Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný"

Transkript

1 Analýza poskytovatelů sociálních pro město Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje město Slaný, duben 2007

2 Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY METODY A TECHNIKY INTERPRETACE DAT CHARAKTERISTIKA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 7 Přehled poskytovatelů a popis... 7 Právní forma organizací... 9 Rok založení organizace Rozdělení podle poboček Počet pracovníků Formy Typy zařízení sociálních Územní působnost Způsob hrazení sociálních CÍLOVÉ SKUPINY Pro jaké klienty je služba určena Věkové skupiny TYPY SLUŽEB Počet pracovníků v přímé péči pro jednotlivé služby UŽIVATELÉ SLUŽEB KAPACITA A PŘÍSTUPNOST SLUŽEB Kapacita Přístupnost sociálních Prostory a vybavení STANDARDY KVALITY Standardy kvality Členství v asociaci STRUKTURA FINANCOVÁNÍ SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI PŘÍLOHA: DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

3 1. Hlavní zjištění Předmětem hodnocení bylo devatenáct z dvaceti dvou oslovených poskytovatelů sociálních, které fungují pro obyvatele Slaného. Téměř všichni oslovení poskytovatelé sociálních měli zájem o spolupráci na tvorbě komunitního plánu sociálních ve Slaném;. Přímo ve Slaném sídlí pět poskytovatelé sociálních, ostatní organizace mají sídlo mimo město. Rovnoměrně jsou zastoupeny organizace řízené státními či veřejnoprávními institucemi a neziskové organizace nestátního sektoru. Více než tři čtvrtiny poskytovatelů měly datum vzniku organizace po roce Územní působnost jednotlivých zařízení sociálních zařazených do průzkumu je rozdílná a vychází z charakteru i organizace sociálních. Nejvíce poskytovatelů sociálních mělo působnost v rámci celé republiky; V oblasti sociálních pro Slaný je v průzkumu zastoupeny téměř všechny typy zařízení. Nejvíce bylo sociálních poraden a domovů pro seniory. Nabídka terénních, ambulantních a pobytových sociálních je podstatě vyrovnaná ; V nabídce zařízení sociálních se mezi poskytovateli pro obyvatele města Slaný samostatně nevyskytovaly noclehárny a domy na půl cesty; Devadesát sedm procent z přepočteného počtu pracovníků v sociálních službách pro obyvatele Slaného se věnuje přímé práci s klienty. Počet pracovníků v přímé péči pro jednotlivé služby vychází z charakteru poskytované služby a počtu zařízení sloužící pro sledovanou lokalitu. Největší personální zajištění v oblasti přímé péče o klienty vykazovaly domovy pro seniory, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, pečovatelská služba a raná péče. Sociální služby jsou rovněž oblastí, kde je využíváno práce dobrovolníků; Sociální služby jsou zajištěny pro většinu cílových skupin. Počet klientů jednotlivých sociálních má u většiny (pokud to uváděli) stoupající tendenci. Neexistuje věková skupina obyvatel Slaného, která by byla v nabídce sociálních opominuta; Sociální služby, které se v průzkumu poskytovatelů sociálních pro obyvatele Slaného nevyskytovaly: domy na půl cesty, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, noclehárny, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení a odlehčovací služby; 3

4 Přístupnost sociálních zařízení a je závislá na charakteru poskytovaných. Pro obyvatele Slaného je nejvíce přístupná po vzájemné dohodě poskytovatele a klienta. Kapacita sociálních pro obyvatele Slaného je podle hodnocení poskytovatelů ve většině plně využita či nedostačující. Materiální zázemí a vybavení poskytovatelů sociálních je ve většině částečně či zcela vyhovující; Problematiku tvorby standardů kvality budou nuceny řešit jednotlivé organizace z titulu nového zákona o sociálních službách. V době, kdy průzkum probíhal neměly standardy kvality stanoveny čtyři poskytovatelé sociálních ; Způsob hrazení sociálních závisí na konkrétním typu a formě služby. Třetina sledovaných sociálních pro obyvatele Slaného je poskytována bezplatně, téměř polovina poskytovatelů uvádí částečné hrazení některých ; Problematika financování sociálních je citlivá, osm z organizací neuvedlo údaje o finančních zdrojích. Způsoby financování vyplývají z právní formy organizace. Nejvíce poskytovatelů uvádělo dotace ze Středočeského kraje, dále finanční dary, dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, dotace města a úhrady za služby od ; Žádný z poskytovatelů neuvedl v loňském roce čerpání z fondů EU a ani v tomto roce na tyto zdroje nespoléhá; Poskytovatelé sociálních s spolupracovali zejména se Středočeským krajem, městem Slaný a ostatními organizacemi sociálních. Nejméně kontaktů je navázáno se zahraničními partnery. Hodnocení spolupráce bylo převážně příznivé, převažovalo hodnocení pozitivní. Průměrné známky hodnocení nepřesáhly hodnotu 2,0. Nejméně příznivě je hodnocena spolupráce s komerční sférou; 4

