EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO"

Transkript

1 Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1. Smluvní strany Transfrmace ÚSP Křižanv II." Objednatel: se sídlem: zastupený: k pdpisu smluvy pvěřen: zástupce pr věci smluvní: zástupce pr uplatňvání reklamací: zástupce pr věci technické: tel.: IČ: DIČ: bankvní spjení: čísl účtu: Kraj Vysčina Jihlava, Žižkva 57/1882, PSČ MUDr. Jiřím Běhunkem, hejtmanem kraje Ing. Libr Jukl, náměstek hejtmana pr blast majetku, dpravy a silničníh hspdářství MUDr. Jiří Běhunek, Ing. Libr Jukl Petr Klář, veducí dbru majetkvéh Ing. Eva Pausarvá CZ Sberbank CZ, a.s., pbčka Jihlava /6800 Zhtvitel: Se sídlem: Jednající: zástupce pr věci technické: tel./fax: IČ: DIČ: bankvní spjení: čísl účtu: zápis v bchdním rejstříku: PROJEKT CENTRUM NOVA s. r.. Pelhřimv, Palackéh 48, PSČ Ing. Jarslav Rybář Ing. Jarslav Rybář / CZ Kmerční banka, a.s., pbčka Pelhřimv /0100 Krajský sud v Českých Budějvicích, ddíl C, vlžka Předmět smluvy 2.1. Zhtvení prjektvé dkumentace v rzsahu prjektvé dkumentace pr vyřízení pvlení stavby a prjektvé dkumentace pr prvádění stavby, vč. přípjek inženýrských sítí (PDS) Transfrmace ÚSP Křižanv II." na tyt stavby: Transfrmace ÚSP Křižanv II. - Křižanv 1", část p. č. 1671/3 a p. č. 1671/4 a p. č. 1671/5 k. ú. Křižanv; Transfrmace ÚSP Křižanv II. - Křižanv 2", část p. č. 1671/1 a p. č. 1671/2 a p. č. 1671/3 k. ú. Křižanv; e Transfrmace ÚSP Křižanv II. - Žďár nad Sázavu 1" část p. č, 774/3 k. ú. Zámek Žďár; e Transfrmace ÚSP Křižanv II. - Žďár nad Sázavu 2 s terapií" část p. č. 774/3 k. ú. Zámek Žďár; 1/13

2 INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ \<m\vy$c\y\a Transfrmace ÚSP Křižanv II. - Bbrvá" - část p. č. 490/1 v k. ú. Hrní Bbrvá Každá samstatná dkumentace bude prvedena v suladu se záknem č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu a s vyhlášku č. 499/2006 Sb. a statními suvisejícími právními předpisy platnými v dbě plnění předmětu smluvy. Sučástí prjektvé dkumentace bude kmpletní supis stavebních prací, ddávek a služeb s výkazem výměr, ptřebných pr úplné prvedení díla dpvídající pžadavkům zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzd. předpisů a v rzsahu příslušnéh prváděcíh předpisu k tmut záknu, zejména vyhlášku 230/2012 Sb. Sučástí dkumentace bude stanvení pdmínek pr prvádění stavby z hlediska BOZP a vypracvání plánu BOZP pr stavbu vč. stanvení pravidel krdinace, dle zákna č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Plán BOZP bude dsuhlasen sbu právněnu k výknu krdinátra BOZP a bude vypracván v rzsahu pr výkn krdinátra BOZP na staveništi. Zhtvitel se zavazuje ddat bjednateli, na základě pdkladů dle článku 5. a za pdmínek v tét smluvě uvedených, výše uvedenu dkumentaci. Zhtvitel bude respektvat pdmínky dtčených rgánů státní správy, jejich vyjádření neb rzhdnutí a všechny jejich pžadavky zapracuje d prjektvé dkumentace. Zhtvitel bude při zpracvání prjektvé dkumentace stavby vycházet z pkynů bjednatele. Sučástí ddávky prjektu je i dkladvá část bsahující kladná vyjádření neb rzhdnutí všech účastníků řízení a dtčených rgánů státní správy, ptřebná pr územní řízení a vyřízení pvlení prvedení stavby. Pžadvaný rzsah tét dkladvé části si zhtvitel zajistí na svůj náklad u příslušnéh stavebníh úřadu. Ilustrativní nástin tét inženýrské činnsti je uveden v přílze. Prjektvá dkumentace bude vyhtvena ve 3 tištěných vyhtveních pr územní řízení, ve 3 tištěných vyhtveních pr vyřízení pvlení prvedení stavby a v 5-ti tištěných vyhtveních pr prvádění stavby včetně výkazu výměr a 2x v digitální pdbě v těcht frmátech: 1. CD - prjektvá dkumentace pr archivaci Bude vytvřena ve frmátu vektrvé CAD grafiky DGN (BENTLEY MicrStatin), DWG (AutCAD Graphics Autdesk) a/neb DXF (Data exchange File). Subry technické zprávy a statní textvé části je mžn vytvářet ve frmátech RTF (Rich Text File) neb DOC (Micrsft Wrd). Výkaz výměr bude vytvřen ve frmátu XLS (Micrsft Excel). Tent subr nebude uzamčen pr změny. Pr subry ftdkumentace je předepsán frmát JPEG (Jint Phtgraphic Experts Grup). Na tmt archivním CD budu dále ulženy všechny subry ve frmátu PDF (Adbe Acrbat). 2. CD - zadávací dkumentace pr výběrvé řízení na zhtvitele stavby Bude ulžena na samstatném CD v rastrvém frmátu PDF (Adbe Acrbat). Sutěžní výkaz výměr bude na tmt CD uižen také ve frmátu XLS (Micrsft Excel). Jedenkrát tent subr nebude uzamčen pr změny. Jedenkrát tent subr bude uzamčen pr změny a nazván kntrlní. Subry technické zprávy a statní textvé části ve frmátech RTF (Rich Text File) neb DOC (Micrsft Wrd). Subry ftdkumentace budu ve frmátu JPEG (Jint Phtgraphic Experts Grup). Média Veškerá data dkumentace se předávají puze na datvých nsičích CD-R. 2/13

3 É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Základní údaje buducí stavbě EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj Vysana Investr: Správa nemvitstí: Kraj Vysčina, Žižkva 57, Jihlava USP Křižanv, příspěvkvá rganizace Bližší specifikace rzsahu plnění předmětu smluvy V rámci vypracvání prjektvé dkumentace pr prvádění stavby bude nezbytné aktualizvat a dplnit bsah investičníh záměru v suladu s pžadavky bjednatele, prvzvatele a respektvat připmínky vyplývající z pdmínek pskytvatele dtace. V případě, že djde v průběhu zpracvání prjektvé dkumentace pr prvádění stavby ke vzniku dalších pžadavků na úpravu dispzice vynucené například ze strany zhtvitele technlgií, prjektvým řešením jedntlivých prfesí, případně připmínkami ze strany zástupce vlastníka bjektu neb jeh uživatele, budu tyt pžadavky v rámci aktualizace investičníh záměru dplněny a respektvány. Všechny pužité stavební materiály a prvky budu navrženy jak systémvé, s pužitím všech dpručených prvků a zpracvaných detailů jedntlivých ddavatelů stavebních materiálů. Sučástí každé samstatné dkumentace bude ceněný seznam mvitých věcí, které nebudu sučástí stavby, které bude nutné přídit pr uvedení stavby d prvzu, rzdělených na investiční a neinvestiční část dle účetních standardů a pdmínek dtačníh prgramu dle V rámci plnění předmětu smluvy budu zhtvitelem splněny níže uvedené výknvé fáze, s prjednáním každé fáze se zástupci bjednatele a přízením zápisu tmt prjednání. VÝKONOVÁ FÁZE 1 : ZHOTOVENÍ NÁVRHU DÍLA Zhtvitel v průběhu tét fáze buď sám, neb ve splupráci s pradci a specialisty, pskytne tyt služby a výkny: prvede analýzu pdkladů, «zajistí si na svůj náklad veškeré nezbytné průzkumy a psudky ptřebné k dknčení kmpletní prjektvé dkumentace dle danéh investičníh záměru a smluvy díl (plhpisné a výškpisné zaměření, inženýrskgelgický průzkum, hydrgelgický průzkum, radnvý průzkum, archelgický průzkum atd.) vypracuje návrh (kncept), náčrty, ve variantách. Zejména nestavební části - vestavěné skříně, kuchyňské linky, návrhy pvrchvých prav exteriérvých i interiérvých Dále návrhy plcení a venkvních terénních a sadvých úprav. Dílčí úpravy vyplývající z knkrétníh knstrukčníh systému bjektu i knkretizace technickéh řešení při zachvání celkvéh urbanistick-architektnickéh řešení. vyhdntí a dsuhlasí s bjednatelem cílvé představy (mezní pdmínky), dsuhlasí zapjení dalších prfesí a zapracvání jejich prfesních pžadavků, bjasní pdstatné urbanistické, architektnické, technické a stavebně-fyzikální pdmínky a eknmick-finanční vztahy vypracuje knečný návrh řešení i v suvislstech eklgických, ppřípadě sciálních uskuteční předběžná jednání s dtčenými rgány veřejné správy a dtčenými sbami právnickými neb fyzickými za účelem získání jejich kladnéh stanviska k zamýšlenému dílu. Na knci tét fáze bude předlžen k dsuhlasení finální návrh díla, který bude minimálně bsahvat veškeré půdrysy, phledy a situaci stavby se zákresem finálníh výtvarnéh a dispzičníh řešení. Dále budu zakresleny veškeré přípjky a hlavní trasy sítí TI (tyt trasy 3/13

