=, V = T * konst. =, p = T * konst. Termodynamika ideálních plynů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "=, V = T * konst. =, p = T * konst. Termodynamika ideálních plynů"

Transkript

1 Termodynamika ideálních plynů 1. Definice uzavřené termodynamické soustav : Hmotnost procházející kontrolní plochou je nulová 2. Definice otevřené termodynamické soustav: Hmotnost procházející kontrolní plochou je nenulová 3. Kalorimetrická rovnice: Q 12 = mc (T 2 T 1 ) 4. Definice a fyzikální jednotka energie: Je schopnost soustavy konat práci (fyzikální, chemické či jiné změny). Stavová veličina 5. Vztah pro výpočet hydrostatického tlaku: P h = rgh 6. Vztahy vyjadřujicí 0. zákon termodynamiky: Pokud jsou dva systémy(a,b) v tepelné rovnováze s třetím systémem( C ), jsou v tepelné rovnováze i systémy (A,B) T A = T B,T B = T C,T C = T A 7. Uveďte normální fyzikální podmínky: P = Pa, T = 273,15 K 8. Avogadrův zákon: Různé ideální plyny stejných objemů obsahují za stejné teploty a tlaku stejný počet molekul ( ne atomů ) M * v = V m = konst. 9. Vztah pro Gay-Lussacův zákon: =, V = T * konst. 10. Vztah pro Charlesův zákon: =, p = T * konst. 11. Vztah pro Boyle-Mariotteův zákon: p 1 * V 1 = p 2 * V 2, p * V = konst. 12. Daltonův zákon: p = pi 13. Jak se vyjadřuje hmotnostní a objemové složení směsi: Hmotnostní zlomky: w i = Objemové zlomky: x v = 14. Jak se určí střední zdánlivá molární hmotnost směsi plyn: M = M i * x i 15. Jak se určí teplota při izobarickém míchání ideálních plynů: T = 16. Přepočet hmotnostních zlomků na objemové zlomky a opačně: w i =, x i = 17. Střední zdánlivá molární hmotnost, vztah pro výpočet, jednotka: M = M i * x [kg*mol -1 ] 18. Amagatův zákon, výpočet teploty při míchání při konstantním tlaku: V = V i, T = 19. Definice entalpie, entalpie ideálního plynu, jednotka entalpi dh = m * c p * dt,h [J], h[j*kg -1 ] 1

2 Termodynamika ideálních plynů 20. Definice vnitřní energie pro ideální plyn, jednotka vnitřní energie: du= m * c v * dt 21. První forma I. Zákona termodynamiky: dq = du + da = c v * m * dt + p * dv 22. Druhá forma I. Zákona termodynamiky: dq = dh + A t = c p * m * dt - v * dp 23. Jak je definována objemová práce a zakreslete ji v p V diagramu: A t12 = 24. Jak je definována technická práce a zakreslete ji v p V diagramu: A 12 = 25. II. Zákon termodynamiky pro vratné změny: 26. II. Zákon termodynamiky pro nevratné změny:, 27. Stavová rovnice pro ideální plyn pro 1 kg a pro m kg: p * v = r * T..1 kg p * V = m * r * T..m kg 28. Stavová rovnice pro ideální plyn pro 1 kmol a pro n kilomolů: p * V = n * R m * T 29. Uveďte číselnou hodnotu a jednotku univerzální plynové konstanty: R m = 8314,3 [J*kmol -1 * K -1 ] 30. Jak se vypočte měrná plynová konstanta ideálního plynu, jaká je její jednotka: r = 31. Jaká je hodnota poissonovy konstanty pro jednoatomový plyn a uveďte příklad takového plynu: = He 32. Jaká je hodnota poissonovy konstanty pro dvouatomový plyn a uveďte příklad takového plynu: O 2, H Jaká je hodnota poissonovy konstanty pro tříatomový plyn a uveďte příklad takového plynu: CO Mayerův vztah pro ideální plyn: Cp = Cv + r 2

3 Termodynamika ideálních plynů 35. Definiční vztah entalpie, její jednotka, entalpie ideálního plynu: dh = m * Cp * dt [J] dh = Cp * dt [J * Kg -1 ] 36. Vztah mezi měrnými tepelnými kapacitami a poissonovou konstantou: = 37. Zakreslete izochorický děj v p v a T s diagramu a napište vztah mezi stavovými veličinami: v 1 = v 2 = 38. Zakreslete izobarický děj v p v a T s diagramu a napište vztah mezi stavovými veličinami: p 1 = p 2 = 39. Zakreslete izotermický děj v p v a T s diagramu a napište vztah mezi stavovými veličinami: T 1 = T 2 p 1 * V 1 = p 2 * V Zakreslete adiabatický děj v p v a T s diagramu a napište vztah mezi stavovými veličinami: dq = 0 p * v konst. = 3

4 Termodynamika ideálních plynů 41. Zakreslete polytropický děj (pro technickou polytropu) v p v a T s diagramu a napište vztah mezi stavovými veličinami: p * v n konst. p 1 * v 1 n = p 2 * v 2 n n = 42. Definiční vztah entropie, jednotka entropie: ds= [J/K] ds = [J/(K*kg)] 43. Zakreslete objemovou a technickou práci v p v diagramu pro izotermický děj: 44. Pro jakou hodnotu polytropického koeficientu přejde rovnice polytropy v rovnici izochory: n = c n = c v = c v 45. Pro jakou hodnotu polytropického koeficientu přejde rovnice polytropy v rovnici izobary: n = 0 c n = c v = c v 46. Pro jakou hodnotu polytropického koeficientu přejde rovnice polytropy v rovnici izotermy: n = 1 c n = c v = c r = 47. Pro jakou hodnotu polytropického koeficientu přejde rovnice polytropy v rovnici adiabaty: n = c n = c v = c = Porovnejte v diagramech p v a T s izotermu a adiabatu: 4

5 Termodynamika ideálních plynů 49. Jak je definována měrná polytropická tepelná kapacita c n : c n = c v 50. Hodnota exponentu technické polytropy, zakreslete technickou polytropu v p v a T s diagramu: n technická polytropa c n I. Zákon termodynamiky pro otevřenou termodynamickou soustavu: 5

6 101 Jak se vypočítá suchost páry a jakých nabývá hodnot. X = m''/m ; x <0,1> 102 Zakreslete izobaru a izotermu pro mokrou páru v T s a h s diagramu 103 Zakreslete izobarický děj pro přechod mezi mokrou a přehřátou páru v T s a h s diagramu 104 Zakreslete izochorický děj s přechodem mezi mokrou a přehřátou páru v T s a h s diagramu

