Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností"

Transkript

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností Vedoucí bakalářské práce Ing. Marie Oubrechtová Autor Lucie Šulcová České Budějovice 2011

2

3

4 Prohlášení Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě, elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o průběhu a výsledku obhajoby kvalifikační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů. V Českých Budějovicích Lucie Šulcová

5 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Ing. Marii Oubrechtové, vedoucí bakalářské práce, za vstřícnost, cenné rady a připomínky, kterými přispěla k vypracování této práce.

6 Obsah: 1 Úvod Společnost s ručením omezeným Základní charakteristika Společnost s ručením omezeným z pohledu účetnictví Zahajovací rozvaha Zřizovací výdaje Zvýšení základního kapitálu Snížení základního kapitálu Příplatek mimo základní kapitál Půjčky v s. r. o Odměny společníků, jednatelů příjmy ze závislé činnosti Odměny členů dozorčí rady Účetní uzávěrka, výsledek hospodaření a zdanění Rozdělení zisku Podíl na zisku Úhrada ztráty Akciová společnost Základní charakteristika Akciová společnost z pohledu účetnictví Zahajovací rozvaha Zvýšení základního kapitálu Snížení základního kapitálu Odměny členům orgánů společnosti Účetní uzávěrka, výsledek hospodaření a zdanění Rozdělení zisku Úhrada ztráty Veřejná obchodní společnost Základní charakteristika

7 4.2 Veřejná obchodní společnost z pohledu účetnictví Vznik veřejné obchodní společnosti Vklady společníků Zálohy na podíl na zisku Zdravotní a sociální pojištění společníků Účetní uzávěrka, výsledek hospodaření a zdanění Komanditní společnost Základní charakteristika Komanditní společnost z hlediska účetnictví Výsledek hospodaření, účetní uzávěrka a zdanění Metodika Obchodní společností z hlediska účetního a daňového Jednotné výchozí údaje Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Zhodnocení obchodních společností z hlediska účetního a daňového Závěr Summary Přehled použité literatury

8 1 Úvod Jedním ze způsobů jak omezit podnikatelská rizika je podnikat prostřednictví obchodních společností. V České republice existují dva typy obchodních společností a to společnosti osobní a kapitálové. Mezi osobní obchodní společnosti řadíme veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost. Tyto společnosti jsou zakládány pro menší a střední formy podnikání, kde se nepočítá s rozsáhlými a složitými podnikatelskými aktivitami, tudíž ani s velkými zdroji kapitálu. Hlavním rysem těchto společností je, že se společníci aktivně podílejí na podnikání a za závazky společnosti ručí neomezeně. Mezi kapitálové obchodní společnosti zařazujeme akciovou společnost a společnost s ručením omezeným. Pro tyto společnosti je typické, že musí povinně vytvářet základní kapitál, a to nejméně ve výši stanovené zákonem. Z toho vyplývá, že společníci jsou povinni vložit vklad do společnosti. Dalším znakem kapitálových společností je omezené či žádné ručení společníků. Nastává zde ale otázka, jakou právní formu si má podnikatel zvolit. Podnikatel by měl vzít v úvahu všechna kritéria, která ovlivňují nejen založení společnosti, ale i její chod a dosahované výsledky. Mezi tyto kritéria patří například způsob a rozsah ručení, počet zakladatelů, tvorba a odměňování orgánů společnosti, počáteční základní kapitál, podíl na výsledku hospodaření, daňové zatížení společnosti apod. Musíme si také uvědomit, že některá tato kritéria ovlivňují i účetnictví obchodních společností, tudíž cílem této bakalářské práce je poukázat na rozdíly v účtování a následném zdanění různých forem obchodních společností a jejich vliv na disponibilní příjem společníka. V teoretické části bakalářské práce, která zahrnuje čtyři kapitoly, jsem se snažila popsat obchodní společnosti z hlediska účetního, daňového a právního. Tyto teoretické poznatky jsem pak použila pro zpracování praktické části bakalářské práce na čtyřech vybraných společnostech. 3

