NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH"

Transkript

1 Účtování krátkodobého finančního majetku 6 BĚŽNÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY, ÚVĚRY, DPH, ZÁSOBY, DLOUHODOBÝ MAJETEK, MZDY, NÁKLADY A VÝNOSY. 6.1 Účtování krátkodobého finančního majetku Každý podnik uskutečňuje denně větší či menší počet platebních operací. Platební styk mezi partnery probíhá buď hotovostně (tj. placení hotovými penězi), nebo bezhotovostně (tj. převodem z běžného účtu na běžný účet příjemce) Hotovostní placení pokladna Používá se tam, kde placení prostřednictvím bankovních účtů je často neproveditelné (například proplacení cestovních účtů) nebo neúčelné (drobné nákupy v maloobchodě). V některých případech dochází k hotovostnímu placení i za dodávky výrobků, zboží a služeb, neboť se tím předchází případným pozdějším problémům s vymáháním úhrady. Pokladnu vede pracovník, který přejímá hmotnou odpovědnost za hotovost v pokladně. Příjem a výdaj peněz může provádět jen na podkladě příjmových a výdajových pokladních dokladů. O pohybu hotovosti vede záznamy v pokladní knize, která má zpravidla tuto formu: Dat. Doklad Text Příjem Výdej Zůstatek p/0 Převod počátečního stavu 1 500, p/1 Tržba v hotovosti za provedené služby 5 000, 6 500, p/2 Nákup kancelářských potřeb 1 000, 5 500, b OPAKOVACÍ ÚLOHA Úkol: Určete, na které straně účtu Pokladna zaúčtujete následující účetní případy, a zdůvodněte: a) výběr peněz z běžného účtu do pokladny na výplatu mzdy b) proplacení cestovních účtů zaměstnanci c) nákup počítače d) příjem peněz od zákazníka za zpracování účetnictví 80

2 Účtování krátkodobého finančního majetku 6 Schéma účtování: Různé výnosové účty Pokladna Různé nákladové účty tržby za prodané zboží, výrobky tržby za proved. práce a služby zaplaceno za nakoupené služby drobné nákupy v obchodě Odběratelé úhrada faktury od odběratele zaplacení došlých faktur Dodavatelé výplata mezd zaměstnancům Zaměstnanci nákup dlouhodobého majetku Dlouhodobý HM Zásoby Vlastní kapitál nákup zásob (materiálu, zboží) Vlastní kapitál osobní vklad výběr pro osobní spotřebu PŘÍKLADY účtování hotovostního placení 1. Osobní vklad podnikatele do pokladny Kč 2. Tržba v hotovosti za poskytnuté služby Kč 3. Nákup materiálu za hotové (materiál převzat na sklad) Kč 4. Hotově zaplacen inzerát v místních novinách Kč 5. Hotově zaplaceno za nákup kancelářských potřeb Kč 6. Za právní poradu zaplaceno hotově Kč 7. Výběr podnikatele pro osobní potřebu Kč 8. Nákup kopírovacího stroje Kč Řešení: Pokladna Vlastní kapitál Tržby z prodeje služeb , , , , , , , , , Materiál na skladě Nakupované služby , , , , , & Spotřeba materiálu Dlouhodobý hmotný majetek , , 81

3 Účtování krátkodobého finančního majetku Inventarizace pokladní hotovosti Alespoň jednou za účetní období musí být provedena inventarizace pokladní hotovosti, tzn. zjištění skutečné hotovosti a její porovnání s účetním stavem (tj. stavem v pokladní knize). O inventarizaci vyhotovuje pověřený pracovník (pokladník) zápis, kde uvede jednotlivé druhy bankovek a mincí, zapíše jejich počet a vyčíslí případný inventarizační rozdíl. Rozdíl může být: q schodek (manko), kdy skutečný stav je nižší než stav v účetnictví q přebytek, jestliže skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví Inventarizace pokladny výčetka V pokladně se dne nacházela tato hotovost: Bankovky Mince Hodnota Ks Částka Hodnota Ks Částka Celkem = 3 127,00 Kč Stav pokladny podle účetnictví: Rozdíl = manko 100,- Kč Pokladnu vede: Inventuru provedl: 3 227,- Kč Zúčtován: MD 569 Manka a škody, Dal 211 Pokladna Petra Smutná Ing. Jaroslav Účetní Účtování inventarizačních rozdílů: 1. Schodek (manko) se účtuje do finančních nákladů, a to na účet Manka a škody. Pokladna Manka a škody na finančním majetku Pracovníkovi odpovědnému za stav pokladní hotovosti je předepsána náhrada za manko (za předpokladu, že vzniklý schodek zavinil), která se účtuje ve prospěch finančních výnosů. Pohledávky za zaměstnanci Ostatní finanční výnosy 2. Přebytek se účtuje ve prospěch finančních výnosů. Pokladna Ostatní finanční výnosy 82

