Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný"

Transkript

1 Analýza poskytovatelů sociálních pro město Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje město Slaný, duben 2007

2 Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY METODY A TECHNIKY INTERPRETACE DAT CHARAKTERISTIKA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 7 Přehled poskytovatelů a popis... 7 Právní forma organizací... 9 Rok založení organizace Rozdělení podle poboček Počet pracovníků Formy Typy zařízení sociálních Územní působnost Způsob hrazení sociálních CÍLOVÉ SKUPINY Pro jaké klienty je služba určena Věkové skupiny TYPY SLUŽEB Počet pracovníků v přímé péči pro jednotlivé služby UŽIVATELÉ SLUŽEB KAPACITA A PŘÍSTUPNOST SLUŽEB Kapacita Přístupnost sociálních Prostory a vybavení STANDARDY KVALITY Standardy kvality Členství v asociaci STRUKTURA FINANCOVÁNÍ SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI PŘÍLOHA: DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

3 1. Hlavní zjištění Předmětem hodnocení bylo devatenáct z dvaceti dvou oslovených poskytovatelů sociálních, které fungují pro obyvatele Slaného. Téměř všichni oslovení poskytovatelé sociálních měli zájem o spolupráci na tvorbě komunitního plánu sociálních ve Slaném;. Přímo ve Slaném sídlí pět poskytovatelé sociálních, ostatní organizace mají sídlo mimo město. Rovnoměrně jsou zastoupeny organizace řízené státními či veřejnoprávními institucemi a neziskové organizace nestátního sektoru. Více než tři čtvrtiny poskytovatelů měly datum vzniku organizace po roce Územní působnost jednotlivých zařízení sociálních zařazených do průzkumu je rozdílná a vychází z charakteru i organizace sociálních. Nejvíce poskytovatelů sociálních mělo působnost v rámci celé republiky; V oblasti sociálních pro Slaný je v průzkumu zastoupeny téměř všechny typy zařízení. Nejvíce bylo sociálních poraden a domovů pro seniory. Nabídka terénních, ambulantních a pobytových sociálních je podstatě vyrovnaná ; V nabídce zařízení sociálních se mezi poskytovateli pro obyvatele města Slaný samostatně nevyskytovaly noclehárny a domy na půl cesty; Devadesát sedm procent z přepočteného počtu pracovníků v sociálních službách pro obyvatele Slaného se věnuje přímé práci s klienty. Počet pracovníků v přímé péči pro jednotlivé služby vychází z charakteru poskytované služby a počtu zařízení sloužící pro sledovanou lokalitu. Největší personální zajištění v oblasti přímé péče o klienty vykazovaly domovy pro seniory, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, pečovatelská služba a raná péče. Sociální služby jsou rovněž oblastí, kde je využíváno práce dobrovolníků; Sociální služby jsou zajištěny pro většinu cílových skupin. Počet klientů jednotlivých sociálních má u většiny (pokud to uváděli) stoupající tendenci. Neexistuje věková skupina obyvatel Slaného, která by byla v nabídce sociálních opominuta; Sociální služby, které se v průzkumu poskytovatelů sociálních pro obyvatele Slaného nevyskytovaly: domy na půl cesty, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, noclehárny, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení a odlehčovací služby; 3

