OCH/OC2. Halogenderiváty 2. část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCH/OC2. Halogenderiváty 2. část"

Transkript

1 OCH/OC2 Halogenderiváty 2. část 1

2 Příprava halogenalkanů I. Reakce založené na S N z alkoholů, štěpením etherů, vzájemnou výměnou halogenů II. III. IV. Reakce založené na S R z alkanů nebo alkenů, halogenace v allylové poloze Reakce založené na S E - kysele katalyzovaná halogenace ketonů, Liebennova reakce Reakce založené na adičních reakcích halogenace alkenů nebo alkynů viz. minulá přednáška. 2

3 Substituce Reaktivita halogenalkanů substituce - konkurenční reakce s eliminací Eliminace 3

4 Reaktivita halogenalkanů 4

5 Reaktivita halogenalkanů S N 1 Mechanismus: pomalu R-X R X Příklad: rychle R Y R-Y H 3 C CH 3 C CH 3 Br H 3 C C CH 3 CH 3 OH2 + Br H 3 C C CH 3 CH 3 H O H H 3 C CH 3 C CH 3 OH + H 3 O + rychlost určující krok OH 2 Reakce závisí pouze na koncentraci tert-bubr Formace karbokationtu je rychlost určující krok Reakce nezávisí na koncentraci ani reaktivitě nukleofilu, avšak POZOR na konkurenční eliminační reakce volíme tedy slabé, nebazické nukleofily

6 Reaktivita halogenalkanů Stericky průběh - vzniká racemát S N 1 McMurry, Organická chemie, str

7 Reaktivita halogenalkanů S N 1 Existence iontových párů ovlivňuje stereoselektivitu McMurry, Organická chemie, str

8 Význačné rysy S N 1 reakcí: substrát - čím stabilnější karbokation vzniká, tím rychleji S N 1-reakce probíhá nukleofil reakce S N 1 probíhá přes rychlost určující krok, ve kterém daný nukleofil nehraje žádnou kinetickou roli; neutrální nukleofily jsou stejně účinné jako nukleofily nesoucí záporný náboj, proto se S N 1-reakce často provádí v neutrálním či kyselém prostředí odstupující skupina mezi nejlépe odstupující skupiny patří ty, které budou nejlépe stabilizovat záporný náboj (nejslabší báze; konjugované báze silných kyselin) méně reaktivní Reaktivita halogenalkanů S N 1 H 2 O Cl - Br - I - TsO - více reaktivní rozpouštědlo polární rozpouštědla urychlují reakcí tím, že stabilizují intermediární karbokation 8

9 Mechanismus: Reaktivita halogenalkanů S N 2 R-X Y Y R X R-Y X Příklad: HO H H 3 CH 2 C CH 3 C Br HO H CH 3 C Br CH 2 CH 3 CH 3 H HO C CH 2 CH 3 + Br (S)-2-brombutan přechodový stav (R)-butan-2-ol 9

10 Reaktivita halogenalkanů Stericky průběh - inverze konfigurace S N 2 Nu + C X Nu C X Nu C + X McMurry, Organická chemie, str

11 Reaktivita halogenalkanů S N 2 Stericky průběh intramolekulární průběh 11

12 Význačné rysy S N 2 reakcí: Reaktivita halogenalkanů S N 2 substrát - S N 2 reakce probíhá jen na stericky relativně nebráněných atomech nukleofil nukleofilita přibližně koreluje s bazicitou v daném sloupci periodické tabulky zpravidla roste nukleofilita s rostoucím atomovým číslem (HS - je nukleofilnější než HO -, I - >Br - >Cl - ) nukleofily se záporným nábojem jsou obvykle reaktivnější než nukleofily neutrální odstupující skupina mezi nejlépe odstupující skupiny patří ty, které budou nejlépe stabilizovat záporný náboj (nejslabší báze) rozpouštědlo polární aprotická rozpouštědla (protická zpomalují S N 2 tím, že obklopují, resp. solvatují reagující nukleofil) 12

13 Význačné rysy S N 2 reakcí: Reaktivita halogenalkanů S N 2 McMurry, Organická chemie, str

14 Reaktivita halogenalkanů konstituce atakované molekuly S N 1 nebo S N 2? typ substituované částice (odstupující skupina) typ nukleofilu silný nukleofil S N 2 slabý nukleofil S N 1 14

15 Reaktivita halogenalkanů S N 1 nebo S N 2? Odstupující skupina hraje roli jak při S N 1 tak S N 2, jelikož na ní v obou případech závisí rychlost reakce obecně: dobré nukleofily jsou špatně odstupující skupiny stabilní anion je dobrá odstupující skupina, ale slabý nukleofil anionty slabých kyselin jsou špatně odstupující skupiny, ale dobré nukleofily anionty jsou lepšími nukleofily než neutrální sloučeniny faktory, které ovlivňují nukleofilitu: náboj elektronegativita rozpouštědlo sterické zábrany 15

16 Reaktivita halogenalkanů I. S N reakce minulá přednáška II. III. reakce halogenderivátů s kovy minulá přednáška eliminace 16

17 Eliminace α-eliminace proces, při kterém se dva atomy nebo skupiny atomů oddělí z jednoho a téhož atomu β-eliminace proces, při kterém atomy nebo skupiny atomů odstupují ze dvou sousedních atomů uhlíku za vzniku násobné vazby 17

18 C H C X Eliminace β-eliminace C C + HX -eliminace - eliminují-li se ze dvou sousedních atomů mechanismus E 1 - monomolekulární nejprve disociuje sloučenina na ionty nebo radikály a rychlost jejich vzniku určuje zároveň rychlost celé reakce; reakce poté končí odštěpením druhé částice, nejčastěji atomu vodíku mechanismus E 2 - bimolekulární reakce obě částice se odštěpují současně stericky průběh - syn-eliminace (ze synklinálních poloh) - anti-eliminace (anti-periplanární uspořádání) konkurence S N 1, S N 2 18

19 Eliminace β-eliminace K eliminaci dochází, pokud nukleofil atakuje vodík místo uhlíku. př. E2 eliminace př. E1 eliminace 19

20 Eliminace Vliv nukleofilu na eliminace versus substituce 20

21 1. Bazicita Eliminace Vliv nukleofilu na eliminace versus substituce Silné báze atakují proton čím bazičtější nukleofil, tím pravděpodobněji dojde k eliminaci 21

22 2. Velikost Eliminace Vliv nukleofilu na eliminace versus substituce 22

23 Eliminace Vliv nukleofilu na eliminace versus substituce 3. Teplota Vysoká teplota upřednostňuje eliminaci před substitucí. Roli hraje entropie. 23

24 Eliminace β-eliminace E 2 jednostupňový pochod, při kterém eliminované skupiny zaujímají v tranzitním stavu antiperiplanární konformaci a odcházejí z molekuly substrátu současně bimolekulární reakce rychlost reakce závisí na obou částicích uskutečňuje se atakem báze na vodíkový atom Odstupující částice X musí být schopna z molekuly odejít v podobě neutrální molekuly nebo stálého aniontu. 24