4 Účtování krátkodobého finančního majetku Peníze na cestě Výběry peněz z běžného účtu do pokladny a odvody peněz z pokladny na účet se povinně účtují prostřednictvím účtu Peníze na cestě. Je totiž nutné překlenout časový nesoulad mezi účtováním o pohybu peněz v hotovosti (v pokladní knize a na účtu Pokladna musí být účtováno podle pokladních dokladů toho dne, kdy se příjmy a výdaje uskutečnily) a účtováním o pohybu na běžném účtu (zde se účtuje, až dostane účetní jednotka výpis z bankovního účtu). Účet Peníze na cestě se používá i při peněžních převodech mezi dvěma bankovními účty (např. mezi běžným účtem a účtem úvěrovým). Schéma účtování: a) výběr peněz z účtu do pokladny Bankovní účty Peníze na cestě Pokladna výpis z BÚ příjmový PD b) odvod peněz z pokladny na účet Pokladna Peníze na cestě Bankovní účty výdajový PD výpis z BÚ PŘÍKLAD Tržba za prodej zboží v hotovosti (příjmový pokladní doklad) Kč Odvod tržby na běžný účet (výdajový pokladní doklad) Kč Vyúčtování odvodu tržeb (výpis) Kč Řešení: Pokladna Tržby za prodej zboží , , , & Peníze na cestě Bankovní účty , , , ÚLOHA 6.1 Účetní jednotka má v pokladně zůstatek Kč, a protože 10. den v měsíci je výplatní termín, byl proveden výběr peněz z běžného účtu do pokladny Příjmový pokladní doklad na výběr peněz z běžného účtu Kč Výplata mezd zaměstnancům v hotovosti Kč Výpis z běžného účtu vyúčtování výběru peněz Kč Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy na účtech. b 83

5 Účtování krátkodobého finančního majetku Ceniny Obdobnou povahu jako peníze mají ceniny. Jde o majetek, který má svou jmenovitou hodnotu (často na něm přímo vyznačenou), z níž se čerpá po vydání do spotřeby. Patří k nim poštovní známky, dálniční nálepky, kolky, telefonní karty, stravenky apod. Nákup (za hotové nebo na fakturu) se účtuje obvyklým způsobem, tj. jako zvýšení majetku a snížení peněz, resp. zvýšení závazku. Spotřeba cenin se účtuje do nákladů. Účtování inventarizačních rozdílů (mank i přebytků) je stejné jako u peněz v pokladně. Schéma účtování: Pokladna Ceniny Různé nákladové účty nákup cenin za hotové výdej cenin do spotřeby Dodavatelé nákup cenin na fakturu poštovní známky = účet Ostatní služby telefonní karty = účet Ostatní služby dálniční nálepky = účet Ostatní daně a poplatky kolky = účet Ostatní daně a poplatky stravenky = účet Sociální náklady (v případě, že firma přispívá svým zaměstnancům) & b PŘÍKLAD 1. Nákup poštovních známek za hotové Kč 2. Výdej známek do spotřeby Kč 3. Inventarizační rozdíl cenin..... (při inventarizaci cenin zjištěn tento skutečný stav známek Kč) Řešení: Pokladna Ceniny Ostatní služby , , , , , Manka a škody na finančním maj , Poznámka: V případě, že by manko bylo předepsáno pracovníkovi k náhradě, účtovalo by se ještě o pohledávce za hmotně odpovědnou osobou (MD Pohledávky za zaměstnanci / Dal Ostatní finanční výnosy). ÚLOHA 6.2 V pokladně byl počáteční zůstatek Kč, ve sledovaném období byly v oblasti cenin tyto účetní případy: 1. FAP za nákup 100 ks stravenek po 60 Kč (nebyly vydány do užívání) Kč 2. Za hotové nákup 1 ks telefonní karty (byla dána ihned do užívání) 250 Kč 3. Za hotové nákup kolků Kč 4. Výdej kolků do spotřeby Kč Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy na syntetických účtech. Ceniny 84

6 Účtování krátkodobého finančního majetku 6 ÚLOHA 6.3 Obchodní společnost ÚČTO, s. r. o., měla k pokladní hotovost Kč. Pokladníkem je Miroslava Novotná, doklady schvaluje Ing. Bohumil Nezmar, pokladní doklad účtuje Jan Student. Datum vyhotovení i zaúčtování dokladu je stejné. b V/1 Proplacena služební cesta zaměstnanci Ing. Jiří Kulhan, Kasárna Kč P/1 Výběr z běžného účtu na doplnění pokladní hotovosti Přijato od Ing. Bohumila Nezmara, bytem Kuchařovice Kč V/2 Vyplacena mzda zaměstnancům za prosinec Kč V/3 Nákup 140 ks stravenek po 50 Kč (stravenky dosud nebyly vydány zaměstnancům) u/1 Vydáno 120 ks stravenek zaměstnancům (firma hradí celou hodnotu, tj. nepožaduje úhradu od zaměstnanců) Kč Kč P/2 Přijato od Jiřího Zákazníka, Přímětice 4, za účetní poradenské služby Kč V/4 Nákup 3 ks dálničních známek po Kč pro firemní auta (dálniční známky byly rovnou vydány zaměstnancům) Kč Úkol č. 1: Vyhotovte příjmové a výdajové pokladní doklady. Úkol č. 2: Zapište do pokladní knihy. Úkol č. 3: Určete účtovací předpisy a doklady zaúčtujte na účtech. Úkol č. 4: Vyčíslete a zaúčtujte inventarizační rozdíl, jestliže na konci měsíce byla provedena inventura pokladní hotovosti a vyhotoven následující inventurní soupis: 3 ks / Kč 4 ks / 500 Kč 4 ks / 100 Kč 2 ks / 20 Kč 5 ks / 5 Kč Pokladna 85

