TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE FOSTER CARE OF CHILDREN Autor: Petr Heršálková N sídlišti Liáň Podpis utor: Vedoucí práce: Mgr. Václv Tomická Počet: strn orázků tulek grfů zdrojů příloh CD CD oshuje celé znění klářské práce. V Lierci dne:

2 Prohlášení Byl() jsem seznámen() s tím, že n mou klářskou práci se plně vzthuje zákon č. 121/2000 S. o právu utorském, zejmén 60 školní dílo. Beru n vědomí, že Technická univerzit v Lierci (TUL) nezshuje do mých utorských práv užitím mé klářské práce pro vnitřní potřeu TUL. Užiji-li klářskou práci neo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom() povinnosti informovt o této skutečnosti TUL; v tomto přípdě má TUL právo ode mne poždovt úhrdu nákldů, které vynložil n vytvoření díl, ž do jejich skutečné výše. Bklářskou práci jsem vyprcovl() smosttně s použitím uvedené litertury n zákldě konzultcí s vedoucím klářské práce konzultntem. V Lierci dne: Podpis: 3

3 Děkuji všem, kteří se jkkoli podíleli n vzniku této práce. Zejmén děkuji Mgr. Václvě Tomické z odorné vedení celé práce velmi cenné rdy připomínky. Dále děkuji pní Mrgitě Šntvé ze Středisk náhrdní rodinné péče v Litoměřicích z velice užitečné pozntky z prxe v neposlední řdě děkuji svému příteli z psychickou podporu. 4

4 Název BP: NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Název BP: FOSTER CARE OF CHILDREN Jméno příjmení utor: Petr Heršálková Akdemický rok odevzdání práce: 2006/2007 Vedoucí BP: Mgr. Václv Tomická Resumé: Bklářská práce se zývl náhrdní rodinnou péčí. Jejím cílem ylo porovnt jednotlivé formy náhrdní rodinné péče v součsném modulu českého státu. Práci tvořily dvě stěžejní olsti. Jednlo se o část teoretickou, která pomocí zprcování literárních prmenů přiližovl součsné formy náhrdní rodinné péči jejich porovnání. Prktická část zjišťovl n zákldě sttistických údjů počet dětí osvojených, předných do pěstounské péče umístěných v ústvu. Výsledky ukzovly velké rozdíly mezi podnými žádostmi o osvojení skutečným počtem osvojených dětí, dále rozdíly mezi počtem podných žádostí o osvojení pěstounskou péči do třetice velké množství dětí umístěných v ústvech. Tyto tři hlvní ukztelé vyústily v ptřičná doporučení, která y mohl vést ke zlepšení situce v olsti náhrdní rodinné péče. Klíčová slov: náhrdní rodinná péče, osvojení, dopce, pěstounská péče, ústvní péče, sociálně právní ochrn dětí, poručenství, optrovnictví 5

5 Summry: The suject of the chelor work ws the foster cre of children. The im ws to compre prticulr forms of the foster cre of children in the present module of the Czech Repulic. The work included two min prts. The first theoreticl prt mde us fmilir with the present forms of the foster cre of children nd their comprison y mens of literry sources. The prcticl prt investigted the mount of children dopted, hnded over to the foster cre nd plced in institutes for children on the se of the sttistic dt. The results showed the ig differences etween pplictions for doption nd rel mount of dopted children, differences etween pplictions for doption nd foster cre nd the lst issue the ig mount of children plced in institutes for children. These three min indictors leded in the prticulr recommendtion which could mke the sitution in foster cre of children etter. Key words: foster cre of children, doption, foster cre, institutionl cre, socil legl cre of children, gurdinship 6

6 Osh: 1 ÚVOD TEORETICKÉ ZPRACOVÁNÍ PROBLÉMU RODINA Rodin jko podpůrná instituce Rodin v systému náhrdní rodinné péče SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DÍTĚTE Zákon o sociálně-právní ochrně dětí Nový institut v novele Pěstounská péče n přechodnou dou PŘEHLED TYPŮ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE Osvojení (dopce) Mezinárodní dopce Pěstounská péče Zprostředkování pěstounské péče Dávky pěstounské péče Poručnictví Optrovnictví PRAKTICKÁ ČÁST CÍL PRAKTICKÉ ČÁSTI PRŮZKUM Stnovení předpokldů Použité metody Popis zkoumného vzorku průěh průzkumu Výsledky dotzníkového šetření jejich interpretce ANALÝZA STATISTICKÝCH DAT SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRAKTICKÉ ČÁSTI ZÁVĚR NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ ROZDÍL MEZI PODANÝMI ŽÁDOSTMI O OSVOJENÍ A POČTEM SKUTEČNĚ OSVOJENÝCH DĚTÍ ROZDÍL MEZI PODANÝMI ŽÁDOSTMI O OSVOJENÍ A PĚSTOUNSKOU PÉČI Podpor pěstounů Zřizování středisek náhrdní rodinné péče VELKÉ MNOŽSTVÍ DĚTÍ UMÍSTĚNÝCH V ÚSTAVNÍ PÉČI Pěstounská péče n přechodnou dou SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