4 INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj Vyscma budu navrženy na základě skutečnéh zaměření získaných d jedntlivých majitelů případně správců sítí dpravní a TI) a bude navržen sazení bjektu d terénu. V případě ptřeby budu zpracvány diagramy zastínění. Tat výknvá fáze bude uknčena 30 kalendářních dní d pdpisu smluvy. Na knci tét fáze svlá zhtvitel v místě sídla bjednatele jednání za účasti všech dtčených dbrů bjednatele a seznámí bjednatele s navrženým funkčním, technickým a výtvarným řešením. Zhtvitel předá dkumentaci ve stanveném rzsahu elektrnické pdbě ve frmátu PDF v pčtu kpií dpvídajícímu pčtu dtčených dbrů bjednatele včetně jednh vyhtvení archivníh v elektrnické pdbě ve frmátu PDF na CD nsiči k závěrečné krektuře. Objednatel se zavazuje ke vznesení připmínek a pdnětů d 7 kalendářních dnů d předlžení knečnéh řešení. Případné připmínky a pdněty budu zapracvány d daíšíh stupně prjekčních prací. V případě nemžnsti zapracvání některých připmínek bude zhtvitelem svlán d 7 kalendářních dnů d bdržení připmínek jednání k nalezení kmprmisních úprav případně alternativních řešení. V průběhu tét výknvé fáze budu zhtvitelem dále svlávány krdinační výbry ptřebné k vymezení funkčníh, technickéh a výtvarnéh rámce zpracvávanéh návrhu. Míst jednání bude určen bjednatelem. Ze všech jednání zajistí zhtvitel zápis. VÝKONOVÁ FÁZE 2 : ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ Zhtvitel v průběhu tét fáze buď sám, neb ve splupráci s pradci a specialisty, pskytne tyt služby a výkny: e vypracuje základní náležitsti dkumentace přikládané k návrhu na vydání příslušnéh územníh rzhdnutí, ppřípadě jinéh rzhdnutí, vážícíh se k uskutečnění díla, a t v rzsahu předepsaném příslušným rgánem veřejné správy, «bstará dklady a stanviska rgánů veřejné správy, ptřebná pr vydání územníh, ppřípadě jinéh rzhdnutí, účastní se příslušnéh řízení dplní a přizpůsbí prjekt pdle získaných dkladů a vyjádření, zajistí vydání územníh řízení e zapracuje mžné připmínky a pdněty vznesené bjednatelem k dknčenému návrhu díla Tat výknvá fáze bude uknčena vydáním právplatnéh územníh rzhdnutí. V termínu 30 kalendářních dní d zahájení prací na tét výknvé fázi tj. 60 kalendářních dní d pdepsání smluvy díi svlá zhtvitel v místě sídla bjednatele finální jednání nad dknčeným prjektem pr vydání územníh rzhdnutí za účasti všech dtčených dbrů bjednatele a seznámí bjednatele se zapracváním případných pdnětů a připmínek k návrhu díla. Na tmt jednání předá zhtvitel bjednateli kmpletní dkumentaci pr vydání územníh rzhdnutí v elektrnické pdbě na CD nsiči ve frmátu PDF. Na tmt nsiči budu dále ulženy naskenvané a ptvrzené kpie všech ptřebných žádstí vydání stanviska případně vyjádření DOSS a správců neb majitelů dtčených sítí dpravní a TI k danému stupni prjektvé dkumentace. Objednatel se zavazuje ke vznesení připmínek a pdnětů d 7 kalendářních dnů d předlžení prjektu pr územní řízení. Případné připmínky a pdněty budu zapracvány d dalšíh stupně prjekčních prací. V případě nemžnsti zapracvání některých 4/13

5 É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO RECIONÁLNl ROZVOJ Kraj Vyscma připmínek bude zhtvitelem svlán d 7 kalendářních dnů d bdržení připmínek jednání k nalezení kmprmisních úprav případně alternativních řešení. P vydání územníh řízení bude předána bjednateli kmpletní tištěná dkumentace věřená stavebním úřadem a jedenkrát dkumentace ve frmátu PDF a DWG v elektrnické pdbě na CD nsiči. Sučástí tht CD budu veškerá vyjádření DOSS, správců případně majitelů sítí technické a dpravní infrastruktury a vydané územní rzhdnutí. V průběhu tét výknvé fáze budu zhtvitelem dále svlávány krdinační výbry ke knkretizaci případně dsuhlasení jedntlivých dílčích řešení nad rámec již schválenéh návrhu díla. Míst jednání bude určen bjednatelem. Ze všech jednání zajistí zhtvitel zápis. VÝKONOVÁ FÁZE 3 : ZHOTOVENÍ PROJEKTU DÍLA PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ Zhtvitel v průběhu tét fáze buď sám, neb ve splupráci s pradci a specialisty, pskytne tyt služby a výkny: vypracuje prjekt díla, přikládaný k žádsti vydání stavebníh pvlení při respektvání výsledků, dsažených v předchzích fázích, bstará dklady a vyjádření rgánů veřejné správy a dtčených právnických a fyzických sb, ptřebné pr vydání příslušnéh rzhdnutí neb pvlení, dplní a přizpůsbí prjekt pdle získaných dkladů a vyjádření, bude se účastnit stavebníh řízení a zajistí jeh vydání zapracuje mžné připmínky a pdněty vznesené bjednatelem k prjektu pr územní řízení Tat výknvá fáze bude uknčena vydáním právplatnéh stavebníh pvlení. V termínu 60dní d zahájení prací na tét výknvé fázi tj.120 kalendářních dní d pdepsání smluvy díl svlá zhtvitel v místě sídla bjednatele finální jednání nad dknčeným prjektem pr vydání stavebníh pvlení za účasti všech dtčených dbrů bjednatele a seznámí bjednatele se zapracváním případných pdnětů a připmínek. Na tmt jednání předá zhtvitel bjednateli kmpletní dkumentaci pr vydání stavebníh pvlení v elektrnické pdbě na CD nsiči ve frmátu PDF. Na tmt nsiči budu dále ulženy naskenvané a ptvrzené kpie všech ptřebných žádstí vydání stanviska případně vyjádření DOSS a správců neb majitelů dtčených sítí dpravní a TI k danému stupni prjektvé dkumentace. Objednatel se zavazuje ke vznesení připmínek a pdnětů d 10 kalendářních dnů d předlžení prjektu pr stavební pvlení. Případné připmínky a pdněty budu zapracvány d dalšíh stupně prjekčních prací. V případě nemžnsti zapracvání některých připmínek bude zhtvitelem svlán d 7 kalendářních dnů d bdržení připmínek jednání k nalezení kmprmisních úprav případně alternativních řešení. P vydání stavebníh pvlení bude předána bjednateli kmpletní tištěná dkumentace věřená stavebním úřadem a jedenkrát dkumentace ve frmátu PDF a DWG v elektrnické pdbě na CD nsiči. Sučástí tht CD budu veškerá vyjádření DOSS, správců případně majitelů sítí technické a dpravní infrastruktury a vydané stavební pvlení. V průběhu tét výknvé fáze budu zhtvitelem dále svlávány krdinační výbry ke knkretizaci případně dsuhlasení jedntlivých dílčích technických řešení nad rámec již schválenéh prjektu pr územní řízení vždy max. p 14 kalendářních dnech. Míst jednání bude určen bjednatelem. Ze všech jednání zajistí zhtvitel zápis. 5/13

