STANOVY Bytového družstva Bedřich ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení"

Transkript

1 STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb svých členů. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Bedřich Sídlo družstva: B. Nikodéma 4483, Ostrava - Poruba, PSČ Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. Trvání družstva Článek 3 Předmět činnosti 1. Předmět činnosti družstva spočívá v: - správě majetku družstva - zajišťování bytových potřeb členů družstva - zajišťování služeb spojených s bydlením - přidělování družstevních bytů a uzavírání příslušných nájemních smluv - pronájmu bytových a nebytových prostor a uzavírání smluv o nájmu a pronájmu Článek 4 Základní členský vklad a základní kapitál 1. Základní členský vklad je 770,- Kč (slovy sedmsetsedmdesátkorun českých). Základní členský vklad byl splacen zakládajícími členy družstva v plné výši před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku k rukám správce vkladu, tj. Zbyňku Venhudovi, r.č /0474, bytem B. Nikodéma 4483, O.- Poruba. 2. Základní kapitál družstva je při jeho založení tvořeno základními členskými vklady, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Základní kapitál činí při založení družstva Kč (slovy padesáttisícpadesátkorun českých). ČÁST DRUHÁ Vznik družstva, vznik a zánik členství Článek 1 Vznik družstva a trvání družstva 1. Bytové družstvo Bedřich 4483 vzniklo jako společenství nájemníků bytových jednotek domu č.4483 a 4484 na ulici B. Nikodéma v Ostravě Porubě za účelem zakoupení tohoto domu ve smyslu ustanovení obecně závazné vyhlášky Úřadu městského obvodu Poruba č. 2/1995 ze dne Uzavřením kupní smlouvy s Městem Ostrava - ÚMOb Poruba se Bytové družstvo Bedřich 4483 stane vlastníkem výše uvedeného domu. 3. Členy družstva se stávají ti nájemníci bytových jednotek v domě č.4483 a 4484, kteří o členství v družstvu projevili zájem, zaplatili základní členský vklad, podíl na nedělitelném fondu a administrativní poplatek a mají ke dni založení družstva platné nájemní smlouvy. 4. Domy se člení na: a) byty včetně sklepů b) společné části domu c) nebytové prostory

2 5. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí bytového úřadu určeny k bydlení, včetně sklepů, pokud byly přiděleny. Společnými částmi domu se rozumí ty části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, kočárkárny, rampa (vchod do sklepa) a další místností společného užívání, rozvody tepla, vody, plynu, elektřiny, kanalizace, společné antény, hromosvody, sdělovací kabely, výtah, výtahová šachtice a případně další zařízení domu. 6.Družstvo je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva, mají však na ztrátě družstva uhrazovací povinnost a to až do výše svého základního členského vkladu, kterým je tvořen základní kapitál bytového družstva. 7. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, jakož i prostředky družstvem nabyté, které byly rozhodnutím členské schůze převedeny do základního jmění. 8. Družstvo je způsobilé ode dne zápisu do obchodního rejstříku nabývat práv a zavazovat se. Vznik členství I 1. Členství vzniká: a) při založení družstva dnem vzniku družstva b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky a složením vkladu c) převodem a přechodem členství d) jiným způsobem stanoveným zákonem 2. Členy družstva mohou být fyzické osoby i právnické osoby. Za člena družstva může být přijat zletilý občan s trvalým pobytem na území České republiky. Z titulu dědění se může stát členem i osoba nezletilá nebo fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt. 3. Členství za trvání družstva vzniká dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být přiloženo potvrzení o zaplacení administrativního poplatku a základního členského vkladu předsedovi představenstva družstva v hotovosti v sídle družstva nebo na účet družstva u peněžního ústavu. 4. Při vstupu do družstva je nový člen povinen zaplatit družstvu administrativní poplatek ve výši 353,- Kč. Tato částka může být v dalším období upravena usnesením členské schůze družstva. Článek 3 Přechod členství 1. Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu včetně nájmu bytové jednotky na dědíce, kterému připadl základní členský vklad, případně členský podíl. 2. Členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě dohody o výměně družstevních bytů. Článek 4 Převedení členství 1. Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu se uskutečňuje na základě písemné dohody mezi stávajícím členem družstva a novým nabyvatelem a nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Tato dohoda musí být úředně ověřena. 2. Nabyvatel je povinen neprodleně předložit předsedovi družstva doklady o převodu čí přechodu členství a užívacích práv k bytové jednotce. Článek 5 Společné členství manželů 1. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu bytové jednotky, vznikne i společné členství v družstvu. Z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně jednat, přičemž jako společní členové mají jeden hlas. Totéž platí v případě převodu a přechodu členství na jednoho z manželů podle článku 3 a Společné členství manželů podle odstavce 1 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. Článek 6 Práva a povinnosti členů družstva

