Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216"

Transkript

1 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 se sídlem Praha 10 Strašnice, Vinohradská 3216/163, zapsané u Městského soudu Praha v rejstříku Společenství v oddílu S, vložka 895 (dále jen Společenství ) Datum konání: čtvrtek, 6. června 2013 v hod. Místo konání: Zasedací síň Českomoravské stavební spořitelny Vinohradská 169, Praha 10 Přítomni: Dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomno 57% vlastníků Program: 1. Zahájení Shromáždění. 2. Hospodaření Společenství v uplynulém období. 3. Zpráva o práci výboru Společenství za uplynulé období. 4. Dodatek Stanov Společenství podle novely Občanského zákoníku. 5. Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu 6. Úprava záloh pro rok Plán oprav objektu na rok 2013 a následující léta. 8. Problematika ostrahy objektu 9. Různé. 1 Zahájení shromáždění Shromáždění vlastníků jednotek zahájil předseda výboru JUDr. Trojan, přivítal přítomné, seznámil je s programem Shromáždění a s upraveným způsobem hlasování. K přednesenému nebyly vzneseny žádné připomínky. 2 - Hospodaření Společenství v uplynulém období. Zprávu o účetní uzávěrce a o finančním hospodaření Společenství za rok 2012 přednesl Ing. Rasocha. Uvedl, že ekonomická i finanční situace je velmi dobrá a Společenství není zatíženo uvěry a své závazky plní v požadovaných termínech. Náklady na provoz dosáhly částky Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem vyšší o 2,97%. Růst nákladů byl způsoben především růstem cen tepla, kdy náklady na odběr tepla proti roku 2011 vzrostly v důsledku cenových úprav o 363 tis. Kč, nutností výměny nosných kol výtahů (cca 71 tis. Kč), pojištění budovy vzhledem v důsledku reálného ocenění objektu (o cca 53 tis. Kč), změnou odvodů do sociálního a zdravotního pojištění z vyplácených odměn (cca 90 tis. Kč) a inflačními doložkami u dlouhodobých smluv (57 tis. Kč). Náklady byly zčásti kryty snížením spotřeby vody (cca 200 tis. Kč) a nákladů údržby a revize (cca 161 tis. Kč). V souladu se schváleným plánem bylo čerpáno v roce 2012 z fondu oprav 435 tis. Kč na opravu izolace teras, pláště budovy a rozsáhlou opravu vzduchotecniky. Z fondu rezerv bylo čerpáno 86 tis. Kč na výměnu dlažby a obkladů uvnitř nudovy. Absolutní výše nákladů roku 2012 dosáhla částky 10, Kč, tj. index 107,73% proti předchozímu roku. Stav peněžních prostředků na ůčtech k činil 14, ,01 Kč. Pro rok 2012 bylo na zálohách předepsáno ,00 Kč, z toho uhrazeno ,30 Kč. Zpráva o o hospodaření Společnství byla vzata na vědomí 3 - Zpráva o činnosti výboru Společenství vlastníků JUDr Trojan přednesl zprávu o činnosti výboru a seznámil přítomné s problematikou řešenou v uplynulém období: Hlavní a trvalou činností výboru zůstává i nadále bezproblémově zajistit po finanční i technické stránce provoz objektu Společenství. Výbor pracuje v pětičleném složení, v uplynulém roce se sešel celkem 14 x, Každému jednání je přítomen správce objektu a účetní. Členové výboru jsou trvale ve vzájemném operativním kontaktu při řešení problematiky dle svých znalostí, odbornosti a zkušeností. Výbor je při své činnosti veden snahou ekonomicky a optimálně řešit vzniklé problémy ve snaze udržet stále stoupající náklady na akceptovatelné úrovni. 1