7

8 105 Zakreslete izotermický děj s přechodem mezi mokrou a přehřátou páru v T s a h s diagramu 106 Zakreslete adiabatický děj s přechodem mezi mokrou a přehřátou páru v T s a h s diagramu 107 Jak se vypočte měrný objem mokré páry o suchosti x známe li v' a v'' v=v'+x(v''-v') 108 Jak se vypočte vnitřní energie mokré páry o suchosti x známe li h' a h'' u= h p*v; h=h'+x(h''-h') ale nevim, jak zjistim p*v 109 Jak se vypočte entropii mokré páry o suchosti x známe li s' a s'' s=s'+x'(s''-s') 110 Jak se vypočte entalpie mokré páry o suchosti x známe li h' a h'' h=h'+x(h''-h') 111 Vypočet objemové práce pro izobarickou změnu vodní páry A 12 = p*(v 2 -V 1 ) 112 Výpočet tepla pro izochorický děj vodní páry Q 12 =U 2 -U Výpočet tepla pro izobarický děj vodní páry Q 12 =H 2 -H Výpočet technické práce pro izochorický děj vodní páry A t12 = - V(p 2 -p 1 ) 115 Výpočet objemové práce pro izotermický děj vodní páry A 12 = Q 12 - (U 2 -U 1 ) 116 Výpočet tepla pro izotermický děj vodní páry Q 12 =T(S 2 -S 1 ) 117 Výpočet objemové práce pro izoentropický děj vodní páry A 12 = - (U 2 -U 1 ) 118 Výpočet technické práce pro izoentropický děj vodní páry A t12 = - (H 2 -H 1 )

9 119 Nakreslete fázový diagram vody 120 Nakreslete fázový diagram rtuti 121 Co je anomálie vody Výjimka pro vodu při teplotě 0-4 C, kdy s rostoucí teplotou se hustota zvětšuje 122 Clausiova Clapeyronova rovnice pro var a kondenzaci I 23 =T 23 (v''-v') * dp/dt

10 123 Zakreslete adiabatický děj se třením vodní páry v T s a h s diagramu - červená je se třením 124 Zakreslete děj při škrcení páry v oblasti mokré páry v T s diagramu 125 Zakreslete v T s diagramu čáru syté kapaliny a uveďte její suchost x=0 ; je to ta 1. polovinav grafu 126 Zakreslete izobarický děj v mokré páře v T s a h s diagramu viz U kterého termodynamického děje s vodní párou je objemová práce nulová Izochorický 128 U kterého termodynamického děje s vodní párou je technická práce nulová izobarický 129 Clausiova Clapeyronova rovnice pro tání a tuhnutí I 12 =T 12 (v''-v') * dp/dt 130 Clausiova Clapeyronova rovnice pro sublimaci a desublimaci I 13 =T 13 (v''-v') * dp/dt 131 U kterého termodynamického děje s vodní párou je teplo nulové, zakreslete tento děj v h s diagramu adiabatický; viz Zakreslete adiabatický děj se třením vodní páry v T s a h s diagramu viz Zakreslete izochorický, izobarický, izotermický a izoentropický děj v h s diagramu viz Zakreslete izochorický, izobarický, izotermický a izoentropický děj v T s diagramu viz Zakreslete izochorický, izobarický, izotermický a izoentropický děj v p v diagramu

11 136 Vztah pro kompresní faktor reálného plynu, čím se liší reálný plyn od ideálního Z=(p * V) / (r * T) Reálný plyn se chová téměř jako ideální v případě dostatečně vysokých teplot a nízkých tlaků tj. model je platný přibližně pro řídké plyny za normálních termodynamických podmínek. Reálné plyny se nechovají podle rovnice p.v = r. T 137 Výpočet technické práce u izoentropického děje s vodní párou A t12 = - (H 2 -H 1 ) 138 Výpočet objemové práce u izoentropického děje s vodní párou A 12 = - (U 2 -U 1 ) 139 Výpočet technické práce u adiabatického děje s vodní párou A t12 = H 1 -H Výpočet objemové práce u adiabatického děje s vodní párou A 12 = U 1 -U Při jaké teplotě má voda nejvyšší hustotu 4 C 142 Uvedťe teplotu trojného bodu vody 0 C 143 Uveďte přibližné hodnoty teploty a tlaku kritického bodu vody 374 C, 22MPa 144 Zakreslete izoentalpický děj v p v, h s a T s diagramu pro vodní páru 145 Zakreslete adiabatický děj se třením v p v, h s a T s diagramu pro vodní páru - červená čára. Ostatní viz. 123

12 146 Vztahy pro technickou a oběmovou práci pro adiabatický děj se třením pro vodní páru A t12 *= H 1 -H 2 * A 12 *= U 1 -U 2 * 147 Naznačte závislot teploty varu vody na tlaku v T s diagramu 148 Porovnejte v h s diagramu izoentropický a adiabatický děj se třením pro vodní páru izoentropický adiabatický se třením - červený 149 Vyjmenujte skupenství látek, názvy fázových přeměn a uveďte jejich číselné označení kapalné, pevné, plynné sublimace 13, tání 12, vypařování 23 desublimace, tuhnutí, kapalnění 150 Vztah pro výpočet technické práce izoentropického děje v parní turbíně A t12 = - (H 2 -H 1 ) - asi jako normálně

13 Oběhy 201 Definice termické účinnosti 202 Vztah pro termickou účinnost carnotova cyklu 203 Zakreslete do p v a T s diagramu oběh jednostupňového kompresoru bez škodného prostoru 204 Zakreslete do p v a T s diagramu oběh dvoustupňového kompresoru bez škodného prostoru 205 Zakreslete do p v a T s diagramu oběh Ottova spalovacího motoru

14 206 Zakreslete do p v a T s diagramu oběh Dieselova spalovacího motoru 207 Zakreslete do p v a T s diagramu oběh Sabatova (s kombinovaným přívodem tepla) spalovacího motoru 208 Vztah pro výpočet příkonu polytropického kompresoru. 209 Jak je definován kompresní poměr spalovacího motoru 210 Nakreslete oběh plynové turbíny v p v a T s diagramu

