ODSTRAŇOVÁNÍ HERBICIDU ATRAZINU Z POVRCHOVÉ VODY. HANA KRÝSOVÁ a, JOSEF KRÝSA b, JANA HUBÁČKOVÁ c, JAN TŘÍSKA d a JAROMÍR JIRKOVSKÝ a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODSTRAŇOVÁNÍ HERBICIDU ATRAZINU Z POVRCHOVÉ VODY. HANA KRÝSOVÁ a, JOSEF KRÝSA b, JANA HUBÁČKOVÁ c, JAN TŘÍSKA d a JAROMÍR JIRKOVSKÝ a"

Transkript

1 ODSTRAŇOVÁÍ HERBICIDU ATRAZIU Z POVRCHOVÉ VODY HAA KRÝSOVÁ, JOSEF KRÝSA b, JAA HUBÁČKOVÁ c, JA TŘÍSKA d JAROMÍR JIRKOVSKÝ Ústv fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškov 3, Prh 8, b Vysoká škol chemicko-technologická, Ústv norgnické technologie, Technická 5, Prh 6, c Výzkumný ústv vodohospodářský T. G. Msryk, Podbbská 30, Prh 6, d Ústv ekologie krjiny AV ČR, Brnišovská 31, České Budějovice Došlo , přijto Klíčová slov: trzin, kogulce, filtrce, fotoktlýz, TiO 2. Úvod Pesticidy předstvují znečištění, které se dostává do vodotečí nádrží především splchem z polí plodin trnsportem větrem při leteckém postřiku. Pesticidy mohou porušit biologickou rovnováhu v tocích tím, že toxicky působí n biocenózu, nepříznivě ovlivňují smočistící schopnost vody, její pch chuť při proniknutí do pitné vody ohrožují zdrví obyvtelstv. Atrzin ptří do skupiny 1,3,5-trizinů. Strukturní vzorec trzinu je znázorněn n obr. 5. Přítomnost herbicidu trzinu byl npř. zjištěn v mlé říčce ve státě Iow, USA 1. Koncentrce trzinu se pohybovl v rozmezí 0,2 0,7 µg.l 1 s výrzným sezónním nárůstem (2 9 µg.l 1 ). Protože n úseku dlouhém 12 km klesl jeho koncentrce přibližně o 20 %, podléhá mlá část trzinu smovolné degrdci, le převážná část je stbilní. V součsné době je v ČR dodáván více než polovině obyvtel zásobovných z veřejných vodovodů vod uprvená právě z povrchových zdrojů. Mnohé z nich mohou v různých koncentrcích obshovt i trzin 2. Jeho přítomnost byl prokázán ve Vltvě v Prze-Podolí 2, kde se koncentrce trzinu pohybovl v rozmezí 0,075 0,300 µg.l 1, přičemž hygienický limit pro trzin v pitné vodě je podle vyhlášky Ministerstv zdrvotnictví č. 378/2000 Sb. 0,100 µg.l 1. Rozpustnost trzinu ve vodě je nízká (1, M) nezávisí n ph (cit. 3 ). V litertuře je popsán řd způsobů odstrňování trzinu. Jednou z metod je dsorpce n grnulovném ktivním uhlí (GAU). Výhodou metody je její jednoduchost sndná plikce v úprvnách pitné vody. evýhodou je to, že trzin pouze přejde do jiné fáze k jeho destrukci nedojde. V poslední době bylo sledováno odstrňování trzinu dsorpcí n GAU vliv doby běžného provozu (5 20 měsíců) n účinnost odstrnění trzinu 4. měřené dsorpční izotermy ukzují, že sorbovný orgnický mteriál prudce snižuje dsorpční kpcitu GAU pro trzin, ztímco kinetik dsorpce se výrzně nemění. Mezi dlší metody ptří tzv. pokročilé oxidční procesy, jejichž podsttou je přídvek nebo tvorb vysoce rektivních částic, které jsou schopny oxidovt i velmi stbilní molekuly. V litertuře je popsán degrdce trzinu ultrzvukem 5, oxidce Fentonovým činidlem 6,7 (Fe 2+ + H 2 O 2, H 2 O 2 O 3 ), homogenní fotoktlýzou 8 (H 2 O 2, UV záření) fotoheterogenní ktlýzou 9 11 (polovodičový ktlyzátor TiO 2 + UV záření). K odstrňování dochází tké při kogulci během úprvy povrchových vod n vodu pitnou. Účelem vodárenské kogulce je vytvořit v surové vodě tkové podmínky, by se gregátně stbilní nečistoty, původně přítomné ve vodě, shlukly do větších celků, které pk lze z vody odstrnit sedimentcí filtrcí nebo flotcí filtrcí. Kogulcí se z vody odstrňují většinou jemně suspendovné koloidní složky. Při volbě vhodného kogulntu se vychází hlvně ze složení surové vody. Pro úprvu vod s mlou minerlizcí (z nádrží situovných v horních úsecích toků) jsou vhodné hlinité soli. Pro úprvu vod více ntropogenně zsžených, se používjí soli železité. Kldně nbité částice kogulují s částicemi nečistot koloidní povhy, které nesou záporný náboj vytvářejí tk seprovtelné vločkovité suspenze. Cílem této práce bylo ověření schopnosti klsického procesu úprvy vod kogulcí odstrňovt herbicid trzin dále ověření možnosti jeho následného odstrnění ze surové vody fotoktlytickou degrdcí nebo dsorpcí n GAU. Experimentální část Úprv surové vody Pro modelové zkoušky dvoustupňové úprvy vltvské vody byly použity tři kogulnty. Sírn železitý ve formě vodného roztoku (PIX-113), krystlický sírn hlinitý Al 2 (SO 4 ) H 2 O vodný roztok polyluminiumchloridu (PAC) (Al n (OH) m Cl 3n-m, 17 % Al 2 O 3, hustot 1,36 g.cm 3, dodvtel Prochemie, výrobce Kemwter). Do stnoveného objemu surové vltvské vody (profil VÚV TGM Prh Podbb) bylo přidáno určité množství zásobního roztoku trzinu. Zásobní roztok byl připrven rozpuštěním nváženého množství trzinu (Riedel de Hen) v destilovné vodě pro kždý experiment s kogulntem zvlášť. Kvůli mlé rozpustnosti trzinu ve vodě bylo nutné několikdenní míchání následné odstrnění nerozpuštěného podílu filtrcí. Koncentrce trzinu v zásobním roztoku pro různé kogulnty proto kolísl ( mg.dm 3 ), tím se lišil jeho výsledná koncentrce v surové vodě (3,2 4,1 mg.dm 3 ). Zásobní roztok měl ph 6, což znmená, že rychlost hydrolýzy trzinu v zásobním roztoku byl znedbtelná. Koncentrce trzinu v obohcené surové vodě byl vyšší než by odpovídlo výskytu tohoto herbicidu v reálné 179