4 Přístupnost sociálních zařízení a je závislá na charakteru poskytovaných. Pro obyvatele Slaného je nejvíce přístupná po vzájemné dohodě poskytovatele a klienta. Kapacita sociálních pro obyvatele Slaného je podle hodnocení poskytovatelů ve většině plně využita či nedostačující. Materiální zázemí a vybavení poskytovatelů sociálních je ve většině částečně či zcela vyhovující; Problematiku tvorby standardů kvality budou nuceny řešit jednotlivé organizace z titulu nového zákona o sociálních službách. V době, kdy průzkum probíhal neměly standardy kvality stanoveny čtyři poskytovatelé sociálních ; Způsob hrazení sociálních závisí na konkrétním typu a formě služby. Třetina sledovaných sociálních pro obyvatele Slaného je poskytována bezplatně, téměř polovina poskytovatelů uvádí částečné hrazení některých ; Problematika financování sociálních je citlivá, osm z organizací neuvedlo údaje o finančních zdrojích. Způsoby financování vyplývají z právní formy organizace. Nejvíce poskytovatelů uvádělo dotace ze Středočeského kraje, dále finanční dary, dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, dotace města a úhrady za služby od ; Žádný z poskytovatelů neuvedl v loňském roce čerpání z fondů EU a ani v tomto roce na tyto zdroje nespoléhá; Poskytovatelé sociálních s spolupracovali zejména se Středočeským krajem, městem Slaný a ostatními organizacemi sociálních. Nejméně kontaktů je navázáno se zahraničními partnery. Hodnocení spolupráce bylo převážně příznivé, převažovalo hodnocení pozitivní. Průměrné známky hodnocení nepřesáhly hodnotu 2,0. Nejméně příznivě je hodnocena spolupráce s komerční sférou; 4

5 2. Cíl a předmět analýzy Analýza poskytovatelů sociálních byla zpracována pro projekt Komunitní plánování sociálních ve městě Slaný. Jejím zpracovatelem je občanské sdružení Přemyslovy Čechy. Komunitní plánování sociálních se zaměřuje na problematiku sociální integrace na území města. Smyslem projektu je zavést efektivní proces plánování rozvoje sociálních ve Slaném. K dosažení tohoto cíle je třeba zmapování aktuálního stavu v oblasti poskytování sociálních prostřednictvím podrobné analýzy poskytovatelů, kteří poskytují sociální služby pro obyvatele města Slaný. Předmětem analýzy bylo především zjistit: základní údaje o poskytovatelích: sídlo, kontaktní údaje, právní formu, zaměření činnosti typy poskytovaných podle nového zákona o sociálních službách a jejich popis 1, cílovou skupinu, počet jednotlivých, kapacitu a její využití, přístupnost sociálních identifikování problematických oblastí, chybějících článků péče, dodržování standardů kvality. strukturu financování využívání strukturálních fondů při financování sociálních spolupráce s ostatními organizacemi Zjištěné informace budou sloužit nejen jako jeden z podkladů pro plánování rozvoje sociálních, ale i jako výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů sociálních určený m ve Slaném. Záměrem šetření nebylo hodnocení kvality jednotlivých poskytovatelů. 1 Typologie sociálních zařízení a sociálních vychází z nového zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 5

6 3. Metody a techniky Výběr souboru poskytovatelů: Hlavním výchozím zdrojem informací o poskytovatelích byl seznam organizací poskytnutý Odborem školství, sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu města Slaný. V průběhu sběru dat se podařilo tento seznam doplnit o další poskytovatele sociálních zdrojem byly www. stránky jednotlivých organizací. Kritériem pro výběr subjektů, které byly do analýzy zahrnuty, bylo poskytování sociálních podle typologie MPSV a působnost na území města. Do analýzy jsou zahrnuty i služby, které v typologii MPSV chybějí. Jedná se buď o služby, které poskytují organizace spolu se sociálními službami podle typologie, nebo se jedná o služby pedagogicko psychologické poradny, domácí ošetřovatelskou péči a centrum primární prevence. Sběr a analýza dat Sběr dat pro analýzu poskytovatelů byl proveden prostřednictvím dotazníků, které byly všem známým poskytovatelům sociálních distribuovány osobně nebo rozeslány v elektronické podobě. Dotazníky byly distribuovány v průběhu března V dotazníku bylo určeno datum jeho odevzdání a po uplynutí lhůty se zpracovatelé na poskytovatele obraceli telefonicky i osobně s žádostí o jeho vyplnění a nabídkou konzultací a asistence. Z 22 distribuovaných dotazníků bylo 19 dotazníků vyplněno a zasláno zpět zpracovatelům. Zapojení všech poskytovatelů do procesu komunitního plánování sociálních je ve své podstatě dobrovolné a poskytnutí všech detailních informací záleželo na jejich rozhodnutí a dobré vůli. Některé podrobnější informace, především z oblasti využívanosti, lidských a finančních zdrojů, se i přes ochotnou spolupráci většiny poskytovatelů nepodařilo získat, přestože celková návratnost dotazníků byla vysoká. Získat veškeré informace se nepodařilo i z důvodů odlišných postupů při vedení evidence jednotlivých poskytovatelů a neexistence všeobecně uznávaného věcného vymezení komplexů sociálních. Rovněž není v praxi používané jednoznačně definované pojmosloví platné pro oblast sociálních. Nejednotnost v pojmosloví i v přístupu jednotlivých poskytovatelů může vést k některým nepřesnostem. Situace se ale pravděpodobně změní v době nabytí účinnosti zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., respektive po přizpůsobení se poskytovatelů jeho znění. Zjištěná data, jejichž většina byla zpracována souhrnně, slouží jako podklad k vytvoření celkového pohledu na aktuální stav systému sociálních ve Slaném. 6