15 211 Vztah pro optimální tlakový poměr vícestupňového kompresoru 212 Zakreslete v T s diagramu Rankineův Clausiův cyklus s přehřevem páry 213 Vztah pro příkon rychlostního kompresoru 214 Definiční vztah chladícího faktoru 215 Definiční vztah topného faktoru 216 Zakreslete v T s diagramu chladicí oběh

16 217 Zakreslete v p V a T S diagram přímý carnotů oběh 218 Zakreslete v p V a T S diagram obrácený carnotů oběh 219 Topný faktor Carnotova obráceného cyklu 220 Chladící faktor Carnotova obráceného cyklu 221 Exergická účinnost

17 222 Optimální tlakový poměr u vícestupňové komprese viz Vztah a graf pro střední teoretický tlak pracovního oběhu 224 Na čem závisí termická účinnost Ottova oběhu 225 Na čem závisí termická účinnost Dieselova oběhu 226 Na čem závisí termická účinnost Sabatova oběhu 227 Na čem závisí termická účinnost Baytonova cyklu plynové turbínu 228 Zakreslete v T S diagramu paroplynový kombinovaný cyklus 229 Zakreslete v T S diagramu oběh kompresorového chladícího zařízení

18 230 Jak se vypočte tah proudového motoru 231 Uvedte příklady tepelných cyklů blížících se carnotovu Humpreyuv, Braytonuv 232 Nakreslete nevratný carnotův cyklus v p v a T s diagramu a jeho termickou účinnost 233 Carnotova porovnávací účinnost 234 Definiční vztah III. Zákonu termomechaniky 235 Jak se vypočte výkon a efektivita proudového motoru

19 236 Vztah a definice pro Carnnotovu porovnávací účinnost Viz Zakreslete dvoustupňovou kompresi v p V a T S diagramu 238 Jak vypočte výkon proudového motoru u letadla Viz Porovnejte temickou účinnost Ottova a Dieselova oběhu při stejném kompresním poměru a uveďte, který je větší 240 Jak je definová tlakový poměr u plynové turbíny a jakých hodnot nabývá. 241 Zakreslete skutečný oběh čtyřdobého zážehového spalovacího motoru a porovnejte ho s ideálním 242 Zakreslete v T s diagramu Rankineův Clausiův cyklus pro jadernou elektrárnu 243 Zakreslete v T s diagramu superkritický Rankineův Clausiův cyklus tepelné elektrárny

20 244 Zakreslete v T s diagramu vliv podtlaku v kondenzátoru na Rankineúv Calusiův cyklus tepelné elektrárny 245 Zakreslete v T s diagramu Rankineův Clausiův cyklus s mezi přehřevev páry u tepelné elektrárny Rankienův cyklus bude nejake spojeni, tech dvou dokupy. body 1, 2, 7 to je předehřev páry. Asi to 246 Výsvětlete pojem kogenerace a napište vztah pro efektivitu kogenerace Kogenerace je společná výroba elektřiny a tepla 247 Zakreslete v T s diagramu skuečný Rankineův Clausiův cyklus tepelné elektrárny a porovnejte s ideálním Viz Zakreslete v T s oběh kompresorového tepelného čerpadla odpařovacího

21 249 Vztah pro chladící faktor kompresorového chladícího zařízení 250 Vztah pro topný faktor kompresorového tepelného čerpadla

22 Vlhký vzduch a proudění plynů a par 301. Jak je definovaná absolutní vlhkost a jakou ma jednotku: = Přesycený vzduch p = = p Nenasycený vzduch [kg/m 3 ] 302. Jak je definovaná měrná vlhkost a jakou ma jednotku: x = Přesycený vzduch x p = Nenasycený vzduch [kg/kg s.v ] 303. Co je teplota rosného bodu, zakreslete ji v h-x diagramu: Teplota, při které dochází v nasyceném vzduchu (100% vlhkost) ke kondenzaci 304. Zakreslete v h x diagramu ohřev vlhkého vzduchu: 305. Zakreslete v h x diagramu princip kondenzačního vysoušení: 306. Zakreslete v h x diagramu určení vlhkosti pomocí psychrometru: 1

23 Vlhký vzduch a proudění plynů a par 307. Zakreslete v h x diagramu vlhčení vlhkého vzduchu vodou: Rozdíl je pouze ve sklonu křivky 12, ktera se určí jako rovnoběžka spojnice polu a h w 308. Zakreslete v h x diagramu vlhčení vlhkého vzduchu parou: Viz predchozi 309. Zakreslete v h x diagramu míchání dvou proudů vlhkého vzduchu: 310. Jak se vypočte hmotnost suchého vzduchu, pokud známe hmotnost vlhkého vzduch: m w = m v * (x 2 x 1 ) 311. Definice Machova čísla a jeho závislost na teplotě: M a = a = 312. Jak se vypočte rychlost zvuk: a = 313. Jak je definován kritický tlakový poměr a jak se vypočte: β k = = 314. Jak se vypočte výtoková rychlost ideálního plynu: W 2 = 2

24 Vlhký vzduch a proudění plynů a par 315. Jak se vypočte výtoková rychlost vodní páry: W 2 = 316. Rovnice kontinuity pro stacionární jednorozměrné proudění: = = S * w * = konst Energetická rovnice pro stacionární jednorozměrné proudění: -dh = d 318. Pohybová rovnice pro stacionární jednorozměrné proudění: -v * dp = d 319. Uveďte vztah pro určení rychlosti pomocí měření dynamickou rychlostní sondou: W 2 = 320. Jak se vypočte klidová teplota: T 0 = T Jak se vypočte klidová entalpie: h 0 = h Co je výtoková funkce, nakreslete graf v závislosti na tlakovém poměru: Když je výtoková funkce derivována dle p/p 1 a položena rovna 0, dostaneme kritický tlakový poměr, obdržíme kritický tlakový poměr, při kterém dochází k w k t(, ) 323. Vztah pro výtokovou rychlost z lavalovy dýzy pro ideální plyn: W 2 = 324. Nakreslete děj v lavalově dýze při proudění přehřáté páry v h s diagramu: 3

25 Vlhký vzduch a proudění plynů a par 325. Nakreslete podzvukovou a nadzvukovou trysku: 326. Na čem závisí hodnota kritického tlakového poměru: β k = = 327. Převodní vztah mezi relativní a měrnou vlhkostí: x p = 0, Zakreslete v h x diagramu míchání dvou proudů vlhkého vzduchu s přívodem tepla: 4