2 povrchové vodě. Bylo předpokládáno, že během dvoustupňové úprvy dojde k poklesu o 1 řád dále během fotodegrdce nebo filtrce přes GAU o dlší 2 řády. Aby bylo možno sledovt koncentrci trzinu v průběhu celého experimentu metodou HPLC (mez detekce M), byl koncentrce trzinu zvolen M (4 mg.dm 3 ). K tkto připrvené vodě bylo přidáno optimální množství kogulntu (stnoveno lbortorní kogulční zkouškou) dále byl n šestimístném lbortorním míchcím zřízení dvoustupňově uprven, tj. zkogulován sedimentován. Do kždé ze šesti dvoulitrových kádinek bylo vzorkováno 1,5 l vody. Vzorky byly nejprve míchány s vysokou rychlostí otáček ( z min) dále míchány po dobu 20 min rychlostí 25 otáček z 1 min. Po 30 min sedimentce byly vzorky filtrovány přes plovákové filtrční elementy 12, nplněné pískem o zrnění 0,7 0,8 mm výšce vrstvy 7 cm, při filtrční rychlosti 5 m.h 1. Aby se ustvil rovnováh při komplexční rekci mezi trzinem přirozeným pozdím orgnických látek (OM), bylo mezi přidáním trzinu kogulntu vyčkáno cc 2 4 h. Uvedený postup byl opkován ž do vyčerpání zásoby surové vody obohcené trzinem tk, by bylo získáno 12 l vody dostčující pro třetí stupeň úprvy vody přes grnulovné ktivní uhlí (GAU) pro fotoktlytickou úprvu n TiO 2 ozřovném UV zářením. Adsorpce n GAU Třetí stupeň úprvy byl modelován filtrcí přes grnulovné ktivní uhlí. Pro pokusy s kogulntem Fe 3+ bylo použito grnulovné ktivní uhlí Chemviron crbon Typ TL 830, Ref.: Fe 20/28 B pro pokusy s kogulntem Al 3+ ještě pro srovnání ktivní uhlí Desorex, určené pro plovákové filtry. Zrněné ktivní uhlí bylo proplchováno destilovnou vodou, by se zvodnilo zároveň se snížilo ph. V práci 13 doporučují před použitím GAU v procesu úprvy vody jeho zvodnění výměnu vody o objemu min. 10, lépe násobek jeho objemu podle druhu uhlí. U Desorexu se po čtyřdenním vyluhování nepodřilo podsttně snížit ph (pouze o desetiny). Při zvodňování po dobu 49 dní již ph výluhu pokleslo (viz tb. VI). Vzorek po dvoustupňové úprvě byl nplněn do 2 l kádinky bylo vloženo plovákové zřízení s filtrčním elementem nplněným GAU. Filtrce probíhl při rychlosti 5 m.h 1. Fotoktlytická degrdce Hlvní částí deskového vsádkového solárního rektoru (obr. 1) je obdélníková desk se dvěmi zásobníky n obou koncích, která je nkloněn pod úhlem 10. Je konstruován tk, by n ní bylo možno položit skleněnou desku o rozměrech ,4 cm. Rovnoběžně nd skleněnou deskou byl upevněn ocelová desk s třemi UV zářivkmi (Osrm Eversun L40W/79K, délk 60 cm) s mximální zářivostí při 355 nm. Zářivky byly umístěny rovnoběžně se směrem toku kpliny s odstupy 12,5 cm v kolmé vzdálenosti 12 cm. skleněnou desku byl předem nnesen vrstv polovodivého oxidu titničitého (P25, Deguss, složení 80 % nts 20 % rutil). Skleněná desk byl nejdříve odmštěn máčen v 20% HO 3. Vodná suspense TiO 2 (10 g.dm 3, ph 3) byl nlit n desku nechán sedimentovt 3 4 h. Po této době byl desk vyjmut položen vertikálně tk, by steklo přebytečné množství suspense TiO 2. Vrstv TiO 2 byl potom sušen při pokojové teplotě. konec byl vrstv vypékán 3 hodiny při 300 ± 10 C. Anlytické metody Koncentrce zásobního roztoku trzinu v destilovné vodě byl stnoven UV-VIS spektrofotometrem 2001 fy Cecil (mximum bsorbnce při 224 nm). Ve filtrátu po kogulci byl stnovován hodnot ph, celkové lklity (KK 4,5 ), chemické spotřeby kyslíku (CHSK Mn ), bsorbnce při 254 nm (A 254 ) koncentrce u. v. zářivky skleněná desk s vrstvou TiO 2 rotmetr termostt odběr vzorků zásobník čerpdlo Obr. 1. Schém deskového vsádkového solárního fotorektoru s lminárním tokem roztoku; D je vzdálenost mezi zářivkmi TiO 2 vrstvou (12 cm), w je šířk desky s TiO 2 vrstvou (30 cm), L je délk desky s TiO 2 vrstvou (L = 60 cm) α je náklon desky (10 ) 180

