6 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu"

Transkript

1 6 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce, jehož téma Pěstitelské práce integruje do všech ročníků 1. stupně. Předmětem prolínají všechna průřezová témata, zejména Environmentální výchova (v souvislosti s poznáváním přírody a životního prostředí), Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova. Vyučovací předmět Člověk a jeho svět na počátku pomáhá žákům zvládnout specifika pravidelné školní docházky, vytváří základní představy o okolním světě, o vzájemných vztazích, zákonitostech v přírodě i ve společnosti, umožňuje i praktické ověřování získaných poznatků, spojuje vlastní zkušenosti žáků s osvojovanými poznatky a dovednostmi. Učí je poznávat sebe i nejbližší okolí, podporuje vývoj vnímavého vztahu žáků k sobě samým i ke svému okolí, k životnímu prostředí, s rozšířením rostlin a živočichů a působením člověka na životní prostředí. Pomáhá žákům orientovat se v dějích a čase, vymezuje pojmy minulost, současnost. Pomáhá žákům utvářet si a přijímat odpovědnost za vlastní zdraví a bezpečnost, za své chování, jednání, rozhodování. Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. Objasňuje chápání organizace života v obci, ve společnosti, zaměřuje se na praktické poznávání místních, regionálních skutečností. Upevňuje základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznamuje žáky se základními právy a povinnostmi, svým obsahem a zaměřením přispívá k utváření životních postojů a hodnot žáků. Postupně rozvíjí vztah k zemi, národní cítění, směřuje k výchově budoucího občana demokratického státu a seznamuje žáky se základními právy a povinnosti i problémy ve společnosti i ve světě. Přináší základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování různých životních situací. Seznamuje žáky s lidským tělem, jeho biologickými i fyziologickými funkcemi a potřebami, se základy sexuální výchovy, s péčí o zdraví a první pomocí, s chováním v krizových situacích, s prevencí zneužívání návykových látek a s odpovědností člověka za své zdraví Zprostředkovává poznávání Země jako planety sluneční soustavy, vlastnosti živé a neživé přírody, znaky života, životní potřeby a podmínky. Seznamuje žáky se základy pěstování rostlin a péče o ně. Časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je v 1. a 2. ročníku vyučován 2 hodiny týdně a ve 3., 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. Celková časová dotace vyučovacího předmětu zahrnuje 12 hodin z oboru Člověk a jeho svět a 1 hodinu z oboru Člověk a svět práce. Výuka probíhá ve 45 ti minutových vyučovacích hodinách nebo v časově delších vyučovacích blocích; do výuky zařazujeme pravidelně skupinovou práci, pozorování, pokusy, tematicky zaměřené vycházky a výlety. Žáci pracují ve třídě i v exteriéru, ve škole využíváme počítačovou učebnu a třídu s interaktivní tabulí. 1

2 Výchovné a vzdělávací strategie Zařazujeme práci s odbornou literaturou a s internetem, skupinovou práci, pozorování, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům sami, požadujeme po žácích smysluplné zaznamenávání a hodnocení výsledků svého pozorování, používáme různé materiály, nástroje a vybavení (KK řešení problémů, KK k učení, KK pracovní). Uskutečňujeme exkurze, výlety, besedy, návštěvy muzeí (KK komunikativní, KK občanská). Podporujeme učení se navzájem žáci prezentují výsledky své práce i před žáky jiných ročníků, zařazujeme tematickou výuku společnou pro více ročníků 1. stupně, zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně (KK sociální a personální, KK komunikativní, KK pracovní). Prostřednictvím kladení otázek k věci podněcujeme žáky k argumentaci, podporujeme tak i prezentaci vlastních myšlenek a názorů, vzájemné naslouchání a zdůvodňování svých závěrů, nedílnou součástí je požadavek používání správné terminologie (KK komunikativní, KK k učení). Motivujeme žáky k hledání možností aktivního uplatnění ochrany přírody, k utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům třídění odpadu, sběr papíru apod. (KK občanská). Zapojujeme žáky do tvorby pravidel chování ve třídě a pravidelně se žáky vyhodnocujeme dodržování vymezených pravidel a norem chování ve třídě i obecných pravidel bezpečnosti (KK občanská, KK pracovní). Umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledkům a vedeme žáky k hodnocení vlastních výsledků posuzování vlastní práce i práce druhých, umožňujeme každému žákovi zažít úspěch zařazováním rozmanitých forem práce (KK k učení, KK sociální a personální, KK k řešení problémů). Zadáváme žákům úkoly problémově. 6.2 Vzdělávací obsah 2

