VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H"

Transkript

1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Rčník LIX Sešit 8 Srpen 2003 Část nrmativní O B S A H - Vyhláška č. 160/2003 Sb., kteru se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních šklách zřizvaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb. - Vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních šklách zřizvaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb. a vyhlášky č. 160/2003 Sb. (úplné znění) - Memrandum przumění mezi Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy České republiky a Ministerstvem pr vzdělávání a dbrnu přípravu v Anglii týkající se splupráce v blasti šklství a dbrnéh vzdělávání, pdepsané v Praze dne 30. června Pravidla pr pskytvání dtací sukrmým vyským šklám Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy v rce 2003 (č.j / ze dne ) Část metdická - Metdický pkyn MŠMT k čerpání účelvě určených finančních prstředků státníh rzpčtu v rámci prjektu P I - Infrmační gramtnst (č.j / ze dne ) - Změna Metdickéh pkynu MŠMT ke zpracvání Resrtníh výkazu výnsů a nákladů příspěvkvých rganizací, č.j / , uveřejněnéh v sešitu 3/2003 Věstníku MŠMT ČR (č.j / ) - Metdický pkyn MŠMT k rganizvání a realizaci nábženské výchvy v základních, středních a speciálních šklách (č.j / ze dne ) - Metdický pkyn k dplnění vzdělání pskytvanéh pmcnu šklu (č.j / ) - Rehabilitační vzdělávací prgram pmcné škly (č.j / ) - Prjekt Pradenské služby pr klienty s autismem a pruchami autistickéh spektra (č.j / ze dne ) - Učební snva předmětu Fyzika pr eknmické lyceum (čj / ze dne ) - Učební dkumenty pr dbrná učiliště pr učební br E/003 ( /00) Tkalcvské práce (prfil abslventa, charakteristika vzdělávacíh prgramu, učební plány, učební snvy předmětů Textilní materiály, Ruční a strjvé šití, Plšné textilie, Vazby a rzbry tkanin, Technlgie, Odbrný výcvik) (č.j / ze dne ) Část znamvací - Sdělení Evrpské literární sutěži (č.j / ze dne ) - Oznámení změnách u rganizací zřizvaných MŠMT (č.j / ze dne ) - Oznámení učebních dkumentech pr studijní bry L/009 Letecký mechanik a M/003 Strjník pžární techniky a učebních dkumentech pr učební bry H/005 Hutník, H/510 Strjírenská výrba, H/001 Rytec kvů, H/507 Obrábění kvů, H/001 Strjní kvář a H/506 Technické služby v autservisu (č.j / ze dne ) - Oznámení schválení nvých invvaných učebních dkumentů studijníh bru N/002 Zpracvání usní, plastů pryže a zrušení platnsti dsavadních učebních dkumentů studijních brů M/001 Výrba buvi a galanterníh zbží výrba galanterníh zbží, M/001 Výrba buvi a galanterníh zbží výrba buvi, M/004 Výrba buvi a galanterníh zbží administrativa ve výrbě buvi a galanterníh zbží a M/002 Zpracvání usní, plastů a pryže (č.j / ze dne ) - Oznámení schválení učebních snv předmětů Matematika a Pedaggika pedaggická praxe pr studijní br M/003 Pedaggické lyceum (č.j / )

2 - Oznámení nvých učebních dkumentech skupin brů 28, 29, 31, 32, 65 a 66 pr učební bry středních dbrných učilišť a učilišť - Infrmace platnsti a uknčení platnsti učebních dkumentů pr 3letý učební br SOU H/001 Pracvník v textilním a děvním průmyslu (ze dne ) - Infrmace využití Standardu středšklskéh dbrnéh vzdělávání (č.j / ze dne ) - Infrmace přírdvědném vzdělávání ve studijním bru M/002 Eknmické lyceum (č.j / ze dne ) - Využívání razítek speciálních škl se slučenými sučástmi (č.j / ze dne ) - Infrmace udělení schvalvacích dlžek - Oznámení ČŠI ztrátě služebníh průkazu šklníh inspektra (č.j /2003-II-2/1) - Upzrnění na tiskvu chybu v textu Subr pedaggick-rganizačních infrmací pr základní škly, střední škly, vyšší dbrné škly a šklská zařízení na šklní rk 2003/2004, uveřejněném v sešitu 6/2003 Věstníku MŠMT ČR - Sdělení pravě tiskvých chyb v "Rzhdnutí stanvení nrmativů neinvestičních výdajů s platnstí d 1. září 2003 pr účely pskytvání dtací sukrmým šklám", uveřejněném v sešitu 7/2003 Věstníku MŠMT ČR Pznámka : Texty nepršly krekturu.

3 ČÁST NORMATIVNÍ 160 VYHLÁŠKA ze dne 20. května 2003, kteru se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních šklách zřizvaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb. Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy stanví pdle 19 dst. 5 zákna č. 29/1984 Sb., sustavě základních škl, středních škl a vyšších dbrných škl (šklský zákn), ve znění zákna č. 171/1990 Sb., zákna č. 138/1995 Sb. a zákna č. 284/2002 Sb., a pdle 13 písm. h) zákna č. 564/1990 Sb., státní správě a samsprávě ve šklství: Čl. I Vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních šklách zřizvaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb., se mění takt: 1. V 1 dst. 1 se slva "základní škly" nahrazují slvy "škly, ve které plní pvinnu šklní dcházku,". 2. V 1 dst. 2 se v první větě slva "základní škly" nahrazují slvy "škly, ve které plní pvinnu šklní dcházku," a ve druhé větě se slv "základní" zrušuje. 3. V 1 dst. 4 se slv "základní" zrušuje. 4. V 1 dst. 6 se slva "v základní škle" zrušují. 5. V 1 dst. 7 písm. c) pznámka pd čaru č. 4) zní: " 4) 5 vyhlášky č. 127/1997 Sb., speciálních šklách a speciálních mateřských šklách.". 6. V 1 dst. 7 písmen d) včetně pznámky pd čaru č. 3) zní: "d) dklad, z něhž vyplývá právnění k pbytu na území České republiky, 3) jedná-li se cizince, 3) Zákn č. 326/1999 Sb., pbytu cizinců na území České republiky, ve znění zákna č. 140/2001 Sb., zákna č. 151/2002 Sb. a zákna č. 217/2002 Sb. Zákn č. 325/1999 Sb., azylu a změně zákna č. 283/1991 Sb., Plicii České republiky, ve znění pzdějších předpisů, (zákn azylu), ve znění zákna č. 2/2002 Sb., zákna č. 217/2002 Sb., zákna č. 320/2002 Sb. a zákna č. 519/2002 Sb.".

