ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada""

Transkript

1 ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel a rganizátr Sutěže Přadatel Sutěže je splečnst ČSOB Pjišťvna, a. s., člen hldingu ČSOB, se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykv náměstí čp. 1458, PSČ , IČO , DIČ-DPH CZ zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Hradci Králvé, ddíl B, vlžka 567 (dále jen "Přadatel"). Organizačním zajištěním Sutěže byla pvěřena splečnst SYMBIO Digital, s.r.., se sídlem Praha 7 - Hlešvice, Na Maninách 1040/14, PSČ , IČO , DIČ CZ zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, ddíl C, vlžka (dále jen "Organizátr"). 2. Dba platnsti Sutěže Sutěž prbíhá v bdbí d d vyčerpání výher, nejdéle však d včetně (dále jen "Dba platnsti sutěže") na webvých stránkách Přadatele Sutěže (dále jen "Webvá stránka sutěže"). V případě, že k vyčerpání výher djde před , bude tat infrmace uvedena na Webvých stránkách sutěže. 3. Účastníci Sutěže a becné pdmínky účasti v Sutěži Sutěže se může zúčastnit každá fyzická sba starší 18 let s dručvací adresu na území České republiky, která: a) v Dbě platnsti sutěže správně zdpví tázky v kvízu na Webvé stránce sutěže, b) řádně se zaregistruje d Sutěže vyplněním a desláním registračníh frmuláře na Webvé stránce sutěže, kde uvede: svu vu adresu (pvinná plžka) a případně i telefnní čísl (nepvinná plžka) a dále ptvrdí svůj suhlas s těmit úplnými Pravidly sutěže. Každý účastník sutěže se může d Sutěže zapjit pakvaně pkud předchzí pkusy správné zdpvězení tázek v kvízu byly neúspěšné. Získat výhru v Sutěži může však puze jedenkrát. Z jedné vé adresy je mžné registrvat se d Sutěže puze jedenkrát. Opakvaná registrace d Sutěže z jedné ttžné vé adresy bude sutěžícímu umžněna, nicméně d vylsvání bude brána puze první registrace se správně zdpvězenými tázkami v kvízu za každé kl zvlášť v případě, že se účastník zapjil d více kl a ještě nevyhrál. 4. Vylučení ze sutěže Sutěže se nemhu zúčastnit sby, které jsu v pracvním neb jiném bdbném pměru k Přadateli či Organizátrvi sutěže, jakž i sby těmt sbám blízké ve smyslu 22 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník. Ze Sutěže budu vylučeni všichni účastníci, kteří jakýmkliv způsbem nevyhví těmt úplným pravidlům sutěže, neb je pruší. Přadatel a Organizátr sutěže si vyhrazují práv pžádat účastníka sutěže prkázání skutečnstí, dkládajících jeh platnu účast v Sutěži dle těcht Pravidel. V případě, že Přadatel neb Organizátr během dby knání Sutěže zjistí, že

2 účastník nesplňuje pdmínky těcht úplných pravidel Sutěže, případně pkud účastník sutěže dmítne prkázat skutečnsti dkládající jeh platnu účast v Sutěži, je právněn takvéh účastníka bez dalšíh ze Sutěže vylučit. 5. Výhry a pdmínky získání výher 1. D sutěže byly vlženy tyt výhry: ipad mini 16GB WiFi White&Silver v hdntě 6.590,- Kč (dále jen "Hlavní výhra") v pštu 5 kusů. O výhercích Hlavní výhry rzhdne náhdný ls, který bude rzdělen d těcht dílčích termínů (dále jen "Sutěžní kl"). 1. Sutěžní kl lsujeme jednu Hlavní výhru 2. Sutěžní kl lsujeme jednu Hlavní výhru 3. Sutěžní kl lsujeme jednu Hlavní výhru 4. Sutěžní kl lsujeme dvě Hlavní výhry 2. Organizátr bude výherce kntaktvat s známením výhře v týdnu následujícím p sknčení příslušnéh Sutěžníh kla. Výherci v psledním Sutěžním kle budu Organizátrem kntaktváni s známením výhře nejpzději d knce druhéh týdne následujícíh p sknčení Sutěže. Výherci jsu pvinni nejpzději d 5 dnů sdělit na vu adresu Organizátra: Organizátrvi svu dručvací adresu. 3. Ze Sutěže budu bez dalšíh vyřazeni ti účastníci, jejichž účast v Sutěži bude jakýmkli způsbem dprvat pdmínkám účasti v Sutěži dle těcht Pravidel. 4. Každý sutěžící může v průběhu celé Dby platnsti sutěže získat Hlavní výhru jen jedenkrát. Pkud bude vylsván účastník, který již jednu Hlavní výhru získal, nebude mu udělena a získá ji účastník, který byl vylsván za výše uvedeným sutěžícím jak další v přadí. 5. Hlavní výhru nelze směnit za htvst neb pžadvat vydání jiné výhry, než je ta Přadatelem stanvená. 6. Předání výhry 1. Výherci budu kntaktváni Organizátrem za účelem sjednání pdmínek předání Hlavní výhry, a t prstřednictvím vé adresy, kteru uvedli v registračním frmuláři. 2. Pkud je některý výherce vylučen ze Sutěže pdle těcht Pravidel, neb se h nepdaří kntaktvat za účelem sjednání pdmínek předání Hlavní výhry nejpzději d 14 dnů d deslání známení výhře, prpadá Hlavní výhra ve prspěch Přadatele. Hlavní výhra prpadá ve prspěch Přadatele i v případě, že výherci nebude mžné Hlavní výhru dručit v suladu s pravidly pr dručvání zásilek příslušné kurýrní služby či bdbnéh přepravce zásilek na dručvací adrese, kteru výherce Organizátrvi sdělí. 3. Na výhru v Sutěži nemá účastník Sutěže právní nárk. 4. Nedhdne-li se Organizátr Sutěže s výhercem jinak, budu Hlavní výhry výhercům dručeny prstřednictvím kurýrní služby či bdbnéh přepravce zásilek, a t d 14 dnů na dručvací adresu, kteru výherce sdělí

