poznatky systemizovať do oblastí fyzickej a humánnej geografie. - Poznatky fyzickej geografie sú v oblasti prírodných charakteristík Zeme. Získané informácie využije žiak pri správnom pochopení vzniku a vývoji hlavných povrchových tvarov, pri porovnávaní a využívaní nerovností zemského povrchu napríklad i turistike, ale aj pri rozhodovaní umiestňovania aktivít v rozvoji regiónov dopravných sietí, prípadne ťažbe nerastných surovín. Poznať vplyv a účinok vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch Zeme umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri poznaní zákonitostí počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta. V oblasti humánnej geografie sa vyučovanie zameriava na človeka na Zemi, na premeny, ktorými ovplyvnil krajinu. Porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek (vrátane kultúrnych aspektov). Zhodnotiť perspektívy rozvoja pre budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva, rozvoja sídel, hospodárstva a i.).

2 Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice, ale aj odborné a populárno-vedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie odporujeme tým potrebu čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného, jeho spracovanie a interpretáciu. Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov považujeme za základné vyjadrovacie prostriedky geografie. V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané v spoločenských či prírodovedných disciplínach (história, biológia, geológia, fyzika, chémia, sociológia, filozofia). Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch v rôznych častiach sveta. V novom zameraní geografie, kladieme väčší dôraz na kultúru a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach sveta, preto prinášame aj väčšie prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou. Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci získajú spracúvaním projektov. Žiaci sa naučia riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie, projekty na inventarizáciu predpokladov rozvoja regiónov a pod. Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom svete. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie. Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách (cestovaní, rekreácii a i.). KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE Vo vyučovacom predmete geografia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií (schopností) výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (text, hovorené slovom) tak, aby každý každému porozumel, vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver, kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. Interpersonálne (medziľudské) a intrapersonálne (osobnostné) spôsobilosti rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. Schopnosti riešiť problémy vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní, hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy a informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, posudzovať riešenie daného spoločenského problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problému, opravovať nesprávne riešenia problému, používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. Spôsobilosti využívať informačné technológie zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli

3 prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. Spôsobilosť byť demokratickým občanom formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PREDMETU Hodnotenie žiakov ako nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu má motivačnú, informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu. Hodnotenie sa považuje za akt objektívnej spätnej väzby, motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého seba obrazu žiaka. Na hodnotenie žiakových výsledkov sa odporúča využívať: Ústne skúšanie: odpoveď Písomné skúšanie: tematické testy Praktické skúšanie: práca s mapou, orientácia na mape. Projekt: každý žiak vypracuje 2-4 projekty za školský rok (vo forme prezentácie, referátu, plagátu a pod.) Stupnica tematických testov 100 % - 90 % výborný 89 % - 75 % chválitebný 74 % - 50 % dobrý 49 % - 25 % dostatočný 24 % - 0 % nedostatočný Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie. OBSAH VZDELÁVANIA Hlavné, pokiaľ to ich charakter umožňuje, sú interpretované cez regióny. Bázou geografického vzdelávania je regionálna geografia, pričom poznatky z fyzickej a humánnej geografie sú zaradené priamo v regióne krajine kontinente či v oceáne, kde sa vyskytujú, čiže sú dominantné. Primeraná kombinácia všeobecných a konkrétnych regionálnych tém podnieti na kvalitnejšie sprostredkovanie a osvojenie geografických poznatkov, ktoré možno sumarizovať do okruhov (hlavných tém): Zem ako planéta vo vesmíre Získať poznatky o Zemi, tvare a jej pohyboch a uvedomiť si vplyv slnečnej energie ako základnej podmienky pre život ľudí. Riešiť problémové úlohy, vysvetliť zmeny v prírode počas roka, súvislosti vzniku podnebných a rastlinných pásiem s rozdielnym množstvom dopadajúceho slnečného žiarenia, ktoré je ovplyvnené tvarom Zeme.

4 Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie Používať mapy pri orientácii v teréne (turistické mapy, automapy, plány miest, tematické mapy) Vedieť sa orientovať na mapách získavať a aplikovať z nich údaje v bežnom živote. Používať mapy pri získavaní informácií o danej lokalite. Vedieť nájsť mapu na internete a orientovať sa v nej, získavať informácie z dát. Vzťah medzi zložkami krajiny Vedieť vysvetliť prírodný charakter jednotlivých oblastí na Zemi, pochopiť fungovanie zložiek krajiny v danej oblasti, porozumieť odlišnostiam krajiny a tomu prispôsobiť svoj život. V tejto téme sa maximálne uplatňuje systémový prístup a príčinno-následné. Vplyv podnebia na povrch, na rastlinstvo a živočíšstvo, význam vody (činnosť rieky, jazerá a i.). Vzťah medzi krajinou a človekom Posúdiť život človeka v priestore, tvorený vzájomnými vzťahmi medzi prírodou a spoločnosťou. Podmieňuje ho znalosť podmienok, ktoré príroda dáva človeku a ovplyvňuje ho. Zároveň uvedomenie si človeka, do akej miery môže využívať prírodu, aby prežil. Vznik chránených území, národných parkov. Využívanie prírodných zdrojov človekom. Ľudia na Zemi a medzi ľuďmi Zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky v jednotlivých častiach Zeme a ich vhodnosť pre život človeka, vzájomné ovplyvňovanie starých a nových kultúr, existenciu rôznych kultúr vedľa seba. Vzbudiť snahu zaujímať sa o kultúru ľudí žijúcich v rôznych oblastiach sveta, porozumieť jej a akceptovať hodnoty iných kultúr pri zachovaní svojej vlastnej identity ako predpoklad kvalitného reagovania na možné spolupráce. Regióny Zeme Komplexne hodnotiť regióny z hľadiska ich prírodných a kultúrnych a i. charakteristík, možností rozvoja, poznať miestny región, možnosti jeho rozvoja, byť schopný prispieť k rozvoju miestneho regiónu. Rozdelenie obsahu do ročníkov v základnej škole V 5. ročníku sú obsahom štúdia geografie základné zákonitosti, ktoré sú interpretované v praktickej rovine a poskytované motivačným spôsobom. Obsah učiva v ročníkoch sa opiera o spoznávanie jednotlivých regiónov Zeme systémom od najvzdialenejších oblastí po najbližšie (nadväzuje na základy geografických poznatkov z vlastivedy). V úvode každého ročníka sú vstupné praktické, ktoré napomáhajú porozumieť vybranej problematike. Každý z regiónov je rozdelený na tri vzájomne previazané organické súčasti: a) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem. b) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou) c) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne 5. ročník Tematické celky I. Objavovanie Zeme a vesmíru II. Povrch Zeme, svetadiely a oceány III. Mapa a glóbus IV. Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda

5 V. Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek VI. Projekt Prezentácia najkrajších miest na Zemi 6. ročník Tematické celky I. Planéta Zem II. Austrália a Oceánia najvzdialenejší kontinent III. Amerika Nový svet IV. Projekt Austrália, Oceánia, polárne oblasti a Amerika 7. ročník Tematické celky I. Premeny Zeme II. Afrika III. Ázia IV. Projekty Afrika, Ázia 8. ročník Tematické celky I. Európa náš svetadiel II. Projekt Európa 9. ročník Tematické celky I. Poloha Slovenska II. Príroda Slovenska III. História, obyvateľstvo, sídla a hospodárstvo IV. Regióny Slovenska a možnosti ich rozvoja METÓDY A FORMY PRÁCE Metódy a formy vyučovania nie sú predpísané, záleží na tvorivosti učiteľa a možnostiach, ktoré má k dispozícií. Odporúča sa využívať nasledujúce metódy: 1. Motivačná metóda - na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť: - motivačné rozprávanie = citlivé približovanie obsahu učenia - motivačný rozhovor = aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov - motivačný problém = upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému - motivačná demonštrácia = vzbudenie záujmu pomocou ukážky 2. Expozičná metóda - rozprávanie - vysvetľovanie - rozhovor - beseda - demonštračná metóda - pozorovanie - manipulácia s predmetmi - inštruktáž 3. Problémová metóda - heuristická metóda - projektová metóda 4. Praktické aktivity 5. Aktivizujúce metódy