25 Eliminace β-eliminace E 2 základní rysy 1. Rychlost eliminační reakce roste se zvyšující se bazicitou činidla CH 3 COO - < OH - < EtO - < t-buo - < NH 2-2. Rychlost eliminace stoupá se schopností odstupující částice vázat elektronový pár za vzniku stabilizovaného aniontu. Alkoholy a ethery nepodléhají eliminaci mechanismem E 2, protože částice OH - a RO - jsou vysoce nestálé a energeticky bohaté. Sulfonáty a halogenidy eliminují snadno. 3. Pořadí reaktivity alkylů: terciární > sekundární > primární Termodynamická stabilita násobné vazby roste s počtem alkylových skupin k ní připojených. 25

26 Eliminace β-eliminace E 2 základní rysy 4. Snadnost eliminace roste s rostoucí konjugací s dalšími násobnými vazbami. Např. eliminace bromovodíku z CH 2 =CHCH 2 CH 2 Br na buta-1,3-dien probíhá snáze než z 2-brombutanu na buten. Je-li v molekule substrátu přítomna skupina s (-)-M efektem, eliminace bude probíhat snáze a rychleji v případě, že eliminovaný proton bude v α-poloze k této skupině, neboť je možná stabilizace karbaniontu konjugací. 26

27 Eliminace β-eliminace E 2 základní rysy 5. Eliminace probíhá rychleji, mohou-li obě odstupující částice zaujmout antiperiplanární konformaci. 27

28 Eliminace β-eliminace E 2 sterický průběh anti-mechanismus - E 2 eliminace probíhají přes antiperiplanární rovinné uspořádání původní sp 3 orbitaly vazeb C-H a C-X výchozí látky se mají překrýt a vytvořit v produktu p-orbitaly a vazbu, musí dojít k překryvu již v přechodovém stavu a to tehdy, jsou-li orbitaly na začátku eliminace ve stejné rovině H báze : H X antiperiplanární uspořádání reaktantu přechodový stav anti X alken McMurry, Organická chemie, str

29 Eliminace β-eliminace E 2 sterický průběh anti-mechanismus - E 2 eliminace probíhají přes antiperiplanární rovinné uspořádání 29

30 Stereospecifická reakce Eliminace β-eliminace E 2 sterický průběh 30

31 Stereospecifická reakce Eliminace β-eliminace E 2 sterický průběh 31

32 Regioselektivita Eliminace β-eliminace E 2 sterický průběh báze atakuje methylový vodík, protože je méně stericky bráněný E 2 eliminace se stericky náročnými bázemi dává typicky méně substituovanou dvojnou vazbu, protože nejrychlejší E 2 reakce zahrnuje deprotonaci na nejméně substituovaném místě 32

33 Regioselektivita Eliminace β-eliminace E 2 sterický průběh báze atakuje methylový vodík, protože je méně stericky bráněný E 2 eliminace se stericky náročnými bázemi dává typicky méně substituovanou dvojnou vazbu, protože nejrychlejší E 2 reakce zahrnuje deprotonaci na nejméně substituovaném místě 33

34 Eliminace β-eliminace E 1 Konkurence S N 1 H Y H Y Faktory ovlivňující poměr produktů E 1 a S N 1 : konstituce alkylu čím stabilnější karbokation vzniká, tím rychleji reakce probíhá vliv rozpouštědla - polární rozpouštědla stabilizují intermediární karbokation vliv činidla báze usnadňuje E 1, neutrální nukleofil S N 1 34

35 Vsuvka - Struktura a stabilita kationtů karbokationty jsou planární trojvazný atom uhlíku sp 2 R R C R atom uhlíku má pouze 6 valenčních elektronů stabilita souvisí s: energií potřebnou k rozštěpení vazby C-X induktivními efekty částečně s hyperkonjugací 35

36 Eliminace β-eliminace E 1 základní rysy 1. Reaktivita klesá v pořadí: terciární > sekundární > primární Protože rychlost určujícím krokem je tvorba karbokationtu a jeho stabilita Rychlost eliminace primárního alkyl derivátu je prakticky nulová 2. Povaha odstupující skupiny má na rychlost eliminační reakce stejný vliv jako při eliminacích probíhajících mechanismem E Karbokationt nemusí pouze eliminovat proton, ale může i připojit jinou nukleofilní částici za vzniku substitučního produktu (S N 1). Reakce typu E 1 a S N 1 jsou kompetitivní. Vedle těchto procesů může ještě docházet k přesmykům uhlíkatého skeletu. 4. Mechanismem E 1 se řídí i intramolekulární β-eliminace probíhající přes cyklický tranzitní stav pyrolitické syn-eliminace acetátů, xanthátů, aminoxidů, sulfoxidů a selenoxidů. 36

37 Eliminace β-eliminace E 1 Faktory ovlivňující poměr produktů E 1 a S N 1 struktura substrátu 37

38 Eliminace β-eliminace E 1 Faktory ovlivňující poměr produktů E 1 a S N 1 struktura substrátu 38

39 Eliminace β-eliminace E 1 Faktory ovlivňující poměr produktů E 1 a S N 1 rozpouštědlo polární rozpouštědla stabilizují intermediární karbokation např. eliminace vody z alkoholů ve vodném nebo alkoholickém roztoku používají se kyselé katalyzátory, které usnadní ztrátu vody 39

40 Eliminace β-eliminace E 1 - sterický průběh stereoselektivní reakce při E 1 eliminaci mohou vznikat teoreticky dva produkty, ale ze sterických důvodu je jeden produkt upřednostňován méně sterický bráněný E alken 40

41 Eliminace β-eliminace E 1 - sterický průběh regioselektivní reakce více substituované alkeny jsou stabilnější systém dvojné vazby je stabilizován, když může prázdný protivazebný orbital interagovat se zaplněnými orbitaly paralelních C-H a C-C vazeb čím více C-C a C-H vazeb tam je, tím stabilnější je alken 41

42 Eliminace β-eliminace E 1 - sterický průběh 42

43 Eliminace β-eliminace E 1 43

44 Eliminace Orientace při β-eliminačních reakcích Relativní zastoupení Zajcevových a Hofmanových produktů závisí do značné míry na: struktuře substrátu objemnosti použité báze velikosti odstupující skupiny polaritě rozpouštědla 44

45 Eliminace Orientace při β-eliminačních reakcích Zajcevovo pravidlo: Vodík se odštěpuje přednostně z toho atomu uhlíku, který nese nejméně vodíkových atomů. (Vzniká více subsituovaný (stabilnější) alken.) X 45

46 Eliminace Orientace při β-eliminačních reakcích Zajcevovo pravidlo: 46

47 Zajcevovo pravidlo: Eliminace Orientace při β-eliminačních reakcích 47

48 Eliminace Orientace při β-eliminačních reakcích Hofmannovo pravidlo Při štěpení kvarterních amoniových zásad nebo jiných oniových solí vzniká přednostně ten olefin, který má nejméně alkylskupin na uhlících, z nichž vychází dvojná vazba. H 3 C CH 2 CH 3 CH 2 N CH2 CH 3 CH 3 H 2 C CH 2 H 3 C C H CH 2 98 % 2 % probíhá u oniových solí vysvětlení pomocí indukčního a sterického efektu vodíkové atomy na více substituovaném atomu uhlíku jsou v důsledku kladného indukčního efektu alkylových skupin méně kyselé 48

