Sbírka. úloh z matematiky. pro 2. ročník. tříletých učebních oborů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka. úloh z matematiky. pro 2. ročník. tříletých učebních oborů"

Transkript

1 Sbírka úloh z matematik pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída:

2 Obsah Výraz Člen výrazu Absolutní hodnota Sčítání a odčítání výrazů 6 Násobení výrazů 6 Dělení výrazů jednočlenem 8 Vtýkání před závorku 8 Rozklad podle vzorců 9 Lomené výraz Lineární rovnice o jedné neznámé 8 Rovnice se závorkami 0 Rovnice se zlomk Rovnice s neznámou ve jmenovateli Slovní úloh 6 Vjádření neznámé ze vzorce 7 Nerovnice 0 Soustav rovnic Slovní úloh 7 Soustav nerovnic 8 Kvadratické rovnice 8 Slovní úloh Test: J

3 Výraz Výraz je a) každé číslo a každá proměnná b) součet, rozdíl, součin a podíl (pokud hodnota dělitele je různá od nul) dvou výrazů c) mocnina a absolutní hodnota výrazu Početní operace provádíme v tomto pořadí:. umocňování a odmocňování. násobení a dělení. sčítání a odčítání Pokud jsou ve výrazu závork, má výpočet hodnot v závorce přednost před všemi jinými úpravami.. Určete hodnotu výrazu 7 a) 6 - (6) b). 7 :. : c). ( 7) :. ( : ) d) (. ) 7 : (. : ) e). :. f). ( ) :. g) (. ) - [ : ( )]. h). ( : ).. Určete hodnotu výrazu - a) pro 0, b) pro, c) pro -. Určete hodnotu výrazů: - 0 0, (-) - (-)

4 . Určete, zda je výrazem zápis: a) 987 b) 0 c) 8 7 d) a 8 b - e) -6 Člen výrazu Součin, podíl nebo mocninu považujeme jako celek za jediný člen. Před každým členem je ted znaménko nebo -. Znaménko se před prvním členem vnechává. Dva výraz, které se navzájem liší pouze ve znaménkách před všemi svými člen, se nazývají opačné výraz. Hodnot dvou navzájem opačných výrazů jsou opačná čísla.. Vpište jednotlivé člen výrazu: a). 6 b) 0 :. c) - d). 8 ( ). ( ) e)..(8 ) f) 7 6. Zapište k výrazům ze cvičení výraz opačné.. Určete opačný výraz k výrazu 7 9 a hodnotu obou výrazů pro.

5 Absolutní hodnota Absolutní hodnota reálného čísla: Absolutní hodnotu čísla si můžeme představit jako vzdálenost tohoto čísla od počátku číselné os. Zapisujeme ji pomocí svislých čárek. Absolutní hodnota a) kladného čísla je číslo samo; 8 8 b) záporného čísla je číslo k němu opačné c) nul je nula 0 0 Absolutní hodnota výrazu - je rovna výrazu samému, pokud je jeho hodnota nezáporná, - je rovna výrazu opačnému, pokud je jeho hodnota záporná. Příklad: Určete -. Řešení: Pokud je 0 Pokud je < 0, <, je -,, je Vpočtěte: a) 7, - -,6 -, 7,8 b), -,. (-,) c) 6, 6,. 0,6 (-7) *. Určete absolutní hodnotu výrazů: a) 7 b) a 6 c) 6b 6 d) m 6. Napište opačný výraz k výrazu: a) m mn n b) 8 -. Určete hodnotu výrazu 7 pro -.

6 Sčítání a odčítání výrazů K danému výrazu přičteme výraz tak, že přičteme každý jeho člen. Výraz odečteme tak, že přičteme výraz k němu opačný.. Výraz přičtěte k výrazu. Výraz odečtěte od výrazu. Vpočtěte: a) a a b) c) a (a 7) d) 9a (6 a) e) (6a ) (a ) f) ( 8) (-9 6) g) (a 7 b 9) (a 6 b ) h) ( z) ( z) i) (a b 7c 9) (-a 7b 9c ) j) ( 7 z) (0 0z ) k) ( z ) ( z ) l) a (a b) (a b) b (a b) m) - [ 6 ( 8)] n) 6m - [(m 6) (m 7)] Násobení výrazů Při násobení výrazů násobíme každý člen jednoho výrazu každým členem druhého výrazu..vnásobte: a) a. 7ab b) a b. ab c) 6a b. (-8ab ) d) (-). (- ) 6

7 . Vnásobte: a) m(m ) b) n(n 7) c) r(r 0,) d) (-6)( ) e) 7( ) f) (-8 )(-) g) (-, 0, )(-). Zjednodušte: a) ( 7) b) 9a 6(a ) c) ( ). d) ( ) e) (-8)(-r s) (r 7s).Vnásobte: a) (m )(m ) b) ( )( 7) c) (n )( n) d) (a 6)(7 a) e) (6a b)(a b) f) ( )(- ). Vnásobte a zjednodušte: a) (m )(m m 6) b) (6n n )( n) c) (a )(a )(a ) d) 7 (8 7) (6 ) e) ( ) ( 7) 6 f) (a )(8b 6) (7a )(b ) 7