6 - diskusia - situačná metóda - inscenačná metóda - didaktické hry - skupinové vyučovanie 6. Fixačné metódy - opakovanie - precvičovanie UČEBNÉ ZDROJE Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa odporúča využívať nasledovné učebné zdroje: GEOGRAFIA pre 5. ročník základných škôl, GEOGRAFIA pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, GEOGRAFIA pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, GEOGRAFIA pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, GEOGRAFIA pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, atlasy, mapy, encyklopédie, časopisy, obrázky, prezentácie, fotografie, internet, dataprojektor, interaktívna tabuľa PRIEREZOVÉ TÉMY Pri tvorbe tematických výchovno-vzdelávacích plánov odporúčame do obsahu geografie v každom ročníku, vhodne implementovať prostredníctvom aktivizujúcich učebných metód nasledujúce prierezové : Prierezová téma Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Osobnostný a sociálny rozvoj Environmentálna Ciele a kľúčové kompetencie - naučiť žiakov komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, pracovať v skupine, prezentovať svoju prácu aj prácu skupiny Rozvíjať ľudský potenciál žiakov, poskytovať základy pre plnohodnotný a zodpovedný život, rozvíjať osobné a sociálne spôsobilosti, ktoré spätne podporujú akademický rozvoj - rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru, a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole - prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí,

7 výchova Mediálna Multikultúrna Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra Dopravná výchova zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi; poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu Množstvo informácií sa dnes dostáva ku žiakom cez Internet. Nie každý žiak dokáže obsah stránok selektovať, preto sa čoraz viac do popredia dostáva potreba rozvíjať u žiakov mediálnu kompetenciu, ktorá by umožnila žiakom osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty zdroj informácií Poukázať a vysvetliť žiakom, že ľudí neposudzujeme podľa vonkajšieho vzhľadu príslušnosťou k inej rase. Poukázať na toleranciu a rešpektovanie iných kultúr, náboženstiev, tradícií, jazyka, spôsobu života, mentality a ľudských výtvorov. Upozorniť na využívanie výsledkov vedy a výskumov z hľadiska časového i priestorového na Zemi. Cieľom vzdelávania je motivovať žiakov získavať, rozvíjať a utužovať svoje postoje k morálnym hodnotám, poznať prírodné krásy a tradičnú ľudovú kultúru svojho regiónu, osobitne poznať regionálnu históriu a históriu Veľkej Moravy- postavy kráľa Svätopluka. V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných ihriskách alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. Cieľom je pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi, formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, - osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec), naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,

8 Finančná gramotnosť uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky. Vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti verzie 1.0 a venuje sa problematike nasledujúcich tém: Človek vo sfére peňazí, Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb príjem a práca, Plánovanie a hospodárenie s peniazmi, Úver a dlh, Sporenie a investovanie, Riadenie rizika a poistenie. MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY Vo vyučovaní geografie je vhodné využívať poznatky, ktoré žiaci získajú aj na iných predmetoch ako napríklad dejepis, biológia, matematika, fyzika, výtvarná výchova. Najlepšie medzipredmetové sú medzi geografiou a biológiou, kde sa dá kombinovať najviac informácií a údajov.

9 OBSAH VZDELÁVANIA 5. ročník Tematický Medzipredmet ové OBJAVOVA- NIE ZEME A VESMÍRU (10 H) Tvar Zeme Naše miesto vo vesmíre Mesiac prirodzená družica Zeme Mesačné fázy Pohyby Zeme prečo sa striedajú deň a noc Pohyby Zeme prečo sa striedajú ročné obdobia Povrch Zeme Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta Tvar Zeme. Zem ako planéta vo vesmíre. Slnečná sústava, Slnko, planéty v slnečnej sústave, Mesiac, vesmír, planéta Zem. Cesty do vesmíru a na Mesiac. Tvar Zeme, pohyby Zeme, obeh Zeme okolo Slnka, rotácia Zeme okolo osi. Dôsledky pohybov. Svetadiely, oceány, moria, prielivy, pohoria. Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta - cesta K. Kolumba, prvá plavba okolo Zeme, plavba Jamesa Cooka a objavenie Austrálie, polárnych oblastí, dobytie najvyššieho vrchu. - získať základné poznatky o vlastnostiach Zeme, jej postavení v slnečnej sústave - poznať planéty slnečnej sústavy - získať základné poznatky o Mesiaci, jeho pohyboch a príčinách prílivu a odlivu - poznať príčiny striedania sa dňa a noci - poznať a vysvetliť príčiny striedania sa ročných období - vymenovať kontinenty, svetadiely, oceány a ukázať ich na mape - charakterizovať pojmy ostrov, polostrov, záliv, prieliv, prieplav a ukázať ich na mape - diskutovať o cestách objaviteľov do rôznych častí Zeme - poznať najznámejších astronautov Fyzika, Informatika, Dejepis OŽZ, DOV, RGV, ENV Objavovanie vesmíru a využitie kozmonauti ky

10 MAPA A GLÓBUS (7 H) Glóbus, zemská os, póly, svetové strany, zemské pologule, rovnobežky, poludníky, určovanie geografickej polohy (bez stupňov), geografická sieť Čas na Zemi, časové pásma. Mapa, grafická mierka (nezavádzať číselnú mierku) a meranie vzdialeností na mape, legenda mapy. Glóbus, zemská os, pologule, póly Svetové strany orientácia, orientácia v okolí školy Geografická sieť rovnobežky, poludníky Mapy, druhy máp Zobrazovanie na mapách, výškopis a polohopis Grafická mierka, meranie vzdialenosti na mape Časové pásma, dátumová hranica Orientácia na mape - poznať základné charakteristiky zobrazenia Zeme na mape a glóbuse, - vedieť na glóbuse určiť zemskú os, severný a južný pól, zemské pologule, rovník, nultý poludník, rovnobežky, poludníky, obratníky, polárne kružnice - vedieť čítať fyzickogeografickú mapu a vyvodzovať z nej základné charakteristiky zobrazenia územia, - určovať polohu miesta na mape podľa pologúľ a zemepisných súradníc - rozumieť grafickej mierke mapy, - vedieť odmerať vzdialenosť na mape grafickou mierkou Matematika, Fyzika, Biológia DOV, RGV, OSR Automapy, mapy na internete, GPS, tematické mapy - vedieť čítať tematické mapy, - precvičovať prácu s mapou - vedieť určiť svetové strany na mape a v teréne - vysvetliť príčiny nerovnomernosti v čase v určitých štátoch - s využitím atlasu vypočítať pásmový čas v príslušnom štáte AKO VYTVORILA PRÍRODA NAJKRAJŠIE MIESTA NA ZEMI Ako vytvorila príroda najkrajšie miesta na Zemi Zloženie Zeme zemské jadro, plášť, kôra, horniny, tvorba pohorí Pohoria - sopečné, kryhové, vrásové - na modeli Zeme rozlíšiť jej časti, poznať pohyby litosferických dosiek a najvyššie pohoria sveta - vysvetliť ako vzniká sopka, sopečná činnosť na základe pohybu zemských Biológia, Fyzika, Chémia ENV - vplyv sopečnej činnosti, zemetrasenia

