Termodynamika par. Rovnovážný diagram látky 1 pevná fáze, 2 kapalná fáze, 3 plynná fáze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Termodynamika par. Rovnovážný diagram látky 1 pevná fáze, 2 kapalná fáze, 3 plynná fáze"

Transkript

1 ermodynamika par Fázové změny látky: Přivádíme-li pevné fázi látky teplo, dochází při jisté teplotě a tlaku ke změně pevné fáze na fázi kapalnou (tání) Jestliže spojíme body tání při různých tlacích, získáme křivku tání, resp tuhnutí Křivka tání je hraniční křivkou mezi pevnou a kapalnou fází Pouze na této křivce se obě fáze vyskytují současně vedle sebe v rovnovážném stavu Přivádíme-li kapalné fázi teplo, dosáhne teploty varu a fáze se mění na plynnou 3 Spojíme-li opět body varu při různých tlacích získáme křivku varu nebo kondenzace Křivka varu je mezní křivkou mezi kapalnou a plynnou fází, které jsou na této křivce v rovnovážném stavu Existence jedné fáze vymezuje plocha mezi křivkami Křivka varu končí v bodě K, který nazýváme kritickým bodem látky Je určen kritickým tlakem p K a kritickou teplotou K Každá látka má zcela určité hodnoty stavových veličin kritického bodu V kritickém bodě mizí hranice mezi kapalnou a plynnou fází Nad kritickým bodem neexistuje rozmezí mezi oběma fázemi Kritický tlak a teplota jsou nejvyšším tlakem a teplotou při které může docházet k varu kapaliny látky Rovnovážný diagram látky pevná fáze, kapalná fáze, 3 plynná fáze Vznik a druhy par Páry vznikají z kapaliny: odpařováním - Je-li nad kapalinou volný prostor, kapalina se na hladině samovolně odpařuje a to za každé teploty Vlivem odpařování klesá teplota kapaliny vypařováním - Stoupne-li teplota kapaliny až na bod varu, nastane vypařování, které probíhá nejen na povrchu hladiny, ale i u stěn nádoby a uvnitř kapaliny o Pokud se kapalina vypařuje, nemění se její tlak ani teplota strana

2 o izotermicko-izobarický děj, protože veškeré teplo přivedené během vypařování se spotřebuje na změnu skupenství - měrné výparné teplo a označuje se l, 3 F F F F q k l 3 = ρ + Ψ q p voda mokrá pára přehřátá p přehřívání páry sytá voda vypařování vody p = konst sytá pára ohřívání vody na bod varu 73,5 v v v v v Vznik vodní páry při stálém tlaku Druhy par Pára sytá (také suchá nebo nasycená) je pára, která při stejném tlaku a teplotě jako má vroucí (sytá) kapalina, se kterou je ve styku, neobsahuje rozptýlené kapičky této kapaliny Určitému tlaku odpovídá určitá teplota syté páry Pára mokrá je směs syté páry a rozptýlených kapiček syté kapaliny, tj kapaliny o teplotě syté páry Mokrá pára může obsahovat různé množství rozptýlené syté kapaliny Pára přehřátá je pára o stejném tlaku jako sytá, ale o vyšší teplotě, nebo je to pára o stejné teplotě jako pára sytá, ale o nižším tlaku Přehřáté páry neobsahují rozptýlené kapičky syté kapaliny, navzájem se liší stupněm přehřátí strana

3 3 Veličiny syté páry kapalina o teplotě o C -, v, i, atd sytá kapalina -, v, i, atd sytá pára -, v, i, atd mokrá pára - x, v x, i x, atd přehřátá pára, v, i, atd Přivádění tepla syté vodě způsobí její vypařování při stálé teplotě a tlaku Z I termodynamického zákona vyplývá pro výparné teplo rovnice: l u v, 3 = du + pdv = ρ + ψ u v J (45) ρ - vnitřní část výparného tepla - spotřebuje se na zvýšení vnitřní energie z u na u ψ - vnější část výparného tepla - využije se na vykonání absolutní práce při expanzi kapiček vody z objemu v na objem syté páry v Platí rovnice: ρ = u u [ J kg ] (46) p ( v v ψ = ) J (47) Entalpie syté vody Ve smyslu druhého tvaru I termodynamické věty pro p = konst a dp =, tedy dq napsat: di = du + pdv Po integraci dostaneme: ( v ) i i = u u + p v = di můžeme Dodržíme-li okrajové podmínky, při je i =, u = a zanedbáme-li přírůstek měrného objemu v v =, bude měrná entalpie syté vody vyjádřena vztahem: i = u = q k J (43) Entalpie syté páry Měrnou entalpii syté páry odvodíme z I termodynamického zákona a rovnic 43, 48: ( v v ) i = u + p Zanedbáme-li opět objem vody v ve srovnání s objemem páry v a dosadíme-li za vnitřní energii u = qk + l p v, 3, bude mít rovnice pro měrnou entalpii syté páry tvar: i = q [ J kg ] (49) k + l 3 p v + p v = qk + l,3 Entalpie mokré páry Obdobně: i x = x i + ( x) i = i + x( i i ) strana 3

4 4 protože: i i = l, 3, pak: i x i + l x i,3 = ( x) l,3 = qk + l, x = 3 J (45) Entalpie přehřáté páry Měrná entalpie přehřáté páry je rovna součtu: měrné entalpie syté vody, přírůstku měrné entalpie přívodem výparného tepla, přírůstku přívodem měrného přehřívacího tepla: = i + l (,3 + c pd = i + c p ) = qk + l, + q p i 3 J (4) Měrná entalpie přehřáté páry se udává v tabulkách (dnes spíše ve formě softwaru), pro různé teploty přehřátí Entalpie klesá s rostoucím tlakem při stálé teplotě, protože s rostoucím tlakem klesá výparné teplo Entalpie stoupá s teplotou při stálém tlaku a to tím rychleji, čím vyšší je tlak, při kterém se pára přehřívá, protože při vyšším tlaku je větší měrná tepelná kapacita přehřáté páry Entropie syté páry Změna měrné entropie vzniklá vypařením kg syté vody vyplývá z definičního vztahu entropie dq ds = : s ds = s s l,3 dq s = l [ ], 3 kg J (4) Vztah se často používá při výpočtu výparného tepla ve tvaru l = ( s s ) syté páry s vztažená k okrajovým podmínkám, s = je: l, 3 s = s + = c pk l, 3 ln + K,3 Měrná entropie J (4) c pk je střední hodnota měrné tepelné kapacity vody v teplotním rozmezí až Každému tlaku přísluší: určitá teplota varu kapaliny =, kapalinné teplo q k, výparné teplo l, 3, měrný objem syté vody v měrný objem syté páry v Obdobně každé teplotě varu přísluší určitý tlak a ostatní určovací veličiny Pro určení stavu syté páry stačí tedy znát jedinou určovací veličinu buď tlak p, nebo teplotu = strana 4

