Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný"

Transkript

1 Analýza poskytovatelů sociálních pro město Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje město Slaný, duben 2007

2 Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY METODY A TECHNIKY INTERPRETACE DAT CHARAKTERISTIKA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 7 Přehled poskytovatelů a popis... 7 Právní forma organizací... 9 Rok založení organizace Rozdělení podle poboček Počet pracovníků Formy Typy zařízení sociálních Územní působnost Způsob hrazení sociálních CÍLOVÉ SKUPINY Pro jaké klienty je služba určena Věkové skupiny TYPY SLUŽEB Počet pracovníků v přímé péči pro jednotlivé služby UŽIVATELÉ SLUŽEB KAPACITA A PŘÍSTUPNOST SLUŽEB Kapacita Přístupnost sociálních Prostory a vybavení STANDARDY KVALITY Standardy kvality Členství v asociaci STRUKTURA FINANCOVÁNÍ SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI PŘÍLOHA: DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

3 1. Hlavní zjištění Předmětem hodnocení bylo devatenáct z dvaceti dvou oslovených poskytovatelů sociálních, které fungují pro obyvatele Slaného. Téměř všichni oslovení poskytovatelé sociálních měli zájem o spolupráci na tvorbě komunitního plánu sociálních ve Slaném;. Přímo ve Slaném sídlí pět poskytovatelé sociálních, ostatní organizace mají sídlo mimo město. Rovnoměrně jsou zastoupeny organizace řízené státními či veřejnoprávními institucemi a neziskové organizace nestátního sektoru. Více než tři čtvrtiny poskytovatelů měly datum vzniku organizace po roce Územní působnost jednotlivých zařízení sociálních zařazených do průzkumu je rozdílná a vychází z charakteru i organizace sociálních. Nejvíce poskytovatelů sociálních mělo působnost v rámci celé republiky; V oblasti sociálních pro Slaný je v průzkumu zastoupeny téměř všechny typy zařízení. Nejvíce bylo sociálních poraden a domovů pro seniory. Nabídka terénních, ambulantních a pobytových sociálních je podstatě vyrovnaná ; V nabídce zařízení sociálních se mezi poskytovateli pro obyvatele města Slaný samostatně nevyskytovaly noclehárny a domy na půl cesty; Devadesát sedm procent z přepočteného počtu pracovníků v sociálních službách pro obyvatele Slaného se věnuje přímé práci s klienty. Počet pracovníků v přímé péči pro jednotlivé služby vychází z charakteru poskytované služby a počtu zařízení sloužící pro sledovanou lokalitu. Největší personální zajištění v oblasti přímé péče o klienty vykazovaly domovy pro seniory, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, pečovatelská služba a raná péče. Sociální služby jsou rovněž oblastí, kde je využíváno práce dobrovolníků; Sociální služby jsou zajištěny pro většinu cílových skupin. Počet klientů jednotlivých sociálních má u většiny (pokud to uváděli) stoupající tendenci. Neexistuje věková skupina obyvatel Slaného, která by byla v nabídce sociálních opominuta; Sociální služby, které se v průzkumu poskytovatelů sociálních pro obyvatele Slaného nevyskytovaly: domy na půl cesty, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, noclehárny, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení a odlehčovací služby; 3

4 Přístupnost sociálních zařízení a je závislá na charakteru poskytovaných. Pro obyvatele Slaného je nejvíce přístupná po vzájemné dohodě poskytovatele a klienta. Kapacita sociálních pro obyvatele Slaného je podle hodnocení poskytovatelů ve většině plně využita či nedostačující. Materiální zázemí a vybavení poskytovatelů sociálních je ve většině částečně či zcela vyhovující; Problematiku tvorby standardů kvality budou nuceny řešit jednotlivé organizace z titulu nového zákona o sociálních službách. V době, kdy průzkum probíhal neměly standardy kvality stanoveny čtyři poskytovatelé sociálních ; Způsob hrazení sociálních závisí na konkrétním typu a formě služby. Třetina sledovaných sociálních pro obyvatele Slaného je poskytována bezplatně, téměř polovina poskytovatelů uvádí částečné hrazení některých ; Problematika financování sociálních je citlivá, osm z organizací neuvedlo údaje o finančních zdrojích. Způsoby financování vyplývají z právní formy organizace. Nejvíce poskytovatelů uvádělo dotace ze Středočeského kraje, dále finanční dary, dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, dotace města a úhrady za služby od ; Žádný z poskytovatelů neuvedl v loňském roce čerpání z fondů EU a ani v tomto roce na tyto zdroje nespoléhá; Poskytovatelé sociálních s spolupracovali zejména se Středočeským krajem, městem Slaný a ostatními organizacemi sociálních. Nejméně kontaktů je navázáno se zahraničními partnery. Hodnocení spolupráce bylo převážně příznivé, převažovalo hodnocení pozitivní. Průměrné známky hodnocení nepřesáhly hodnotu 2,0. Nejméně příznivě je hodnocena spolupráce s komerční sférou; 4

