PP Master Mixy PPP Master Mix 14 Plain PP Master Mix 15 Combi PPP Master Mix 16 new Plain Combi PP Master Mix 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PP Master Mixy... 13 PPP Master Mix 14 Plain PP Master Mix 15 Combi PPP Master Mix 16 new Plain Combi PP Master Mix 17"

Transkript

1 Obsah DNA polymerázy pro PCR a pufry Taq DNA polymeráza 6 Taq DNA polymeráza Unis 7 TaqPurple DNA polymeráza 8 Taq DNA polymeráza Combi Taq DNA polymeráza 10 LA DNA Polymerases Mix 11 10x koncentrovaný PCR Blue Buffer 12 PP Master Mixy PPP Master Mix 14 Plain PP Master Mix 15 Combi PPP Master Mix 16 new Plain Combi PP Master Mix 17 qpcr Master Mixy qpcr 2x Master Mix 19 qpcr 2x Blue Master Mix 20 qpcr 2x SYBR Master Mix 21 new XLqPCR 2x SYBR Master Mix 22 new XLqPCR 2x SYBR+DMSO Master Mix 23 new SYTO9 qpcr 2x Master Mix 24 Další enzymy RNáza bez DNáz 25 MMLV reverzní transkriptáza 26 DNáza I, bez RNáz 27 Izolace DNA a RNA DNA Lego kit 29 RNA Blue RTPCR kit 30 RNA Blue 31 RNA nosi 32 DNA markery DNA marker DNA marker coloured 34 DNA marker ( po 50 pb) 35 DNA marker ( po 50 pb) coloured 35 DNA marker DNA marker coloured 36 Další materiály pro PCR PCR dntp mix 37 PCR EtOH 37 PCR Enhancer 38 PCR H 2 O 39 PCR Ultra H 2 O 39 PCR olej 40 Micro Check (kalibra ní špi ka) 40 Materiály pro elektroforézu PCR agaróza 42 PCR ethidium bromid 43 PCR vkládací pufr 43 PCR vkládací pufr Edge 43 PCR vkládací pufr Red load a Yellow load 44 Technické informace Certi kace, technické informace, objednávky a obchodní podmínky 45 Ceník 46 Poznámky 49 Obsah 3

2 O rm Spole nost TopBio, s.r.o., založena 1. listopadu 1995, se specializuje na výrobu vybraných látek, d ležitých pro široké využívání molekulárn genetických metod v ad oblastí základního i aplikovaného výzkumu a výrobní praxe. P edevším se jedná o enzymy a další látky nezbytné pro ampli kaci DNA pomocí tzv. polymerázové et zové reakce (PCR). TopBio, s.r.o. vznikla jako spinoff rma Ústavu molekulární genetiky AV R. V po áte ním období byla rma sou ástí tzv. inkubátoru Technologického centra AV R, který byl lokalizován v areálu biologických ústav AV R v Praze 4 Kr i. V roce 2002 se ást rmy p est hovala do nových prostor ve Vestci u Prahy a rozší ila výrobnu. Mezi charakteristické rysy rmy pat í ( remní desatero): 1. výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality, 2. náro ná výstupní kontrola, 3. zajišt ní optimálních podmínek pro skladování a p epravu výrobk a vyzna ení expira ní doby u všech výrobk, 4. rychlé a kompetentní vy izování technických dotaz v pracovní dny obvykle do 4 hod. po obdržení dotazu, 5. rychlé vy izování objednávek v celé R v pracovní dny obvykle do 24 hod. po obdržení objednávky, 6. vzhledem ke kvalit výrobk bezkonkuren ní ceny, 7. výrazné slevy p i odb rech v tšího množství výrobk, 8. široké uspokojování požadavk na platby (volba termínu platby), 9. rychlé a vst ícné vy izování reklamací, 10. d raz na inovace odrážející aktuální v decké poznatky. ZDARMA DOPRAVA PO CELÉ R ZBOŽÍ DODÁVÁME DO TOP BIO s.r.o. TOP BIO s.r.o. O firm 4

3 DNA polymerázy pro PCR a pufry Taq DNA polymeráza Taq DNA polymeráza Unis TaqPurple DNA polymeráza Taq DNA polymeráza 1.1 Combi Taq DNA polymeráza LA DNA Polymerases Mix 10x koncentrovaný PCR Blue Buffer PCR je jednou z nejvýznamn jších molekulárn genetických technik. Tato technika slouží k rychlé produkci velkého po tu kopií fragment DNA. Po adí nukleotid v DNA fragmentech vytvo ených v PCR odpovídá po adí nukleotid v templátové DNA (nap íklad genomová DNA nebo cdna). Velikost ampli kovaných úsek je vymezena oligonukleotidovými primery (o ka), které nasedají na templátovou DNA. Reak ní sm s pro PCR obsahuje: 1. teplotn rezistentní DNA polymerázu 2. pufr 3. dntp (stavebni kameny DNA) 4. templátovou DNA 5. dvojici oligonukleotidových primer V pr b hu PCR dochází k denaturaci templátové DNA, nasednutí primer a extenzi DNA od primeru ve sm ru 5 > 3. Tyto kroky PCR, které mají odlišná teplotní optima se mnohokrát opakují (obvykle 20 40x). Provedení PCR v p ístrojích (cyklerech) umož ujících automatické zm ny teploty zásadním zp sobem zjednodušuje proces ampli kace DNA fragment. Z hlediska provád ní PCR mají rozhodující význam DNA polymerázy, které jsou rezistentní k teplotám, p i kterých dochází k denaturaci DNA (94 o C). Firma TopBio dodává 6 preparát polymeráz, které mají r znou využitelnost (viz. Tabulka 1). Tyto polymerázy se kombinují s dalšími komponentami PCR reak ních sm sí. Tabulka 1 využitelnost teplotn rezistentních polymeráz TopBio provenience pro r zné typy PCR Polymerázy Taq DNA pol. Taq DNA pol. Unis TaqPurple DNA pol. Taq DNA Pol. 1.1 Combi Taq DNA pol. LA DNA pol. Mix Rutinní diagnost. PCR Tabulka 2 vlastností polymeráz Koncentrace enzymu (U/ l) PCR dlouhých fragment + Inertní barvivo P esná PCR na klonace DNA fr. + Velikost ampli kovaných fragment DNA (kbp) Hot start PCR + Použití/poznámka PCR s vysokým výt žkem DNA fragment + + Speciální aplikace Taq DNA polymeráza 5 < 2 standardní enzym pro b žné ampli kace Taq DNA polymeráza Unis TaqPurple DNA polymeráza 5 < 2 enzym pro robustn jší reakce, nutno najít optimální ed ní enzymu 1 + < 2 Taq DNA polymeráza s p ídavkem inertního barviva (lze nášet p ímo na gel, bez nutnosti p idávat vkládací pufr) Taq DNA polymeráza < 2 Taq DNA polymeráza ed ná ve sklad. pufru Combi Taq DNA polymeráza LA DNA polymerases Mix 1 < 5 Taq DNA polymeráza s monoklonární protilátkou antitaq umož uje hotstart PCR 5 < 20/40 sm s Taq DNA polymerázy a polymerázy s 3 >5 exonukleázovou aktivitou (snížená frekvence chyb) vhodná pro klonování PCR fragment + + DNA polymerázy pro PCR a pufry 5

