Termodynamika ideálních plynů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Termodynamika ideálních plynů"

Transkript

1 Za správnost neručím, cokoli s jinou než černou barvou je asi špatně Informace jsou primárně z přednášek Termodynamika ideálních plynů 1. Definice uzavřené termodynamické soustavy - neprochází přes ni žádná hmota (pneumatika) - píst s plynem, kdy hmotnost se nemění, objem se měnit může 2. Definice otevřené termodynamické soustavy - hmotnost procházející plochou je nenulová - píst motoru, kdy odchází plyn 3. Kalorimetrická rovnice - forma přenosu en. mezi soustavou a okolím m [kg] hmotnost T [K] teploty c [J/kg K] měrná tepelná kapacita (u plynů rozlišujeme c p a c v ) Q [J] teplo, není stavová veličina 4. Definice a fyzikální jednotka energie [ ] - stavová veličina; schopnost tělesa konat práci (fyzickou, chemickou ) - mechanická, tepelná, elektrická, magnetická, chemická, jaderná energie [ ] - vnitřní energie; tepelná en. je en. neuspořádaného pohybu částic 5. Vztah pro výpočet hydrostatického tlaku [ ] [ ] [ ] [ ] 6. Vztahy vyjadřující 0. zákon termomechaniky 7. Uveďte normální fyzikální podmínky 8. Avogadrův zákon - ve stejném objemu různých plynů o stejném tlaku a teplotě je stejný počet molekul 9. Vztah Gay-Lussacův (p=konst.) 10. Vztah pro Charlesův zákon (v=konst.) 1

2 11. Vztah pro Boyle-Mariotteúv zákon (T=konst.) 12. Daltonův zákon, vztah - tlak směsi se rovná součtu parciálních tlaků jednotlivých plynů, daných jejich stavovými veličinami - parciální tlak = tlak jednotlivých součástí směsi 13. Jak se vyjadřuje hmotnostní a objemové složení směsi 14. Jak se určí střední zdánlivá molární hmotnost směsi plynů 15. Jak se určí teplota při izobarickém míchání ideálních plynů 16. Přepočet hmotnostních zlomků na objemové zlomky a opačně Přepočty molárních zlomků na hmotnostní : Využité vztahy: Přepočet hmotnostních zlomků na molární : 17. Střední zdánlivá molární hmotnost, vztah pro výpočet, jednotka 18. Amagatův zákon, výpočet teploty při míchání při konstantní teplotě 2

3 19. = 35. Definice entalpie, entalpie ideálního plynu, jednotka entalpie - tepelná energie uložená v jednotkovém množství látky - h ideálního plynu - teplo za konstantního tlaku [ ] entalpie měrná entalpie 20. Definice vnitřní energie pro ideální plyn, jednotka vnitřní energie - tepelná en. je en. neuspořádaného pohybu částic - ideálního plynu - vnitřní en. du je rovna tepli za konst. objemu dq v [ ] - vnitřní energie 21. První forma I. Zákona termodynamiky [ ] [ ] q měrné teplo u měrná vnitřní energie a měrná objemová práce 22. Druhá forma I. Zákona termodynamiky - vhodné pro otevřené soustavy (kompresory, zařízení kde se mění tlak i objem) [ ] [ ] h měrná entalpie a t měrná technická práce 23. Jak je definována objemová práce a zakreslete ji v p-v diagramu - není stavová veličina; je dána působením síly F po dráze l - objemová práce se koná pokud se mění objem, kde změna dráhy není práce - plocha pod křivkou, směrem k ose v [ ] 24. Jak je definována technická práce a zakreslete ji v p-v diagramu - práce na hřídeli rotačních strojů - plocha pod křivkou, směrem k ose p - je uvažována záporně, aby při expanzi či poklesu tlaku soustavy byla kladná 3

4 25. II. Zákon termodynamiky pro vratné změny - soustava prochází jen rovnovážnými stavy (lze použít stavovou rci) a při opačném ději se vrátí do původního stavu ( v přírodě není - vždy probíhá nějaké tření..) Tepelný cyklus: Termodynamický děj: Termodynamický děj v tepelně izolované soustavě: 26. II. Zákon termodynamiky pro nevratné změny - soustava neprochází rovnovážnými stavy a při opačném ději se nevrátí do původního stavu Tepelný cyklus: Termodynamický děj: Termodynamický děj v tepelně izolované soustavě: 27. Stavová rovnice pro ideální plyn pro 1 kg a pro m kg 28. Stavová rovnice pro ideální plyn pro 1 kmol a pro n kilomolů 29. Uveďte číselnou hodnotu a jednotku universální plynové konstanty 30. Jak se vypočte měrná plynová konstanta ideálního plynu, jaká je její jednotka 31. Jaká je hodnota poissonovy konstanty pro jednoatomový plyn a uveďte příklad takového plynu 32. Jaká je hodnota poissonovy konstanty pro dvouatomový plyn a uveďte příklad takového plynu 33. Jaká je hodnota poissonovy konstanty pro tříatomový plyn a uveďte příklad takového plynu 34. Mayerův vztah pro ideální plyn 35. = 19. Definiční vztah entalpie, její jednotka, entalpie ideálního plynu - tepelná energie uložená v jednotkovém množství látky - h ideálního plynu - teplo za konstantního tlaku [ ] entalpie měrná entalpie 4

5 36. Vztah mezi měrnými kapacitami a poissonovou konstantou 37. Zakreslete izochorický děj v p-v a T-s digramu a napište vztah mezi stavovými veličinami 38. Zakreslete izobarický děj v p-v a T-s digramu a napište vztah mezi stavovými veličinami 39. Zakreslete izotermický děj v p-v a T-s digramu a napište vztah mezi stavovými veličinami 40. Zakreslete adiabatický děj v p-v a T-s digramu a napište vztah mezi stavovými veličinami 41. Zakreslete polytropický děj (pro technickou polytropu) v p-v a T-s digramu a napište vztah mezi stavovými veličinami jsou stejné jako u adiabaty, jenom místo je tam 5