7 1 Úvod Dosud je u nás stále mnoho dětí, které yly rodiči opuštěny neo jim hrozí, že opuštěny udou. Proto potřeují včsnou, účelnou citlivou ochrnu. Zároveň existují mnželství, která po dítěti touží jejich touh zůstl nenplněn. Jsou všk i tková mnželství, která už děti mjí, le v jejich rodině srdcích je ještě dosttek míst pro přijetí dlšího dítěte. V životě existují dv druhy vzthů. Jeden z nich je genetického rázu to se npříkld jedná o vzth s nšimi iologickými rodiči, rtry, sestrmi, tetmi, strýčky nšimi vlstními iologickými dětmi. Tento svzek existuje ez ohledu n vnější okolnosti. Jeho trvlost nemůže nic nrušit. Druhý z nich předstvuje spojení, n jehož počátku je sli. Tkovým příkldem je mnželství. A jiným je dopce. Adoptivní svzek, zložený n sliu stát se trvlou rodinou dítěti, které se nrodilo někomu jinému, v mnoh ohledech iologickou rodinu odráží. Jeho součástí jsou všk i tkové prvky, které ho činí výlučným. Ndšení doptivní rodiče do tohoto vzthu čsto vstupují, niž y si příliš uvědomovli neo yli dosttečně připrveni n nevšední úkoly, které s seou dopce přináší. Některé z těchto otázek pk provázejí všechny zúčstněné, tedy rodiče i dítě, po celý život. (Schillerová, 2002) Tém náhrdní rodinná péče jsem si zvolil z několik důvodů. Mezi důvody všk nenjdete ten, který se většinou sám nízí je i logický, sice, že v tomto ooru prcuji. Neprcuji. Toto tém mě upoutávlo postupně ěhem studi. V několik předmětech jsem psl seminární práci o osvojení pěstounské péči z různých úhlů pohledu. Mimo jiné jsem se při psní jedné seminární práce líže seznámil se zásdní změnou v olsti náhrdní rodinné péče, to s novým zákonem o sociálně-právní ochrně dětí, o kterém se smozřejmě zmíním i v této práci. Co mě le nejvíce přivedlo k tomuto témtu díky čemu jsem toužil dozvědět se o náhrdní rodinné péči více yl rozhovor s pní Terezou Boučkovou zveřejněný v jednom mgzínu pro ženy. Následně jsem n něj četl dosti negtivní kritiku, le já jsem se přikláněl k těm pozitivním hodnocením, protože jsem při čtení rozhovoru cítil, že t žen oprvdu ví, o čem mluví když jsem se nd jejími odpověďmi více zmyslel, tk nešlo jink, než s ní souhlsit. Čerpl jsem z jejích slov i při stnovení předpokldů v prktické části této práce. 8

8 Stále jsem ojovl s pocitem, že n to, ych mohl npst klářskou práci n zvolené tém, nejsem dosttečně informovná tento pocit jsem se rozhodl změnit. Nejdříve jsem si přečetl literturu o náhrdní rodinné péči, ze které jsem pk čerpl v teoretické části. Litertur vám le zřídkkdy může poskytnout dosttečné informce o tom, jk to chodí v prxi. Většinou se totiž prxe od teorie liší. V úplně prvním kroku jsem oslovil oddělení sociálně-právní ochrny dětí n Ministerstvu práce sociálních věcí n žádost jsem získl sttistické informce z rok 2005, které se mimo jiné týkjí i náhrdní rodinné péče. Informce jsou uvedeny souhrnně z všechny krje v ČR pk jsem požádl zvlášť o Královéhrdecký Středočeský krj, to proto, že se v rámci těchto krjů střídvě pohyuji. Následně jsem oslovil dv úseky náhrdní rodinné péče, jeden n Městském úřdě v Jičíně druhý n Mgistrátu v Mldé Boleslvi. Tento výěr yl účelný, protože o úřdy mjí v olsti náhrdní rodinné péče jiné povinnosti. Předem musím konsttovt, že oě dvě změstnnkyně yly velice milé vstřícné podt mi potřené pro moji práci velmi důležité informce. Velkým přínosem pro moji práci yl tké pní Mrgit Šntvá z litoměřického Centr pro rodinu, která mi poskytl cenné rdy kontkty n osvojitele. Cílem klářské práce je porovnt formy náhrdní rodinné péče v součsném modulu českého státu. Po rekpitulci informcí, které jsem získl ěhem příprvné fáze, jsem vydedukovl zákldní porovnání, sice, že v rámci České repuliky je výrzně větší množství ždtelů o osvojení než o pěstounskou péči. Jk jsem n tuto informci přišl proč tomu tk je, se dozvíme v prktické části. 9

9 2 Teoretické zprcování prolému 2.1 Rodin Rodin jko podpůrná instituce Postmoderní rodiny již nejsou zkládány proto, y reprodukovly populci neo jink prospívly velkým společenstvím lidí. Rodiny postmoderní doy jsou zkládány kvůli uspokojování citových potře prtnerů (nikoli dětí!). Stilit těchto rodin proto stojí pdá s citovou ilncí prtnerského vzthu. Rodin je stále více privátním podnikem. Dítě je v součsnosti především citovou investicí. Z čistě ekonomického hledisk je dítě investice velká nevrtná. Proto je pečlivě zvžován proto se v rozvinutých zemích rodí dětí stále méně. V doách, kdy o stré nemocné nepečovl sociální stát, yly rodiny s mnoh dětmi nutností tehdy se musely strt o své nemohoucí členy. Dnes je n Zápdě rodin s mnoh dětmi nomálií. Protože city předstvují velmi křehké pouto, stl se rodin velmi křehkou institucí. Stále přiývá dětí vyrůstjících v neúplných rodinách, přiývá dětí vyrůstjících s nevlstními rodiči zvyšuje se i počet tzv. sociálních sirotků, tedy dětí, které sice mjí iologické rodiče, le ti nejsou schopni neo ochotni o dítě pečovt. Křehkost rodiny musejí soudoé státy kompenzovt ochrnou dítěte v přípdě vážných rozepří mezi prtnery, resp. v doě jejich rozchodu, udovt systémy náhrdní rodinné péče. (Mtoušek, 2003) Rodin v systému náhrdní rodinné péče Dle Národní koncepce rodinné politiky MPSV je součsný stv pěstounské péče následující: Dlouhodoým prolémem je mlý zájem ždtelů přijmout do náhrdní rodinné péče děti etnicky odlišné, děti s různým zdrvotním postižením, děti drogově závislých rodičů, zdrvotně 10