8 g) (a )(6b 9) (a 6)( 8b) h) [ (6 8)] i) ( )[( ) -] 6.Umocněte: a) ( ) b) ( ) Dělení výrazů jednočlenem Při dělení výrazů jednočlenem vdělíme každý člen výrazu jednočlenem..vdělte výraz: a) (a ) : b) ( 6) : c) (7m ) : 9 d) (a b) : (-) e) (- 7) : (-7) f) (- 6) : (-) g) (8r 6r) : r h) (-s s ) : (-s ) i) (-8b a 6a b 9ab) : (-9ab) j) (r s 8r s 6 r 6 s 6 ) : r s J Vtýkání před závorku ac bc c(a b) Vtknout před závorku můžeme každého dělitele všech členů výrazu. V závorce píšeme podíl vzniklé dělením členů výrazu vtknutým dělitelem.. Rozložte výraz: a) b) rt st c) 6 9 d) b e) 8 f) m 6m g) z z h) 7 a b ab i) 8r s r s j) -6 6m 8

9 .Vtkněte (-) z daného výrazu: a) b) a b c) - d) e) - m m f) 8 g) -r r h) k k. Vpočtěte užitím rozkladu na součin: a) b) c) d) e).. f) Rozložte na součin: a) 8p(a b) q(ab) b) c( ) ( ) c) ( a) - 7b( a) d) a(7 9) 7 9 e) (d ) r( d) f) s(c ) (c ) 6.Rozložte na součin: a) p q p - pq b) c) b bc b c d) mn 8m 9n 7 Rozklad podle vzorců ( a b ) a ab b ( a - b ) a - ab b ( a b ) (a b ) a - b Zaměníme-li obě stran ve vzorcích, provádíme rozklad výrazů. 9

10 .Umocněte výraz podle vzorců: a) (r s) b) (p - q) c) (a ) d) ( ) e) ( - ) f) ( - b) g) ( a) h) ( - ) i) (r s) j) (6 ) k) (6a - ) l) ( ).Umocněte výraz: a) (-r s) b) (- - ) c) (- ) d) (-z -) e) (- v) f) (-a -b).rozložte výraz podle vzorce: a) p q b) c) 6 d) u e) 0,6 f) a - 0,0 g) 9 h) 00a b i) - a j) v,.vjádřete výraz jako rozdíl druhých mocnin: a) ( )( ) b) (m 8)(m 8) c) (-m 6)(m 6) d) (-s )(s ) e) (00 z)(z 00) f) (a b)(a b).vjádřete jako druhou mocninu dvojčlenu: a) a 8a 8 b) m m c) k k d) 9c 6c 0

11 e) 00b 0b f) z z 6 J Lomené výraz Podíl s proměnnými zapsaný ve tvaru zlomku se nazývá lomený výraz. Určování podmínek, za kterých má lomený výraz smsl: Jmenovatel lomeného výrazu musí být různý od nul!. Urči podmínk, za kterých má výraz smsl: p 0q a) b) 7 p q 6 c) a 9 (6 a)(7 ) 8 d) e) a f) m g) 6 h) a a i) ( )(8 ) j) 8r r 9 k) s l) t t. Zkrať výraz a uveď podmínk, za kterých má výraz smsl: a) b) c) 8 d) 6 m e) m f) a b g) a b

12 h) m( a ) ( a ) i) ( ) ( ). j) b 0c 0b k) ( a ) ( a) l) ( ) 8( ) m) 6 8 n) u u v v ( ) o) p) uv u v q) ( v ) r) ac bc ad bd ac bc ad bd. Vnásob výraz (před násobením je pokud možno zkrať) a uveď podmínk, za kterých mají výraz smsl : a) a. b) b. c) 8. b 9 d) 7 m 6k. 8k m e). f) 6 a. ( ) a g) 6. h) m 7. 7 m 0

13 i) j) uv u v. u v u 9 a b. a 6b b 9 k).b 9b l) (8-k). 6 k 8 m) n) ( r s) r r s. r s 8. m o). m p) a a r. r 8 8a q) b 6b 9 b. b b r) 9 c c. 8d c 7. Vděl výraz (před dělením je pokud možno zkrať) a uveď podmínk, za kterých mají výraz smsl : a) a m a : b) : m b n b c) m a : d) n m : n 8 6a 8 0 e) : ( )

14 f) 9 00 : 0 c g) a a : h) b b : i) 0 7 : 6 7 k k j) n m n m : ) ( k) b m b m : l) b a a 0 : 6 m) : u u u u u n) : a a a a a a o) 9 8 : b b b b b p) 9 : 9 7 q) 9 : mn m n m n m r) : 0 a a a a a s) : 7 a a

15 V příkladech -0 sečti výraz a uveď podmínk, za kterých mají smsl:. m n a) a b) b c) d) m m 8 8 e) r r 6. a) b) 6 t t s s 7a 7a c) c c c d) e) f) r s c d e a) b) c) 7 a b b m b 7 b

16 8. a) b) c) m n c b d k k d) 8 9. a) b) a b b c c) m n m n m mn d) a b a c ab ac e) a a a a a f) g) 6 b b 8 a a 8 h) r r b 0 0 b i) b b b c c c 6

17 0. a) b) c) a a 8 d) n e) m n m n V příkladech - uprav výraz a uveď podmínk, za kterých mají smsl :. a). a a b) b. b c). c a b d). ab ab e) m m. m 8 f). 8 g). h). 7

