STANOVY Bytového družstva Bedřich ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení"

Transkript

1 STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb svých členů. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Bedřich Sídlo družstva: B. Nikodéma 4483, Ostrava - Poruba, PSČ Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. Trvání družstva Článek 3 Předmět činnosti 1. Předmět činnosti družstva spočívá v: - správě majetku družstva - zajišťování bytových potřeb členů družstva - zajišťování služeb spojených s bydlením - přidělování družstevních bytů a uzavírání příslušných nájemních smluv - pronájmu bytových a nebytových prostor a uzavírání smluv o nájmu a pronájmu Článek 4 Základní členský vklad a základní kapitál 1. Základní členský vklad je 770,- Kč (slovy sedmsetsedmdesátkorun českých). Základní členský vklad byl splacen zakládajícími členy družstva v plné výši před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku k rukám správce vkladu, tj. Zbyňku Venhudovi, r.č /0474, bytem B. Nikodéma 4483, O.- Poruba. 2. Základní kapitál družstva je při jeho založení tvořeno základními členskými vklady, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Základní kapitál činí při založení družstva Kč (slovy padesáttisícpadesátkorun českých). ČÁST DRUHÁ Vznik družstva, vznik a zánik členství Článek 1 Vznik družstva a trvání družstva 1. Bytové družstvo Bedřich 4483 vzniklo jako společenství nájemníků bytových jednotek domu č.4483 a 4484 na ulici B. Nikodéma v Ostravě Porubě za účelem zakoupení tohoto domu ve smyslu ustanovení obecně závazné vyhlášky Úřadu městského obvodu Poruba č. 2/1995 ze dne Uzavřením kupní smlouvy s Městem Ostrava - ÚMOb Poruba se Bytové družstvo Bedřich 4483 stane vlastníkem výše uvedeného domu. 3. Členy družstva se stávají ti nájemníci bytových jednotek v domě č.4483 a 4484, kteří o členství v družstvu projevili zájem, zaplatili základní členský vklad, podíl na nedělitelném fondu a administrativní poplatek a mají ke dni založení družstva platné nájemní smlouvy. 4. Domy se člení na: a) byty včetně sklepů b) společné části domu c) nebytové prostory

2 5. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí bytového úřadu určeny k bydlení, včetně sklepů, pokud byly přiděleny. Společnými částmi domu se rozumí ty části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, kočárkárny, rampa (vchod do sklepa) a další místností společného užívání, rozvody tepla, vody, plynu, elektřiny, kanalizace, společné antény, hromosvody, sdělovací kabely, výtah, výtahová šachtice a případně další zařízení domu. 6.Družstvo je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva, mají však na ztrátě družstva uhrazovací povinnost a to až do výše svého základního členského vkladu, kterým je tvořen základní kapitál bytového družstva. 7. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, jakož i prostředky družstvem nabyté, které byly rozhodnutím členské schůze převedeny do základního jmění. 8. Družstvo je způsobilé ode dne zápisu do obchodního rejstříku nabývat práv a zavazovat se. Vznik členství I 1. Členství vzniká: a) při založení družstva dnem vzniku družstva b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky a složením vkladu c) převodem a přechodem členství d) jiným způsobem stanoveným zákonem 2. Členy družstva mohou být fyzické osoby i právnické osoby. Za člena družstva může být přijat zletilý občan s trvalým pobytem na území České republiky. Z titulu dědění se může stát členem i osoba nezletilá nebo fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt. 3. Členství za trvání družstva vzniká dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být přiloženo potvrzení o zaplacení administrativního poplatku a základního členského vkladu předsedovi představenstva družstva v hotovosti v sídle družstva nebo na účet družstva u peněžního ústavu. 4. Při vstupu do družstva je nový člen povinen zaplatit družstvu administrativní poplatek ve výši 353,- Kč. Tato částka může být v dalším období upravena usnesením členské schůze družstva. Článek 3 Přechod členství 1. Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu včetně nájmu bytové jednotky na dědíce, kterému připadl základní členský vklad, případně členský podíl. 2. Členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě dohody o výměně družstevních bytů. Článek 4 Převedení členství 1. Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu se uskutečňuje na základě písemné dohody mezi stávajícím členem družstva a novým nabyvatelem a nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Tato dohoda musí být úředně ověřena. 2. Nabyvatel je povinen neprodleně předložit předsedovi družstva doklady o převodu čí přechodu členství a užívacích práv k bytové jednotce. Článek 5 Společné členství manželů 1. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu bytové jednotky, vznikne i společné členství v družstvu. Z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně jednat, přičemž jako společní členové mají jeden hlas. Totéž platí v případě převodu a přechodu členství na jednoho z manželů podle článku 3 a Společné členství manželů podle odstavce 1 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. Článek 6 Práva a povinnosti členů družstva