4 7. V 1 dst. 7 písm. f) se slv "žádst" nahrazuje slvy "základě sdělení". 8. V 1 dst. 7 se na knci písmene f) tečka nahrazuje čárku a dplňují se písmena g) a h), která včetně pznámky pd čaru č. 6a) zní: "g) úředně věřené kpie vysvědčení psledních dvu rčníků škly, ve které byla plněna pvinná šklní dcházka, pkud není klasifikace z těcht rčníků na přihlášce věřena tut šklu; v případě vysvědčení vydaných v jiném než českém jazyce také jejich úřední překlad d českéh jazyka, h) případné další dklady suvisející s přijímacím řízením, zejména dklady dsaženém vzdělání, 6a) výsledcích v dbrných sutěžích a publikační činnsti; v případě dkladů vyhtvených v jiném než českém jazyce jejich úřední překlad d českéh jazyka. 6a) 20 dst. 3 zákna č. 29/1984 Sb., ve znění zákna č. 284/2002 Sb.". 9. V 1 se dstavec 8 včetně pznámky pd čaru č. 7) zrušuje. Dsavadní dstavec 9 se značuje jak dstavec V 2 dst. 1 se část věty za středníkem nahrazuje textem "pdmínky zdravtní způsbilsti žáka neb uchazeče, pkud jsu bsaženy v učební dkumentaci příslušnéh studijníh neb učebníh bru, se psuzují na základě vyjádření lékaře. Přitm při přijetí d prvníh rčníku střední škly vychází ředitel střední škly z platných učebních dkumentů pr škly, v nichž se plní pvinná šklní dcházka, pkud se nejedná přijímání d nástavbvéh studia.". 11. V 2 dst. 2 se za slv "dubna" vkládají slva "s pěti pracvními dny". 12. V 2 dst. 3 se slva "první čtvrtek měsíce května, který následuje p dni 8. května" nahrazují slvy "první pracvní den p třiceti dnech p termínu stanveném v dstavci 2". 13. V 2 dstavec 4 zní: "(4) V důvdněných případech může ředitel střední škly rzhdnut prdlužení dby knání přijímacích zkušek na pracvní dny, které bezprstředně následují p termínu stanveném pr přijímací zkušky.". 14. V 2 dst. 5 se za slva "neúčast mluví" vkládají slva "ve střední škle". 15. V 2 dst. 6 se druhá věta nahrazuje větu, která včetně pznámky pd čaru č. 7a) zní: "Sučástí pzvánky jsu infrmace pžadavcích k přijímací zkušce, 7a) včetně způsbu prkázání talentu, kritérií stanvených pdle dstavce 1. 7a) Například 39 zákna č. 29/1984 Sb.". 16. V 2 dst. 7 se slva "pdle dstavce 2 neb dstavce 3" zrušují, slv "a" se nahrazuje čárku a slva "jeh záknnéh zástupce neb uchazeče" se nahrazují slvy "uchazeče, neb záknnéh zástupce nezletiléh žáka neb uchazeče".

5 17. V 2 dst. 8 větě druhé se slva "žákvi neb jeh záknnému zástupci neb uchazeči" nahrazují slvy "žákvi neb uchazeči, ppřípadě jejich záknnému zástupci, jsuli nezletilí,". 18. V 2 se dplňuje dstavec 9, který zní: "(9) Ředitel střední škly v rámci kritérií stanvených pdle dstavce 1 pnechá část míst pr přijetí žáků a uchazečů d termínu stanvenéh v dstavci 3.". 19. V 5 dst. 1 se slva "úspěšně uknčil základní šklu neb získal základní vzdělání" nahrazují slvy "splnil pvinnu šklní dcházku". 20. V 5 dst. 2 se za slva "střední dbrné vzdělání" vkládají slva, která včetně pznámky pd čaru č. 10a) zní: "v učebním bru stanveném zvláštním právním předpisem 10a) 10a) Například přílha č. 1 vyhlášky č. 354/1991 Sb., středních šklách, ve znění vyhlášky č. 187/1992 Sb.". 21. V 5 dst. 3 se za slv "7" vkládají slva "a 8" a slva "31. března" se nahrazují slvy "20. března". 22. V 5 dstavec 4 zní: "(4) Pkud ředitel střední škly rzhdne knání přijímací zkušky ke studiu při zaměstnání neb d nástavbvéh studia, pstupuje pdle 2, 4 a 6." zní: " 6 (1) Žádst přijetí d vyššíh rčníku střední škly pdává žák neb uchazeč řediteli střední škly, d které se hlásí, na tiskpisu1) přihlášky s přílhami pdle 1 dst. 7 a 8. (2) Termín, dbu knání, bsah a frmu zkušky a rčník, d něhž bude žák neb uchazeč zařazen, určí ředitel střední škly, d které se žák neb uchazeč hlásí. Přijímací zkuška vychází z bsahu dpvídající části učebních dkumentů příslušnéh studijníh neb učebníh bru.". 24. V 7 dst. 1 se za slvy "zahraniční škle" zrušuje čárka. 25. V 7 dstavec 2 včetně pznámky pd čaru č. 12) zní: "(2) Přadí přijatých a nepřijatých žáků neb uchazečů a kritéria hdncení přijímací zkušky zveřejní ředitel střední škly d pěti dnů de dne knání přijímací zkušky v budvě škly v písemné frmě, ppřípadě též v elektrnické pdbě, způsbem, který je v suladu se zvláštním právním předpisem.12) 12) Zákn č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů, ve znění zákna č. 227/2000 Sb., zákna č. 117/2001 Sb., zákna č. 450/2001 Sb., zákna č. 107/2002 Sb., zákna č. 309/2002 Sb., zákna č. 310/2002 Sb. a zákna č. 517/2002 Sb.".

6 26. V 8 dst. 1 se slva "rgánu kraje v přenesené půsbnsti" nahrazují slvy "krajskému úřadu" a slva "přijímání ke studiu" se nahrazují slvy "přijímacím řízení ke studiu ve střední škle". 27. V 8 dst. 2 se slva "rgán kraje v přenesené půsbnsti" nahrazují slvy "krajský úřad". 28. V 8 dstavec 3 zní: "(3) V případě, že krajský úřad nevyhví dvlání prti rzhdnutí nepřijetí žáka neb uchazeče ke studiu, infrmuje žáka neb uchazeče, ppřípadě jeh záknnéh zástupce středních šklách ve svém územním bvdu, které předpkládané stavy žáků neb uchazečů při přijímacím řízení ke studiu ve střední škle nenaplnily. Krajský úřad z pdkladů ředitelů příslušných středních škl p termínu stanveném v 2 dst. 3 zveřejňuje infrmaci vlných místech ve středních šklách v půsbnsti kraje.". 29. V 8 dst. 4 se za slv "7" vkládají slva "a 8". 30. V 9a se slva " 14 dst. 6 zákna č. 564/1990 Sb., ve znění zákna č. 132/2000 Sb." nahrazují slvy " 14 dst. 7 zákna č. 564/1990 Sb., ve znění zákna č. 132/2000 Sb. a zákna č. 284/2002 Sb.". Čl. II Tat vyhláška nabývá účinnsti dnem 1. září Pznámka MŠMT: Ministryně: JUDr. Buzkvá v. r. Vyhláška byla publikvána v částce č. 60 Sbírky záknů, rčník 2003 Datum účinnsti d 1. září 2003 VYHLÁŠKA č. 10/1997 Sb. přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních šklách zřizvaných státem (úplné znění) 1. Změna: vyhláška MŠMT č. 469/2001 Sb. 2. Změna: vyhláška MŠMT č. 160 /2003 Sb.

7 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy stanví pdle 19 dst. 5 zákna č. 29/1984 Sb., sustavě základních škl, středních škl a vyšších dbrných škl (šklský zákn), ve znění zákna č. 171/1990 Sb., zákna č. 138/1995 Sb. a zákna č. 284/2002 Sb., a pdle 13 písm. h) zákna č. 564/1990 Sb., státní správě a samsprávě ve šklství: ČÁST PRVNÍ PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ A DALŠÍCH UCHAZEČŮ K DENNÍMU STUDIU VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH 1 Přihlašvání k dennímu studiu (1) Žák škly, ve které plní pvinnu šklní dcházku, (dále jen "žák") neb další uchazeč (dále jen "uchazeč") pdává přihlášku ke studiu na předepsaném tiskpisu 1) uveřejněném ve Věstníku Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy České republiky (dále jen "přihláška"), ve které může uvést nejvýše dvě střední škly v přadí pdle svéh zájmu s výjimku žáků hlásících se d prvníh rčníku smiletéh neb šestiletéh gymnázia neb smileté knzervatře bru tanec, kteří mhu uvést puze jednu střední šklu. (2) Žák devzdá přihlášku neb dva stejnpisy přihlášky, uvede-li dvě střední škly, řediteli škly, ve které plní pvinnu šklní dcházku, d knce únra. Ředitel škly dešle přihlášku řediteli střední škly neb ředitelům středních škl, které jsu uvedeny v přihlášce, d 15. března. (3) Uchazeč devzdá přihlášku neb dva stejnpisy přihlášky, pkud se hlásí na dvě střední škly, řediteli střední škly neb ředitelům středních škl, které jsu uvedeny v přihlášce, d 15. března. (4) Žák, který plní pvinnu šklní dcházku v zahraniční škle a je bčanem České republiky, devzdá přihlášku řediteli škly v České republice, v jejímž stavu je veden. 2) (5) Občan České republiky, který splnil pvinnu šklní dcházku v zahraniční škle, neb cizinec, 3) který plní neb splnil pvinnu šklní dcházku v zahraniční škle, se pr účely přihlašvání ke studiu pvažuje za uchazeče. (6) Cizinec, který plní pvinnu šklní dcházku v České republice, se pr účely přihlašvání ke studiu pvažuje za žáka. Cizinec, který splnil pvinnu šklní dcházku v České republice, se pr účely přihlašvání ke studiu pvažuje za uchazeče. (7) Žák neb uchazeč k přihlášce připjí: a) rzhdnutí změněné pracvní schpnsti, jedná-li se sbu se změněnu pracvní schpnstí, b) lékařské ptvrzení zdravtním pstižení a dpručení vhdnéh pstupu při knání přijímací zkušky, pkud se bude pžadvat vytvření vhdných pdmínek pr knání přijímací zkušky ( 4 dst. 2), c) dpručení pedaggick-psychlgické pradny, ppřípadě speciálně pedaggickéh centra 4) vhdném pstupu při knání přijímací zkušky, jedná-li se sbu s prkázanu specificku pruchu učení,