6 ll INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj Vysčina P vydáni stavebníh pvlení bude zhtviteli umžněn prvést dílčí fakturaci ve stanveném rzsahu. VÝKONOVÁ FÁZE 4 : ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ DÍLA Zhtvitel v průběhu tét fáze buď sám, neb ve splupráci s pradci a specialisty, pskytne tyt služby a výkny: «prpracuje prjekt až d úrvně jednznačně určující pžadavky na kvalitu a charakteristické vlastnsti díla, umžňující vypracvání pptávky dalším zhtvitelům díla, sučástí tét dkumentace jsu vždy i nezbytná výkresvá znázrnění detailů tvarvých, knstrukčních, materiálvých a dispzičních a pdrbnsti technlgiích a t s nutnými textvými vysvětlivkami a ppisy. zapracuje pdmínky bdrženéh stavebníh pvlení d prjektu zapracuje mžné připmínky a pdněty vznesené bjednatelem k prjektu pr stavební pvlení Tat výknvá fáze bude uknčena předáním kmpletní realizační dkumentace v rzsahu a termínu stanveném smluvu díl. V termínu max. 30 kalendářních dní před dknčením díla dle smluvy díl svlá zhtvitel v místě sídla bjednatele jednání, na kterém předlží k finálnímu dsuhlasení knečné architektnické, technické řešení a specifikace veškerých zařizvacích předmětů a dalších viditelných ddávek a seznámí bjednatele se zapracváním veškerých jím vznesených pžadavků a pdnětů. Na tmt jednání předá zhtvitel bjednateli kmpletní dkumentaci a výše uvedené specifikace v elektrnické pdbě na CD nsiči ve frmátu PDF. Investr se zavazuje ke vznesení připmínek a pdnětů k předlžené specifikaci d 7 kalendářních dnů d jejíh předlžení. Případné připmínky a pdměty budu zapracvány d finální pdby realizační dkumentace. V případě nemžnsti zapracvání některých připmínek bude zhtvitelem svlán d 7 kalendářních dnů d bdržení připmínek jednání k nalezení kmprmisních úprav případně alternativních řešení. Tímt jednáním bude uknčen připmínkvání prjektu ze strany bjednatele a další případné pžadavky ze strany bjednatele není zhtvitel pvinen dále akceptvat, pkud nedjde ke změně rzsahu díla pdepsáním ddatku smluvy díl. Kmpletní dkumentace bude předána bjednateli v tištěné pdbě v pčtu paré stanveném ve smluvě díl a dvakrát v elektrnické pdbě na CD nsičích. Z th jedenkrát sutěžní CD se zadávací dkumentací ve frmátu PDF s výkazy výměr a jedenkrát archivní CD s dkumentací ve frmátu PDF a CAD grafiky s ceněným výkazem výměr. Sučástí bu CD nsičů bude kmpletní dkladvá část dkumentace čítající veškerá přízená vyjádření a stanviska DOSS a správců neb majitelů jedntlivých sítí dpravní a TI a veškerá pravmcná rzhdnutí rgánů státní správy (předepsané frmáty pr ulžení jedntlivých ddílů dkumentací v elektrnické pdbě jsu detailně specifikvány v tét smluvě díl). V průběhu tét výknvé fáze budu zhtvitelem dále svlávány krdinační výbry ke knkretizaci případně dsuhlasení jedntlivých dílčích technických řešení nad rámec již schválenéh prjektu pr stavební pvlení vždy max. p 14 dnech. Míst jednání bude určen bjednatelem. Ze všech jednání zajistí zhtvitel zápis. Jedntlivé výknvé fáze se mhu v dílčích krcích prlínat. 6/13

7 INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj Vysčina Stavba a její sučásti budu v zadávací dkumentaci zatříděny a klasifikvány v suladu s příslušnými daňvými a účetními předpisy, zejména pdle vyhl.č. 321/2003 Sb. a její aktualizací, a Sdělení ČSU a Zavedení klasifikace stavebních děl CZ-CC, jenž váže na mezinárdní klasifikace prdukce CPC, účinnst d a zatřídění technlgických zařízení pdle druhu ve smyslu klasifikace CZ-CPA - Klasifikace prdukce, sdělení č. 275/2008 Sb., účinnst d Stavební práce budu klasifikvány dle CZ-CPA. Samstatné mvité věci, zařízení, strje, přístrje - CZ-CPA, HS/CN, TARIC V případě upřesnění klasifikace bude pužit slvník - CPV. Sučástí ddávky prjektu pr realizaci je kntrlní prpčet ceny. Oceněný výkaz výměr bude u jedntlivých SPC ddávek matriálů a statních nutných specifikací dkazvat na pdrbné specifikace textvéh a případně i brazvéh ppisu v přílze ceněnéh výkazu výměr ve frmátu (RTF (Rich Text File) neb DOC (Micrsft Wrd) neb PDF (Adbe Acrbat) 2.2. Výkn autrskéh dzru Autrský dzr (dále též AD") vyknává nestrannu kntrlu suladu prváděných staveb s věřenu prjektvu dkumentací a kntrlu kvality prváděných stavebních prací, ddávek a služeb na akcích: Transfrmace ÚSP Křižanv II." (předpkládaný rzsah je cca 500 hdin), a t p dbu realizace staveb až d dby vydání klaudačních suhlasů. Autrský dzr bude zhtvitelem vyknáván se vší dbrnu péčí, kteru lze p něm spravedlivě pžadvat. Autrský dzr jak vyknavatel kntrly je pvinen zejména na každé stavbě: kntrlvat sulad prváděné stavby s věřenu prjektvu dkumentací, v suladu se záknem č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, ve znění pzdějších předpisů, e kntrlvat plnění pdmínek stavebníh pvlení a pvlení vdníh díla, kntrlvat sulad kvality prváděných stavebních prací, ddávek a služeb se zadávací dkumentací stavby, účastnit se kntrlních prhlídek stavby určených stavebním úřadem vč. závěrečné kntrlní prhlídky, účastnit se kntrlních dnů stavby určených technickým dzrem stavebníka, kntrlvat plnění časvéh plánu výstavby ddavatele stavby a neprdleně upzrnit bjednatele na dchylky, kntrlvat supis skutečně prvedených prací, ddávek a služeb, předkládaných zhtvitelem stavby, jak přílhu faktury za prvedené práce za dané bdbí kntrlvat základvu spáru před zahájením betnáží, s přizvanými specialisty kntrlvat zabudvané knstrukce a materiály před jejich zakrytím, kntrlvat technlgické pstupy a nutné technlgické pauzy, kntrlvat činnst dpvědnéh gedeta, kntrlvat kmplexní vyzkušení technlgií zabudvaných d stavby, splupracvat s pvěřenými zaměstnanci bjednatele, při výknu kntrlní činnsti pstupvat s dbrnu péčí, činit veškeré krky k řádnému plnění účelu tét smluvy, zjištěný stav ppsat v kntrlním svědčení, uhradit bjednateli veškeré náklady a škdy vzniklé v suvislsti s neplněním pvinnstí ze strany vyknavatele kntrly. Autrský dzr nejsu: 7/13

8 INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁš ROZVOJ Krajvysana > případy, kdy zhtvitel dstraňuje v rámci reklamačníh řízení prkazatelné vady prjektvé dkumentace. V takvém případě prvede zhtvitel ptřebné prjekční práce bezplatně z titulu dpvědnsti za vady prjekčníh řešení, > případy, kdy zhtvitel na žádst bjednatele zpracvává změny prjektvéh řešení prti půvdnímu řešení. V takvém případě zpracuje zhtvitel ddatky dkumentace na účet a náklady bjednatele. Objednatel zajistí nezbytné pdmínky pr výkn AD, v tmt smyslu zejména známí ddavateli stavebních prací identifikační údaje vyknavatele kntrly jak sby vyknávající AD a zajistí, aby vyknavatel kntrly dstával ptřebné pdklady týkající se realizace stavby a kntrlních dnů stavby, Účinnst ujednání výknu autrskéh dzru je pdmíněna vlastní realizací stavby při sučasném splnění pdmínky získání dtace na výše uvedený prjekt - předpklad 04/ Způsb práce Při práci bude zhtvitel ddržvat všebecně závazné předpisy, technické nrmy a djednání tét smluvy jakž i zápisy a dhdy smluvních stran na statutární úrvni. Objednatel se zavazuje splupracvat pdle pdmínek stanvených v článku 5. tét smluvy a práce uvedené v článku 2. dst debrat a v řádném termínu uhradit. Zhtvitel je právněn zabezpečit plnění za pužití subddavatelů. 4. Termíny plnění Smluvní strany sjednávají pr realizaci předmětu plnění tyt termíny: 4.1. Zahájení předmětu plnění uvedené v článku 2. dst Smluvy, tj. vypracvání prjektvých dkumentací - dnem pdpisu smluvy Termín dknčení a předání prjektvých dkumentací v rzsahu dle čl. 2 dst Smluvy - nejpzději Dba realizace autrskéh dzru dle článku 2. dst bude upřesněna v závislsti na uknčení veřejné zakázky na stavební práce a dbě realizace stavebních prací (předpklad 12 měsíců) - předpklad 04/ / Splupráce a pdklady bjednatele Díl specifikvané tut smluvu bude prveden v suladu s těmit pdklady (pkud nebyly sučástí zadávací dkumentace, budu zhtviteli předány bjednatelem nejpzději v den pdpisu smluvy): základní pžadavky na rzsah bjektů pr bydlení investiční záměr Transfrmace ÚSP Křižanv II zpracvaný 10/2012 Ing. Michalem Zlatušku, Žertínva 357, Jarměřice nad Rkytnu. Urbanistick-architektnické řešení investičníh záměru je pr další fáze prjekčních prací závazné. Přípustné jsu puze dílčí úpravy v rámci architektnickéh a dispzičníh řešení s hledem na ddržení parametrů a pdmínek IOP (parametry prjektu) a předpkládané ceny realizace stavby na základě knkretizace knstrukčních, technických a technlgických řešení stavby. 8/13