11 (10 H) Cesta do hlbín Zeme stavba Zeme zemské platne, vznik pohoria, zlomy Sopky a sopečná činnosť, zemetraseni a Činnosť vody na Zemi, život rieky Kaňony, vodopády, jazerá, ľadovce Činnosť vetra - púšte, skalné mestá Atmosféra - vzdušný obal Zeme Podnebie, podnebné pásma, počasie Typy krajín na Zemi Teplé, mierne a studené podnebie Život vo vysokých pohoriach Vznik, výskyt a dôsledky zemetrasení Sopka zloženie, výskyt, najznámejšie sopky sveta Povrchová voda jazerá, rieky, rybníky, močiare, vodné nádrže, pod povrchová voda studne, jaskyne, vyvieračky, rieka, koryto, prameň, horný, dolný tok, ústie Pevninský ľadovec, horský ľadovec, snežná čiara Vietor pomocník a ničiteľ Podoby krajiny Rozdelenie zeme na rastlinné pásma Typické podnebie, pôdy, rastlinstvo, živočíšstvo Zásah človeka do prírody, chránené oblasti, najviac ohrozené oblasti krýh - určiť na mape sopečné oblasti, sopečný pás a vedieť vymenovať najznámejšie sopky - rozumieť základným pojmom - zemetrasenie, sop.činnosť, tsunami, určiť na mape oblasti zemetrasení, poukázať na ničivú silu zemetrasenia - vysvetliť ako pôsobia voda a vietor na zemský povrch, - vysvetliť vznik a činnosť rieky, vodopádov, vznik jazier, opísať kolobeh vody v prírode, poukázať na význam a ochranu vody - uvedomiť si silu vetra, jeho hrozbu, ale aj využitie, vedieť vymenovať a ukázať na mape najväčšie púšte - vedieť ukázať na mape podnebné pásma a určiť ich charakteristické znaky - spoznávať základné charakteristiky počasia, nebezpečné úkazy v počasí, katastrofy - spoznať a porovnať na základe príkladov oblasti na Zemi podľa rastlinstva, vedieť vymenovať rastlinné pásma od rovníka k pólom, zoznámiť sa s jednotlivými typmi krajín, charakterizovať ich podľa základných znakov - viesť žiakov k ochrane prírody, poukázať na ochranu životného prostredia - spoznať život vo vysokých pohoriach, jeho nástrahy a nebezpečenstvá na život ľudí; záplavy, hurikány a tajfúny; odlesňovanie Amazonského pralesa; rozširovanie Sahary

12 NAJKRAJŠIE MIESTA NA ZEMI, KTORÉ VYTVORIL ČLOVEK (5 H) Mestá a dediny Mestské a vidiecke obyvateľstv o Najväčšie mestá sveta Kultúrne a technické stavby sveta Pamiatky UNESCO vo svete a na Slovensku Druhy sídel Mestá a dediny (ako žijú ľudia na rôznych miestach Zeme) Súmestia, megapoly - Paríž, New York, Mexico City, Londýn, Sao Paolo, Tokyo Významné stavby, kultúrne a technické stavby Najznámejšie pamiatky vytvorené človekom - Tadž Mahal, Eifelova veža, Opera v Sydney, pyramídy, Veľký čínsky múr, socha Krista v Rio de Janeiro,... katedrály chrámy - uviesť rozdiely medzi mestom a vidieckymi sídlami, spoznať najväčšie mestá sveta - oboznámiť sa s najkrajšími a najzaujímavejšími miestami na Zemi, ktoré vytvoril človek a príroda, poukázať na ich krásu - oboznámiť sa s úlohami stavieb (hrady, zámky, mosty, sochy, veže) a poznať stavby zapísané v UNESCO - oboznámiť sa s pamiatkami UNESCO na Slovensku Občianska náuka, Svet práce, Dejepis MDV, MKV, ENV PROJEKT CESTUJEME PO ZEMI Projekt I Najkrajšie miesta, ktoré vytvorila príroda Mt. Everest, Veľká koralová bariéra, Uluru, Kilimandžáro, Sahara, Níl, Veľký kaňon, Yellowstone, Angelov vodopád, Amazonský dažďový prales, Dunaj, Antarktída - vyhľadávať informácie, spracovať ich do textu - pripraviť obrázkovú prílohu - prezentovať pred spolužiakmi svoj projekt Informatika, Výtvarná výchova MDV, MKV, OSR, ENV, TVP, PRZ Projekt II Najkrajšie miesta, ktoré vytvoril človek Tadž Mahal, Eifelova veža, Opera v Sydney, pyramídy v Gíze, Veľký čínsky múr, socha Krista v Rio de Janeiro, socha Slobody, Hollywood, Koloseum, skalné mesto Petra, šikmá veža v Pise

13 6. ročník Tematický PLANÉTA ZEM (5 h) AUSTRÁLIA A OCEÁNIA NAJVZDIALENE JŠÍ SVETADIEL (8 H) Určovanie geografickej polohy Vznik pohorí Podnebie a podnebné pásma Typy krajín na Zemi Poloha Austrálie Povrchové celky Podnebie a vodstvo Rastlinstvo a živočíšstvo Obyvateľstv o a sídla Austrálsky zväz Oceánia Austrálske NAJ Zemeguľa, mapa, geografické súradnice, poloha miesta na Zemi, určovanie miesta na zemi v geografickej sieti, poludníky, rovnobežky, geografická sieť, tematické mapy, svetadiely, oceány, mapa sveta. Poloha Zeme voči Slnku, dopad slnečného žiarenia na Zem, podnebné pásma - studené, mierne, teplé. Poloha Austrálie fyzicko-geografická, matematicko geografická. Prírodné pomery - podnebie, podnebné pásma, povrchové celky (Austrálske Alpy, Ayers Rock), vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo, (endemity - koala, kengura, eukalyptus), životné prostredie Gondwana, Pangea. Obyvateľstvo v Austrálii,objave-nie Austrálie Jamesom Cookom, príchod prvých obyvateľov (Európanov) a ich spolužitie - určiť na ktorej pologuli sa nachádzajú svetadiely - určiť polohu miesta na Zemi geografickými súradnicami - orientovať sa pomocou rovnobežiek, a poludníkov - vysvetliť vznik pohorí, vplyv činností na ich vznik - vysvetliť vznik podnebných a rastlinných pásiem a stručne opísať jednotlivé typy krajín na Zemi - určiť polohu Austrálie na Zemi vo vzťahu k ostatným svetadielom - určiť polohu Austrálie v geografickej sieti - vytvoriť mentálnu mapu z pojmov, týkajúcich sa Austrálie - charakterizovať podnebie Austrálie, ukázať vybrané rieky Austrálie na mape - vysvetliť vznik artézskej panvy, charakterizovať pojem creek - opísať vznik svetadielov a príčinu existencie typických živočíchov len na austrálskom svetadiely - charakterizovať a vymenovať typických predstaviteľov rastlinstva a živočíšstva Austrálie (vysvetliť pojmy scrub a endemit) Matematika, Fyzika, Biológia OŽZ, ENV Dejepis, Biológia, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Občianska výchova OŽZ, ENV, MKV, FIG

14 POLÁRNE OBLASTI ZEME (2 H) Antarktída Arktída s Aborigénmi. Mestá a život v nich, kultúrna rôznorodosť, typy sídiel v Austrálii, multikultúrne mestá (Sydney, Brisbane, Melbourne, Canberra). Poľnohospodárstvo, priemysel, doprava. Ozónová vrstva, nepôvodné rastlinné a živočíšne druhy. Melanézia, Polynézia, Mikronézia, Maori, Nový Zéland. Austrálske NAJ. Antarktída, Grónsko, Arktída Polárny deň a noc, objavitelia - opísať spôsob príchodu Európanov do Austrálie a spôsoby spolužitia s domorodcami - charakterizovať hospodárstvo Austrálie z hľadiska poľnohospodárstva, priemyslu a dopravy - porovnať vybrané mestá Austrálie podľa polohy, štruktúry obyvateľstva - vymenovať druhy kultúry alebo športu, ktoré preslávili Austráliu, predstaviteľov vedy, kultúry, športu - vytvoriť zoznam najzaujímavejších miest Austrálie podľa navrhnutých kritérií - ukázať na mape Oceániu, rozdeliť ju podľa prírodných podmienok a obyvateľstva - charakterizovať Nový Zéland z hľadiska fyzicko - humánnogeografického - ukázať na mape vybrané entity a charakterizovať ich - vysvetliť príčiny vzniku polárneho dňa a noci Dejepis, Fyzika, Biológia ENV AMERIKA NOVÝ SVET (16 H) Poloha Ameriky Nový Svet Prírodné pomery Povrchové celky Podnebie a morské prúdy Poloha Ameriky vo vzťahu k ostatným svetadielom a oceánom. Povrch pohoria, nížiny (Kordillery, Andy, Amazonská nížina). Podnebie, faktory ovplyvňujúce podnebie (morské - na mape určiť polohu Ameriky vo vzťah k iným svetadielom a oceánom - zostrojiť mentálnu mapu - čítať geografickú mapu, určovať polohu podľa geografických súradníc - vysvetliť ako vznikli pohoria podľa tematických máp obrázkov, fotografií, blokdiagramov, opísať Dejepis, Biológia, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Občianska výchova OŽZ, ENV, FIG, DOV, MDV, MKV, MKV

