ODHAD č.342/24/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS. Jan Adamík, Libín 4, Libín, 1 / 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODHAD č.342/24/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS. Jan Adamík, Libín 4, 37373 Libín, 1 / 2"

Transkript

1 ODHAD č.342/24/203 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS Předmět ocenění:. Rodinný dům - bez nebytových prostor Číslo popisné: 4 Na pozemku parc. č.: st.25/ Pozemky parc. č.: st.25/, st.25/2, st.25/3, 38/3, 40, 4, 50 Stávající Ostatní stavby: Vlastníci stavby: Jan Adamík, Libín 4, Libín, / 2 Josef Adamík, Libín 4, Libín, / 2 Vlastníci pozemku: Jan Adamík, Libín 4, Libín, / 2 Josef Adamík, Libín 4, Libín, / 2 Katastrální území: Slavošovice u Lišova LV č.: 94 Kraj: Jihočeský Okres: České Budějovice Obec: Libín Část obce: Libín Ulice: Číslo orientační: Objednatel: Stav ke dni / Prohlídka: Obvyklá cena stávající: (cena dle stavu ke dni ocenění) pan JUDr Marek Frank Soudní exekutor Exekutorský úřad Český Krumlov, Tovární Český Krumlov tel.: / Kč Obvyklá cena budoucí: (cena po dokončení stavby v cenové úrovní ke dni ocenění) Nemovitosti jsou obchodovatelné: dobře Poznámka: Uvedena rizika s možným vlivem na OC! Vypracoval: Datum: Jindřich Trávníček tel.: Šumavská 687 fax.: Kaplice .: podpis, příp. razítko Tento odhad obsahuje 26 stran textu včetně 4 stran příloh. Hypoteční banka 203 verze

2 SOUHRNNÉ INFORMACE O OCEŇOVANÉ NEMOVITOSTI Nemovitost:. Rodinný dům - bez nebytových prostor Kraj: Jihočeský Obec, část obce: Libín Katastrální území: Slavošovice u Lišova Ulice: stávající stav Hlavní stavba počet podlaží PP/NP 0 počet bytových jednotek / typy 3 budoucí stav 5 3+, 2+, + 8 m2 zastavěná plocha NP: 088 m3 obestavěný prostor: 268 m2 podlahová plocha - obytná část podlahová plocha - nebytová část Kč/m3 jednotková cena: garáže v objektu / počet stání: ý ano stáří původní / další životnost: opotřebení celkové: 38 % technický stav stavby: vytápění: typ konstrukce domu: rozestavěnost: forma užívání: Dobře udržovaná Ústřední / etážové - tuhá paliva Zděná (cihlová, skelet s masivní cihlovou vyzdívkou) 00 % Bydlení rekonstrukce celková/dílčí v roce: provedené dílčí rekonstrukce: nemovitost je běžně užívána: pozemky (popis): / 200 rekonstrukce v interiéru domu ý ano ne Základní : Jedná se o pozemky č. 25/, 25/2, 25/3 - zastavěná plocha - pod stavbou RD č. 4, stavbou druhého rodinného domu, který je veden doposud jako zemědělské stavení, a pozemku zahrnující dvě stavby vedlejší a společný dvůr, pozemky přilehlé č. 38,40, 4, 50 zahrady a plocha ostatní - které jsou se stavbou užívány a tvoří s ní jednotný funkční celek. Zdůvodnění jednotkové ceny : Cena pozemku je stanovena metodou třídy polohy a to posouzením všeobecné situace, intenzity využití, dopravní relace, obytného sektoru, průmyslu, administrativy, prodeje, v závislosti na hodnotě stavby, která na pozemku bude stát. Stavba je přístupná z místní zpevněné komunikace p.č. 054/ a 054/3 vedený jako zahrada v majetku obce m2 výměra pozemků celkem: 00 Kč/m2 jednotková cena napojení na sítě vlastní veřejné ý vlastní veřejné vodovod: ý kanalizace (splašková): ý plynovod elektro: kabelová síť: -2-

3 ý přístup po zpevněné komunikaci: omezení a rizika rating rizika: Rizika: záplavové území / rok poškození: pojištění proti povodní / záplavě: bez vlivu na OC Věcná břemena Ostatní omezení ano ý ne doporučuji ý není nutné ostatní stavby s cenovým vlivem na obvyklou cenu název na pozemku popis parc. č. hobby dílna 25/3 dvě stavby zděné jednopodlažní se sklonitou střechou - hospodářské -3- zahrnuto v obvyklé ceně zahrnuto v obvyklé ceně ano ne doporučuji není nutné OP JC Reprodukční Opotřebení [m3] [Kč/m3] cena ,00 % Věcná hodnota