3 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 1. STUPEŇ Ročník: první Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Místo, kde žijeme ČJS orientuje se v místě svého bydliště a školy rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí ČJS rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi ČJS projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům prostředí školy a domova, orientace v místě bydliště a školy bezpečná cesta do školy Lidé kolem nás postavení jedince v rodině, role členů rodiny, mezigenerační vztahy, mezilidské vztahy, komunikace mezilidské vztahy, pomoc nemocným, sociálně slabým vlastnosti lidí ČJS vyvodí a dodržuje pravidla soužití ve škole pravidla slušného chování OSV, Mezilidské vztahy péče o dobré vztahy OSV, Poznávání lidí - rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech ČJS vyvodí význam a potřebu povolání a pracovních činností práce a zaměstnání Lidé a čas ČJS využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě určování času hodiny celé, dny v týdnu, části dne, roční období režim dne Rozmanitost přírody ČJS pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích den a noc charakteristika ročních období pozorování změn počasí reakce rostlin a živočichů na roční období EV, Ekosystémy - les 3

4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 1. STUPEŇ Ročník: první ČJS uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví ČJS dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných ČJS chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě Člověk a jeho zdraví lidské tělo péče o zdraví správná životospráva pravidla chování osobní bezpečí krizové situace situace hromadného ohrožení ČJS uplatňuje základní pravidla silničního provozu pravidla silničního provozu v roli chodce, cyklisty ČJS reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech správné a bezpečné chování při mimořádných událostech OSV, Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo MKV, Lidské vztahy právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci 4

5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 1. STUPEŇ Ročník: druhý Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU Místo, kde žijeme PŘESAHY, ROZŠIŘUJÍCÍ POZNÁMKY VAZBY, UČIVO, ČJS vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí ČJS rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost ČJS rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi odvodí význam různých povolání a pracovních činností projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům ČJS využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě ČJS uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka prostředí školy a domova, orientace v místě bydliště a školy, pověsti vztahující se k regionu bezpečná cesta do školy rozdíly mezi městským a vesnickým prostředím Lidé kolem nás postavení jedince v rodině, role členů rodiny, mezigenerační vztahy, funkce rodiny mezilidské vztahy, komunikace pravidla slušného chování pracovní činnosti lidí, různá povolání volný čas a jeho využití mezilidské vztahy, pomoc nemocným, sociálně slabým vlastnosti lidí Lidé a čas určování času hodiny celé, čtvrt, půl, tři čtvrtě měsíce v ročním období určování času hodiny celé, čtvrt, půl, tři čtvrtě měsíce v ročním období EV, Ekosystémy - lidské sídlo, město, vesnice OSV, Mezilidské vztahy chování podporující dobré vztahy MkV, Etnický původ rovnocennost všech etnických skupin a kultur 5

6 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 1. STUPEŇ Ročník: druhý ČJS roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků ČJS pozoruje a porovná viditelné proměny v jednotlivých ročních obdobích ČJS uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví ČJS dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných ČJS chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě Rozmanitost přírody poznávání rostlin a živočichů ve známých lokalitách reakce rostlin a živočichů na roční období Člověk a jeho zdraví lidské tělo péče o zdraví správná životospráva pravidla chování osobní bezpečí krizové situace situace hromadného ohrožení ČJS uplatňuje základní pravidla silničního provozu pravidla silničního provozu v roli chodce, cyklisty ČJS reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech správné a bezpečné chování při mimořádných událostech EV, Ekosystémy les, louka, pole, rybník OSV, Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání OSV, Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní naladění mysli 6