26 Vlhký vzduch a proudění plynů a par 329. Zakreslete v h x určení teploty rosného bodu, pokud známe teplotu a relativní vlhkost vzduchu: Známe u horní zelené čáry teplotu a prelativní vlhkost. Po konstantni teplote dojdeme do zadane rel. vlhkosti, zde po konstantni merne vlhkosti do 100% relativni vlhkosti a od tud po konstantni teplote odecist pozadaovanou hodnotu Zakreslete v h x jak určím relativní vlhkost vzduchu pokud znám teplotu vzduchu a teplotu rosného bodu: Opačný postup jak u předchozího 5

27 Vlhký vzduch a proudění plynů a par 331. Zakreslete v h x jak určím relativní vlhkost vzduchu pokud znám teplotu suchého a mokrého teploměru: Mokrý teploměr, rel. vlhkost 100% půsečík izotermy s 100%rel. vlhkosti, v tomto bode rovnabezku s konst. h, prusecik s izotermou sucheho teplomeru udava jeho rel. vlhkost 332. Jak je definovaná relativní vlhkost vzduchu: 333. Nakreslete nadzvukový a podzvukový difuzor: 334. Jak se určí množství zkondenzované vody při kondenzačním vysoušením vlhkého vzduchu: m w = m v * (x 4 x 1 ) x 4..měrná vlhkost po ochlazení, x 1..měrná vlhkost před ochlazením 335. Jak se vypočte množství tepla na zvýšení teploty vlhkého vzduchu z jedné teploty na druhou v uzavřené místnosti: Q 12 = m v * (h 2 h 1 ) 336. Jak se vypočte množství odvedeného tepla na snížení teploty vlhkého vzduchu z jedné teploty na druhou v uzavřené místnosti: Q 12 = m v * (h 1 h 2 ) 6

28 Vlhký vzduch a proudění plynů a par 337. Zakreslete průběh teploty vlhkého vzduchu u hladiny vodní nádrže a totéž zakreslete h x diagramu: 338. Vztah pro krytickou výtokovou rychlost z nerozšiřující dýzy: W 2 = = = 339. Zakreslete termodynamický děj v nerozšiřující dýze v h s diagramu pro ideální plyn: 340. Jak se převede relativní vlhkost vzduch na měrnou vztah nebo h x diagram: x p = 0, Zakreslete termodynamický děj v nerozšiřující dýze v h s diagramu pro vodní páry: 7

29 Vlhký vzduch a proudění plynů a par 342. Vztah pro výtokovou rychlost z lavalovy dýzy pro vodní páry: w k = 343. Vztah pro výpočet kritického měrného objemu při výtoku nerozšiřující dýzou: v k = v 1 * 344. Vztah pro maximální výtokové množství nerozšiřující se dýzou: = 345. Vztah pro výtokové množství lavalovou dýzou: = 346. Vztah pro výtokovou rychlost vodní páry z nerozšiřující se dýzy: W 2 = 347. Zakreslete termodynamický děj v lavalově dýze v h s diagramu pro vodní páru: 348. Jak je definován a co znamená kritický tlakový poměr u výtoku plynu z nerozširující trysky: β k = = pokud je β β k jedná se o podkritické proudění (zbytečné použití lavalovy dýzy) pokud je β β k jedná se o kritické proudění (s výhodou využití celého spádu tlaku = lavalova dýza) 349. Zakreslete Machův kužel a tlakové vlny při dosažení rychlosti zvuku: 8

30 Vlhký vzduch a proudění plynů a par 350. Zakreslete schéma rychlostních sond pro měření rychlosti proudění: 9

31 501 Nakreslete průběh teplot v souproudém vyměníku 502 Nakreslete průběh teplot u protiproudého vyměníku 503 Vztah pro střední logaritmický spád u vyměníků 504 Vztah pro vedení tepla složenou válcovou stěnou, tj. určení tepelného toku stěnou 505 Vztah pro prostup tepla složenou rovinnou stěnou, tj. určení tepelného toku stěnou 506 Definice Nusseltova čísla Nu je bezrozměrné vyjádření α Nu= α L / λ 507 Definice Prandtlova čísla Pr je měřítkem podobnosti rychlostních a teplotních polí Pr = v/a 508 Definice Reynoldsova čísla Re je bezrozměrná rychlost Re = w * L/v

32 509 Definice Grashofova čísla Gr vyjadřuje vztah vztlakových, třecích a setrvačných sil 510 Stefan Bolzmanova konstanta a její jednotka σo = 5, [W.m 2.K 4] 511 Stefan Bolzmanův zákon Vlastní zářivost černého tělesa E 0 [Wm -2 ]je: 512 Fourierův zákon vedení tepla 513 Vztah pro vedení tepla složenou rovinnou stěnou 514 Newtonův vztah pro přestup tepla 515 I. Kirchhhoffův zákon 516 Matematická formulace Plancova zákona 517 Poměrná zářivost, jednotka, rozsah hodnot ε [ ] od 0 do Tepelný tok zářením malého povrchu ve velkém prostoru

33 519 Vztah pro prostup tepla složenou válcovou stěnou 520 Tepelný tok zářením mezi dvěma rovnoběžnými deskami o stejné ploše 521 Empirický vztah pro výpočet Nuseltova čísla pro přestup tepla v trubce při nucené konvekci Nu= f (Re, Pr) 522 Empirický vztah pro výpočet Nuseltova čísla pro přestup při přirozené konvekci Nu= f (Pr,Gr) 523 Zákon zachování energie pro přenos tepla nejspíš je to 1. KZ viz Tepelná vodivost (jednotka, rozsah hodnot pro plyny, kapaliny a pevné látky) závislosti λ [W.m 1.K 1] plyny kapaliny 0-1 pevné l Diferenciální rovnice vedení tepla

34 526 Vztah pro vedení tepla jednoducho válcovou stěnou, tj. určení tepelného toku stěnou 527 Vztah pro prostup tepla jednoduchou rovinnou stěnou, tj. určení tepelného toku stěnou 528 Součinitel prostupu tepla u rovinné složené stěny a jeho fyzikální jednotka. 529 Součinitel prostupu tepla u válcové složené stěny a jeho fyzikální jednotka. 530 Graf průběhu teplot po délce souproudého vyměníku 531 Graf průběhu teplot po délce protiproudého vyměníku 532 Vztah pro tepelný tok přenášený ve výměníku je dán vztahem 532 Vztah pro střední logaritmický teplotní spád pro souproudý vyměník