8 d) dklad, z něhž vyplývá právnění k pbytu na území České republiky, 3) jedná-li se cizince, e) ptvrzení rvncennsti vysvědčení vydanéh zahraniční šklu neb dklad vzdělání patřený nstrifikační dlžku pdle zvláštníh předpisu, 5) jedná-li se bčana České republiky neb cizince, který uknčil pvinnu šklní dcházku v zahraniční škle, f) na základě sdělení ředitele střední škly psudek lékaře zdravtní způsbilsti, 6) jedná-li se studijní neb učební br, pr který je tent psudek nezbytný, g) úředně věřené kpie vysvědčení psledních dvu rčníků škly, ve které byla plněna pvinná šklní dcházka, pkud není klasifikace z těcht rčníků na přihlášce věřena tut šklu; v případě vysvědčení vydaných v jiném než českém jazyce také jejich úřední překlad d českéh jazyka, h) případné další dklady suvisející s přijímacím řízením, zejména dklady dsaženém vzdělání, 6a) výsledcích v dbrných sutěžích a publikační činnsti; v případě dkladů vyhtvených v jiném než českém jazyce jejich úřední překlad d českéh jazyka. (8) Pkud se žák neb uchazeč, který se hlásí k přijetí d studijníh neb učebníh bru, bude připravvat pr fyzicku neb právnicku sbu, právněnu k pdnikatelské činnsti, přilží k přihlášce ptvrzení tét skutečnsti ) 38a dst. 2 zákna č. 29/1984 Sb., sustavě základních škl, středních škl a vyšších dbrných škl (šklský zákn), ve znění pzdějších předpisů. 2) 17 dst. 1 vyhlášky Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy ČR č. 291/1991 Sb., základní škle. 3) Zákn č. 326/1999 Sb. pbytu cizinců na území České republiky, ve znění zákna č. 140/2001 Sb., zákna č. 151/2002 Sb. a zákna č. 217/2002 Sb. Zákn č. 325/1999 Sb. azylu a změně zákna č. 283/1991 Sb., Plicii České republiky, ve znění pzdějších předpisů, (zákn azylu), ve znění zákna č. 2/2002 Sb., zákna č. 217/2002 Sb., zákna č. 320/2002 Sb. a zákna č. 519/2002 Sb. 4) 5 vyhlášky č. 127/1997 Sb., speciálních šklách a speciálních mateřských šklách. 5) Vyhláška Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy ČR č. 385/1991 Sb., uznávání rvncennsti a pdmínkách nstrifikace vysvědčení vydaných zahraničními šklami. 6) 18 šklskéh zákna. 6a) 20 dst. 3 zákna č. 29/1984 Sb., ve znění zákna č. 284/2002 Sb. Přijímání ke studiu 2 (1) Kritéria hdncení schpnstí, vědmstí, zájmů a zdravtní způsbilsti žáka neb uchazeče určí ředitel střední škly; pdmínky zdravtní způsbilsti žáka neb uchazeče, pkud jsu bsaženy v učební dkumentaci příslušnéh studijníh neb učebníh bru, se psuzují na základě vyjádření lékaře. Přitm při přijetí d prvníh rčníku střední škly vychází ředitel střední škly z platných učebních dkumentů pr škly, v nichž se plní pvinná šklní dcházka, pkud se nejedná přijímání d nástavbvéh studia.

9 (2) Přijímací zkušky d škl uvedených v přihlášce na prvním místě, pkud jsu ředitelem střední škly stanveny, se knají první pracvní den v psledním úplném kalendářním týdnu měsíce dubna s pěti pracvními dny. (3) Přijímací zkušky d středních škl uvedených v přihlášce na druhém místě, pkud jsu ředitelem střední škly stanveny, se knají nejdříve první pracvní den p třiceti dnech p termínu stanveném v dstavci 2. (4) V důvdněných případech může ředitel střední škly rzhdnut prdlužení dby knání přijímacích zkušek na pracvní dny které bezprstředně následují p termínu stanveném pr přijímací zkušky. (5) Náhradní termín pr vyknání přijímací zkušky stanví ředitel střední škly puze žáku neb uchazeči, který se pr řádně dlžené vážné důvdy k přijímacím zkuškám v určeném termínu nedstaví a svji neúčast mluví ve střední škle nejpzději d tří dnů p termínu stanveném pr přijímací zkušky. (6) Pzvánku k vyknání přijímací zkušky ve stanveném neb náhradním termínu zašle ředitel střední škly žáku neb uchazeči nejpzději 14 dnů před jejím knáním. Sučástí pzvánky jsu infrmace pžadavcích k přijímací zkušce, 7a) včetně způsbu prkázání talentu, kritérií stanvených pdle dstavce 1. (7) Rzhdne-li ředitel střední škly tm, že se přijímací zkušky neknají, infrmuje tét skutečnsti žáka, uchazeče, neb záknnéh zástupce nezletiléh žáka neb uchazeče neprdleně. (8) Pkud žák, s výjimku žáků, kteří se hlásí d prvních rčníků smiletéh a šestiletéh gymnázia a smileté knzervatře v bru tanec, 8) neb uchazeč není přijat ke studiu, může pdat přihlášku d středních škl, které předpkládané stavy v termínu stanveném pr přijímání ke studiu pdle dstavce 2 neb dstavce 3 nenaplnily. Ředitel střední škly v tmt případě žákvi neb uchazeči ppřípadě jejich záknnému zástupci, jsu-li nezletilí, na jeh žádst tiskpis přihlášky vydá. (9) Ředitel střední škly v rámci kritérií stanvených pdle dstavce 1 pnechá část míst pr přijetí žáků a uchazečů d termínu stanvenéh v dstavci a) Například 39 zákna č. 29/1984 Sb. 8) 19 dst. 2 šklskéh zákna. 3 Žák neb uchazeč přijatý ke studiu ve škle uvedené v přihlášce na prvním místě se přijímací zkušky ke studiu ve střední škle uvedené v přihlášce na druhém místě nezúčastní. Ředitel střední škly uvedené v přihlášce na prvním místě infrmuje přijetí žáka neb uchazeče ředitele střední škly uvedené v přihlášce na druhém místě. 4 Zvláštní pdmínky přijímání ke studiu (1) Žák neb uchazeč, který je sbu se změněnu pracvní schpnstí a je zdravtně způsbilý ke studiu zvlenéh studijníh neb učebníh bru, se přijímá přednstně před