49 Eliminace Faktory ovlivňující poměr produktů E 2 a S N 2 konstituce alkylu vliv činidla vliv rozpouštědla polární aprotická rozpouštědla (AcCN, DMF, DMSO) H H C H O CH 3 H C O CH 3 CH 3 H 3 C C O CH 3 objemný nukleofil S N 2 E 2 O H 3 C O slabá báze H 3 C CH2 O silná báze 49

50 1. Dehydrohalogenace Eliminace Příklady anti-eliminace 50

51 Eliminace Příklady anti-eliminace 2. dehydratace 3. dehalogenace 51

52 Eliminace Příklady anti-eliminace 4. Štěpení kvarterních amoniových solí R 1 R 2 X NR 3 H R 3 R 4 S N R 1 R 2 NR 3 H R 3 R 4 OH T H 2 O NR 3 R 1 R 2 R 3 R 4 52

53 Eliminace Příklady syn-eliminace 1. Pyrolýza esterů R R 2 1 O H R 4 R 3 O R T R O OH R 1 R 2 R 3 R 4 2. Pyrolýza xantátů C C O H S RS O C SH SR COS + RSH 53

54 Eliminace Příklady syn-eliminace 3. Pyrolýza N-oxidů (Copeho reakce) O H NR 2 R 2 NOH 4. Pyrolýza anhydridů O O H O O CH 2 C O OH CH 3 54

55 Eliminace Příklady eliminace s přesmykem retropinakolinový přesmyk 55

56 Souhrn substitučních a eliminačních reakcí Typ alkylhalogenidu RCH 2 X (primární) S N 1 S N 2 E 1 E 2 neprobíhá velmi preferovaná neprobíhá probíhá se silnými bázemi R 2 CHX (sekundární) může nastat u ally- a benzylhalogenidů probíhá v konkurenci s E 2 - reakcí může nastat u allyl- a benzylhalogenidů příznivá při aplikaci silných bází R 3 CX (terciární) příznivá v rozpouštědlech se skupinami OH neprobíhá probíhá v konkurenci s SN1-reakcí preferovaná při použití bází McMurry, Organická chemie, str

57 Souhrn substitučních a eliminačních reakcí S N 2 Stereochemie: 100% inverze konfigurace Substrát: CH 3 > 1 > 2 >> 3 Nukleofil: vyžaduje silný nukleofil, obvykle anionický Odstupující skupina: X- nebo OSO 2 R Rozpouštědlo: polární aprotické (DMF, DMSO, HMPA, MeCN, Me 2 CO ad.) S N 1 Stereochemie: úplná nebo částečná racemizace Substrát: 3 > 2 >> 1, allylový nebo benzylový typ podléhá S N 1, i když je primární Nukleofil: obecně slabý (H 2 O, ROH, HX) Odstupující skupina: X- nebo OSO 2 R, v kyselém prostředí může být i OH dobře odstupující skupinou Rozpouštědlo: polární protické (voda, alkohol, kyselina, atd.) 57

58 Souhrn substitučních a eliminačních reakcí E 2 Stereochemie: C-H a C-X vazby musí být anti (trans) Substrát: 1, 2 nebo 3, pro 1 je nezbytná silná a stericky bráněná báze Typ báze: vyžaduje silnou bázi (NaOR, NaNR 2, také KOR, LiOR ad.) Odstupující skupina: X- nebo OSO 2 R Rozpouštědlo: polární protické nebo aprotické E 1 Stereochemie: vzniká směs E, Z (podle termodynamické stability, viz Zajcevovo pravidlo) Substrát: 3 > 2 >> 1, allylový nebo benzylový typ podléhá S N 1, i když je primární Báze: obecně slabá (H 2 O, ROH, H 2 SO4) Odstupující skupina: X- nebo OSO 2 R, v kyselém prostředí může být i OH dobře odstupující skupinou Rozpouštědlo: polární protické!!!zvýšená TEPLOTA PODPORUJE ELIMINACI!!! 58

59 Souhrn substitučních a eliminačních reakcí Nukleofily (místo Na může být i Li nebo K, R = uhlíkatá skupina) Silné a bazické nukleofily: NaOH, NaOR, NaNH 2, NaNR 2, NaCCR Silné a nebazické nukleofily: NaSH, NaSR, NaCN, NaN 3, NaO 2 CR, NH 3, NR 3, X Slabé a nebazické nukleofily: H 2 O, ROH, RCO 2 H 59

60 Řešené příklady Vysvětlete závislost distribuce produktů eliminace na použité bázi! 60

61 Řešené příklady Ethanolát sodný jako stericky méně náročná báze poskytuje přednostně 2- methylbut-2-en, což je termodynamicky stabilnější produkt, reakce probíhá podle Zajcevova pravidla. Naopak objemné báze, jako například t-buok, odštěpují přednostně stericky méně bráněné atomy vodíku, což vede ke vzniku alkenu s menším počtem substituentů na atomech dvojné vazby, v tomto případě 2-methylbut-1-enu. 61

62 Řešené příklady Odhadněte, jakým mechanismem (S N 1 nebo S N 2, E 1 nebo E 2 ) bude reagovat 2- bromhexan za uvedených podmínek. Doplňte hlavní produkty reakcí! 62

63 Řešené příklady V přítomnosti alkoholátu, který je velice silnou zásadou a dobrým nukleofilem, začne převažovat bimolekulární mechanismus a naprostá většina produktu vznikne tímto mechanismem. Můžeme očekávat, že reakce s methanolátem sodným povede spíše k eliminaci a produkt substituce bude minoritním produktem. 63

64 Řešené příklady 2-Bromhexan může reagovat současně monomolekulárním i bimolekulárním mechanismem - odstoupením bromidového anionu vzniká relativně stabilní sekundární karbokation, současně také v molekule není velká sterická zábrana, která by bránila průběhu bimolekulární reakce. V přítomnosti slabé bazické a slabé nukleofilní látky, jakou je samotný methanol, bude produkt substituce i eliminace vznikat monomolekulárním mechanismem, protože rychlost konkurenčního bimolekulárního mechanismu bude snížena nízkou bazicitou a nukleofilitou alkoholu. 64

65 Řešené příklady Jakým mechanismem dochází k eliminaci? Nemůže se vytvořit stabilizovaný kation, tudíž E 1 je nemožný, je zde přítomna silná báze, která podporuje E 2 E 2 mechanismus 65

66 Řešené příklady Jakým mechanismem dochází k eliminaci? Vytváří se stabilní terciární karbokation (může dojít jak k E 1 tak E 2 ), ale není zde žádná silná báze E 1 mechanismus 66

67 Řešené příklady Syntéza dienu mechanismus? 67

68 Řešené příklady Eliminace E 2 tosylátu 68

69 Řešené příklady Eliminace E 1 alkoholu při tvorbě tamoxifenu 69

70 Řešené příklady Adice bromu 70

71 Řešené příklady Dihydroxylace 71

72 Halogenderiváty aromatických uhlovodíků 72

73 Vlastnosti vyšší stabilita, menší reaktivita ve srovnání s alifatickými uhlovodíky X X X X menší ochota k S E, orientace - o, p rozpouštědla, desinfekce, fungicidy, insekticidy, průmyslové intermediáty 73