6 42. Definiční vztah entropie, jednotka entropie - entropie určuje směr samovolného vývoje soustavy; pravděpodobnější stav - stav je možné vrátit, ale musíme vynaložit práci - stavová veličina [ ] 43. Zakreslete objemovou a technickou práci v p-v diagramu pro izotermický děj 44. Pro jakou hodnotu polytropického koeficientu přejde rovnice polytropy v rovnici izochory 45. Pro jakou hodnotu polytropického koeficientu přejde rovnice polytropy v rovnici izobary 46. Pro jakou hodnotu polytropického koeficientu přejde rovnice polytropy v rovnici izotermy 47. Pro jakou hodnotu polytropického koeficientu přejde rovnice polytropy v rovnici adiabaty 48. Porovnejte v diagramech p-v a T-s izotermu a adiabatu - adiabata je v p-v diagramu strmější než izoterma 49. Jak je definována měrná polytropická tepelná kapacita c n 50. Hodnota exponentu technické polytropy, zakreslete technickou polytropu v p-v a T-s diagramu 51. I. Zákon termodynamiky pro otevřenou termodynamickou soustavu [ ] tepelný tok hmotnostní tok měrná entalpie rychlost plynu tíhové zrychlení výkon převýšení plynu vzhledem k základní rovině vstup, výstup ze soustavy 6

7 Termodynamika vodní páry 101. Jak vypočítat suchost páry a jakých nabývá hodnot 102. Zakreslete izobaru a izotermu pro mokrou páru v T-s a h-s diagramu 103. Zakreslete izobarický děj pro přechod mezi mokrou a přehřátou párou v T-s a h-s diagramu 104. Zakreslete izochorický děj s přechodem mezi mokrou a přehřátou párou v T-s a h-s diagramu 105. Zakreslete izotermický děj s přechodem mezi mokrou a přehřátou párou v T-s a h-s diagramu 106. Zakreslete adiabatický děj s přechodem mezi mokrou a přehřátou párou v T-s a h-s diagramu 107. Jak se vypočte měrný objem mokré páry o suchosti x známe-li v a v 108. Jak se vnitřní energie mokré páry o suchosti x známe-li u a u 109. Jak se vypočte entropie mokré páry o suchosti x známe-li s a s 110. Jak se vypočte entalpie mokré páry o suchosti x známe-li h a h 111. Vypočet objemové práce pro izobarickou změnu vodní páry 7

8 112. Výpočet tepla pro izochorický děj vodní páry 113. Výpočet tepla pro izobarický děj vodní páry 114. Výpočet technické práce pro izochorický děj vodní páry 115. Výpočet objemové práce pro izotermický děj vodní páry 116. Výpočet tepla pro izotermický děj vodní páry 117. = 138. Výpočet objemové práce pro izoentropický děj vodní páry 118. = 137. Výpočet technické práce pro izoentropický děj vodní páry 119. Nakreslete fázový diagram vody - látky se tuhnutím roztahují?? 120. Nakreslete fázový diagram rtuti - -ll- smršťují?? 121. Co je anomálie vody - roste-li t kapaliny, její hustota se zmenšuje - neplatí pro vodu od 0 C do 4 C - voda má největší hustotu při t=4 C - ve velkých rybnících a jezerech má voda u dna tuto teplotu v zimě i v létě 122. Clausiova Clapeyronova rovnice pro var a kondenzaci 123. = 132. Zakreslete adiabatický děj se třením vodní páry v T s a h s diagramu 124. Zakreslete děj při škrcení páry v oblasti mokré páry v T s diagramu 8

9 125. Zakreslete v T s diagramu čáru syté kapaliny a uveďte její suchost 126. Zakreslete izobarický děj v mokré páře v T s a h s diagramu 127. U kterého termodynamického děje s vodní párou je objemová práce nulová 128. U kterého termodynamického děje s vodní párou je technická práce nulová 129. Clausiova Clapeyronova rovnice pro tání a tuhnutí 130. Clausiova Clapeyronova rovnice pro sublimaci a desublimaci 131. U kterého termodynamického děje s vodní párou je teplo nulové, zakreslete tento děj v h s diagramu Izoentropický? 132. = 123. Zakreslete adiabatický děj se třením vodní páry v T s a h s diagramu 133. Zakreslete izochorický, izobarický, izotermický a izoentropický děj v h s diagramu 134. Zakreslete izochorický, izobarický, izotermický a izoentropický děj v T s diagramu 135. Zakreslete izochorický, izobarický, izotermický a izoentropický děj v p v diagramu 9

10 136. Vztah pro kompresní faktor reálného plynu, čím se liší reálný plyn od ideálního 137. = 118. Výpočet technické práce u izoentropického děje s vodní párou 138. = 117. Výpočet objemové práce u izoentropického děje s vodní párou 139. Výpočet technické práce u adiabatického děje s vodní párou 140. Výpočet objemové práce u adiabatického děje s vodní párou 141. Při jaké teplotě má voda nejvyšší hustotu t=4 C 142. Uveďte teplotu trojného bodu vody - teplota a tlak, při kterém jsou všechny tři skupenství v rovnovážném stavu - pro : t=0,01 C = 273,16 K 143. Uveďte přibližné hodnoty teploty a tlaku kritického bodu vody 144. Zakreslete izoentalpický děj v p v, h s a T s diagramu pro vodní páru 145. Zakreslete adiabatický děj se třením v p v, h s a T s diagramu pro vodní páru 146. Vztahy pro technickou a objemovou práci pro adiabatický děj se třením pro vodní páru 147. Naznačte závislost teploty varu vody na tlaku v T s diagramu 148. Porovnejte v h s diagramu izoentropický a adiabatický děj se třením pro vodní páru 10

11 149. Vyjmenujte skupenství látek, názvy fázových přeměn a uveďte jejich číselné označení sublimace - pevné tání tuhnutí - kapalné vypařování, var kapalnění - plynné desublimace 150. Vztah pro výpočet technické práce izoentropického děje v parní turbíně 201 Definice termické účinnosti Oběhy 202 Vztah pro termickou účinnost Carnotova cyklu 203 Zakreslete do p v a T s diagramu oběh jednostupňového kompresoru bez škodného prostoru 204 Zakreslete do p v a T s diagramu oběh dvoustupňového kompresoru bez škodného prostoru 205 Zakreslete do p v a T s diagramu oběh Ottova spalovacího motoru 206 Zakreslete do p v a T s diagramu oběh Dieselova spalovacího motoru 11

12 207 Zakreslete do p v a T s diagramu oběh Sabatova (s kombinovaným přívodem tepla) spalovacího motoru 208 Vztah pro výpočet příkonu polytropického kompresoru. [ ] 209 Jak je definován kompresní poměr spalovacího motoru 210 Nakreslete oběh plynové turbíny v p v a T s diagramu 211 = 222 Vztah pro optimální tlakový poměr vícestupňového kompresoru 212 Zakreslete v T s diagramu Rankineův Clausiův cyklus s předehřevem páry 213 Vztah pro příkon rychlostního kompresoru Izoentropický 214 Definiční vztah chladícího faktoru 215 Definiční vztah topného faktoru 216 Zakreslete v T s diagramu chladicí oběh 12