5 2. Cíl a předmět analýzy Analýza poskytovatelů sociálních byla zpracována pro projekt Komunitní plánování sociálních ve městě Slaný. Jejím zpracovatelem je občanské sdružení Přemyslovy Čechy. Komunitní plánování sociálních se zaměřuje na problematiku sociální integrace na území města. Smyslem projektu je zavést efektivní proces plánování rozvoje sociálních ve Slaném. K dosažení tohoto cíle je třeba zmapování aktuálního stavu v oblasti poskytování sociálních prostřednictvím podrobné analýzy poskytovatelů, kteří poskytují sociální služby pro obyvatele města Slaný. Předmětem analýzy bylo především zjistit: základní údaje o poskytovatelích: sídlo, kontaktní údaje, právní formu, zaměření činnosti typy poskytovaných podle nového zákona o sociálních službách a jejich popis 1, cílovou skupinu, počet jednotlivých, kapacitu a její využití, přístupnost sociálních identifikování problematických oblastí, chybějících článků péče, dodržování standardů kvality. strukturu financování využívání strukturálních fondů při financování sociálních spolupráce s ostatními organizacemi Zjištěné informace budou sloužit nejen jako jeden z podkladů pro plánování rozvoje sociálních, ale i jako výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů sociálních určený m ve Slaném. Záměrem šetření nebylo hodnocení kvality jednotlivých poskytovatelů. 1 Typologie sociálních zařízení a sociálních vychází z nového zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 5

6 3. Metody a techniky Výběr souboru poskytovatelů: Hlavním výchozím zdrojem informací o poskytovatelích byl seznam organizací poskytnutý Odborem školství, sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu města Slaný. V průběhu sběru dat se podařilo tento seznam doplnit o další poskytovatele sociálních zdrojem byly www. stránky jednotlivých organizací. Kritériem pro výběr subjektů, které byly do analýzy zahrnuty, bylo poskytování sociálních podle typologie MPSV a působnost na území města. Do analýzy jsou zahrnuty i služby, které v typologii MPSV chybějí. Jedná se buď o služby, které poskytují organizace spolu se sociálními službami podle typologie, nebo se jedná o služby pedagogicko psychologické poradny, domácí ošetřovatelskou péči a centrum primární prevence. Sběr a analýza dat Sběr dat pro analýzu poskytovatelů byl proveden prostřednictvím dotazníků, které byly všem známým poskytovatelům sociálních distribuovány osobně nebo rozeslány v elektronické podobě. Dotazníky byly distribuovány v průběhu března V dotazníku bylo určeno datum jeho odevzdání a po uplynutí lhůty se zpracovatelé na poskytovatele obraceli telefonicky i osobně s žádostí o jeho vyplnění a nabídkou konzultací a asistence. Z 22 distribuovaných dotazníků bylo 19 dotazníků vyplněno a zasláno zpět zpracovatelům. Zapojení všech poskytovatelů do procesu komunitního plánování sociálních je ve své podstatě dobrovolné a poskytnutí všech detailních informací záleželo na jejich rozhodnutí a dobré vůli. Některé podrobnější informace, především z oblasti využívanosti, lidských a finančních zdrojů, se i přes ochotnou spolupráci většiny poskytovatelů nepodařilo získat, přestože celková návratnost dotazníků byla vysoká. Získat veškeré informace se nepodařilo i z důvodů odlišných postupů při vedení evidence jednotlivých poskytovatelů a neexistence všeobecně uznávaného věcného vymezení komplexů sociálních. Rovněž není v praxi používané jednoznačně definované pojmosloví platné pro oblast sociálních. Nejednotnost v pojmosloví i v přístupu jednotlivých poskytovatelů může vést k některým nepřesnostem. Situace se ale pravděpodobně změní v době nabytí účinnosti zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., respektive po přizpůsobení se poskytovatelů jeho znění. Zjištěná data, jejichž většina byla zpracována souhrnně, slouží jako podklad k vytvoření celkového pohledu na aktuální stav systému sociálních ve Slaném. 6