3 zbytkového kogulntu. K stnovení fyzikálně-chemických hodnot byly použity metody uvedené v litertuře 14. Hodnot ph byl měřen n ph-metru znčky ph 03 Lbio, A 254 v 1 cm kyvetě n UV/VIS spektrometru Unicm 8700 Series. Koncentrce zbytkového kogulntu byl stnovován spektrofotomericky n témže přístroji při vlnové délce 500 nm (Fe 3+ ) 535 nm (Al 3+ ). Stnovení koncentrce trzinu v surové vodě dále po plikci jednotlivých technologických postupů bylo provedeno metodou HPLC s UV detektorem. Důvodem je snížení koncentrce trzinu po jednotlivých úprvách. Během fotodegrdce nvíc vznikjí meziprodukty, které bsorbují při stejné vlnové délce jko trzin. K identifikci nejvýznmějších primárních meziproduktů bylo použito metody GC- MS. Urč ení optimální dávky kogulntu pro kogulci Byl proveden zkrácený rozbor surové vody stnoveny hodnoty ph, KK 4,5, CHSK Mn, A 254 záklu. Odhd zákldní koncentrce kogulntu se obvykle provádí podle obshu hydrogenuhličitnových iontů v surové vodě podle vzorce 15 : D = 100m kde D je koncentrce kogulčního činidl v mg.l 1 m hodnot KK 4,5 v mmol.l 1 (u běžných přírodních vod jde o koncentrci iontů HCO 3 ) nebo podle míry orgnického znečištění D = 8CHSK Mn (2) kde CHSK Mn je hodnot chemické spotřeby kyslíku (mg.l 1 ) podle Kubelovy metody. Výsledky diskuse (1) Tbulk I Stnovení optimální koncentrce dávky kogulntu Fe 2 (SO 4 ) 3. 9 H 2 O (PIX 113) Fotoktlytická degrdce Fotoktlytické odstrnění toxických látek 16 spočívá v bsorpci fotonu o určité energii n povrchu polovodičo- Koncentrce Fe 3+ ph KK 4,5 [mmol.dm 3 ] Fe CHSK Mn A 254 nm 0,0 7,70 1,35 5,0 0,130 5,0 7,30 1,10 1,80 5,3 0,282 10,0 6,85 0,80 2,60 3,6 0,278 15,0 6,55 0,50 0,55 2,3 0,094 20,0 6,30 0,35 0,30 1,9 0,064 25,0 5,40 0,15 0,05 1,6 0,031 30,0 4,40 0,00 0,30 1,8 0,035 Tbulk II Stnovení optimální dávky kogulntu Al 2 (SO 4 ) 3.18 H 2 O Koncentrce Al 3+ ph KK 4,5 [mmol.dm 3 ] Al CHSK Mn A 254 nm 0,00 7,75 1,26 5,4 0,146 5,67 6,75 1,00 0,135 3,2 0,044 6,48 6,60 0,75 0,143 2,2 0,069 7,29 6,50 0,70 0,178 2,2 0,066 8,10 6,50 0,60 0,245 2,1 0,047 8,91 6,45 0,50 0,266 2,1 0,048 9,72 6,40 0,45 0,630 2,1 0,049 Tbulk III Stnovení optimální dávky kogulntu Al n (OH) m Cl 3n-m (Kemwter) Koncentrce Al 3+ ph Al CHSK Mn 0,0 7,40 6,3 5,7 6,85 0,04 2,4 6,5 6,80 0,01 2,2 7,3 6,70 0,00 2,2 Úprv surové vody zákldě zkráceného rozboru surové vody (1. ř. v tb. I ž III) byly podle rovnice (1) odhdnuty zákldní koncentrce kogulntů. 135 mg.l 1 Fe 2 (SO 4 ) 3. 9 H 2 O 120 mg.l 1 Al 2 (SO 4 ) H 2 O, což odpovídá koncentrci 26,9 mg.l 1 Fe 3+ 9,6 mg.l 1 Al 3+. Podle rovnice (2) mjí zákldní dávky kogulntů hodnoty 8,0 mg.l 1 Fe 3+ 3,5 mg.l 1 Al 3+. Dále byl proveden zkoušk s cílem určení optimální dávky kogulntu pro kogulci. Výsledky jsou pro jednotlivé kogulnty uvedeny v tb. I III. Jko optimální byl stnoven dávk 25 mg Fe 3+.l 1 (sírn železitý), 7,29 mg Al 3+.l 1 (sírn hlinitý) 5,7 mg Al 3+.l 1 (polyluminiumchlorid). Ze srovnání experimentálních hodnot odhdnutých optimálních hodnot získných n zákldě rovnic (1) (2) je vidět, že experimentální výsledky jsou v dobré shodě s odhdem podle rovnice (1). V tbulkách IV VI jsou uvedeny prmetry surové vody po dvoustupňové úprvě následné filtrci přes GAU. Je ptrné, že přidáním trzinu se prmetry surové vody nezmění, jen CHSK se mírně zvýší. Po kogulci klesne KK i CHSK přibližně o 50 %, koncentrce trzinu klesne pro kogulnt Fe 2 (SO 4 ) 3 o 13 %, u kogulntu Al 2 (SO 4 ) H 2 O o 11 % pro Al n (OH) m Cl 3n-m klesne koncentrce trzinu jen neptrně (o 2 %). Filtrce přes GAU probíhá dleko efektivněji při použití kogulntů obshujících Al 3+, kde koncentrce trzinu klesl n 8 % počáteční hodnoty, ztímco pro Fe 2 (SO 4 ) 3 koncentrce trzinu po filtrci přes GAU klesl n 35 % původní hodnoty. 181

4 Tbulk IV Prmetry uprvovné vody, kogulnt Fe 2 (SO 4 ) 3. 9 H 2 O, (PIX 113) Koncentrce Fe 3+ : Vod Vod + trzin Po dvoustupňové 25 mg.dm 3 úprvě filtrci přes GAU (Chemwiron) ph 7,70 7,60 4,70 6,65 KK 4,5, mmol.dm 3 1,35 1,30 0,15 0,35 CHSK Mn, mg O 2 dm 3 5,0 5,1 1,8 1,5 A (254 nm) 0,130 0,156 0,102 0,053 c 3+ Fe, mg.dm ,25 0,075 c t, mg.dm 3 0,06 4,13 3,60 1,43 Proplch GAU 4 dny (ph ve výluhu Chemviron crbon 8,6, Desorex 10,3) Tbulk V Prmetry uprvovné vody, kogulnt Al 2 (SO 4 ) 3.18 H 2 O Koncentrce Al 3+ : Vod Vod + trzin Po dvoustupňové 7,29 mg.dm 3 úprvě filtrci přes GAU (Desorex) filtrci přes GAU (Chemwiron) ph 7,45 7,50 5,95 (6,2) 9,35 9,10 KK 4,5, mmol.dm 3 1,15 1,10 0,25 0,70 0,70 CHSK Mn, mg O 2 dm 3 5,6 7,2; 7,1 3,3 2,3 1,3 A (254 nm) 0,176 0,197 0,085 0,030 0,012 c t, mg.dm 3 0,06 3,21 2,87 0,58 0,26 Proplch GAU 4 dny (ph ve výluhu Chemviron crbon 8,6, Desorex 10,3) Tbulk VI Prmetry uprvovné vody, kogulnt Al n (OH) m Cl 3n-m (KEMWATER) Koncentrce Al 3+ : Vod Vod + trzin Po dvoustupňové 5,7 mg.dm 3 úprvě Po dvoustupňové úprvě filtrci přes GAU (Desorex) filtrci přes GAU (Chemwiron) ph 7,40 7,30 6,80 7,70 7,65 KK 4,5, mmol.dm 3 1,30 1,10 0,75 1,10 1,40 CHSK Mn, mg O 2 dm 3 5,6 5,6 2,2 1,6 0,9 A (254 nm) 0,153 0,176 0,081 0,026 0,070 c t, mg.dm 3 0,06 3,23 3,16 0,52 0,24 Proplch GAU 49 dní (ph ve výluhu (Chemviron crbon 8,0, Desorex 9,3) vého fotoktlyzátoru (npř. TiO 2 ), který je v kontktu s plynným nebo kplným rekčním médiem. Pokud je energie fotonu E vyšší než energetická šířk mezery mezi vlenčním vodivostním pásem (pro TiO 2 nts musí být vlnová délk dopdjícího záření nižší než 388 nm), elektron je excitován ve vlenčním pásu (VB) přeskočí do energeticky výše položeného vodivostního pásu (CB). Tím vznikne ve vlenčním pásu dír, která předstvuje volně pohyblivý náboj + SC h ν e + (3) CB h + VB 182