10 statními žáky neb uchazeči, pkud rvncenně vyhví kritériím stanveným pr přijetí ke studiu. (2) Ředitel střední škly zabezpečí pr žáky neb uchazeče se zdravtním pstižením vhdné pdmínky pr vyknání přijímací zkušky, pkud se přijímací zkuška kná. (3) Je-li k přihlášce připjen dpručení pedaggick-psychlgické pradny, ppřípadě speciálně pedaggickéh centra pdle 1 dst. 7 písm. c), přihlíží se k tmut dpručení při přijímací zkušce, pkud se kná. ČÁST DRUHÁ PŘIHLAŠOVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU PŘI ZAMĚSTNÁNÍ NEBO DO NÁSTAVBOVÉHO STUDIA 5 (1) Ke studiu při zaměstnání 9) se může přihlásit uchazeč, který splnil pvinnu šklní dcházku. (2) D nástavbvéh studia 10) se může přihlásit žák střední škly neb uchazeč, který získal střední dbrné vzdělání v učebním bru stanveném zvláštním právním předpisem. 10a) Žák střední škly, který byl přijat d nástavbvéh studia, předlží d zahájení studia dklad úspěšném vyknání závěrečné zkušky. Uchazeč přilží k přihlášce dklad úspěšném vyknání závěrečné zkušky. (3) Přihláška ke studiu při zaměstnání neb d nástavbvéh studia se pdává na předepsaném tiskpisu, 1) ppřípadě s přílhami pdle 1 dst. 7 a 8 řediteli střední škly, která je uvedena v přihlášce, d 20. března. (4) Pkud ředitel střední škly rzhdne knání přijímací zkušky ke studiu při zaměstnání neb d nástavbvéh studia, pstupuje pdle 2, 4 a ) 38a dst. 2 zákna č. 29/1984 Sb., sustavě základních škl, středních škl a vyšších dbrných škl (šklský zákn), ve znění pzdějších předpisů. 9) 21 šklskéh zákna. 10) 26 šklskéh zákna. 10a) Například přílha č. 1 vyhlášky č. 354/1991 Sb., středních šklách, ve znění vyhlášky č. 187/1992 Sb. ČÁST TŘETÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ 6 (1) Žádst přijetí d vyššíh rčníku střední škly pdává žák neb uchazeč řediteli střední škly, d které se hlásí, na tiskpisu 1) přihlášky s přílhami pdle 1 dst. 7 až 8. (2) Termín, dbu knání, bsah a frmu zkušky a rčník, d něhž bude žák neb uchazeč zařazen, určí ředitel střední škly, d které se žák neb uchazeč hlásí. Přijímací zkuška vychází z bsahu dpvídající části učebních dkumentů příslušnéh studijníh neb učebníh bru.

11 ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 7 (1) Ředitel střední škly u cizince, který získal předchzí vzdělání v zahraniční škle a který k přihlášce připjí dklad neb ptvrzení pdle 1 dst. 7 písm. d) a e), věří znalst českéh jazyka rzhvrem. (2) Přadí přijatých a nepřijatých žáků neb uchazečů a kritéria hdncení přijímací zkušky zveřejní ředitel střední škly d pěti dnů de dne knání přijímací zkušky v budvě škly, v písemné frmě, ppřípadě též v elektrnické pdbě, způsbem, který je v suladu se zvláštním právním předpisem 12 ). (3) Pčet vlných míst pr ptřebu dvlacíh řízení určí ředitel střední škly ) Zákn č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů, ve znění zákna č. 227/2000 Sb., zákna č. 117/2001 Sb., zákna č. 450/2001 Sb., zákna č. 107/2002 Sb., zákna č. 309/2002 Sb., zákna č. 310/2002 Sb. a zákna č. 517/2002 Sb. 8 (1) Ředitel střední škly pstupí krajskému úřadu splu s dvláním i kritéria, pdle kterých pstupval při přijímacím řízení ke studiu ve střední škle. (2) Pkud krajský úřad vyhví dvlání prti rzhdnutí nepřijetí žáka neb uchazeče d škly uvedené na prvním místě, vyrzumí tm i ředitele střední škly, kteru žák neb uchazeč uvedl v přihlášce na druhém místě. (3) V případě, že krajský úřad nevyhví dvlání prti rzhdnutí nepřijetí žáka neb uchazeče ke studiu, infrmuje žáka neb uchazeče, ppřípadě jeh záknnéh zástupce středních šklách ve svém územním bvdu, které předpkládané stavy žáků neb uchazečů při přijímacím řízení ke studiu ve střední škle nenaplnily. Krajský úřad z pdkladů ředitelů příslušných středních škl p termínu stanveném v 2 dst. 3 zveřejňuje infrmaci vlných místech ve středních šklách v půsbnsti kraje. (4) Pkud se žák neb uchazeč, ppřípadě jeh záknný zástupce nedvlá prti rzhdnutí nepřijetí ke studiu neb není přijat ani na dvlání, vrátí ředitel střední škly přihlášku včetně přílh pžadvaných pdle 1 dst. 7 a 8 žáku neb uchazeči, ppřípadě jeh záknnému zástupci, puze když t pžádá. 9 Zrušuje se vyhláška Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy České republiky č. 30/1991 Sb., přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních šklách, ve znění vyhlášky č. 65/1992 Sb. 9a Tat vyhláška se vztahuje na přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních šklách zřizvaných též kraji, jakž i ve středních šklách zřizvaných bcemi pdle 14 dst. 7 zákna č. 564/1990 Sb., ve znění zákna č. 132/2000 Sb. a zákna č. 284/2002 Sb.

12 Pznámky k účinnsti: / Vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu na středních šklách zřizvaných státem, ve znění pzdějších předpisů, nabyla účinnsti dnem Vyhláška Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy č. 469/2001 Sb., kteru se mění vyhláška Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy č. 10/1997 Sb., přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních šklách zřizvaných státem, a zrušují některé právní předpisy vydané v půsbnsti Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy, nabyla účinnsti dnem Vyhláška č. 160/2003 Sb., kteru se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních šklách zřizvaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb., nabývá účinnsti dnem 1. září Memrandum przumění mezi Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy České republiky a Ministerstvem pr vzdělávání a dbrnu přípravu v Anglii týkající se splupráce v blasti šklství a dbrnéh vzdělávání Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy České republiky (dále jen MŠMT) a Ministerstv vzdělávání a dbrné přípravy v Anglii ( dále jen MVOP), ptvrzujíce bustranně zájem na udržvání knstruktivních vztahů a splupráce v blasti vzdělávání a dbrné přípravy zejména v suvislsti s rzšiřváním Evrpské unie a předpkládaným buducím přistupením České republiky, jsuce si vědmy důležitsti rle vzdělávání a dbrné přípravy ve splečnsti, dvlávajíce se na Dhdu mezi vládu Českslvenské federativní republiky a vládu Spjenéh králvství Velké Británie a Severníh Irska splupráci v blasti šklství, vědy a kultury, pdepsanu v Lndýně dne 3.dubna 1990, zdůrazňujíce důležitst dalšíh rzvje přímých vztahů mezi MŠMT a MVOP, se dhdly takt: 2 MŠMT a MVOP vycházejí z dsavadních dbrých zkušenstí ze splupráce v blasti šklství a přejí si tut splupráci prhlubit a rzšířit na nvé blasti splečnéh zájmu.