35 533 Vztah pro střední logaritmický teplotní spád pro protiproudý vyměník Viz Vyjmenujte typy tepelných vyměníku a nakreslete základní schémata 535 Hustota zářivého toku (zářivost) uveďte označení jednotku a základní vztah pro výpočet 536 Wienův posunovací zákon 537 II. Kirchhhoffův zákon 538 Vztah pro záření mezi dvěma nekonečně rozlehlými rovnobežnými stěnami 539 Vztah pro záření mezi povrchy které se obklopují 540 Vztah pro záření malého povrchu ve velkém prostoru 541 Skleníkový efekt, graf a vztah, který ho vysvětlují

36 542 Označení a význam poměrné pohltivosti, jednotka, rozsah hodnot 543 Označení a význam poměrnou odrazivost, jednotka, rozsah hodnot Viz Označení a význam poměrnou průteplivost, jednotka, rozsah hodnot Viz Vztah pro je součinitel vzájemné emisivity pro povrchy, které se obklopují Viz Vztah pro vzájemné emisivity pro paralelní stěny 547 Zapište okrajové podmínky diferenciální rovnici vedení tepla (čtyři druhy)

37 548 Zapište příklad počáteční podmínky pro diferenciální rovnici tepla Viz Jaký je rozdíl mezi difernciální rovnicí tepla pro stacionární a nestacionární vedení tepla Porovnejte vztahy pro analogi mezi vedení tepla a elektrického proudu

Termodynamika ideálních plynů

Termodynamika ideálních plynů Za správnost neručím, cokoli s jinou než černou barvou je asi špatně Informace jsou primárně z přednášek Termodynamika ideálních plynů 1. Definice uzavřené termodynamické soustavy - neprochází přes ni

Více

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6. OBSAH Předmluva 9 I. ZÁKLADY TERMODYNAMIKY 10 1. Základní pojmy 10 1.1 Termodynamická soustava 10 1.2 Energie, teplo, práce 10 1.3 Stavy látek 11 1.4 Veličiny popisující stavy látek 12 1.5 Úlohy technické

Více

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno

Více

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM 1. Jak závisí hodnota izobarického součinitele objemové roztažnosti ideálního plynu na teplotě a jak na tlaku? Odvoďte. 2. Jak závisí hodnota izochorického součinitele

Více

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů 1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ Základní stavové veličiny látky Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů Stavová rovnice ideálního plynu f(p, v, T)=0 Měrné tepelné kapacity, c = f (p,t)

Více

Zpracování teorie 2010/11 2011/12

Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Cykly Děje Proudění (turbíny) počet v: roce 2010/11 a roce 2011/12 Chladící zařízení (nakreslete cyklus a nakreslete schéma)... zde 13 + 2 (15) Izochorický děj páry (nakreslit

Více

Otázky Termomechanika (2014)

Otázky Termomechanika (2014) Otázky Termomechanika (2014) 1. Základní pojmy a veličiny termomechaniky a. Makroskopický a mikroskopický popis systému, makroskopické veličiny b. Tlak: definice makroskopická a mikroskopické objasnění

Více

Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací VII. cená konvekce Fourier Kirchhoffova rovnice T!! ρ c p + ρ c p u T λ T + µ d t :! (g d + Q" ) (VII 1) Stacionární děj bez vnitřního zdroje se zanedbatelnou viskózní disipací! (VII ) ρ c p u T λ T 1.

Více

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy Termodynamika a termodynamické oběhy Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Systém a okolí 1.2 Vlastnosti systému 1.3 Vybrané základní veličiny 1.3.1 Množství 1.3.2 Délka 1.3.2 Délka 1.4 Vybrané odvozené veličiny 1.4.1 Objem 1.4.2 Hustota 1.4.3 Tlak 1.4.4

Více

Elektroenergetika 1. Termodynamika

Elektroenergetika 1. Termodynamika Elektroenergetika 1 Termodynamika Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický

Více

h nadmořská výška [m]

h nadmořská výška [m] Katedra prostředí staveb a TZB KLIMATIZACE, VĚTRÁNÍ Cvičení pro navazující magisterské studium studijního oboru Prostředí staveb Cvičení č. 1 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly za

Více

přednáška č. 6 Elektrárny B1M15ENY Tepelné oběhy: Stavové změny Typy oběhů Možnosti zvýšení účinnosti Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

přednáška č. 6 Elektrárny B1M15ENY Tepelné oběhy: Stavové změny Typy oběhů Možnosti zvýšení účinnosti Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Elektrárny B1M15ENY přednáška č. 6 Tepelné oběhy: Stavové změny Typy oběhů Možnosti zvýšení účinnosti Ing. Jan Špetlík, Ph.D. ČVUT FEL Katedra elektroenergetiky E-mail: spetlij@fel.cvut.cz Termodynamika:

Více

Mol. fyz. a termodynamika

Mol. fyz. a termodynamika Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

Jméno: _ podpis: ročník: č. studenta. Otázky typu A (0.25 bodů za otázku, správně je pouze jedna odpověď)

Jméno: _ podpis: ročník: č. studenta. Otázky typu A (0.25 bodů za otázku, správně je pouze jedna odpověď) Jméno: _ podpis: ročník: č. studenta Otázky typu A (0.25 bodů za otázku, správně je pouze jedna odpověď) 1. JEDNOTKA PASCAL JE DEFINOVÁNÁ JAKO a. N.m.s b. kg.m-1.s-2 c. kg.m-2 d. kg.m.s 2. KALORIMETRICKÁ

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 2 Termodynamika reálných plynů část 2 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 203 Tento studijní

Více

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice IDEÁLNÍ PLYN Stavová rovnice Ideální plyn ) rozměry molekul jsou zanedbatelné vzhledem k jejich vzdálenostem 2) molekuly plynu na sebe působí jen při vzájemných srážkách 3) všechny srážky jsou dokonale

Více

Termodynamika par. Rovnovážný diagram látky 1 pevná fáze, 2 kapalná fáze, 3 plynná fáze

Termodynamika par. Rovnovážný diagram látky 1 pevná fáze, 2 kapalná fáze, 3 plynná fáze ermodynamika par Fázové změny látky: Přivádíme-li pevné fázi látky teplo, dochází při jisté teplotě a tlaku ke změně pevné fáze na fázi kapalnou (tání) Jestliže spojíme body tání při různých tlacích, získáme

Více

Termomechanika 4. přednáška

Termomechanika 4. přednáška ermomechanika 4. přednáška Miroslav Holeček Upozornění: ato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím citovaných zdrojů