5 5 3 Diagramy vodní páry p v diagram - diagram tvoří tzv mezní křivky - spojují body při nichž začíná vypařování (body varu) a stavy, při nichž končí vypařování - pro různé tlaky p-v diagram vodní páry Spojnici bodů varu nazýváme levou nebo dolní mezní křivkou představuje vodu v sytém stavu x = Se stoupajícím tlakem (teplotou) se nepatrně zvětšuje měrný objem syté vody v až do kritického bodu K, v němž má maximální hodnotu eplota v bodě K je nejvyšší teplota, které může látka v kapalné fázi dosáhnout - kritická teplota K Plocha mezi dolní mezní křivkou x =, dále kritickou izotermou kapalnému stavu látky K a osou tlaků odpovídá Spojnice bodů v nichž je vypařování látky ukončeno a vzniklá sytá pára má objem v, tvoří druhou větev mezní křivky zvanou pravá nebo horní mezní křivka spojnice bodů stavu syté páry Proto se tato mezní křivka nazývá také mez sytosti - x = Vzhledem k tomu, že na této mezní křivce při opačném pochodu začíná zkapalnění páry, nazývá se též křivkou kondenzační strana 5

6 6 Objem syté páry v se zmenšuje při zvyšování tlaku (teploty) až do kritického bodu K, kde má v minimální hodnotu rovnu maximální hodnotě měrného objemu syté vody v Je to měrný kritický objem v K příslušný kritickému bodu K Plocha mezi kritickou izotermou K a horní mezní křivkou x = odpovídá látce ve stavu přehřáté páry Nad kritickou izotermou je plyn Plocha mezi oběma mezními křivkami x =, x = odpovídá látce ve stavu mokré páry V této ploše se suchost páry vymezuje křivkami konstantní suchosti např x =,; x =,4 atd Konstrukce izoterm a adiabát, tedy křivek, které znázorňují velmi časté změny stavu, je v diagramu p v poměrně složitá a proto se tento diagram v technické praxi používá výjimečně s diagram V tepelném nebo-li entropickém diagramu je každý stav určen bodem, který odpovídá teplotě a entropii s Průběh stavů syté kapaliny při různých tlacích je opět určen levou mezní křivkou x =, průběh stavů syté páry je určen pravou mezní křivkou x = Obě mezní křivky se sbíhají v kritickém bodě K Počátek levé mezní křivky je u vody při teplotě = 73, 5K Mezní křivky x =, x = a kritická izoterma p v různé stavy par Nad kritickou izotermou K je oblast stavu plynného, K vymezují obdobně jako v diagramu mezi kritickou izotermou a levou mezní křivkou x = je oblast stavu kapalného, mezi kritickou izotermou a pravou mezní křivkou x = je látka ve stavu přehřáté páry pod mezními křivkami je látka ve stavu mokré páry V této ploše se opět suchost páry vymezuje křivkami x strana 6

7 7 -s diagram vodní páry V s diagramu mají jednotlivé konstantní veličiny následující průběhy: izotermy - jsou v celém rozsahu přímky rovnoběžné s osou entropie s, izobary - v oblasti kapalné fáze se prakticky shodují s levou mezní křivkou, - v oblasti mokré páry se shodují s izotermami, - v oblasti přehřáté páry jsou to exponenciální křivky s rostoucí strmostí ve směru entropie Izobary jsou obecně ve všech oblastech vyjádřeny rovnicí s = p c p ato rovnice představuje směrnici tečny k izobaře Příslušná subtangenta udává velikost měrné tepelné kapacity c p za stálého tlaku izochory - v oblasti mokré páry jsou exponenciální křivky stoupající s rostoucí entropií, na pravé mezní křivce se lomí a s rostoucí entropií stoupají strměj než izobary, adiabaty (izoentropy) - jsou v celém rozsahu přímky rovnoběžné s osou teplot Stav páry v s diagramu je nejčastěji určen: - v oblasti přehřáté páry tlakem a teplotou, - v oblasti syté páry tlakem nebo teplotou na pravé mezní křivce, - v oblasti mokré páry tlakem a suchostí, nebo teplotou a suchostí, strana 7

8 8 - v oblasti syté kapaliny tlakem nebo teplotou na levé mezní křivce Vznik přehřáté vodní páry o teplotě z vody o teplotě : Voda se ohřívá za stálého tlaku až dosáhne teploty varu Křivky stálého tlaku probíhají v kapalině nepatrně nad levou mezní křivkou x = ento rozdíl je však zanedbatelný Ohřívání vody na bod varu probíhá tedy prakticky po levé mezní křivce mezi stavem a Měrné kapalinné teplo q k je v diagramu znázorněné plochou pod uvedeným úsekem levé mezní křivky Mezi stavem ' a se kapalina vypařuje při stálé teplotě a tlaku Průběh změny stavu je určen přímkou rovnoběžnou s osou měrné entropie s Výparné teplo l, 3 je v diagramu dáno plochou pod přímkou ' - Bod představuje sytou páru Přivedeme-li syté páře bez přístupu kapaliny za stálého tlaku přehřívací teplo q p, pára se přehřívá ze stavu do stavu 3 eplota páry vzroste na a měrná entropie na s 3 Sdělené měrné přehřívací teplo q p odpovídá v diagramu ploše pod izobarou - 3 Celá plocha v diagramu pod izobarou 3 až po souřadné osy představuje měrnou entalpii přehřáté páry i p Z diagramu je patrné, že při stoupající teplotě a tlaku se zmenšuje výparné teplo l, 3 V kritickém bodě K, kde l, 3 = přechází kapalina přímo v přehřátou páru další diagramy: Molliérův diagram, p i diagram 4 Základní vratné děje v parách Izobarická změna - základní změna protože při konstantním tlaku p = konst se pára vyrábí, přehřívá a přivádí k využití Znázornění izobarické změny v diagramech p v, s, i - s strana 8