4 Obec Počet obyvatel: Poloha v obci: Okrajová část - ostatní 39 Budova: volně stojící Poloha vzhledem k užívání: výborná ý dobrá neutrální nevhodná Okolí nemovitosti: ý bytová zóna průmyslová zóna nákupní zóna ostatní Dopravní dostupnost (do 0 minut pěšky): MHD železnice ý autobus Dopravní dostupnost (do 0 minut autem): dálnice / silnice I. třídy -4- ý silnice II. třídy

5 Místopis: Přehled podkladů : výpis z KN vyhotoveném katastrálním úřadem pro jihočeský kraj, č.j.... ze dne LV č. 94, LV přístupu kopie katastrální mapy databáze staveb fotodokumentace usnesení soudního exekutora Termín předání kompletních podkladů : prohlídka provedena pouze za účasti matky povinného. 2. Charakterastika obce Obec Libín leží na trase České Budějovice - Třeboň asi 0km od Lišova. Její vznik lze předpokládat v době mnohem starší, než je první písemná zpráva z roku 366. Jméno Libín vzniklo z místního názvu Libův Dvůr. Počátek současného osídlení spadá do. století. Dnes je Libín spádovou obcí pro další dvě vsi - Spolí a Slavošovice. Společně mají celkem 320 obyvatel. Za hranicí obce Spolí začíná Chráněná krajinná oblast Třeboňsko, která je významným rekreačním územím. Kolem rybníka Spolský je chatová kolonie. 3. Poloha nemovitosti : Stavba je umístěna jako samostatně stojící dům, při místní komunikaci, která prochází částí obce, v místech kde v okolí jsou převážně stavby sloužící k individuelnímu rodinnému bydlení (rodinné domy) a občanská vybavenost. Zástavba sestávající z obytných objektů pro individuelní (rodinné) bydlení - převážně původní výstavba cca z počátku a po /2 20. st., v místech kde objekty bydlení nejsou nadměrně zatíženy hlukem a imisemi. Změna účelu užití stavby je velmi nepravděpodobná. V komunikaci jsou umístěny veškeré rozvody inženýrských sítí tj. EI, vodovod, kanalizace, která je provedena se zaústěním na veřejný řad - jednotná, na které je stavba napojena. Pozemek pro stavbu rodinného domu a stavba, jsou umístěny ve středu osady - mimo obec. Pozemek s téměř nulovým spádem, v místech kde je možné stavbu i pozemek napojit na veřejné rozvody inženýrských sítí. Přístup ke stavbě je po zpevněné místní komunikaci a plochách veřejných - vedený jako zahrada. Pozemek je oplocen. 4. základní popis : a) současný stav :. Předmětem ocenění je stavba umístěná jako samostatně stojící, na vlastním odděleném - zaměřeném pozemku č.p. 4. Stáří objektu - dokončená a užívaná stavba RD - dílčí rekonstrukce z posledních 5 let, původní stáří cca 40 let. Stavba je určená k obývání, svým charakterem se řadící mezi domy rodinné, viz vyhláška technických požadavcích na stavbu č. 268/2009 Sb. tj. svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, více než jedna polovina všech místností a prostor je určena k bydlení, má jedno nadzemní podlaží, jedno podzemní, účelově využitý půdní prostor, dvě samostatné bytové jednotky. 2. Stavba obývaná, řadící se charakterem mezi rodinné domy, vybudována v prostorách bývalých hospodářských staveb na pozemku č. 25/3. Zřejmě rekonstrukce proběhla bez stavebního povolení. Ocenění je provedeno podle skutečností zjištěných v den zaměření a prohlídky nemovitosti tj. účelu užívání dispozičního řešení, použité konstrukce, rozsahu -5-

