HALOGENDERIVÁTY - PART 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HALOGENDERIVÁTY - PART 1"

Transkript

1 ALGENDERIVÁTY - PART 1 1. Nakreslete struktury, které odpovídají systematickým názvům: a) 2-chlor-3,3-dimethylhexan b) 4-sek-butyl-2-chlornonan c) 1,1-dibrom-4-isopropylcyklohexan 2. Nakreslete a pojmenujte všechny monochlorderiváty, které lze očekávat při radikálové chloraci 2-methylpentanu. 3. Jak vysvětlíte, že při reakci methylencyklohexanu s N-bromsukcinimidem vzniká jako hlavní produkt 1-(brommethyl)cyklohexen? 1-(brommethyl)cyklohexen převažuje, protože reakcí na primárním konci allylového radikálu vzniká produkt s více substituovanou dvojnou vazbou. 4. Doplňte produkty následujících reakcí:

2 5. o vznikne následující reakcí?

3 Prvním krokem v rozkladu etherù jodovodíkem je protonace atomu kyslíku. V následujícím kroku dochází k vytěsnění alkoholu jako odstupující skupiny jodidovým aniontem. (a) Protože je u fenyl(methyl)etheru vyloučena za daných podmínek nukleofilní aromatická substituce, může reakcí vzniknout pouze fenol a jodmethan: (b) V případě methyl(propyl)etheru je možná S N 2 na obou atomech uhlíku poutaných k atomu kyslíku, proto může vzniknout směs produktů. Za daných reakčních podmínek by rovněž ve směsi mohlo docházet k eliminaci za vzniku propenu a methanolu: 6. Proč jsou polární aprotická rozpouštědla vhodná jako prostředí pro S N 2? Jak se liší solvatace NaI v ethanolu a v acetonu? Proč polární protická rozpouštědla (alkoholy) urychlují S N 1? Pro průběh reakce SN1 jsou vhodnější polární protická rozpouštědla, např. alkoholy, než polární aprotická rozpouštědla. Při reakci probíhající mechanismem SN1 vzniká v kroku určujícím celkovou rychlost pár iontů, polární protické rozpouštědlo, které je schopno účinně solvatovat jak kation tak anion, bude proto snižovat aktivační energii reakce více, než polární aprotické rozpouštědlo schopné dobře solvatovat především kation. 7. Nakreslete hlavní produkty reakcí následujících ambidentních nukleolù!

4 8. Reakce S N 1 vykazují obecně malou selektivitu vůči nukleofilům (pokud je v reakční směsi přítomno více nukleofilů, substrát s nimi reaguje téměř stejně rychle bez ohledu na to, zda jsou silnými nebo slabými nukleofily). Pokud reaguje 1-chlorbutan v 0,01M roztoku NaN v ethanolu, vzniká výhradně pentannitril, kdežto za stejných podmínek z 2-chlor-2- methylpropanu vzniká ethyl(terc-butyl)ether. Vysvětlete! Ve směsi jsou přítomny dva nukleofily, které se výrazně liší reaktivitou a koncentrací. V našem případě je také v roztoku přibližně o čtyři řády vyšší koncentrace ethanolu oproti kyanidovému aniontu. 1-hlorbutan je typickým substrátem pro SN2, rychlost reakce závisí jak na kvalitě nukleofilu, tak na jeho koncentraci. ba v reakční směsi přítomné nukleofily mohou reagovat s 1- chlorbutanem, reakce s N - bude probíhat výrazně rychleji než reakce s ethanolem, proto naprostou většinu produktu bude tvořitt pentannitril. 2-hlor-2-methylpropan je typický substrát pro SN1, jejíž rychlost nezávisí na koncentraci nukleofiu nebo na jeho reaktivitě. S ohledem na koncentraci nukleofilů zjistíme, že tercbutylový kation bude s větší pravděpodobností reagovat s ethanolem, tudíž hlavním produktem substituční reakce bude ethyl(terc-butyl)ether. 9. alogenderiváty anorganických kyselin (PX 3, PX 3, PX 5, S 2 l 2, Sl 2, l 2 ) se často používají k přeměně alkoholů na halogenderiváty. Napište mechanismus první reakce a doplňte produkty ostatních reakcí včetně jejich stereochemie!

5 Při reakci Sl2 s alkoholem vzniká v prvním kroku ester kyseliny chlorsiřičité, jeho další přeměna závisí na podmínkách. Pokud je v reakční směsi zvýšená koncentrace l-, například v důsledku reakce vznikajícího l s pyridinem, produkt vzniká z velké části klasickou SN2 reakcí s inverzí konfigurace. V případě nízké koncentrace l-, vzniká většina produktu intramolekulární reakcí, při které se zachovává konfigurace. Předpokládaný mechanismus reakce:

6 ALGENDERIVATY - PART 2 1. Jak připravíte z benzenu 1,3-dichlorobenzen? nebo 2. o vznikne za produkty, pokud necháme reagovat chlorcyklohexan s diethylesterem kyseliny malonové za bazické katalýzy a vzniklý produkt následně okyselíme? 3. Jakou karboxylovou kyselinu získáme, pokud necháme reagovat butan-2-on s bromem v alkalickém prostředí? Viz. Liebenova reakce 4. Porovnejte reakční produkty při reakci kyanidových iontů s následujícími sloučeninami: 5. Seřaďte následující substráty podle stoupající dispozice k S N 1 reakci:

7 3 l 3 l l a) b) c) b) > a) > c) (b) tvoří nejstabilnější karbokation) 6. Seřaďte následující substráty podle jejich klesající dispozice k S N 2 reakci: a. fenylbromid, tert.butylbromid, neopentylbromid, isopropylbromid, ethylbromid, methylbromid b. l l l l I II III IV I > III > IV > II 7. Proč aromatické uhlovodíky (např. benzen) nepodléhají klasické S N 1 či S N 2 reakci? Arylhalogenidy nepodléhají S N 1-reakcím, protože arenyliové ionty jsou velmi nestabilní. Nepodléhají ani S N 2-reakcím, protože atom uhlíku nesoucí halogen je stericky nepřístupný pro atak z opačné strany, nukleofil by musel napadnout arylhalogenid z vnitřní strany aromatického kruhu a jeho strukturu převrátit naruby. 8. Které z uvedených reakcí budou probíhat: a. F KF K Nemůže probíhat, jelikož fluoridový aniont je méně nukleofilní než odstupující bromidový. b. l I KI Kl Může probíhat viz halogenderiváty - Finkelsteinova reakce. c. 2 Může probíhat, je dostatečně silný nukleofil. d.