7 Účtování krátkodobého finančního majetku Bezhotovostní placení bankovní účty Zřízení bankovního účtu je obvykle prvním krokem, kterým navazuje podnik spojení s bankou. Je založeno na smluvním základu banka uzavírá s podnikem smlouvu o vedení účtu. Banka požaduje po klientovi podpisový vzor osob, které jsou pověřeny vlastníkem bankovního účtu disponováním jeho prostředky. O provedených platbách, starém a novém zůstatku účtu zasílá banka podniku výpisy z účtů. Peněžní účet u banky, na který podnik ukládá své peníze s tím, aby je využíval ke svému běžnému hospodaření, se nazývá běžný účet. Na tento účet přicházejí běžně všechny příjmy podniku (úhrady od odběratelů za prodané výrobky, zboží a služby) a běžně se z něho provádí peněžní úhrady (podnik uhrazuje dodavatelům za nakoupené zásoby a služby, odvádí peníze finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení apod.). Stav běžného účtu se tak neustále mění a podnik je o těchto změnách informován formou výše uvedeného výpisu. Banky zpravidla provádějí platby jen do výše zůstatku na běžném účtu. Na běžném účtu se účtují i všechny bankovní úroky a poplatky, tedy jak úroky z poskytnutých úvěrů, tak i úroky z vkladových účtů. Placené úroky jsou nákladem, přijaté výnosem. Bankou vyúčtované poplatky se účtují do nákladů. Účetní jednotka účtuje pohyb peněz na bankovních účtech zásadně podle výpisů z těchto účtů! Schéma účtování na běžném účtu: Vlastní kapitál Běžný účet Vlastní kapitál osobní vklad výběr pro osobní spotřebu Odběratelé úhrada faktury od odběratele úhrada dodavatelské faktury Dodavatelé Ostatní pohledávkové účty úhrada ostatních pohledávek (např. vrácení přeplatku na daních) převod mzdy na osobní účet zaměstnance Zaměstnanci platba daní, pojistného Ostatní závazkové účty Výnosový účet Úroky Nákladový účet Úroky připsané úroky úroky z úvěru poplatky bance Nákl. účet Ostatní fin. náklady 86

8 Účtování krátkodobého finančního majetku 6 Další písemností, se kterou se v této souvislosti můžeme setkat, je příkaz k úhradě. Jedná se o pokyn bance k provedení platby (např. úhrada dodavatelských faktur, odvody daní, pojistného). Příkaz k úhradě ale není účetním dokladem, protože ještě neprokazuje, že platba skutečně proběhla! Poznámka: V současné době řada firem využívá možnosti zaslání příkazu k úhradě v elektronické podobě (například pomocí počítače, mobilního telefonu). PŘÍKAZ K ÚHRADĚ číslo účtu plátce celková částka datum splatnosti číslo účtu příjemce částka Kč symboly plateb variabilní konstantní specifický doplňující údaj banky údaje pro vnitřní potřebu příkazce dne razítko a podpis příkazce ÚLOHA 6.4 Jste účetním ve firmě Jiří Medvěd (sídlo firmy Česká 12, Znojmo, číslo běžného účtu /0100) a máte vyhotovit příkaz k úhradě na zaplacení těchto položek: a) dodavatelské faktury firmě Jana Lenkavá za zpracování účetnictví: - číslo bankovního účtu firmy Jana Lenkavá / číslo faktury částka faktury Kč - konstantní symbol 308 b) zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti (tj. daně ze mzdy) finančnímu úřadu: - výše daně ze mzdy 525 Kč - číslo bankovního účtu FÚ / variabilní symbol konstantní symbol 0138 b Datum vyhotovení příkazu k úhradě je , datum splatnosti příkazu je

9 Účtování krátkodobého finančního majetku b ÚLOHA 6.5 Podnikatel Jiří Medvěd doložil platby na běžném účtě bankovním výpisem: KOMERČNÍ BANKA, a. s. VÝPIS Datum: Brněnská 1589 DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU Banka: 0100 ZNOJMO k účtu: CZK Pobočka: typ: BĚŽNÉ ÚČTY Poř. č. 8 Str.: PRAHA 025 JIŘÍ MEDVĚD Česká ZNOJMO Počáteční zůstatek ,55 VE PROSPĚCH ,00 NA VRUB ,00 Konečný zůstatek ,55 Datum splatnosti V K Částka transakce Popis transakce Úhrada z jiné banky, PLUTO, s.r.o , Převod na vrub Vašeho účtu, Jana Lenkavá , Úhrada do jiné banky, Finanční úřad , Úhrada do jiné banky, Česká spořitelna sporožiro , Vedení / spravování účtu - 200, Připsaný úrok 60,00 Vysvětlivky k jednotlivým platbám: Kč úhrada faktury vystavené číslo od firmy PLUTO, s.r.o Kč zaplacena faktura přijatá (číslo ) firmě Jana Lenkavá 525 Kč zaplacena záloha na daň z příjmů ze mzdy zaměstnance (tj. daň ze mzdy) Kč převod peněz z podnikatelského účtu na soukromý sporožirový účet 200 Kč poplatky bance za vedení účtu 60 Kč připsaný úrok Úkol č. 1: Zaúčtujte jednotlivé platby na syntetické účty. Úkol č. 2: Zkontrolujte, zda vám souhlasí zůstatek na běžném účtu se zůstatkem na bankovním výpisu. Běžný účet 88