4 Taq DNA polymeráza KLÍ OVÉ REAGENS PRO AMPLIFIKACI FRAGMENT DNA V PCR Taq DNA polymeráza je termostabilní enzym izolovaný z Thermus aquaticus. Tento enzym katalyzuje polymerizaci nukleotid na základ templátu a oligonukleotidového o ka ve sm ru 5 >3 v p ítomnosti ho íku a má rovn ž 5 >3 exonukleázovou aktivitu. De nice jednotky: jedna jednotka Taq DNA polymerázy je definována jako množství enzymu, které katalyzuje inkorporaci 10 nmol dttp do materiálu precipitovatelného trichloroctovou kyselinou (TCA za 30 min. p i 72 o C). Reak ní podmínky jsou: 10 mm TrisHCl (ph 8,8 p i 25 o C), 50 mm KCl, 0,1% Triton X100, 1,5 mm MgCl 2, 200 M datp, dctp, dgtp a [ 32 P]dTTP, 50 g/ml denaturované cdna, 0,5 M odpovídajícího primeru a 0,2 0,5 U enzymu v objemu 50 1 zkumavka s Taq DNA polymerázou v objemu 20 l (100 U) nebo 100 l (500 U), 1 zkumavka s 10x koncentrovaným reak ním pufrem (1,5 ml). P i požadavku na zm nu v koncentraci MgCl 2 je možno namísto 10x konc. reak ního pufru dodat set obsahující 1 zkumavku s 10x konc. reak ním pufrem bez MgCl 2 (1,5 ml) a 1 zkumavku s 25 mm MgCl 2 (0,5 ml). Skladovací pufr: 20 mm HEPES, ph 7,9, 100 mm KCl, 0,1 mm EDTA, 1 mm DTT, 0,5 mm PMSF, stabilizátor, 50% glycerol. Koncentrace: 5 U/ l. Skladování: p i teplot 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. istota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje p i SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. 10x reak ní pufr s MgCl 2 : 100 mm TrisHCl, ph 8,8 (p i 25 o C), 500 mm KCl, 1% Triton X100, 15 mm MgCl 2. Kontrola kvality: p i použití doporu eného protokolu pro p ípravu vzork (viz. níže) a vhodné kombinace DNA a primer je výsledkem PCR DNA, která po elektroforetické analýze dává jediný proužek barvitelný ethidium bromidem a má odpovídající velikost. Kontrola kvality zahrnuje atest dokumentující závislost množství výsledného produktu na množství p idané Taq DNA polymerázy. Typický výsledek atestu je uveden na obr. 1. DNA polymerázy pro PCR a pufry 6 Doporu ený protokol pro p ípravu vzork pro PCR Smíchat: 41,5 l PCR H 2 O 5 l 10x koncentrovaného reak ního pufru (dodávaného s enzymem) 1 l 10 mm dntp mix (10 mm datp, 10 mm dctp, 10 mm dgtp a 10 mm dttp) 0,5 l 50 M 5 primeru 0,5 l 50 M 3 primeru 0,5 l Taq DNA polymerázy (2,5 U) 1 l testované DNA P i testování více vzork DNA je vhodné p ipravit tzv. Master Mix, ve kterém jsou objemy jednotlivých komponent násobkem po tu vzork DNA. Master Mix je rozd len po 49 l do zkumavek a do každé z nich je p idán 1 l studované DNA. Obr. 1. Elektroforetická separace fragment DNA generovaných v PCR (Fr.) s použitím r zných koncentrací Taq DNA polymerázy. Vzniklá DNA byla analyzována v 1% agarozovém gelu a barvena ethidium bromidem (0,5 g/ml). PCR byla provedena v objemu 50 l/zkumavku a obsahovala následující množství Taq DNA polymerázy: 2,5 U (B), 1U (C), 0,5U (D). Poloha fragment DNA markeru je rovn ž uvedena (A). Ampli kovaný materiál: plasmidová DNA (1ng). T 031 Taq DNA polymeráza 100 U 700, K T 032 Taq DNA polymeráza 500 U 2.900, K T 033 Taq DNA polymeráza 5 x 500 U , K T 034 Taq DNA polymeráza 10 x 500 U , K T x konc. Taq pufr bez MgCl 2+MgCl 2 1,5 ml + 0,5 ml 60, K A B C D Fr

5 Taq DNA polymeráza Unis KLÍ OVÉ REAGENS PRO AMPLIFIKACI ZVÝŠENÉHO MNOŽSTVÍ FRAGMENT DNA V PCR Jedná se o DNA polymerázu izolovanou z Thermus Aquaticus v univerzálním skladovacím pufru. De nice jednotky: jedna jednotka Taq DNA polymerázy Unis je de nována jako množství enzymu, které katalyzuje inkorporaci 10 nmol dttp do materiálu precipitovatelného TCA za 30 min. p i 72 o C. Reak ní podmínky jsou: 10 mm TrisHCl (ph 8,8 p i 25 o C), 50 mm KCl, 0,1% Triton X100, 1,5 mm MgCl 2, 200 M datp, dctp, dgtp a [ 32 P]dTTP, 50 g/ml denaturované cdna, 0,5 M odpovídajícího primeru a 0,2 0,5 U enzymu v objemu 50 l. 1 zkumavka s Taq DNA polymerázou Unis v objemu 20 l (100 U) nebo 100 l (500 U), 1 zkumavka s 10x koncentrovaným reak ním pufrem (1,5 ml). P i požadavku na zm nu v koncentraci MgCl 2 je možno namísto 10x konc. reak ního pufru dodat set obsahující 1 zkumavku s 10x konc. reak ním pufrem bez MgCl 2 (1,5 ml) a 1 zkumavku s 25 mm MgCl 2 (0,5 ml). Koncentrace: 5 U/ l. Skladování: p i teplot 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. istota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje p i SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. Skladovací pufr: 20 mm TrisHCl, ph 8,0 (25 o C), 100 mm KCl, 0,1 mm EDTA, 1 mm DTT, 0,5% Nonidet P40, 0,5% Tween 20, 50% glycerol. 10x reak ní pufr s MgCl 2 : 100 mm TrisHCl, ph 8,8 (25 o C), 500 mm KCl, 1% Triton X100, 15 mm MgCl 2. Kontrola kvality: p i použití doporu eného protokolu pro p ípravu vzork a vhodné kombinace DNA a primer je výsledkem PCR DNA fragment, který po elektroforetické separaci a barvení pomocí ethidium bromidu dává proužek odpovídající velikosti. Doporu ený protokol: viz. Taq DNA polymeráza. Odlišný skladovací pufr umož uje využít tuto polymerázu v kombinaci s pufry, které se využívají pro speciální aplikace, v etn ampli kace dlouhých fragment DNA. Taq DNA polymeráza Unis vykazuje v n kterých kombinacích primer a DNA templát podstatn vyšší ú innost než p vodní Taq DNA polymeráza. To umož uje redukovat její množství na polovinu: 1,25 U/50 l reak ní sm si. T 036 Taq DNA polymeráza Unis 100 U 700, K T 037 Taq DNA polymeráza Unis 500 U 3.000, K T 038 Taq DNA polymeráza Unis 5 x 500 U , K T 039 Taq DNA polymeráza Unis 10 x 500 U , K DNA polymerázy pro PCR a pufry 7

6 TaqPurple DNA polymeráza DNA POLYMERÁZA Z THERMUS AQUATICUS S P ÍDAVKEM INERTNÍHO BARVIVA Ve srovnání s b žn používanými polymerázami má TaqPurple DNA polymeráza n kolik výhod: barvivo stabilizuje enzym a prodlužuje jeho životnost, koncentrace enzymu (1 U/ l) usnad uje p esn jší dávkování enzymu, barvivo a glycerol zvyšují hustotu PCR reak ní sm si, kterou lze p ímo nanášet na gel (bez požadavku na p idání vkládacího pufru), barvivo usnad uje manipulaci s enzymem a umož uje vizuální kontrolu jeho promíchání, barvivo neovliv uje reak ní podmínky PCR (v etn koncentrace Mg 2+ ), barvivo má vyšší pohyblivost než nukleotidy a tedy neinterferuje s kvanti kací DNA fragment. De nice jednotky: jedna jednotka TaqPurple DNA polymerázy je de nována jako množství enzymu, které katalyzuje inkorporaci 10 nmol dttp do materiálu precipitovatelného TCA za 30 min. p i 72 o C. Reak ní podmínky jsou: 10 mm TrisHCl (ph 8,8 p i 25 o C), 50 mm KCl, 0,1% Triton X100, 1,5 mm MgCl 2, 200 M datp, dctp, dgtp a [ 32 P]dTTP, 50 g/ml denaturované cdna, 0,5 M odpovídajícího primeru a 0,2 0,5 U enzymu v objemu 50 l. 1 zkumavka s TaqPurple DNA polymerázou v objemu 100 l (100 U) nebo 500 l (500 U) 1 zkumavka s 10x koncentrovaným reak ním pufrem (1,5 ml). P i požadavku na zm nu v koncentraci MgCl 2 je možno namísto 10x konc. reak ního pufru dodat set obsahující 1 zkumavku s 10x konc. reak ním pufrem bez MgCl 2 (1,5 ml) a 1 zkumavku s 25 mm MgCl 2 (0,5 ml). Koncentrace: 1 U/ l. Skladování: p i teplot 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. istota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje p i SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. DNA polymerázy pro PCR a pufry 8 Skladovací pufr: 20 mm TrisHCl, ph 8,0 (25 o C), 100 mm KCl, 10x reak ní pufr s MgCl 2: 100 mm TrisHCl, 0,1 mm EDTA, 1 mm DTT, 0,5% Nonidet P40, 0,5% Tween ph 8,8 (p i 25 o C), 500 mm KCl, 1% Triton 20, inertní barvivo, 50% glycerol. X100, 15 mm MgCl 2. Kontrola kvality: p i použití doporu eného protokolu pro p ípravu vzork a vhodné kombinace DNA a primer je výsledkem PCR DNA fragment, který po elektroforetické separaci a barvení pomocí ethidium bromidu dává proužek odpovídající velikosti. Doporu ený protokol pro p ípravu vzork pro PCR Smíchat: 39,5 l PCR H 2O 5 l 10x koncentrovaného reak ního pufru (dodávaného s enzymem) 1 l 10 mm dntp mix (10 mm datp, 10 mm dctp, 10 mm dgtp a 10 mm dttp) 0,5 l 50 M 5 primeru 0,5 l 50 M 3 primeru 2,5 l TaqPurple DNA polymerázy (2,5 U) 1 l testované DNA P i testování více vzork DNA je vhodné p ipravit tzv. Master Mix, ve kterém jsou objemy jednotlivých komponent násobkem po tu vzork DNA. Master Mix je rozd len po 49 l do zkumavek a do každé z nich je p idán 1 l studované DNA. T 106 TaqPurple DNA polymeráza 100 U 700, K T 107 TaqPurple DNA polymeráza 500 U 3.000, K T 108 TaqPurple DNA polymeráza 5 x 500 U , K