5 2. Cíl a předmět analýzy Analýza poskytovatelů sociálních byla zpracována pro projekt Komunitní plánování sociálních ve městě Slaný. Jejím zpracovatelem je občanské sdružení Přemyslovy Čechy. Komunitní plánování sociálních se zaměřuje na problematiku sociální integrace na území města. Smyslem projektu je zavést efektivní proces plánování rozvoje sociálních ve Slaném. K dosažení tohoto cíle je třeba zmapování aktuálního stavu v oblasti poskytování sociálních prostřednictvím podrobné analýzy poskytovatelů, kteří poskytují sociální služby pro obyvatele města Slaný. Předmětem analýzy bylo především zjistit: základní údaje o poskytovatelích: sídlo, kontaktní údaje, právní formu, zaměření činnosti typy poskytovaných podle nového zákona o sociálních službách a jejich popis 1, cílovou skupinu, počet jednotlivých, kapacitu a její využití, přístupnost sociálních identifikování problematických oblastí, chybějících článků péče, dodržování standardů kvality. strukturu financování využívání strukturálních fondů při financování sociálních spolupráce s ostatními organizacemi Zjištěné informace budou sloužit nejen jako jeden z podkladů pro plánování rozvoje sociálních, ale i jako výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů sociálních určený m ve Slaném. Záměrem šetření nebylo hodnocení kvality jednotlivých poskytovatelů. 1 Typologie sociálních zařízení a sociálních vychází z nového zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 5

6 3. Metody a techniky Výběr souboru poskytovatelů: Hlavním výchozím zdrojem informací o poskytovatelích byl seznam organizací poskytnutý Odborem školství, sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu města Slaný. V průběhu sběru dat se podařilo tento seznam doplnit o další poskytovatele sociálních zdrojem byly www. stránky jednotlivých organizací. Kritériem pro výběr subjektů, které byly do analýzy zahrnuty, bylo poskytování sociálních podle typologie MPSV a působnost na území města. Do analýzy jsou zahrnuty i služby, které v typologii MPSV chybějí. Jedná se buď o služby, které poskytují organizace spolu se sociálními službami podle typologie, nebo se jedná o služby pedagogicko psychologické poradny, domácí ošetřovatelskou péči a centrum primární prevence. Sběr a analýza dat Sběr dat pro analýzu poskytovatelů byl proveden prostřednictvím dotazníků, které byly všem známým poskytovatelům sociálních distribuovány osobně nebo rozeslány v elektronické podobě. Dotazníky byly distribuovány v průběhu března V dotazníku bylo určeno datum jeho odevzdání a po uplynutí lhůty se zpracovatelé na poskytovatele obraceli telefonicky i osobně s žádostí o jeho vyplnění a nabídkou konzultací a asistence. Z 22 distribuovaných dotazníků bylo 19 dotazníků vyplněno a zasláno zpět zpracovatelům. Zapojení všech poskytovatelů do procesu komunitního plánování sociálních je ve své podstatě dobrovolné a poskytnutí všech detailních informací záleželo na jejich rozhodnutí a dobré vůli. Některé podrobnější informace, především z oblasti využívanosti, lidských a finančních zdrojů, se i přes ochotnou spolupráci většiny poskytovatelů nepodařilo získat, přestože celková návratnost dotazníků byla vysoká. Získat veškeré informace se nepodařilo i z důvodů odlišných postupů při vedení evidence jednotlivých poskytovatelů a neexistence všeobecně uznávaného věcného vymezení komplexů sociálních. Rovněž není v praxi používané jednoznačně definované pojmosloví platné pro oblast sociálních. Nejednotnost v pojmosloví i v přístupu jednotlivých poskytovatelů může vést k některým nepřesnostem. Situace se ale pravděpodobně změní v době nabytí účinnosti zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., respektive po přizpůsobení se poskytovatelů jeho znění. Zjištěná data, jejichž většina byla zpracována souhrnně, slouží jako podklad k vytvoření celkového pohledu na aktuální stav systému sociálních ve Slaném. 6