15 Vodstvo Rastlinstvo a živočíšstvo, národné parky Obyvateľstv o pôvodné a súčasné zloženie Sídla mestské a vidiecke Hospodárstv o Doprava a služby Severná Amerika Kanada, USA, Mexiko, štáty strednej Ameriky a Karibskej oblasti Južná Amerika Venezuela, Brazília, Argentína, Laplatské a Andské štáty Americké NAJ prúdy, geografická šírka, prúdenie vetrov, geografická šírka, oceány, morské prúdy, povrch). Vodstvo na pevnine, okolo pevniny (Mississippi, Amazonka, 5 veľkých jazier, vodopády), prieplavy (Panamský) zálivy (Golfský, Hudsonov), prielivy (Magalhaesov, Beringov). Rastlinstvo a živočíšstvo súvislosť rastlinstva a podnebných pásiem, rastlinné pásma (tundra, tajga, listnaté lesy, stepi prérie, pampy, púšte, dažďové lesy), národné parky (Yelowstonský, Yossemitský). Obyvateľstvo v Amerike, príchod Európanov, Mayovia, Aztéko-via, Inkovia. Súčasné zloženie obyvateľstva. Štáty v severnej Amerike a hlavné Mestá (USA, Kanada, Mexiko). Štáty v južnej Amerike a vybrané mestá. Život v mestách a jeho problémy (mesto, hlavné mesto, megalopolis). Amazonskú nížinu - podľa mapy určiť oblasti jednotlivých podnebných pásiem a ich charakteristické znaky - opísať ktoré faktory najviac ovplyvňujú podnebie Ameriky - pracovať s mapou, vysvetliť vznik rieky, činnosť rieky, vznik vodopádov - vysvetliť podnebné pásmorastlinné pásmo (podľa mapy ku každému podnebnému pásmu priradiť rastlinné pásma a opísať ich podľa typických znakov) - opísať príchod Európanov a Afričanov do Ameriky - opísať v ktorých oblastiach žili staré civilizácie a čím prispeli k rozvoju vedy - získavať údaje z grafov, diagramov - ukázať na mape oblasti kde sa koncentruje najviac a najmenej obyvateľov, poznať náboženskú štruktúru obyvateľstva - porovnať mestá v Amerike podľa veľkosti, štruktúry mesta, obyvateľstva - vymenovať problémy, ktoré môžu byť v jednotlivých mestách; riešenia problémov súvisiacich s rastom miest - opísať spôsob života vo vidieckych sídlach, aké typy sídiel sú v Amerike - vymenovať, ktoré druhy

16 PROJEKTY - OCEÁNIA AMERIKA (2 H) Projekt I Oceánia Projekt II Môj najobľúben ejší Američan Život mimo miest (vidiecke sídla). Kultúra, umenie, veda, šport, zvyky. Naj Ameriky. Štáty Karibskej oblasti Malé a Veľké Antily, polárne oblasti Zeme kultúry alebo športu preslávili Ameriku. predstaviteľov vedy, kultúry, športu - stručne charakterizovať vybrané štáty Severnej a Južnej Ameriky, poznať ich hlavné mestá - vytvoriť zoznam najzaujímavejších miest Ameriky podľa určitých kritérií - opísať ako vytvoriť systém kritérií hodnotenia najzaujímavejších miest - vyhľadávať informácie, spracovať ich do textu - pripraviť obrázkovú prílohu - prezentovať pred spolužiakmi svoj projekt Informatika, Výtvarná výchova MDV, MKV, OSR, ENV, TVP, PRZ 7. ročník Tematický OPAKOVANIE UČIVA 6. ROČNÍKA (2 H) PREMENY ZEME (3 H) Austrália, Oceánia a polárne oblasti Amerika Prví ľudia na Zemi Hustota zaľudnenia Zloženie Základné charakteristiky kontinentov orientácia na mape daného kontinentu História osídľovania Zeme, rasová, jazyková a náboženská štruktúra obyvateľstva. prírastok a úbytok obyvateľstva, - určiť na ktorej pologuli sa nachádzajú kontinenty - charakterizovať kontinent z hľadiska fyzicko-geografických a humánno-geografických pomerov, práca s mapou - rozprávať o histórii osídľovania Zeme - charakterizovať rasovú, jazykovú a náboženskú štruktúru obyvateľstva Matematika, Biológia, Občianska náuka. OSR, ENV Biológia, Náboženská a Etická výchova, Občianska náuka

17 AFRIKA (12 H) obyv. Zeme Poloha, zobrazenie Afriky na mapách Povrch Podnebie, vodstvo a pôdy Rastlinstvo a živočíšstvo NP Afriky Afrika a jej obyv. Oblasti Afriky Severná Afrika Stredná Afrika Južná Afrika Problémy Afriky Africké NAJ emigrácia a imigrácia, hustota zaľudnenia Poloha Afriky vzhľadom na svetadiely a oceány, matematická poloha. Moria (Červené, Stredozemné), poloostrovy (Sinajský, Somálsky), ostrovy (Madagaskar, Kanárske, Kapverdské,...), zálivy (Guinejský, Malá a Veľká Syrta), prielivy (Mozambický, Gibraltársky), prieplavy (Suezský). Pohoria (Atlas, Ahaggar, Tibesti, Kilimandžáro, Etiópska vysočina, Dračie vrchy...), plošiny (Východoafrická), panvy (Konžská), priekopové prepadliny (Východoafrická).Pod nebné pásma a činitele, ktoré ovplyvňujú podnebie. Rieky (Níl, Kongo, Niger, Zambezi, Limpopo, Oranje), jazerá (Čadské, Viktóriino, Malawi, Tanganika), vodopády (Viktóriine), priehr. NP- Serengeti, Krugerov, Safari Život v Afrike, obydlia, choroby, hlad, veľké mestá. - charakterizovať pojmy prírastok a úbytok obyvateľstva, emigrácia a imigrácia, hustota zaľudnenia - porozprávať o významných objaviteľoch Afriky - orientovať sa na mape vzhľadom na ostatné svetadiely, zálivy, polostrovy, prielivy, oceány - charakterizovať povrch Afriky. Ukázať na mape vybrané geografické entity - ktoré podnebné pásma sa vyskytujú v Afrike. - charakterizovať vodstvo a orientovať sa na mape a vysvetliť vznik pasátov - charakterizovať rastlinstvo a živočíšstvo v Afrike, vymenovať typické druhy žijúce v Afrike - charakterizovať štruktúry obyvateľstva - rozdeliť oblasti, na aké sa delí Afrika a vedieť tieto oblasti charakterizovať - fyzicko-geografickú a humánno-geografickú charakteristiku oblasti - charakterizovať štáty, ktoré patria do oblasti. Ukázať ich na mape. Pri významných štátoch poznať názvy hlavných miest. MKV, OSR, FIG Dejepis, Biológia, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Občianska náuka MKV, RGV, ENV, OŽZ Pamiatky (pyramídy