7 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 1. STUPEŇ Ročník: třetí Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČJS vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí ČJS začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje, popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) rozlišuje některé státní symboly naší vlasti ČJS rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost ČJS odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností ČJS projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům Místo, kde žijeme práce s plánem své obce osobní bezpečí nebezpečné situace název obce a její části, její znak význačné orientační body, historická a památná místa v obci naše vlast zásahy člověka na krajinu a životní prostředí vliv krajiny na život lidí Lidé kolem nás pracovní činnosti lidí tělesná a duševní práce různá povolání volný čas a jeho využití vztahy mezi lidmi osvojení vhodného chování k ostatním spolužákům mezilidské vztahy, pomoc nemocným, slabým, nemocným VDO, Formy participace občanů v politickém životě obec jako základní jednotka samosprávy státu EV, Základní podmínky života ohrožování a ochrana přírodních zdrojů EV, Vztah člověka k prostředí příroda a kultura obce a její ochrana VDO, Občan, občanská společnost a stát občan jako odpovědný člen společnosti 7

8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 1. STUPEŇ Ročník: třetí ČJS využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti ČJS pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu ČJS uplatňuje elementární poznatky o sobě, rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí na příkladech porovnává minulost a současnost ČJS roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě ČJS provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů ČJS uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví ČJS dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných Lidé a čas základní orientace v čase den, týden, měsíc, rok minulost, přítomnost, budoucnost kultura a historie naší obce, města EV, Lidské aktivity a problémy životního prostředí proměny způsobu života v minulosti a přítomnosti Rozmanitost přírody rozlišení živé a neživé přírody základní význam vody, vzduchu, ohně a půdy podmínky života na Zemi pozorování a porovnávání vlastností vody, vzduchu, přírodnin Člověk a jeho zdraví lidské tělo péče o zdraví správná životospráva první pomoc pravidla chování ve školním řádu ochrana přírody a kulturních památek EV, Ekosystémy les, pole, louka, vodní zdroje EV, Základní podmínky života voda, půda, vzduch OSV, Psychohygiena uvolnění, relaxace, pomoc při potížích 8

9 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 1. STUPEŇ Ročník: třetí ČJS chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě osobní bezpečí, krizové situace situace hromadného ohrožení krizová centra ČJS uplatňuje základní pravidla silničního provozu pravidla silničního provozu v roli chodce, cyklisty ČJS reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech správné a bezpečné chování při mimořádných událostech 9

10 ČLOVĚK A JEHO SVĚT: PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Ročník: čtvrtý Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Rozmanitost přírody ČJS objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka Životní podmínky rozmanitost podmínek života na Zemi (vzduch, voda, světlo a teplo, půda a živiny, podnebí a počasí) Půda vznik půdy a její význam Voda a vzduch výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život Slunce teplo, světlo EV, Základní podmínky života půda (zdroj výživy, ochrana) ČJS zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí Rostliny, houby, živočichové znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, rozmnožování, stavba těla u některých nejznámějších druhů význam v přírodě a pro člověka Ekosystémy: les, pole, louka, lidská obydlí, rybník, potok, řeka EV, Ekosystémy - les, pole, lidské obydlí, louka, vodní plochy - rostliny v lese, na louce v okolí školy - řeka Berounka výlet a pozorování ČJS porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu jednotlivé klíče, encyklopedie, internet, výukové programy Rovnováha v přírodě a její ochrana význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva - návštěva ZOO v Chuchelském háji - domácí mazlíčci ČJS zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody odpovědnost EV, Vztah člověka k prostředí - způsoby využívání a řešení odpadu - sběr starého papíru a plastových víček - zapojení školy do charitativních akcí 10

