B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST"

Transkript

1 B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

2 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: Přizvatel: Městský úřad Plička Jednatelé splečnsti: Ing. arch. Vladimír Pacek Ing. Jan Hršel Prjektanti: urbanismus, architektura: dpravní řešení: vdní hspdářství: energetika, spje: eklgie, živtní prstředí: zemědělství, chrana ZPF, PUPFL: Ing. arch. Vladimír Klajmn Ing. arch. Pavel Ducháček Ing. arch. Pavel Ducháček Ing. Pavel Veselý Ing. Pavel Veselý Mgr. Martin Nvtný Mgr. Martin Nvtný Brn, červen 2009 Tel.:

3

4 OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚP B. GRAFICKÁ ČÁST ÚP: 1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 1 : HLAVNÍ VÝKRES - NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 1 : VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 1 : 5 000

5 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

6 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, ZEMSKÉHO POVRCHU, PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY, PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV ZASTAVITELNÉ PLOCHY PLOCHY PŘESTAVBY PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIČNÍ DOPRAVA NEMOTOROVÁ DOPRAVA HOSPODÁŘSKÁ DOPRAVA VEŘEJNÁ DOPRAVA STATICKÁ DOPRAVA OCHRANNÁ PÁSMA HLUK Z DOPRAVY KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ENERGETIKA TELEKOMUNIKACE, RADIOKOMUNIKACE OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ PLOCHY ZMĚN V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KONCEPCE ROZVOJE PLOCHY BIOCENTER PLOCHY BIOKORIDORŮ PROSTUPNOST KRAJINY PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ... 16

7 5.5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI REKREACE STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO) PLOCHY REKREACE (R) PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (PV) PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ (Z) PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (V) PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D) PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (T) PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W) PLOCHY PŘÍRODNÍ (E) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (P) PLOCHY LESNÍ (L) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - KRAJINNÁ ZELEŇ (SX) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - ZEMĚDĚLSKÉ (SM) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - REKREAČNÍ (SR) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI... 28

8 Textvá část 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území je vymezen na základě mapvých pdkladů a průzkumů v terénu k (aktualizván 03/2009), v grafické části je vyznačen ve výkresech č. 1, 2 (výkres základníh členění území, hlavní výkres návrh uspřádání území). Hranice zastavěnéh území v zásadě kpíruje hranici intravilánu, rzšířenu aktuální zastavěné či jinak využité pzemky. 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2.1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ Cílem řešení je vytvřit územní předpklady pr stabilizaci a rzvj bce frmu kmplexníh návrhu uspřádání a využití území, s důrazem na vyvážený vztah hspdářskéh rzvje, sciální sudržnsti a kvalitních živtních pdmínek. vymezením plch pr bydlení pdpřit trend nárůstu byvatelstva, vytvřením dbrých pdmínek pr mladé rdiny stabilizvat věkvu strukturu byvatelstva stanvením územně technických pdmínek pr rzvj pracvních příležitstí (pdnikání, rzvj cestvníh ruchu) vytvřit pdmínky pr udržení byvatel v bci vymezením plch pr sprtvní a rekreační vyžití vytvřit atraktivní pdmínky pr rekreanty a byvatele bce krdinvat a regulvat urbanizační tlaky na nezastavěné území (bydlení, rekreace) uspřádáním řešenéh území mezit rizik negativních vlivů na prstředí (exhalace, hluk), vytvřit územně technické pdmínky pr kvalitní živtní prstředí, pskytující maximální phdu bydlení ve fungujícím rganismu bce zajistit dbru bslužnst území - navržením kridrů technické infrastruktury a vymezením plch veřejných prstranství vymezit územní systém eklgické stability 2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ Kncepce chrany hdnt území vychází především z pdmínky respektvání definvaných a chráněných hdnt území, které jsu zajišťvány jinými právními předpisy (diferencvaná péče území v CHKO Žďárské vrchy) a dále v zachvání charakteru půvdní rzptýlené urbanistické struktury, nerzšiřvání zástavby d vlné krajiny a respektvání krajinnéh rázu. veškeré děje, činnsti a zařízení musí respektvat kvalitu urbanistickéh, architektnickéh a přírdníh prstředí, nesmí zde být umístěny stavby, které by znehdntily svým architektnickým ztvárněním, bjemvými parametry, vzhledem, účinky prvzu a pužitými materiály hdnty území rzvjvé plchy budu před pvlváním jedntlivých staveb řešeny pdrbnější dkumentací se stanvenými knkrétními urbanistickými limity dle becných pdmínek pr výstavbu na území CHKO Žďárské vrchy Ostatní pdmínky chrany a rzvje hdnt pr řešené území: respektvat kulturní, urbanistické a architektnické hdnty bjekty a plchy přispívající ke kulturnímu dědictví a identitě sídel (viz. Textvá část důvdnění ÚP, kap. 3.1.): prstry se zachvalu půvdní urbanisticku strukturu respektvat půsbení pzitivních stavebních dminant v brazu bce a ptlačit půsbení rušivých dminant (bjekty v areálu ZD, apd.) např. zeleněním bjekty přispívající k identitě území včetně jejich klí, drbné sakrální stavby a pmník 1

9 Textvá část respektvat přírdní a envirmentální hdnty (viz. Textvá část důvdnění ÚP, kap. 3.1.): rzvíjet harmnii prstředí s sídlením chrannu základníh krajinnéh rámce tvřenéh lesy a krajinnu zelení, ppř. jeh dplněním (břehvé prsty pdél tků ) chránit eklgicky hdntné plchy - bitpvé lkality neměnit charakter přírdních hrizntů (nesmí se dlesnit, trvale vykácet vzrstlá zeleň), které se z hlediska prstru dělí na vnější (sekundární) a vnitřní (primární) respektvat přírdní dminanty výrazné vrchly zalesněných hřbetů, pdmíněně přípustná je výstavba rzhleden za pdmínky, že nedjde k výraznému narušení půsbení těcht dminant respektvat rzhledy z významných vyhlídkvých bdů, průhledy respektvat významné linie vzrstlé zeleně a významnu sliterní zeleň utvářející braz a charakter území (aleje pdél kmunikací, významné slitery lípy, javry, jírvce ) OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V rámci územníh plánu jsu navrženy zásady a patření na chranu zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí. Územní rzsah je vymezen v grafické části výkrese č. 2 (hlavní výkres návrh uspřádání území). hranice negativníh vlivu zemědělskéh areálu - kl zemědělskéh areálu je navržena hranice negativníh vlivu pr území, které je vlivňván (např. hlukem, zápachem). V buducnu vyhlašvané chranné pásm nesmí tut maximální hranici překrčit. chv hspdářských zvířat je mžný puze v takvé kncentraci, aby nedšl k btěžvání byvatelstva vyššími kncentracemi páchnucích látek, rzhdující je vzdálenst k nejbližšímu chráněnému venkvnímu prstru; páchnucí látky z chvu hspdářských zvířat nesmí být ve vystupující vzdušině bsaženy v kncentraci btěžujících byvatelstv Další zásady a patření na chranu zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí: pr rzvj kvality živta revitalizvat veřejná prstranství především v území s předpkladem sciálních kntaktů centrum bce (plcha u becníh úřadu) vytvářet pdmínky pr nemtrvu dpravu cyklisty a pěší prvz mžnst umístění nvých zdrjů hluku (např. výrba, výrbní služby apd.) v blízksti chráněných bjektů a plch je nutn psudit na základě hlukvé studie a následně prjednat s příslušným rgánem chrany veřejnéh zdraví knkrétní záměry, které mhu výrazně vlivnit čisttu vzduší, musí být předem prjednány s věcně a místně příslušným rgánem chrany veřejnéh zdraví chrana prti radnvému riziku - řešené území se nachází v blasti středníh stupně pravděpdbnéh výskytu radnu, nižší rizik je vymezen v údlnicích vyplněných čtvrthrními sedimenty. při realizaci bytných staveb v navržených plchách smíšených bytných stanvit, na základě měření, nutnu chranu OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, ZEMSKÉHO POVRCHU, PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD V rámci územníh plánu jsu navrženy zásady a patření na chranu krajiny. Územní rzsah je vymezen v grafické části výkrese č. 2 (hlavní výkres návrh uspřádání území) V rámci územníh plánu je navržena chrana vdních zdrjů, které nemají stanvena chranná pásma: chrana území nevyhlášených vdních zdrjů hranice mezení chránící klí vdníh zdrje před negativními vlivy: ve vymezené plše nelze realizvat činnsti, které mhu negativně vlivnit kvalitu vdníh zdrje (např. hnjení, černá skládka, hnjiště, vylévání kejdy apd.) 2