74 Vlastnosti Cl CCl 3 O Cl Cl x O Cl y HCB Pesticid, fungicid Výroba pyrotechniky DDT dioxiny x(cl) PCB (Cl) y 74

75 Vlastnosti Řeka Hudson byla v letech 1947 až 1977 zamořena 590t PCB - 50% vyšší výskyt srdečního infarktu - 36% vyšší výskyt ischemické choroby srdce 75

76 Vlastnosti Chemické zbraně yperit NH 2 protein S Cl HN Cl S Cl Cl S protein 76

77 Vlastnosti Alkylační léčiva 77

78 Příprava I. Substituce elektrofilní viz aromatické sloučeniny 78

79 Příprava II. Substituce nukleofilní Balz-Schiemannova reakce 79

80 Sandmeyerova reakce Příprava III. Substituce radikálová Využití pro přípravu jinak těžko přístupných sloučenin 80

81 Reaktivita I. Substituce elektrofilní Viz aromatické sloučeniny X X X NO 2 NO 2 NO 2 81

82 Reaktivita II. Eliminačně-adiční reakce viz aromatické uhlovodíky 82

83 Reaktivita III. Substituce nukleofilní adičně-eliminační reakce 83

84 Reaktivita III. Substituce nukleofilní adičně-eliminační reakce Reakce usnadněna přítomností skupin s M efektem 84

85 Reaktivita IV. Reakce katalyzované kovem (coupling reactions) Ullmanova reakce 85

86 Sonogashira coupling Reaktivita IV. Reakce katalyzované kovem (coupling reactions) H C C R R-X Pd, L, Cu +, B R C C R HX R = Ar, alkenyl Heckova reakce R-X R Pd o B R R 86

87 Procvičování 1. Jak připravíte z benzenu 1,3-dichlorobenzen? 2. Co vznikne za produkty, pokud necháme reagovat chlorcyklohexan s diethylesterem kyseliny malonové za bazické katalýzy a vzniklý produkt následně okyselíme? 3. Jakou karboxylovou kyselinu získáme, pokud necháme reagovat butan-2-on s bromem v alkalickém prostředí? 4. Porovnejte reakční produkty při reakci kyanidových iontů s následujícími sloučeninami: Cl CN CN Cl 87

88 Procvičování 5. Seřaďte následující substráty podle stoupající dispozice k S N 1 reakci: H 3 C CH 3 Cl CH 3 CH 3 CH 3 Cl H 3 C CH 3 Cl H a. b. c. 6. Seřaďte následující substráty podle jejich klesající dispozice k S N2 reakci: a. fenylbromid, tert.butylbromid, neopentylbromid, isopropylbromid, ethylbromid, methylbromid b. Cl Cl a. b. c. d. Cl Cl 7. Proč aromatické uhlovodíky (např. benzen) nepodléhají klasické S N 1 či S N 2 reakci? 88

89 Procvičování 8. Které z uvedených reakcí budou probíhat: a) Br F KF KBr b) Cl KI I KCl c) OH HBr Br H 2 O d) OH HBr Br H 2 O e) OH NaOH NaCl Cl 89

90 9. Napište produkt reakce: a. buten + chlorovodík b. buten + brom c. buten + NBS + záření d. cyklohexylchlorid + octan sodný e. butanol + SOCl 2 f. butanol + bromid fosforitý g. toluen + chlor + chlorid hlinitý h. toluen + chlor + záření Procvičování 10. Napište hlavní produkt radikálové bromace pent-2-enu N-bromsukcinimidem. Které další produkty mohou vznikat jako minoritní? 11. Který z derivátů bude při S N 2 reakcích s OH - reagovat rychleji? a. methylbormid, methyljodid b. metylbromid, tertbutylbromid c. methyljodid v metanolu nebo dimethylsulfoxidu 90

91 Procvičování 12. Určete hlavní produkty následujících reakcí: a) b) NaNO 2 O Tos O Tos CN c) OH HBr d) H 3 C O CH 3 H 3 C CH 3 HCl 91

92 Procvičování 13. Navrhněte reakční schéma pro přípravu a. styrenu z benzenu a formaldehydu b. 2-methylnaftalen z cyklohexanu c. 1-chlorbutanu z 1-butenu d. 2-brombutanu z 1-brombutanu 14. Jaký derivát vznikne: a. dehydratací 2R,3S- diphenyl-pentan-2-olu? b. dehydratací 1,3-butan-diolu c. dehalogenací meso-2,3-dibrombutanu d. Diels-Alderovou reakcí 1,4-benzochinonu s cyklopentadienem 92

Vlastnosti. Pozor! H 3 C CH 3 H CH 3

Vlastnosti. Pozor! H 3 C CH 3 H CH 3 Alkeny Vlastnosti C n 2n obsahují dvojné vazby uhlíky v sp 2 hybridizaci násobná vazba vzniká překryvem 2p orbitalů obou atomů uhlíku nad a pod prostorem obsazeným vazbou aby k překryvu mohlo dojít, musí

Více

Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování

Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování Molekulové orbitaly hybridizace N a O Polarita vazby, induktivní efekt U kovalentní vazby mezi rozdílnými atomy, nebude elektronový pár oběma atomy sdílen

Více

Halogenderiváty. Halogenderiváty

Halogenderiváty. Halogenderiváty Názvosloví Halogeny jsou v názvu vždy v předponě. Trichlormethan mátriviálnínázev CHLOROFORM Podle připojení halogenu je dělíme na primární sekundární a terciární Br Vazba mezi uhlíkem a halogenem je polarizovaná

Více

Vlastnosti. Pozor! OCH/OC2_02_Alkeny

Vlastnosti. Pozor! OCH/OC2_02_Alkeny Alkeny Vlastnosti C n 2n obsahují dvojné vazby uhlíky v sp 2 hybridizaci násobná vazba vzniká překryvem 2p orbitalů obou atomů uhlíku nad a pod prostorem obsazeným vazbou aby k překryvu mohlo dojít, musí

Více

HALOGENDERIVÁTY - PART 1

HALOGENDERIVÁTY - PART 1 ALGENDERIVÁTY - PART 1 1. Nakreslete struktury, které odpovídají systematickým názvům: a) 2-chlor-3,3-dimethylhexan b) 4-sek-butyl-2-chlornonan c) 1,1-dibrom-4-isopropylcyklohexan 2. Nakreslete a pojmenujte

Více

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Úvod Karboxylové kyseliny jsou nejdůležitější organické kyseliny. Jejich funkční skupina je karboxylová skupina a tento název je složen ze slov karbonyl a

Více

1.1.2 VLASTNOSTI HALOGENDERIVÁTŮ, U KTERÝCH NENÍ HALOGEN VÁZÁN NA AROMATICKÉM JÁDŘE

1.1.2 VLASTNOSTI HALOGENDERIVÁTŮ, U KTERÝCH NENÍ HALOGEN VÁZÁN NA AROMATICKÉM JÁDŘE .. VLASTSTI ALGEDEIVÁTŮ, U KTEÝ EÍ ALGE VÁZÁ A AMATIKÉM JÁDŘE... Fyzikální vlastnosti Těkavost odpovídá molekulové hmotnosti. Kapalné halogenderiváty jsou aprotickými rozpouštědly polárnějšími než uhlovodíky....