9 2 Společnost s ručením omezeným 2.1 Základní charakteristika Společnost s ručením omezeným je takovou společností, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků, kteří ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladu do obchodního rejstříku. 1) Společnost s ručením omezeným může mít nejvíce 50 společníků, ale může být také založena pouze jednou osobou. Společníky můžou být jak osoby fyzické, tak i právnické. Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše svých nesplacených vkladů. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Výše základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným je minimálně Kč. Výše vkladu společníka musí činit alespoň Kč a musí být dělitelná na celé tisíce. Předmětem vkladu nemusí být jen peníze, ale vklad může být i nepeněžitý. Vklady musí být splaceny nejpozději do pěti let od vzniku společnosti. Před vznikem společnosti se stará o splacené vklady správce vkladu, tj. osoba, kterou k tomu určili společníci. Po zápisu společnosti do obchodního rejstříku musí správce vkladu převést všechny vklady do společnosti. Rozhodujícím základním dokumentem je společenská smlouva, jejíž obsah je dán obchodním zákoníkem. Je-li společnost založena jedním zakladatelem, společenskou smlouvu nahrazuje tzv. zakladatelská listina, která musí mít formu notářského zápisu. Před zápisem do obchodního rejstříku musí být na každý peněžitý vklad splaceno nejméně 30 %, alespoň však v hodnotě Kč. Nepeněžitý vklad mu být splacen zcela. Pokud je společnost založena jedním zakladatelem, tak může být zapsána do obchodního rejstříku pouze tehdy, pokud je splacen celý základní kapitál. Společnost s ručením omezeným povinně vytváří zákonný rezervní fond. Po zápisu do obchodního rejstříku vzniká společníkovi tzv. obchodní podíl, ze kterého plynou společníkovi jistá práva i povinnosti. Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným je valná hromada. Do její působnosti patří například schvalování roční účetní závěrky, rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo jmenování a dovolávání jednatelů a členů dozorčí 1) 105 odst. 1 obchodního zákoníku 4

10 rady. Valnou hromadu svolávají jednatelé, a to nejméně jednou za rok. Valná hromada je schopna usnášení, pokud jsou přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, nevyžaduje-li společenská smlouva jinak. Každý společník má jeden hlas na Kč svého vkladu, pokud opět nestanoví společenská smlouva jinak. K přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných společníků, v případech stanovených zákonem valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů (například se to týká zrušení společnosti s likvidací). Statutárním orgánem společnosti je jednatel nebo více jednatelů, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných osob. Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, informovat společníky o záležitostech společnosti a vést seznam společníků. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která je zřizována v případě, pokud je to dáno společenskou smlouvou nebo zvláštním zákonem. Dozorčí rada musí mít nejméně 3 členy, kteří jsou voleni valnou hromadou. Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů, přezkoumává roční účetní závěrky, nahlíží do účetních a obchodních knih a podává zprávy valné hromadě. 2.2 Společnost s ručením omezeným z pohledu účetnictví Zahajovací rozvaha Dnem zapsání společnosti do obchodního rejstříku vzniká společnosti povinnost sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účetní knihy. V aktivech zahajovací rozvahy se vykazuje majetek, který byl vložen do společnosti a dále pohledávka za upsaný nesplacený kapitál na účtě 353 Pohledávky za upsaný vlastní kapitál. Další položkou mohou být například zřizovací výdaje na účtě 011 Zřizovací výdaje. V pasivech se vykazuje základní kapitál na účtě 411- Základní kapitál, a to ve výši zapsané v obchodním rejstříku. Mohou se zde i objevit další položky pasiv závisející na tom, zda existují ještě jiné vlastní zdroje (např. dobrovolný rezervní fond). 5