2 Činnost výboru je zaměřena především do následujících oblastí: Náklady objektu - v průběhu minulých roků docházelo k navyšování finančních potřeb na úhradu provozu objektu a jeho údržby v důsledku daňových úprav i inflačního vývoje a zejména zvyšujícími se potřebami oprav izolací teras i technického vybavení objektu vlivem přirozeného opotřebení. Přes tuto nepříznivou situaci se daří udržet potřeby peněžních prostředků v přijatelných mezích. Mimořádné opravy jsou hrazeny v souladu s plánem oprav z dlouhodobých rezervních prostředků (fond oprav a fond rezerv). Platební morálka výbor se pravidelně zabývá platební morálkou při placení záloh na služby a jejich vyúčtování. V případě opoždění plateb je zajišťováno zpracování urgencí a návrhů na vymáhání pohledávek prostřednictvím správce, řešení soudních záležitostí plně zajišťuje výbor především ve snaze šetřit náklady nejen Společenství, ale i jednotlivých dlužníků. Skluz v placení záloh je způsoben zejména krátkodobým nedodržováním termínu jejich splatnosti, ale i několikaměsíčními skluzy u malé části plátců. Pokud se ojeví dlouhodobější skluz, jsou takto vzniklé pohledávky upomínány a v případě nutnosti je přikročeno k jejich vymáhání právní cestou. Skluz v placení záloh se dlohodobě pohybuje v rozsahu 300 až 400 tis. Kč. Ostatní příjmy jsou tvořeny pronájmem, úroky z vkladů a uhrazenými sankcemi. V současné době je pronajímána část střechy na objektu I-1 k instalaci antén pro firmu Vodafone a kancelář správě domu. Příjem z pronájmu těchto prostor za rok 2003 činil 420 tis. Kč. Dalším příjmem Společenství jsou úroky z vkladů, jejichž výše dosáhla v loňském roce 254 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny jako dotace fondu oprav a fondu rezerv. Výbor zajistil, aby finanční prostředky určené na střednědobé opravy byly uloženy na termínovaných vkladech, a to ve výši pojištěné podle zákona. Vzhledem k finanční stabilitě Společenství nikdy nemělo potřebu jednat o úvěru či půjče a je tak jedním z mála bytových subjektů, kde nejsou obavy o jeho insolvenci. Bezpečnost objektu - výbor se snaží preventivně řešit problémy související se zvyšujícím se počtem bezdomovců, kteří potencionálně ohrožují bezpečnost lidí i majetku. Zpráva o činnosti výboru byla vzata na vědomí 4. Dodatek Stanov Společenství podle novely Občanského zákoníku. Zákonem čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník byl s účinností ke dni zrušen zák. Čís. 40/1964 Sb., občanský zákoník vč. jeho změn a doplňků, jakož i řada dalších právních předpisů, mj. zák. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostotům (zákon o vlastnictví bytů). Protože nový občanský zákoník upravuje odlišným způsobem práva jecdnotlivých vlastníků i povinnosti shromáždění, jakož i způsob hlasování. Mgr. Sup seznámil přítomné s návrhem dodatku stanov Společenství, jehož účelem je reakce na změny uvedené v zákoně a Stanovy Společenství byly tak dánay do souladu s novými předpisy. Na základě diskuze a po úpravě návrhu bylo přijato následující usnesení. Shromáždění schvaluje s účinností od úpravu Stanov Společenství podle předneseného návrhu s těmito doplněními a úpravami: 1. Ve Stanovách bude doplněno nutné kvorum pro usnášeníschopnost, 2. Ve Stanovách bude doplněno nutné kvorum pro změnu Stanov (50% všech) 3. V bodě 6 Stanov bude vyjmuta část věty "..neplatí pokud Stanovy stanoví jinak", 4. V Bodě 6g. bude změněn konec věty na "schránka a " Potřebný počet hlasů k usnesení: 75% z přítomných Přítomno celkem / hlasů z celkových /, což činí 57% účast / 0 / / Hlasování ukončeno 18:58 s výsledkem PŘIJATO Usnesení bylo přijato. 2

