VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H"

Transkript

1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Rčník LIX Sešit 8 Srpen 2003 Část nrmativní O B S A H - Vyhláška č. 160/2003 Sb., kteru se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních šklách zřizvaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb. - Vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních šklách zřizvaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb. a vyhlášky č. 160/2003 Sb. (úplné znění) - Memrandum przumění mezi Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy České republiky a Ministerstvem pr vzdělávání a dbrnu přípravu v Anglii týkající se splupráce v blasti šklství a dbrnéh vzdělávání, pdepsané v Praze dne 30. června Pravidla pr pskytvání dtací sukrmým vyským šklám Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy v rce 2003 (č.j / ze dne ) Část metdická - Metdický pkyn MŠMT k čerpání účelvě určených finančních prstředků státníh rzpčtu v rámci prjektu P I - Infrmační gramtnst (č.j / ze dne ) - Změna Metdickéh pkynu MŠMT ke zpracvání Resrtníh výkazu výnsů a nákladů příspěvkvých rganizací, č.j / , uveřejněnéh v sešitu 3/2003 Věstníku MŠMT ČR (č.j / ) - Metdický pkyn MŠMT k rganizvání a realizaci nábženské výchvy v základních, středních a speciálních šklách (č.j / ze dne ) - Metdický pkyn k dplnění vzdělání pskytvanéh pmcnu šklu (č.j / ) - Rehabilitační vzdělávací prgram pmcné škly (č.j / ) - Prjekt Pradenské služby pr klienty s autismem a pruchami autistickéh spektra (č.j / ze dne ) - Učební snva předmětu Fyzika pr eknmické lyceum (čj / ze dne ) - Učební dkumenty pr dbrná učiliště pr učební br E/003 ( /00) Tkalcvské práce (prfil abslventa, charakteristika vzdělávacíh prgramu, učební plány, učební snvy předmětů Textilní materiály, Ruční a strjvé šití, Plšné textilie, Vazby a rzbry tkanin, Technlgie, Odbrný výcvik) (č.j / ze dne ) Část znamvací - Sdělení Evrpské literární sutěži (č.j / ze dne ) - Oznámení změnách u rganizací zřizvaných MŠMT (č.j / ze dne ) - Oznámení učebních dkumentech pr studijní bry L/009 Letecký mechanik a M/003 Strjník pžární techniky a učebních dkumentech pr učební bry H/005 Hutník, H/510 Strjírenská výrba, H/001 Rytec kvů, H/507 Obrábění kvů, H/001 Strjní kvář a H/506 Technické služby v autservisu (č.j / ze dne ) - Oznámení schválení nvých invvaných učebních dkumentů studijníh bru N/002 Zpracvání usní, plastů pryže a zrušení platnsti dsavadních učebních dkumentů studijních brů M/001 Výrba buvi a galanterníh zbží výrba galanterníh zbží, M/001 Výrba buvi a galanterníh zbží výrba buvi, M/004 Výrba buvi a galanterníh zbží administrativa ve výrbě buvi a galanterníh zbží a M/002 Zpracvání usní, plastů a pryže (č.j / ze dne ) - Oznámení schválení učebních snv předmětů Matematika a Pedaggika pedaggická praxe pr studijní br M/003 Pedaggické lyceum (č.j / )

2 - Oznámení nvých učebních dkumentech skupin brů 28, 29, 31, 32, 65 a 66 pr učební bry středních dbrných učilišť a učilišť - Infrmace platnsti a uknčení platnsti učebních dkumentů pr 3letý učební br SOU H/001 Pracvník v textilním a děvním průmyslu (ze dne ) - Infrmace využití Standardu středšklskéh dbrnéh vzdělávání (č.j / ze dne ) - Infrmace přírdvědném vzdělávání ve studijním bru M/002 Eknmické lyceum (č.j / ze dne ) - Využívání razítek speciálních škl se slučenými sučástmi (č.j / ze dne ) - Infrmace udělení schvalvacích dlžek - Oznámení ČŠI ztrátě služebníh průkazu šklníh inspektra (č.j /2003-II-2/1) - Upzrnění na tiskvu chybu v textu Subr pedaggick-rganizačních infrmací pr základní škly, střední škly, vyšší dbrné škly a šklská zařízení na šklní rk 2003/2004, uveřejněném v sešitu 6/2003 Věstníku MŠMT ČR - Sdělení pravě tiskvých chyb v "Rzhdnutí stanvení nrmativů neinvestičních výdajů s platnstí d 1. září 2003 pr účely pskytvání dtací sukrmým šklám", uveřejněném v sešitu 7/2003 Věstníku MŠMT ČR Pznámka : Texty nepršly krekturu.

3 ČÁST NORMATIVNÍ 160 VYHLÁŠKA ze dne 20. května 2003, kteru se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních šklách zřizvaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb. Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy stanví pdle 19 dst. 5 zákna č. 29/1984 Sb., sustavě základních škl, středních škl a vyšších dbrných škl (šklský zákn), ve znění zákna č. 171/1990 Sb., zákna č. 138/1995 Sb. a zákna č. 284/2002 Sb., a pdle 13 písm. h) zákna č. 564/1990 Sb., státní správě a samsprávě ve šklství: Čl. I Vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních šklách zřizvaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb., se mění takt: 1. V 1 dst. 1 se slva "základní škly" nahrazují slvy "škly, ve které plní pvinnu šklní dcházku,". 2. V 1 dst. 2 se v první větě slva "základní škly" nahrazují slvy "škly, ve které plní pvinnu šklní dcházku," a ve druhé větě se slv "základní" zrušuje. 3. V 1 dst. 4 se slv "základní" zrušuje. 4. V 1 dst. 6 se slva "v základní škle" zrušují. 5. V 1 dst. 7 písm. c) pznámka pd čaru č. 4) zní: " 4) 5 vyhlášky č. 127/1997 Sb., speciálních šklách a speciálních mateřských šklách.". 6. V 1 dst. 7 písmen d) včetně pznámky pd čaru č. 3) zní: "d) dklad, z něhž vyplývá právnění k pbytu na území České republiky, 3) jedná-li se cizince, 3) Zákn č. 326/1999 Sb., pbytu cizinců na území České republiky, ve znění zákna č. 140/2001 Sb., zákna č. 151/2002 Sb. a zákna č. 217/2002 Sb. Zákn č. 325/1999 Sb., azylu a změně zákna č. 283/1991 Sb., Plicii České republiky, ve znění pzdějších předpisů, (zákn azylu), ve znění zákna č. 2/2002 Sb., zákna č. 217/2002 Sb., zákna č. 320/2002 Sb. a zákna č. 519/2002 Sb.".