11 2.2.3 Zřizovací výdaje Zřizovací výdaje jsou výdaje spojené se založením společnosti. Mezi zřizovací výdaje nezařazujeme výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku nebo zásob, výdaje na reprezentaci a výdaje spojené s přeměnou společnosti ve smyslu obchodního práva. Zřizovací výdaje jsou zachyceny na účtě 011 Zřizovací výdaje (tudíž se jedná o dlouhodobý nehmotný majetek). V případě, že zřizovací výdaje nepřevýší limit stanovený účetní jednotkou pro dlouhodobý nehmotný majetek, účtují se rovnou do nákladů. Doba odepisování je maximálně pět let. 2) Zvýšení základního kapitálu Základní kapitál může být zvýšen novými vklady společníků nebo z vlastních zdrojů společnosti. Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je přípustné pouze tehdy, jsou-li dosavadní peněžité vklady zcela splaceny. Na druhou stranu zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné i před tímto splacením. Zvyšuje-li se základní kapitál peněžitými vklady, mají stávající společníci přednostní právo účastnit se tohoto zvýšení, není-li to společenskou smlouvou vyloučeno. Jestliže je základní kapitál zvýšen z vlastních zdrojů (účet 421, 423, 427, 428, 431), nesmí být toto zvýšení vyšší než rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtu hodnoty základního kapitálu a zákonného rezervního fondu. Dalším předpokladem je ověření účetní závěrky (nesmí být starší než 6 měsíců) auditorem bez výhrad. 3) Zvýšení základního kapitálu se zaznamenává na účet 419 Změny základního kapitálu. Ke dni zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se částka na účtě 419 přeúčtuje na účet 411 Základní kapitál. Postup účtování zvýšení základního kapitálu: MD/D 1. Zvýšení základního kapitálu novými vklady a. úpis nových vkladů společníky 353/419 b. splacení vkladu (např. peněžitý) 221/ Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů 4xx/ Zápis o zvýšení ZK do OR 419/411 2) RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka Olomouc: Anag, Zřizovací výdaje, s ) VYCHOPEŇ, J. Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu. Praha: Aspi, Zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, s

12 2.2.5 Snížení základního kapitálu O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Výše základní kapitálu nesmí klesnout pod zákonem stanovenou minimální hranici Kč a ani výše vkladu jednotlivých společníků nesmí klesnout pod Kč. Základní kapitál může být snížen několika různými způsoby, například: 4) snížení kapitálu za účelem úhrady ztráty (MD 411/D 429, 431) snížení základního kapitálu o vklad vyloučeného společníka (MD 411/D 252) snížení základního kapitálu s výplatou společníkům (MD 411/D 365) Příplatek mimo základní kapitál Příplatek mimo základní kapitál posiluje vlastní kapitál společnosti, aniž by se zvyšoval základní kapitál (není proveden zápis do obchodního rejstříku). Příplatek mimo základní kapitál může být dobrovolný nebo povinný. Povinný příplatek může být po společníkovi žádán valnou hromadou pouze tehdy, pokud to bylo určeno ve společenské smlouvě. Tento příplatek musí mít pouze peněžitou formu a výše povinných příplatků nesmí přesáhnout 50 % základního kapitálu. Dobrovolný příplatek poskytuje společník dobrovolně a pouze se souhlasem valné hromady. Tento příplatek může být peněžitý i nepeněžitý. Příplatek mimo základní kapitál je účtován na účet 413 Ostatní kapitálové fondy, souvztažně s účtem 355 Ostatní pohledávky za společníky Půjčky v s. r. o. Při nedostatku finančních prostředků může být společnost financována půjčkami od společníků. Společník může poskytnout společnosti půjčku bezúročnou nebo úročenou. Úroky z půjček přijatých od společníka musí s. r. o. účtovat do nákladů zásadně časově rozlišené a to bez ohledu na okamžik zaplacení úroku. Jestliže však je věřitelem poplatník, vedoucí daňovou evidenci, nebo poplatník, který není účetní jednotkou, daňovým nákladem jsou pouze úroky zaplacené. 5) 4) VYCHOPEŇ, J. Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu. Praha: Aspi, Zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, s ) ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2010: pro střední školy a pro veřejnost. 3 díl. Znojmo: Pavel Štohl, Půjčky v s. r. o., s