3 Organizátrvi. Přadatel si vyhrazuje práv předání Hlavní výhry výherci pdmínit pdpisem předávacíh prtklu. 5. Přadatel a Organizátr sutěže nedpvídají za nedručení známení výhře v případě změny vé adresy, pkud jim tat změna nebyla sutěžícím řádně a včas známena. Přadatel a Organizátr nedpvídají za ztrátu, pškzení, zničení neb nedručení výherní zásilky a Hlavní výhry v ní bsažené. Přadatel a Organizátr dále nedpvídají za nedručení výherní zásilky v případě změny bydliště výherce, pkud jim tat změna nebyla výhercem řádně a včas známena neb v případě nepřítmnsti výherce na adrese sdělené jak dručvací adresa, ani za nedručení či dručení výzvy p lhůtě stanvené v Pravidlech tét Sutěže z důvdů spčívajících na straně přepravce. 6. Přadatel zajistí uhrazení případné srážkvé daně, kteru jsu zatíženy výhry, v suladu s příslušnými právními předpisy. 7. Osbní údaje Odesláním registračníh frmuláře d Sutěže dle bdu 3. těcht Pravidel každý účastník Sutěže: a) dává Přadateli sutěže v suladu s příslušnými ustanveními zákna č. 480/2004 Sb., některých službách infrmační splečnsti a změně některých záknů (zákn některých službách infrmační splečnsti), ve znění pzdějších předpisů suhlas s pužitím své vé adresy, kteru Přadateli pskytl v suvislsti se svu účastí v Sutěži, pr bchdní a marketingvé účely Přadatele, zejména pr účely šíření bchdních sdělení; b) dává Přadateli v suladu se záknem č. 101/2000 Sb., chramě sbních údajů a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů (dále jen Zákn ), suhlas se zpracváním svých sbních údajů v rzsahu vá adresa, případně dalších údajů uvedených v registračním frmuláři neb údajů, které v suvislsti se svu účastí v Sutěži Přadateli pskytne, za účelem prvěření jeh platné účasti v Sutěži, předání výhry v Sutěži a pr další bchdní a marketingvé účely, zejména nabízení bchdu a služeb Přadatele, a t na dbu 5 let. Dále uděluje Přadateli suhlas se zveřejněním takvých údajů v rzsahu jmén, příjmení a název bce a uživatelské jmén ve sdělvacích prstředcích, reklamních a prpagačních materiálech Přadatele, tiskvých materiálech, dalších kmunikačních médiích a na webvé stránce Přadatele Účastník zárveň vyjadřuje suhlas s tím, aby tyt sbní údaje byly v plném rzsahu a k účelům výše uvedeným zpracvávány i prstřednictvím třetích sb pvěřených Přadatelem, zejména splečnstí pvěřenu rganizačním zajištěním tét sutěže (Organizátrem sutěže). Účastník sutěže dává Přadateli dle 5 dst. 5 Zákna suhlas, aby k pskytnutým sbním údajům přiřazvat i další sbní údaje účastníka Sutěže. Ve smyslu ustanvení 5 dst. 6 Zákna Přadatel infrmuje účastníky Sutěže tm, že sbní údaje účastníka Sutěže mhu být Přadatelem za účelem nabízení bchdu neb služeb předány jinému správci, který je členem hldingu ČSOB. Účastník Sutěže dává Přadateli k takvému předání sbních údajů jinému správci suhlas. Ve smyslu ustanvení 11 dst. 1 a 2 Zákna Přadatel infrmuje a pučuje účastníky Sutěže tm, že: sbní údaje účastníka Sutěže budu zpracvány v rzsahu sbních údajů vyplněných účastníkem Sutěže v registračním frmuláři na Webvé stránce sutěže,

