ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA"

Transkript

1 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

2 Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY Statutární rgán Veducí zaměstnanci Zaměstnanci Správce budv Technik pžární chrany Pvinnsti 2. LF UK na úseku pžární chrany Pvinnsti zaměstnanců a sb zdržujících se na pracvištích 2.LF UK ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNÍ OCHRANA V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ HOŘLAVÉ KAPALINY, CHEMICKÉ LÁTKY TLAKOVÉ LAHVE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ A TOPIDLA Zásady při instalaci a pužívání elektrických zařízení a tpidel: Pžární nebezpečí elektrických zařízení: Statická elektřina HOŘENÍ A HAŠENÍ POŽÁRŮ Prces hření KLASIFIKACE POŽÁRŮ VĚCNÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY Umístění hasicích přístrjů Kntrly a údržba hasicích přístrjů POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ SYSTÉM PROVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH PROHLÍDEK Preventivní pžární prhlídky

3 Šklicí příručka Pžární chrany 1 Úvd Každý statutární rgán splečnsti má dpvědnst za ddržvání pžadavků vyplývajících z předpisů v blasti pžární chrany: zákna č. 133/1985 Sb., pžární chraně, ve znění pzdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., stanvení pdmínek pžární bezpečnsti a výknu pžárníh dzru (vyhláška pžární prevenci). 2 Odpvědnsti na úseku pžární chrany Každý je pvinen pčínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku pžáru, a aby nehrzil živt a zdraví sb a majetek. Při zdlávání pžárů, živelných phrm a mimřádných událstí je každý pvinen pskytnut sbní a věcnu pmc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí hržení sebe neb statní sby, neb nebrání-li mu v tm důležitá klnst. Zaměstnanci 2.LF UK na všech stupních řízení jsu v rzsahu svých funkcí dpvědní za ddržvání pdmínek pžární bezpečnsti upravených tímt dkumentem. 2.1 Statutární rgán Odpvědnst za zajištění PO v rganizaci, má dle zákna č.133/1985 Sb., pžární chraně ve znění pzdějších předpisů, statutární rgán. V rganizaci je statutárním rgánem děkan 2.LF UK. 2.2 Veducí zaměstnanci Veducí zaměstnanci v rzsahu svých pravmcí a funkcí dpvídají za ddržení pžární bezpečnsti na svých pracvištích. Dbají na ddržvání právních a statních předpisů, nrmvých pžadavků a vnitrpdnikvých směrnic k zabezpečení pžární chrany. Zajišťují dstraňvání nalezených závad veducích k hržení pžární bezpečnsti na svých pracvištích. 2.3 Zaměstnanci Zaměstnanci jsu pvinni k zajištění pžární chrany ddržvat: pkyny a příkazy veducích zaměstnanců, při práci dbát zvýšené pžární bezpečnsti, ustanvení pžární dkumentace, návdy k údržbě a bsluze technických zařízení, pracvní pstupy, pkyny uvedené bezpečnstních listech chemických látek a směsí neb na etiketách, pkyny vydané veducími zaměstnanci v suvislsti se zajištěním pžární bezpečnsti na pracvištích, a znamvat svému nadřízenému závady, které by mhly hrzit pžární bezpečnst a zúčastnit se jejich dstraňvání. 3

4 Šklicí příručka Pžární chrany 2.4 Správce budv Správce budv je dpvědný za zajištění a prvádění revizí, kntrl, prav a údržby vyhrazených technických zařízení, pžárně bezpečnstních zařízení, věcných prstředků pžární chrany. 2.5 Technik pžární chrany Obsah činnsti technika pžární chrany: navrhvat a sledvat rganizaci zajištění pžární chrany na pracvištích 2.LF UK, vytvářet a aktualizvat dkumentaci pžární chrany v suladu se zákna č. 133/1985 Sb., pžární chraně, ve znění pzdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., pžární prevenci, ve znění pzdějších předpisů, pravidelně kntrlvat ddržvání předpisů pžární chraně prstřednictvím pravidelných kntrl (preventivních pžárních prhlídek), vypracvávat zprávy z kntrl bsahující nalezené závady, návrhy na jejich dstranění včetně termínů, prvádět pravidelná šklení zaměstnanců pžární chraně a dbrnu přípravu zaměstnanců zařazených d preventivních pžárních hlídek, účastnit se kntrl prváděných státním pžárním dzrem, na základě pžadavku 2.LF UK splupracvat při psuzení nvých technlgií, technických zařízení a stavebních úprav z hlediska pžární chrany, účastnit se vyšetřvání případných pžárů na pracvištích 2.LF UK. 2.6 Pvinnsti 2. LF UK na úseku pžární chrany Ze zákna č. 133/1985 Sb., pžární chraně, ve znění pzdějších předpisů, vycházejí základní pvinnsti, které splečnst musí plnit. Plnění těcht pvinnstí v rganizaci zajišťuje TPO v sučinnsti s tajemnicí 2. LF UK a jedntlivými veducími zaměstnanci. Pvinnsti 2. LF UK dle 5 a 6 zákna č.133/1985 Sb., jsu: stanvit rganizaci zabezpečení pžární chrany s hledem na pžární nebezpečí prvzvané činnsti, prkazatelným způsbem stanvit a ddržvat pdmínky pžární bezpečnsti prvzvaných činnstí, případně technlgických pstupů a zařízení, nejsu-li pdmínky prvzvání činnstí a zabezpečvání údržby a prav zařízení stanveny zvláštním předpisem, zajišťvat údržbu, kntrly a pravy technických a technlgických zařízení, způsbem a ve lhůtách stanvených pdmínkami pžární bezpečnsti, předpisy v blasti PO neb výrbcem zařízení, stanvit z hlediska pžární bezpečnsti pžadavky na dbrnu kvalifikaci sb pvěřených bsluhu, kntrlu, údržbu a pravami technických a technlgických zařízení, pkud t není 4