7 4. Interpretace dat Charakteristika poskytovatelů sociálních Analyzováno bylo celkem devatenáct z dvaceti dvou oslovených poskytovatelů sociálních, které fungují pro obyvatele města Slaného. Přehled poskytovatelů a popis V následující tabulce uvádíme výčet poskytovatelů sociálních spolu se službami, které poskytují pro obyvatele Slaného. Přímo ve Slaném sídlí pět poskytovatelé sociálních, ostatní organizace mají sídlo mimo město (Kladno, Smečno, Srbeč, Praha). Tab. č. 1: Seznam poskytovatelů a popis Poskytovatel (sídlo): Sociální dům ČČK Kladno (Kladno) Klub přátel Domu dětí a mládeže (Slaný) Denní stacionář a Pobytové centrum Dobromysl (Srbeč) Domov pod Lipami (Smečno) Tyfloservis, o.p.s. (Praha) Zařízení sociální intervence terapeutické komunity (Kladno) Pečovatelská služba Slaný (Slaný) Domov Slaný (Slaný) Nemocnice Slaný (Slaný) Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje (Kladno) Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno (Kladno) Linka důvěry Kladno (Kladno) Druh služby (tak, jak bylo uvedeno v dotazníku): Azylový dům Sociálně aktivizující služby pro rodiny s dětmi Sociálně terapeutické dílny Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum denních Denní stacionář Týdenní stacionář Sociálně terapeutická dílna Osobní asistence Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory Sociální rehabilitace Terapeutická komunita Pečovatelská služba Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Péče na sociálních lůžkách Sociální poradenství Osobní asistence Doléčení a rehabilitace chronicky nemocných a seniorů, doléčení a rehabilitace po akutním onemocnění, hojení chronických ran, ambulantní rehabilitace, domácí péče Telefonická krizová pomoc 7

8 Poradna pro osobnostní rozvoj a krizové situace (Kladno) Šance resocializační institut (Kladno) Zahrada poskytovatel sociálních (Kladno) Probační a mediační služba ČR středisko Kladno, (Kladno) Dětský domov Kladno Společnost pro ranou péči středisko pro ranou péči Praha (Praha) Středisko výchovné péče (Slaný) Sociální poradenství Krizová pomoc Chráněné bydlení Následná péče Denní stacionář Týdenní stacionář Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Probace: organizace a výkon alternativních trestů a opatření, Mediace: mimosoudní urovnání trestního sporu mezi obviněným a poškozeným Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Raná péče Internátní a ambulantní oddělení výchovné péče Téměř všichni oslovení poskytovatelé sociálních měli zájem o spolupráci na tvorbě komunitního plánu sociálních ve Slaném, dva poskytovatelé se již účastní komunitního plánování v Kladně a jeden z nich se k tomuto tématu nevyjádřil. 8

9 Právní forma organizací Právní forma subjektů poskytujících sociální služby pro obyvatele Slaného je různorodá. Rovnoměrně jsou zastoupeny organizace řízené státními či veřejnoprávními institucemi a neziskové organizace nestátního sektoru. Jako občanské sdružení funguje sedm poskytovatelů (více než třetina z dotázaných) Téměř třetina poskytovatelů byla zřízena Středočeským krajem. Městem Slaný jsou řízené dva ze zkoumaných poskytovatelů. Dvě organizace fungují jako církevní právnické osoby a jeden poskytovatel sociální služby je obecně prospěšnou společností. Graf č. 1: Právní forma organizací Organizace zřízené městem Slaný; 2 jiné; 1 Občanské sdružení; 7 Organizace zřízené Středočeským krajem ; 6 obecně prospěšná společnost; 1 Organizace zřízené státem; 2 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. Mezi dotazovanými poskytovateli sociálních pro obyvatele města Slaného se nevyskytovaly žádné nadace či nadační fondy, církevně právnické osoby a rovněž organizace řízené jiným městem. 9