3 1. Člen družstva má právo zejména: a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze družstva b) být volen do orgánů družstva c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje d) předkládat návrhy na zlepšení činností družstva, dávat připomínky, případně stížnosti k orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován e) na roční vyúčtování zaplacených zálohových úhrad za služby spojené s užíváním bytu nebo nebytového prostoru. 2. Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutími orgánů družstva, pokud nejsou v rozporu s platným českým právním řádem b) platit alikvotní část nákladů zejména na: splátky kupní ceny domu, správu, údržbu, opravy, daně, pojištění, provoz domu ( nájemné ) a úhradu služeb spojených s užíváním bytu, nebo nebytových prostor a zálohy na ně c) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt, či nebytový prostor včetně společných prostor a zařízení domu d) účastnit se členských schůzí družstva e) oznamovat družstvu včas změny týkající se člena. Jde-li o člena a nájemce bytového prostoru i příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové a nebytové evidence a pro zúčtování služeb. f) umožnit zástupcům družstva po předchozím oznámení, zjištění technického stavu bytu či nebytového prostoru g) přispívat poměrnou částí na úhradu ztráty družstva h) uhradit družstvu škodu jím způsobenou i) umožnit po předchozím oznámení přístup do bytu za účelem provedení oprav pro zajištění bezpečného provozu domu. 3. Družstvo má právo zejména. a) požadovat na členech družstva dodržování stanov družstva a plnění usnesení orgánů družstva b) požadovat na členech družstva splacení vkladů, k jejichž splacení se zavázali c) požadovat na členech úhradu ztráty dle ustanovení těchto stanov d) požadovat na členech uhrazení příspěvků na činnost družstva a poplatků za úkony ve výší stanovené představenstvem družstva 4. Družstvo má povinnost zejména. a) přidělit členovi družstevní byt a uzavřít nájemní smlouvu v případě, že mu na přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy vznikl nárok b) vyplatit členům, kterým zaniklo členství v družstvu vypořádací podíl c) poskytnout členům na jejich žádost výpis rozhodných skutečností z evidence jeho členství v družstvu d) zajistit členu-nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu e) umožnit všem členům družstva účastnit se členských schůzí dle ustanovení těchto stanov Článek 7 Majetková účast člena v družstvu Majetkovou účast v družstvu tvoří: - základní členský vklad - další členský vklad, pokud jej tyto stanovy připouštějí - členský podíl zhodnocený o členem splacenou část kupní ceny na koupi domů do družstevního vlastnictví - případná další účast na podnikatelské činnosti družstva Článek 8 Členská evidence 1. Družstvo vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem na základě spisového řádu.

