OPEL Vivaro. Uživatelská pøíruèka POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPEL Vivaro. Uživatelská pøíruèka POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*"

Transkript

1 OPEL Vivaro POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost, kompatibilitu s životním prostøedím a hospodárnost. Aby byl zachován jeho výkon, musí se v motoru používat pouze vysoce kvalitní palivo splòující evropskou normu DIN EN 590 EURO DIESEL. Viz kapitola Spotøeba paliva, palivo, èerpání paliva. Uživatelská pøíruèka Používání jiného paliva mùže negativnì ovlivnit funkènost vozidla a zpùsobit ztrátu platnosti záruky! * Pro vznìtové motory.

2 -2 Údaje o Vašem vozidle Zapište sem prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním štítku vozidla. Palivo Oznaèení Motorový olej Druh Viskozita Tlak vzduchu v pneumatikách Rozmìr pneumatiky Maximální zatížení Letní pneumatiky Vpøedu Vzadu Zimní pneumatiky Vpøedu Vzadu Hmotnosti Celková povolená hmotnost vozidla Pohotovostní hmotnost = Nakládání

3 -1 Vaše Vivaro Vyvinutý podle nejnovìjších poznatkù automobilového výzkumu nabízí špièkovou technologii a mimoøádný komfort. Vaše vozidlo je sofistikovaným spojením techniky budoucnosti, pøesvìdèivé bezpeènosti, ohleduplnosti k životnímu prostøedí a hospodárnosti. Nyní záleží už jen na Vás, zda budete se svým vozidlem jezdit bezpeènì a zachováte tak jeho bezvadné fungování. Tato uživatelská pøíruèka Vám poskytne veškeré potøebné informace. Upozornìte své spolucestující na nebezpeèí nehody a zranìní následkem nesprávného používání vozidla. Uživatelská pøíruèka by mìla být vždy ve vozidle po ruce ve schránce v palubní desce. Využívejte tento návod k obsluze: z V èásti V krátkosti najdete úvodní pøehled. z S pomocí rejstøíku najdete vše, co potøebujete. z Seznámíte se se všemi detaily technického provedení. z Zvýší se Vaše pohoda ve vozidle. z Pomùže Vám suverénnì ovládat Vaše vozidlo. Pøíruèka je uspoøádána pøehlednì a informace jsou uvádìny v co nejsrozumitelnìjší formì. Tento symbol: 6 znamená: Pokraèujte na následující stranì. 3 Hvìzdièka oznaèuje prvky volitelné výbavy, kterými nejsou vybavena všechna vozidla (modelové varianty, druhy motorù, modely specifické pro jednu zemi, vybavení za pøíplatek, originální náhradní díly a pøíslušenství Opel). 9 Upozornìní Text oznaèený 9 Upozornìní poskytuje informace o nebezpeèí nehody nebo zranìní. Pokud nebudete dbát tìchto doporuèení, mùže dojít ke zranìní nebo ohrožení života. V tomto smyslu informujte Vaše spolucestující. Žluté šipky na obrázcích Vás upozoròují na odkazy nebo akce, které byste mìli vykonat. Èerné šipky na obrázcích Vás upozoròují na další akci, kterou byste mìli vykonat nebo znázoròují reakci. Pøejeme Vám mnoho hodin potìšení z jízdy. Váš tým Opel

4 0

5 Obsah V krátkosti... 2 Pøístroje Klíèe, dveøe, kapota Sedadla, interiér Bezpeènostní systémy Osvìtlení Okna Topení, vìtrání Tecshift Rady pro jízdu Úspora paliva, ochrana životního prostøedí Spotøeba paliva, palivo, doplòování paliva Katalyzátor, výfukové plyny Podvozkové systémy Nástavba se sklopnými postranicemi Brzdy Kola, pneumatiky Støešní nosiè, tažení karavanu a pøívìsu Svépomoc Opel Servis Servisní práce, údržba Péèe o vozidlo Technické údaje Rejstøík

6 2 V krátkosti V krátkosti Èísla klíèù, kódová èísla Sejmìte èíslo klíèe z klíèe. Èíslo klíèe je uvedeno v dokladech k vozidlu a v kartì vozidla (Car Pass) 3. Imobilizér, rádio 3: èísla jsou uvedena v kartì vozidla (Car Pass), resp. v kartì autorádia (Radio Pass). Kartu vozidla a kartu autorádia neponechávejte ve vozidle. 6 Další informace viz strany 36, 37. Odemknutí vozidla: Namiøte dálkový ovladaè smìrem kvozidlu, stisknìte tlaèítko c, zatáhnìte za kliku dveøí Mechanické odemknutí: Zasuòte klíè a otoète jím v zámku dveøí øidièe a zatáhnìte za kliku dveøí. Pro odemknutí dveøí zevnitø stisknìte tlaèítko centrálního zamykání 3, které se nachází v dolní èásti pøístrojové desky. 6 Dveøní zámky viz strana 36, elektronický imobilizér viz strana 37, dálkové ovládání viz strana 38, centrální zamykání viz strana 40, ochrana proti odcizení viz strana 41, alarm viz strana 42. Nastavení sedadla 3: Zatáhnìte za rukojet, posuòte sedadlo, uvolnìte rukojet, nechte sedadlo slyšitelnì v dané poloze zajistit Nikdy nenastavujte sedadlo øidièe za jízdy. Mohlo by se po zvednutí ovládací páèky neoèekávanì pohnout.

7 V krátkosti 3 Nastavení opìradla sedadla: Zatáhnìte uvolòovací páèku Posuòte opìradlo sedadla do vhodné polohy, po uvolnìní páky se opìradlo zajistí. Nastavení bederní opìrky 3: Otáèejte koleèkem Nastavte bederní opìrku podle Vašich požadavkù. Pøi nastavování se neopírejte o opìradlo. Nastavení loketní opìrky 3: Nastavte loketní opìrku podle Vašich požadavkù. z Po malých krocích zvedejte loketní opìrku do požadované výšky. z Pro návrat loketní opìrky do pùvodní polohy jí pøed spuštìním zcela zvednìte.

8 4 V krátkosti 9 Upozornìní Pokud nebudete dbát tohoto doporuèení, mùže dojít ke zranìní nebo ohrožení života. Všichni cestující ve vozidle by mìli být v tomto smyslu informováni. 6 Další informace viz strana 46. Nastavení výšky sedadla 3: Zatáhnìte za páèku na stranì sedáku Zvednìte páèku; pro zvednutí sedadla musíte sedadlo odlehèit (nadzvednout se) nebo pro snížení sedadla zatlaète silou tìla do sedáku. Nikdy nenastavujte sedadlo øidièe za jízdy. Mohlo by se, v odjištìné poloze, nekontrolovatelnì posunout. 6 Nastavení sedadla viz strana 46. Nastavení výšky opìrky hlavy: trochu ji nakloòte dopøedu až se uvolní, nastavte výšku, potom ji uvolnìte 6 Poloha opìrky hlavy viz strana 46, další informace, demontáž viz strana 47.

9 V krátkosti 5 6 Bezpeènostní pásy viz strany 57 až 59, airbagy 3 viz strana 61, nastavení sedadla viz strana 46. Nastavení polohy volantu: Nastavte polohu Polohu volantu nastavujte pouze pøi stojícím vozidle. Posuòte odjišt ovací páku nahoru, nastavte volant do požadované polohy a potom uvolnìte páku. Pevnì zatlaète páku dolù a ujistìte se, že je volant zajištìn v jeho poloze. 6 Systém airbagù viz strana 61. Umístìní bezpeènostního pásu: Bezpeènostní pás vytáhnìte plynule z navíjeèe, veïte jej pøes rameno a zapnìte do zámku Pás nesmí být v žádném bodì pøekroucený. Dolní èást pásu musí tìsnì pøiléhat na tìlo. Opìradla pøedních sedadel nesmí být pøíliš zaklonìna (doporuèený úhel náklonu je pøibližnì 25 ). Chcete-li pás rozepnout, stisknìte èervené tlaèítko na zámku pásu.

10 6 V krátkosti Otoète spínaè doprava: spínaè ovládá pravé zrcátko. Spínaè ve støedové poloze: nastavování zrcátek je vypnuté. Dolní asférická zrcátka nejsou nastavitelná. Nastavení vnitøního 3 a vnìjších zpìtných zrcátek: Natoète zrcátko do správné polohy Pøeklopením páèky na spodní stranì zrcátka mùžete v noci omezit možnost oslnìní. 6 Další informace viz strana 72. Elektricky nastavitelná vnìjší zpìtná zrcátka 3: Spínaè v panelu obložení dveøí Funguje pøi zapnutém i vypnutém zapalování. Otoète spínaè doleva: spínaè ovládá levé zrcátko.