10 postižených či psychicky nemocných rodičů, děti vyšších věkových ktegorií, děti s výchovnými prolémy velké sourozenecké skupiny pod. Pěstounská péče její různé typy je vhodná pro děti, které z nejrůznějších důvodů nemohou žít ve vlstní rodině. V olsti pěstounské péče je význmným prolémem tendence poklesu počtu ždtelů, kteří y yli ochotni do ní dítě přijmout. Jednou z příčin může ýt skutečnost, že pěstounská péče klde n ždtele velké nároky, pokud jde o právo iologických rodičů (kteří mnohdy zůstávjí i ndále zákonnými zástupci dítěte) udržovt s dítětem kontkt zshovt do jeho výchovy. Dlší příčinou může ýt rovněž nedosttečné finnční sociální zjištění pěstounů vychovávjících děti ve své vlstní rodině. Určitou roli sehrává rovněž nedosttečná informovnost veřejnosti o institutu pěstounské péče. Cíl: Prioritou je vytvoření podmínek pro zjištění výchovy dětí v rodině, neo není-li to možné v přípdě, kdy y dlší setrvání dítěte v rodině vedlo k ohrožení jeho zájmu, v jiném prostředí, které rodinu nhrzuje, v tmosféře štěstí, lásky porozumění. Předpokldem je systemtická zejmén terénní sociální práce s iologickou rodinou či náhrdní rodinou z účelem vytvoření příznivého rodinného prostředí pro vývoj dítěte. Pozornost musí ýt změřen n rozvoj různých forem náhrdní rodinné péče tk, y se podoly skutečnému rodinnému prostředí. Prioritou je tké všestrnná podpor náhrdních rodičů, to nejen formou dostupnosti specilizce pordenských sujektů, sociálních služe, le i dekvátním finnčním ohodnocením v přípdě pěstounské péče. Nezytností je v neposlední řdě rovněž nejen zvýšená finnční podpor pěstounů, le i vytvoření odorného zázemí, v podoě odorné pomoci vedení v přípdě, že se vyskytnou komplikce při výchově svěřených dětí. Zásdním hlediskem při zprostředkování náhrdní rodinné péče musí ýt zájem lho dítěte, přičemž umístění dítěte v náhrdní rodině y mělo ýt pro vývoj dítěte účelné dlouhodoě perspektivní tk, y yl uspokojen potře otevřené udoucnosti sdílené s náhrdní rodinou. Předpokldem úspěšného zprostředkování je dosttek informcí o osonostních zdrvotních chrkteristikách sociálních vzách jk ždtelů o náhrdní rodinnou péči, tk i dítěte. (www.mpsv.cz) 11

11 2.2 Sociálně-právní ochrn dítěte Sociálně-právní ochrnou dítěte rozumíme ochrnu život dítěte, jeho práv n zdrvý vývoj, řádnou výchovu ochrnu jeho oprávněných zájmů, kterou poskytuje stát svými orgány v přípdě, že ji nemohou, nechtějí neo nejsou schopni zezpečit rodiče dítěte neo osoy odpovědné z výchovu dítěte. Sociálně-právní ochrn je v ČR osžen v několik právních normách, tj. zejmén v Listině zákldních práv svood, v Úmluvě o právech dítěte, v zákoně o rodině, v zákoně o sociálněprávní ochrně dítěte, v trestním zákoně, v trestním řádu, v zákoně o sociálním zezpečení dlších. Zákld právního postvení dítěte je primárně odvozován od práv ústvního, neoť okmžikem nrození se kždá lidská ytost stává očnem určitého státu. Sociálně-právní ochrn dětí je v součsné doě zezpečen institucionálně i personálně, přičemž její těžiště spočívá n ocích s rozšířenou půsoností jko n orgánech všeoecné státní správy. N těchto úřdech zezpečují tuto činnost odorné útvry (oddělení péče o děti, n některých úřdech zčásti též oddělení sociální prevence) vyvené kvlifikovnými prcovníky. (Arnoldová, 2004) Zákon o sociálně-právní ochrně dětí Sociálně-právní ochrn dětí yl zložen n několik málo ustnoveních zákon o rodině neustále nenplňovl poždvky prxe. Až v prosinci 1999 yl přijt nový zákon o sociálněprávní ochrně dětí č. 359/1999 S. ve spojení se zákonem č. 360/1999 S, kterým se změnily některé zákony. Význmnou změnou ylo, že se zákon č. 50/1973 S., o pěstounské péči zrušil jeho ustnovení se vložil do zákon o rodině. Tímto je pěstounská péče uprven jednk v zákoně o rodině, v zákoně o sociálně-právní ochrně dětí jednk v zákoně o státní sociální podpoře v právních předpisech o sociálním zezpečení. (Novotná, 2000) Zčátkem červn 2006 vešl v účinnost novel zákon o sociálně-právní ochrně dětí. Zákon č. 134/2006 S., mění zákon: - o sociálně-právní ochrně dětí (z. č. 359/1999 S.) - o rodině (z. č. 94/1963 S.) 12