4 Do členské evidence se zapisuje kromě jména, bydliště, rodného čísla člena i dalších uživatelů jednotky také výše základního členského vkladu, členského podílu a další rozhodné skutečnosti. U právnické osoby se eviduje obchodní jméno právnické osoby, její sídlo, předmět činnosti, statutární orgán právnickou osobu zastupující, IČO, DIČ - pokud jsou přiděleny. V evidenci se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. 2. Družstvo poskytne na žádost člena výpis všech jeho údajů z evidence. 3. Družstvo má povinnost tyto údaje ochraňovat a zabránit jejich zneužití. Článek 9 Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou c) vystoupením d) vyloučením e) úmrtím, pokud jeho členství nepřejde na dědice e) zánikem družstva likvidací f) dalšími způsoby dle 231 Obch. zákoníku 2. Převodem bytové jednotky do vlastnictví člena družstva je jeho další členství podmíněno splněním podmínek stanovených zákonem. Č1ánek 10 Dohoda Dohoda o skončení členství se uzavírá písemně. Členství končí dnem sjednaným v dohodě. Článek 11 Vystoupení Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím lhůty tří měsíců. Tato lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení představenstvu družstva. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva družstva. Článek 12 Úmrtí Zemře-li člen a nejde-1i o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. S přechodem členství přechází na dědice i užívací práva k bytovým jednotkám, které užíval zemřelý člen družstva. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká smrtí člena. Článek 13 Vyloučení 1. Člen může být vyloučen a) jestliže opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami b) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo členům družstva c) jestliže dluží trojnásobek měsíčního nájmu d) svým jednáním ohrožuje nebo poškozuje družstvo, jeho zájmy nebo zájmy jeho členů související s jejich členstvím v družstvu e) opětovně narušuje občanské soužití v domě či opětovně porušuje domovní řád O vyloučení, které musí být členům písemně oznámeno, rozhoduje představenstvo. 2. Rozhodnutí o vyloučení musí obsahovat důvod a musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Členství zaniká dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí o vyloučení členovi. 3. Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi a to do tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek. 4. Rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout jen do 3 měsíců ode dne, kdy družstvo zjistilo důvod pro vyloučení nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. 5. Soud na návrh člena, kterého se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-1i v rozporu se stanovami nebo zákonem.

5 Článek 14 Likvidace Členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. Článek 15 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů v družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manželů b) dohodou rozvedených manželů c) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytové jednotky rozvedenými manžely 2. Společné členství manželů v družstvu zaniká i převodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem vystoupením, vyloučením a zánikem družstva likvidací. Článek 16 Majetkové vypořádání 1. Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. 2. Zánikem členství podle části 2, čl. 9, vzniká bývalému členu, dědicům nebo právním nástupcům nárok na vypořádati podíl. Vypořádací podíl se rovná výplatě majetkové účastí dosavadního člena družstva, tj. výplatě členského podílu. 3. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím 3 měsíců po schválení roční účetní uzávěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. 4. Výplata je vždy vázaná na předchozí uvolnění bytové jednotky. 5. Při výplatě podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. 6. Při převodu členských práv a povinností nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu vypořádají mezi sebou. 7. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích pokud zákon nestanoví jinak. Orgány družstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo c) kontrolní komise d) pomocné orgány ČÁST TŘETÍ Organizace družstva Č1ánek 1 Orgány družstva Členská schůze 1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva ( dále jen členská schůze ). Členské schůze se schází podle potřeby nejméně však 2x za rok. Svolání této schůze se členům družstva oznamuje písemně. Vlastní svolání a program schůze zajišťuje představenstvo družstva Mimořádná členská schůze musí být svolána, požádá-1i o to písemně alespoň 1l3 všech členů družstva nebo kontrolní komise. 2. Do působnosti členské schůze patří: a) přijímat a měnit Stanovy b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise c) schvalovat roční účetní závěrku, roční výroční zprávu o hospodaření družstva a jeho činnosti d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. o způsobu úhrady ztráty e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního jmění f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva g) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva

