Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností"

Transkript

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností Vedoucí bakalářské práce Ing. Marie Oubrechtová Autor Lucie Šulcová České Budějovice 2011

2

3

4 Prohlášení Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě, elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o průběhu a výsledku obhajoby kvalifikační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů. V Českých Budějovicích Lucie Šulcová

5 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Ing. Marii Oubrechtové, vedoucí bakalářské práce, za vstřícnost, cenné rady a připomínky, kterými přispěla k vypracování této práce.

6 Obsah: 1 Úvod Společnost s ručením omezeným Základní charakteristika Společnost s ručením omezeným z pohledu účetnictví Zahajovací rozvaha Zřizovací výdaje Zvýšení základního kapitálu Snížení základního kapitálu Příplatek mimo základní kapitál Půjčky v s. r. o Odměny společníků, jednatelů příjmy ze závislé činnosti Odměny členů dozorčí rady Účetní uzávěrka, výsledek hospodaření a zdanění Rozdělení zisku Podíl na zisku Úhrada ztráty Akciová společnost Základní charakteristika Akciová společnost z pohledu účetnictví Zahajovací rozvaha Zvýšení základního kapitálu Snížení základního kapitálu Odměny členům orgánů společnosti Účetní uzávěrka, výsledek hospodaření a zdanění Rozdělení zisku Úhrada ztráty Veřejná obchodní společnost Základní charakteristika

7 4.2 Veřejná obchodní společnost z pohledu účetnictví Vznik veřejné obchodní společnosti Vklady společníků Zálohy na podíl na zisku Zdravotní a sociální pojištění společníků Účetní uzávěrka, výsledek hospodaření a zdanění Komanditní společnost Základní charakteristika Komanditní společnost z hlediska účetnictví Výsledek hospodaření, účetní uzávěrka a zdanění Metodika Obchodní společností z hlediska účetního a daňového Jednotné výchozí údaje Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Zhodnocení obchodních společností z hlediska účetního a daňového Závěr Summary Přehled použité literatury

8 1 Úvod Jedním ze způsobů jak omezit podnikatelská rizika je podnikat prostřednictví obchodních společností. V České republice existují dva typy obchodních společností a to společnosti osobní a kapitálové. Mezi osobní obchodní společnosti řadíme veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost. Tyto společnosti jsou zakládány pro menší a střední formy podnikání, kde se nepočítá s rozsáhlými a složitými podnikatelskými aktivitami, tudíž ani s velkými zdroji kapitálu. Hlavním rysem těchto společností je, že se společníci aktivně podílejí na podnikání a za závazky společnosti ručí neomezeně. Mezi kapitálové obchodní společnosti zařazujeme akciovou společnost a společnost s ručením omezeným. Pro tyto společnosti je typické, že musí povinně vytvářet základní kapitál, a to nejméně ve výši stanovené zákonem. Z toho vyplývá, že společníci jsou povinni vložit vklad do společnosti. Dalším znakem kapitálových společností je omezené či žádné ručení společníků. Nastává zde ale otázka, jakou právní formu si má podnikatel zvolit. Podnikatel by měl vzít v úvahu všechna kritéria, která ovlivňují nejen založení společnosti, ale i její chod a dosahované výsledky. Mezi tyto kritéria patří například způsob a rozsah ručení, počet zakladatelů, tvorba a odměňování orgánů společnosti, počáteční základní kapitál, podíl na výsledku hospodaření, daňové zatížení společnosti apod. Musíme si také uvědomit, že některá tato kritéria ovlivňují i účetnictví obchodních společností, tudíž cílem této bakalářské práce je poukázat na rozdíly v účtování a následném zdanění různých forem obchodních společností a jejich vliv na disponibilní příjem společníka. V teoretické části bakalářské práce, která zahrnuje čtyři kapitoly, jsem se snažila popsat obchodní společnosti z hlediska účetního, daňového a právního. Tyto teoretické poznatky jsem pak použila pro zpracování praktické části bakalářské práce na čtyřech vybraných společnostech. 3