9 9 MOKRÁ PÁRA Měrná absolutní práce je v oblasti mokré páry vyjádřena vztahem: a = p( v x v ), x Měrný objem mokré páry o suchosti x je: 3 = x v + ( x) v = v + x( v v ) v x vztah 43 můžeme upravit na: a = p( v v ) = p( v v )( x ), x x x Měrné sdělené teplo můžeme v mokré páře spočítat podle vztahů: q = ix ix = l,3( x ), x J (43) m (43) J úprava (43) J (45) PŘEHŘÁÁ PÁRA V přehřáté páře je měrná absolutní práce: = p( v ) a 3, 4 4 v3 Měrná technická práce je nulová Měrné sdělené teplo: q 3,4 i4 i3 = J (44) J (46) Izotermická změna V oblasti mokré páry je průběh izotermy totožný s průběhem izobary v p v diagramu i v diagramech s a i s Absolutní a technická práce i sdělené teplo jsou dány stejnými vztahy jako pro izobarickou změnu v této oblasti Proto izotermickou změnu probereme jen v oblasti přehřáté páry Znázornění izotermické změny v diagramech p v, s, i - s v přehřáté páře obecně neplatí a = at = q jako u ideálních plynů, protože u a i nejsou jen funkcemi teploty Platí u u a i i strana 9

10 Měrná absolutní práce v izotermické změně vyplývá z prvního znění I termodynamického zákona: a = q ( u ),, u J (47) ( Pro výpočet hodnoty měrné vnitřní energie u se nejčastěji používá vztah 48 a 49 u = q + l + c ( ) p( v ),3 v k p Protože q l c ( ) i kapaliny v : k +, 3 + p = J (4 8), je vnitřní energie přehřáté páry při zanedbání měrného objemu u = i p v [ J kg ] (49) ) Měrná technická práce vyplývá z druhého znění I termodynamického zákona: = q ( i ) a t,, i Měrné sdělené teplo vypočteme z rovnice: q = ( s ), s J (48) J (49) Izochorická změna Izochorická změna v = v = konst probíhá v uzavřené nádobě, např v parním kotli, je-li odběr páry uzavřen a do kotle není dodávána voda Znázornění izochorické změny v diagramech p v, s, i s V oblasti mokré páry se mění při izochorické změně její suchost Změnu suchosti odečteme z diagramu nebo při použití tabulek vypočteme z rovnice v x = v x : x v v v v = x + [ ] v v v v (43) Při nízkých tlacích se objemy syté kapaliny pro různé tlaky navzájem málo liší, v = v a ve srovnání s objemy syté páry je můžeme v rovnici 43 zanedbat Měrná absolutní práce při izochorické změně má nulovou hodnotu Měrnou technickou práci vypočteme v mokré i přehřáté páře z rovnice: = v( p ) a t, p J (43) strana

11 Měrné sdělené teplo, které v izochorické změně zvýší jen vnitřní energii, lze v mokré i přehřáté páře vyjádřit vztahem: q = u x u, resp q, u u, x = J (43) Ve smyslu I zákona termodynamiky lze pro v = konst změnu vnitřní energie též vyjádřit jako: u = i i v( p ) p J (433) Izoentropická změna Je definována rovnici s = s = konst Znázornění izoentropické změny v diagramech p v, s, i - s Během izoentropické změny se mění p, i v, hodnoty těchto veličin odečítáme v diagramech, nebo v tabulkách V mokré páře dochází při entropickém ději ke změně suchosti, kterou odečteme v diagramu nebo vypočítáme z rovnosti s x = s x Vratná izoentropická změna stavu je změnou adiabatickou Z I zákona termodynamiky tedy plynou vztahy pro práce a teplo v mokré i přehřáté páře Měrné sdělené teplo má během izoentropické změny nulovou hodnotu Měrná absolutní práce: a =, resp a, u u, u x u x Měrná technická práce: a = i i, resp t i t, x x = a i, = J (434) J (435) Pro stanovení absolutní i technické práce je vhodný zejména i s diagram Rozdíl entalpií se nazývá entalpickým spádem 5 Vybrané nevratné děje Společnou vlastností nevratných dějů je jak jsme si ukázali v termodynamice plynů, že během nich ve smyslu II zákona termodynamiky roste entropie strana

12 Nevratná adiabatická expanze a komprese Na obrázku jsou obě změny znázorněny a to ve srovnání s adiabatickou vratnou, tedy izoentropickou změnou Ve smyslu I zákona termodynamiky je i při nevratném průběhu adiabatického děje technická práce rovna entalpickému spádu Znázornění vratné a nevratné expanze a komprese v i s diagramu Při nevratné expanzi je však spád i menší než při expanzi vratné Získáme tedy i menší měrnou technickou práci at, než v idealizovaném, vratném průběhu expanze a t, Pro posouzení ztrát se zavedla empirická veličina termodynamická účinnost expanze η : at, i i i η t, e = = = < [ ] (436) a i i i t, Při kompresi na stejný tlak p spotřebujeme naopak při nevratné adiabatické kompresi větší měrnou technickou práci a t, než při vratné kompresi, a t, Pro popis komprese používáme termodynamickou účinnost komprese η t, k, která je definována obraceným poměrem než pro expanzi: at, i i i η t, k = = = < [ ] (437) a i i, i t t, e Škrcení páry Škrcení par je technicky důležitá změna, ve které dochází ke kontinuální, nevratné expanzi při průtoku páry náhle zúženým průřezem Průběh změny stavu při škrcení je tak rychlý, že sdílení tepla při ději je zanedbatelné a děj můžeme považovat za nevratnou adiabatickou změnu stavu Můžeme-li dále zanedbat rozdíl kinetických energií na začátku a konci škrcení, pak hodnoty entalpií dostatečně před a za škrtícím orgánem jsou stejně velké i = i strana