6 prováděné údržby, vybavení stáří, způsobu provedení a předpokládané životnosti.konstrukce zakryté a stáří nemovitosti jsou převzaty z ústní informace vlastníka, písemných podkladů, event. doplněny odborným odhadem.podrobnosti o konstrukci jsou uváděny jako odchylka od standardu vyhlášky. 5. popis technického stavu :. Rodinný dům je stavba založená na základových betonových pasech s izolací proti zemní vlhkosti, zdivo nevykazuje známky vlhkosti - kamenný sokl. Svislé konstrukce jsou ze zdiva cihelného, stropní kce podlaží jsou s rovným podhledem zřejmě keramické, v podkroví zateplení kce krovu. Zastřešení je tvořeno dřevěným vázaným krovem ve tvaru sedla. Krytina eternitová šablona. Klempířské prvky z plechu pozinkovaného kompletní. Úpravy povrchů vnitřní omítkou vápennou dvouvrstvou, fasáda omítka cementová škrábaná, podlahy betonové, s povrchem z PVC, keramické. Výplně otvorů dřevěné, okna plastová s obvodovým kováním, dveře vnitřní náplňové. Vytápění ústřední s kotlem na tuhé palivo. Příprava TUV centrálně v akumulačním přímotopném zásobníku. 2. Rodinný dům je stavba založená na základových betonových pasech s izolací proti zemní vlhkosti, zdivo nevykazuje známky vlhkosti - kamenný sokl. Ostatní zřejmě obdobně - bez prohlídky.. 6. Příslušenství stavby : Příslušenství stavby : venkovní úpravy, pozemky, drobné stavby, napojení na venkovní rozvody sítí, porosty Rizika: Věcná břemena uložení podzemního vedení - nemá vliv na cenu Ostatní omezení. zástavní právo smluvní u Komerční banky z roku není zřejmé zda jsou k objektu bydlení uzavřené nějaké nájemní smlouvy - v rodinném domě č. 4 bydlí matka povinného - v bytě v podkroví. Byt v.np. je opravován. Konstrukce a vybavení Název Popis Název Popis. Základy betonové pasy izolované 2. Zdivo zděné tl. 45 cm 3. Stropy keramické 4. Střecha krov dřevěný, vázaný 5. Krytina osinkocementová 6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 7. Vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné omítky 8. Fasádní omítky břízolitové škrabané 9. Vnější obklady kamenná podezdívka 0. Vnitřní obklady běžné keramické obklady. Schody železobetonové monolitické 2. Dveře s běžným povrchem náplňové 3. Okna plastová s izolačním dvojsklem 4. Podlahy obytných místností PVC 5. Podlahy ostatních místností keramická dlažba 6. Vytápění ústřední topení 7. Elektroinstalace světelná, třífázová 8. Bleskosvod chybí -6-

7 9. Rozvod vody ocelové trubky, studená i teplá voda 20. Zdroj teplé vody bojler 2. Instalace plynu chybí 22. Kanalizace ležaté kamenné 23. Vybavení kuchyně elektrický sporák s plotýnkami 24. Vnitřní vybavení umyvadlo, vana, WC 25. Záchod splachovací 26. Ostatní vzduchotechnika Seznam podlaží Název místnosti.pp. chodba kotelna uhelna sklady prádelna technická místnost.np. chodba pokoj pokoj pokoj kuchyň koupelna WC veranda podkroví chodba pokoj pokoj koupelna WC kuchyně.np. dům č. 2 bez určení byt č. + Zastavěná plocha Započitatelná plocha podlaží Podlahová plocha Koeficient Započitatelná plocha 7,82 m2 48,50 m2 8,00 m 2 8,00 m 2 4,00 m 2 0,50 7,00 m 2 0,00 m 2 0,50 5,00 m ,00 m 0,50 2,50 m 2 2 2,00 m 2,00 m 2 2 8,00 m 0,50 4,00 m 2 7,82 m2 83,00 m2 8,00 m 2 8,00 m 2 4,00 m 2 4,00 m 2 2 5,00 m 5,00 m 2 2 5,00 m 5,00 m 2 5,00 m 2 5,00 m 2 6,00 m 2 6,00 m 2 2 2,00 m 2,00 m 2 2 8,00 m 8,00 m 2 2 7,82 m 66,00 m2 4,00 m 2 4,00 m 2 6,00 m 2 6,00 m 2 6,00 m 2 6,00 m 2 2 6,00 m 6,00 m 2 2 2,00 m 2,00 m 2 2 2,00 m 2,00 m 2 24,00 m2 70,00 m2 70,00 m 2 70,00 m 2 m2 0,00 m2 Vztah nemovitosti ke KN Nemovitost / jednotka je řádně zapsána v KN: ý ano ne Stav rozestavěné stavby / jednotky umožňuje z právního hlediska podpis zástavní smlouvy: ý ano ne Reprodukční cena Hlavní stavby: Ostatní stavby: Věcná hodnota Hlavní stavby: Kč Kč Kč Ostatní stavby: Kč Pozemky: Věcná hodnota celkem: Kč Kč Porovnávací hodnota Lokalita Užitná plocha Pozemek Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Upravená cena Kč/m2 Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu K c českobudějovicko - Hůrky Foto m2 m2 Kč Kč/m2 KC 50, ,