18 *. a) : b) : c) : d) : J Lineární rovnice o jedné neznámé Lineární rovnice o jedné neznámé je možno převést ekvivalentními úpravami na tvar kde a,b jsou reálná čísla, a 0, je neznámá. a b Ekvivalentní úprav rovnic. K oběma stranám rovnice můžeme přičíst (odečíst) týž výraz.. Obě stran rovnice můžeme násobit (dělit) týmž výrazem, různým od nul.. Obě stran rovnice můžeme zaměnit Při úpravách lineárních rovnic postupujeme takto:. Odstraníme závork ve výrazech.. Vhodným vnásobením obou stran rovnice se zbavíme zlomků.. Rovnici upravíme na tvar a b.. Obě stran rovnice dělíme číslem a 0. 8

19 Zvláštní případ řešení rovnic:. po úpravách vjde : a 0 a R, a 0 : 0. po úpravách vjde : 0 b b R, b 0 : rovnice nemá řešení ( NŘ ). po úpravách vjde : 0 0 rovnice má řešení pro všechna reálná čísla ( R ). Řeš rovnice a proveď zkoušku: a/ 6 b/ Zk. : L : P : Zk. : L : P : c/ 6 - d/ - Zk. : L : P : Zk. : L : P :. Řeš rovnice a proveď zkoušku a/ 8 Zk. : L : P : b/ Zk. : L : P : c/ - 9z - 6 Zk. : L : P :. Řeš rovnice a proveď zkoušku: a/ b/ Zk. : L : P : Zk. : L : P : 9

20 c/ z 9z - 7 d/ Zk. : L : P: Zk. : L : P : e/ Zk: L: P: Rovnice se závorkami V příkladech -6 nejprve odstraňte závork a potom vřešte:. a) 9( ) - b) 8 - ( - ) - c) 7( z - ) - z z - 0

21 d) 7 - ( - ) 6 - e) ( - ) - - ( - ) f) ( z ) ( - z ). a) ( - ) 6( 7 - ) b) ( - ) 8 ( )

22 c) 6( - ) ( - ) 0 d) 8( ) ( 8) 0 6. a) 6z - ( z - ) ( z ) b) 7 - ( - 6 ) ( - ) c) 9 - ( - ) ( - 7 ) d) ( - 7 ) - ( - ) ( - ) e) 6( ) ( - ) ( - ) f) 7( 6 ) - ( - ) ( ) Rovnice se zlomk 7. Nejprve vnásobte rovnici společným jmenovatelem a pak dále řešte: a) 7 b) 8

23 c) d) 8 z z e) 0 7 f) 0 8 g) 8 8

24 h) 0 7 i) 6 7 u u u j) 6 0 r r r r k) l) J Rovnice s neznámou ve jmenovateli 8. Řešte rovnice, určete podmínk, proveďte zkoušku: a) 0 b) c) 7 7 z z d)

25 e) 9 f) g) 6 9 h) i) 0 6 j) z z z z 8 k) 6 0 z z z z n) 6 r r r l) z z z z m) 8 v v v p) s s s q) s s s o) r) s s s s s 8 8

26 Slovní úloh. Ve dvou sudech je 90kg surovin. V jednom sudu je o 8kg surovin více než ve druhém. Kolik surovin je v každém sudu?. Dělník odvezl za dn 6 vozíků, a to tak, že každého následujícího dne odvezl o dva vozík více než v předchozím dnu. Kolik vozíků odvezl první den?. Bedna se sádrou má hmotnost kg. Sádra má hmotnost krát větší než bedna. Kolik kg sádr je v bedně?. Ve dvou krabicích je celkem 0 šroubů. V jedné krabici je jich krát více než ve druhé. Kolik šroubů je v každé krabici?. Nádrž na olej je naplněna do jedné třetin. Jestliže se z ní vpustí 00litrů, bude naplněna do jedné pětin. Jaký je objem nádrže? 6. Vpočítejte šířku budov o půdorsu tvaru obdélníku, jehož délka je o 600mm kratší něž dvojnásobek jeho šířk. Obvod budov je 6,8m. 6

27 7. První dělník splní úkol za 8hodin, druhý dělník tentýž úkol za 0hodin. Jaký čas ke splnění úkolu se může předpokládat, kdž budou oba dělníci pracovat společně. 8. Do nádrže vedou tři potrubí. Prvním nateče voda za hodin, druhým za hodin a třetím za 6hodin. Za kolik hodin se nádrž naplní všemi potrubími současně? 9. Zedník vzdil příčku za 8hodin, zednický žák vzdil stejnou příčku za hodin. Kolik hodin b trvalo vzdění jedné příčk při společné práci zedníka učně? 0. Prodavač prodal za tři dn celkem 80 stíracích losů. Druhý den prodal o 90 losů méně než první den, třetí den prodal, krát více než druhý den. Kolik losů prodal první den?. V sedmých třídách nasbíral děti 80 kg papíru. Třída 7.A nasbírala o 0 kg více než třída 7.B a 7.C dvojnásobek toho, co třída 7.A. Kolik papíru nasbírala třída 7.A? Vjádření neznámé ze vzorce Z daného vzorce nebo vztahu vjádřete veličinu uvedenou v závorce.. a) s vt (v) c) v at (t) b) u a (a) d) S πrv (r). a) ρ V m (m), (V) 7