11 ČLOVĚK A JEHO SVĚT: PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Ročník: čtvrtý lidí, ochrana a tvorba životního prostředí ochrana rostlin a živočichů třídění, likvidace a recyklace odpadů živelné pohromy a ekologické katastrofy - den Ekoškol - Den Země ČJS založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusů pokusy, pěstitelské činnosti postup práce - pěstování nenáročných rostlin ve třídě, na školním pozemku Člověk a jeho zdraví ČJS účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob Péče o zdraví denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava nemoc, její původci drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana osobní, duševní hygiena (stres a jeho rizika, reklamní vlivy) OSV, a sebeorganizace Seberegulace - organizace vlastního času, plánování učení a studia, stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení - Záchranářský kurz spolupráce s ČČK ČJS uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události Osobní bezpečí situace hromadného ohrožení zdravotní osvěta osobní bezpečí bezpečné chování v rizikovém prostředí, v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové EV, Vztah člověka k prostředí - možnosti a způsoby ochrany zdraví - Dopravní soutěž, Jízda zručnosti ČJS předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek Návykové látky a zdraví odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače - programy primární prevence sociálně patologických jevů (nikotinismus) 11

12 ČLOVĚK A JEHO SVĚT: VLASTIVĚDA 1. STUPEŇ Ročník: čtvrtý Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Místo, kde žijeme ČJS ČJS ČJS ČJS ČJS ČJS určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam orientace v místě bydliště a prostoru práce s mapou místní oblasti regionu, druhy map určování světových stran v přírodě mapy obecně zeměpisné a tematické, jejich obsah, grafika, vysvětlivky, orientační body a linie okolní krajina (místní oblast, region) zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí obec (město), místní krajina a její části, poloha v krajině minulost a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť základy státního zřízení a politického systému České republiky, státní symboly, státní správa a samospráva, významné osobnosti naší politiky krajina, národ VDO, Principy demokracie jako formy vlády základní kategorie fungování demokracie EV, Vztah člověka k prostředí - způsoby využívání a řešení odpadu ČJS ČJS vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci Lidé kolem nás mezilidské vztahy, pravidla slušného chování práva a povinnosti žáků školy podoby a projevy kultury, kulturní instituce pravidla dialogu, komunikace 12

13 ČLOVĚK A JEHO SVĚT: VLASTIVĚDA 1. STUPEŇ Ročník: čtvrtý ČJS ČJS ČJS ČJS ČJS ČJS ČJS obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy rozlišuje základní formy vlastnictví používá peníze v běžných situacích pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek rozeznává současné a minulé orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a základní lidská práva a práva dítěte principy demokracie vlastnictví soukromé, veřejné, osobní, společné peníze a jejich používání Lidé a čas čas, časová osa dějiny jako časový sled událostí letopočet, generace minulost domova, kraje, vlasti, našich předků báje, mýty, pověsti péče o památky regionu proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života nejstarší osídlení naší vlasti, první státní útvary na našem území, přemyslovský stát český stát za vlády Karla IV., doba husitská, období habsburské monarchie, významné události a osobnosti té doby současnost a minulost v našem životě státní svátky a významné dny VDO, Občan, občanská společnost úloha občana v demokratické společnosti 13

14 ČLOVĚK A JEHO SVĚT: PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Ročník: pátý Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Rozmanitost přírody ČJS ČJS objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídání ročních období Nerosty a horniny některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, Vesmír a Země sluneční soustava, den a noc, roční období EV, Základní podmínky života přírodní zdroje, jejich vyčerpatelnost - výstava nerostů - Mobilní planetárium ve škole ČJS ČJS porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu jednotlivé klíče a atlasy zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat ČJS založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusů Rovnováha v přírodě význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva Ochrana přírody ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy pokusy postup práce EV, Ekosystémy moře, tropický deštný les a jejich význam EV, Lidské aktivity a problémy životního prostředí zemědělství a životní prostředí, průmysl a životní prostředí - sběr starého papíru a plastových víček - zapojení školy do charitativních akcí - Den Ekoškol - Den Země projekt Třídní laboratoř Člověk a jeho zdraví ČJS ČJS ČJS ČJS ČJS využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek Lidské tělo životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, orgánové soustavy, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince - programy primární prevence sociálně patologických jevů závislost, návykové látky - První pomoc spolupráce s ČČK (workshop) - výukový program Lidské tělo 14