4 sbní údaje účastníka Sutěže budu zpracvány za účelem uspřádání, vyhdncení, vyhlášení výsledků a archivace výsledků Sutěže jejím Přadatelem a dále za účelem nabízení bchdu neb služeb Přadatele a všech subjektů, které jsu členem hldingu ČSOB, účastníku Sutěže, sbní údaje účastníka Sutěže bude zpracvávat Přadatel neb zpracvatel, případně jiný správce ve smyslu ustanvení 5 dst. 6 Zákna, registrvaný v suladu s ustanvením 16 Zákna Úřadem pr chranu sbních údajů, sbní údaje účastníka Sutěže nebudu zpřístupněny jiným sbám, než uvedeným v předchzí drážce, pskytnutí sbních údajů účastníkem Sutěže Přadateli je dbrvlné, účastník Sutěže je právněn využít práv (zejména práva přístupu k sbním údajům a práva na pravu sbních údajů) daných mu ustanvením 21 Zákna, zjistí-li neb dmnívá-li se, že zpracvání jeh sbních údajů Přadatelem je v rzpru s chranu sukrméh a sbníh živta účastníka Sutěže neb v rzpru se Záknem, účastník Sutěže má práv svůj suhlas dvlat, a t písemnu frmu na adresu sídla Přadatele; dvlání suhlasu je účinné kamžikem dručení Přadateli a má za následek vylučení účastníka Sutěže z další účasti v Sutěži, včetně ztráty nárku na předání Hlavní výhry, bude-li dručen před jejím předáním. c) prjevuje suhlas s těmit úplnými Pravidly Sutěže a zavazuje se je plně ddržvat 8. Ostatní ustanvení a pdmínky 1. Přadatel a Organizátr nenese dpvědnst za jakékli škdy způsbené v suvislsti s užíváním Hlavních výher. 2. Výhercům nevzniká práv Hlavní výhry reklamvat. 3. Přadatel si vyhrazuje práv kdykliv změnit pravidla neb pdmínky Sutěže, včetně změny Dby jejíh trvání, či Sutěž kdykliv uknčit bez náhrady, a t s účinnstí de dne uveřejnění na Webvé stránce sutěže. 4. Přadatel může dle vlastníh uvážení prhlásit dsavadní průběh Sutěže za neplatný z důvdů jakékli technické neb jiné systémvé chyby. Pkud z jakéhkli závažnéh důvdu, který je způsbilý narušit neb jinak negativně vlivnit správu, bezpečnst, čestnst, pctivst aneb řádný chd Sutěže, nebude mci Sutěž pkračvat pdle plánu, vyhrazuje si Přadatel práv dle vlastníh uvážení zrušit, uknčit, upravit neb pzastavit tut Sutěž. 5. Přadatel a Organizátr nenese dpvědnst za uvedení nesprávných či nepřesných infrmací v suvislsti se Sutěží (ať už byly způsbené lidským faktrem či technicku vadu), ani za úplnst výtahů z těcht

5 Pravidel, která mhu být ve zkrácené verzi zveřejňvány v prpagačních materiálech, ani za tiskvé chyby. 6. Přadatel a Organizátr nenese dpvědnst za jakékli technické či telekmunikační btíže či závady vzniklé v průběhu Sutěže, rychlst technickéh připjení či jiné případné nedstatky, včetně případnéh nedručení elektrnické pšty a škdy, ke kterým by mhl djít na pčítači či jiném zařízení účastníka Sutěže neb jakékli jiné sbě v suvislsti s účastí v Sutěži. Přadatel a Organizátr není rvněž dpvědný za t, že jakákli sba nebyla schpna vstupit d Sutěže neb ji dknčit v důsledku jakéhkli technickéh selhání neb zahlcení sítí prvzem. 7. Přadatel a Organizátr Sutěže si vyhrazuje práv kntrlvat všechny pdmínky pr účast v Sutěži a v případě spru psudit, a s knečnu platnstí rzhdnut jakémkliv nárku, včetně práva vylučit kteréhkli z účastníků ze Sutěže v případě, že by takvý účastník prušval Pravidla Sutěže či becně závazné právní předpisy neb byl z tét činnsti důvdně pdezřelý. 8. Přadatel a Organizátr upzrňuje, že jakýkliv úmyslný pkus pškdit jakukliv internetvu stránku neb narušit legitimní chd Sutěže může být kvalifikván jak prušení platných právních předpisů a může rvněž zakládat práv Přadatele neb Organizátra na náhradu způsbené škdy. 9. Úplná pravidla Sutěže jsu p celu dbu platnsti Sutěže uveřejněna na Webvé stránce sutěže Tat sutěž a právní vztahy z těcht pravidel vyplývající se řídí právem České republiky. V Pardubicích dne

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více