13 217 Zakreslete v p V a T S diagram přímý Carnotův oběh 218 Zakreslete v p V a T S diagram obrácený Carnotův oběh 219 Topný faktor Carnotova obráceného cyklu 220 Chladící faktor Carnotova obráceného cyklu 221 Exergická účinnost - využitelná část energie ve formě tepla 222 = 211 Optimální tlakový poměr u vícestupňové komprese 223 Vztah a graf pro střední teoretický tlak pracovního oběhu 224 Na čem závisí termická účinnost Ottova oběhu 225 Na čem závisí termická účinnost Dieselova oběhu 226 Na čem závisí termická účinnost Sabatova oběhu 227 Na čem závisí termická účinnost Baytonova cyklu plynové turbínu 13

14 228 Zakreslete v T S diagramu paroplynový kombinovaný cyklus - kombinace Braytonova (plynového) a Rankine-Clausiova (parního) cyklu 229 Zakreslete v T S diagramu oběh kompresorového chladícího zařízení 230 Jak se vypočte tah proudového motoru [ ] 231 Uveďte příklady tepelných cyklů blížících se Carnotovu - tropická cyklóna, tepelné trubice, věčně pijící pták 232 Nakreslete nevratný Carnotův cyklus v p v a T s diagramu a jeho termickou účinnost 233 = 236 Carnotova porovnávací účinnost - vyjadřuje o kolik je cyklus méně účinnější než Carnotův. - Tepelný stroj je tím dokonalejší, čím bude menší rozdíl do účinnosti Carnotova cyklu 234 Definiční vztah III. Zákonu termomechaniky - Entropie čistých krystalických látek je při 0 K nulová 235 = 238 Jak se vypočte výkon a efektivita proudového motoru [ ] 236 = 233 Vztah a definice pro Carnotovu porovnávací účinnost - vyjadřuje o kolik je cyklus méně účinnější než Carnotův. - Tepelný stroj je tím dokonalejší, čím bude menší rozdíl do účinnosti Carnotova cyklu 14

15 237 Zakreslete dvoustupňovou kompresi v p V a T S diagramu 238 = 235 Jak se vypočte výkon proudového motoru u letadla [ ] 239 Porovnejte termickou účinnost Ottova a Dieselova oběhu při stejném kompresním poměru a uveďte, který je větší - při stejném kompresním poměru je termická účinnost Dieselova cyklu menší než Ottova cyklu, protože stupeň plnění - ALE Dieselův motor pracuje s většími kompresními poměry než Ottův cyklus, jelikož pro vznícení paliva je třeba vysoká teplota stlačeného vzduchu 240 Jak je definován tlakový poměr u plynové turbíny a jakých hodnot nabývá. - Braytonův cyklus - typický tlakový poměr nabývá hodnot mezi 5 až 20 (jsme omezeni maximální teplotou cca 241 Zakreslete skutečný oběh čtyřdobého zážehového spalovacího motoru a porovnejte ho s ideálním 242 Zakreslete v T s diagramu Rankineův Clausiův cyklus pro jadernou elektrárnu 243 Zakreslete v T s diagramu superkritický Rankineův Clausiův cyklus tepelné elektrárny 244 Zakreslete v T s diagramu vliv podtlaku v kondenzátoru na Rankineův Calusiův cyklus tepelné elektrárny 245 Zakreslete v T s diagramu Rankineův Clausiův cyklus s mezi přehřevem páry u tepelné elektrárny 15

16 246 Vysvětlete pojem kogenerace a napište vztah pro efektivitu kogenerace - společná výroba elektřiny a tepla. Umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv. 247 Zakreslete v T s diagramu skutečný Rankineův Clausiův cyklus tepelné elektrárny a porovnejte s ideálním 248 Zakreslete v T s oběh kompresorového tepelného čerpadla odpařovacího 249 Vztah pro chladící faktor kompresorového chladícího zařízení 250 Vztah pro topný faktor kompresorového tepelného čerpadla Vlhký vzduch a proudění plynů a par Označení složek vlhkého vzduchu indexy: v suchý vzduch p přehřátá pára k kapalná fáze t tuhá fáze sytá pára Bez indexu vlhký vzduch 301 Jak je definována absolutní vlhkost a jakou má jednotku 302 Jak je definována měrná vlhkost a jakou má jednotku 303 Co je teplota rosného bodu, zakreslete ji v h x diagramu je teplota, které se dosáhne izobarickým ochlazením vzduchu o stavu na mez sytosti vodní páry. (Počátek kondenzace. Teplota, při které se mění stav vzduchu. Hranice, kdy je vzduch nasycený, pod touto teplotou již bude přesycený.) 16

17 304 Zakreslete v h x diagramu ohřev vlhkého vzduchu 305 Zakreslete v h x diagramu princip kondenzačního vysoušení 306 = 329 = 331 Zakreslete v h x diagramu určení vlhkosti pomocí psychrometru 307 Zakreslete v h x diagramu vlhčení vlhkého vzduchu vodou 308 Zakreslete v h x diagramu vlhčení vzduchu parou 309 Zakreslete v h x diagramu míchání dvou proudů vlhkého vzduchu 310 Jak se vypočte hmotnost suchého vzduchu, pokud známe hmotnost vlhkého vzduchu 311 Definice Machova čísla a jeho závislost na teplotě Při relativním pohybu tělesa vůči tekutině nadzvukovou rychlostí vznikají rázové vlny. - není konst., protože záleží na médiu a teplotě! Čelo rázové vlny se šíří ve volném prostoru rychlostí zvuku. rychlost objektu rychlost zvuku 17

18 312 Jak se vypočte rychlost zvuku 313 = 326 = 348 Jak je definován kritický tlakový poměr a jak se vypočte 314 = 323 = 338 Jak se vypočte výtoková rychlost ideálního plynu [ ] [ ] [ ] 315 = 342 = 346 Jak se vypočte výtoková rychlost vodní páry [ ] 316 = 344 Rovnice kontinuity pro stacionární jednorozměrné proudění S průřez trubice 317 Energetická rovnice pro stacionární jednorozměrné proudění Odvození: 1. zákon termodynamiky Energetická rce pro proudění: Využití rovnic: pohybové: energetické: 318 Pohybová rovnice pro stacionární jednorozměrné proudění (Bernoulli) 319 Uveďte vztah pro určení rychlosti pomocí měření dynamickou rychlostní sondou 18