3 5. Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu V návaznosti na nově platný občanský zákoník byl schválen zákon čís. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Tento zákon nahradí s účinností od dosavadní bytový zákon, tj. zák. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostotům (zákon o vlastnictví bytů). Přijatý zákon odchylně vymezuje nově základní pojmy a upravuje zejména výši záloh a jeich změnu, způsob rozúčtování nákladů na služby a způsob jejich vyúčtování a sankce vůči obou szranám při neplnění povinností. Z uvedených důvodů výbor předkládá návrh Pravidel pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu, které budou přiloženy jako samostatná příloha Stanov Společenství. Shromáždění schvaluje přednesený dokument "pravidla pro stanovení záloh a vyúčtování provozu domu" s platností od Přítomno celkem / hlasů z celkových /, což činní 55.65% účast / 0 / / Hlasování ukončeno v 19:06 s výsledkem PŘIJATO 6. Úprava záloh pro rok 2014 V souladu s přijatými pravidla podle předchozího odstavce tohoto zápisy předložil Ing. Rasocha ke schválení návrh sazeb záloh na rok Celková výše předpisu záloh je prakticky nezměněna, může však docházet u jednolivých položek k drobnějším přesunům tak, jak určuje závazný právní předpis. Shromáždění schvaluje úpravy sazeb pro výpočet záloh od podle návrhu předloženého výborem Přítomno celkem / hlasů z celkových /, což činní 55.4% účast / 0 / / Hlasování ukončeno 19:16 s výsledkem PŘIJATO. Rozpis sazeb záloh platných od je v následující tabulce: 3

4 Rozpis sazeb záloh od propočet na platné přepočet dle propočet na návrh 2014 (Kč/měsíc) sazby skut sazeb BYTY teplo m2 15,00 16,70 m2 16,70 vodné/stočné poč.osob 314,80 308,80 poč.osob 308,80 elektřina spol.prostor m2 5,80 5,80 m2 5,80 výtahy - údržba,revize poč.osob 168,20 168,20 poč.osob 168,20 komunální odpad poč.osob 83,00 83,00 poč.osob 83,00 údržba a revize (mimo výtahů) m2 7,00 4,00 m2 4,00 úklid spol.prostor vč.komunikací m2 3,60 3,60 m2 3,60 recepce/pož.hlídka m2 10,50 10,50 m2 10,50 odměna správci byt 228,00 222,70 byt 217,00 admin.náklady společenství m2-1,60 byt 84,00 KOMERCE teplo m2 18,40 18,40 m2 18,40 vodné/stočné m2 3,00 3,00 m2 3,00 elektřina spol.prostor m2 8,40 8,40 m2 8,40 výtahy - údržba,revize m2 5,80 2,90 m2 2,90 komunální odpad m2 2,80 3,10 m2 3,10 údržba a revize (mimo výtahů) m2 16,20 4,00 m2 4,00 úklid spol.prostor vč.komunikací m2 3,50 3,50 m2 3,50 recepce/pož.hlídka m2 11,90 11,90 m2 11,90 odměna správci m2 6,05 5,80 jednotku 901,00 admin.náklady společenství m2-1,60 jednotku 246,00 GARÁŽE elektřina spol.prostor gar.stání 174,00 174,00 gar.stání 174,00 údržba a revize (vč.podílu na spol.p.) gar.stání 105,00 67,00 gar.stání 67,00 úklid spol.prostor vč.komunikací gar.stání 102,00 51,00 gar.stání 51,00 pojištění nemovitosti gar.stání 10,00 12,50 gar.stání 12,50 rezerva gar.stání 24,00 24,00 gar.stání 24,00 Fond oprav gar.stání 90,00 90,00 gar.stání 90,00 odměna správci gar.stání 59,00 59,00 jednotku 796,00 podíl na spol.údržbě domu gar.stání - 83,00 gar.stání 83,00 admin.náklady společenství gar.stání - 32,00 jednotku 441,00 SKLEPY elektřina spol.prostor m2 5,80 5,80 m2 5,80 údržba a revize m2 7,00 4,00 m2 4,00 úklid spol.prostor m2 3,60 3,60 m2 3,60 recepce/pož.hlídka m2 10,50 10,50 m2 10,50 admin.náklady společenství m2-1,60 jednotku 7,00 4