8 Prodej, dům rodinný, 50 m2 Celková cena: Kč za nemovitost Adresa: Hůrky Budova:Cihlová Stav objektu:velmi dobrý Vlastnictví:Osobní Typ domu:patrový Plocha zastavěná:23 m2 Plocha užitná:50 m2 Plocha pozemku:578 m2 Balkón:Ano Parkovací stání:ano Garáž:Ano Popis: Prodej rodinného domu v obci Hůrky u Lišova v okrese České Budějovice. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní dům z roku 980, dispozičně řešený jako 5+ s garáží. Zastavěná plocha domu činí 23 m2 a celková plocha pozemku 578 m2. Dům byl kolaudován v roce 980 a je ve velmi dobrém stavu. V přízemí domu se nachází vstupní hala, pokoj, prádelna, kotelna, sušárna a garáž. V prvním patře domu je bytová jednotka 4+ s jídelnou, dále samostatná koupelna s vanou a WC. V kuchyni kuchyňská linka včetně spotřebičů (myčka, elektrický sporák s troubou, digestoř). V pokojích a v chodbách dlažba či plovoucí podlahy a v koupelně dlažba. Topení ústřední s kotlem na tuhá paliva, ohřev vody bojlerem. Voda vlastní studna, kanalizace-obecní, elektrika 220/380. Na zahradě se dále nachází pergola s krbem a přírodní jezírko. Veškerá občanská vybavenost se nachází ve městě Lišov vzdáleného 3 km od obce Hůrky. Krajské město České Budějovice je vzdáleno cca 5 km. K Zdroj ceny - nabídka k prodeji 0,85 K2 Velikosti objektu - srovnatelmná K3 Poloha - podobná K4 Provedení a vybavení - srovnatelné K5 Celkový stav - udržovaná nem. K6 Vliv pozemku - omezeně,0 K7 Úvaha zpracovatele ocenění - uvedeno českobudějovicko - Libín 60, ,80 Prodej, dům rodinný, 400 m2 Celková cena: Kč za nemovitost Adresa: Libín Budova:Cihlová Stav objektu:velmi dobrý Poloha domu:samostatný Vlastnictví:Osobní Typ domu:patrový Podlaží počet:3 včetně podzemního Počet bytů:2 Plocha zastavěná:20 m2 Plocha užitná:400 m2 Plocha podlahová:60 m2 Plocha pozemku:400 m2 Lodžie:Ano Sklep:Ano Voda:Dálkový vodovod Topení:Lokální tuhá paliva Odpad:Veřejná kanalizace Elektřina:400V Zařízeno:Částečně Popis: Nabízíme k prodeji RD 2x3+, s lodžií, studnou, garáží na pozemku 420 m2 v obci Libín okr. České Budějovice. Jde o udržovaný dům s obytnou plochou 60 m2. V koupelně je vana. W C samostatné. Je samostatně stojící se sedlovou střechou. Pozemek je oplocen, se studnou. Plyn přiveden k hraně pozemku. Topení je ústřední s kotlem na tuhá paliva K Zdroj ceny - nabídka k prodeji 0,70 K2 Velikosti objektu - srovnatelné K3 Poloha - obdoba K4 Provedení a vybavení - srovnatelné K5 Celkový stav - údržba omezená K6 Vliv pozemku - omezeně,5 K7 Úvaha zpracovatele ocenění - uvedeno