9 2 Společnost s ručením omezeným 2.1 Základní charakteristika Společnost s ručením omezeným je takovou společností, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků, kteří ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladu do obchodního rejstříku. 1) Společnost s ručením omezeným může mít nejvíce 50 společníků, ale může být také založena pouze jednou osobou. Společníky můžou být jak osoby fyzické, tak i právnické. Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše svých nesplacených vkladů. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Výše základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným je minimálně Kč. Výše vkladu společníka musí činit alespoň Kč a musí být dělitelná na celé tisíce. Předmětem vkladu nemusí být jen peníze, ale vklad může být i nepeněžitý. Vklady musí být splaceny nejpozději do pěti let od vzniku společnosti. Před vznikem společnosti se stará o splacené vklady správce vkladu, tj. osoba, kterou k tomu určili společníci. Po zápisu společnosti do obchodního rejstříku musí správce vkladu převést všechny vklady do společnosti. Rozhodujícím základním dokumentem je společenská smlouva, jejíž obsah je dán obchodním zákoníkem. Je-li společnost založena jedním zakladatelem, společenskou smlouvu nahrazuje tzv. zakladatelská listina, která musí mít formu notářského zápisu. Před zápisem do obchodního rejstříku musí být na každý peněžitý vklad splaceno nejméně 30 %, alespoň však v hodnotě Kč. Nepeněžitý vklad mu být splacen zcela. Pokud je společnost založena jedním zakladatelem, tak může být zapsána do obchodního rejstříku pouze tehdy, pokud je splacen celý základní kapitál. Společnost s ručením omezeným povinně vytváří zákonný rezervní fond. Po zápisu do obchodního rejstříku vzniká společníkovi tzv. obchodní podíl, ze kterého plynou společníkovi jistá práva i povinnosti. Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným je valná hromada. Do její působnosti patří například schvalování roční účetní závěrky, rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo jmenování a dovolávání jednatelů a členů dozorčí 1) 105 odst. 1 obchodního zákoníku 4

10 rady. Valnou hromadu svolávají jednatelé, a to nejméně jednou za rok. Valná hromada je schopna usnášení, pokud jsou přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, nevyžaduje-li společenská smlouva jinak. Každý společník má jeden hlas na Kč svého vkladu, pokud opět nestanoví společenská smlouva jinak. K přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných společníků, v případech stanovených zákonem valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů (například se to týká zrušení společnosti s likvidací). Statutárním orgánem společnosti je jednatel nebo více jednatelů, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných osob. Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, informovat společníky o záležitostech společnosti a vést seznam společníků. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která je zřizována v případě, pokud je to dáno společenskou smlouvou nebo zvláštním zákonem. Dozorčí rada musí mít nejméně 3 členy, kteří jsou voleni valnou hromadou. Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů, přezkoumává roční účetní závěrky, nahlíží do účetních a obchodních knih a podává zprávy valné hromadě. 2.2 Společnost s ručením omezeným z pohledu účetnictví Zahajovací rozvaha Dnem zapsání společnosti do obchodního rejstříku vzniká společnosti povinnost sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účetní knihy. V aktivech zahajovací rozvahy se vykazuje majetek, který byl vložen do společnosti a dále pohledávka za upsaný nesplacený kapitál na účtě 353 Pohledávky za upsaný vlastní kapitál. Další položkou mohou být například zřizovací výdaje na účtě 011 Zřizovací výdaje. V pasivech se vykazuje základní kapitál na účtě 411- Základní kapitál, a to ve výši zapsané v obchodním rejstříku. Mohou se zde i objevit další položky pasiv závisející na tom, zda existují ještě jiné vlastní zdroje (např. dobrovolný rezervní fond). 5