4 7. V 1 dst. 7 písm. f) se slv "žádst" nahrazuje slvy "základě sdělení". 8. V 1 dst. 7 se na knci písmene f) tečka nahrazuje čárku a dplňují se písmena g) a h), která včetně pznámky pd čaru č. 6a) zní: "g) úředně věřené kpie vysvědčení psledních dvu rčníků škly, ve které byla plněna pvinná šklní dcházka, pkud není klasifikace z těcht rčníků na přihlášce věřena tut šklu; v případě vysvědčení vydaných v jiném než českém jazyce také jejich úřední překlad d českéh jazyka, h) případné další dklady suvisející s přijímacím řízením, zejména dklady dsaženém vzdělání, 6a) výsledcích v dbrných sutěžích a publikační činnsti; v případě dkladů vyhtvených v jiném než českém jazyce jejich úřední překlad d českéh jazyka. 6a) 20 dst. 3 zákna č. 29/1984 Sb., ve znění zákna č. 284/2002 Sb.". 9. V 1 se dstavec 8 včetně pznámky pd čaru č. 7) zrušuje. Dsavadní dstavec 9 se značuje jak dstavec V 2 dst. 1 se část věty za středníkem nahrazuje textem "pdmínky zdravtní způsbilsti žáka neb uchazeče, pkud jsu bsaženy v učební dkumentaci příslušnéh studijníh neb učebníh bru, se psuzují na základě vyjádření lékaře. Přitm při přijetí d prvníh rčníku střední škly vychází ředitel střední škly z platných učebních dkumentů pr škly, v nichž se plní pvinná šklní dcházka, pkud se nejedná přijímání d nástavbvéh studia.". 11. V 2 dst. 2 se za slv "dubna" vkládají slva "s pěti pracvními dny". 12. V 2 dst. 3 se slva "první čtvrtek měsíce května, který následuje p dni 8. května" nahrazují slvy "první pracvní den p třiceti dnech p termínu stanveném v dstavci 2". 13. V 2 dstavec 4 zní: "(4) V důvdněných případech může ředitel střední škly rzhdnut prdlužení dby knání přijímacích zkušek na pracvní dny, které bezprstředně následují p termínu stanveném pr přijímací zkušky.". 14. V 2 dst. 5 se za slva "neúčast mluví" vkládají slva "ve střední škle". 15. V 2 dst. 6 se druhá věta nahrazuje větu, která včetně pznámky pd čaru č. 7a) zní: "Sučástí pzvánky jsu infrmace pžadavcích k přijímací zkušce, 7a) včetně způsbu prkázání talentu, kritérií stanvených pdle dstavce 1. 7a) Například 39 zákna č. 29/1984 Sb.". 16. V 2 dst. 7 se slva "pdle dstavce 2 neb dstavce 3" zrušují, slv "a" se nahrazuje čárku a slva "jeh záknnéh zástupce neb uchazeče" se nahrazují slvy "uchazeče, neb záknnéh zástupce nezletiléh žáka neb uchazeče".

5 17. V 2 dst. 8 větě druhé se slva "žákvi neb jeh záknnému zástupci neb uchazeči" nahrazují slvy "žákvi neb uchazeči, ppřípadě jejich záknnému zástupci, jsuli nezletilí,". 18. V 2 se dplňuje dstavec 9, který zní: "(9) Ředitel střední škly v rámci kritérií stanvených pdle dstavce 1 pnechá část míst pr přijetí žáků a uchazečů d termínu stanvenéh v dstavci 3.". 19. V 5 dst. 1 se slva "úspěšně uknčil základní šklu neb získal základní vzdělání" nahrazují slvy "splnil pvinnu šklní dcházku". 20. V 5 dst. 2 se za slva "střední dbrné vzdělání" vkládají slva, která včetně pznámky pd čaru č. 10a) zní: "v učebním bru stanveném zvláštním právním předpisem 10a) 10a) Například přílha č. 1 vyhlášky č. 354/1991 Sb., středních šklách, ve znění vyhlášky č. 187/1992 Sb.". 21. V 5 dst. 3 se za slv "7" vkládají slva "a 8" a slva "31. března" se nahrazují slvy "20. března". 22. V 5 dstavec 4 zní: "(4) Pkud ředitel střední škly rzhdne knání přijímací zkušky ke studiu při zaměstnání neb d nástavbvéh studia, pstupuje pdle 2, 4 a 6." zní: " 6 (1) Žádst přijetí d vyššíh rčníku střední škly pdává žák neb uchazeč řediteli střední škly, d které se hlásí, na tiskpisu1) přihlášky s přílhami pdle 1 dst. 7 a 8. (2) Termín, dbu knání, bsah a frmu zkušky a rčník, d něhž bude žák neb uchazeč zařazen, určí ředitel střední škly, d které se žák neb uchazeč hlásí. Přijímací zkuška vychází z bsahu dpvídající části učebních dkumentů příslušnéh studijníh neb učebníh bru.". 24. V 7 dst. 1 se za slvy "zahraniční škle" zrušuje čárka. 25. V 7 dstavec 2 včetně pznámky pd čaru č. 12) zní: "(2) Přadí přijatých a nepřijatých žáků neb uchazečů a kritéria hdncení přijímací zkušky zveřejní ředitel střední škly d pěti dnů de dne knání přijímací zkušky v budvě škly v písemné frmě, ppřípadě též v elektrnické pdbě, způsbem, který je v suladu se zvláštním právním předpisem.12) 12) Zákn č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů, ve znění zákna č. 227/2000 Sb., zákna č. 117/2001 Sb., zákna č. 450/2001 Sb., zákna č. 107/2002 Sb., zákna č. 309/2002 Sb., zákna č. 310/2002 Sb. a zákna č. 517/2002 Sb.".

6 26. V 8 dst. 1 se slva "rgánu kraje v přenesené půsbnsti" nahrazují slvy "krajskému úřadu" a slva "přijímání ke studiu" se nahrazují slvy "přijímacím řízení ke studiu ve střední škle". 27. V 8 dst. 2 se slva "rgán kraje v přenesené půsbnsti" nahrazují slvy "krajský úřad". 28. V 8 dstavec 3 zní: "(3) V případě, že krajský úřad nevyhví dvlání prti rzhdnutí nepřijetí žáka neb uchazeče ke studiu, infrmuje žáka neb uchazeče, ppřípadě jeh záknnéh zástupce středních šklách ve svém územním bvdu, které předpkládané stavy žáků neb uchazečů při přijímacím řízení ke studiu ve střední škle nenaplnily. Krajský úřad z pdkladů ředitelů příslušných středních škl p termínu stanveném v 2 dst. 3 zveřejňuje infrmaci vlných místech ve středních šklách v půsbnsti kraje.". 29. V 8 dst. 4 se za slv "7" vkládají slva "a 8". 30. V 9a se slva " 14 dst. 6 zákna č. 564/1990 Sb., ve znění zákna č. 132/2000 Sb." nahrazují slvy " 14 dst. 7 zákna č. 564/1990 Sb., ve znění zákna č. 132/2000 Sb. a zákna č. 284/2002 Sb.". Čl. II Tat vyhláška nabývá účinnsti dnem 1. září Pznámka MŠMT: Ministryně: JUDr. Buzkvá v. r. Vyhláška byla publikvána v částce č. 60 Sbírky záknů, rčník 2003 Datum účinnsti d 1. září 2003 VYHLÁŠKA č. 10/1997 Sb. přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních šklách zřizvaných státem (úplné znění) 1. Změna: vyhláška MŠMT č. 469/2001 Sb. 2. Změna: vyhláška MŠMT č. 160 /2003 Sb.

