ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ"

Transkript

1 *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve věci spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) citvanéh zákna, jehž se dpustil zadavatel České vyské učení technické v Praze, IČO , se sídlem Zikva 1903/4, Praha 6, při zadávání části 1 veřejné zakázky Dynamický nákupní systém pčítačvých sestav, mnitrů, ntebků, ultrabků, tiskáren, tabletů, serverů, náhradních dílů a příslušenství pr UCEEB cyklus 3/2014 na základě výzvy k pdání nabídek ze dne v dynamickém nákupním systému, jejíž zjedndušené známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne pd ev. č a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2014/S , vydává pdle 150 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů, tent příkaz: I. Zadavatel České vyské učení technické v Praze, IČO , se sídlem Zikva 1903/4, Praha 6 se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že při zadávání části 1 veřejné zakázky Dynamický nákupní systém pčítačvých sestav, mnitrů, ntebků, ultrabků, tiskáren, tabletů, serverů, náhradních dílů a příslušenství pr UCEEB cyklus 3/2014 na základě výzvy

2 k pdání nabídek ze dne v dynamickém nákupním systému, jejíž zjedndušené známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne pd ev. č a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2014/S , v rzpru s ustanvením 45 dst. 3 cit. zákna ve spjení se zásadu zákazu diskriminace zaktvenu v ust. 6 dst. 1 cit. zákna stanvil následující technické parametry tabletu značenéh v zadávací dkumentaci jak FBMI-D-1: barva tmavý např. titanium brnz (ne bílý), display: Super AMOLED, kapacitní, úhlpříčka 8,4 palců, rzlišení min x 1600, perační paměť min. 3 GB, velikst úlžiště 16 GB, tlušťka d 8 mm, hmtnst d 350 g, WiFi, čímž vytvřil nedůvdněné překážky hspdářské sutěže, nebť uvedené technické parametry dpvídají tabletu Samsung Galaxy Tab S 8.4, čímž dšl ke zvýhdnění ddavatelů ddávajících právě tent knkrétní typ tabletu, cž mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a zadavatel uzavřel dne s uchazečem L2K spl. s r.., IČO , se sídlem Bulharská 974/44, Praha 10, smluvu na část 1 veřejné zakázky. II. Za spáchání správníh deliktu uvedenéh ve výrku I. tht příkazu se zadavateli České vyské učení technické v Praze, IČO , se sídlem Zikva 1903/4, Praha 6 ukládá pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, pkuta ve výši 2 000,- Kč (dva tisíce krun českých). Pkuta je splatná d jednh měsíce d nabytí právní mci tht příkazu. ODŮVODNĚNÍ 1. Zadavatel České vyské učení technické v Praze, IČO , se sídlem Zikva 1903/4, Praha 6 (dále jen zadavatel ) zahájil pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ), dne desláním známení zahájení zadávacíh řízení k uveřejnění tevřenéh řízení, ve kterém zavedl Dynamický nákupní systém pčítačvých sestav, mnitrů, ntebků, ultrabků, tiskáren, tabletů, serverů, náhradních dílů a příslušenství pr UCEEB, přičemž tt známení byl uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne pd ev. č , ve znění pravy uveřejněné dne (dále jen dynamický nákupní systém ). 2. Výzvu ze dne vyzval zadavatel uchazeče zařazené d předmětnéh dynamickéh nákupníh systému k pdání nabídek na veřejnu zakázku Dynamický nákupní systém pčítačvých sestav, mnitrů, ntebků, ultrabků, tiskáren, tabletů, serverů, náhradních dílů a příslušenství pr UCEEB cyklus 3/2014, jejíž zjedndušené známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne pd ev. č a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2014/S (dále jen veřejná zakázka ). 3. Předmět veřejné zakázky na ddávky byl pdle bdu 2. zadávací dkumentace následující: předmětem veřejné zakázky je ddávka ntebku a PC mnitrů nezbytných pr naplňvání klíčvých aktivit vybraných prjektů OP VaVpI, jejíž výčet včetně technické 2