13 3 Škrcení páry v i s diagramu ato vlastnost škrcení umožňuje při známých tlakových poměrech pomocí i s diagramu resp tabulek zjistit konečné stavy páry po škrcení Škrtíme-li mokrou páru (-), plyne z podmínky rovnosti entalpií před škrcením a po škrcení rovnice: i [ ] + x l3, = i + x l3, Z této rovnice můžeme vyjádřit suchost páry po škrcení: x i i + x l 3, = [ ] l3, (438) Vyjde-li z rovnice 438 suchost po škrcení x >, znamená to, že pára se přehřála eplota přehřátí se vypočte z rovnosti entalpií (a vztahu 4) Škrcením mokré páry klesá její teplota a tlak Sytá pára se škrcením přehřívá (3 4) při současném poklesu tlaku a teploty Škrcením přehřáté páry se zvětšuje její přehřátí, ale zmenšuje tlak a u nižších přehřátí i teplota Při vyšším přehřátí zůstává teplota páry téměř stejná (5 6) Konečnou teplotu přehřátí můžeme opět stanovit z rovnosti entalpií (a vztahu 4) 463 Směšování par Směšování par téže látky nebo páry a kondenzátu téže látky lze považovat za nevratné sdílení tepla probíhající uvnitř termodynamické soustavy Vůči okolí může být soustava tepelně izolována V této kapitole se budeme věnovat případům adiabaticky izolovaného směšování, které se v technické praxi používá k úpravě stavu páry Úprava páry směšováním se provádí buď jednorázově nebo kontinuálně Pro stavy látky před smíšením budeme používat indexy A a B, výsledný stav bude bez indexu Jednorázové směšování budeme řešit jen pro zvláštní případ úpravy stavu páry vstřiknutím kondenzátu ento případ můžeme při zanedbání objemu vstřikovaného kondenzátu považovat za směšování při konstantním objemu Soustava jako celek tedy nekoná absolutní práci Platí pro ně zákon zachování hmotnosti a energie: strana 3

14 4 m U + m m [ kg ] (439) + U = m u + m u U [ J ] (44) A B = A B A A B B = Pro určení konečného stavu soustavy při zadaných výchozích stavech A a B známe U m u = [ kg ] J a V m 3 v = m (44) V tabulkách ani diagramech nemáme zpravidla uvedeny hodnoty vnitřní energie, proto musíme další parametry výsledného stavu hledat iterací Odhadneme velikost výsledného tlaku a pro ni zjistíme v tabulkách odpovídající objem syté páry v Podle velikosti v a v můžeme posoudit, zda výsledný stav je parou mokrou, sytou nebo přehřátou U mokré páry kontrolujeme správnost odhadu tlaku shodou velikosti hodnoty suchosti páry x, vypočtené z hodnot u a v Pro výsledný stav syté páry musí platit shoda vypočtených veličin u, v s tabulkovými hodnotami Pro přehřátou páru odečteme k vypočtenému v a odhadnutému tlaku velikost entalpie Odhadnutý tlak je správný, když u vypočtené z takto zjištěné hodnoty entalpie má stejnou velikost, jako u vypočtené z rovnice 44 Nedosáhneme-li vyhovující shody, musíme upravit odhad tlaku a postup vyhledávání výsledného stavu opakovat Kontinuální směšování považujeme za směšování při konstantním tlaku Soustava tedy nekoná technickou práci Platí pro ně zákon zachování hmotnosti a energie ve tvaru: mτ, A + mτ, B = mτ [ kg s ] (44) Q, Q [ W ] (4 43) τ A + Qτ, B = mτ, A i A + mτ, B ib = τ lak při kterém směšování probíhá, je jedním parametrem, který určuje výsledný stav Druhým je entalpie: Qτ i = [ kg ] m τ J (4 44) Z tabulek nebo diagramu odečteme ke zjištěné hodnotě tlaku a entalpie výslednou teplotu a objem Pozn: Objemový průtok V τ = m τ v se obecně nerovná součtu objemových průtoků V, A τ a V τ, B strana 4

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par 1/18 12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par Příklad: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12,

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV 9

PROCESY V TECHNICE BUDOV 9 UNIVERZIA OMÁŠE BAI VE ZLÍNĚ FAKULA APLIKOVANÉ INFORMAIKY PROCESY V ECHNICE BUDOV 9 ermodynamika reálných plynů (2. část) Dagmar Janáčová, Hana Charvátová Zlín 2013 ento studijní materiál vznikl za finanční

Více

Poznámky k semináři z termomechaniky Grafy vody a vodní páry

Poznámky k semináři z termomechaniky Grafy vody a vodní páry Příklad 1 Sytá pára o tlaku 1 [MPa] expanduje izotermicky na tlak 0,1 [MPa]. Znázorněte v diagramech vody a vodní páry. Jelikož se jedná o izotermický děj, je výhodné použít diagram T-s. Dále máme v zadání,

Více

Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV 8

PROCESY V TECHNICE BUDOV 8 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 8 Dagmar Janáčová, Hana Charvátová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního

Více

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 10.

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 10. Příklad 1 Topné těleso o objemu 0,5 [m 3 ], naplněné sytou párou o tlaku 0,15 [MPa], bylo odstaveno. Po nějaké době vychladlo na teplotu 30 C. Určete množství uvolněného tepla a konečný stav páry v tělese.

