Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354"

Transkript

1 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

2 Genomika (KBB/GENOM)

3 SNPs Odvozování a genotyping Ing. Hana Šimková, CSc.

4 Cíl přednášky - seznámení s problematikou hledání SNP, odvozování SNP markerů a charakterizací genotypu (genotyping) Klíčová slova - SNP markery, SNP genotyping, resekvenování, sekvenování pomocí hybridizace, heteroduplexy, minisekvenační metody, metody založené na fluorogenních systémech, Illumina GoldenGate Assay

5 SNP A GENOTYPING Objevování SNP A) resekvenováním - SNP se nacházejí na základě porovnávání sekvencí získaných z různých jedinců, genotypů, linií 1. Identifikace SNP srovnáním celogenomové sekvence s cdna sekvencemi v GenBank srovnáním ESTů v databázích s využitím statistických programů (např. PolyBayes odhaluje nepravé SNP) srovnáním genomových sekvencí z různých jedinců 2. Ověření SNP resekvenováním úseku DNA kolem SNP z jedinců metodami používanými pro genotyping

6 Resekvenování cílových oblastí NimbleGen Sequence capture - zachycení cílových sekvencí ze vzorků fragmentované genomické DNA hybridizací na mikročip - na mikročipu naneseny sondy pro cílové oblasti - např. exony nebo oblasti vykazující asociaci s chorobami - odmytí nenavázaných fragmentů - vymytí a amplifikace zachycených fragmentů - osekvenování pomocí technologie 454 Mikročipy vyráběny na zakázku - sestava sekvencí dle přání zákazníka - až 5 Mb sekvencí

7 B) nalezením polymorfismů bez sekvenování a) metody vycházející ze specifických vlastností heteroduplexní DNA (= dvouřetězcová DNA, kde každý řetězec nese jinou alelu, vytváříme ji in vitro) je méně stabilní než homoduplex, dříve denaturuje - vzniká po PCR amplifikaci studovaného lokusu, následované denaturací a renaturací tvorba homoduplexů a heteroduplexů DHPLC (denaturující HPLC) produkty PCR po renaturaci se nanesou na chromatografickou kolonu, eluce fragmentů za pomoci organického rozpouštědla. Heteroduplexy jsou pomalejší. DGGE (denaturující gradientová gelová elektroforéza) na polyakrylamidovém gelu s denaturačním gradientem (močovina). Heteroduplexy denaturují dříve zpomalí se. TILLING (cíleně indukovaná lokální léze v genomech)

8 TILLING (targeting induced local lesions in genomes) - k detekci SNP (EcoTILLING) a indukovaných mutací (TILLING) Založena na schopnosti nukleáz specifických pro jednořetězce štěpit heteroduplexy. Hledání polymorfismu (SNP) mezi jedinci s normálním (N) a mutantním (M) fenotypem: - z obou se naizoluje DNA, pomocí PCR se naamplifikuje určitý úsek (gen), smíchá se, zdenaturuje. Při renaturaci se tvoří jednak homoduplexy (pro N i M genotyp), jednak heteroduplexy. Ty jsou v místě nesouladu (mismatch) roštěpeny nukleázou na sekvenátoru u heteroduplexu místo 1 fragmentu 2. Pro hlavní modelové organismy se připravují kolekce primerů pro všechny lokusy v genomu umožní proskrínovat polymorfismy v celém genomu. EcoTILLING nebo nebo Denaturace, zchlazení Normální Mutant Heteroduplex Analýza na PA gelu nebo sekvenátoru Gibson a Muse, 2004

9 b) metoda založená na detekci heterozygotů SSCP (single-stranded conformation polymorphism) analýza = polymorfismus konformace jednořetězců DNA zdenaturována a nanesena na nedenaturační polyakrylamidový gel. Elektroforéza při 4 C DNA nerenaturuje, ale tvoří intramolekulární sekundární struktury. Každé vlákno jiná sekundární struktura (konformace). Řetězec W AA aa Aa Denaturace formamidem a teplem Řetězec C Homozygot 2 konformace 2 proužky na elektroforéze Heterozygot 4 konformace 4 proužky na elektroforéze Nižší kapacita, fragmenty jen do 400 bp Gibson a Muse, 2004

10 SNP genotyping - charakterizace genotypů pomocí SNP A) Low-tech metody ASO (alelově specifická oligohybridizace) - cílová sekvence amplifikována z jednotlivců v 96-jamkových miskách přenos na membránu, hybridizace s krátkými oligonukleotidy (15-bp) za velmi přísných podmínek signál jen při 100% komplementaritě PCR-RFLP - amplifikace specifického fragmentu pomocí PCR + štěpení produktu restriktázou (zachytí SNP v rekogničním místě) = CAPS Gibson a Muse, 2004