Více

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti Tepelná vodivost teplo přenesené za čas dt: T 1 > T z T 1 S tepelný tok střední volná dráha T součinitel tepelné vodivosti střední rychlost Tepelná vodivost součinitel tepelné vodivosti při T = 300 K součinitel

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření Teplota a její měření Teplota a její měření Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_07_03_01 Teplota, Celsiova a Kelvinova teplotní stupnice, převodní vztahy, příklady. Tepelná výměna, měrná

Více

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013 Fyzikální chemie Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302 14. února 2013 Co je fyzikální chemie? Co je fyzikální chemie? makroskopický přístup: (klasická) termodynamika nerovnovážná

Více

Poznámky k semináři z termomechaniky Grafy vody a vodní páry

Poznámky k semináři z termomechaniky Grafy vody a vodní páry Příklad 1 Sytá pára o tlaku 1 [MPa] expanduje izotermicky na tlak 0,1 [MPa]. Znázorněte v diagramech vody a vodní páry. Jelikož se jedná o izotermický děj, je výhodné použít diagram T-s. Dále máme v zadání,

Více

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014 Termodynamika 2 UJOP Hostivař 2014 Skupenské teplo tání/tuhnutí je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu na kapalinu během tání nebo naopak Značka Veličina Lt J Nedochází při něm ke změně

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7. Příklad 1 Vypočítejte účinnost a výkon Humpreyoho spalovacího cyklu bez regenerace, když látkou porovnávacího oběhu je vzduch. Cyklus nakreslete v p-v a T-s diagramu. Dáno: T 1 = 300 [K]; τ = T 1 = 4;

Více

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzika - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV 8

PROCESY V TECHNICE BUDOV 8 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 8 Dagmar Janáčová, Hana Charvátová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního

Více

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ Výhody: medium (vzduch) se nachází všude kolem nás možnost využití centrální výroby stlačeného vzduchu v závodě kompresor nemusí pracovat nepřetržitě (stlačený

Více

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par 1/18 12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par Příklad: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12,

Více

9. Struktura a vlastnosti plynů

9. Struktura a vlastnosti plynů 9. Struktura a vlastnosti plynů Osnova: 1. Základní pojmy 2. Střední kvadratická rychlost 3. Střední kinetická energie molekuly plynu 4. Stavová rovnice ideálního plynu 5. Jednoduché děje v plynech a)

Více

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Ideální plyn Protože popsat chování plynů je nad naše možnosti, zavádíme zjednodušený model tzv. ideálního plynu, který má tyto vlastnosti: Částice ideálního plynu

Více

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček: Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení částic, ze kterých se látky skládají. Termodynamika se zabývá zákony přeměny různých forem energie

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy 1 FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy OSNOVA 1. KAPITOLY Termodynamická soustava Energie, teplo,

Více

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 10.

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 10. Příklad 1 Topné těleso o objemu 0,5 [m 3 ], naplněné sytou párou o tlaku 0,15 [MPa], bylo odstaveno. Po nějaké době vychladlo na teplotu 30 C. Určete množství uvolněného tepla a konečný stav páry v tělese.

Více

Termodynamické zákony

Termodynamické zákony Termodynamické zákony Makroskopická práce termodynamické soustavy Již jsme uvedli, že změna vnitřní energie soustavy je obecně vyvolána dvěma ději: tepelnou výměnou mezi soustavou a okolím a konáním práce

Více

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 4. Postulát, že nedochází k výměně tepla má dopad na první větu termodynamickou

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 4. Postulát, že nedochází k výměně tepla má dopad na první větu termodynamickou Adiabatická změna: Při adiabatickém ději nedochází k výměně tepla s okolím, tedy platí: dq = 0; dq = 0 () Postulát, že nedochází k výměně tepla má dopad na první větu termodynamickou Pro její první tvar:

Více

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí Prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla OSNOVA 15. KAPITOLY Tři mechanizmy přenosu tepla Tepelný

Více

CVIČENÍ 3: VLHKÝ VZDUCH A MOLLIÉRŮV DIAGRAM

CVIČENÍ 3: VLHKÝ VZDUCH A MOLLIÉRŮV DIAGRAM CVIČENÍ 3: VLHKÝ VZDUCH A MOLLIÉRŮV DIAGRAM Co to je vlhký vzduch? - vlhký vzduch je směsí suchého vzduchu a vodní páry okupující společný objem - vodní pára ve směsi může měnit formu z plynné na kapalnou

Více

Termomechanika 5. přednáška Michal Hoznedl

Termomechanika 5. přednáška Michal Hoznedl Termomechanika 5. přednáška Michal Hoznedl Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autory s využitím citovaných zdrojů

Více

12. Termomechanika par, Clausius-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

12. Termomechanika par, Clausius-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par 1/2 1. Určovací veličiny pracovní látky 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 3. Směsi plynů, měrné tepelné kapacity plynů 4. První termodynamický zákon 5. Základní vratné

Více

Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

Termodynamika pro +EE1 a PEE

Termodynamika pro +EE1 a PEE ermodynamika ro +EE a PEE Literatura: htt://home.zcu.cz/~nohac/vyuka.htm#ee [0] Zakladni omocny text rednasek Doc. Schejbala [] Pomocne texty ke cviceni [] Prednaska cislo 7 - Zaklady termodynamiky [3]

Více

Přehled základních fyzikálních veličin užívaných ve výpočtech v termomechanice. Autor Ing. Jan BRANDA Jazyk Čeština

Přehled základních fyzikálních veličin užívaných ve výpočtech v termomechanice. Autor Ing. Jan BRANDA Jazyk Čeština Identifikátor materiálu: ICT 2 41 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0796 Název projektu Vzděláváme pro život Název příjemce podpory SOU plynárenské Pardubice název materiálu (DUM) Mechanika

Více

CVIČENÍ 1 - část 2: MOLLIÉRŮV DIAGRAM A ZMĚNY STAVU VLHKÉHO VZDUCHU

CVIČENÍ 1 - část 2: MOLLIÉRŮV DIAGRAM A ZMĚNY STAVU VLHKÉHO VZDUCHU CVIČENÍ 1 - část 2: MOLLIÉRŮV DIAGRAM A ZMĚNY STAVU VLHKÉHO VZDUCHU Co to je Molliérův diagram? - grafický nástroj pro zpracování izobarických změn stavů vlhkého vzduchu - diagram je sestaven pro konstantní