3 specifikace a pžadvanéh mnžství je uveden v přílze č. 1 části 1 a přílze č. 1 části 2 tét Zadávací dkumentace, která tvří sučasně tabulku pr vyplnění nabídkvých cen. 4. Veřejná zakázka byla rzdělena na dvě části, přičemž předpkládaná hdnta části 1 byla stanvena na Kč bez DPH a části 2 na Kč bez DPH. 5. Z rzhdnutí výběru nejvhdnější nabídky pr část 1 vyplývá, že zadavatel vybral nabídku uchazeče L2K spl. s r.., IČO , se sídlem Bulharská 974/44, Praha 10 (dále jen vybraný uchazeč ) a dne s ním uzavřel smluvu, ve které byla cena za předmět plnění dané části veřejné zakázky sjednána na Kč vč. DPH. 6. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ), jak rgán příslušný pdle 112 zákna k výknu dhledu nad pstupy zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a sutěži návrh, bdržel pdnět k přezkumání pstupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky. V rámci šetření pdnětu si Úřad vyžádal d zadavatele vyjádření k pdnětu a dkumentaci předmětné veřejné zakázce. 7. P přezkumání předlžených pdkladů, jež tvří bsah spisu v tét věci vedenéh pd sp. zn. S0813/2015/VZ, Úřad dspěl k závěru, že zadavatel při zadávání části 1 veřejné zakázky nepstupval v suladu se záknem, k čemuž Úřad uvádí následující rzhdné skutečnsti. 8. Pdle 150 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád ) lze pvinnst v řízení z mci úřední a ve sprném řízení ulžit frmu písemnéh příkazu. Příkaz může správní rgán vydat, pvažuje-li skutkvé zjištění za dstatečné; vydání příkazu může být prvním úknem v řízení. V tmt případě je vydání příkazu prvním úknem ve správním řízení. K pstavení zadavatele 9. Pdle 2 dst. 2 písm. d) zákna je veřejným zadavatelem jiná právnická sba, pkud 1. byla zalžena či zřízena za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu, které nemají průmyslvu neb bchdní pvahu, a 2. je financvána převážně státem či jiným veřejným zadavatelem neb je státem či jiným veřejným zadavatelem vládána neb stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či vlí více než plvinu členů v jejím statutárním, správním, dzrčím či kntrlním rgánu. 10. Pdle 101 č. 111/1998 Sb., vyských šklách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn vyských šklách ) jsu veřejnými vyskými šklami vyské škly uvedené v přílze č. 1 uvedenéh zákna. Zadavatel je v přílze č. 1 zákna vyských šklách uveden, a je prt veřejnu vysku šklu zřízenu pdle zákna vyských šklách. Z ustanvení 2 dst. 2 zákna vyských šklách vyplývá, že vyská škla je právnicku sbu. 11. Pdle Statutu zadavatele (dstupnéh na 7e72349e-3ea f /cs/ statut-cvut-v-praze-3-uplnezneni.pdf) vyknává zadavatel vzdělávací, vědecku, výzkumnu, vývjvu, umělecku a další tvůrčí činnst, která navazuje na dluhdbu tradici a dráží vývjvé trendy. Tat činnst zahrnuje inženýrské blasti stavební, zeměměřické, strjní, elektrtechnické, infrmatické, jaderné, energetické, matematické, fyzikální, chemické, dpravní, bimedicínské, eknmické, manažerské, eklgické, architekturu, urbanismus, krajinářsku 3