3 1. Člen družstva má právo zejména: a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze družstva b) být volen do orgánů družstva c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje d) předkládat návrhy na zlepšení činností družstva, dávat připomínky, případně stížnosti k orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován e) na roční vyúčtování zaplacených zálohových úhrad za služby spojené s užíváním bytu nebo nebytového prostoru. 2. Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutími orgánů družstva, pokud nejsou v rozporu s platným českým právním řádem b) platit alikvotní část nákladů zejména na: splátky kupní ceny domu, správu, údržbu, opravy, daně, pojištění, provoz domu ( nájemné ) a úhradu služeb spojených s užíváním bytu, nebo nebytových prostor a zálohy na ně c) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt, či nebytový prostor včetně společných prostor a zařízení domu d) účastnit se členských schůzí družstva e) oznamovat družstvu včas změny týkající se člena. Jde-li o člena a nájemce bytového prostoru i příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové a nebytové evidence a pro zúčtování služeb. f) umožnit zástupcům družstva po předchozím oznámení, zjištění technického stavu bytu či nebytového prostoru g) přispívat poměrnou částí na úhradu ztráty družstva h) uhradit družstvu škodu jím způsobenou i) umožnit po předchozím oznámení přístup do bytu za účelem provedení oprav pro zajištění bezpečného provozu domu. 3. Družstvo má právo zejména. a) požadovat na členech družstva dodržování stanov družstva a plnění usnesení orgánů družstva b) požadovat na členech družstva splacení vkladů, k jejichž splacení se zavázali c) požadovat na členech úhradu ztráty dle ustanovení těchto stanov d) požadovat na členech uhrazení příspěvků na činnost družstva a poplatků za úkony ve výší stanovené představenstvem družstva 4. Družstvo má povinnost zejména. a) přidělit členovi družstevní byt a uzavřít nájemní smlouvu v případě, že mu na přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy vznikl nárok b) vyplatit členům, kterým zaniklo členství v družstvu vypořádací podíl c) poskytnout členům na jejich žádost výpis rozhodných skutečností z evidence jeho členství v družstvu d) zajistit členu-nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu e) umožnit všem členům družstva účastnit se členských schůzí dle ustanovení těchto stanov Článek 7 Majetková účast člena v družstvu Majetkovou účast v družstvu tvoří: - základní členský vklad - další členský vklad, pokud jej tyto stanovy připouštějí - členský podíl zhodnocený o členem splacenou část kupní ceny na koupi domů do družstevního vlastnictví - případná další účast na podnikatelské činnosti družstva Článek 8 Členská evidence 1. Družstvo vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem na základě spisového řádu.

4 Do členské evidence se zapisuje kromě jména, bydliště, rodného čísla člena i dalších uživatelů jednotky také výše základního členského vkladu, členského podílu a další rozhodné skutečnosti. U právnické osoby se eviduje obchodní jméno právnické osoby, její sídlo, předmět činnosti, statutární orgán právnickou osobu zastupující, IČO, DIČ - pokud jsou přiděleny. V evidenci se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. 2. Družstvo poskytne na žádost člena výpis všech jeho údajů z evidence. 3. Družstvo má povinnost tyto údaje ochraňovat a zabránit jejich zneužití. Článek 9 Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou c) vystoupením d) vyloučením e) úmrtím, pokud jeho členství nepřejde na dědice e) zánikem družstva likvidací f) dalšími způsoby dle 231 Obch. zákoníku 2. Převodem bytové jednotky do vlastnictví člena družstva je jeho další členství podmíněno splněním podmínek stanovených zákonem. Č1ánek 10 Dohoda Dohoda o skončení členství se uzavírá písemně. Členství končí dnem sjednaným v dohodě. Článek 11 Vystoupení Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím lhůty tří měsíců. Tato lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení představenstvu družstva. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva družstva. Článek 12 Úmrtí Zemře-li člen a nejde-1i o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. S přechodem členství přechází na dědice i užívací práva k bytovým jednotkám, které užíval zemřelý člen družstva. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká smrtí člena. Článek 13 Vyloučení 1. Člen může být vyloučen a) jestliže opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami b) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo členům družstva c) jestliže dluží trojnásobek měsíčního nájmu d) svým jednáním ohrožuje nebo poškozuje družstvo, jeho zájmy nebo zájmy jeho členů související s jejich členstvím v družstvu e) opětovně narušuje občanské soužití v domě či opětovně porušuje domovní řád O vyloučení, které musí být členům písemně oznámeno, rozhoduje představenstvo. 2. Rozhodnutí o vyloučení musí obsahovat důvod a musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Členství zaniká dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí o vyloučení členovi. 3. Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi a to do tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek. 4. Rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout jen do 3 měsíců ode dne, kdy družstvo zjistilo důvod pro vyloučení nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. 5. Soud na návrh člena, kterého se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-1i v rozporu se stanovami nebo zákonem.

