STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav"

Transkript

1 VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/ JMK 759/216 S-JMK15558/215 OŽP/Dah B. Hana Daňkvá Městský úřad Břelav dbr rzvje a správy ddělení úřad územníh plánvání ám. T.G.Masaryka Břelav STAOVISKO k ávrhu změny č. 11 územníh plánu sídelníh útvaru Břelav pdle log a loi zákna č. 1/21 Sb., psuzvání vlivů na živtní prstředí a změně některýh suvisejííh záknů, ve znění pzdějšíh předpisů, (dále jen zákn) vydané Krajským úřadem Jihmravskéh kraje, dbrem živtníh prstředí (dále jen krajský úřad) jak věně a místně příslušným správním úřadem pdle ustanvení 22 písm. e) zákna. I. IDETIFIKAČÍ ÚDAJE ázev knepe: ávrh změny č. 11 územníh plánu sídelníh útvaru Břelav Charakter a rzsah knepe: ávrh změny územníh plánu je invariantní. Změna č. 11 územníh plánu řeší správní území města Břelav (dále jen ávrh změny č. 11 ÚP SÚ Břelav), které se sestává ze tří katastrálníh území Břelav, Pštrná a Charvátská vá Ves, jejihž elkvá rzlha je ha. Cílem a bsahem změny územníh plánu je funkční vymezení a uspřádání plh v sídle, stanvení základníh zásad rganizae území, včetně pstupu při jeh využití, uvedení pdmínek výstavby, k vytvření předpkladů zabezpečení trvaléh suladu všeh přírdníh, ivilizačníh a kulturníh hdnt v území, se zvláštním zřetelem na živtní prstředí a jeh hranu. Změna č. 11 ÚP SÚ Břelav přispívá k hspdárnému využití zastavěnéh území a k hraně nezastavěnéh území - řeší puze 5 rzvjvýh plh, které se nahází v zastavěném území, ve vlné krajině nejsu navrženy zastavítelné plhy. Obsah změny č. 11 ÚP SÚ Břelav: 1

2 1. Dílčí změna 11.1 změna využití stabilizvané plhy a zastavitelné plhy Vp (průmyslvé pdniky, kapaitní areály) na plhu SMÍŠEÁ FUKCE CETRA - lkální entrum (Cl). Jedná se výhdní část areálu Fsfy, kde je zájem realizvat výstavbu a tevřít firemní šklku, ubytvnu a další privátní vzdělávaí prjekty pr externí i interní účastníky, prjekty výzkumu a vývje včetně siálníh zabezpečení zmíněnýh prjektů. ejedná se zábr ZPF nad ráme dsuhlasenýh plh, lkalita využívá zastavěnéh území a části zemědělské půdy, která je dsuhlasena v platném ÚP. 2. Dílčí změna 11.2 změna využití zastavitelné plhy bčanskéh vybavení Ok (plhy pr kmerční zařízení - velkprdejny) na zastavitelnu plhu výrbníh aktivit - průmyslvé pdniky, kapaitní sklady (Vp). Jedná se pzemek p.č. 623/119 výměře m 2, který vznikl ddělením d pzemku p.č. 623/66 v k. ú. Břelav, a t gemetrikým plánem č /214 ze dne Dtčený pzemek přím susedí se sučasným areálem splečnsti, která žádá změnu. ejedná se zábr ZPF nad ráme dsuhlasenýh plh, lkalita využívá části dsuhlasené lkality 4.3 pr bčansku vybavenst. 3. Dílčí změna 11.3 změna využití zastavitelnýh plh bčanskéh Ok (plhy pr kmerční zařízení-velkprdejny) a Od (plhy pr distribui, ubytvání, stravvání) na zastavěnu a zastavitelnu plhu výrbníh aktivit - průmyslvé pdniky, kapaitní sklady (Vp). Jedná se pzemek p.č. 623/12 výměře m 2, který vznikl ddělením d pzemku p.č. 623/66 v k. ú. Břelav a t gemetrikým plánem, č /214 ze dne Dále část pzemku p.č. 623/39 v k. ú. Břelav. Dtčené pzemky přím susedí se sučasným areálem splečnsti, Linde+Wiemann, jejihž areál se nahází na výhdní hranii navrhvané plhy Zrn ejedná se zábr ZPF nad ráme dsuhlasenýh plh, lkalita využívá části dsuhlasené lkality 4.3 pr bčansku vybavenst. 4. Dílčí změna 11.4 změna využití stabilizvané plhy Vp (průmyslvé pdniky, kapaitní areály) na plhu SMÍŠEÁ FUKCE CETRA - lkální entrum (Cl). Změna je navržena z důvdu přestavby části výrbníh areálu OTIS na plhy smíšené, entrální - lkální entra. 5. Dílčí změna 11.5 změna využití stabilizvané plhy prdukční krajinné zóny na plhu bčanskéh vybavení - plhy pr distribui, ubytvání, stravvání (Od). Změna navrhuje změnu způsbu využití zastavěnéh území na severzápadní hranii řešenéh území. 6. Dílčí změna aktualizae zastavěnéh území v elém správním území 7. Dílčí změna 11.7 v suladu se zadáním a s Aktualizaí č. 1 Plitiky územníh rzvje České republiky byl vymezen kridr územní rezervy pr průplavní spjení Dunaj-Odra- Labe (D-O-L) ve zpřesněné pdbě, pd nvým značením: 11.7, ÚR/ D-O-L. 8. Dílčí změna 11.8 v suladu s Aktualizaí č. 1 Plitiky územníh rzvje České republiky byl vymezen kridr územní rezervy pr vyskryhlstní železniční trať ve zpřesněné pdbě pd značením: 11.8, ÚR2 / VR1. 2