12 - očnský soudní řád (z. č. 99/1963 S.) - o státní sociální podpoře (z. č. 117/1995 S.) - o přestupcích (z. č. 200/1990 S.) Hlvní okruhy změn zákon o sociálně-právní ochrně dětí: - povinnost rodičů nvštívit pordenské zřízení - spolupráce se zdrvotnickými zřízeními - domácí násilí - prolemtik dětí žijících mimo vlstní rodinu - dočsný poyt dítěte mimo ústvní zřízení - náhrdní rodinná péče - zřízení pro děti vyždující okmžitou pomoc - pověřené osoy k výkonu soc.-právní ochrně dětí - komise pro sociálně-právní ochrnu dětí Novel y měl přispět k prohlouení plnění závzků, které pro ČR vyplývjí z mezinárodních smluv týkjících se sociálně-právní ochrny dětí, především z Úmluvy o právech dítěte Úmluvy o ochrně dětí spolupráci při mezinárodním osvojení. Zákldním cílem nové právní úprvy je podpor všech forem náhrdní péče o děti, které jim umožní vyrůstt v prostředí co nejvíce podoném prostředí rodinnému. Novel klde důrz i n prevenci socioptologických jevů, posílení ochrny dětí před nezákonnými mnipulcemi při zprostředkování náhrdní rodinné péče n zkvlitnění právního prostředí. Mezi hlvní olsti, n které se zákon změřuje, ptří prevence přípdů, kdy je nrušen příznivý vývoj dítěte, optření n ochrnu dětí, které se ocitly v krizových situcích, zprostředkování osvojení pěstounské péče, sledování vývoje dětí žijících v náhrdní rodinné péči neo v ústvních zřízeních, ochrn dětí před socioptologickými jevy, prvidl pro spolupráci se zhrničím ve věcech sociálně-právní ochrny dětí podmínky, z kterých mohou nestátní orgnizce půsoit v olsti sociálně-právní ochrny dětí. Nová právní úprv má mimo jiné posílit práci s iologickou rodinou snžit se dítěti zchovt rodinné prostředí. Pokud ude příznivý vývoj dítěte ntolik nrušen, že ude nezytné umístit 13

13 ho mimo rodinu, udou moci příslušné orgány využít n přechodnou dou možnosti podpůrné pěstounské péče tk, y rodiče získli čs pokusili se vyřešit své prolémy. Podmínkou umístění dítěte do této péče y měl ýt kvlifikovný předpokld, že se vrátí v reltivně krátké doě zpět ke svým rodičům neo příuzným. Jedná se o lterntivu ústvní výchovy. Novel se tké změřuje n posílení kvlitní úrovně odorné příprvy ždtelů o osvojení neo svěření dítěte do pěstounské péče, tedy n přijetí dítěte do rodiny. Ždtelé musí ýt lépe připrveni n situce, kdy mjí určité skupiny dětí (npř. skupiny dětí jiného etnik, se zdrvotními komplikcemi či výchovnými prolémy) speciální potřey. Nová právní úprv klde důrz n vyhledávání ždtelů speciálně pro tyto skupiny dětí. To y mohlo postupně snížit počet dětí žijících v ústvní péči. (www.noviny-mpsv.cz) Nový institut v novele Pěstounská péče n přechodnou dou V olsti náhrdní rodinné péče je nejvýznmnější změn v nvrženém rozšíření forem náhrdní rodinné péče o tzv. pěstounskou péči n přechodnou dou. Tento institut je odvozen od tzv. profesionální pěstounské péče, která v některých zemích existuje. Již n počátku úvh o psáži novely týkjící se tzv. profesionální pěstounské péče ylo zřejmé, že ude vyprcován n ryze teoretických zákldech, neoť v rámci České repuliky je pěstounská péče chápán jko dlouhodoá péče o dítě, které nemá předpokldy k osvojení není v jeho zájmu, y dlouhodoě poývlo v kolektivním zřízení náhrdní péče. Zároveň vznikjí mezi dětmi pěstouny silné citové vzy, které většinou přetrvjí i do doy, kdy pěstounská péče již znikl. Původně poždovný institut profesionální pěstounské péče yl n zákldě velmi zásdních připomínek odorníků z řd psychologů, peditrů právníků, kteří mjí prktické zkušenosti s pěstounskou péčí, trnsformován do tzv. pěstounské péče n přechodnou dou. Autoři se snžili využít pozitiv již prověřeného institutu pěstounské péče zároveň regovt n potřeu snížit počty dětí v zřízeních ústvní výchovy zejmén o ty, kterým kolektivní péče tohoto druhu neprospívá. Nová form náhrdní péče umožní svěřit dítě vysoce odorně erudovným pěstounům, kteří udou z tímto účelem vyíráni proškolováni. Délk poytu dítěte v jejich 14

14 péči ude omezen čsově n dou, než ude dítě převzto do péče svými rodiči, neo do doy, než ude o dlší jeho péči rozhodnuto soudem. Význm přechodné podpůrné pěstounské péče je sptřován především v tom, že se umožní dětem, které mjí zchovné doré citové vzy se svými rodiči nemohou po reltivně krátkou dou poývt z velmi závžných důvodů v jejich péči, y mohly vyrůstt v rodině, ne v kolektivním zřízení. Pěstouni udou určitým způsoem spoluprcovt s rodiči dítěte udou se podílet n snci rodiny. K tomuto cíli musí směřovt i jejich výěr. S největší prvděpodoností to udou ždtelé, kteří jsou již úspěšnými pěstouny. Zároveň le musí mít osonostní předpokldy pro zvládání mimořádných psychických zátěží vyplývjících z krátkodoosti péče o děti. Institut je určen pro děti, které se náhle ocitnou ez péče rodičů tuto péči nemůže poskytnout širší rodin, tj. npř. děti z olstí zsžených přírodními ktstrofmi, děti náhle hospitlizovných rodičů td. Z určitých specifických podmínek lze pěstounskou péči n přechodnou dou plikovt i n děti kojeneckého věku, vhodné do jiné formy náhrdní rodinné péče. Z chrkteristiky skupiny dětí, kterým je přechodná pěstounská péče určen, vyplývá, že se jedná spíše o pečovtelsko-vychovtelskou, vysoce odornou činnost, poskytovnou v reltivně krátkém čse. Lze do udoucn předpokládt, že pokud se podří nlézt dosttek odpovídjících pěstounů, může dojít k určitému snížení počtu dětí, které ztím musí žít v kolektivních zřízeních pro výkon ústvní výchovy. Ze sttistických údjů jsně vyplývá, že v součsné doě není prolém osvojování dětí, le pěstounská péče. Ze strny ždtelů se prudce zvyšuje zájem o informce o dítěti jeho iologických rodičích, které mohou přijmout do své péče. Poklesl zájem pěstounů přijmout do péče děti školního věku děti etnicky odlišné. Stejně tk chyí pěstouni, kteří jsou schopni ochotni přijmout do pěstounské péče děti s výchovnými prolémy emočními poruchmi. Dle dosud shromážděných pozntků mezi pěstouny převládjí motivce rodičovské, odpovídjící spíše institutu osvojení, nd ltruistickými, odpovídjícími pěstounské péči. Zde je nutné upozornit, že v olsti náhrdní rodinné péče nejsou nestátní neziskové orgnizce pro stát konkurencí, le prtnery, kteří pomáhjí vytvářet odpovídjící síť doprovázejících ktivit n podporu pěstounů. (www.noviny-mpsv.cz) 15