15 ČLOVĚK A JEHO SVĚT: PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Ročník: pátý ČJS uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku Osobní bezpečí bezpečné chování v rizikovém prostředí, v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání atd.), brutality a jiné formy násilí v médiích Návykové látky a zdraví odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače Zdravotní osvěta zdravotní osvěta osobní bezpečí služby odborné pomoci sexuální výchova 15

16 ČLOVĚK A JEHO SVĚT: VLASTIVĚDA 1. STUPEŇ Ročník: pátý Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČJS ČJS rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického ČJS zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích ČJS vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) ČJS rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky Místo, kde žijeme mapy obecně zeměpisné a tematické, orientace podle náčrtů, plánů a map zeměpisné pojmy zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí Praha a regiony České republiky, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod Evropa a svět kontinenty, evropské státy, EU předávání osobních zkušeností z cest Lidé kolem nás mezilidské vztahy, pravidla slušného chování komunikace mezi lidmi zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný evropský dům masová kultura a subkultura VMEGS, Jsme Evropané instituce EU, jejich fungování, čtyři svobody, mezinárodní organizace VMEGS, Objevujeme Evropu a svět státní a evropské symboly, Den Evropy VDO, Občanská společnost a škola demokratické vztahy ve škole, žákovský parlament VDO, Občan, občanská společnost úloha občana v demokratické společnosti MkV, Princip sociálního smíru a solidarity odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace 16

17 ČLOVĚK A JEHO SVĚT: VLASTIVĚDA 1. STUPEŇ Ročník: pátý ČJS rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy ČJS rozlišuje základní formy vlastnictví; používá peníze v běžných situacích ČJS poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) ČJS využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek ČJS srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik ČJS objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů protiprávní jednání, právní ochrana občanů a majetku, soukromého vlastnictví, duševních hodnot obchod, firmy základní globální problémy významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí Lidé a čas péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života počátky utváření novodobého českého národa, národní obrození a jeho významné osobnosti, české země 2. poloviny 19. století, 1. světová válka, vznik Československé republiky a její významné osobnosti, 2. světová válka, zánik ČSR, poválečná léta, období totality, vznik České republiky, obnova demokracie současnost a minulost v našem životě státní svátky a významné dny 17

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu prvouka se doplňují: 1. stupeň Ročník: třetí. Tematické okruhy průřezového tématu.

Učební osnovy vyučovacího předmětu prvouka se doplňují: 1. stupeň Ročník: třetí. Tematické okruhy průřezového tématu. - vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí Škola - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Vlastivěda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, exkurze, výlety výuka je frontální i skupinová

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

Okolní krajina- světové strany, orientační body, místní region. Působení lidí na krajinu a životní prostředí,vliv krajiny na život lidí.

Okolní krajina- světové strany, orientační body, místní region. Působení lidí na krajinu a životní prostředí,vliv krajiny na život lidí. - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině - dokáže určit světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 1. stupeň Ročník: čtvrtý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky

Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 1. stupeň Ročník: čtvrtý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině MÍSTO, KDE ŽIJEME Místní krajina, obec- její části, poloha v krajině. Přírodní tvářnost místní krajiny (povrch, podnebí, vodstvo,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahově, časově, organizačně: - vyučuje se ve 4.a

Více

4.4.1Prvouka. 4.4 Člověk a jeho svět

4.4.1Prvouka. 4.4 Člověk a jeho svět 4.4 Člověk a jeho svět Součástí tohoto okruhu jsou vyučovací obory prvouka (je realizována v 1. -3. ročníku s celkovou dotací 7 hodin), přírodověda a vlastivěda (oba obory jsou vyučovány ve 4. a 5. ročníku