11 dcaps (vytvořené štěpitelné amplifikované polymorfní sekvence) Amplifikace + štěpení. PCR primer navržen tak, že pro jednu z alel (A) se za použití speciálního primeru vytvoří rekogniční místo pro restriktázu po štěpení restriktázou vzniká pro alelu A fragment o něco kratší Alela T Dlouhý produkt Alela A Štěpený produkt Gibson a Muse, 2004

12 B) Minisekvenační metody - sekvenuje se pouze 1 nebo několik nukleotidů SBE (prodloužení jedné báze) - prodloužení 3 konce primeru o jediný nukleotid ddntp (ukončí reakci) je fluorescenčně značený. Primer se váže svým 3 koncem 1 bázi před SNP místo. Multiplexing - jako templát slouží produkty multiplexní PCR (naamplifikované fragmenty DNA pro několik různých SNP). Reakce může probíhat - na čipu (primery fixovány) - v roztoku k rozlišení jednotlivých SNP: a) primery různých délek b) vychytání produktů SBE na mikrokuličky na základě zip kódu pro jednotlivé primery SBE na čipu Gibson a Muse, 2004 (amplifikace analyzovaných lokusů) Izolace cílové ssdna zachycením na kuličky se streptavidinem SBE v roztoku

13 ad b) vychytání produktů SBE na mikrokuličky -kuličky separovány průtokovým cytometrem na základě barevného kódu (viz přednáška Analýza exprese) -kuličky fixovány na arrayi (viz Illumina genotyping) c) K separaci jednotlivých produktů SBE lze místo fluorescence použít hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF do reakce přidán jen jeden typ ddntp (+ ostatní dntps) pokud odpovídá variantě v SNP, reakce se ukončí hned, jinak až po několika nukleotidech. MALDI-TOF rozliší oba typy produktů podle velikosti, případně náboje. Lze provádět paralelně analýzu 384 vzorků.

14 Pyrosekvenování -může se provádět v 96-jamkových mističkách. Detekce v reálném čase. Může určit také frekvenci výskytu alely ve studované populaci semikvantitativní metoda. A A A Gibson a Muse, 2004

15 C) Homogenní metody založené na fluorogenních barvičkách Homogenní testy v 1 reakci v roztoku (spojení amplifikace s genotypingem). Založeny na a) ASO a použití 2 fluorescenčních barviček s překrývajícími se spektry reportér (R) a zhášeč (Q) detekovány v průběhu PCR (v misce, kapiláře). Pokud jsou v těsné blízkosti (např. 2 konce krátkého oligonukleotidu), není detekována fluorescence reportéru TaqMan 5 exonukleázový test využívá exonukleázové aktivity Taq polymerázy (při extenzi nového řetězce postupně odbourává sondu fluorescence) Molekulární majáky (Molecular beacons - MB) - majáky jsou alelově specifické oligonukleotidy obklopené krátkými inverzními repeticemi vzniká vlásenka se smyčkou R a Q blízko sebe nevzniká fluorescence. Po 100% hybridizaci na templát se R a Q dostanou od sebe vzniká fluorescence (může být alelově specifická) Do reakce sondy pro obě alely SNP (s 2 různými barvičkami) + primery pro amplifikaci lokusu SNP Gibson a Muse, 2004

16 b) alelově specifické ligaci a přenosu energie fluorescenční rezonancí (FRET) DOL (dye-labeled oligonucleotide ligation assay). Donor v dostatečné blízkosti stimuluje fluorescenci reportéru. SNP Gibson a Muse, 2004 Do reakce - polymeráza - primery + 3 oliga (2 různě značené sondy pro 2 alely SNP) - termostabilní ligáza PCR nejprve při vyšší, pak nižší T a (k nasednutí sond)

17 c) rozdílech v teplotě tání amplikonů HRM analýza (high-resolution melting analysis) Vybraný lokus je amplifikován, vzniklá dsdna se nabarví fluorescenční barvičkou interkalátor fluorescence jen dokud je DNA dvouřetězcová Real-time PCR fluorescence je měřena křivka teploty tání (high-resolution melting curve) Pomalá denaturace amplikonu Rozdíl jediného nukleotidu mění tvar křivky Lze rozlišit heterozygota od obou typů homozygotů

18 Illumina vysokokapacitní metoda k určení genotypu na velkém souboru SNP (v krátkém čase a za rozumnou cenu).

19 Co to vlastně Illumina je? Je to systém kombinující několik komponentů: - miniaturizovanou array jednotlivých arrayí (Sentrix Array Matrix) - konfokální skenr s vysokým rozlišením (BeadArray Reader) - vysoce multiplexní analýza genotypu (GoldenGate Assay)