5 Článek 14 Likvidace Členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. Článek 15 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů v družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manželů b) dohodou rozvedených manželů c) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytové jednotky rozvedenými manžely 2. Společné členství manželů v družstvu zaniká i převodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem vystoupením, vyloučením a zánikem družstva likvidací. Článek 16 Majetkové vypořádání 1. Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. 2. Zánikem členství podle části 2, čl. 9, vzniká bývalému členu, dědicům nebo právním nástupcům nárok na vypořádati podíl. Vypořádací podíl se rovná výplatě majetkové účastí dosavadního člena družstva, tj. výplatě členského podílu. 3. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím 3 měsíců po schválení roční účetní uzávěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. 4. Výplata je vždy vázaná na předchozí uvolnění bytové jednotky. 5. Při výplatě podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. 6. Při převodu členských práv a povinností nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu vypořádají mezi sebou. 7. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích pokud zákon nestanoví jinak. Orgány družstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo c) kontrolní komise d) pomocné orgány ČÁST TŘETÍ Organizace družstva Č1ánek 1 Orgány družstva Členská schůze 1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva ( dále jen členská schůze ). Členské schůze se schází podle potřeby nejméně však 2x za rok. Svolání této schůze se členům družstva oznamuje písemně. Vlastní svolání a program schůze zajišťuje představenstvo družstva Mimořádná členská schůze musí být svolána, požádá-1i o to písemně alespoň 1l3 všech členů družstva nebo kontrolní komise. 2. Do působnosti členské schůze patří: a) přijímat a měnit Stanovy b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise c) schvalovat roční účetní závěrku, roční výroční zprávu o hospodaření družstva a jeho činnosti d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. o způsobu úhrady ztráty e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního jmění f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva g) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva

6 h) stanovit Zásady pro určování výše nájemného za užívání bytu a za plnění poskytovaná s jeho užíváním, jako i způsob jeho vyúčtování a placení i) rozhodovat o Zásadách pro přiznání odměny v souvislosti s výkonem funkcí orgánů družstva j) rozhodovat o Zásadách pro přiznání odměny v souvislosti s výkonem pracovních činností pro družstvo k) volit další komise k plnění vzniklých úkolů a požadavků nebo plněním pověřit některého člena družstva l) rozhodovat o odvolání proti usnesení představenstva družstva m) schvalovat jednací a volební řád n) schvalovat organizační řád družstva o) rozhodovat o prodeji, zástavě, nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi ve vlastnictví BD p) rozhodovat o dalších záležitostech, které si členská schůze vyhradí formou dodatku ke Stanovám 3. Na členskou schůzi musí být pozvání všichni členové družstva. Pořad jednání musí být oznámen na pozvánkách zaslaných členům nejpozději 8 dnů před zasedáním členské schůze. 4. Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva. 5. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi novou pozvánkou. Pozvánka musí být odeslána nejpozději 15 dnů po konání této členské schůze a nejméně 10 dnů před konáním náhradní čl. schůze. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášet se i když není přítomna nadpoloviční většina členů. 6. Členové družstva žijící v bytové jednotce nebo tuto jednotku vlastnící, mají při hlasování na členské schůzi pouze 1 hlas za tuto jednotku. Člen družstva může zmocnit písemně jiného člena družstva, aby ho na členské schůzi zastupoval. 7. O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze. 8. O každé členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze b) přijatá usnesení c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování e) přílohy k zápisu, a to: - seznam účastníků schůze - pozvánka na schůzi - podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům 9. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. 10. Usnesení členské schůze bude zveřejněno. 11. Představenstvo předkládá členské schůzi podklady a materiály ke schválení. Článek 3 Představenstvo 1. Představenstvo je statutární orgán družstva. 2. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. 3. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá ji za svou činnost. Nevyplývá--li ze stanov něco jiného, za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva. 4. Představenstvo se schází podle potřeby. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 5. Představenstvo volí ze svých členů předsedu družstva ( představenstva ) a jednoho místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti podle organizačního řádu. Volba předsedy a místopředsedy se provádí bezprostředně po členské schůzi. 6. Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva. Organizuje a řídí i běžnou činnost družstva. 7. Schůze představenstva se mohou zúčastnit s hlasem poradním členové kontrolní komise. Schůzi představenstva svolává předseda představenstva a to doručením písemných pozvánek všem členům představenstva 8 dní předem.