15 2.3 Přehled typů náhrdní rodinné péče Součástí sociálně-právní ochrny dítěte je tké náhrdní výchov v rámci ní náhrdní rodinná péče. Náhrdní výchov v podoě ústvní ochrnné výchovy se vykonává v dětských domovech, výchovných ústvech pro mládež či v ústvech sociální péče. Posloupnost řešení situce opuštěných, znedných či týrných dětí je v podsttě ve všech státech stejná, to: - pomoc ohroženým rodinám rodinám v krizi změřená n to, y děti mohly vyrůstt v zdrvějším prostředí původní rodiny tedy prevence před ústvním umístěním, - osvojení, - pěstounská péče, - umístění ve speciálním zřízení. (Arnoldová, 2004) V ČR se můžeme setkt s dvěm formmi náhrdní péče: Náhrdní výchovná péče form péče o děti, které nemohou ýt z nejrůznějších důvodů vychovávány ve vlstní rodině. Nejčstěji jde o péči ústvní, v níž je dítě vychováváno ž do své dospělosti. Náhrdní rodinná péče form péče o děti, kdy je dítě vychováváno náhrdními rodiči v prostředí, které se nejvíce podoá životu v přirozené rodině. Tou je u nás zejmén ADOPCE (osvojení) PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Osvojení: - zrušitelné, tj. osvojení 1. stupně osvojitelé se nezpisují do mtriky jko rodiče soud ho může z důležitých důvodů zrušit - nezrušitelné, tj. osvojení 2. stupně osvojitelé jsou zpsáni v mtrice místo rodičů osvojence - mezinárodní osvojení Pěstounská péče: - individuální PP příuzní (prrodiče či jiní) - cizí osoy (klsická PP jko dlouhodoé řešení) 16

16 - skupinová PP - zřízení pro výkon PP (pěstounské páry) - SOS dětské vesničky (mtk pěstounk) Osvojení (dopce) Nejvýznmnější formou náhrdní rodinné péče je osvojení. V souldu s trdicí právních úprv n nšem území je i podle zákon o rodině cílem osvojení zložit mezi osvojitelem osvojencem tkový právní vzth, jko mezi přirozenými rodiči dětmi, vytvořit tk nezletilému dítěti stilní hrmonický domov. Osvojením vzniká mezi osvojitelem osvojencem tkový poměr, jký je mezi rodiči dětmi, mezi osvojencem příuznými osvojitele poměr příuzenský. Osvojitelé mjí rodičovskou zodpovědnost. Osvojenec nývá příjmení osvojitele. České právo uprvuje pouze úplné osvojení (doptio plen), to dvojím způsoem, jko osvojení, které může ýt z důležitých důvodů zrušeno osvojení nezrušitelné. (Veselá, 2003) 1. Zrušitelná dopce, tj. dopce 1. stupně (prosté osvojení), je péče, kdy práv povinnosti rodičů přecházejí n osvojitele, le v rodném listu dítěte zůstávjí uvedeni původní rodiče dítěte. Prosté osvojení lze zrušit. Vzájemná práv povinnosti mezi osvojencem původní rodinou osvojením znikjí. Tento typ osvojení je využíván, respektive je podmínkou, v přípdě přijetí dítěte mldšího jednoho roku, neoť nezrušitelně osvojit lze pouze dítě strší jednoho roku. 2. Nezrušitelná dopce, tj. dopce 2. stupně, je v prxi čstěji využíván od prosté dopce se odlišuje tím, že osvojitelé jsou zpsáni do rodného listu dítěte nmísto rodičů. Toto osvojení nelze zrušit. Osvojit dítě může mnželská dvojice, mnžel(k) rodiče dítěte neo jedinec. Osvojení jedincem je podle zákon možné v přípdě, že je předpokld, že toto osvojení ude plnit svoje společenské poslání. O osvojení rozhoduje soud. (Mtějček, 1999) 17