7 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy stanví pdle 19 dst. 5 zákna č. 29/1984 Sb., sustavě základních škl, středních škl a vyšších dbrných škl (šklský zákn), ve znění zákna č. 171/1990 Sb., zákna č. 138/1995 Sb. a zákna č. 284/2002 Sb., a pdle 13 písm. h) zákna č. 564/1990 Sb., státní správě a samsprávě ve šklství: ČÁST PRVNÍ PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ A DALŠÍCH UCHAZEČŮ K DENNÍMU STUDIU VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH 1 Přihlašvání k dennímu studiu (1) Žák škly, ve které plní pvinnu šklní dcházku, (dále jen "žák") neb další uchazeč (dále jen "uchazeč") pdává přihlášku ke studiu na předepsaném tiskpisu 1) uveřejněném ve Věstníku Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy České republiky (dále jen "přihláška"), ve které může uvést nejvýše dvě střední škly v přadí pdle svéh zájmu s výjimku žáků hlásících se d prvníh rčníku smiletéh neb šestiletéh gymnázia neb smileté knzervatře bru tanec, kteří mhu uvést puze jednu střední šklu. (2) Žák devzdá přihlášku neb dva stejnpisy přihlášky, uvede-li dvě střední škly, řediteli škly, ve které plní pvinnu šklní dcházku, d knce únra. Ředitel škly dešle přihlášku řediteli střední škly neb ředitelům středních škl, které jsu uvedeny v přihlášce, d 15. března. (3) Uchazeč devzdá přihlášku neb dva stejnpisy přihlášky, pkud se hlásí na dvě střední škly, řediteli střední škly neb ředitelům středních škl, které jsu uvedeny v přihlášce, d 15. března. (4) Žák, který plní pvinnu šklní dcházku v zahraniční škle a je bčanem České republiky, devzdá přihlášku řediteli škly v České republice, v jejímž stavu je veden. 2) (5) Občan České republiky, který splnil pvinnu šklní dcházku v zahraniční škle, neb cizinec, 3) který plní neb splnil pvinnu šklní dcházku v zahraniční škle, se pr účely přihlašvání ke studiu pvažuje za uchazeče. (6) Cizinec, který plní pvinnu šklní dcházku v České republice, se pr účely přihlašvání ke studiu pvažuje za žáka. Cizinec, který splnil pvinnu šklní dcházku v České republice, se pr účely přihlašvání ke studiu pvažuje za uchazeče. (7) Žák neb uchazeč k přihlášce připjí: a) rzhdnutí změněné pracvní schpnsti, jedná-li se sbu se změněnu pracvní schpnstí, b) lékařské ptvrzení zdravtním pstižení a dpručení vhdnéh pstupu při knání přijímací zkušky, pkud se bude pžadvat vytvření vhdných pdmínek pr knání přijímací zkušky ( 4 dst. 2), c) dpručení pedaggick-psychlgické pradny, ppřípadě speciálně pedaggickéh centra 4) vhdném pstupu při knání přijímací zkušky, jedná-li se sbu s prkázanu specificku pruchu učení,

8 d) dklad, z něhž vyplývá právnění k pbytu na území České republiky, 3) jedná-li se cizince, e) ptvrzení rvncennsti vysvědčení vydanéh zahraniční šklu neb dklad vzdělání patřený nstrifikační dlžku pdle zvláštníh předpisu, 5) jedná-li se bčana České republiky neb cizince, který uknčil pvinnu šklní dcházku v zahraniční škle, f) na základě sdělení ředitele střední škly psudek lékaře zdravtní způsbilsti, 6) jedná-li se studijní neb učební br, pr který je tent psudek nezbytný, g) úředně věřené kpie vysvědčení psledních dvu rčníků škly, ve které byla plněna pvinná šklní dcházka, pkud není klasifikace z těcht rčníků na přihlášce věřena tut šklu; v případě vysvědčení vydaných v jiném než českém jazyce také jejich úřední překlad d českéh jazyka, h) případné další dklady suvisející s přijímacím řízením, zejména dklady dsaženém vzdělání, 6a) výsledcích v dbrných sutěžích a publikační činnsti; v případě dkladů vyhtvených v jiném než českém jazyce jejich úřední překlad d českéh jazyka. (8) Pkud se žák neb uchazeč, který se hlásí k přijetí d studijníh neb učebníh bru, bude připravvat pr fyzicku neb právnicku sbu, právněnu k pdnikatelské činnsti, přilží k přihlášce ptvrzení tét skutečnsti ) 38a dst. 2 zákna č. 29/1984 Sb., sustavě základních škl, středních škl a vyšších dbrných škl (šklský zákn), ve znění pzdějších předpisů. 2) 17 dst. 1 vyhlášky Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy ČR č. 291/1991 Sb., základní škle. 3) Zákn č. 326/1999 Sb. pbytu cizinců na území České republiky, ve znění zákna č. 140/2001 Sb., zákna č. 151/2002 Sb. a zákna č. 217/2002 Sb. Zákn č. 325/1999 Sb. azylu a změně zákna č. 283/1991 Sb., Plicii České republiky, ve znění pzdějších předpisů, (zákn azylu), ve znění zákna č. 2/2002 Sb., zákna č. 217/2002 Sb., zákna č. 320/2002 Sb. a zákna č. 519/2002 Sb. 4) 5 vyhlášky č. 127/1997 Sb., speciálních šklách a speciálních mateřských šklách. 5) Vyhláška Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy ČR č. 385/1991 Sb., uznávání rvncennsti a pdmínkách nstrifikace vysvědčení vydaných zahraničními šklami. 6) 18 šklskéh zákna. 6a) 20 dst. 3 zákna č. 29/1984 Sb., ve znění zákna č. 284/2002 Sb. Přijímání ke studiu 2 (1) Kritéria hdncení schpnstí, vědmstí, zájmů a zdravtní způsbilsti žáka neb uchazeče určí ředitel střední škly; pdmínky zdravtní způsbilsti žáka neb uchazeče, pkud jsu bsaženy v učební dkumentaci příslušnéh studijníh neb učebníh bru, se psuzují na základě vyjádření lékaře. Přitm při přijetí d prvníh rčníku střední škly vychází ředitel střední škly z platných učebních dkumentů pr škly, v nichž se plní pvinná šklní dcházka, pkud se nejedná přijímání d nástavbvéh studia.

9 (2) Přijímací zkušky d škl uvedených v přihlášce na prvním místě, pkud jsu ředitelem střední škly stanveny, se knají první pracvní den v psledním úplném kalendářním týdnu měsíce dubna s pěti pracvními dny. (3) Přijímací zkušky d středních škl uvedených v přihlášce na druhém místě, pkud jsu ředitelem střední škly stanveny, se knají nejdříve první pracvní den p třiceti dnech p termínu stanveném v dstavci 2. (4) V důvdněných případech může ředitel střední škly rzhdnut prdlužení dby knání přijímacích zkušek na pracvní dny které bezprstředně následují p termínu stanveném pr přijímací zkušky. (5) Náhradní termín pr vyknání přijímací zkušky stanví ředitel střední škly puze žáku neb uchazeči, který se pr řádně dlžené vážné důvdy k přijímacím zkuškám v určeném termínu nedstaví a svji neúčast mluví ve střední škle nejpzději d tří dnů p termínu stanveném pr přijímací zkušky. (6) Pzvánku k vyknání přijímací zkušky ve stanveném neb náhradním termínu zašle ředitel střední škly žáku neb uchazeči nejpzději 14 dnů před jejím knáním. Sučástí pzvánky jsu infrmace pžadavcích k přijímací zkušce, 7a) včetně způsbu prkázání talentu, kritérií stanvených pdle dstavce 1. (7) Rzhdne-li ředitel střední škly tm, že se přijímací zkušky neknají, infrmuje tét skutečnsti žáka, uchazeče, neb záknnéh zástupce nezletiléh žáka neb uchazeče neprdleně. (8) Pkud žák, s výjimku žáků, kteří se hlásí d prvních rčníků smiletéh a šestiletéh gymnázia a smileté knzervatře v bru tanec, 8) neb uchazeč není přijat ke studiu, může pdat přihlášku d středních škl, které předpkládané stavy v termínu stanveném pr přijímání ke studiu pdle dstavce 2 neb dstavce 3 nenaplnily. Ředitel střední škly v tmt případě žákvi neb uchazeči ppřípadě jejich záknnému zástupci, jsu-li nezletilí, na jeh žádst tiskpis přihlášky vydá. (9) Ředitel střední škly v rámci kritérií stanvených pdle dstavce 1 pnechá část míst pr přijetí žáků a uchazečů d termínu stanvenéh v dstavci a) Například 39 zákna č. 29/1984 Sb. 8) 19 dst. 2 šklskéh zákna. 3 Žák neb uchazeč přijatý ke studiu ve škle uvedené v přihlášce na prvním místě se přijímací zkušky ke studiu ve střední škle uvedené v přihlášce na druhém místě nezúčastní. Ředitel střední škly uvedené v přihlášce na prvním místě infrmuje přijetí žáka neb uchazeče ředitele střední škly uvedené v přihlášce na druhém místě. 4 Zvláštní pdmínky přijímání ke studiu (1) Žák neb uchazeč, který je sbu se změněnu pracvní schpnstí a je zdravtně způsbilý ke studiu zvlenéh studijníh neb učebníh bru, se přijímá přednstně před