11 2.2.3 Zřizovací výdaje Zřizovací výdaje jsou výdaje spojené se založením společnosti. Mezi zřizovací výdaje nezařazujeme výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku nebo zásob, výdaje na reprezentaci a výdaje spojené s přeměnou společnosti ve smyslu obchodního práva. Zřizovací výdaje jsou zachyceny na účtě 011 Zřizovací výdaje (tudíž se jedná o dlouhodobý nehmotný majetek). V případě, že zřizovací výdaje nepřevýší limit stanovený účetní jednotkou pro dlouhodobý nehmotný majetek, účtují se rovnou do nákladů. Doba odepisování je maximálně pět let. 2) Zvýšení základního kapitálu Základní kapitál může být zvýšen novými vklady společníků nebo z vlastních zdrojů společnosti. Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je přípustné pouze tehdy, jsou-li dosavadní peněžité vklady zcela splaceny. Na druhou stranu zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné i před tímto splacením. Zvyšuje-li se základní kapitál peněžitými vklady, mají stávající společníci přednostní právo účastnit se tohoto zvýšení, není-li to společenskou smlouvou vyloučeno. Jestliže je základní kapitál zvýšen z vlastních zdrojů (účet 421, 423, 427, 428, 431), nesmí být toto zvýšení vyšší než rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtu hodnoty základního kapitálu a zákonného rezervního fondu. Dalším předpokladem je ověření účetní závěrky (nesmí být starší než 6 měsíců) auditorem bez výhrad. 3) Zvýšení základního kapitálu se zaznamenává na účet 419 Změny základního kapitálu. Ke dni zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se částka na účtě 419 přeúčtuje na účet 411 Základní kapitál. Postup účtování zvýšení základního kapitálu: MD/D 1. Zvýšení základního kapitálu novými vklady a. úpis nových vkladů společníky 353/419 b. splacení vkladu (např. peněžitý) 221/ Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů 4xx/ Zápis o zvýšení ZK do OR 419/411 2) RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka Olomouc: Anag, Zřizovací výdaje, s ) VYCHOPEŇ, J. Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu. Praha: Aspi, Zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, s

12 2.2.5 Snížení základního kapitálu O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Výše základní kapitálu nesmí klesnout pod zákonem stanovenou minimální hranici Kč a ani výše vkladu jednotlivých společníků nesmí klesnout pod Kč. Základní kapitál může být snížen několika různými způsoby, například: 4) snížení kapitálu za účelem úhrady ztráty (MD 411/D 429, 431) snížení základního kapitálu o vklad vyloučeného společníka (MD 411/D 252) snížení základního kapitálu s výplatou společníkům (MD 411/D 365) Příplatek mimo základní kapitál Příplatek mimo základní kapitál posiluje vlastní kapitál společnosti, aniž by se zvyšoval základní kapitál (není proveden zápis do obchodního rejstříku). Příplatek mimo základní kapitál může být dobrovolný nebo povinný. Povinný příplatek může být po společníkovi žádán valnou hromadou pouze tehdy, pokud to bylo určeno ve společenské smlouvě. Tento příplatek musí mít pouze peněžitou formu a výše povinných příplatků nesmí přesáhnout 50 % základního kapitálu. Dobrovolný příplatek poskytuje společník dobrovolně a pouze se souhlasem valné hromady. Tento příplatek může být peněžitý i nepeněžitý. Příplatek mimo základní kapitál je účtován na účet 413 Ostatní kapitálové fondy, souvztažně s účtem 355 Ostatní pohledávky za společníky Půjčky v s. r. o. Při nedostatku finančních prostředků může být společnost financována půjčkami od společníků. Společník může poskytnout společnosti půjčku bezúročnou nebo úročenou. Úroky z půjček přijatých od společníka musí s. r. o. účtovat do nákladů zásadně časově rozlišené a to bez ohledu na okamžik zaplacení úroku. Jestliže však je věřitelem poplatník, vedoucí daňovou evidenci, nebo poplatník, který není účetní jednotkou, daňovým nákladem jsou pouze úroky zaplacené. 5) 4) VYCHOPEŇ, J. Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu. Praha: Aspi, Zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, s ) ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2010: pro střední školy a pro veřejnost. 3 díl. Znojmo: Pavel Štohl, Půjčky v s. r. o., s