8 2 Nebude reagovat hydroxylová skupina je pevně vázaná na aromátu díky mezomerii. e. Na Nal l Nebude reagovat. Vznikne alkoholát, ve kterém záporně nabitý kyslík nemůže být vytěsněn chloridovým aniontem. 9. Napište produkt reakce: a) buten + chlorovodík l b) buten + brom l 2 c) buten + NBS + záření NBS h d) cyklohexylchlorid + octan sodný l - Na + Et + Nal e) butanol + Sl 2 Sl 2 l S 2 l + + f) butanol + bromid fosforitý 3 P P 3 g) toluen + chlor + chlorid hlinitý

9 l l 2 All 3 + h) toluen + chlor + záření 2 l l 2 l l 2 h Napište hlavní produkt radikálové bromace pent-2-enu N-bromsukcinimidem. Které další produkty mohou vznikat jako minoritní? lavním produktem reakce je 4-brompent-2-en. Vzhledem k možnému vzniku dalších radikálů může jako minoritní produkt vznikat i 1-brom-pent-2-en či 3-brom-pent-1-en. 2 NBS Který z derivátů bude při S N 2 reakcích s - reagovat rychleji? a) methylbormid, methyljodid methyljodid reaguje rychleji, protože I - je lépe odstupující skupina než - b) metylbromid, tertbutylbromid methylbromid reaguje za podmínek S N 2 reakce rychleji, protože tertbutylbromid je stericky náročný substrát a přístup nukleofilu (hydroxidového aniontu) k němu je ztížený c) methyljodid v metanolu nebo dimethylsulfoxidu methyljodid reaguje v dimethylsulfoxidu rychleji, protože methanol je polární protické rozpouštědlo, které snižuje reaktivitu nukleofilu (hydroxidového aniontu) tvorbou vodíkových vazeb 12. Určete hlavní produkty následujících reakcí: a) Reakce proběhne S N 2 mechanismem, protože se jedná o substituci na primárním uhlíku. N 2 bude reagovat na dusíku, tam je místo s vyšší nukleofilitou.

10 b) Reakce proběhne S 1 N mechanismem, protože může vzniknout stabilní karbokation. N - bude reagovat na dusíku, tam je místo s nižší nukleofilitou. c) Viz halogenderiváty - allylový přesmyk. Kladný náboj na sekundárním uhlíku bude stálejší. d) 3 3 l 3 l 3 Terciární zbytek je schopen se odštěpit ve formě karbokationtu, který pak bude reagovat s chloridovým aniontem. 13. Navrhněte reakční schéma pro přípravu a. styrenu z benzenu a formaldehydu b. 2-methylnaftalen z cyklohexanu c. 1-chlorbutanu z 1-butenu

11 d. 2-brombutanu z 1-brombutanu 14. Jaký derivát vznikne: a. dehydratací 2R,3S- diphenyl-pentan-2-olu? a jsou v antiperiplanární poloze b. dehydratací 1,3-butan-diolu je v zákrytu s Ph stejně tak 2 5 s druhým Ph c. dehalogenací meso-2,3-dibrombutanu protočení kolem vazby 2-3, vznik nového konformeru, ve kterém jsou v antiperiplanární poloze vhodné k dehalogenaci d. Diels-Alderovou reakcí 1,4-benzochinonu s cyklopentadienem

12 1. Navrhněte přípravu: a. anisolu ETERY b. 2-methyl-oxiranu např. c. methoxy-ethenu d. 1-nitro-4-(4-methylphenoxy)-benzenu e. cyklopentyl-methyl-etheru + I Na TF f. 1,2-epoxycyklopentan z cyklopentenu MPBA 2 l 2 l MPBA = metachlorperoxybenzoová kyselina g. fenyl-propyl-etheru I K 2. Navrhněte syntézu 2-methyl-5-ethyl-tetrahydrofuranu s využitím intramolekulární Williamsonovy syntézy. l Na 2 3. Jaký produkt vznikne působením kyseliny sírové na 1,4-butandiol? Jak získáte 1,4- butandiol?

13 2 + NaN Ni 2 S 4 4. Navrhněte vhodné výchozí látky k přípravě následujících derivátů: a. - + b. 3 3 Et t-buk 3 Et Et Et 5. Rozhodněte, zda je průběh reakce správný: a. 3 2 správný průběh reakce je následující F 3 +!terciární ethery se štěpí mechanismem S N 1 nebo E 1, protože z nich vznikají stabilizované intermediární karbokationty

14 b. správný průběh reakce je následující I + I! ethery s primární či sekundární alkylovou skupinou se štěpí mechanismem S N 2, kdy nukleofil atakuje méně stericky bráněný atom uhlíku v α-poloze vůči protonovanému atomu kyslíku etherové vazby 6. Napište produkty štěpení epoxidů: a. l l 2 5 l! kysele katalyzované otvírání tříčlenného oxiranového cyklu; mechanismus s rysy S N 1 i S N 2 reakce; kladný náboj je v proponovaném přechodovém stavu sdílen vícenásobně substituovaným atomem uhlíku, a proto dochází k jeho napadení atomem chloru ze strany protilehlé ke štěpící se vazbě - b. c. + Mg 2 - -! bazicky katalyzované otvírání cyklu; S N 2 reakce; nukleofil napadá stericky méně bráněný atom uhlíku 7. Doplňte reakci:

15 - NaB 4 Nejdříve dochází k nukleofilní adici hydridového aniontu uvolněného z tetrahydridoboritanu sodného. Vzniklý bromhydrinový anion cyklizuje za vzniku oxiranového cyklu. 8. Jakou vedlejší reakci můžete očekávat při přípravě: a. dipropyletheru z 1-propanolu působením kyseliny sírové? eliminační reakce za vzniku propenu b. tetrahydrofuranu z butan-1,4-diolu působením kyseliny sírové? eliminační reakce za vzniku 1,4-butadien 9. Nakreslete strukturní vzorec libovolného etheru, který: a. je opticky aktivní např. b. obsahuje asymetrické atomy uhlíku a není opticky aktivní např. c. poskytne v kyselém prostředí ekvimolární množství stabilního karbokationtu např. d. může ve vodně alkalickém prostředí poskytnout dva enantiomery např. 10. Navrhněte syntézu uvedených sloučenin vycházející vždy z propenu.