7 8. Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. 9. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné občany a právnické osoby. 10. Představenstvo má 4 členy. Každý z členů má jeden hlas. Článek 4 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzí a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. 2. Kontrolní komise se vyjadřuje k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. 3. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje sjednání nápravy. 4. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu. Schází se podle potřeby alespoň jednou za šest měsíců. Schůzi kontrolní komise svolává předseda kontrolní komise a to doručením písemných pozvánek všem členům kontrolní komise, a to 8 dní předem. 5. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 6. Kontrolní komise má 4 členy. Každý z členů má jeden hlas. Článek 5 Pomocné orgány l. K zajištění své činnosti mohou orgány družstva vytvářet pomocné orgány, které nemají rozhodovací pravomoc a nemohou nahrazovat orgán, který je ustavil. Ten také určuje úkoly pomocných orgánů. 2. Členy pomocných orgánů mohou být i nečlenové družstva. Článek 6 Zastoupení Na základě plné moci může představenstvo družstva pověřit zastupováním družstva i jiné občany a právnické osoby. Článek 7 Společná ustanovení k Části třetí 1. Funkční období členů orgánů družstva jsou 3 roky. Členové orgánů družstva mohou být voleni opětovně na základě rozhodnutí členské schůze. 2. Funkce člena představenstvo a člena kontrolní komise jsou neslučitelné. Členové představenstva a kontrolní komise nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob se stejným předmětem činnosti. 3. Každému členu představenstva a kontrolní komise náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech jednající orgán neusnese na hlasování tajném. 4. Pokud obchodní zákoník nestanoví jinak, vyžaduje se pro platnost usnesení členské schůze, představenstva a kontrolní komise jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny přítomných členů. 5. Do orgánů družstva mohou být voleni pouze svéprávní členové družstva starší 18-ti let. 6. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala členské schůze družstva, nejdéle však do 3 měsíců od data oznámení a odstoupení. 7. Orgán, který člena družstva do funkce zvolil jej také odvolává. 8. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo družstva. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena. Tyto nároky družstva mohou být uplatněny u soudu jen s předchozím souhlasem členské schůze. Členská schůze schvaluje také narovnání v této věci. 9. Za výkon funkce mohou členové volených orgánů družstva obdržet funkční odměnu podle zásad schválených členskou schůzí družstva.