7 4. Interpretace dat Charakteristika poskytovatelů sociálních Analyzováno bylo celkem devatenáct z dvaceti dvou oslovených poskytovatelů sociálních, které fungují pro obyvatele města Slaného. Přehled poskytovatelů a popis V následující tabulce uvádíme výčet poskytovatelů sociálních spolu se službami, které poskytují pro obyvatele Slaného. Přímo ve Slaném sídlí pět poskytovatelé sociálních, ostatní organizace mají sídlo mimo město (Kladno, Smečno, Srbeč, Praha). Tab. č. 1: Seznam poskytovatelů a popis Poskytovatel (sídlo): Sociální dům ČČK Kladno (Kladno) Klub přátel Domu dětí a mládeže (Slaný) Denní stacionář a Pobytové centrum Dobromysl (Srbeč) Domov pod Lipami (Smečno) Tyfloservis, o.p.s. (Praha) Zařízení sociální intervence terapeutické komunity (Kladno) Pečovatelská služba Slaný (Slaný) Domov Slaný (Slaný) Nemocnice Slaný (Slaný) Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje (Kladno) Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno (Kladno) Linka důvěry Kladno (Kladno) Druh služby (tak, jak bylo uvedeno v dotazníku): Azylový dům Sociálně aktivizující služby pro rodiny s dětmi Sociálně terapeutické dílny Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum denních Denní stacionář Týdenní stacionář Sociálně terapeutická dílna Osobní asistence Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory Sociální rehabilitace Terapeutická komunita Pečovatelská služba Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Péče na sociálních lůžkách Sociální poradenství Osobní asistence Doléčení a rehabilitace chronicky nemocných a seniorů, doléčení a rehabilitace po akutním onemocnění, hojení chronických ran, ambulantní rehabilitace, domácí péče Telefonická krizová pomoc 7

8 Poradna pro osobnostní rozvoj a krizové situace (Kladno) Šance resocializační institut (Kladno) Zahrada poskytovatel sociálních (Kladno) Probační a mediační služba ČR středisko Kladno, (Kladno) Dětský domov Kladno Společnost pro ranou péči středisko pro ranou péči Praha (Praha) Středisko výchovné péče (Slaný) Sociální poradenství Krizová pomoc Chráněné bydlení Následná péče Denní stacionář Týdenní stacionář Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Probace: organizace a výkon alternativních trestů a opatření, Mediace: mimosoudní urovnání trestního sporu mezi obviněným a poškozeným Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Raná péče Internátní a ambulantní oddělení výchovné péče Téměř všichni oslovení poskytovatelé sociálních měli zájem o spolupráci na tvorbě komunitního plánu sociálních ve Slaném, dva poskytovatelé se již účastní komunitního plánování v Kladně a jeden z nich se k tomuto tématu nevyjádřil. 8