5 Díry, které vzniknou ozářením polovodivého oxidu, mjí extrémně vysoký oxidční potenciál (pro TiO 2 3,2 ev). Tyto díry mohou regovt n povrchu polovodiče s vodou z vzniku OH rdikálů. + h VB H O = OH H Tyto rdikály mjí velice silné oxidční vlstnosti jsou schopné oxidovt i velmi stbilní orgnické látky. Hodnoty oxidčního potenciálu jsou od 1 do 3,5 V (proti stndrdní vodíkové elektrodě). Jko kceptor elektronů ve vodivostním pásu slouží rozpuštěný vzdušný kyslík. O 2 + e CB O 2 obr. 2 je znázorněn závislost koncentrce trzinu n době fotodegrdce pro kogulnt Fe 2 (SO 4 ) 3. Je vidět, že koncentrce klesá exponenciálně s dobou degrdce. Je možno předpokládt, že při konstntní intenzitě světl bude koncentrce OH rdikálů n povrchu ktlyzátoru konstntní. Fotoktlytický rozkld trzinu potom probíhá jko rekce pseudoprvního řádu rychlost úbytku trzinu lze vyjádřit rovnicí dct = k c ct = kexp c OH t (6) dt kde t je čs (s), c OH je koncentrce OH rdikálů (mol.dm 3 ), c t je koncentrce trzinu (mol.dm 3 ) k exp je experimentální rychlostní konstnt (s 1 ). Vliv intenzity UV záření n rychlost fotodegrdce trzinu je pro kogulnt Al 2 (SO 4 ) 3 znázorněn n obr. 3. Experimentální rychlostní konstnty jsou uvedeny v tb. VII. Rychlost fotodegrdce je pro všechny tři použité kogulnty blízká hodnoty k exp se pohybují v rozmezí 0,19 0, s 1. Zvýšení intenzity světl o 100 % vede ke zvýšení rychlostní konstnty pouze o 35 %. To ukzuje n to, že rychlost fotodegrdce nevzrůstá úměrně se vzrůstem intenzity světl. Důvodem je skutečnost, že s rostoucí intenzitou světl se zvyšuje podíl fotogenerovných děr elektronů, které rekombinují v objemu fotoktlyzátoru, tím se snižuje kvntový výtěžek. Tento jev byl již pozorován jinými utory 17,18, kteří uvádějí, že rychlost degrdce je přímo úměrná druhé odmocnině intenzity světl. Metodou GC-MS byly identifikovány některé primární meziprodukty degrdce trzinu (4-chlor-6- (ethylmino)-1,3,5-trizin-2-min, CEAT) (4-chlor-6- (isopropylmino)-1,3,5-trizin-2-min, CIAT) sledován průběh jejich koncentrcí během fotodegrdce trzinu (viz obr. 4). obr. 5 jsou potom nznčeny počáteční stupně fotoktlytické degrdce trzinu. Je ptrné, že koncentrce primárních meziproduktů vykzují mxim po 100 min ozřování, kdy koncentrce trzinu klesne n 25 % počáteční hodnoty. S dobou fotodegrdce se dále koncentrce CEAT CIAT snižuje, což ukzuje n to, že meziprodukty dále podléhjí fotoktlytické oxidci soutěží s trzinem o OH rdikál. + (4) (5) cc t,, mg.dm -3 t, min Obr. 2. Závislost koncentrce trzinu n době fotodegrdce; kogulnt Fe 2 (SO 4 ) 3, 7 zářivek, 5 l roztoku trzinu, průtok 280 l.h 1 Cc t,, mg.dm -3-3 t, min Obr. 3. Závislost koncentrce trzinu n době fotodegrdce, vliv intenzity UV záření; kogulnt Al 2 (SO 4 ) 3, 5 l roztoku trzinu, průtok 280 l.h zářivky, 7 zářivek Cc t, mg.dm -3-3 t, min Obr. 4. Závislost koncentrce meziproduktů fotodegrdce trzinu (4-chlor-6-(ethylmino)-1,3,5-trizin-2-min, CEAT 4-chlor-6-(isopropylmino)-1,3,5-trizin-2-min, CIAT) n době fotodegrdce; kogulnt Al 2 (SO 4 ) 3, 7 zářivek, 5 l roztoku trzinu, průtok 280 l.h -1, CEAT, CIAT 183