10 Textvá část ÚP respektuje vdní zdrje a stanvená chranná pásma nacházející se v řešeném území (výčet viz. Textvá část důvdnění územníh plánu - kap a výkres č. 6). chrana meliračních zařízení u melirvaných plch, které jsu částečně, neb celé navrženy k zástavbě (zastavitelné plchy) před zahájením výstavby prvést úpravu drenážníh systému tak, aby nedcházel k narušení jeh funkčnsti neb vlivnění zamkřením navazujících plch ÚP řeší čištění dpadních vd v celém řešeném území lkálním způsbem chrana přístupu k vdtečím pdél vdtečí bude zachván přístupný pruh pzemků v šířce 6-8m d břehvé hrany, v němž nebudu přípustné činnsti a stavby (např. plcení ), které by zamezily vlnému přístupu k vdteči respektvat pdmínky chrannéh pásma 3. stupně vdárenské nádrže Vír respektvat pdmínky CHOPAV Žďárské vrchy OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI Viz. kap Ochrana před pvdněmi. 3

11 Textvá část 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 3.1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE Vymezením nvých plch pr bydlení, kmerční bčanské vybavení a výrbu vytváří územní plán pdmínky pr stabilizaci pčtu byvatel, zlepšení věkvé struktury byvatelstva, udržení byvatel v bci a rzvj cestvníh ruchu. Navržený rzvj respektuje stávající charakter urbanistické struktury rzptýlenu zástavbu s prpjením na klní krajinu a respektváním krajinnéh rázu. Pr regeneraci duševních a fyzických sil byvatel a návštěvníků bce navrhuje ÚP rzvj a psílení významu stávající rekreačně - sprtvní zóny na severním kraji sídla. ÚP vymezuje plchy se smíšeným využitím, které umžňují širší spektrum činnstí a aktivit s následným rzvjem pracvních příležitstí, přináší živení a zpestření struktury sídla. ÚP vymezuje pdmínky pr chranu a rzvj hdnt území navržená kncepce vychází z principů udržitelnéh rzvje, vytváří územně technické pdmínky pr zachvání a kultivaci prstrvých kvalit sídla a krajiny (viz kap Kncepce chrany a rzvje hdnt území) Navržené kncepční zásady bsluhy jedntlivých částí sídla umžní zajistit dstatečné technické vybavení a bsluhu území, ÚP vytváří pdmínky pr zlepšení prstupnsti krajiny Kncepce rzvje plch s rzdílným způsbem využití: PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ Vymezením plch smíšených bytných ve stabilizvaném území je pdprvána mžnst variabilníh způsbu využití území pr služby, řemesla, cestvní ruch, zemědělství apd. Rzvj plch smíšených bytných plch je situván d lkalit V chalupách (Z1 4), Druhá strana (Z8) a Ve zlmech (Z10 12), ve vazbě na zastavěná území. PLOCHY REKREACE viz. kap Rekreace. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ viz. kap Kncepce rzvje bčanskéh vybavení. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ viz kap Kncepce rzvje veřejných prstranství. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ viz kap Vymezení systému sídelní zeleně. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ Je navržen rzšíření stávajícíh zemědělskéh areálu (Z21). PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY viz. kap Kncepce dpravní infrastruktury. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Respektvat kridry navržené pr průchd sítí technické infrastruktury, viz. kap Kncepce technické infrastruktury. Stanvení pdmínek pr změny ve využití plch: Viz. kap. 6. Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití. 4

12 Textvá část 3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY, PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV ZASTAVITELNÉ PLOCHY zn. plchy způsb využití plchy lkalita další pdmínky využití území Z1 SO V chalupách lkalita je navržena pr výstavbu rdinných dmů bsluha území ze stávající silnice III/357 25, vybudvat inž. sítě respektvat pdmínky stanvené režimem CHKO výškvá regulace zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z2 SO V chalupách lkalita je navržena pr výstavbu rdinnéh dmu bsluha území ze stávající silnice III/357 25, napjit na stávající inženýrské sítě + vybudvat bslužnu kmunikaci (v rámci navrženéh veřejnéh prstranství Z17), vybudvat inž. sítě respektvat kridr pr vdvdní řad KT2 respektvat pdmínky stanvené režimem CHKO respektvat památný strm - Luňáčkvu lípu výškvá regulace zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z3 SO V chalupách lkalita je navržena pr výstavbu rdinnéh dmu bsluha území ze stávající silnice III/357 25, vybudvat inž. sítě respektvat pdmínky stanvené režimem CHKO d plchy zasahuje pásm 50 m d kraje lesa výjimku řešit v následných řízeních výškvá regulace zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z4 SO V chalupách lkalita je navržena pr výstavbu rdinnéh dmu bsluha území ze stávající kmunikace + vybudvat bslužnu kmunikaci (v rámci navrženéh veřejnéh prstranství Z18), vybudvat inž. sítě respektvat pdmínky stanvené režimem CHKO respektvat trasu stávajícíh vdvdu respektvat pdmínky chrany přístupu k vdtečím výškvá regulace zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z8 SO Druhá strana lkalita je navržena pr výstavbu rdinnéh dmu bsluha území vybudvat bslužnu kmunikaci (v rámci navrženéh veřejnéh prstranství Z20), vybudvat inž. sítě respektvat pdmínky stanvené režimem CHKO výškvá regulace zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z10 SO Ve zlmech lkalita je navržena pr výstavbu rdinnéh dmu bsluha území ze stávající silnice III/357 25, vybudvat inž. sítě respektvat pdmínky stanvené režimem CHKO respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení výškvá regulace zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z11 SO Ve zlmech lkalita je navržena pr výstavbu rdinnéh dmu bsluha území ze stávající silnice III/357 25, vybudvat inž. sítě respektvat pdmínky stanvené režimem CHKO výškvá regulace zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z12 SO Ve zlmech lkalita je navržena pr výstavbu rdinnéh dmu, bjekt bude umístěn při severním kraji plchy bsluha území ze stávající silnice III/357 25, vybudvat inž. sítě respektvat pdmínky stanvené režimem CHKO výškvá regulace zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví 5