7 Taq DNA polymeráza 1.1 KLÍ OVÉ REAGENS PRO AMPLIFIKACI FRAGMENT DNA V PCR Jedná se o DNA polymerázu izolovanou z Thermus aquaticus o koncentraci 1 U/ l. Snížená koncentrace enzymu usnad uje p esn jší dávkování. Enzym se dodává s 10x koncentrovaným reak ním Blue Bufferem (1,5 ml). De nice jednotky: jedna jednotka Taq DNA polymerázy 1.1 je de nována jako množství enzymu, které katalyzuje inkorporaci 10 nmol dttp do materiálu precipitovatelného TCA za 30 min. p i 72 o C. Reak ní podmínky jsou: 10 mm TrisHCl (ph 8,8 p i 25 o C), 50 mm KCl, 0,1% Triton X100, 1,5 mm MgCl 2, 200 M datp, dctp, dgtp a [ 32 P]dTTP, 50 g/ml denaturované cdna, 0,5 M odpovídajícího primeru a 0,2 0,5 U enzymu v objemu 50 l. 1 zkumavka s Taq DNA polymerázou 1.1 v objemu 100 l (100 U) nebo 500 l (500 U) 1 zkumavka s 10x koncentrovaným reak ním Blue Bufferem (1,5 ml). Koncentrace: 1 U/ l. Skladování: p i teplot 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. P i požadavku na zm nu v koncentraci MgCl 2 je možno namísto 10x konc. reak ního Blue Bufferu dodat set obsahující 1 zkumavku s 10x konc. reak ním Blue Bufferem bez MgCl 2 (1,5 ml) a 1 zkumavku s 25 mm MgCl 2 (0,5 ml). Skladovací pufr: 20 mm TrisHCl, ph 8,0 (25 o C), 100 mm KCl, 0,1 mm EDTA, 1 mm DTT, 0,5% Nonidet P40, 0,5% Tween 20, 50% glycerol. istota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje p i SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. 10x reak ní PCR Blue Buffer s MgCl 2 : 750 mm TrisHCl, ph 8,8 (25 o C), 200 mm (NH 4) 2SO 4, 0,1% Tween 20, 25 mm MgCl 2. Kontrola kvality: p i použití doporu eného protokolu pro p ípravu vzork a vhodné kombinace DNA a primer je výsledkem PCR DNA fragment, který po elektroforetické separaci a barvení pomocí ethidium bromidu dává proužek odpovídající velikosti. Doporu ený protokol: odlišný skladovací pufr umož uje využít tuto polymerázu v kombinaci s pufry, které se využívají pro speciální aplikace, v etn ampli kace dlouhých fragment DNA. Taq DNA polymeráza 1.1 vykazuje v n kterých kombinacích primer a DNA templát podstatn vyšší ú innost než p vodní Taq DNA polymeráza. To umož uje redukovat její množství na polovinu (1,25 U/50 l reak ní sm si). T 111 TaqPurple DNA polymeráza U 590, K T 112 TaqPurple DNA polymeráza U 2.190, K T 113 TaqPurple DNA polymeráza x 500 U 8.950, K T 114 TaqPurple DNA polymeráza x 500 U , K DNA polymerázy pro PCR a pufry 9

8 Combi Taq DNA polymeráza TAQ DNA POLYMERÁZA S MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKOU ANTITAQ Protilátka blokuje enzymovou aktivitu Taq DNA polymerázy a tím znemož uje zahájení polymerázové reakce p ed vlastní PCR. P i denaturaci DNA v prvním cyklu PCR dochází k irreverzibilní teplotní inaktivaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity Taq DNA polymerázy. Tato tzv. hot start PCR je vhodná všude tam, kde dochází k nežádoucí ampli kaci nespeci ckých fragment DNA, k nízké ampli kaci DNA fragment, pop ípad k tvorb artefakt vznikajících ampli kací kombinovaných primer. Oblast využití Combi Taq DNA polymerázy zahrnuje ampli kace komplexních genomických nebo cdna templát, nízkých po t templát ve velkém po tu termálních cykl (>35) anebo použití mnoho etných pár primer v téže reak ní sm si. De nice jednotky: jedna jednotka Combi Taq DNA polymerázy je de nována jako množství enzymu, které katalyzuje inkorporaci 10 nmol dttp do materiálu precipitovatelného TCA za 30 min. p i 72 o C. Reak ní podmínky jsou: 10 mm TrisHCl (ph 8,8 p i 25 o C), 50 mm KCl, 0,1% Triton X100, 1,5 mm MgCl 2, 200 M datp, dctp, dgtp a [ 32 P]dTTP, 50 g/ml denaturované cdna, 0,5 M odpovídajícího primeru a 0,2 0,5 U enzymu v objemu 50 l. 1 zkumavka s Combi Taq DNA polymerázou v objemu 100 l (100 U) nebo 500 l (500 U), 1 zkumavka s 10x koncentrovaným reak ním pufrem (1,5 ml). P i požadavku na zm nu v koncentraci MgCl 2 je možno namísto 10x konc. reak ního pufru dodat set obsahující 1 zkumavku s 10x konc. reak ním pufrem bez MgCl 2 (1,5 ml) a 1 zkumavku s 25 mm MgCl 2 (0,5 ml). Skladovací pufr: 20 mm TrisHCl, ph 8,0 (25 o C),100 mm KCl, 0,1 mm EDTA, 1 mm DTT, 0,5% Nonidet P40, 0,5% Tween 20, 50% glycerol. Koncentrace: 1 U/ l Skladování: p i teplot 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. istota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje p i SDS PAGE jako jediný proužek o relativní molekulové hmotnosti 94 kd. Protilátka v neredukujícím prost edí putuje jako jediný proužek o relativní hmotnosti 155 kda. 10x reak ní PCR s MgCl 2: 100 mm Tris HCl, ph 8,8 (25 o C), 500 mm KCl, 1% Triton X100, 15 mm MgCl 2. DNA polymerázy pro PCR a pufry 10 Kontrola kvality: p i použití doporu eného protokolu pro p ípravu vzork a vhodné kombinace DNA a primer je výsledkem PCR DNA fragment, který po elektroforetické separaci a barvení pomocí ethidium bromidu dává proužek odpovídající velikosti. C 204 Combi Taq DNA polymeráza 100 U 1.000, K C 205 Combi Taq DNA polymeráza 500 U 4.000, K C 206 Combi Taq DNA polymeráza 5 x 500 U , K

9 LA DNA Polymerases Mix KLÍ OVÉ REAGENS PRO AMPLIFIKACI DLOUHÝCH FRAGMENT DNA (AŽ 40 KB) Jedná se o unikátní sm s DNA polymerázy Unis a další polymerázy s 3 >5 exonukleázovou aktivitou, která umož uje provád t ampli kaci genomové DNA až do velikosti 20 kb a plasmidové (fágové) DNA až do velikosti 40 kb tzv. LA (Long and Accurate) PCR. Mimo ádná ampli ka ní ú innost uvedeného systému jej p edur uje i k b žné PCR, kde jiné systémy selhávají, nebo kde je požadavek na snížený výskyt chyb (pro klonování). Systém lze doporu it i pro RTPCR. De nice jednotky: jedna jednotka LA DNA Polymerases Mix je de nována jako množství enzymu, které katalyzuje inkorporaci 10 nmol dttp do materiálu precipitovatelného TCA za 30 min. p i 72 o C. Reak ní podmínky jsou: 10 mm TrisHCl (ph 8,8 p i 25 o C), 50 mm KCl, 0,1% Triton X100, 1,5 mm MgCl 2, 200 M datp, dctp, dgtp a [ 32 P]dTTP, 50 g/ml denaturované cdna, 0,5 M odpovídajícího primeru a 0,2 0,5 U enzymu v objemu 50 l. 1 zkumavka LA DNA Polymerases Mix v objemu 20 l (100 U) nebo 100 l (500 U), 1 zkumavka obsahující 1,5 ml 10x koncentrovaného LA PCR reak ního pufru, 1 zkumavka DMSO, podrobný návod na provád ní LA PCR. Koncentrace: 5 U/ l. Skladování: p i teplot 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. P i požadavku na zm nu v koncentraci MgCl 2 je možno namísto 10x konc. reak ního LA PCR pufru dodat set obsahující 1 zkumavku s 10x konc. reak ním LA PCR pufrem bez MgCl 2 (1,5 ml) a 1 zkumavku s 25 mm MgCl 2 (0,5 ml). istota: preparát je prostý RNáz a DNáz. Skladovací pufr: 20 mm TrisHCl, ph 8,0 (25 o C), 100 mm KCl, 10x reak ní pufr s MgCl2: 500 mm TrisHCl, 0,1 mm EDTA, 1 mm DTT, 0,5% Nonidet P40, 0,5% Tween 20, ph 9,3 (25 o C), 150 mm (NH 4) 2SO 4, 1% Tween 50% glycerol. 20, 22,5 mm MgCl 2. Kontrola kvality: p i použití doporu eného protokolu pro p ípravu vzork a vhodné kombinace DNA a primer je výsledkem PCR DNA fragment, který po elektroforetické separaci a barvení pomocí ethidium bromidu dává proužek odpovídající velikosti. L 071 LA DNA Polymerases Mix 100 U 1.000, K L 072 LA DNA Polymerases Mix 500 U 3.500, K L 073 LA DNA Polymerases Mix 5 x 500 U , K L x konc. LA PCR pufr bez MgCl 2+MgCl 2 1,5 ml + 0,5 ml 60, K DNA polymerázy pro PCR a pufry 11