6 (H 3 C) 2 HCH Cl trzin Závěr Byl ověřen možnost odstrňování herbicidů, konkrétně trizinového herbicidu trzinu klsickým dvoustupňovým procesem úprvy vody (kogulce, filtrce). K surové vodě (vltvská vod, profil VÚV TGM Prh- Podbb) byl přidán trzin (koncentrce 4 mg.l 1 ). Byly testovány 3 typy kogulntů: sírn železitý, sírn hlinitý polyluminiumchlorid. Bylo zjištěno, že dvoustupňová úprv surové vody nestčí k odstrnění trzinu přítomného v množství 3 4 mg.l 1. Filtrce přes GAU je možno použít k částečnému odstrnění trzinu (n hodnotu 0,2 0,5 mg.l 1 ), problémem všk zůstává likvidce použitého GAU. Fotoktlytickou degrdcí byl snížen koncentrce trzinu o 2 řády (n hodnotu 0,05 mg.l 1 ) z 450 min, což předstvuje spotřebu energie 200 Wh.l 1. Ukzuje se, že fotoktlytickou degrdci je možno použít k odstrnění trzinu v surové vodě. evýhodou jsou všk vysoké nákldy n úprvu vody dále dlouhá dob zdržení v rektoru. Tto studie byl vyprcován z finnční podpory Ministerstv průmyslu obchodu České republiky (projekt č. FD-K3/086) finnční podpory Ministerstv školství, mládeže tělovýchovy České republiky (projekt č. 1M ). LITERATURA HCH 2 CH 3 hν/tio2 (H 3 C) 2 HCH 1. Kolpln D. W., Klkhoff S. J.: Environ. Sci. Technol. 27, 134 (1993). 2. Kužílek V.: Vodní hospodářství 8, 247 (1997). 3. Wrd T. M., Weber J. B.: J. Agric. Food Chem. 16, 959 (1968). 4. Knppe D. R. U., Snoeyink V. L., Roche P., Prdos M. J., Bourbigot M. M.: J. Am. Wter Works Assoc. H 2 H 2 Cl Cl HCH 2 CH 3 CEAT CIAT Obr. 5. Počáteční stupně fotoktlytické degrdce trzinu; CEAT: 4-chlor-6-(ethylmino)-1,3,5-trizin-2-min, CIAT: 4-chlor-6-(isopropylmino)-1,3,5-trizin-2-min 91, 97 (1999). 5. Petrier Ch., Dvid B., Lguin S.: Chemosphere 32, 1709 (1996). 6. Arnold S. M., Hickey W. J., Hrris R. F.: Environ. Sci. Technol. 29, 2083 (1995). 7. élieu S., Kerhos L., Einhorn J.: Environ. Sci. Technol. 34, 430 (2000). 8. Chn G. Y. S., Hudson M. J., Iscs. S.: J. Phys. Org. Chem. 5, 600 (1992). 9. Murino V., Minero C., Pelizzeti E., Serpone.: Fine Prticles Science nd Technology, E. Pelizzeti (ed.), str Kluwer Acdemic Publishers (1996). 10. Minero C., Pelizzeti E., Mlto S., Blnco J.: Sol. Energy 56, 411 (1996). 11. Texier I., Ouzzni J., Delire J., Ginnoti Ch.: Tetrhedron 55, 3401 (1999). 12. Žáček L., Šorm J., Mštlíř L., Vněček.: Modifikovný způsob provádění lbortorních kogulčních zkoušek. VTEI č. 12, 470 (1981). 13. Hobby R., Dischhuser J., Gimbel R.: Proc. IV-th Conf. Wter Supply nd Wter Qulity, Krkow, září 2000, str Krkow Horáková M., Lischke P., Grünwld A.: Chemické fyzikální metody nlýzy vod. Str STL, ALFA, Prh Žáček, L.: Chemické technologické procesy úprvy vody, OEL 2000 s.r.o. (1999). 16. Krýs J., Vodehnl L., Jirkovský J.: J. Appl. Electrochem. 29, 429 (1999). 17. Trills M., Perl J., Domenech X.: Appl. Ctl., B 3, 45 (1993). 18. Kormnn C., Bhnemnn D. W., Hoffmnn M. R.: Environ. Sci. Technol. 25, 494 (1991). H. Krýsová, J. Krýs b, J. Hubáčková c, J. Třísk d, nd J. Jirkovský (J. Heyrovský Institute of Physicl Chemistry, Acdemy of Sciences of the Czech Republic, Prgue, b Deprtment of Inorgnic Technology, Institute of Chemicl Technology, Prgue, c T. G. Msryk Wter Reserch Institute, Prgue, d Institute of Lndscpe Ecology, Acdemy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice): Removl of Pesticide Atrzine from Rw Wter Removl of trzine, trizine herbicide, from its model solutions in rw river wter (3 4 mg.l 1 ) ws investigted. First, cogultion nd filtrtion were pplied. As third step, dsorption on grnulted ctive crbon or photoctlytic degrdtion on TiO 2 were used. While the clssic two-step tretment prcticlly did not chnge the strting trzine concentrtion, the filtrtion through ctive crbon cused its decrese to mg.l 1 nd the photoctlysis to 0.05 mg.l 1. However, prolonged tretment process nd incresed opertion costs re mjor drwbcks of the lst mentioned method. 184

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.:

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.: Potenciometrie Poločlánek (elektrod) je heterogenní elektrochemický systém tvořeny lespoň dvěm fázemi. Jedn fáze je vodičem první třídy vede proud prostřednictvím elektronů. Druhá fáze je vodičem druhé

Více

Oxidačně-redukční reakce (Redoxní reakce)

Oxidačně-redukční reakce (Redoxní reakce) Seminář z nlytické chemie idčně-redukční rekce (Redoxní rekce) RNDr. R. Čbl, Dr. Univerzit Krlov v Prze Přírodovědecká fkult Ktedr nlytické chemie Definice pojmů idce částice (tom, molekul, ion) ztrácí

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

Hlavní body - magnetismus

Hlavní body - magnetismus Mgnetismus Hlvní body - mgnetismus Projevy mgt. pole Zdroje mgnetického pole Zákldní veličiny popisující mgt. pole Mgnetické pole proudovodiče - Biotův Svrtův zákon Mgnetické vlstnosti látek Projevy mgnetického

Více

E ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

E ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 49. ročník 2012/201 ŠKLNÍ KL ktegorie A ŘŠNÍ KNTRLNÍH TSTU ŠKLNÍH KLA Řešení kontrolního testu školního kol Ch kt. A 2012/201 KNTRLNÍ TST ŠKLNÍH KLA (60 BDŮ) ANRGANICKÁ

Více

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem Příkld 22 : Kpcit rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem Předpokládné znlosti: Elektrické pole mezi dvěm nbitými rovinmi Příkld 2 Kpcit kondenzátoru je

Více

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku Autor: Uhlíř David Ročník: 5. Školitel: doc.ing. Vratislav Tukač, CSc. Ústav organické technologie 2005 Úvod Odpadní vody

Více

Jednostupňová a dvoustupňová separace

Jednostupňová a dvoustupňová separace Jednostupňová dvoustupňová seprce 1 seprce: sedimentcí, flotcí čiřič = zvláštní přípd kombinuje tvorbu suspenze (míchání) její seprci (sedimentci) => před čiřičem není technologický krok míchání o dvoustupňová

Více

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou MĚŘENÍ PARAMETRŮ OPTICKÝCH SOUSTAV Zákldním prmetrem kždé zobrzovcí soustvy je především její ohnisková vzdálenost. Existuje několik metod k jejímu určení le téměř všechny jsou ztíženy určitou nepřesností