13 Textvá část zn. plchy způsb využití plchy lkalita další pdmínky využití území Z14 Rh U dmu lkalita pr realizaci (uvedení d suladu se skutečným stavem) sprtvně - rekreačníh areálu bsluha území vybudvat bslužnu kmunikaci (v rámci navrženéh veřejnéh prstranství Z19) v trase stávající účelvé kmunikace, vybudvat inž. sítě respektvat pdmínky stanvené režimem CHKO respektvat trasu stávajícíh vdvdu d plchy zasahuje pásm 50 m d kraje lesa výjimku řešit v následných řízeních výškvá regulace zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z15 Ok Druhá strana lkalita pr bsluhu navrženéh ubytvacíh zařízení (viz. plchy přestavby P1), bez výstavby bjektů budv v plše je mžn realizvat zařízení bsluhy (zásbvání, parkvání, bezbariervý přístup, ppř. víceúčelvé hřiště) bsluha území ze stávající silnice III/357 25, vybudvat inž. sítě respektvat kridr pr vdvdní řad KT1 Z16 Ok Druhá strana lkalita pr bsluhu navrženéh ubytvacíh zařízení (viz. plchy přestavby P1), bez výstavby bjektů budv v plše je mžn realizvat sprtviště, ppř. víceúčelvé hřiště bsluha území ze stávající silnice III/357 25, vybudvat inž. sítě respektvat kridr pr vdvdní řad KT1 d plchy zasahuje pásm 50 m d kraje lesa výjimku řešit v následných řízeních Z17 PV V chalupách plcha je navržena pr bsluhu lkality Z2 a prpjení částí bce v rámci plchy realizvat pěší prpjení napjení bude prveden ze stávající silnice III/ respektvat pdmínky stanvené režimem CHKO respektvat památný strm Luňáčkvu lípu Z18 PV V chalupách plcha je navržena pr bsluhu lkality Z4 a prpjení částí bce v rámci plchy realizvat pěší prpjení napjení bude prveden ze stávajících kmunikací respektvat pdmínky stanvené režimem CHKO respektvat trasy stávajících vdvdů Z19 PV U dmu plcha je navržena pr bsluhu lkality Z14 napjení bude prveden ze stávající kmunikace respektvat pdmínky stanvené režimem CHKO respektvat trasu stávajícíh vdvdu Z20 PV Druhá strana plcha je navržena pr bsluhu lkality Z8 napjení bude prveden ze stávající kmunikace respektvat pdmínky stanvené režimem CHKO Z21 V Druhá strana lkalita je navržena pr rzšíření zemědělskéh areálu bsluha území ze stávající účelvé kmunikace, vybudvat inž. sítě respektvat pdmínky stanvené režimem CHKO případné negativní účinky nesmí zasáhnut klní chráněné prstředí výškvá regulace zástavby max. 1 NP, v případě výrbních a skladvých bjektů výška římsy max. 5m Z22 DP Druhá strana plcha pr parkviště navrženéh ubytvacíh zařízení (viz. plchy přestavby P1) napjení bude prveden ze stávající silnice III/ respektvat pdmínky stanvené režimem CHKO d plchy zasahuje pásm 50 m d kraje lesa výjimku řešit v následných řízeních 6

14 Textvá část zn. plchy způsb využití plchy lkalita další pdmínky využití území Z23 DP Hamry plcha pr parkviště napjení bude prveden ze stávající silnice III/ respektvat pdmínky stanvené režimem CHKO d plchy zasahuje pásm 50 m d kraje lesa výjimku řešit v následných řízeních Z24 DU Zlmy plcha pr účelvu kmunikaci za účelem prpjení částí bce napjení bude prveden ze stávajících účelvých kmunikací respektvat pdmínky stanvené režimem CHKO respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení Z25 DU Pd silnicí plcha pr účelvu kmunikaci v rámci plchy realizvat pěší prpjení k lávce přes Svratku napjení bude prveden ze stávající účelvé kmunikace respektvat pdmínky stanvené režimem CHKO Z26 W U dmu plcha vdní nádrže (uvedení d suladu se skutečným stavem) respektvat pdmínky stanvené režimem CHKO Z27 W Hamry plcha pr vdní nádrž knkrétní záměr je nutn realizvat tak, aby nedšl k dtčení větší části bitpů respektvat pdmínky stanvené režimem CHKO PLOCHY PŘESTAVBY zn. plchy způsb využití plchy lkalita další pdmínky využití území P1 Ok Druhá strana lkalita pr ubytvací zařízení (turistický penzin) bsluha území ze stávající silnice III/357 25, vybudvat inž. sítě respektvat kridr pr vdvdní řad KT1 respektvat pdmínky stanvené režimem CHKO výškvá regulace zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV Ve vymezené plše nelze umísťvat žádné stavby, které by v buducnu znemžnily realizaci navrženéh záměru. zn. plchy způsb využití plchy ppis plchy R2 W plcha je vymezena v území pdél Svratky a jejíh přítku (Hlučál) dle záměru na vybudvání vdárenské nádrže Brvnice 3.3. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Plchy zeleně uvnitř zastavěnéh území a v návaznsti na něj byly v rámci ÚP zařazeny d výčtu plch s rzdílným způsbem využití jak plchy sídelní zeleně Z. Plchy a návrh kncepce sídelní zeleně jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území). Zásady pr rzvj sídelní zeleně: zeleň zahrad Zz respektvat stabilizvané plchy zeleně zahrad, nvé plchy nejsu navrženy 7