Více

Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

Termomechanika 5. přednáška

Termomechanika 5. přednáška Termomechanika 5. přednáška Miroslav Holeček, Jan Vychytil Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autory s využitím

Více

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník PLYNNÉ LÁTKY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník Ideální plyn Po molekulách ideálního plynu požadujeme: 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7 Seminář z termomechaniky

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7 Seminář z termomechaniky Příklad 1 Plynová turbína pracuje dle Ericsson-Braytonova oběhu. Kompresor nasává 0,05 [kg.s- 1 ] vzduchu (individuální plynová konstanta 287,04 [J.kg -1 K -1 ]; Poissonova konstanta 1,4 o tlaku 0,12 [MPa]

Více

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn Termodynamika materiálů Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn Důležité konstanty Standartní podmínky Avogadrovo číslo N A = 6,023.10

Více

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Strojírenství Mechanika Vypracoval: Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Podpis: Schválil: Doc. Ing. Štefan Husár, PhD. Podpis: Datum vydání 8. září 2014 Platnost od: AR

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11 Termodynamika reálných plynů část 1 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D09_Z_OPAK_T_Plyny_T Člověk a příroda Fyzika Struktura a vlastnosti plynů Opakování

Více

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj 3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj a) tepelný děj přechod plynu ze stavu 1 do stavu tepelnou výměnou nebo konáním práce dále uvaž., že hmotnost plynu m = konst. a navíc

Více

1/ Vlhký vzduch

1/ Vlhký vzduch 1/5 16. Vlhký vzduch Příklad: 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23 Příklad 16.1 Teplota

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Označení...3

Více

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu: Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 3. cvičení Příklad 1: Rankin-Clausiův cyklus Vypočtěte tepelnou účinnost teoretického Clausius-Rankinova parního oběhu, jsou-li admisní parametry páry tlak p a = 80.10 5

Více

Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu,

Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu, Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu, případně suchost a měrnou entalpii páry. Příklad 2: Entalpická

Více

Příklady k zápočtu molekulová fyzika a termodynamika

Příklady k zápočtu molekulová fyzika a termodynamika Příklady k zápočtu molekulová fyzika a termodynamika 1. Do vody o teplotě t 1 70 C a hmotnosti m 1 1 kg vhodíme kostku ledu o teplotě t 2 10 C a hmotnosti m 2 2 kg. Do soustavy vzápětí přilijeme další

Více

6. Stavy hmoty - Plyny

6. Stavy hmoty - Plyny skupenství plynné plyn x pára (pod kritickou teplotou) stavové chování Ideální plyn Reálné plyny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti skupenství plynné reálný plyn ve stavu

Více

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA Měření na výměníku tepla Protokol obsahuje 13 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování: 7.5.2011

Více

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU. Cíl práce: Roštový kotel o jmenovitém výkonu 00 kw, vybavený automatickým podáváním paliva, je určen pro spalování dřevní štěpky. Teplo z topného okruhu je předáváno

Více

FYZIKÁLNÍ CHEMIE chemická termodynamika

FYZIKÁLNÍ CHEMIE chemická termodynamika FYZIKÁLNÍ CHEMIE chemická termodynamika ermodynamika jako vědní disciplína Základní zákony termodynamiky Práce, teplo a energie Vnitřní energie a entalpie Chemická termodynamika Definice termodynamiky

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 8.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 8. Příklad Vzduch o tlaku,5 [MPa] a teplotě 27 [ C] vytéká Lavalovou dýzou do prostředí o tlaku 0,7 [MPa]. Nejužší průřez dýzy má průměr 0,04 [m]. Za jakou dobu vyteče 250 [kg] vzduchu a jaká bude výtoková

Více

TEPLO A TEPELNÉ STROJE

TEPLO A TEPELNÉ STROJE TEPLO A TEPELNÉ STROJE STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ ENERGIE,, PRÁCE A TEPLO Energie - z řeckého energia: aktivita, činnost. Ve strojírenské praxi se projevuje jako dominantní energie mechanická.

Více

Do známky zkoušky rovnocenným podílem započítávají získané body ze zápočtového testu.

Do známky zkoušky rovnocenným podílem započítávají získané body ze zápočtového testu. Podmínky pro získání zápočtu a zkoušky z předmětu Chemicko-inženýrská termodynamika pro zpracování ropy Zápočet je udělen, pokud student splní zápočtový test alespoň na 50 %. Zápočtový test obsahuje 3

Více

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 3.

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 3. Vnitřní energie U Vnitřní energie U je stavová veličina U = U (p, V, T), ale závisí pouze na teplotě (experiment Gay-Lussac / Joule) U = f(t) Pro měrnou vnitřní energii (tedy pro vnitřní energii jednoho

Více

Nultá věta termodynamická

Nultá věta termodynamická TERMODYNAMIKA Nultá věta termodynamická 2 Práce 3 Práce - příklady 4 1. věta termodynamická 5 Entalpie 6 Tepelné kapacity 7 Vnitřní energie a entalpie ideálního plynu 8 Výpočet tepla a práce 9 Adiabatický

Více

Termomechanika 11. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Termomechanika 11. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Termomechanika 11. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2 Plyny Plyn T v, K 11 plynných prvků Vzácné plyny He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2 H 2 20 He 4.4 Ne 27 Ar 87 Kr 120 Xe 165 Rn 211 N 2 77 O 2 90 F 2 85 Cl 2 238 1 Plyn

Více

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: SEXTA VÝSTUP UČIVO MEZIPŘEDM. VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, PROJEKTY, KURZY POZNÁMKY Zná 3 základní poznatky kinetické teorie látek a vysvětlí jejich praktický význam Vysvětlí pojmy

Více

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie TEPELNÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení

Více

Termodynamika. Děj, který není kvazistatický, se nazývá nestatický.