Více

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence Hlavní kompetence Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová témata obor zvlád. téma ročník MÍSTO KDE ŽIJEME KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ IX-VI. Obec, místní

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

Pardubický kraj, město Pardubice. Okolní krajina Světové strany Orientace na mapě Zásady bezpečnosti. Mapy, náčrty, plány Mapa České republiky

Pardubický kraj, město Pardubice. Okolní krajina Světové strany Orientace na mapě Zásady bezpečnosti. Mapy, náčrty, plány Mapa České republiky Vlastivěda 4. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu. Určí světové strany v přírodě

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

4.4 Člověk a jeho svět

4.4 Člověk a jeho svět 4.4 Člověk a jeho svět Součástí tohoto okruhu jsou vyučovací obory prvouka (je realizována v 1.-3.ročníku s celkovou dotací 7 hodin), přírodověda a vlastivěda (oba obory jsou vyučovány ve 4. a 5.ročníku

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 2. Časová dotace: 2 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa bydliště Žák se orientuje v okolí školy a svého bydliště. Pamatuje si adresu svého bydliště.

Více

Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu: Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Člověk a jeho svět prochází všemi ročníky 1. stupně, kdy se žáci vzdělávají ve třech hlavních oblastech (Člověk a společnost,

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět

Učební osnovy - Člověk a jeho svět Učební osnovy - Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT místo, kde žijeme 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Přírodověda 4.ročník 2018/2019

Přírodověda 4.ročník 2018/2019 Tematický plán ZŠ Tichá Přírodověda 4.ročník 2018/2019 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ Opakování učiva 3.ročníku Rozmanitost živé a neživé přírody, podmínky života na Zemi. Vycházka do přírody Soužití

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodověda se doplňují: 1. stupeň Ročník: čtvrtý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodověda se doplňují: 1. stupeň Ročník: čtvrtý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky - objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka - vysvětlí na základě elementárních poznatků

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda - 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda - 2. období 4. 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo MÍSTO, KDE ŽIJEME ČJS5101 ČJS5102

Více

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Český jazyk Klíčové Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová k učení k řešení sociální pracovní Žák vyznačí na

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahově, časově, organizačně vyučuje se ve 4. třídě

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. DONČEVOVÁ

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. DONČEVOVÁ CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. DONČEVOVÁ Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je zařazen jako integrovaný předmět přírodovědných

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je zařazen jako integrovaný předmět přírodovědných

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín. Příloha č.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín. Příloha č. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Příloha č. 4 Změny učiva a očekávaných výstupů od 1. 9. 2013 Cizí jazyk, Člověk a jeho

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vzdělávací předmět: Prvouka 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vyhledává a třídí

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Přírodověda

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Prvouka je

Více

Vyučovací předmět má časovou dotaci v ročníku 2 hodiny týdně, ve 4. a 5.ročníku 3 hodiny týdně.

Vyučovací předmět má časovou dotaci v ročníku 2 hodiny týdně, ve 4. a 5.ročníku 3 hodiny týdně. 7.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 7.4.1 Člověk a jeho svět (ČS) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. - 3. ročníku 2 hodiny týdně, ve 4. a 5.ročníku 3 hodiny týdně. Výuka probíhá

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

Průřezová témata. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Školní výstupy. Očekávané výstupy. Žák: Žák:

Průřezová témata. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Školní výstupy. Očekávané výstupy. Žák: Žák: objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka objevuje propojenost prvků živé a neživé přírody

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období - 3.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období - 3. 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo MÍSTO, KDE ŽIJEME ČJS3101 ČJS3102 vyznačí

Více

Základní škola, Učební osnovy I. I. Sekaniny1804 Přírodověda

Základní škola, Učební osnovy I. I. Sekaniny1804 Přírodověda Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně 5.ročník... 2 hodiny týdně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 11

Dodatek k ŠVP ZV č. 11 Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace, 742 35 Odry telefon: 556 730 239 školní družina 556 731 908 školní jídelna 556 731 909 Dodatek k ŠVP ZV č. 11 Název školního vzdělávacího programu:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět PŘÍRODOVĚDA 2. OBDOBÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět PŘÍRODOVĚDA 2. OBDOBÍ Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět PŘÍRODOVĚDA 2. OBDOBÍ Očekávané výstupy Učivo ročník Průřezová témata Je si vědom nutnosti kázně a dodržování pokynů v případě obecného ohrožení

Více

Přírodověda - 4. ročník

Přírodověda - 4. ročník Přírodověda - 4. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy zjišťuje propojenost prvků přírody nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka prakticky třídí organismy do skupin s využitím

Více

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4.