19 320 Jak se vypočte klidová teplota 321 Jak se vypočte klidová entalpie 322 Co je výtoková funkce, nakreslete graf v závislosti na tlakovém poměru 323 = 314 Vztah pro výtokovou rychlost z lavalovy dýzy pro ideální plyn [ ] 324 Nakreslete děj v lavalově dýze při proudění přehřáté páry v h s diagramu 325 Nakreslete podzvukovou a nadzvukovou trysku 326 = 313 Na čem závisí hodnota kritického tlakového poměru 327 = 340 Převodní vztah mezi relativní a měrnou vlhkostí relativní vlhkost x měrná vlhkost Bez indexu vlhký vzduch v suchý vzduch p přehřátá pára sytá pára 328 Zakreslete v h x diagramu míchání dvou proudů vlhkého vzduchu s přívodem tepla 19

20 329 = 306 = 331 Zakreslete v h x určení teploty rosného bodu, pokud známe teplotu a relativní vlhkost vzduchu 330 Zakreslete v h x jak určím relativní vlhkost vzduchu, pokud znám teplotu vzduchu a teplotu rosného bodu 331 Zakreslete určení relativní vlhkosti v h x diagramu pokud známe teplotu suchého a mokrého teploměru = 329 = Jak je definovaná relativní vlhkost vzduchu [ ] 333 Nakreslete podzvukový a nadzvukový difuzor 334 Jak se určí množství zkondenzované vody při kondenzačním vysoušením vlhkého vzduchu odloučení vlhkosti 335 Jak se vypočte množství tepla na zvýšení teploty vlhkého vzduchu z jedné teploty na druhou v uzavřené místnosti 336 Jak se vypočte množství odvedeného tepla na snížení teploty vlhkého vzduchu z jedné teploty na druhou v uzavřené místnosti 20

21 337 Zakreslete průběh teploty vlhkého vzduchu u hladiny vodní nádrže a totéž zakreslete h x diagramu 338 = 323 = 314 Vztah pro kritickou výtokovou rychlost z nerozšiřující dýzy Ideální plyn: Pára: [ ] 339 Zakreslete termodynamický děj v nerozšiřující dýze v h s diagramu pro ideální plyn 340 = 327 Jak se převede relativní vlhkost vzduch na měrnou (vztah nebo h x diagram) relativní vlhkost x měrná vlhkost Bez indexu vlhký vzduch v suchý vzduch p přehřátá pára sytá pára 341 Zakreslete termodynamický děj v nerozšiřující dýze v h s diagramu pro vodní páru 342 = 315 = 346 Vztah pro výtokovou rychlost z lavalovy dýzy pro vodní páru [ ] 343 Vztah pro výpočet kritického měrného objemu při výtoku nerozšiřující dýzou 344 = 316 Vztah pro maximální výtokové množství nerozšiřující se dýzou S průřez trubice 21

22 345 Vztah pro výtokové množství lavalovou dýzou S průřez trubice 346 = 342 = 315 Vztah pro výtokovou rychlost vodní páry z nerozšiřující se dýzy 347 Zakreslete termodynamický děj v lavalově dýze v h s diagramu pro vodní páru 348 = 326 = 313 Jak je definován a co znamená kritický tlakový poměr u výtoku plynu z nerozšiřující trysky 349 Zakreslete Machův kužel a tlakové vlny při dosažení rychlosti vzduchu 350 Zakreslete schéma rychlostních sond pro měření rychlosti proudění 501 Nakreslete průběh teplot v souproudém výměníku Přenos tepla 502 Nakreslete průběh teplot u protiproudého výměníku 22

23 503 Vztah pro střední logaritmický spád u výměníků 504 Vztah pro vedení tepla složenou válcovou stěnou, tj. určení tepelného toku stěnou tepelný odpor 505 Vztah pro prostup tepla složenou rovinnou stěnou, tj. určení tepelného toku stěnou Zjednodušeně: součinitel prostupu tepla rovinnou stěnou Koeficienty prostupnosti pro různé mat. 506 Definice Nusseltova čísla Pro výpočet : součinitel přestupu tepla [ ] charakteristický rozměr tepelná vodivost tekutiny C, m, n konst. z tabulek Laminární proudění: m = 0,5 Turbulentní proudní: m = 0,8 507 Definice Prandtlova čísla kinematická viskozita teplotová vodivost Pro plyny: Pro kapaliny: Pro tekuté kovy: 508 Definice Reynoldsova čísla - bezrozměrná rychlost rychlost [ ] charakteristický rozměr kinematická viskozita 509 Definice Grashofova čísla - vyjadřuje vztah vztlakových, třecích a setrvačných sil 23

24 510 Stefan Bolzmanova konstanta a její jednotka 511 Stefan Bolzmanův zákon 512 Fourierův zákon vedení tepla součinitel tepelné vodivosti [ ] izotermická plocha kolmá k tepelnému toku 513 Vztah pro vedení tepla složenou rovinnou stěnou tepelný odpor 514 Newtonův vztah pro přestup tepla 515 I. Kirchhhoffův zákon A poměrná pohltivost R poměrná odrazivost D poměrnou průteplivost A = 1 (dokonale černé těleso) R = 1 (dokonale bílé těleso) D = 1 (dokonale průteplivé těleso) 516 Matematická formulace Plancova zákona - Plyne ze slovní formulace a definuje spektrální hustotu zářivého toku černého tělesa. 517 Poměrná zářivost, jednotka, rozsah hodnot - emisivita [ ] 0 bílé těleso 1 černé těleso 518 Tepelný tok zářením malého povrchu ve velkém prostoru 519 Vztah pro prostup tepla složenou válcovou stěnou tepelný odpor součinitel prostupu tepla válcovou stěnou 24

25 520 Tepelný tok zářením mezi dvěma rovnoběžnými deskami o stejné ploše 521 Empirický vztah pro výpočet Nusseltova čísla pro přestup tepla v trubce při nucené konvekci 522 Empirický vztah pro výpočet Nusseltova čísla pro přestup při přirozené konvekci 523 Zákon zachování energie pro přenos tepla 524 Tepelná vodivost (jednotka, rozsah hodnot pro plyny, kapaliny a pevné látky) závislosti Součinitel tepelné vodivosti: pro pevné látky a kapaliny Plyny: pro reálné plyny (kapaliny při p) Kapaliny: Tekuté kovy až 100x větší Pevné látky: Čisté krystaly až Elektrické vodiče mají větší 525 Diferenciální rovnice vedení tepla Obecná rce. I. zákon termodynamiky Platí pro homogenní tuhé látky s vnitřními zdroji (i tekutiny) teplotová vodivost 526 Vztah pro vedení tepla jednoduchou válcovou stěnou, tj. určení tepelného toku stěnou 527 Vztah pro prostup tepla jednoduchou rovinnou stěnou, tj. určení tepelného toku stěnou Vedení tepla: 528 Součinitel prostupu tepla u rovinné složené stěny a jeho fyzikální jednotka. součinitel prostupu tepla rovinnou stěnou 529 Součinitel prostupu tepla u válcové složené stěny a jeho fyzikální jednotka. součinitel prostupu tepla válcovou stěnou 25