5 7. Plán oprav objektu na rok 2013 a následující léta JUDr. Trojan předložil ke schválení plán oprav na rok 2013 a další léta Oznámil, že v prvém pololetí roku 2013 byla provedena oprava přejezdů u protipožárních vrat v prostoru garáží 3. PP a mimo běžně prováděné revize mimořádně proběhla revize klempířských prvků celého objektu. Do plánu oprav na rok 2013 a další léta se navrhuje zařadit následující akce: Zhodnocení energetického hospodářství - zpracování energetického auditu cca 100 tis. Kč. Provedení průzkumu pláště budov horolezeckou technikou (fa Šindelář ) cca 30 tis. Kč. Oprava pláště budov cena oprav bude upřesněna po provedení průzkumu ( odhad 500 tis. Kč ) Kompletní výměna hydroizolace na střeše mezi budovami I1 a I2 zatékání do komerčních prostor opravu provede AQUA OLE s.r.o. cca 262 tis. Kč včetně DPH Kompletní výměna dlažby na terase I2 ve 20.NP havarijní stav opravu provede AQUA OLE s.r.o. cca 174 tis. Kč včetně DPH Oprava říms ve 3.NP a 4.NP okolo domu praskliny cca 184 tis. Kč Instalace zábran proti holubům na vchodem do domu I1 cca 39 tis. Kč Protikorozní nátěry vnějších kovových prvků fasády ve 20.NP kruhové koruny cca 189 tis. Kč. Povinné ověření podružných měřidel - kompaktní měřiče tepla a výměna bytových vodoměrů za nové Profitherm - cca 700 tis. Kč včetně DPH Na úhradu prací budou přednostně využity prostředky určené na střednědobé opravy (fond oprav a fond rwezerv) Případné nově vzniklé závady, hrozící havárií, budou řešeny operativně. Shromáždění schvaluje plán oprav na rok 2013 a další léta podle návrhu obsaženého v podkladu na shromáždění včetně oprav dvou teras objektu I2 a zahrnujícího akce v celkové částce tis. Kč. Akce budou hrazeny z fondu oprav střednědobých záloh (rezervní fond) Přítomno celkem / hlasů z celkových /, což činní 55.06% účast / 0 / 0 / Hlasování ukončeno 19:33 s výsledkem PŘIJATO 8. Problematika ostrahy objektu Na základě připomínek a dotazů týkajících se ostrahy objektu a zejména k její nákladnosti byla projednávána nutnost dalšího zachování této služby. Mgr. Sup vysvětlil, ze výkon služby je nutný, neboť objekt Společenství vzhledem ke své výšce je od počátku klasifikován jako dům se zvýšeným požárním nebezpečím. Pracovníci ostrahy jsou povinni mimo službu ve vrátnici zajšťovat i pravidelný dozor a obhlídku celého objektu vč. podzemních podlaží s povinným časovým značením. V této souvislosti sdělil, že objekt Společenství je v oblasti Vinice jediným, který netrpí návštěvami kriminálních živlů a etablováním bezdomovců. Jako alternativní řešení by byla možnost umístění čidel a kamer na všech podlažích a jejich napojení do centrální bezpečnostní služby. Uvedené řešení by bylo velice nákladné nejen pokud se týká počátečních investic a jejich obnovy, ale dále by bylo nutno hradit trvale platby bezpečnostní službě vč. úhrad příp. planých výjezdů, což provozní zkušenosti potvrzují. Bude trvale sledováno. 9. Různé V rámci tohoto bodu byly projednávány různé otázky týkající se objektu. Závěrem JUDr. Trojan poděkoval přítomným za účast a ve 20,15 hod. Shromáždění ukončil. 5

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE. na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE. na rok 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE na rok 28. listopadu OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ... 4 2.1. Televizní poplatky... 5 2.2. Výnosy... 6 2.3. Náklady... 9 3. INVESTIČNÍ ROZPOČET... 15 PŘÍLOHA

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Věstník NKÚ, kontrolní závěry 31 11/05 Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK A DOMŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK A DOMŮ Upozornění: následující text je počítačově zpracován z papírového podkladu přes OCR (optické rozpoznávání znaků). Je možné, že obsahuje drobné chyby v textu. Není proto možné tento text brát za oficiální

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací

Více

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Tyto všeobecné technické podmínky platí pro odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. 1 Obsah Identifikační

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více