8 10. Pro výkon pracovních činností může družstvo přijímat zaměstnance, přičemž rozhodování v těchto otázkách přísluší představenstvu družstva. 11. Pro účely naplnění některých článků a bodů stanov budou vydány členskou schůzí družstva směrnice. a) Spisový řád a jednací b) Podrobná směrnice o rozsahu oprav a údržby hrazených z fondu oprav družstva. c) Organizační a domovní řád družstva d) Směrnice o hospodaření družstva 12. Jednání orgánů družstva: a) orgány družstva jednají dle své pravomoci a působnosti o záležitostech, které byly uvedeny na pořadu jednání, popř. o záležitostech, na jejichž projednání se orgán dodatečně usnesl b) z jednání kolektivních orgánů družstva se pořizují zápisy, které musí obsahovat datum a místo konání schůze (zasedání), informaci o zápisu ze schůze či zasedání kterého orgánu družstva se jedná, program jednání, přijaté usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů orgánů, kteří požádali o jejich zaprotokolování, seznam účastníků s jejich podpisy a seznam podkladů. Podrobnosti stanoví jednací řád družstva. c) zápisy podepisuje ten člen orgánu družstva, který jeho jednání řídil a zapisovatelé zvolení před jednáním orgánu d) výsledky jednání orgánů družstva, především členské schůze, jsou zveřejňovány vyvěšením zápisů z jednání na vývěskách v jednotlivých domech e) každý člen má právo vyžádat si k nahlédnutí zápisy orgánů družstva včetně jeho příloh. ČÁST ČTVRTÁ Nájem HLAVA I Nájem bytové jednotky Článek 1 Vznik nájmu 1.Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel ( družstvo ) přenechává nájemci za nájemné byt do užívání. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. 2. Člen má právo a povinnost uzavřít nájemní smlouvu k bytové jednotce, která mu byla přidělena na základě rozhodnutí o přidělení bytu. 3. Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytové jednotky, rozsah užívání, výši nájemného a výši úhrady za plnění spojená s užíváním bytu a způsob jejich výpočtu. Tyto podmínky jsou splněny i v případě, že jsou obsaženy v jiném dokumentu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Nájemní smlouva musí mimo jiné obsahovat i popis příslušenství a popis stavu jednotky. Práva a povinnosti z nájmu 1. Spolu s nájemcem mohou bytovou jednotku užívat i další osoby podle rozhodnutí nájemce jednotky. 2. Nájemce jednotky je povinen ohlásit představenstvu družstva všechny osoby, které užívají spolu s ním jednotku po delší dobu než 1 měsíc. 3. Nájemce jednotky je povinen po předchozím oznámení umožnit členům představenstva družstva zjistit technický stav jednotky a pověřeným pracovníkům družstva umožnit přístup k odpočtu měřidla, případně přístup k instalaci nových. 4. Nájemce jednotky je povinen umožnit provedení úprav a oprav i akutních, nejen těch, které jsou v plánu družstva. 5. Nájemce jednotky je povinen dodržovat Domovní řád. Článek 3 Zánik nájmu 1. Nájem bytové jednotky zaniká: a) zánikem členství nájemce

9 b) písemnou dohodou mezi družstvem a nájemcem jednotky ke dni stanoveném v dohodě c) písemnou výpovědí družstva nájemci d) písemnou výpovědí nájemce jednotky, ve které musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit e) uplynutím doby v případě, že nájem byl sjednán na dobu určitou Článek 4 Podnájem 1. Pronajatou jednotku nebo její část lze přenechat jiné osobě do podnájmu jen na základě písemné smlouvy. 2. Smlouva o podnájmu musí být uzavřena vždy jen na dobu určitou, nejdéle však na 1/2 roku. Smlouva je neplatná bez písemného souhlasu představenstva družstva. 3. Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na náhradní podnájem. Článek 5 Výměna bytu 1. Dohoda o výměně bytu musí mít písemnou formu a musí být úředně ověřena. 2. Dohoda o výměně bytu podléhá písemnému souhlasu představenstva družstva. Představenstvo družstva je povinno sdělit své stanovisko do 15-ti dnů od doručení žádosti. 3. Dohodou o výměně bytu se členem družstva se na nového nájemce současně převádějí členská práva a povinnosti spojená s členstvím v družstvu. Článek 6 Nájemné a úhrada nákladů 1. Nájemce je povinen připadající na bytovou ostatních nákladů)za družstvem vynaložených nájemní smlouvou, její jednorázové platby ve schůze, platit nájemné (tj. zejména alikvotní část jednotku pojistného domu, daní, správy, provozu a užívání jednotky ve výší skutečných nákladů na jeho provoz a správu, ve lhůtách stanovených mi přílohami a těmito stanovami. Člen platí také výši a v termínech, o kterých rozhodla členská schůze. 2. Nájemné a záloha na služby se platí měsíčně, nejpozději do 15. dne běžného měsíce. Rozdíl mezi zálohou na služby a skutečnými náklady za kalendářní rok vyúčtuje družstvo s nájemcem nejpozději do 30-ti dnů po schválení účetní uzávěrky členskou schůzí. Vyúčtování tepla a teplé vody proběhne samostatně do 30-ti dnů po vyúčtování dodavatelem. 3. V této lhůtě uhradí družstvo členu vyúčtováním zjištěný přeplatek a ve stejné lhůtě je člen povinen uhradit vyúčtováním zjištěný nedoplatek. 4. Nezaplatí-li nájemce předepsané platby v termínu, je povinen uhradit navíc poplatek z prodlení, a to ve výši stanovené zvláštním předpisem, z dlužné částky za každý započatý měsíc, zaokrouhleně nahoru na desítky korun. 5. Výši nájemného uvedeného ve výměru určí členská schůze družstva pro následný rok s přihlédnutím k výši příspěvku do fondu družstva, splátek úvěrů, nákladů na služby a správu a dalších skutečností ovlivňujících hospodaření družstva. Článek 7 Opravy a úpravy 1. Drobné opravy v bytové jednotce související s jejím užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce, popřípadě vlastník bytové jednotky. Vymezení pojmu drobné opravy je upraveno zvláštním zákonem. Družstvo hradí z fondu oprav opravy uvedené v Části páté čl Členská schůze stanoví pravidla pro provádění oprav nebo úprav v jednotce ( např. jednotný vzhled oken, balkonů, omítek a podobně.) 3. Nepostará-1i se nájemce o běžnou údržbu jednotky a včasné provedení oprav má družstvo právo učinit tak na svůj náklad a současně od nájemce požadovat náhradu. 4. Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil na společných částech domu sám nebo osoby, které s ním jednotku užívají.