9 S II INTEGROVANÝ H Jj OPERAČNÍ SB PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ppis napjení inženýrských sítí pr stavbu Transfrmace ÚSP Křižanv II. - Bbrvá" včetně situace pdmínky dtačníh prgramu - Integrvaný perační prgram z priritní sy 6.3, z pdprvané aktivity 3.1a) - pdrbné infrmace na: Uchazeč je pvinen se řídit až d dne devzdání zpracvaných materiálů aktualizvanými verzemi IOP. Objednatel se zavazuje, že p dbu práce pskytne zhtviteli na jeh žádst v nezbytném rzsahu ptřebné splupůsbení, spčívající zejména v pskytnutí dplňujících údajů, upřesnění pdkladů pr vydání vyjádření a stanvisek, která jsu zaptřebí ke splnění tét smluvy. 6. Cena díla a platební pdmínky Za vypracvání předmětu smluvy se sjednává smluvní cena a je dhdnuta běma stranami jak cena pevná a nejvýše přípustná takt: 6.1. Prjektvá dkumentace Prjektvá dkumentace Transfrmace ÚSP Křižanv II. - Křižanv 1": Cena PD bez DPH: ,^Kč DPH 21%: ,-Kč Cena PD s DPH celkem: ,- Kč Slvy: smdesátčtyřitisícsedmset krun českých Prjektvá dkumentace Transfrmace ÚSP Křižanv II. - Křižanv 2": Cena PD bez DPH: ,-Kč DPH 21%: ,-Kč Cena PD s DPH celkem: ,- Kč Slvy: stdvacetjedemtisíc krun českých Prjektvá dkumentace Transfrmace ÚSP Křižanv II. - Žďár nad Sázavu 1": Cena PD bez DPH: ,-Kč DPH 21%: ,-Kč Cena PD s DPH celkem: ,-Kč Slvy: smdesátčtyřitisícsedmset krun českých Prjektvá dkumentace Transfrmace ÚSP Křižanv II. - Žďár nad Sázavu 2": Cena PD bez DPH: ,-Kč DPH 21%: ,-Kč Cena PD s DPH celkem: ,-Kč Slvy: stdvacetjedentisíc krun českých Prjektvá dkumentace Transfrmace ÚSP Křižanv II. - Bbrvá": Cena PD bez DPH: ,-Kč DPH 21%: ,-Kč Cena PD s DPH celkem: ,- Kč Slvy: devadesátšesttisícsmset krun českých Prjektvé dkumentace celkem: Celkvá cena PD bez DPH: ,-Kč 9/13

10 ll INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj Vysčina DPH 21%: Celkvá cena PD s DPH: Slvy: pětsetsmtisícdvěstě krun českých ,-Kč ,- Kč 6.2. Výkn autrskéh dzru Výkn autrskéh dzru (dále jen AD): Cena za 1 hd. výknu AD bez DPH: DPH 21%: Cena za 1 hd. výknu AD s DPH celkem: Slvy: třistadevadesáttři krun dvacetpět haléřů českých 325,-Kč 68,25,-Kč 393,25 Kč 6.3. Cena za prjektvu dkumentaci specifikvanu v článku 2 dst Smluvy bude hrazena takt: P vypracvání a předání prjektvé dkumentace všech výše uvedených staveb až d stadia dkumentace pr vyřízení pvlení prvedení stavby vč. dkladvé části (tj. dknčení výknvých fází 1, 2 a 3) zhtvitel může vystavit a bjednatel uhradí fakturu ve výší maximálně 40% ze sjednané smluvní ceny. Zbývající část, tj. minimálně 60% ze sjednané smluvní ceny, uhradí bjednatel zhtviteli na základě faktury, kteru zhtvitel vystaví až p dknčení a předání všech prjektvých dkumentací pr prvedení díla (tj. výknvá fáze 4). Smluvní strany se dhdly na prtklárním předání a převzetí prjektvé dkumentace. Zhtvitel je právněn vystavit fakturu d 15 dnů p prtklárním předání a převzetí díla (částí díla) bez vad a neddělků Výkn autrskéh dzru při realizaci díla bude fakturván měsíčně dle skutečně prvedené a bjednatel dsuhlasené práce (v hdinách) dle zápisů ve stavebních denících či na samstatných evidencích. Faktura bude vystavena d 15 dnů d psledníh dne účtvanéh měsíce. Zhtvitel si d ceny zahrnul všechny suvisející náklady a práce, které jsu nutné ke zdárnému dknčení díla. Cena (hdinvá sazba) autrskéh dzru vyknávajícíh kntrlu bsahuje veškeré režijní i materiálvé náklady na prvedené práce, jsu v ní zahrnuty všechny pžadavky smluvy, veškeré předpkládané zvýšení ceny v závislsti na čase plnění, předpkládaný vývj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené pdmínky, které lze při výknu kntrly čekávat Splečné platební pdmínky pr bě části dle dst a 2.2. Objednatel nepskytuje zálhy. Lhůta splatnsti faktur se vzájemnu dhdu sjednává na 30 dnů p jejich dručení bjednateli, přičemž dnem dručení se rzumí den zapsání faktury d pštvní evidence bjednatele. Smluvní strany se dhdly, že celkvu a pr účely fakturace rzhdnu cenu se rzumí cena včetně DPH. Krmě pvinných náležitstí je zhtvitel pvinen uvádět v jedntlivých fakturách název akce Transfrmace ÚSP Křižanv II". Účelvý znak pr investiční výdaje Financván z IOP. Každá faktura bude bsahvat rzpis fakturvané ceny na jedntlivé dílčí akce, tj. Transfrmace ÚSP Křižanv II. - Křižanv 1", Transfrmace ÚSP Křižanv II. - Křižanv 2", Transfrmace ÚSP Křižanv II. - Žďár nad Sázavu 1", Transfrmace ÚSP Křižanv II. - Žďár nad Sázavu 2 s terapií", Transfrmace ÚSP Křižanv II. - Bbrvá". 10/13

11 If INTEGROVANÝ III OPERAČNÍ 11 PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Smluvní strany se dhdly, že cenu díla sjednanu v tmt článku lze měnit puze v případech změny záknných sazeb daně z přidané hdnty. Smluvní strany jsu pvinny tut změnu dhdnut frmu písemnéh ddatku ke smluvě. Objednatel prhlašuje, že má dstatek finančních prstředků k úhradě smluvních prací a p splnění předmětu smluvy prvede nedkladně úhradu za tyt práce v termínu, který je uveden v tmt článku smluvy. Pr případ neddržení termínu dknčení předmětu smluvy dle či. 4 dst. 4.1 se navíc sjednává lhůta splatnsti faktury na 60 dnů p jejím dručení bjednateli. 7. Smluvní strany sjednávají tyt smluvní pkuty Smluvní strany se dhdly, že: Za neddržení termínu dknčení prací sjednanéh v čl. 4. dst Smluvy uhradí zhtvitel bjednateli smluvní pkutu ve výši Kč za každý zapčatý den prdlení. Za neddržení dhdnutéh termínu dstranění vad zadávací dkumentace, hlášených bjednatelem zhtviteli v záruční dbě zhtviteli, uhradí zhtvitel bjednateli smluvní pkutu Kč za každý zapčatý týden prdlení. Za nedstraněné rzpry při kntrle supisů zhtvitele stavby se skutečně prvedenými pracemi a prjektvu dkumentací, které zjistí bjednatel, uhradí autrský dzr bjednateli smluvní pkutu ve výši Kč za každu měsíční fakturaci, ve které budu zjištěny rzpry. Objednatel zaplatí zhtviteli za prdlení s úhradu ceny díla dle právněně vystavené a bjednateli dručené faktury úrk z prdlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i zapčatý den prdlení. 8. Odpvědnst za vady a záruka Záruční dba na předmět díla uvedený včl. 2. dst tét Smluvy (PDS) se sjednává v délce 60 měsíců de dne prtklárníh předání a převzetí díla. Zhtvitel zdpvídá za t, že předmět tét smluvy je zhtven pdle tét smluvy a že p dbu stanvenu (záruční dbu) bude mít vlastnsti stanvené becně závaznými předpisy, závaznými ustanveními technických nrem ČN, EN, ppřípadě vlastnsti bvyklé. Dále dpvídá za t, že díl nemá právní vady, je kmpletní a dpvídá pžadavkům sjednaným v tét smluvě. Pkud budu bjednateli ddány práce s vadami, má práv na bezplatné dstranění vad. Na písemné hlášení vad je zhtvitel pvinen dpvědět písemně d 5 dnů de dne dručení tht hlášení a stanvit termín dstranění vad. Pkud tut svji pvinnst zhtvitel dkumentace nesplní, má se za t, že suhlasí s termínem dstranění vad, který stanví bjednatel v písemném hlášení vad. Zhtvitel dpvídá za veškeré vady prjektvé dkumentace. Pkud se v buducnu prkáže, že vadu prjektvé dkumentace zpracvané zhtvitelem, dšl ke zvýšení nákladů na zhtvení stavby, je zhtvitel pvinen uhradit bjednateli smluvní pkutu ve výši dpvídající 5% z hdnty zvýšených nákladů na prvedení stavby. 9. Pjištění zhtvitele Zhtvitel prhlašuje, že má sjednán smluvní pjištění na škdy způsbené svu prjektvu a inženýrsku činnstí třetím sbám v rzsahu pjistnéh plnění min Kč. Kpie pjistné smluvy bude předána bjednateli při pdpisu tét smluvy. 11/13