9 českokbudějovicko - Dobrá voda 200, , Prodej, dům rodinný, 300 m2 Celková cena: Kč za nemovitost Adresa:Na Vyhlídce, Dobrá Voda u Českých Budějovic Budova:Cihlová Stav objektu:před rekonstrukcí Poloha domu:samostatný Vlastnictví:Osobní Typ domu:patrový Podlaží počet:2 Počet bytů:2 Plocha zastavěná:0 m2 Plocha užitná:300 m2 Plocha podlahová:200 m2 Plocha pozemku: 552 m2 Garáž:Ano Energetická náročnost budovy: Třída G - Mimořádně nehospodárná Ukazatel energetické náročnosti budovy:305,0 kwh/m2za rok Zařízeno:Částečně Popis: Rodinný dům se dvěma byty 3+ a velkým pozemkem v obci Dobrá Voda. Dům je kompletně podsklepen (garáž, technické zázemí), přízemí a podkroví tvoří vždy samostatný byt 3+. Dům je okamžitě obyvatelný, rekonstrukce by měla řešit spíše modernizaci a zlepšení tepelně technických parametrů nemovitosti. Technicky je možná rekonstrukce po etapách, tj v jednom bytě bydlet a druhý rekonstruovat, potom obráceně. Pozemek o celkové výměře.552 m2 nabízí i velmi zajímavou možnost novostavby dalšího domu. V souladu s územním plánem obce lze pozemek rozdělit tak, aby měl přístup z ulice a byl připojitelný na inženýrské sítě, tj splnil nezbytné podmínky pro povolení stavby. V tomto případě by cena domu s cca 600 m2 pozemku činila 2, ,- Kč a cena cca 950 m2 pozemku ,- Kč. K Zdroj ceny - nabídka k prodeji 0,90 K2 Velikosti objektu - obdobná K3 Poloha - lukrativní - satelit ke krajskému městu 0,85 K4 Provedení a vybavení - k opravě,05 K5 Celkový stav - podobný K6 Vliv pozemku - nemá K7 Úvaha zpracovatele ocenění - uvedeno Variační koeficient před úpravami: 5,7 % Průměrná cena Celková užitná plocha oceňované nemovitosti Porovnávací hodnota Variační koeficient po úpravách:,99 % 5 79 Kč/m2 268 m Kč Zdůvodnění stanovené porovnávací hodnoty Porovnávací hodnota V principu se jedná o vyhodnocení a porovnání cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Hodnota stanovená touto metodou má vysokou vypovídající schopnost a dobře vystihuje poptávku po daném typu nemovitosti v dané lokalitě. Seznam oceňovaných pozemků Název pozemku Parcelní číslo Výměra Jednotková cena pozemku zastavěná plocha a nádvoří: 25/ 20 m Kč/m2 zastavěná plocha a nádvoří: 25/2 22 m Kč/m2 zastavěná plocha a nádvoří: 25/3 876 m Kč/m2 zahrada: 38/3 m2 50 Kč/m2 zahrada: m 2 50 Kč/m2 ostatní plochy: 4 m2 50 Kč/m2 zahrada: m 2 00 Kč/m Celkem: m2

10 Stanovení standardní jednotkové ceny za m2 započitatelné plochy Obvyklá cena: Kč Hodnota garáží, garážových a parkovacích stání: Kč Podíl venkovních úprav a ostatních staveb na obvyklé ceně: 0,00 % Kč Obvyklá cena pozemků: Kč Upravená obvyklá cena: Kč 268 m 2 Započitatelná plocha: Kč/m2 Jednotková cena započitatelné plochy: Podklady / přílohy počet stran A4 v příloze Fotodokumentace nemovitosti. Fotodokumentace nemovitosti. Fotodokumentace nemovitosti. Snímek katastrální mapy Snímek katastrální mapy Mapa oblasti. Mapa oblasti. Mapa oblasti. Výpis z katastru nemovitostí pro LV přístupu Výpis z katastru nemovitostí - 0 -

11 Zdůvodnění obvyklé ceny: (vč. komentáře ke kupní ceně) Vyhodnocení kupní ceny : Nemovitost nneí nabízena na realitním trhu. Rekapitulace : Nemovitost RD a jeho příslušenství, je obchodovatelná, v současné době pozemky a stavba dvou rodinných domů. RD jsou užívány a dokončeny, včetně venkovních úprav. Pozemek a stavba jsou umístěny na vhodném místě okraje středu osady, s dobrou dostupností do vyššího správního celku - krajského města - cca 20,0 km, v osadě s hromadnou dopravou - autobus. Změna účelu užití stavby je nepravděpodobná. Vhodnost zajištění : technický stav umožňuje bezproblémové užívání, majetkoprávní vlastnické vztahy jsou vyjasněné - dva shodní vlastníci stavby a pozemku, faktický a právní stav nemovitosti je souladný pouze částečně, nemovitost stavba RD č. 4 a pozemky jsou evidovány v KN, nikoliv druhý RD, přístup ke stavbě je po pozemku v majetku obce (viz odd. pozemky ). Nemovitost není zatížena riziky ani jinými omezeními (věcněprávního charakteru), které by snižovaly nebo jsou způsobilé snížit hodnotu oceňované nemovitosti a její budoucí prodejnost. Není vyjasnněno právo bytu pro matku povinného - nebyla předložena nájemní smlouva. Cena porovnání : V principu se jedná o vyhodnocení a porovnání cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Hodnota stanovená touto metodou má vysokou vypovídající schopnost a dobře vystihuje poptávku po daném typu nemovitosti v dané lokalitě. Cena obvyklá : Současnou obvyklou hodnotu nemovitosti proto stanovuji v úrovni hodnoty porovnávací, s ohledem na druh uvažované stavby, cenu nákladovou, technický a morální stav, rozsah nem.. Současná obvyklá hodnota nemovitosti se rovná hodnotě stavby rodinného domu včetně jeho příslušenství a součástí a činí ,00 Kč. Cena konečná obvyklá je upravena za rozsah nedokončených stavebních prací, které jsou prováděny v rámci údržby a za užívání stavby rozporu se zápisem v KN Podíl povinného činí /2 tj ,0 Kč - -