11 V krátkosti 7 Spínaè zapalování: Vznìtový motor St = Vypnuté zapalování A = Zamknuté øízení, vypnuté zapalování M = Zapnuté zapalování: žhavení (strana 16) D = Startování (pøevodovka na neutrálu) Odemknutí zámku øízení: Zámek øízení odemknete mírným pootoèením volantu a otoèením klíèe ve spínací skøíòce do polohy A 6 Vytažení klíèe a zamknutí øízení viz strana 18. Zážehový motor St = Vypnuté zapalování A = Zamknuté øízení, vypnuté zapalování M = Zapnuté zapalování D = Startování (pøevodovka na neutrálu) 6 Elektronický imobilizér viz strana 37.

12 8 V krátkosti

13 V krátkosti 9 Strana 1 Popelník Vìtrací otvor pro odstranìní námrazy z boèních oken Boèní vìtrací otvory Páèka pro obrysová svìtla, svìtelnou houkaèku, svìtla do mlhy, potkávací a dálková svìtla,...12 ukazatele smìru Pøístroje Airbag øidièe...61 Houkaèka Pákový pøepínaè pro stìraèe a ostøikovaèe èelního okna...14 Palubní poèítaè Støedové vìtrací otvory Rádio 3, informaèní a zábavní systém Trojfunkèní informaèní displej Grafický informaèní systém Barevný informaèní displej Airbag spolujezdce Držák nápojù Schránka na mince 14 Schránka v pøístrojové desce 15 Úložná schránka 16 Pomocný hák Strana 17 Ovládací prvky topení a vìtrání Zadní klimatizace Spínaè výstražných svìtel Spínaèe pro centrální zamykání vyhøívání zadního okna Tecshift 3 Program øazení pro zimní období a pro zatížené vozidlo Zapalovaè cigaret Spínaè zapalování Páka pro nastavení polohy volantu Ovládací prvky rádia/informaèního systému Spínaèe pro nastavení sklonu svìtlometù ESP (Systém elektronické stabilizace vozidla) Páka uvolnìní kapoty Pojistková skøíòka

14 10 V krátkosti Kontrolky Ü Nepoužito 9 Potkávací svìtla: viz strany 12, 74. P Dálková svìtla: viz strany 12, 74. r Zadní svìtlo do mlhy: viz strany 12, 75. > Pøední svìtla do mlhy 3: viz strany 12, 75. u Protiblokovací systém brzd 3: viz strana 114. C Vypnìte motor: viz strana 21. o Imobilizér: viz strany 21, 37. A Servis 3: viz strana 21. O Ukazatele smìru: viz strany 13, 74. Y v D E p I R v F X Hladina paliva: viz strany 21, 99, 162. ESP (Systém elektronické stabilizace vozidla) 3: viz strana 106. Elektronika motoru/systém žhavení 3: viz strana 16. Vypnìte motor: viz strana 21. Alternátor: viz strana 22. Tlak oleje: viz strana 22. Brzdová soustava: viz strany 22, 151. Airbagy: viz strana 61. Nepoužito Bezpeènostní pás øidièe: viz strana 57. U Otevøené dveøe 3: viz strany 23. m Nepoužito Z B Elektronika motoru, Emise výfukových plynù: viz strana 23. Nepoužito Tecshift 3 V kg W T A Zimní program: viz strana 90. Program øazení pro zatížené vozidlo: viz strana 91. Elektronika pøevodovky: viz strana 93. Sešlápnutí pedálu brzdy: viz strana 88. Automatický režim: viz strana 89.

15 Rùzné j V krátkosti 11 Osvìtlení Topení a vìtrání Stìraèe èelního okna 7 Spínaè svìtel: x Ovladaè ventilátoru: Polohy pákového pøepínaèe: viz strany 12, 74. viz strana 81. viz strana Obrysová svìtla: Distribuce vzduchu: K Stìraèe pracují v režimu cyklovaèe viz strany 12, 74. viz strana Stìraèe pracují pomalu 9 Potkávací svìtla: do oblasti hlavy. viz strany 12, Stìraèe pracují rychle P Dálková svìtla: viz strany 12, 74. > Pøední svìtla do mlhy 3: viz strany 12, 75. r O Zadní svìtlo do mlhy: viz strany 12, 75. Ukazatele smìru: viz strany 13, 21. Výstražná svìtla: viz strana 13, 74.? Nastavení sklonu svìtlometù: viz strana 75. M L K J V do oblasti hlavy a oblasti nohou do oblasti nohou do oblasti hlavy a k odmlžovaèi za úèelem odmlžení Ü Vyhøívání zadního okna a zrcátek 3: viz strany 17, 86. A.C Klimatizace 3: viz strana Recirkulace vzduchu: viz strana 84. REAR AC Systém zadní klimatizace 3: viz strana 85. n e f Ostøikovaè èelního okna Stìraè okna dveøí zavazadlového prostoru 3 Ostøikovaè okna dveøí zavazadlového prostoru 3 Houkaèka: viz strana 13. / Kapota: viz strana 44. ) Zapalovaè cigaret: viz strana 53. e/u Centrální zamykání 3: viz strana 40. : Chlazení schránky v palubní desce 3: viz strana 85.

16 12 V krátkosti Spínaè svìtel: 7 = Vypnuto 0 = Parkovací svìtla 9 P = Potkávací nebo dálková svìtla 6 Upozornìní na rozsvícená svìtla viz strana 18, další informace viz strana 74, nastavení sklonu svìtlometù viz strana 75, svìtlomety pøi jízdì do zahranièí viz strana 77, svìtla pro jízdu ve dne 3 viz strana 74. Svìtla do mlhy: 7 = Svìtla zhasnutá > = Zapnuto (pouze pøední svìtla do mlhy 3) > r = Zapnuto (pøední svìtla do mlhy 3 a zadní svìtlo do mlhy) Svìtla do mlhy svítí pouze tehdy, když jsou zapnuté svìtlomety. Potkávací a dálková svìtla: Svìtelná houkaèka: Pøitáhnìte pákový pøepínaè smìrem k volantu Dálková svìtla rozsvítíte pøitažením pákového pøepínaèe k volantu, poté, co ucítíte kliknutí, pákový pøepínaè uvolnìte. Pøitažením pákového pøepínaèe k volantu k prvnímu dorazu ovládáte svìtelnou houkaèku. Svìtelná houkaèka je funkèní, i když jsou zapnuté ukazatele smìru.

17 V krátkosti 13 Ukazatele smìru: Pákový pøepínaè v klidové poloze Nahoru = Pravé ukazatele smìru Dolù = Levé ukazatele smìru Pøi zpìtném otoèení volantu se páèka automaticky vrátí do výchozí polohy. K tomu však nedojde pøi mírné zmìnì smìru, napø. pøi zmìnì jízdního pruhu. Pøi zmìnì jízdního pruhu posuòte pákový pøepínaè smìrem k prvnímu dorazu. Po uvolnìní se pákový pøepínaè vrátí do pùvodní polohy. Funkce ukazatelù smìru pøi tažení viz strany 20 a 122. Výstražná svìtla: Zapnuto = Stisknìte tlaèítko Vypnout = Opìtovnì stisknìte Když jsou výstražná svìtla zapnuta, bliká souèasnì s kontrolkami ukazatelù smìru ovládací tlaèítko výstražných svìtel. Houkaèka: Houkaèka se aktivuje stisknutím jakékoliv èásti støedu volantu.

18 14 V krátkosti Stìraèe èelního okna: Pohnìte pákovým pøepínaèem dolù K = Stìraèe pracují v režimu cyklovaèe 1 = Stìraèe pracují pomalu 2 = Stìraèe pracují rychle Stìraèe vypnete vrácením pákového pøepínaèe do pùvodní polohy. Systém ostøikovaèù èelního okna: Pøitáhnìte pákový pøepínaè smìrem k volantu Krátké pøitažení Stìraè vykoná jeden cyklus. Dlouhé pøitažení Kapalina ostøikovaèe vystøíkne na èelní okno a souèasnì vykonají stìraèe ètyøi cykly. Pravidelnì kontrolujte úèinnost ostøikovaèù èelního okna. 6 Další informace viz strana 152. Systém ostøikovaèe a stìraèe oken zadních dveøí a dveøí zavazadlového prostoru 3: Otoète spínaèem 0 = Vypnuto e = Stìraè f = Ostøikovaè Pøi posunutí páèky do druhé polohy vystøíkne kapalina ostøikovaèe na okno. Na spínaè pùsobí pružina a proto se po uvolnìní vrátí do pùvodní polohy. Pravidelnì kontrolujte úèinnost systému ostøikovaèe okna. 6 Další informace viz strana 152.