10 Rok založení organizace Doba vzniku organizací poskytovatelů sociálních fungujících pro obyvatele Slaného byla různá. Některé organizace fungují od šedesátých let minulého století, jiná zařízení vznikla až v roce Více než tři čtvrtiny poskytovatelů měly datum vzniku po roce Dva poskytovatelé datum vzniku neuvedli. Graf č. 2: Rok založení organizace neuvedeno; 2 do roku 1990; 2 Po roce 2001 ; 4 v letech ; 11 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 10

11 Rozdělení podle poboček 2 Více než polovina poskytovatelů sociálních funguje jako samostatná organizace. Osm poskytovatelů pracuje jako pobočka mateřské organizace se sídlem mimo město Slaný. Je to dáno velikostí města Slaného, správní strukturou současnou i historickou a rovněž systémem fungování sociálních institucí. Graf č. 3: Rozdělení poskytovatelů podle existence pobočky neuvedeno; 1 pobočky; 8 samostatné organizace; 10 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 2 Pobočkou rozumíme pracoviště, které nemá právní subjektivitu a je provozováno zastřešující (mateřskou) organizací. 11

12 Počet pracovníků Sociální sféra je oblastí, kde se poměrně často vyskytují zaměstnaní na částečné úvazky. Je to patrné z rozdílu počtu pracovníku a přepočteného počtu pracovníků. Celkový počet pracovníků v organizacích poskytovatelů sociálních ve zkoumaném vzorku pro město Slaný činí 454 a přepočtený počet 276,9 pracovníků. Devadesát sedm procent z přepočteného počtu pracovníků v sociálních službách pro obyvatele města Slaný se věnuje přímé práci s klienty. U malých organizací podíl přímé práce s klienty představuje často sto procent.. Sociální služby jsou rovněž oblastí, kde je využíváno práce dobrovolníků. Ačkoli v statistickém průměru vychází více než jeden dobrovolník na jednu organizaci, v reálu jsou dobrovolníci zaměstnání spíše ve službách sociální prevence a sociální péče, méně často ve sféře sociálního poradenství. Tab. č. 2: Počet pracovníků v organizacích poskytovatelů sociálních Pracovníci celkem Průměr na jednu organizaci Počet pracovníků ,9 Přepočtený počet pracovníků 276,9 14,6 - z toho v přímé práce s klienty 268,1 14,1 - z toho v nepřímé práci s klienty 148,1 7,8 Dobrovolníci 50 2,6 12

13 Formy Nabídka různých forem sociálních je podstatě vyrovnaná. Terénní služby nabízí dvanáct poskytovatelů, pobytové služby provozuje jedenáct poskytovatelů a poskytovatelů ambulantních pro obyvatele Slaného bylo v průzkumu zastoupeno pět. Některé organizace podle svého zaměření nabízí více forem sociálních. Graf č. 4: Formy poskytovaných sociálních Terénní služby; 9 pobytové služby; 12 ambulantní služby; 11 Pozn.: Dotázaní mohli uvádět více možností. V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 13