7 4. Interpretace dat Charakteristika poskytovatelů sociálních Analyzováno bylo celkem devatenáct z dvaceti dvou oslovených poskytovatelů sociálních, které fungují pro obyvatele města Slaného. Přehled poskytovatelů a popis V následující tabulce uvádíme výčet poskytovatelů sociálních spolu se službami, které poskytují pro obyvatele Slaného. Přímo ve Slaném sídlí pět poskytovatelé sociálních, ostatní organizace mají sídlo mimo město (Kladno, Smečno, Srbeč, Praha). Tab. č. 1: Seznam poskytovatelů a popis Poskytovatel (sídlo): Sociální dům ČČK Kladno (Kladno) Klub přátel Domu dětí a mládeže (Slaný) Denní stacionář a Pobytové centrum Dobromysl (Srbeč) Domov pod Lipami (Smečno) Tyfloservis, o.p.s. (Praha) Zařízení sociální intervence terapeutické komunity (Kladno) Pečovatelská služba Slaný (Slaný) Domov Slaný (Slaný) Nemocnice Slaný (Slaný) Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje (Kladno) Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno (Kladno) Linka důvěry Kladno (Kladno) Druh služby (tak, jak bylo uvedeno v dotazníku): Azylový dům Sociálně aktivizující služby pro rodiny s dětmi Sociálně terapeutické dílny Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum denních Denní stacionář Týdenní stacionář Sociálně terapeutická dílna Osobní asistence Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory Sociální rehabilitace Terapeutická komunita Pečovatelská služba Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Péče na sociálních lůžkách Sociální poradenství Osobní asistence Doléčení a rehabilitace chronicky nemocných a seniorů, doléčení a rehabilitace po akutním onemocnění, hojení chronických ran, ambulantní rehabilitace, domácí péče Telefonická krizová pomoc 7

8 Poradna pro osobnostní rozvoj a krizové situace (Kladno) Šance resocializační institut (Kladno) Zahrada poskytovatel sociálních (Kladno) Probační a mediační služba ČR středisko Kladno, (Kladno) Dětský domov Kladno Společnost pro ranou péči středisko pro ranou péči Praha (Praha) Středisko výchovné péče (Slaný) Sociální poradenství Krizová pomoc Chráněné bydlení Následná péče Denní stacionář Týdenní stacionář Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Probace: organizace a výkon alternativních trestů a opatření, Mediace: mimosoudní urovnání trestního sporu mezi obviněným a poškozeným Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Raná péče Internátní a ambulantní oddělení výchovné péče Téměř všichni oslovení poskytovatelé sociálních měli zájem o spolupráci na tvorbě komunitního plánu sociálních ve Slaném, dva poskytovatelé se již účastní komunitního plánování v Kladně a jeden z nich se k tomuto tématu nevyjádřil. 8

9 Právní forma organizací Právní forma subjektů poskytujících sociální služby pro obyvatele Slaného je různorodá. Rovnoměrně jsou zastoupeny organizace řízené státními či veřejnoprávními institucemi a neziskové organizace nestátního sektoru. Jako občanské sdružení funguje sedm poskytovatelů (více než třetina z dotázaných) Téměř třetina poskytovatelů byla zřízena Středočeským krajem. Městem Slaný jsou řízené dva ze zkoumaných poskytovatelů. Dvě organizace fungují jako církevní právnické osoby a jeden poskytovatel sociální služby je obecně prospěšnou společností. Graf č. 1: Právní forma organizací Organizace zřízené městem Slaný; 2 jiné; 1 Občanské sdružení; 7 Organizace zřízené Středočeským krajem ; 6 obecně prospěšná společnost; 1 Organizace zřízené státem; 2 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. Mezi dotazovanými poskytovateli sociálních pro obyvatele města Slaného se nevyskytovaly žádné nadace či nadační fondy, církevně právnické osoby a rovněž organizace řízené jiným městem. 9