5 Šklicí příručka Pžární chrany stanven zvláštními právními předpisy a zabezpečit prvádění prací, které by mhly vést ke vzniku pžáru, puze sbami s příslušnu kvalifikací, bstarávat a zabezpečvat v ptřebném mnžství a druzích věcné prstředky pžární chrany a pžárně bezpečnstní zařízení se zřetelem na pžární nebezpečí prvzvané činnsti a udržvat je v prvzuschpném stavu, vytvářet pdmínky pr hašení pžárů a pr záchranné práce, zejména udržvat vlné příjezdvé kmunikace a nástupní plchy pr pžární techniku, únikvé cesty a vlný přístup k nuzvým výchdům, k rzvdným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vdy, plynu, tpení, k věcným prstředkům pžární chrany a k pžárně bezpečnstním zařízením, ddržvat technické pdmínky a návdy vztahující se k pžární bezpečnsti výrbků neb činnstí, značvat pracviště a statní místa příslušnými bezpečnstními značkami, příkazy, zákazy a pkyny ve vztahu k pžární chraně, a t včetně míst, na kterých se nachází věcné prstředky pžární chrany a pžárně bezpečnstní zařízení, pravidelně kntrlvat prstřednictvím technika pžární chrany ddržvání předpisů pžární chraně a neprdleně dstraňvat zjištěné závady, umžnit rgánu státníh pžárníh dzru prvedení kntrly plnění pvinnstí na úseku pžární chrany, pskytvat mu pžadvané dklady, dkumentaci a infrmace vztahující se k zabezpečvání pžární chrany v suladu s tímt záknem a ve stanvených lhůtách splnit jím ulžená patření, pskytvat bezúplatně rgánu státníh pžárníh dzru výrbky neb vzrky nezbytné k prvedení pžárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku pžáru, bezdkladně znamvat územně příslušnému peračnímu středisku hasičskéh záchrannéh sbru každý pžár vzniklý při činnstech, které prvzují neb v prstrách, které vlastní neb užívají, mít k dispzici pžárně technické charakteristiky vyráběných, pužívaných, zpracvávaných neb skladvaných látek a materiálů ptřebné ke stanvení preventivních patření k chraně živta a zdraví sb a majetku. 2.7 Pvinnsti zaměstnanců a sb zdržujících se na pracvištích 2.LF UK Zaměstnanci a sby zdržující se na pracvištích 2.LF UK, jsu pvinni ddržvat a řídit se těmit pkyny: pčínat si tak, aby nedcházel ke vzniku pžáru, zejména při pužívání tepelných, elektrických, plynvých a jiných sptřebičů, při skladvání a pužívání hřlavých neb pžárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi neb s tevřeným hněm či jiným zdrjem zapálení, dbát na zajištění přístupu k rzvdným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vdy, tpení a k pžárně bezpečnstním zařízením a věcným prstředkům pžární chrany za účelem jejich včasnéh užití, 5

6 Šklicí příručka Pžární chrany ddržvat bezpečnstní značení především zákazy týkající se pžární chrany na značených místech, ddržvat pdmínky neb návdy k bsluze technických a technlgických zařízení, ddržvat zákaz kuření a výskytu tevřenéh hně ve všech prstrách, ddržvat pkyny a předpisy pžární chrany platné v rganizaci, s nimiž byl zaměstnanec seznámen v rámci šklení pžární chraně, účastnit se pravidelných i mimřádných šklení pžární chraně, hlásit nedkladně každý zjištěný pžár, při hlašvání pstupvat dle pžární pplachvé směrnice, v suvislsti se zdláváním pžáru zabezpečvat nutná patření na záchranu hržených sb, uhasit pžár neb prvést nutná patření k zamezení jeh šíření, nevstupvat bez pvlení d prstr značených zákazem vstupu a nezdržvat se v nich. Zakázané činnsti zaměstnanců a sb zdržujících se na pracvištích 2.LF UK: vědmé bezdůvdné přivlání jedntky pžární chrany, zneužití linky tísňvéh vlání, prvádění prací, které mhu vést ke vzniku pžárů neb havarijních stavů, pkud nemá pžadvanu dbrnu způsbilst, zejména pravy neb nedbrné zásady na elektrických a tepelných sptřebičích a zařízeních, instalvání a pužívání elektrických a tepelných zařízení a sptřebičů, které nejsu schváleny zaměstnavatelem, mezení neb úplné znemžnění pužití značených nástupních plch pr pžární techniku, pužívání barevnéh značení vzidel, ldí a letadel jedntek pžární chrany, pškzvání, zneužívání neb jiné znemžnění pužití hasicích přístrjů, hydrantů a pžárně bezpečnstních zařízení, a hlavních uzávěrů a vypínačů (elektřina, vda, plyn), např. ukládáním materiálu před těmit zařízeními, zastavěním nábytkem atd. vypalvání prstů. Osbní pmc Každý je pvinen v suvislsti se zdláváním pžáru: prvést nutná patření pr záchranu hržených sb, uhasit pžár, jestliže je t mžné, neb prvést nutná patření k zamezení jeh šíření, hlásit nedkladně na určeném místě zjištěný pžár neb zabezpečit jeh hlášení, pskytnut sbní pmc jedntce pžární chrany na výzvu velitele zásahu, velitele jedntky pžární chrany neb bce. Věcná pmc 6