16 a) ydratace A E b) ydroborace a následná oxidace c) xidace KMn 4 nebo s 4 d) Reakce l 2 (S R ) na methylové skupině a následná substituce hydroxidem (S N ) e) ylogenace methylové skupiny pomocí NBS a následná oxidace dvojné vazby např. manganistanem f) Přímá epoxidace peroxokyselinami g) Adice kyseliny chlorné h) Substituce methylové skupiny pomocí NS a následná oxidace dvojné vazby peroxidem vodíku 11. Vzhledem ke snadným přesmykům určete, které alkoholy budou poskytovat stejný karbokation: a. 1-pentanol a 2-pentanol b. 2-methyl-butan-2-ol a 3-methyl-2-butanol c. 2,2-dimethylcyklohexanol a 1,2-dimethylcyklohexanol

17 d. 2-cyklopentylethanol a 2,2-dimethylcyklopentanol e. cyklopentylmethanol a cyklohexanol 12. Jak byste experimentálně rozlišili následující dvojice látek bez použití analytických metod: a. p-nitrofenol a p-aminofenol p-aminofenol se bude velmi dobře a rychle rozpouštět ve zředěném roztoku minerální kyseliny za vzniku amoniové soli. b. 1-butanol a 2-methyl-butan-2-ol Lucasův test - rozlišení alkoholů-viz alkoholy nebo xidací 1-butanolu vznikne butanal (při použití např. dichromanu odbarvení). Následně můžeme dokázat vzniklý aldehyd reakcí s Tollensovým činidlem. Terciární alkohol nepodléhá mírné oxidaci. c. kyselinu benzoovou a ethylester kyseliny benzoové Kyselina benzoová se bude rozpouštět např. v roztoku hydrogenuhličitanu za tvorby soli, ethylester nikoliv. o se bude dít, nechám-li na ethylester kyseliny působit vroucí roztok hydroxidu sodného? d. tert-butylchlorid a 1-chlorbutan

18 1-chlorbutan bude poskytovat reakcí s kyanidem dimethylpropionitril (mechanismus S N 2) tert-butylchlorid bude poskytovat (mechanismus S N 1) isonitril -2-isokyano-2-methylpropan silně páchnoucí

19 YDRXYDERIVATY 1. Seřaďte uvedené hydroxysloučeniny podle vzrůstající kyselosti: propanol, p-nitrofenol, p-aminofenol, methanol, fenol propanol, methanol, p-aminofenol, fenol, p-nitrofenol 2. Napište libovolnou reakci alkoholu, ve které se alkohol chová: a. jako báze např. b. jako kyselina např. Na 3. Napište libovolnou konkrétní reakci, při které dochází v kyselém prostředí ke vzniku alkoholu. např. Na nebo Napište průběh reakce, ke které bude docházet, když směs formaldehydu a benzaldehydu podrobíte působení hydroxidu. 2 Viz. hydroxysloučeniny - annizarova reakce. Zde se jedná o zkříženou annizarovu reakci. 5. Navrhněte přípravu: a. 2-propanolu z libovolného esteru karboxylové kyseliny

20 např.: b. 3,6-dimethyl-oktan-3,6-diolu z ethynu c. m-nitrofenolu z benzenu d. 4-hydroxybenzaldehyd z fenolu Znl N 4 l N 2 l l N 2 N 2 l N l N l N 2 l l l 6. Jaký produkt budete očekávat při reakci: a. 2-methyl-oxiranu s methylmagnesium bromidem a následným rozkladem vzniklého produktu vodou Mg 2 Mg - Mg b. 2-butanonu s bezvodým ethanolem za kyselé katalýzy c. 1-naftolu s 4-methoxybenzendiazonium chloridem

21 d. 3,3-diethyl-pentan-2-olu v kyselém prostředí 7. Napište produkty hydroborace: a. 2-methyl-cyklopentenu b. methylen-cyklopentanu 8. Napište produkt kysele katalyzované dehydratační reakce následujících derivátů: a) b)

22 c) Napište mechanismus následující reakce a uveďte její název: Intramolekulární annizarova reakce Napište reakce: a. formaldehyd + ethylmagnesiumbromid + 2 Mg ether 2 3 b. propanal + methylmagnesiumbromid Mg 3 + -Mg 2+ -X -

23 2 + Mg ether 3 2 c. 2-butanon + isopropylmagnesiumchlorid Mg 3 ether 3 Mg 2 5 Mg 3 + -Mg 2+ -X Mg 2+ -X - d. ethylester kyseliny mravenčí + 2ekv. methylmagnesiumbromidu 2 Mg ether Mg Mg 3 + -Mg 2+ -X - + e. methyl-2-fenyl-ethanoát + 2ekv. fenylmagnesiumbromidu Ph ether + 2 Mg Ph Ph Mg + Mg 3 + -Mg 2+ -X - Ph Doplňte produkty reakcí: a. Ph Ph b. c.

24 a) (t-bu) 3 Al b) 5 I c) 5 I Navrhněte syntézu 5-hydroxy-pentan-2-onu z ethylesteru kyseliny 4-oxopentanové. + LiAl Doplňte intermediáty v následující reakci: 2 Mg Mg Mg éter Mg Navrhněte přípravu: a. acetonu z 3-chloro-2,3-dimethyl-butan-2-olu b. m-nitrofenolu z benzenu

25 15. Kopulací jaké diazoniové soli s jakou aromatickou sloučeninou může vzniknout 1-[4-(4- methoxy-phenylazo)-phenyl]-ethanon? 16. Jakou reakcí připravíte z 2-brombutanu 1-buten? viz alkeny eliminace ofmannovo pravidlo 17. Která z uvedených sloučenin nemůže být opticky aktivní? 2-brombutan, 2-brompropan, 2,3-dihydroxypropan, methoxyethan 2-brompropan a methoxyethan 18. Jednostupňovou reakcí připravte z benzaldehydu opticky aktivní sloučeninu. 19. Jaké produkty vzniknou oxidací Z-(1-bromo-2-chloro-propenyl)-benzenu manganistanem draselným? Nakreslete jejich prostorové vzorce a vyberte správná tvrzení: a. vzniká pouze jeden derivát, který je opticky aktivní b. vzniká pouze jeden derivát, který není opticky aktivní c. vznikají dva deriváty, přičemž jednoho je výrazně víc d. vznikají dva deriváty ve stejném poměru e. vznikají tři deriváty ve stejném poměru f. vznikají dva enantiomery g. vznikají dva diastereoisomery h. vznikají dva diastereoisomery, které nejsou opticky aktivní i. vznikají tři diastereoisomery

26 červeně jsou označena správná tvrzení a. Vzniká pouze jeden derivát, který je opticky aktivní. b. Vzniká pouze jeden derivát, který není opticky aktivní. c. Vznikají dva deriváty, přičemž jednoho je výrazně víc. d. Vznikají dva deriváty ve stejném poměru. e. Vznikají tři deriváty ve stejném poměru. f. Vznikají dva enantiomery. g. Vznikají dva diastereoisomery. h. Vznikají dva diastereoisomery, které nejsou opticky aktivní. i. Vznikají tři diastereoisomery.