13 Půjčky poskytnuté od společníka, společnost zachytí jako závazek na účtě 365 Ostatní závazky ke společníkům (resp. účet 479 Ostatní dlouhodobé závazky) a případné úroky zaúčtuje do nákladů na účet 562 Úroky. V případě, že společnost půjčuje společníkovi, výše úroku je sjednána minimálně v ceně obvyklé. Tyto půjčky společnost zachytí jako pohledávku na účet 355 Ostatní pohledávky za společníky a úroky zaúčtuje do výnosů na účet 662 Úroky Odměny společníků, jednatelů příjmy ze závislé činnosti Ve společnosti s ručením omezeným často vystupující společníci jako zaměstnanci či jednatelé. Dle ZDP je příjem jednatele považován jako příjem ze závislé činnosti. O příjem ze závislé činnosti se jedná i tehdy, kdy společník uzavře se společností např. pracovní smlouvu. Odměny společníků, jednatelů jsou účtovány na nákladový účet 522 Příjmy společníků a družstev ze závislé činnosti, souvztažně s účtem 366 Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti (příp. účet 379 Jiné závazky). Zdanění příjmů společníků, jednatelů je stejné jako u zaměstnanců společnosti. Je zde však rozdíl v sazbě sociálního pojištění jednatelů. Za rok 2010 se odvádí pouze důchodové pojištění ve výši 21,5 % namísto obvyklých 25 %. Pokud měsíční odměna jednatele je nižší než Kč, odvádí se pouze zdravotní pojištění Odměny členů dozorčí rady Odměny členů dozorčí rady jsou účtovány na účet 523 Odměny členům orgánů společnosti a družstva, souvztažně s účtem závazků (např. účet 379 Jiné závazky). Dozorčí rada je kolektivní orgán, tudíž odměny na účtě 523 jsou daňově neuznatelným nákladem. Z odměn členů dozorčí rady je srážena daň ve výši 15 % a v roce 2010 se z odměn členů dozorčí rady odvádí pouze pojistné na zdravotní pojištění Účetní uzávěrka, výsledek hospodaření a zdanění Prvním krokem je uzavření nákladových a výnosových účtů a zjištění účetního výsledku hospodaření. Pro účely zdanění je tento výsledek hospodaření upraven o výnosy a náklady daňově neuznatelné a o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. Po 8

14 této úpravě je získán základ daně, který musí být snížen o odčitatelné položky. Základ daně snížený o odčitatelné položky je vynásoben sazbou daně z příjmů právnických osob, která v roce 2010 činí 19 %, a je získána splatná daň z příjmů. Takováto daň může být ještě snížena o slevy na dani. Splatná daň z příjmů se zaúčtuje jako náklad a zároveň jako závazek vůči finančnímu orgánu (MD 59x/D 341). V rámci závěrkových operací nesmíme opomenout odloženou daň z příjmů, která se vypočítává z přechodných rozdílů mezi položkami, které ovlivňují účetní výsledek hospodaření a základ daně. O odložené dani z příjmů musí účtovat účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu. Účtování probíhá mezi účty 481 Odložený daňový závazek a pohledávka a 592 (594) Daň z příjmů z běžné (mimořádné) činnosti odložená. Po všech těchto krocích může být účetnictví definitivně uzavřeno. Zjištěný disponibilní zisk se převede z účtu 710 Účet zisků a ztrát na účet 702 Konečný účet rozvažný, kterým se současně uzavírají rozvahové účty. Na počátku následujícího účetního období je hospodářský výsledek převeden na účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Rozdělení zisku Společnost s ručením omezeným je ze zákona povinna učinit příděl do rezervního fondu a to nejpozději v roce, ve kterém poprvé vytvořila zisk. První příděl do rezervního fondu je ve výši 10 % z čistého zisku, ale nesmí to být více než 5 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se pak ročně doplňuje o částku ve výši minimálně 5 % z čistého zisku, a to až do doby, kdy výše rezervního fondu dosáhne 10 % základního kapitálu. Příděl do rezervního fondu se zaúčtuje na účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na stranu má dáti a na účet 421 Rezervní fond na stranu dal. 6) Dále může společnost vytvářet ze zisku fondy, které vyplývají ze společenské smlouvy, například sociální fond zachycený na účtě 427 Sociální fondy (MD 431/D 427). V případě, že má společnost neuhrazenou ztrátu z minulých let evidovanou na účtě 429 Neuhrazená ztráta z minulých, může společnost provést její úhradu pomocí zisku 6) SKÁLOVÁ, J; ČOUKOVÁ, P. Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti. Praha: Wolters Kluwer ČR, Rezervní fondy, s