10 5. Nájemce je povinen oznámit představenstvu potřebu těch oprav, které se týkají jím užívané jednotky, a to bez zbytečného odkladu. Při porušení těchto povinností mu může družstvo předepsat k úhradě škodu, která takto vznikla. 6. Nájemce nesmí provádět stavební úpravy, ani jinak podstatnou změnu v jednotce i mimo ní bez písemného souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. 7. Souhlas představenstva družstva nenahrazuje povolení stavebního úřadu, které je nutné podle zvláštních předpisů. 8. Změna účelu užívání jednotky nebo její částí podléhá zvláštním předpisům a je možná pouze se souhlasem představenstva. HLAVA II Nájem nebytových prostor Článek 1 Obecná ustanovení Veškeré vztahy v této oblasti se řídí zákonem č. 116/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a platnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku. ČÁST PÁTÁ Hospodaření družstva Článek 1 Financování činností družstva 1. Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti z příjmů získaných hospodařením s byty, případně nebytovými prostory nebo z jiných zdrojů. 2. Družstvo vytváří k zajištění svého hospodaření tyto fondy: a) fond základního jmění b) nedělitelný fond c) rezerv na opravy a údržbu d) základní fond bytového hospodářství Základní kapitál 1. Základní kapitál družstva je při jeho založení tvořeno členskými vklady, i k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Základní kapitál činí při založení družstva ,- Kč (slovy padesáttisícpadesátkorun českých). 2. Výše základního kapitálu nesmí klesnou pod částku ,- Kč. Kapitál se zvyšuje, respektive snižuje přijetím nových členů nebo skončením členství v družstvu. 3. Zapisovaný základní kapitál je ,- Kč. Článek 3 Nedělitelný fond 1. Družstvo vytváří při svém vzniku nedělitelný fond ve výší 10% zapisovaného základního kapitálu, tj ,- Kč a to tak, že každý zakládající člen složil k rukám správce vkladu příslušnou částku na něj připadající, když souhrn jednotlivých částek činí nedělitelný fond. 2. Nedělitelný fond se doplňuje každým rokem nejméně o l0% čistého zisku a to do doby, kdy výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se minimálně polovině zapisovaného kapitálu, tj ,- Kč. 3. Nedělitelný fond se v případě likvidace družstva použije na úhradu případných ztrát a pokud by nebyly, stane se součástí likvidačního zůstatku a podle návrhu se rozdělí mezí členy družstva. O použití nedělitelného fondu rozhoduje představenstvo. 4. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy družstva. 5. Nedělitelný fond lze použít na úhradu ztráty družstva a k překonání nepříznivého průběhu hospodaření družstva.