13 2 Vzájemně výhdná splupráce v blasti šklství bude zahrnvat výměnu zkušenstí a infrmací za účelem usnadnění vzájemných vazeb a psílení splupráce mezi MŠMT a MVOP a přidruženými rgány a institucemi v blasti vzdělávací plitiky. Může zahrnvat pskytvání infrmací vzdělávací plitice včetně dbrnéh vzdělávání a jejím uskutečňvání, infrastruktuře a pskytvaných službách na celstátní, reginální a místní úrvni v České republice a v Anglii. 2 Oblasti výměny zkušenstí a infrmací budu zahrnvat ty aktivity, které mhu přispět k šíření znalstí dbrých příkladech z praxe v České republice a v Anglii, jak jsu například: 2 šklská refrma včetně rganizace škl, řízení a zajištění kvality vzdělávání; 3 základní dvednsti; 4 pdpra výchvy k bčanství ve šklách; 5 vzdělávání žáků se speciálními ptřebami; 6 příprava a další vzdělávání učitelů; 7 rzvj a pskytvání středníh dbrnéh vzdělávání a přípravy; 8 další vzdělávání a vyskšklské vzdělávání, včetně systému financvání, spjení se sektrem průmyslu a bchdu a zajištění kvality; h) jazykvé vzdělávání. 2 Splupráce bude zahrnvat výměnu infrmací frmu: 2 písemné dkumentace, včetně využívání Internetu; b) seminářů / dílen; 2 reciprčních knzultací dbrníků; 3 účasti na mezinárdních kngresech, knferencích a pdbných mezinárdních setkáních; 2 studijních pbytů. 2 MŠMT bude dpvídat za přípravu prgramu každé jedntlivé akce v České republice a MVOP bude dpvídat za přípravu prgramu každé jedntlivé akce v Anglii, avšak každá strana uhradí své vlastní náklady na cestu a ubytvání. Všechny akce a výměny v rámci tht Memranda se uskuteční v závislsti na dstupnsti rzpčtvých prstředků. 2 Ze strany Ministerstva pr vzdělávání a dbrnu přípravu bude tt Memrandum naplňván především v sučinnsti s Britsku radu v České republice a ve Spjeném králvství Velké Británie a Severníh Irska (dále jen Britská rada ), která bude hlavní realizační agenturu. 2 Zástupci MŠMT, MVOP a Britské rady se budu setkávat každrčně na dpvídající úrvni ve Spjeném králvství Velké Británie a Severníh Irska a/neb v České republice za účelem psuzení zásadních plitických tázek, zhdncení akcí uskutečněných v rámci tht Memranda během předchzíh rku a dsuhlasení činnsti pr následující rk. 2 Tt Memrandum vstupuje v platnst dnem pdpisu. Zůstane v platnsti p dva rky a dále p nemezenu dbu. MŠMT a MVOP mhu kdykliv tt Memrandum písemně

14 vypvědět. Výpvěď vstupí v platnst první den měsíce následujícíh p uplynutí šesti měsíců d data, kdy známení výpvědi bude dručen. Pdepsán v Praze dne 30. června 2003, ve dvu půvdních vyhtveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž bě znění mají stejnu platnst PETR KOLÁŘ náměstek ministryně šklství, mládeže a tělvýchvy pr vědu a vyské škly, v.r. ALAN JOHNSON ministr pr celživtní vzdělávání a vyskšklské vzdělávání, v.r. Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy České republiky Ministerstv pr vzdělávání a dbrnu přípravu v Anglii Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy Č.j.: / Pravidla pr pskytvání dtací sukrmým vyským šklám Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy v rce 2003 Čl. 1 Obecné pdmínky 2.1 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy (dále jen ministerstv ) vydává pdle 14 zákna č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů (rzpčtvá pravidla), rzhdnutí dtacích pdle 40 dst. 2 a 3 zákna č. 111/1998 Sb., vyských šklách a změně a dplnění dalších záknů (zákn vyských šklách), ve znění pzdějších předpisů. 2.1 Dtaci ze státníh rzpčtu (dále jen dtace ) může ministerstv pskytnut becně prspěšné splečnsti, které byl udělen státní suhlas půsbit jak sukrmá vyská škla (dále jen žadatel ). 2.1 Dtaci ministerstv může pskytnut žadateli, který

15 a) před udělením státníh suhlasu půsbit jak sukrmá vyská škla půsbil jak sukrmá vyšší dbrná škla zařazená d sítě předšklních zařízení, škl a šklských zařízení a z důvdu změny jím pskytvanéh vzdělávání spjené s udělením státníh suhlasu půsbit jak sukrmá vyská škla mu již nenáleží dtace ze státníh rzpčtu k financvání neinvestičních výdajů suvisejících s výchvu a vzděláváním ve vyšší dbrné škle a b) uskutečňuje akreditvaný studijní prgram ve veřejném zájmu daném uplatitelnstí jeh abslventů na trhu práce (dále jen studijní prgram ve veřejném zájmu ), přičemž existenci veřejnéh zájmu ministerstv věřuje prjednáním s Ministerstvem práce a sciálních věcí, ppřípadě s jiným ústředním správním úřadem, a s krajem. 2.1 Dtaci ministerstv může pskytnut výhradně na uskutečňvání studijních prgramů ve veřejném zájmu a na vědecku, výzkumnu, vývjvu, umělecku neb další tvůrčí činnst spjenu s těmit studijními prgramy. Čl. 2 Pdmínky pskytnutí dtace a stanvení její výše 2.1 Písemná žádst žadatele dtaci musí být pdepsána statutárním rgánem žadatele a rgánem, který vyknává půsbnst rektra veřejné vyské škly, a musí být dručena ministerstvu d Žádst bsahuje a) název, adresu sídla, identifikační čísl a čísl bankvníh účtu žadatele, b) pčet studentů zapsaných d studia k v jedntlivých studijních prgramech, rčnících a frmách studia, z th zvlášť pčet studentů studijníh prgramu ve veřejném zájmu, c) výši šklnéh, d) celkvu výši dtace, kteru žadatel pžaduje na uskutečňvání studijníh prgramu ve veřejném zájmu v rce Pžaduje-li žadatel dtaci i na tvůrčí činnst, je sučástí žádsti též prjekt vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké neb další tvůrčí činnsti, ve kterém jsu uvedeni řešitel (řešitelé) a spluřešitelé, sučasný stav řešenéh prblému, cíle řešení, způsb řešení, knkrétní výstupy a prezentace výsledků, charakteristika řešitelskéh klektivu včetně dbrnéh živtpisu řešitele (řešitelů) a spluřešitelů, finanční rzvaha nákladů na řešení s důvdněním jedntlivých plžek. 2.1 K žádsti žadatel přilží aktuální znění Dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké neb další tvůrčí činnsti sukrmé vyské škly (dále jen Dluhdbý záměr sukrmé vyské škly ). 2.1 Výši dtace stanví ministerstv. Při stanvení výše dtace přihlíží a) k aktuálnímu znění Dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké a další tvůrčí činnsti pr blast vyských škl, vypracvanéh ministerstvem; b) k Dluhdbému záměru sukrmé vyské škly; c) k ukazateli, který se vypčítá jak sučin pčtu studentů studijníh prgramu ve veřejném zájmu, keficientu eknmické nárčnsti, stanvenéh pr bdbný studijní prgram uskutečňvaný na veřejné vyské škle, a základníh nrmativu, stanvenéh pr veřejné vyské škly, sníženéh šklné;

16 d) k nákladům na prjekt předlžený pdle bdu 2.3; e) k vyjádřením veřejném zájmu, učiněným v rámci prjednání žádsti pdle bdu 1.3 písm. b), a k tmu, jaku materiální pdpru veřejný zájem na uskutečňvání studijníh prgramu prjevují ti, kteří tent veřejný zájem deklarují; f) k existenci jinéh veřejnéh zájmu, kterým se pr účely těcht Pravidel rzumí zájem státu na uskutečňvání danéh akreditvanéh studijníh prgramu, vyplývající například z jeh jedinečnsti (spčívající v tm, že v České republice není žádnu veřejnu vysku šklu uskutečňván bsahvě bdbný studijní prgram) neb z btížné dstupnsti studia bsahvě bdbných studijních prgramů, uskutečňvaných veřejnými vyskými šklami, pr uchazeče přijetí ke studiu. 2.1 Na pskytnutí dtace není právní nárk. Rzhdne-li se ministerstv žádsti dtaci zcela neb zčásti vyhvět, pskytne žadateli dtaci p vydání Rzhdnutí pskytnutí dtace ze státníh rzpčtu v rce Pr tt rzhdnutí, kntrlu ddržvání pdmínek pr čerpání dtace, vyúčtvání dtace a zveřejnění infrmací dtaci se přiměřeně pužijí ustanvení Pravidel pr pskytvání dtací veřejným vyským šklám Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy pdle zákna č. 111/1998 Sb., vyských šklách a změně a dplnění dalších záknů (zákn vyských šklách), ve znění pzdějších předpisů č.j / ze dne , ve znění změny č.j / ze dne a změny č.j / ze dne Nevyhví-li ministerstv žádsti dtaci, známí tut skutečnst žadateli písemným sdělením a rzhdnutí žádsti nevydává. Čl. 3 Účinnst Tat Pravidla pr pskytvání dtací sukrmým vyským šklám Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy v rce 2003 nabývají účinnsti dnem pdpisu. V Praze dne 27. června 2003 JUDr. Petra Buzkvá, v.r. ministryně šklství, mládeže a tělvýchvy ČÁST METODICKÁ METODICKÝ POKYN