7 Šklicí příručka Pžární chrany Každý je pvinen na výzvu velitele zásahu, velitele jedntky pžární chrany neb bce pskytnut dpravní prstředky, zdrje vdy, spjvá zařízení a jiné věci ptřebné ke zdlání pžáru.členění prvzvaných činnstí pdle pžárníh nebezpečí Začlenění d kategrie činnstí pdle pžárníh nebezpečí se prvádí na základě 15 zákna č. 133/1985 Sb., pžární chraně, ve znění pzdějších předpisů, ve smyslu 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb., stanvení pdmínek pžární bezpečnsti a výknu státníh pžárníh dzru (vyhláška pžární prevenci). Pdle míry pžárníh nebezpečí se prvzvané činnsti člení d tří kategrií: se zvýšeným pžárním nebezpečím, s vyským pžárním nebezpečím, bez zvýšenéh pžárníh nebezpečí. Od tht začlenění se dvíjí rzsah pvinnstí stanvený záknem pžární chraně, včetně pvinnsti zpracvávat příslušnu dkumentaci pžární chrany. Pvinnsti na úseku pžární chrany jsu tedy dlišné pdle th, jaké činnsti jsu knkrétním prvzvatelem vyknávány. Dkumentaci začlenění d kategrie činnstí se zvýšeným pžárním nebezpečím neb s vyským pžárním nebezpečím zpracvává technik pžární chrany. Za prvzvané činnsti se zvýšeným pžárním nebezpečím se pvažují činnsti: a) při nichž se vyskytují v jednm prstru neb pžárním úseku; látky a směsi klasifikvané pdle zvláštníh právníh předpisu upravujícíh blast chemických látek jak xidující, extrémně hřlavé, vysce hřlavé a hřlavé, neb látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategrií nebezpečnsti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F, pkud celkvé mnžství těcht látek a směsí přesahuje 1000 kg v pevném stavu neb 250 litrů v kapalném stavu, b) při nichž se vyskytují hřlavé neb hření pdprující plyny v zásbnících, případně v nádbách (sudech, lahvích neb kartuších), se sučtem vnitřních bjemů těcht nádb převyšujícím 100 litrů umístěných v jednm prstru neb pžárním úseku, a v případě nádb na zkapalněné uhlvdíkvé plyny, s celkvým mnžstvím mžných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednm prstru neb pžárním úseku, c) u kterých se při výrbě neb manipulaci vyskytuje hřlavý prach neb páry hřlavých kapalin v vzduší neb v zařízení v takvé míře, že nelze vylučit vznik výbušné kncentrace neb se hřlavý prach usazuje v suvislé vrstvě nejméně 1 mm, d) ve výrbních prvzech, ve kterých se na pracvištích s nejméně třemi zaměstnanci vyskytuje nahdilé pžární zatížení 15 kg/m 2 a vyšší, e) v prstrách, ve kterých se vyskytuje nahdilé pžární zatížení 120 kg/m 2 a vyšší, 7