10 10x koncentrovaný PCR Blue Buffer Jedná se o reak ní pufr pro PCR, jehož základem je síran amonný, který je v ad p ípad výhodn jší než d íve používané pufry s KCl. Optimální kone ná koncentrace MgCl 2 bývá vyšší (obvykle 2,5 mm) než p i použití klasického reak ního pufru s KCl, který má optimum obvykle p i 1,5 mm MgCl 2. Navíc PCR Blue Buffer má širší rozmezí optimálních koncentrací MgCl 2. Složení: PCR Blue Buffer se dodává 10x koncentrovaný: 750 mm TrisHCl, ph 8,8 (p i 25 o C), 200 mm (NH 4) 2SO 4, 0,1% Tween 20, 25 mm MgCl 2. 1 zkumavka 10x koncentrovného PCR Blue Bufferu, 10x konc. PCR Blue Buffer se dodává i bez MgCl 2 a 25mM MgCl 2 je dodáván zvláš. Tato varianta usnad uje optimalizaci reak ních podmínek. Skladování: p i teplot 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. PCR Blue Buffer lze použít pro Taq DNA polymerázu, Taq DNA polymerázu Unis, TaqPurple DNA polymerázu, Taq DNA polymerázu 1.1 i Combi Taq DNA polymerázu. DNA polymerázy pro PCR a pufry T x konc. PCR Blue Buffer Complete 1,5 ml 50, K T x konc. PCR Blue Buffer bez MgCl 2+MgCl 2 1,5 ml + 0,5 ml 60, K 12

11 PP Master Mixy new PPP Master Mix Plain PP Master Mix Combi PPP Master Mix Plain Combi PP Master Mix PP Master Mixy p edstavují novou generaci produkt pro p ípravu rychlé a spolehlivé PCR. Obsahují všechny komponenty PCR s výjimkou primer a DNA. Jejich hlavní p edností je: 1) nevyžadují smíchávání malých množství jednotlivých komponent PCR, 2) obsahují všechny komponenty optimalizované z hlediska vzájemné kompatibility, 3) obsahují aditiva, která zjednodušují skladování, p epravu i ú innost PCR. Všechny tyto parametry zvyšují reproducibilitu výsledk PCR test. V sou asné dob jsou k dispozici následující typy 2x koncentrovaných PCR Master Mix, které se liší svým složením a využitelností (viz. tabulka 3). Tabulka 3 využitelnost reak ních sm sí TopBio provenience pro r zné typy PCR Rutinní diagnost. PCR PCR dlouhých fragment PCR reak ní sm s bez DNA a primer PPP Master Mix PPP M. Mix bez MgCl 2 Plain PP Master Mix Combi PPP Master Mix Plain Combi PP M. Mix P esná PCR na klonace DNA fr. Hot start PCR + + PCR s vysokým výt žkem DNA fragment Speciální aplikace Tabulka 4 vlastností PP Master Mix PPP Master Mix Koncentrace enzymu (U/ l) Inertní barvivo Velikost ampli kovaných fragment DNA (kbp) Použití/poznámka 0,1 + < 2 umožnuje optimalizované a standardní PCR obsahuje inertní barvivo (lze nanášet p ímo na gel, bez nutnosti p idávat vkládací pufr) PPP Master 0,1 + < 2 MgCl 2 se dodává separátn Mix bez MgCl 2 obsahuje inertní barvivo (lze nanášet p ímo na gel, bez nutnosti p idávat vkládací pufr) Plain PP Master Mix Combi PPP Master Mix Plain Combi PP Master Mix 0,1 < 2 neobsahuje barvivo a je vhodný pro analýzu DNA fragment s využitím automatických detektor 0,1 + < 2 obsahuje monoklonální protilátku antitaq s p ídavkem inertního barviva (lze nanášet p ímo na gel, bez nutnosti p idávat vkládací pufr) antitaq protilátka zajiš uje hot start PCR a odstra uje nežádoucí nespeci cké ampli kace 0,1 < 2 obsahuje monoklonální protilátku antitaq tím, že neobsahuje barvivo je vhodný pro analýzu DNA fragment s využitím spektrofotometr PP Master Mixy 13

12 PPP Master Mix TAQPURPLE DNA POLYMERÁZA PCR MASTER MIX Umož uje po všech stránkách optimalizované a standardní provád ní PCR, umož uje rychlou p ípravu reak ní sm si bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent; sta í dodat primery, DNA a doplnit H 2O (sou ástí dodávky), obsahuje reak ní pufr, který zvyšuje ú innost i speci citu PCR a zajiš uje širší rozmezí optimálních koncentrací MgCl 2, obsahuje stabilizátory, které umož ují kratkodobé skladování p i 4 o C, obsahuje aditiva, která umož ují p ímou elektroforézu ampli kovaného produktu, bez nutnosti p idávat vkládací pufr, obsahuje barvivo, které usnad uje manipulaci se vzorky a vizuální kontrolu homogenity; barvivo má vyšší pohyblivost než nukleotidy a tedy neinterferuje s kvanti kovatelností PCR produkt, vzorky mohou být snadno reampli kovány (nested PCR), protože barvivo nemá vliv na pr b h ampli kace, PPP Master Mix je mimo ádn vhodný pro rutinní vyšet ování v tších po t vzork. K PPP Master Mixu v originální zkumavce (0,5 ml) je možné p idat požadované primery (nap. 2 x 40 l) a PCR H 2O (380 l). Vlastní p ípravu PCR lze pak omezit pouze na smíchání ástí této reak ní sm si (nap. 24 l) s analyzovanou DNA (1 l). Složení: PPP Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 150 mm TrisHCl, ph 8,8 (25 o C), 40 mm (NH 4) 2SO 4, 0,02% Tween 20, 5 mm MgCl 2, 400 M datp, 400 M dctp, 400 M dgtp, 400 M dttp, 100 U/ml TaqPurple DNA polymerázy, stabilizátory a aditiva. Sou ástí dodávky je PCR H 2O. 1 zkumavka 500 l PPP Master Mixu (na 40 reakcí po 25 l), 1 zkumavka 1,5 ml H 2O. Skladování: p i teplot 20 o C, krátkodob (dny) p i teplot 4 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. istota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje p i SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. Kontrola kvality: každá šarže PPP Master Mixu je testována na ampli kaci genu o jedné kopii v genomové DNA. PP Master Mixy 14 P 124 PPP Master Mix (1 zk.) 40 reakcí 690, K P 125 PPP Master Mix (5 zk.) 200 reakcí 2.490, K P 126 PPP Master Mix (25 zk.) 1000 reakcí 9.990, K V p ípad požadavku na zm ny v koncentraci Mg 2+ lze dodat PPP Master Mix bez MgCl 2 a MgCl 2 separátn. P 134 PPP Master Mix bez MgCl 2+MgCl 2 (1 zk.) 40 reakcí 690, K P 135 PPP Master Mix bez MgCl 2+MgCl 2 (5 zk.) 200 reakcí 2.490, K P 136 PPP Master Mix bez MgCl 2+MgCl 2 (25 zk.) 1000 reakcí 9.990, K

13 Plain PP Master Mix TAQ DNA POLYMERÁZA PCR MASTER MIX BEZ BARVIVA Plain PP Master Mix je obdobou PPP Master Mixu, ale neobsahuje barvivo. Umož uje po všech stránkách optimalizované a standartní provád ní PCR, obsahuje reak ní pufr, který zvyšuje ú innost i speci citu PCR a zajiš uje širší rozmezí optimálních koncetrací MgCl 2, umož uje rychlejší p ípravu reak ní sm si bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent; sta í dodat primery, DNA a doplnit H 2 O (sou ástí dodávky), obsahuje stabilizátory, které umož ují krátkodobé skladování p i 4 o C, obsahuje aditiva, která umož ují p ímou elektroforézu ampli kovaného produktu, bez nutnosti p idávat vkládací pufr, vzorky mohou být snadno reampli kovány (nested PCR), nebo aditiva nemají vliv na pr b h ampli kace, je mimo ádn vhodný pro rutinní analýzu produkt PCR reakcí pomocí automatických detektor (kapilární chromatogra e, realtime PCR a další). K Plain PP Master Mixu v originální zkumavce (0,5 ml) je možné p idat požadované primery (nap. 2 x 40 l) a PCR H 2 O (380 l). Vlastní p ípravu PCR lze pak omezit pouze na smíchání ásti této reak ní sm si (nap. 24 l) s analyzovanou DNA (1 l). Složení: Plain PP Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 150 mm TrisHCl, ph 8,8 (25 o C), 40 mm (NH 4 ) 2 SO 4, 0,02% Tween 20, 5 mm MgCl 2, 400 M datp, 400 M dctp, 400 M dgtp, 400 M dttp, 100 U/ml Taq DNA polymerázy, stabilizátory a aditiva. 1 zkumavka s 500 l Plain PP Master Mixu (na 40 reakcí po 25 l), 1 zkumavka s 1,5 ml H 2 O. Skladování: p i teplot 20 o C, krátkodob (dny) p i teplot 4 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. istota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje p i SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. Kontrola kvality: každá šarže Plain PP Master Mixu je testována na ampli kaci genu o jedné kopii v genomové DNA. P 201 Plain PP Master Mix (1 zk.) 40 reakcí 690, K P 202 Plain PP Master Mix (5 zk.) 200 reakcí 2.490, K P 203 Plain PP Master Mix (25 zk.) 1000 reakcí 9.990, K PP Master Mixy 15