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

Alkeny. Alkeny. Největšíprůmyslový význam majíethen (ethylen) a propen (propylen) jako suroviny pro další přeměny nebo pro polymerace

Alkeny. Alkeny. Největšíprůmyslový význam majíethen (ethylen) a propen (propylen) jako suroviny pro další přeměny nebo pro polymerace Alkeny Dvojná vazba je tvořena jednou vazbou sigma a jednou vazbou pí. Dvojná vazba je kratší než vazba jednoduchá a všechny čtyři atomy vázané na dvojnou vazbu leží v jedné rovině. Fyzikální vlastnosti

Více

Karbonylové sloučeniny

Karbonylové sloučeniny Karbonylové sloučeniny více než 120 o 120 o C O C C d + d - C O C sp 2 C sp 2 R C O H R 1 C O R 2 1.aldehydy, ketony Nu E R C O R C O 2. karboxylové kyseliny a funkční deriváty O H 3. deriváty kys. uhličité

Více

Aminy a další dusíkaté deriváty

Aminy a další dusíkaté deriváty Aminy a další dusíkaté deriváty Aminy jsou sloučeniny příbuzné amoniaku, u kterých jsou nahrazeny jeden, dva nebo všechny tři atomy vodíku alkylovými nebo arylovými skupinami. Aminy mají stejně jako amoniak,

Více

ORGANICKÁ CHEMIE I pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Vyučující na semináři...

ORGANICKÁ CHEMIE I pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Vyučující na semináři... ORGANICKÁ CEMIE I pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Vyučující na semináři... Počet bodů v části A:... Počet bodů v části B:... Počet bodů celkem:...

Více

Reakce alkanů 75. mechanismem), iniciované světlem nebo radikálovými iniciátory: Oxidace kyslíkem, hoření, tvorba hydroperoxidů.

Reakce alkanů 75. mechanismem), iniciované světlem nebo radikálovými iniciátory: Oxidace kyslíkem, hoření, tvorba hydroperoxidů. eakce alkanů 75 5. eakce alkanů Alkany poskytují především radikálové reakce (často probíhající řetězovým mechanismem), iniciované světlem nebo radikálovými iniciátory: alogenace pomocí X 2 ; bromaci lze

Více

Obsah. 2. Mechanismus a syntetické využití nejdůležitějších organických reakcí 31 2.1. Adiční reakce 31 2.1.1. Elektrofilní adice (A E

Obsah. 2. Mechanismus a syntetické využití nejdůležitějších organických reakcí 31 2.1. Adiční reakce 31 2.1.1. Elektrofilní adice (A E Obsah 1. Typy reakcí, reakčních komponent a jejich roztřídění 6 1.1. Formální kritérium pro klasifikaci reakcí 6 1.2. Typy reakčních komponent a způsob jejich vzniku jako další kriterium pro klasifikaci

Více

HALOGENDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HALOGENDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ HALOGENDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ R X, Ar - X Obsahují ve svých molekulách vazbu uhlík-halogen (C-X) -I > +M Například : chlormethan, methylchlorid trichlormethan, chloroform trijodmethan, jodoform chlorid uhličitý,

Více

18. Reakce v organické chemii

18. Reakce v organické chemii 1) homolýza, heterolýza 2) substituce, adice, eliminace, přesmyk 3) popis mechanismů hlavních typů reakcí (S R, A E, A R ) 4) příklady 18. Reakce v organické chemii 1) Homolýza, heterolýza KLASIFIKACE

Více

Ethery. dimethylether tetrahydrofuran. O R O R O R ortoester R 1 O R R 2 O R. acetal

Ethery. dimethylether tetrahydrofuran. O R O R O R ortoester R 1 O R R 2 O R. acetal OCH/OC2 Ethery 1 Ethery! R 1 R 2 O R O R acetal R 1 O R O R O R ortoester dimethylether tetrahydrofuran 2 Ethery Možno považovat za deriváty vody nebo alkoholů, tomu odpovídá valenční úhel C-O-C, který

Více

Příklady k semináři z organické chemie OCH/SOCHA. Doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.

Příklady k semináři z organické chemie OCH/SOCHA. Doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D. Příklady k semináři z organické chemie /SA Doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D. Příklady k procvičení 1. Které monochlorované deriváty vzniknou při radikálové chloraci následující sloučeniny. Který z nich

Více

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených

Více

Názvosloví Konformace Isomerie. Uhlíky: primární (1 o ) sekundární (2 o ) terciární (3 o ) kvartérní (4 o )

Názvosloví Konformace Isomerie. Uhlíky: primární (1 o ) sekundární (2 o ) terciární (3 o ) kvartérní (4 o ) ALKANY 1 Názvosloví Konformace Isomerie Uhlíky: primární (1 o ) sekundární (2 o ) terciární (3 o ) kvartérní (4 o ) 2 Alkany (resp. cykloalkany) jsou nejzákladnější organické sloučeniny složené pouze z

Více

Kyselost, bazicita, pka

Kyselost, bazicita, pka Kyselost, bazicita, pka Kyselost, bazicita, pk a Organické reakce často kysele nebo bazicky katalyzovány pk a nám říká, jak je (není) daný atom vodíku kyselý důležité pro předpovězení, kde bude daná látka

Více

Úvod Obecný vzorec alkoholů je R-OH.

Úvod Obecný vzorec alkoholů je R-OH. Alkoholy a fenoly Úvod becný vzorec alkoholů je R-. Názvosloví alkoholů a fenolů Běžná jména alkoholů se odvozují od alifatického zbytku připojeného k hydroxylové skupině, ke kterému se přidá slovo alkohol.

Více

Alkyny. C n H 2n-2 (obsahuje jednu trojnou vazbu) uhlíky v sp hybridizaci

Alkyny. C n H 2n-2 (obsahuje jednu trojnou vazbu) uhlíky v sp hybridizaci Alkyny C n H 2n-2 (obsahuje jednu trojnou vazbu) uhlíky v sp hybridizaci 1 Klasifikace 2 Alkyny - dvě π vazby; lineární uspořádání Pozor! 3 Vlastnosti -π elektrony jsou méně mobilní než u alkenů H CH 3

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/CHPB2 Chemie pro biology 2 Reakce a reakční mechanismy v organické chemii Lucie Szüčová Osnova: homolytické a heterolytické

Více

2. Polarita vazeb, rezonance, indukční a mezomerní

2. Polarita vazeb, rezonance, indukční a mezomerní 32 Polarita vazeb a reaktivita 2. Polarita vazeb, rezonance, indukční a mezomerní efekty ktetové pravidlo je užitečné pro prvky druhé periody (,, ) a halogeny. Formální náboj atomu určíme jako rozdíl počtu

Více

Radikály jsou zároveň velmi reaktivní - stabilních radikálů, které lze izolovat a skladovat, není příliš mnoho.