Ethery. dimethylether tetrahydrofuran. O R O R O R ortoester R 1 O R R 2 O R. acetal

Ethery. dimethylether tetrahydrofuran. O R O R O R ortoester R 1 O R R 2 O R. acetal OCH/OC2 Ethery 1 Ethery! R 1 R 2 O R O R acetal R 1 O R O R O R ortoester dimethylether tetrahydrofuran 2 Ethery Možno považovat za deriváty vody nebo alkoholů, tomu odpovídá valenční úhel C-O-C, který

Více

OCH/OC2. Hydroxyderiváty

OCH/OC2. Hydroxyderiváty OCH/OC2 Hydroxyderiváty 1 Voda alkoholy - ethery voda methanol (monoalkyl derivát vody) dimethylehter (dialkyl derivát vody) 2 Rozdělení Alkoholy (alifatické) Fenoly (aromatické) primární sekundární terciární!

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jméno: Obor: 1. Pojmenujte následující sloučeniny:

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jméno: Obor: 1. Pojmenujte následující sloučeniny: SEMIÁRÍ PRÁE Jméno: bor: 1. Pojmenujte následující sloučeniny: 1 3 4 5 6 S 3 7 8 9 S 3 10 11. akreslete strukturním vzorcem následující sloučeniny: a pentannitril b propyl-4-oxocyklohexankarboxylát c 5-amino-1,7-dimethylbicyklo[..1]hept--en-7-karbonitril

Více

OCH/OC2. Hydroxyderiváty

OCH/OC2. Hydroxyderiváty OCH/OC2 Hydroxyderiváty 1 Voda alkoholy - ethery voda methanol (monoalkyl derivát vody) dimethylehter (dialkyl derivát vody) 2 Rozdělení Alkoholy (alifatické) Fenoly (aromatické) primární sekundární terciární!

Více

Halogenderiváty. Halogenderiváty

Halogenderiváty. Halogenderiváty Názvosloví Halogeny jsou v názvu vždy v předponě. Trichlormethan mátriviálnínázev CHLOROFORM Podle připojení halogenu je dělíme na primární sekundární a terciární Br Vazba mezi uhlíkem a halogenem je polarizovaná

Více

OCH/OC2. Halogenderiváty 2. část

OCH/OC2. Halogenderiváty 2. část OCH/OC2 Halogenderiváty 2. část 1 Příprava halogenalkanů I. Reakce založené na S N z alkoholů, štěpením etherů, vzájemnou výměnou halogenů II. III. IV. Reakce založené na S R z alkanů nebo alkenů, halogenace

Více

Quiz Karboxylové kyseliny & jejich deriváty

Quiz Karboxylové kyseliny & jejich deriváty Quiz Karboxylové kyseliny & jejich deriváty 1. Určete produkt(y) reakce propionylchloridu s následujícími reaktanty: 2 i) C 3 C 2 C 2 2 (nadbytek) b) C 3 C 2 C 2 C 2 Li (nadbytek) j) m-toluidin (nadbytek)

Více

ORGANICKÁ CHEMIE I pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Zápočet udělil(a)...

ORGANICKÁ CHEMIE I pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Zápočet udělil(a)... RGANICKÁ CHEMIE I pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Zápočet udělil(a)... Počet bodů v části A:... Počet bodů v části B:... Počet bodů celkem:...

Více

Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování

Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování Molekulové orbitaly hybridizace N a O Polarita vazby, induktivní efekt U kovalentní vazby mezi rozdílnými atomy, nebude elektronový pár oběma atomy sdílen

Více

Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny Názvosloví pokud je karboxylováskupina součástířetězce, sloučenina mákoncovku -ovákyselina. Pokud je mimo řetězec má sloučenina koncovku karboxylová kyselina. butanová kyselina cyklohexankarboxylová

Více

ORGANICKÁ CHEMIE I pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Vyučující na semináři...

ORGANICKÁ CHEMIE I pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Vyučující na semináři... ORGANICKÁ CEMIE I pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Vyučující na semináři... Počet bodů v části A:... Počet bodů v části B:... Počet bodů celkem:...

Více

Vlastnosti. Pozor! H 3 C CH 3 H CH 3

Vlastnosti. Pozor! H 3 C CH 3 H CH 3 Alkeny Vlastnosti C n 2n obsahují dvojné vazby uhlíky v sp 2 hybridizaci násobná vazba vzniká překryvem 2p orbitalů obou atomů uhlíku nad a pod prostorem obsazeným vazbou aby k překryvu mohlo dojít, musí

Více

Alkoholy. Alkoholy. sekundární. a terciární

Alkoholy. Alkoholy. sekundární. a terciární Názvosloví pokud je alkohol jedinou funkční skupinou je uveden v koncovce, např. butan-2-ol pokud je v molekule jináfunkčnískupina, kterámápřed alkoholem přednost, je uveden v předponě, např. 2-hydroxybutanová

Více

Reakce alkanů 75. mechanismem), iniciované světlem nebo radikálovými iniciátory: Oxidace kyslíkem, hoření, tvorba hydroperoxidů.

Reakce alkanů 75. mechanismem), iniciované světlem nebo radikálovými iniciátory: Oxidace kyslíkem, hoření, tvorba hydroperoxidů. eakce alkanů 75 5. eakce alkanů Alkany poskytují především radikálové reakce (často probíhající řetězovým mechanismem), iniciované světlem nebo radikálovými iniciátory: alogenace pomocí X 2 ; bromaci lze

Více

Karbonylové sloučeniny

Karbonylové sloučeniny Karbonylové sloučeniny více než 120 o 120 o C O C C d + d - C O C sp 2 C sp 2 R C O H R 1 C O R 2 1.aldehydy, ketony Nu E R C O R C O 2. karboxylové kyseliny a funkční deriváty O H 3. deriváty kys. uhličité

Více

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Úvod Karboxylové kyseliny jsou nejdůležitější organické kyseliny. Jejich funkční skupina je karboxylová skupina a tento název je složen ze slov karbonyl a

Více

Úvod Obecný vzorec alkoholů je R-OH.