10 Rok založení organizace Doba vzniku organizací poskytovatelů sociálních fungujících pro obyvatele Slaného byla různá. Některé organizace fungují od šedesátých let minulého století, jiná zařízení vznikla až v roce Více než tři čtvrtiny poskytovatelů měly datum vzniku po roce Dva poskytovatelé datum vzniku neuvedli. Graf č. 2: Rok založení organizace neuvedeno; 2 do roku 1990; 2 Po roce 2001 ; 4 v letech ; 11 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 10

11 Rozdělení podle poboček 2 Více než polovina poskytovatelů sociálních funguje jako samostatná organizace. Osm poskytovatelů pracuje jako pobočka mateřské organizace se sídlem mimo město Slaný. Je to dáno velikostí města Slaného, správní strukturou současnou i historickou a rovněž systémem fungování sociálních institucí. Graf č. 3: Rozdělení poskytovatelů podle existence pobočky neuvedeno; 1 pobočky; 8 samostatné organizace; 10 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 2 Pobočkou rozumíme pracoviště, které nemá právní subjektivitu a je provozováno zastřešující (mateřskou) organizací. 11

12 Počet pracovníků Sociální sféra je oblastí, kde se poměrně často vyskytují zaměstnaní na částečné úvazky. Je to patrné z rozdílu počtu pracovníku a přepočteného počtu pracovníků. Celkový počet pracovníků v organizacích poskytovatelů sociálních ve zkoumaném vzorku pro město Slaný činí 454 a přepočtený počet 276,9 pracovníků. Devadesát sedm procent z přepočteného počtu pracovníků v sociálních službách pro obyvatele města Slaný se věnuje přímé práci s klienty. U malých organizací podíl přímé práce s klienty představuje často sto procent.. Sociální služby jsou rovněž oblastí, kde je využíváno práce dobrovolníků. Ačkoli v statistickém průměru vychází více než jeden dobrovolník na jednu organizaci, v reálu jsou dobrovolníci zaměstnání spíše ve službách sociální prevence a sociální péče, méně často ve sféře sociálního poradenství. Tab. č. 2: Počet pracovníků v organizacích poskytovatelů sociálních Pracovníci celkem Průměr na jednu organizaci Počet pracovníků ,9 Přepočtený počet pracovníků 276,9 14,6 - z toho v přímé práce s klienty 268,1 14,1 - z toho v nepřímé práci s klienty 148,1 7,8 Dobrovolníci 50 2,6 12

13 Formy Nabídka různých forem sociálních je podstatě vyrovnaná. Terénní služby nabízí dvanáct poskytovatelů, pobytové služby provozuje jedenáct poskytovatelů a poskytovatelů ambulantních pro obyvatele Slaného bylo v průzkumu zastoupeno pět. Některé organizace podle svého zaměření nabízí více forem sociálních. Graf č. 4: Formy poskytovaných sociálních Terénní služby; 9 pobytové služby; 12 ambulantní služby; 11 Pozn.: Dotázaní mohli uvádět více možností. V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 13

14 Typy zařízení sociálních V oblasti sociálních pro město Slaný jsou v průzkumu zastoupena téměř všechna zařízení. Nejvíce zařízení spadala do kategorie jiné (tyto organizace se neidentifikovaly podle dělení dle nového zákona o sociálních ). V kategorii Jiné se sdružovali odpovědi: terénní či následné služby (2x) nebo šlo o Středisko PMS ČR služby pro klienty páchající trestnou činnost, oběti/poškozené, rodinné příslušníky, nebo šlo o zařízení, která poskytovala služby nad rámec zaměření na sociální služby. Z ostatních zařízení bylo nejvíce týdenních stacionářů (tři zařízení). Po dvou zastoupených subjektech měly: centra denních, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, chráněné bydlení, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně terapeutické dílny. Ostatní typy zařízení sociálních byly, které působí pro oblast Slaného, se vyskytovaly alespoň jednou. Tato zařízení sociálních se podle dotazníkového šetření mezi poskytovateli pro obyvatele Slaného samostatně nevyskytovala: domy na půl cesty noclehárny Tab. č. 3: Typy zařízení sociálních (třídění podle zákona o sociálních službách) Zařízení Počet poskytovatelů jiné 7 týdenní stacionáře 3 centra denních 2 denní stacionáře 2 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 domovy pro seniory 2 chráněné bydlení 2 zařízení pro krizovou pomoc 2 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 sociálně terapeutické dílny 2 domovy se zvláštním režimem 1 azylové domy 1 nízkoprahová denní centra 1 terapeutické komunity 1 sociální poradny 1 centra sociálně rehabilitačních 1 pracoviště rané péče 1 14