14 Combi PPP Master Mix TAQPURPLE DNA POLYMERÁZA PCR MASTER MIX S MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKOU ANTITAQ Umož uje po všech stránkách optimalizované a standardní provád ní PCR, obsahuje reak ní pufr, který zvyšuje ú innost i speci citu PCR a zajiš uje širší rozmezí optimálních koncentrací MgCl 2, umož uje rychlejší p ípravu reak ní sm si bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent; sta í dodat primery, DNA a doplnit H 2O (sou ástí dodávky), obsahuje aditiva, která umož ují p ímou elektroforézu ampli kovaného produktu, bez nutnosti p idávat vkládací pufr, obsahuje antitaq monoklonální protilátku speci ckou pro Taq DNA polymerázu, která umož uje tzv. hot start PCR, obsahuje barvivo, které usnad uje manipulaci a vizuální kontrolu homogenity vzork ; p i elektroforéze má barvivo vyšší pohyblivost než nukleotidy a tedy neinterferuje s kvanti kovatelností PCR produkt, vzorky mohou být snadno reampli kovány (nested PCR), nebo aditiva nemají vliv na pr b h ampli kace, má široké využití p i ampli kaci komplexních genomických nebo cdna templát, nízkých po t templát a p i použití mnoho etných pár primer v téže reak ní sm si. Protilátka blokuje enzymatickou aktivitu Taq DNA polymerázy a tím znemož uje zahájení polymerázové reakce p ed vlastní PCR. P i denaturaci DNA dochází sou asn k irreverzibilní teplotní inaktivaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity DNA polymerázy. Tato tzv. hot start PCR je zvlášt vhodná všude tam, kde dochází k nežádoucí ampli kaci nespeci ckých fragment DNA, k nízké ampli kaci DNA fragment, pop ípad k tvorb artefakt vznikajících ampli kací kombinovaných primer. (viz obr. 2 ) Taq mab + Control mab sp. frag. Obr. 2. Vliv monoklonální protilátky antitaq na ampli kaci cdna fragment pomocí RTPCR. Bun ná mrna byla izolována pomocí reagens RNA Blue a p evedena na cdna pomocí MMLV reverzní transkriptázy. Získaná cdna byla následn ampli kována pomocí Combi PPP Master Mixu, obsahující antitaq monoklonální protilátku (+ Taq mab), nebo kontrolního PPP Master Mixu s kontrolní monoklonální protilátkou (+ Control mab). Testované vzorky byly z bun k divokého typu (1,4), heterozygot (2,5) nebo homozygot defektních v expresi studované mrna (3,6). Ampli kované vzorky byly frakcionovány elektroforézou na agarózovém gelu s p ídavkem ethidium bromidu. Pouze vzorky obsahující cílovou mrna vykazovaly o ekávaný DNA fragment (sp. frag.). Složení: Combi PPP Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 150 mm TrisHCl, ph 8,8 (25 o C), 40 mm (NH 4) 2SO 4, 0,02% Tween 20, 5 mm MgCl 2, 400 M datp, 400 M dctp, 400 M dgtp, 400 M dttp, 100 U/ml TaqPurple DNA polymerázy, monoklonální antitaq DNA polymeráza (38 nm), stabilizátory a aditiva. 1 zkumavka 500 l Combi PPP Master Mixu (na 40 reakcí po 25 l), 1 zkumavka 1,5 ml H 2 O. Skladování: p i teplot 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. istota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje p i SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. PP Master Mixy 16 Kontrola kvality: každá šarže Combi PPP Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA. C 208 Combi PPP Master Mix (1 zk.) 40 reakcí 790, K C 209 Combi PPP Master Mix (5 zk.) 200 reakcí 2.990, K C 210 Combi PPP Master Mix (25 zk.) 1000 reakcí , K

15 Plain Combi PP Master Mix PLAIN COMBI PP MASTER MIX JE NOVOU GENERACÍ P ÍPRAVK PRO PCR Jedná se o sm s obsahující PP (Taq DNA Polymeráza PCR) Master Mix a monoklonální protilátku antitaq. Plain Combi PP Master Mix je obdobou Combi PPP Master Mixu, ale neobsahuje barvivo. Absence barviva a p ítomnost antitaq monoklonální protilátky p edur uje tento výrobek pro PCR kde je ampli kovaná DNA m ena pomocí spektrofotometrických metod. Zvlášt vhodná je pro realtime qpcr s DNA barvivy typu SYBR Green a SYTO9. Tato reak ní sm s má z hlediska provád ní PCR adu výhod: obsahuje antitaq monoklonální protilátku, speci ckou pro Taq DNA polymerázu, která umož uje tzv. hot start PCR. Protilátka se váže na Taq DNA polymerázu a tím ji inaktivuje. V prvním cyklu denaturace DNA dochází k teplotní inaktivaci protilátky a tím k aktivaci Taq DNA polymerázy. Na rozdíl od jiných metod inaktivace Taq DNA polymerázy, tato protilátka je extremn citlivá k teplotní denaturaci a tedy není nutné prodlužovat denatura ní fázi prvního cyklu PCR, umož uje po všech stránkách optimalizované a standardní provád ní PCR, obsahuje reak ní pufr, který zvyšuje ú innost i speci citu PCR a zajiš uje širší rozmezí optimálních koncentrací MgCl 2, umož uje rychlejší p ípravu reak ní sm si bez nutnosti rozmrazování a pipetování díl ích komponent; sta í dodat primery, DNA a doplnit H 2 O (sou ástí dodávky), Komponenty balení: 1 zkumavka 0,5 ml Plain Combi PP Master Mixu (na 40 reakcí po 25 l), 1 zkumavka 1,5 ml PCR H 2 O. Koncentrace: Plain Combi PP Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 150 mm TrisHCl, ph 8,8, 40 mm (NH 4 ) 2 SO 4, 0,02% Tween 20, 5 mm MgCl 2, 400 M datp, 400 M dctp, 400 M dgtp, 400 M dttp, 100 U/ml Taq DNA polymerázy, monoklonální antitaq DNA polymeráza, stabilizátory a aditiva. Skladování: p i teplot 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Kontrola kvality: každá šarže Plain Combi PP Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA a na absenci endonukleázové aktivity [inkubace 1x koncentrovaného Plain Combi PP Master Mixu (25 l) s plasmidem puc8 (0,5 g), 4 hod. p i 37 o C]. C 211 Plain Combi PP Master Mix 40 reakcí 790, K C 212 Plain Combi PP Master Mix 200 reakcí 2.990, K C 213 Plain Combi PP Master Mix 1000 reakcí , K PP Master Mixy 17