13 Půjčky poskytnuté od společníka, společnost zachytí jako závazek na účtě 365 Ostatní závazky ke společníkům (resp. účet 479 Ostatní dlouhodobé závazky) a případné úroky zaúčtuje do nákladů na účet 562 Úroky. V případě, že společnost půjčuje společníkovi, výše úroku je sjednána minimálně v ceně obvyklé. Tyto půjčky společnost zachytí jako pohledávku na účet 355 Ostatní pohledávky za společníky a úroky zaúčtuje do výnosů na účet 662 Úroky Odměny společníků, jednatelů příjmy ze závislé činnosti Ve společnosti s ručením omezeným často vystupující společníci jako zaměstnanci či jednatelé. Dle ZDP je příjem jednatele považován jako příjem ze závislé činnosti. O příjem ze závislé činnosti se jedná i tehdy, kdy společník uzavře se společností např. pracovní smlouvu. Odměny společníků, jednatelů jsou účtovány na nákladový účet 522 Příjmy společníků a družstev ze závislé činnosti, souvztažně s účtem 366 Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti (příp. účet 379 Jiné závazky). Zdanění příjmů společníků, jednatelů je stejné jako u zaměstnanců společnosti. Je zde však rozdíl v sazbě sociálního pojištění jednatelů. Za rok 2010 se odvádí pouze důchodové pojištění ve výši 21,5 % namísto obvyklých 25 %. Pokud měsíční odměna jednatele je nižší než Kč, odvádí se pouze zdravotní pojištění Odměny členů dozorčí rady Odměny členů dozorčí rady jsou účtovány na účet 523 Odměny členům orgánů společnosti a družstva, souvztažně s účtem závazků (např. účet 379 Jiné závazky). Dozorčí rada je kolektivní orgán, tudíž odměny na účtě 523 jsou daňově neuznatelným nákladem. Z odměn členů dozorčí rady je srážena daň ve výši 15 % a v roce 2010 se z odměn členů dozorčí rady odvádí pouze pojistné na zdravotní pojištění Účetní uzávěrka, výsledek hospodaření a zdanění Prvním krokem je uzavření nákladových a výnosových účtů a zjištění účetního výsledku hospodaření. Pro účely zdanění je tento výsledek hospodaření upraven o výnosy a náklady daňově neuznatelné a o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. Po 8

14 této úpravě je získán základ daně, který musí být snížen o odčitatelné položky. Základ daně snížený o odčitatelné položky je vynásoben sazbou daně z příjmů právnických osob, která v roce 2010 činí 19 %, a je získána splatná daň z příjmů. Takováto daň může být ještě snížena o slevy na dani. Splatná daň z příjmů se zaúčtuje jako náklad a zároveň jako závazek vůči finančnímu orgánu (MD 59x/D 341). V rámci závěrkových operací nesmíme opomenout odloženou daň z příjmů, která se vypočítává z přechodných rozdílů mezi položkami, které ovlivňují účetní výsledek hospodaření a základ daně. O odložené dani z příjmů musí účtovat účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu. Účtování probíhá mezi účty 481 Odložený daňový závazek a pohledávka a 592 (594) Daň z příjmů z běžné (mimořádné) činnosti odložená. Po všech těchto krocích může být účetnictví definitivně uzavřeno. Zjištěný disponibilní zisk se převede z účtu 710 Účet zisků a ztrát na účet 702 Konečný účet rozvažný, kterým se současně uzavírají rozvahové účty. Na počátku následujícího účetního období je hospodářský výsledek převeden na účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Rozdělení zisku Společnost s ručením omezeným je ze zákona povinna učinit příděl do rezervního fondu a to nejpozději v roce, ve kterém poprvé vytvořila zisk. První příděl do rezervního fondu je ve výši 10 % z čistého zisku, ale nesmí to být více než 5 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se pak ročně doplňuje o částku ve výši minimálně 5 % z čistého zisku, a to až do doby, kdy výše rezervního fondu dosáhne 10 % základního kapitálu. Příděl do rezervního fondu se zaúčtuje na účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na stranu má dáti a na účet 421 Rezervní fond na stranu dal. 6) Dále může společnost vytvářet ze zisku fondy, které vyplývají ze společenské smlouvy, například sociální fond zachycený na účtě 427 Sociální fondy (MD 431/D 427). V případě, že má společnost neuhrazenou ztrátu z minulých let evidovanou na účtě 429 Neuhrazená ztráta z minulých, může společnost provést její úhradu pomocí zisku 6) SKÁLOVÁ, J; ČOUKOVÁ, P. Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti. Praha: Wolters Kluwer ČR, Rezervní fondy, s