26 530 Graf průběhu teplot po délce souproudého výměníku 531 Graf průběhu teplot po délce protiproudého výměníku 532 Vztah pro tepelný tok přenášený ve výměníku je dán vztahem 533 Vztah pro střední logaritmický teplotní spád pro souproudý výměník 534 Vztah pro střední logaritmický teplotní spád pro protiproudý výměník 535 Vyjmenujte typy tepelných výměníku a nakreslete základní schémata Dle použití: Dle konstrukce: - elektrárnách a chemičkách - výměníky plášťové (svazky trubek uvnitř pláště) - v oblasti vytápění a chlazení - výměníky kompaktní (žebrované pro kapalina-plyn, plyn-plyn) - v automobilech, letadlech Dle proudění: - souproudé - protiproudé - s příčným proudem 536 Hustota zářivého toku (zářivost) uveďte označení jednotku a základní vztah pro výpočet Spektrální hustota zářivého toku: - při úplné přeměně energie záření na teplo je rovna hustotě tepelného toku - zářivost pro danou vlnovou délku 26

27 537 Wienův posunovací zákon [ ] - se vzrůstající zářiče se posouvá maximální hodnota spektrální hustoty toku ke kratším vlnovým délkám 538 II. Kirchhhoffův zákon - dokonale černé těleso je těleso, které dokonale pohlcuje záření nebo dokonale vyzařuje záření - slunce je téměř dokonalý zářič a zároveň téměř dokonale pohlcuje záření (dokonale černé těleso) 539 Vztah pro záření mezi dvěma nekonečně rozlehlými rovnoběžnými stěnami?? Nebo toto: 540 Vztah pro záření mezi povrchy, které se obklopují 541 Vztah pro záření malého povrchu ve velkém prostoru 542 Skleníkový efekt, graf a vztah, který ho vysvětlují - vzniká za sklem ozařovaným sluncem (skleník) - sklo umožňuje snadný průchod širokého spektra slunečního záření, které má vysokou teplotu - sklo brání průchodu vlastního záření objektů ve skleníku o nízké teplotě - vzniká i u jiných materiálů. Nejznámější tzv. skleníkové plyny v atmosféře 543 Označení a význam poměrné pohltivosti, jednotka, rozsah hodnot [ ] dokonale černé těleso (realizujeme: malou černou, matnou dutinou) 544 Označení a význam poměrnou odrazivost, jednotka, rozsah hodnot [ ] dokonale bílé těleso (zrcadlo) 27

28 545 Označení a význam poměrnou průteplivost, jednotka, rozsah hodnot [ ] dokonale průteplivé těleso - pevné látky (kromě slídy, kazivce, kuchyňské soli... ) mají - dvouatomové plyny mají - víceatomové plyny mají 546 Vztah pro součinitel vzájemné emisivity pro povrchy, které se obklopují 547 Vztah pro vzájemné emisivity pro paralelní stěny 548 Zapište okrajové podmínky diferenciální rovnici vedení tepla (čtyři druhy) 1. druhu Dirichletova - určuje rozložení teplot na povrchu tělesa (index w) v čase Často je 2. druhu Neumannova - určuje rozložení hustot tepelného toku na povrchu tělesa v čase 3. druhu Newtonova - určuje rozložení součinitelů přestupu tepla na povrchu tělesa v čase 4. druhu - ve styku dvou těles a) dokonalý styk těles Často je Často je b) nedokonalý styk těles 549 Zapište příklad počáteční podmínky pro diferenciální rovnici tepla - určuje rozložení teplot na počátku děje pro - často je kontaktní tepelný odpor 550 Jaký je rozdíl mezi diferenciální rovnicí tepla pro stacionární a nestacionární vedení tepla Stacionární (ustálené) vedení tepla teplotní rozdíl Nestacionární (neustálené) teplotní rozdíly mezi mezi jednotlivými částmi tělesa se v čase nemění jednotlivými částmi tělesa mezi kterými se teplo přenáší se postupně vyrovnávají 551 Porovnejte vztahy pro analogii mezi vedení tepla a elektrického proudu Fourierův zákon: Ohmův zákon: Elektrický odpor je analogický tepelnému odporu: 28

=, V = T * konst. =, p = T * konst. Termodynamika ideálních plynů

=, V = T * konst. =, p = T * konst. Termodynamika ideálních plynů Termodynamika ideálních plynů 1. Definice uzavřené termodynamické soustav : Hmotnost procházející kontrolní plochou je nulová 2. Definice otevřené termodynamické soustav: Hmotnost procházející kontrolní

Více

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno

Více

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6. OBSAH Předmluva 9 I. ZÁKLADY TERMODYNAMIKY 10 1. Základní pojmy 10 1.1 Termodynamická soustava 10 1.2 Energie, teplo, práce 10 1.3 Stavy látek 11 1.4 Veličiny popisující stavy látek 12 1.5 Úlohy technické

Více

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM 1. Jak závisí hodnota izobarického součinitele objemové roztažnosti ideálního plynu na teplotě a jak na tlaku? Odvoďte. 2. Jak závisí hodnota izochorického součinitele

Více

Zpracování teorie 2010/11 2011/12

Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Cykly Děje Proudění (turbíny) počet v: roce 2010/11 a roce 2011/12 Chladící zařízení (nakreslete cyklus a nakreslete schéma)... zde 13 + 2 (15) Izochorický děj páry (nakreslit

Více

Otázky Termomechanika (2014)

Otázky Termomechanika (2014) Otázky Termomechanika (2014) 1. Základní pojmy a veličiny termomechaniky a. Makroskopický a mikroskopický popis systému, makroskopické veličiny b. Tlak: definice makroskopická a mikroskopické objasnění

Více

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů 1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ Základní stavové veličiny látky Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů Stavová rovnice ideálního plynu f(p, v, T)=0 Měrné tepelné kapacity, c = f (p,t)

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací VII. cená konvekce Fourier Kirchhoffova rovnice T!! ρ c p + ρ c p u T λ T + µ d t :! (g d + Q" ) (VII 1) Stacionární děj bez vnitřního zdroje se zanedbatelnou viskózní disipací! (VII ) ρ c p u T λ T 1.