9 Právní forma organizací Právní forma subjektů poskytujících sociální služby pro obyvatele Slaného je různorodá. Rovnoměrně jsou zastoupeny organizace řízené státními či veřejnoprávními institucemi a neziskové organizace nestátního sektoru. Jako občanské sdružení funguje sedm poskytovatelů (více než třetina z dotázaných) Téměř třetina poskytovatelů byla zřízena Středočeským krajem. Městem Slaný jsou řízené dva ze zkoumaných poskytovatelů. Dvě organizace fungují jako církevní právnické osoby a jeden poskytovatel sociální služby je obecně prospěšnou společností. Graf č. 1: Právní forma organizací Organizace zřízené městem Slaný; 2 jiné; 1 Občanské sdružení; 7 Organizace zřízené Středočeským krajem ; 6 obecně prospěšná společnost; 1 Organizace zřízené státem; 2 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. Mezi dotazovanými poskytovateli sociálních pro obyvatele města Slaného se nevyskytovaly žádné nadace či nadační fondy, církevně právnické osoby a rovněž organizace řízené jiným městem. 9

10 Rok založení organizace Doba vzniku organizací poskytovatelů sociálních fungujících pro obyvatele Slaného byla různá. Některé organizace fungují od šedesátých let minulého století, jiná zařízení vznikla až v roce Více než tři čtvrtiny poskytovatelů měly datum vzniku po roce Dva poskytovatelé datum vzniku neuvedli. Graf č. 2: Rok založení organizace neuvedeno; 2 do roku 1990; 2 Po roce 2001 ; 4 v letech ; 11 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 10

11 Rozdělení podle poboček 2 Více než polovina poskytovatelů sociálních funguje jako samostatná organizace. Osm poskytovatelů pracuje jako pobočka mateřské organizace se sídlem mimo město Slaný. Je to dáno velikostí města Slaného, správní strukturou současnou i historickou a rovněž systémem fungování sociálních institucí. Graf č. 3: Rozdělení poskytovatelů podle existence pobočky neuvedeno; 1 pobočky; 8 samostatné organizace; 10 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 2 Pobočkou rozumíme pracoviště, které nemá právní subjektivitu a je provozováno zastřešující (mateřskou) organizací. 11

12 Počet pracovníků Sociální sféra je oblastí, kde se poměrně často vyskytují zaměstnaní na částečné úvazky. Je to patrné z rozdílu počtu pracovníku a přepočteného počtu pracovníků. Celkový počet pracovníků v organizacích poskytovatelů sociálních ve zkoumaném vzorku pro město Slaný činí 454 a přepočtený počet 276,9 pracovníků. Devadesát sedm procent z přepočteného počtu pracovníků v sociálních službách pro obyvatele města Slaný se věnuje přímé práci s klienty. U malých organizací podíl přímé práce s klienty představuje často sto procent.. Sociální služby jsou rovněž oblastí, kde je využíváno práce dobrovolníků. Ačkoli v statistickém průměru vychází více než jeden dobrovolník na jednu organizaci, v reálu jsou dobrovolníci zaměstnání spíše ve službách sociální prevence a sociální péče, méně často ve sféře sociálního poradenství. Tab. č. 2: Počet pracovníků v organizacích poskytovatelů sociálních Pracovníci celkem Průměr na jednu organizaci Počet pracovníků ,9 Přepočtený počet pracovníků 276,9 14,6 - z toho v přímé práce s klienty 268,1 14,1 - z toho v nepřímé práci s klienty 148,1 7,8 Dobrovolníci 50 2,6 12

13 Formy Nabídka různých forem sociálních je podstatě vyrovnaná. Terénní služby nabízí dvanáct poskytovatelů, pobytové služby provozuje jedenáct poskytovatelů a poskytovatelů ambulantních pro obyvatele Slaného bylo v průzkumu zastoupeno pět. Některé organizace podle svého zaměření nabízí více forem sociálních. Graf č. 4: Formy poskytovaných sociálních Terénní služby; 9 pobytové služby; 12 ambulantní služby; 11 Pozn.: Dotázaní mohli uvádět více možností. V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 13