4 architekturu, průmyslvý design a suvisející blasti hraniční a interdisciplinární. Vzdělávací systém zahrnuje též splečenskvědní disciplíny. 12. Jak vyplývá z Výrční zprávy hspdaření zadavatele za rk 2014 (dstupné na zadavatel svu činnst financuje příspěvky a dtacemi z veřejných zdrjů a dále vlastními výnsy v hlavní a dplňkvé činnsti. Pužité prstředky z veřejných zdrjů činily za rk 2014 celkem Kč, z vlastní výnsvé činnsti získal zadavatel za pplatky a úhrady dalších činnstí pskytvaných vysku šklu celkem Kč a dále Kč z dalších vybraných výnsů. Příjmy zadavatele z veřejných zdrjů především d státu tedy tvřily více než plvinu z jeh celkvých zdrjů. 13. Z výše uvedenéh je zřejmé, že zadavatel je právnicku sbu, která byla zřízena za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu (šíření vzdělansti, pěstvání vědeckéh bádání a umělecké tvrby), které nemají průmyslvu neb bchdní pvahu, a je financvána převážně státem či jiným veřejným zadavatelem. 14. Zadavatel je tak v případě zadávání veřejné zakázky veřejným zadavatelem pdle 2 dst. 2 písm. d) zákna, prčež se na něj vztahují ustanvení zákna veřejných zakázkách. Uvedené statně Úřad pvažuje za nesprné už jen s hledem na skutečnst, že tt není zadavatelem nikterak rzprván. Ke stanvení technických parametrů v rzpru se záknem 15. Dle ust. 6 dst. 1 zákna je zadavatel pvinen při pstupu pdle tht zákna ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace. 16. Dle ust. 45 dst. 1 se technickými pdmínkami v případě veřejných zakázek na ddávky neb služby rzumí vymezení charakteristik a pžadavků na ddávky neb služby stanvené bjektivně a jednznačně způsbem vyjadřujícím účel využití pžadvanéh plnění zamýšlený zadavatelem. 17. Dle ust. 45 dst. 3 zákna technické pdmínky nesmí být stanveny tak, aby určitým ddavatelům zaručvaly knkurenční výhdu neb vytvářely nedůvdněné překážky hspdářské sutěže. Odůvdňuje-li t předmět veřejné zakázky, zhlední zadavatel při stanvení technických pdmínek pžadavky přístupnsti sb se zdravtním pstižením neb dstupnsti pr všechny uživatele. 18. Úřad becně k technickým pdmínkám v případě veřejných zakázek na ddávky uvádí, že pžadavky a charakteristiky na ddávky musí být v zadávací dkumentaci vymezeny bjektivně a jednznačně tak, aby vyjadřvaly účel využití pžadvanéh plnění. V suladu s 45 dst. 3 zákna je zadavatel pvinen stanvit technické pdmínky způsbem ddržujícím zásadu nediskriminace tak, aby určitým ddavatelům nezaručvaly knkurenční výhdu neb nevytvářely nedůvdněné překážky hspdářské sutěže (viz také např. rzsudek Krajskéh sudu v Brně ze dne , sp. zn. 62 Ca 10/2009). 19. Zadavatel stanvil v technické specifikaci pr část 1 u tabletu FBMI-D-1 následující technické pdmínky: Barva tmavý např. titanium brnz (ne bílý) 4

5 display: Super AMOLED, kapacitní, úhlpříčka 8,4 palců, rzlišení min x 1600 perační pamě[ť] min: 3 GB velikst úlžiště 16 GB tlušťka d 8mm hmtnst d 350g WiFi Pčet tabletů: 1 ks. vhdný bal dplnit kmpatibilní micr-sd kartu 64 GB 20. Technické pdmínky, které zadavatel pr tablet FBMI-D-1 stanvil, pdle zjištění Úřadu nepřím dkazují na tablety značky Samsung, resp. na tablet Samsung Galaxy Tab S 8.4. Úřad prvedl průzkum u reprezentativních internetvých prdejců tabletů (Alza.cz, Mirnet.cz, průvdce nákupy Heureka.cz) a při užití filtru technických parametrů tak, jak je pžaduje zadavatel v technických pdmínkách, je mžné najít jak dpvídající puze tablet Samsung Galaxy Tab S 8.4. Skutečnst, že parametry dpvídají právě tabletu Samsung Galaxy Tab S 8.4 věřil Úřad rvněž z ficiálních stránek výrbce tht tabletu splečnsti Samsung Electrnics Czech and Slvak, s.r.., IČO , se sídlem V parku 2323/14, Praha 4 (dstupné zde: Srvnání technických pžadavků zadavatele a technických parametrů tabletu Samsung Galaxy Tab S 8.4 je následvné: Název tech. parametru Pžadavek zadavatele Samsung Galaxy Tab S 8.4 Barva tmavý např. titanium brnz (ne bílý) Barva titanium brnze (dstupný též v bílé barvě) Displej Super AMOLED, kapacitní Technlgie displeje: Super AMOLED, typ dtykvéh displeje: kapacitní Úhlpříčka displeje 8,4 palců 8,4 palců Rzlišení displeje v pixelech 2560 x x 1600 Operační paměť min. 3 GB MB (3 GB) Velikst úlžiště 16 GB 16 GB Tlušťka (hlubka) d 8 mm 6,6 mm Hmtnst d 350 g 294 g WiFi pžadván an 5