19 Mechanická pøevodovka: o = Neutrál 1 až 5/6 = 1. až 5. nebo 6. 3 pøevodový stupeò R = Zpáteèka Pøi øazení 5. ze 4. pøevodového stupnì musíte øadicí páku tlaèit pøi zaèátku øazení lehce doprava. Pøi øazení 4. z 5. pøevodového stupnì netlaète øadicí páku doleva. Zpáteèka: pøi stojícím vozidle sešlápnìte spojku, vytáhnìte nahoru prstenec a posuòte øadicí páku doleva proti vyvíjenému odporu. Nejde-li zpáteèka snadno zaøadit: nechte øadicí páku v neutrálu, uvolnìte pedál spojky, opìt jej sešlápnìte a zopakujte øazení. Tecshift 3: N = Neutrál o = Støedová poloha - = Øazení nižšího pøevodového stupnì + = Øazení vyššího pøevodového stupnì A/M = Pøepínání mezi automatickým nebo manuálním režimem R = Zpáteèka Páka volièe musí být vedena ve správném smìru až nadoraz. Po uvolnìní se vrátí zpìt do støední polohy. Vìnujte pozornost indikátoru na displeji pøevodovky, kde vidíte právì zaøazený pøevodový stupeò nebo právì zvolený režim. 6 Další informace viz strana 88. Pøed jízdou zkontrolujte: z Stav pneumatik a tlak vzduchu. V krátkosti 15 z Hladinu motorového oleje a hladinu provozních kapalin v motorovém prostoru (viz strany 145 až 145). z Všechna okna, zrcátka, vnìjší osvìtlení vozidla a osvìtlení RZ, zda nejsou zakryty neèistotami, snìhem a ledem a zda správnì fungují. z Pøedmìty jsou bezpeènì umístìny a nebudou pøi prudkém bzrdìní vrženy dopøedu. z Správné nastavení sedadel, bezpeènostních pásù a zrcátek. z Funkènost brzd.

20 16 V krátkosti Výfukové plyny jsou jedovaté Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, plyn bez barvy a bez zápachu, který je velmi nebezpeèný. Proto nikdy nevdechujte výfukové plyny, nikdy nenechávejte motor bìžet v uzavøeném prostoru. Vyvarujte se také jízdy s otevøenými dveømi, protože by výfukové plyny mohly pronikat do prostoru pro cestující. 6 Výfukové plyny viz strana 104. Startování, zážehové motory: Pøevodovka v neutrálu Sešlápnìte pedál spojky Nepøidávejte plyn Otoète klíè ve spínací skøíòce na D Po nárùstu teploty motoru se zvýšené volnobìžné otáèky motoru automaticky vrátí do normálních volnobìžných otáèek. 6 Elektronický imobilizér viz strana 37, další informace viz strany 95, 96, 98. Startování, vznìtové motory: Pøevodovka v neutrálu Sešlápnìte pedál spojky Nepøidávejte plyn Otoète klíè ve spínací skøíòce na M Když zhasne kontrolka žhavení 1), otoète klíèem do polohy D Po nastartování motoru sešlápnutím pedálu plynu zvyšte volnobìžné otáèky a udržujte je až do okamžiku, kdy motor zaène bìžet pravidelnì. 6 Elektronický imobilizér viz strana 37, další informace viz strany 95, 96, 98. 1) Žhavení se zapne pouze pøi nízké venkovní teplotì.

21 V krátkosti 17 Vysoušení zamlžených nebo namrzlých oken: Nastavte ovladaè teploty do èervené zóny a ventilátor do polohy 4, ovládací prvek distribuce vzduchu nastavte do polohy V Zavøete støedové vìtrací otvory; otevøete boèní vìtrací otvory a nasmìrujte je na okna dveøí. 6 Topení, vìtrání viz strany 80, klimatizace viz strana 84. Vyhøívání zadních oken 3, vyhøívání vnìjších zpìtných zrcátek 3 Stisknìte Ü = Zapnuto Stisknìte Ü opìtovnì = Vypnuto 6 Další informace viz strana 86. Uvolnìní parkovací brzdy: Mírnì nadzvednìte páku, stisknìte uvolòovací tlaèítko, páku vrat te do vodorovné polohy A nyní, Št astnou cestu! Jezdìte opatrnì, hospodárnì a s ohledem na životní prostøedí. Pøi jízdì se nièím nerozptylujte.

22 18 V krátkosti Výstražné bzuèáky Bìhem jízdy: z Pøi rozsvícení kontrolek. z Rozsvícení kontrolky rezervy paliva. z Pøevodovka Tecshift 3, vysoká teplota spojky. Pokud vozidlo stojí a dveøe øidièe jsou otevøené: z Rozsvícené svìtlomety. 6 Rady pro jízdu viz strana 94, Úspora paliva, ochrana životního prostøedí viz strana 96. Parkování vozidla: Pevnì zatáhnìte parkovací brzdu Zavøete okna Vypnìte motor Vytáhnìte klíè ze spínací skøíòky Zamknìte øízení Zamknìte dveøe 6 Další informace viz strany 37, 95, dálkové ovládání viz strana 38, centrální zamykání viz strana 40, alarm viz strana 42. Pøi parkování: z Vždy øádnì zabrzdìte parkovací brzdu. Zaøaïte první pøevodový stupeò nebo zpáteèku. Pøi parkování ve svahu co nejpevnìji. z Otoète volantem, až se zamkne (ochrana proti odcizení). z Vypnìte vnìjší osvìtlení vozidla, jinak bude pøi otevøení dveøí øidièe znít varovný bzuèák. z I když je vypnutý motor, mùže zaèít pracovat ventilátor chladièe. z Neparkujte s vozidlem na snadno zápalném povrchu, protože výfukový systém je velmi horký a mohlo by dojít ke vznícení.

23 Servis, Údržba Doporuèujeme Vám svìøit veškeré práce Vašemu Opel partnerovi, který zajistí vhodnou údržbu v souladu s pokyny výrobce. Opel Service viz strana 142. Originální náhradní díly Opel apøíslušenství Doporuèujeme Vám používat Originální náhradní díly a pøíslušenství Opel a díly pro úpravu vozidla, urèené výslovnì pro Vaše vozidlo. Tyto díly prošly speciálními testy ovìøujícími jejich spolehlivost, bezpeènost a vhodnost pro Vaše vozidlo. Jiné výrobky, které se vyskytují na trhu, nemohou být firmou Opel monitorovány ani schvalovány i když byly úøednì schváleny pro použití na motorových vozidlech. Brožuru Originální náhradní díly Opel a pøíslušenství získáte u Vašeho Opel partnera. Zde rovnìž získáte rady o povolených technických zmìnách a správné instalaci pøíslušenství, kterou Vám zde také provedou. 9 Upozornìní Pro Vaši bezpeènost Provádìjte pravidelné kontroly doporuèené v této pøíruèce. Dbejte na to, aby byly na Vašem vozidle provádìny všechny servisní úkony dle plánu údržby uvedeném v servisní knížce. Doporuèujeme Vám, abyste svìøili tyto práce Vašemu Opel partnerovi. Jakoukoli závadu nechte neprodlenì odstranit! Obrat te se na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel partnera. V pøípadì potøeby pøerušte cestu. 6 Údržba viz strany 144 až 154. Toto byl krátký pøehled. V krátkosti 19 Ètìte, prosím! 6 Vaše vozidlo má více pøístrojù a ovládacích prvkù, též jako volitelnou výbavu: 3 6 Najdete také další dùležité informace o obsluze, bezpeènosti a údržbì a kompletní rejstøík. 6

24 20 Pøístroje Pøístroje Kontrolky Palivomìr Teplomìr chladicí kapaliny Displej pøevodovky Otáèkomìr Rychlomìr Elektronické poèítadlo kilometrù/hodiny Multifunkèní displej Palubní poèítaè Trojfunkèní informaèní displej Grafický informaèní displej Barevný informaèní displej Rádio Informaèní a navigaèní systémy Kontrolky Zde uvedené kontrolky nemusí být ve všech vozidlech. Tento popis platí pro všechny verze pøístrojových desek. Ü Nepoužito 9 Potkávací svìtla Svítí, když svítí potkávací svìtla. P Dálková svìtla Svítí, když svítí dálková svìtla a když používáte svìtelnou houkaèku. r Zadní svìtlo do mlhy Rozsvítí se pøi zapnutí zadního svìtla do mlhy. > Pøední svìtla do mlhy 3 Rozsvítí se pøi zapnutí pøedních svìtel do mlhy. u Systém ABS viz strana 114. F Nepoužito v ESP (Systém elektronické stabilizace vozidla) 3 viz strana 106.