10 statními žáky neb uchazeči, pkud rvncenně vyhví kritériím stanveným pr přijetí ke studiu. (2) Ředitel střední škly zabezpečí pr žáky neb uchazeče se zdravtním pstižením vhdné pdmínky pr vyknání přijímací zkušky, pkud se přijímací zkuška kná. (3) Je-li k přihlášce připjen dpručení pedaggick-psychlgické pradny, ppřípadě speciálně pedaggickéh centra pdle 1 dst. 7 písm. c), přihlíží se k tmut dpručení při přijímací zkušce, pkud se kná. ČÁST DRUHÁ PŘIHLAŠOVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU PŘI ZAMĚSTNÁNÍ NEBO DO NÁSTAVBOVÉHO STUDIA 5 (1) Ke studiu při zaměstnání 9) se může přihlásit uchazeč, který splnil pvinnu šklní dcházku. (2) D nástavbvéh studia 10) se může přihlásit žák střední škly neb uchazeč, který získal střední dbrné vzdělání v učebním bru stanveném zvláštním právním předpisem. 10a) Žák střední škly, který byl přijat d nástavbvéh studia, předlží d zahájení studia dklad úspěšném vyknání závěrečné zkušky. Uchazeč přilží k přihlášce dklad úspěšném vyknání závěrečné zkušky. (3) Přihláška ke studiu při zaměstnání neb d nástavbvéh studia se pdává na předepsaném tiskpisu, 1) ppřípadě s přílhami pdle 1 dst. 7 a 8 řediteli střední škly, která je uvedena v přihlášce, d 20. března. (4) Pkud ředitel střední škly rzhdne knání přijímací zkušky ke studiu při zaměstnání neb d nástavbvéh studia, pstupuje pdle 2, 4 a ) 38a dst. 2 zákna č. 29/1984 Sb., sustavě základních škl, středních škl a vyšších dbrných škl (šklský zákn), ve znění pzdějších předpisů. 9) 21 šklskéh zákna. 10) 26 šklskéh zákna. 10a) Například přílha č. 1 vyhlášky č. 354/1991 Sb., středních šklách, ve znění vyhlášky č. 187/1992 Sb. ČÁST TŘETÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ 6 (1) Žádst přijetí d vyššíh rčníku střední škly pdává žák neb uchazeč řediteli střední škly, d které se hlásí, na tiskpisu 1) přihlášky s přílhami pdle 1 dst. 7 až 8. (2) Termín, dbu knání, bsah a frmu zkušky a rčník, d něhž bude žák neb uchazeč zařazen, určí ředitel střední škly, d které se žák neb uchazeč hlásí. Přijímací zkuška vychází z bsahu dpvídající části učebních dkumentů příslušnéh studijníh neb učebníh bru.

11 ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 7 (1) Ředitel střední škly u cizince, který získal předchzí vzdělání v zahraniční škle a který k přihlášce připjí dklad neb ptvrzení pdle 1 dst. 7 písm. d) a e), věří znalst českéh jazyka rzhvrem. (2) Přadí přijatých a nepřijatých žáků neb uchazečů a kritéria hdncení přijímací zkušky zveřejní ředitel střední škly d pěti dnů de dne knání přijímací zkušky v budvě škly, v písemné frmě, ppřípadě též v elektrnické pdbě, způsbem, který je v suladu se zvláštním právním předpisem 12 ). (3) Pčet vlných míst pr ptřebu dvlacíh řízení určí ředitel střední škly ) Zákn č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů, ve znění zákna č. 227/2000 Sb., zákna č. 117/2001 Sb., zákna č. 450/2001 Sb., zákna č. 107/2002 Sb., zákna č. 309/2002 Sb., zákna č. 310/2002 Sb. a zákna č. 517/2002 Sb. 8 (1) Ředitel střední škly pstupí krajskému úřadu splu s dvláním i kritéria, pdle kterých pstupval při přijímacím řízení ke studiu ve střední škle. (2) Pkud krajský úřad vyhví dvlání prti rzhdnutí nepřijetí žáka neb uchazeče d škly uvedené na prvním místě, vyrzumí tm i ředitele střední škly, kteru žák neb uchazeč uvedl v přihlášce na druhém místě. (3) V případě, že krajský úřad nevyhví dvlání prti rzhdnutí nepřijetí žáka neb uchazeče ke studiu, infrmuje žáka neb uchazeče, ppřípadě jeh záknnéh zástupce středních šklách ve svém územním bvdu, které předpkládané stavy žáků neb uchazečů při přijímacím řízení ke studiu ve střední škle nenaplnily. Krajský úřad z pdkladů ředitelů příslušných středních škl p termínu stanveném v 2 dst. 3 zveřejňuje infrmaci vlných místech ve středních šklách v půsbnsti kraje. (4) Pkud se žák neb uchazeč, ppřípadě jeh záknný zástupce nedvlá prti rzhdnutí nepřijetí ke studiu neb není přijat ani na dvlání, vrátí ředitel střední škly přihlášku včetně přílh pžadvaných pdle 1 dst. 7 a 8 žáku neb uchazeči, ppřípadě jeh záknnému zástupci, puze když t pžádá. 9 Zrušuje se vyhláška Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy České republiky č. 30/1991 Sb., přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních šklách, ve znění vyhlášky č. 65/1992 Sb. 9a Tat vyhláška se vztahuje na přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních šklách zřizvaných též kraji, jakž i ve středních šklách zřizvaných bcemi pdle 14 dst. 7 zákna č. 564/1990 Sb., ve znění zákna č. 132/2000 Sb. a zákna č. 284/2002 Sb.

12 Pznámky k účinnsti: / Vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu na středních šklách zřizvaných státem, ve znění pzdějších předpisů, nabyla účinnsti dnem Vyhláška Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy č. 469/2001 Sb., kteru se mění vyhláška Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy č. 10/1997 Sb., přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních šklách zřizvaných státem, a zrušují některé právní předpisy vydané v půsbnsti Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy, nabyla účinnsti dnem Vyhláška č. 160/2003 Sb., kteru se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních šklách zřizvaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb., nabývá účinnsti dnem 1. září Memrandum przumění mezi Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy České republiky a Ministerstvem pr vzdělávání a dbrnu přípravu v Anglii týkající se splupráce v blasti šklství a dbrnéh vzdělávání Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy České republiky (dále jen MŠMT) a Ministerstv vzdělávání a dbrné přípravy v Anglii ( dále jen MVOP), ptvrzujíce bustranně zájem na udržvání knstruktivních vztahů a splupráce v blasti vzdělávání a dbrné přípravy zejména v suvislsti s rzšiřváním Evrpské unie a předpkládaným buducím přistupením České republiky, jsuce si vědmy důležitsti rle vzdělávání a dbrné přípravy ve splečnsti, dvlávajíce se na Dhdu mezi vládu Českslvenské federativní republiky a vládu Spjenéh králvství Velké Británie a Severníh Irska splupráci v blasti šklství, vědy a kultury, pdepsanu v Lndýně dne 3.dubna 1990, zdůrazňujíce důležitst dalšíh rzvje přímých vztahů mezi MŠMT a MVOP, se dhdly takt: 2 MŠMT a MVOP vycházejí z dsavadních dbrých zkušenstí ze splupráce v blasti šklství a přejí si tut splupráci prhlubit a rzšířit na nvé blasti splečnéh zájmu.