Více

Elektroenergetika 1. Termodynamika

Elektroenergetika 1. Termodynamika Elektroenergetika 1 Termodynamika Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický

Více

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy Termodynamika a termodynamické oběhy Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický

Více

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice IDEÁLNÍ PLYN Stavová rovnice Ideální plyn ) rozměry molekul jsou zanedbatelné vzhledem k jejich vzdálenostem 2) molekuly plynu na sebe působí jen při vzájemných srážkách 3) všechny srážky jsou dokonale

Více

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí Prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla OSNOVA 15. KAPITOLY Tři mechanizmy přenosu tepla Tepelný

Více

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzika - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Systém a okolí 1.2 Vlastnosti systému 1.3 Vybrané základní veličiny 1.3.1 Množství 1.3.2 Délka 1.3.2 Délka 1.4 Vybrané odvozené veličiny 1.4.1 Objem 1.4.2 Hustota 1.4.3 Tlak 1.4.4

Více

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Strojírenství Mechanika Vypracoval: Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Podpis: Schválil: Doc. Ing. Štefan Husár, PhD. Podpis: Datum vydání 8. září 2014 Platnost od: AR

Více

Jméno: _ podpis: ročník: č. studenta. Otázky typu A (0.25 bodů za otázku, správně je pouze jedna odpověď)

Jméno: _ podpis: ročník: č. studenta. Otázky typu A (0.25 bodů za otázku, správně je pouze jedna odpověď) Jméno: _ podpis: ročník: č. studenta Otázky typu A (0.25 bodů za otázku, správně je pouze jedna odpověď) 1. JEDNOTKA PASCAL JE DEFINOVÁNÁ JAKO a. N.m.s b. kg.m-1.s-2 c. kg.m-2 d. kg.m.s 2. KALORIMETRICKÁ

Více

Mol. fyz. a termodynamika

Mol. fyz. a termodynamika Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli

Více

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Ideální plyn Protože popsat chování plynů je nad naše možnosti, zavádíme zjednodušený model tzv. ideálního plynu, který má tyto vlastnosti: Částice ideálního plynu

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy 1 FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy OSNOVA 1. KAPITOLY Termodynamická soustava Energie, teplo,

Více

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013 Fyzikální chemie Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302 14. února 2013 Co je fyzikální chemie? Co je fyzikální chemie? makroskopický přístup: (klasická) termodynamika nerovnovážná

Více

Termomechanika 5. přednáška

Termomechanika 5. přednáška Termomechanika 5. přednáška Miroslav Holeček, Jan Vychytil Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autory s využitím

Více

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014 Termodynamika 2 UJOP Hostivař 2014 Skupenské teplo tání/tuhnutí je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu na kapalinu během tání nebo naopak Značka Veličina Lt J Nedochází při něm ke změně

Více

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček: Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení částic, ze kterých se látky skládají. Termodynamika se zabývá zákony přeměny různých forem energie

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7. Příklad 1 Vypočítejte účinnost a výkon Humpreyoho spalovacího cyklu bez regenerace, když látkou porovnávacího oběhu je vzduch. Cyklus nakreslete v p-v a T-s diagramu. Dáno: T 1 = 300 [K]; τ = T 1 = 4;

Více

přednáška č. 6 Elektrárny B1M15ENY Tepelné oběhy: Stavové změny Typy oběhů Možnosti zvýšení účinnosti Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

přednáška č. 6 Elektrárny B1M15ENY Tepelné oběhy: Stavové změny Typy oběhů Možnosti zvýšení účinnosti Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Elektrárny B1M15ENY přednáška č. 6 Tepelné oběhy: Stavové změny Typy oběhů Možnosti zvýšení účinnosti Ing. Jan Špetlík, Ph.D. ČVUT FEL Katedra elektroenergetiky E-mail: spetlij@fel.cvut.cz Termodynamika:

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření Teplota a její měření Teplota a její měření Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_07_03_01 Teplota, Celsiova a Kelvinova teplotní stupnice, převodní vztahy, příklady. Tepelná výměna, měrná

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 2 Termodynamika reálných plynů část 2 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 203 Tento studijní

Více

Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

6. Stavy hmoty - Plyny

6. Stavy hmoty - Plyny skupenství plynné plyn x pára (pod kritickou teplotou) stavové chování Ideální plyn Reálné plyny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti skupenství plynné reálný plyn ve stavu

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

Termomechanika 5. přednáška Michal Hoznedl

Termomechanika 5. přednáška Michal Hoznedl Termomechanika 5. přednáška Michal Hoznedl Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autory s využitím citovaných zdrojů

Více

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn Termodynamika materiálů Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn Důležité konstanty Standartní podmínky Avogadrovo číslo N A = 6,023.10

Více

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ Výhody: medium (vzduch) se nachází všude kolem nás možnost využití centrální výroby stlačeného vzduchu v závodě kompresor nemusí pracovat nepřetržitě (stlačený

Více

TEPLO A TEPELNÉ STROJE

TEPLO A TEPELNÉ STROJE TEPLO A TEPELNÉ STROJE STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ ENERGIE,, PRÁCE A TEPLO Energie - z řeckého energia: aktivita, činnost. Ve strojírenské praxi se projevuje jako dominantní energie mechanická.