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: cidobzické indikátory se chovjí buď jko slbé kyseliny nebo slbé báze disociují ve vodných roztocích omezeně. Kvntittivní mírou disocice je hodnot

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

SLEDOVÁNÍ VLIVU KONCENTRACE ALKOHOLŮ NA ODEZVU MĚŘENOU METODOU PLASMONOVÉ REZONANCE

SLEDOVÁNÍ VLIVU KONCENTRACE ALKOHOLŮ NA ODEZVU MĚŘENOU METODOU PLASMONOVÉ REZONANCE SLEDOVÁNÍ VLIVU KONCENTRACE ALKOHOLŮ NA ODEZVU MĚŘENOU METODOU PLASMONOVÉ REZONANCE MICHAL LESŇÁK, FRANTIŠEK STANĚK, JAROMÍR PIŠTORA MARIE STAŇKOVÁ b Institut fyziky, Hornicko-geologická fkult, VŠB Technická

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY USNADNĚNÉ HYDRODYNAMICKÉ DÁVKOVÁNÍ VZORKU DO SEPARAČNÍ KAPILÁRY V LABORATORNÍCH ELEKTROFORETICKÝCH APARATURÁCH TEREZA KADLECOVÁ, FRANTIŠEK OPEKAR PETR TŮMA b Univerzit Krlov

Více

SÍRA PŘI ZPLYŇOVÁNÍ UHLÍ

SÍRA PŘI ZPLYŇOVÁNÍ UHLÍ SÍRA PŘI ZPLYŇOVÁNÍ UHLÍ MILOSLAV HARTMAN, KAREL SVOBODA, OTAKAR TRNKA VÁCLAV VESELÝ Ustv chemických procesů, Akdemie věd České republiky, Rozvojová 135, 165 02 Prh 6-Suchdol Došlo dne 22.VII.1998 Klíčová

Více

Laboratorní práce č. 6 Úloha č. 5. Měření odporu, indukčnosti a vzájemné indukčnosti můstkovými metodami:

Laboratorní práce č. 6 Úloha č. 5. Měření odporu, indukčnosti a vzájemné indukčnosti můstkovými metodami: Truhlář Michl 3 005 Lbortorní práce č 6 Úloh č 5 p 99,8kP Měření odporu, indukčnosti vzájemné indukčnosti můstkovými metodmi: Úkol: Whetstoneovým mostem změřte hodnoty odporů dvou rezistorů, jejich sériového

Více

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE ÚV BEDŘICHOV PRŮZKUM SEPARAČNÍ ÚČINNOSTI FLOTACE A FILTRACE

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE ÚV BEDŘICHOV PRŮZKUM SEPARAČNÍ ÚČINNOSTI FLOTACE A FILTRACE PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE ÚV BEDŘICHOV PRŮZKUM SEPARAČNÍ ÚČINNOSTI FLOTACE A FILTRACE doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2, Ing. Pavel Dobiáš 1, Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1 1) W&ET Team, Písecká

Více

STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE. IVAN ŠVEC a, MARIE HRUŠKOVÁ a a ONDŘEJ JIRSA b. Experimentální část

STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE. IVAN ŠVEC a, MARIE HRUŠKOVÁ a a ONDŘEJ JIRSA b. Experimentální část VYUŽITÍ VÍCEROZMĚRNÝCH STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE IVAN ŠVEC, MARIE HRUŠKOVÁ ONDŘEJ JIRSA b Ústv chemie technologie schridů, Vysoká škol chemicko-technologická

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU Marek Smolný, Michal Kulhavý, Jiří Palarčík, Jiří Cakl Ústav

Více

Fotokatalytická oxidace acetonu

Fotokatalytická oxidace acetonu Fotokatalytická oxidace acetonu Hana Žabová 5. ročník Doc. Ing. Bohumír Dvořák, CSc Osnova 1. ÚVOD 2. CÍL PRÁCE 3. FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE Mechanismus Katalyzátor Nosič-typy Aparatura 4. VÝSLEDKY 5. ZÁVĚR

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Rtg. záření: Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Vznik rtg. záření: 1. Rtg. záření se spojitým spektrem vzniká při prudkém zabrzdění urychlených elektronů.

Více

ZÁKLADY KRYSTALOGRAFIE KOVŮ A SLITIN

ZÁKLADY KRYSTALOGRAFIE KOVŮ A SLITIN ZÁKLADY KRYSTALOGRAFIE KOVŮ A SLITIN pevné látky jsou chrkterizovány omezeným pohybem zákldních stvebních částic (tomů, iontů, molekul) kolem rovnovážných poloh PEVNÉ LÁTKY krystlické morfní KRYSTAL pevné

Více

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501 1.5. Mechnická práce II Předpokldy: 1501 Př. 1: Těleso o hmotnosti 10 kg bylo vytženo pomocí provzu do výšky m ; poprvé rovnoměrným přímočrým pohybem, podruhé pohybem rovnoměrně zrychleným se zrychlením

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

Manganový zeolit MZ 10

Manganový zeolit MZ 10 Manganový zeolit MZ 10 SPECIFIKACE POPIS PRODUKTU PUROLITE MZ 10 je manganový zeolit, oxidační a filtrační prostředek, který je připraven z glaukonitu, přírodního produktu, lépe známého jako greensand.

Více

1 i= VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ. OTAKAR TRNKA a MILOSLAV HARTMAN. i M

1 i= VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ. OTAKAR TRNKA a MILOSLAV HARTMAN. i M Chem. Listy, 55 53 (7) VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ OTAKAR TRNKA MILOSLAV HARTMAN Ústv chemických procesů, AV ČR, Rozvojová 35, 65 Prh 6 trnk@icpf.cs.cz

Více

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Ing.Jan Haering Problematika vodních filtrů a úpravy pitné vody v místě spotřeby. 15.11.2005,

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Úmrtnost v Česku a vybraných evropských krajinách

Úmrtnost v Česku a vybraných evropských krajinách Úmrtnost v Česku vybrných evropských krjinách Bohdn Lind Univerzit Prdubice, ústv mtemtiky Vývoj úmrtnosti v ČR v letech 197 1999 podle nejčstějších příčin V České republice zemřelo v roce 1999 19 768

Více

Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob

Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob Příklady krystalizace Fotokatalýza v potravinářských výrobách Krystalizace - příklady Příklad 1: Krystalizační rychlost Zadání: Při krystalizaci technických

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) J Katalytická oxidace fenolu ve vodách Vedoucí práce: Doc. Ing. Vratislav Tukač, CSc. Umístění práce: S27 1 Ústav organické technologie, VŠCHT Praha

Více

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

( ) 2 2 2 ( ) 3 3 2 2 3. Výrazy Výraz je druh matematického zápisu, který obsahuje konstanty, proměnné, symboly matematických operací, závorky.