13 2 Vzájemně výhdná splupráce v blasti šklství bude zahrnvat výměnu zkušenstí a infrmací za účelem usnadnění vzájemných vazeb a psílení splupráce mezi MŠMT a MVOP a přidruženými rgány a institucemi v blasti vzdělávací plitiky. Může zahrnvat pskytvání infrmací vzdělávací plitice včetně dbrnéh vzdělávání a jejím uskutečňvání, infrastruktuře a pskytvaných službách na celstátní, reginální a místní úrvni v České republice a v Anglii. 2 Oblasti výměny zkušenstí a infrmací budu zahrnvat ty aktivity, které mhu přispět k šíření znalstí dbrých příkladech z praxe v České republice a v Anglii, jak jsu například: 2 šklská refrma včetně rganizace škl, řízení a zajištění kvality vzdělávání; 3 základní dvednsti; 4 pdpra výchvy k bčanství ve šklách; 5 vzdělávání žáků se speciálními ptřebami; 6 příprava a další vzdělávání učitelů; 7 rzvj a pskytvání středníh dbrnéh vzdělávání a přípravy; 8 další vzdělávání a vyskšklské vzdělávání, včetně systému financvání, spjení se sektrem průmyslu a bchdu a zajištění kvality; h) jazykvé vzdělávání. 2 Splupráce bude zahrnvat výměnu infrmací frmu: 2 písemné dkumentace, včetně využívání Internetu; b) seminářů / dílen; 2 reciprčních knzultací dbrníků; 3 účasti na mezinárdních kngresech, knferencích a pdbných mezinárdních setkáních; 2 studijních pbytů. 2 MŠMT bude dpvídat za přípravu prgramu každé jedntlivé akce v České republice a MVOP bude dpvídat za přípravu prgramu každé jedntlivé akce v Anglii, avšak každá strana uhradí své vlastní náklady na cestu a ubytvání. Všechny akce a výměny v rámci tht Memranda se uskuteční v závislsti na dstupnsti rzpčtvých prstředků. 2 Ze strany Ministerstva pr vzdělávání a dbrnu přípravu bude tt Memrandum naplňván především v sučinnsti s Britsku radu v České republice a ve Spjeném králvství Velké Británie a Severníh Irska (dále jen Britská rada ), která bude hlavní realizační agenturu. 2 Zástupci MŠMT, MVOP a Britské rady se budu setkávat každrčně na dpvídající úrvni ve Spjeném králvství Velké Británie a Severníh Irska a/neb v České republice za účelem psuzení zásadních plitických tázek, zhdncení akcí uskutečněných v rámci tht Memranda během předchzíh rku a dsuhlasení činnsti pr následující rk. 2 Tt Memrandum vstupuje v platnst dnem pdpisu. Zůstane v platnsti p dva rky a dále p nemezenu dbu. MŠMT a MVOP mhu kdykliv tt Memrandum písemně

14 vypvědět. Výpvěď vstupí v platnst první den měsíce následujícíh p uplynutí šesti měsíců d data, kdy známení výpvědi bude dručen. Pdepsán v Praze dne 30. června 2003, ve dvu půvdních vyhtveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž bě znění mají stejnu platnst PETR KOLÁŘ náměstek ministryně šklství, mládeže a tělvýchvy pr vědu a vyské škly, v.r. ALAN JOHNSON ministr pr celživtní vzdělávání a vyskšklské vzdělávání, v.r. Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy České republiky Ministerstv pr vzdělávání a dbrnu přípravu v Anglii Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy Č.j.: / Pravidla pr pskytvání dtací sukrmým vyským šklám Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy v rce 2003 Čl. 1 Obecné pdmínky 2.1 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy (dále jen ministerstv ) vydává pdle 14 zákna č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů (rzpčtvá pravidla), rzhdnutí dtacích pdle 40 dst. 2 a 3 zákna č. 111/1998 Sb., vyských šklách a změně a dplnění dalších záknů (zákn vyských šklách), ve znění pzdějších předpisů. 2.1 Dtaci ze státníh rzpčtu (dále jen dtace ) může ministerstv pskytnut becně prspěšné splečnsti, které byl udělen státní suhlas půsbit jak sukrmá vyská škla (dále jen žadatel ). 2.1 Dtaci ministerstv může pskytnut žadateli, který

15 a) před udělením státníh suhlasu půsbit jak sukrmá vyská škla půsbil jak sukrmá vyšší dbrná škla zařazená d sítě předšklních zařízení, škl a šklských zařízení a z důvdu změny jím pskytvanéh vzdělávání spjené s udělením státníh suhlasu půsbit jak sukrmá vyská škla mu již nenáleží dtace ze státníh rzpčtu k financvání neinvestičních výdajů suvisejících s výchvu a vzděláváním ve vyšší dbrné škle a b) uskutečňuje akreditvaný studijní prgram ve veřejném zájmu daném uplatitelnstí jeh abslventů na trhu práce (dále jen studijní prgram ve veřejném zájmu ), přičemž existenci veřejnéh zájmu ministerstv věřuje prjednáním s Ministerstvem práce a sciálních věcí, ppřípadě s jiným ústředním správním úřadem, a s krajem. 2.1 Dtaci ministerstv může pskytnut výhradně na uskutečňvání studijních prgramů ve veřejném zájmu a na vědecku, výzkumnu, vývjvu, umělecku neb další tvůrčí činnst spjenu s těmit studijními prgramy. Čl. 2 Pdmínky pskytnutí dtace a stanvení její výše 2.1 Písemná žádst žadatele dtaci musí být pdepsána statutárním rgánem žadatele a rgánem, který vyknává půsbnst rektra veřejné vyské škly, a musí být dručena ministerstvu d Žádst bsahuje a) název, adresu sídla, identifikační čísl a čísl bankvníh účtu žadatele, b) pčet studentů zapsaných d studia k v jedntlivých studijních prgramech, rčnících a frmách studia, z th zvlášť pčet studentů studijníh prgramu ve veřejném zájmu, c) výši šklnéh, d) celkvu výši dtace, kteru žadatel pžaduje na uskutečňvání studijníh prgramu ve veřejném zájmu v rce Pžaduje-li žadatel dtaci i na tvůrčí činnst, je sučástí žádsti též prjekt vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké neb další tvůrčí činnsti, ve kterém jsu uvedeni řešitel (řešitelé) a spluřešitelé, sučasný stav řešenéh prblému, cíle řešení, způsb řešení, knkrétní výstupy a prezentace výsledků, charakteristika řešitelskéh klektivu včetně dbrnéh živtpisu řešitele (řešitelů) a spluřešitelů, finanční rzvaha nákladů na řešení s důvdněním jedntlivých plžek. 2.1 K žádsti žadatel přilží aktuální znění Dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké neb další tvůrčí činnsti sukrmé vyské škly (dále jen Dluhdbý záměr sukrmé vyské škly ). 2.1 Výši dtace stanví ministerstv. Při stanvení výše dtace přihlíží a) k aktuálnímu znění Dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké a další tvůrčí činnsti pr blast vyských škl, vypracvanéh ministerstvem; b) k Dluhdbému záměru sukrmé vyské škly; c) k ukazateli, který se vypčítá jak sučin pčtu studentů studijníh prgramu ve veřejném zájmu, keficientu eknmické nárčnsti, stanvenéh pr bdbný studijní prgram uskutečňvaný na veřejné vyské škle, a základníh nrmativu, stanvenéh pr veřejné vyské škly, sníženéh šklné;