20 Jak vypadá Sentrix Array Matrix? Tvoří ji : 96 miniaturních arrayí (každá o průměru 1,2 mm) uspořádaných do matrice 8x12. každá array je tvořena cca optickými vlákny spojenými do svazku každé má na konci jamku a v ní kuličku o průměru 3 µm na každé kuličce je kovalentně navázáno několik stejných oligonukleotidů (=illumicode=adresa) illumicode #561 /\/\/\/ illumicode #217 /\/\/\/ illumicode #1024 /\/\/\/

21 Jednomu analyzovanému SNP lokusu odpovídá 1 typ kuličky určený specifickým illumi kódem (adresou). Analyzuje se až 1536 lokusů, v každé miniarrayi máme tedy 1536 typů kuliček, každý typ cca 30x. Na 96 miniarrayích jedné Sentrix Array Matrix analyzujeme současně 96 vzorků DNA.

22 Jak probíhá vlastní analýza genotypu? GoldenGate Assay 1) Upevnění genomické DNA na paramagnetické kuličky a její denaturace Biotin

23 2) Allelově specifická extenze a ligace - pro každý lokus navrženy 3 oligonukleotidy: 2 z 5 konce, liší se polymorfním nukleotidem na konci 1 z 3 konce charakterizuje lokus a obsahuje illumicode adresu Genomová DNA [T/C] [T/A] Universal PCR Sequence 1 Universal PCR Sequence 2 A G illumicode Address Universal PCR Sequence 3

24 ad 2) Allelově specifická extenze a ligace Genomová DNA [T/C] Ligase [T/A] Polymerase Universal PCR Sequence 1 Universal PCR Sequence 2 A G illumicode Address Universal PCR Sequence 3

25 3) Amplifikace+inkorporace fluorescenční barvičky Amplifikace templátu PCR s univerzálními primery Cy3 Universal Primer 1 Cy5 Universal Primer 2 A illumicode #561 Universal Primer P3

26 4) Hybridizace na univerzální IllumiCode TM Array illumicode #561 /\/\/\/ illumicode #217 /\/\/\/ illumicode #1024 A/A T/T A/T /\/\/\/

27 4) Odečtení výsledků (BeadArray Reader) a interpretace získaných dat

28 Jak se získaná data využívají? Pro rozsáhlé asociační mapování, které může odhalit genetický základ komplexních dědičných chorob Pro konstrukci genetických map Konsensuální genetická mapa ječmene získaná z 3 DH mapovacích populací na základě Pilot Oligo Pool Assay (OPA1) Mapovací populace - celkem 480 jedinců 1536 SNP genotypováno současně $68,000 za 480 vzorků (5 x 96) 737,280 genotype calls za 3-4 dny 9.2 cents za data-point Při větším počtu vzorků nižší náklady

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO rozdělení metod pro mikrobiologické zkoušení potravin přehled rychlých metod detekce

Více

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii, RFLP Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii umožňují nám provádět celou řadu přesně cílených manipulací Výhody enzymů:

Více

ISBN 978-80-7305-651-3

ISBN 978-80-7305-651-3 www.mendelianum.cz Mendelianum MZM, Brno ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Brno Ústav fyziologie FVL VFU Brno Vydala Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2013 ISBN 978-80-7305-651-3 MENDEL FORUM 2013 26. dubna

Více

WORKSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE SBORNÍK

WORKSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE SBORNÍK WORKSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE SBORNÍK EDITOVAL: VÁCLAV BRÁZDA BIOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, V.V.I. 31. 8. 5. 9. 2014 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 WORKSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ

Více

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra speciální zootechniky Analýza růstu a jatečné hodnoty moderních genotypů prasat ve vztahu k vybraným

Více

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu Diplomová práce Brno 2008 Jarmila Sobotková Chtěla bych poděkovat

Více

MIKROBIOLOGICKÉ LABORATORNÍ METODY

MIKROBIOLOGICKÉ LABORATORNÍ METODY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie mléka MIKROBIOLOGICKÉ LABORATORNÍ METODY MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. Mgr. Marta Dušková, Ph.D.

Více

AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY BIOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV

AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY BIOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY BIOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Brno 2003 OBSAH I. ÚVOD... 1 Organizační struktura BFÚ AV ČR... 3 Seznam pracovníků s vysokoškolským vzděláním k 31. 12. 2002... 5 II.