10 Účtování krátkodobého finančního majetku Úvěry Při financování svých potřeb nevystačí účetní jednotky zpravidla s peněžními prostředky vlastních zdrojů. Využívají tedy často doplňkové zdroje, tj. úvěry. Banka připisuje povolené úvěry zpravidla na běžný účet, u některých proplácí banka dodavatelské faktury přímo z povoleného úvěru (zpravidla u dlouhodobých investičních úvěrů). Úvěry se splácejí z prostředků běžného účtu. O bankovních úvěrech se účtuje podle doby splatnosti na různých syntetických účtech. Krátkodobé úvěry (doba splatnosti do 1 roku) se účtují ve druhé účtové třídě, dlouhodobé úvěry (doba splatnosti nad 1 rok) se účtují ve 4. účtové třídě. Podkladem pro účtování na úvěrových účtech jsou výpisy z úvěrových účtů. Cenou za poskytnutí úvěru je úrok, který se účtuje do finančních nákladů (nákladový účet Úroky). Schéma účtování o bankovních úvěrech: 1. Poskytnutí úvěru Bankovní úvěry Bankovní účty Dodavatelé poskytnutý úvěr připsán na účet úhrada dodavatelům z poskytnutého úvěru přímo proplacena dodavatelská faktura 2. Splátky úvěru, úrok z úvěru Bankovní účty Bankovní úvěry N - úroky splátka úvěru úroky z úvěru Poznámka: Vzhledem k tomu, že o přijetí i splácení úvěru existují dva doklady, a to výpis z běžného a výpis z úvěrového účtu, účtuje se každý z nich samostatně se souvztažným zápisem na účtu Peníze na cestě (podobně jako při převodu peněz mezi pokladnou a běžným účtem). Ve výše uvedeném schématu z důvodu zjednodušení není účtování na účtu Penize na cestě uvedeno. ÚLOHA 6.6 Podnikatel si půjčil peníze od peněžního ústavu sepsal úvěrovou smlouvu, na základě které mu bylo převedeno na běžný účet Kč, úroková sazba 12 %, doba splatnosti úvěru = 1 rok Poskytnutý úvěr připsán podnikateli na běžný účet Kč a) výpis z běžného účtu b) výpis z úvěrového účtu Zaplacen úrok z úvěru výpis z běžného účtu Kč Splátka úvěru Kč a) výpis z běžného účtu b) výpis z úvěrového účtu Zaplacen úrok z úvěru výpis z běžného účtu Kč Úkol: Zaúčtujte na syntetické účty výše uvedené účetní případy. b 89

11 Účtování krátkodobého finančního majetku MD MD D D MD D INTERAKTIVNÍ VÝUKA - ÚČTOVÁNÍ (účetní případy jsou také obsaženy ve schématech účtování) 1. FAP Nákup 40 ks stravenek po 80 Kč (dosud nebyly vydány zam.) Kč 2. VÚD Výdej 20 ks stravenek zaměstnancům. Celou hodnotu hradí firma.... Kč 3. VÚD Při inventarizaci peněz v pokladně zjištěno manko Kč 4. VÚD Manko předepsáno v plné výši náhradě zaměstnanci Kč 5. VBÚ Zaměstnanec uhradil část manka složenkou (na účet společn.) Kč Jaké budou dopady do rozvahy a výsledovky? AKTIVA Kč PASIVA Kč Přírůstek / Úbytek Přírůstek / Úbytek ZISK + / ZTRÁTA Výnosy Náklady ZISK / ZTRÁTA Kč Kč Kč 90

12 DPH a její účtování DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v případě služeb se účtovala do nákladů) a naopak při prodeji neměl povinnost odvádět z tržeb DPH finančnímu úřadu. V současné době je však většina firem plátcem daně z přidané hodnoty, proto v následující části vysvětlíme podstatu DPH a její účtování Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní. Pro tento druh daní je charakteristické, že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu) a služeb. Výrobce nebo prodejce daň připočítává k ceně výrobku nebo služby a zákazník ji zaplatí společně s cenou. Avšak plátci daně mají současně nárok na odpočet daně, kterou zaplatili v nakoupeném majetku či službách. To znamená, že u plátců netvoří daň zaplacená na vstupu součást jejich nákladů (ani nevstupuje do hodnoty nakoupeného majetku). Na druhé straně DPH neovlivňuje ani výnosy účetní jednotky, neboť DPH z prodeje nezůstává podnikateli, ale musí ji odvést do státního rozpočtu. Podnikatel se tedy stává jakýmsi prostředníkem mezi spotřebitelem (poplatníkem daně) a státem (finančním úřadem). PŘÍKLAD Podnikatel Jiří Kučera (předmět činnosti výroba oděvů) je plátcem DPH. Nakupuje materiál (látky) od dodavatele za 484 Kč (cena bez daně 400 Kč + DPH 84 Kč). Při kalkulaci prodejní ceny se předpokládá přidaná hodnota (náklady výrobce + jeho zisk) ve výši 200 Kč. Řešení: Do ceny materiálu vstupuje 400 Kč, neboť DPH ve výši 84 Kč si podnikatel uplatní nárok na odpočet daně (bude mít tedy pohledávku vůči finančnímu úřadu). Při kalkulaci (tvorbě) ceny bude postup následující: cena materiálu 400 Kč přidaná hodnota 200 Kč cena ušitých oděvů bez daně 600 Kč DPH 21 % 126 Kč prodejní cena s daní 726 Kč Poznámka: Částka 126 Kč nevstupuje do výnosů, ale je závazkem vůči finančnímu úřadu. & Při výpočtu daňové povinnosti podnikatele vůči finančnímu úřadu se porovnává DPH na vstupu (tj. z nákupů) a DPH na výstupu (tj. DPH z prodeje). V našem příkladě se jedná o rozdíl mezi částkami 126 Kč a 84 Kč, tj. 42 Kč. Poznámka: Tato daňová povinnost podnikatele odpovídá dani z jeho přidané hodnoty (200 Kč), tj. 21 % z 200 Kč = 42 Kč Plátce daně Plátcem daně se může stát osoba, která uskutečňuje zdanitelná plnění v rámci své podnikatelské činnosti. Plátci daně se registrují u finančního úřadu a jejich registrace může být: a) povinná zejména z důvodu překročení obratu pokud obrat za nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhne částku 1 mil. Kč. b) dobrovolná přestože podnikatel nedosahuje limit pro povinnou registraci, může se stát plátcem daně na základě vlastní žádosti (např. z důvodu, že nakupuje od plátců a prodává plátcům). 91