15 Územní působnost Územní působnost jednotlivých zařízení sociálních zařazených do průzkumu je rozdílná a vychází z charakteru i organizace sociálních. Nejvíce poskytovatelů sociálních (deset) mělo působnost v rámci celé republiky. šest poskytovatelů pracuje v rámci Středočeského kraje. Další dva poskytovatelé nabízí sociální služby v obcích ve správním obvodu s rozšířenou působností města Slaný. V působnosti okresu Kladno funguje jeden poskytovatel sociálních účastných v tomto průzkumu. Přímo pro Slaný nepůsobí žádný zkoumaný poskytovatel sociálních. Další poskytovatel uvedl působnost v rámci tří krajů. Graf č. 5: Územní působností poskytovatelů sociálních Jiné ; 1 ORP Slaný; 2 Okres Kladno; 1 ČR; 10 Středočeský kraj; 5 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 15

16 Způsob hrazení sociálních Způsob hrazení sociálních závisí na konkrétním typu a formě služby. Sociální péče, prevence a poradenství mohou být poskytnuty bezplatně nebo s různou mírou finanční účasti uživatele sociální služby. Více než třetina sledovaných sociálních poskytovaných pro obyvatele Slaného je poskytována bezplatně. Částečnou úhradu klientem uvedlo deset dotázaných poskytovatelů sociálních. Čtyři poskytovatelé uváděli sociální službu zcela hrazenou klientem. Graf č. 6: Hrazení sociálních poskytována bezplatně; 7 zcela hradí uživatel; 4 částečně hradí uživatel; 10 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti.dotázaní mohli uvést více možností. Hrazení sociálních se podle sdělení poskytovatelů většinou řídí zákonem o sociálních službách 108/2006, podle jednotlivých zdrojů a podle dotace, sbírkou zákonů č. 505/2006 či podle interních předpisů. 16

17 4. 2. Cílové skupiny Pro jaké klienty je služba určena Sociální služby jsou zajištěny pro všechny sledované cílové skupiny. Poskytovatelé sociální služby uváděli cílové skupiny klientů, podle charakteru jednotlivých, v různé míře. Některá zařízení umožňují saturovat sociální potřeby více skupinám klientů, jiná sociální zařízení jsou určena jen pro jednu cílovou skupinu. Tab. č. 4: Cílové skupiny sociálních Cílové skupiny: Počet poskytovatelů osoby s tělesným postižením 8 osoby s mentálním postižením 9 osoby se zrakovým postižením 8 osoby se sluchovým postižením 5 osoby s duševním onemocněním 7 osoby s kombinovaným postižením 9 osoby s jiným zdravotním postižením 6 drogové závislí 1 cizinci 3 senioři 4 rodiny s dětmi 9 děti a mládež ohrožené delikvencí 4 osoby bez přístřeší 2 osoby v krizi 3 oběti násilí 3 etnické menšiny 5 pachatelé trestné činnosti, osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti 5 jiné 3 */ uvedena byla skupina neorganizovaných dětí a mládež, 17

18 Věkové skupiny Věkové zastoupení cílových skupin klientů sociálních zahrnutých do průzkumu je víceméně rovnoměrné. Nejméně je zastoupena věková skupina nejmladších dětí do šesti let věku, uvedli ji tři poskytovatelé. Někteří poskytovatelé sociálních (pět) věkové skupiny klientů nerozlišují. Tab. č. 5: Věkové rozložení klientů sociálních Věkové skupiny Počet poskytovatelů děti předškolního věku (do 6 let), 3 mladší děti (7-10 let), 4 starší děti (11-15 let), 5 dorost (16-18 let), 9 mladí dospělí (19-26 let), 11 dospělí (27-64 let), 10 mladší senioři (65-80 let), 7 starší senioři (nad 80 let), 7 nerozlišují věkové skupiny 5 Můžeme konstatovat, že neexistuje věková skupina obyvatel města Slaného, která by byla v nabídce sociálních opominuta. 18