12 INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj Vysčina Zhtvitel se zavazuje p celu dbu prvádění díla dle tét smluvy mít platnu a účinnu pjistnu smluvu nejméně s výši pjistnéh uvedenéh ve větě první. 10. Kntrly pskytvatele dtace a jiných rgánů Plnění veřejné zakázky budu pracvníci pskytvatele mnitrvat a kntrlvat. Pskytvatel je právněn si věřit realizaci veřejné zakázky, resp. pskytvání služeb v místě jejich pskytvání. V suladu se záknem č. 320/2001 Sb., finanční kntrle, ve znění pzdějších předpisů a článku 4 Nařízení Kmise (ES) č. 438/2001 je zhtvitel pvinen vytvřit pdmínky k prvedení kntrly všech dkladů vztahujících se k realizaci prjektu, umžnit průběžné věřvání suladu údajů realizaci zakázky uváděných v mnitrvacích zprávách se skutečným stavem v místě jeh realizace a pskytnut sučinnst všem sbám právněným k prvádění kntrly, příp. jejich zmcněncům. Zhtvitel se pdpisem tét smluvy zavazuje, že 8 za účelem věřvání plnění pvinnstí vyplývajících z Rzhdnuti a Pdmínek Rzhdnuti pskytnutí dtace k prjektu CZ.1.06/3.1.00/ Transfrmace ÚSP Křižanv II." splufinancvanéh z Integrvanéh peračníh prgramu bude pskytvat pžadvané infrmace a dkumentaci zaměstnancům neb zmcněncům pvěřených rgánů (Centra pr reginální rzvj ČR; Ministerstva pr místní rzvj; Ministerstva financí; Evrpské kmise, Evrpskéh účetníh dvra, Nejvyššíh kntrlníh úřadu, příslušnéh finančníh úřadu a dalších právněných rgánů státní správy) H vytvří výše uvedeným rgánům pdmínky k prvedení kntrly vztahující se k předmětu díla a pskytneme výše uvedeným rgánům pří prvádění kntrly sučinnst. zajistí archivaci veškeré dkumentace suvisející s realizací prjektu včetně účetních dkladů minimálně d rku B značí riginály účetních dkladů názvem prjektu, registračním číslem prjektu ve tvaru CZ.1.06/3.1.00/ a názvem prjektu Transfrmace ÚSP Křižanv II." V přílze faktur bude uveden přesný ppis ddanéh zbží včetně jeh mnžství. Zhtvitel je zdpvědný za řádný přepčet daně z přidané hdnty pdle platných předpisů. 11. Ochrana nehmtných statků Tent článek smluvy se uplatni tehdy, jestliže sučástí díla bude nehmtný statek, jež je předmětem úpravy zákna č. 121/2000 Sb., právu autrském, právech suvisejících s právem autrským a změně některých záknů (autrský zákn) (dále jen nehmtný statek"). Zhtvitel udílí bjednateli nevýhradní licenci k užiti nehmtnéh statku. Objednatel je právněn nehmtný statek užít všemi způsby pr naplnění účelu tét smluvy. Objednatel je právněn nehmtný statek zpracvávat za účelem prvádění stavebních úprav na dííe. Odměna za užiti nehmtnéh statku je již zahrnuta d ceny za díl. Licence je pskytnuta na dbu trvání majetkvých práv k nehmtnému statku. 12. Závěrečná ustanvení Tut smluvu lze měnit puze písemným ddatkem dsuhlaseným statutárními rgány neb zmcněnými zástupci bu stran. 12/13

13 is INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina Objednatel má pvinnst v průběhu své činnsti upzrňvat zhtvitele na závažné klnsti, mající vliv na plněni tét smluvy, které zjistí pfi své činnsti a má práv dávat návrhy na úpravu smluvy frmu návrhu písemných ddatků. Zhtvitel je pvinen sdělit bjednateli v případě zániku firmy tut skutečnst, event, právníh nástupce. Nedílnu sučástí smluvy díl je cenvá kalkulace plnění předmětu smluvy dlžená v nabídce na veřejnu zakázku. Právní vztahy neupravené smluvu se řídí ustanveními bchdníh zákníku. Pkud by se stala některá část smluvy z důvdů změn v právním řádu neplatná, nemá t vliv na statní části smluvy. Smluvní strany se zavazují smluvu dplnit ve smyslu tét změny. Zhtvitel prhlašuje, že se před uzavřením smluvy nedpustil v suvislsti se zadávacím řízením sám neb prstřednictvím jiné sby žádnéh jednání, jež by dprval záknu neb dbrým mravům neb by zákn bcházel, zejména že nenabízel žádné výhdy sbám pdílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kteru s ním zadavatel uzavřel smluvu, a že se zejména ve vztahu k statním uchazečům nedpustil žádnéh jednání narušujícíh hspdářsku sutěž. Objednatel má práv vypvědět tut smluvu v případě, že v suvislsti s plněním účelu tét smluvy djde ke spáchání trestnéh činu. Výpvědní dba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím p dni, kdy byl písemné vyhtvení výpvědi dručen ddavateli. Smluvní strany prhlašují, že se s textem smluvy pdrbně seznámily. Ve všech případech, které neřeší ujednání bsažené v tét smluvě, platí příslušná ustanvení Obchdníh zákníku a nejsu-li i zde upravena příslušnými ustanveními, pak platí ustanvení Občanskéh zákníku. Zhtvitel prhlašuje, že si je vědm své pvinnsti stanvené ust. 147a zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve zněni pzd. předpisů, předlžit bjednateli jak veřejnému zadavateli seznam subddavatelů, jimž za plnění subddávky uhradil více jak 10% z celkvé ceny plnění, Smluva je uzavřena kamžikem, kdy suhlas s celým jejím bsahem prjeví bě smluvní strany. Smluva díl je vyhtvena ve 3 vyhtveních, z nichž bjednatel bdrží dvě a zhtvitel jedn vyhtvení. Přílha: ilustrativní nástin rzsahu inženýrské činnsti cenvá kalkulace činnstí V Pelhřimvě dne..ítt V Jihlavě dne Za zhtvitele: za bjednatele PROJEKT Cim TJTJV NOVA s.r.. ' \ (DC) Palackéh <18, v J Pelhřlm., If*: m DIČ: <218 Ing. Jarslav Rybář jednatel Ing. LibcKJukl náměstek hejtmana pr blast majetku, dpravy a šilničníh hspdářství 13/13