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7. Příklad 1 Vypočítejte účinnost a výkon Humpreyoho spalovacího cyklu bez regenerace, když látkou porovnávacího oběhu je vzduch. Cyklus nakreslete v p-v a T-s diagramu. Dáno: T 1 = 300 [K]; τ = T 1 = 4;

Více

CVIČENÍ 1 - část 2: MOLLIÉRŮV DIAGRAM A ZMĚNY STAVU VLHKÉHO VZDUCHU

CVIČENÍ 1 - část 2: MOLLIÉRŮV DIAGRAM A ZMĚNY STAVU VLHKÉHO VZDUCHU CVIČENÍ 1 - část 2: MOLLIÉRŮV DIAGRAM A ZMĚNY STAVU VLHKÉHO VZDUCHU Co to je Molliérův diagram? - grafický nástroj pro zpracování izobarických změn stavů vlhkého vzduchu - diagram je sestaven pro konstantní

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 2 Termodynamika reálných plynů část 2 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 203 Tento studijní

Více

Zpracování teorie 2010/11 2011/12

Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Cykly Děje Proudění (turbíny) počet v: roce 2010/11 a roce 2011/12 Chladící zařízení (nakreslete cyklus a nakreslete schéma)... zde 13 + 2 (15) Izochorický děj páry (nakreslit

Více

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice IDEÁLNÍ PLYN Stavová rovnice Ideální plyn ) rozměry molekul jsou zanedbatelné vzhledem k jejich vzdálenostem 2) molekuly plynu na sebe působí jen při vzájemných srážkách 3) všechny srážky jsou dokonale

Více

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj 3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj a) tepelný děj přechod plynu ze stavu 1 do stavu tepelnou výměnou nebo konáním práce dále uvaž., že hmotnost plynu m = konst. a navíc

Více

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 4. Postulát, že nedochází k výměně tepla má dopad na první větu termodynamickou

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 4. Postulát, že nedochází k výměně tepla má dopad na první větu termodynamickou Adiabatická změna: Při adiabatickém ději nedochází k výměně tepla s okolím, tedy platí: dq = 0; dq = 0 () Postulát, že nedochází k výměně tepla má dopad na první větu termodynamickou Pro její první tvar:

Více

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník PLYNNÉ LÁTKY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník Ideální plyn Po molekulách ideálního plynu požadujeme: 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul

Více

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 3.

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 3. Vnitřní energie U Vnitřní energie U je stavová veličina U = U (p, V, T), ale závisí pouze na teplotě (experiment Gay-Lussac / Joule) U = f(t) Pro měrnou vnitřní energii (tedy pro vnitřní energii jednoho

Více

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Ideální plyn Protože popsat chování plynů je nad naše možnosti, zavádíme zjednodušený model tzv. ideálního plynu, který má tyto vlastnosti: Částice ideálního plynu

Více

CVIČENÍ 3: VLHKÝ VZDUCH A MOLLIÉRŮV DIAGRAM

CVIČENÍ 3: VLHKÝ VZDUCH A MOLLIÉRŮV DIAGRAM CVIČENÍ 3: VLHKÝ VZDUCH A MOLLIÉRŮV DIAGRAM Co to je vlhký vzduch? - vlhký vzduch je směsí suchého vzduchu a vodní páry okupující společný objem - vodní pára ve směsi může měnit formu z plynné na kapalnou

Více

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Systém a okolí 1.2 Vlastnosti systému 1.3 Vybrané základní veličiny 1.3.1 Množství 1.3.2 Délka 1.3.2 Délka 1.4 Vybrané odvozené veličiny 1.4.1 Objem 1.4.2 Hustota 1.4.3 Tlak 1.4.4

Více

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu: Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 3. cvičení Příklad 1: Rankin-Clausiův cyklus Vypočtěte tepelnou účinnost teoretického Clausius-Rankinova parního oběhu, jsou-li admisní parametry páry tlak p a = 80.10 5

Více

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy Termodynamika a termodynamické oběhy Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

Mol. fyz. a termodynamika

Mol. fyz. a termodynamika Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli

Více

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6. OBSAH Předmluva 9 I. ZÁKLADY TERMODYNAMIKY 10 1. Základní pojmy 10 1.1 Termodynamická soustava 10 1.2 Energie, teplo, práce 10 1.3 Stavy látek 11 1.4 Veličiny popisující stavy látek 12 1.5 Úlohy technické

Více

9. Struktura a vlastnosti plynů

9. Struktura a vlastnosti plynů 9. Struktura a vlastnosti plynů Osnova: 1. Základní pojmy 2. Střední kvadratická rychlost 3. Střední kinetická energie molekuly plynu 4. Stavová rovnice ideálního plynu 5. Jednoduché děje v plynech a)

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

Elektroenergetika 1. Termodynamika

Elektroenergetika 1. Termodynamika Elektroenergetika 1 Termodynamika Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický

Více

Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ Výhody: medium (vzduch) se nachází všude kolem nás možnost využití centrální výroby stlačeného vzduchu v závodě kompresor nemusí pracovat nepřetržitě (stlačený

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření Teplota a její měření Teplota a její měření Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_07_03_01 Teplota, Celsiova a Kelvinova teplotní stupnice, převodní vztahy, příklady. Tepelná výměna, měrná

Více

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn Termodynamika materiálů Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn Důležité konstanty Standartní podmínky Avogadrovo číslo N A = 6,023.10

Více

Termomechanika 4. přednáška

Termomechanika 4. přednáška ermomechanika 4. přednáška Miroslav Holeček Upozornění: ato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím citovaných zdrojů

Více

CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA

CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA PODKLADY PRO CVIČENÍ Ing. Miroslav Petrák, Ph.D. Praha 2009 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Obsah Popis diagramů... 2 Řešené příklady...