Termodynamika. Děj, který není kvazistatický, se nazývá nestatický. Termodynamika Zabývá se ději, při nichž se mění tepelná energie v jiné druhy energie (zejména mechanické). Studuje vlastnosti látek bez přihlédnutí k jejich mikrostruktuře. Je vystavěna na axiomech (0.,

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV 9

PROCESY V TECHNICE BUDOV 9 UNIVERZIA OMÁŠE BAI VE ZLÍNĚ FAKULA APLIKOVANÉ INFORMAIKY PROCESY V ECHNICE BUDOV 9 ermodynamika reálných plynů (2. část) Dagmar Janáčová, Hana Charvátová Zlín 2013 ento studijní materiál vznikl za finanční

Více

Teoretické otázky z hydromechaniky

Teoretické otázky z hydromechaniky Teoretické otázky z hydromechaniky 1. Napište vztah pro modul pružnosti kapaliny (+ popis jednotlivých členů a 2. Napište vztah pro Newtonův vztah pro tečné napětí (+ popis jednotlivých členů a 3. Jaká

Více

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku. Příklad 1: Přihřívání páry Teoretický parní oběh s přihříváním páry pracuje s následujícími parametry: Admisní tlak páry p a = 10 MPa a teplota t a = 530 C. Tlak páry po expanzi ve vysokotlaké části turbíny

Více

Chemická kinetika. Reakce 1. řádu rychlost přímo úměrná koncentraci složky

Chemická kinetika. Reakce 1. řádu rychlost přímo úměrná koncentraci složky Chemická kinetika Chemická kinetika Reakce 0. řádu reakční rychlost nezávisí na čase a probíhá konstantní rychlostí v = k (rychlost se rovná rychlostní konstantě) velmi pomalé reakce (prakticky se nemění

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA PRACOVNÍ SEŠIT Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

102FYZB-Termomechanika

102FYZB-Termomechanika České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební katedra fyziky 102FYZB-Termomechanika Sbírka úloh (koncept) Autor: Doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc Poslední aktualizace dne 20. prosince 2018 OBSAH

Více

Termomechanika 3. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK

Termomechanika 3. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK ermomechanika 3. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK Upozornění: ato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

POZNÁMKA: V USA se používá ještě Fahrenheitova teplotní stupnice. Převodní vztahy jsou vzhledem k volbě základních bodů složitější: 9 5

POZNÁMKA: V USA se používá ještě Fahrenheitova teplotní stupnice. Převodní vztahy jsou vzhledem k volbě základních bodů složitější: 9 5 TEPLO, TEPLOTA Tepelný stav látek je charakterizován veličinou termodynamická teplota T Jednotkou je kelvin T K Mezi Celsiovou a Kelvinovou teplotní stupnicí existuje převodní vztah T 73,5C t POZNÁMKA:

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 3.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 3. Příklad 1 1kg plynu při izobarickém ohřevu o 710 [ C] z teploty 40[ C] vykonal práci 184,5 [kj.kg -1 ]. Vypočítejte molovou hmotnost plynu, množství přivedeného tepla a změnu vnitřní energie ΔT = 710 [K]

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY

ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY Doc.Ing.Václav Kupilík, CSc. První termodynamická věta představuje zákon o zachování energie. Podle tohoto zákona nemůže energie samovolně vznikat nebo zanikat, ale může se pouze

Více

Dynamika proudících plynů

Dynamika proudících plynů Dynamika proudících plynů Při výpočtech se budeme zabývat prouděním ideálních plynů. Jejich vlastnosti již byly popsány na předchozích přednáškách/cvičeních. Při proudění ideálního plynu si zavedeme ještě

Více

IV. Fázové rovnováhy. 4. Fázové rovnováhy Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze

IV. Fázové rovnováhy. 4. Fázové rovnováhy Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze IV. Fázové rovnováhy 1 4. Fázové rovnováhy 4.1 Základní pojmy 4.2 Fázové rovnováhy jednosložkové soustavy 4.3 Fázové rovnováhy dvousložkových soustav 4.3.1 Soustava tuhá složka tuhá složka 4.3.2 Soustava

Více

1 Zatížení konstrukcí teplotou

1 Zatížení konstrukcí teplotou 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ TEPLOTOU 1 1 Zatížení konstrukcí teplotou Časově proměnné nepřímé zatížení Klimatické vlivy, zatížení stavebních konstrukcí požárem Účinky zatížení plynou z rozšířeného Hookeova zákona

Více

5.7 Vlhkost vzduchu 5.7.5 Absolutní vlhkost 5.7.6 Poměrná vlhkost 5.7.7 Rosný bod 5.7.8 Složení vzduchu 5.7.9 Měření vlhkosti vzduchu

5.7 Vlhkost vzduchu 5.7.5 Absolutní vlhkost 5.7.6 Poměrná vlhkost 5.7.7 Rosný bod 5.7.8 Složení vzduchu 5.7.9 Měření vlhkosti vzduchu Fázové přechody 5.6.5 Fáze Fázové rozhraní 5.6.6 Gibbsovo pravidlo fází 5.6.7 Fázový přechod Fázový přechod prvního druhu Fázový přechod druhého druhu 5.6.7.1 Clausiova-Clapeyronova rovnice 5.6.8 Skupenství

Více

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W) TEPLO 1. Na udržení stále teploty v místnosti se za hodinu spotřebuje 4,2 10 6 J tepla. olik vody proteče radiátorem ústředního topení za hodinu, jestliže má voda při vstupu do radiátoru teplotu 80 ºC

Více

Cvičení z termodynamiky a statistické fyziky

Cvičení z termodynamiky a statistické fyziky Cvičení termodynamiky a statistické fyiky 1Nechť F(x, y=xe y Spočtěte F/ x, F/, 2 F/ x 2, 2 F/ x, 2 F/ x, 2 F/ x 2 2 Bud dω = A(x, ydx+b(x, ydy libovolná diferenciální forma(pfaffián Ukažte, ževpřípadě,žedωjeúplnýdiferenciál(existujefunkce

Více

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2 Plyny Plyn T v, K Vzácné plyny 11 plynných prvků He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn 165 Rn 211 N 2 O 2 77 F 2 90 85 Diatomické plynné prvky Cl 2 238 H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2 H 2 He Ne Ar Kr Xe 20 4.4 27 87 120 1 Plyn

Více

CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA

CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA PODKLADY PRO CVIČENÍ Ing. Miroslav Petrák, Ph.D. Praha 2009 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Obsah Popis diagramů... 2 Řešené příklady...

Více

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2 Plyny Plyn T v, K Vzácné plyny 11 plynných prvků He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn 165 Rn 211 N 2 O 2 77 F 2 90 85 Diatomické plynné prvky Cl 2 238 H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2 H 2 He Ne Ar Kr Xe 20 4.4 27 87 120 1 Plyn

Více

Molekulová fyzika a termodynamika

Molekulová fyzika a termodynamika Molekulová fyzika a termodynamika Molekulová fyzika a termodynamika Úvod, vnitřní energie soustavy, teplo, teplota, stavová rovnice ideálního plynu Termodynamické zákony, termodynamické děje Teplotní a

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více