16 d) k nákladům na prjekt předlžený pdle bdu 2.3; e) k vyjádřením veřejném zájmu, učiněným v rámci prjednání žádsti pdle bdu 1.3 písm. b), a k tmu, jaku materiální pdpru veřejný zájem na uskutečňvání studijníh prgramu prjevují ti, kteří tent veřejný zájem deklarují; f) k existenci jinéh veřejnéh zájmu, kterým se pr účely těcht Pravidel rzumí zájem státu na uskutečňvání danéh akreditvanéh studijníh prgramu, vyplývající například z jeh jedinečnsti (spčívající v tm, že v České republice není žádnu veřejnu vysku šklu uskutečňván bsahvě bdbný studijní prgram) neb z btížné dstupnsti studia bsahvě bdbných studijních prgramů, uskutečňvaných veřejnými vyskými šklami, pr uchazeče přijetí ke studiu. 2.1 Na pskytnutí dtace není právní nárk. Rzhdne-li se ministerstv žádsti dtaci zcela neb zčásti vyhvět, pskytne žadateli dtaci p vydání Rzhdnutí pskytnutí dtace ze státníh rzpčtu v rce Pr tt rzhdnutí, kntrlu ddržvání pdmínek pr čerpání dtace, vyúčtvání dtace a zveřejnění infrmací dtaci se přiměřeně pužijí ustanvení Pravidel pr pskytvání dtací veřejným vyským šklám Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy pdle zákna č. 111/1998 Sb., vyských šklách a změně a dplnění dalších záknů (zákn vyských šklách), ve znění pzdějších předpisů č.j / ze dne , ve znění změny č.j / ze dne a změny č.j / ze dne Nevyhví-li ministerstv žádsti dtaci, známí tut skutečnst žadateli písemným sdělením a rzhdnutí žádsti nevydává. Čl. 3 Účinnst Tat Pravidla pr pskytvání dtací sukrmým vyským šklám Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy v rce 2003 nabývají účinnsti dnem pdpisu. V Praze dne 27. června 2003 JUDr. Petra Buzkvá, v.r. ministryně šklství, mládeže a tělvýchvy ČÁST METODICKÁ METODICKÝ POKYN

17 Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy k čerpání účelvě určených finančních prstředků státníh rzpčtu v rámci prjektu P I - Infrmační gramtnst Č.j.: / Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy (dále jen MŠMT ) stanvuje tent metdický pstup k čerpání účelvě určených finančních prstředků státníh rzpčtu (dále jen dtace ) v rámci prjektu SIPVZ P I Infrmační gramtnst. Čl. 1 Určení dtace a způsb přiznání finančních prstředků 1) Dtace je určena na ICT vzdělávání pedaggických pracvníků v následujících blastech: Z základní uživatelské znalsti ( dále jen Z ), P šklení pučených uživatelů (dále jen P ), S šklení specifických znalstí (dále jen S ). 2) Účelvá dtace je určena pr základní, střední, speciální škly a šklská zařízení zařazené v síti škl, předšklních zařízení a šklských zařízení (dále jen škly ). 3) Dtace budu pskytnuty krajským úřadům dle ustanvení 14 dst. 3 zákna č. 218/2000 Sb., rzpčtvá pravidla, ve znění pzdějších předpisů. Krajské úřady v přenesené půsbnsti neprdleně zajistí rzpis přiznané účelvé dtace na škly. 4) Přím řízeným rganizacím a šklám církevním jsu příspěvky pskytnuty MŠMT. 5) Pr finanční rk 2003 se stanvuje výše minimální účelvé dtace na 1 přepčtenéh pedaggickéh pracvníka ve výši 1 300,- Kč (celkvá suma dtace na šklu je zakruhlvána na tis. Kč). MŠMT ddatkem k metdickému pkynu zveřejní minimální výši účelvé dtace na jednh pedaggickéh pracvníka v následujících letech. Čl. 2 Knečný příjemce účelvé dtace a její čerpání

18 1) Škly jak příjemce dtace jsu právněny využít tét dtace pdle níže stanvených pdmínek. Za řádné přijetí, využití a vyúčtvání dtace je dpvědný ředitel škly. Dtace je vedena v účetnictví škly dděleně. 2) Takt přiznaná dtace je určena puze na vzdělávání rganizvané v rámci SIPVZ (Z, P a S). 3) Ředitel škly při využívání dtace vychází z cílvých indikátrů stanvených Plánem realizace SIPVZ a zdpvídá za jejich naplnění. Indikátry stanvují cíle d rku 2005: 75 % pedaggických pracvníků dsáhne úrvně Z, 25 % pedaggických pracvníků dsáhne úrvně P. MŠMT dpručuje využití těcht prstředků v následujícím členění pr rk 2003 (šklení Z d 30 %, šklení P 40 %, S - 30 %). 4) Vzdělávání v blasti Z zajišťují puze vybraná šklicí pracviště, jejichž seznam je zveřejněn na webvých stránkách MŠMT a Maximální náklady na jednh pedaggickéh pracvníka spjené se vzděláváním v blasti Z jsu stanveny na 2 100,- Kč. Organizace vzdělávání v blasti Z se řídí prváděcím pkynem zveřejněným na webvých stránkách MŠMT a 5) Vzdělávání v blasti P zajišťují puze vybraná šklicí pracviště, jejichž seznam bude zveřejněn na webvých stránkách MŠMT a Maximální náklady na jednh pedaggickéh pracvníka spjené se vzděláváním v blasti P jsu stanveny na 7 500,- Kč. Organizace vzdělávání v blasti P se řídí prváděcím pkynem zveřejněným na webvých stránkách MŠMT a 6) Cílem vzdělávání v blasti S je pdpřit dbrný růst pedaggických pracvníků v blasti ICT. Škly mhu využít přidělené dtace na financvání ICT vzdělávacích aktivit, které jsu akreditvány MŠMT (např. šklení přádaná pedaggickými centry, semináře). Organizace vzdělávání v blasti S se řídí prváděcím pkynem zveřejněným na webvých stránkách MŠMT a 7) Účelvá dtace je určena na: úhradu pplatků šklení, úhradu za věření získaných znalstí a dvednstí, úhradu cestvních náhrad pdle zákna č. 119/1992 Sb., cestvních náhradách, v platném znění, nákup studijních materiálů (dbrná literatura, n-line kurzy, učebnice) maximálně d výše 10 % z přidělené dtace.

19 1) MŠMT může vydat ddatek upravující rzsah účelvé dtace. Čl. 3 Vyúčtvání účelvých prstředků ředitelem škly 1) Ředitel sukrmé škly předlží vyúčtvání dtace krajskému úřadu v předem stanvené struktuře. Nevyčerpané finanční prstředky vrací sukrmá škla na účet krajskéh úřadu. Frmulář bude k dispzici na webvých stránkách MŠMT. Při vrácení nedčerpané účelvé dtace je nutné uvádět šestimístný variabilní symbl ) Ředitel církevní škly předlží vyúčtvání dtace MŠMT v předem stanvené struktuře. Frmulář bude k dispzici na webvých stránkách MŠMT. Vrácené finanční prstředky z nedčerpané účelvé dtace musí být značeny šestimístným variabilním symblem ) Ostatní rganizace předlží vyúčtvání svému zřizvateli v předem stanvené struktuře. Frmulář bude k dispzici na webvých stránkách MŠMT. Nedčerpané finanční prstředky z účelvé dtace je nutné při vrácení zřizvateli (KÚ) značit šestimístným variabilním symblem ) Finanční vypřádání dtací pskytnutých církevním šklám a šklským zařízením se řídí Pkynem k vyúčtvání dtací pskytnutých církevním šklám, předšklním a šklským zařízením pr příslušný rk. V případě, že rganizace vrací nevyčerpanu účelvu dtaci v průběhu rku, dvede prstředky p dhdě s pskytvatelem na výdajvý účet MŠMT, ze kteréh byly pskytnuty. 5) Finanční vypřádání příspěvku pskytnutých přím řízeným rganizacím MŠMT se řídí Metdickým pkynem k finančnímu vypřádání vztahů se státním rzpčtem pr příslušný rk. V případě, že rganizace vrací nevyčerpanu dtaci v průběhu rku, dvede prstředky p dhdě s pskytvatelem na výdajvý účet MŠMT, ze kteréh byly pskytnuty. Vrácené finanční prstředky z nedčerpané dtace musí být značeny šestimístným variabilním symblem Čl. 4 Vyúčtvání účelvých prstředků krajskými úřady