13 DPH a její účtování & PŘÍKLAD Zadání bude stejné jako v předchozím příkladě, ale podnikatel p. Kučera nebude plátcem DPH. Řešení: Při kalkulaci ceny by postup byl následující: cena materiálu přidaná hodnota (náklady + zisk) prodejní cena 484 Kč 200 Kč 684 Kč Jestliže odběratel bude plátce DPH (např. obchod, který se zabývá prodejem oděvů), potom si z ceny ušitých oděvů nemůže uplatnit nárok na odpočet DPH, neboť p. Kučera jako neplátce DPH k prodejní ceně nepřipočítává. Skutečná cena pro obchod je v tomto případě 684 Kč, zatímco v předchozím příkladě zaplatí 726 Kč, ale DPH ve výši 126 Kč si obchod nárokuje jako odpočet DPH u finančního úřadu, proto konečná cena je vlastně 600 Kč (tj. o 84 Kč levnější) Sazby DPH Sazba daně má v současné době tři úrovně základní sazba 21 %, první snížená sazba 15 % a druhá snižená sazba 10 %. Poznámka: Většina zboží i služeb podléhá základní sazbě. V první snížené sazbě jsou například základní potraviny, ve druhé snížené sazbě například počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti. Přesnější vymezení toho, co podléhá sníženým sazbám DPH, je uvedeno v přílohách 2, 3, 3a ZDPH. & Způsob výpočtu daně Výpočet daně z přidané hodnoty lze provádět dvojím způsobem, a to v závislosti na tom, zda základem daně je cena bez DPH nebo cena včetně DPH. a) základem daně je cena bez DPH (tzv. výpočet zdola) daň se vypočte prostým vynásobením základu daně příslušnou procentní sazbou, b) základem daně je cena včetně DPH, tj. 121 %, 115 % nebo 110 % (tzv. výpočet shora). Používá se například u tržeb v maloobchodě nebo u zjednodušeného daňového dokladu, kdy je známa pouze cena s daní. DPH se v takovém případě vypočítá jako součin celkové částky s daní a koeficientu. Koeficient se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je příslušná výše sazby daně a ve jmenovateli součet čísla 100 a příslušné výše sazby. Vypočtený koeficient se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa. PŘÍKLAD u sazby 10 %... 10/110 = 0,090909, zaokrouhleno na 4 desetinná místa = koeficient 0,0909 u sazby 15 % 15/115 = 0,130434, zaokrouhleno na 4 desetinná místa = koeficient 0,1304 u sazby 21 % 21/121 = 0,173553, zaokrouhleno na 4 desetinná místa = koeficient 0,1736 Vypočtená daň se zaokrouhlí na nejbližší měnovou jednotku, tj. na koruny (podle matematických pravidel), popř. se uvede v haléřích Daňové doklady V souvislosti s daní z přidané hodnoty se vystavují daňové doklady. Každý plátce je povinen vést záznamy o základu daně, správné výši daně a přesně určit den vzniku daňové povinnosti. Daňovým dokladem je deklarován vznik daňové povinnosti v určitém čase a výši. Vznik daňové povinnosti je signálem pro vystavení daňového dokladu s následnou povinností odvést daň finančnímu úřadu. Na druhé straně odběratel (plátce daně), v jehož prospěch se uskutečňuje zdanitelné plnění, může uplatnit nárok na odpočet daně pouze na základě daňového dokladu. 92