Více

G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER

G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER Studijní opora pro posluchače navazujícího magisterského studia biologie v kombinované formě na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v

Více

12. celostátní konference DNA diagnostiky

12. celostátní konference DNA diagnostiky 2008 Obsah SBORNÍK 2 12. celostátní konference DNA diagnostiky v Brně je pořádána Společností lékařské genetiky ČLS JEP a Oddělením lékařské genetiky FN Brno pod záštitou rektora Masarykovy univerzity

Více

Využití PCR pro studium mikrobiologických biodegradačních procesů. Bc. Tereza Dobešová

Využití PCR pro studium mikrobiologických biodegradačních procesů. Bc. Tereza Dobešová Využití PCR pro studium mikrobiologických biodegradačních procesů Bc. Tereza Dobešová Diplomová práce 011 ABSTRAKT Cílem diplomové práce bylo ověřit funkčnost a optimalizovat podmínky primerů, jejichž

Více

ZÁKLADNÍ KURZ ANALÝZY STRUKTURY A INTERAKCÍ BIOMAKROMOLEKUL

ZÁKLADNÍ KURZ ANALÝZY STRUKTURY A INTERAKCÍ BIOMAKROMOLEKUL ZÁKLADNÍ KURZ ANALÝZY STRUKTURY A INTERAKCÍ BIOMAKROMOLEKUL NÁVODY KE CVIČENÍM EDITOVAL: VÁCLAV BRÁZDA BIOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, V.V.I. I. TURNUS: 23. 4. 27. 4. 2012 / II. TURNUS: 14. 5. 18. 5. 2012 ZÁKLADNÍ

Více

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Genetika Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Stránka 1 I. Základy genetiky Co je to genetika? Genetika je věda zabývající se dědičností a

Více

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Hromadníková I. 1, Žejšková L. 1, Stehnová J. 1, Doucha

Více

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Bakalářská práce Kristýna Hudcová Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Michal Masařík, Ph.D. BRNO 2011

Více

Vlastnosti peptidů a proteinů a jejich implikace pro vývoj HPLC metod... 23 Parametry mobilní a stacionární fáze... 23 Detekce peptidů a proteinů

Vlastnosti peptidů a proteinů a jejich implikace pro vývoj HPLC metod... 23 Parametry mobilní a stacionární fáze... 23 Detekce peptidů a proteinů Obsah METODY PURIFIKACE PRODUKTŮ... 5 Selektivní precipitace... 5 Chromatografické metody... 6 Afinitní purifikace... 8 Iontově výměnná chromatografie... 9 Gelová filtrace... 10 Hydrofobní chromatografie...

Více

BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA

BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA Tasilo Prnka Karel Šperlink červenec 2006 2006 Tasilo Prnka, Karel Šperlink OBSAH 1. ÚVOD 4 2. MOLEKULÁRNÍ BIOTECHNOLOGIE 5 2.1. Biovýroba 6 2.2. Monoklonální

Více

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Spojené státy americké Tel: +1 (203) 328-9500 nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku

Více

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY. Číslo 2

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY. Číslo 2 GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY Číslo 2 Sponzor Ceny Genetické společnosti Gregora Mendela *** Informační listy číslo 2, Vydává Genetická společnost Gregora Mendela Redakční rada

Více

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6.

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6. Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY (přednášky pro magisterské studium) 1. ÚVOD...3 1.1. Význam kapilární elektroforézy...3 1.2. Historický vývoj...5 1.3. Různá prostředí pro elektroforézu...7

Více

Interakce různých forem proteinu p53 s p73 izoformami

Interakce různých forem proteinu p53 s p73 izoformami Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta katedra biochemie Interakce různých forem proteinu p53 s p73 izoformami Diplomová práce Brno 2006 Martin Klepárník Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Chem. Listy 106, 745 749 (2012)

Chem. Listy 106, 745 749 (2012) MOŽNOSTI DETEKCE STAFYLOKOKOVÝCH ENTEROTOXINŮ ZORA ŠŤÁSTKOVÁ a, RENATA KARPÍŠKOVÁ a,b a IVANA BORKOVCOVÁ a a Ústav hygieny a technologie mléka, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, b Státní zdravotní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2015 Evelína Gahurová MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Imunoanalýza nízkomolekulárních látek

Imunoanalýza nízkomolekulárních látek Imunoanalýza nízkomolekulárních látek ZS 2008 Aidi Avidin Y Ag Biotin Vítězslav Maier, Juraj Ševčík http://analytika.upol.cz/elektromigrace 1 Imunoanalýza nízkomolekulární látek Biochemické analytické

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Spojené státy americké Tel: +1 (203) 328-9500 nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku

Více

ŠKOLA MOLEKULÁRNÍCH BIOTECHNOLOGIÍ PROFESSION. Studijní texty k teoretickým modulům

ŠKOLA MOLEKULÁRNÍCH BIOTECHNOLOGIÍ PROFESSION. Studijní texty k teoretickým modulům ŠKOLA MOLEKULÁRNÍCH BIOTECHNOLOGIÍ PROFESSION Studijní texty k teoretickým modulům Olomouc 2010 Kolektiv autorů: Prof. MUDr. Evţen Weigl, CSc.; Doc. MUDr. Milan Raška, Ph.D.; RNDr. Petr Šíma, CSc.; RNDr.

Více