6 h) stanovit Zásady pro určování výše nájemného za užívání bytu a za plnění poskytovaná s jeho užíváním, jako i způsob jeho vyúčtování a placení i) rozhodovat o Zásadách pro přiznání odměny v souvislosti s výkonem funkcí orgánů družstva j) rozhodovat o Zásadách pro přiznání odměny v souvislosti s výkonem pracovních činností pro družstvo k) volit další komise k plnění vzniklých úkolů a požadavků nebo plněním pověřit některého člena družstva l) rozhodovat o odvolání proti usnesení představenstva družstva m) schvalovat jednací a volební řád n) schvalovat organizační řád družstva o) rozhodovat o prodeji, zástavě, nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi ve vlastnictví BD p) rozhodovat o dalších záležitostech, které si členská schůze vyhradí formou dodatku ke Stanovám 3. Na členskou schůzi musí být pozvání všichni členové družstva. Pořad jednání musí být oznámen na pozvánkách zaslaných členům nejpozději 8 dnů před zasedáním členské schůze. 4. Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva. 5. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi novou pozvánkou. Pozvánka musí být odeslána nejpozději 15 dnů po konání této členské schůze a nejméně 10 dnů před konáním náhradní čl. schůze. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášet se i když není přítomna nadpoloviční většina členů. 6. Členové družstva žijící v bytové jednotce nebo tuto jednotku vlastnící, mají při hlasování na členské schůzi pouze 1 hlas za tuto jednotku. Člen družstva může zmocnit písemně jiného člena družstva, aby ho na členské schůzi zastupoval. 7. O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze. 8. O každé členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze b) přijatá usnesení c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování e) přílohy k zápisu, a to: - seznam účastníků schůze - pozvánka na schůzi - podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům 9. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. 10. Usnesení členské schůze bude zveřejněno. 11. Představenstvo předkládá členské schůzi podklady a materiály ke schválení. Článek 3 Představenstvo 1. Představenstvo je statutární orgán družstva. 2. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. 3. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá ji za svou činnost. Nevyplývá--li ze stanov něco jiného, za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva. 4. Představenstvo se schází podle potřeby. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 5. Představenstvo volí ze svých členů předsedu družstva ( představenstva ) a jednoho místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti podle organizačního řádu. Volba předsedy a místopředsedy se provádí bezprostředně po členské schůzi. 6. Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva. Organizuje a řídí i běžnou činnost družstva. 7. Schůze představenstva se mohou zúčastnit s hlasem poradním členové kontrolní komise. Schůzi představenstva svolává předseda představenstva a to doručením písemných pozvánek všem členům představenstva 8 dní předem.

7 8. Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. 9. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné občany a právnické osoby. 10. Představenstvo má 4 členy. Každý z členů má jeden hlas. Článek 4 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzí a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. 2. Kontrolní komise se vyjadřuje k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. 3. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje sjednání nápravy. 4. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu. Schází se podle potřeby alespoň jednou za šest měsíců. Schůzi kontrolní komise svolává předseda kontrolní komise a to doručením písemných pozvánek všem členům kontrolní komise, a to 8 dní předem. 5. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 6. Kontrolní komise má 4 členy. Každý z členů má jeden hlas. Článek 5 Pomocné orgány l. K zajištění své činnosti mohou orgány družstva vytvářet pomocné orgány, které nemají rozhodovací pravomoc a nemohou nahrazovat orgán, který je ustavil. Ten také určuje úkoly pomocných orgánů. 2. Členy pomocných orgánů mohou být i nečlenové družstva. Článek 6 Zastoupení Na základě plné moci může představenstvo družstva pověřit zastupováním družstva i jiné občany a právnické osoby. Článek 7 Společná ustanovení k Části třetí 1. Funkční období členů orgánů družstva jsou 3 roky. Členové orgánů družstva mohou být voleni opětovně na základě rozhodnutí členské schůze. 2. Funkce člena představenstvo a člena kontrolní komise jsou neslučitelné. Členové představenstva a kontrolní komise nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob se stejným předmětem činnosti. 3. Každému členu představenstva a kontrolní komise náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech jednající orgán neusnese na hlasování tajném. 4. Pokud obchodní zákoník nestanoví jinak, vyžaduje se pro platnost usnesení členské schůze, představenstva a kontrolní komise jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny přítomných členů. 5. Do orgánů družstva mohou být voleni pouze svéprávní členové družstva starší 18-ti let. 6. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala členské schůze družstva, nejdéle však do 3 měsíců od data oznámení a odstoupení. 7. Orgán, který člena družstva do funkce zvolil jej také odvolává. 8. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo družstva. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena. Tyto nároky družstva mohou být uplatněny u soudu jen s předchozím souhlasem členské schůze. Členská schůze schvaluje také narovnání v této věci. 9. Za výkon funkce mohou členové volených orgánů družstva obdržet funkční odměnu podle zásad schválených členskou schůzí družstva.