14 Cenvá kalkulace Transfrmace ÚSP Křižanv II."..Transfrmace ÚSP Křižanv II. - Křižanv 1". část p. č. 1671/3 a p. č. 1671/4 a p. č. 1671/5 k. ú. Křižanv" a) Zajištění průzkumů a gedetických pdkladů ,- Kč (4 h x 500,-Kč/h + 32 h x 250 Kč/h = ,-Kč) b) Ptvrzení investičníh záměru ,- Kč (20 h x 500,-Kč/h =10.000,-Kč) c) Zpracvání prjektvé dkumentace stavby k územnímu řízení ,-Kč (10 h x 500,-Kč/h + 40 h x 250 Kč/h = ,-Kč) d) Zajištění dkladvé části k prjektvé dkumentaci stavby k územnímu řízení 5.000,- Kč (10 h x 500,-Kč/h = 5.000,-Kč) e) Zpracvání prjektvé dkumentace stavby ke stavebnímu řízení ,- Kč Rzpis: 1. Stavební část a statika (10 h x 500,-Kč/h + 40 h x 250 Kč/h = ,-Kč) ,- Kč 2. Prfese: a) ÚT (8 h x 250 Kč/h = 2.000,-Kč) 2.000,- Kč b) ZTI (8 h x 250 Kč/h = 2.000,-Kč) 2.000,- Kč c) El (8 h x 250,-Kč/h = 2.000,-Kč) 2.000,- Kč d) VZT (sc. zázemí) (8 h x 250,-Kč/h = 2.000,-Kč) 2.000,- Kč e) zařízení slabprudé elektrtechniky (8 h x 250,-Kč/h = 2.000,-Kč) 2.000,- Kč f) Zajištění dkladvé části k prjektvé dkumentace stavby ke stavebnímu řízení 5.000,- Kč (10 hx 500,-Kč/h =5.000,-Kč) g) Zpracvání prjektvé dkumentace stavby k prvedení stavby včetně výkazu výměr a rzpčtu ,-Kč Rzpis: 1. Stavební část a statika (10 h x 250 Kč/h = 2,.500,-Kč) 2.500,- Kč 2. Prfese: a) ÚT (6 h x 250 Kč/h = 1.500,-Kč) 1.500,- Kč b) ZT (6 h x 250,-Kč/h = 1.500,-Kč) 1.500,- Kč c) E (6 hx250 Kč/h = 1.500,-Kč) 1.500,- Kč d) VZT (sc. zázemí) (6 h x 250,-Kč/h = 1.500,-Kč) 1.500,- Kč e) zařízení slabprudé elektrtechniky (6 h x 250,-Kč/h = 1.500,-Kč) 1.500,- Kč Celkem ,- Kč..Transfrmace ÚSP Křižanv II. - Křižanv 2". část p. č. 1671/1 a p. č. 1671/2 a p. č. 1671/3 k. ú. Křižanv" a) Zajištění průzkumů a gedetických pdkladů ,- Kč (4 h x 500,-Kč/h + 32 h x 250 Kč/h = ,-Kč) b) Ptvrzení investičníh záměru ,- Kč (20 h x 500,-Kč/h = ,-Kč) c) Zpracvání prjektvé dkumentace stavby kúzemnímu řízení ,-Kč (10 h x 500,-Kč/h + 40 h x 250 Kč/h = ,-Kč) d) Zajištění dkladvé části k prjektvé dkumentaci stavby k územnímu řízení 5.000,- Kč

15 (10 h x 500,-Kč/h = 5.000,-Kč) e) Zpracvání prjektvé dkumentace stavby ke stavebnímu řízení ,- Kč Rzpis: 1. Stavební část a statika (10 h x 500,-Kč/h + 40 h x250 Kč/h = ,-Kč) ,- Kč 2. Prfese: a) ÚT (20 h x 250 Kč/h = 5.000,-Kč) 5.000,- Kč b) ZTI (20 h x 250 Kč/h = 5.000,-Kč) 5.000,- Kč c) El (16 h x 250,-Kč/h = 4.000,-Kč) 4.000,- Kč d) VZT (sc. zázemí) (12 h x 250,-Kč/h = 3.000,-Kč) 3.000,- Kč e) zařízení slabprudé elektrtechniky (12 h x 250,-Kč/h = 3.000,-Kč) 3.000,- Kč f) Zajištění dkladvé části k prjektvé dkumentace stavby ke stavebnímu řízení 5.000,- Kč (10 hx 500,-Kč/h =5.000,-Kč) g) Zpracvání prjektvé dkumentace stavby k prvedení stavby včetně výkazu výměr a rzpčtu ,-Kč Rzpis: 1. Stavební část a statika (4 h x 500,-Kč/h + 20 h x 400 Kč/h = ,-KČ) ,- Kč 2. Prfese: a) ÚT (8 h x 250 Kč/h = 2.000,-Kč) 2.000,- Kč b) ZT (8 h x 250,-Kč/h = 2.000,-Kč) 2.000,- Kč c) E (8 h x 250 Kč/h = 2.000,-Kč) 2.000,- Kč d) VZT (sc. zázemí) (8 h x 250,-Kč/h = 2,000,-Kč) 2.000,- Kč e) zařízení slabprudé elektrtechniky (8 h x 250,-Kč/h = 2.000,-Kč) 2.000,- Kč Celkem ,-Kč Transfrmace ÚSP Křižanv H. - Žďár nad Sázavu 1". část p. č. 774/3 k. ú. Zámek Žďár" h) Zajištění průzkumů a gedetických pdkladů ,-Kč (4 h x 500,-Kč/h + 32 h x 250 Kč/h = ,-Kč) l) Ptvrzení investičníh záměru ,-Kč (20 h x 500,-Kč/h = ,-Kč) j) Zpracváni prjektvé dkumentace stavby kúzemnímu řízení ,-Kč (10 h x 500,-Kč/h + 40 h x 250 Kč/h = ,-Kč) k) Zajištění dkladvé části k prjektvé dkumentaci stavby k územnímu řízení ,- Kč (10 h x 500,-Kč/h = 5.000,-Kč) I) Zpracvání prjektvé dkumentace stavby ke stavebnímu řízení ,- Kč Rzpis: 1. Stavební část a statika (10 h x 500,-Kč/h + 40 h x 250 Kč/h = ,-Kč) ,- Kč 2. Prfese: a) ÚT (8 h x 250 Kč/h = 2.000,-Kč) 2.000,- Kč b) ZTI (8 h x 250 Kč/h = 2.000,-Kč) 2.000,- Kč c) El (8 h x 250,-Kč/h = 2.000,-Kč) 2.000,- Kč d) VZT (sc. zázemí) (8 h x 250,-Kč/h = 2.000,-Kč) 2.000,- Kč e) zařízení slabprudé elektrtechniky (8 h x 250,-Kč/h = 2,000,-Kč) 2.000,- Kč m) Zajištění dkladvé části k prjektvé dkumentace stavby ke stavebnímu řízení 5.000,- Kč (10 hx 500,-Kč/h =5.000,-Kč) n) Zpracvání prjektvé dkumentace stavby k prvedení stavby včetně výkazu výměr a rzpčtu ,-Kč Rzpis: 1. Stavební část a statika (10 h x 250 Kč/h = 2,.500,-Kč) 2.500,- Kč 2. Prfese: a) ÚT (6 h x 250 Kč/h = 1.500,-Kč) 1.500,- Kč b) ZT (6 h x 250,-Kč/h = 1.500,-Kč) 1.500,- Kč c) E (6 h X 250 Kč/h = 1.500,-Kč) 1.500,- Kč d) VZT (sc. zázemí) (6 h x 250,-Kč/h = 1.500,-Kč) 1.500,- Kč 2

16 e) zařízení slabprudé elektrtechniky (6 h x 250,-Kč/h = 1.500,-Kč) 1.500,- Kč Celkem ,- Kč..Transfrmace ÚSP Křižanv II. - Žďár nad Sázavu 2 s terapií", část p. č. 774/3 k. ú. Zámek Žďár" a) Zajištění průzkumů a gedetických pdkladů ,- Kč (4 h x 500,-Kč/h + 32 h x 250 Kč/h = ,-Kč) b) Ptvrzení Investičníh záměru ,-Kč (20 h x 500,-Kč/h = ,-Kč) c) Zpracvání prjektvé dkumentace stavby k územnímu řízení ,- Kč (10 h x 500,-Kč/h + 40 h x 250 Kč/h = ,-Kč) d) Zajištění dkladvé části k prjektvé dkumentaci stavby k územnímu řízení 5.000,- Kč (10 h x 500,-Kč/h = 5.000,-Kč) e) Zpracvání prjektvé dkumentace stavby ke stavebnímu řízení ,-Kč Rzpis: 1. Stavební část a statika (10 h x 500,-Kč/h + 40 h x 250 Kč/h = ,-Kč) ,- Kč 2. Prfese: a) ÚT (20 h x 250 Kč/h = 5.000,-Kč) 5.000,- Kč b) ZTI (20 h x 250 Kč/h = 5.000,-Kč) 5.000,- Kč c) El (16 h x 250,-Kč/h = 4.000,-Kč) 4.000,- Kč d) VZT (sc. zázemí) (12 h x 250,-Kč/h = 3.000,-Kč) 3.000,- Kč e) zařízení slabprudé elektrtechniky (12 h x 250,-Kč/h = 3.000,-Kč) 3.000,- Kč f) Zajištění dkladvé části k prjektvé dkumentace stavby ke stavebnímu řízení 5.000,-Kč (10 h x 500,-Kč/h = 5.000,-Kč) g) Zpracvání prjektvé dkumentace stavby k prvedení stavby včetně výkazu výměr a rzpčtu ,-Kč Rzpis: 1. Stavební část a statika (4 h x 500,-Kč/h + 20 h x 400 Kč/h = ,-Kč) ,- Kč 2. Prfese: a) ÚT (8 h x 250 Kč/h = 2.000,-Kč) 2.000,- Kč b) ZT (8 h x 250,-Kč/h = 2.000,-Kč) 2.000,- Kč c) E (8 h x 250 Kč/h = 2.000,-Kč) 2.000,- Kč d) VZT (sc. zázemí) (8 h x 250,-Kč/h = 2.000,-Kč) 2,000,- Kč e) zařízení slabprudé elektrtechniky (8 h x 250,-Kč/h = 2.000,-Kč) 2.000,- Kč Celkem ,-Kč..Transfrmace ÚSP Křižanv II. - Bbrvá"- část p. č. 490/1 v k, ú. Hrní Bbrvá" a) Zajištění průzkumů a gedetických pdkladů 5,000,- Kč (4 h x 500,-Kč/h + 32 h x 250 Kč/h = ,-Kč) b) Ptvrzení investičníh záměru 5.000,- Kč (20 h x 500,-Kč/h = ,-Kč) c) Zpracvání prjektvé dkumentace stavby k územnímu řízení ,-Kč (40 h x 250 Kč/h = ,-Kč) d) Zajištění dkladvé části k prjektvé dkumentaci stavby k územnímu řízení 5,000,- Kč (10 h x 500,-Kč/h = 5.000,-Kč) e) Zpracvání prjektvé dkumentace stavby ke stavebnímu řízení ,- Kč Rzpis: 3