( ) 2 2 2 ( ) 3 3 2 2 3. Výrazy Výraz je druh matematického zápisu, který obsahuje konstanty, proměnné, symboly matematických operací, závorky. Výrzy Výrz je druh mtemtického zápisu, který obshuje konstnty, proměnné, symboly mtemtických opercí, závorky. Příkldy výrzů: + výrz obshuje pouze konstnty číselný výrz x výrz obshuje konstntu ( proměnnou

Více

Elektrická dvojvrstva

Elektrická dvojvrstva 1 Elektrická dvojvrstva o povrchový náboj (především hydrofobních) částic vyrovnáván ekvivalentním množstvím opačně nabitých iontů (protiiontů) o náboj koloidní částice + obal protiiontů = tzv. elektrická

Více

KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU

KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU Cíle experimentu 1. Návrh kolonových experimentů 2. Průběh redukce ClU za pomoci železných špon 3. Rychlost reakce, možné vlivy na

Více

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD Ywetta Maléterová Simona Krejčíková Lucie Spáčilová, Tomáš Cajthaml František Kaštánek Olga Šolcová Vysoké požadavky na kvalitu vody ve

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

TVRDOST, VODIVOST A ph MINERÁLNÍ VODY

TVRDOST, VODIVOST A ph MINERÁLNÍ VODY TRDOST, ODIOST A ph MINERÁLNÍ ODY A) STANOENÍ TRDOSTI MINERÁLNÍCH OD Prinip: Tvrdost, resp. elková tvrdost vody, je způsobena obsahem solí alkalikýh zemin vápník, hořčík, stronium a barium. Stronium a

Více

ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI

ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI JANA ROITHOVÁ,b DETLEF SCHRÖDER b Univerzit Krlov v Prze, Přírodovědecká

Více

SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE

SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE PAVEL NOVÁK, DALIBOR VOJTĚCH, JAN ŠERÁK, JIŘÍ KUBÁSEK, FILIP PRŮŠA, VÍTĚZSLAV KNOTEK, ALENA MICHALCOVÁ MICHAL NOVÁK Ústv kovových

Více

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI Technická univerzita v Liberci MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI J. Nosek, M. Černík, P. Kvapil Cíle Návrh a verifikace modelu migrace nanofe jednoduše

Více

Složení a vlastnosti přírodních vod

Složení a vlastnosti přírodních vod Vodní zdroje Složení a vlastnosti přírodních vod Podzemní vody obsahují především železo, mangan, sulfan, oxid uhličitý, radon a amonné ionty. Povrchové vody obsahují především suspendované a koloidní

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bi) (54) Způsob čištěni radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bi) (54) Způsob čištěni radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (ер (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 20 06 83 (21) (pv 4508-83) do (Bi) (51) ínt. Cl. 3 G 21 F 9/04 ÚŘAD

Více

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ Rožnovský, J., Litschmnn, T. (ed): Seminář Mikroklim porostů, rno, 26. řezn 2003, SPEKTRÁLNÍ CHRKTERISTIKY DOPDJÍCÍ SLUNEČNÍ RDICE N LOKLITĚ ÍLÝ KŘÍŽ Mrtin Nvrátil 1, Vldimír Špund 2 1 Ktedr fyziky, Ostrvská

Více

Problematika Mikrocystinu - LR v ÚV Švařec

Problematika Mikrocystinu - LR v ÚV Švařec Problematika Mikrocystinu - LR v ÚV Švařec Jaroslav Jandl & kolektiv Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Úpravna vody Švařec upravuje povrchovou vodu z údolní nádrže Vír. Odběr surové vody je možný ze tří

Více

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma Laboratorní analytické metody Petr Tůma Rozdělení analytických metod Metody separační Chromatografie kapalinová plynová Elektroforéza Metody spektrální absorpční spektrometrie v UV/VIS Metody elektrochemické

Více

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita Stbilit tomového jádr Rdioktivit Proton Kldný náboj.67 0-7 kg Stbilní Atomové jádro Protony & Neutrony Neutron Bez náboje.67 0-7 kg Dlouhodobě stbilní jen v jádře Struktur jádr A Z N A nukleonové číslo

Více

Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 120 Na

Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 120 Na Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 12 Na RNDr. Václav Dubánek FER&MAN Technology 1. Úvod V důsledku nepříznivého složení geologického podloží, spalování uhlí

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

čistírnách odpadních vod (PČOV) hl. m. Praha

čistírnách odpadních vod (PČOV) hl. m. Praha UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Optimalizace dávkování Fe 2 (SO 4 ) 3 na vybraných pobočných čistírnách odpadních vod (PČOV) hl. m. Praha Praha 2014 Prohlášení Poděkování Abstrakt Klíčová

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 68/4 15.3.2016 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/364 ze dne 1. července 2015 o klsifikci rekce stvebních výrobků n oheň podle nřízení Evropského prlmentu Rdy (EU) č. 305/2011 (Text s význmem

Více

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem Problém A. Změření kapacity kalorimetru (tzv. vodní hodnota) pomocí elektrického ohřevu s měřeným příkonem. B. Změření měrné tepelné kapacity hliníku směšovací

Více

JAN VÁLEK, PETR SLÁDEK Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

JAN VÁLEK, PETR SLÁDEK Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno Veletrh nápdů učitelů fyziky 18 Fyzik cyklist JAN VÁLEK, PETR SLÁDEK Ktedr fyziky, chemie odorného vzdělávání, Pedgogická fkult, Msrykov univerzit, Poříčí 7, 603 00 Brno Astrkt Jízdní kolo spojuje mnoho

Více

Rentgenová strukturní analýza

Rentgenová strukturní analýza Rntgnová strukturní nlýz Příprvná část Objktm zájmu difrkční nlýzy jsou 3D priodicky uspořádné struktury (krystly), n ktrých dochází k rozptylu dopdjícího zářní. Díky intrfrnci rozptýlných vln vzniká difrkční

Více

Dosah γ záření ve vzduchu

Dosah γ záření ve vzduchu Dosah γ záření ve vzduchu Intenzita bodového zdroje γ záření se mění podobně jako intenzita bodového zdroje světla. Ve dvojnásobné vzdálenosti, paprsek pokrývá dvakrát větší oblast povrchu, což znamená,