3 Umístění území řešenéh knepí (kraj, be, katastrální území): kraj: Jihmravský kres: měst: Břelav Břelav k.ú. Břelav, Pštrná a Charvátská vá Ves Předkladatel knepe: Městský úřad Břelav, dbr rzvje a správy ddělení úřad územníh plánvání IČ předkladatele: Sídl předkladatele: nám. T.G.Masaryka 3, Břelav II. PRŮBĚH VYHODOCEÍ Zpravatel vyhdnení vlivů územně plánvaí dkumentae na živtní prstředí ávrhu změny č. 11 ÚP SÚ Břelav: d. ing. arh. Jiří Lw, svědčení č.j. 3745/595/PV/93 ze dne , prdlužení č.j.: 34727/EV/ll ze dne , s platnstí d Zpravatel psuzení vlivů územně plánvaí dkumentae na udržitelný rzvj území ávrh změny č. 11 ÚP SÚ Břelav: Ing. arh. Jan Májek, Ph.D., držitel autrizae pr br arhitektura č.j ávrh zadání ávrh zadání změny č. 11 územníh plánu sídelníh útvaru Břelav byl Krajskému úřadu Jihmravskéh kraje (dále jen krajský úřad) předlžen dne Dne byl pd č.j. JMK 67597/214 vydán krdinvané stanvisk ve smyslu 4 dst. 6 zákna č. 183/26 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, ve znění pzdějšíh předpisů (dále jen stavební zákn) k ávrhu zadání změny č. 11 územníh plánu sídelníh útvaru Břelav se závěrem, že krajský úřad uplatňuje pžadavek na vyhdnení vlivů změny č. 11 územníh plánu sídelníh útvaru Břelav na živtní prstředí. ávrh územníh plánu a veřejné prjednání návrhu, průběh vyhdnení vlivů územně plánvaí dkumentae na živtní prstředí Krajský úřad bdržel dne známení splečnéh jednání ávrhu změny č. 11 ÚP SÚ Břelav ve smyslu 5 stavebníh zákna. Splečné jednání se uskutečnil dne na MěÚ v Břelavi. Krajský úřad dne pd č.j. JMK 96466/215 vydal stanvisk pdle 5 stavebníh zákna, ve kterém byl mj. udělen suhlas pdle 5 dst. 2 zákna č. 334/1992 Sb., hraně ZPF k ávrhu změny č. 11 ÚP SÚ Břelav. Krajský úřad bdržel dne splu se žádstí vydání stanviska SEA pdle 5 dst. 5 stavebníh zákna kpie stanvisek dtčenýh rgánů a rganizaí. Krajský úřad jak příslušný úřad pdle 22 písm. e) zákna je příslušný k vypřádání připmínek, které se týkají dkumentae Vyhdnení vlivu územníh plánu na živtní prstředí a připmínek týkajííh se samtnýh vlivů územníh plánu na živtní prstředí 3