25 kg Tecshift Program øazení pro zatížené vozidlo 3 Kontrolka svítí v displeji pøevodovky, když je k dispozici program øazení pro zatížené vozidlo viz strana 91. T Tecshift, použití nožní brzdy 3 viz strana 88. W Tecshift, elektronika 3 Rozsvítí se na nìkolik sekund pøi zapnutí zapalování. Kontrolka v displeji pøevodovky se rozsvítí, když dojde k poruše viz strana 93. A Tecshift, automatický režim 3 Kontrolka svítí v displeji pøevodovky, když je zvolen automatický režim viz strana 89. V Tecshift Zimní program 3 Kontrolka svítí v displeji pøevodovky, když je k dispozici zimní program viz strana 90. O Ukazatele smìru Kontrolka bliká, když blikají ukazatele smìru. Rychlejší blikání: došlo k pøepálení žárovky ukazatelù smìru. Když jsou zapnuty ukazatele smìru, je slyšet varovný zvukový signál. Pøi tažení karavanu nebo pøívìsu se mìní výška varovného zvukového signálu. C Vypnìte motor Pokud se rozsvítí C spoleènì s p, I, E nebo R, okamžitì vypnìte motor a obrat te se na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel partnera. o Imobilizér motoru Pokud pøi zapnutí zapalování kontrolka bliká, došlo k poruše imobilizéru, motor nelze nastartovat. viz strana 37. A Servis/ elektronika motoru 3 Pokud se A rozsvítí spolu s u nebo v, pøerušte jízdu. Rozsvítí se také v pøípadì, že je pøíliš nízká hladina motorového oleje, viz strany 25, 104, 145. Obrat te se na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel partnera. Pøístroje 21 D Žhavení/palivový filtr/elektronika motoru Krátce svítí bìhem žhavení motoru. Svítí-li trvale, signalizuje tím: z Pøítomnost vody v naftovém filtru 3. Vypust te zbytkovou vodu z palivového filtru, viz strana 148. z Závada elektronického systému, obrat te se na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel partnera. Y Hladina paliva Pokud se kontrolka rozsvítí: nízká hladina paliva, doplòte palivo. Nikdy nesmíte nádrž zcela vyprázdnit! Vznìtové motory není možné nastartovat poté, kdy došlo ke kompletnímu vyprázdnìní palivové nádrže. Nejprve je nutné palivovou soustavu odvzdušnit.

26 22 Pøístroje E Vypnìte motor Svítí-li ve spojení s kontrolkou C, je pøíliš vysoká teplota chladicí kapaliny. Zastavte obrat te se na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel partnera. p Alternátor Rozsvítí se pøi zapnutí zapalování. Zhasne po nastartování motoru. Pokud se rozsvítí za jízdy: Zastavte vozidlo a vypnìte motor. Akumulátor vozidla není dobíjen a mùže být pøerušeno chlazení motoru. Posilovaè brzd mùže pøestat fungovat. Pøerušte jízdu, kontaktujte servis. Doporuèujeme Vašeho Opel partnera. I Tlak oleje Rozsvítí se pøi zapnutí zapalování. Po uplynutí krátké doby zhasne. Krátkodobì se mùže rozsvítit, když zahøátý motor bìží ve volnobìžných otáèkách; po zvýšení otáèek motoru musí zhasnout. Pokud se rozsvítí za jízdy: Mùže být pøerušeno mazání motoru, dùsledkem èehož mùže dojít k poškození motoru a/nebo zablokování pohánìných kol: z Sešlápnìte pedál spojky. z Zaøaïte neutrál. z Vypnìte zapalování (poloha A). K øízení a brzdìní bude tøeba vyvinout znaènì vìtší sílu. 9 Upozornìní Nevytahujte klíè ze spínací skøínky, dokud vozidlo zcela nestojí, jinak mùže dojít k zamknutí øízení. Obrat te se na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel partnera. R Brzdová soustava Rozsvítí se pøi zapnutí zapalování, je-li zabrzdìna parkovací brzda a/nebo je pøíliš nízká hladina kapaliny hydraulických brzd. 6 Další informace viz strana 112. v Systém airbagù 3 viz strana 61. F Nepoužito 9 Upozornìní Pokud svítí, když není zabrzdìna parkovací brzda: zastavte; ihned pøerušte jízdu. Obrat te se na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel partnera. X Bezpeènostní pás øidièe Rozsvítí se pøi zapnutí zapalování a pokud není zapnutý bezpeènostní pás øidièe. Bezpeènostní pásy, viz strana 57.

27 Pøístroje 23 U Otevøené dveøe 3 Funguje pouze pøi zapnutém zapalování. Rozsvítí se v pøípadì, že jsou otevøené dveøe øidièe, spolujezdce nebo boèní nakládací dveøe. m Nepoužito Z Výfukové emise 3 Kontrolka se rozsvítí pøi zapnutí zapalování. Zhasne krátce po nastartování motoru. Pokud se rozsvítí pøi bìžícím motoru: Porucha v systému øízení emisí. Mohou být pøekroèeny limity obsahu škodlivin. Obrat te se na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel partnera. Pokud tato kontrolka za chodu motoru bliká: Jedná se o poruchu takového charakteru, že mùže dojít k poškození katalyzátoru, viz strana 102. Obrat te se okamžitì na servis. Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel partnera. B Nepoužito Palivomìr Zobrazení hladiny paliva: Rozsvícení proužkù zobrazuje hladinu paliva. Když palivomìr signalizuje nízkou hladinu paliva, rozsvítí se varovná kontrolka Y = doplòte palivo. Viz strana 98. Nikdy nesmíte nádrž zcela vyprázdnit! Teplomìr chladicí kapaliny Zobrazení teploty chladicí kapaliny: Proužky svítící v dolní èásti = Motor ještì nedosáhl provozní teploty Proužky svítící ve støedové èásti = Normální provozní teplota Proužky svítící v horní èásti nebo svítí kontrolka E 3 = Teplota je pøíliš vysoká. Zastavte vozidlo, vypnìte motor. Hrozí poškození motoru. Zkontrolujte ihned hladinu chladicí kapaliny. Viz strana

28 24 Pøístroje Z fyzikálních dùvodù ukazuje teplomìr teplotu chladicí kapaliny motoru pouze tehdy, když je správná hladina chladicí kapaliny. Chladicí soustava je bìhem provozu pod tlakem. Teplota proto mùže pøekroèit 100 C. Dojde-li k abnormalitám v teplotì chladicí kapliny, napøíklad, když se mìøicí pøístroj dostane do zcela horní èásti displeje, zkontrolujte ihned hladinu chladicí kapaliny, viz strana 150. Displej pøevodovky 3 Zobrazuje zvolený stupeò a režim pøevodovky Tecshift 3. N Neutrál nebo volnobìh. R Zpáteèka. A Automatický režim. kg Program øazení pro zatížené vozidlo. V Zimní program. T Sešlápnutí pedálu brzdy. W Elektronika pøevodovky. Otáèkomìr Používání otáèkomìru napomáhá šetøit palivo; ukazuje otáèky motoru v otáèkách za minutu. Varovná zóna vpravo: pøekroèeny maximální povolené otáèky motoru, nebezpeèí poškození motoru. Jezdìte, pokud možno, v nízkém rozsahu otáèek pro každý pøevodový stupeò (mezi cca 2000 až 3000 ot/min) a udržujte rovnomìrnou rychlost vozidla.