Úvod Obecný vzorec alkoholů je R-OH. Alkoholy a fenoly Úvod becný vzorec alkoholů je R-. Názvosloví alkoholů a fenolů Běžná jména alkoholů se odvozují od alifatického zbytku připojeného k hydroxylové skupině, ke kterému se přidá slovo alkohol.

Více

Projekt OCH. http://ich.vscht.cz/projects/och/ Tištěný výstup

Projekt OCH. http://ich.vscht.cz/projects/och/ Tištěný výstup Projekt OCH http://ich.vscht.cz/projects/och/ Tištěný výstup 4 6 Nakreslete produkt bromace anilinu do třetího stupně. 7 http://ich.vscht.cz/projects/och/ Strana 2 8 Meziproduktem následující reakce je

Více

ORGANICKÁ CHEMIE II pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Vyučující na semináři...

ORGANICKÁ CHEMIE II pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Vyučující na semináři... RGANICKÁ CHEMIE II pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Vyučující na semináři... 1) [01752] Napište rovnice děje, ke kterému dochází při zahřívání

Více

Příklady k semináři z organické chemie OCH/SOCHA. Doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.

Příklady k semináři z organické chemie OCH/SOCHA. Doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D. Příklady k semináři z organické chemie /SA Doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D. Příklady k procvičení 1. Které monochlorované deriváty vzniknou při radikálové chloraci následující sloučeniny. Který z nich

Více

2016 Organická chemie testové otázky

2016 Organická chemie testové otázky Hodnocení (max. 20 bodů): Číslo kód: 2016 Organická chemie testové otázky 1. Která metoda vede ke tvorbě aminů 1 b. a Gabrielova syntéza b Claisenova kondenzace c Reakce ethyl acetátu s ethylaminem d Reakce

Více

Ethery, thioly a sulfidy

Ethery, thioly a sulfidy Ethery, thioly a sulfidy Úvod becný vzorec alkoholů je R--R. Ethery Názvosloví etherů Názvy etherů obsahují jména alkylových a arylových sloučenin ze kterých tvořeny v abecedním pořadí následované slovem

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í KARBONYLOVÉ SLOUČENINY = látky, které obsahují karbonylovou skupinu Aldehydy mají skupinu C=O na konci řetězce, aldehydická skupina má potom tvar... Názvosloví aldehydů: V systematickém názvu je zakončení

Více

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina Kyslíkaté deriváty řešení 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly Dle = hydroxylová skupina 1 Hydroxyderiváty Alifatické alkoholy: náhrada 1 nebo více atomů H. hydroxylovou skupinou (na 1 atom C vázaná

Více

Alkeny. Alkeny. Největšíprůmyslový význam majíethen (ethylen) a propen (propylen) jako suroviny pro další přeměny nebo pro polymerace

Alkeny. Alkeny. Největšíprůmyslový význam majíethen (ethylen) a propen (propylen) jako suroviny pro další přeměny nebo pro polymerace Alkeny Dvojná vazba je tvořena jednou vazbou sigma a jednou vazbou pí. Dvojná vazba je kratší než vazba jednoduchá a všechny čtyři atomy vázané na dvojnou vazbu leží v jedné rovině. Fyzikální vlastnosti

Více

16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší?

16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší? 16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší? 4) Urči typy konstituční izomerie. 5) Co je tautomerie

Více

Reakce aldehydů a ketonů s N-nukleofily

Reakce aldehydů a ketonů s N-nukleofily Reakce aldehydů a ketonů s N-nukleofily bdobně jako aminy se adují na karbonyl i jiné dusíkaté nukleofily: 2,4-dinitrofenylhydrazin aceton 2,4dinitrofenylhydrazon 2,4-dinitrofenylhydrazon acetaldehydu

Více

Halogenalkany H 3 CH 3. 2-brom-6-methylheptan. 6-brom-2,5-dimethylnonan

Halogenalkany H 3 CH 3. 2-brom-6-methylheptan. 6-brom-2,5-dimethylnonan alogenalkany Názvosloví Protože halogen je v pořadí charakteristických skupin na stejném místě jako alkylové skupiny, rozhoduje při tvorbě názvu nejnižsí sada lokantů, případně abecední pořadí. 6-brom-2,5-dimethylnonan

Více

1.1.2 VLASTNOSTI HALOGENDERIVÁTŮ, U KTERÝCH NENÍ HALOGEN VÁZÁN NA AROMATICKÉM JÁDŘE

1.1.2 VLASTNOSTI HALOGENDERIVÁTŮ, U KTERÝCH NENÍ HALOGEN VÁZÁN NA AROMATICKÉM JÁDŘE .. VLASTSTI ALGEDEIVÁTŮ, U KTEÝ EÍ ALGE VÁZÁ A AMATIKÉM JÁDŘE... Fyzikální vlastnosti Těkavost odpovídá molekulové hmotnosti. Kapalné halogenderiváty jsou aprotickými rozpouštědly polárnějšími než uhlovodíky....

Více

OCH/OC2. Karbonylové sloučeniny 2

OCH/OC2. Karbonylové sloučeniny 2 OCH/OC2 Karbonylové sloučeniny 2 1 Reaktivita karbonylových sloučenin Nukleofilní adice na karbonylovou skupinu A N vody vznik hydrátů A N alkoholů tvorba acetalů a ketalů A N HCN vznik kyanhydrinů A N

Více

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 30 otázek maximum: 60 bodů TEST + ŘEŠEÍ PÍSEMÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 1. apište názvy anorganických sloučenin: (4 body) 4 BaCr 4 kyselina peroxodusičná

Více

CH 2 = CH 2 ethen systematický název propen CH 2 = CH CH 3 but-1-en CH 2 = CH CH 2 CH 3 but-2-en CH 3 CH = CH CH 3 buta-1,3-dien CH 2 = CH CH = CH 2

CH 2 = CH 2 ethen systematický název propen CH 2 = CH CH 3 but-1-en CH 2 = CH CH 2 CH 3 but-2-en CH 3 CH = CH CH 3 buta-1,3-dien CH 2 = CH CH = CH 2 Základní názvy organických látek alifatické nasycené alkany (příklady s nerozvětvenými řetězci) methan CH 4 ethan CH 3 CH 3 propan CH 3 CH 2 CH 3 butan CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 pentan CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH

Více

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení?