14 DPH a její účtování 6 Daňový doklad Daňovým dokladem bývá zpravidla faktura. Musí obsahovat tyto náležitosti: q Přesné označení kupujícího i prodávajícího (včetně DIČ) DIČ = daňové identifikační číslo, které odpovídá registru plátců DPH. V případě právnických osob je základem DIČ jejich identifikační číslo organizace (IČO) doplněné kódem CZ. V případě fyzických osob je základem DIČ jejich rodné číslo doplněné kódem CZ. q Evidenční číslo dokladu q Datum vystavení dokladu Daňový doklad se vyhotovuje do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění nebo od přijetí platby. q Datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby q Rozsah a předmět zdanitelného plnění (tj. přesné označení zboží či služby) q Jednotkovou cenu bez daně q Údaje rozhodné pro stanovení daně (základ daně, sazbu daně, výši daně) Zjednodušený daňový doklad Zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat některé náležitosti, a přesto je uznávaným daňovým dokladem. Nemusí obsahovat údaje o kupujícím, dále nemusí obsahovat datum vystavení dokladu (stačí datum uskutečnění zdanitelného plnění, se kterým je totožné). Prodávající dále na zjednodušeném daňovém dokladu neuvádí výši ceny bez daně a výši daně, ale uvádí sazbu daně a celkovou placenou částku (tj. cenu včetně daně). Pokud odběratel chce doklad uplatnit pro účely odpočtu daně na vstupu, vypočítá si daň z ceny včetně daně prostřednictvím přepočítacího koeficientu (pro základní sazbu 0,1736, pro první sníženou sazbu 0,1304, pro druhou sníženou sazbu 0,0909). Zjednodušený daňový doklad lze vystavit pouze tehdy, pokud celková částka není vyšší než Kč (včetně daně) Účtování DPH Pro účtování DPH je vyčleněn účet v účtové třídě 3. Poznámka: Účet Daň z přidané hodnoty používá pouze registrovaný plátce DPH ve smyslu ustanovení zákona o DPH (u neplátců se DPH na vstupu stává součástí pořizovací ceny majetku a služeb, na druhé straně na výstupu DPH vůči odběratelům se neuplatňuje). Daň na vstupu (tj. DPH při nákupu) Plátce DPH má nárok na odpočet daně při nákupu (např. zásob, DHM, služeb) na vstupu, proto ji účtuje jako pohledávku za finančním úřadem (tj. na účtu DPH na straně MD) se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů závazků ve 3. účtové třídě (nejčastěji účet Dodavatelé), v případě nákupu za hotové ve prospěch účtu Pokladna. Daň na výstupu (tj. DPH z prodeje) Při prodeji výrobků, zboží a poskytovaných služeb má plátce DPH povinnost připočítat k ceně svých výkonů daň z přidané hodnoty, kterou účtuje jako závazek vůči finančnímu úřadu (tj. na účtu DPH na straně Dal) se souvztažným zápisem na účtu Odběratelé (popř. Pokladna). V daňovém přiznání se zjistí porovnáním daně na vstupu (nárok na odpočet) a daně na výstupu (povinnost přiznat daň) celková výše buď daňového závazku (tzv. daňová povinnost), nebo daňové pohledávky (tzv. nadměrný odpočet) za zdaňovací období. Přiznání k DPH se sestavuje měsíčně nebo čtvrtletně, a to zejména v závislosti na výši obratu. Nově registrovaní plátci mají v prvních dvou letech podnikání povinnost podávat daňové přiznání měsíčně bez ohledu na výši jejich obratu. Poznámka: Od roku 2016 jsou všichni plátci DPH povinni podávat daňové přiznání v elektronické podobě. 93

15 DPH a její účtování Účet DPH tedy nemá jednoznačný charakter, můžeme pouze konstatovat, že je rozvahový, ale vzhledem k tomu, že se na něm evidují pohledávky i závazky, bude zůstatek záviset na tom, zda v daném období převažuje daň na vstupu nebo výstupu. Odvod DPH finančnímu úřadu se účtuje na vrub účtu DPH (se souvztažným zápisem na straně Dal Běžného účtu, resp. účtu Pokladna), vrácení nadměrného odpočtu ve prospěch účtu DPH (a opět se souvztažným zápisem na účtu peněžních prostředků). Schéma účtování v průběhu zdaňovacího období na účtu Daň z přidané hodnoty: Daň z přidané hodnoty DPH ze vstupů (tj. nákupů) DPH z výstupů (tj. prodejů) pohledávka za finančním úřadem závazek vůči finančnímu úřadu KZ na MD = nadměrný odpočet (tj. součet DPH ze vstupů je vyšší než součet DPH z výstupů) KZ na Dal = daňová povinnost (tj. součet DPH z výstupů je vyšší než součet DPH ze vstupů) & PŘÍKLAD na účtování DPH 1. FAP za inzerci cena bez daně Kč DPH 21 % Kč cena s daní Kč 2. Zaplaceno za nákup kancelářských potřeb 620 Kč (účetní jednotka měla k dispozici zjednodušený daňový doklad, tzn. jedná se o cenu s daní, DPH 21 %) 3. FAV za poradenské služby cena bez daně Kč DPH 21 % Kč cena s daní Kč 4. Vypočítejte daňovou povinnost a zaúčtujte odvod daně (výpis z BÚ) Řešení: Dodavatelé Nakupované služby Odběratelé , , , Pokladna Spotřeba materiálu Tržby za služby , , , Běžný účet Daň z přidané hodnoty , , , , , Poznámky: 1. Výpočet DPH u nákupu kancelářských potřeb 620 Kč * 0,1736 = 108 Kč 2. Výpočet daňové povinnosti = 942 Kč 94

16 DPH a její účtování ÚLOHA 6.7 Společnost s ručením omezeným (plátce DPH) měla ve sledovaném období mimo jiné tyto účetní případy: 1. FAP za opravu firemního auta Kč (cena bez daně Kč, DPH 21 % = Kč) 2. Tržby v hotovosti za zpracování daňového přiznání Kč (cena včetně daně, sazba DPH 21 %) 3. FAV za zpracování účetnictví a) cena bez daně Kč b) DPH 21 % Kč c) cena s daní Kč 4. Zaplacena faktura za opravu auta (viz bod 1) 5. Nákup odborné publikace 700 Kč (cena s daní, sazba DPH 15 %) 6. Vypořádání DPH s finančním úřadem (výpis).. b 6 Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy na syntetické účty. 95