18 v Gíze...). NAJ Afriky. ÁZIA (14 H) Objavovanie Ázie Poloha Povrch Podnebie - monzúny a cyklóny, vodstvo Rastlinstvo a živočíšstvo Ázia a jej obyvateľstv o rozmiestnen ie a rasy, náboženstvá Oblasti Ázie Juhozáp. Ázia Južná Ázia Juhovýchod ná Ázia Východná Ázia Severná Ázia Stredná Ázia Problémy Ázie tajfúny a zemetrase Poloha Ázie vo vzťahu k ostatným svetadielom a oceánom. Horizontálna členitosť pobrežia (Filipíny, Japonské ostrovy, Veľké Sundy, Predná India, Zadná India, Malá Ázia, Arabský polostrov, Cyprus, Suezský prieplav, Červené more, Kórejský polostrov, Beringov prieliv). Povrch pohoria (vznik Himalájí...), sopečná činnosť a zemetrasenia, nížiny (Západosibírska, Veľká čínska, Indogangská). Vodstvo na pevnine (sibírske veľtoky, Indus, Ganga, Mekong, Huang He, Chang Jiang..., Bajkal, Aralské jazero, Mŕtve more). Podnebie, faktory ovplyvňujúce podnebie (morské prúdy, rozloženie oceánov a súše, monzúny a tajfúny). Rastlinstvo a živočíšstvo rastlinné pásma (tundra, tajga, listnaté lesy, stepi, púšte, savany, dažďové lesy), typické - na mape určiť polohu Ázie vo vzťahu k iným svetadielom a oceánom - zostrojiť mentálnu mapu - čítať geografickú mapu, určovať polohu podľa geografických súradníc - vysvetliť ako vznikli Himaláje - podľa mapy určiť oblasti jednotlivých podnebných pásiem a ich charakteristické znaky - opísať ktoré faktory najviac ovplyvňujú podnebie Ázie - pracovať s mapou, vymenovať najdôležitejšie veľtoky, environmentálne problémy Aralského jazera a Mŕtveho mora - vysvetliť podnebné pásmorastlinné pásmo (podľa mapy ku každému podnebnému pásmu priradiť rastlinné pásma a opísať ich podľa typických znakov) - charakterizovať typické znaky ázijského obyvateľstva rasa, náboženstvo - získavať údaje z grafov, diagramov - porovnať život v mestách a na vidieku - vymenovať problémy Ázie, diskutovať o nich a hľadať možné riešenia - stručne charakterizovať vybrané štáty, poznať ich hlavné mestá Dejepis, Biológia, Fyzika, Výtvarná výchova, Náboženská výchova, Hudobná výchova, Občianska náuka OSR, MDV, MKV, DOV, RGV, ENV

19 nia, nadmerná hustota zaľudnenia, vojnové konflikty Ázijské NAJ rastlinné a živočíšne druhy. Obyvateľstvo v Ázii - rozmiestnenie, rasy, náboženstvá a sídla. Štáty v Ázii základná fyzickogeografická a humánnogeografická charakteristika. Život v mestách a jeho problémy, preľudnenie, vojenské a náboženské konflikty, terorizmus. Živelné pohromy v Ázii - cunami zemetrasenia, sopečná činnosť. NAJ Ázie - vytvoriť zoznam najzaujímavejších miest Ázie podľa určitých kritérií Pamiatky UNESCO (Tádž Mahál, Veľký čínsky múr, Petra...) PROJEKTY - AFRIKA, ÁZIA (2 H) Projekt I - Afrika Projekt II - Ázia Výlet do Afriky - charakteristika vybranej oblasti (štátu) Afriky Prečo a kde by som chcel žiť v Ázii charakteristika vybranej oblasti (štátu) Ázie - vyhľadávať informácie, spracovať ich do textu - pripraviť obrázkovú prílohu - rozdeliť si prácu v rámci skupiny - prezentovať pred spolužiakmi svoj projekt Informatika, Výtvarná výchova MDV, MKV, OSR, ENV, TVP, PRZ 8. ročník Tematický OPAKOVANIE UČIVA 7. ROČNÍKA Opakujeme Afriku a Áziu základné charakteristiky kontinentu a orientácia na mape daného - určiť na ktorej pologuli sa nachádzajú Matematika, Biológia, Občianska náuka

20 (1 H) svetadielu svetadiely - charakterizovať kontinent z hľadiska fyzicko-geografických a humánno-geografických pomerov s dôrazom na prácu s mapou - zopakovať tiež problémy obyvateľov v jednotlivých oblastiach EURÓPA NÁŠ SVETADIEL (6 H) Základné informácie o Európe Rozloha, poloha a ohraničeni e Európy Členitosť pobrežia Povrch Eurázia, Ural, Emba, Kaukaz, Kaspické more, Bospor, Dardanely, rozloha, geografické súradnice, obratník Raka, nultý poludník, severná polárna kružnica, severná pologuľa, kontinent, svetadiel Polostrovy: Škandinávsky, Pyrenejský, Apeninský, Jutský, Balkánsky Ostrovy: Britské, Island, Sicília, Sardínia, Korzika, Kréta Moria: Stredozemné, Severné, Čierne, Baltské Lamanšský prieliv, Gibraltársky prieliv, Atlantický oceán nížiny, pohoria, preliačiny, sopky, ľadovce, fjordy, Alpy, Karpaty, Pyreneje, Apeniny, Škandinávske vrchy, Dináre, Ural, Stará - určiť hranicu medzi Európou a Áziou - vie porovnať rozlohu Európy s ostatnými svetadielmi - určiť polohu svetadiela geografickými súradnicami - určiť polohu svetadiela vzhľadom na rovník, nultý poludník, severnú polárnu kružnicu - určiť polohu Európy vzhľadom na ostatné svetadiely - pomocou mapy opísať členitosť : ostrovy, polostrovy, zálivy, prielivy, prieplavy a moria obmývajúce Európu - poznať rozdiel medzi ostrovom a polostrovom, prielivom a prieplavom - určiť na mape vybraté povrchové celky, opísať ich polohu - poznať názov najvyššieho vrchu Európy a jeho nadmorskú výšku - určiť na mape sopečné oblasti v Európe, pozná najznámejšie sopky - analyzovať činitele ovplyvňujúce podnebie Európy - určiť podľa mapy OŽZ, OSR, ENV Biológia, Náboženská a Etická výchova, Občianska náuka. MKV, OSR

21 Podnebie Vodstvo Typy krajín rastlinstvo, živočíšstvo, pôdy Obyvateľstv o a sídla planina (Balkán), Mont Blanc, Etna, Vezuv, Hekla, Východoeurópska nížina podnebné pásma studené, mierne, teplé (subtropické) podnebné oblasti oceánska, prechodná, pevninová podnebné činitele geografická poloha, vetry, morské prúdy, vzdialenosť od oceána, nadmorská výška, rozloženie pohorí Golfský prúd, prevládajúce západné vetry úmorie Atlantického oceána, SĽO, bezodtoková oblasť (povodie Kaspického mora), Volga, Dunaj, Rýn, Pád, Odra, Visla, Tiber, Temža, Seina, Pečora, Rhôna, Dneper Ladožské jazero, Balaton, Ženevské jazero... Prieplav Rýn Mohan Dunaj Golfský prúd tundra, tajga, zmiešané a listnaté lesy, lesostepi a stepi, subtropická krajina výškové stupne v pohoriach Tatranský národný park Rusi, Nemci, Francúzi, Taliani, Angličania Slovania, Germáni, Románi, Ugrofíni rozmiestnenie obyv., rozloženie podnebných pásem v Európe a ich stručnú charakteristiku - vysvetliť ako súvisí podnebie s polohou oblasti - poznať vplyv Golfského prúdu na podnebie priľahlých pevnín - ukázať na mape, cez ktoré štáty pretekajú najväčšie rieky - určiť bezodtokovú oblasť - určiť na mape toky riek, polohu jazier - určiť podľa mapy rozloženie typov krajín v Európe a vysvetliť ich súvislosť s podnebnými pásmami - opísať zásahy človeka do prírody - uviesť príklady národných parkov v Európe - charakterizovať rozmiestnenie obyvateľstva v Európe - určiť oblasti najväčšieho zaľudnenia a riedkeho osídlenia - vysvetliť ako prírodné pomery ovplyvňujú život obyv. - poznať hlavné národy sústredené v Európe - určiť, ku ktorej rase patrí obyv. Európy - vymenovať najpočetnejšie jazykové skupiny - určiť prevládajúce náboženstvá a oblasti ich rozšírenia - na mape ukázať najväčšie sídla Európy