15 Textvá část 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 4.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Plchy a návrh kncepce dpravy jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území) SILNIČNÍ DOPRAVA Silnice: respektvat stabilizvané plchy dpravní infrastruktury DS Místní kmunikace: respektvat stabilizvané a navržené plchy veřejných prstranství PV; jedná se místní bslužné kmunikace a kmunikace charakteru zklidněných kmunikací, vymezené pr bsluhu stabilizvanéh území a bsluhu rzvjvých plch - viz. kap Kncepce rzvje veřejných prstranství. Obecné pdmínky pr umísťvání: v plchách dpravní infrastruktury vymezených pdle významu umžnit vznik nvých kmunikací v šířkvých parametrech v suladu s příslušnými nrmami dle důvdu vzniku kmunikace místní bslužné kmunikace - řešit dle platných předpisů, ve funkční skupině C jak bslužné kmunikace umžňující přímu bsluhu všech bjektů v kategrii MO2 10/6,5/30 neb jak zklidněné kmunikace bytné ulice ve funkční skupině D1 s minimální šířku uličníh prstru 8 m. v zastavitelných plchách je mžné navrhvat nvé kmunikace v šířkvých parametrech v suladu s příslušnými nrmami dle důvdu vzniku kmunikace NEMOTOROVÁ DOPRAVA respektvat značené turistické trasy, cykltrasy a lyžařské běžecké trasy respektvat pěší prpjení navržené v rámci plch pr veřejná prstranství: PV (Z17) pěší prpjení d Luňáčkvy lípy k víceúčelvému hřišti PV (Z18) pěší prpjení za hasičsku zbrjnicí respektvat pěší prpjení navržené v rámci plchy pr dpravní infrastrukturu - účelvé kmunikace: DU (Z25) pěší prpjení k lávce přes řeku Svratku HOSPODÁŘSKÁ DOPRAVA Účelvé kmunikace: respektvat plchy dpravní infrastruktury DU (účelvé kmunikace), navržené pr bsluhu rzvjvých lkalit, pr zlepšení prstupnsti krajiny a přístupu na pzemky: DU (Z24) prpjení částí bce, zlepšení prstupnsti krajiny a přístupu na pzemky na severvýchdním kraji bce DU (Z25) bsluha stávajících plch pr rdinnu rekreaci a pěší prpjení k lávce přes řeku Svratku respektvat stabilizvané plchy dpravní infrastruktury DU účelvé kmunikace řešit dle platných předpisů 8

16 Textvá část VEŘEJNÁ DOPRAVA zachvat stávající kncepci veřejné dpravy - zajištění autbusvými linkami respektvat stávající zastávky veřejné dpravy STATICKÁ DOPRAVA respektvat navržené plchy dpravní infrastruktury DP (dprava v klidu): DP (Z22) plcha pr parkviště navrženéh ubytvacíh zařízení (turistický penzin) DP (Z23) plcha pr parkviště v lkalitě U hamru plchy pr parkvání a dstavení vzidel řešit v rámci stávajících a navržených plch dpravní infrastruktury, plch veřejných prstranství dle příslušných nrem, příp. v rámci dalších plch s rzdílným způsbem využití, které plchy pr parkvání a dstavení vzidel připuštějí (suvisející dpravní infrastruktura). v řešeném území budu chybějící parkvací stání navrhvány pdle ptřeby na stupeň autmbilizace 1: 2,5 v plchách bydlení je pčítán s jedním dstavným stáním na bytvu jedntku a krátkdbým parkváním na vlastním pzemku u navržených rdinných dmů se předpkládá 100% dstavení v rámci plchy pr bydlení pdél bslužných i zklidněných kmunikací je mžn místně zřídit v přidruženém dpravním prstru pdélné stání pr krátkdbé parkvání OCHRANNÁ PÁSMA Viz. Textvá část důvdnění územníh plánu, kap Limity využití území (Ochranná pásma) HLUK Z DOPRAVY Výpčet hluku viz. Textvá část důvdnění územníh plánu, kap Kncepce dpravní infrastruktury KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Plchy a kridry a návrh kncepce technické infrastruktury jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkresech č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území), č. 6 (Výkres technické infrastruktury). respektvat navržené kridry pr technicku infrastrukturu, zásady a pdmínky využívání kridrů inženýrské sítě v zastavěném území a zastavitelných plchách budu řešeny převážně v rámci stávajících a navržených plch veřejných prstranství a plch dpravní infrastruktury; další průběh sítí v rzvjvých plchách bude řešen následnu dkumentací dešťvé vdy v maximální míře uvádět d vsaku KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Zásady pr využití území kridrů: Kridry jsu vymezeny jak chrana území pr realizace záměrů výstavby technické infrastruktury.tat území je nutn chránit z důvdu zajištění prstru pr umístění těcht staveb v navazujících řízeních (včetně prstru pr OP plynucích z příslušných právních předpisů) a ppřípadě také následný přístup k nim. Půsbnst kridru pr technicku infrastrukturu knčí realizací stavby. Pkud nebude změnu územníh plánu navržen jiné využití území, zůstává stávající využití území. 9

17 Textvá část Pdmínky pr využití území kridrů: Přípustné využití činnsti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napjení na stávající zařízení plchy pr chrannu a izlační zeleň, ÚSES nutné asanační úpravy Pdmíněně přípustné využití budvání inženýrských sítí, prpjení pěších a cyklistických tras, účelvých kmunikací před realizací záměru za pdmínky klméh, příp. nejkratšíh mžnéh křížení s navrženu plchu Nepřípustné využití v těcht plchách není dvlen takvé využití, které by znemžnil realizaci navrženéh záměru není dvlen pvlvat žádné stavby ani dčasné vyjma navrhvaných staveb tech. infrastruktury (a staveb přím suvisejících), pr které je tt území chráněn V rámci ÚP jsu vymezeny tyt kridry pr technicku infrastrukturu: KT 1 KT 2 kridr pr vdvdní řad kridr pr vdvdní řad VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Zásbvání vdu Kncepce zásbvání vdu je v řešeném území stabilizvána. Kncepce rzvje: rzvdy v zastavěném a zastavitelném území budu řešeny v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu v rámci veřejných prstranství, plch pr dpravu a navržených kridrů budu stávající vdvdní řady v maximální mžné míře zakruhvány Odkanalizvání a čištění dpadních vd Odkanalizvání včetně zneškdňvání dpadních vd je stabilizván. Jsu vybudvány jímky na vyvážení, septiky. Kncepce rzvje: stávající systém zůstane zachván jímky na vyvážení čištění dpadních vd lze řešit přes dmvní čistírny dpadních vd, které budu napjeny na trvale zvdnělý vdní tk ENERGETIKA Zásbvání elektricku energií Je stabilizván. Kncepce rzvje: pr zajištění výhledvých ptřeb ddávky bude využit výknu stávajících trafstanic, v případě nutnsti je mžn stávající trafa vyměnit za výknnější. síť nízkéh napětí bude rzšířena a zahuštěna nvými vývdy v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu Zásbvání plynem Kncepce rzvje: není navržena plynfikace bce 10