17 ¹ INTERAKTIVNÍ VÝUKA - VIDEO DPH a její účtování Radim chce vědět, zda se jeho jazyková škola má stát plátcem DPH. Tržby nemá ještě tak vysoké, aby překročila obrat a stala se plátcem DPH povinně. Řeší tedy, zda se má zaregistrovat dobrovolně a co by to pro jazykovou školu znamenalo. PŘÍKLAD kalkulace ceny učebnic Určete, jaká bude prodejní cena učebnic za předpokladu, že: a) jazyková škola NENÍ plátce DPH b) jazyková škola JE plátce DPH V obou případech předpokládejte, že jazyková škola chce dosáhnout stejné marže. Jazyková škola NENÍ PLÁTCE JE PLÁTCE Nákup učebnice pořizovací cena Marže Prodejní cena DPH 15 % Prodejní cena celkem K ZAMYŠLENÍ Je pro jazykovou školu u prodeje učebnic lepší, aby byla plátcem DPH či nikoliv? 96

18 DPH a její účtování 6 Jazyková škola RADIM, s.r.o., neplátce DPH, uskutečňuje pro znojemské střední školy výuku angličtiny s přípravou na mezinárodní jazykové zkoušky. Radima zajímá, jak by to bylo s fakturovanou cenou pro střední školy, pokud by jeho jazyková škola překročila obrat a musela se stát plátcem daně. PŘÍKLAD kalkulace ceny jazykového kurzu Jazyková škola má náklady na 1 lekci jazykového kurzu 400 Kč (mzda lektora, pojistné z jeho mzdy, cestovné). Fakturovaná cena činí 500 Kč, jedná se o konečnou cenu, kterou nelze navyšovat ani o případnou DPH. Jazyková škola NENÍ PLÁTCE JE PLÁTCE Náklady celkem DPH 21 % Fakturovaná cena 500 Kč 500 Kč Zisk K ZAMYŠLENÍ Co kdyby si Radim na tyto kurzy pro střední školy založil novou firmu, která by nebyla plátcem daně? Bylo by to možné, i kdyby v nové firmě byl Radim jediný společník, stejně jako v dosavadní jazykové škole? 97

19 DPH a její účtování MD MD D D MD D ÚČTOVÁNÍ (účetní případy jsou také obsaženy ve schématech účtování) 1. FAP Nákup osobního auta Škoda Rapid - cena bez daně Kč, DPH 21 % Kč Kč 2. FAV Za výuku angličtiny pro zaměstnance Městského úřadu Znojmo - cena bez daně ,-; DPH , Kč 3. PPD Za příměstský tábor s výukou angličtiny (podléhá sazbě DPH 21 %) 40 dětí, konečná cena pro 1 dítě činí Kč Kč 4. VPD Za nájem výukových prostor (zaplaceno neplátci) Kč 5. VBÚ Vyúčtování (odvod, resp. vrácení) DPH s finančním úřadem... Kč Jaké budou dopady do rozvahy a výsledovky? (u osobního automobilu předpokládejte, že účetní jednotka se rozhodla v tomto účetním období jej neodpisovat) AKTIVA Kč PASIVA Kč Přírůstek / Úbytek Přírůstek / Úbytek ZISK + / ZTRÁTA Výnosy Náklady ZISK / ZTRÁTA Kč Kč Kč 98

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů Základní účtování nákladů a výnosů 6 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například spotřeba

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč23.05

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5. 1 ROZVAHA

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5. 1 ROZVAHA 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: 5. 1. Rozvaha 5. 2. Změny rozvahových položek 5. 3. Změny rozvahových položek 5. 4. Rozvahové účty 5. 5. Rozvahové účty 5. 6. Rozvahové a výsledkové účty 5. 7. Rozvahové a výsledkové

Více

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob 6. 2. 3 SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob Název firmy: PRAMEN, s.r.o. Sídlo firmy: Znojmo, Dukelská 14 IČO: 18324889 DIČ: CZ18324889 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Znojmo

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová POKLADNA, CENINY, PENÍZE NA CESTĚ 1. ÚČTOVÁNÍ Účetní jednotka, účetní

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU 2 ZÁSOBY OBSAH: 2. 1 Oceňování materiálu 2. 2 Účtování materiálu 2. 3 Inventarizace materiálu 2. 4 Účtování zboží 2. 5 Účtování výrobků 2. 6 Souhrnný opakovací příklad na zásoby 2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

Více

Výjimku ze zásady, že pohledávky se účtují ve 3. účtové třídě, tvoří tyto případy:

Výjimku ze zásady, že pohledávky se účtují ve 3. účtové třídě, tvoří tyto případy: Otázka: Zúčtovací vztahy v tuzemsku a zahraničí Předmět: Účetnictví Přidal(a): Monie charakteristika pojmu V účtové osnově pro podnikatele je pro účtování o zúčtovacích vztazích vyhrazena 3. účtová třída.