14 Typy zařízení sociálních V oblasti sociálních pro město Slaný jsou v průzkumu zastoupena téměř všechna zařízení. Nejvíce zařízení spadala do kategorie jiné (tyto organizace se neidentifikovaly podle dělení dle nového zákona o sociálních ). V kategorii Jiné se sdružovali odpovědi: terénní či následné služby (2x) nebo šlo o Středisko PMS ČR služby pro klienty páchající trestnou činnost, oběti/poškozené, rodinné příslušníky, nebo šlo o zařízení, která poskytovala služby nad rámec zaměření na sociální služby. Z ostatních zařízení bylo nejvíce týdenních stacionářů (tři zařízení). Po dvou zastoupených subjektech měly: centra denních, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, chráněné bydlení, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně terapeutické dílny. Ostatní typy zařízení sociálních byly, které působí pro oblast Slaného, se vyskytovaly alespoň jednou. Tato zařízení sociálních se podle dotazníkového šetření mezi poskytovateli pro obyvatele Slaného samostatně nevyskytovala: domy na půl cesty noclehárny Tab. č. 3: Typy zařízení sociálních (třídění podle zákona o sociálních službách) Zařízení Počet poskytovatelů jiné 7 týdenní stacionáře 3 centra denních 2 denní stacionáře 2 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 domovy pro seniory 2 chráněné bydlení 2 zařízení pro krizovou pomoc 2 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 sociálně terapeutické dílny 2 domovy se zvláštním režimem 1 azylové domy 1 nízkoprahová denní centra 1 terapeutické komunity 1 sociální poradny 1 centra sociálně rehabilitačních 1 pracoviště rané péče 1 14

15 Územní působnost Územní působnost jednotlivých zařízení sociálních zařazených do průzkumu je rozdílná a vychází z charakteru i organizace sociálních. Nejvíce poskytovatelů sociálních (deset) mělo působnost v rámci celé republiky. šest poskytovatelů pracuje v rámci Středočeského kraje. Další dva poskytovatelé nabízí sociální služby v obcích ve správním obvodu s rozšířenou působností města Slaný. V působnosti okresu Kladno funguje jeden poskytovatel sociálních účastných v tomto průzkumu. Přímo pro Slaný nepůsobí žádný zkoumaný poskytovatel sociálních. Další poskytovatel uvedl působnost v rámci tří krajů. Graf č. 5: Územní působností poskytovatelů sociálních Jiné ; 1 ORP Slaný; 2 Okres Kladno; 1 ČR; 10 Středočeský kraj; 5 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 15

16 Způsob hrazení sociálních Způsob hrazení sociálních závisí na konkrétním typu a formě služby. Sociální péče, prevence a poradenství mohou být poskytnuty bezplatně nebo s různou mírou finanční účasti uživatele sociální služby. Více než třetina sledovaných sociálních poskytovaných pro obyvatele Slaného je poskytována bezplatně. Částečnou úhradu klientem uvedlo deset dotázaných poskytovatelů sociálních. Čtyři poskytovatelé uváděli sociální službu zcela hrazenou klientem. Graf č. 6: Hrazení sociálních poskytována bezplatně; 7 zcela hradí uživatel; 4 částečně hradí uživatel; 10 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti.dotázaní mohli uvést více možností. Hrazení sociálních se podle sdělení poskytovatelů většinou řídí zákonem o sociálních službách 108/2006, podle jednotlivých zdrojů a podle dotace, sbírkou zákonů č. 505/2006 či podle interních předpisů. 16

17 4. 2. Cílové skupiny Pro jaké klienty je služba určena Sociální služby jsou zajištěny pro všechny sledované cílové skupiny. Poskytovatelé sociální služby uváděli cílové skupiny klientů, podle charakteru jednotlivých, v různé míře. Některá zařízení umožňují saturovat sociální potřeby více skupinám klientů, jiná sociální zařízení jsou určena jen pro jednu cílovou skupinu. Tab. č. 4: Cílové skupiny sociálních Cílové skupiny: Počet poskytovatelů osoby s tělesným postižením 8 osoby s mentálním postižením 9 osoby se zrakovým postižením 8 osoby se sluchovým postižením 5 osoby s duševním onemocněním 7 osoby s kombinovaným postižením 9 osoby s jiným zdravotním postižením 6 drogové závislí 1 cizinci 3 senioři 4 rodiny s dětmi 9 děti a mládež ohrožené delikvencí 4 osoby bez přístřeší 2 osoby v krizi 3 oběti násilí 3 etnické menšiny 5 pachatelé trestné činnosti, osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti 5 jiné 3 */ uvedena byla skupina neorganizovaných dětí a mládež, 17