18 Textvá část Zásbvání teplem Kncepce rzvje: lkálně lze využívat alternativních zdrjů TELEKOMUNIKACE, RADIOKOMUNIKACE Pšta a telekmunikace Kncepce rzvje: území je stabilizván, nejsu nárky na nvé plchy Radikmunikace Kncepce rzvje: telekmunikace a radikmunikace jsu stabilizvané v případě rzvje mbilních perátrů navrhnut splečný bjekt OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA Viz. Textvá část důvdnění územníh plánu, kap Limity využití území (Ochranná pásma) KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Kmunální dpad bude tříděn, v maximální míře bude dále využíván, nevyužitelné slžky kmunálníh dpadu budu sváženy právněnu sbu na řízené skládky, příp. dstraňvány jiným způsbem v suladu s příslušnými záknnými ustanveními. Zásady pr nakládání s dpady: mžnst situvání sběrných dvrů se připuští v plchách výrby a skladvání, dále se pdmíněně připuští v plchách smíšených bytných a v plchách veřejných prstranství plchy pr tříděný dpad, včetně dpadu inertníh (stanviště kntejnerů, shrmažďvací místa) se připuštějí v plchách jak suvisející technická (příp. veřejná) infrastruktura 4.4. KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Plchy a návrh kncepce rzvje bčanskéh vybavení jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území) Zásady pr rzvj bčanskéh vybavení: bčanské vybavení veřejné - Ov jsu respektvány stabilizvané plchy veřejnéh bčanskéh vybavení další případné pžadavky (např. zdravtní a sciální služby, kultura, dětská hřiště, apd.) řešit využitím plch smíšených bytných, které situvání zařízení bčanskéh vybavení připuštějí bčanské vybavení kmerční - Ok jsu navrženy nvé plchy (Z15, Z16) a plcha přestavby (P1) pr ubytvací zařízení turistický penzin s rekreačním a sprtvním areálem v lkalitě Druhá strana vybavení charakteru ubytvání, bchdu a služeb je mžn rzvíjet také jak dplňkvu funkci v rámci plch smíšených bytných veřejná phřebiště - Oh je respektvána stabilizvané plcha veřejnéh phřebiště 11

19 Textvá část 4.5. KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Plchy a návrh kncepce veřejných prstranství jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území). Kncepce rzvje veřejných prstranství suvisí s celkvým rzvjem sídla a t především s dpravní bsluhu navržených lkalit. Zásady pr rzvj veřejných prstranství: stávající plchy veřejných prstranství PV (náves, navazující uliční prstry a cesty pr pěší a cyklisty, tvřící základní síť veřejných prstranství) je třeba maximálně respektvat realizvat úpravu (revitalizaci) plchy v centru, vedle becníh úřadu respektvat plchy veřejných prstranství, navržených pr bsluhu nvých zastavitelných plch dpravní a technicku infrastrukturu a pr realizaci pěších prpjení: PV (Z17 20) plchy navržené pr bsluhu nvých zastavitelných plch ve stávajících a navržených plchách veřejných prstranství lze dplnit vzrstlu zeleň pdél ulic na základě pdrbnější dkumentace, se znalstí průběhu inženýrských sítí; při výsadbě prefervat, z hlediska zachvání hdnt, dmácí dřeviny 12

20 Textvá část 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 5.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU ÚP respektuje přírdní hdnty území a vymezuje pdmínky pr jejich chranu a rzvj viz. kap Ochrana a rzvj hdnt území. S hledem na jedinečný přírdní ptenciál řešenéh území nejsu v krajině navrhvány žádné plchy a stavby s výjimku plch a kridrů pr dpravní a technicku infrastrukturu a plch, které rzšiřují stávající zastavěné území. Pr udržení a psílení eklgické stability území je navržen územní systém eklgické stability (ÚSES) včetně návrhu na změnu využití území plch a zásad využívání krajiny. Obecně platí v celém řešeném území tyt zásady: chránit význačné stávající slitérní strmy a strmřadí ve městě i v krajině (v případě nezbytných zásahů nahradit ve vhdnějším místě) psilvat pdíl strmvé zeleně v sídlech, zejména v uličních prstrech psilvat pdíl rzptýlené zeleně a trvalých travních prstů v krajině, realizvat zalučnění v plchách rné půdy pdél tků a v plchách pr navržený ÚSES zlepšit esteticku hdntu krajiny výsadbami alejí pdél kmunikací a cest, revitalizací tků s dplněním břehvých prstů a bnvením neb výstavbu nvých vdních plch neumisťvat žádné stavby na přírdní dminanty výrazné vrchly zalesněných hřbetů, bnva rzhleden (příp. sakrálních staveb) neb pdmíněná výstavba nvých je mžná respektvat charakter přírdních hrizntů sídla (nesmí se trvale dlesnit, vykácet vzrstlá zeleň na phledvě expnvaných hrizntech) Ochrana krajinnéh rázu: stavby pr bydlení situvat tak, aby zeleň zahrad tvřila mezičlánek při přechdu zástavby d krajiny stavby pr výrbu a skladvání, zemědělské stavby situvané ve vazbě na krajinu dclnit izlační zelení nerzšiřvat rnu půdu, dplnit zalučnění neb zatravněné svdné průlehy zachvat a rzvíjet zastupení a pdíl dřevin pdél cest, mezí apd. pdprvat dsadbu dřevin pdél cest - vhdné dřeviny jsu klen, lípa, jírvec, vcné dřeviny pdél vdních tků mžn dplnit jasan, lši, dub letní aj. realizvat územní systém eklgické stability, včetně interakčních prvků. pdprvat zvyšvání pdílu vcných dřevin v záhumencích, v návaznsti na zastavěné území při realizaci záměrů je nutn zachvat stávající účelvé kmunikace zajišťující přístup k pzemkům a průchdnst krajiny v krajině je přípustné realizvání menších vdních plch, pdmíněně přípustné je zalesňvání - viz kap. 6. Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití. 13

21 Textvá část VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ Územní rzsah je vymezen v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území). Kncepce rzvje plch s rzdílným způsbem využití: PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ Vdní tky Nejsu navrhvány úpravy vdních tků, předpkládá se puze běžná údržba. Vdhspdářské plchy Záměr na vybudvání vdárenské nádrže Brvnice je zahrnut d plchy územních rezerv. V krajině je přípustná výstavba vdních plch Plcha pr vdní nádrž je navržena v lkalitě Hamry. Vdní nádrže, rybníky Nejsu navrhvány vdní plchy. PLOCHY PŘÍRODNÍ V územním plánu není navržen rzšíření přírdních plch. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ V územním plánu není navržen rzšíření zemědělských plch. PLOCHY LESNÍ V územním plánu není navržen rzšíření lesních plch. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KRAJINNÁ ZELEŇ V územním plánu není navržen rzšíření plch SNÚ krajinné zeleně. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZEMĚDĚLSKÉ V územním plánu není navržen rzšíření plch SNÚ zemědělských. Je navržena stabilizace těcht plch přispívajících svjí plyfunkčnstí ke stabilizaci eklgické rvnváhy bez návrhu na rzšíření. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ REKREAČNÍ Viz. kap Rekreace PLOCHY ZMĚN V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ zn. plchy způsb využití plchy lkalita další pdmínky využití území N28 SR U dmu rzšíření (prdlužení) stávajícíh lyžařskéh svahu nepřípustné jsu jakékliv terénní úpravy a další zásahy, které by hrzily stávající stav území z hlediska chrany přírdy (narušvání vegetačníh krytu) respektvat trasy stávajících vdvdních řadů Stanvení pdmínek pr změny ve využití plch: viz. kap. 6. Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití 14