4 a veřejné zdraví. K ávrhu změny č. 11 ÚP SÚ Břelav nebyla pdána stanviska a připmínky vztahujíí se k blasti živtníh prstředí a veřejnéh zdraví. Dne prvedl krajský úřad v dtčeném území místní šetření. III. HODOCEÍ KOCEPCE Vyhdnení vlivů ávrhu změny č. 11 ÚP SÚ Břelav na živtní prstředí byl zpraván v dubnu 215 v rzsahu přílhy zákna č. 183/26 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, ve znění pzdějšíh předpisů. Hdnení jedntlivýh záměrů, vyplývajííh z dané knepe, nebyl předmětem hdnení. Při řešení návrhu změny územníh plánu be byla vzata v úvahu elá řada dkumentů vydanýh na reginální, elstátní i mezinárdní úrvni a dále veškerá mezení, vyplývajíí z platnýh právníh nrem, zejména na úseku hrany živtníh prstředí a veřejnéh zdraví. Suhrnná harakteristika vlivů předkládané knepe V rámi presu psuzení vlivů ávrhu změny č. 11 ÚP SÚ Břelav na živtní prstředí a veřejné zdraví (SEA) nebyly u jedntlivýh dílčíh typů plh a kridrů identifikvány pteniálně významně negativní vlivy na živtní prstředí a veřejné zdraví, které by navržené řešení zela vylučvaly. V tabulkvém přehledu jsu suhrnně uvedeny pteniální vlivy návrhu Změny č. 11 ÚP SÚ Břelav na jedntlivé slžky živtníh prstředí, zdraví byvatel a krajinný ráz. O i/ * Si. Cl Vp Vp Cl Od avrhvané funkční využití řešené lkality lkální entrum průmyslvé pdniky. kapaitní sklady průmyslvé pdniky. kapaitní sklady lkální entrum plhy pr distribui. ubytvám. stravvání 2 si lim lm O fil *C3, O u B 3 S,137 1,4994 1,9275 & a Si «m a (-2) (-2) "3 'E il Si a 5 u a. s E s. s Ji Z 2 O ^» 2 -i -i -i C/3 w CA' p C Hdnení: -2 významný negativní vliv, negativní vliv, bez prkazatelnéh vlivu, 1 pzitivní vliv, 2 významný pzitivní vliv 4

5 Hdnení knepe (územně plánvaí dkumentae) Z tabelárníh přehledu vyplývá, že změna č. 11 ÚP SÚ Břelav bude mít v některýh svýh záměreh významný negativní vliv, případně mírně negativní vliv na některé slžky živtníh prstředí. Kumulativní a synergiké vlivy mhu nastat nerespektváním pdmínek zástavby. Vzhledem k dstačujíí vzdálensti bytnýh a dalšíh hráněnýh prstrů d plh výrby, nepředpkládáme negativní vliv na veřejné zdraví. Vzhledem k abseni hráněnýh prstr je i zaručen, že záměr nezpůsbí překračvání hygienikýh limitů z hlediska hluku. Plynfikaí v elém řešeném území by měl být eliminván prblém znečištění vzduší z tpenišť v území. Dále jsu dány bené předpklady ke zlepšvání zátěže byvatelstva hlukem z výrby a emisemi z dpravy pdmínkami využití zastavitelnýh plh. Z elkvéh pjetí Změny č. 11 ÚP SÚ Břelav dspěl zpravatel psuzení vlivů územně plánvaí dkumentae na živtní prstředí k závěru, že Změna č. 11 ÚP SÚ Břelav nevyvlá závažné střety s hranu živtníh prstředí a veřejnéh zdraví při respektvání uvedenýh pdmínek. Vyhdnení vlivů na živtní prstředí ávrh změny č. 11 ÚP SÚ Břelav uvádí tat patření pr zlepšení půsbení územníh plánu na živtní prstředí: Plhy pr lkální entra Cl Zahvat pdíl zeleně na plše alespň 25% u plhy 11.1 a 3% u plhy Prkázat a zajistit pr hráněné venkvní prstry ddržvání hygienikýh limitů. Pr plhu 11.4 je pdmíněně přípustná výstavba (respektvat pdmínky pr výstavbu v záplavvém území Qi). Plhy pr průmyslvé pdniky, kapaitní sklady VP a plše stanvit pdíl hranné zeleně 15%. avrhnut patření, aby nebyla narušena funkčnst zbývajíí části dvdňvaí neb zavlažvaí sustavy. Pdmíněně přípustná výstavba (respektvat pdmínky pr výstavbu v záplavvém území Qi). Zpravatel vyhdnení vlivů ávrhu změny č. 11 ÚP SÚ Břelav na živtní prstředí navrhuje následujíí mnitrvaí ukazatele: Krajina - využití území: indikátr - zastavěná plha, jedntka - % pdílu zastavěné a nezastavěné plhy 5