17 1. Stavební část a statika (40 h x 250 Kč/h ~ ,-Kč) ,- Kč 2. Prfese: a) ÚT (16 h x 250 Kč/h = 4.000,-Kč) 4.000,- Kč b) ZTI (16 h x 250 Kč/h = 4.000,-Kč) 4.000,- Kč c) El (12 h x 250,-Kč/h = 3.000,-Kč) 3.000,- Kč d) VZT (sc. zázemí) (8 h x 250,-Kč/h = 2.000,-Kč) 2.000,- Kč e) zařízení slabprudé elektrtechniky (8 h x 250,-Kč/h = 2.000,-Kč) 2,000,- Kč f) Zajištění dkladvé části k prjektvé dkumentace stavby ke stavebnímu řízení 5.000,-Kč (10 hx 500,-Kč/h = 5.000,-Kč) g) Zpracvání prjektvé dkumentace stavby k prvedení stavby včetně výkazu výměr a rzpčtu ,-Kč Rzpis: 1. Stavební část a statika (2 h x 500,-Kč/h + 10 h x 400 Kč/h = ,-Kč) ,- Kč 2. Prfese: a) ÚT (8 h x 250 Kč/h = 2000,-Kč) 2.000,- Kč b) ZT (8 h x 250,-Kč/h = 2.000,-Kč) 2.000,- Kč c) E (8 h x 250 Kč/h = 2.000,-Kč) 2.000,- Kč d) VZT (sc. zázemí) (8 h x 250,-Kč/h = 2,000,-Kč) 2.000,- Kč e) zařízení slabprudé elektrtechniky (8 h x 250,-Kč/h = 2.000,-Kč) 2.000,- Kč Celkem ,- Kč Rekapitulace cen Cena za zhtvení návrhu díla bez DPH Cena za prjekt pr územní řízení bez DPH Cena za prjekt pr vydání stavebníh pvlení bez DPH Cena za prjekt pr prvedení stavby bez DPH Cena za AD celkem (500 hd.) bez DPH Cena za celé plnění bez DPH DPH (21%) Cena za celé plněnf vč. DPH ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč KČ ,-Kč ,-Kč ,-Kč.i93 Ol Pelhřimv IČ:?S Dlí: < ng. Jarslav 4

18 Př. 1 Ilustrativní nástin rzsahu inženýrské činnsti - dkladvé části UPOZORNĚNÍ : Investr nepskytuje zpracvateli plnu mc" - veškeré žádsti musí být pdepsány pvěřenu sbu zadavatele + dlžit pvěření". Zhtvitel určuje p dhdě s příslušnými úřady rzsah nutné dkladvé části dle typu výstavby, dále zpracvává a rzesílá (devzdává na příslušné rgány) veškeré žádsti se všemi náležitstmi. Objekty lze pvlvat vdprávním řízením, zjedndušeným územním řízením, samstatným územním řízením, samstatným stavebním řízení, slučeným stavebním a územním řízením či frmu veřejnprávní smluvy. O veškerá vyjádření musí být žádán tak, aby byly mžné všechny varianty, které pvedu ke zdárnému dknčení díla. Při pžadavku na pvlení stavby veřejnprávní smluvu musí všechna vyjádření bsahvat výslvný suhlas s uzavřením příslušné smluvy. Přehled zajišťvaných dkladů A) Příslušný Stavební úřad Nutn ujasnit resp. ptvrdit: způsb pvlení akce (územní suhlas, územní rzhdnutí, stavební pvlení, prvěření mžnsti případnéh spjení územníh a stavebníh řízení, v případě dpravní stavby resp. vdhspdářské stavby zajistit pvlení stavby u příslušnéh pvlvacíh rgánu) zajištěni územně plánvací infrmace ptvrdit sulad záměru s platnu územně plánvací dkumentací ptvrdit výskyt případných chranných pásem (pásm hygienické chrany, chranné pásm městské památkvé rezervace, chranné pásm kmunikací, železnice vdníh tku, vdníh zdrje, inženýrských sítí (vč. vzdušnéh vedení), záplavvá blast, chrana přírdy - nárdní přírdní památka, chráněná krajinná blast, výskyt chráněnéh strmu, ptřeba kácení zeleně, lesníh pzemku) prvěřit pžadavek na prvedení zjišťvacíh řízení (vazba na vyjádření NATURA 2000) prvěřit výskyt reginálních specifik (vjenská zařízení, radilkační zařízení, letvý kridr) B) Dtčené rgány státní správy Nutn určit seznam dtčených rgánů (nutn ptvrdit s příslušným Stavebním úřadem): hasiči (pžární zpráva - vliv pžárně nebezpečnéh prstru na susední pzemky = suhlas vlastníka dtčenéh pzemku) hygiena (hlukvá studie, rzptylvá studie, denní světlení, umélé světlení, radnvý průzkum) veterina památkvá péče (archelgie) invalidi živtní prstředí (vsakvání, zdrj znečištění, PENB) inspektrát bezpečnsti práce ČIZP bec správce pvdí drážní úřad Plicie ČR, správce a majitel kmunikace (Obec, Kraj x KSÚS, ČR x ŘSD) pvlení (ne)vyjmenvanéh zdrje znečištění (Obec resp. Kraj resp. Ministerstv) Státní energetická inspekce

19 C) Správci inženýrských sítí Nutn určit seznam dtčených správců inž. sítí (nutn ptvrdit s příslušným Stavebním úřadem): vdvd kanalizace plynvd NN, VN, TRF (vč. železnice, vjsk) slabprud (vč. vjsk + reginální rzvdy) D) Majetkprávní pměry ^ Nutn uiasnit resp. ptvrdit: aktuálníh vlastníka řešenéh pzemku resp. pzemku se stavbu je-li řešený bjekt resp. území nemvitu kulturní památku prvěřit výskyt věcných břemen, zástavníh práva k řešeným nemvitstem ptřeba vynětí pzemku ze ZPF ptřeba vynětí pzemku ze PUPFL identifikace susedních pzemků mapvé pdklady (digi - KN, příp. gemetrický plán) zábrvý elabrát (pdklad pr investra k zajištění příslušných smluv buducích zřízení věcnéh břemene na ulžení inženýrských sítí pr ptrubí v pzemku jinéh vlastníka E) Ostatní Nutn respektvat pdmínky dtačníh titulu Zhtvitel za bjednatele adekvátním způsbem zaiistl hlašvací pvinnst vyplývající ze zákna 183/20006 Sb.. ve znění pzdějších předpisů, vyplývající z $ 87 dst. 2 a splnění prkáže ftdkumentací.