20 1) Účelvě určené dtace musí být vypřádány v suladu s vyhlášku MF č. 531/2002 Sb., kteru se stanví zásady a termíny finančníh vypřádání se státním rzpčtem a Metdickým pkynem MŠMT k finančnímu vypřádání vztahů se státním rzpčtem za příslušný kalendářní rk. 2) V případě, že krajský úřad vrací nevyčerpanu účelvu dtaci v průběhu rku, učiní tak dle ustanvení 15 dst. 1 a 2 zákna č. 218/2000 Sb., rzpčtvá pravidla, ve znění pzdějších předpisů. Krajský úřad dvede prstředky p dhdě s pskytvatelem na výdajvý účet MŠMT, ze kteréh byly pskytnuty. 3) Nevyčerpané finanční prstředky musí pak být v rámci finačníh vypřádání dvedeny na depzitní účet MŠMT č / 0710 v suladu s výše citvanými předpisy. 4) Krajské úřady předlží suhrnné vyhdncení čerpání dtace dle ustanvení čl.3 dst. 1. a 3. tht pkynu. Čl. 5 Závěrečná ustanvení Tímt metdickým pkynem se zrušuje Pkyn Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy k čerpání účelvě určených finančních prstředků státníh rzpčtu (dále jen dtace ) na pršklení učitelů v rámci prjektu P I Infrmační gramtnst (č.j.: / ). Tent pkyn nabývá účinnsti dnem pdpisu ministryně. V Praze dne 19. června 2003 JUDr. Petra Buzkvá, v. r. ministryně šklství, mládeže a tělvýchvy Č.j / Sdělení změně Metdickéh pkynu Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy ke zpracvání Resrtníh výkazu výnsů a nákladů příspěvkvých rganizací

21 Č.j.: / , který byl publikván ve Věstníku Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy, Sešit 3, Část metdická, Březen 2003 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy sděluje: V suvislsti s vyhlášku č. 505/2002 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů, pr účetní jedntky, které jsu územními samsprávnými celky, příspěvkvými rganizacemi, státními fndy a rganizačními slžkami státu, se mění text Metdickéh pkynu Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy ke zpracvání Resrtníh výkazu výnsů a nákladů příspěvkvých rganizací Č.j.: / , který byl publikván ve Věstníku Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy, Sešit 3, Část metdická, Březen V Čl. 2 Termíny zpracvání a předání Resrtníh výkazu dst. (1) se nahrazuje text v závrce (Rzvaha Úč OÚPO 3-02, Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 4-02 a Přílha Úč OÚPO 5-02) textem: (Rzvaha, Výkaz zisku a ztráty a Přílha). V Čl. 3 Obsahvá skladba Resrtníh výkazu dst. (2) se nahrazuje text Výkazu zisku a ztráty Úč OÚPO 4-02 (výsledvka), textem: Výkazu zisku a ztráty V Přílze č. 1 se vypuští v části Frma datvéh subru v jedntné interní datvé struktuře MŠMT značení výkazů v závrkách. Přílha 2 se značí: Vazby mezi analytickými účty účtvéh rzvrhu a řádky výkazu zisku a ztráty a plžkami rzpčtvé skladby Ing. Zdeněk Bernard v. r. vrchní ředitel eknmické sekce Č.j.: / V Praze dne

22 M e t d i c k ý p k y n Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy k rganizvání a realizaci nábženské výchvy v základních, středních a speciálních šklách Pkyn vychází z čl. 16 Listiny základních práv a svbd, z ustanvení 5 dst. 1 a 7 dst. 2 zákna č. 29/1984 Sb., sustavě základních škl, středních škl a vyšších dbrných škl (šklský zákn), ve znění pzdějších předpisů, které nábžensku výchvu ve šklách umžňují, a ze zákna č. 3/2002 Sb., svbdě nábženskéh vyznání a pstavení církví a nábženských splečnstí. Čl. 1 Organizace a realizace nábženské výchvy (1) Nábženská výchva v základních, středních a speciálních šklách zřizvaných bcí, krajem, případně ústředním správním úřadem je rganizvána frmu výuky nepvinnéh předmětu nábženství. (2) Výuku nábženství vyknávají pvěření zástupci registrvaných církví a nábženských splečnstí (dále jen církev), které mají právnění k výknu zvláštníh práva vyučvat nábženství ve státních šklách pdle ustanvení 7 dst. 1 písm. a) a 28 dst. 2 zákna č. 3/2002 Sb., svbdě nábženskéh vyznání a pstavení církví a nábženských splečnstí. Uvedené zvláštní práv je vyznačen na výpisu z Rejstříku církví a nábženských splečnstí. 1) Dle platných předpisů 2) se pd pjmem státní škly rzumí škly tzv. veřejné, kterými jsu základní, střední a speciální škly zřízené bcí, krajem, případně ústředním správním úřadem. (3) Výuka nábženství se uskutečňuje v suladu s mravními a humánními zásadami vzdělávání a na základě principu tlerance a nábženské plurality. (4) Ve skupině žáků pr výuku nábženství příslušné církve mhu být zařazeni žáci z více rčníků. Při malém pčtu přihlášených žáků lze spjit žáky z něklika základních škl (ppř. bcí) d jedné skupiny. Čl. 2 Církev (1) Organizuje přihlašvání žáků k nábženství a předkládá řediteli škly pžadavek na výuku nábženství; žáci se přihlašují způsbem bvyklým pr nepvinné předměty. (2) Předlží řediteli škly výpis z Rejstříku církví a nábženských splečnstí. 1) Výpis z Rejstříku církví a nábženských splečnstí je d veřejně přístupný na Internetu. 2) Zákn č. 564/1990 Sb., státní správě a samsprávě ve šklství Listina základních práv a svbd, Čl. 33

23 (3) Pvěřuje výuku nábženství svéh zástupce, pvěření vydává statutární rgán církve. (4) Zabezpečuje výuku nábženství p bsahvé stránce a sleduje její správnst. (5) Dhdne-li se něklik církví na splečném zástupci, kteréh pvěří výuku nábženství, plní úkly zde uvedené tyt církve splečně pdle písemné dhdy, kteru předají řediteli škly. Čl. 3 Ředitel škly (1) Umžní výuku nábženství zástupci, který byl pvěřen církví právněnu k výknu zvláštníh práva vyučvat nábženství na státních šklách, a dpvídá za jeh dbrnu a pedaggicku způsbilst pdle vyhlášky č. 139/1997 Sb., a becně platných právních předpisů. (2) Vytváří vhdné pdmínky pr uskutečňvání výuky nábženství v učebních prstrách škly v suladu s platnými právními předpisy a řádem škly. Čl. 4 Klasifikace předmětu Předmět nábženství se na vysvědčení hdntí stupni: pracval úspěšně, pracval. Čl. 5 Odměňvání učitelů nábženské výchvy Při uzavření pracvníh pměru se šklu jsu učitelům nábženství přiznávány platy, které jsu upraveny záknem č. 143/1992 Sb. platu a dměně za pracvní phtvst v rzpčtvých a některých dalších rganizacích, ve znění pzdějších předpisů, a nařízením vlády č. 251/1992 Sb., platvých pměrech zaměstnanců rzpčtvých a některých dalších rganizací, ve znění pzdějších předpisů. Čl. 6 Tímt pkynem se zrušuje Pkyn ministra šklství, mládeže a tělvýchvy k nábženské výchvě v základních, středních a speciálních šklách č.j.: / ze dne Čl. 7. Tent metdický pkyn nabývá účinnsti dnem 1. září JUDr. Petra Buzkvá v.r. m i n i s t r y n ě