Radikály jsou zároveň velmi reaktivní - stabilních radikálů, které lze izolovat a skladovat, není příliš mnoho. Radikálové reakce se odlišují od reakcí, se kterými jsme se dosud setkali. Při zápisu mechanismů nebudeme přesunovat elektronové páry, ale pouze jeden elektron. To se mimojiné projeví na způsobu, jak takové

Více

Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny Názvosloví pokud je karboxylováskupina součástířetězce, sloučenina mákoncovku -ovákyselina. Pokud je mimo řetězec má sloučenina koncovku karboxylová kyselina. butanová kyselina cyklohexankarboxylová

Více

Substituce na aromatickém jádře S E Ar, S N Ar. Elektrofilní aromatická substituce S E Ar

Substituce na aromatickém jádře S E Ar, S N Ar. Elektrofilní aromatická substituce S E Ar Substituce na aromatickém jádře S E Ar, S N Ar Už jsme viděli příklady benzenových jader, které jsou substituované ruznými skupinami, např. halogeny, hydroxy skupinou apod. Ukážeme si tedy, jak se tyto

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

2016 Organická chemie testové otázky

2016 Organická chemie testové otázky Hodnocení (max. 20 bodů): Číslo kód: 2016 Organická chemie testové otázky 1. Která metoda vede ke tvorbě aminů 1 b. a Gabrielova syntéza b Claisenova kondenzace c Reakce ethyl acetátu s ethylaminem d Reakce

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Halogenalkany H 3 CH 3. 2-brom-6-methylheptan. 6-brom-2,5-dimethylnonan

Halogenalkany H 3 CH 3. 2-brom-6-methylheptan. 6-brom-2,5-dimethylnonan alogenalkany Názvosloví Protože halogen je v pořadí charakteristických skupin na stejném místě jako alkylové skupiny, rozhoduje při tvorbě názvu nejnižsí sada lokantů, případně abecední pořadí. 6-brom-2,5-dimethylnonan

Více

1. ročník Počet hodin

1. ročník Počet hodin SOUSTAVY LÁTEK A JEJICH SLOŽENÍ rozdělení přírodních látek a vlastnosti chemických látek soustavy látek a jejich složení STAVBA ATOMU historie pohledu na atom složení a struktura atomu stavba atomu VELIČINY

Více

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů natechnické univerzitě vliberci Kde jsme aminy již

Více

6. Roztřídění reakcí a principy jejich zařazení do jednotlivých typů

6. Roztřídění reakcí a principy jejich zařazení do jednotlivých typů 6 oztřídění reakcí a principy jejich zařazení do jednotlivých typů Při zběžném pohledu na velkou rozmanitost organických reakcí a přeměn se zdá, že je jich poměrně velký počet Podrobnější studium však

Více

Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor

Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Alena Jirčáková Hydroxysloučeniny Dělení hydroxysloučenin: Deriváty

Více

Metodika pro učitele Reakce organických sloučenin (teoretické cvičení s tablety)

Metodika pro učitele Reakce organických sloučenin (teoretické cvičení s tablety) Metodika pro učitele Reakce organických sloučenin (teoretické cvičení s tablety) Základní charakteristika výukového programu: Délka: 3 4 vyučovací hodiny (VH); možnost vybrat pouze určité kapitoly Věková

Více

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

OPVK CZ.1.07/2.2.00/ OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184 Základní principy vývoje nových léčiv OCH/ZPVNL Mgr. Radim Nencka, Ph.D. ZS 2012/2013 Molekulární interakce SAR Možné interakce jednotlivých funkčních skupin 1. Interakce alkoholů

Více

OCH/OC2. Karbonylové sloučeniny 2

OCH/OC2. Karbonylové sloučeniny 2 OCH/OC2 Karbonylové sloučeniny 2 1 Reaktivita karbonylových sloučenin Nukleofilní adice na karbonylovou skupinu A N vody vznik hydrátů A N alkoholů tvorba acetalů a ketalů A N HCN vznik kyanhydrinů A N

Více

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková HYDROXYDERIVÁTY Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková HYDROXYDERIVÁTY Alkoholy -OH skupina vázána na uhlíkový atom alifatického řetězce Fenoly -OH skupina vázána na uhlíku, který je součástí aromatického

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Reakce a činidla v organické chemii I v organické chemii platí, že reakce je děj při němž dochází ke změně složení a vlastností látek. Při reakcích

Více

Výroby založené na nukleofilní substituci. Nu: + R-LG R-Nu + LG: R X + Nu - R Nu + X - Nukleofil Nu Produkt R Nu Název reakce

Výroby založené na nukleofilní substituci. Nu: + R-LG R-Nu + LG: R X + Nu - R Nu + X - Nukleofil Nu Produkt R Nu Název reakce Výroby založené na nukleofilní substituci V organické i anorganické chemii je nukleofilní substituce jedna ze základních tříd chemických reakcí, kde elektron nějakého nukleofilu Nu: napadá kladně, či částečně

Více

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011 Kód uchazeče:... Datum:... PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011 30 otázek maximum: 60 bodů čas: 60 minut 1. Napište názvy anorganických sloučenin: (4

Více

OCH/OC2. Karbonylové sloučeniny 1

OCH/OC2. Karbonylové sloučeniny 1 OCH/OC2 Karbonylové sloučeniny 1 1 Rozdělení Aldehyd Keton Karboxylová kyselina Acylhalogenid Ester Anhydrid Amid Azid Hydrazid Hydroxamová kyselina Lakton Laktam 2 Rozdělení Deriváty kyseliny uhličité

Více

Název: Deriváty uhlovodíků II S N 1, S N 2

Název: Deriváty uhlovodíků II S N 1, S N 2 Název: Deriváty uhlovodíků II S N 1, S N 2 Autor: Mgr. Štěpán Mička Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika Ročník: 4. Tématický celek:

Více

Reakce aldehydů a ketonů s N-nukleofily

Reakce aldehydů a ketonů s N-nukleofily Reakce aldehydů a ketonů s N-nukleofily bdobně jako aminy se adují na karbonyl i jiné dusíkaté nukleofily: 2,4-dinitrofenylhydrazin aceton 2,4dinitrofenylhydrazon 2,4-dinitrofenylhydrazon acetaldehydu

Více

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton varianta A řešení (správné odpovědi jsou podtrženy) 1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton 2. Sodný kation Na + vznikne, jestliže atom

Více

Ethery, thioly a sulfidy

Ethery, thioly a sulfidy Ethery, thioly a sulfidy Úvod becný vzorec alkoholů je R--R. Ethery Názvosloví etherů Názvy etherů obsahují jména alkylových a arylových sloučenin ze kterých tvořeny v abecedním pořadí následované slovem

Více

Organická chemie pro biochemiky II část 15 a 16 15,16-1

Organická chemie pro biochemiky II část 15 a 16 15,16-1 rganická chemie pro biochemiky II část 15 a 16 15,16-1 Základní typy mechanizmů v organické chemii, stereochemické aspekty, epimerace, izomerizace, zachování a převrácení konfigurace, Waldenův zvrat, chirální

Více

Rozdělení uhlovodíků

Rozdělení uhlovodíků Rozdělení uhlovodíků 1/8 Alkany a cykloalkany Obecné vzorce: alkany C n H 2n+2, cykloalkany C n H 2n, kde n je přirozené číslo Homologický přírustek: - CH 2 - Alkany přímé ( n - alkany) rozvětvené Primární,

Více

ORGANICKÁ CHEMIE I pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Zápočet udělil(a)...

ORGANICKÁ CHEMIE I pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Zápočet udělil(a)... RGANICKÁ CHEMIE I pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Zápočet udělil(a)... Počet bodů v části A:... Počet bodů v části B:... Počet bodů celkem:...