28 b) sin α c a (a), (c) c) av S a (a), (v a ). a) V a (a) b) S 6a (a) U c) P (U), (R) d) V π r (r) R. a) R R R (R ) b) C C C C (C ) c) o (a b) (a) d) v v 0 at (v 0 ), (a). a) v gh (h) b) T π g l (l) 8

29 c) S π(r r ) (r) d) R (R), (R ) R R 6. Do vztahu: a) R ρl dosaďte za S S πd b) Q S.v dosaďte S πr c) m ρ dosaďte za V a v V 7. Vpočítejte druhou základnu zahrad tvaru lichoběžníku s obsahem m, je-li jedna ( a c) v základna 0 m a výška m. (Obsah lichoběžníku S ) 8) Ze vzorce v gh vpočítejte výšku h hladin vod nad výtokovým otvorem. Přitom je výtoková rchlost zanedbáváme). m. m v 0 a tíhové zrchlení g 0 (odpor prostředí s s J 9

30 Nerovnice Nerovnicí budeme rozumět každý ze zápisů tvaru l( ) > p() l( ) < p() l( ) p() l( ) p() Opakování : Interval Množin všech reálných čísel, větších (případně větších nebo rovných) než jisté číslo a a menších (menších nebo rovných) než jisté číslo b. Přitom a, b jsou reálná čísla, a < b Množinový zápis Grafické znázornění Smbolický zápis Způsob čtení { R ; < b } (-,b ) otevřený interval méně nekonečno, b { R ; b } (-,b polouzavřený interval méně nekonečno, b { R ; > a } ( a, ) otevřený interval a, nekonečno { R ; a } a, ) polouzavřený interval a, nekonečno { R ; a < < b } ( a, b ) otevřený interval a, b { R ; a b } a, b uzavřený interval a, b { R ; a < b } a, b ) polouzavřený interval a, b, uzavřený zdola { R ; a < b } ( a, b polouzavřený interval a, b, uzavřený shora R ( - ; ) ( - ; ) interval méně nekonečno,nekonečno Číslo a nazýváme dolní mez, číslo b horní mez intervalu. Otevřenost či uzavřenost intervalu značíme tpem závork. Závork (, ) znamenají, že příslušná mez do intervalu nepatří, závork, znamenají, že příslušná mez do intervalu patří. Smbol -, nepředstavují čísla. Ekvivalentní úprav nerovnic. K oběma stranám nerovnice přičteme (odečíst) týž výraz.. Obě stran nerovnice násobíme (dělíme) týmž kladným číslem.. Obě stran nerovnice násobíme (dělíme) týmž záporným číslem a změníme znaménko nerovnosti na opačné.. Obě stran nerovnice zaměníme a změníme znaménko nerovnosti v opačné. > < Znaménko Opačné znaménko 0

31 Řešte nerovnice v R, řešení znázorněte na číselné ose a zapište jako interval.. a) 0 c) -, > 8 e) > - b) 7, d) f) < -. a) 8 0 c) 0 > b) -77 d) >. a) - < b) - > - 8 c) 6. a) > c) - 9 b) 7 - < - 0 d) 8-9 -

32 . a) ( 8 - ) ( 6 - ) c) 9( - ) 6( 7-6 ) b) 7( - ) > ( 7 - ) d) ( 8 - ) < ( 6 - ) 6. a) < 7 - c) > b) 8 d)

33 7. a) > c) 0 b) d) 0 < 6 e) f) 0 Soustav rovnic Obecný zápis soustav rovnic: a b c d e f kde a, b, c, d, e, f jsou libovolná reálná čísla a, jsou neznámé. Soustavou dvou lineárních rovnic o dvou neznámých nazýváme dvojici lineárních rovnic o dvou neznámých, které spolu souvisí. Řešením soustav dvou lineárních rovnic o dvou neznámých nazýváme takovou uspořádanou dvojici čísel [ ; ], která po dosazení do původní soustav za příslušné neznámé dá platné rovnosti.

34 Počet řešení dvou lineárních rovnic o dvou neznámých: Jedno řešení Žádné řešení Nekonečně mnoho řešení po vřešení získáme uspořádanou dvojici čísel po úpravách dostaneme některý z následujících tvarů lineárních rovnic: 0. a nebo 0. b, kde a,b jsou libovolná nenulová čísla po úpravách dostaneme některý z následujících tvarů lineárních rovnic: 0. 0 nebo 0. 0 Zápis řešení K { [ ; ] } K prázdná množina K R (řešíme-li soustavu v množině reálných čísel) Metod řešení:. Srovnávací Z obou rovnic vjádříme stejnou neznámou pomocí druhé neznámé a pak z obou vjádření sestavíme rovnici.. Dosazovací Z jedné rovnice vjádříme jednu neznámou pomocí druhé a pak toto vjádření dosadíme do druhé rovnice. Sčítací Nejprve, je-li to nutné, každou z rovnic vnásobíme vhodným číslem a pak tto upravené rovnice sečteme (popř. odečteme) tak, ab v součtu (rozdílu) zůstala pouze jedna neznámá. Těmito úpravami získáme jedno rovnici o jedné neznámé, kterou vřešíme. Druhou neznámou pak získáme po dosazení první neznámé do libovolné z původních rovnic.. Řešte soustavu rovnic: a) - c) b) - d) - -