8 Šklicí příručka Pžární chrany f) při nichž se pužívá tevřený heň neb jiné zdrje zapálení v bezprstřední přítmnsti hřlavých látek v pevném, kapalném neb plynném stavu, krmě lkálních sptřebičů a zdrjů tepla určených k vytápění, vaření a hřevu vdy, g) v budvách sedmi a více nadzemních pdlažích neb výšce větší než 22,5 m, krmě bytvých dmů, h) ve stavbách pr shrmažďvání většíh pčtu sb, ve stavbách pr bchd, ve stavbách ubytvacích zařízení a ve stavbách, které jsu na základě klaudačníh rzhdnutí určeny pr sby se sníženu schpnstí phybu a rientace, i) v pdzemních prstrách určených pr pskytvání služeb neb bchd s nahdilým pžárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může sučasně vyskytvat sedm a více sb, j) u kterých nejsu běžné pdmínky pr zásah. 3 Šklení pžární chraně Právnické sby a pdnikající fyzické sby, které prvzují činnsti se zvýšeným pžárním nebezpečím neb s vyským pžárním nebezpečím (tzn. činnsti uvedené v 4 dst. 2 a 3 zákna č. 133/1985 Sb., pžární chraně, ve znění pzdějších předpisů), jsu pvinny zabezpečit pravidelně: šklení veducích zaměstnanců v rzsahu min. 1x/3rky, šklení zaměstnanců v rzsahu min. 1x/2rky, dbrnu přípravu zaměstnanců zařazených d preventivních pžárních hlídek (pkud vzniká pvinnst zřídit preventivní pžární hlídku) v rzsahu min. 1x/rk, šklení hlašvny pžáru (pkud ustanvena) v rzsahu min. 1x/rk. Pvinnst šklení zaměstnanců pžární chraně se vztahuje na všechny fyzické sby, které jsu v pracvním neb jiném bdbném pměru k právnické sbě neb pdnikající fyzické sbě. Pr fyzické sby, které se příležitstně zdržují na pracvištích právnických sb neb pdnikajících fyzických sb, se šklení pžární chraně zabezpečuje, jestliže tyt sby vyknávají činnsti se zvýšeným pžárním nebezpečím neb s vyským pžárním nebezpečím neb přicházejí d styku s těmit činnstmi. 4 Dkumentace pžární chrany Na základě začlenění prvzvané činnsti d zvýšenéh pžárníh nebezpečí musí být zpracvána následující dkumentace: stanvení rganizace zabezpečení pžární chrany pžární řády, pžární pplachvé směrnice, pžární evakuační plán, 8

9 Šklicí příručka Pžární chrany další dkumentace uvedená v 27 vyhl. č. 246/2001 Sb. Statutární rgán je pvinen: zajistit zpracvání předepsané dkumentace PO, zajistit, aby zpracvaná dkumentace PO byla vyvěšena na viditelném a trvale přístupném místě (pžární pplachvé směrnice, pžární řád, pžární evakuační plán), seznámit zaměstnance s bsahem dkumentace PO v rámci šklení. Zaměstnanci jsu pvinni: seznámit se s bsahem zpracvané dkumentace PO, plnit pžadavky, příkazy a zákazy stanvené ve zpracvané dkumentaci PO. Pžární kniha Pžární knihu vede technik PO a služí k záznamům všech důležitých skutečnstech týkajících se PO, např.: prvedených kntrlách (preventivních pžárních prhlídkách), šklení zaměstnanců a veducích zaměstnanců PO, vzniklých pžárech, kntrle dkumentace pžární chrany, kntrle, údržbě neb pravách přensných hasicích přístrjů, hydrantů atd. 5 Pžární chrana v mimpracvní dbě Statuární rgán (zaměstnavatel) je pvinen: zabezpečit pracviště (bjekty) splečnsti z hlediska PO v mimpracvní dbě a v dbě sníženéh prvzu, dbát, aby pracviště p uknčení pracvní dby byl v pžárně nezávadném stavu, seznámit zaměstnance se způsbem zajištění PO v mimpracvní dbě (uzamčení prstr). Zaměstnanci jsu pvinni: prvést p sknčení běžné pracvní dby kntrlu běžně přístupných prstr p stránce pžární chrany (zejména svítidla, tepelné sptřebiče), zabezpečit pracviště prti vstupu nepvlaných sb p uknčení pracvní dby, zabezpečit vypnutí všech sptřebičů, které se pdle návdu výrbce nepnechávají v prvzu, zabezpečit dpjení těch sptřebičů d el. sítě, které mají tt patření v návdu k bsluze, 9

10 Šklicí příručka Pžární chrany zabezpečit, aby na pracvišti nezůstaly žádné zjevné příčiny pžáru, např. hřlavý materiál v blízksti zdrjů tepla apd., známit svému nadřízenému zaměstnanci případné nedstatky a závady. 6 Hřlavé kapaliny, chemické látky Dle ČSN Hřlavé kapaliny Prstry pr výrbu, skladvání a manipulaci se hřlavé kapaliny pdle bdu vzplanutí se třídí d 4 tříd nebezpečnsti: Třída nebezpečnsti Bd vzplanutí ve C I. d 21 včetně II. d 21 d 55 včetně III. d 55 d 100 včetně IV. více než 100 Dále: hřlavé kapaliny, u kterých nebyl prkazatelně stanven bd vzplanutí, se ve smyslu tét nrmy pvažují za hřlavé kapaliny I. třídy nebezpečnsti, stanvení bdu vzplanutí a zatřídění d příslušných tříd zajišťuje bvykle výrbce, dvzce, distributr neb uživatel či prvzvatel, manipulace s hřlavými kapalinami je každá činnst, při které je s hřlavu kapalinu nějak nakládán, (např. plnění, přelévání, přečerpávání, stáčení), bd vzplanutí nejnižší teplta hřlavé kapaliny, při které vnější zdrj zapálení vyvlá vzplanutí par nad hladinu kapaliny; stanvují h akreditvané zkušebny, bd hření nejnižší teplta hřlavé kapaliny, při které vnější zápalný zdrj vyvlá hření par nad hladinu kapaliny p dbu nejméně 5 sekund, nízkvrucí hřlavé kapaliny s bdem vzplanutí d 0 C a sučasně s bdem varu d 35 C za nrmálních pdmínek. Zaměstnavatel je pvinen: určit míst a způsb ukládání hřlavých kapalin a chemických látek (pkud tat nutnst nastane), nejvhdnější je skladvání v riginálních balech v nehřlavé (plechvé) skříni, zamezit přístupu a manipulace nepvlanými sbami, např. uzamčením skříně, zajistit bezpečnu manipulaci pdle pkynů v bezpečnstním listě, zajistit, aby bezpečnstní listy pužívaných hřlavých kapalin a chemických látek byly k dispzici na jedntlivých pracvištích, např. ve slžce, značit prstr s výskytem hřlavých kapalin tabulku Zákaz kuření a manipulace s plamenem a Hřlavé kapaliny. 10