15 (MD 431/D 429). Nerozdělení zisk, který bude ponechán ve společnosti, bude zaúčtován na účet 428 Nerozdělený zisk (MD 431/D 428). Nakonec se ze zisku vyplácejí podíly na zisku Podíl na zisku Každý společník má právo na podíl ze zisku a to podle výše jeho vkladu. Toto právo je ale podmíněno splněním několika podmínek, stanovených obchodním zákoníkem: I. podmínka Společnost není oprávněna rozdělit zisk, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné (resp. mimořádné) účetní závěrky, nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti zvýšený o povinný rezervní fond. II. podmínka Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl do rezervního fondu, neuhrazené ztráty minulých let, neodepsanou část zřizovacích výdajů a zvýšení o nerozdělený zisk minulých let, fondy vytvořené ze zisku. 7) Pokud budou splněny všechny podmínky a bude valnou hromadou schválena výplata podílu na zisku, může být o této výplatě účtováno. Přiznaný podíl na zisku zachytíme jako závazek na účtě 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku, a to souvztažně s účtem 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Podíl na zisku je pak sražen srážkovou daní ve výši 15 %, která je zachycena na účtě 342 Ostatní přímé daně Úhrada ztráty Zjištěnou ztrátu lze uhradit z vlastních zdrojů (zůstatky na účtech účtové skupiny 41, 42), případně ji lze předepsat jako pohledávku za společníky (účet 354 Pohledávky za společníky při úhradě ztráty) nebo může být převedena do dalších let (účet 429 Neuhrazená ztráta minulých let). 7) ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2010: pro střední školy a pro veřejnost. 3 díl. Znojmo: Pavel Štohl, Podíly na zisku pro společníky., s

16 3 Akciová společnost 3.1 Základní charakteristika Akciová společnost je kapitálovou obchodní společností, jejíž základní kapitál je tvořen určitým počtem akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost ručí za porušení svých závazků celým svým majetkem a akcionáři za závazky společnosti neručí. Společnost může být založena jedním zakladatelem, je-li zakladatel právnickou osobou, nebo dvěma a více zakladateli. Zakládá-li společnost jeden zakladatel, podepíše zakladatelskou listinu. Je-li společnost založena dvěma a více zakladateli, uzavřou zakladatelskou smlouvu. Dalším základním dokumentem společnosti jsou stanovy, které upravují veškeré náležitosti týkající se vzniku společnosti a jejího hospodaření. Akciová společnost může být založena na základě veřejné nabídky akcií nebo bez veřejné nabídky akcií. Založení společnosti s veřejnou nabídkou akcií spočívá v tom, že zakladatelé nejsou schopni uhradit celou výši základního kapitálu, a tak výzvou k úpisu akcií vyzývají další společníky, aby se podíleli na tvorbě základního kapitálu. K upsání akcie dochází zápisem do listiny upisovatelů. U založení společnosti na základě výzvy k upisování akcií nelze upisovat nepeněžitými vklady. Upisovatel musí splatit v určené době emisní ážio a 10 % nominální hodnoty akcií. Do doby konání ustavující valné hromady musí být splaceno dalších 20 % jmenovité hodnoty akcií. Valná hromada musí být zakladateli svolána do 60 dnů ode dne skončení upisování akcií. U založení společnosti bez veřejné nabídky akcií se předpokládá, že zakladatelé v zakladatelské smlouvě upíší celý navrhovaný základní kapitál. Hodnota základního kapitálu společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií činní alespoň 20 mil. Kč a u společnosti bez veřejné nabídky akcií alespoň 2 mil. Kč. Akciová společnost povinně vytváří zákonný rezervní fond Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku a může být zapsána pouze za předpokladu, že upisovatelé upsali celou hodnotu základního kapitálu, splatili případné emisní ážio a alespoň 30 % jmenovité hodnoty všech akcií. Po vzniku společnosti se vydává akcionářům tzv. zatímní list, pokud nebyl zcela splacen emisní kurz akcie. Po zaplacení je zatímní list vyměněn za akcie. 11