17 Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy k čerpání účelvě určených finančních prstředků státníh rzpčtu v rámci prjektu P I - Infrmační gramtnst Č.j.: / Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy (dále jen MŠMT ) stanvuje tent metdický pstup k čerpání účelvě určených finančních prstředků státníh rzpčtu (dále jen dtace ) v rámci prjektu SIPVZ P I Infrmační gramtnst. Čl. 1 Určení dtace a způsb přiznání finančních prstředků 1) Dtace je určena na ICT vzdělávání pedaggických pracvníků v následujících blastech: Z základní uživatelské znalsti ( dále jen Z ), P šklení pučených uživatelů (dále jen P ), S šklení specifických znalstí (dále jen S ). 2) Účelvá dtace je určena pr základní, střední, speciální škly a šklská zařízení zařazené v síti škl, předšklních zařízení a šklských zařízení (dále jen škly ). 3) Dtace budu pskytnuty krajským úřadům dle ustanvení 14 dst. 3 zákna č. 218/2000 Sb., rzpčtvá pravidla, ve znění pzdějších předpisů. Krajské úřady v přenesené půsbnsti neprdleně zajistí rzpis přiznané účelvé dtace na škly. 4) Přím řízeným rganizacím a šklám církevním jsu příspěvky pskytnuty MŠMT. 5) Pr finanční rk 2003 se stanvuje výše minimální účelvé dtace na 1 přepčtenéh pedaggickéh pracvníka ve výši 1 300,- Kč (celkvá suma dtace na šklu je zakruhlvána na tis. Kč). MŠMT ddatkem k metdickému pkynu zveřejní minimální výši účelvé dtace na jednh pedaggickéh pracvníka v následujících letech. Čl. 2 Knečný příjemce účelvé dtace a její čerpání

18 1) Škly jak příjemce dtace jsu právněny využít tét dtace pdle níže stanvených pdmínek. Za řádné přijetí, využití a vyúčtvání dtace je dpvědný ředitel škly. Dtace je vedena v účetnictví škly dděleně. 2) Takt přiznaná dtace je určena puze na vzdělávání rganizvané v rámci SIPVZ (Z, P a S). 3) Ředitel škly při využívání dtace vychází z cílvých indikátrů stanvených Plánem realizace SIPVZ a zdpvídá za jejich naplnění. Indikátry stanvují cíle d rku 2005: 75 % pedaggických pracvníků dsáhne úrvně Z, 25 % pedaggických pracvníků dsáhne úrvně P. MŠMT dpručuje využití těcht prstředků v následujícím členění pr rk 2003 (šklení Z d 30 %, šklení P 40 %, S - 30 %). 4) Vzdělávání v blasti Z zajišťují puze vybraná šklicí pracviště, jejichž seznam je zveřejněn na webvých stránkách MŠMT a Maximální náklady na jednh pedaggickéh pracvníka spjené se vzděláváním v blasti Z jsu stanveny na 2 100,- Kč. Organizace vzdělávání v blasti Z se řídí prváděcím pkynem zveřejněným na webvých stránkách MŠMT a 5) Vzdělávání v blasti P zajišťují puze vybraná šklicí pracviště, jejichž seznam bude zveřejněn na webvých stránkách MŠMT a Maximální náklady na jednh pedaggickéh pracvníka spjené se vzděláváním v blasti P jsu stanveny na 7 500,- Kč. Organizace vzdělávání v blasti P se řídí prváděcím pkynem zveřejněným na webvých stránkách MŠMT a 6) Cílem vzdělávání v blasti S je pdpřit dbrný růst pedaggických pracvníků v blasti ICT. Škly mhu využít přidělené dtace na financvání ICT vzdělávacích aktivit, které jsu akreditvány MŠMT (např. šklení přádaná pedaggickými centry, semináře). Organizace vzdělávání v blasti S se řídí prváděcím pkynem zveřejněným na webvých stránkách MŠMT a 7) Účelvá dtace je určena na: úhradu pplatků šklení, úhradu za věření získaných znalstí a dvednstí, úhradu cestvních náhrad pdle zákna č. 119/1992 Sb., cestvních náhradách, v platném znění, nákup studijních materiálů (dbrná literatura, n-line kurzy, učebnice) maximálně d výše 10 % z přidělené dtace.

19 1) MŠMT může vydat ddatek upravující rzsah účelvé dtace. Čl. 3 Vyúčtvání účelvých prstředků ředitelem škly 1) Ředitel sukrmé škly předlží vyúčtvání dtace krajskému úřadu v předem stanvené struktuře. Nevyčerpané finanční prstředky vrací sukrmá škla na účet krajskéh úřadu. Frmulář bude k dispzici na webvých stránkách MŠMT. Při vrácení nedčerpané účelvé dtace je nutné uvádět šestimístný variabilní symbl ) Ředitel církevní škly předlží vyúčtvání dtace MŠMT v předem stanvené struktuře. Frmulář bude k dispzici na webvých stránkách MŠMT. Vrácené finanční prstředky z nedčerpané účelvé dtace musí být značeny šestimístným variabilním symblem ) Ostatní rganizace předlží vyúčtvání svému zřizvateli v předem stanvené struktuře. Frmulář bude k dispzici na webvých stránkách MŠMT. Nedčerpané finanční prstředky z účelvé dtace je nutné při vrácení zřizvateli (KÚ) značit šestimístným variabilním symblem ) Finanční vypřádání dtací pskytnutých církevním šklám a šklským zařízením se řídí Pkynem k vyúčtvání dtací pskytnutých církevním šklám, předšklním a šklským zařízením pr příslušný rk. V případě, že rganizace vrací nevyčerpanu účelvu dtaci v průběhu rku, dvede prstředky p dhdě s pskytvatelem na výdajvý účet MŠMT, ze kteréh byly pskytnuty. 5) Finanční vypřádání příspěvku pskytnutých přím řízeným rganizacím MŠMT se řídí Metdickým pkynem k finančnímu vypřádání vztahů se státním rzpčtem pr příslušný rk. V případě, že rganizace vrací nevyčerpanu dtaci v průběhu rku, dvede prstředky p dhdě s pskytvatelem na výdajvý účet MŠMT, ze kteréh byly pskytnuty. Vrácené finanční prstředky z nedčerpané dtace musí být značeny šestimístným variabilním symblem Čl. 4 Vyúčtvání účelvých prstředků krajskými úřady