14 Typy zařízení sociálních V oblasti sociálních pro město Slaný jsou v průzkumu zastoupena téměř všechna zařízení. Nejvíce zařízení spadala do kategorie jiné (tyto organizace se neidentifikovaly podle dělení dle nového zákona o sociálních ). V kategorii Jiné se sdružovali odpovědi: terénní či následné služby (2x) nebo šlo o Středisko PMS ČR služby pro klienty páchající trestnou činnost, oběti/poškozené, rodinné příslušníky, nebo šlo o zařízení, která poskytovala služby nad rámec zaměření na sociální služby. Z ostatních zařízení bylo nejvíce týdenních stacionářů (tři zařízení). Po dvou zastoupených subjektech měly: centra denních, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, chráněné bydlení, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně terapeutické dílny. Ostatní typy zařízení sociálních byly, které působí pro oblast Slaného, se vyskytovaly alespoň jednou. Tato zařízení sociálních se podle dotazníkového šetření mezi poskytovateli pro obyvatele Slaného samostatně nevyskytovala: domy na půl cesty noclehárny Tab. č. 3: Typy zařízení sociálních (třídění podle zákona o sociálních službách) Zařízení Počet poskytovatelů jiné 7 týdenní stacionáře 3 centra denních 2 denní stacionáře 2 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 domovy pro seniory 2 chráněné bydlení 2 zařízení pro krizovou pomoc 2 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 sociálně terapeutické dílny 2 domovy se zvláštním režimem 1 azylové domy 1 nízkoprahová denní centra 1 terapeutické komunity 1 sociální poradny 1 centra sociálně rehabilitačních 1 pracoviště rané péče 1 14

15 Územní působnost Územní působnost jednotlivých zařízení sociálních zařazených do průzkumu je rozdílná a vychází z charakteru i organizace sociálních. Nejvíce poskytovatelů sociálních (deset) mělo působnost v rámci celé republiky. šest poskytovatelů pracuje v rámci Středočeského kraje. Další dva poskytovatelé nabízí sociální služby v obcích ve správním obvodu s rozšířenou působností města Slaný. V působnosti okresu Kladno funguje jeden poskytovatel sociálních účastných v tomto průzkumu. Přímo pro Slaný nepůsobí žádný zkoumaný poskytovatel sociálních. Další poskytovatel uvedl působnost v rámci tří krajů. Graf č. 5: Územní působností poskytovatelů sociálních Jiné ; 1 ORP Slaný; 2 Okres Kladno; 1 ČR; 10 Středočeský kraj; 5 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 15

16 Způsob hrazení sociálních Způsob hrazení sociálních závisí na konkrétním typu a formě služby. Sociální péče, prevence a poradenství mohou být poskytnuty bezplatně nebo s různou mírou finanční účasti uživatele sociální služby. Více než třetina sledovaných sociálních poskytovaných pro obyvatele Slaného je poskytována bezplatně. Částečnou úhradu klientem uvedlo deset dotázaných poskytovatelů sociálních. Čtyři poskytovatelé uváděli sociální službu zcela hrazenou klientem. Graf č. 6: Hrazení sociálních poskytována bezplatně; 7 zcela hradí uživatel; 4 částečně hradí uživatel; 10 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti.dotázaní mohli uvést více možností. Hrazení sociálních se podle sdělení poskytovatelů většinou řídí zákonem o sociálních službách 108/2006, podle jednotlivých zdrojů a podle dotace, sbírkou zákonů č. 505/2006 či podle interních předpisů. 16

17 4. 2. Cílové skupiny Pro jaké klienty je služba určena Sociální služby jsou zajištěny pro všechny sledované cílové skupiny. Poskytovatelé sociální služby uváděli cílové skupiny klientů, podle charakteru jednotlivých, v různé míře. Některá zařízení umožňují saturovat sociální potřeby více skupinám klientů, jiná sociální zařízení jsou určena jen pro jednu cílovou skupinu. Tab. č. 4: Cílové skupiny sociálních Cílové skupiny: Počet poskytovatelů osoby s tělesným postižením 8 osoby s mentálním postižením 9 osoby se zrakovým postižením 8 osoby se sluchovým postižením 5 osoby s duševním onemocněním 7 osoby s kombinovaným postižením 9 osoby s jiným zdravotním postižením 6 drogové závislí 1 cizinci 3 senioři 4 rodiny s dětmi 9 děti a mládež ohrožené delikvencí 4 osoby bez přístřeší 2 osoby v krizi 3 oběti násilí 3 etnické menšiny 5 pachatelé trestné činnosti, osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti 5 jiné 3 */ uvedena byla skupina neorganizovaných dětí a mládež, 17