17 Nejvyšším orgánem akciové společnosti je valná hromada. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období, a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen. Valná hromada je schopna usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu, nevyžadují-li stanovy účast vyšší. K přijetí rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů, není-li stanoveno jinak. Do působnosti valné hromady patří například rozhodování o změně stanov, volba a odvolávání členů představenstva a dozorčí rady nebo rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu. Statutárním orgánem akciové společnosti je představenstvo, které řídí společnost a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Mezi základní povinnosti představenstva patří například vedení účetnictví, předkládání účetní závěrky valné hromadě ke schválení, předkládání návrhu na rozdělení zisku atd. Představenstvo má nejméně tři členy (neplatí, pokud se jedná o akciovou společnost s jediným akcionářem). Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. Členové dozorčí rady mají právo nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se společnosti, provádět kontrolu účetnictví a přezkoumávat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty. Členové dozorčí rady jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Dozorčí rada musí mít nejméně tři členy, přitom počet členů musí být dělitelný třemi. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu volí zaměstnanci, pokud se jedná o společnost, která má více než 50 zaměstnanců. 3.2 Akciová společnost z pohledu účetnictví Zahajovací rozvaha Dnem zápisu do obchodního rejstříku je společnost povinna sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účetní knihy, obdobně jako ostatní obchodní společnosti. 12

18 3.2.2 Zvýšení základního kapitálu Základní kapitál může být navýšen buď dalšími vklady do společnosti (upsáním akcií nebo vydáním dluhopisů vyměnitelných za akcie), z vlastních zdrojů nebo kombinovaným způsobem. Zvýšení základního kapitálu musí být schváleno valnou hromadou a musí být zapsáno do obchodního rejstříku. 1) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné pouze tehdy, jsou-li zcela splaceny dříve upsané akcie. Toto neplatí, pokud dojde k upsání akcií nepeněžitými vklady. V případě, že upsané akcie jsou spláceny peněžitými vklady, akciová společnost účtuje o zaplacení jistiny za upsání akcií ve prospěch účtu 379 Jiné závazky souvztažně s účtem peněžních prostředků. V případě, kdy bude splaceno alespoň 30 % upisovaného kapitálu, zaúčtuje akciová společnost úpis nových akcií na účet 353 Pohledávky za upsaný vlastní kapitál, souvztažně s účtem 419 Změny základního kapitálu. Na základě toho, se zaúčtuje snížení závazku na účtě 379 a snížení pohledávky na účtě 353. Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se částka na účtě 419 přeúčtuje na účet 411 Základní kapitál. Upsané akcie mohou být splaceny i nepeněžitými vklady, například hmotným majetkem, zásobami apod. Nepeněžitý vklad je oceněn znalcem a v účetnictví je zachycen jako přírůstek majetkové složky a snížení pohledávky za společníky. Při emisi nových akcií obvykle vzniká tzv. emisní ážio (účet 412 Emisní ážio), tj. rozdíl mezi emisním kurzem akcie (částka, za kterou společnost akcie vydává) a její nominální hodnotou. Vznik emisního ážia se zaúčtuje na vrub účtu 353 a ve prospěch účtu ) Zvýšení základního kapitálu vydáním dluhopisů za akcie Akciová společnost vydává dluhopisy s tím záměrem, že po uplynutí lhůty splatnosti je nevykoupí, ale vymění je za akcie o stejné jmenovité hodnotě. Dluhopisy jsou pro společnost cizím zdrojem a jsou zachyceny na účtě 241 Vydané krátkodobé dluhopisy nebo na účtě 473 Vydané dluhopisy. 13

19 Postup účtování: 8) MD/D 1. Emise dluhopisů 375/241, Úhrada dluhopisů (VBÚ) 221/ Výměna dluhopisů za akcie 241,473/ Zápis o zvýšení ZK do OR 419/411 3) Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů Předpokladem navýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je ověření účetní závěrky auditorem bez výhrad. Dochází zde pouze k přesunu určitých položek pasiv (např. čistý zisk z předcházejícího účetního období snížený o příděl do zákonného rezervního fondu, ostatní fondy, nerozdělení zisk minulých let apod.) do základního kapitálu. Takovéto zvýšení základního kapitálu se provádí buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře, nebo zvýšením nominální hodnoty současných akcií. Zvýšení základního kapitálu se zaúčtuje ve prospěch účtu 419 Změny ZK, souvztažně s účtem vlastních zdrojů. Po zápisu do obchodního rejstříku se částka na účtu 419 přeúčtuje na účet 411 Základní kapitál. Zvýšení základního kapitálu nesmí být větší než vlastní kapitál snížený o základní kapitál a zákonný rezervní fond. 4) Zvýšení základního kapitálu kombinovaným způsobem Dochází zde k emisi nových akcií, kdy akciová společnost hradí z vlastních volných disponibilních zdrojů (např. 412 Emisní ážio, 413 Ostatní kapitálové fondy, účtová skupina 42 Fondy ze zisku) část emisního kursu, která není upisovatelem uhrazena (MD 412, 413/ D 419). Toto lze využít pouze v případě, kdy se jedná o akciovou společnost, jejíž akcie jsou veřejně obchodovatelné a jejichž kurz nedosahuje nominální hodnoty akcie Snížení základního kapitálu Snížení základního kapitálu může být provedeno pouze se souhlasem valné hromady. Základní kapitál může být snížen jen za předpokladu, že jeho výše neklesne 8) DĚRGEL, M. Jak účtovat změny základního kapitálu. Účetnictví. 2010, č. 07, s