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení? ALKOLY, FENOLY A ETHERY Kvašení 1. S použitím literatury nebo internetu odpovězte na následující otázky: a. Jakým způsobem v přírodě vzniká etanol? Napište rovnici. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se

Více

Aminy a další dusíkaté deriváty

Aminy a další dusíkaté deriváty Aminy a další dusíkaté deriváty Aminy jsou sloučeniny příbuzné amoniaku, u kterých jsou nahrazeny jeden, dva nebo všechny tři atomy vodíku alkylovými nebo arylovými skupinami. Aminy mají stejně jako amoniak,

Více

reakci (tj. od nejvíce disponovaného k nejméně disponovanému).

reakci (tj. od nejvíce disponovaného k nejméně disponovanému). 1. Napište libovolný příklad nukleofilní adice. 2. Uveďte příklad tautomerizace libovolné nitrososloučeniny. 3. Na libovolném cyklickém uhlovodíku uveďte příklad 1,4-adice. 4. Napište libovolnou reakci,

Více

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů natechnické univerzitě vliberci Kde jsme aminy již

Více

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton varianta A řešení (správné odpovědi jsou podtrženy) 1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton 2. Sodný kation Na + vznikne, jestliže atom

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

Experimentální biologie Bc. chemie

Experimentální biologie Bc. chemie Experimentální biologie Bc. chemie 1. značte prvek s největší elektronegativitou: a) draslík b) chlor c) uhlík d) vápník e) fluor 3. Mezi p prvky nepatří: a) P b) As c) Fe d) B e) Si 4. Radioaktivní záření

Více

Obsah. 2. Mechanismus a syntetické využití nejdůležitějších organických reakcí 31 2.1. Adiční reakce 31 2.1.1. Elektrofilní adice (A E

Obsah. 2. Mechanismus a syntetické využití nejdůležitějších organických reakcí 31 2.1. Adiční reakce 31 2.1.1. Elektrofilní adice (A E Obsah 1. Typy reakcí, reakčních komponent a jejich roztřídění 6 1.1. Formální kritérium pro klasifikaci reakcí 6 1.2. Typy reakčních komponent a způsob jejich vzniku jako další kriterium pro klasifikaci

Více

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených

Více

ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016 ŘEŠENÍ Kód uchazeče.. Datum.. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 016 1 otázek Maximum 60 bodů Při výběru z několika možností je jen

Více

OCH/OC2. Karbonylové sloučeniny 1

OCH/OC2. Karbonylové sloučeniny 1 OCH/OC2 Karbonylové sloučeniny 1 1 Rozdělení Aldehyd Keton Karboxylová kyselina Acylhalogenid Ester Anhydrid Amid Azid Hydrazid Hydroxamová kyselina Lakton Laktam 2 Rozdělení Deriváty kyseliny uhličité

Více

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016 Kód uchazeče.. Datum.. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 016 1 otázek Maximum 60 bodů Při výběru z několika možností je jen jedna

Více

Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty:

Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty: ALKOHOLY, FENOLY A ANALOGICKÉ SIRNÉ SLOUČENINY Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty: Obecný vzorec hydroxysloučenin

Více

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ Doplňte k názvu derivátu uhlovodíku charakteristickou skupinu: alkohol Název derivátu Charakteristická skupina nitroderivát karboxylová kyselina aldehyd halogenderivát keton Doplňte

Více

17. DUSÍKATÉ DERIVÁTY, EL. POSUNY

17. DUSÍKATÉ DERIVÁTY, EL. POSUNY 17. DUSÍKATÉ DERIVÁTY, EL. POSUNY Jaký typ chemické vazby obsahují všechny dusíkaté deriváty? Do kterých skupin dělíme dusíkaté deriváty? Nitrosloučeniny 1) Charakterizuj nitrosloučeniny z hlediska přítomnosti

Více

16.UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE:

16.UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE: 16.UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE: 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem se liší? 4) Vyber správné

Více

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011 Kód uchazeče:... Datum:... PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011 30 otázek maximum: 60 bodů čas: 60 minut 1. Napište názvy anorganických sloučenin: (4

Více

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková HYDROXYDERIVÁTY Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková HYDROXYDERIVÁTY Alkoholy -OH skupina vázána na uhlíkový atom alifatického řetězce Fenoly -OH skupina vázána na uhlíku, který je součástí aromatického

Více

Alkyny. C n H 2n-2 (obsahuje jednu trojnou vazbu) uhlíky v sp hybridizaci

Alkyny. C n H 2n-2 (obsahuje jednu trojnou vazbu) uhlíky v sp hybridizaci Alkyny C n H 2n-2 (obsahuje jednu trojnou vazbu) uhlíky v sp hybridizaci 1 Klasifikace 2 Alkyny - dvě π vazby; lineární uspořádání Pozor! 3 Vlastnosti -π elektrony jsou méně mobilní než u alkenů H CH 3

Více

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3.

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3. Chemie 1. Analýzou vzorku bylo zjištěno, že vzorek o hmotnosti 25 g obsahuje 15,385 g mědi, 3,845 g síry a zbytek připadá na kyslík. Který empirický vzorec uvedeným výsledkům analýzy odpovídá? A r (Cu)

Více

1. ročník Počet hodin

1. ročník Počet hodin SOUSTAVY LÁTEK A JEJICH SLOŽENÍ rozdělení přírodních látek a vlastnosti chemických látek soustavy látek a jejich složení STAVBA ATOMU historie pohledu na atom složení a struktura atomu stavba atomu VELIČINY

Více

Struktura organických sloučenin

Struktura organických sloučenin Struktura organických sloučenin Vzorce: Empirický (stechiometrický) druh atomů a jejich poměrné zastoupení v molekule Sumární(molekulový) druh a počet atomů v molekule Strukturní které atomy jsou spojeny

Více

Aromacké uhlovodíky reakce

Aromacké uhlovodíky reakce Aromacké uhlovodíky reakce Temacká oblast : Chemie organická chemie Datum vytvoření: 20. 7. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Reakce výroby nesubstuovaných