15 (MD 431/D 429). Nerozdělení zisk, který bude ponechán ve společnosti, bude zaúčtován na účet 428 Nerozdělený zisk (MD 431/D 428). Nakonec se ze zisku vyplácejí podíly na zisku Podíl na zisku Každý společník má právo na podíl ze zisku a to podle výše jeho vkladu. Toto právo je ale podmíněno splněním několika podmínek, stanovených obchodním zákoníkem: I. podmínka Společnost není oprávněna rozdělit zisk, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné (resp. mimořádné) účetní závěrky, nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti zvýšený o povinný rezervní fond. II. podmínka Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl do rezervního fondu, neuhrazené ztráty minulých let, neodepsanou část zřizovacích výdajů a zvýšení o nerozdělený zisk minulých let, fondy vytvořené ze zisku. 7) Pokud budou splněny všechny podmínky a bude valnou hromadou schválena výplata podílu na zisku, může být o této výplatě účtováno. Přiznaný podíl na zisku zachytíme jako závazek na účtě 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku, a to souvztažně s účtem 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Podíl na zisku je pak sražen srážkovou daní ve výši 15 %, která je zachycena na účtě 342 Ostatní přímé daně Úhrada ztráty Zjištěnou ztrátu lze uhradit z vlastních zdrojů (zůstatky na účtech účtové skupiny 41, 42), případně ji lze předepsat jako pohledávku za společníky (účet 354 Pohledávky za společníky při úhradě ztráty) nebo může být převedena do dalších let (účet 429 Neuhrazená ztráta minulých let). 7) ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2010: pro střední školy a pro veřejnost. 3 díl. Znojmo: Pavel Štohl, Podíly na zisku pro společníky., s

16 3 Akciová společnost 3.1 Základní charakteristika Akciová společnost je kapitálovou obchodní společností, jejíž základní kapitál je tvořen určitým počtem akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost ručí za porušení svých závazků celým svým majetkem a akcionáři za závazky společnosti neručí. Společnost může být založena jedním zakladatelem, je-li zakladatel právnickou osobou, nebo dvěma a více zakladateli. Zakládá-li společnost jeden zakladatel, podepíše zakladatelskou listinu. Je-li společnost založena dvěma a více zakladateli, uzavřou zakladatelskou smlouvu. Dalším základním dokumentem společnosti jsou stanovy, které upravují veškeré náležitosti týkající se vzniku společnosti a jejího hospodaření. Akciová společnost může být založena na základě veřejné nabídky akcií nebo bez veřejné nabídky akcií. Založení společnosti s veřejnou nabídkou akcií spočívá v tom, že zakladatelé nejsou schopni uhradit celou výši základního kapitálu, a tak výzvou k úpisu akcií vyzývají další společníky, aby se podíleli na tvorbě základního kapitálu. K upsání akcie dochází zápisem do listiny upisovatelů. U založení společnosti na základě výzvy k upisování akcií nelze upisovat nepeněžitými vklady. Upisovatel musí splatit v určené době emisní ážio a 10 % nominální hodnoty akcií. Do doby konání ustavující valné hromady musí být splaceno dalších 20 % jmenovité hodnoty akcií. Valná hromada musí být zakladateli svolána do 60 dnů ode dne skončení upisování akcií. U založení společnosti bez veřejné nabídky akcií se předpokládá, že zakladatelé v zakladatelské smlouvě upíší celý navrhovaný základní kapitál. Hodnota základního kapitálu společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií činní alespoň 20 mil. Kč a u společnosti bez veřejné nabídky akcií alespoň 2 mil. Kč. Akciová společnost povinně vytváří zákonný rezervní fond Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku a může být zapsána pouze za předpokladu, že upisovatelé upsali celou hodnotu základního kapitálu, splatili případné emisní ážio a alespoň 30 % jmenovité hodnoty všech akcií. Po vzniku společnosti se vydává akcionářům tzv. zatímní list, pokud nebyl zcela splacen emisní kurz akcie. Po zaplacení je zatímní list vyměněn za akcie. 11

17 Nejvyšším orgánem akciové společnosti je valná hromada. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období, a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen. Valná hromada je schopna usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu, nevyžadují-li stanovy účast vyšší. K přijetí rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů, není-li stanoveno jinak. Do působnosti valné hromady patří například rozhodování o změně stanov, volba a odvolávání členů představenstva a dozorčí rady nebo rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu. Statutárním orgánem akciové společnosti je představenstvo, které řídí společnost a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Mezi základní povinnosti představenstva patří například vedení účetnictví, předkládání účetní závěrky valné hromadě ke schválení, předkládání návrhu na rozdělení zisku atd. Představenstvo má nejméně tři členy (neplatí, pokud se jedná o akciovou společnost s jediným akcionářem). Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. Členové dozorčí rady mají právo nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se společnosti, provádět kontrolu účetnictví a přezkoumávat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty. Členové dozorčí rady jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Dozorčí rada musí mít nejméně tři členy, přitom počet členů musí být dělitelný třemi. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu volí zaměstnanci, pokud se jedná o společnost, která má více než 50 zaměstnanců. 3.2 Akciová společnost z pohledu účetnictví Zahajovací rozvaha Dnem zápisu do obchodního rejstříku je společnost povinna sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účetní knihy, obdobně jako ostatní obchodní společnosti. 12