18 Věkové skupiny Věkové zastoupení cílových skupin klientů sociálních zahrnutých do průzkumu je víceméně rovnoměrné. Nejméně je zastoupena věková skupina nejmladších dětí do šesti let věku, uvedli ji tři poskytovatelé. Někteří poskytovatelé sociálních (pět) věkové skupiny klientů nerozlišují. Tab. č. 5: Věkové rozložení klientů sociálních Věkové skupiny Počet poskytovatelů děti předškolního věku (do 6 let), 3 mladší děti (7-10 let), 4 starší děti (11-15 let), 5 dorost (16-18 let), 9 mladí dospělí (19-26 let), 11 dospělí (27-64 let), 10 mladší senioři (65-80 let), 7 starší senioři (nad 80 let), 7 nerozlišují věkové skupiny 5 Můžeme konstatovat, že neexistuje věková skupina obyvatel města Slaného, která by byla v nabídce sociálních opominuta. 18

19 4. 3. Typy Při souhrnném náhledu na typy poskytovaných pro obyvatele Slaného, jsme jednotlivé služby rozdělili na tři oblasti: sociální péče, preventivní sociální služby, kam náleží veškeré činnosti vedoucí k předcházení a také ke zmírnění či eliminaci negativních sociálních jevů a sociální poradenství. Největší část poskytovatelů provozuje služby, které se zaměřují na preventivní sociální služby (dvacet pět). Služby spadající do oblasti sociální peče uvedla rovněž většina poskytovatelů (devatenáct z nich). Tři organizace v oblasti sociálních se věnují sociálnímu poradenství. Graf č. 7: Typy sociálních sociální poradenství; 3 sociální prevence; 26 sociální péče; 19 Pozn.: Dotázaní mohli uvádět více možností. V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 19

20 Tabulka č. 6: Počet poskytovatelů jednotlivých sociálních Sociální služby Počet poskytovatelů sociální poradenství 3 osobní asistence 1 pečovatelská služba 1 Tísňová péče 1 centra denních 1 denní stacionáře 2 týdenní stacionáře 2 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 domovy pro seniory 2 domovy se zvláštním režimem 1 chráněné bydlení 2 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 2 raná péče 1 telefonická krizová pomoc 1 tlumočnické služby 1 azylové domy 1 krizová pomoc 1 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 služby následné péče 1 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 sociálně terapeutické dílny 1 terapeutické komunity 1 sociální rehabilitace 1 Pozn.: Dotázaní mohli uvádět více možností. Sociální služby, které se v průzkumu poskytovatelů sociálních pro obyvatele města Slaného nevyskytovaly: domy na půl cesty kontaktní centra nízkoprahová denní centra noclehárny sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením terénní programy průvodcovské a předčitatelské služby podpora samostatného bydlení odlehčovací služby Tyto absentující oblasti vpodstatě korespondují s neexistujícími zařízeními sociálních, zmíněných výše v textu. Je to dané také metodikou typologie vyplývající z nového zákona o sociálních službách, kdy denní stacionáře, nízkoprahová denní centra a noclehárny figurují jako sociální zařízení 20

21 a zároveň jsou uváděny jako sociální služby. Nicméně je faktem že výše zmíněné služby a zařízení v průzkumu poskytovatelů sociálních zjištěny nebyly. Zároveň je patrné, že další typy chybějících by mohly fungovat v rámci různých sociálních zařízeních. Zde je opět na místě zmapovat společenskou objednávku těchto sociálních a rozhodnout o způsobech jejich saturace. Jedná se zejména o tísňovou péči, průvodcovské a předčitatelské služby, podporu samostatného bydlení, odlehčovací služby, tlumočnické služby a kontaktní centra. Počet pracovníků v přímé péči pro jednotlivé služby Počet pracovníků v přímé péči pro jednotlivé služby vychází z charakteru poskytované služby a počtu zařízení sloužící pro sledovanou lokalitu. Největší personální zajištění v oblasti přímé péče o klienty vykazovaly domovy pro seniory (celkem 47,6 přepočteného počtu pracovníků), sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (46,6), pečovatelská služba (17), raná péče (5,8), V průměru na jednu organizaci je největší počet pracovníků v přímé péči v sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (10,5 přepočteného počtu pracovníků). Tab. č. 7: Počet pracovníků v přímé péči o klienty Sociální služby Přepočtený počet pracovníků Průměr na jednu organizaci sociální poradenství 2 1 osobní asistence 2 1 pečovatelská služba centra denních 2 2 denní stacionáře 6 0,4 týdenní stacionáře 6 6 domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy pro seniory 47,6 15,8 chráněné bydlení 6 6 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 46,6 46,6 raná péče 5,8 5,8 telefonická krizová pomoc 15 7,5 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0,2 0,2 sociálně terapeutické dílny 2 2 sociální rehabilitace 3 3 Pozn.: čtyři organizace údaje o počtu pracovníků v rámci jednotlivých sociálních neposkytly. 21