11 Šklicí příručka Pžární chrany Zaměstnanci jsu pvinni: ukládat hřlavé kapaliny a chemické látky jen na určených a značených místech, infrmvat se vlastnstech jedntlivých hřlavých kapalin a chemických látek, včetně čisticích prstředků a ptřebných bezpečnstních patřeních (viz bezpečnstní listy), pužívat stanvené čisticí prstředky a způsb čištění dpručený výrbcem, ddržvat zákaz kuření a manipulace s plamenem při práci a ukládání hřlavých kapalin, nevystavvat nádby s hřlavými kapalinami přímému sálavému teplu, zamezit přítmnsti zdrjů vznícení, styku s tevřeným hněm a přehřátí, pužívat jen riginální a nepškzené baly, ukládat baly s hřlavými kapalinami vždy tvrem nahru, náležitě je utěsnit a zajistit prti úniku, dstraňvat neprdleně veškeré rzlité hřlavé kapaliny (viz bezpečnstní list). Pzr! Nejvíce nebezpečné jsu hřlavé kapaliny I. třídy nebezpečnsti, které mají tepltu vzplanutí d 21 C! 7 Tlakvé lahve Základní bezpečnstní pžadavky pr manipulaci s tlakvými lahvemi: tlakvé lahve musí být účinně zajištěny prti pádu, např. řetízkem, umístěním d klece apd., tlakvé lahve musí být chráněny prti nárazu a tepelným účinkům slunečníh záření, nesmí být překrčena teplta sálavé plchy nad 50 C, je nutné vylučit zdrje zápalu, včetně statické elektřiny, tlakvé nádby s kyslíkem chránit před lejem a tuky, manipulaci s tlakvými lahvemi smí prvádět jen pršklení a písemně pvěření pracvníci, seznámení s bezpečnstními listy a pkyny, dle návdu na bsluhu danéh zařízení, ve vzdálensti nejméně 5 m d lahví je zakázán ukládat jakékliv hřlavé látky a prvádět práce s tevřeným hněm bez pvlení a bez stanvení zajištění pracviště, prstr s výskytem tlakvých lahví musí být značen příslušnými bezpečnstními tabulkami, zejména tabulka s názvem plynu, zákaz kuření a manipulace s plamenem, další pdmínky pr manipulaci s tlakvými lahvemi jsu uvedeny v příslušných bezpečnstních listech, dle jedntlivých plynů. 8 Elektrická zařízení a tpidla 8.1 Zásady při instalaci a pužívání elektrických zařízení a tpidel: instalvat a prvzvat se smí puze elektrické a tepelné zařízení, které byl schválen zaměstnavatelem z hlediska pžární bezpečnsti, 11

12 Šklicí příručka Pžární chrany při instalaci a prvzvání elektrickéh a tepelnéh zařízení je nutné řídit se návdem výrbce, zejména ddržvat bezpečné vzdálensti d hřlavých hmt, pužívat izlační pdlžky, na tepelné zařízení a rvněž i d nebezpečné vzdálensti d něh se nesmějí dkládat předměty a materiály z hřlavých hmt, je zakázán prvádět nedbrné zásahy neb pravy na elektrických zařízeních, všechny závady musí být nahlášeny veducímu zaměstnanci, každé elektrické zařízení či sptřebič musí být pravidelně kntrlván revizním technikem. 8.2 Pžární nebezpečí elektrických zařízení: prucha v elektrické části zařízení může mít za následek shření neb rztavení vdičů (tent jev se dehrává ve velmi krátké dbě něklika vteřin), vadná, nesprávně udržvaná a pužívaná neb nevhdně zvlená el. zařízení mhu být rvněž příčinu vzniku pžáru zařízení samých neb klních prstrů s výskytem hřlavých látek pevných, kapalných neb plynných, ve kterých jsu tat zařízení umístěna, příčinami vzniku pžárů d elektrických zařízení jsu především zkraty, přetížení, nedbrná instalace, zásahy neprávněných sb d elektrických zařízení, pškzení izlace kabelu (způsbení zkratu) atd., příčinám vzniku pžárů lze předcházet dstatečnu údržbu, pravami, dbrnu instalací těcht zařízení a ddržváním termínů revizí a kntrl. 8.3 Statická elektřina Výbje elektrstatické elektřiny jsu jedním z mžných zápalných zdrjů snadn zápalných látek. Elektrstatické nábje vznikají vzájemným třením různých druhů materiálů, akumulují se náhlým svedením elektrstatické energie d země. Vzniká výbj určitém mnžství tepelné energie schpný za určitých klnstí zapálit hřlavý subr. Preventivní patření: zákaz nšení pracvních děvů z hedvábí a umělých hmt (zejména v prstředí labratří s pužíváním hřlavých kapalin), nšení buvi z vdivé pryže, uzemnění všech kvvých částí. 9 Hření a hašení pžárů 9.1 Prces hření Hření je fyzikálně chemická xidační reakce, při které hřlavá látka reaguje s xidačním prstředkem. Tat reakce je prvázena uvlňváním tepla, vyzařváním světla a vývinem zpldin hření. 12