29 Pøístroje 25 Rychlomìr Ukazuje rychlost vozidla. Elektronické poèítadlo kilometrù/hodiny 3 Normální režim: Poèítadlo kilometrù a hodiny jsou vidìt. Režim dílèího poèítadla kilometrù: Jedním stisknutím tlaèítka zobrazíte dílèí poèítadlo kilometrù. Dílèí poèítadlo kilometrù vynulujete stisknutím a podržením tlaèítka, displej zaène blikat a po uplynutí 1 sekundy bude vynulován. Opìtovným stisknutím tlaèítka vrátíte poèítadlo kilometrù do normálního režimu. Režim seøízení hodin: Je-li displej v normální režimu, stisknìte a podržte tlaèítko, zaène se zvyšovat hodnota minut. Po uvolnìní tlaèítka budou hodiny blikat dalších 5 sekund, aby bylo možné další nastavení. Multifunkèní displej 3 Zobrazení hladiny oleje Když je zapnuté zapalování, multifunkèní displej krátce zobrazuje hladinu motorového oleje: oil ok = hladina oleje je v poøádku oil a A svítí = zkontrolujte hladinu oleje Pøejete-li si pøesnìjší zobrazení hladiny oleje, stisknìte a držte tlaèítko, dokud se nezobrazí hlášení oil ok. Ètvereèky, které se objeví na displeji, signalizují hladinu. Když hladina oleje klesne, ètvereèky na displeji zmizí a jsou nahrazeny pomlèkami. 6

30 26 Pøístroje A: Maximální hladina B: Prùmìrná hladina C: Minimální hladina = zkontrolujte a doplòte motorový olej 1) 1) A se rozsvítí v pøípadì, že je pøíliš nízká hladina oleje. Zobrazená hladina oleje je správná, pouze když je vozidlo zaparkované na rovinì a motor je studený. Zobrazení hladiny oleje mùže být resetováno pouze tehdy, když bylo vypnuto zapalování na dobu delší než dvì minuty. Opìtovným stisknutím tlaèítka se vrátíte k normálnímu zobrazení. 6 Kontrola a doplnìní kapalin viz strana 145. Palubní poèítaè 3 Kromì elektronických funkcí poèítadla kilometrù mùže poèítaè zobrazit také doplòkové monitorované údaje vozidla; z Objem spotøebovaného paliva, z Prùmìrná spotøeba, z Okamžitá spotøeba, z Dojezd, z Ujetá vzdálenost, z Prùmìrná rychlost. Stisknutím spínaèe umístìného na konci pákového pøepínaèe budete cyklicky pøepínat mezi tìmito zobrazeními. Objem spotøebovaného paliva Zobrazí objem paliva spotøebovaného od posledního vynulování. Mìøení mùže být kdykoliv znovu zahájeno viz strana 28.

31 Pøístroje 27 Prùmìrná spotøeba Pøi výpoètu se bere v úvahu ujetá vzdálenost a palivo spotøebované od posledního vynulování. Mìøení mùže být kdykoliv znovu zahájeno, viz strana 28. Okamžitá spotøeba Hodnota se zobrazí po dosažení rychlosti 25 km/h. Dojezd Dojezd je vypoèten z aktuálního množství paliva v nádrži a prùmìrné spotøeby od posledního vynulování, viz strana 28.

32 28 Pøístroje Ujetá vzdálenost Zobrazí se vzdálenost ujetá od posledního vynulování. Mìøení mùže být kdykoliv znovu zahájeno. Prùmìrná rychlost Zobrazená prùmìrná rychlost je vypoètena od posledního vynulování. Mìøení mùže být kdykoliv znovu zahájeno. Pøerušení jízdy s vypnutým zapalováním se do výpoètu nezahrne. Vynulování stávajících informací palubního poèítaèe Následující informace palubního poèítaèe mohou být vynulovány: z Objem spotøebovaného paliva, z Prùmìrná spotøeba, z Okamžitá spotøeba, z Dojezd, z Ujetá vzdálenost, z Prùmìrná rychlost. Chcete-li palubní poèítaè vynulovat, zvolte jednu z jeho funkcí, potom stisknìte a podržte nulovací tlaèítko; displej bude blikat a za 1 sekundu provede vynulování. Pøerušení napájení Pokud dojde k pøerušení napájení nebo je akumulátor málo nabitý, data uložená v palubním poèítaèi budou vymazána.

33 Pøístroje 29 Trojfunkèní informaèní displej 3 Displej pro zobrazení èasu, venkovní teploty, rádia/data. Je-li zapalování vypnuté, po krátkém stisknutí jednoho ze dvou tlaèítek vedle displeje se zobrazí na dobu cca 15 sekund hodiny, datum a venkovní teplota. Nastavení data a èasu Vypnìte rádio. Stisknìte Ö a ; vedle displeje následovnì: Stisknìte Ö po dobu pøibližnì 2 sekund: Bliká den ;: Nastavte den Ö: Bliká mìsíc ;: Nastavte mìsíc Ö: Bliká rok ;: Nastavte rok Ö: Blikají hodiny ;: Seøiïte hodiny Ö: Blikají minuty ;: Seøiïte minuty Ö: Hodiny se spustí pøi 0 sekundách. Pokud chcete nastavit pouze èas, opakovanì stisknìte Ö s displejem v nastavovacím øežimu, až zaènou blikat hodiny/minuty. Automatické nastavení data a seøízení hodin 3 Je možno v pøípadì rádiového pøíjmu ze stanic RDS 1) (rádiový informaèní systém), které vysílají èasový signál. Automatické nastavení je provedeno v okamžiku, kdy je zapnuté rádio a byl pøijat èasový signál RDS. Nastavení je na displeji indikováno symbolem }. Pokud není pøijat žádný èasový signál nebo je èasový signál nepøesný, je nutné nastavit datum a èas manuálnì. Deaktivování a aktivování funkce automatického nastavení (napø. pokud je z rozhlasové stanice pøijat nepøesný èasový signál): Stisknìte Ö na cca 2 sekundy; èasový displej je nyní v nastavovacím režimu. Stisknìte Ö dvakrát (až do blikání roku). Stisknìte Ö na cca 3 sekundy až do blikání } na displeji a zobrazení RDS TIME na displeji (roky blikají pøi stisknutém tlaèítku). Stisknìte ; Na displeji se zobrazí: RDS TIME 0 = Deaktivováno RDS TIME 1 = Aktivováno Stisknìte Ö tøikrát. 1) RDS = Radio Data System (rádiový informaèní systém).

34 30 Pøístroje Venkovní teplota Pokles teploty se zobrazí ihned, zvýšení teploty s malým prodlením. 9 Upozornìní Upozornìní: Povrch vozovky mùže být namrzlý i v pøípadì, že je na displeji zobrazena venkovní teplota o nìkolik stupòù vyšší než 0 C. Za úèelem upozornìní øidièe, že povrch vozovky mùže být zledovatìlý, se v pøípadì, že teplota klesne pod 3 C, na displeji objeví symbol : se zobrazí na displeji. Když venkovní teplota stoupne, symbol : nezmizí z displeje døíve, dokud teplota nedosáhne 5 C. Porucha displeje Zobrazení --.- C nebo F na displeji znamená poruchu. Zajistìte odstranìní pøíèiny, obrat te se na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel partnera. Pøerušení napájení Pokud dojde k pøerušení napájení nebo je akumulátor málo nabitý, je nutné znovu nastavit datum a hodiny. Po opìtném pøipojení nebo nabití akumulátoru nastavte datum a èas dle popisu v èásti Nastavení data a seøízení hodin. V pøípadì radiopøijímaèù s RDS 3, se èas nastaví automaticky, když rádio pøijímá stanici RDS, která vysílá èasový signál (viz strana 29). Grafický informaèní displej 3 Displej pro informace o èase, datu, venkovní teplotì a informace informaèního systému. Informace o ovládání informaèního systému vyhledejte v pøíslušném návodu k obsluze. Pokud je informaèní systém vypnutý, jsou zobrazeny údaje o èase, datumu a venkovní teplotì.

35 Pøístroje 31 Venkovní teplota Pokles teploty se zobrazí ihned, zvýšení teploty s malým prodlením. 9 Upozornìní Upozornìní: Povrch vozovky mùže být namrzlý i v pøípadì, že je na displeji zobrazena venkovní teplota o nìkolik stupòù vyšší než 0 C. Za úèelem upozornìní øidièe, že povrch vozovky mùže být zledovatìlý, se na displeji objeví výstraha v pøípadì, že teplota klesne na 3 C nebo níže. Barevný informaèní displej 3 Displej pro informace o èase, datu, venkovní teplotì a informace z informaèního systému. Informace o ovládání informaèního systému vyhledejte v pøíslušném návodu k obsluze. Pokud je informaèní systém vypnutý, jsou zobrazeny údaje o èase, datumu a venkovní teplotì.

36 32 Pøístroje Venkovní teplota Pokles teploty se zobrazí ihned, zvýšení teploty s malým prodlením. 9 Upozornìní Upozornìní: Povrch vozovky mùže být namrzlý i v pøípadì, že je na displeji zobrazena venkovní teplota o nìkolik stupòù vyšší než 0 C. Za úèelem upozornìní øidièe, že povrch vozovky mùže být zledovatìlý, se na displeji objeví výstraha v pøípadì, že teplota klesne na 3 C nebo níže. Potvrzování pøíjmu výstrah Potvrïte pøíjem výstrah stisknutím multifunkèního tlaèítka na informaèním systému.