Více

Řešené příklady k procvičení

Řešené příklady k procvičení Řešené příklady k procvičení 1. Nakreslete strukturní vzorce všech následujících látek a označte, které jsou chirální nebo jsou mezosloučeninami. cischlorcyklohexanol transchlorcyklohexanol cischlorcyklohexanol

Více

Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor

Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Alena Jirčáková Hydroxysloučeniny Dělení hydroxysloučenin: Deriváty

Více

Rozdělení uhlovodíků

Rozdělení uhlovodíků Rozdělení uhlovodíků 1/8 Alkany a cykloalkany Obecné vzorce: alkany C n H 2n+2, cykloalkany C n H 2n, kde n je přirozené číslo Homologický přírustek: - CH 2 - Alkany přímé ( n - alkany) rozvětvené Primární,

Více

6. Vyberte látku, která má nepolární charakter: 1b. a) voda b) diethylether c) kyselina bromovodíková d) ethanol e) sulfan

6. Vyberte látku, která má nepolární charakter: 1b. a) voda b) diethylether c) kyselina bromovodíková d) ethanol e) sulfan 1. Ionizace je: 1b. a) vysrážení iontů z roztoku b) vznik iontových vazeb c) solvatace iontů d) vznik iontů z elektroneutrálních sloučenin e) elektrolýza sloučenin 2. Počet elektronů v orbitalech s,p,d,f

Více

Kyselost, bazicita, pka

Kyselost, bazicita, pka Kyselost, bazicita, pka Kyselost, bazicita, pk a Organické reakce často kysele nebo bazicky katalyzovány pk a nám říká, jak je (není) daný atom vodíku kyselý důležité pro předpovězení, kde bude daná látka

Více

P Ř ÍRODOVĚ DECKÁ FAKULTA

P Ř ÍRODOVĚ DECKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P Ř ÍRODOVĚ DECKÁ FAKULTA ORGANICKÁ CEMIE I ING. RUDOLF PETER, CSC. OSTRAVA 2003 Na této stránce mohou být základní tirážní údaje o publikaci. 1 OBSA PŘ EDMĚ TU Úvod... 3 1. Alkany...

Více

Radikály jsou zároveň velmi reaktivní - stabilních radikálů, které lze izolovat a skladovat, není příliš mnoho.

Radikály jsou zároveň velmi reaktivní - stabilních radikálů, které lze izolovat a skladovat, není příliš mnoho. Radikálové reakce se odlišují od reakcí, se kterými jsme se dosud setkali. Při zápisu mechanismů nebudeme přesunovat elektronové páry, ale pouze jeden elektron. To se mimojiné projeví na způsobu, jak takové

Více

Oxidace benzaldehydu vzdušným kyslíkem a roztokem

Oxidace benzaldehydu vzdušným kyslíkem a roztokem Úloha: Karbonylové sloučeniny a sacharidy, č. 2 Úkoly: Oxidace benzaldehydu Důkaz aldehydu Schiffovým činidlem Redukční vlastnosti karbonylových sloučenin a sacharidů (Reakce s Tollensovým a Fehlingovým

Více

Substituce na aromatickém jádře S E Ar, S N Ar. Elektrofilní aromatická substituce S E Ar

Substituce na aromatickém jádře S E Ar, S N Ar. Elektrofilní aromatická substituce S E Ar Substituce na aromatickém jádře S E Ar, S N Ar Už jsme viděli příklady benzenových jader, které jsou substituované ruznými skupinami, např. halogeny, hydroxy skupinou apod. Ukážeme si tedy, jak se tyto

Více

Organická chemie 1 - sylabus

Organická chemie 1 - sylabus Organická chemie 1 - sylabus Anotace Organická chemie je zaměřena na sloučeniny uhlíku, jejich klasifikaci, názvosloví, strukturu a vlastnosti, jejich použití v praxi. Obsahem první části jsou obecné principy

Více

z organické chemie II

z organické chemie II MSRYKV UIVERZIT Přírodovědecká fakulta Příklady ke Speciálnímu semináři z organické chemie II Jaromír Literák no 11. listopadu 2013 2 bsah 1. alogenderiváty, alifatická nukleofilní substituce 6 Příklady..................................

Více

4. ročník - seminář Vzdělávací obor - Člověk a příroda

4. ročník - seminář Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium Vyučovací předmět - Chemie 4. ročník - seminář Vzdělávací obor - Člověk a příroda

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Tercie 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, Apple TV, tablety, tyčinkové a kalotové modely molekul,

Více

3.3.3 Karbonylové sloučeniny

3.3.3 Karbonylové sloučeniny 3.3.3 Karbonylové sloučeniny V molekulách karbonylových sloučenin se nachází charakteristická (funkční) karbonylová skupina >C=O (oxoskupina). Ta je tvořena atomem kyslíku O, který je pomocí dvojné vazby

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH1

SADA VY_32_INOVACE_CH1 SADA VY_32_INOVACE_CH1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Danou Tkadlecovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: tkadlecova@szesro.cz Základy názvosloví anorganických sloučenin

Více

Obsah Chemická reakce... 2 PL:

Obsah Chemická reakce... 2 PL: Obsah Chemická reakce... 2 PL: Vyčíslení chemické rovnice - řešení... 3 Tepelný průběh chemické reakce... 4 Rychlost chemických reakcí... 4 Rozdělení chemických reakcí... 4 1 Chemická reakce děj, při němž

Více

Organická chemie 2 Anotace Cíle Osnova předmětu

Organická chemie 2 Anotace Cíle Osnova předmětu Organická chemie 2 Anotace Organická chemie je zaměřena na sloučeniny uhlíku, jejich klasifikaci, názvosloví, strukturu a vlastnosti, jejich použití v praxi. Obsahem druhé části je chemie kyslíkatých derivátů

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Petra Ustohalová 1 harakteristika Teorie kyselin a zásad Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce Fyzikální a chemické Významné kyseliny 2 Látky, které ve

Více

OCH/OC2. Karboxylové kyseliny

OCH/OC2. Karboxylové kyseliny OCH/OC2 Karboxylové kyseliny 1 Struktura a fyzikální vlastnosti karboxylová skupina je planární vazebné úhly přibližně 120 molekuly karboxylových kyselin jsou silně asociovány vodíkovými vazbami tvorba

Více

Ethery. oxetan je stabilnější vůči kyselinovému štěpení, ale kruh opět štěpí

Ethery. oxetan je stabilnější vůči kyselinovému štěpení, ale kruh opět štěpí Ethery oxetan je stabilnější vůči kyselinovému štěpení, ale kruh opět štěpí H + H N u H N u tetrahydrofuran je již vůči kyselinám stabilní a štěpí se jen kyselinami koncentrovanými crown ethery 18-crown-6