22 Textvá část 5.2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Územní systém eklgické stability je vyznačen v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území) KONCEPCE ROZVOJE Z hlediska územníh systému eklgické stability byly ddrženy zásady návaznsti na klní území pužitím územně technických a brvých pdkladů. Nápjné bdy jedntlivých skladebných částí jsu jednznačné. Jsu vázány na vdní tky neb navazují na skladebné části vymezené na území susední bce. Reginálními a nadreginálními systémy v území reprezentvány převládající typy eksystémů bukdubvých až bukvých lesů. V jižní části řešenéh území je vymezena sa nadreginálníh bikridru K127. Pdél jižní (Svratka) a západní hranice jsu vymezeny reginální bikridry a d západu na katastr bce zasahují reginální bicentra Čachnv (RBC 352) Milvické Perníčky (RBC 310). Všechny tyt nadreginální a reginální prvky jsu funkční, vymezené v rámci lesních kmplexů. Místní (lkální) územní systém eklgické stability je, mim vlžená lkální bicentra, zastupen lkálním bikridrem prpjujícím nadreginální bikridr K127 a reginální bikridr v údlí Svratky (RK 1369) PLOCHY BIOCENTER Plchy bicenter viz kap Plchy přírdní PLOCHY BIOKORIDORŮ - využití, které zajišťuje vyské zastupení druhů rganismů dpvídajících trvalým stanvištním pdmínkám při běžném extenzivním zemědělském neb lesnickém hspdaření (trvalé travní prsty, extenzivní sady, lesy apd.), případně rekreační plchy přírdníh charakteru Pdmíněně přípustné využití: - nezbytně nutné linivé stavby křížící bikridr, vdhspdářská zařízení, ČOV atd. Umístěny mhu být jen při c nejmenším zásahu a narušení funkčnsti bikridru. Umístění pkud mžn jen klm na bikridry a v c nejmenším rzsahu. - změny funkčníh využití, které by snižvaly sučasný stupeň eklgické stability danéh území zařazenéh d ÚSES (změny druhu pzemku s vyšším stupněm eklgické stability na druh s nižším stupněm eklgické stability, např. z luky na rnu půdu), které jsu v rzpru s funkcí bikridru - jakékli změny funkčníh využití, které by znemžnily neb hrzily územní chranu a zalžení chybějících částí bikridrů - rušivé činnsti, jak je umisťvání staveb, dvdňvání pzemků, těžba nerstných survin, apd., mim činnstí pdmíněných 5.3. PROSTUPNOST KRAJINY Návrh řešení prstupnsti krajiny je vyznačen v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území) Prstupnst krajiny je řešena vymezením plch dpravní infrastruktury hlavních účelvých kmunikací, které tvří základní kstru zajišťující prstupnst krajiny, přístup na pzemky ZPF a PUPFL, bsluhu samt a plch rekreace. 15

23 Textvá část Zásady řešení prstupnsti krajiny: stávající síť účelvých kmunikací zůstane zachvána budu respektvány navržené účelvé kmunikace viz. kap Hspdářská dprava pr zlepšení prstupnsti krajiny je navržena účelvá kmunikace (Z24) na severvýchdním kraji bce 5.4. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ Řešené území se nenachází v krajině s vyšším stupněm erzníh hržení. Lkality s rizikem zvýšené hdnty vdní erze nejsu vymezeny. Vymezení plch a stanvení pdmínek pr změny v jejich využití: Plchy prtierzních patření: Jedná se svažité plchy rné půdy v krajině, na nichž je nutn prvést patření na eliminaci účinků vdní erze. K úpravám je vymezena plcha: Y1 - plcha ve střední části území Pdmínky pr využívání území: - činnsti, patření a využití, které je mžn pvažvat za preventivní prti vdní erzi a které zvyšují retenční schpnsti krajiny (například zatravnění, prtierzní sevní pstupy, realizace mezí, průlehů, vsakvacích pásů, agrtechnická patření typu hrázkvání, vrstevnicvé bdělávání plch, střídání vrstevnicvých pásů pldin, agrtechnická a technická prtierzní patření) - pldry - činnsti, patření a funkční využití, které by zrychlily dtkvé pměry, neb by k tmu mhly druhtně vést 5.5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI Kncepce rzvje: vymezená plcha Y1 prtierzní patření dešťvé vdy budu uváděny v maximální míře d vsaku pr minimalizaci extravilánvých vd je nutn prvést změnu rganizace pvdí - navrhnut rganizační (sevní pstupy, velikst a tvar pzemků), agrtechnická (vrstevnicvá rba) a stavebně-technická (průlehy, zelené pásy) patření Zásady pr chranu prti záplavám a přívalvým vdám: správci vdních tků mhu při výknu správy vdníh tku, pkud je t nezbytně nutné a p předchzím prjednání s vlastníky pzemků užívat pzemků susedících s krytem vdníh tku, a t: - u významných vdních tků v šířce d 8 m - u drbných vdních tků nejvýše v šířce d 6 m d břehvé čáry umísťvání bjektů d aktivní zóny záplavvéh území je nepřípustné umisťvání bjektů v záplavvém území je pdmíněně přípustné v případě, že bytné pdlaží bude nad Q 100 rizik extravilánvých vd v lkalitách U dmu a V chalupách řešit hrazením bystřin nesmí dcházet ke zmenšvání průtčnéh prfilu 16

24 Textvá část 5.6. REKREACE Plchy a návrh kncepce rekreace jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území) Zásady pr rzvj rekreace: rekreace hrmadná - Rh respektvat stabilizvané plchy hrmadné rekreace je navržena plcha (uvedení d suladu se skutečným stavem) sprtvně rekreačníh areálu (Z14) na severním kraji bce rekreace rdinná - Rr vyčleněné plchy rdinné rekreace pvažvat za stabilizvané, nvé plchy nejsu navrženy plchy smíšené nezastavěnéh území rekreační (SR - lyžařský svah): respektvat stávající lyžařský svah na severním kraji bce je navržena plcha (N28) pr rzšíření (prdlužení) stávajícíh lyžařskéh svahu pr phybvu rekreaci (pěší turistiku a cyklturistiku) bude využita stávající a navržená síť účelvých kmunikací a cest 17