22 4. 4. Uživatelé Počty jednotlivých jsou závislé na charakteru sociální služby, formě i časové náročnosti péče. Zejména u pobytových a dlouhodobých forem péče bývá počet klientů závislý na kapacitě zařízení. Nejvyšší počty sociálních vykazují sociální poradenství, sociální péče a sociální rehabilitace. Počet klientů jednotlivých sociálních má u většiny stoupající tendenci, jak je patrné z minulého vývoje tak ve výhledu na rok 2007 (kdy byla o něco nižší ochota dotázaných se k prognóze vyjadřovat). Tab. č. 8: Rozsah (kolik klientů a kolik 3 Sociální služby Počet klientů Počet klientů Počet klientů sociální poradenství osobní asistence pečovatelská služba tísňová péče Neuv. centra denních denní stacionáře týdenní stacionáře Neuv. 7 8 domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení Neuv. sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče raná péče telefonická krizová pomoc Neuv. Neuv. Neuv. tlumočnické služby azylové domy Neuv. Neuv. Neuv. krizová pomoc Neuv. Neuv. Neuv. nízkoprahová denní centra Neuv. Neuv. Neuv. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Neuv služby následné péče Neuv. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně terapeutické dílny terapeutické komunity 25 Neuv. Neuv. sociální rehabilitace Pozn.: Pokud je napsáno neuv., poskytovatel buď za uvedený rok údaj neuvedl nebo v tom roce službu neposkytoval. 3 Počet nabízených v rámci uváděných sociálních v jednotlivých letech nepublikujeme, neboť ho uvedla jenom malá část dotázaných. U většiny z poskytovatelů jejich evidence neumožňuje vykazovat sledovaný údaj. Ilustrovat počet poskytnutých sociálních se tedy nepovedlo zejména pro odlišné postupy při vedení evidence jednotlivých poskytovatelů. Situace se ale pravděpodobně změní v době nabytí účinnosti zákona o sociálních službách, zejména pokud se poskytovatelé přizpůsobí jeho znění. 22

23 4. 5. Kapacita a přístupnost Kapacita Kapacita sociálních pro obyvatele Slaného je podle hodnocení poskytovatelů ve většině plně využita či dokonce nedostačující. Pouze v jednom případě kapacita převyšuje jejich poptávku a ve dvou případech se poskytovatel nevyjádřil. Graf č. 8: Kapacita sociálních Kapacita nedostačuje poptávce; 3 neuvedeno ; 2 Kapacita je vyšší; 1 Kapacita je plně využita; 13 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 23

24 Přístupnost sociálních Přístupnost sociálních zařízení a je závislá na charakteru poskytovaných. Pro obyvatele Slaného je nejvíce přístupná po vzájemné dohodě poskytovatele a klienta. Na doporučení třetí strany či formální doporučení do péče je typické většinou pro pobytové služby. Volně přístupné je zejména sociální poradenství. Graf č. 9: Přístupnost sociálních Na doporučení třetí strany; 4 Pouze po formálním přijetí do péče; 4 Volně přístupné; 7 Přístupné po vzájemné dohodě; 11 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti.dotázaní mohli uvádět více možností. 24