20 pod zákonem stanovenou minimální hranici a nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů. Snížení základního kapitálu může být provedeno snížením nominální hodnoty akcií a zatímních listů, upuštěním od vydání akcií a vzetím akcií z oběhu. 1) Snížení nominální hodnoty akcií a zatímních listů Snížení nominální hodnoty akcií a zatímních listů se provede jejich výměnou za akcie a zatímní listy s menší nominální hodnotou nebo vyznačením nižší nominální hodnoty na dosavadní akcii či zatímním listu. V případě zaknihovaných akcií se snížení nominální hodnoty provede změnou zápisu o výši nominální hodnoty akcií v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento způsob snížení základního kapitálu se nejčastěji využívá k úhradě ztráty a to buď ztráty z minulých let (účtováno ve prospěch účtu 429 Ztráta z minulých let, souvztažně s účtem 419 Změny ZK) nebo z předchozího účetního období (účtováno ve prospěch účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, souvztažně s účtem 419). 9) 2) Upuštění od vydání akcií Tento způsob snížení základního kapitálu může být využit v případě, kdy akcionáři jsou v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií. Akciová společnost vyzve upisovatele, aby vrátili zatímní listy, a upisovatelům vrátí po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku splacenou část emisního kurzu akcií (závazek zachycen na účtě 379 Jiné závazky). Postup účtování: MD/D 1. Snížení ZK o nesplacenou část 419/ Snížení ZK o splacenou část 419/ Vrácení splacené části akcionářům 379/ Zápis snížení ZK do OR 411/419 9) DĚRGEL, M. Jak účtovat změny základního kapitálu. Účetnictví. 2010, č. 07, s

21 3) Vzetí akcií z oběhu Akcie, které jsou staženy z oběhu, si může akciová společnost ponechat 18 měsíců. Během této doby mohou být vykoupené akcie vráceny zpátky do oběhu nebo musí být zničeny. Vlastní akcie zachycujeme v účetnictví na účtě 252 Vlastní akcie. Postup účtování zničení akcií (dojde ke snížení ZK): MD/D 1. Nákup vlastních akcií 252/221, Snížení základního kapitálu 419/ Zápis snížení do OR 411/ Odměny členům orgánů společnosti Odměny členů představenstva a dozorčí rady se účtují do nákladů na účet 523 Odměny členům orgánům společnosti a družstva, souvztažně s účtem závazků (obvykle účet 379 Jiné závazky). Z odměn členů představenstva a dozorčí rady je srážena daň ve výši 15 % a v roce 2010 se z těchto odměn nesráží sociální pojištění Účetní uzávěrka, výsledek hospodaření a zdanění Účetní uzávěrka a transformace výsledku hospodaření na základ daně v akciové společnosti probíhá obdobně jako u společnosti s ručením omezeným. Akciová společnost také podléhá dani z příjmů právnických osob, jejíž sazba činí 19 %. Po převodu zůstatků výsledkových a rozvahových účtů na uzávěrkové účty jsou uzavřeny účty hlavní knihy. Disponibilní zisk (případně ztráta) je převeden z účtu 710 Účet zisků a ztrát na účet 702 Konečný účet rozvažný. Na začátku následujícího účetního období se výsledek hospodaření objeví na účtě 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Rozdělení zisku Účtování o rozdělení zisku je obdobné jako u společnosti s ručením omezeným. Akciová společnost je ze zákona povinna učinit příděl do rezervního fondu a to nejpozději v roce, ve kterém poprvé vytvořila zisk. První příděl do rezervního fondu je ve výši 20 % z čistého zisku, ale nesmí to být více než 10 % z hodnoty základního 16