22 EURÓPA NÁŠ SVETADIEL (26 h) Oblasti a štáty Európy Oblasti a štáty Európy Európska únia (1 h) Stredná Európa (5 h) Slovensko Česko hustota zaľudnenia, štruktúra obyv. (rasová, náboženská, veková, podľa pohlavia) mestské a vidiecke sídla, urbanizácia Moskva, Paríž, Londýn, Madrid, Sankt-Peterburg, Neapol, Berlín, Atény, Barcelona, Rím... stredná, západná, severná, južná, juhovýchodná a východná Európa Európska únia, spoločná mena v štátoch EÚ, vznik a sídla EU politická mapa Európy Stredná Európa fyzicko-geografická a socioekonomická charakteristika Karpaty, Česká vysočina, Alpy, Dunaj, Labe, Odra, Visla úrodné pôdy rastlinná a živočíšna výroba Slovania, Germáni, Ugrofíni ťažobný priemysel, strojárstvo Karpaty, Tatry, Nízke Tatry, Malá a Veľká Fatra, Poľana, nížiny, mierne podnebie, Dunaj, Váh, Hron, plesá Bratislava, Košice, Prešov... priemysel: strojársky, hutnícky, chemický, potravinársky, výroba elektrickej energie Čechy, Morava, - poznať názvy všetkých štátov v Európe, určiť ich na mape - poznať názvy hlavných miest štátov a najväčších miest - vymenovať všetky štáty EÚ - analyzovať pomocou mapy fyzicko-geografické prvky Strednej Európy a stručne opísať socioekonomické prvky - opísať štáty podľa polohy, prírodných pomerov, obyvateľstva, úrovne hospodárstva a kultúrnych tradícií -opísať oblasti vhodné pre poľnohospodársku výrobu, najvýznamnejšie strediská priemyselnej výroby, najdôležitejšie výrobky a zaujímavosti typické pre jednotlivé štáty - pomocou mapy získať údaje o ťažbe nerastných surovín - charakterizovať dopravu v jednotlivých štátoch a vymenovať najväčšie letiská a prístavy ENV - Stredná Európa Poľsko Horné a Dolné Sliezsko pôsobenie tepelných elektrární; severné Čechy znečistenie ovzdušia ťažbou hnedého uhlia, tepelné elektrárne

23 Poľsko Maďarsko Rakúsko, Švajčiarsko, Lichtenštajn sko Sliezsko Česká vysočina, Krkonoše, Šumava, Polabská nížina, úvaly, Labe, Vltava, minerálne pramene kúpele, kaolín, hnedé a čierne uhlie, strojárstvo, chemický, textilný priemysel, sklárska výroba Praha, Brno, Ostrava Priepasť Macocha, Český raj nížiny, pahorkatiny, Tatry, jazerá, Odra, Visla, čierne a hnedé uhlie, síra Horné a Dolné Sliezsko Waršava, Katovice, Krakov, Wroclav, Poznaň, Štetín, Gdansk, Gdynia nížiny, černozeme, pusta, Dunaj, Tisa, Balaton, teplé minerálne pramene, pšenica, kukurica, cukrová repa, slnečnica, zelenina, ovocie, vinič, bauxit, Budapešť, Debrecín, Miškovec, Segedín, Pécs, Gyor Alpy, Vysoké Taury, Dunaj, jazerá, alpské pasienky, lesy, magnezit, kamenná soľ, vodné elektrárne, turistika, rekreácia, zimné športy Viedeň, Graz, Linec, Salzburg, Innsbruck Alpy, Rýn, jazerá, vodné elektrárne, horské lúky - určiť možnosti využitia jednotlivých oblastí a miest v Európe pre rozvoj cestovného ruchu - určiť štáty patriace do EÚ a štáty snažiace sa o vstup do EÚ - uviesť, v ktorých štátoch sa nachádzajú známe stavby alebo kultúrne pamiatky

24 Nemecko Západná Európa (3 h) Francúzsko, Monako a pasienky, presné strojárstvo, hodinky, lieky, syry, čokoláda, banky, Bern, Zurich, Ženeva, Bazilej, neutrálny štát, cestovný ruch kniežatstvo Lichtenštajnsko cestovný ruch spolková republika, Rýn, Labe, Dunaj, čierne a hnedé uhlie, draselné soli, kamenná soľ Porúrie, Porýnie, Sasko rozvinutý priemysel strojárstvo: námorné lode, automobily, lietadlá, elektronika, elektrotechnika, optické prístroje Berlín, Hamburg, Brémy, Mníchov, Kolín nad Rýnom, Lipsko, Frankfurt nad Mohanom, Drážďany Západná Európafyzicko-geografická a socioekonomická charakteristika výhodná poloha, nížiny, lúky, pasienky, vodné elektrárne, veľké prístavy, Germáni, Románi veľká hustota zaľudnenia, prisťahovalci nerastné suroviny čierne uhlie, železná ruda, uránová ruda, ropa, zemný plyn priemysel strojársky, chemický spotrebný, potravinársky, rybolov Alpy, Pyreneje, - analyzovať pomocou mapy fyzicko-geografické prvky Západnej Európy a stručne opísať socioekonomické prvky - opísať štáty podľa polohy, prírodných pomerov, obyvateľstva, úrovne hospodárstva a kultúrnych tradícií -opísať oblasti vhodné pre poľnohospodársku výrobu, najvýznamnejšie strediská priemyselnej výroby, najdôležitejšie výrobky a zaujímavosti typické pre jednotlivé štáty - pomocou mapy získať ENV - Západná Európa Holandsko pokles pôdy, získavanie pôdy; Francúzsko, Belgicko vysoký podiel výroby energie v jadrových elektrárňach

25 Benelux Spojené kráľovstvo Írsko Centrálny masív, Korzika, Loire, Rhôna, Seina, Rýn pšenica, vinič, ovocinárstvo, Parížska panva, Lotrinsko, Alsasko, jadrové elektrárne, Paríž, Marseille, Lyon, Strasbourg, Bordeaux cestovný ruch Paríž (Louvre), francúzska Riviéra, Alpy, Lurdy... kniežatstvo Monako kasína, bankovníctvo, Formula 1 priekopníci hospodárskej spolupráce v Európe, husto zaľudnené štáty, Flámi, Valóni, preliačiny, poldre, brúsenie diamantov, kvetinové polia Brusel sídlo najvyšších orgánov EÚ; Antverpy, Amsterdam, Rotterdam, Haag, námorná, riečna, letecká a železničná doprava Luxemburg medzinárodné banky, hutníctvo, cudzinci Anglicko, Wales, Škótsko, Severné Írsko, Temža, Severn, Lamanšský prieliv, rybolov, ropa a zemný plyn v Severnom mori, strojárska, chemická a textilná výroba; Londýn, Birmingham, Manchester, Liverpool, Glasgow Edinburgh, Belfast cestovný ruch údaje o ťažbe nerastných surovín - charakterizovať dopravu v jednotlivých štátoch a vymenovať najväčšie letiská a prístavy - určiť možnosti využitia jednotlivých oblastí a miest v Európe pre rozvoj cestovného ruchu - určiť štáty patriace do EÚ a štáty snažiace sa o vstup do EÚ - uviesť, v ktorých štátoch sa nachádzajú známe stavby alebo kultúrne pamiatky

26 Severná Európa (4 h) Dánsko, Island Nórsko Westminster, Stonehenge, Oxford, Cambridge zelený ostrov lúky, pasienky veľké vysťahovalectvo; boj za zjednotenie celého Írska (IRA) rybolov, chov hovädzieho dobytka a oviec; Dublin Severná Európa fyzicko-geografická a socioekonomická charakteristika výhodná prímorská poloha, Škandinávia, Škandinávske vrchy, vysočiny, fjordy, ľadovce, jazerá, krátke vodnaté rieky, lesy, sopky, rybolov, Germáni, Ugrofíni, baltské národy, námorná doprava, vodná energia, Laponsko, spätosť s prírodou a ochrana prírody Jutský polostrov, Sjaelland, Fyn, Skagerrak, Kattegat, Faerské ostrovy, Grónsko, orná pôda, rybolov, ropa a zemný plyn v Severnom mori, námorná doprava, trajekty, Kodaň ostrovný štát, činné sopky, ľadovce, gejzíry, horúce pramene, využitie geotermálnej energie, pasienky dobytok, ovce; rybolov, Reykjavík - analyzovať pomocou mapy fyzicko-geografické prvky Severnej Európy a stručne opísať socioekonomické prvky - opísať štáty podľa polohy, prírodných pomerov, obyvateľstva, úrovne hospodárstva a kultúrnych tradícií -opísať oblasti vhodné pre poľnohospodársku výrobu, najvýznamnejšie strediská priemyselnej výroby, najdôležitejšie výrobky a zaujímavosti typické pre jednotlivé štáty - pomocou mapy získať údaje o ťažbe nerastných surovín - charakterizovať dopravu v jednotlivých štátoch a vymenuje najväčšie letiská a prístavy - určiť možnosti využitia jednotlivých oblastí a miest v Európe pre rozvoj cestovného ruchu - určiť štáty patriace do EÚ a štáty snažiace sa o vstup do EÚ - uviesť, v ktorých štátoch sa nachádzajú známe stavby alebo kultúrne ENV - Severná Európa dobrý vzťah človeka a prírody, význam a využitie lesov, využitie pôdy, kladný príklad hutníckej výroby; Island využitie teplých prameňov