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. 5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová 1./4 Vl 4. roč VL 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

Vzdělávací oblast : Člověk a jeho svět Vyučovací předmět : Vlastivěda. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast : Člověk a jeho svět Vyučovací předmět : Vlastivěda. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast : Člověk a jeho svět Vyučovací předmět : Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. V návaznosti

Více

Základní škola Paskov, Kirilovova 330 Školní vzdělávací program 1.stupeň Člověk a jeho svět Prvouka

Základní škola Paskov, Kirilovova 330 Školní vzdělávací program 1.stupeň Člověk a jeho svět Prvouka Základní škola Paskov, Kirilovova 330 Člověk a jeho svět Prvouka Charakteristika Časová dotace: 1.ročník-2 vyuč. hodina, 2. ročník - 2, 3. ročník 2 Celková dotace hodin: 6 vyučovací hodiny Okruhy : Místo,

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Předmět Vlastivěda

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 12

Dodatek k ŠVP ZV č. 12 Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace, 742 35 Odry telefon: 556 730 239 školní družina 556 731 908 školní jídelna 556 731 909 Dodatek k ŠVP ZV č. 12 Název školního vzdělávacího programu:

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata Školní rok 2014/2015_ vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakování učiva 4. roč. Porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí org. do známých skupin,

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda - 2. období 5.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda - 2. období 5. 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČJS5101 určí a vysvětlí polohu svého

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 2 Vlastivěda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět vlastivěda je určen pro 4. a

Více

5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět:Prvouka I Ročník: 1 Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyznačí v jednoduchém plánu

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 1.

Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Místo, kde žijeme - vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 PRVOUKA 5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět pro 1. období. Předmět předkládá

Více

Předmět: Vlastivěda. regionální památky - péče o památky

Předmět: Vlastivěda. regionální památky - péče o památky poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Přírodověda - 2. období 5.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Přírodověda - 2. období 5. 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Přírodověda 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČJS5401 objevuje a zjišťuje propojenost

Více

Člověk a jeho svět Vlastivěda -2.období

Člověk a jeho svět Vlastivěda -2.období Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a jeho svět Vlastivěda -2.období Charakteristika předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ve vybraných třech

Více

Vlastivěda. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie

Vlastivěda. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda je tvořena tématickými okruhy vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět uvedeného v RVP ZV, rozšířena o další okruh v souladu

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Vzdělávací obsah předmětu přírodověda

Vzdělávací obsah předmětu přírodověda 5.5.3. Vzdělávací obsah předmětu přírodověda Předmět: Přírodověda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová PŘ 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahově, časově, organizačně - v 1. a 2. ročníku se

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni: Obsahové, časové a organizační vymezení časové

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání

Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání 1 1. Identifikační údaje název

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 3 0 0 0 0 0 0 6 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: PŘÍRODOVĚDA Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: PRVOUKA 1. OBDOBÍ Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata Místo, kde žijeme

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: PRVOUKA 1. OBDOBÍ Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata Místo, kde žijeme Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: PRVOUKA 1. OBDOBÍ Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata Místo, kde žijeme Zná cestu do školy a zpět 1 Výchova demokratického občana -

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

5.6. Učební osnovy Přírodověda

5.6. Učební osnovy Přírodověda 5.6. Učební osnovy Přírodověda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.2 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: PŘÍRODOVĚDA 5.4.1.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Období splnění Metodická poznámka Rozsah vyžadovaného učiva Návrhy učiva pro nadané

Více