20 Jedntlivé knkrétní pstupy : Napjení bjektu na veřejný vdvd: žádst zákres existence sítí v zájmvém území identifikace dtčených parcel, susedních parcel (dle KN, PK ) vyjádření vlastníka veřejnéh vdvdu, suhlas s napjením na veřejný vdvd vyjádření správce vdvdníh řadu vyjádření statních správců veřejné technické infrastruktury (pkud dchází ke křížení sítí), ppř. suhlas s činnstí v chranném pásmu inženýrských sítí suhlas se stavbu chranném pásmu lesa (dtčený OŽP, dbr chrany LPF) pkud je vedením přípjky tt pásm dtčen smluvy smluvě buducí zřízení věcnéh břemene na ulženi inženýrských sítí pr ptrubí v pzemku jinéh vlastníka pkud je místem napjení kmunikace vyjádření vlastníka kmunikace vyjádření správce kmunikace vyjádření Plicie ČR Dl rzhdnutí zvláštním užívání kmunikace pr ulžení inženýrských sítí příslušný dbr dpravy Napjení bjektu na vlastní zdrj vdy (studna): nutné stavební pvlení zvláštníh stavebníh úřadu (vdprávníh úřadu) žádst pvlení vdníh díla žádst pvlení dběru pdzemní vdy identifikace dtčených parcel, susedních parcel (dle KN, PK ) územní suhlas, ppř. územní rzhdnutí becnéh stavebníh úřadu suhlas becnéh stavebníh úřadu dle 15 stavebníh zákna vyjádření pvdí vyjádření sby s dbrnu způsbilstí existence sítí všech správců technické infrastruktury vyjádření správců veřejné technické infrastruktury (pkud dchází ke křížení sítí), ppř. suhlas s činnstí v chranném pásmu inženýrských sítí suhlas se stavbu chranném pásmu lesa (dtčený OŽP, dbr chrany LPF) pkud je vedením přípjky tt pásm dtčen suhlas s trasu vedení vdvdu (dtčený OŽP, dbr chrany ZPF) smluvy smluvě buducí zřízení věcnéh břemene na ulžení inženýrských sítí pr ptrubí v pzemku jinéh vlastníka pkud je místem křížení kmunikace vyjádření vlastníka kmunikace» vyjádření správce kmunikace - vyjádření Plicie ČR Di rzhdnutí zvláštním užívání kmunikace pr ulžení inženýrských sítí příslušný dbr dpravy Napjeni bjektu na splaškvu kanalizaci: žádst zákres existence sítí identifikace dtčených parcel, susedních parcel (dle KN, PK ) vyjádření vlastníka veřejné kanalizace (splaškvé, ppř. jedntné), suhlas s napjením na veřejnu kanalizaci vyjádření správce veřejné kanalizace suhlas se stavbu chranném pásmu lesa (dtčený OŽP, dbr chrany LPF) pkud je vedením přípjky tt pásm dtčen vyjádření statních správců veřejné technické infrastruktury (pkud dchází ke křížení sítí) smluvy smluvě buducí zřízení věcnéh břemene na ulžení inženýrských sítí pr ptrubí v pzemku jinéh vlastníka pkud je místem napjení kmunikace vyjádření vlastníka kmunikace vyjádření správce kmunikace vyjádření Plicie ČR Dl rzhdnutí zvláštním užívání kmunikace pr ulžení inženýrských sítí příslušný dbr dpravy

21 Napjení bjektu na dešťvu kanalizaci: žádst zákres existence sítí identifikace dtčených parcel, susedních parcel (dle KN, PK ) - vyjádření vlastníka veřejné kanalizace (dešťvé, ppř. jedntné), suhlas s napjením na veřejnu kanalizaci vyjádření správce veřejné kanalizace suhlas se stavbu chranném pásmu lesa (dtčený OŽP, dbr chrany LPF) pkud je vedením přípjky tt pásm dtčen vyjádření statních správců veřejné technické infrastruktury (pkud dchází ke křížení sítí) vyjádření příslušnéh dbru živtníh prstředí smluvy smluvě buducí zřízení věcnéh břemene na ulžení inženýrských sítí pr ptrubí v pzemku jinéh vlastníka pkud je místem napjení kmunikace vyjádření vlastníka kmunikace vyjádření správce kmunikace^ vyjádření Plicie ČR Dl rzhdnutí zvláštním užívání kmunikace pr ulžení inženýrských sítí b příslušný dbr dpravy Napjení bjektu na plynvd (STL, NTL): žádst zákres existence sítí identifikace dtčených parcel, susedních parcel (dle KN, PK ) vyjádření vlastníka plynvdníh řadu (v těcht případech bývá shdný se správcem plynvdu) vyjádření správce plynvdníh řadu smluva připjení k distribuční sustavě vyjádření správce plynvdu k případnému křížení plynvdní přípjky s statními inženýrskými sítěmi veřejné technické infrastruktury vyjádření k plynfikaci bjektu - vyjádření statních správců veřejné technické infrastruktury (pkud dchází ke křížení sítí) suhlas se stavbu chranném pásmu lesa (dtčený OŽP, dbr chrany LPF) pkud je vedením přípjky tt pásm dtčen smluvy smluvě buducí zřízení věcnéh břemene na ulžení inženýrských sítí pr ptrubí v pzemku jinéh vlastníka pkud je místem napjení kmunikace vyjádření vlastníka kmunikace vyjádření správce kmunikace vyjádření Plicie ČR Dl rzhdnutí zvláštním užívání kmunikace pr ulžení inženýrských sítí příslušný dbr dpravy Veřejný vdvd (vdní díl): zákres existence sítí všech správců technické infrastruktury dané lkality identifikace dtčených parcel, susedních parcel (dle KN, PK ) územní rzhdnutí pr umístění stavby - becný stavební úřad vyjádření dbru živtníh prstředí klečk" - všechny dbry suhlas s trasu vedení vdvdníh řadu - úsek ZPF trvalé (dčasné) vynětí ze ZPF, LPF suhlas se stavbu chranném pásmu lesa (dtčený OŽP, dbr chrany LPF) - pkud je vedením vdvdu tt pásm dtčen vyjádření hasičskéh záchrannéh sbru vyjádření krajské hygienické stanice vyjádření pvdí vyjádření vlastníka kmunikace (pkud bude nějaká kmunikace dtčena) vyjádření správce kmunikace vyjádření Plicie ČR Dl rzhdnutí zvláštním užívání kmunikace příslušný dbr dpravy

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva É INTEGROVANÝ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I Kraj Vysčina Kupní smluva KUJIP80T4EON uzavřená na základě dhdy smluvních stran pdle ustanvení 409 a následujících zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA KUMSPe@SG7AG ÍWRyvvSKSÍ-ZSKY fljtaj fají/ufíhvciřad í TíPITi SMLUVY (DDATKU) -J- **** * * * * Investie d vaší budunstí vrpská unie *** PDPRVÁN Z VRPSKÉH FNDU Mravskslezsk PR RGINÁLNÍ RZVJ KUPNÍ SMLUVA

Více

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas.

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas. str. 1 Městský úřad Aš Odbr rganizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: inf@muas.cz Čísl jednací: Vyřizuje: Linka: Datum: 11/029685/OOS Ing.Hldšvend 118 V Aši

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

II. Základní ustanovení

II. Základní ustanovení KUMSP00SEZXJ Smluva zajištění akce ^jí? ] Lf'6 Mravskslezská sestra 20dfc6"i ir ŽŽVtT~í Av,db í Článek I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastupen: Ing. Tmášem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

c. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo; 1805/2014/KŘ /dále jen dodatek"/

c. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo; 1805/2014/KŘ /dále jen dodatek/ KUMSPSI76A. < " " " evrpský scální *** fnd V ČR EVRPSKÁ UNIE PERAČNÍ PRGRAM" PDPRUJEME - LIDSKÉ ZDRJE VAŠI BUDUCNST A ZAMĚSTNANST www.esfcr.cz c. ke Sluvě pskytvání služeb, čísl; 805/204/KŘ /dále jen ddatek"/

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

* ** * * # * ** DODATEK č. 3. ke smlouvě o dílo číslo: 00497/2015/IM /dále jen dodatek"/

* ** * * # * ** DODATEK č. 3. ke smlouvě o dílo číslo: 00497/2015/IM /dále jen dodatek/ KUMP80H5F PRAČÍ PRGRAM ŽIVTÍ PRTŘDÍ * ** * * # * ** VRPKÁ UI Fnd sudržnsti Pr vdu, vzduh přírdu DDATK č. ke smluvě díl čísl: 00497/2015/IM /dále jen ddtek"/ Veřejná zkázk č. 175/2015 MLUVM TRAY: 1. Mrvskslezský

Více

SMLOUVA O DILO. číslo smlouvy objednatele : \OÁA / 2>^ číslo smlouvy zhotovitele :

SMLOUVA O DILO. číslo smlouvy objednatele : \OÁA / 2>^ číslo smlouvy zhotovitele : SMLOUVA O DILO čísl smluvy bjednatele : \OÁA / 2>^ čísl smluvy zhtvitele : uzavřená pdle 536 a následujících zákna č. 513/1991 Sb. bchdníh zákníku ve znění nvel Objednatel: se sídlem: zastupený: IČ: DIČ:

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/215 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI pr Invace UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkvskéh 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 699/PJ/OVZ/2013 dne: 07. listpadu 2013 Věc : Ddatečné infrmace

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více