6 21. Z výše uvedenéh srvnání je zřejmé, že tablet Samsung Galaxy Tab S 8.4 je c se týče parametrů téměř identický (krmě hlubky a hmtnsti, kde byly zadavatelem stanveny maximální hdnty) s technickými pžadavky zadavatele, a t včetně názvu barvy zařízení, ačkli tat byla zadavatelem uvedena příkladm. Úřad nezahrnul d prvnání pžadavky na vhdný bal a kmpatibilní micr SD kartu, nebť tyt nejsu imanentní sučástí zařízení, které měli ddavatelé ddat. Tím, že zadavatel stanvil klíčvé technické parametry jak úhlpříčku displeje a rzlišení displeje přesnými hdntami a nikli např. v rzmezí maximální a minimální hdnty, dpvídají jeh pžadavkům puze tablety Samsung Galaxy Tab S 8.4, čímž zadavatel vytvřil překážku hspdářské sutěže, pr niž neexistuje bjektivní důvd. Právě kmbinace zadavatelem zvlených technických parametrů zapříčinila, že zadání dpvídá puze jeden knkrétní výrbek, cž je ve svém důsledku diskriminační. 22. Zárveň svým jednáním zadavatel prušil základní zásadu zadávacíh řízení zásadu zákazu diskriminace zaktvenu v 6 dst. 1 zákna. Je t právě zásada zákazu diskriminace, která je v pdstatě dvrácenu stranu zásady rvnéh zacházení, jež služí k zajištění knkurence mezi ddavateli. 23. Úřad připmíná, že zákaz diskriminace je v judikatuře (zejména rzsudek Nejvyššíh správníh sudu č. j. 1 Afs 20/2008 ze dne ) i v rzhdvací praxi Úřadu vykládán tak, že pstihuje nejen diskriminaci zjevnu tedy dlišné zacházení s jedntlivcem ve srvnání s celkem, ale i diskriminaci skrytu, pkud tat vede v pdstatě k bdbným právem zakázaným důsledkům, tedy zajištění hspdářské sutěže a knkurenčníh prstředí mezi ddavateli. Pstupem zadavatele v daném případě dšl ke skryté diskriminaci, jelikž zadavatel nastavením zadávacích pdmínek skrytě diskriminval ty ddavatele, kteří nedispnvali tablety značky Samsung (resp. knkrétním mdelem), avšak byli by schpni zajistit předmět plnění prstřednictvím tabletu bdbných neb lepších parametrů jiné značky. 24. Jelikž zadavatel stanvením technických parametrů nepřím dkázal na tablet značky Samsung (resp. jeh knkrétní mdel), mhl vylučit ze sutěže veřejnu zakázku uchazeče, kteří tablety značky Samsung nedispnvali (ačkli mhli dispnvat tablety jiných značek s bdbnými či lepšími technickými parametry, např. displejem s větší úhlpříčku). Takví ddavatelé tak fakticky nemhli pdat nabídku, nebť by se vystavvali riziku vylučení ze sutěže veřejnu zakázku z důvdu neddržení technických parametrů pžadvaných zadavatelem, čímž mhl djít k vlivnění výběru nejvhdnější nabídky. Je mžné, že v případě nastavení technických parametrů nediskriminačním způsbem by zadavatel mhl bdržet více nabídek d jiných ddavatelů, kteří by byli schpni veřejnu zakázku realizvat za lepších pdmínek než vybraný uchazeč. 25. Úřad uzavírá, že zadavatel prušil zásadu zákazu diskriminace zaktvenu v ust. 6 zákna ve spjení s 45 dst. 3 zákna tím, že technické parametry tabletu značenéh FBMI-D-1 stanvil takvým způsbem, že vytvářely nedůvdněné překážky hspdářské sutěže a někteří z ptenciálních ddavatelů tak mhli být v sutěži veřejnu zakázku znevýhdněni neb příp. ze sutěže vylučeni. Uvedený pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, přičemž zadavatel uzavřel dne smluvu s vybraným uchazečem, čímž spáchal správní delikt pdle ust. 120 dst. 1 písm. a) zákna. Prt Úřad rzhdl tak, jak je uveden ve výrku I. tht rzhdnutí. 6