35 e) - g) f) h) 6. Řešte soustavu rovnic: a) 6 b) c) d) 6-6 e) - 6 f) 8. Řešte soustavu rovnic: r s a) r s b) m n 6 m n 6

36 6 c) 6 v u v u d) q p q p *. Řešte soustavu rovnic: a) 0 b) 6 6 v u v u *. Řešte soustavu rovnic: a) 9 b) *6. Řešte soustavu rovnic: a) b) 7 *7. Řešte soustavu rovnic: a) b)

37 Slovní úloh. Při zlepšování životního prostředí okolí škol blo 76 žáků rozděleno do dvou skupin A a B. Ve skupině A každý žák odpracoval šest hodin, ve skupině B čtři hodin. Celkem žáci odpracovali hodin. Kolik žáků blo ve skupině A a kolik v B?. Určete dvě čísla, jejichž součet je 6 a rozdíl je.. V internátu je ve pokojích, z nichž některé jsou třílůžkové a některé čtřlůžkové, ubtováno 0 žáků. Určete, kolik pokojů je třílůžkových a kolik čtřlůžkových.. Na honu bli loveni jen zajíci a bažanti. Kdž lovci prohlíželi kořist, napočítali 6 hlav a 76 nohou. Kolik ulovili bažantů a kolik zajíců?. Účetní měla v pokladně v hotovosti 70 Kč ve bankovkách, zčásti padesátikorunových, zčásti stokorunových. Kolik blo kterých bankovek? 7

38 6. Dva chlapci o hmotnosti 0 kg a 0 kg si chtějí z klád dlouhé,8 m udělat houpačku. Jak daleko od obou konců ji musí podepřít, ab bli v rovnováze? Soustav nerovnic. Řešte soustavu nerovnic, výsledek znázorněte grafick na číselné ose a zapište intervalem: a) -7 > 7 > c) < < b) > > 6 d) 9. Řešte soustavu nerovnic, výsledek znázorněte grafick na číselné ose a zapište intervalem: a) ( ) b) 7 c) 8 < > 6 J Kvadratické rovnice Kvadratické rovnice jsou všechn rovnice, které se ekvivalentními úpravami dají převést na tvar : a b c 0 kde a, b, c jsou libovolná reálná čísla a zároveň a 0 Člen a nazýváme kvadratický člen, člen b nazýváme lineární člen a člen c nazýváme absolutní člen. Řešení kvadratické rovnice naz. kořen, ozn. a 8

39 Příklad - 6 řeš bez použití vzorce.. a) - 0 c) - 0 b) 0 d) a) b) - 6 c) 8 d) - 9. a) - 0 c) e) 0 6 b) d) f) 0, - 0,0 0. a) 7 0 b) c)

40 d) - e) 7 f) - g) h) 9 j) a) ( - )( - ) 0 c) ( )( - ) 0 b) ( - )( ) 0 d) ( - )( 6 ) 0 6. a) ( - 8 ) 0 d) ( 7 - ) 0 b) ( ) 0 e) 0 c) ( - ) 0 f) Řešte rovnice užitím vzorců: ( a b ) a ab b a) 0 ( a - b ) a - ab b b) - 0 0

41 c) 0 d) e) Kvadratická rovnice a b c 0 má řešení, b ± b ac a b -ac se nazývá diskriminant kvadratické rovnice, ozn. D Jestliže D > 0, má rovnice řešení. Jestliže D 0, má rovnice řešení. Jestliže D < 0, nemá rovnice řešení. 8. Řešte kvadratické rovnice a) - 0 b) c) d) 0

42 e) f) Řešte kvadratické rovnice a) - 0 b) c) 7-0 d) 9 0 e) f) 8-0 g) h) i) j) j)

43 0. Řešte kvadratické rovnice a) ( - ) ( - ) ( - ) b) ( - ) ( ) ( ) c) ( - 6 ) ( - 8 ) 00 d) ( - )( ) 0 e) ( ) 7 f) ( ) ( ) g) 0 ( )

44 Slovní úloh. Výška trojúhelníku je o cm delší než jeho základna. Vpočítejte výšku trojúhelníku, je-li jeho obsah 0,6 dm.. Vpočítejte obvod obdélníku, jehož šířka je o 6 cm kratší než jeho délka a obsah je 6 cm.. Zvětší-li se strana čtverce o dm, zdevítinásobí se jeho obsah. Určete délku jeho stran.. Odvěsna pravoúhlého trojúhelníku je o 7 cm kratší než druhá odvěsna a o 8 cm kratší než přepona. Vpočítejte obvod trojúhelníku. J

45 Seznam použité literatur: Barták, J. a kol.: Matematika I pro učební obor středních odborných učilišť SPN Praha, 990. Barták, J. a kol.: Matematika II pro učební obor středních odborných učilišť SPN Praha, 988. Barták, J. a kol.: Matematika III pro učební obor středních odborných učilišť SPN Praha, 986. Hudcová, M., Kubičíková, L.: Sbírka úloh z matematik pro SOU a SOŠ Prométheus, Praha 99 Běloun, F. a kol.: Sbírka úloh z matematik pro základní škol SPN, Praha 98 Nováková, E.: Aplikovaná matematika pro učební obor ve stavebnictví a stavební prai Raport, Rakovník. vdání Květen 007 Zpracovala: RNDr. Dagmar Fialová Mgr. Vlastislava Kolmanová