8 10. Pro výkon pracovních činností může družstvo přijímat zaměstnance, přičemž rozhodování v těchto otázkách přísluší představenstvu družstva. 11. Pro účely naplnění některých článků a bodů stanov budou vydány členskou schůzí družstva směrnice. a) Spisový řád a jednací b) Podrobná směrnice o rozsahu oprav a údržby hrazených z fondu oprav družstva. c) Organizační a domovní řád družstva d) Směrnice o hospodaření družstva 12. Jednání orgánů družstva: a) orgány družstva jednají dle své pravomoci a působnosti o záležitostech, které byly uvedeny na pořadu jednání, popř. o záležitostech, na jejichž projednání se orgán dodatečně usnesl b) z jednání kolektivních orgánů družstva se pořizují zápisy, které musí obsahovat datum a místo konání schůze (zasedání), informaci o zápisu ze schůze či zasedání kterého orgánu družstva se jedná, program jednání, přijaté usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů orgánů, kteří požádali o jejich zaprotokolování, seznam účastníků s jejich podpisy a seznam podkladů. Podrobnosti stanoví jednací řád družstva. c) zápisy podepisuje ten člen orgánu družstva, který jeho jednání řídil a zapisovatelé zvolení před jednáním orgánu d) výsledky jednání orgánů družstva, především členské schůze, jsou zveřejňovány vyvěšením zápisů z jednání na vývěskách v jednotlivých domech e) každý člen má právo vyžádat si k nahlédnutí zápisy orgánů družstva včetně jeho příloh. ČÁST ČTVRTÁ Nájem HLAVA I Nájem bytové jednotky Článek 1 Vznik nájmu 1.Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel ( družstvo ) přenechává nájemci za nájemné byt do užívání. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. 2. Člen má právo a povinnost uzavřít nájemní smlouvu k bytové jednotce, která mu byla přidělena na základě rozhodnutí o přidělení bytu. 3. Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytové jednotky, rozsah užívání, výši nájemného a výši úhrady za plnění spojená s užíváním bytu a způsob jejich výpočtu. Tyto podmínky jsou splněny i v případě, že jsou obsaženy v jiném dokumentu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Nájemní smlouva musí mimo jiné obsahovat i popis příslušenství a popis stavu jednotky. Práva a povinnosti z nájmu 1. Spolu s nájemcem mohou bytovou jednotku užívat i další osoby podle rozhodnutí nájemce jednotky. 2. Nájemce jednotky je povinen ohlásit představenstvu družstva všechny osoby, které užívají spolu s ním jednotku po delší dobu než 1 měsíc. 3. Nájemce jednotky je povinen po předchozím oznámení umožnit členům představenstva družstva zjistit technický stav jednotky a pověřeným pracovníkům družstva umožnit přístup k odpočtu měřidla, případně přístup k instalaci nových. 4. Nájemce jednotky je povinen umožnit provedení úprav a oprav i akutních, nejen těch, které jsou v plánu družstva. 5. Nájemce jednotky je povinen dodržovat Domovní řád. Článek 3 Zánik nájmu 1. Nájem bytové jednotky zaniká: a) zánikem členství nájemce