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY VYUŽITÍ BIOPOLYMERU CHITOSANU PŘI ÚPRAVĚ VODY KOAGULACÍ JANA LESKOVJANOVÁ PETR DOLEJŠ,b Vysoké učení technické v Brně, Fkult chemická, Ústv chemie technologie ochrny životního

Více

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE Ing. Oldřich Darmovzal 1), RNDr. Bohumír Halámek 2), Ing. Jiří Beneš 3), Ing. Štěpán Satin 4), Ing. Vladimír Vašička 4) 1) Voding Hranice, 2) TZÚV Brno, 3) DISA Brno,

Více

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY 1. Mezinárodní soustv jednotek SI Slovo fyzik je odvozeno z řeckého slov fysis, které znmená přírod. Abychom správně

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. zhodnocení vývoje chemismu vody v povodí Nisy podle hydrologických a chemických

Více

Orbitaly ve víceelektronových atomech

Orbitaly ve víceelektronových atomech Orbitaly ve víceelektronových atomech Elektrony jsou přitahovány k jádru ale také se navzájem odpuzují. Repulzní síly způsobené dalšími elektrony stíní přitažlivý účinek atomového jádra. Efektivní náboj

Více

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Titrace je spolehlivý a celkem nenáročný postup, jak zjistit koncentraci analytu, její

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

STANOVENÍ FOREM HLINÍKU PŘI VODÁRENSKÉ ÚPRAVĚ Bc. Pavla Hájková Ing. Libuše Benešová, CSc CÍLE PRÁCE Práce se zabývá optimalizací úpravy povrchové vody s vyšším obsahem hliníku. Cílem je prokázat nebo

Více

Zpracování průsakových vod z popílkoviště pomocí reverzní osmózy

Zpracování průsakových vod z popílkoviště pomocí reverzní osmózy Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí Zpracování průsakových vod z popílkoviště pomocí reverzní osmózy M. ŠÍR, M. PODHOLA, T. PATOČKA, Z. HONZAJKOVÁ, P. KOCUREK Cíl

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY Chem. Listy 93, 201-206 (1999) KATALYTICKÁ OXIDACE FENOLU PEROXIDEM VODÍKU MARTIN MALÝ a VRATISLAV TUKAČ Ústav organické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická,

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázi zákldní vzdělávání Jroslv Švrček kolektiv Rámcový vzdělávcí progrm pro zákldní vzdělávání Vzdělávcí oblst: Mtemtik její plikce Temtický okruh: Nestndrdní plikční

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420 Šblony Mendelov střední škol, Nový Jičín NÁZEV MATERIÁLU: Trojúhelník zákldní pozntky Autor: Mgr. Břetislv Mcek Rok vydání: 2014 Tento projekt je spolufinncován

Více

Opakování ke státní maturitě didaktické testy

Opakování ke státní maturitě didaktické testy Číslo projektu CZ..7/../.9 Škol Autor Číslo mteriálu Název Tém hodiny Předmět Ročník/y/ Anotce Střední odborná škol Střední odborné učiliště, Hustopeče, Msrykovo nám. Mgr. Rent Kučerová VY INOVACE_MA..

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO ČR - Státní rostlinolékřská správ, orgnizční složk státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční dres: Zemědělská 1, 613 00 BRNO NAŠE Č. J. SRS 020676/2012 VYŘIZUJE / TELEFON E.Boušková/545 110

Více

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34. Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_93 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Charakteristiky optoelektronických součástek

Charakteristiky optoelektronických součástek FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Spolupracoval Jan Floryček Jméno a příjmení Jakub Dvořák Ročník 1 Měřeno dne Předn.sk.-Obor BIA 27.2.2007 Stud.skup. 13 Odevzdáno dne Příprava Opravy Učitel

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Číslo zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 Číslo přihlášky: 13. Zkoušený výrobek - zařízení: domovní aktivační čistírna - typ EKO-NATUR 3-6

Číslo zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 Číslo přihlášky: 13. Zkoušený výrobek - zařízení: domovní aktivační čistírna - typ EKO-NATUR 3-6 VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G. MASARYKA 160 62 Praha 6, Podbabská 30 Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 přihlášky: 13 Zkoušený výrobek zařízení: domovní

Více

JE MĚŘENÍ NÁBOJE PŘI VÝROBĚ PAPÍRU STÁLE MAGIÍ A ZÁHADOU?

JE MĚŘENÍ NÁBOJE PŘI VÝROBĚ PAPÍRU STÁLE MAGIÍ A ZÁHADOU? JE MĚŘENÍ NÁBOJE PŘI VÝROBĚ PAPÍRU STÁLE MAGIÍ A ZÁHADOU? Wolfgang Falkenberg Od samého počátku byla výroba papíru zaměřena na produkci homogenní struktury archu z velkých objemů vody, obsahujících malá

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor MŽP K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

ČÁST DEVÁTÁ UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU

ČÁST DEVÁTÁ UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU ČÁST DEVÁTÁ UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU (K 13 odst. 5 zákona ) 21 (1) Ukazatelé jakosti vody odebrané

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) C Použití GC-MS spektrometrie Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., Ing. Kamila Syslová Umístění práce: laboratoř 79 Použití GC-MS spektrometrie

Více

Název: Exotermní reakce

Název: Exotermní reakce Název: Exotermní reakce Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek: Kovy či redoxní

Více

Vzorová řešení čtvrté série úloh

Vzorová řešení čtvrté série úloh FYZIKÁLNÍ SEKCE Přírodovědecká fkult Msrykovy univerzity v Brně KORESPONDENČNÍ SEMINÁŘ Z FYZIKY 8. ročník 001/00 Vzorová řešení čtvrté série úloh (5 bodů) Vzorové řešení úlohy č. 1 (8 bodů) Volný pád Měsíce

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku

Více

ODSTRANĚNÍ ŽELEZA A MANGANU

ODSTRANĚNÍ ŽELEZA A MANGANU Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín FILTRY ZŘÍZENÍ N ÚPRVU VODY ODSTRNĚNÍ ŽELEZ MNGNU katalog Praha, leden 2015 Obsah strana odstranění železa a manganu

Více

URČITÝ INTEGRÁL FUNKCE

URČITÝ INTEGRÁL FUNKCE URČITÝ INTEGRÁL FUNKCE Formulce: Nším cílem je určit přibližnou hodnotu určitého integrálu I() = () d, kde předpokládáme, že unkce je n intervlu, b integrovtelná. Poznámk: Geometrický význm integrálu I()

Více