Rozklad na součin vytýkáním

Rozklad na součin vytýkáním Rozklad na součin vytýkáním 1. Rozložte na součin prvočísel číslo: 165 = 210 = 546 = 2. Rozložte na součin mocnin prvočísel číslo: 96 = 432 = B. Rozklad na součin vytýkáním 1. Rozložte na součin vytýkáním:

Více

3. Celistvé výrazy a jejich úprava 3.1. Číselné výrazy

3. Celistvé výrazy a jejich úprava 3.1. Číselné výrazy . Celistvé výrazy a jejich úprava.1. Číselné výrazy 8. ročník. Celistvé výrazy a jejich úprava Proměnná je znak, zpravidla ve tvaru písmene, který zastupuje čísla z dané množiny čísel. Většinou se setkáváme

Více

Algebraické výrazy pro učební obory

Algebraické výrazy pro učební obory Variace 1 Algebraické výrazy pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Algebraické výrazy

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová,

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, E-sbírka příkladů Seminář z matematiky Evropský sociální fond Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, Pavla Pavlíková Obsah 1 Úpravy výrazů................................................................

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE

ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE, SOUSTAVY ROVNIC A NEROVNIC Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21.

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA

M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Průřezová témata, projekty

Více

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A 1. Č Í S E L N É O B O R Y 1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A Přirozená čísla (definice, značení, množinový zápis) Číslice (cifry 0 9) Číslo (rozvinutý resp. zkrácený zápis přirozeného čísla v desítkové

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 Autor Ing. Antonín Kučera

Více

a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 2 3 x. a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 6; x = 13 28 = 1 7 a jeho hodnotu pro x = 2

a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 2 3 x. a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 6; x = 13 28 = 1 7 a jeho hodnotu pro x = 2 Obsah Definiční obory výrazů s proměnnou... Zápisy výrazů...3 Sčítání a odčítání mnohočlenů...4 Násobení mnohočlenů...5 Dělení mnohočlenů...7 Rozklad mnohočlenů na součin vytýkání...9 Rozklad mnohočlenů

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.2.1 Algebraické výrazy, výrazy s mocninami

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně. Školní rok: Jméno:

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně. Školní rok: Jméno: Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně Školní rok: Předmět: matematika Třída: 1. A Jméno: TEMATICKÝ CELEK: Znalosti

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ MATEMATIKA

STŘEDOŠKOLSKÁ MATEMATIKA STŘEDOŠKOLSKÁ MATEMATIKA MOCNINY, ODMOCNINY, ALGEBRAICKÉ VÝRAZY VŠB Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta 006 Mocniny, odmocniny, algebraické výrazy http://moodle.vsb.cz/ 1 OBSAH 1 Informace

Více

Název školy. Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková. Autor. Matematika1.ročník Operace s mnohočleny. Text a příklady.

Název školy. Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková. Autor. Matematika1.ročník Operace s mnohočleny. Text a příklady. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková Matematika1.ročník Operace s mnohočleny. Text a příklady.

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gmnázia a základní vzdělávání Jaroslav Švrček a kolektiv Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický okruh:

Více

( ) 2 2 2 ( ) 3 3 2 2 3. Výrazy Výraz je druh matematického zápisu, který obsahuje konstanty, proměnné, symboly matematických operací, závorky.

( ) 2 2 2 ( ) 3 3 2 2 3. Výrazy Výraz je druh matematického zápisu, který obsahuje konstanty, proměnné, symboly matematických operací, závorky. Výrzy Výrz je druh mtemtického zápisu, který obshuje konstnty, proměnné, symboly mtemtických opercí, závorky. Příkldy výrzů: + výrz obshuje pouze konstnty číselný výrz x výrz obshuje konstntu ( proměnnou

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

5 čitatel zlomková čára 13 jmenovatel

5 čitatel zlomková čára 13 jmenovatel Aritmetika sekunda 1 Zlomky Celek a jeho část Zlomek je speciální zápis čísla v podílovém tvaru. Zlomek obsahuje čitatele a jmenovatele, kteří jsou od sebe odděleni zlomkovou čarou. Zlomek pět třináctin

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Celá čísla. Celá čísla jsou množinou čísel, kterou tvoří všechna čísla přirozená, čísla k nim opačná a číslo nula.