18 Věkové skupiny Věkové zastoupení cílových skupin klientů sociálních zahrnutých do průzkumu je víceméně rovnoměrné. Nejméně je zastoupena věková skupina nejmladších dětí do šesti let věku, uvedli ji tři poskytovatelé. Někteří poskytovatelé sociálních (pět) věkové skupiny klientů nerozlišují. Tab. č. 5: Věkové rozložení klientů sociálních Věkové skupiny Počet poskytovatelů děti předškolního věku (do 6 let), 3 mladší děti (7-10 let), 4 starší děti (11-15 let), 5 dorost (16-18 let), 9 mladí dospělí (19-26 let), 11 dospělí (27-64 let), 10 mladší senioři (65-80 let), 7 starší senioři (nad 80 let), 7 nerozlišují věkové skupiny 5 Můžeme konstatovat, že neexistuje věková skupina obyvatel města Slaného, která by byla v nabídce sociálních opominuta. 18

19 4. 3. Typy Při souhrnném náhledu na typy poskytovaných pro obyvatele Slaného, jsme jednotlivé služby rozdělili na tři oblasti: sociální péče, preventivní sociální služby, kam náleží veškeré činnosti vedoucí k předcházení a také ke zmírnění či eliminaci negativních sociálních jevů a sociální poradenství. Největší část poskytovatelů provozuje služby, které se zaměřují na preventivní sociální služby (dvacet pět). Služby spadající do oblasti sociální peče uvedla rovněž většina poskytovatelů (devatenáct z nich). Tři organizace v oblasti sociálních se věnují sociálnímu poradenství. Graf č. 7: Typy sociálních sociální poradenství; 3 sociální prevence; 26 sociální péče; 19 Pozn.: Dotázaní mohli uvádět více možností. V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 19

20 Tabulka č. 6: Počet poskytovatelů jednotlivých sociálních Sociální služby Počet poskytovatelů sociální poradenství 3 osobní asistence 1 pečovatelská služba 1 Tísňová péče 1 centra denních 1 denní stacionáře 2 týdenní stacionáře 2 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 domovy pro seniory 2 domovy se zvláštním režimem 1 chráněné bydlení 2 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 2 raná péče 1 telefonická krizová pomoc 1 tlumočnické služby 1 azylové domy 1 krizová pomoc 1 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 služby následné péče 1 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 sociálně terapeutické dílny 1 terapeutické komunity 1 sociální rehabilitace 1 Pozn.: Dotázaní mohli uvádět více možností. Sociální služby, které se v průzkumu poskytovatelů sociálních pro obyvatele města Slaného nevyskytovaly: domy na půl cesty kontaktní centra nízkoprahová denní centra noclehárny sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením terénní programy průvodcovské a předčitatelské služby podpora samostatného bydlení odlehčovací služby Tyto absentující oblasti vpodstatě korespondují s neexistujícími zařízeními sociálních, zmíněných výše v textu. Je to dané také metodikou typologie vyplývající z nového zákona o sociálních službách, kdy denní stacionáře, nízkoprahová denní centra a noclehárny figurují jako sociální zařízení 20