7 K ulžení pkuty 26. Úřad psudil pstup zadavatele a vzhledem ke zjištěným skutečnstem přistupil k ulžení pkuty pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna, nebť zadavatel naplnil skutkvu pdstatu správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna. 27. Pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna se zadavatel dpustí správníh deliktu, pkud neddrží pstup stanvený tímt záknem pr zadání veřejné zakázky, přičemž tím pdstatně vlivnil neb mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a uzavře smluvu na veřejnu zakázku. 28. V šetřeném případě se zadavatel dpustil správníh deliktu tím, že v rzpru s ustanvením 45 dst. 3 zákna ve spjení se zásadu zákazu diskriminace zaktvenu v ust. 6 dst. 1 zákna stanvil technické parametry tabletu FBMI-D-1 takvým způsbem, že vytvřil nedůvdněné překážky hspdářské sutěže, cž mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a uzavřel dne s vybraným uchazečem smluvu na část 1 veřejné zakázky. 29. Pdle 121 dst. 3 zákna (ve znění účinném v dbě spáchání správníh deliktu) dpvědnst zadavatele, který je právnicku sbu, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad něm nezahájil řízení d 5 let de dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 10 let de dne, kdy byl spáchán. 30. Pdle ust. čl. 40 dst. 6 Listiny základních práv a svbd (dále jen Listina ) se trestnst činu psuzuje a trest se ukládá pdle zákna účinnéh v dbě, kdy byl čin spáchán. Pzdějšíh zákna se pužije, jestliže je t pr pachatele příznivější. Ústavní pravidl zaktvené v ust. čl. 40 dst. 6 Listiny zakládá výjimku z jinak becnéh zákazu retraktivity trestních nrem, která se uplatní v případě, kdy je pzdější právní úprava pr pachatele příznivější. Tat výjimka se dle knstantní judikatury Nejvyššíh správníh sudu aplikuje rvněž v řízeních sankci za správní delikty. 31. V tmt případě dšl před vydáním tht příkazu s účinnstí ke dni ke změně ustanvení 121 dst. 3 zákna, který nvě uvádí, že dpvědnst právnické sby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad něm nezahájil řízení d 3 let de dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 5 let de dne, kdy byl spáchán. Úřad prt v šetřeném případě aplikval výjimku zaktvenu v ust. čl. 40 dst. 6 Listiny a psudil případ pdle pzdějšíh zákna (zákna účinnéh v dbě vydání tht příkazu), nebť dšel k závěru, že je pr zadavatele příznivější. Při psuzvání příznivsti právní úpravy vycházel Úřad zejména ze skutečnsti, že zákn účinný v dbě spáchání správníh deliktu umžnval prti stávající právní úpravě zahájit správní řízení s delším dstupem d kamžiku spáchání správníh deliktu či d kamžiku, kdy se něm Úřad dzvěděl. 32. V návaznsti na citvané ustanvení zákna Úřad před ulžením pkuty věřil, zda je naplněna pdmínka uvedená v 121 dst. 3 zákna (ve znění účinném ke dni vydání tht příkazu). V šetřeném případě se Úřad spáchání správníh deliktu uvedenéh ve výrku I. tht příkazu dzvěděl na základě pdnětu, který bdržel dne K uzavření smluvy na část 1 veřejné zakázky s vybraným uchazečem dšl dne , čímž byl sučasně spáchán správní delikt uvedený ve výrku I. tht příkazu, nebť byla naplněna skutkvá pdstata správníh deliktu pdle ust. 120 dst. 1 písm. a) zákna. Správní řízení je v suladu s 150 dst. 1 správníh řádu v návaznsti na 46 dst. 1 správníh řádu 7