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7 Seminář z termomechaniky

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7 Seminář z termomechaniky Příklad 1 Plynová turbína pracuje dle Ericsson-Braytonova oběhu. Kompresor nasává 0,05 [kg.s- 1 ] vzduchu (individuální plynová konstanta 287,04 [J.kg -1 K -1 ]; Poissonova konstanta 1,4 o tlaku 0,12 [MPa]

Více

Termodynamické zákony

Termodynamické zákony Termodynamické zákony Makroskopická práce termodynamické soustavy Již jsme uvedli, že změna vnitřní energie soustavy je obecně vyvolána dvěma ději: tepelnou výměnou mezi soustavou a okolím a konáním práce

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D09_Z_OPAK_T_Plyny_T Člověk a příroda Fyzika Struktura a vlastnosti plynů Opakování

Více

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM 1. Jak závisí hodnota izobarického součinitele objemové roztažnosti ideálního plynu na teplotě a jak na tlaku? Odvoďte. 2. Jak závisí hodnota izochorického součinitele

Více

6. Stavy hmoty - Plyny

6. Stavy hmoty - Plyny skupenství plynné plyn x pára (pod kritickou teplotou) stavové chování Ideální plyn Reálné plyny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti skupenství plynné reálný plyn ve stavu

Více

přednáška č. 6 Elektrárny B1M15ENY Tepelné oběhy: Stavové změny Typy oběhů Možnosti zvýšení účinnosti Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

přednáška č. 6 Elektrárny B1M15ENY Tepelné oběhy: Stavové změny Typy oběhů Možnosti zvýšení účinnosti Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Elektrárny B1M15ENY přednáška č. 6 Tepelné oběhy: Stavové změny Typy oběhů Možnosti zvýšení účinnosti Ing. Jan Špetlík, Ph.D. ČVUT FEL Katedra elektroenergetiky E-mail: spetlij@fel.cvut.cz Termodynamika:

Více

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014 Termodynamika 2 UJOP Hostivař 2014 Skupenské teplo tání/tuhnutí je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu na kapalinu během tání nebo naopak Značka Veličina Lt J Nedochází při něm ke změně

Více

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček: Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení částic, ze kterých se látky skládají. Termodynamika se zabývá zákony přeměny různých forem energie

Více

Termodynamika. Děj, který není kvazistatický, se nazývá nestatický.

Termodynamika. Děj, který není kvazistatický, se nazývá nestatický. Termodynamika Zabývá se ději, při nichž se mění tepelná energie v jiné druhy energie (zejména mechanické). Studuje vlastnosti látek bez přihlédnutí k jejich mikrostruktuře. Je vystavěna na axiomech (0.,

Více

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví páry Pro správné pochopení funkce parních systémů musíme znát základní pojmy spojené s párou. Entalpie Celková energie, příslušná danému

Více

část 6, díl 5, kapitola 1, str. 1 prosinec 2002

část 6, díl 5, kapitola 1, str. 1 prosinec 2002 S R O J N IC K Á P Ř ÍR U Č K A část 6, díl 5, kapitola 1, str 1 6/51 E M P IR IC K É Z Á K O N Y Předmětem zájmu termodynamiky jsou především děje probíhající v látkách ve skupenství plynném a děje související

Více

h nadmořská výška [m]

h nadmořská výška [m] Katedra prostředí staveb a TZB KLIMATIZACE, VĚTRÁNÍ Cvičení pro navazující magisterské studium studijního oboru Prostředí staveb Cvičení č. 1 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly za

Více

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014 Termodynamika 1 UJOP Hostivař 2014 Termodynamika Zabývá se tepelnými ději obecně. Existují 3 termodynamické zákony: 1. Celkové množství energie (všech druhů) izolované soustavy zůstává zachováno. 2. Teplo

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

CHEMICKÁ ENERGETIKA. Celá termodynamika je logicky odvozena ze tří základních principů, které mají axiomatický charakter.

CHEMICKÁ ENERGETIKA. Celá termodynamika je logicky odvozena ze tří základních principů, které mají axiomatický charakter. CHEMICKÁ ENERGETIKA Energetickou stránkou soustav a změnami v těchto soustavách se zabývá fyzikální disciplína termodynamika. Z široké oblasti obecné termodynamiky se chemická termodynamika zajímá o chemické

Více

Do známky zkoušky rovnocenným podílem započítávají získané body ze zápočtového testu.

Do známky zkoušky rovnocenným podílem započítávají získané body ze zápočtového testu. Podmínky pro získání zápočtu a zkoušky z předmětu Chemicko-inženýrská termodynamika pro zpracování ropy Zápočet je udělen, pokud student splní zápočtový test alespoň na 50 %. Zápočtový test obsahuje 3

Více

Teplo, práce a 1. věta termodynamiky

Teplo, práce a 1. věta termodynamiky eplo, práce a. věta termodynamiky eplo ( tepelná energie) Nyní již víme, že látka (plyn) s vyšší teplotou obsahuje částice (molekuly), které se pohybují s vyššími rychlostmi a můžeme posoudit, co se stane

Více

Jméno: _ podpis: ročník: č. studenta. Otázky typu A (0.25 bodů za otázku, správně je pouze jedna odpověď)

Jméno: _ podpis: ročník: č. studenta. Otázky typu A (0.25 bodů za otázku, správně je pouze jedna odpověď) Jméno: _ podpis: ročník: č. studenta Otázky typu A (0.25 bodů za otázku, správně je pouze jedna odpověď) 1. JEDNOTKA PASCAL JE DEFINOVÁNÁ JAKO a. N.m.s b. kg.m-1.s-2 c. kg.m-2 d. kg.m.s 2. KALORIMETRICKÁ

Více

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013 Fyzikální chemie Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302 14. února 2013 Co je fyzikální chemie? Co je fyzikální chemie? makroskopický přístup: (klasická) termodynamika nerovnovážná

Více

Dynamika proudících plynů

Dynamika proudících plynů Dynamika proudících plynů Při výpočtech se budeme zabývat prouděním ideálních plynů. Jejich vlastnosti již byly popsány na předchozích přednáškách/cvičeních. Při proudění ideálního plynu si zavedeme ještě

Více

Svaz chladící a klimatizační techniky ve spolupráci s firmou Schiessl, s.r.o. Pro certifikaci dle Nařízení 303/2008/EK. 2010-01 Ing.