16 qpcr Master Mixy NOVÁ GENERACE P ÍPRAVK PRO KVANTITATIVNÍ PCR qpcr 2x Master Mix qpcr 2x Blue Master Mix new new new qpcr 2x SYBR Master Mix XLqPCR 2x SYBR Master Mix XLqPCR 2x SYBR+DMSO Master Mix SYTO9 qpcr 2x Master Mix Kvantitativní PCR (qpcr), nazývaná PCR v reálném ase, je v sou asnosti nejpoužívan jší metoda pro analýzu genové exprese. qpcr vyžaduje termální cyklery, které jsou vybavené za ízením pro monitorování uorescence v jednotlivých cyklech PCR. Intenzita uorescence koreluje s množstvím DNA fragment produkovaných v pr b hu PCR. Výhodou qpcr je: 1) tvorba fragment DNA je monitorována v pr b hu PCR a tedy nevyžaduje gelovou analýzu PCR produkt, 2) umož uje kvanti kaci tvorby DNA fragment v exponenciální fázi PCR, 3) nevyžaduje manipulaci s PCR produkty a tím snižuje riziko kontaminace. Základem pro provád ní qpcr jsou kvalitní reagens. qpcr Master Mixy TopBio provenience spl ují požadavky na reagens, která jsou vhodná pro provád ní PCR. Všechny qpcr Master Mixy: umož ují po všech stránkách optimalizované a standardní provád ní qpcr, obsahují reak ní pufr s MgCl 2 v optimální koncentraci pro v tšinu PCR, umož ují rychlejší p ípravu PCR reak ních sm sí bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent; sta í dodat primery, DNA a doplnit H 2O (sou ástí dodávky), obsahují a nitn puri kovanou monoklonální protilátku speci ckou pro Taq DNA polymerázu. Tato protilátka blokuje enzymatickou aktivitu Taq DNA polymerázy a tím znemož uje zahájení polymerázové reakce p ed vlastní PCR. P i denaturaci DNA v prvním cyklu PCR dochází k irreverzibilní teplotní inaktivaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity Taq DNA polymerázy. Tato tzv. hot start PCR je vhodná všude tam, kde dochází k nežádoucí ampli kaci nespeci ckých fragment DNA, k nízké ampli kaci DNA fragment, pop ípad k tvorb artefakt vznikajících ampli kací kombinovaných primer. Protilátka je inaktivována rychle p i prvním cyklu denaturace DNA b hem PCR (~1 min. p i 94 o C) a není t eba prodlužovat denatura ní krok. Tabulka 5 využitelnost qpcr Master Mix TopBio provenience pro r zné typy PCR qpcr Master Mixy Produkt Použití pro sekven. speci cké sondy Použití s DNA barvivy Hot start PCR Ampli kace DNA fragm. až 1 kb qpcr 2x Master Mix + + (vlastní) + qpcr 2x Blue Master Mix + + (vlastní) + qpcr 2x SYBR Master Mix + + XLqPCR 2x SYBR Master Mix XLqPCR 2x SYBR + DMSO M. Mix SYTO9 qpcr 2x Master Mix

17 qpcr 2x Master Mix OBSAHUJE TAQ DNA POLYMERÁZU, PUFR S MgCl 2, NUKLEOTIDY, MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKU ANTITAQ A NOVÁ ADITIVA Umož uje po všech stránkách optimalizované a standardní provád ní PCR a realtime qpcr, obsahuje reak ní pufr s MgCl 2 v optimální koncentraci pro v tšinu PCR, umož uje rychlejší p ípravu reak ní sm si bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent; sta í dodat primery, sondu, DNA a doplnit H 2 O (sou ástí dodávky), obsahuje a nitn puri kovanou monoklonální protilátku speci ckou pro Taq DNA polymerázu, která umož uje tzv. hot start PCR. Tato protilátka blokuje enzymatickou aktivitu Taq DNA polymerázy a tím znemož uje zahájení PCR. P i denaturaci DNA v prvním cyklu PCR dochází k irreverzibilní teplotní inaktivaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity Taq DNA polymerázy. Protilátka je inaktivována rychle p i prvním cyklu denaturace DNA b hem PCR (~1 min. p i 94 o C) a není t eba prodlužovat denatura ní krok, má široké využití p i ampli kaci komplexních genomických nebo cdna templát, nízkých po t templát a p i použití mnoho etných pár primer v téže reak ní sm si, je vhodný pro použití v kombinaci se všemi b žnými detek ními sondami typu TaqMan, molecular beacons, FRET. Složení: qpcr 2x Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 20 mm TrisHCl, ph 8,8, 100 mm KCl, 0,2% Triton X100, 3 mm MgCl 2, 400 M datp, 400 M dctp, 400 M dgtp, 400 M dttp, 50 U/ml Taq DNA polymerázy, monoklonální antitaq DNA polymeráza (38 nm), stabilizátory a aditiva. 1 zkumavka qpcr 2x Master Mixu (na 40 reakcí po 25 l) 1 zkumavka 1,5 ml PCR H 2 0. Skladování: p i teplot 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Kontrola kvality: každá šarže qpcr 2x Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA pomocí p ístroje pro realtime qpcr. qpcr Fluorescence Doba (min.) íslo cyklu P 501 qpcr 2x Master Mix 40 reakcí 790, K P 502 qpcr 2x Master Mix 200 reakcí 2.990, K P 503 qpcr 2x Master Mix 1000 reakcí , K qpcr Master Mixy 19

18 qpcr 2x Blue Master Mix OBSAHUJE TAQ DNA POLYMERÁZU, BLUE BUFFER S MgCl 2, NUKLEOTIDY, MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKU ANTITAQ A NOVÁ ADITIVA Umož uje po všech stránkách optimalizované a standardní provád ní PCR a realtime qpcr, obsahuje reak ní pufr se síranem amonným a s MgCl 2 v optimální koncentraci pro v tšinu PCR, umož uje rychlejší p ípravu reak ní sm si bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent; sta í dodat primery, detek ní sondu, studovanou DNA (cdna) a doplnit H 2O (sou ástí dodávky), obsahuje a nitn puri kovanou monoklonální protilátku speci ckou pro Taq DNA polymerázu. Tato protilátka blokuje enzymatickou aktivitu DNA polymerázy a tím znemož uje zahájení polymerázové reakce p ed vlastní PCR. P i denaturaci DNA v prvním cyklu PCR dochází k irreverzibilní teplotní inaktivaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity DNA polymerázy. Tato tzv. hot start PCR je zvlášt vhodná všude tam, kde dochází k nežádoucí ampli kaci nespeci ckých fragment DNA, k nízké ampli kaci DNA fragment, pop ípad k tvorb artefakt vznikajících ampli kací kombinovaných primer. Protilátka je inaktivována rychle p i prvním denatura ním cyklu PCR (~ 1 min. p i 94 o C) a není nutné prodlužovat denatura ní krok, má široké využití p i ampli kaci komplexních genomických nebo cdna templát, nízkých po t templát a p i použití mnoho etných pár primer v téže reak ní sm si, je vhodná pro použití všech b žných detek ních sond (TaqMan, molecular beacons, FRET). Složení: qpcr 2x Blue Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 150 mm TrisHCl, ph 8,8 (p i 25 o C), 40 mm (NH 4) 2SO 4, 0,02% Tween 20, 5 mm MgCl 2, 400 M datp, 400 M dctp, 400 M dgtp, 400 M dttp, 50 U/ml Taq DNA polymerázy, monoklonální antitaq DNA polymeráza (38 nm), stabilizátory a aditiva. 1 zkumavka qpcr 2x Blue Master Mixu (na 40 reakcí po 25 l) 1 zkumavka PCR H 2 0 (1,5 ml). Skladování: p i teplot 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Kontrola kvality: každá šarže qpcr 2x Blue Master Mixu je testována na ampli kaci genu o jedné kopii v genomové DNA pomocí p ístroje pro realtime qpcr. qpcr Doba (min.) 1000 Fluorescence 100 qpcr Master Mixy íslo cyklu P 521 qpcr 2x Blue Master Mix 40 reakcí 790, K P 522 qpcr 2x Blue Master Mix 200 reakcí 2.990, K P 523 qpcr 2x Blue Master Mix 1000 reakcí , K

19 qpcr 2x SYBR Master Mix OBSAHUJE TAQ DNA POLYMERÁZU, PUFR S MgCl 2, NUKLEOTIDY, MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKU ANTITAQ, SYBR GREEN A NOVÁ ADITIVA Umož uje po všech stránkách optimalizované a standardní provád ní realtime qpcr, obsahuje reak ní pufr s MgCl 2 v optimální koncentraci pro v tšinu qpcr, obsahuje uorescen ní barvivo SYBR Green, interkalující mezi báze DNA v optimální koncentraci bez negativního p sobení na ampli kaci DNA, umož uje rychlejší p ípravu reak ní sm si bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent; sta í dodat primery, DNA a doplnit H 2O (sou ástí dodávky), obsahuje a nitn puri kovanou monoklonální protilátku speci ckou pro Taq DNA polymerázu, která umož uje tzv. hot start PCR. Tato protilátka blokuje enzymatickou aktivitu Taq DNA polymerázy a tím znemož uje zahájení PCR. P i denaturaci DNA v prvním cyklu PCR dochází k irreverzibilní teplotní inaktivaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity Taq DNA polymerázy. Protilátka je inaktivována rychle p i prvním cyklu denaturace DNA b hem PCR (~1 min. p i 94 o C) a není t eba prodlužovat denatura ní krok, má široké využití p i ampli kaci komplexních genomických nebo cdna templát, nízkých po t templát a p i použití mnoho etných pár primer v téže reak ní sm si. Složení: qpcr 2x SYBR Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 20 mm TrisHCl, ph 8,8, 100 mm KCl, 0,2% Triton X100, 3 mm MgCl 2, 400 M datp, 400 M dctp, 400 M dgtp, 400 M dttp, 50 U/ml Taq DNA polymerázy, monoklonální antitaq DNA polymeráza (38 nm), SYBR Green, stabilizátory a aditiva. 1 zkumavka qpcr 2x SYBR Master Mixu (na 40 reakcí po 25 l) 1 zkumavka 1,5 ml PCR H 20 Skladování: p i teplot 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Kontrola kvality: každá šarže qpcr 2x SYBR Master Mixu je testována na ampli kaci genu o jedné kopii v genomové DNA pomocí p ístroje pro realtime qpcr. P 551 qpcr 2x SYBR Master Mix 40 reakcí 790, K P 552 qpcr 2x SYBR Master Mix 200 reakcí 2.990, K P 553 qpcr 2x SYBR Master Mix 1000 reakcí , K qpcr Master Mixy 21