18 3.2.2 Zvýšení základního kapitálu Základní kapitál může být navýšen buď dalšími vklady do společnosti (upsáním akcií nebo vydáním dluhopisů vyměnitelných za akcie), z vlastních zdrojů nebo kombinovaným způsobem. Zvýšení základního kapitálu musí být schváleno valnou hromadou a musí být zapsáno do obchodního rejstříku. 1) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné pouze tehdy, jsou-li zcela splaceny dříve upsané akcie. Toto neplatí, pokud dojde k upsání akcií nepeněžitými vklady. V případě, že upsané akcie jsou spláceny peněžitými vklady, akciová společnost účtuje o zaplacení jistiny za upsání akcií ve prospěch účtu 379 Jiné závazky souvztažně s účtem peněžních prostředků. V případě, kdy bude splaceno alespoň 30 % upisovaného kapitálu, zaúčtuje akciová společnost úpis nových akcií na účet 353 Pohledávky za upsaný vlastní kapitál, souvztažně s účtem 419 Změny základního kapitálu. Na základě toho, se zaúčtuje snížení závazku na účtě 379 a snížení pohledávky na účtě 353. Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se částka na účtě 419 přeúčtuje na účet 411 Základní kapitál. Upsané akcie mohou být splaceny i nepeněžitými vklady, například hmotným majetkem, zásobami apod. Nepeněžitý vklad je oceněn znalcem a v účetnictví je zachycen jako přírůstek majetkové složky a snížení pohledávky za společníky. Při emisi nových akcií obvykle vzniká tzv. emisní ážio (účet 412 Emisní ážio), tj. rozdíl mezi emisním kurzem akcie (částka, za kterou společnost akcie vydává) a její nominální hodnotou. Vznik emisního ážia se zaúčtuje na vrub účtu 353 a ve prospěch účtu ) Zvýšení základního kapitálu vydáním dluhopisů za akcie Akciová společnost vydává dluhopisy s tím záměrem, že po uplynutí lhůty splatnosti je nevykoupí, ale vymění je za akcie o stejné jmenovité hodnotě. Dluhopisy jsou pro společnost cizím zdrojem a jsou zachyceny na účtě 241 Vydané krátkodobé dluhopisy nebo na účtě 473 Vydané dluhopisy. 13

19 Postup účtování: 8) MD/D 1. Emise dluhopisů 375/241, Úhrada dluhopisů (VBÚ) 221/ Výměna dluhopisů za akcie 241,473/ Zápis o zvýšení ZK do OR 419/411 3) Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů Předpokladem navýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je ověření účetní závěrky auditorem bez výhrad. Dochází zde pouze k přesunu určitých položek pasiv (např. čistý zisk z předcházejícího účetního období snížený o příděl do zákonného rezervního fondu, ostatní fondy, nerozdělení zisk minulých let apod.) do základního kapitálu. Takovéto zvýšení základního kapitálu se provádí buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře, nebo zvýšením nominální hodnoty současných akcií. Zvýšení základního kapitálu se zaúčtuje ve prospěch účtu 419 Změny ZK, souvztažně s účtem vlastních zdrojů. Po zápisu do obchodního rejstříku se částka na účtu 419 přeúčtuje na účet 411 Základní kapitál. Zvýšení základního kapitálu nesmí být větší než vlastní kapitál snížený o základní kapitál a zákonný rezervní fond. 4) Zvýšení základního kapitálu kombinovaným způsobem Dochází zde k emisi nových akcií, kdy akciová společnost hradí z vlastních volných disponibilních zdrojů (např. 412 Emisní ážio, 413 Ostatní kapitálové fondy, účtová skupina 42 Fondy ze zisku) část emisního kursu, která není upisovatelem uhrazena (MD 412, 413/ D 419). Toto lze využít pouze v případě, kdy se jedná o akciovou společnost, jejíž akcie jsou veřejně obchodovatelné a jejichž kurz nedosahuje nominální hodnoty akcie Snížení základního kapitálu Snížení základního kapitálu může být provedeno pouze se souhlasem valné hromady. Základní kapitál může být snížen jen za předpokladu, že jeho výše neklesne 8) DĚRGEL, M. Jak účtovat změny základního kapitálu. Účetnictví. 2010, č. 07, s