Více

17. DUSÍKATÉ DERIVÁTY, EL. POSUNY

17. DUSÍKATÉ DERIVÁTY, EL. POSUNY 17. DUSÍKATÉ DERIVÁTY, EL. POSUNY Jaký typ chemické vazby obsahují všechny dusíkaté deriváty? Do kterých skupin dělíme dusíkaté deriváty? Nitrosloučeniny 1) Charakterizuj nitrosloučeniny z hlediska přítomnosti

Více

Aromacké uhlovodíky reakce

Aromacké uhlovodíky reakce Aromacké uhlovodíky reakce Temacká oblast : Chemie organická chemie Datum vytvoření: 20. 7. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Reakce výroby nesubstuovaných

Více

5. CHEMICKÉ REAKCE. KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ a) Podle vnějších změn Reakce skládání = SYNTÉZY z jednodušších -> složitější 2H 2 + O 2 -> 2H 2 O

5. CHEMICKÉ REAKCE. KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ a) Podle vnějších změn Reakce skládání = SYNTÉZY z jednodušších -> složitější 2H 2 + O 2 -> 2H 2 O Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Kikusska94 5. CHEMICKÉ REAKCE Je děj při kterém v molekulách reagujících látek dochází k zániku některých vazeb a ke vzniku vazeb nových. Produkty rekce mají jiné chemické

Více

CH 2 = CH 2 ethen systematický název propen CH 2 = CH CH 3 but-1-en CH 2 = CH CH 2 CH 3 but-2-en CH 3 CH = CH CH 3 buta-1,3-dien CH 2 = CH CH = CH 2

CH 2 = CH 2 ethen systematický název propen CH 2 = CH CH 3 but-1-en CH 2 = CH CH 2 CH 3 but-2-en CH 3 CH = CH CH 3 buta-1,3-dien CH 2 = CH CH = CH 2 Základní názvy organických látek alifatické nasycené alkany (příklady s nerozvětvenými řetězci) methan CH 4 ethan CH 3 CH 3 propan CH 3 CH 2 CH 3 butan CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 pentan CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH

Více

Dusíkové pravidlo. Počet dusíků m/z lichá m/z sudá 0, 2, 4,... (sudý) EE + OE +. 1, 3, 5,... (lichý) OE +. EE +

Dusíkové pravidlo. Počet dusíků m/z lichá m/z sudá 0, 2, 4,... (sudý) EE + OE +. 1, 3, 5,... (lichý) OE +. EE + Dusíkové pravidlo Základní formulace (platí pro M R a OE +. ): lichá M R = lichý počet dusíků v molekule sudá M R = sudý počet dusíků v molekule nebo nula Pro ionty EE + přesně naopak: lichá hodnota m/z

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í KARBONYLOVÉ SLOUČENINY = látky, které obsahují karbonylovou skupinu Aldehydy mají skupinu C=O na konci řetězce, aldehydická skupina má potom tvar... Názvosloví aldehydů: V systematickém názvu je zakončení

Více

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení?

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení? ALKOLY, FENOLY A ETHERY Kvašení 1. S použitím literatury nebo internetu odpovězte na následující otázky: a. Jakým způsobem v přírodě vzniká etanol? Napište rovnici. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se

Více

Alkoholy. Alkoholy. sekundární. a terciární

Alkoholy. Alkoholy. sekundární. a terciární Názvosloví pokud je alkohol jedinou funkční skupinou je uveden v koncovce, např. butan-2-ol pokud je v molekule jináfunkčnískupina, kterámápřed alkoholem přednost, je uveden v předponě, např. 2-hydroxybutanová

Více

Organické látky. Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík

Organické látky. Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík struktura, nomenklatura a funkční skupiny huminové látky a další přírodní OC reaktivita DOC/POC distribuce kyselost (acidita) Přírodní a znečišťující organické

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více

ORGANICKÁ CHEMIE II pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Vyučující na semináři...

ORGANICKÁ CHEMIE II pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Vyučující na semináři... RGANICKÁ CHEMIE II pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Vyučující na semináři... 1) [01752] Napište rovnice děje, ke kterému dochází při zahřívání

Více

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina Kyslíkaté deriváty řešení 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly Dle = hydroxylová skupina 1 Hydroxyderiváty Alifatické alkoholy: náhrada 1 nebo více atomů H. hydroxylovou skupinou (na 1 atom C vázaná

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

3.1 HALOGENDERIVÁTY. Umístění halogenů v periodické soustavě prvků. Obr. 3.1 Obecná elektronová konfigurace valenční vrstvy atomů halogenů

3.1 HALOGENDERIVÁTY. Umístění halogenů v periodické soustavě prvků. Obr. 3.1 Obecná elektronová konfigurace valenční vrstvy atomů halogenů 3.1 HALOGENDERIVÁTY Umístění halogenů v periodické soustavě prvků Nahrazením jednoho či více atomů vodíku v molekulách uhlovodíků atomy alespoň jednoho halogenu (tj. prvky 17. skupiny periodické soustavy

Více

Řešené příklady k procvičení

Řešené příklady k procvičení Řešené příklady k procvičení 1. Nakreslete strukturní vzorce všech následujících látek a označte, které jsou chirální nebo jsou mezosloučeninami. cischlorcyklohexanol transchlorcyklohexanol cischlorcyklohexanol

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou CHEMICKÁ VAZBA VY_32_INOVACE_03_3_07_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou CHEMICKÁ VAZBA Volné atomy v přírodě

Více

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Petra Ustohalová 1 harakteristika Teorie kyselin a zásad Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce Fyzikální a chemické Významné kyseliny 2 Látky, které ve

Více

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN Teorie kyselin a zásad poznámky 5A GVN 13 června 2007 Arrheniova teorie platná pouze pro vodní roztoky kyseliny jsou látky schopné ve vodném roztoku odštěpit vodíkový kation H + HCl H + + Cl - CH 3 COOH

Více

P Ř ÍRODOVĚ DECKÁ FAKULTA

P Ř ÍRODOVĚ DECKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P Ř ÍRODOVĚ DECKÁ FAKULTA ORGANICKÁ CEMIE I ING. RUDOLF PETER, CSC. OSTRAVA 2003 Na této stránce mohou být základní tirážní údaje o publikaci. 1 OBSA PŘ EDMĚ TU Úvod... 3 1. Alkany...

Více

Pericycklické reakce

Pericycklické reakce Reakce, v nichž se tvoří nebo zanikají vazby na konci π-systému. Nejedná se o iontový ani radikálový mechanismus, intermediáty nejsou ani kationty ani anionty! Průběh reakce součinným procesem přes cyklický

Více

(Z)-but-2-en 2.2 ALKENY A CYKLOALKENY

(Z)-but-2-en 2.2 ALKENY A CYKLOALKENY 2.2 ALKENY A CYKLOALKENY Pro alkeny se dříve používalo označení olefiny. Tento název vznikl spojením latinských slov oleum (= ropa) a affinis (= slučivý), a to díky jejich výrobě z ropy. Alifatické acyklické

Více

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 rganická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 oxidace a redukce mají v organické chemii trochu jiný charakter než v chemii anorganické obvykle u jde o adici na systém s dvojnou vazbou či štěpení vazby

Více

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016 Kód uchazeče.. Datum.. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 016 1 otázek Maximum 60 bodů Při výběru z několika možností je jen jedna