20 XLqPCR 2x SYBR Master Mix OBSAHUJE TAQ DNA POLYMERÁZU, NOVÝ XL PUFR, NUKLEOTIDY, MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKU ANTITAQ, SYBR GREEN I, STABILIZÁTORY A NOVÁ ADITIVA Obsahuje nový XL reak ní pufr, který je vhodný pro tém všechny qpcr metody, s vysokou mírou tolerance r zných nárok na koncentraci Mg 2+ a který odstra uje inhibi ní efekt SYBR Green I na ampli kaci delších DNA fragment (až 1 kb); není nutné mít jiné primery než na b žnou PCR s následnou gelovou elektroforézou, umož uje po všech stránkách optimalizované a standardní provád ní realtime qpcr, obsahuje uorescen ní barvivo SYBR Green I, interkalující mezi báze DNA v optimální koncentraci bez negativního p sobení na ampli kaci DNA, umož uje rychlejší p ípravu reak ní sm si bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent; sta í dodat primery, DNA a doplnit H 2 O (sou ástí dodávky), obsahuje a nitn puri kovanou monoklonální protilátku speci ckou pro Taq DNA polymerázu, která umož uje tzv. hot start PCR. Tato protilátka blokuje enzymatickou aktivitu Taq DNA polymerázy a tím znemož uje zahájení polymerázové reakce p ed vlastní PCR. P i denaturaci DNA v prvním cyklu PCR dochází k irreverzibilní teplotní inaktivaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity Taq DNA polymerázy. Protilátka je inaktivována rychle p i prvním cyklu denaturace DNA b hem PCR (~1 min. p i 94 o C). Pro aktivaci Taq DNA polymerázy není t eba prodlužovat denatura ní krok, tato tzv. hot start PCR je zvlášt vhodná všude tam, kde dochází k nežádoucí ampli kaci nespeci ckých fragment DNA, k nízké ampli kaci DNA fragment, pop ípad k tvorb artefakt vznikajících ampli kací kombinovaných primer, má široké využití p i ampli kaci komplexních genomických nebo cdna templát, nízkých po t templát a p i použití mnoho etných pár primer v téže reak ní sm si. Komponenty balení: 1 zkumavka XLqPCR 2x SYBR Master Mixu (na 40 reakcí po 25 l), 1 zkumavka 1,5 ml PCR H 2 O. Složení: dodává se 2x koncentrovaný. Obsahuje nový XL reak ní pufr s 4 mm MgSO 4, 400 M datp, 400 M dctp, 400 M dgtp, 400 M dttp, Taq DNA polymerázu (50 U/ml), monoklonální protilátku antitaq, SYBR Green I, stabilizátory a aditiva. Skladování: p i teplot 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Kontrola kvality: každá šarže XLqPCR 2x SYBR Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA pomocí realtime qpcr a ov ována gelovou elektroforézou. Vypo tená ú innost z edící ady 82 ng 3 ng genomové DNA/reakci je > 80%. qpcr Master Mixy 22 Obr.3 Ampli kace genomové DNA s použitím XLqPCR 2x SYBR Master Mixu. (A) Myší genomová DNA byla ed na trojkovou adou a DNA fragment (864 bp) byl ampli kován pomocí odpovídajících oligonukleotidových primer a XLqPCR 2x SYBR Master Mixu. Ct hodnoty byly získány z ampli ka ních k ivek a vynášeny proti vypo tenému po tu kopií (logq). Hodnota regresního koe cientu (R) a ú innosti (E) je rovn ž uvedena. (B) Po 40 cyklech PCR ampli kace byly vzorky frakcionovány elektroforézou v agarózovém gelu a barveny ethidium bromidem. Jednotlivé vzorky odpovídají následujícím množstvím genomové DNA/zkumavku: 1 = 0.3 ng/ l, 2 = 0.9 ng/ l, 3 = 2.7 ng/ l a 4 = 8.1 ng/ l. Šipka ozna uje pozici ampli kovaného fragmentu DNA (864 bp). P 554 XLqPCR 2x SYBR Master Mix 40 reakcí 790, K P 555 XLqPCR 2x SYBR Master Mix 200 reakcí 2.990, K P 556 XLqPCR 2x SYBR Master Mix 1000 reakcí , K

21 XLqPCR 2x SYBR+DMSO Master Mix OBSAHUJE TAQ DNA POLYMERÁZU, NOVÝ XL PUFR, NUKLEOTIDY, MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKU ANTITAQ, SYBR GREEN I, DMSO, STABILIZÁTORY A NOVÁ ADITIVA Obsahuje nový XL reak ní pufr, který je vhodný pro tém všechny qpcr metody, s vysokou mírou tolerance r zných nárok na koncentraci Mg 2+ a který odstra uje inhibi ní efekt SYBR Green I na ampli kaci delších DNA fragment (až 1 kb); není nutné mít jiné primery než na b žnou PCR s následnou gelovou elektroforézou, obsahuje rovn ž DMSO v koncentraci, která v mnoha p ípadech zvyšuje ú innost PCR, umož uje po všech stránkách optimalizované a standardní provád ní realtime qpcr, obsahuje uorescen ní barvivo SYBR Green I, interkalující mezi báze DNA v optimální koncentraci bez negativního p sobení na ampli kaci DNA, umož uje rychlejší p ípravu reak ní sm si bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent; sta í dodat primery, DNA a doplnit H 2 O (sou ástí dodávky), obsahuje a nitn puri kovanou monoklonální protilátku speci ckou pro Taq DNA polymerázu, která umož uje tzv. hot start PCR. Tato protilátka blokuje enzymatickou aktivitu Taq DNA polymerázy a tím znemož uje zahájení polymerázové reakce p ed vlastní PCR. P i denaturaci DNA v prvním cyklu PCR dochází k irreverzibilní teplotní inaktivaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity Taq DNA polymerázy. Protilátka je inaktivována rychle p i prvním cyklu denaturace DNA b hem PCR (~1 min. p i 94 o C). Pro aktivaci Taq DNA polymerázy není t eba prodlužovat denatura ní krok, tato tzv. hot start PCR je zvlášt vhodná všude tam, kde dochází k nežádoucí ampli kaci nespeci ckých fragment DNA, k nízké ampli kaci DNA fragment, pop ípad k tvorb artefakt vznikajících ampli kací kombinovaných primer, má široké využití p i ampli kaci komplexních genomických nebo cdna templát, nízkých po t templát a p i použití mnoho etných pár primer v téže reak ní sm si. Komponenty balení: 1 zkumavka XLqPCR 2x SYBR+DMSO Master Mixu (na 40 reakcí po 25 l), 1 zkumavka 1,5 ml PCR H 2 O. Složení: dodává se 2x koncentrovaný. Obsahuje nový XL reak ní pufr s 4 mm MgSO 4, 400 M datp, 400 M dctp, 400 M dgtp, 400 M dttp, Taq DNA polymerázu (50 U/ml), monoklonální protilátku antitaq, SYBR Green I, DMSO, stabilizátory a aditiva. Skladování: p i teplot 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Kontrola kvality: každá šarže XLqPCR 2x SYBR+DMSO Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA pomocí realtime qpcr a ov ována gelovou elektroforézou. Vypo tená ú innost z edící ady 82 ng 3 ng genomové DNA/reakci je > 80%. P 557 XLqPCR 2x SYBR+DMSO Master Mix 40 reakcí 790, K P 558 XLqPCR 2x SYBR+DMSO Master Mix 200 reakcí 2.990, K P 559 XLqPCR 2x SYBR+DMSO Master Mix 1000 reakcí , K qpcr Master Mixy 23