19 4. 3. Typy Při souhrnném náhledu na typy poskytovaných pro obyvatele Slaného, jsme jednotlivé služby rozdělili na tři oblasti: sociální péče, preventivní sociální služby, kam náleží veškeré činnosti vedoucí k předcházení a také ke zmírnění či eliminaci negativních sociálních jevů a sociální poradenství. Největší část poskytovatelů provozuje služby, které se zaměřují na preventivní sociální služby (dvacet pět). Služby spadající do oblasti sociální peče uvedla rovněž většina poskytovatelů (devatenáct z nich). Tři organizace v oblasti sociálních se věnují sociálnímu poradenství. Graf č. 7: Typy sociálních sociální poradenství; 3 sociální prevence; 26 sociální péče; 19 Pozn.: Dotázaní mohli uvádět více možností. V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 19

20 Tabulka č. 6: Počet poskytovatelů jednotlivých sociálních Sociální služby Počet poskytovatelů sociální poradenství 3 osobní asistence 1 pečovatelská služba 1 Tísňová péče 1 centra denních 1 denní stacionáře 2 týdenní stacionáře 2 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 domovy pro seniory 2 domovy se zvláštním režimem 1 chráněné bydlení 2 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 2 raná péče 1 telefonická krizová pomoc 1 tlumočnické služby 1 azylové domy 1 krizová pomoc 1 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 služby následné péče 1 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 sociálně terapeutické dílny 1 terapeutické komunity 1 sociální rehabilitace 1 Pozn.: Dotázaní mohli uvádět více možností. Sociální služby, které se v průzkumu poskytovatelů sociálních pro obyvatele města Slaného nevyskytovaly: domy na půl cesty kontaktní centra nízkoprahová denní centra noclehárny sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením terénní programy průvodcovské a předčitatelské služby podpora samostatného bydlení odlehčovací služby Tyto absentující oblasti vpodstatě korespondují s neexistujícími zařízeními sociálních, zmíněných výše v textu. Je to dané také metodikou typologie vyplývající z nového zákona o sociálních službách, kdy denní stacionáře, nízkoprahová denní centra a noclehárny figurují jako sociální zařízení 20

21 a zároveň jsou uváděny jako sociální služby. Nicméně je faktem že výše zmíněné služby a zařízení v průzkumu poskytovatelů sociálních zjištěny nebyly. Zároveň je patrné, že další typy chybějících by mohly fungovat v rámci různých sociálních zařízeních. Zde je opět na místě zmapovat společenskou objednávku těchto sociálních a rozhodnout o způsobech jejich saturace. Jedná se zejména o tísňovou péči, průvodcovské a předčitatelské služby, podporu samostatného bydlení, odlehčovací služby, tlumočnické služby a kontaktní centra. Počet pracovníků v přímé péči pro jednotlivé služby Počet pracovníků v přímé péči pro jednotlivé služby vychází z charakteru poskytované služby a počtu zařízení sloužící pro sledovanou lokalitu. Největší personální zajištění v oblasti přímé péče o klienty vykazovaly domovy pro seniory (celkem 47,6 přepočteného počtu pracovníků), sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (46,6), pečovatelská služba (17), raná péče (5,8), V průměru na jednu organizaci je největší počet pracovníků v přímé péči v sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (10,5 přepočteného počtu pracovníků). Tab. č. 7: Počet pracovníků v přímé péči o klienty Sociální služby Přepočtený počet pracovníků Průměr na jednu organizaci sociální poradenství 2 1 osobní asistence 2 1 pečovatelská služba centra denních 2 2 denní stacionáře 6 0,4 týdenní stacionáře 6 6 domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy pro seniory 47,6 15,8 chráněné bydlení 6 6 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 46,6 46,6 raná péče 5,8 5,8 telefonická krizová pomoc 15 7,5 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0,2 0,2 sociálně terapeutické dílny 2 2 sociální rehabilitace 3 3 Pozn.: čtyři organizace údaje o počtu pracovníků v rámci jednotlivých sociálních neposkytly. 21