25 Textvá část 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY Vymezení hranic plch s rzdílným způsbem využití: Územní rzsah plch s rzdílným způsbem využití je vymezen v grafické části dkumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres návrh uspřádání území). Hranice plch je mžn přiměřeně zpřesňvat. Za přiměřené zpřesnění hranice plchy se pvažuje úprava vycházející z jejich vlastnstí nepstižitelných v pdrbnsti územníh plánu (vlastnických hranic, terénních vlastnstí, která pdstatně nezmění uspřádání území a vzájemnu prprci plch. Obecně platí pdmínky: Stavby v zastavitelných plchách mhu být v jedntlivých případech nepřípustné jestliže kapacitu, plhu neb účelem dprují charakteru předmětné lkality (plchy) a neb mhu být zdrjem narušení phdy a kvality prstředí. Navrhvané využití území psuzuje a jeh přípustnsti či nepřípustnsti rzhduje stavební úřad v příslušném řízení pdle stavebníh zákna a příslušných vyhlášek. Dsavadní způsb využití plch s rzdílným způsbem využití, který nedpvídá vymezenému využití území pdle územníh plánu je mžný, pkud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnu míru a nejsu zde dány důvdy pr patření z hlediska chrany živtníh prstředí. Stanvení pdmínek pr využití plch: Pdmínky využití plch se vztahují ke stabilizvaným plchám, plchám změn a plchám přestavby PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO) Plchy jsu určeny k plyfunkčnímu využití, převážně pr bydlení, dále např. pr bčanské vybavení, pdnikatelské aktivity pzemky bytvých dmů, rdinných dmů, pzemky bčanskéh vybavení a sprtu, suvisející dpravní a technické infrastruktury, pzemky veřejných prstranství pzemky sídelní zeleně (např. veřejná zeleň, zeleň vnitrblků, zeleň zahrad, zeleň izlační) činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí a phdu bydlení, neb takvé důsledky vyvlávají druhtně Pdmíněně přípustné využití: stavby a zařízení (např. výrby, služeb a zemědělství, zázemí ke stavbě hlavní, sběrný dvůr kmunálníh dpadu) v případě, že svým prvzem a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém klí, nesnižují kvalitu prstředí suvisejícíh území a svým charakterem a kapacitu nezvyšují dpravní zátěž v území Pdmínky prstrvéh uspřádání a chrany krajinnéh rázu: výškvá regulace zástavby: stabilizvané území - ve vazbě na centrum max. 1 NP plchy změn - dle pdmínek využití viz. kap Zastavitelné plchy 18

26 Textvá část 6.2. PLOCHY REKREACE (R) Rh REKREACE HROMADNÁ Plchy využívané pr činnsti, děje a zařízení služící k uspkjvání sprtvních a rekreačních ptřeb bčanů. pzemky staveb a zařízení hrmadné rekreace pzemky staveb a zařízení pr tělvýchvu a sprt stavby a zařízení, které suvisejí a jsu slučitelné s rekreací (např. bčanské vybavení, služby, veřejná prstranství, veřejná tábřiště, přírdní kupaliště, rekreační luky), zeleň různých frem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izlační, krajinná) činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí neb takvé důsledky vyvlávají druhtně Pdmíněně přípustné využití: pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prstředí ve vymezené plše a jsu slučitelné s rekreačními aktivitami. Pdmínky prstrvéh uspřádání a chrany krajinnéh rázu: výškvá regulace zástavby: stabilizvané území - max. 1 NP plchy změn - dle pdmínek využití viz. kap Zastavitelné plchy Rr - REKREACE RODINNÁ Plchy využívané pr činnsti, děje a zařízení služící k uspkjvání individuálních rekreačních ptřeb bčanů. pzemky staveb pr rdinnu rekreaci, pzemky veřejných prstranství další stavby a zařízení, které suvisejí a jsu slučitelné s rekreací (např. dětská hřiště, rekreační luky, přírdní kupaliště) zeleň různých frem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izlační, krajinná) činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí neb takvé důsledky vyvlávají druhtně Pdmíněně přípustné využití: pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prstředí ve vymezené plše a jsu slučitelné s rekreačními aktivitami Pdmínky prstrvéh uspřádání a chrany krajinnéh rázu: výškvá regulace zástavby: stabilizvané území max. 1 NP zastavěná plcha stavby rdinné rekreace max. 50m 2 19

27 Textvá část 6.3. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O) Ov OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ Plchy bčanskéh vybavení, které jsu sučástí zařízení veřejné infrastruktury. pzemky staveb a zařízení bčanskéh vybavení služící například pr vzdělávání a výchvu, sciální služby a péči rdiny, zdravtní služby, kulturu, veřejnu správu, chranu byvatelstva pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury, veřejných prstranství sídelní zeleň různých frem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izlační) činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí neb takvé důsledky vyvlávají druhtně Pdmíněně přípustné využití: bydlení za pdmínky, že se jedná např. sby zajišťující dhled, správce, neb majitele zařízení Pdmínky prstrvéh uspřádání a chrany krajinnéh rázu: výškvá regulace zástavby: stabilizvané území max. 3 NP plchy změn - dle pdmínek využití viz. kap Zastavitelné plchy Ok OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ Plchy využívané pr činnsti, děje a zařízení suvisející s bčanským vybavením kmerčníh charakteru. pzemky staveb a zařízení pr bchdní prdej, ubytvání, stravvání, služby, tělvýchvu a sprt, vědu a výzkum pzemky veřejnéh bčanskéh vybavení pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury, veřejných prstranství sídelní zeleň různých frem (např. veřejná, vyhrazená, izlační) činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí neb takvé důsledky vyvlávají druhtně Pdmíněně přípustné využití: bydlení za pdmínky, že se jedná např. sby zajišťující dhled, správce, neb majitele zařízení Pdmínky prstrvéh uspřádání a chrany krajinnéh rázu: výškvá regulace zástavby: stabilizvané území max. 3 NP plchy změn - dle pdmínek využití viz. kap Zastavitelné plchy 20

28 Textvá část Oh VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ Plchy služící pr situvání hřbitvů. pzemky staveb a zařízení bčanskéh vybavení služící k prvzvání veřejnéh phřebiště pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury, veřejných prstranství sídelní zeleň různých frem (např. veřejná, vyhrazená, izlační) činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí neb takvé důsledky vyvlávají druhtně Pdmíněně přípustné využití: stavby a zařízení, které tvří dplňkvu funkci a suvisejí s prvzem veřejnéh phřebiště Pdmínky prstrvéh uspřádání a chrany krajinnéh rázu: výškvá regulace zástavby: stabilizvané území, plchy změn max. 1 NP 6.4. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (PV) Plchy, které jsu přístupné každému bez mezení. Zprstředkvávají bezpečně přístupná veřejná prstranství v zastavěném území a zastavitelných plchách. návsi, chdníky, ulice s úpravami reagujícími na intenzivní phyb pěších, zastávky a zálivy hrmadné dpravy veřejná zeleň, parky, izlační zeleň pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury, cyklistické stezky činnsti, děje a zařízení, které narušují bezpečný phyb sb, kvalitu prstředí neb takvé důsledky vyvlávají druhtně Pdmíněně přípustné využití: zařízení a aktivity přispívající k sciálním kntaktům, bezpečnému phybu i dpčinku sb (např. altány, veřejné WC, půjčvny sprtvníh vybavení, bčerstvení s venkvním psezením, tržiště, dětská hřiště apd.), za pdmínky, že svu funkcí a architektnickým výrazem dpvídají významu a charakteru danéh území sběrné dvry kmunálníh dpadu v případě, že svým prvzem a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém klí, nesnižují kvalitu prstředí suvisejícíh území 21