17 Dítě může ýt osvojeno pouze osoou se způsoilostí k právním úkonům v plném rozshu. To proto, y osvojitel měl rodičovskou zodpovědnost mohl dítě vychovávt, zstupovt sprvovt jeho mjetek jko jeho vlstní rodič. Osvojitel musí splňovt tké dlší předpokldy, tj. zejmén musí ýt morálně ezúhonný, zdrvotně výchovně způsoilý zjistit péči o dítě. Musí ýt tké přiměřeného věku, y n něj n dítě mohlo ýt pohlíženo jko n přirozené rodiče. Zákon umožňuje osvojení jednou osoou (individuální) i osvojení společné, které je umožněno pouze mnželům. Tké mnžel rodiče dítěte (tzv. nevlstní rodič) může osvojit dítě svého mnžel. Ke zrušení osvojení je možné přistoupit pouze tehdy, jestliže o to osvojenec neo osvojitelé požádjí, jen z důležitých důvodů. (Králíčková, 2000) Význmnou úlohu při rozhodování o náhrdní rodinné péči mjí peditři. Zdrvotní stv novorozenců, u nichž přichází v úvhu pouze osvojení I. stupně, vyšetřuje lékř novorozeneckého úseku porodnice. Výěr vhodných dětí s doporučením určité formy náhrdní rodinné péče ve spolupráci s ústvním psychologem vyšetření zhodnocení zdrvotního stvu dětí v kojeneckých ústvech dětských domovech pro děti od jednoho do tří let věku provádí neo zjišťuje vedoucí lékř zřízení, u jedinců v předškolních školních dětských domovech v internátních školách jejich příslušný lékř. Jde především o děti, které yly v osvojení I. stupně po dosžení jednoho roku věku u nich má soud rozhodnout o osvojení II. stupně o děti, jež yly v udoucí osvojitelské rodině po dou nejméně tří měsíců v tzv. předdopční péči. (Arnoldová, 2004) Mezinárodní dopce Mezinárodní osvojení je možným řešením v přípdě, že se pro dítě nedří njít náhrdní rodinu v zemi původu. Je uprveno Úmluvou o ochrně dětí spolupráci při mezinárodním osvojení, kterou vyprcovl přijl Hgská konference mezinárodního práv soukromého V České repulice vstoupil tto úmluv v pltnost spolu se zákonem č. 359/1999 S., o sociálně-právní ochrně dětí, umožňuje osvojení dětí do ciziny z ciziny. Hgská úmluv jsně stnovuje postup při osvojování dítěte do zhrničí, určuje povinnosti 18

18 kompetence jednotlivých institucí, definuje právo dítěte n přednostní osvojení v zemi svého původu, zručuje iologickým rodičům nonymitu zásdně vylučuje jkékoliv zisky z dopcí. Zároveň nřizuje signtářským státům, y n svém území určily jeden ústřední orgán, který ude z osvojení dětí do zhrničí odpovědný. U nás tuto funkci zprostředkovtele plní Úřd pro mezinárodněprávní ochrnu dětí v Brně. (Kovřík, 2004) Pěstounská péče Pěstounská péče je státem grntovná kontrolovná form náhrdní rodinné péče, která zjišťuje dosttečné hmotné zezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujli. Dítě může ýt svěřeno do pěstounské péče fyzické osoě neo do společné pěstounské péče mnželů. Jediným rozhodujícím činitelem z hledisk právního je tu zájem dítěte. Svzek pěstounů s dítětem je podsttně volnější, než je tomu při osvojení. Oso pěstoun musí poskytovt záruku řádné výchovy dítěte. Pěstoun má právo zstupovt dítě sprvovt jeho záležitosti jen v ěžných věcech k výkonu mimořádných záležitostí žádá souhls zákonného zástupce dítěte. Pěstounskou péčí nevzniká příuzenský vzth dítěte s pěstouny jejich příuznými. Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu. Z vážných důvodů může soud rozhodnout tké o zrušení pěstounské péče. Dítěti v pěstounské péči zůstává nejdříve příjmení po vlstních rodičích, později je všk možno zžádt n mtrice o jeho změnu. Tké styk původních rodičů s dítětem není vyloučen v některých přípdech všk může ýt rozhodnutím soudu i podsttně omezen. Je-li dítě svěřeno do pěstounské péče ve věku, kdy je schopno posoudit její osh, má ýt zjištěno tké jeho vyjádření. V prxi se upltňují 2 typy pěstounské péče: ) Individuální pěstounská péče proíhá v ěžném rodinném prostředí, tj. s pěstounkou pěstounem, kteří většinou mjí své vlstní děti neo již děti vychovli. 19

19 ) Skupinová pěstounská péče - proíhá v zřízeních pro výkon pěstounské péče, což jsou velké pěstounské rodiny, někdy i s vlstními dětmi pěstounů dlšími tře 4-6 neo i více dětmi přijtými. jiným zřízením pro výkon pěstounské péče jsou SOS dětské vesničky, kde je pěstounskou péčí pověřen sm mtk-pěstounk. T mívá většinou ku pomoci dlší osou, které se říká tet která mtce pomáhá při vedení domácnosti výchově dětí. Mtk-pěstounk se svěřenými dětmi ydlí v smosttném domečku. Skupin tkových domečků předstvuje Vesničku. Rodinu v domečku tedy tvoří mtkpěstounk zprvidl 6 více dětí různého pohlví věku. Čsto jsou to sourozenci pocházející z jedné vlstní rodiny, která z nějkého důvodu ve svých funkcích selhl. (Buleová, 2002) Předpěstounská péče Před rozhodnutím soudu o pěstounské péči může ýt dítě dočsně svěřeno rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrny dětí do péče udoucího pěstoun. Jestliže je dítě v ústvní výchově z rozhodnutí soudu, není ke svěření dítěte do předpěstounské péče tře souhlsu rodičů. V osttních přípdech je tře souhlsu rodičů, pokud jsou zákonnými zástupci dítěte. V doě trvání předpěstounské péče náleží stejné hmotné nároky (dávky) jko v přípdě pěstounské péče. Budoucí pěstoun musí do tří měsíců od svěření dítěte do předpěstounské péče podt návrh n zhájení řízení o svěření dítěte do pěstounské péče, jink rozhodnutí o předpěstounské péči pozude pltnosti. V rámci předpěstounské péče má pěstoun nárok n odměnu pěstoun příspěvek n úhrdu potře dítěte. (Arnoldová, 2004) Zprostředkování pěstounské péče Zprostředkováním pěstounské péče se rozumí vyhledávání dětí vhodných ke svěření do pěstounské péče nlezení vhodných pěstounů pro tyto děti. Provádí se pouze n žádost fyzické osoy, která má zájem stát se pěstounem. Zprostředkování pěstounské péče v ČR zjišťují krjské úřdy ministerstvo práce sociálních věcí. Oecní úřd oce s rozšířenou půsoností vyhledává děti vhodné do 20