21 a zároveň jsou uváděny jako sociální služby. Nicméně je faktem že výše zmíněné služby a zařízení v průzkumu poskytovatelů sociálních zjištěny nebyly. Zároveň je patrné, že další typy chybějících by mohly fungovat v rámci různých sociálních zařízeních. Zde je opět na místě zmapovat společenskou objednávku těchto sociálních a rozhodnout o způsobech jejich saturace. Jedná se zejména o tísňovou péči, průvodcovské a předčitatelské služby, podporu samostatného bydlení, odlehčovací služby, tlumočnické služby a kontaktní centra. Počet pracovníků v přímé péči pro jednotlivé služby Počet pracovníků v přímé péči pro jednotlivé služby vychází z charakteru poskytované služby a počtu zařízení sloužící pro sledovanou lokalitu. Největší personální zajištění v oblasti přímé péče o klienty vykazovaly domovy pro seniory (celkem 47,6 přepočteného počtu pracovníků), sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (46,6), pečovatelská služba (17), raná péče (5,8), V průměru na jednu organizaci je největší počet pracovníků v přímé péči v sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (10,5 přepočteného počtu pracovníků). Tab. č. 7: Počet pracovníků v přímé péči o klienty Sociální služby Přepočtený počet pracovníků Průměr na jednu organizaci sociální poradenství 2 1 osobní asistence 2 1 pečovatelská služba centra denních 2 2 denní stacionáře 6 0,4 týdenní stacionáře 6 6 domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy pro seniory 47,6 15,8 chráněné bydlení 6 6 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 46,6 46,6 raná péče 5,8 5,8 telefonická krizová pomoc 15 7,5 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0,2 0,2 sociálně terapeutické dílny 2 2 sociální rehabilitace 3 3 Pozn.: čtyři organizace údaje o počtu pracovníků v rámci jednotlivých sociálních neposkytly. 21

22 4. 4. Uživatelé Počty jednotlivých jsou závislé na charakteru sociální služby, formě i časové náročnosti péče. Zejména u pobytových a dlouhodobých forem péče bývá počet klientů závislý na kapacitě zařízení. Nejvyšší počty sociálních vykazují sociální poradenství, sociální péče a sociální rehabilitace. Počet klientů jednotlivých sociálních má u většiny stoupající tendenci, jak je patrné z minulého vývoje tak ve výhledu na rok 2007 (kdy byla o něco nižší ochota dotázaných se k prognóze vyjadřovat). Tab. č. 8: Rozsah (kolik klientů a kolik 3 Sociální služby Počet klientů Počet klientů Počet klientů sociální poradenství osobní asistence pečovatelská služba tísňová péče Neuv. centra denních denní stacionáře týdenní stacionáře Neuv. 7 8 domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení Neuv. sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče raná péče telefonická krizová pomoc Neuv. Neuv. Neuv. tlumočnické služby azylové domy Neuv. Neuv. Neuv. krizová pomoc Neuv. Neuv. Neuv. nízkoprahová denní centra Neuv. Neuv. Neuv. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Neuv služby následné péče Neuv. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně terapeutické dílny terapeutické komunity 25 Neuv. Neuv. sociální rehabilitace Pozn.: Pokud je napsáno neuv., poskytovatel buď za uvedený rok údaj neuvedl nebo v tom roce službu neposkytoval. 3 Počet nabízených v rámci uváděných sociálních v jednotlivých letech nepublikujeme, neboť ho uvedla jenom malá část dotázaných. U většiny z poskytovatelů jejich evidence neumožňuje vykazovat sledovaný údaj. Ilustrovat počet poskytnutých sociálních se tedy nepovedlo zejména pro odlišné postupy při vedení evidence jednotlivých poskytovatelů. Situace se ale pravděpodobně změní v době nabytí účinnosti zákona o sociálních službách, zejména pokud se poskytovatelé přizpůsobí jeho znění. 22

23 4. 5. Kapacita a přístupnost Kapacita Kapacita sociálních pro obyvatele Slaného je podle hodnocení poskytovatelů ve většině plně využita či dokonce nedostačující. Pouze v jednom případě kapacita převyšuje jejich poptávku a ve dvou případech se poskytovatel nevyjádřil. Graf č. 8: Kapacita sociálních Kapacita nedostačuje poptávce; 3 neuvedeno ; 2 Kapacita je vyšší; 1 Kapacita je plně využita; 13 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 23

24 Přístupnost sociálních Přístupnost sociálních zařízení a je závislá na charakteru poskytovaných. Pro obyvatele Slaného je nejvíce přístupná po vzájemné dohodě poskytovatele a klienta. Na doporučení třetí strany či formální doporučení do péče je typické většinou pro pobytové služby. Volně přístupné je zejména sociální poradenství. Graf č. 9: Přístupnost sociálních Na doporučení třetí strany; 4 Pouze po formálním přijetí do péče; 4 Volně přístupné; 7 Přístupné po vzájemné dohodě; 11 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti.dotázaní mohli uvádět více možností. 24