20 pod zákonem stanovenou minimální hranici a nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů. Snížení základního kapitálu může být provedeno snížením nominální hodnoty akcií a zatímních listů, upuštěním od vydání akcií a vzetím akcií z oběhu. 1) Snížení nominální hodnoty akcií a zatímních listů Snížení nominální hodnoty akcií a zatímních listů se provede jejich výměnou za akcie a zatímní listy s menší nominální hodnotou nebo vyznačením nižší nominální hodnoty na dosavadní akcii či zatímním listu. V případě zaknihovaných akcií se snížení nominální hodnoty provede změnou zápisu o výši nominální hodnoty akcií v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento způsob snížení základního kapitálu se nejčastěji využívá k úhradě ztráty a to buď ztráty z minulých let (účtováno ve prospěch účtu 429 Ztráta z minulých let, souvztažně s účtem 419 Změny ZK) nebo z předchozího účetního období (účtováno ve prospěch účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, souvztažně s účtem 419). 9) 2) Upuštění od vydání akcií Tento způsob snížení základního kapitálu může být využit v případě, kdy akcionáři jsou v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií. Akciová společnost vyzve upisovatele, aby vrátili zatímní listy, a upisovatelům vrátí po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku splacenou část emisního kurzu akcií (závazek zachycen na účtě 379 Jiné závazky). Postup účtování: MD/D 1. Snížení ZK o nesplacenou část 419/ Snížení ZK o splacenou část 419/ Vrácení splacené části akcionářům 379/ Zápis snížení ZK do OR 411/419 9) DĚRGEL, M. Jak účtovat změny základního kapitálu. Účetnictví. 2010, č. 07, s

21 3) Vzetí akcií z oběhu Akcie, které jsou staženy z oběhu, si může akciová společnost ponechat 18 měsíců. Během této doby mohou být vykoupené akcie vráceny zpátky do oběhu nebo musí být zničeny. Vlastní akcie zachycujeme v účetnictví na účtě 252 Vlastní akcie. Postup účtování zničení akcií (dojde ke snížení ZK): MD/D 1. Nákup vlastních akcií 252/221, Snížení základního kapitálu 419/ Zápis snížení do OR 411/ Odměny členům orgánů společnosti Odměny členů představenstva a dozorčí rady se účtují do nákladů na účet 523 Odměny členům orgánům společnosti a družstva, souvztažně s účtem závazků (obvykle účet 379 Jiné závazky). Z odměn členů představenstva a dozorčí rady je srážena daň ve výši 15 % a v roce 2010 se z těchto odměn nesráží sociální pojištění Účetní uzávěrka, výsledek hospodaření a zdanění Účetní uzávěrka a transformace výsledku hospodaření na základ daně v akciové společnosti probíhá obdobně jako u společnosti s ručením omezeným. Akciová společnost také podléhá dani z příjmů právnických osob, jejíž sazba činí 19 %. Po převodu zůstatků výsledkových a rozvahových účtů na uzávěrkové účty jsou uzavřeny účty hlavní knihy. Disponibilní zisk (případně ztráta) je převeden z účtu 710 Účet zisků a ztrát na účet 702 Konečný účet rozvažný. Na začátku následujícího účetního období se výsledek hospodaření objeví na účtě 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Rozdělení zisku Účtování o rozdělení zisku je obdobné jako u společnosti s ručením omezeným. Akciová společnost je ze zákona povinna učinit příděl do rezervního fondu a to nejpozději v roce, ve kterém poprvé vytvořila zisk. První příděl do rezervního fondu je ve výši 20 % z čistého zisku, ale nesmí to být více než 10 % z hodnoty základního 16

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ Viola Šebestíková ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ daňové a právní souvislosti úpis a úhrada vkladů vznik kapitálové společnosti operace s vlastním kapitálem - zvyšování základního kapitálu - snižování

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou dne 24 června 2013 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost CRISTAL PALACE (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 -

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 - S T A N O V Y společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843-1 - I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Teplárna Strakonice, akciová společnost, (dále jen

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zadání: Typy ch í. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zákon č. 1/1993 Sb. = Ústava upravuje - práva hospodářská - práva na svobodnou volbu povolání - právo podnikat - právo na získání prostředků na životní

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s. Příloha č. 1 dopisu č. j. PV/80/2014/VA NÁVRH USNESENÍ akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více