13 Šklicí příručka Pžární chrany Hření vzniká a prbíhá za určitých pdmínek. K tmu, aby dšl k hření, je třeba tří předpkladů: hřlavá látka (paliv), xidační prstředek (vzduch, kyslík), zdrj zapálení (tepl). Mezi zápalné zdrje patří např.: tevřený plamen jak zápalný zdrj se vyskytuje v různé frmě, d jednduchéh plamene zápalky až p vysku tepltu plamene plynvéh hřáku v tavící peci; je důležité znát teplty plamenů, tyt teplty jsu rzdílné pdle druhu plynu, pdle pměru směsi plynu s kyslíkem atd., žhnutí vyskytuje se převážně při hření tuhých látek (např. dřev, uhlí); žhnutí jak zápalný zdrj si zasluhuje zvýšenu pzrnst, nebť za určitých klnstí může hřlavá látka dluh žhnut.; v důsledku th může nastat zapálení na neznámém místě a v nečekávaný kamžik, jiskry takvé, které jsu částicemi určitých látek; jde žhnucí částečky kvů neb jiných materiálů, charakteristická je pr ně malá hmtnst a phyblivst; vyskytují se např. při brušení, nárazu, svařvání, řezání apd., elektrické jiskry ty nejsu částicemi žádné látky, nýbrž je t energetická jiskra, která vznikne při vyrvnávání elektrických nábjů libvlnéh druhu; vznikají např. při spínání elektrických bvdů, u špatných kntaktů apd.; zvláštní frmu elektrických jisker je blesk, který je pr svji velku energii schpen zapálit pevné hřlavé látky, hrké pvrchy všechny plchy libvlnéh tvaru, které mhu hřlavý subr zahřát na takvu tepltu, která pstačí k jeh zapálení; mhu t být plchy vytápěcích zařízení a elektrických vařičů, pvrchy světlvacích těles a přehřátých mtrů atd. 10 Klasifikace pžárů Pr účely pžární chrany se za pžár pvažuje každé nežáducí hření, při kterém dšl k usmrcení či zranění sb neb zvířat aneb ke škdám na materiálních hdntách. Za pžár se pvažuje i nežáducí hření, při kterém byly sby, zvířata neb materiální hdnty neb živtní prstředí bezprstředně hrženy. 13

14 Šklicí příručka Pžární chrany Třídy pžáru pdle druhu hřlavé látky A B C D Pžáry pevných látek hřících plamenem, jejichž hření je prvázen žhnutím. Pžáry kapalných látek a látek přecházejících d kapalnéh stavu. Pžáry plynných látek hřících plamen. Pžáry lehkých a alkalických kvů. Např. dřev, papír, sláma, uhlí, plasty, textil, látky rganickéh půvdu. Např. benzín, nafta, lej, mazadla, barvy, laky, ředidla, alkhl, acetn, vsky, tuky, asfalt, pryskyřice. Např. prpan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vdík. Např. hřčík a jeh slitiny s hliníkem. Vhdné hasicí přístrje: vdní, pěnvé a práškvé. Vhdné hasicí přístrje: pěnvé, práškvé Vhdné hasicí přístrje: práškvé, přístrje s náplní CO2 pužití speciálních suchých hasiv neb speciálně upravených prášků. 11 Věcné prstředky pžární chrany Hasicí přístrje rzdělujeme pdle typu náplně: práškvé, sněhvé (plynvé - CO 2 ), pěnvé, vdní, plynvé. Jak hasicí přístrj pužívat? Správné pužití je graficky znázrněn na každém hasicím přístrji a je dplněn krátkým ppiskem. Hasební zásah prvádějte vždy p směru větru a hřící plchu haste d kraje. Hasicí přístrj lze pužít pakvaně. P každém pužití hasicíh přístrje zajistěte jeh pětvné naplnění u dbrné servisní firmy. Naplnění a kntrlu hasicíh přístrje je nutné zajistit i p krátkém pužití, vyhnete se tak kmplikacím suvisejícím s nedstatkem hasiva při dalším pužití hasicíh přístrje. Mnžství a druhy hasicích přístrjů pr daný prstr stanví: pžárně bezpečnstní řešení stavby (dříve technická zpráva pžární chrany), neb 14