27 Švédsko fjordy, ľadovce, vodné elektrárne, spracovanie dreva, výroba papiera, ťažba ropy, prístavy, rybolov, námorná doprava, Oslo, Bergen pamiatky Fínsko lesy, jazerá, vodné elektrárne, ťažba dreva, najkvalitnejšia železná ruda, hutníctvo kvalitná oceľ, strojárstvo, spracovanie dreva papier, nábytok; Štokholm, Goteborg, Malmo Pobaltské štáty Botnický záliv, Fínsky záliv, krajina tisícich jazier, močiare, rybolov, chov sobov, lesy, drevospracujúci priemysel papier, celulóza, nábytok rašelina, fosfáty Helsinki, Espoo, Turku, Tampere Litva, Lotyšsko, Estónsko prístavy pri Baltskom mori Západná Dvina, Neman, jazerá, močiare, rašelina, horľavé bridlice, jantár, krmoviny, rybolov Vilnius, Riga, Tallin, Klajpeda Južná Európa (4 h) Južná Európa fyzicko-geografická a socioekonomická charakteristika Stredozemné more, - analyzovať pomocou mapy fyzicko-geografické prvky Južnej Európy ENV - Južná Európa severné Taliansko ako priemyselne

28 Španielsko, Andorra Portugalsko Taliansko, Vatikán, ostrovy, Pyreneje, Alpy, Apeniny, sopky Etna, Vezuv; Pádska nížina, Tajo, Ebro, Duero, Pád, subtropické podnebie, Románi Taliani, Španieli; citrusy, olivy, vinič, rybolov; strojárstvo dopravné prostriedky, chemický a potravinársky priemysel námorná doprava, cestovný ruch; Gibraltár Kanárske ostrovy, Baleáry, Sierra Nevada, Pyreneje, Tajo, Ebro, Duero, olivy, vinič, citrusy, korkový dub, ortuť, Katalánsko, Baskicko, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, krajina cestovného ruchu horský štát Andorra obchod a cestovný ruch Azory, Madeira, Lisabon, Porto, citrusy, mandle, figy, datle, olivy, vinič, korkový dub, rybolov (sardinky), spracovanie rýb, príjmy z cestovného ruchu Sicília, Sardínia, Liparské ostrovy, Alpy, Apeniny, Pádska nížina, Etna, Vezuv, Pád, Tiber, najviac ryže v Európe, a stručne opísať socioekonomické prvky - opísať štáty podľa polohy, prírodných pomerov, obyvateľstva, úrovne hospodárstva a kultúrnych tradícií -opísať oblasti vhodné pre poľnohospodársku výrobu, najvýznamnejšie strediská priemyselnej výroby, najdôležitejšie výrobky a zaujímavosti typické pre jednotlivé štáty - pomocou mapy získať údaje o ťažbe nerastných surovín - charakterizovať dopravu v jednotlivých štátoch a vymenuje najväčšie letiská a prístavy - určiť možnosti využitia jednotlivých oblastí a miest v Európe pre rozvoj cestovného ruchu - určiť štáty patriace do EÚ a štáty snažiace sa o vstup do EÚ - uviesť, v ktorých štátoch sa nachádzajú známe stavby alebo kultúrne pamiatky znečistená oblasť; Benátky odpad priamo do kanálov; znečistenie pobrežia Stredozemnéh o mora; značné odlesnenie krajiny

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne)

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) cieľ a kľúčové kompetencie - určiť na nástennej mape svetové strany -vysvetliť pojmy rovník, rovnobežka, poludník -vysvetliť pojem zem.šírka a dĺžka, z mapy určiť

Více

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik Geografia V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Geografia Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015.

Více

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018 5. ROČNÍK Geografia Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015.

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Škola Základná škola Kecerovce 79. Vzdelanie je naša budúcnosť. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Škola Základná škola Kecerovce 79. Vzdelanie je naša budúcnosť. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP:1 ŠKVP: 0 hodín, 1 týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín deviaty

Více

Predmet: Geografia prima 8-ročného gymnázia

Predmet: Geografia prima 8-ročného gymnázia Predmet: Geografia prima 8-ročného gymnázia Počet hodín: 66, 2 hodiny týždenne Ciele geografie v prime: Rozvíjať si chuť učiť sa, Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, Všímať si priestor, v

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP: 1 hod. ŠkVP 0 hod., spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Učebné osnovy 2.B - F Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Geografia 66 hodín ročne druhý Gymnázium

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 2 Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Školský rok: 2016/2017 Trieda:

Více

Ročník: ôsmy 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Rozvíjajúce ciele

Ročník: ôsmy 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Rozvíjajúce ciele September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu:g E O G R A F I A Tematický celok Téma Ročník: ôsmy 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Rozvíjajúce ciele Obsah (obsahový štandard)

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

Predmet : Geografia. 1. Všeobecné ciele predmetu. 1.1 Obsah ( tematické celky ) 1.2 Kognitívne zručnosti ( špecifické ciele )

Predmet : Geografia. 1. Všeobecné ciele predmetu. 1.1 Obsah ( tematické celky ) 1.2 Kognitívne zručnosti ( špecifické ciele ) Predmet : Geografia Charakteristika predmetu: Učebný predmet geografia rozvíja u čiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme.

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet:

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: Učebné osnovy Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/geografia_nsv_2014.pdf

Více

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie. Charakteristika vyučovacieho predmetu. Ciele vyučovacieho predmetu

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie. Charakteristika vyučovacieho predmetu. Ciele vyučovacieho predmetu UČEBNÉ OSNOVY Názov ŠKP: Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Časový rozsah výučby: ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Človek a spoločnosť Geografia piaty týždenne 2 hodiny,

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP:1 hod. ŠKVP: 0 hod, spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018 7. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015.

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci : E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný

Více

Školský vzdelávací program z Geografie

Školský vzdelávací program z Geografie Školský vzdelávací program z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací

Více

Ročník: deviaty 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard)

Ročník: deviaty 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Október September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu:g E O G R A F I A Ročník: deviaty 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Tematický celok Téma Rozvíjajúce ciele Obsah

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: 2. stupeň základnej školy Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Školský rok:

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: GEOGRAFIA Počet hodín: Úroveň: 1. ročník

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T Školský vzdelávací program ISCED 3A gymnázium Geografia I.P III.T Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z geografie je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu pre terciu s dotáciou 1

Více

Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N

Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N Predmet : geografia M H Tematic ký celok Obsahový štandard Výkonový štandard Kľúčové kompetencie, spôsobilosti a zručnosti (a ich spôsoby rozvíjania Použité formy

Více

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne ŠKVP z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia 8. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa

Více

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard)

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Október September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu: G E O G R A F I A Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Tematický celok Téma Obsah (obsahový štandard)

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 6. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 6.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 6. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 6. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 6. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 6. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Učebné osnovy z predmetu svetová kuchyňa

Učebné osnovy z predmetu svetová kuchyňa Učebné osnovy z predmetu svetová kuchyňa Charakteristika učebného predmetu Cieľom výučby je doplniť si vedomosti a poznatky zo svetovej geografie i z ďalších predmetov, ktoré úzko súvisia s geografiou

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 7., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

01 práca pri príprave jedál

01 práca pri príprave jedál Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov učebného odboru Vyučovací jazyk úvod do sveta práce 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín tretí 64 912 obchodná prevádzka 01 práca pri príprave

Více

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať ŠKVP z geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník ôsmy Časový rozsah vyučovania 33 hodín/1 hodina týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

Učebné osnovy Geografia

Učebné osnovy Geografia Učebné osnovy Geografia 5. ročník Časová dotácia: Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Kód a názov ŠVP ISCED 2 Ročník 5. Štátny vzdelávací program 2 Školský

Více

Geografia. Charakteristika predmetu

Geografia. Charakteristika predmetu Predmet: Geografia Charakteristika predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme:

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 7. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Učebné osnovy z geografie

Učebné osnovy z geografie Učebné osnovy z geografie Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania

Více

Základná škola Kecerovce 79. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie

Základná škola Kecerovce 79. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník SPOZNÁVAJME SVET ŠVP: 0 hod. ŠkVP: 1hod., spolu 1 hod. týždenne spolu 33 vyučovacích hodín šiesty Škola Základná

Více

Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosťpre 5. ročník ZŠ v predmetegeografia v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola

Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosťpre 5. ročník ZŠ v predmetegeografia v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosťpre 5. ročník ZŠ v predmetegeografia v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vypracovala: PaedDr.