20 1) Účelvě určené dtace musí být vypřádány v suladu s vyhlášku MF č. 531/2002 Sb., kteru se stanví zásady a termíny finančníh vypřádání se státním rzpčtem a Metdickým pkynem MŠMT k finančnímu vypřádání vztahů se státním rzpčtem za příslušný kalendářní rk. 2) V případě, že krajský úřad vrací nevyčerpanu účelvu dtaci v průběhu rku, učiní tak dle ustanvení 15 dst. 1 a 2 zákna č. 218/2000 Sb., rzpčtvá pravidla, ve znění pzdějších předpisů. Krajský úřad dvede prstředky p dhdě s pskytvatelem na výdajvý účet MŠMT, ze kteréh byly pskytnuty. 3) Nevyčerpané finanční prstředky musí pak být v rámci finačníh vypřádání dvedeny na depzitní účet MŠMT č / 0710 v suladu s výše citvanými předpisy. 4) Krajské úřady předlží suhrnné vyhdncení čerpání dtace dle ustanvení čl.3 dst. 1. a 3. tht pkynu. Čl. 5 Závěrečná ustanvení Tímt metdickým pkynem se zrušuje Pkyn Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy k čerpání účelvě určených finančních prstředků státníh rzpčtu (dále jen dtace ) na pršklení učitelů v rámci prjektu P I Infrmační gramtnst (č.j.: / ). Tent pkyn nabývá účinnsti dnem pdpisu ministryně. V Praze dne 19. června 2003 JUDr. Petra Buzkvá, v. r. ministryně šklství, mládeže a tělvýchvy Č.j / Sdělení změně Metdickéh pkynu Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy ke zpracvání Resrtníh výkazu výnsů a nákladů příspěvkvých rganizací

21 Č.j.: / , který byl publikván ve Věstníku Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy, Sešit 3, Část metdická, Březen 2003 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy sděluje: V suvislsti s vyhlášku č. 505/2002 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů, pr účetní jedntky, které jsu územními samsprávnými celky, příspěvkvými rganizacemi, státními fndy a rganizačními slžkami státu, se mění text Metdickéh pkynu Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy ke zpracvání Resrtníh výkazu výnsů a nákladů příspěvkvých rganizací Č.j.: / , který byl publikván ve Věstníku Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy, Sešit 3, Část metdická, Březen V Čl. 2 Termíny zpracvání a předání Resrtníh výkazu dst. (1) se nahrazuje text v závrce (Rzvaha Úč OÚPO 3-02, Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 4-02 a Přílha Úč OÚPO 5-02) textem: (Rzvaha, Výkaz zisku a ztráty a Přílha). V Čl. 3 Obsahvá skladba Resrtníh výkazu dst. (2) se nahrazuje text Výkazu zisku a ztráty Úč OÚPO 4-02 (výsledvka), textem: Výkazu zisku a ztráty V Přílze č. 1 se vypuští v části Frma datvéh subru v jedntné interní datvé struktuře MŠMT značení výkazů v závrkách. Přílha 2 se značí: Vazby mezi analytickými účty účtvéh rzvrhu a řádky výkazu zisku a ztráty a plžkami rzpčtvé skladby Ing. Zdeněk Bernard v. r. vrchní ředitel eknmické sekce Č.j.: / V Praze dne

22 M e t d i c k ý p k y n Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy k rganizvání a realizaci nábženské výchvy v základních, středních a speciálních šklách Pkyn vychází z čl. 16 Listiny základních práv a svbd, z ustanvení 5 dst. 1 a 7 dst. 2 zákna č. 29/1984 Sb., sustavě základních škl, středních škl a vyšších dbrných škl (šklský zákn), ve znění pzdějších předpisů, které nábžensku výchvu ve šklách umžňují, a ze zákna č. 3/2002 Sb., svbdě nábženskéh vyznání a pstavení církví a nábženských splečnstí. Čl. 1 Organizace a realizace nábženské výchvy (1) Nábženská výchva v základních, středních a speciálních šklách zřizvaných bcí, krajem, případně ústředním správním úřadem je rganizvána frmu výuky nepvinnéh předmětu nábženství. (2) Výuku nábženství vyknávají pvěření zástupci registrvaných církví a nábženských splečnstí (dále jen církev), které mají právnění k výknu zvláštníh práva vyučvat nábženství ve státních šklách pdle ustanvení 7 dst. 1 písm. a) a 28 dst. 2 zákna č. 3/2002 Sb., svbdě nábženskéh vyznání a pstavení církví a nábženských splečnstí. Uvedené zvláštní práv je vyznačen na výpisu z Rejstříku církví a nábženských splečnstí. 1) Dle platných předpisů 2) se pd pjmem státní škly rzumí škly tzv. veřejné, kterými jsu základní, střední a speciální škly zřízené bcí, krajem, případně ústředním správním úřadem. (3) Výuka nábženství se uskutečňuje v suladu s mravními a humánními zásadami vzdělávání a na základě principu tlerance a nábženské plurality. (4) Ve skupině žáků pr výuku nábženství příslušné církve mhu být zařazeni žáci z více rčníků. Při malém pčtu přihlášených žáků lze spjit žáky z něklika základních škl (ppř. bcí) d jedné skupiny. Čl. 2 Církev (1) Organizuje přihlašvání žáků k nábženství a předkládá řediteli škly pžadavek na výuku nábženství; žáci se přihlašují způsbem bvyklým pr nepvinné předměty. (2) Předlží řediteli škly výpis z Rejstříku církví a nábženských splečnstí. 1) Výpis z Rejstříku církví a nábženských splečnstí je d veřejně přístupný na Internetu. 2) Zákn č. 564/1990 Sb., státní správě a samsprávě ve šklství Listina základních práv a svbd, Čl. 33

23 (3) Pvěřuje výuku nábženství svéh zástupce, pvěření vydává statutární rgán církve. (4) Zabezpečuje výuku nábženství p bsahvé stránce a sleduje její správnst. (5) Dhdne-li se něklik církví na splečném zástupci, kteréh pvěří výuku nábženství, plní úkly zde uvedené tyt církve splečně pdle písemné dhdy, kteru předají řediteli škly. Čl. 3 Ředitel škly (1) Umžní výuku nábženství zástupci, který byl pvěřen církví právněnu k výknu zvláštníh práva vyučvat nábženství na státních šklách, a dpvídá za jeh dbrnu a pedaggicku způsbilst pdle vyhlášky č. 139/1997 Sb., a becně platných právních předpisů. (2) Vytváří vhdné pdmínky pr uskutečňvání výuky nábženství v učebních prstrách škly v suladu s platnými právními předpisy a řádem škly. Čl. 4 Klasifikace předmětu Předmět nábženství se na vysvědčení hdntí stupni: pracval úspěšně, pracval. Čl. 5 Odměňvání učitelů nábženské výchvy Při uzavření pracvníh pměru se šklu jsu učitelům nábženství přiznávány platy, které jsu upraveny záknem č. 143/1992 Sb. platu a dměně za pracvní phtvst v rzpčtvých a některých dalších rganizacích, ve znění pzdějších předpisů, a nařízením vlády č. 251/1992 Sb., platvých pměrech zaměstnanců rzpčtvých a některých dalších rganizací, ve znění pzdějších předpisů. Čl. 6 Tímt pkynem se zrušuje Pkyn ministra šklství, mládeže a tělvýchvy k nábženské výchvě v základních, středních a speciálních šklách č.j.: / ze dne Čl. 7. Tent metdický pkyn nabývá účinnsti dnem 1. září JUDr. Petra Buzkvá v.r. m i n i s t r y n ě

24 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy Metdický pkyn k dplnění vzdělání pskytvanéh pmcnu šklu č.j / Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy vydává tent metdický pkyn, umžňující dsáhnut vzdělání na úrvni pmcné škly pr její neúspěšné abslventy či nevzdělávané bčany s těžším mentálním pstižením, který představuje dknčení subru patření, jimiž je v České republice zavedena mžnst získat ucelené vzdělání na základní, zvláštní neb pmcné škle pdle ustanvení 60 zákna č.29/1984 Sb., základních šklách, středních šklách a vyšších dbrných šklách, ve znění pzdějších předpisů (šklský zákn). Čl. I. Úvdní ustanvení (1) Žákům s těžším mentálním pstižením je s hledem na stupeň jejich pstižení pskytván vzdělání v pmcné škle. 1) (2) Abslventům pmcné škly, kteří dknčili pvinnu šklní dcházku v některém z nižších rčníků pmcné škly a mají ve svém pzdějším věku schpnsti dsáhnut úplnéh vzdělání na úrvni pmcné škly, se umžňuje dplnit si vzdělání pskytvané pmcnu šklu. (3) P získání ucelenéh vzdělání na úrvni pmcné škly mhu abslventi pkračvat ve středním vzdělávání v návazné jednleté praktické škle (kód , KKOV C/001). 2) Čl. II. Účastníci vzdělávání 1) 33 dst. 1-3 zákna č. 29/1984 Sb., sustavě základních a středních škl (šklský zákn), ve znění pzdějších předpisů. 2) 32 dst. 1-3 zákna č. 29/1984 Sb.