15 Šklicí příručka Pžární chrany bdbná dkumentace věřená stavebním úřadem neb jiný právní předpis (např. vyhláška pžární prevenci) Umístění hasicích přístrjů Umístění hasicíh přístrje musí umžňvat jeh snadné a rychlé pužití. Hasicí přístrj se umísťuje tak, aby byl snadn viditelný a vlně přístupný. Je-li t nezbytné (např. z prvzních důvdů), lze hasicí přístrj umístit i d skrytých prstr. V případech, kdy je mezena neb ztížena rientace z hlediska jejich rzmístění (např. v nepřehledných, rzlehlých neb skrytých prstrách) se k značení umístění pužije příslušná pžární značka umístěná na viditelném místě. Hasicí přístrje se umísťují v místech s nejvyšší pravděpdbnstí vzniku pžáru neb v jejich dsahu Kntrly a údržba hasicích přístrjů Kntrla hasicíh přístrje se prvádí: nejméně jednu za rk (pkud např. dkumentace výrbce nestanví jinak) neb p každém pužití neb vznikne-li pchybnst jeh prvzuschpnsti, např. při mechanickém pškzení, při nesprávném tlaku (hdntu prvzníh tlaku lze dečítat z manmetru). První kntrla prvzuschpnsti hasicíh přístrje musí být prvedena nejdéle 1 rk před jeh instalací. Peridická zkuška (pvrchvá prhlídka, kntrla značení, prhlídka vnitřku nádby, zkuška pevnsti a těsnsti nádby, zkuška těsnsti spuštěcí armatury neb ventilu a zkuška pjistnéh ventilu), tedy pdrbnější kntrla, se prvádí: jednu za 3 rky u hasicích přístrjů vdních a pěnvých, jednu za 5 let u statních hasicích přístrjů. Kntrly, údržbu, pravy a plnění hasicích přístrjů mhu prvádět jen sby s dbrnu kvalifikací, v suladu s vyhlášku č. 246/2001 Sb. PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ Ideální pužití: Vhdné pužití: Nevhdné pužití: Průmysl, bchd, energetika, důlní hrnictví, lejvé a plynvé ktelny, kanceláře, knihvny, rdinné dmy, rekreační bjekty, garáže. Třída pžáru: A, B, C. Úřady, sklady, archívy, bchdní dmy, škly, htely, nemcnice, chaty, sklepy, dílny, železniční přeprava, autmbily. Tam, kde nesmí djít k pškzení vdu neb pěnu. K hašení zařízení pd napětím max. d 1000 V z min. vzdálensti 1 m. Jemná mechanika a elektrnika, telefnní ústředny, elektrické rzvdny, místnsti, kde jsu přístrje citlivé na prach. 15

16 Šklicí příručka Pžární chrany Nesmí se pužít: Lehké hřlavé a alkalické kvy, vlně lžené sypké materiály, prach (nebezpečí výbuchu a rzšíření pžáru). SNĚHOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ Ideální pužití: Vhdné pužití: Nevhdné pužití: Nesmí se pužít: Elektrická zařízení pd napětím (výpčetní střediska, telefnní ústředny, energetická centra), hřlavé plyny. Třída pžáru: B, C. Labratře, ptravinářství, energetika, prstry s jemnu mechaniku, elektrnickými zařízeními neb hřlavými kapalinami. Tam, kde by neměly zůstat zbytky hasební látky. Pevné látky typu dřeva, textilií, uhlí (mžnst pětvnéh vznícení d zahřátých knstrukcí). Na tevřených prstranstvích s velku výměnu vzduchu. V uzavřených prstrách s výskytem sb (mžnst vzniku nebezpečné kncentrace CO 2 nebezpečí udušení). Hřlavé prachy, sypké látky (nebezpečí výbuchu a rzšíření pžáru), hřlavé a alkalické kvy. PĚNOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ Ideální pužití: Vhdné pužití: Nevhdné pužití: Nesmí se pužít: Hřlavé kapaliny nemísící se s vdu (benzín, mtrvá nafta, minerální leje, tuky apd.). Třída pžáru: A, B. Sklady, kmerční bjekty, dmácnsti, pevné látky (dřev, papír, uhlí, textilie, pryž). Hřlavé kapaliny nízkvrucí a mísící se s vdu (alkhly), hřlavé plyny a kvy. Elektrická zařízení pd napětím a v jejich blízksti (rizik úrazu el. prudem), hřlavé kvy (např. hřčík a jeh slitiny s hliníkem). 16