22 4. 4. Uživatelé Počty jednotlivých jsou závislé na charakteru sociální služby, formě i časové náročnosti péče. Zejména u pobytových a dlouhodobých forem péče bývá počet klientů závislý na kapacitě zařízení. Nejvyšší počty sociálních vykazují sociální poradenství, sociální péče a sociální rehabilitace. Počet klientů jednotlivých sociálních má u většiny stoupající tendenci, jak je patrné z minulého vývoje tak ve výhledu na rok 2007 (kdy byla o něco nižší ochota dotázaných se k prognóze vyjadřovat). Tab. č. 8: Rozsah (kolik klientů a kolik 3 Sociální služby Počet klientů Počet klientů Počet klientů sociální poradenství osobní asistence pečovatelská služba tísňová péče Neuv. centra denních denní stacionáře týdenní stacionáře Neuv. 7 8 domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení Neuv. sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče raná péče telefonická krizová pomoc Neuv. Neuv. Neuv. tlumočnické služby azylové domy Neuv. Neuv. Neuv. krizová pomoc Neuv. Neuv. Neuv. nízkoprahová denní centra Neuv. Neuv. Neuv. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Neuv služby následné péče Neuv. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně terapeutické dílny terapeutické komunity 25 Neuv. Neuv. sociální rehabilitace Pozn.: Pokud je napsáno neuv., poskytovatel buď za uvedený rok údaj neuvedl nebo v tom roce službu neposkytoval. 3 Počet nabízených v rámci uváděných sociálních v jednotlivých letech nepublikujeme, neboť ho uvedla jenom malá část dotázaných. U většiny z poskytovatelů jejich evidence neumožňuje vykazovat sledovaný údaj. Ilustrovat počet poskytnutých sociálních se tedy nepovedlo zejména pro odlišné postupy při vedení evidence jednotlivých poskytovatelů. Situace se ale pravděpodobně změní v době nabytí účinnosti zákona o sociálních službách, zejména pokud se poskytovatelé přizpůsobí jeho znění. 22

23 4. 5. Kapacita a přístupnost Kapacita Kapacita sociálních pro obyvatele Slaného je podle hodnocení poskytovatelů ve většině plně využita či dokonce nedostačující. Pouze v jednom případě kapacita převyšuje jejich poptávku a ve dvou případech se poskytovatel nevyjádřil. Graf č. 8: Kapacita sociálních Kapacita nedostačuje poptávce; 3 neuvedeno ; 2 Kapacita je vyšší; 1 Kapacita je plně využita; 13 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 23

24 Přístupnost sociálních Přístupnost sociálních zařízení a je závislá na charakteru poskytovaných. Pro obyvatele Slaného je nejvíce přístupná po vzájemné dohodě poskytovatele a klienta. Na doporučení třetí strany či formální doporučení do péče je typické většinou pro pobytové služby. Volně přístupné je zejména sociální poradenství. Graf č. 9: Přístupnost sociálních Na doporučení třetí strany; 4 Pouze po formálním přijetí do péče; 4 Volně přístupné; 7 Přístupné po vzájemné dohodě; 11 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti.dotázaní mohli uvádět více možností. 24

25 Prostory a vybavení Materiální zázemí a vybavení poskytovatelů sociálních je většině částečně či zcela vyhovující. Při hodnocení převažují kladná hodnocení nad negativními. Jen jeden poskytovatel použil při hodnocení prostor charakteristiku zcela nevyhovující. Prostory, ve kterých poskytovatelé fungují, hodnotilo deset dotázaných jako částečně vyhovující, čtyři jako zcela vyhovující a čtyři jako částečně nevyhovující. Jeden poskytovatel sociálních hodnotil prostory jako zcela nevyhovující. Tři čtvrtiny dotázaných shledává své prostory jako, v různé míře, vyhovující. Mobiliář v zařízeních poskytovatelů sociálních byl ve většině případů hodnoceny jako vyhovující. Oproti hodnocení prostor jsou při hodnocení mobiliáře ve větší míře zcela spokojeni. Čtyři poskytovatelé mobiliář nemají k dispozici. Přístroje a vybavení je hodnocen obdobně jako mobiliář. Přístroje jsou poskytovateli hodnoceny nejpříznivěji, objevilo se nejméně odpovědí částečně nevyhovující. Dva poskytovatelé přístroje a vybavení nemají k dispozici. Graf č.10: Hodnocení prostor a vybavení poskytovatelů sociálních přístroje a vybavení mobiliář prostory % 20% 40% 60% 80% 100% prostory mobiliář přístroje a vybavení Zcela nevyhovující Částečně nevyhovující Částečně vyhovující Zcela vyhovující Zcela vyhovující Částečně vyhovující Částečně nevyhovující Zcela nevyhovující 25