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV 8

PROCESY V TECHNICE BUDOV 8 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 8 Dagmar Janáčová, Hana Charvátová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního

Více

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: SEXTA VÝSTUP UČIVO MEZIPŘEDM. VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, PROJEKTY, KURZY POZNÁMKY Zná 3 základní poznatky kinetické teorie látek a vysvětlí jejich praktický význam Vysvětlí pojmy

Více

h nadmořská výška [m]

h nadmořská výška [m] Katedra prostředí staveb a TZB KLIMATIZACE, VĚTRÁNÍ Cvičení pro navazující magisterské studium studijního oboru Prostředí staveb Cvičení č. 1 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly za

Více

Poznámky k semináři z termomechaniky Grafy vody a vodní páry

Poznámky k semináři z termomechaniky Grafy vody a vodní páry Příklad 1 Sytá pára o tlaku 1 [MPa] expanduje izotermicky na tlak 0,1 [MPa]. Znázorněte v diagramech vody a vodní páry. Jelikož se jedná o izotermický děj, je výhodné použít diagram T-s. Dále máme v zadání,

Více

Termodynamika par. Rovnovážný diagram látky 1 pevná fáze, 2 kapalná fáze, 3 plynná fáze

Termodynamika par. Rovnovážný diagram látky 1 pevná fáze, 2 kapalná fáze, 3 plynná fáze ermodynamika par Fázové změny látky: Přivádíme-li pevné fázi látky teplo, dochází při jisté teplotě a tlaku ke změně pevné fáze na fázi kapalnou (tání) Jestliže spojíme body tání při různých tlacích, získáme

Více

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník PLYNNÉ LÁTKY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník Ideální plyn Po molekulách ideálního plynu požadujeme: 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul

Více

Teoretické otázky z hydromechaniky

Teoretické otázky z hydromechaniky Teoretické otázky z hydromechaniky 1. Napište vztah pro modul pružnosti kapaliny (+ popis jednotlivých členů a 2. Napište vztah pro Newtonův vztah pro tečné napětí (+ popis jednotlivých členů a 3. Jaká

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj 3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj a) tepelný děj přechod plynu ze stavu 1 do stavu tepelnou výměnou nebo konáním práce dále uvaž., že hmotnost plynu m = konst. a navíc

Více

Termomechanika 4. přednáška

Termomechanika 4. přednáška ermomechanika 4. přednáška Miroslav Holeček Upozornění: ato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím citovaných zdrojů

Více

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Hustota toku Zatím jsme studovali pouze soustavy, které byly v rovnovážném stavu není-li soustava v silovém poli, je hustota částic stejná

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Termodynamické zákony

Termodynamické zákony Termodynamické zákony Makroskopická práce termodynamické soustavy Již jsme uvedli, že změna vnitřní energie soustavy je obecně vyvolána dvěma ději: tepelnou výměnou mezi soustavou a okolím a konáním práce

Více

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti Tepelná vodivost teplo přenesené za čas dt: T 1 > T z T 1 S tepelný tok střední volná dráha T součinitel tepelné vodivosti střední rychlost Tepelná vodivost součinitel tepelné vodivosti při T = 300 K součinitel

Více

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par 1/18 12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par Příklad: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12,

Více

Výpočtové nadstavby pro CAD

Výpočtové nadstavby pro CAD Výpočtové nadstavby pro CAD 4. přednáška eplotní úlohy v MKP Michal Vaverka, Martin Vrbka Přenos tepla Př: Uvažujme pro jednoduchost spalovací motor chlazený vzduchem. Spalováním vzniká teplo, které se

Více

Termodynamika pro +EE1 a PEE

Termodynamika pro +EE1 a PEE ermodynamika ro +EE a PEE Literatura: htt://home.zcu.cz/~nohac/vyuka.htm#ee [0] Zakladni omocny text rednasek Doc. Schejbala [] Pomocne texty ke cviceni [] Prednaska cislo 7 - Zaklady termodynamiky [3]

Více

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie TEPELNÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení

Více

CVIČENÍ 1 - část 2: MOLLIÉRŮV DIAGRAM A ZMĚNY STAVU VLHKÉHO VZDUCHU

CVIČENÍ 1 - část 2: MOLLIÉRŮV DIAGRAM A ZMĚNY STAVU VLHKÉHO VZDUCHU CVIČENÍ 1 - část 2: MOLLIÉRŮV DIAGRAM A ZMĚNY STAVU VLHKÉHO VZDUCHU Co to je Molliérův diagram? - grafický nástroj pro zpracování izobarických změn stavů vlhkého vzduchu - diagram je sestaven pro konstantní

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7 Seminář z termomechaniky

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7 Seminář z termomechaniky Příklad 1 Plynová turbína pracuje dle Ericsson-Braytonova oběhu. Kompresor nasává 0,05 [kg.s- 1 ] vzduchu (individuální plynová konstanta 287,04 [J.kg -1 K -1 ]; Poissonova konstanta 1,4 o tlaku 0,12 [MPa]

Více

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze Seminář z PHTH 3. ročník Fakulta strojní ČVUT v Praze U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky 1 Přenos tepla 2 Mechanismy přenosu tepla Vedení (kondukce) Fourierův zákon homogenní izotropní prostředí

Více

Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA Měření na výměníku tepla Protokol obsahuje 13 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování: 7.5.2011

Více

ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY

ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY Doc.Ing.Václav Kupilík, CSc. První termodynamická věta představuje zákon o zachování energie. Podle tohoto zákona nemůže energie samovolně vznikat nebo zanikat, ale může se pouze

Více

Nultá věta termodynamická

Nultá věta termodynamická TERMODYNAMIKA Nultá věta termodynamická 2 Práce 3 Práce - příklady 4 1. věta termodynamická 5 Entalpie 6 Tepelné kapacity 7 Vnitřní energie a entalpie ideálního plynu 8 Výpočet tepla a práce 9 Adiabatický

Více

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu: Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 3. cvičení Příklad 1: Rankin-Clausiův cyklus Vypočtěte tepelnou účinnost teoretického Clausius-Rankinova parního oběhu, jsou-li admisní parametry páry tlak p a = 80.10 5

Více

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 10.

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 10. Příklad 1 Topné těleso o objemu 0,5 [m 3 ], naplněné sytou párou o tlaku 0,15 [MPa], bylo odstaveno. Po nějaké době vychladlo na teplotu 30 C. Určete množství uvolněného tepla a konečný stav páry v tělese.

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky Harmonický kmitavý pohyb a) vysvětlení harmonického kmitavého pohybu b) zápis vztahu pro okamžitou výchylku c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky d) perioda

Více

12. Termomechanika par, Clausius-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

12. Termomechanika par, Clausius-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par 1/2 1. Určovací veličiny pracovní látky 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 3. Směsi plynů, měrné tepelné kapacity plynů 4. První termodynamický zákon 5. Základní vratné

Více

POZNÁMKA: V USA se používá ještě Fahrenheitova teplotní stupnice. Převodní vztahy jsou vzhledem k volbě základních bodů složitější: 9 5

POZNÁMKA: V USA se používá ještě Fahrenheitova teplotní stupnice. Převodní vztahy jsou vzhledem k volbě základních bodů složitější: 9 5 TEPLO, TEPLOTA Tepelný stav látek je charakterizován veličinou termodynamická teplota T Jednotkou je kelvin T K Mezi Celsiovou a Kelvinovou teplotní stupnicí existuje převodní vztah T 73,5C t POZNÁMKA:

Více

Přehled základních fyzikálních veličin užívaných ve výpočtech v termomechanice. Autor Ing. Jan BRANDA Jazyk Čeština

Přehled základních fyzikálních veličin užívaných ve výpočtech v termomechanice. Autor Ing. Jan BRANDA Jazyk Čeština Identifikátor materiálu: ICT 2 41 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0796 Název projektu Vzděláváme pro život Název příjemce podpory SOU plynárenské Pardubice název materiálu (DUM) Mechanika

Více

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního

Více

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme.