25 Prostory a vybavení Materiální zázemí a vybavení poskytovatelů sociálních je většině částečně či zcela vyhovující. Při hodnocení převažují kladná hodnocení nad negativními. Jen jeden poskytovatel použil při hodnocení prostor charakteristiku zcela nevyhovující. Prostory, ve kterých poskytovatelé fungují, hodnotilo deset dotázaných jako částečně vyhovující, čtyři jako zcela vyhovující a čtyři jako částečně nevyhovující. Jeden poskytovatel sociálních hodnotil prostory jako zcela nevyhovující. Tři čtvrtiny dotázaných shledává své prostory jako, v různé míře, vyhovující. Mobiliář v zařízeních poskytovatelů sociálních byl ve většině případů hodnoceny jako vyhovující. Oproti hodnocení prostor jsou při hodnocení mobiliáře ve větší míře zcela spokojeni. Čtyři poskytovatelé mobiliář nemají k dispozici. Přístroje a vybavení je hodnocen obdobně jako mobiliář. Přístroje jsou poskytovateli hodnoceny nejpříznivěji, objevilo se nejméně odpovědí částečně nevyhovující. Dva poskytovatelé přístroje a vybavení nemají k dispozici. Graf č.10: Hodnocení prostor a vybavení poskytovatelů sociálních přístroje a vybavení mobiliář prostory % 20% 40% 60% 80% 100% prostory mobiliář přístroje a vybavení Zcela nevyhovující Částečně nevyhovující Částečně vyhovující Zcela vyhovující Zcela vyhovující Částečně vyhovující Částečně nevyhovující Zcela nevyhovující 25

26 4. 6. Standardy kvality Standardy kvality Problematiku tvorby standardů kvality budou nuceny řešit jednotlivé organizace z titulu nového zákona o sociálních službách. V době, kdy průzkum probíhal, neměly standardy kvality stanoveny čtyři poskytovatelé sociálních. Standardy podle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR používalo osm poskytovatelů. Ostatní organizace měly standardy kvality určené buď vnitřním řádem nebo jiným způsobem. Graf: č. 11: Standardy kvality Podle vnitřního řádu; 6 Stanoveny jinak; 1 Nejsou zavedeny; 4 Podle MPSV; 8 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 26

27 Členství v asociaci Pokud se týká členství v asociacích, existují profesní asociace, různé asociace poskytovatelů sociálních. Poskytovatelé sociálních nejčastěji uváděli, že nejsou členy žádné z asociací fungující v oblasti sociálních ani v žádných profesních asociacích. Osm organizací bylo členem nějaké asociace. Dvě organizace se k této problematice nevyjádřily. Graf č. 12: Členství v asociaci neuvedli; 2 Ano, v jedné; 3 Nejsou členy asociace; 8 Ano, ve více; 5 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 27

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006 SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE ODDĚLENÍ ANALÝZ A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Úvod...3 2. Souhrn...4 3. Zadání šetření...6 3. 1 Zpracování zadání...6

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Sociální služby v Ostravě za rok 2005

Sociální služby v Ostravě za rok 2005 IX. Příloha dotazník Sociální služby v Ostravě za rok 2005 Vážení poskytovatelé sociálních služeb, Vážení kolegové, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci. Předkládáme Vám dotazník, jehož cílem je získat

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

1. Název organizace:.

1. Název organizace:. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI 1. Název organizace:. 2. Forma právní subjektivity: občanské sdružení nadace, nadační fond obecně prospěšná společnost organizace zřízená státem církevní právnická osoba organizace

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Analýza příjemců sociálních služeb Slaný

Analýza příjemců sociálních služeb Slaný Analýza příjemců sociálních služeb Slaný Slaný březen duben 2007 Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3. METODY

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Obsah Úvod... 3 A) Informace z dotazníků od poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají svou službu

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (SDL/OSVZ/ /09): Sběr zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice. STRUKTURA DAT

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NÁVAZNÝCH POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NÁVAZNÝCH POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci západní Čechy Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko, který

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Ml. Boleslav na období 2014-2018 CZ.1.04/3.1.03/78.00034, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK)

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2007 Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury, školství a sociálních služeb

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY Zdroje dat ORP Prachatice: 1. POČTY OSOB CÍLOVÉ SKUPINY A Z NICH POČTY OSOB VYUŽÍVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika byla zpracována v rámci realizace zakázky Vytvoření informačního katalogu (Evidenční

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2. vydání Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno,

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji červenec 202 I. Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Sociotrendy, 202 ISBN 978-80-904888-7-8

Více