25 Vzdělání na základě metdickéh pkynu mhu získat: a) Abslventi pmcné škly, kteří uknčili pvinnu šklní dcházku v pmcné škle v nižším než devátém rčníku. Před zařazením d vzdělávání předlží uchazeč vysvědčení psledníh úspěšně dknčenéh rčníku. b) Dspělí bčané s mentálním pstižením, kterým dříve nebyl umžněn vzdělávání. Čl. III. Organizační pstup (1) Zájemci dplnění vzdělání se přihlásí na dbru šklství, mládeže a tělvýchvy příslušnéh krajskéh úřadu, který pvěří speciální šklu rganizačním zajištěním dplnění vzdělání. (2) Dplnění vzdělání může rganizvat pmcná škla se speciálně pedaggickým centrem pr mentálně pstižené (dále jen SPC), 3) pmcná škla, pmcná škla pr žáky s více vadami, zvláštní škla s třídami pmcné škly neb pmcná škla při ústavu sciální péče pr mentálně pstiženu mládež (dále jen speciální škla). Uchazeče neb jeh záknnéh zástupce seznámí s rganizací, frmu a bsahem dplnění vzdělání. (3) Vzniknu-li pchybnsti, zda je vzdělávání na úrvni pmcné škly pr žadatele přínsné, může si speciální škla vyžádat dbrný psudek SPC. (4) Speciální škla půjčuje žákům ptřebné učebnice, učební texty a didaktické pmůcky. (5) Speciální škla vede při dplnění vzdělání předepsanu dkumentaci. 4) Čl. IV. Frmy vzdělávání (1) Zřizvatel garantuje ve speciální škle vyknání zkušky, které předcházejí variantní mžnsti přípravy. Dpručené frmy vzdělávání jsu následující: a) Kurs k dplnění vzdělání pskytvanéh pmcnu šklu. Trvá minimálně jeden rk a je určen žákům schpným dcházet d škly. Časvá dtace hdin a harmngram jejich frekvence vychází z mžnstí škly i uchazeče. b) Individuální výuka pd patrnací speciálníh pedagga speciálně pedaggickéh centra neb učitele speciální škly. Prbíhá na základě individuálníh výchvně vzdělávacíh prgramu, v důvdněných případech, zejména u imbilních neb jinak těžce pstižených zájemců, v dmácí či ústavní péči. c) Večerní škla pr dspělé bčany s mentálním pstižením. Přádá ji bčanské sdružení ve splupráci se speciální šklu. Čl.V. Obsah vzdělávání Obsah vzdělávání je stanven Vzdělávacím prgramem pmcné škly 5. D bsahu vzdělávání ve smyslu tht metdickéh pkynu nejsu explicitně zahrnuty výchvné 3) 5 dst. 2 vyhlášky č. 127/1997 Sb., speciálních šklách a speciálních mateřských šklách. 4) 38a dst. 1-3 zákna č. 29/1984 Sb., ve znění pzdějších předpisů.

26 předměty. Speciální škla vypracuje individuální výchvně vzdělávací prgramy žákům pdle stupně dsaženéh vzdělání a míry jejich znalstí, schpnstí a ptřeb. Čl.VI. Zkuška (1) Vzhledem k různrdsti frem přípravy se úrveň dsaženéh vzdělání pskytvanéh pmcnu šklu věřuje zkušku. Kritériem při psuzvání úrvně získanéh vzdělání frekventantů je dsažení základníh vzdělávacíh cíle v pdbě zvládnutí trivia, tzn. základů čtení, psaní, pčítání a věcnéh učení. Zkuška je kmisinální. Kmisi sestavuje ředitel speciální škly 6). Zkuška se skládá z části ústní a části písemné. Před vyknáním bu částí zkušky kmise nejprve zhdntí a vezme v úvahu individuální mžnsti každéh uchazeče, na základě kterých zabezpečí rganizační pdmínky a nezbytné materiální vybavení suvisející s průběhem zkušky. (2) Termín zkušky stanví p dhdě se zřizvatelem ředitel speciální škly. (3) Prtkl zkušce zůstane v archivu speciální škly. P úspěšném vyknání zkušky bdrží abslvent vysvědčení se slvním hdncením v naukvých předmětech (tiskpis Vysvědčení uknčení kursu základníh vzdělání SEVT ). V pznámce bude uveden: Občan získal vzdělání pskytvané pmcnu šklu pdle 28 dst. 3 a 60 zákna č.29/1984 Sb., sustavě základních a středních škl, ve znění pzdějších předpisů. Čl.VII. Finanční zajištění (1) Výuka zaměřená na dplnění vzdělání pskytvanéh pmcnu šklu je hrazena pdle zvlených frem - viz. dst. 3. (2) Kurs k dplnění vzdělání pskytvanéh pmcnu šklu hradí ze svéh rzpčtu pvěřená speciální škla na základě platné metdiky financvaní pr daný rk. (3) Individuální výuka pd patrnací speciálníh pedagga SPC neb učitele speciální škly je hrazena z rzpčtu SPC neb speciální škly na základě platné metdiky financvání pr daný rk. (4) Večerní škla pr dspělé bčany s mentálním pstižením je hrazena prstřednictvím dtací bčanským sdružením pr daný finanční rk. (5) Eknmické náklady spjené s nezbytnu knzultační činnstí a rganizací zkušky hradí speciální škle zřizvatel. Čl. VIII. Závěrečné ustanvení Tent metdický pkyn nabývá účinnsti dnem ) Vzdělávací prgram pmcné škly a přípravnéh stupně pmcné škly, schválený MŠMT ČR pd. č.j /97-22 s platnstí d 1. září 1997 jak učební dkument ve smyslu 39 dst. 1 šklskéh zákna. 6 ) 13 dst. 3 vyhlášky č. 127/1997 Sb.

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

ve školním roce 2017/18

ve školním roce 2017/18 Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2017/18 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Přijímací řízení prbíhá v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) a v suladu

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019 Střední průmyslvá škla, Obchdní akademie a Jazykvá škla s právem státní jazykvé zkušky Frýdek- Místek, příspěvkvá rganizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211 skla@spsafm.cz

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO NELÉKAŘSKÉ OBORY (dtace na celé specializační vzdělávání

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Informace k žádostem ve věcech rejstříku škol a školských zařízení

Informace k žádostem ve věcech rejstříku škol a školských zařízení Infrmace k žádstem ve věcech rejstříku škl a šklských zařízení Kntaktní infrmace: Rejstřík škl a šklských zařízení becní, sukrmé a církevní škly a šklská zařízení (vyjma středních škl, škl a šklských zařízení

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek.

Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek. Mgr. studium v českém jazyce Přijímací řízení 2017/2018 Pdmínky přijetí Základní pdmínku pr přijetí ke studiu v magisterském studijním prgramu je řádné uknčení studia v bakalářském studijním prgramu; splnění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají Žádsti infrmace pdle zákna 106/1999 Sb. svbdném přístupu k infrmacím se pdávají ústně v kanceláři úřadu písemně sbně v kanceláři úřadu neb pštu na adresu úřadu Obecní úřad Úherce K Mexiku 94, Úherce 330

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Pravidla pro předkládání projektových záměrů

Pravidla pro předkládání projektových záměrů I n stitucinální rzvjv ý p l á n 2012 Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích Pravidla pr předkládání prjektvých záměrů verze k 5. 8. 2011 Pdmínky předkládání 1. Předkládání prjektvých záměrů (PZ) a.

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více