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Z.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Karbonylové

Více

Chemie 2018 CAUS strana 1 (celkem 5)

Chemie 2018 CAUS strana 1 (celkem 5) Chemie 2018 CAUS strana 1 (celkem 5) 1. Vápník má atomové číslo 20, hmotnostní 40. Kolik elektronů obsahuje kationt Ca 2+? a) 18 b) 20 c) 40 d) 60 2. Kolik elektronů ve valenční sféře má atom Al? a) 1

Více

2.3.2012. Oxidace. Radikálová substituce alkanů. Elektrofilní adice. Dehydrogenace CH 3 CH 3 H 2 C=CH 2 + 2 H. Oxygenace (hoření)

2.3.2012. Oxidace. Radikálová substituce alkanů. Elektrofilní adice. Dehydrogenace CH 3 CH 3 H 2 C=CH 2 + 2 H. Oxygenace (hoření) xidace alkanů Dehydrogenace Reaktivita alkanů xidace Radikálová substituce 3 3 2 = 2 2 xygenace (hoření) 4 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 2 Radikálová substituce alkanů Iniciace (vznik radikálu, homolytické štěpení

Více

P Ř ÍRODOVĚ DECKÁ FAKULTA

P Ř ÍRODOVĚ DECKÁ FAKULTA STAVSKÁ UNIVEZITA P Ř ÍDVĚ DEKÁ FAKULTA GANIKÁ EMIE II ING. UDLF PETE, S. STAVA 2004 Na této stránce mohou být základní tirážní údaje o publikaci. 1 BSA PŘ EDMĚ TU Úvod... 3 1. alogenderiváty uhlovodíků...

Více

Reaktivita karboxylové funkce

Reaktivita karboxylové funkce eaktivita karboxylové funkce - M efekt, - I efekt - I efekt < + M efekt - I efekt kyslíku eaktivita: 1) itlivost na působení bází - tvorba solí karboxylových kyselin (také většina nukleofilů zde působí

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Reakce a činidla v organické chemii I v organické chemii platí, že reakce je děj při němž dochází ke změně složení a vlastností látek. Při reakcích

Více

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Obsah

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Obsah DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Obsah 27_Deriváty uhlovodíků... 2 28_Halogenderiváty... 3 PL: Halogenderiváty uhlovodíků řešení... 4 29_Dusíkaté deriváty... 5 30_Alkoholy a fenoly... 6 31_Karbonylové sloučeniny...

Více

Chemie - Sexta, 2. ročník

Chemie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Chemie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

nenasycené uhlovodíky nestálé, přeměňují se na karbonyly

nenasycené uhlovodíky nestálé, přeměňují se na karbonyly Otázka: Alkoholy, fenoly, ethery a jejich sirné podoby Předmět: Chemie Přidal(a): VityVity Hydroxylové sloučeniny - deriváty uhlovodíků obsahující hydroxylovou skupinu -OH - dělí se na alkoholy hydroxylová

Více

HYDROXYDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HYDROXYDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Nemám - Samanta YDROXYDERIVÁTY ULOVODÍKŮ - deriváty vody, kdy jeden z vodíkových atomů je nahrazen uhlovodíkovým zbytkem alkyl alkoholy aryl = fenoly ( 3 - ; 3 2 - ;

Více

Název: Deriváty uhlovodíků II S N 1, S N 2

Název: Deriváty uhlovodíků II S N 1, S N 2 Název: Deriváty uhlovodíků II S N 1, S N 2 Autor: Mgr. Štěpán Mička Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika Ročník: 4. Tématický celek:

Více

Projekt OCH. Tištěný výstup.

Projekt OCH. Tištěný výstup. Projekt OCH http://ich.vscht.cz/projects/och/ Tištěný výstup Tato práce podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně 3.0 Česká republika. Generováno: 2019-01-08 08:57:08 4 Nakreslete

Více

1. Hydroxysloučeniny 2. Thioly 3. Ethery

1. Hydroxysloučeniny 2. Thioly 3. Ethery Kyslíkaté deriváty uhlovodíků I 1. ydroxysloučeniny 2. Thioly 3. Ethery deriváty kyslíkaté hydroxysloučeniny R alkoholy fenoly ethery RR karbonylové sloučeniny aldehydy RC ketony RCR karboxylové sloučeniny

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník

Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH31

DUM VY_52_INOVACE_12CH31 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH31 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

(Z)-but-2-en 2.2 ALKENY A CYKLOALKENY

(Z)-but-2-en 2.2 ALKENY A CYKLOALKENY 2.2 ALKENY A CYKLOALKENY Pro alkeny se dříve používalo označení olefiny. Tento název vznikl spojením latinských slov oleum (= ropa) a affinis (= slučivý), a to díky jejich výrobě z ropy. Alifatické acyklické

Více

18. Reakce v organické chemii

18. Reakce v organické chemii 1) homolýza, heterolýza 2) substituce, adice, eliminace, přesmyk 3) popis mechanismů hlavních typů reakcí (S R, A E, A R ) 4) příklady 18. Reakce v organické chemii 1) Homolýza, heterolýza KLASIFIKACE

Více

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

OPVK CZ.1.07/2.2.00/ OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184 Základní principy vývoje nových léčiv OCH/ZPVNL Mgr. Radim Nencka, Ph.D. ZS 2012/2013 Molekulární interakce SAR Možné interakce jednotlivých funkčních skupin 1. Interakce alkoholů

Více

2. Polarita vazeb, rezonance, indukční a mezomerní

2. Polarita vazeb, rezonance, indukční a mezomerní 32 Polarita vazeb a reaktivita 2. Polarita vazeb, rezonance, indukční a mezomerní efekty ktetové pravidlo je užitečné pro prvky druhé periody (,, ) a halogeny. Formální náboj atomu určíme jako rozdíl počtu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_INOVACE_CHE_410 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

Organická chemie pro biochemiky II část 15 a 16 15,16-1

Organická chemie pro biochemiky II část 15 a 16 15,16-1 rganická chemie pro biochemiky II část 15 a 16 15,16-1 Základní typy mechanizmů v organické chemii, stereochemické aspekty, epimerace, izomerizace, zachování a převrácení konfigurace, Waldenův zvrat, chirální

Více