26 4. 6. Standardy kvality Standardy kvality Problematiku tvorby standardů kvality budou nuceny řešit jednotlivé organizace z titulu nového zákona o sociálních službách. V době, kdy průzkum probíhal, neměly standardy kvality stanoveny čtyři poskytovatelé sociálních. Standardy podle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR používalo osm poskytovatelů. Ostatní organizace měly standardy kvality určené buď vnitřním řádem nebo jiným způsobem. Graf: č. 11: Standardy kvality Podle vnitřního řádu; 6 Stanoveny jinak; 1 Nejsou zavedeny; 4 Podle MPSV; 8 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 26

27 Členství v asociaci Pokud se týká členství v asociacích, existují profesní asociace, různé asociace poskytovatelů sociálních. Poskytovatelé sociálních nejčastěji uváděli, že nejsou členy žádné z asociací fungující v oblasti sociálních ani v žádných profesních asociacích. Osm organizací bylo členem nějaké asociace. Dvě organizace se k této problematice nevyjádřily. Graf č. 12: Členství v asociaci neuvedli; 2 Ano, v jedné; 3 Nejsou členy asociace; 8 Ano, ve více; 5 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 27

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

1. Název organizace:.

1. Název organizace:. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI 1. Název organizace:. 2. Forma právní subjektivity: občanské sdružení nadace, nadační fond obecně prospěšná společnost organizace zřízená státem církevní právnická osoba organizace

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Tato analýza vznikla v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov, který je podporován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Třetím dílčím úkolem aktivity je navrhnout systém sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005

SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005 SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005 TATO ANALÝZA BYLA ZPRACOVÁNA V RÁMCI PROJEKTU KP OSTRAVA, REG. ČÍSLO CZ 04.1.05/3.2.81.3/3891, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006 SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE ODDĚLENÍ ANALÝZ A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Úvod...3 2. Souhrn...4 3. Zadání šetření...6 3. 1 Zpracování zadání...6

Více

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka)

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Seznam příloh Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Příloha č. 2: Složení obyvatelstva ORP J. Hradec podle věku a pohlaví k 31. 12. 2010 (tabulka) Příloha

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Analýza příjemců sociálních služeb Slaný

Analýza příjemců sociálních služeb Slaný Analýza příjemců sociálních služeb Slaný Slaný březen duben 2007 Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3. METODY

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální služby v Ostravě za rok 2005

Sociální služby v Ostravě za rok 2005 IX. Příloha dotazník Sociální služby v Ostravě za rok 2005 Vážení poskytovatelé sociálních služeb, Vážení kolegové, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci. Předkládáme Vám dotazník, jehož cílem je získat

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok (doplnit daný rok)

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok (doplnit daný rok) MĚSTO HOŘOVICE Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. X / 2014 Příloha č. 3 Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA HOŘOVICE NA SOCIÁLNÍ OBLAST

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA HOŘOVICE NA SOCIÁLNÍ OBLAST ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA HOŘOVICE NA SOCIÁLNÍ OBLAST 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE 1.1 NÁZEV PROJEKTU/SLUŽBY/AKTIVITY Název projektu: 1.2 ŽADATEL Název žadatele: 1.3 ÚDAJE O ŽADATELI

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

GRANTOVÝ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2017 Vzor žádosti MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

GRANTOVÝ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2017 Vzor žádosti MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ GRANTOVÝ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2017 Vzor žádosti MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ VZOR ŽÁDOSTI O DOTACI PRO SKUPINU A Žádost o dotaci z rozpočtu města Velké Meziříčí - oblast sociální

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTANOST.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTANOST. ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY Zdroje dat: ORP Strakonice: 1. POČTY OSOB CÍLOVÉ SKUPINY A Z NICH POČTY OSOB VYUŽÍVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Vykazování sociálních služeb

Vykazování sociálních služeb OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt APV OKslužby - poskytovatel Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: Ing. Radomír Martinka CHRÁNĚNÉ Záznamy o verzích a popis změn Verze

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1 : Služby

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2007 O B S A H 1. Obsah 1 2. Předmluva 2 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 3 4. Priority rozvoje služeb a péče

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce Město Frenštát pod Radhoštěm nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce Zadávací dokumentace Vytvoření veřejného elektronického

Více

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI) Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více