17 Šklicí příručka Pžární chrany Ideální pužití: Vhdné pužití: Nevhdné pužití: Nesmí se pužít: VODNÍ HASICÍ PŘÍSTROJ Pevné hřlavé látky rganickéh půvdu, které žhnu (dřev, papír, sláma, uhlí, textil apd.). Třída pžáru: A Papírenský a dřevařský průmysl, sklady pevných hřlavých látek, škly, archívy. Hřlavé kapaliny rzpustné ve vdě (alkhly, ketny). Hřlavé kapaliny nemísící se s vdu (benzín, mtrvá nafta, minerální leje), hřlavé plyny. Cenné materiály a zařízení, kde je nebezpečí škd prmáčením. Elektrická zařízení pd napětím a v jejich blízksti (rizik úrazu el. prudem), lehké a alkalické kvy, látky, které prudce reagují s vdu. 12 Pžárně bezpečnstní zařízení Mezi pžárně bezpečnstní zařízení patří: vnější dběrní místa pžární vdy pžární hydranty (nadzemní, pdzemní), plnící místa, pžární výtkvé stjany, vnitřní dběrní místa pžární vdy nástěnné hydranty, hadicvé systémy, nezavdněné ptrubí, pžární a kuřtěsné dveře a pžární uzávěry tvrů (rletvé pžární uzávěry) včetně funkčníh vybavení (panikvé kvání, samzavírač), zařízení přetlakvé ventilace chráněné únikvé cesty, pžární neb evakuační výtah, systémy a prvky zajišťující zvýšení pžární dlnsti stavebních knstrukcí neb snížení hřlavsti stavebních hmt (prtipžární chranné bklady, nástřiky, nátěry), pžární ucpávky a těsnění prstupů rzvdů a kabeláže, nuzvé světlení, nuzvé sdělvací zařízení akustické signalizační zařízení (evakuační rzhlas s autmaticku funkcí přehrávání pkynů pr evakuaci), náhradní zdrje a prstředky určené k zajištění prvzuschpnsti pžárně bezpečnstních zařízení. Mezi vyhrazené druhy pžárně bezpečnstních zařízení patří zejména: elektrická pžární signalizace, zařízení dálkvéh přensu, zařízení pr detekci hřlavých plynů a par, stabilní a plstabilní hasicí zařízení, 17

18 Šklicí příručka Pžární chrany autmatické prtivýbuchvé zařízení, zařízení pr dvd kuře a tepla, pžární klapky. Revize, kntrly a zkušky pžárně bezpečnstních zařízení se prvádí dle vyhlášky pžární prevenci a návdu d výrbce. 13 Systém prvádění preventivních pžárních prhlídek 13.1 Preventivní pžární prhlídky Pravidelné kntrly ddržvání předpisů pžární chraně pdle 5 dst. 1 písm. e) zákna PO se zabezpečují frmu preventivních pžárních prhlídek a prvěřváním dkladů plnění pvinnstí stanvených předpisy pžární chraně. Preventivní pžární prhlídky jsu zaměřeny na: 1/ Prhlídku bjektů kntrlu průchdnsti únikvých cest, výchdů a kmunikačních prstr (chdby, schdiště atd.), bezpečnstní značení: únikvých cest a únikvých výchdů, rzvdných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrickéh prudu, hlavních uzávěrů vdy, plynu, kntrlu přístupnsti věcných prstředků PO (hasicích přístrjů), pžárně bezpečnstních zařízení (hydranty, hlásiče EPS, atd.), rzvdných zařízení elektrické energie, hlavních uzávěr elektrickéh prudu, vdy, plynu. 2/ Kntrlu dkumentace aktuálnst dkumentace PO, kntrlu ddržvání termínů předepsaných revizí a kntrl. Preventivní pžární prhlídky jsu prváděny TPO v intervalu min. 1x/6 měsíců. O prvedených kntrlách se vyhtví záznam, který bsahuje závady, navrhvaná patření a termín náprav. Záznam se zapíše d pžární knihy, příp. se vyhtví další záznam. Zpracvala: Ing. Kateřina Patzeltvá - OZO v prevenci rizik V Praze dne: prf. MUDr. Vladimír Kmárek, CSc. děkan 2. LF UK 18

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 23.10.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 23.10.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Agrclean Čísl prduktu: 30004860(30) Aktuální verze: 3.1.0, vytvřená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 23.10.2014 blast: CZ ODDÍL 1:

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

Přestěhování Domova důchodců Černožice zahrnuje přestěhování 74 104 klientů :

Přestěhování Domova důchodců Černožice zahrnuje přestěhování 74 104 klientů : Přílha č. 1 - Technické pžadavky na přestěhvání DD Černžice 1. Rzsah přestěhvání Přestěhvání Dmva důchdců Černžice zahrnuje přestěhvání 74 104 klientů : až 40 klientů dmva pr seniry, až 64 klientů dmva

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva É INTEGROVANÝ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I Kraj Vysčina Kupní smluva KUJIP80T4EON uzavřená na základě dhdy smluvních stran pdle ustanvení 409 a následujících zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník,

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

elektrickým proudem Příručka pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích www.issa.int Klikněte na Prevention Sections pod Quick Links

elektrickým proudem Příručka pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích www.issa.int Klikněte na Prevention Sections pod Quick Links Na publikaci splupracvaly následující mezinárdní sekce ISSA, u kterých lze získat případně další infrmace: 9 Nebezpečí Příručka pr hdncení rizik v malých a středních pdnicích úrazu elektrickým prudem Identifikace

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Základní úkoly starosty obce a činnost orgánů obce při mimořádné události

Základní úkoly starosty obce a činnost orgánů obce při mimořádné události Základní úkly starsty bce a činnst rgánů bce při mimřádné událsti Krk čísl Úkly Čas Činnst 1. 2. Obdržená infrmace vzniku MU: a) z místa mimřádné událsti, a) d peračníh a infrmačníh střediska HZS (KOPIS).

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více