29 Textvá část 6.5. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ (Z) Zz ZELEŇ ZAHRAD Plchy plní funkci dplňkvě prdukční a kmpziční vytvářející přechd zástavby d krajiny. zahrady služící pr ddych a samzásbitelské hspdaření činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí neb takvé důsledky vyvlávají druhtně Pdmíněně přípustné využití: pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury, např. dstavné a parkvací plchy, manipulační plchy, bslužné kmunikace, plchy pr pěší a cyklstezky v případě, že není ptlačena hlavní funkce a není snížena kvalita prstředí ve vymezené plše činnsti, zařízení a stavby suvisející s aktivitami rekreace a zahrádkaření (například stavby služící aktivitám zahrádkaření, stavby pr chvatelství, altány, hřiště, bazény, přístřešky, seníky, kůlny, stavby typu stdl) v případě, že nedjde k ptlačení hlavníh využití a snížení kvality prstředí ve vymezené plše Pdmínky prstrvéh uspřádání a chrany krajinnéh rázu: výškvá regulace zástavby: stabilizvané území, plchy změn max. 1 NP (5m) stavby služící aktivitám zahrádkaření zastavěná plcha max. 25m PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (V) Plchy služí pr umístění výrbních a zemědělských areálů. - pzemky staveb a zařízení pr výrbu a skladvání, například skladvé areály, pzemky staveb pr zemědělsku a lesnicku výrbu - pzemky suvisející veřejné infrastruktury - pzemky staveb pr řemeslnu a jinu výrbu - sběrná místa kmunálníh dpadu - izlační zeleň, vyhrazená zeleň - činnsti, děje a zařízení, které narušují svým prvzváním a technickým zařízením užívání staveb a zařízení ve svém klí a snižují kvalitu prstředí suvisejícíh území Pdmíněně přípustné využití: bydlení za pdmínky, že se jedná např. sby zajišťující dhled, správce neb majitele zařízení Pdmínky prstrvéh uspřádání a chrany krajinnéh rázu: výškvá regulace zástavby: stabilizvané území max. 1 NP, v případě výrbních a skladvých bjektů výška římsy max. 5m plchy změn dle pdmínek využití viz. kap Zastavitelné plchy bjekty nesmí narušit braz sídla a krajiny, prefervány budu hrizntální hmty, aby byl zabráněn vzniku nežáducích phledvých dminant v krajině 22

30 Textvá část 6.7. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D) DS SILNIČNÍ DOPRAVA Plchy služí zpravidla k zajištění dpravní dstupnsti a pr bsluhu řešenéh území dpravní infrastrukturu. činnsti, děje a zařízení dpravní pvahy, včetně dílčích úprav a napjení na stávající kmunikace - silnice, náspy, zářezy, pěrné zdi, msty, další terénní úpravy, prtihlukvá patření, patření prti přívalvým dešťům apd. účelvé kmunikace, stezky pr pěší a cyklisty dpravní terminály, zálivy zastávek hrmadné dpravy, dpčívadla zařízení technické infrastruktury plchy pr chrannu a izlační zeleň, ÚSES, krajinná zeleň nezbytné asanační úpravy činnsti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití pvlvání staveb ani dčasných vyjma navrhvaných staveb dpravní infrastruktury a staveb přím suvisejících, pr které je tt území chráněn DP DOPRAVA V KLIDU Plchy zahrnují zpravidla pzemky dstavných a parkvacích stání, garáží. dstavné a parkvací plchy, hrmadné a řadvé garáže pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury, pzemky veřejných prstranství veřejná a izlační zeleň bjekty, stavby a zařízení, které tvří dplňkvu funkci, například veřejné WC, kisky činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí neb takvé důsledky vyvlávají druhtně Pdmíněně přípustné využití: dstavná stání pr autbusy a nákladní autmbily v případě, že svým prvzváním nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém klí a nesnižují kvalitu prstředí suvisejícíh území DU ÚČELOVÉ KOMUNIKACE Plchy veřejně přístupných kmunikací, služících pr bsluhu nemvitstí a pzemků v sídle a krajině a umžňující bezpečný průchd krajinu. pzemky účelvých kmunikací, manipulační plchy cyklistické a pěší stezky a trasy, dpčívadla dprvdná a izlační zeleň, ÚSES činnsti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 23

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOZLANY. zasedání Zastupitelstva bce Kzlany, usnesení č. Dne OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv bce Kzlany, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N LUKOVANY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ KVĚTEN 2016 Akce: DAČICE ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 213 008 604 Přizvatel: Městský

Více

odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Obsah dkumentace: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST II.1 Krdinační výkres 1 : 5 000 II.2 Výkres předpkládaných zábrů půdníh fndu 1 : 5 000 II.3 Výkres širších vztahů

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BOROVNÁ Územní plán Evidenční čísl: 26 002 090 Přizvatel: Městský úřad Telč, Odbr rzvje a územníh plánvání

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s. Dolu Darkov v dobývacích prostorech závodu v období 2011-2020

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s. Dolu Darkov v dobývacích prostorech závodu v období 2011-2020 R.P.GEO s.r.. www.rpge.ic.cz Ludvíkva ulice, 210, 735 41 Petřvald Tel: 603261683, 605280832 E-mail: rpge@seznam.cz Inženýrská gelgie Hydrgelgie Eklgie Bitechnlgie E.I.A Pkračvání hrnické činnsti OKD, a.s.

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Územní plán Všetaty Změna č.3 POSOUZENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 Sb.

Územní plán Všetaty Změna č.3 POSOUZENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 Sb. AQUATEST a. s. Gelgická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl B, vlžka 1189 Kód zakázky: Ppis zakázky: Vyhdncení vlivů na živtní prstředí č.z. 252110211000

Více

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Ppis č. 3787/2013 ceně nemvitstí rdinný dům č.p. 606 na pzemku parc.č. st. 855/1 a pzemky parc.č. st. 854/1, st. 855/1, 1851/211 a 2053/197 včetně sučástí a příslušenství; budva a pzemky k datu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Obec Praž mo. Vyhláška č. 2/1998. o regulativech územního rozvoje obce

Obec Praž mo. Vyhláška č. 2/1998. o regulativech územního rozvoje obce Stránka č. 1 z 21 Obec Praž m Vyhláška č. 2/1998 regulativech územníh rzvje bce Starsta bce Praž m vydává dne 16.1. 1998 na základěpvěř ení Obecníh zastupitelstva v Praž mě, které na své m zasedání 15.5.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N Ú Z E M N Í P L Á N upravený TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN Územní plán - Stupeň: UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 26 003 117 Přizvatel: Magistrát

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více