9 b) písemnou dohodou mezi družstvem a nájemcem jednotky ke dni stanoveném v dohodě c) písemnou výpovědí družstva nájemci d) písemnou výpovědí nájemce jednotky, ve které musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit e) uplynutím doby v případě, že nájem byl sjednán na dobu určitou Článek 4 Podnájem 1. Pronajatou jednotku nebo její část lze přenechat jiné osobě do podnájmu jen na základě písemné smlouvy. 2. Smlouva o podnájmu musí být uzavřena vždy jen na dobu určitou, nejdéle však na 1/2 roku. Smlouva je neplatná bez písemného souhlasu představenstva družstva. 3. Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na náhradní podnájem. Článek 5 Výměna bytu 1. Dohoda o výměně bytu musí mít písemnou formu a musí být úředně ověřena. 2. Dohoda o výměně bytu podléhá písemnému souhlasu představenstva družstva. Představenstvo družstva je povinno sdělit své stanovisko do 15-ti dnů od doručení žádosti. 3. Dohodou o výměně bytu se členem družstva se na nového nájemce současně převádějí členská práva a povinnosti spojená s členstvím v družstvu. Článek 6 Nájemné a úhrada nákladů 1. Nájemce je povinen připadající na bytovou ostatních nákladů)za družstvem vynaložených nájemní smlouvou, její jednorázové platby ve schůze, platit nájemné (tj. zejména alikvotní část jednotku pojistného domu, daní, správy, provozu a užívání jednotky ve výší skutečných nákladů na jeho provoz a správu, ve lhůtách stanovených mi přílohami a těmito stanovami. Člen platí také výši a v termínech, o kterých rozhodla členská schůze. 2. Nájemné a záloha na služby se platí měsíčně, nejpozději do 15. dne běžného měsíce. Rozdíl mezi zálohou na služby a skutečnými náklady za kalendářní rok vyúčtuje družstvo s nájemcem nejpozději do 30-ti dnů po schválení účetní uzávěrky členskou schůzí. Vyúčtování tepla a teplé vody proběhne samostatně do 30-ti dnů po vyúčtování dodavatelem. 3. V této lhůtě uhradí družstvo členu vyúčtováním zjištěný přeplatek a ve stejné lhůtě je člen povinen uhradit vyúčtováním zjištěný nedoplatek. 4. Nezaplatí-li nájemce předepsané platby v termínu, je povinen uhradit navíc poplatek z prodlení, a to ve výši stanovené zvláštním předpisem, z dlužné částky za každý započatý měsíc, zaokrouhleně nahoru na desítky korun. 5. Výši nájemného uvedeného ve výměru určí členská schůze družstva pro následný rok s přihlédnutím k výši příspěvku do fondu družstva, splátek úvěrů, nákladů na služby a správu a dalších skutečností ovlivňujících hospodaření družstva. Článek 7 Opravy a úpravy 1. Drobné opravy v bytové jednotce související s jejím užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce, popřípadě vlastník bytové jednotky. Vymezení pojmu drobné opravy je upraveno zvláštním zákonem. Družstvo hradí z fondu oprav opravy uvedené v Části páté čl Členská schůze stanoví pravidla pro provádění oprav nebo úprav v jednotce ( např. jednotný vzhled oken, balkonů, omítek a podobně.) 3. Nepostará-1i se nájemce o běžnou údržbu jednotky a včasné provedení oprav má družstvo právo učinit tak na svůj náklad a současně od nájemce požadovat náhradu. 4. Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil na společných částech domu sám nebo osoby, které s ním jednotku užívají.