24 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy Metdický pkyn k dplnění vzdělání pskytvanéh pmcnu šklu č.j / Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy vydává tent metdický pkyn, umžňující dsáhnut vzdělání na úrvni pmcné škly pr její neúspěšné abslventy či nevzdělávané bčany s těžším mentálním pstižením, který představuje dknčení subru patření, jimiž je v České republice zavedena mžnst získat ucelené vzdělání na základní, zvláštní neb pmcné škle pdle ustanvení 60 zákna č.29/1984 Sb., základních šklách, středních šklách a vyšších dbrných šklách, ve znění pzdějších předpisů (šklský zákn). Čl. I. Úvdní ustanvení (1) Žákům s těžším mentálním pstižením je s hledem na stupeň jejich pstižení pskytván vzdělání v pmcné škle. 1) (2) Abslventům pmcné škly, kteří dknčili pvinnu šklní dcházku v některém z nižších rčníků pmcné škly a mají ve svém pzdějším věku schpnsti dsáhnut úplnéh vzdělání na úrvni pmcné škly, se umžňuje dplnit si vzdělání pskytvané pmcnu šklu. (3) P získání ucelenéh vzdělání na úrvni pmcné škly mhu abslventi pkračvat ve středním vzdělávání v návazné jednleté praktické škle (kód , KKOV C/001). 2) Čl. II. Účastníci vzdělávání 1) 33 dst. 1-3 zákna č. 29/1984 Sb., sustavě základních a středních škl (šklský zákn), ve znění pzdějších předpisů. 2) 32 dst. 1-3 zákna č. 29/1984 Sb.

25 Vzdělání na základě metdickéh pkynu mhu získat: a) Abslventi pmcné škly, kteří uknčili pvinnu šklní dcházku v pmcné škle v nižším než devátém rčníku. Před zařazením d vzdělávání předlží uchazeč vysvědčení psledníh úspěšně dknčenéh rčníku. b) Dspělí bčané s mentálním pstižením, kterým dříve nebyl umžněn vzdělávání. Čl. III. Organizační pstup (1) Zájemci dplnění vzdělání se přihlásí na dbru šklství, mládeže a tělvýchvy příslušnéh krajskéh úřadu, který pvěří speciální šklu rganizačním zajištěním dplnění vzdělání. (2) Dplnění vzdělání může rganizvat pmcná škla se speciálně pedaggickým centrem pr mentálně pstižené (dále jen SPC), 3) pmcná škla, pmcná škla pr žáky s více vadami, zvláštní škla s třídami pmcné škly neb pmcná škla při ústavu sciální péče pr mentálně pstiženu mládež (dále jen speciální škla). Uchazeče neb jeh záknnéh zástupce seznámí s rganizací, frmu a bsahem dplnění vzdělání. (3) Vzniknu-li pchybnsti, zda je vzdělávání na úrvni pmcné škly pr žadatele přínsné, může si speciální škla vyžádat dbrný psudek SPC. (4) Speciální škla půjčuje žákům ptřebné učebnice, učební texty a didaktické pmůcky. (5) Speciální škla vede při dplnění vzdělání předepsanu dkumentaci. 4) Čl. IV. Frmy vzdělávání (1) Zřizvatel garantuje ve speciální škle vyknání zkušky, které předcházejí variantní mžnsti přípravy. Dpručené frmy vzdělávání jsu následující: a) Kurs k dplnění vzdělání pskytvanéh pmcnu šklu. Trvá minimálně jeden rk a je určen žákům schpným dcházet d škly. Časvá dtace hdin a harmngram jejich frekvence vychází z mžnstí škly i uchazeče. b) Individuální výuka pd patrnací speciálníh pedagga speciálně pedaggickéh centra neb učitele speciální škly. Prbíhá na základě individuálníh výchvně vzdělávacíh prgramu, v důvdněných případech, zejména u imbilních neb jinak těžce pstižených zájemců, v dmácí či ústavní péči. c) Večerní škla pr dspělé bčany s mentálním pstižením. Přádá ji bčanské sdružení ve splupráci se speciální šklu. Čl.V. Obsah vzdělávání Obsah vzdělávání je stanven Vzdělávacím prgramem pmcné škly 5. D bsahu vzdělávání ve smyslu tht metdickéh pkynu nejsu explicitně zahrnuty výchvné 3) 5 dst. 2 vyhlášky č. 127/1997 Sb., speciálních šklách a speciálních mateřských šklách. 4) 38a dst. 1-3 zákna č. 29/1984 Sb., ve znění pzdějších předpisů.

26 předměty. Speciální škla vypracuje individuální výchvně vzdělávací prgramy žákům pdle stupně dsaženéh vzdělání a míry jejich znalstí, schpnstí a ptřeb. Čl.VI. Zkuška (1) Vzhledem k různrdsti frem přípravy se úrveň dsaženéh vzdělání pskytvanéh pmcnu šklu věřuje zkušku. Kritériem při psuzvání úrvně získanéh vzdělání frekventantů je dsažení základníh vzdělávacíh cíle v pdbě zvládnutí trivia, tzn. základů čtení, psaní, pčítání a věcnéh učení. Zkuška je kmisinální. Kmisi sestavuje ředitel speciální škly 6). Zkuška se skládá z části ústní a části písemné. Před vyknáním bu částí zkušky kmise nejprve zhdntí a vezme v úvahu individuální mžnsti každéh uchazeče, na základě kterých zabezpečí rganizační pdmínky a nezbytné materiální vybavení suvisející s průběhem zkušky. (2) Termín zkušky stanví p dhdě se zřizvatelem ředitel speciální škly. (3) Prtkl zkušce zůstane v archivu speciální škly. P úspěšném vyknání zkušky bdrží abslvent vysvědčení se slvním hdncením v naukvých předmětech (tiskpis Vysvědčení uknčení kursu základníh vzdělání SEVT ). V pznámce bude uveden: Občan získal vzdělání pskytvané pmcnu šklu pdle 28 dst. 3 a 60 zákna č.29/1984 Sb., sustavě základních a středních škl, ve znění pzdějších předpisů. Čl.VII. Finanční zajištění (1) Výuka zaměřená na dplnění vzdělání pskytvanéh pmcnu šklu je hrazena pdle zvlených frem - viz. dst. 3. (2) Kurs k dplnění vzdělání pskytvanéh pmcnu šklu hradí ze svéh rzpčtu pvěřená speciální škla na základě platné metdiky financvaní pr daný rk. (3) Individuální výuka pd patrnací speciálníh pedagga SPC neb učitele speciální škly je hrazena z rzpčtu SPC neb speciální škly na základě platné metdiky financvání pr daný rk. (4) Večerní škla pr dspělé bčany s mentálním pstižením je hrazena prstřednictvím dtací bčanským sdružením pr daný finanční rk. (5) Eknmické náklady spjené s nezbytnu knzultační činnstí a rganizací zkušky hradí speciální škle zřizvatel. Čl. VIII. Závěrečné ustanvení Tent metdický pkyn nabývá účinnsti dnem ) Vzdělávací prgram pmcné škly a přípravnéh stupně pmcné škly, schválený MŠMT ČR pd. č.j /97-22 s platnstí d 1. září 1997 jak učební dkument ve smyslu 39 dst. 1 šklskéh zákna. 6 ) 13 dst. 3 vyhlášky č. 127/1997 Sb.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více