Celá čísla. Celá čísla jsou množinou čísel, kterou tvoří všechna čísla přirozená, čísla k nim opačná a číslo nula. Celá čísla Celá čísla jsou množinou čísel, kterou tvoří všechna čísla přirozená, čísla k nim opačná a číslo nula. Množinu celých čísel označujeme Z Z = { 3, 2, 1,0, 1,2, 3, } Vlastností této množiny je,

Více

Matematika Kvadratická rovnice. Kvadratická rovnice je matematický zápis, který můžeme (za pomoci ekvivalentních úprav) upravit na tvar

Matematika Kvadratická rovnice. Kvadratická rovnice je matematický zápis, který můžeme (za pomoci ekvivalentních úprav) upravit na tvar Kvadratická rovnice Kvadratická rovnice je matematický zápis, který můžeme (za pomoci ekvivalentních úprav) upravit na tvar ax 2 + bx + c = 0. x neznámá; v kvadratické rovnici se vyskytuje umocněná na

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA VÝPOČTU MATEMATICKÝCH ÚLOH ROVNICE A NEROVNICE MICHAL VAVROŠ Ostrava 006 Zpracoval:

Více

MANUÁL. Výukových materiálů. Matematický kroužek 8.ročník MK2

MANUÁL. Výukových materiálů. Matematický kroužek 8.ročník MK2 MANUÁL Výukových materiálů Matematický kroužek 8.ročník MK2 Vypracovala: Mgr. Jana Kotvová 2014 Číslo hodiny: 1 Téma: Celá čísla, přednost matematických operací Očekávané výstupy: žáci počítají jednoduché

Více

Kaţdé číslo, které lze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel, je číslo racionální.

Kaţdé číslo, které lze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel, je číslo racionální. . Racionální čísla. ročník -. Racionální čísla.. Vymezení pojmu Kaţdé číslo které lze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel je číslo racionální. Při podílu dvou celých čísel a a b mohou nastat tyto situace

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY

Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY Přípravný kurs z matematik Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY Přípravný kurs z matematik 1 Obsah 1 Přehled použité smbolik 3 Základní pojm matematické logik a teorie množin 4.1 Element matematické logik.........................

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Variace. Číselné výrazy

Variace. Číselné výrazy Variace 1 Číselné výrazy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Číselné výrazy Číselné výrazy, výpočty

Více

6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou

6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou @06 6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou rovnice Když se řekne s odmocninou, znamená to, že zadaná rovnice obsahuje neznámou pod odmocninou. není (ne)rovnice s odmocninou neznámá x není pod odmocninou

Více

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ POSLOUPNOSTI A ŘADY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY

POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY TU v LIBERCI FAKULTA MECHATRONIKY POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY Tematické okruhy středoškolské látky: Číselné množiny N, Z, Q, R, C Body a intervaly na číselné ose Absolutní hodnota Úpravy

Více

ARITMETIKA - SEKUNDA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

ARITMETIKA - SEKUNDA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ARITMETIKA - SEKUNDA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Reálná čísla. Sjednocením množiny racionálních a iracionálních čísel vzniká množina

Reálná čísla. Sjednocením množiny racionálních a iracionálních čísel vzniká množina Reálná čísla Iracionální číslo je číslo vyjádřené ve tvaru nekonečného desetinného rozvoje, ve kterém se nevyskytuje žádná perioda. Při počítání je potřeba iracionální číslo vyjádřit zaokrouhlené na určitý

Více

Nástin dějin vyučování v matematice (a také školy) v českých zemích do roku 1918

Nástin dějin vyučování v matematice (a také školy) v českých zemích do roku 1918 Nástin dějin vyučování v matematice (a také školy) v českých zemích do roku 1918 Jednoroční učební kurs (JUK) In: Jiří Mikulčák (author): Nástin dějin vyučování v matematice (a také školy) v českých zemích

Více

2. Řešení algebraické

2. Řešení algebraické @016 2. Řešení algebraické Definice: Nechť a, c jsou reálná čísla. Rovnice v R (s neznámou x) daná formulí se nazývá lineární rovnice a ax + c = 0 se nazývají lineární nerovnice. ax + c 0 ax + c < 0 ax

Více

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Robert Mařík 26. září 2008 Obsah Operace s řádkovými vektory..................... 3 Operace se sloupcovými vektory................... 12 Matice..................................

Více

VZOROVÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava

VZOROVÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava VZOROVÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava I Úprav algebraických výrazů zlomk, rozklad kvadratického trojčlenu,

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro Příjímací zkoušky 01 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) 1. Číselné obory 1.1. Doplňte číslo do rámečku tak, aby platila rovnost: 1.1.1.

Více

Dělení celku na části v poměru

Dělení celku na části v poměru Dělení celku na části v poměru Příklad : Rozděl číslo 12 v poměru 2 : 3. Řešení : Celek musíme rozdělit na 2 + 3 = 5 dílů. Jeden díl má velikost 12 : 5 = 2,4 První člen poměru představuje dva díly a proto

Více

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol.

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol. 4.. Funkce více proměnných, definice, vlastnosti Funkce více proměnných Funkce více proměnných se v matematice začal používat v rámci rozvoje analtické geometrie v prostoru s počátkem 8. stol. I v sami

Více

4a) Racionální čísla a početní operace s nimi

4a) Racionální čísla a početní operace s nimi Racionální čísla a početní operace s nimi Množinu racionálních čísel získáme z množiny čísel celých, jejím rozšířením o čísla desetinná s ukončeným des. rozvojem nebo periodická a zlomky, které lze na

Více

Doučování sekunda. měsíc Probírané učivo Základní učivo září Opakování učiva z primy

Doučování sekunda. měsíc Probírané učivo Základní učivo září Opakování učiva z primy Doučování sekunda měsíc Probírané učivo Základní učivo září Opakování učiva z primy Desetinná čísla Krychle a kvádr Prvočísla a čísla složená Společný násobek a dělitel Prvočísla a čísla složená Trojúhelník

Více

Rovnice v oboru komplexních čísel

Rovnice v oboru komplexních čísel Rovnice v oboru komplexních čísel Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Čerm_01a

Více

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3,

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3, Vektorový prostor Příklady: Př.1. R 2 ; R 3 ; R n...aritmetický n-rozměrný prostor Dvě operace v R n : součet vektorů u = (u 1,...u n ) a v = (v 1,...v n ) je vektor u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ),

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

Název školy. Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková. Autor

Název školy. Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková. Autor Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název škol Moravské gmnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková Matematika. Funkce. Definice funkce, graf funkce. Tet a příklad.