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme. Přednáška 1 Úvod Při studiu tepelných vlastností látek a jevů probíhajících při tepelné výměně budeme používat dvě různé metody zkoumání: termodynamickou a statistickou. Termodynamická metoda je základem

Více

CVIČENÍ 3: VLHKÝ VZDUCH A MOLLIÉRŮV DIAGRAM

CVIČENÍ 3: VLHKÝ VZDUCH A MOLLIÉRŮV DIAGRAM CVIČENÍ 3: VLHKÝ VZDUCH A MOLLIÉRŮV DIAGRAM Co to je vlhký vzduch? - vlhký vzduch je směsí suchého vzduchu a vodní páry okupující společný objem - vodní pára ve směsi může měnit formu z plynné na kapalnou

Více

Příklady k zápočtu molekulová fyzika a termodynamika

Příklady k zápočtu molekulová fyzika a termodynamika Příklady k zápočtu molekulová fyzika a termodynamika 1. Do vody o teplotě t 1 70 C a hmotnosti m 1 1 kg vhodíme kostku ledu o teplotě t 2 10 C a hmotnosti m 2 2 kg. Do soustavy vzápětí přilijeme další

Více

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 4. Postulát, že nedochází k výměně tepla má dopad na první větu termodynamickou

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 4. Postulát, že nedochází k výměně tepla má dopad na první větu termodynamickou Adiabatická změna: Při adiabatickém ději nedochází k výměně tepla s okolím, tedy platí: dq = 0; dq = 0 () Postulát, že nedochází k výměně tepla má dopad na první větu termodynamickou Pro její první tvar:

Více

9. Struktura a vlastnosti plynů

9. Struktura a vlastnosti plynů 9. Struktura a vlastnosti plynů Osnova: 1. Základní pojmy 2. Střední kvadratická rychlost 3. Střední kinetická energie molekuly plynu 4. Stavová rovnice ideálního plynu 5. Jednoduché děje v plynech a)

Více

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY FYZIKA I cvičení, FMT 2.1 Kinematika hmotných částic 2. POHYB LÁTKY 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 Těleso při volném pádu urazí v poslední sekundě dvě třetiny své dráhy. Určete celkovou dráhu volného

Více

Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Modelování termohydraulických jevů 3.hodina Hydraulika Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Letní semestr 008/009 Pracovní materiály pro výuku předmětu.

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY Školní rok 2016 / 2017 Struktura zkoušky: příprava ke zkoušce trvá 15 minut; ústní zkouška trvá 15 minut - její součástí je i řešení fyzikálních úloh Pomůcky: Matematické, fyzikální

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Označení...3

Více

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D08_Z_OPAK_T_Uvodni_pojmy_vnitrni_energie _prace_teplo_t Člověk a příroda Fyzika

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: FYZIKA

Více

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie. Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie. 37. Škrcení plynů a par 38. Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny 39. Efekty při proudění vysokými rychlostmi 40.

Více

102FYZB-Termomechanika

102FYZB-Termomechanika České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební katedra fyziky 102FYZB-Termomechanika Sbírka úloh (koncept) Autor: Doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc Poslední aktualizace dne 20. prosince 2018 OBSAH

Více

Chemická kinetika. Reakce 1. řádu rychlost přímo úměrná koncentraci složky

Chemická kinetika. Reakce 1. řádu rychlost přímo úměrná koncentraci složky Chemická kinetika Chemická kinetika Reakce 0. řádu reakční rychlost nezávisí na čase a probíhá konstantní rychlostí v = k (rychlost se rovná rychlostní konstantě) velmi pomalé reakce (prakticky se nemění

Více

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014 Termodynamika 1 UJOP Hostivař 2014 Termodynamika Zabývá se tepelnými ději obecně. Existují 3 termodynamické zákony: 1. Celkové množství energie (všech druhů) izolované soustavy zůstává zachováno. 2. Teplo

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

Tepelně vlhkostní posouzení

Tepelně vlhkostní posouzení Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí

Více

CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA

CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA PODKLADY PRO CVIČENÍ Ing. Miroslav Petrák, Ph.D. Praha 2009 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Obsah Popis diagramů... 2 Řešené příklady...

Více

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok - Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice - laminární tok - Základní pojmy 2 Tekutina nemá vlastní tvar působením nepatrných tečných sil se částice tekutiny snadno uvedou do pohybu (výjimka některé

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D. BIOMECHANIKA 8, Disipativní síly II. (Hydrostatický tlak, hydrostatický vztlak, Archimédův zákon, dynamické veličiny, odporové síly, tvarový odpor, Bernoulliho rovnice, Magnusův jev) Studijní program,

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D09_Z_OPAK_T_Plyny_T Člověk a příroda Fyzika Struktura a vlastnosti plynů Opakování

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11 Termodynamika reálných plynů část 1 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní

Více

1141 HYA (Hydraulika)

1141 HYA (Hydraulika) ČVUT v Praze, fakulta stavební katedra hydrauliky a hydrologie (K4) Přednáškové slidy předmětu 4 HYA (Hydraulika) verze: 09/008 K4 Fv ČVUT Tato webová stránka nabízí k nahlédnutí/stažení řadu pdf souborů

Více

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 3.

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 3. Vnitřní energie U Vnitřní energie U je stavová veličina U = U (p, V, T), ale závisí pouze na teplotě (experiment Gay-Lussac / Joule) U = f(t) Pro měrnou vnitřní energii (tedy pro vnitřní energii jednoho

Více

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika Mechanika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Hydrostatika Kapalinu považujeme za kontinuum, můžeme využít předchozí úvahy Studujeme kapalinu, která je v klidu hydrostatika Objem kapaliny bude v klidu,

Více

<<< záložka Fyzika

<<< záložka Fyzika 5.6.1 5.6.1 Fyzika FYZIKA 6. ročník 5.6.1/01 LÁTKY A TĚLESA použije správné označení důležitých fyzikálních veličin a jejich základních a odvozených jednotek změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité

Více