6 Krajina-zeleň: indikátr - realizvaná zeleň, jedntka -.m 2 Půda a hrninvé prstředí: indikátr - zábry půdy ZPF, jedntka %/m 2 nvýh zábrů půdy Ovzduší a klima: indikátr - míra znečištění vzduší (např. tuhé částie, O, CO, S 2, VOC) Stanvisk příslušnéh úřadu k vyhdnení knepe (územně plánvaí dkumentae) a základě ávrhu změny č. 11 územníh plánu sídelníh útvaru Břelav, vyhdnení vlivů návrhu územníh plánu na živtní prstředí a p psuzení vyjádření dtčenýh územně samsprávnýh elků, dtčenýh správníh úřadů a veřejnsti a p splečném prjednání Krajský úřad Jihmravskéh kraje, dbr živtníh prstředí jak příslušný rgán pdle ustanvení 22 písm. e) zákna č. 1/21 Sb., psuzvání vlivů na živtní prstředí, ve znění pzdějšíh předpisů vydává ve smyslu ustanvení log a loi dst. 3 uvedenéh zákna SOUHLASÉ STAOVISKO k ávrhu změny č. 11 územníh plánu sídelníh útvaru Břelav za předpkladu splnění následujííh pdmínky: 1. Plhy pr průmyslvé pdniky, kapaitní sklady Vp - na plháh bude stanven pdíl hranné zeleně alespň 2%. ávrh změny č. 11 ÚP SÚ Břelav bude dále bsahvat mnitrvaí ukazatele pr sledvání vlivů územně plánvaí dkumentae na živtní prstředí, případně pr sledvání dalšíh jevů, které zpravatel územníh plánu případně rgány města vyhdntí jak důležité. Základními mnitrvaími ukazateli pr následné naplňvání dané knepe jsu: Výměra realizvanýh částí ÚSES (m 2 ) Výměra a kvalita dnímanýh pzemků ze ZPF (ha) vě vysazená a bnvená zeleň (m 2 ) Zastavěná plha - % pdíl zastavěné a nezastavěné plhy Míra znečištění vzduší (např. tuhé částie, O x, CO, SO2, VOC) Odůvdnění: Z presu vyhdnení vlivů předlžené územně plánvaí dkumentae na jedntlivé slžky živtníh prstředí a vzhledem k sučasnému a výhledvému stavu jedntlivýh slžek živtníh prstředí lze knstatvat, že za předpkladu splnění výše uvedenýh

7 pdmínek suhlasnéh stanviska nejsu v návrhu územníh plánu navrhvány plhy, které by měly významně negativní vlivy na živtní prstředí a veřejné zdraví. Změna č. 11 ÚP SÚ Břelav nevyvlá závažné střety s hranu živtníh prstředí a veřejnéh zdraví při respektvání výše uvedenýh pdmínek a dpručení. Území sustavy átura 2, evrpsky významné lkality a ptačí blasti nejsu navrhvanu změnu územníh plánu dtčeny. ávrh změny č. 11 ÚP SÚ Břelav lze pvažvat z hlediska vlivu na živtní prstředí a veřejné zdraví za akeptvatelný. Případný vliv jedntlivýh dílčíh záměrů bude ptřeba vyhdntit v následnýh správníh řízeníh ve fází přípravy záměru (pzn. prjeitvé psuzení vlivů záměru na živtní prstředí). Zhlednění tht stanviska ve změně územníh plánu je třeba řádně kmentvat v jejím důvdnění v suladu s ustanvením 53 dst. 5 písm. d) zákna č. 183/26 Sb., stavební zákn ve znění pzdějšíh předpisů, přičemž pdmínky dkazujíí na plnění záknnýh pvinnstí, ppř. pdmínky, které již byly d návrhu změny územníh plánu prkazatelně zapravány, nebyly zahrnuty d pdmínek tht stanviska. Stanvisk vydané pdle log a loi zákna č. 1/21 Sb. není rzhdnutím pdle správníh řádu a nelze se prti němu dvlat. Tt stanvisk nenahrazuje vyjádření dtčenýh rgánů státní správy ani příslušná pvlení pdle zvláštníh předpisů. Měst Břelav žádáme ve smyslu 16 dst. 3 zákna zveřejnění tht stanviska na úřední dese a nejméně ještě jedním v dtčeném území bvyklým způsbem. Dba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zárveň žádáme v suladu s 16 dst. 4 itvanéh zákna zaslání písemnéh vyrzumění dni vyvěšení stanviska na úřední dese v nejkratším mžném termínu. tisk razítka Za správnst vyhtvení: B. Hana Daňkvá Ing. František Havíř, v. r. veduí dbru živtníh prstředí 7