8 zahájen dnem dručení tht příkazu. Z uvedených údajů tak vyplývá, že dpvědnst zadavatele za správní delikt nezanikla. 33. Pdle ust. 120 dst. 2 zákna se za spáchání správníh deliktu ulží pkuta d a) 10 % ceny zakázky, neb d Kč, nelze-li celkvu cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li správní delikt pdle 120 dst. 1 písm. a), c) neb d) zákna, b) Kč, jde-li správní delikt pdle 120 dst. 1 písm. b), e), f) neb g) zákna. 34. Pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna se za správní delikt ulží pkuta d 10 % ceny zakázky neb d Kč, nelze-li celkvu cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li správní delikt pdle 120 dstavce 1 písm. a) zákna. V šetřeném případě byla ve smluvě uzavřené dne uvedena cena za veřejnu zakázku Kč včetně DPH. Z uvedené částky činí 10 %, a tedy hrní hranici pkuty, p zakruhlení částka Kč. 35. Pdle 121 dst. 2 zákna se při určení výměry pkuty právnické sbě přihlédne k závažnsti správníh deliktu, zejména ke způsbu jeh spáchání a jeh následkům a k klnstem, za nichž byl spáchán. 36. Hlavním kritériem, které je dle citvanéh ustanvení rzhdné pr určení výměry pkuty, je závažnst správníh deliktu. Jde becnu kategrii pměřující rzsah dpadu knkrétníh deliktníh jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tht chráněnéh zájmu. Zákn pak demnstrativním výčtem vymezuje, c lze pd pjem závažnst správníh deliktu pdřadit (způsb jeh spáchání, jeh následky a klnsti, za nichž byl spáchán). Úřad nad rámec uvedených kritérií pak může přihlédnut i k jiným klnstem, pkud jsu svjí pvahu pdstatné pr psuzení závažnsti správníh deliktu, a které by s hledem na skutkvé klnsti knkrétníh případu mhly být kvalifikvány jak plehčující či přitěžující. 37. Pkud jde význam neurčitéh právníh pjmu závažnst správníh deliktu, Úřad dále uvádí, že stupeň splečenské škdlivsti správníh deliktu (tedy závažnsti) je dán především knkrétní intenzitu naplnění znaků skutkvé pdstaty deliktu. Při psuzvání závažnsti správníh deliktu není hlavním kritériem puze skutkvá pdstata správníh deliktu, ale také intenzita skutkvých klnstí, s jaku dšl k prušení právem chráněných hdnt a zájmů v knkrétním případě. Z hlediska určení výměry pkuty je dále nutn hdntit nejen jaké následky byly správním deliktem způsbeny, ale také jaku měly intenzitu (srv. rzsudek Nejvyššíh správníh sudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne ). 38. V psuzvaném případě je bjektem správníh deliktu zájem, aby veřejnu zakázku mhl sutěžit c nejvíce ddavatelů, kteří jsu schpni veřejnu zakázku realizvat. V účasti těcht ddavatelů nesmí být bráněn překážkami v hspdářské sutěži, jež mhu mít pdbu nedůvdněných technických parametrů. 39. Úřad z hlediska způsbu spáchání uvádí, že zadavatel se správníh deliktu dpustil tím, že stanvil technické pdmínky diskriminačně, aniž by tent jeh pstup byl jakkli bjektivně důvdněný. 40. Z hlediska následků správníh deliktu Úřad uvádí, že následkem byl nedůvdné mezení hspdářské sutěže a prušení jedné ze základních zásad zadávání veřejných zakázek, a t 8