Svaz chladící a klimatizační techniky ve spolupráci s firmou Schiessl, s.r.o. Pro certifikaci dle Nařízení 303/2008/EK. 2010-01 Ing. Svaz chladící a klimatizační techniky ve spolupráci s firmou Schiessl, s.r.o Diagram chladícího okruhu Pro certifikaci dle Nařízení 303/2008/EK 2010-01 Ing. Jiří Brož Úvod k prezentaci Tato jednoduchá

Více

Termodynamika a živé systémy. Helena Uhrová

Termodynamika a živé systémy. Helena Uhrová Termodynamika a živé systémy Helena Uhrová Základní pojmy termodynamiky soustava izolovaná otevřená okolí vlastnosti soustavy znaky popisující soustavu stav rovnováhy tok m či E =0 funkce stavu - soubor

Více

Změna skupenství Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Změna skupenství Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a uměleká Opava příspěvková organizae Praskova 399/8 Opava 7460 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkureneshopnost oblast podpory.5 Registrační

Více

Termodynamika pro +EE1 a PEE

Termodynamika pro +EE1 a PEE ermodynamika ro +EE a PEE Literatura: htt://home.zcu.cz/~nohac/vyuka.htm#ee [0] Zakladni omocny text rednasek Doc. Schejbala [] Pomocne texty ke cviceni [] Prednaska cislo 7 - Zaklady termodynamiky [3]

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11 Termodynamika reálných plynů část 1 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní

Více

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy 1 FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy OSNOVA 1. KAPITOLY Termodynamická soustava Energie, teplo,

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 3.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 3. Příklad 1 1kg plynu při izobarickém ohřevu o 710 [ C] z teploty 40[ C] vykonal práci 184,5 [kj.kg -1 ]. Vypočítejte molovou hmotnost plynu, množství přivedeného tepla a změnu vnitřní energie ΔT = 710 [K]

Více

Termodynamické zákony

Termodynamické zákony ermoynamické zákony. termoynamický zákon (zákon zachování energie) (W je práce vykonaná na systém) teplo Q oané systému plus vynaložená práce W zvyšují vnitřní energii systému U (W je práce vykonaná systémem)

Více

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti Tepelná vodivost teplo přenesené za čas dt: T 1 > T z T 1 S tepelný tok střední volná dráha T součinitel tepelné vodivosti střední rychlost Tepelná vodivost součinitel tepelné vodivosti při T = 300 K součinitel

Více

Přehled otázek z fyziky pro 2.ročník

Přehled otázek z fyziky pro 2.ročník Přehled otázek z fyziky pro 2.ročník 1. Z jakých základních poznatků vychází teorie látek + důkazy. a) Látka kteréhokoli skupenství se skládá z částic molekul, atomů, iontů. b) Částice se v látce pohybují,

Více

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů 1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ Základní stavové veličiny látky Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů Stavová rovnice ideálního plynu f(p, v, T)=0 Měrné tepelné kapacity, c = f (p,t)

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

IV. Fázové rovnováhy. 4. Fázové rovnováhy Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze

IV. Fázové rovnováhy. 4. Fázové rovnováhy Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze IV. Fázové rovnováhy 1 4. Fázové rovnováhy 4.1 Základní pojmy 4.2 Fázové rovnováhy jednosložkové soustavy 4.3 Fázové rovnováhy dvousložkových soustav 4.3.1 Soustava tuhá složka tuhá složka 4.3.2 Soustava

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

Kinetická teorie ideálního plynu

Kinetická teorie ideálního plynu Přednáška 10 Kinetická teorie ideálního plynu 10.1 Postuláty kinetické teorie Narozdíl od termodynamiky kinetická teorie odvozuje makroskopické vlastnosti látek (např. tlak, teplotu, vnitřní energii) na

Více

III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ 3.1 Ideální plyn a) ideální plyn model, předpoklady: 1. rozměry molekul malé (ve srovnání se střední vzdáleností molekul). molekuly na sebe navzálem silově nepůsobí (mimo

Více

Molekulová fyzika a termodynamika

Molekulová fyzika a termodynamika Molekulová fyzika a termodynamika Molekulová fyzika a termodynamika Úvod, vnitřní energie soustavy, teplo, teplota, stavová rovnice ideálního plynu Termodynamické zákony, termodynamické děje Teplotní a

Více

F - Změny skupenství látek

F - Změny skupenství látek F - Změny skupenství látek Určeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující text pro studenty denního studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

Chemická kinetika. Reakce 1. řádu rychlost přímo úměrná koncentraci složky

Chemická kinetika. Reakce 1. řádu rychlost přímo úměrná koncentraci složky Chemická kinetika Chemická kinetika Reakce 0. řádu reakční rychlost nezávisí na čase a probíhá konstantní rychlostí v = k (rychlost se rovná rychlostní konstantě) velmi pomalé reakce (prakticky se nemění

Více

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů Molekulová fyzika a termika Přehled základních pojmů Kinetická teorie látek Vychází ze tří experimentálně ověřených poznatků: 1) Látky se skládají z částic - molekul, atomů nebo iontů, mezi nimiž jsou

Více

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D11_Z_OPAK_T_Skupenske_premeny_T Člověk a příroda Fyzika Skupenské přeměny Opakování

Více

Nultá věta termodynamická

Nultá věta termodynamická TERMODYNAMIKA Nultá věta termodynamická 2 Práce 3 Práce - příklady 4 1. věta termodynamická 5 Entalpie 6 Tepelné kapacity 7 Vnitřní energie a entalpie ideálního plynu 8 Výpočet tepla a práce 9 Adiabatický

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2017 Studijní program: Fyzika Studijní obory: FFUM

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2017 Studijní program: Fyzika Studijní obory: FFUM Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 207 Studijní program: Fyzika Studijní obory: FFUM Varianta A Řešení příkladů pečlivě odůvodněte. Příklad (25 bodů) Nechť (a) Spočtěte lim n x n. (b)

Více

Zásobování teplem. Cvičení Ing. Martin NEUŽIL, Ph. D Ústav Energetiky ČVUT FS Technická Praha 6

Zásobování teplem. Cvičení Ing. Martin NEUŽIL, Ph. D Ústav Energetiky ČVUT FS Technická Praha 6 Zásobování teplem Cvičení 2 2015 Ing. Martin NEUŽIL, Ph. D Ústav Energetiky ČVUT FS Technická 4 166 07 Praha 6 Měření tlaku (1 bar = 100 kpa = 1000 mbar) x Bar Přetlak Absolutní tlak 1 Bar Atmosférický