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán. z prírodovedy pre 2. ročník variant B

Tematický výchovno- vzdelávací plán. z prírodovedy pre 2. ročník variant B Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z prírodovedy pre 2. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Školský vzdelávací program. Geografia 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

Školský vzdelávací program. Geografia 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Základná škola, Zarevúca 18 03401 Ružomberok Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Ak chceš hýbať svetom, pohni sám sebou

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie

Více

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Geografia. Geografia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Geografia. Geografia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Geografia Názov predmetu Geografia Názov ŠVP Nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, Žilina

Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, Žilina Učebné osnovy z predmetu geografia 6. ročník Časová dotácia: Ročník 6. Štátny vzdelávací program 1 Školský vzdelávací 0 program Časový rozsah 1h / týždeň Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Učebné osnovy z geografie

Učebné osnovy z geografie Učebné osnovy z geografie Učebnými osnovami školy v predmete geografia sú v 5. a 6. ročníku vzdelávacie štandardy inovovaného ŠVP dostupné na: http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statnyvzdelavaci-program/geografia_nsv_2014.pdf

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 1 hodinu týždenne. Všeobecným cieľom vyučovania geografie

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Charakteristika predmetu: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu.

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Geografia Geo ŠVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Časový rozsah

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EKOLÓGIA A CUDZIE JAZYKY PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 8. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník Piaty Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. Všeobecným cieľom vyučovania

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Časový rozsah výučby podľa ŠVP + ŠkVP 1+ 0 hod týždenne 33 hodín za rok Ročník

UČEBNÉ OSNOVY. Časový rozsah výučby podľa ŠVP + ŠkVP 1+ 0 hod týždenne 33 hodín za rok Ročník Názov predmetu UČEBNÉ OSNOVY GEOGRAFIA Časový rozsah výučby podľa ŠVP + ŠkVP 1+ 0 hod týždenne 33 hodín za rok Ročník deviaty Škola ZŠ Lehnice Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania nižšie sekundárne

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 8., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Učebné osnovy GEOGRAFIA

Učebné osnovy GEOGRAFIA Charakteristika predmetu Učebné osnovy GEOGRAFIA Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 Vyučujúci Mgr. Monika Muľová Časová

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo zdravotníctva SR Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: 1 Reforma systému

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Človek a spoločnosť Geografia piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty

Více

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium Názov predmetu GEOGRAFIA Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 1 1 1 1 4 Školský vzdelávací program 1 1 SPOLU 1 1 1 2 5 Kód a názov odboru

Více

Učebné osnovy z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Učebné osnovy z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Názov projektu Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Inovovaný ŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 na ZŠ Lehnice

Inovovaný ŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 na ZŠ Lehnice Učebné osnovy Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú z Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (platný od 1.9.2015) a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.

Více

ŠPANIELSKO. Andorra. Francúzsko. Španielsko Stredozemné more. Počet obyv.: 46,5 mil. Hlavné mesto: Madrid MONAKO. Belgicko Nemecko

ŠPANIELSKO. Andorra. Francúzsko. Španielsko Stredozemné more. Počet obyv.: 46,5 mil. Hlavné mesto: Madrid MONAKO. Belgicko Nemecko Atlantický oceán Portugalsko PORTUGALSKO ŠPANIELSKO ANDORRA Andorra Španielsko Španielsko Počet obyv.: 10,5 mil. Hlavné mesto: Lisabon Počet obyv.: 46,5 mil. Hlavné mesto: Madrid Počet obyv.: 84,5 tisíc

Více

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Charakteristika predmetu: Geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem a komplexne ju hodnotí. Umožňuje im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

Geografia. VII. ročník

Geografia. VII. ročník Geografia VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené

Více

Charakteristika predmetu:

Charakteristika predmetu: Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ Škola (názov, adresa) Základná škola s materskou školou, Makov 264 Ročník 6., 7., 8., 9. Časový rozsah výučby 6., 7. a 9. ročník: 1 hodina

Více

VÝVOJ, ROZMIESTNENIE A POHYB OBYVATEĽSTVA

VÝVOJ, ROZMIESTNENIE A POHYB OBYVATEĽSTVA VÝVOJ, ROZMIESTNENIE A POHYB OBYVATEĽSTVA Počet obyvateľov Zeme r. 2014 7,2 mld. r. 1999 6 mld., 2012 7 mld. Doteraz žilo na Zemi asi 80 mld.ľudí Zmeny počtu obyvateľstva do r. 5000 p.n.l. nízky nárast

Více

ZŠ s MŠ HELCMANOVCE 41, HELCMANOVCE UČEBNÉ OSNOVY

ZŠ s MŠ HELCMANOVCE 41, HELCMANOVCE UČEBNÉ OSNOVY UČEBNÉ OSNOVY GEOGRAFIA ZŠ s MŠ HELCMANOVCE 41, 055 63 HELCMANOVCE UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu Časový rozsah výučby Geografia V. ročník: 2 hodiny, Spolu: 66 hodín(1 hod.švp,1hod.škvp VI. ročník: 1,5 hodín

Více

Školský vzdelávací program Geografia

Školský vzdelávací program Geografia Školský vzdelávací program Geografia Charakteristika predmetu Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a príroda. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Teda v školskom vzdelávacom programe je posilnený o

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 7.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre II. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Geografia. 7. ročník. Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program. 1 hod.

Geografia. 7. ročník. Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program. 1 hod. Geografia Stupeň vzdelania: základné Forma štúdia: denná Vyučovací jazyk: slovenský Časový rozsah výučby V šiestom ročníku v jednom školskom roku je časový rozsah... Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí

TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí Mesiac Tematický celok Téma Strana Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové

Více

CHARAKTERISTIKA PRIEREZOVEJ TÉMY

CHARAKTERISTIKA PRIEREZOVEJ TÉMY ŠTÁTNY PEDAGOGIICKY ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM Environmentálna výchova ((Prri ierrezová ttéma )) Mááj jj 22000099 CHARAKTERISTIKA PRIEREZOVEJ TÉMY Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Názov predmetu: Tvorba životného prostredia voliteľný predmet Stupeň vzdelania : ISCED 2 nižšie sekundárne

Více

UČEBNÉ OSNOVY. slovenský jazyk

UČEBNÉ OSNOVY. slovenský jazyk UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu SEMINÁR Z GEOGRAFIE Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 0 Školský vzdelávací program 2 2 4 Kód a názov odboru štúdia 7902 500 gymnázium

Více

Časovo tematické plány z geografie pre 9. ročník

Časovo tematické plány z geografie pre 9. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Časovo tematické plány z geografie pre 9. ročník Šk. rok: 2012/2013 Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

Školský vzdelávací program Geografia/

Školský vzdelávací program Geografia/ Školský vzdelávací program Geografia/ Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 1 hodina týţdenne Ročník príma Škola Gymnázium Stropkov Školský rok 2010/2011 Charakteristika predmetu v príme Regionálna

Více

Učebné osnovy z geografie pre 6.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 6.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok

Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: Geografia Názov ŠkVP Sme moderná a otvorená škola Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Dĺžka štúdia Forma

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia 7. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 9. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM GEOGRAFIA (Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť) PRÍLOHA ISCED 2 Posúdila a schválila ÚPK pre geografiu Bratislava 2010 CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU

Více

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2018/2019 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz

Více

Učebné osnovy z Geografie

Učebné osnovy z Geografie Učebné osnovy z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník deviaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA piaty 0,5 hodiny týždenne, 17 hodín ročne Charakteristika predmetu Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali z prírodovedných

Více