12 Koncesní listina: Certifikát odhadce nemovitostí vyhotovený Bankovním institutem vysoká škola Praha, evidenční číslo 434/04, vyhotovený dne s platností do Koncesní listina Vydal: Okresní živnostenský úřad Okresního úřadu v Českém Krumlově Číslo jednací: ŽÚ-00/0223/0/K Dne: Předmět podnikání: Oceňování majetku pro věci nemovité IČO: Prohlašuji, že při zpracování odhadu jsem osobou nezávislou. Elektronicky odesláno: Příjemce: ČMMS Hypoteční banka Počet souborů: 30

13 pohled severozápadní pohled jihozápadní sklepy sklepy prádelna kotelna - 3 -

14 kotelna chodba schodiště koupelna v podkroví pokoj chodba veranda obytné stavení na poz. 25/3-4 -

15 kolna kolna obytné stavení na poz č. 25/3-5 -

16 - 6 -

17 - 7 -

18 - 8 -

19 - 9 -

20 - 20 -

21 - 2 -

22 - 22 -

23 - 23 -

24 - 24 -

25 - 25 -

26 - 26 -

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 55/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1665

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 27/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 100 Na

Více

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 113 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 37/2015. (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 37/2015. (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 37/2015 (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 219 Na pozemku parc. č.: 552 Pozemky parc. č.:

Více

2 200 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6374/24 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

2 200 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6374/24 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6374/24 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 5167 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 149 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.6438/88 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.6438/88 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6438/88 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 9 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 NEMOVITÁ VĚC: St. parcela č. 76, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 36, pozemek p.č. 110/27 včetně dalších součástí a příslušenství Katastrální údaje

Více

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St.

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. 15 Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: ZNALECKÝ POSUDEK číslo 38/2014 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 96 Na

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 21/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 21/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 21/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.3 Byt (spoluvlastnický podíl na budově) V celkové rekonstrukci Číslo

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 15 Na

Více

2 800 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6396/46 odhad obvyklé ceny nemovitosti dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

2 800 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6396/46 odhad obvyklé ceny nemovitosti dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6396/46 odhad obvyklé ceny nemovitosti dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 6.2 Areál - víceúčelový Stávající Číslo popisné: 108 Na pozemku parc. č.: st.133 Pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s. EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 17/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Rodinný dům - bez nebytových prostor ocenění stávajícího stavu Číslo popisné: 117 součást

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 263 Na

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 557/533 V budově č. p.: 557 Na pozemku

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 336/10 V budově č. p.: 336 Na pozemku

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje:

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: OBJEDNATEL : Adresa objednatele: Rodinný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 146 Adresa nemovitosti: Vinařská 146, 407 01 Jílové Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

Znalecký posudek č. ZU 128/2015

Znalecký posudek č. ZU 128/2015 KOPPREA znalecký ústav, spol. s r. o. Pro obory stavebnictví (stavby obytné, průmyslové, zemědělské a vodní), projektování (projektování staveb) a ekonomiky (ceny a odhady nemovitostí, movitých věcí a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 3/2 VEL. 2 + 1 S PŘÍSL. VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 3 NA ST. P.Č. 81, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 2960/10000 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3059/2009 NEMOVITOST: Bytová jednotka, 1352/13 se spoluvlastnickým podílem na domě a pozemku p.č. 2061/672 Adresa nemovitosti: V.Volfa 1352 / 4, České Budějovice Katastrální

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3029/58/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 287/9 Adresa nemovitosti: Hrušovská 287 / 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561 Znalecký posudek stanovení obvyklé ceny nemovitosti číslo 2851-016/2014OC 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka č. 318/2, 1+1 s přísl. v 1.NP bud. č.p. 318 včetně spoluvl.