10 5. Nájemce je povinen oznámit představenstvu potřebu těch oprav, které se týkají jím užívané jednotky, a to bez zbytečného odkladu. Při porušení těchto povinností mu může družstvo předepsat k úhradě škodu, která takto vznikla. 6. Nájemce nesmí provádět stavební úpravy, ani jinak podstatnou změnu v jednotce i mimo ní bez písemného souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. 7. Souhlas představenstva družstva nenahrazuje povolení stavebního úřadu, které je nutné podle zvláštních předpisů. 8. Změna účelu užívání jednotky nebo její částí podléhá zvláštním předpisům a je možná pouze se souhlasem představenstva. HLAVA II Nájem nebytových prostor Článek 1 Obecná ustanovení Veškeré vztahy v této oblasti se řídí zákonem č. 116/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a platnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku. ČÁST PÁTÁ Hospodaření družstva Článek 1 Financování činností družstva 1. Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti z příjmů získaných hospodařením s byty, případně nebytovými prostory nebo z jiných zdrojů. 2. Družstvo vytváří k zajištění svého hospodaření tyto fondy: a) fond základního jmění b) nedělitelný fond c) rezerv na opravy a údržbu d) základní fond bytového hospodářství Základní kapitál 1. Základní kapitál družstva je při jeho založení tvořeno členskými vklady, i k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Základní kapitál činí při založení družstva ,- Kč (slovy padesáttisícpadesátkorun českých). 2. Výše základního kapitálu nesmí klesnou pod částku ,- Kč. Kapitál se zvyšuje, respektive snižuje přijetím nových členů nebo skončením členství v družstvu. 3. Zapisovaný základní kapitál je ,- Kč. Článek 3 Nedělitelný fond 1. Družstvo vytváří při svém vzniku nedělitelný fond ve výší 10% zapisovaného základního kapitálu, tj ,- Kč a to tak, že každý zakládající člen složil k rukám správce vkladu příslušnou částku na něj připadající, když souhrn jednotlivých částek činí nedělitelný fond. 2. Nedělitelný fond se doplňuje každým rokem nejméně o l0% čistého zisku a to do doby, kdy výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se minimálně polovině zapisovaného kapitálu, tj ,- Kč. 3. Nedělitelný fond se v případě likvidace družstva použije na úhradu případných ztrát a pokud by nebyly, stane se součástí likvidačního zůstatku a podle návrhu se rozdělí mezí členy družstva. O použití nedělitelného fondu rozhoduje představenstvo. 4. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy družstva. 5. Nedělitelný fond lze použít na úhradu ztráty družstva a k překonání nepříznivého průběhu hospodaření družstva.

11 Článek 4 Fond na opravy a údržbu 1. Fond se dlouhodobě vytváří na vrub nákladů příspěvkem, který je součástí nájemného. 2. Fond se rozpouští ve výši účtovaných nákladů na opravy a údržbu domu. Opravy a údržby hrazené z Fondu oprav družstva jsou zejména: a) základy a střecha b) obvodové zdí včetně zábradlí a okapových plechů c) společné prostory včetně výtahu d) elektrické rozvody až po měřič e) vodoinstalační rozvody až po měřič f) kanalizační rozvody g) plynové rozvody h) rozvody ústředního topení i) rozvody televizních a rozhlasových signálů v rozsahu odsouhlašených představenstvem j) případy vis maior - zejména následky živelných pohrom, posuvů půdy, poruchy způsobené tektonickou činností a jiné případy přesahující pojem náhod v běžném smyslu. 3. Nevyčerpatelná rezerva se převádí do následujícího roku. 4. Rezerva se eviduje podle zásad účetní evidence družstva. Článek 5 Základní fond bytového hospodářství 1. Základní fond bytového hospodářství se tvoří ze zisku bytového hospodářství. 2. Základní fond bytového hospodářství lze použít na úhradu ztráty bytového hospodářství. Článek 6 Finanční hospodaření Zásady finančního hospodaření družstva se řídí obecně závaznými právními předpisy. Článek 7 Účetní závěrka a výkaznictví, účetní rok 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Spolu s ní navrhne představenstvo i způsob rozdělení zisku nebo způsob úhrady ztrát. Členové družstva si mohou vyžádat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrad ztrát k nahlédnutí. Představenstvo družstva zabezpečí vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva. 2. F.oční účetní závěrky i zvláštní účetní závěrky se provádějí a podléhají kontrole podle obecně závazných právních předpisů. 3. Družstvo zpracovává a příslušným orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle obecně závazných právních předpisů. 4. Účetní rok družstva trvá od 1. ledna do 31. prosince. 5. První účetní rok družstva začíná zápisem do obchodního rejstříku a končí dnem téhož roku. 6. Účetnictví se vede za družstvo jako celek. 7. Základním ekonomickým střediskem bytového hospodářství je bytový dům (tj. každý jednotlivý vchod), kdy je každé středisko vedeno samostatně v souladu se zásadami účetní evidence dle zvláštních předpisů. Článek 8 Odpovědnost za hospodaření 1. Družstvo odpovídá za závazky celým svým majetkem. Členové družstva ručí za závazky družstva pouze v rozsahu uvedeném v těchto stanovách. 2. Stát ani jiná právnická osoba neručí za závazky družstva a družstvo neručí za závazky státu nebo jiných právnických osob, pokud by výslovně takovou záruku nepřevzalo. Článek 9 Použití zisku, úhrada ztráty družstva 1. Ze zisku ostatního hospodaření hradí družstvo přednostně své povinnosti vůči státu. Zbylý zisk se použije podle rozhodnutí členské schůze.