25 Prostory a vybavení Materiální zázemí a vybavení poskytovatelů sociálních je většině částečně či zcela vyhovující. Při hodnocení převažují kladná hodnocení nad negativními. Jen jeden poskytovatel použil při hodnocení prostor charakteristiku zcela nevyhovující. Prostory, ve kterých poskytovatelé fungují, hodnotilo deset dotázaných jako částečně vyhovující, čtyři jako zcela vyhovující a čtyři jako částečně nevyhovující. Jeden poskytovatel sociálních hodnotil prostory jako zcela nevyhovující. Tři čtvrtiny dotázaných shledává své prostory jako, v různé míře, vyhovující. Mobiliář v zařízeních poskytovatelů sociálních byl ve většině případů hodnoceny jako vyhovující. Oproti hodnocení prostor jsou při hodnocení mobiliáře ve větší míře zcela spokojeni. Čtyři poskytovatelé mobiliář nemají k dispozici. Přístroje a vybavení je hodnocen obdobně jako mobiliář. Přístroje jsou poskytovateli hodnoceny nejpříznivěji, objevilo se nejméně odpovědí částečně nevyhovující. Dva poskytovatelé přístroje a vybavení nemají k dispozici. Graf č.10: Hodnocení prostor a vybavení poskytovatelů sociálních přístroje a vybavení mobiliář prostory % 20% 40% 60% 80% 100% prostory mobiliář přístroje a vybavení Zcela nevyhovující Částečně nevyhovující Částečně vyhovující Zcela vyhovující Zcela vyhovující Částečně vyhovující Částečně nevyhovující Zcela nevyhovující 25

26 4. 6. Standardy kvality Standardy kvality Problematiku tvorby standardů kvality budou nuceny řešit jednotlivé organizace z titulu nového zákona o sociálních službách. V době, kdy průzkum probíhal, neměly standardy kvality stanoveny čtyři poskytovatelé sociálních. Standardy podle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR používalo osm poskytovatelů. Ostatní organizace měly standardy kvality určené buď vnitřním řádem nebo jiným způsobem. Graf: č. 11: Standardy kvality Podle vnitřního řádu; 6 Stanoveny jinak; 1 Nejsou zavedeny; 4 Podle MPSV; 8 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 26

27 Členství v asociaci Pokud se týká členství v asociacích, existují profesní asociace, různé asociace poskytovatelů sociálních. Poskytovatelé sociálních nejčastěji uváděli, že nejsou členy žádné z asociací fungující v oblasti sociálních ani v žádných profesních asociacích. Osm organizací bylo členem nějaké asociace. Dvě organizace se k této problematice nevyjádřily. Graf č. 12: Členství v asociaci neuvedli; 2 Ano, v jedné; 3 Nejsou členy asociace; 8 Ano, ve více; 5 Pozn.: V popiscích dat uvádíme název kategorie a absolutní četnosti. 27

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006 SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE ODDĚLENÍ ANALÝZ A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Úvod...3 2. Souhrn...4 3. Zadání šetření...6 3. 1 Zpracování zadání...6

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK)

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2007 Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury, školství a sociálních služeb

Více

závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku

závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku 8/2012 Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku Sociotrendy, 2012 OBSAH ÚVOD 3 I. odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 ZPRACOVATELÉ: Mgr. Zlatuše Rybářová Bc. Ladislav Marek Použité studie a analýzy: - P. Karmelitová, M. Týce, Sociálně

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1 Obsah: 1 Úvod

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Sociální ekonomika v ČR

Sociální ekonomika v ČR O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Sociální ekonomika v ČR Zpráva o sociologickém šetření Pro občanské sdružení ORFEUS Praha PhDr. Oldřich Čepelka, duben 2008 Dotazníkové šetření je součástí

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2009

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2009 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 009 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013 Komunitní plán Města Mimoně období 2008-2013 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala všem, bez jejichž přispění by 1. komunitní plán sociálních služeb města Mimoně nemohl vzniknout. Za podporu procesu komunitního

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více