22 SYTO9 qpcr 2x Master Mix OBSAHUJE TAQ DNA POLYMERÁZU, NOVÝ REAK NÍ PUFR, NUKLEOTIDY, MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKU ANTITAQ, NOVÁ ADITIVA A FLUORESCEN NÍ BARVIVO SYTO9 Obsahuje uorescen ní barvivo 3. generace SYTO9, interkalující mezi báze DNA bez negativních vliv na PCR ampli kaci. Toto barvivo je mimo ádn vhodné pro HRM (highresolution melting) analýzu DNA amplikon. umož uje rychlejší p ípravu reak ní sm si bez nutnosti rozmrazování a pipetování jednotlivých komponent; sta í dodat primery, DNA a doplnit H 2 O (sou ástí dodávky), umož uje optimalizované a standardní provád ní realtime qpcr a následnou HRM analýzu, má široké využití p i ampli kaci komplexních genomických nebo cdna templát, nízkých po t templát a p i použití mnoho etných pár primer v téže reak ní sm si, obsahuje nový reak ní pufr TopBio provenience, který je vhodný pro tém všechny qpcr metody s vysokou mírou tolerance r zných nárok na koncentraci Mg 2+ a umož uje i ampli kaci delších DNA fragment (až 1 kb). Není nutné mít jiné primery než na b žnou PCR, obsahuje monoklonální protilátku, speci ckou pro Taq DNA polymerázu, která umož uje tzv. hotstart PCR. Protilátka se váže na Taq DNA polymerázu a tím ji inaktivuje. Protilátka je rychle inaktivována p i prvním cyklu denaturace DNA b hem PCR (~1 min. p i 94 o C) a tím dochází k aktivaci Taq DNA polymerázy. Pro aktivaci Taq DNA polymerázy není t eba prodlužovat denatura ní krok, pro detekci SYTO9 lze použít stejnou sadu optických ltr jako pro detekci SYBR Green I. Komponenty balení: 1 zkumavka SYTO9 qpcr 2x Master Mixu (na 40 reakcí po 25 l), 1 zkumavka 1,5 ml PCR H 2 O. Složení: SYTO9 PCR 2x Master Mix obsahuje reak ní pufr s 20 mm (NH 4 ) 2 SO 4, 2,5 mm MgCl 2, 400 M datp, 400 M dctp, 400 M dgtp, 400 M dttp, Taq DNA polymerázu (50 U/ml), monoklonální protilátku antitaq, DNA barvivo SYTO9, stabilizátory a aditiva. Skladování: p i teplot 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Kontrola kvality: každá šarže SYTO9 PCR 2x Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA pomocí realtime qpcr a ov ována gelovou elektroforézou. Vypo tená ú innost z edící ady 82 ng 3 ng genomové DNA/reakci je > 80%. qpcr Master Mixy P 591 SYTO9 qpcr 2x Master Mix 40 reakcí 790, K P 592 SYTO9 qpcr 2x Master Mix 200 reakcí 2.990, K P 593 SYTO9 qpcr 2x Master Mix 1000 reakcí , K 24

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

P ehled výsledk z Referen ní laborato e

P ehled výsledk z Referen ní laborato e P ehled výsledk z Referen ní laborato e 1,3 Hajdúch M, 1,3 Trojanec R, 2,3 Kolá Z, 1,3 Bouchalová K, 2,3 Sedláková E. 1 Laborato experimentální medicíny p i D tské klinice LF UP a FN Olomouc 2 Laborato

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Genomika (KBB/GENOM) SNPs Odvozování a genotyping Ing. Hana Šimková, CSc. Cíl přednášky - seznámení s problematikou hledání

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014 Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU Zemědělská 1, Budova A, 4. patro (učebny dle programu)

Více

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii, RFLP Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii umožňují nám provádět celou řadu přesně cílených manipulací Výhody enzymů:

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Návod k použití souprav. Wipe test. Kontaminační kontrola. Testovací souprava pro kontrolu kontaminace využívající molekulárně - biologické metody

Návod k použití souprav. Wipe test. Kontaminační kontrola. Testovací souprava pro kontrolu kontaminace využívající molekulárně - biologické metody Návod k použití souprav Wipe test Kontaminační kontrola Testovací souprava pro kontrolu kontaminace využívající molekulárně - biologické metody REF 7091 40 reakcí 1. Popis výrobku V posledních letech se

Více

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Metodika detekce vnitřního genu hrachu setého lektinu pomocí PCR

Metodika detekce vnitřního genu hrachu setého lektinu pomocí PCR Aleš Vráblík, Jan Hodek, Jaroslava Ovesná Metodika detekce vnitřního genu hrachu setého lektinu pomocí PCR METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika byla vypracována pracovníky

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

PROTOKOL WESTERN BLOT

PROTOKOL WESTERN BLOT WESTERN BLOT 1. PŘÍPRAVA ELEKTROFORETICKÉ APARATURY Saponátem a vodou se důkladně umyjí skla, plastové vložky a hřebínek, poté se důkladně opláchnou deionizovanou/destilovanou vodou a etanolem a nechají

Více

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO rozdělení metod pro mikrobiologické zkoušení potravin přehled rychlých metod detekce

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

TECHNIKY PCR. PCR - polymerase chain reaction -polymerázová řetězová reakce

TECHNIKY PCR. PCR - polymerase chain reaction -polymerázová řetězová reakce TECHNIKY PCR PCR - polymerase chain reaction -polymerázová řetězová reakce Komponenty nukleových kyselin Nukleotid DNA deoxyguanosid monofosfát (dgmp) Koncept párování bazí je striktně konzervativní Cytosine

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Opera ní program ivotní prost edí MINISTERSTVO IVOTNÍHO PROST EDÍ STÁTNÍ FOND IVOTNÍHO PROST EDÍ R wwww.opzp.cz zelená linka pro adatele o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz

Více

Inteligentní ešení kamerového PC systému

Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní hybridní system IP kamer a analogových kamer Až 6 kamer na jednom PC H. 6 komprese Inteligentní ešení kamerového PC systému IVS IP + Analogové kamery

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Jaroslava Ovesná, Jan Hodek, Lucie Pavlátová. KVALITATIVNÍ STANOVENÍ TRANSGENNÍ LINIE RÝŽE Bt 63 METODOU PCR METODIKA PRO PRAXI

Jaroslava Ovesná, Jan Hodek, Lucie Pavlátová. KVALITATIVNÍ STANOVENÍ TRANSGENNÍ LINIE RÝŽE Bt 63 METODOU PCR METODIKA PRO PRAXI Jaroslava Ovesná, Jan Hodek, Lucie Pavlátová KVALITATIVNÍ STANOVENÍ TRANSGENNÍ LINIE RÝŽE Bt 63 METODOU PCR METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2009 Metodika byla vypracována pracovníky

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Ostatní

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily Elektromobil Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily www.schneider-electric.cz Souhrn V srdci energetické výzvy, která p ispívá ke zlepšení životního prost edí, nabízí elektromobily,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie.

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Připravila L.Fajkusová Online Mendelian Inheritance in Man: #229300 FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA *606829 FRDA GENE; FRDA Popis onemocnění

Více

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR VI. Aplikace qrt-pcr 1. Detekce DNA - Diagnóza infekčních onemocnění (přítomnost patogenů v krvi, séru, plazmě ) - Sledování minimální reziduální nemoci - Detekce patogenů

Více

Barvy v (X)HTML jsou sou ástí W3C standard HTML jazyka ve tvaru technické specifikace implementovaného modelu barev ve WWW dokumentech.

Barvy v (X)HTML jsou sou ástí W3C standard HTML jazyka ve tvaru technické specifikace implementovaného modelu barev ve WWW dokumentech. 167 Barvy v (X)HTML Standardy: Barvy v (X)HTML jsou sou ástí W3C standard HTML jazyka ve tvaru technické specifikace implementovaného modelu barev ve WWW dokumentech. 168 Barvy v (X)HTML dokumentu BARVY

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 42 UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové Telefon: +420 495 067 111 Fax: +420 495 518 002 Internet: http://www.faf.cuni.cz Email: brucknerova@faf.cuni.cz

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

v souladu s Na ízením (ES) 1907/2006, Na ízením (ES) 1272/2008, a Na ízením (ES) 453/2010)

v souladu s Na ízením (ES) 1907/2006, Na ízením (ES) 1272/2008, a Na ízením (ES) 453/2010) Strana : 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SM SI A SPOLE NOSTI/PODNIKU 1.1. Identi kátor produktu K EMEN Registra ní íslo REACH: Zpro t ný v souladu s p ílohou V.7 Synonyma: K emi itý písek, K emenec Obchodní

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH PRODUKT.. uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

PODPORA A ZABEZPE ENÍ

PODPORA A ZABEZPE ENÍ PODPORA A ZABEZPE ENÍ Mgr. Ji í Neubauer, Ph.D., RNDr. Marek Sedla ík, Ph.D., RNDr. Old ich K íž Statistické zpracování dat v aplikaci STAT1 Vojenské rozhledy, 2013, ro. 22 (54),. 3, s. 114 122, ISSN 1210-3292

Více

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-21-230D

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-21-230D NÁVOD K OBSLUZE detektor SE-21-230D DETEKTOR SE-21-230D Detekovaný plyn: ho lavé a výbušné plyny Princip m ení: katalytické spalování Rozsah m ení: 0 20% DMV (0-1%OBJ) CH 4 Poplachové stupn : 1x poplachový

Více

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy TOMÁŠ CHUMAN Díl í v dní disciplíny fyzické geografie se p i vymezování nivy opírají o odlišné složky p írodního prost

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl.

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Skladový systém ORSY Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Celek je víc než jen souhrn jeho ástí (Aristoteles) Skladové hospodá ství

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce jdoucích nomina ních m síc struktura poradce musí mít v první linii min. jednu 15% v tev, jednu 12% v tev a jednu 9% v tev. >4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ náleží poradci 1% manažerská provize p i spln

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách

Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách Kamila Zdeňková Transgenní rostliny, tj. takové rostliny, do jejichž dědičného základu byly metodami genového inženýrství

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída

Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída TESTOVÁNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída TESTOVACÍ A ŠKOLÍCÍ ST EDISKO v úseku m ení ez distribu ní slu by Historie vzniku LAB založen 2010, Lab neov uje metrologické vlastnosti

Více