11 Článek 4 Fond na opravy a údržbu 1. Fond se dlouhodobě vytváří na vrub nákladů příspěvkem, který je součástí nájemného. 2. Fond se rozpouští ve výši účtovaných nákladů na opravy a údržbu domu. Opravy a údržby hrazené z Fondu oprav družstva jsou zejména: a) základy a střecha b) obvodové zdí včetně zábradlí a okapových plechů c) společné prostory včetně výtahu d) elektrické rozvody až po měřič e) vodoinstalační rozvody až po měřič f) kanalizační rozvody g) plynové rozvody h) rozvody ústředního topení i) rozvody televizních a rozhlasových signálů v rozsahu odsouhlašených představenstvem j) případy vis maior - zejména následky živelných pohrom, posuvů půdy, poruchy způsobené tektonickou činností a jiné případy přesahující pojem náhod v běžném smyslu. 3. Nevyčerpatelná rezerva se převádí do následujícího roku. 4. Rezerva se eviduje podle zásad účetní evidence družstva. Článek 5 Základní fond bytového hospodářství 1. Základní fond bytového hospodářství se tvoří ze zisku bytového hospodářství. 2. Základní fond bytového hospodářství lze použít na úhradu ztráty bytového hospodářství. Článek 6 Finanční hospodaření Zásady finančního hospodaření družstva se řídí obecně závaznými právními předpisy. Článek 7 Účetní závěrka a výkaznictví, účetní rok 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Spolu s ní navrhne představenstvo i způsob rozdělení zisku nebo způsob úhrady ztrát. Členové družstva si mohou vyžádat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrad ztrát k nahlédnutí. Představenstvo družstva zabezpečí vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva. 2. F.oční účetní závěrky i zvláštní účetní závěrky se provádějí a podléhají kontrole podle obecně závazných právních předpisů. 3. Družstvo zpracovává a příslušným orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle obecně závazných právních předpisů. 4. Účetní rok družstva trvá od 1. ledna do 31. prosince. 5. První účetní rok družstva začíná zápisem do obchodního rejstříku a končí dnem téhož roku. 6. Účetnictví se vede za družstvo jako celek. 7. Základním ekonomickým střediskem bytového hospodářství je bytový dům (tj. každý jednotlivý vchod), kdy je každé středisko vedeno samostatně v souladu se zásadami účetní evidence dle zvláštních předpisů. Článek 8 Odpovědnost za hospodaření 1. Družstvo odpovídá za závazky celým svým majetkem. Členové družstva ručí za závazky družstva pouze v rozsahu uvedeném v těchto stanovách. 2. Stát ani jiná právnická osoba neručí za závazky družstva a družstvo neručí za závazky státu nebo jiných právnických osob, pokud by výslovně takovou záruku nepřevzalo. Článek 9 Použití zisku, úhrada ztráty družstva 1. Ze zisku ostatního hospodaření hradí družstvo přednostně své povinnosti vůči státu. Zbylý zisk se použije podle rozhodnutí členské schůze.

12 2. Ztrátu z ostatního hospodaření hradí družstvo podle rozhodnutí členské schůze. - z nedělitelného fondu - rozvržením na členy dle stanov - kombinací výše uvedených způsobů ČÁST ŠESTÁ Zánik družstva Článek 1 Podmínky zániku 1. Družstvo zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku družstva předchází jeho zrušení a likvidace. 2. Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze o zrušení družstva, a to dnem uvedeným v usneseni, popř. dnem, kdy toto usneseni bylo přijato ( rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se osvědčuje notářským zápisem ) b) rozhodnutím soudu o zrušení družstva, a to dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci c) usnesením členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva, a to dnem uvedeným v usnesení popř. dnem, kdy toto usnesení bylo přijato d) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku Likvidace 1. Případná likvidace družstva se provede podle obchodního zákoníku popř. podle zvláštního zákona, stanoví-li jiný způsob likvidace. ČÁST SEDMÁ Č1ánek I Přechodná a závěrečná ustanovení 1. Pro úpravu právních vztahů družstva, jeho členů, hospodářství s majetkem družstva a jeho členů a všech dalších postupů, pokud vycházejí ze zákona a nebyly v těchto stanovách uvedeny, použijí se příslušná ustanovení obchodního a občanského zákoníku včetně jejich prováděcích předpisů, jakož i zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. 2. Další změny jsou možné pouze písemných dodatkem po předchozím schválení členskou schůzí družstva. Platnost a účinnost Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 21. června Předseda místopředseda

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK A DOMŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK A DOMŮ Upozornění: následující text je počítačově zpracován z papírového podkladu přes OCR (optické rozpoznávání znaků). Je možné, že obsahuje drobné chyby v textu. Není proto možné tento text brát za oficiální

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 o komoditních burzách Změna: 216/1994 Sb., 105/1995 Sb., 70/2000 Sb., 285/2005 Sb., 444/2005 Sb., 296/2007 Sb., 230/2008 Sb., 227/2009 Sb. Federální shromáždění

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více