37 Pøístroje 33 Pøerušení napájení Pokud dojde k pøerušení napájení nebo je akumulátor málo nabitý, data uložená v informaèním systému budou vymazána. Po opìtném pøipojení nebo nabití akumulátoru nastavte èas a datum. Použijte pøiložený návod k obsluze pro informaèní systém. Rádio 3 Obsluha audiosystému je popsána v pøiloženém návodu k použití. Pøíjem rádia ve vozidle se liší od pøíjmu domácích radiopøijímaèù. Protože je anténa vozidla relativnì blízko zemì, nemohou rozhlasové spoleènosti zaruèit stejnou kvalitu pøíjmu jako je tomu u domácích radiopøijímaèù, které používají vysoko umístìnou anténu. z Zmìny ve vzdálenosti od vysílaèe. z Pøíjem z nìkolika smìrù v dùsledku odrazu a z stínìní mohou zapøíèinit výskyt syèení, šumù, zkreslení nebo ztráty signálu. Dálkové ovládání na volantu 3 Funkce rádia a informaèního systému je možné ovládat pomocí tlaèítek na volantu. Obsluha rádia 3 a informaèního systému 3 je popsána v pøíslušném pøiloženém návodu k použití.

38 34 Pøístroje Informaèní a navigaèní systémy 3 Obsluha tìchto systémù je popsána v pøiloženém návodu k použití. Navigaèní systém je dodáván s CD obsahujícím mapy dané lokality. Samostatné CD disky pro další zemì/lokality jsou k dispozici u Vašeho Opel partnera. Mobilní telefony a vysílaèky (CB) 3 Pøi instalaci a obsluze mobilního telefonu musíte dodržovat pokyny pro instalaci firmy Opel a pokyny uvedené v návodu k obsluze mobilního telefonu. Pøi jejich nedodržení mùže být vozidlo nezpùsobilé pro provoz na veøejných komunikacích (EU Smìrnice 95/54/EG). Požadavky pro zajištìní perfektního provozu: z Profesionální instalace vnìjší antény pro dosažení maximálního zisku z Maximální vysílací výkon 10 W z Vhodné umístìní telefonu (viz poznámka na stranì 65). Informujte se o umístìní vnìjší antény, držáku a zpùsobu použití zaøízení s vysílacím výkonem nad 10 W. Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel prtnera, který má k dispozici potøebné vybavení pro instalaci takového zaøízení podle pøíslušných norem. Musíte-li telefonovat za jízdy, používejte hands-free. I když používáte hands-free, nesmí Vás telefon rozptylovat od dopravního dìní. Za jízdy dodržujte platné národní pøedpisy. 9 Upozornìní Mobilní telefony a radiostanice (CB) s integrovanou anténou pøi provozu v interiéru mohou zpùsobit poruchy funkce elektroniky vozidla. Mobilní telefony a radiostanice (CB) používejte jen s anténou umístìnou na karosérii vozidla.

39 Pøístroje 35

40 36 Klíèe, dveøe, kapota Klíèe, dveøe, kapota Výmìna klíèù Zamykání a odemykání dveøí Dìtská pojistka Elektronický imobilizér Rádiový dálkový ovladaè Vsazené dveøní zámky Centrální zamykání Mechanická ochrana proti odcizení Alarm Posuvné boèní dveøe Zadní dveøe Dveøe zavazadlového prostoru Odjištìní kapoty Výmìna klíèù Klíè v sobì obsahuje elektronický imobilizér. Jen náhradní klíèe objednané u Opel partnera zaruèují bezporuchovou funkci elektronického imobilizéru. Náhradní klíèe uložte na bezpeèném místì. Zámky viz strana 159. Zamykání a odemykání dveøí Zvenku: Zatažením za vnìjší kliku otevøete pøední dveøe. dálkové ovládání 3 viz strana 38, centrální zamykání 3 viz strana 40, ochrana proti odcizení 3 viz strana 41. Zevnitø: Zatažením za vnitøní kliku otevøete pøední dveøe. Dveøe mùžete zamknout nebo odemknout stisknutím zamykacího tlaèítka nebo spínaèem centrálního zamykání 3 viz strana 40. Aby nedošlo k nechtìnému zamknutí vozidla, není možné pøední dveøe zamknout, když jsou otevøené. 6 Další informace viz strana 2. Dìtská pojistka Dìtská pojistka pro posuvné boèní dveøe 3 se nachází na jejich okraji obráceném dozadu. 9 Upozornìní Dìtské bezpeènostní pojistky používejte vždy pøi jízdì s dìtmi na zadních sedadlech 3. Pokud nebudete dbát tohoto doporuèení, mùže dojít ke zranìní nebo ohrožení života. Všichni cestující ve vozidle by mìli být podle toho informováni. Pro zajištìní otoète páèkou z vertikální polohy: proti smìru hodinových ruèièek pro dveøe pravé strany nebo po smìru hodinových ruèièek pro dveøe levé strany. Dveøe nyní nemùžete otevøít zevnitø.

41 Klíèe, dveøe, kapota 37 Poznámka Imobilizér nezamyká dveøe. Proto pøi opouštìní vozidla vždy zamknìte vozidlo a aktivujte alarm 3. Karta vozidla (Car Pass) obsahuje všechny údaje o vozidle, proto ji nesmíte nechat ve vozidle. Kartu vozidla (Car Pass) vezmìte s sebou na každou konzultaci k Opel partnerovi. Elektronický imobilizér Systém kontroluje, zda-li je vloženým klíèem možné nastartovat motor. Motor lze nastartovat pouze v pøípadì, že je klíè rozpoznán. Kontrola je provádìna prostøednictvím transpondéru v tìle klíèe. Elektronický imobilizér se aktivuje automaticky pøi vyjmutí klíèe ze spínací skøíòky. Kontrolka imobilizéru Kontrolka se pøi zapnutí zapalování rozsvítí, poté zhasne. Pokud pøi zapnutí zapalování kontrolka bliká, došlo k poruše v systému imobilizéru. z Vypnìte zapalování a vytáhnìte klíè ze spínací skøíòky, z poèkejte asi dvì sekundy, z poté startování zopakujte. Pokud kontrolka nezhasne, zkuste nastartovat motor rezervním klíèem. Vyhledejte pomoc v servisu. Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel partnera.

42 38 Klíèe, dveøe, kapota Centrální zamykání 3 viz strana 40. Mechanická ochrana proti odcizení 3 viz strana 41. Alarm 3 viz strana 42. Vsazené dveøní zámky 3 viz strana 39. Rádiový dálkový ovladaè 3 Dálkový ovladaè se používá k ovládání systému centrálního zamykání 3. Dálkový ovladaè má dosah pøibližnì 3 metry. Dosah mùže být zkrácen stínìním a odrazem rádiových vln. Pøi používání namiøte dálkový ovladaè pøímo na vozidlo. Pro Vaše pohodlí Vám doporuèujeme, abyste používali pro zamknutí vozidla vždy dálkový ovladaè. Zacházejte s dálkovým ovladaèem opatrnì; musí být chránìn pøed vlhkostí a nesmí být používán zbyteènì.

43 Klíèe, dveøe, kapota 39 Poznámka Pokud nefunguje dálkový ovladaè centrálního zamykání 3, mùže to být z následujících dùvodù: z Dálkový ovladaè je mimo dosah. z Je témìø vybitá baterie dálkového ovladaèe. Vymìòte baterii v dálkovém ovladaèi. z Dálkový ovladaè jste používali pøíliš èasto za sebou mimo dosah pøíjmu vozidla (napø. v pøíliš velké vzdálenosti od vozidla). Dálkový ovladaè je nutné pøeprogramovat, k èemuž doporuèujeme Vašeho Opel partnera. z Rádiové vlny dálkového ovládání jsou rušeny jiným zdrojem. Zamknìte nebo odemknìte dveøe manuálnì, klíèem nebo spínaèem centrálního zamykání. Manuální zamknutí neovládá systém centrálního zamykání. Pøíèinu poruchy nechte odstranit. Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel partnera. Vymìòte baterii v dálkovém ovladaèi Vymìòte baterii v souladu s pokyny v servisní knížce, nebo se sníží dosah dálkového ovladaèe. Otevøete prostor pro baterii zasunutím mince do štìrbiny a jejím otoèením. Ujistìte se, že je nová baterie instalována správnì. Vrat te zpìt kryt a zatlaète na nìj, až se úplnì zajistí. Ujistìte se, že staré baterie jsou zlikvidovány v souladu s pøedpisy ochranu životního prostøedí. Vsazené dveøní zámky 3 Na urèitých modelech Van 1) jsou zámky posuvných boèních dveøí izolované za úèelem vìtšího zabezpeèení. Aèkoli se pøední dveøe zamykají a odemykají normálním zpùsobem pomocí tlaèítka dálkového ovládání, lze posuvné boèní dveøe a zadní dveøe otevírat pouze manuálním použitím klíèe vozidla. 1) Není k dispozici s volitelnou výbavou deadlock.