Více

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno

Více

Parní turbíny Rovnotlaký stupe

Parní turbíny Rovnotlaký stupe Parní turbíny Dominanci parních turbín v energetickém průmyslu vyvolaly provozní a ekonomické výhody,zejména: Menší investiční náklady, hmotnost a obestavěný prostor, vztažený na jednotku výkonu. Možnost

Více

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení:

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení: 13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení: 4 otázky za 2 body = 8 bodů Datum: 1 příklad za 3 body = 3 body Body: 1 příklad za 6 bodů = 6 bodů Celkem: 30 bodů příklady: 1) Sportovní vůz je schopný zrychlit

Více

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení: Příklad 1: Bilance turbíny Spočítejte, kolik kg páry za sekundu je potřeba pro dosažení výkonu 100 MW po dobu 1 sek. Vstupní teplota a tlak do turbíny jsou 560 C a 16 MPa, výstupní teplota mokré páry za

Více

T0 Teplo a jeho měření

T0 Teplo a jeho měření Teplo a jeho měření 1 Teplo 2 Kalorimetrie Kalorimetr 3 Tepelná kapacita 3.1 Měrná tepelná kapacita Měrná tepelná kapacita při stálém objemu a stálém tlaku Poměr měrných tepelných kapacit 3.2 Molární tepelná

Více

Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu,

Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu, Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu, případně suchost a měrnou entalpii páry. Příklad 2: Entalpická

Více

5.7 Vlhkost vzduchu 5.7.5 Absolutní vlhkost 5.7.6 Poměrná vlhkost 5.7.7 Rosný bod 5.7.8 Složení vzduchu 5.7.9 Měření vlhkosti vzduchu

5.7 Vlhkost vzduchu 5.7.5 Absolutní vlhkost 5.7.6 Poměrná vlhkost 5.7.7 Rosný bod 5.7.8 Složení vzduchu 5.7.9 Měření vlhkosti vzduchu Fázové přechody 5.6.5 Fáze Fázové rozhraní 5.6.6 Gibbsovo pravidlo fází 5.6.7 Fázový přechod Fázový přechod prvního druhu Fázový přechod druhého druhu 5.6.7.1 Clausiova-Clapeyronova rovnice 5.6.8 Skupenství

Více

DUM č. 12 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

DUM č. 12 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia projekt GML Brno Docens DUM č. 12 v sadě 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia Autor: Vojtěch Beneš Datum: 03.05.2014 Ročník: 1. ročník Anotace DUMu: Kapaliny, změny skupenství Materiály

Více

Stanovení měrného tepla pevných látek

Stanovení měrného tepla pevných látek 61 Kapitola 10 Stanovení měrného tepla pevných látek 10.1 Úvod O teple se dá říci, že souvisí s energií neuspořádaného pohybu molekul. Úhrnná pohybová energie neuspořádaného pohybu molekul, pohybu postupného,

Více

FYZIKÁLNÍ CHEMIE chemická termodynamika

FYZIKÁLNÍ CHEMIE chemická termodynamika FYZIKÁLNÍ CHEMIE chemická termodynamika ermodynamika jako vědní disciplína Základní zákony termodynamiky Práce, teplo a energie Vnitřní energie a entalpie Chemická termodynamika Definice termodynamiky

Více

Funkce a lineární funkce pro studijní obory

Funkce a lineární funkce pro studijní obory Variace 1 Funkce a lineární funkce pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Funkce

Více

Vnitřní energie pevné látky < Vnitřní energie kapaliny < Vnitřní energie plynu (nejmenší energie)

Vnitřní energie pevné látky < Vnitřní energie kapaliny < Vnitřní energie plynu (nejmenší energie) Změny skupenství Při změně tělesa z pevné látky na kapalinu nebo z kapaliny na plyn se jeho vnitřní energie zvyšuje musíme dodávat teplo (zahřívat). Při změně tělesa z plynu na kapalinu, nebo z kapaliny

Více

Termomechanika 5. přednáška

Termomechanika 5. přednáška Termomechanika 5. přednáška Miroslav Holeček, Jan Vychytil Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autory s využitím

Více

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme.

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme. Přednáška 1 Úvod Při studiu tepelných vlastností látek a jevů probíhajících při tepelné výměně budeme používat dvě různé metody zkoumání: termodynamickou a statistickou. Termodynamická metoda je základem

Více

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku. Příklad 1: Přihřívání páry Teoretický parní oběh s přihříváním páry pracuje s následujícími parametry: Admisní tlak páry p a = 10 MPa a teplota t a = 530 C. Tlak páry po expanzi ve vysokotlaké části turbíny

Více

Úvodní informace. 17. února 2018

Úvodní informace. 17. února 2018 Úvodní informace Funkce více proměnných Přednáška první 17. února 2018 Obsah 1 Úvodní informace. 2 Funkce více proměnných Definiční obor Limita a spojitost Derivace, diferencovatelnost, diferenciál Úvodní

Více

F8 - Změny skupenství Číslo variace: 1

F8 - Změny skupenství Číslo variace: 1 F8 - Změny skupenství Číslo variace: 1 1. K vypařování kapaliny dochází: při každé teplotě v celém jejím objemu pouze při teplotě 100 C v celém objemu kapaliny pouze při normální teplotě a normálním tlaku

Více

Malé zdroje elektrické energie Úvod, Energie, Transformace energie

Malé zdroje elektrické energie Úvod, Energie, Transformace energie 1 Úvod Očekávané vyčerpání ropy a zemního plynu již v průběhu 21. století, růst světové populace i nároků jednotlivců na celém světě na energii, prohlubující se závislost soudobé civilizace na spolehlivé

Více

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Hustota toku Zatím jsme studovali pouze soustavy, které byly v rovnovážném stavu není-li soustava v silovém poli, je hustota částic stejná

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Vnitřní energie, práce a teplo

Vnitřní energie, práce a teplo Vnitřní energie, práce a teplo Zákon zachování mechanické energie V izolované soustavě těles je v každém okamžiku úhrnná mechanická energie stálá. Mění se navzájem jen potenciální energie E p a kinetická

Více