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2385-285/2009 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 52, dílna na p.č. St.54/1, p.č. St.53, St.54/1, 7/12, 7/13 a 211/14 Adresa nemovitosti: Karolín 52, 679 02

Více

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti číslo 2827/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor, Rodinný dům č.p. 1137, Sokolov Kraj: Karlovarský Okres: Sokolov Obec: Sokolov Katastrální

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3050/79/2014 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Deštné 62 / 62, 74755 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3117/4/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Loděnice 156 / 156, PSČ 67175 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost.

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost. ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 349/2015 Účel ocenění: Objednavatel : Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Insolvenční správkyně dlužníka Evy Machačové, Ing Martina Mitinová Svépomoc

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3677/271/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 7 jehož součástí je stavba čp. 66, to vše v k.ú. Nový Hrádek obce Nový Hrádek. Adresa nemovitosti: Hradní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2943/152/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 96 Adresa nemovitosti: Komorní Lhotka 96 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Komorní Lhotka,

Více

Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Dolní Jirčany. LV č.

Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Dolní Jirčany. LV č. ODHAD č.9/1/018 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Číslo popisné: Na pozemku parc. č.: Pozemky parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 52/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 52/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 52/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům 3+1 Adresa nemovitosti: Slavičky 34 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2970/2008 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 64 s pozemky p.č. 140 a 141 - ideální 1/2 Adresa nemovitosti: 387 71 Číčenice 64 Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Strakonice,

Více

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Rodinný dům č.p. 73 na pozemku p.č. st. 96 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 96 v k.ú. Lověšice u Přerova, v obci Přerov, v okrese Přerov. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č.

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. 61/4 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3690/284/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 199, který je součástí pozemku p.č. st. 134, s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 134 a p.č. 1008/1, vše v

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 KSHK 42 INS 16231/2015 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt 2+1 č. 734/12, Hostinné, ul. Sídliště Adresa nemovitosti: Sídliště 734, 54371 Hostinné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 NEMOVITOST: rodinný dům čp. 121 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kutná Hora, obec Křesetice, k.ú. Křesetice Adresa nemovitosti: Křesetice 121, 285 47 Křesetice

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1874/149/2015 6 NEMOVITOST: ¼ rodinného domu, č.p. 542 Adresa nemovitosti: Raisova 542, Lysá nad Labem Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 893/36 v Klatovech III, Čechova 893 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Klatovy, obec Klatovy, k.ú. Klatovy Adresa nemovitosti:

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 893/20 V budově č. p.: 893 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, k.ú. Karlovy Vary Adresa nemovité věci: Skalní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3148/35/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Na Záguří 611 / 2, 736 01 Havířov - Bludovice Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3099/128/2014 6 Bytová jednotka - byt Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Bohumín, k.ú. Nový Bohumín, kód k.ú. 707031, LV Ostatní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 66/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 66/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s ZNALECKÝ POSUDEK číslo 66/2012 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 187/11 V budově č. p.: 187 Na pozemku

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1883/158/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, RD č.p. 151 Adresa nemovitosti: Alšova 151, Benešov nad Ploučnicí Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2012 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Zhoř 21 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3487/031/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Pozemek p.č. st.205/1 s rodinným domem č.p. 117 a pozemky p.č. 1290/1 a p.č. 1294/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3843-20/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov, obec Dolní Kounice, k.ú. Dolní Kounice Adresa nemovité věci: Bezručova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 690/125/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 52 na pozemku č. parc. St. 50/1 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 50/1, k.ú. Tálín, obec Tálín, zapsáno na LV č. 372 u Katastrálního

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2876/85/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 6 s pozemkem z LV č. 252, k. ú. Dvorce u Jihlavy, pozemky z LV č. 310, k. ú. Cejle a pozemky z LV č. 265 k. ú. Dvorce u

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3126/13/2015 6 NEMOVITOST: Ideální spoluvlastnický podíl na bytovém domě č. p. 164 a pozemku parc. č. st. 221 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 1563 Adresa nemovitosti: Horská 1563, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3849-26/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Drnovice, k.ú. Drnovice u Vyškova Adresa nemovité věci: Drnovice 104

Více

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí:

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: - budovy č.p. 242 (bydlení) Láz na pozemku - stavební parcele parc. č. 302 - pozemku - stavební parcely parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemku

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném stavu a pozemek p.č. 844/3 v podílovém spoluvlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 113/2 se stavbou rodinného domu č.p. 191, s příslušenstvím a pozemky p.č. 843/3 a 850/4, zemědělské pozemky Katastrální