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

4 Rovnice a nerovnice

4 Rovnice a nerovnice 36 Rovnice a nerovnice 4 Rovnice a nerovnice 4.1 Lineární rovnice a jejich soustavy Požadované dovednosti řešit lineární rovnice o jedné neznámé vyjádřit neznámou ze vzorce užít lineární rovnice při řešení

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 IV/2 Inovace a

Více

4. Lineární nerovnice a jejich soustavy

4. Lineární nerovnice a jejich soustavy 4. Lineární nerovnice a jejich soustavy 9. ročník 4. Lineární nerovnice a jejich soustavy 5 > 0 ostrá nerovnost 5.0 50 neostrá nerovnost ( používáme pouze čísla) ZNAKY NEROVNOSTI: > je větší než < je menší

Více

Příklady k opakování učiva ZŠ

Příklady k opakování učiva ZŠ Příklady k opakování učiva ZŠ 1. Číslo 78 je dělitelné: 8 7 3. Rozhodněte, které z následujících čísel je dělitelem čísla 94: 4 14 15 3. Určete všechny dělitele čísla 36:, 18, 4, 9, 6, 3, 1, 3, 6, 1 3,

Více

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a její aplikace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 3. užívá lineární uspořádání, zobrazí čísla na číselné ose 8. zaokrouhluje přirozená čísla,

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.2.1 Algebraické výrazy, výrazy s mocninami

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti uplatní se při řešení všech problémových úloh

Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti uplatní se při řešení všech problémových úloh Vzdělávací oblast - Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v hodinové dotaci 4,4,4,5.

Více

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Pracovní listy s postupy řešení Brno 2010 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Státní maturita z matematiky Obsah Obsah NIŽŠÍ úroveň obtížnosti 4 MAGZD10C0K01 říjen 2010..........................

Více

- y. 5.5 Kráceni a rozširování lomenvch výrazu. eseru: = = = x +.) Podmínkyrešitelnosti:x -:;l:o, x -:;l:3/2

- y. 5.5 Kráceni a rozširování lomenvch výrazu. eseru: = = = x +.) Podmínkyrešitelnosti:x -:;l:o, x -:;l:3/2 48 Príklad 73: Rozložte na soucin: a)4x2-25 c)x4-16 - e) x' + 27 b} 25x2 + 30xy + 9y2 d) 8x3-36~y + 54xy2-27l Rešení: a) Použije vzorec a2 - b2 = (a - b). (a + b), v nemž platí a = 2x, b = 5. Dostaneme:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_1_02 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647 Název vzdělávacího materiálu: Anotace: Vzdělávací oblast: VY_32_INOVACE_ARITMETIKA+ALGEBRA15 Sčítání,

Více

FUNKCE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

FUNKCE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ FUNKCE Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE DO ROZVOJE

Více

1. Matice a maticové operace. 1. Matice a maticové operace p. 1/35

1. Matice a maticové operace. 1. Matice a maticové operace p. 1/35 1. Matice a maticové operace 1. Matice a maticové operace p. 1/35 1. Matice a maticové operace p. 2/35 Matice a maticové operace 1. Aritmetické vektory 2. Operace s aritmetickými vektory 3. Nulový a opačný

Více

Rovnice a nerovnice v podílovém tvaru

Rovnice a nerovnice v podílovém tvaru Rovnice a nerovnice v podílovém tvaru Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

1. Dělitelnost v oboru přirozených čísel

1. Dělitelnost v oboru přirozených čísel . Dělitelnost v oboru přirozených čísel Zopakujte si co to je násobek a dělitel čísla co je to prvočíslo jak se hledá rozklad složeného čísla na prvočinitele největší společný dělitel, nejmenší společný

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Funkce - pro třídu 1EB

Funkce - pro třídu 1EB Variace 1 Funkce - pro třídu 1EB Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv využití výukového materiálu je povoleno pouze s odkazem na www.jarjurek.cz. 1. Funkce Funkce je přiřazení, které každému

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

KOMPENDIUM ZNALOSTÍ Z MATEMATIKY PRO VŠ EKONOMICKÉHO SMĚRU souhrny, řešené úlohy a pracovní listy

KOMPENDIUM ZNALOSTÍ Z MATEMATIKY PRO VŠ EKONOMICKÉHO SMĚRU souhrny, řešené úlohy a pracovní listy KOMPENDIUM ZNALOSTÍ Z MATEMATIKY PRO VŠ EKONOMICKÉHO SMĚRU souhrny, řešené úlohy a pracovní listy Tento materiál vznikl v rámci realizace projektu: Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj v sítí spolupracujících

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více