12 2. Ztrátu z ostatního hospodaření hradí družstvo podle rozhodnutí členské schůze. - z nedělitelného fondu - rozvržením na členy dle stanov - kombinací výše uvedených způsobů ČÁST ŠESTÁ Zánik družstva Článek 1 Podmínky zániku 1. Družstvo zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku družstva předchází jeho zrušení a likvidace. 2. Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze o zrušení družstva, a to dnem uvedeným v usneseni, popř. dnem, kdy toto usneseni bylo přijato ( rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se osvědčuje notářským zápisem ) b) rozhodnutím soudu o zrušení družstva, a to dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci c) usnesením členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva, a to dnem uvedeným v usnesení popř. dnem, kdy toto usnesení bylo přijato d) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku Likvidace 1. Případná likvidace družstva se provede podle obchodního zákoníku popř. podle zvláštního zákona, stanoví-li jiný způsob likvidace. ČÁST SEDMÁ Č1ánek I Přechodná a závěrečná ustanovení 1. Pro úpravu právních vztahů družstva, jeho členů, hospodářství s majetkem družstva a jeho členů a všech dalších postupů, pokud vycházejí ze zákona a nebyly v těchto stanovách uvedeny, použijí se příslušná ustanovení obchodního a občanského zákoníku včetně jejich prováděcích předpisů, jakož i zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. 2. Další změny jsou možné pouze písemných dodatkem po předchozím schválení členskou schůzí družstva. Platnost a účinnost Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 21. června Předseda místopředseda

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Usnesením první schůze vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, konaném dne 15.5.2001, v souladu s 9 a násl. Zákona č.72/1994

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

1 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49. Preambule

1 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49. Preambule Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49 Preambule Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů formou provozu bytových a nebytových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská Část I. základní ustanovení Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva ------------------------------------------------------------------- Obchodní firma družstva zní:

Více

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva Vážení členové družstva, přikládáme návrh nového znění stanov družstva. Nejde vlastně o změnu stanov, pouze o přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Změny jsou

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo přijalo název obchodní firmy: 2. Sídlo družstva je: BD U SILA U Sila 358, Liberec 30, PSČ 463 11 Článek

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Sídlo družstva: Štichovice

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě domu s pozemkem U Uranie 2/68, Praha

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527"

Stanovy Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527" Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 a sídlem Praha 4 Záběhlice, Hrusická 2527 (dále jen "společenství") je

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva přizpůsobené požadavkům zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Obchodní firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl.

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo MOTÝL 2. Sídlo družstva: Tábor STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení 1. Družstvo vzniká dnem

Více

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy Stanovy MLECOOP odbytového družstva Mlékařské odbytové družstvo (dále jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu právnických osob, podnikajících v oblasti obchodu s mlékem, založených producenty

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II.

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II. STANOVY Část I. Základní ustanovení 1.1. Firma : Bytové družstvo Stará Role č. 1 Článek I. 1.2. Sídlo : Moskevská čp. 2035, číslo orientační 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 Článek II. 2.1. Družstvo je společenstvím

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Burešova 19, Brno 2. Sídlo: Brno, Burešova 620/19, PSČ 602 00 3. Družstvo bylo zřízeno na dobu neurčitou.

Více

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: 755 01 IČO: 000 31 445 zapsané v obchodním

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 STANOVY Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 úplné znění stanov k 24.4.2008 I. Základní ustanovení čl. l Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob nájemníků

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, 463 31 Chrastava, IČ 25419145, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek

S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek (dále též Stanovy) S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek Čl. I. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek 1. Název: Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966,

Více

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Dobevská 875 (dále jen "družstvo") 2. Sídlo: Praha 4 Kamýk, Dobevská 875, PSČ 143 00 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí,

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více