44 40 Klíèe, dveøe, kapota Centrální zamykání 3 U pøedních, boèních a zadních dveøí 3, víka zavazadlového prostoru 3 a víèka palivové nádrže 3. Odemknutí: Stisknìte tlaèítko c na dálkovém ovladaèi: z Výstražná svìtla jednou bliknou. z Dveøe jsou odemknuty. Jestliže neotevøete žádné dveøe bìhem 30 sekund (pøibližnì) po odemknutí vozidla dálkovým ovladaèem, vozidlo se opìt automaticky zamkne. Manuální odemknutí nebo zamknutí dveøí klíèem neovládá systém centrálního zamykání. Popis ruèní obsluhy krytu plnicího hrdla palivové nádrže viz strana 100. Zamknutí: Stisknìte tlaèítko e na dálkovém ovladaèi: z Výstražná svìtla dvakrát bliknou. z Dveøe jsou zamknuté. Pøed zamykáním vozidla dálkovým ovladaèem se vždy ujistìte, že jsou správnì zavøené boèní nakládací dveøe a dveøe zavazadlového prostoru nebo zadní dveøe. 9 Upozornìní Z bezpeènostních dùvodù nemùže být vozidlo zamknuto, když je klíè ve spínací skøíòce. Spínaè centrálního zamykání Spínaè centrálního zamykání používejte k zamknutí nebo odemknutí dveøí zevnitø vozidla. Stisknutím dolní èásti spínaèe vozidlo zamknete, stisknutím horní èásti spínaèe vozidlo odemknete.

45 Klíèe, dveøe, kapota 41 9 Upozornìní Nepoužívejte tento systém, když ve vozidle zùstávají cestující! Dveøe není možno zevnitø odemknout. Mechanická ochrana proti odcizení 3 Zamknutí: Všechny dveøe musejí být zavøené; stisknìte pøední tlaèítko na dálkovém ovladaèi opìtovnì bìhem 10 sekund po zamknutí. Výstražná svìtla pìtkrát bliknou. nebo otoète opìtovnì klíè v zámku dveøí øidièe smìrem k zadní èásti vozidla bìhem 10 sekund po zamknutí, poté jej otoète zpìt do vertikální polohy a vytáhnìte jej. Zamykací tlaèítka všech dveøí jsou umístìna tak, že dveøe nemùžete otevøít. Odemknutí: Stisknìte zadní tlaèítko na dálkovém ovladaèi. Výstražná svìtla jednou bliknou. nebo otoète klíè v zámku dveøí øidièe smìrem k zadní èásti vozidla, poté jej otoète zpìt do vertikální polohy a vytáhnìte jej. 9 Upozornìní Deaktivace jiným zpùsobem není možná, proto rezervní klíè uložte na bezpeèném místì!

46 42 Klíèe, dveøe, kapota Alarm 3 Systém monitoruje z Pøední a boèní dveøe. z Zadní dveøe nebo dveøe zavazadlového prostoru 3, kapota. z Prostor pro cestující. z Spínací skøíòku. z Napájení sirény 3. Dálkový ovladaè se používá k ovládání alarmu. Aktivace Všechny dveøe musejí být zcela zavøené; stisknìte e tlaèítko na dálkovém ovladaèi, ukazatele smìru dvakrát bliknou. Pokud ukazatele smìru nebliknou, mùže to signalizovat neúplné zavøení dveøí nebo kapoty. Deaktivace Stisknìte c tlaèítko na dálkovém ovladaèi, ukazatele smìru jednou bliknou. Jestliže byl spuštìn poplach, ukazatele smìru po deaktivaci nebliknou. Když odemknete vozidlo klíèem, spustí se poplach; poplach ukonèíte zasunutím klíèe do spínací skøíòky a zapnutím zapalování. Poznámka Alarm nemùže být deaktivován jinak, proto uložte rezervní klíè na bezpeèném místì. Poplach Bìhem monitorování mùže být poplach spuštìn maximálnì desetkrát 1). Poplach se ohlašuje: z akusticky (houkaèka, 25 sekund) a z vizuálnì 1) (ukazatele smìru, 25 sekund). Monitorování prostoru pro cestující Když je aktivován alarm, systém automaticky monitoruje interiér vozidla z hlediska pohybu. Vypnutí monitorování prostoru pro cestující (napøíklad, když ve vozidle necháváte zvíøata): z Stisknìte a držte tlaèítko e na dálkovém ovladaèi. z Pípnutí potvrzuje vypnutí monitorování prostoru pro cestující. Monitorování zùstane vypnuto až do vypnutí alarmu nebo odemknutí dveøí. Záložní systém alarmu 3 Alarm je vybaven záložní sirénou, která zní pøi odpojení napájení nebo odpojení akumulátoru vozidla po dobu cca 5 minut a je vybavena interními bateriemi. Musí-li být odpojen akumulátor vozidla, bude nutné deaktivovat alarm. Jestliže zní siréna, zastavíte ji opìtovným pøipojením akumulátoru vozidla a stisknutím zadního c tlaèítka na dálkovém ovladaèi. 1) Seznamte se s národními pøedpisy.

47 Klíèe, dveøe, kapota 43 Posuvné boèní dveøe Dveøe otevøete zatažením za vnìjší kliku, nebo zatažením na páku v interiéru smìrem dozadu, potom posuòte dveøe dozadu. Dveøe zavøete posunutím až nadoraz dopøedu a ujistìte se, že jsou úplnì zavøené. Dveøe mùžete zamknout nebo odemknout dálkovým ovladaèem 3, spínaèem centrálního zamykání 3 nebo otoèením vnitøního spínaèe zamykání. Zajistìte, aby byly boèní dveøe pøed jízdou zavøené. Zadní dveøe 3 Dveøe mùžete zamknout nebo odemknout dálkovým ovladaèem 3, spínaèem centrálního zamykání 3 nebo klíèem 3. Levé zadní dveøe otevøete tahem za vnìjší kliku. Zevnitø vozidla se dveøe otevírají tahem za vnitøní kliku. Pravé zadní dveøe se uvolòují pomocí páèky (oznaèeno šipkou). 9 Upozornìní Zadní svìtla mohou být zakryta, pokud jsou otevøené zadní dveøe a vozidlo je zaparkované na okraji silnice. Na Vaše vozidlo byste mìli upozornit další uživatele dopravního provozu pomocí výstražného trojúhelníku nebo jiného zaøízení pøedepsaného dopravními pøedpisy Vaší zemì. Dveøe fixují polohu 90 díky omezovaèùm otevøení. Chcete-li otevøít dveøe o 180 nebo více 3, táhnìte za uvolòovací kliky a otevøete je do požadované polohy. 9 Upozornìní Dbejte na to, aby dveøe otevøené do vìtší míry 3 byly pøi plném otevøení zabezpeèené. Otevøené dveøe se mohou zavøít pùsobením vìtru! Vždy zavøete nejprve pravé dveøe, potom levé dveøe.

48 44 Klíèe, dveøe, kapota Dveøe zavazadlového prostoru 3 Otevøení: stisknìte tlaèítko a zvednìte dveøe zavazadlového prostoru do zcela otevøené polohy. Ve velmi studených klimatických podmínkách se mùže snížit úèinnost hydraulických vzpìr pro posilování zdvihu dveøí zavazadlového prostoru. Dveøe zavazadlového prostoru mùžete zamknout nebo odemknout dálkovým ovladaèem 3, spínaèem centrálního zamykání 3. 9 Upozornìní Pøi otevírání dveøí zavazadlového prostoru se ujistìte, zda je kolem dostateèný prostor. Pøi zavírání dveøí zavazadlového prostoru používejte vnitøní popruh. Ujistìte se, že jsou dveøe zavazadlového prostoru zcela zavøené. Odjištìní kapoty Kapotu otevøete zatažením za odjišt ovací páèku, která se nachází pod palubní deskou na levé stranì. Kapotu tak odjistíte a pootevøete. Odjišt ovací páku vrat te do pùvodní polohy. Chcete-li kapotu zcela otevøít, zvednìte pojistku, která se nachází kousek vpravo od støedu pøi pohledu na vozidlo zepøedu táhnìte za pojistku a zvednìte kapotu..

49 Klíèe, dveøe, kapota 45 Pøed zavøením kapoty zatlaète pevnì vzpìru do pøíchytky. Pomalu kapotu spust te dolù a když je témìø zavøená, nechte ji vlastní hmotností spadnout. Zatažením za pøední hranu zkontrolujte, že je kapota správnì zavøená. Není-li kapota zajištìna, zopakujte postup zavírání. Kapotu zajistìte v otevøené poloze zasunutím vzpìry, která se nachází ve spodní èásti kapoty, do malého otvoru.