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

20. V. O. S., K. S. A INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL

20. V. O. S., K. S. A INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL 20. V. O. S., K. S. A INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST CHARAKTERISTIKA - není požadován ZK ani vklady společníků a nevytváří se povinně ani ZRF - v. o. s. mohou založit minimálně 2 společníci,

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Základy účetnictví 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Financování podniku kapitál sloužící k pořízení aktiv může pocházet z různých zdrojů rozhodujícím kritériem pro členění zdrojů financování

Více

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE 6 KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Obsah: 6. 1 Účtování individuálního podnikatele 6. 2 Základní kapitál v obchodní společnosti 6. 3 Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 6. 4 Zálohy na podíly na zisku

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

ZVLÁŠTNOSTI ÚČETNICTVÍ V OBCHODNÍCH KORPORACÍCH, ÚČETNICTVÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

ZVLÁŠTNOSTI ÚČETNICTVÍ V OBCHODNÍCH KORPORACÍCH, ÚČETNICTVÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE Otázka: Zvláštnosti v obchodních korporacích, účetnictví podnikatele Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. ZVLÁŠTNOSTI ÚČETNICTVÍ V OBCHODNÍCH KORPORACÍCH, ÚČETNICTVÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE SPOLEČNOST

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih 15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih pozor! Na rozdíl od toho, účetní závěrka je sestavení výkazů (výsledovka, rozvaha) účetní uzávěrka má několik částí:

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky 12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky ad a) Základní kapitál se může zvyšovat několika způsoby: 1. upsáním (emisí) nových akcií, pokud

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ŠTOHL 3. 3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM FORMY PODNIKÁNÍ. Společnost s ručením omezeným Založení a vznik společnosti s ručením omezeným

ŠTOHL 3. 3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM FORMY PODNIKÁNÍ. Společnost s ručením omezeným Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 3 FORMY PODNIKÁNÍ Společnost s ručením omezeným 3. 3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Právní úprava: Zákon o obchodních korporacích v 132 až 242. Společnost s ručením omezeným je označována za obchodní společnost

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 Příklad č.22: Opravné položky k pohledávkám Společnost

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ztráta a její vypořádání

Ztráta a její vypořádání Ztráta a její vypořádání Ztráta a) nebude uhrazována v běžném účetním období - může být převedena neuhrazena do dalších let - účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let, na kterém je ztráta evidována- strana

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Zvýšení základního kapitálu. MV608K Právo obchodních společností

Zvýšení základního kapitálu. MV608K Právo obchodních společností Zvýšení základního kapitálu MV608K Právo obchodních společností 1 Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti základní zásady Stoupá číselná hodnota zákl. kap. zapsaná v obchodním rejstříku, zvyšuje

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení UM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.15 ruhý a třetí Účtové třídy

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku.

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. Otázka: Podnikání právnických osob Předmět: Ekonomie Přidal(a): Krakatit *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. * Forma podnikání právnických osob =jsou obchodní společnosti. Zahájení

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 9.. KAPITOLA: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-VÝPOČET DANĚ, DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ, DAŇ Z PŘÍJMŮ ODLOŽENÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová

EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_EKO-11

Více

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad.

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. UcFI 6. přednáška Účtování provozu banky Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. a) dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný -

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU. Zvýšení a znížení základního kapitálu

ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU. Zvýšení a znížení základního kapitálu ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Zvýšení a znížení základního kapitálu A.S. a S.R.O. smí zvýšit nebo znížit základní kapitál Základní kapitál Podíl Vklad 30 Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Přednáška č. 13. Výsledek hospodaření

Přednáška č. 13. Výsledek hospodaření Přednáška č. 13 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření a jeho struktura Transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ Výpočet a zaúčtování daně z příjmů Pojetí VH v účetnictví ve srovnání

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více