20 pěstounské péče i osoy vhodné stát se pěstouny vede o dětech i ždtelích spisovou dokumentci. Spisová dokumentce ždtele oshuje žádost s osoními údji, dokld o státním očnství neo o povolení či hlášení k poytu n území ČR, opis rejstříku trestů, který vyžduje oecní úřd oce s rozšířenou půsoností který oshuje i zhlzená odsouzení, zprávu o zdrvotním stvu předloženou ždtelem, údje o ekonomických sociálních poměrech, písemný souhls ke zjišťování potřených údjů o způsou život ždtele vhodnosti výchovného prostředí, písemný souhls s účstí n příprvě oso k přijetí dítěte do rodiny, stnovisko oecního úřdu oce s rozšířenou půsoností k žádosti. Žádost o svěření dítěte do pěstounské péče se podává u oecního úřdu oce s rozšířenou půsoností míst ydliště ždtelů. Oecní úřd oce s rozšířenou půsoností postupuje kopii spisové dokumentce o dítěti vhodném pro náhrdní rodinnou péči o ždteli neprodleně krjskému úřdu. Odorné posuzování pro účely zprostředkování provádí krjský úřd neo MPSV, jde-li o děti ždtele, kteří jsou v evidenci tohoto ministerstv. U dětí se posuzuje úroveň tělesného duševního vývoje včetně specifických potře nároků vhodnost NRP jejích forem. U ždtelů se posuzuje chrkteristik jejich osonosti, jejich zdrvotní psychický stv, předpokldy vychovávt dítě, motivce žádosti, stilit mnželského vzthu rodinného prostředí dlší rozhodné skutečnosti. Odorné posouzení má ýt provedeno do 30 dnů ode dne zjištění všech potřených skutečností. Ministerstvo krjský úřd jsou oprávněny vyzvt ždtele k osonímu jednání z účelem posouzení jejich předpokldů skutečností rozhodných pro svěření dítěte. Spoluprcují při tom s oecními úřdy ocí s rozšířenou půsoností, ocemi, zdrvotnickými školskými i dlšími odornými zřízeními, pověřenými osomi odorníky pro otázky výchovy péče o dítě. Změstnnci ministerstv krje mohou nvštívit neo pozvt k jednání i dítě, je-li to přiměřené jeho věku schopnostem. Zjistí-li krjský úřd neo ministerstvo, že v evidenci ždtelů je ždtel vhodný stát se pěstounem dítěte vedeného v evidenci dětí, oznámí neprodleně písemně tuto skutečnost ždteli. N zákldě oznámení krjského úřdu neo ministerstv má ždtel právo seznámit se s dítětem ten, u něhož se dítě nchází, je povinen toto seznámení umožnit. Ždtel má možnost seznámit se s dítětem podt žádost o svěření dítěte do 30 dnů ode dne, kdy mu 21

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy Dotční progrm n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy dětí mládeže ze Sportovního fondu Městského ovodu Lierec Vrtislvice nd Nisou n rok 2016 Dotce n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy Účel

Více

Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky

Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Dílčí kvlifike Strážný Souor otázek pro písemnou část zkoušky J.2.1.99 Právní zákldy ezpečnostní činnosti Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999 S., Listin zákldníh práv svood

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Proces zprostředkování

Proces zprostředkování Proces zprostředkování Rozhodnutí soudu o osvojení nebo svěření dítěte do pěstounské péče předchází řada činností, které uskutečňují orgány sociálně-právní ochrany a též soudy. Zákon o sociálně-právní

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel ne všichni rodiče

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti Metodická příručk pro ždtele o příspěvky n vyrné myslivecké činnosti Prvidl poskytování finnčních příspěvků n vyrné činnosti mysliveckého hospodření v roce 04 způsou kontroly jejich využití dle Nřízení

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn 6363 408 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o poždvcích n systém řízení Státní úřd pro jdernou bezpečnost stnoví podle 236 zákon č. 263/2016 Sb., tomový zákon, k

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK ÚČEL PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK Zdeňka Králíčková, 2012 výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ Rožnovský, J., Litschmnn, T. (ed): Seminář Mikroklim porostů, rno, 26. řezn 2003, SPEKTRÁLNÍ CHRKTERISTIKY DOPDJÍCÍ SLUNEČNÍ RDICE N LOKLITĚ ÍLÝ KŘÍŽ Mrtin Nvrátil 1, Vldimír Špund 2 1 Ktedr fyziky, Ostrvská

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor Dtmining AA (Above Averge) kvntifikátor Jn Burin Lbortory of Intelligent Systems, Fculty of Informtics nd Sttistics, University of Economics, W. Churchill Sq. 4, 13067 Prgue, Czech Republic, burinj@vse.cz

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik Strtegie komunitně vedeného místního rozvoje n období 2014 2020 Příloh: Anlýz rizik Příprv strtegie byl spolufinncován z rozpočtu Zlínského krje z operčního progrmu Technická pomoc Anlýz rizik Tto příloh

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Vltvotýnská ke dni 31.12.2005 teplárenská.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště neo místo IČ 62 49 74 21

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra sociální práce a sociální politiky Studijní opora předmětu NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE oboru Sociální práce ve veřejné správě KS