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3451/316/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 5 na pozemku p.č. st. 124 a pozemky p.č. st. 124 a p.č. 1695, to vše v k.ú. Dobré obce Dobré. Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka 2+1 Adresa nemovitosti: Puškinova 456 / 10, Vyškov - Dědice

Více

Současný stav. Datum místního šetření: 3.11.2015 Datum zpracování : 12.11.2015

Současný stav. Datum místního šetření: 3.11.2015 Datum zpracování : 12.11.2015 NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5461-169/2015 6 Objekt služeb a obč. vybavenosti - víceúčelový, provozní objekt na LV 5533 v k.ú. Nový Jičín-Předměstí Adresa nemovitosti: Nový Jičín 1073,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 34/2015. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 34/2015. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 34/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Bytová jednotka - byt ocenění stávajícího stavu Název nemovitosti: Byt 3+1. Bytová jednotka

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3642/236/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka jednotka č. 65/2 v bytovém domě čp. 65, na pozemku p.č. st. 365, vč.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 365 na pozemku č. parc. St. 307 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 307, č. parc. 847/15 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní ceny nemovitosti

Znalecký posudek o odhadu tržní ceny nemovitosti Znalecký posudek o odhadu tržní ceny nemovitosti číslo 2336-41/2016 Odhadce: Ing. Jaroslav Mlčoch Kvítková 4323, 760 01 Zlín, 603 207 393, posudkyjmlcoch@seznam.cz Datum objednání: Datum místního šetření:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3039/68/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka - byt Ludvíka Podéště 1856 / 38, 708 00 Ostrava - Poruba Kraj Moravskoslezský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 NEMOVITOST: Objekt individuální rekreace, č.e. 39 Adresa nemovitosti: Bulovka 39, 464 01 Bulovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0679-115/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1165/3 a garáž č. 1165/7, vše s příslušenstvím a pozemky Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 12/2016. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 12/2016. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 12/2016 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Bytová jednotka - byt ocenění stávajícího stavu Název nemovitosti: Byt 3+1. Bytová jednotka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 391/2 se stavbou rodinného domu č.p. 578, součásti a příslušenství Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Třebíč,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 NEMOVITÁ VĚC: pozemek st.parc.č.880 se stavbou č.p. 123, st.parc.č. 3629 se stavbou garáže bez. č.p., st.parc.č. 5021 se stavbou garáže bez č.p., poz.parc.č.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2912/121/2013 6 NEMOVITOST: Byt č. 3/5 Adresa nemovitosti: Kostelní 3, Vidnava Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Vidnava, k.ú. Vidnava, kód k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5937-80/ 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5937-80/ 2015 Ing. Bohuslav Štencl oceňování nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 5937-80/ 2015 o ceně nemovité věci- Objednavatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval: rodinného domu č. p. 239, s příslušenstvím

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 4196-105/2015 130 EX 1043/15-58/E 1 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, č.2383/17 Adresa nemovitosti: Vodárenská 2383, 272 01 Kladno - Kročehlavy Katastrální údaje:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 603/17 Adresa nemovitosti: Na Burse 603, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ NEMOVITOSTÍ. č. 1905-70/11. Rodinný dům č.p. 934/36, příslušenství a pozemky

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ NEMOVITOSTÍ. č. 1905-70/11. Rodinný dům č.p. 934/36, příslušenství a pozemky ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ NEMOVITOSTÍ ------------------------------------------------------------------------------------------------- č. 1905-70/11 Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 934/36, příslušenství

Více

Znalecký posudek č. ZP-188/2010

Znalecký posudek č. ZP-188/2010 Znalecký posudek č. ZP-188/2010 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 9, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, travní porosty, IS, vedlejší

Více

Znalecký posudek č. 2721-125/10

Znalecký posudek č. 2721-125/10 čj.: 137Ex 15384/09 Znalecký posudek č. 2721-125/10 O ceně obvyklé bytu 1+kk č. 3393/8 v domě č.p. 3393, Jablonec nad Nisou, ul. Budovatelů, včetně podílu na příslušenství a pozemku stp.č. 4420, katastrální

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 17097715

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 17097715 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 17097715 NEMOVITÁ VĚC: RD č.p.200 stojící na pozemku p.č.3673 vč.pozemků p.č. 3673, 3678 a příslušenství v obci Dolní Lutyně, k.ú.dolní Lutyně, okres Karviná. Katastrální údaje

Více

160 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6637/47 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

160 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6637/47 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6637/47 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 12.1 Jednoduchá stavba - garáž Stávající Číslo popisné: rozestavěná stavba Na pozemku

Více