50 46 Sedadla, interiér Sedadla, interiér Poloha sedadla Opìrky hlavy Zadní sedadla Sít nákladového prostoru Kryt nákladového prostoru Poutací oka Kolejnièky pro pøipoutání nákladu Poznámka o nakládání vozidla Zapalovaè cigaret ) Popelníky Držáky nápojù Úložný prostor v horní èásti kabiny Nastavení sedadla viz strana 2 Poloha sedadla Sedadlo øidièe nastavte tak, aby øidiè sedìl vzpøímenì, s mírnì pokrèenýma rukama na volantu. Opìradla pøedních sedadel nesmìjí být pøíliš zaklonìna (doporuèený úhel náklonu je pøibližnì 25 ). 9 Upozornìní Nedodržení tìchto doporuèení mùže vést ke zranìní, pøípadnì ohrožení života. Všichni cestující ve vozidle by mìli být v tomto smyslu informováni. Poloha opìrky hlavy Ideální poloha pro støed opìrky hlavy je úroveò oèí. Pokud není možné, pro velmi vysoké cestující, takto opìrku nastavit, musíte ji vysunout do nejvyšší polohy; pro velmi malé cestující ji nastavte do nejnižší polohy. 9 Upozornìní Nedodržení tìchto doporuèení mùže vést ke zranìní, pøípadnì ohrožení života. Všichni cestující ve vozidle by mìli být v tomto smyslu informováni. Nastavení viz strana 4.

51 Sedadla, interiér 47 Opìrky hlavy Nastavení viz strana 4. Chcete-li opìrky hlavy demontovat, zatáhnìte za zajišt ovací výènìlek a vytáhnìte opìrku hlavy nahoru. Zadní sedadla 3 U nìkterých variant poskytuje zadní prostor pro cestující úložný prostor v obložení sedadel. Aby bylo možné skladovat dlouhé pøedmìty pod sedadly, je kryt obložení prostøedního sedadla 3 odnímatelný. Nákladní kapacitu je možné ještì zvìtšit sklopením a vymontováním zadních sedadel 3. Pøi odklápìní nebo demontáži zadního sedadla dbejte, aby se loketní opìrky 3 nacházely v nejvíce vztyèené poloze. Odejmìte také kapsy na boku spodní èásti obložení sedadla 3 odpojením upevòovacích svorek.

52 48 Sedadla, interiér Pøístup k zadním sedadlùm 3 Pro usnadnìní pøístupu k zadním sedadlùm sklopte opìradlo sedadla dopøedu. Dle potøeby uvolnìte bezpeènostní pás s dvìma zámky z jeho pøezek. 9 Upozornìní Dbejte, aby se opìradlo sedadla vrátilo do správné polohy a aby se pøezky bezpeènostního pásu bezpeènì zajistily viz strana 58. Sklopení sedadel 3 U nìkterých variant mùžete zvìtšit zavazadlový prostor sklopením zadních sedadel. Odmontujte opìrky hlavy. Pokud je tøeba uvolnit bezpeènostní pásy s dvìma zámky z jejich pøezek, tahem za postranní rukojet uvolnìte opìradlo a sklopte jej dopøedu. Uvolnìte obì zajišt ovací tyèe v zadní základnì sedadla. Zdvihnìte a sklopte sestavu sedadla tak, aby se rám sedadla zajistil ve své poloze. 9 Upozornìní Pøi sklápìní sedadla buïte opatrní dejte pozor na pohyblivé souèásti. Po kompletním sklopení sedadla dbejte, aby bylo zajištìné. Pro navrácení sklopeného sedadla do vztyèené polohy podepøete sestavu sedadla a uvolnìte tyè se západkou tahem za tyè pøímo smìrem k sobì. Postupnì spouštìjte sestavu sedadla dolù tak, aby se zadní podpìrné nohy odklopily. Spust te sestavu sedadla zcela dolù a dbejte, aby zadní podpìrné nohy byly usazené ve správné poloze a zajištìné. Zvednìte opìradlo, namontujte zpìt opìrky hlavy a pøipojte bezpeènostní pásy. 9 Upozornìní Pøi instalování sedadla se ujistìte, že jsou sedadla správnì umístìna v ukotvení a že zajišt ovací pøíchytky zcela zapadly, že je opìradlo navrácené do správné polohy a bezpeènostní pásy jsou správnì zapnuty.

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje TOTAL Pevné partnerství v inovaci CITROËN a TOTAL jsou partnery 35 let, spoleènì vyvíjejí motory a maziva v duchu nejmodernìjších technologií. Referenční olej Výsledky

Více

NÁVOD K OBSLUZE M59 - CS - 7002 ed. 09/2002

NÁVOD K OBSLUZE M59 - CS - 7002 ed. 09/2002 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje TOTAL Pevné partnerství v inovaci CITROËN a TOTAL jsou partnery 35 let, spoleènì vyvíjejí motory a maziva v duchu nejmodernìjších technologií. Referenční olej Výsledky

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Poznámka Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V CAR ALARM SYSTEMS CZ NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM 290 289 274 230U 290-24v Pouze pro vozidla 24 V Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Poznámka Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Opel Omega. Příručka pro majitele

Opel Omega. Příručka pro majitele Opel Omega Příručka pro majitele Váš vůz Omega Byl vyvinut s použitím nejnovějších výsledků výzkumu a nabízí technickou dokonalost a vynikající komfort. Váš vůz Omega reprezentuje ideální spojení pokrokové

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ!

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ! NOVÉ TWINGO Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky AKTUÁLNÍ AKCE S Novým Twingem vám bude město ležet u nohou! Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze je

Více

Alfa Brera a Alfa Spider

Alfa Brera a Alfa Spider Alfa Brera a Alfa Spider Řešení na míru PŘEDNÍ SPOILER ** č. 50903198 ZADNÍ SPOILER ** Pouze Brera. č. 50903199 2 Řešení na míru ZADNÍ SPOILER ** Pouze Spider. č. 50903200 SADA PRAHOVÝCH NÁSTAVCŮ ** č.

Více

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka Oficiální premiéru si tento malý nákladní automobil odbyl na Mezinárodním pražském autosalonu poøádaném roku 92. Samotné zkrácené oznaèení nového vozu písmeny AN napovídalo o tomto automobilu trochu více.

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

2014 Příručka uživatele Chevrolet Captiva M

2014 Příručka uživatele Chevrolet Captiva M Příručka uživatele Chevrolet Captiva - 2014 - Black plate (1,1) 2014 Příručka uživatele Chevrolet Captiva M Krátce......................... 1-1 Informace pro první jízdu...... 1-1 Klíče..........................

Více

CITROËN JUMPY ATLANTE. Návod k obsluze

CITROËN JUMPY ATLANTE. Návod k obsluze CITROËN JUMPY ATLANTE Návod k obsluze CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství Již 35 let vyvíjí společně partneři CITROËN a TOTAL motory a maziva s použitím nejmodernějších technologií.

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

2 Úvod Úvod Zpět na přehled

2 Úvod Úvod Zpět na přehled Opel Zafira 08/2011 Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 26 Sedadla, zádržné prvky... 43 Úložná schránka... 67 Přístroje a ovládací prvky... 78 Osvětlení... 111 Klimatizace... 119 Řízení

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením.

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O PROHLÍDCE Dokumenty od

Více

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč MEGANE COUPÉ Od 299 900 Kč RENAULT MÉGANE COUPÉ LIMITED OD 284 900 Kč SLEVA 40 000 Kč BONUS PŘI VÝKUPU STARÉHO VOZU 15 000 Kč DODATEČNÁ SLEVA PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE 20 000 Kč* SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Servisní knížka. Verze 1.0. Rover 75 Rover 75 Tourer

Servisní knížka. Verze 1.0. Rover 75 Rover 75 Tourer Servisní knížka Verze 1.0 Rover 75 Rover 75 Tourer Vaše motorizace Výkon (PS) Točivý moment (N/m) 0-100 km (s) Maximální rychlost (km/h) Spotřeba (l/100 km) Výroba v letech Benzín 1.8 120 160 10.9 195

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Obsah POUZE MOTOROVÁ NAFTA EURO DIESEL EN 590!*

Obsah POUZE MOTOROVÁ NAFTA EURO DIESEL EN 590!* Obsah Úvod... 0-1 V krátkosti... 1-1 Klíče, dveře a okna... 2-1 Sedadla, zádržné prvky... 3-1 Úložná schránka... 4-1 Přístroje a ovládací prvky... 5-1 Osvětlení... 6-1 Informační systém... 7-1 Klimatizace...

Více

OPEL INSIGNIA. Uživatelská příručka

OPEL INSIGNIA. Uživatelská příručka OPEL INSIGNIA Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 43 Úložná schránka... 63 Přístroje a ovládací prvky... 78 Osvětlení... 117 Klimatizace...

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více