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 215 ( údje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

září 14 Náhradní rodinná péče

září 14 Náhradní rodinná péče zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk CCB, spol. s r.o. náklad 5 000 ks vydal Magistrát města Brna 2. vydání září 2014 Magistrát města Brna Dominikánské

Více

Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce

Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce 1116 Podonosti trojúhelníků, goniometriké funke Předpokldy: 010104, úhel Pedgogiká poznámk: Zčátek zryhlit α γ β K α' l M γ' m k β' L Trojúhelníky KLM n nšem orázku mjí stejný tvr (vypdjí stejně), le liší

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Veřejná zkázk mlého rozshu zdávná podle 6 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek (dále jen zákon) pod názvem: Výrob (grfické zprcování, szb tisk) odborný překld korektur metodiky, souvisejících

Více

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Orgnizční optření 1. je závzná pro změstnnce školy. 2. je pltná dnem podpisu účinná dnem 1.9.2012. ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Pvlín Schneiderová PedDr. Soň Vlušková

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé )

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé ) SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzvřená podle 1879 násl. zákon č. 89/2014 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občnský zákoník ) Jméno příjmení:... Jméno Uživtele:... Adres trvlého

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Advokátní kncelář Zrůstek, Lůdl prtneři, v.o.s., IČ: 255 89 644, se sídlem Doudlebská 5/1699, Prh 4, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPH 39 INS 5582/2013-A-18

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod...

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod... Vol typu ložisk Prostorové nároky... 35 Ztížení... 37 Velikost ztížení... 37 Směr ztížení... 37 Nesouosost... 40 Přesnost... 40 Otáčky... 42 Tichý chod... 42 Tuhost... 42 Axiální posuvnost... 43 Montáž

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Organizační řád Fyzikální olympiády

Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: MSMT-32 435/2014-1 Orgnizční řád Fyzikální olympiády Ministerstvo školství, mládeže tělovýhovy v souldu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 S., o podmínkáh orgnize finnování soutěží přehlídek v zájmovém

Více

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity II. Fktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení prcovní ktivity Hrnice pro odchod do strobního důchodu v ČR má rozhodující vliv n ukončení veškerých prcovních ktivit výrzně se projevuje i v pozdějším ukončení

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Vítězslv Jvůrek, se sídlem v Hrdci Králové, PSČ 500 02, Čechov 1100, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSHK 42 INS 9569/2012-A-14 ze dne 4. říjn 2012 insolvenčním

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Zákon č. 56/1928 Sb., o osvojení umožňoval osvojení dospělého člověka (až do roku 1950, kdy byla tato možnost ze zákona vyjmuta).

Zákon č. 56/1928 Sb., o osvojení umožňoval osvojení dospělého člověka (až do roku 1950, kdy byla tato možnost ze zákona vyjmuta). Příloha č. 1 Příloha č. 1 ZÁKONY A DOKUMENTY V této části bakalářské práce komentujeme některé zákony a dokumenty, které se náhradní rodinné péče týkaly a týkají od dob rakouského práva do současnosti.

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

3.2.1 Shodnost trojúhelníků I

3.2.1 Shodnost trojúhelníků I 3.2.1 hodnost trojúhelníků I Předpokldy: 3108 v útvry jsou shodné, pokud je možné je přemístěním ztotožnit. v prxi těžko proveditelné hledáme jinou možnost ověření shodnosti v útvry jsou shodné, pokud

Více

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2015

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2015 Příloh k roční účetní závěrce z rok 2015 Čl. 1 Oecné údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Příkop 843/4 právní form: společnost s ručením omezeným IČO: 607 16 380 předmět činnosti: - specilizovný mloochod

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE

ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE Zstupitelstvo oce Pertoltice, příslušné podle ustnovení 6 odst. 5 písm. c) zákon č. 183/2006 S., o územním plánování stvením řádu (stvení zákon), ve znění pozdějších předpisů, z

Více

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001 Roční výkz pro mlé ekonomické subjekty vybrných produkčních odvětví z rok 00 P4-0 Registrováno ČSÚ ČV 93/0 ze dne 30. 8.00 IKF 500 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 00. Podle zákon

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí M V S P ultikulturní zdělávání ociálních racovníků JUDr. Věra Novotná Sociálně právní ochrana dětí Obsah strana Úvod.. 4 Kapitola I. Základní principy sociálně-právní ochrany dětí a významné ústavní a

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zdvtel: Morvskoslezský krj se sídlem Ostrv, 28. říjn 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zkázk: Přístvb Domu umění Glerie 21. století, výběr zhotovitele PD, AD, koordinátor BOZP, IČ zdávná v otevřeném

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/249/03/00 š -/o3> # / og KUJCP01AHG11 KUPNÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Jihočeský krj

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

N 111/09/02 N 114/09/02

N 111/09/02 N 114/09/02 N 111/09/02 N 114/09/02 9. funkční období N 111/09/02 N 114/09/02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu směrnice Evropského prlmentu Rdy o snížení národních emisí některých látek znečišťujících

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

Rodinné právo. Osvojení. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Osvojení. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 8. Osvojení CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Náhradní péče o dítě I. rodinná osvojení pěstounství (včetně s.o.s. vesniček) svěření do péče jiné osoby poručnictví

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Mgdlen Koťová, Ph.D. ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Recenzent: Prof. MUDr. Jiří Mzánek, DrSc. Grd Pulishing,.s., 2006 Fotogrfie z rchivu utorky. Perokresy podle návrhů utorky nkreslil

Více

S M L O U V A o nájmu

S M L O U V A o nájmu S M L O U V A o nájmu Smluvní strny Plzeň, sttutární město sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32, Plzeň IČO: 00075370 zst. primátorem Mgr. Mrtinem Bxou město Město Touškov sídlo: Dolní náměstí 1, 330 33,

Více