8 Obdrží: Měst Břelav, k rukám starsty, ám. T.G.Masaryka 3, Břelav Krajský úřad Jihmravskéh kraje, dbr územníh plánvání a stavebníh řádu zde Ptvrzení zveřejnění (prvedu puze měst Břelav a Jihmravský kraj) Vyvěšen na úřední dese dne: razítk a pdpis IČ DIČ Telefn Fax E-maíl Internet CZ

9 Ověřvaí dlžka knverze zmi úřední d dkumentu v listinné pdbě Ověřuji pd přadvým číslem , že tent dkument v listinné pdbě, který vznikl převedením z dkumentu bsaženéh v datvé zprávě, skládajííh se z 8 listů, se shduje s bsahem dkumentu, jehž převedením vznikl..... Autrizvanu knverzí dkumentu se neptvrzuje správnst a pravdivst údajů bsaženýh v dkumentu a jejih sulad s právními předpisy. Vstupujíí dkument bsažený v datvé zprávě byl pdepsán zaručeným elektrnikým pdpisem zalženým na kvalifikvaném ertifikátu vydaném akreditváným pskytvatelem ertifikačníh služeb a platnst zaručenéh elektrnikéh pdpisu byla věřena dne v 11:44:35. Zaručený elektrniký pdpis byl shledán platným (dkument nebyl změněn) a věření platnsti kvalifikvanéh ertifikátu byl prveden vůči seznamu zneplatněnýh kvalifikvanýh ertifikátů vydanému k datu :52:2. Údaje zaručeném elektrnikém pdpisu: čísl kvalifikvanéh ertifikátu A7 EC 35, kvalifikvaný ertifikát byl vydán akreditvaným pskytvatelem ertifikačníh služeb I.CA - Qualified Certifiatin Authrity, 9/29, První errifikační autrita, a.s. pr pdepisujíí sbu (značujíí sbu) Hana Dankvá, Jihmravský kraj. Elektrniký pdpis byl značen platným časvým razítkem, zalženým na kvalifikvaném ertifikátu vydaném akreditvaným pskytvatelem ertifikačníh služeb. Platnst časvéh razítka byla věřena dne v 11:44:35. Údaje časvém razítku: datum a čas :1:43, čísl kvalifikvanéh časvéh razítka 2D C9 IB, kvalifikvané časvé razítk byl vydán akreditvaným pskytvatelem ertifikačníh služeb PstSignum Qualified CA 3, Česká pšta, s.p. [IČ ]. Vystavil: Měst Břelav Praviště: Měst Břelav V Břelavi dne Jmén, příjmem a pdpis sby, která autrizvanu knverzi dkumentu prvedla: MARKÉTA PAVÚCKOVÁ ". -_ Otisk úředníh razítka: /th^ KHBfi Pznámka: ^*- *- Kntrlu tét věřvaí dlžky lze prvést v entrální evideni věřvaíh dlžek přístupné způsbem umžňujíím dálkvý přistup na adrese

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

* ** * * # * ** DODATEK č. 3. ke smlouvě o dílo číslo: 00497/2015/IM /dále jen dodatek"/

* ** * * # * ** DODATEK č. 3. ke smlouvě o dílo číslo: 00497/2015/IM /dále jen dodatek/ KUMP80H5F PRAČÍ PRGRAM ŽIVTÍ PRTŘDÍ * ** * * # * ** VRPKÁ UI Fnd sudržnsti Pr vdu, vzduh přírdu DDATK č. ke smluvě díl čísl: 00497/2015/IM /dále jen ddtek"/ Veřejná zkázk č. 175/2015 MLUVM TRAY: 1. Mrvskslezský

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Odbr správní Dpručeně/DS Váš dpis zn.: Ze dne: Čísl jednací: Spisvá zn.: OS-D/2625/17-2/Mi Dle rzdělvníku Vyřizuje: Jsef Mikulec Telefn: 572 805 381 E-mail: jsef.mikulec@ub.cz Datum: 2017-08-16 Vypraven

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3, Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3, Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Váš dopis č.j.: MUBR 80803/2015 Ze dne: 25.11.2015 Č. j.: JMK 759/2016 Sp. zn.: S-JMK 150558/2015 OŽP/Dah Vyřizuje:

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více