Více

Ethery. oxetan je stabilnější vůči kyselinovému štěpení, ale kruh opět štěpí

Ethery. oxetan je stabilnější vůči kyselinovému štěpení, ale kruh opět štěpí Ethery oxetan je stabilnější vůči kyselinovému štěpení, ale kruh opět štěpí H + H N u H N u tetrahydrofuran je již vůči kyselinám stabilní a štěpí se jen kyselinami koncentrovanými crown ethery 18-crown-6

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

VY_32_INOVACE_29_HBENO5

VY_32_INOVACE_29_HBENO5 Alkany reakce Temacká oblast : Chemie organická chemie Datum vytvoření: 15. 7. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Výroba alkanů. Reakvita alkanů, důležité

Více

ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016 ŘEŠENÍ Kód uchazeče.. Datum.. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 016 1 otázek Maximum 60 bodů Při výběru z několika možností je jen

Více

7. Pericyklické reakce

7. Pericyklické reakce Pericyklické reakce 103 7. Pericyklické reakce Součinné reakce probíhající přes cyklický transitní stav, ve kterém dochází k cyklickému uspořádání atomů a interagujících molekul. Průběh reakce je určován

Více

Dusíkové pravidlo. Počet dusíků m/z lichá m/z sudá 0, 2, 4,... (sudý) EE + OE +.

Dusíkové pravidlo. Počet dusíků m/z lichá m/z sudá 0, 2, 4,... (sudý) EE + OE +. Dusíkové pravidlo Základní formulace (platí pro M R a OE +. ): lichá M R = lichý počet dusíků v molekule sudá M R = sudý počet dusíků v molekule nebo nula Pro ionty EE + přesně naopak: lichá hodnota m/z

Více

Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními prin

Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními prin Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními principy hmotnostní spektrometrie a v žádném případě nezahrnuje

Více

Organická chemie II. Aldehydy a ketony II. Zdeněk Friedl. Kapitola 20. Solomons & Fryhle: Organic Chemistry 8th Ed., Wiley 2004

Organická chemie II. Aldehydy a ketony II. Zdeněk Friedl. Kapitola 20. Solomons & Fryhle: Organic Chemistry 8th Ed., Wiley 2004 Organická chemie II Zdeněk Friedl Kapitola 20 Aldehydy a ketony II Solomons & Fryhle: Organic Chemistry 8th Ed., Wiley 2004 Aldolové reakce karbonylových sloučenin RS aldehydů a ketonů kyselost α-vodíkových

Více

16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší?

16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší? 16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší? 4) Urči typy konstituční izomerie. 5) Co je tautomerie

Více

16.UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE:

16.UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE: 16.UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE: 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem se liší? 4) Vyber správné

Více

Reaktivita karboxylové funkce

Reaktivita karboxylové funkce eaktivita karboxylové funkce - M efekt, - I efekt - I efekt < + M efekt - I efekt kyslíku eaktivita: 1) itlivost na působení bází - tvorba solí karboxylových kyselin (také většina nukleofilů zde působí

Více

4. Chemická ionizace. (E el = ev, p CH4 = Pa, p M = 0,05 0,1 Pa) => 0,1 % analytu)

4. Chemická ionizace. (E el = ev, p CH4 = Pa, p M = 0,05 0,1 Pa) => 0,1 % analytu) 4. Chemická ionizace Munson, Field - 1966 Princip: reakce ion - molekula jako zdroj iontů => zprostředkování ionizace analytu jiným médiem Výsledek: iontové adukty (často protonované molekuly) Iont. zdroj:

Více

Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty:

Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty: ALKOHOLY, FENOLY A ANALOGICKÉ SIRNÉ SLOUČENINY Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty: Obecný vzorec hydroxysloučenin

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

Opakování

Opakování Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jméno: Obor: 1. Pojmenujte následující sloučeniny:

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jméno: Obor: 1. Pojmenujte následující sloučeniny: SEMIÁRÍ PRÁE Jméno: bor: 1. Pojmenujte následující sloučeniny: 1 3 4 5 6 S 3 7 8 9 S 3 10 11. akreslete strukturním vzorcem následující sloučeniny: a pentannitril b propyl-4-oxocyklohexankarboxylát c 5-amino-1,7-dimethylbicyklo[..1]hept--en-7-karbonitril

Více

2.4 AROMATICKÉ UHLOVODÍKY

2.4 AROMATICKÉ UHLOVODÍKY 2.4 AROMATICKÉ UHLOVODÍKY Označení aromatické uhlovodíky sice historicky souvisí s charakteristickým zápachem mnohých z nich (např. benzen páchne po dehtu, toluen zapáchá jako toluánský balzám či benzaldehyd

Více

6. Adiční reakce alkenů a alkynů

6. Adiční reakce alkenů a alkynů 84 Adiční reakce alkenů a alkynů 6. Adiční reakce alkenů a alkynů Stabilita alkenů roste (klesá vnitřní energie molekuly) s rostoucím počtem elektrondonorních substituentů na atomech dvojné vazby (viz

Více

2.3.2012. Oxidace. Radikálová substituce alkanů. Elektrofilní adice. Dehydrogenace CH 3 CH 3 H 2 C=CH 2 + 2 H. Oxygenace (hoření)

2.3.2012. Oxidace. Radikálová substituce alkanů. Elektrofilní adice. Dehydrogenace CH 3 CH 3 H 2 C=CH 2 + 2 H. Oxygenace (hoření) xidace alkanů Dehydrogenace Reaktivita alkanů xidace Radikálová substituce 3 3 2 = 2 2 xygenace (hoření) 4 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 2 Radikálová substituce alkanů Iniciace (vznik radikálu, homolytické štěpení

Více

CHEMIE - Úvod do organické chemie

CHEMIE - Úvod do organické chemie Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace SŠHS Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911

Více

2.3 CHEMICKÁ VAZBA. Molekula bílého fosforu P 4 a kyseliny sírové H 2 SO 4. Předpona piko p je dílčí jednotkou a udává velikost m.

2.3 CHEMICKÁ VAZBA. Molekula bílého fosforu P 4 a kyseliny sírové H 2 SO 4. Předpona piko p je dílčí jednotkou a udává velikost m. 2.3 CHEMICKÁ VAZBA Spojováním dvou a více atomů vznikají molekuly. Jestliže dochází ke spojování výhradně atomů téhož chemického prvku, pak se jedná o molekuly daného prvku (vodíku H 2, dusíku N 2, ozonu

Více

VLASTNOSTI ALKANŮ 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE 3. ELIMINAČNÍ REAKCE VÝZNAMNÉ ALKANY. Substituční reakce. Sulfochlorace alkanů. Termolýza.

VLASTNOSTI ALKANŮ 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE 3. ELIMINAČNÍ REAKCE VÝZNAMNÉ ALKANY. Substituční reakce. Sulfochlorace alkanů. Termolýza. Kromě CO 2 vznikají i saze roste svítivost Substituční reakce vazby: C C C H jsou nepolární => jsou radikálové S R...radikálová substituce 3 fáze... VLASTNOSTI ALKANŮ tady něco chybí... 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE

Více

Substituční deriváty karboxylových kyselin

Substituční deriváty karboxylových kyselin Substituční deriváty karboxylových kyselin Vznikají substitucemi v, ke změnám v karboxylové funkční skupině. Poloha nové skupiny se často ve spojení s triviálními názvy označuje řeckými písmeny: Mají vlastnosti

Více