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 4 Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky V účtové třídě 2 je evidován krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé finanční výpomoci. Peněžní prostředky jsou evidovány

Více

Základy účetnictví 2012

Základy účetnictví 2012 2012 5. Pokladna, banka a ceniny 5.1. Pokladna (211) Aktivní účet Eviduje se tu stav a pohyb hotových peněz, dále šek a poukázek např.na odběr zboží y příjmový a výdajový pokladní Povinnost vést pokladní

Více

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii Obsah Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii 1 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA PROBLEMATIKY...1 1.1 Zákon o účetnictví...1 1.2 Struktura účetních výkazů dle vyhlášky 500...9 1.2.1 Rozvaha...9 1.2.2

Více

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2 KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1 Účtová třída 2 Literatura D. Kovanicová. Abeceda účetních znalostí pro každého. Polygon Praha, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5. Z. Puchinger. Účetnictví 1. část. fuzzymcdm.com/uc1.pdf

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení UM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor VY_32_INOVACE_Úč23.01

Více

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ Vypracovala: Ing. Alena Buráňová Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám 1. Která z následujících položek bude zařazena mezi aktiva: a) zisk podniku b) závazek

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_UCE_006

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k )

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k ) Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k 12.1.2019) Firma BEBE, s. r. o., Praha 2, Belgická 30 se zabývá nákupem a prodejem zboží. Má 2 odběratele (Základní

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál:

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí Jméno: Datum Získané body Známka 1 Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: Pohledávky za odběrateli 300 Pokladna

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

79 800,-- 1 200,-- 4. 12.1. FaP3 šicí stroj cena bez daně. 41 000,-- - DPH 21 % 5. 12.1. FaP4 doprava šicího stroje CBD

79 800,-- 1 200,-- 4. 12.1. FaP3 šicí stroj cena bez daně. 41 000,-- - DPH 21 % 5. 12.1. FaP4 doprava šicího stroje CBD Zúčtovací vztahy daně a dotace Daň z přidané hodnoty souvislý příklad pracovní list Pan Jan Nováček podniká jako fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, vede účetnictví. Předmět činnosti výroba sportovního

Více

PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ. VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ÚČETNÍ SOUSTAVY.

PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ. VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ÚČETNÍ SOUSTAVY. Podstata, význam a funkce účetnictví ÚVOD 1 1 ÚVOD PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ. VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ÚČETNÍ SOUSTAVY. 1.1 Podstata, význam a funkce účetnictví Účetnictví je písemné zaznamenávání informací

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá

Více

Základní účetní operace společnosti

Základní účetní operace společnosti Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Otázka: Obchodní Korporace. Předmět: Ekonomie, Podnikání. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Obchodní Korporace. Předmět: Ekonomie, Podnikání. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Obchodní Korporace Předmět: Ekonomie, Podnikání Přidal(a): Tereza P. ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI DANÍ daň: je povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu správce daně: státní

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b.

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b. Příklad č. 1 ZÁSOBY 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost MEDIA, s.r.o. (plátce DPH) se zabývá reklamní činností a dále nákupem a prodejem zboží (zjednodušeně předpokládáme

Více

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Bankovní

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_UCE_008

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva:

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva: 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: 5. 1. Rozvaha 5. 2. Změny rozvahových položek 5. 3. Změny rozvahových položek 5. 4. Rozvahové účty 5. 5. Rozvahové účty 5. 6. Rozvahové a výsledkové účty 5. 7. Rozvahové a výsledkové

Více

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Opakovací

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Účetnictví pro mírně pokročilé

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Účetnictví pro mírně pokročilé TaxReal s.r.o. Účetnictví pro mírně pokročilé 2018 Obsah 1. Mzdy... 4 1.1. Typy zaměstnání... 4 1.1.1. Skončení pracovního poměru... 4 1.2. Povinnosti zaměstnavatele... 5 1.3. Základní pojmy... 5 1.4.

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví (vyučovací hodina = 5 minut) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 Právní úprava účetnictví 2 podstata, význam a funkce účetnictví právní úprava

Více

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

ÚLOHA 1. 1 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Z OBCHODNÍHO STYKU

ÚLOHA 1. 1 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Z OBCHODNÍHO STYKU ÚČETNÍ TÝM 2016 Vzorová úloha VZOROVÁ ÚLOHA Společnost EKON, s.r.o. (jediným společníkem firmy je ing. Aleš Strnad, který je zároveň jednatelem společnosti) provozuje činnost od roku 2007, je registrována

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Ing. Miriam Jandlová Tematický celek Základy daňové evidence a účetnictví Cílová skupina žáci střední školy s výukou předmětu účetnictví a daně Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami,

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

- úhradě závazků klienta (úhrady dodavatelům, odvod peněz FÚ, ZP, SSZ apod.)

- úhradě závazků klienta (úhrady dodavatelům, odvod peněz FÚ, ZP, SSZ apod.) Otázka: Bezhotovostní platební styk Předmět: Účetnictví Přidal(a): Lilinka5 Založení a vedení účtů Bezhotovostní platby podnikatelů probíhají přes běžný (bankovní) nebo úvěrový účet. Při založení bankovního

Více

ZÁKLADY ÚČTOVÁNÍ NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH

ZÁKLADY ÚČTOVÁNÍ NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH 6 ZÁKLADY ÚČTOVÁNÍ NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH 6. 1 ÚČTOVÁNÍ O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU 6. 1. 1 POKLADNA A CENINY Společnost ROBERT, s.r.o. (není plátce DPH) měla k 1. 1. 2018 mimo jiné tyto zůstatky:

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Hotelová škola Bohemia s. r. o. Chrudim Registrační číslo projektu: číslo projektu CZ 1.07/1.5.00/34.0233 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_225

Více

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz Daň z přidané hodnoty www.zlinskedumy.cz KDO? Ekonomická činnost = činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby, soustavný pronájem Plátce DPH Fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje

Více