9 zásady zákazu diskriminace. Jednání zadavatele narušil samtný princip zadávání veřejných zakázek, tedy zachvání nediskriminačníh sutěžníh prstředí, které má umžnit z c mžná nejširšíh kruhu pdaných nabídek vybrat nejvhdnější plnění pr zadavatele. Z becnéh phledu tak lze značit jednání zadavatele spíše za závažné. 41. Dále se Úřad zabýval plehčujícími a přitěžujícími klnstmi. Jak plehčující klnst shledal Úřad t, že diskriminační nastavení technických pdmínek se týkal tlik jednh tabletu, jehž cena se phybuje v řádu jedntek tisíc (cca Kč, přičemž pdle tabulky pr hdncení nabídek, jež tvří přílhu písemné zprávy zadavatele, bdržel zadavatel tablet FBMI-D-1 za Kč vč. DPH), jednal se tedy puze marginální část veřejné zakázky (celkvá cena uvedená ve smluvě činila Kč s DPH). Nadt je mžn předpkládat, že tut marginální část plnění veřejné zakázky si mhl za účelem své účasti v zadávacím řízení bstarat vzhledem k dstupnsti danéh zbží na trhu i ddavatel, který daný tablet běžně neddává. S hledem na právě uvedené je mžn knstatvat, že znevýhdnění takvých ddavatelů (tj. těch, kteří daný tablet běžně neddávají) nezáknným pstupem zadavatele je d značné míry limitván. Přitěžující klnsti Úřad neshledal. 42. Úřad ke knkrétnímu významu závažnsti správníh deliktu v šetřeném případě shrnuje, že psudil způsb, následky a klnsti spáchání správníh deliktu, včetně intenzity hržení právem chráněnéh zájmu, přičemž splečenská škdlivst správníh deliktu (tedy závažnst) dsahuje, zejména s hledem na skutečnsti uvedené výše v bdu 41 důvdnění tht příkazu, ve výsledku nižšíh stupně závažnsti. 43. Úřad při stanvení výše pkuty dále přihlédl i k eknmické situaci zadavatele, nebť vychází z maximy, že není přípustné ulžit takvu pkutu, která má likvidační charakter v tm smyslu, že by zmařila samu eknmicku pdstatu zadavatele. Z výrční zprávy zadavatele hspdaření za rk 2014 (dstupné z vyplývá, že zadavatel rčně hspdaří s finančními prstředky v řádech miliard krun. S hledem na právě uvedené má Úřad za t, že pkutu ulženu ve výši Kč nelze pvažvat nejen za likvidační (viz výše), ale ani za jeh eknmicku pdstatu nepřiměřeně zasahující (a v tmt smyslu nespravedlivu). 44. V suvislsti s právě uvedeným je třeba mít dále na paměti, že pkuta ulžená zadavateli za neddržení pstupu stanvenéh záknem má splnit dvě základní funkce právní dpvědnsti, a t funkci represivní pstih za prušení pvinnstí stanvených záknem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení prušvání zákna, resp. k jednání, které je se záknem v suladu. 45. V tmt smyslu Úřad uvádí, že peněžitá sankce ze své pdstaty vždy představuje nepříznivý zásah d majetkvé sféry pachatele správníh deliktu, který je spjen s úbytkem finančních prstředků, které mhly být případně investvány jinam. Krektivem tu tedy nemůže být tent nepříznivý zásah samtný, ale až situace, kdy by tent zásah nabyl likvidačníh charakteru. Krmě th se v knečném důsledku nemusí ulžená sankce prjevit (výlučně jen) ve sféře zadavatele, nebť je na něm, aby případně využil jiné právní nástrje, pmcí 9

10 kterých je mžn uplatnit nárk na náhradu škdy prti knkrétním sbám, které zavinily prtiprávní stav, jenž vyústil v ulžení sankce. 46. Závěrem tedy Úřad k výši pkuty knstatuje, že ulžená pkuta naplňuje dstatečně bě shra zmíněné funkce, aniž by se zárveň jednal pkutu likvidační. 47. Úřad psudil pstup zadavatele ze všech výše uvedených hledisek a stanvenu pkutu ve výši Kč (tj. zcela při spdní hranici její maximální záknné výše) vzhledem k suvislstem případu psudil jak přiměřenu. S hledem na tut skutečnst byl rzhdnut, jak je uveden ve výrku II. tht příkazu. 48. Pkuta je splatná d jednh měsíce d nabytí právní mci tht příkazu na účet Celníh úřadu pr Jihmravský kraj zřízený u pbčky České nárdní banky v Brně čísl /0710. Jak variabilní symbl zadavatel uvede své identifikační čísl. POUČENÍ Prti tmut příkazu lze pdle 150 dst. 3 správníh řádu pdat dpr ve lhůtě 8 dnů de dne jeh známení, a t u Úřadu pr chranu hspdářské sutěže Sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jarše 1926/7, Černá ple, Brn. Lhůta pr pdání dpru běží de dne následujícíh p dni dručení tht příkazu. Pdáním dpru se příkaz ruší a řízení ve věci pkračuje. Lhůty pr vydání rzhdnutí začínají znvu běžet dnem pdání dpru. Zpětvzetí dpru není přípustné. Příkaz, prti němuž nebyl pdán dpr, se stává pravmcným a vyknatelným rzhdnutím. tisk úředníh razítka JUDr. Jsef Chýle, Ph.D. místpředseda Obdrží České vyské učení technické v Praze, Zikva 1903/4, Praha 6 Vypraven dne viz tisk razítka na pštvní bálce neb časvý údaj na bálce datvé zprávy 10

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008FHPR* UOHSX008FHPR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0324/2016/VZ-19898/2016/521/OPi Brn: 10. května 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012 *UOHSX004NM2Z* UOHSX004NM2Z ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0005/2017/VZ-01915/2017/512/AKp Brno 26. ledna 2017

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0005/2017/VZ-01915/2017/512/AKp Brno 26. ledna 2017 *UOHSX0098867* UOHSX0098867 USNESENÍ Brn 26. ledna 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno:

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno: *UOHSX009NSX5* UOHSX009NSX5 USNESENÍ Brn: 27.4.2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018 *UOHSX00BPCM4* UOHSX00BPCM4 USNESENÍ Brn: 2. listpadu 2018 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007N1IF* UOHSX007N1IF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0684/2015/VZ-32015/2015/523/LSt Brn: 6. října 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008DEKR* UOHSX008DEKR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0268/2016/VZ-17643/2016/523/MKv Brno: 25. dubna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5. *uhsx001qks3* UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007J3MX* UOHSX007J3MX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0576/2015/VZ-26449/2015/511/JNv Brn: 4. září 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014 *UOHSX0069U1O* UOHSX0069U1O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brn 25. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb.,

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007KZG6* UOHSX007KZG6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0622/2015/VZ-29343/2015/523/LSt Brno 21. září 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007T9M5* UOHSX007T9M5 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0796/2015/VZ-39687/2015/522/JKr Brno: 16. listopadu 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brno: 3. 8. 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brno: 3. 8. 2015 *UOHSX0079Z94* UOHSX0079Z94 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brn: 3. 8. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 *uhsx00376nf* UOHSX00376NF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005LV1M* UOHSX005LV1M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S729/2013/VZ-1844/2014/523/OPi Brn 27. ledna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0529/2015/VZ-24393/2015/521/ZKu V Brně dne 21. srpna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0529/2015/VZ-24393/2015/521/ZKu V Brně dne 21. srpna 2015 *UOHSX007GXU2* UOHSX007GXU2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0529/2015/VZ-24393/2015/521/ZKu V Brně dne 21. srpna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017 *UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brn: 27. září 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek,

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více